Page 8

x

7. ลักษณะทางด้านประชากรและการทางาน ผู้ถือครองทาการเกษตรที่เป็นบุคคลธรรมดา เป็นชายมากกว่าหญิง คือ เป็นชายร้อยละ 60.0 และหญิง ร้อยละ 40.0 โดยจะเห็นว่าแนวโน้มของผู้ถือครองที่เป็น ชายมีสัดส่วนลดลงจากปี 2546 - 2556 เป็นร้อยละ 70.7 และ 60.0 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่า ผู้ถือครองส่วนใหญ่ มีอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยผู้ถือครองในช่วงอายุ 35 - 64 ปี มีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 77.3 ในปี 2546 เป็น ร้อยละ 74.5 ในปี 2556 และกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ก็มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ12.2 เป็นร้อยละ 22.6 แผนภูมิ 6 จานวนผู้ถือครองทาการเกษตร จาแนกตาม เพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2536 - 2556 ผู้ถือครองทาการเกษตร (ร้อยละ)

จังหวัดขอนแก่น มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน ผู้ถือครองทาการเกษตรทั้งสิ้น695,586 คน คิดเป็นร้อยละ 2/ 39.0 ของประชากรทั้งจังหวัด โดยเป็นหญิงมากกว่าชาย เล็กน้อย คือร้อยละ 52.0 และ 48.0 ตามลาดับ มีจานวน สมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.5 คน ลดลง จากปี 2546 ซึ่งมี 4.0 คน เมื่อพิจารณาจานวนสมาชิกตามกลุ่มอายุ พบว่า จานวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.9 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 64.1 ในปี 2556 ตาราง 3 จานวนสมาชิกในครัวเรือนผู้ถือครองทา การเกษตร จาแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2556 รายการ จานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งสิ้น

2536

2546

2556

880,513

812,995

695,586

4.4

4.0

3.5

437,841

403,373

333,869

(49.7)

(49.6)

(48.0)

442,672

409,622

361,717

(50.3)

(50.4)

(52.0)

400,717

276,523

145,318

(45.5)

(34.0)

(20.9)

147,310

147,226

104,468

(16.7)

(18.1)

(15.0)

132,256

139,967

120,258

(15.0)

(17.2)

(17.3)

98,236

119,381

133,533

(11.2)

(14.7)

(19.2)

63,657

76,510

105,756

(7.2)

(9.4)

(15.2)

38,337

53,388

86,253

(4.4)

(6.6)

(12.4)

(ไม่รวมบริษัทฯ) เฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามเพศ ชาย หญิง

ปี

รายการ จานวนผู้ถือครองทาการเกษตร จาแนกตามหมวดอายุ ต่ากว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 - 64 ปี 65 ปีขึ้นไป

2/

2536

2546

จาแนกตามหมวดอายุ

2556

197,930

200,598

198,037

(100.0)

(100.0)

(100.0)

2,163

1,122

554

(1.1)

(0.6)

(0.3)

28,768

19,871

5,139

(14.5)

(9.9)

(2.6)

57,728

52,340

29,777

(29.2)

(26.1)

(15.0)

52,786

60,445

60,534

(26.7)

(30.1)

(30.6)

37,194

42,389

57,180

(18.8)

(21.1)

(28.9)

19,291

24,431

44,853

(9.7)

(12.2)

(22.6)

ประชากรทั้งจังหวัดในปี 2556 มีจานวน 1,781,655 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

ต่ากว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 - 64 ปี 65 ปีขึ้นไป

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement