Page 7

ix

6. การใช้ปุ๋ย

4. ลักษณะการถือครองที่ดิน ผู้ถือครองทาการเกษตรส่วนใหญ่(ร้อยละ 87.9) ทา การเกษตรในเนื้อที่ของตนเองอย่างเดียว ผู้ถือครอง ฯ ร้อยละ 6.2 ทาการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองและทา การเกษตร ในเนื้อที่ ไม่ใช่ของตนเอง สาหรับผู้ที่ ทา การเกษตร โดยไม่มีเนื้อที่ถือครองเป็นของตนเองเลยมี ร้อยละ 5.9 แผนภูมิ 4 จานวนผู้ถือครองทาการเกษตร ที่มีที่ดิน จาแนก ต ามลักษณะการถือครองที่ดิน พ.ศ. 2556

ทาการเกษตรใน เนื้อที่ของตนเอง

ผู้ถือครอง 198,213 ราย

ทาการเกษตรในเนื้อที่ของ ตนเองและไม่ใช่ของตนเอง ทาการเกษตรในเนื้อที่ ไม่ใช่ของตนเอง

5. เนื้อที่ถือครองทาการเกษตร จาแนกตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรทั้งจังหวัด 3,44 6,337 ไร่ พบว่า เนื้อที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 68.9) เป็นที่ปลูกข้าว รองลงมาเป็นที่ปลูกพืชไร่ (ร้อยละ 25.8) จากการทาสามะโนการเกษตรครั้งนี้ พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ที่ปลูก ข้าว ที่ปลูกพืชไร่ และที่ปลูก ยางพารามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่สาหรับที่ปลูกพืชยืนต้นและ ไม้ผล/สวนป่า ที่ปลูกพืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ ที่ปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และที่อื่นๆ กลับมีสัดส่วนลดลง แผนภูมิ 5 เปรียบเทียบ เนื้อที่ถือครองทาการเกษตร จา แนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2536 - 2556

ผู้ถือครองทาการเกษตรที่ปลูกพืช ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.5) มีการใช้ปุ๋ย ซึ่งในจานวนนี้เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 91.7) มีการใช้ปุ๋ยเคมี โดยมีผู้ใช้ปุ๋ยเคมี อย่างเดียว ร้อยละ 56.7 ส่วนที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ หรือใช้ปุ๋ย อินทรีย์อย่างเดียว มีเพียงร้อยละ 1.6 และ 0.8 ตามลาดับ หากพิจารณาในช่วง ปี 2546 ถึง 255 6 จะพบว่า การใช้ปุ๋ยลดลงจากร้อยละ 96.8 ในปี 2546 เป็น ร้อยละ 95.5 ในปี 2556 โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับ ปุ๋ย ประเภทอื่น ๆ มีมากถึงร้อยละ 35.0 ในปี 2556 ในขณะที่ การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว มีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 71.7 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 56.7 ในปี 2556 เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยต่อไร่ พบว่ามีปริมาณการใช้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นจาก 33.7 กก./ไร่ ในปี 2546 เป็น 47.2 กก./ไร่ ในปี 2556 ตาราง 2 จานวนผู้ถือครองทาการเกษตร จาแนกตาม การใช้ปุ๋ย พ.ศ. 2536 - 2556 รายการ 1. จานวนผู้ถือครองที่ปลูกพืช ไม่ใช้ปุ๋ย ใช้ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ

2536

2546

2556

191,084

194,881

193,076

(100.0)

(100.0)

(100.0)

12,307

6,167

8,627

(6.4)

(3.2)

(4.5)

178,777

188,714

184,449

(93.6)

(96.8)

(95.5)

93,031

139,696

109,418

(48.7)

(71.7)

(56.7)

3,476

1,656

1,623

(1.8)

(0.8)

(0.8)

*

*

3,147 (1.6)

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

82,270

47,362

67,541

(43.1)

(24.3)

(35.0)

*

*

2,720 (1.4)

ร้อยละ 2. เนื้อที่เพาะปลูกที่ใส่ปุ๋ยเคมี (ไร่)

2,918,854

2,942,253

3,082,850

3. ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ (1,000 กก.)

73,089

99,055

145,595

25.0

33.7

47.2

เฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

* สามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 และ 2546 ไม่มีข้อถามเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ปี

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement