Page 5

บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทาสามะโน การเกษตรมาแล้ว 5 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดทาเมื่อ พ.ศ. 2493 และถัดมาในปี 2506 2521 2536 และ 2546 ตามลาดับ ซึ่งเป็นการจัดทาทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะ ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO) สามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 นี้เป็นการจัดทาครั้งที่ 6 เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทาง การเกษตรที่สาคัญ แสดง ภาพการทาการเกษตร ของ ประเทศได้ ถึง ระดับพื้นที่ย่อย และทราบถึงการ เปลี่ยนแปลง โครงสร้าง ด้านการเกษตร ในรอบ 10 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย วางแผน และ ติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น การทาสามะโนการเกษตรครั้งนี้ สานักงานสถิติ จังหวัด ขอนแก่น ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จานวน 460 คน เจ้าหน้าที่ ส่งเสริม การเกษตร ประจาตาบล จานวน 92 คน และ เจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติจังหวัด ออก ไปสัมภาษณ์ หัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือนในจังหวัด เพื่อหาผู้ถือครองทา การเกษตรในเดือนพฤษภาคม 2556 โดยใช้คอมพิวเตอร์ พกพาขนาดกลาง ( Tablet) ในการเก็บ รวบรวม ข้อมูล ทั้งนี้สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ได้นาเสนอรายงานผล เบื้องต้น ซึ่งเป็นสรุปผลข้อมูลบางส่วนไปแล้ว สาหรับ รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลฉบับสมบูรณ์ที่สรุปผลจาก ข้อมูลทั้งหมดของจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

1. ผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทาการเกษตร จังหวัด ขอนแก่น ประกอบด้วย 26 อาเภอ มีผู้ถือครอง ทาการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสามะโน (1 พฤษภาคม 2556) 198,213 ราย (ร้อยละ 35.3 ของ ครัวเรือนทั้งจังหวัด)1/ มีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรทั้งสิ้น 3,446,337 ไร่ (เฉลี่ย 17.4 ไร่/ราย) อาเภอ เมืองขอนแก่น มีจานวนผู้ถือครองทา การเกษตรมากที่สุด คือ 21,817 ราย (ร้อยละ 11.0) และ 1/

มีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรมากที่สุดเช่นกัน คือ 274,857 ไร่ (ร้อยละ 8.0) รองลงมา คืออาเภอ น้าพอง 13,788 ราย และ 249,578 ไร่ (ร้อยละ 7.0 และ 7.2 ตามลาดับ) อาเภอ เวียงเก่า มีผู้ถือครองทาการเกษตร น้อยที่สุด 2,753 ราย (ร้อยละ 1.4) และมีเนื้อที่ถือครอง น้อยที่สุดเช่นกัน คือ 34,571ไร่ (ร้อยละ 1.0) เมื่อพิจารณาเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรเฉลี่ย พบว่า อาเภอ เขาสวนกวางมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยสูงสุด 24.0 ไร่ รองลงมาคือ อาเภอมัญจาคีรี อาเภอโคกโพธิ์ไชย และอาเภอแวงน้อย (21.4 20.6 และ 20.4 ไร่ ตามลาดับ) โดยอาเภอ บ้านฝาง มีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยต่าสุด คือ 12.1 ไร่ ตาราง 1 จานวนผู้ถือครอ งและเนื้อที่ถื อครองทา ก ารเกษตรรายอาเภอ พ.ศ. 2556 อาเภอ รวม เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซาสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคา บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า

จานวนผู้ถือครอง (ราย) จานวน % 198,213 21,817 8,595 4,309 10,458 13,479 9,074 13,788 5,780 9,181 10,923 2,809 10,409 4,273 5,755 10,674 9,346 10,575 6,655 4,298 2,952 3,820 3,782 3,876 5,134 3,698 2,753

100.0 11.0 4.3 2.2 5.3 6.8 4.6 7.0 2.9 4.6 5.5 1.4 5.3 2.2 2.9 5.4 4.7 5.3 3.4 2.2 1.5 1.9 1.9 2.0 2.6 1.9 1.4

เนื้อที่ถือครอง (ไร่) จานวน % 3,446,337 274,857 103,774 63,410 163,475 190,356 180,527 249,578 115,040 171,284 215,072 57,125 197,244 83,575 117,490 203,879 168,704 226,056 112,280 103,084 46,994 56,390 78,053 61,195 97,629 74,697 34,571

100.0 8.0 3.0 1.8 4.7 5.5 5.2 7.2 3.3 5.0 6.2 1.7 5.7 2.4 3.4 5.9 4.9 6.6 3.3 3.0 1.4 1.6 2.3 1.8 2.8 2.2 1.0

ครัวเรือนทั้งจังหวัดปี 2556 มีจานวน 561,774 ครัวเรือน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ขอบข่ายสามะโนการเกษตร พ.ศ.2556 คือ การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่น้าจืด และการทานาเกลือสมุทรเพื่อขาย (รวมการปลูกข้าวเพื่อบริโภค และการเลี้ยง วัว ควาย เพื่อใช้งาน)

เนื้อที่ถือ ครองเฉลี่ย (ไร่) 17.4 12.6 12.1 14.7 15.6 14.1 19.9 18.1 19.9 18.7 19.7 20.3 18.9 19.6 20.4 19.1 18.1 21.4 16.9 24.0 15.9 14.8 20.6 15.8 19.0 20.2 12.6

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement