Page 3

iii

คำนำ สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทาสามะโนการเกษตรทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึง่ ครั้งนี้เป็นการจัดทาสามะโน การเกษตร ครั้งที่ 6 เพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานการประกอบการเกษตร สาหรับ ใช้ประโยชน์ ในการกาหนดนโยบาย วางแผน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาด้านการเกษตรในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ข้อมูลสถิติที่ได้จากการทาสามะโนการเกษตรครั้งนี้ได้นาเสนอไปแล้ว2 ฉบับ คือ รายงานผลเบื้องต้น ซึ่งนาเสนอผลข้อมูลลักษณะการทาการเกษตรในภาพรวมของประเทศ และรายงานผลล่วงหน้า ซึ่งประมวลผล จากครัวเรือนผู้ถือครองทาการเกษตรตัวอย่างร้อยละ1 นาเสนอภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และ ลักษณะของครัวเรือนเกษตร ในระดับภาคและประเทศ สาหรับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลฉบับสมบูรณ์ ซึง่ ประมวลผลข้อมูลในรายละเอียดจากครัวเรือนผู้ถือครองทาการเกษตรทั้งหมด เพื่อเสนอข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงสร้างพื้นฐานหลักและโครงสร้างอื่น ๆ ทางการเกษตรเป็นรายจังหวัด รายภาค และทั่วราชอาณาจักร สามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เป็นโครงการจัดเก็บข้อมูลสถิติขนาดใหญ่ ต้องได้รับความร่วมมือ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจาตาบล และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ นอกจากนี้ ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทั้งยังได้รับความ สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement