Page 183

ตาราง 19.6 จานวนผู้ถอื ครองทีร่ ายงานการมีหนีส้ นิ เพือ่ การเกษตรจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ จาแนกตามจานวนเงินทีเ่ ป็นหนี้ แหล่งเงินกู้ และอัตราดอกเบีย้ ต่อเดือน (ต่อ) Table 19.6 Number of holders reporting debt for agriculture from unorganized market by amount of debt, source of loan and interest rate per month (Contd.) แหล่งเงินกู้และ อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน (ร้อยละ) Source of loan and

จานวนเงินที่เป็นหนี้ (บาท) Amount of debt (baht) รวม Total

interest rate per month (percent) นายทุนเงินกู้ Money lender ไม่เสียดอกเบี้ย Free ต่ากว่า Under 2 2 5 10 15 -

4.99 9.99 14.99 19.99

20 ขึ้นไป and over ญาติ/เพื่อนบ้าน/บุคคลอื่น

ต่ากว่า Under

2,001 5,000

5,001 10,000

10,001 20,000

20,001 50,000

50,001 100,000

100,001 500,000

500,001 1,000,000

2,001

1,000,001 ขึ้นไป And over

671 186 240 153 60 4 28

16 4 4 4 4

16 8 8 -

66 32 4 16 9 4

142 40 56 28 17 -

243 60 69 80 25 8

103 24 61 13 4

72 16 32 12 4 8

13 8 5 -

12-

1,233

17

85

204

199

349

158

206

4

12

573 310 207 106 28 8

13 4 -

48 8 21 8 -

107 28 41 25 4

98 32 44 20 4 -

183 68 54 32 12 -

61 65 16 16 -

53 105 28 12 4 4

4 -

8 4 -

Relative/Neighbour/Others ไม่เสียดอกเบี้ย Free ต่ากว่า Under 2 2 - 4.99 5 - 9.99 10 - 14.99 15 - 19.99 20 ขึ้นไป and over

หมายเหตุ : ผู้ถอื ครอง 1 รายอาจรายงานการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้มากกว่า 1 แหล่ง Note : One holder may report more than one source of loan

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement