Page 181

ตาราง 19.5 จานวนผู้ถอื ครองทีร่ ายงานการมีหนี้สินเพือ่ การเกษตร จาแนกตามจานวนเงินทีเ่ ป็นหนี้และแหล่งเงินกู้ Table 19.5 Number of holders reporting debt for agriculture by amount of debt and source of loan จานวนเงินที่เป็นหนี้ (บาท) Amount of debt (baht) แหล่งเงินกู้

รวม

Source of loan

Total

ต่ากว่า Under

2,001 -

5,001 -

10,001 -

20,001 -

50,001 -

100,001 -

500,001 -

1,000,001

5,000

10,000

20,000

50,000

100,000

500,000

1,000,000

ขึ้นไป And over

2,001 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) Bank for agriculture and agricultural cooperative ธนาคารอื่น ๆ /สถาบันการเงิน Other banks/Financial institute สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร Cooperative/Farmer's group กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ Village and city fund หน่วยราชการอื่น ๆ Other government agencies พ่อค้าคนกลาง Middleman นายทุนเงินกู้ Money lender ญาติ/เพื่อนบ้าน/บุคคลอื่น Relative/Neighbour/Others

50,697

280

687

1,738

4,174

17,700

13,482

11,686

753

198

1,833

16

53

90

156

523

445

392

90

68

11,532

94

319

644

1,385

4,079

2,752

2,167

74

20

40,176

837

1,424

8,235

17,476

10,989

1,030

178

4

4

688 321 671 1,233

57 16 16 17

163 13 16 85

78 32 66 204

98 44 142 199

62 73 243 349

72 30 103 158

75 76 72 206

52 24 13 4

33 12 12

หมายเหตุ : ผู้ถือครอง 1 รายอาจรายงานการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้มากกว่า 1 แหล่ง Note : One holder may report more than one source of loan

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement