Page 154

ตาราง 16.3 จานวนลูกจ้างประจาทางานเกษตร จาแนกตามเพศ แหล่งทีม่ าของลูกจ้างประจา และขนาดเนื้อทีถ่ อื ครองทัง้ สิ้น Table 16.3 Number of permanent workers for agriculture by sex, source of permanent workers and size of total area of holding เพศ Sex

แหล่งที่มาของลูกจ้างประจา Source of permanent workers

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร่)

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

Size of total area of holding (rai)

Total

Male

Female

รวม Total ต่ากว่า Under 2

คนไทย Thai

คนต่างด้าว Foreigner

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Sub - total

Male

Female

Sub - total

Male

Female

165,325

84,458

80,867

165,281

84,434

80,848

44

24

20

1,518

761

757

1,518

761

757

-

-

-

2

-

5

6,963

3,533

3,430

6,963

3,533

3,430

-

-

-

6

-

9

17,417

8,701

8,717

17,417

8,701

8,717

-

-

-

10

-

19

51,471

26,171

25,300

51,467

26,167

25,300

4

4

-

20

-

39

61,504

31,767

29,737

61,465

31,747

29,718

40

20

20

40

-

59

15,123

7,652

7,471

15,123

7,652

7,471

-

-

-

60

-

139

10,925

5,665

5,260

10,925

5,665

5,260

-

-

-

403

208

195

403

208

195

-

-

-

140 ขึ้นไป and over

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement