Page 124

ตาราง 12.4 จานวนผู้ถอื ครองทีเ่ ลี้ยงสุกรและจานวนสุกร จาแนกตามชนิดพันธุ์ และจานวนสุกรทีเ่ ลี้ยง Table 12.4 Number of holdings rearing pigs and number of pigs by kind of breeding and number of pigs of holding จานวนสุกรที่เลี้ยง (ตัว) Number of pigs of holding (heads) รวม Total

จานวนผู้ถือครอง Number of holdings

จานวนสุกร Number of pigs รวม

สุกรพันธุ์

สุกรขุน

สุกรพื้นเมือง

Total

Breeding

Fattened

Natived

4,635

89,492

20,223

57,884

11,385

1

-

2

892

1,393

573

433

387

3

-

4

724

2,517

802

1,093

622

5

-

9

1,035

6,767

2,192

3,024

1,551

10 -

19

1,058

13,458

3,723

7,595

2,140

20 -

49

711

19,473

4,802

11,841

2,830

50 -

99

100

5,969

1,238

3,286

1,445

100 - 299

55

8,249

3,164

4,475

610

300 - 499

37

13,816

1,424

11,992

400

500 ขึ้นไป And over

23

17,850

2,305

14,145

1,400

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement