Page 123

ตาราง 12.3 จานวนผู้ถือครองที่เลี้ยงกระบือและจานวนกระบือ จาแนกตามจานวนกระบือที่เลี้ยง Table 12.3 Number of holdings rearing buffalo and number of buffaloes by number of buffaloes of holding จานวนกระบือที่เลี้ยง (ตัว)

จานวนผู้ถือครอง

จานวนตัว

Number of buffaloes of holding (heads)

Number of holdings

Number of buffaloes

รวม Total

3,351

13,808

1

-

2

1,437

2,271

3

-

4

1,002

3,357

5

-

9

675

4,205

10

- 19

175

2,215

20

- 49

57

1,450

50

- 99

5

310

100

- 299

-

-

300

- 499

-

-

500 ขึ้นไป and over

-

-

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement