Page 101

8. ยางพารา Para Rubber ตาราง 8.1 ยางพารา : จานวนผู้ถอื ครองทีป่ ลูกยางพาราและเนื้อทีเ่ พาะปลูก จาแนกตามชนิดของสวนยาง และขนาดเนื้อทีถ่ อื ครองทัง้ สิ้น

เนื้อที่ : ไร่

Table 8.1 Para rubber : Number of holdings and planted area by type of clone and size of total area of holding

Area : Rai

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร่) Size of total area of holding (rai)

รวม Total ต่ากว่า Under 2

รวมทั้งสิ้น

สวนยางพันธุด์ ี

สวนยางพันธุพ์ ื้นเมือง

สวนยางพันธุด์ ีและพันธุพ์ ื้นเมือง

Total

High yield clone

Low yield clone

High yield clone and low yield clone

จานวน

เนื้อที่

จานวน

เนื้อที่

จานวน

เนื้อที่

จานวน

เนื้อที่

Number

Area

Number

Area

Number

Area

Number

Area

4,092

54,869

3,950

53,198

138

1,582

4

89

3

3

3

3

-

-

-

-

2

-

5

108

401

105

389

3

12

-

-

6

-

9

226

1,243

219

1,205

7

38

-

-

10

-

19

916

7,452

886

7,246

30

206

-

-

20

-

39

1,517

18,112

1,455

17,434

60

631

2

47

40

-

59

727

11,948

706

11,591

19

315

2

42

60

- 139

538

13,049

519

12,669

19

380

-

-

57

2,662

57

2,662

-

-

-

-

140 ขึ้นไป and over

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement