Page 100

ตาราง 7.5 ข้าว : ผลผลิตข้าว จาแนกตามชนิดข้าวทีป่ ลูก และขนาดเนื้อทีถ่ อื ครองทัง้ สิ้น Table 7.5 Rice : Product by kind of rice cultivated and size of total area of holding ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร่) Size of total area of holding (rai)

รวม Total ต่ากว่า Under 2

ผลผลิต : 1,000 กก. Product : 1,000 kg.

รวมผลผลิตทั้งสิ้น

ข้าวนาปี 1/

Total Product

First crop

ข้าวนาปรัง 1/

Second crop

รวมทั้งสิ้น

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

รวม

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

รวม

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

Total

Non - glutinous

Glutinous

Sub - total

Non - glutinous

Glutinous

Sub - total

Non - glutinous

Glutinous

956,444

344,014

612,430

896,659

317,102

579,557

59,785

26,912

32,873

346

83

263

329

77

252

17

6

11

2

-

5

50,009

10,392

39,617

47,320

9,336

37,985

2,689

1,057

1,632

6

-

9

96,235

25,155

71,080

90,791

22,911

67,880

5,444

2,244

3,200

10

-

19

282,808

93,837

188,970

265,375

86,669

178,706

17,432

7,169

10,264

20

-

39

342,877

134,577

208,300

320,282

124,148

196,134

22,595

10,429

12,166

40

-

59

119,341

51,394

67,947

111,812

47,566

64,246

7,529

3,828

3,700

60

- 139

60,557

26,923

33,634

56,679

24,807

31,871

3,878

2,116

1,762

4,271

1,651

2,620

4,070

1,588

2,482

201

63

138

140 ขึ้นไป and over 1/

รวมข้าวไร่

1/

Including upland rice

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement