Page 1


สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดขอนแก่น

THE 2017 INDUSTRIAL CENSUS BASIC INFORMATION KHON KAEN PROVINCE


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4324 6639 โทรสาร 0 4324 6183 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: khkaen@nso.go.th.

หน่วยงานที่เผยแพร่

สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7498 โทรสาร 0 2143 8132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ binfopub@nso.go.th

ปีที่จัดพิมพ์

2560

จัดพิมพ์โดย

หจก.ขอนแก่นการพิมพ์


คํานํา ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต นั บ เป น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ สาขาหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ใน การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายดานการพัฒนา อุตสาหกรรมที่สงเสริมการนําเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมใหมๆ มาใชปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ 20 ป ขางหนาตามกรอบการพัฒ นา ประเทศไทย 4.0 สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งดาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อใหประเทศมีขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญทางดานอุตสาหกรรมการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อภาครัฐและ เอกชนใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลก ในการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ครั้งนี้ ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้ นการเก็บรวบรวมขอมูล พื้น ฐานหรื อการนั บ จดสถานประกอบการทุกประเภท ซึ่งดํ าเนิน การใน ป 2559 และขั้นการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดหรือการแจงนับสถานประกอบการในอุตสาหกรรม การผลิตดําเนินการในป 2560 รายงานฉบับนี้ เปนรายงานผลในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถานประกอบการในป 2559 ซึ่งจัดจําแนกประเภทสถานประกอบการตามการจัดมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) ไดแก สถานประกอบการที่ ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การกอสราง การขนสงทางบก และสถานที่เก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน ที่ตั้งอยูใน จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ ใครขอขอบคุณผูประกอบการและผูเกี่ยวของทุกฝายที่ไดใหความรวมมือ ในการใหขอมูล ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับผูใชขอมูลทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนตอไป


บทสรุปสําหรับผูบริหาร เ นื่ อ ง จ า ก บ ริ บ ท ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ มี ก า ร เปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ สงผลกระทบต อภาคอุต สาหกรรมทําให โ ครงสร าง การดําเนิน ธุ ร กิจ และอุต สาหกรรมเปลี่ ยนแปลงไป เชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มี อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจทางการคา การบริการ และอุตสาหกรรมใหมๆ เกิดขึ้น เปนตน ซึ่งถือเปนกลไกที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของระบบ เศรษฐกิ จ ของประเทศ ดั ง นั้ น ข อ มู ล สถิ ติ แ ละ สารสนเทศโครงสร า งขั้ น พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การ ประกอบธุ ร กิ จ และอุต สาหกรรม จึ ง มีความสํ าคั ญ และจํ า เป น สํ า หรั บ ภาครั ฐ และเอกชนใช ใ นการ กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจ และอุ ต สาหกรรมทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ ทองถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง เศรษฐกิจในตลาดโลก สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ จั ด ทํ า สํ า มะโน อุตสาหกรรมทุก 10 ป ตามขอเสนอแนะขององคการ สหประชาชาติ และไดวางแผนเปลี่ยนเปนจัดทําทุก 5 ป เพื่ อให ประเทศมี ข อมู ล พื้ นฐานที่ สํ าคั ญทางด าน อุ ตสาหกรรมการผลิ ตอย างต อเนื่ อง เพื่ อ ใช ใ นการ วิเคราะหและติดตามสถานการณดานเศรษฐกิจของ ประเทศและภู มิ ภ าค ซึ่ ง ที่ ผ า นมาสํ า นั ก งานสถิ ติ แหงชาติจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมมาแลว 4 ครั้ง ในป 2507 ป 2540 ป 2550 และป 2555 สําหรับ ในป 2560 จะครบรอบ 5 ป ในการจัดทําสํามะโน อุตสาหกรรมซึ่งนับเปนครั้งที่ 5 ของประเทศไทย

ในการจัด ทํ า สํ า มะโนอุต สาหกรรม พ.ศ. 2560 ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือการนับจด สถานประกอบการทุกประเภท ซึ่งดําเนินการในป 2559 และขั้นการเก็บรวบรวม ขอมูลรายละเอียดหรือการแจง นั บ สถานประกอบการในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ดําเนินการในป 2560 การนําเสนอผลสํามะโนในรายงานฉบับนี้ เปนผล จากขั้นการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือการนั บจด สถานประกอบการในป 2559 ซึ่งจั ดจํ าแนกประเภท สถานประกอบการตามการจั ด ประเภทมาตรฐาน อุ ต สาหกรรมประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC 2009) ไดแก ธุ รกิจทางการคา ธุ รกิจทางการบริการ การผลิ ต การกอสราง การขนสงทางบกและสถานที่เก็บสินคา กิจกรรมดาน ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และกิจกรรม ดานโรงพยาบาลเอกชน ที่ตั้งอยูในจั งหวัดขอนแกน โดยดํ าเนิ นการเก็ บรวบรวมข อมู ลสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตเทศบาล ระหวางเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559 และพื้นที่นอกเขตเทศบาลระหวางเดือนตุลาคม ธันวาคม 2559 ผลการเก็ บรวบรวมข อมู ลพื้ นฐานของสถานประกอบการในจั งหวั ด ขอนแก น พบว า มี ส ถานประกอบการจํานวนทั้งสิ้น 61,213 แหง ในจํานวนนี้ แยกเปนสถานประกอบการที่เก็บรวบรวมรายการขอมูล พื้นฐานในแบบสอบถามไดครบถวน จํานวน 60,781 แหง และสถานประกอบการที่ เก็ บรวบรวมรายการข อมู ล ได เพี ยง ชื่ อ ที่ ตั้ ง และประเภทธุ รกิ จ/อุ ตสาหกรรม จํานวน 432 แหง สําหรับขอมูลที่นําเสนอผลในรายงาน ฉบั บ นี้ จ ะเป น ข อ มู ล ของสถานประกอบการที่ เ ก็ บ รวบรวมข อมู ลพื้ นฐานได ครบถวน จํ านวน 60,781 แหง เทานั้น สรุปไดดังนี้


ความหนาแนนของสถานประกอบการ

จังหวัดขอนแก่น

จํานวนสถานประกอบการ 1 - 1,000 สถานประกอบการ 1,001 - 2,000 สถานประกอบการ 2,001 - 3,000 สถานประกอบการ 3,001 - 4,000 สถานประกอบการ มากกวา 4,000 สถานประกอบการ

ความหนาแนนของการจางงาน

จํานวนคนทํางาน 1 - 3,000 คน 3,001 - 6,000 คน 6,001 - 9,000 คน 9,001 - 12,000 คน มากกวา 12,000 คน


แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 0.9% 0.7% 1.6% 5.2% 0.6%

8.7% 18 18.0%

10.9%

0.1% 2.4%

60,781 แหง

0.6% 4.2%

7.6% 2.8%

35.7%

การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล การกอสราง การขาย-ซซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต การขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน และบริการดานอื่น ๆ

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของ สถานประกอบการ (จํานวนคนทํ คนทํางาน) งาน 98.8% 1-15 คน

60,781 แหง

16 คนขึ้นไป

จํานวน (แหง)

1.2%

354

131 81

100 28

16-25 คน 26-30 คน 31-50 คน 51-200 คน >200 คน

ขนาดของสถานประกอบการ

1. จํานวนสถานประกอบการ ผลการสํามะโนอุตสาหกรรม พพ.ศ. 2560 พบวา สถานประกอบการในจั งหวัด ขอนแกน มีจํ านวนทั้งสิ้ น 60,781 แหง โดยอําเภอที่มีสถานประกอบการมากที่สุด 5 อั น ดั บ แรก คือ อํ า เภอเมื อ ง 21,710 แห ง ร อ ยละ 35.7 รองลงมา คือ อําเภอชุมแพ 3,733 แหง รอยละ 6.2 อําเภอน้ําพอง 3,347 แหง รอยละ 5.5 อําเภอบาน ไผ 3,136 แหง หรือรอยละ 5.2 และอําเภอพล 2,761 แหง หรือรอยละ 4.6 เมื่อพิจ ารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว า สถานประกอบการในจังหวัดขอนแกน สวนให นใหญอยูใน กิจ กรรมทางด านการขายปลี ก จํ านวน 21,682 แห ง (ร อ ยละ 35.7) รองลงมา คื อ กิ จ กรรมด า นการผลิ ต 10,922 แห ง (รอยละ 18 18.0) กิจ กรรมบริการอาหาร และเครื่ องดื่ ม 6,626 แห ง (ร อยละ 10.9) กิ จ กรรม บริการอื่นๆ 5,323 แหง (รรอยละ 8.7) การขายสงและ การขายปลีก การซอมแซมยานยนต ซมยานยนต และจักรยานยนต 4,635 แหง (รอยละ 7.6)

2. ขนาดของสถานประกอบการ สถานประกอบการในจั ง หวั ด ขอนแก น ที่ มี คนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 60,781 แห ง ส ว นใหญเป น สถานประกอบการขนาดเล็ กที่มี คนทํางาน 1 - 15 คน จํานวน 60,087 แหง (รอยละ 98.9) รองลงมา คือ สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน จํานวน 354 แหง (รอยละ 0.6) สถานประกอบการที่ มี ค นทํ า งาน 31 - 50 แห ง จํ า นวน 131 แหง (รอยละ 0.2) สําหรับสถานประกอบการ ขนาดใหญที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน จํานวน 28 แหง (รอยละ 0.1)


แผนภูมิ ค จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามระยะเวลา แนกตาม การดําเนินกิจการ < 5 ป 510 5-9 ป 3,874 10-19 ป

23,971

20-29 ป

21,931

> 30 ป

3. ระยะเวลาการดําเนินกิจการ หากพิจารณาระยะเวลาการดํ ระยะเวลาการดําเนินกิจการของ สถานประกอบการในจังหวัดขอนแกน นั้น สวนใหญ มีร ะยะเวลาดํ าเนิ น การ 10-19 19 ป จํ านวน 23,971 แหง รองลงมา คือ สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ 20-29 ป จํานวน 21,931 แหง สถานประกอบการที่ ดําเนินกิจการ มากกวา 30 ป จํานวน 10,495 แหง

10,495 495

4. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย เมื่ อพิจ ารณารูปแบบการจัดตั้ งตามกฎหมาย สถานประกอบการสสวนใหญมีรูปแบบการจัดตั้งแบบ สวนบุคคล 57,820 แหง (รรอยละ 95.1) รองลงมา คือ บริ ษั ท จํ า กั ด บริ ษั ท จํ า กั ด (มหาชน มหาชน) 1,374 แห ง (รอยละ 2.2) หางหุน สวนจํากั ด หางหุน สวนสามัญ นิติบุคคล 850 แหง (รอยละ 1..4)

แผนภูมิ ง รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 95.1%

2.2%

1.3% 1.4% สวนบุคคล

บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) หางหุนสวนสามัญนิตบิ คุ คล หางหุนสวนจํากัด สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ และอืน่ ๆ

แผนภูมิ จ รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ รอยละ

99.1

0.2

สํานักงานแหงเดียว

สํานักงานใหญ

0.7

สํานักงานสาขา

รูปแบบการจัดตั้ง ทางเศรษฐกิจ

5. รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ สํ า หรั บ รู ป แบบการจั ด ตั้ ง ทางเศรษฐกิ จ ของ สถานประกอบการในจั ง หวั ด ขอนแก น พบว า สวนใหญมีรูปแบบการจัดตั้งแบบสํานักงานแหงเดียว 60,243 แหง (ร อยละ 99.1)) รองลงมา คื อ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานสาขา 425 แหง (รอยละ 0.7) และสถานประกอบการที่ เ ป น สํ า นั ก งานใหญ 113 แหง (รอยละ 0.2)


ฌ แผนภูมิ ฉ รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน การรวมลงทุนจากตางประเทศ สัดสวนการลงทุน ของตางประเทศ < 10%

1.2% มี 1.7%

1,374 แหง

ไมมี 98.3%

0.2 0.2%

10-50%

0.3%

> 50%

แผนภูมิ ช จํานวนคนทํางานและลูกจางของสถานประกอบการ ของสถานประกอบการ จําแนกตามกิกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 50,310

จํานวน (คน)

41,307

25,055

21,686

13,616 7,1336,947 4,291 1

4

5

15,420 15,718 8,411 6,517 517 5,120 1,,619 1,497 6

คนทํางาน

9

11

15

12,143 กิจกรรมทาง เศรษฐกิจ

2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16

ลูกจาง

1. การผลิต 2. การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 3. การกอสราง 4. การขาย-ซซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต 5. การขายสง 6. การขายปลีก 7. การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา 8. ที่พักแรม 9. บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม 10.ขอมูลขาวสารและการสือ่ สาร 11.กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 12.กิกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 13.กิกิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 14.ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 15.กิจกรรมบริการดานอืน่ ๆ 16.กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน คนทํางานพ หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนทีทํท่ าํ งานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง

6. การมีตางประเทศรรวมลงทุนหรือถือหุน สํ า ห รั บ ก า ร ร ว ม ล ง ทุ น ห รื อ ถื อ หุ น กั บ ต า งประเทศ พบว า สถานประกอบการในจั ง หวั ด ขอนแก น ที่ เ ป น บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท จํ า กั ด (มหาชน) จํ า นวน 1,374 374 แห ง นั้ น เป น สถาน ประ กอ บก าร ที่ ไ ม มี ร ว ม ล ง ทุ น หรื อถื อหุ นกั บ ตางประเทศ จํานวน 1,351 351 แหง (รอยละ 98.3) และ สถานประกอบการที่ ร ว มลงทุ น หรื อ ถื อ หุ น กั บ ต า งประเทศ จํ า นวน 23 แห ง (ร อ ยละ 1.7) เป น สถานประกอบการที่มีสสััดสวนของการรวมลงทุนหรือ ถือหุน นอยกวา 10% จํานวน 17 แหง (รอยละ1.2) รองลงมา คื อ สถานประกอบการที ประกอบการที่ มี สั ด ส ว น การถือหุน มากกวา50 % จํานวน 4 แหง (รอยละ 0.3) และสถานประกอบการที่ มีสั ดส ว นการถือ หุ น 10 - 50 % จํานวน 2 แหง (รอยละ 0.2) 7. จํานวนคนทํางาน และลูกจาง เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา คนทํ า งานในจั ง หวั ด ขอนแก น ทั้ ง สิ้ น 164,512 คน ส ว นใหญ เ ป น คนทํ า งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในด า นการ ขายปลี ก มี จํ า นวน 50,310 310 คน (ร อ ยละ 30.6) รองลงมา คือ คนทํางานที่ปฏิบัติงานในดานการผลิต 41,307 คน (รอยละ 25.1)) คนทํางานที่ปฏิบัติงานใน ด า นการบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม 15,718 คน (รอยละ 9.6) สํ า หรั บ ลู ก จ า งในจั ง หวั ด ขอนแก น มี ทั้ ง สิ้ น 72,278 คน พบวา สวนใหญเปนลูกจางที่ปฏิบัติงาน ในดานการผลิต 25,055 คน (รอยละ 34.6) รองลงมา คือ ลูกจางที่ปฏิบัติงานในดานการขายปลีก มีจํานวน 15,420 คน (รอยละ 21.44) ลูกจางที่ปฏิบัติงานดาน การขายสสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต 7,133 คน (รอยละ 9.8)


ญ แผนภูมิ ซ จํานวนคนทํางานและลูกจางของสถานประกอบการ ของสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) จํานวน (คน)

127,972

39,156 13,619 8,216 5,282 2,312 7,111 12,896 7,706 706 5,833 4,333 2,354 1 - 15 คน 16 - 25 คน 26 - 30 คน 31 - 50 คน 51 -200 คน > 200 คน

คนทํางาน

ขนาดของสถานประกอบการ

ลูกจาง

คนทํางาน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนทีทํท่ าํ งานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง

แผนภูมิ ฌ ร อ ย ล ะ ข อ งสส ถาน ป ร ะ กอ บ การ ที่ มี การ ใ ช คอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต ในการดําเนินกิจการ ไมใช 96.1%

60,781 แหง

ใช 3.9%

ใชที่สถานประกอบการ 3.8% ใชที่อื่น 0.1%

อินเตอรเน็ต ไมใช 96.7%

60,781 แหง

ใช 3.3%

จากข อ มู ล จํ า นวนคนทํ า งาน พบว า จั ง หวั ด ขอนแก น มี จํ า นวนคนทํ า งานทั้ ง สิ้ น 164,512 คน ส ว นใหญ เ ป น คนทํ า งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นสถาน ประกอบการขนาดเล็ ก (คนทํ คนทํ า งาน 1-15 คน) มีจํานวน 127,972 คน (รรอยละ 77.8) รองลงมา คือ คนทํ า งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นสถานประกอบการ ขนาดใหญ (คนทํ คนทํางานมากกวา 200 คน) มีจํานวน 13,619 คน (รอยละ 8.3) สํ า หรั บ ลู ก จ า งในจั ง หวั ด ขอนแก น มี จํ า นวน ทั้งสิ้น 72,278 คน สวนใหญเปนลูกจางที่ปฏิบัติงาน อยูในสถานประกอบการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1-15 คน) มีจํานวน 38,316 คน (รรอยละ 53.0) รองลงมา คื อ ลู ก จ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นสถานประกอบการ ขนาดใหญ (คนทํ คนทํางานมากกวา 200 คน) มีจํานวน 13,458 คน (รอยละ 18.6) 8. การใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต ในการดําเนินกิจการ การใชคอมพิวเตอร พบวา สถานประกอบการ ในจังหวัดขอนแกน 60,781 แหง นั้น รอยละ 96.1 เป น สถานประกอบการที่ ไม ใ ช ค อมพิ ว เตอร ใ นการ ดําเนินกิจการและรอยละ 3.9 เปนสถานประกอบการ ที่ใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ โดยแยกเปนใช ในสถานประกอบการ รอยละ 33.8 และใชที่อื่นรอยละ 0.1 การใชอินเตอรเน็ต พบวา สถานประกอบการ ในจั ง หวั ด ขอนแก น ร อ ยละ 96.7 เป น สถาน ประกอบการที่ไมใชอินเตอรเน็ตในการดําเนินกิจการ และร อ ยละ 3.3 เป น สถานประกอบการที่ ใ ช อินเตอรเน็ตในการดําเนินกิจการ


ฎ แผนภูมิ ญ รอ ยละของสถานประกอบการที งสถานประกอบการที่ มีก ารขายสิ น ค า ทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามลั กตามลักษณะการขายสินคา ผานทางอินเตอรเน็ต 264 213

ไมมี 99.1%

140

60,781 แหง

279

มี 0.9%

จํานวน (แหง)

ขายผผานเว็บไซตของตัวเอง ขายผายเว็บไซตของคนอื่น ขายผานตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ขายผาน Social Network

แผนภูมิ ฎ รอยละของสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกตาม ลักษณะการใหบริการที่พักแรม

74.0%

26.0% % เพื่อการทองเที่ยว ไมใชเพื่อการ ทองเที่ยว

9. การใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการและ การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการในจังหวัดขอนแกน 60,781 แหง เปนสถานประกอบการที่ไมมีการขายสินคาทาง อินเตอรเน็ต 60,227 แหง (รอยละ 99.1) และสถาน ประกอบการที่มีการขายสินคาทางอินเตอรเน็ต 554 แหง (รอยละ 0.9) โดยสถานประกอบการที่ขายสินคา ผานทางเว็บไซดตนเอง 264 แหง สถานประกอบการ ที่ ข ายสิ น ค า ผ า นเว็ บ ไซด คนอื่ น 213 แห ง สถานป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ ข า ย สิ น ค า ผ า น ต ล า ด ก ล า ง อิเล็ กทรอนิ กส 140 แหง และสถานประกอบการที่ ขายสินคาผาน Social 279 แหง 10. จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จากจํ า นวนสถานประกอบการที สถานประกอบการที่ พั ก แรมใน จั ง หวั ด ขอนแก น 338 แห ง นั้ น แยกเป น สถาน ประกอบการที่ บ ริ ก ารที่ พั ก เพื่ อการท อ งเที่ย ว 250 แห ง (ร อยละ 74.0) และเป น สถานประกอบการที่ บริ ก ารที่ พั ก แรม ไม ใ ช เ พื่ อ การท อ งเที่ ย ว 88 แห ง (รอยละ 26.0)


สารบัญ คํานํา บทสรุปสําหรับผูบริหาร สารบัญตาราง บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

หนา ค จ ฒ

บทนํา 1.1 ความเปนมา 1.2 วัตถุประสงค 1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1 1 1

ระเบียบวิธีสถิติ 2.1 ประชากรเปาหมาย 2.2 เวลาอางอิง 2.3 คํานิยาม 2.4 รายการขอมูล 2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 2.6 การประมวลผลขอมูล 2.7 การนําเสนอผลขอมูล

3 3 3 10 10 11 11

ผลการสํามะโน 3.1 จํานวนสถานประกอบการ 3.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3.3 ขนาดของสถานประกอบการ 3.4 รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 3.5 รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 3.6 การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน 3.7 คนทํางานและลูกจาง 3.8 การเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการในระยะ 5 ป ที่ผานมา

ภาคผนวก สารบัญตารางสถิติ ตารางสถิติ

13 14 15 15 15 16 18 20 23 25 27


สารบัญตาราง ตาราง 3.1 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามอําเภอ ตาราง 3.2 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ ตาราง 3.3 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามลักษณะของ สถานประกอบการ ตาราง 3.4 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ และขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) ตาราง 3.5 จํานวนและรอยละของคนทํางานและลูกจาง จําแนกตามขนาดของ สถานประกอบการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตาราง 3.6 เปรียบเทียบจํานวนสถานประกอบการ ป 2554 และป 2559 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตาราง 3.7 เปรียบเทียบจํานวนคนทํางาน ป 2554 และป 2559 จําแนกตาม ขนาดของสถานประกอบการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หนา 13 14 16 17 19 20 21


บทที่ 1 บทนํา 1.1 ความเปนมา

1.2 วัตถุประสงค

สํานั กงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํามะโน อุ ต สาหกรรมทุ ก 10 ป ตามข อ เสนอแนะของ องคกรสหประชาชาติ เพื่อใหประเทศมีขอมูลพื้นฐาน ที่ สํ าคั ญทางด านอุ ตสาหกรรมการผลิ ตมา อยางตอเนื่อง เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจ โลกทํ าให โครงสร างการดํ าเนิ นธุ รกิ จและ อุ ต สาหกรรมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว ทํ า ให หน วยงานหลั กด านเศรษฐกิ จของประเทศ ได แก สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย มีความจําเป นตองใชขอมู ล ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ใช ใ นการวิ เ คราะห แ ละติ ด ตาม สถานการณดานเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค จึ งขอให สํ านั กงานสถิ ติ แห งชาติ จั ด ทํ าสํ ามะโน อุ ต สาหกรรมจากทุ ก 10 ป เป น จั ด ทํ าทุ ก 5 ป ประกอบกับประเทศตางๆ สวนใหญไดมีการจัดทํา สํามะโนดานเศรษฐกิจทุก 5 ป ในป 2555 สํานักงาน สถิ ติ แห งชาติ ได ว างแผนปรั บ การจั ดทํ าสํ ามะโน อุตสาหกรรม เป นประจํ าทุ ก 5 ป โดยบู รณาการ ดําเนินการไปพรอมกับสํามะโนธุรกิจทางการคาและ ธุรกิจทางการบริการ ภายใตชื่อ”สํามะโนธุรกิจและ อุตสาหกรรม” สํ ามะโนอุตสาหกรรมจัดทํามาแล ว 4 ครั้ง ในป 2507 ป 2540 ป 2550 และป 2555 สําหรับ ในป 2560 จะครบรอบ 5 ป ในการจั ดทํ าสํ ามะโน อุตสาหกรรมซึ่งนับเปนครั้งที่ 5 ของประเทศไทย สํ าหรั บการจั ดทํ าสํ ามะโนอุ ตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ได กํ า หนดแผนการดํ า เนิ น งานเป น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือ การนับจดสถานประกอบการทุกประเภท ดําเนินการ ในป 2559 และขั้นการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียด หรือการแจงนับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งดําเนินการในป 2560

1.2.1 เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล พื้ น ฐานที่ แสดงให เ ห็ น โครงสร า ง และการกระจายตั ว ของ สถานประกอบการประเภทต า งๆ เช น สถานประกอบการธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ อุตสาหกรรมการผลิต การกอสราง การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูลขาวสารและ การสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน เปนตน 1.2.2 เพื่อเก็บ รวบรวมรายละเอีย ดการ ดําเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจํานวน และขนาดของสถานประกอบการ ประเภท อุ ต ส า ห ก ร ร ม จํ า น ว น ค น ทํ า ง า น ลู ก จ า ง ค า ตอบแทนแรงงาน ค า ใช จ า ยในการผลิ ต และดํา เนิน งาน มูล คา ขายผลผลิต และรายรับ สวนเปลี่ ยนแปลงของวั ตถุดิ บ และสินคาคงเหลื อ มูลคาสิ นทรั พย ถาวรของสถานประกอบการ และ ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิต 1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับผูใชขอมูล ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนี้ ภาครัฐ : 1.3.1 ใช ใ นการวางแผนและกํ า หนด นโยบาย พั ฒ นาเศรษฐกิจ ด า นอุ ต สาหกรรมการ ผลิ ต ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ ท อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ มสร างศักยภาพของอุต สาหกรรมให ส ามารถ แขงขันไดในเวทีการคาโลก 1.3.2 ใช ใ นการจั ด ทํ า ดั ช นี ชี้ วั ด ภาวะ เศรษฐกิ จ และภาวะการดํ า เนิ น กิ จ การ เช น ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม ตารางป จ จั ย การผลิ ต และ ผลผลิ ต ของประเทศ สั ด ส ว นแรงงานในภาคการ ผลิต การบริการ เปนตน 1.3.3 ใชในการจัดทําแผนวิเคราะหสถานการณในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ยอมของประเทศ


2

1.3.4 ใชประกอบการพิจารณากําหนด นโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการตางๆ เพื่อ ส งเสริ มและกําหนดทิศ ทางการประกอบธุ ร กิ จ ท า ง ก า ร ค า ธุ ร กิ จ ท า ง ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ อุตสาหกรรมการผลิต ใหเปนไปตามแนวนโยบาย ที่กําหนดไว 1.3.5 เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน จั ด หาโครงสร างพื้น ฐาน (Infrastructure) เพื่ อ สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ 1.3.6 ใชในการพัฒนาระบบขอมูลเพื่อ การวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม 1.3.7 ใชประโยชนในทางสถิติเพื่อจัดทํา กรอบตัวอยาง สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจาก สถานประกอบการของหนวยสถิติตางๆ

ภาคเอกชน : 1.3.8 ผูประกอบการใชขอมูลพื้นฐานและ ขอมูลการดําเนินกิจการ เปนเครื่องมือสําหรับการ วิ เ คราะห ส ถานการณด านเศรษฐกิจ รวมทั้ง การ วางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ/ สาขา บริหารและควบคุมการดําเนินกิจการในดาน ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1.3.9 ใชขอมูลเปนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบ ผลการดํ าเนิ น งานของตนเองกั บ กิ จ การอื่น ๆ ใน อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือขนาดตางๆ 1.3.10 สําหรับนักวิชาการ นักวิจัย และ สถาบั น การศึ ก ษา นํ า ไปศึ ก ษาวิ เ คราะห ต อ ยอด สรางนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา ธุ ร กิ จ ทางการค า ธุ ร กิ จ ทางการบริ ก าร และ อุตสาหกรรมการผลิตที่อยูในความสนใจ และเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ


บทที่ 2 ระเบียบวิธีสถิติ 2.1 ประชากรเปาหมาย การสํ ามะโนอุต สาหกรรม พ.ศ. 2560 ขั้ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล พื้ น ฐานของสถานประกอบการ คุ  ม รวมสถานประกอบการ ทั่ ว ประเทศที่ ป ระกอบกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ตามการจั ด ประเภทมาตรฐานอุ ต สาหกรรม ประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC-2009) ดังนี้ - ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ - การผลิต - การกอสราง - การขนสงทางบก และสถานที่เก็บสินคา - กิจกรรมดานขอมูลขาวสารและการสื่อสาร - โรงพยาบาลเอกชน ไมรวม : แผงลอยในตลาด แผงลอยและ หาบเร และแผงลอยในศูนยการคา 2.2 เวลาอางอิง ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจํ านวนและลั กษณะ ตาง ๆ ของสถานประกอบการทีเ่ ก็บรวบรวม เปนขอมูล ของสถานประกอบการทีด่ ําเนินกิจการในป 2559 2.3 คํานิยาม 2.3.1 สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ ห รื อ บางส ว นของสถานที่ ที่ มี ที่ ตั้ ง ที่ แนนอน และมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมวากิจกรรมนั้นจะดําเนินงานโดยบุคคลที่เปน เจาของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคลก็ตาม 2.3.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดทํา สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ไดจัดจําแนก สถานประกอบการ ตามการดําเนินกิจกรรมทาง เศรษฐ กิ จ ตามการจั ด ประเภ ทมาตรฐ าน อุต สาหกรรมประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC2009) ดังนี้

1) การผลิต (หมวดยอย 10 - 33) ไดแก - การเปลี่ ยนรูปวัต ถุใหเปน ผลิตภัณฑ ชนิ ดใหมดว ยเครื่องจั กรกลหรื อเคมีภั ณฑ โดยไม คํานึ งถึงว างานนั้น ทําด วยเครื่ องจั กรหรือด ว ยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรื อ ผลิ ต ภัณฑนั้ นจะนํ ามาขายส งหรื อขายปลี กก็ต าม การประกอบชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวา เปนการผลิตดวย รวมถึงการประกอบชิ้นสวนของ ผลิตภัณฑจากสวนประกอบไมวาจะไดจากที่ผลิต ขึ้นเองหรือซื้อมา - การนํ า ของเสี ย กลั บ มาใช ใ หม เช น การแปรรูปของเสีย (การนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใช ใหม) ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือ ทางเคมี แ ต ไ ม ถื อ ว า เป น ส ว นหนึ่ ง ของการผลิ ต วัตถุประสงคหลักของกิจกรรมเหลานี้ คือการบําบัด หรือการแปรรูปของเสีย 2) การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของ เสียและสิ่งปฏิกูล (หมวดยอย 37 - 39) ไดแก - การดําเนินการของระบบทอระบาย ของเสียหรือการบําบัดสิ่งปฏิกูล โดยการเก็บกักการ บําบัด และการกําจัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล - การเก็ บ การบํ า บั ด การจํ า กั ด และ การขนย ายของเสี ย จากชุ มชนหรื อ อุต สาหกรรม รวมถึงการดําเนินการเพื่อนําของเสียกลับมาใชใหม (เชน การคัดวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดจาก ขยะ) - การบริการบําบัด เชน การทําความ สะอาดอาคารและสถานที่ พื้นดิน น้ําบนพื้นผิวดิน หรือน้ําใตดินที่มีสิ่งปนเปอน 3) การกอสราง (หมวดยอย 41 - 43) ไดแก - กิจกรรมการกอสรางทั่วไป และการ กอสรางเฉพาะทางสําหรับอาคารและงานวิศวกรรมโยธา รวมถึงการกอสรางใหม การซอมแซม การตอเติม และการดัดแปลง และการรื้อทําลายอาคาร การสราง


4

โดยประกอบชิ้ น ส ว นอาคารหรื อ สิ่ ง ก อ สร า ง สําเร็ จรูป ณ สถานที่กอสร าง และการกอสราง อาคารที่มีลักษณะชั่วคราว หรือสิ่งกอสรางดาน วิศ วกรรมโยธา อุ ต สาหกรรมการก อ สร า ง ประกอบดวยสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ - การกอสรางอาคาร ทั้งที่เปน ที่อยู อาศัยและไมใชที่อยูอาศัย เชน บานเดี่ยว บานอยู อาศั ย แบบหลายครอบครั ว อาคารสู ง การ ปรั บ ปรุ ง อาคาร/สิ่ งก อ สร างเพื่ ออยู อาศัย การ ประกอบอาคารเพื่ออยูอาศัยสําเร็จรูป ณ สถานที่ กอสราง โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม รา นคา อาคารสํ า นั ก งาน หา งสรรพสิน คา โรงจอดรถ โกดังสินคา โรงยิม ฯลฯ - งานวิศวกรรมโยธา เชน ทางหลวง ถนน สะพาน อุโมงค ทางรถไฟ สนามบิน ทาเรือ และโครงการทางน้ํ า ระบบชลประทาน ระบบ ร ะ บ า ย น้ํ า สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ท า ง อุตสาหกรรม ทอ สง และสายไฟฟา สนามกีฬา ซึ่ ง หมายรวมทั้ ง การก อ สร า งใหม การตอเติม ดัดแปลง และซอมแซมดวย - งานก อ ส ร า งเฉพาะทาง เช น สวนประกอบของอาคารและงานวิศวกรรมโยธา โดยไมได รั บ ผิ ด ชอบโครงการทั้งหมด งานตอก เสาเข็ ม งานฐานราก งานโครงสร า ง งาน คอนกรีต งานกออิฐ งานกอหิน งานนั่งราน งาน มุงหลั งคา ติ ด ตั้ งลิ ฟต บั น ไดเลื่ อน การรื้ อถอน การติดตั้งกระจก การฉาบปูน การทาสี ตกแตง อาคาร การติดผนังและปูพื้นดวยวัสดุตาง ๆ การ ขัดพื้น ฯลฯ 4) การขาย - ซอมแซมยานยนตแ ละรถ จักรยานยนต (หมวดยอย 45) ไดแก การดํ า เนิ น กิ จ กรรมทั้ง หมด (ยกเว น การผลิตและการใหเชา) ที่เกี่ยวของกับยานยนต และจักรยานยนต รวมถึงรถบรรทุก เชน การขายสง และขายปลีกยานยนต รถจักรยานยนตทั้งใหม และที่ใชแลว รวมทั้งการบํารุงรักษาและการ ซอมแซม การขายอะไหล และชิ้นสวนอุปกรณ

สําหรับยานยนตและจักยานยนตการดําเนินกิจการ ที่เกี่ยวของกับตัวแทนขายสงหรือขายปลีกยานยนต รวมถึง การลาง การขัดเงายานยนต อูซอมรถยนต ฯลฯ 5) การขายสง (หมวดยอย 46) ไดแก - การขายส งที่ดํ า เนิ น งานด ว ยตนเอง หรือทําโดยไดรั บคาตอบแทนหรื อตามสัญญาจาง (ก า รข า ย เพื่ อ ค า ค อ มมิ ช ชั่ น / ค าน า ยห น า ) ซึ่งเกี่ยวกับการขายสงภายในประเทศและระหวาง ประเทศ (นําเขา/สงออก) - ก า ร ข า ย ส ง คื อ ก า ร ข า ย ต อ (การขายสินคาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินคา) สินคาใหมและที่ใชแลวใหแกผูขายปลีกหรือการคา แบบธุ ร กิ จ สู ธุ ร กิ จ เช น ขายให กั บ ผู ใ ช ใ นงาน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาบัน หรือผูใชงาน ในวิชาชีพ หรือขายตอใหกับผูขายสงรายอื่นๆ หรือ บุคคล/บริษัทที่ทําหนาที่ตัวแทนหรือนายหนาซื้อ ขายสินคา ประเภทของธุรกิจที่สําคัญ ไดแก พอคา ขายส ง คือ ผู ขายส งที่ ดํ า เนิ น กิ จ การซื้อ และขาย สินคาของตนเอง เชน พอคาขายสง ผูแทนจําหนาย สินคาอุตสาหกรรม ผูสงสินคาออก ผูนําเขาสินคา และการรวมกลุมสหกรณเพื่อซื้อสินคา สาขาและ สํานักงานขาย (ไมใชรานคาปลีก) ซึ่งมีหนวยผลิต หรื อเหมืองแร (ที่แยกตั ว ออกมาต างหาก) เป น ผู ควบคุมดู แล โดยมีวัต ถุประสงคเพื่อการจําหนาย สิน คา และแทบจะไมเคยสั่งสิน คาเพื่อใหโ รงงาน หรื อ แหล ง ผลิ ต ส ง สิ น ค า ให โ ดยตรง ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง นายหนาซื้อขายสินคา การขายเพื่อนายหนาและ ตัวแทนจําหนาย และกลุมผูประกอบการ ผูซื้อและ กลุ ม สหกรณซึ่ง ดํ า เนิ น การเกี่ย วกั บ การจํ าหน า ย ผลิ ตภั ณฑเ กษตรออกสู ต ลาด ผู ขายสงมักทําการ รวบรวมสินคาในปริมาณมากมาคัดแยกขนาดและ คัดคุณภาพสินคา นําสินคามาจัดแบงและทําการ บรรจุหีบหอใหมเพื่อจําหนายตอ เชน รานขายยาที่ ดําเนิ น กิจ กรรมเก็บสิ นคา แชเ ย็ น จั ดส ง และจั ด วางสินคา ทําการสงเสริมการขายใหแกลูกคาและ ออกแบบฉลาก


5

6) ขายปลีก (หมวดยอย 47) ไมรวม หมูใหญ 478 แผงลอยและกิจกรรม 47999 เรขายสินคา ไดแก - การนําสินคาใหมและสินคาใชแลวมา ขายตอใหแกประชาชนทั่วไป (สินคาที่นํามาขาย ไมเ ปลี่ ย นแปลงสภาพ) เพื่อการบริ โ ภคหรื อใช ประโยชน ส ว นบุ ค คลหรื อ ครั ว เรื อ น โดยขาย สิน คาผ านทางชองทางการจํ าหน ายต างๆ เช น รานคา หางสรรพสินคา สหกรณผูบริโภค ฯลฯ 7) การขนสงทางบก และสถานที่เก็บสินคา (หมวดยอย 49 และ 52) ไดแก - หมวดย อ ย 49 ในกิ จ กรรมรหั ส 49201 49202 49203 49204 49209 49310 49329 49331 49332 49333 49334 และ กิจกรรม 49339 ไดแกการขนสงผูโดยสารทางบก อื่ น ๆ ที่ มี ต ารางเวลา และที่ ไ ม มี ต ารางเวลา รวมถึงการขนสงสินคาทางถนน - หมวดย อ ย 52 ในกิ จ กรรมรหั ส 52101 52102 52109 และ52291 ไดแก การ ดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการ เก็ บ สิ น ค า ทุ ก ชนิ ด และสถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า ทุ ก ประเภท เชน การดําเนินงานของไซโลเก็บธัญพืช สถานเก็บสิ นคาแชเ ย็น แท็งกเ ก็บ สิน คา สิ นคา ประเภทเฟอร นิ เ จอร รถยนต ไม ซุ ง ก า ซและ น้ํ า มั น สารเคมี สิ่ ง ทอ อาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ ทางการเกษตร ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงการเก็บสินคาใน เขตการคาระหวางประเทศดวย 8) ที่พักแรม (หมวดยอย 55) ไดแก - การบริการที่พักแรมชั่วคราว/ระยะ สั้นแกนั กเดิ นทางและนักทองเที่ย ว รวมถึงการ บริการ ที่พักระยาวสํ าหรับ นักเรียน/นักศึกษา พนั กงาน และบุคคลอื่นที่คลายกัน ซึ่งบางแห ง อาจแบ งให บ ริ การเฉพาะที่ พัก ขณะที่บ างแห ง ให บ ริ การทั้งที่พัก อาหาร และ/หรื อสิ่ งอํานวย ความสะดวกเพื่อนันทนาการ เชนโรงแรม โมเต็ล หอพัก หองพักภายในบาน เกสตเฮาส ที่พักแรม เยาวชน ที่พักชั่วคราว เปนตน

9) บริ ก ารด า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม (หมวดยอย 56) ไมรวมกิจกรรม 56102 56103 56303 และ 56304 ไดแก - กิจกรรมการขายอาหารและเครื่องดื่ม ที่จั ด เตรี ย มไว พร อมที่จ ะบริ โ ภคได ทัน ที ไมว าจะ เปนรานอาหารทั่วไป รานอาหารแบบบริการตนเอง เชน ภัตตาคาร คาเฟ สถานที่บริการขายอาหาร กลางวันและรานขายเครื่องดื่ม เปนตน 10) ขอมูลขาวสาร คอมพิวเตอร และการ สื่อสาร (หมวดยอย 58 – 63) ไดแก - กิจกรรมการจัดจําหนายหรือเผยแพร หนังสือ โบรชัวร ใบปลิว พจนานุกรม สารานุกรม แผนที่โลก แผนที่และแผนภูมิ การจัดพิมพจําหนาย หรื อเผยแพร หนั งสือพิมพ วารสาร และนิ ต ยสาร นามานุกรม รายชื่อและที่อยูทางไปรษณียของผูที่ ไดรับขอมูลขาวสารหรือโฆษณาเปนประจํา รวมถึง การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป - กิจกรรมการผลิตภาพยนตรทั้งที่ฉาย และไมไดฉายในโรงภาพยนตร ไมวาจะบันทึกลงบน แผนฟลม เทปวีดีทัศน หรือดิสก เพื่อที่จะนําไปฉาย ในโรงภาพยนตรหรือเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน กิ จ กรรมสนั บ สนุ น เช น การลํ า ดั บ ภาพยนตร การตัดตอ ภาพยนตร การพากยภาพยนตร ฯลฯ การเผยแพร/จําหนายภาพยนตรใหแกอุตสาหกรรมอื่นๆ การฉายภาพยนตร รวมถึง การซื้อ และขายสิท ธิ์ การเผยแพร/จําหนายภาพยนตร - กิจ กรรมการสร างสรรคเ นื้ อหาและ การไดมาของสิทธิ์ในการเผยแพรและการแพรภาพ กระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศนออกอากาศและการ จัดผังรายการทางวิทยุและโทรทัศน ตามรายการ บันเทิง รายการขาว รายการสนทนาและที่คลายกัน การแพรภาพกระจายเสียงขอมูลรวมกันทั้งทางวิทยุ หรือโทรทัศนผานทางเทคโนโลยีตางๆ เชน ทาง อากาศ ทางดาวเทีย ม ทางเครื อขายเคเบิ ล หรื อ ทางอิ น เทอร เ น็ ต รวมถึ ง การผลิ ต รายการ (ที่ มี รูปแบบรายการที่คอนขางจํากัด เชน รายการขาว รายการกีฬา รายการเพื่อการศึกษา หรือรายการ


6

สําหรับเยาวชน) เพื่อใหบุคคลที่สามนํารายการ ดั ง กล า วไปแพร ภ าพกระจายเสี ย งให แ ก ลู ก ค า เฉพาะกลุม ซึ่งเปนผูบอกรับเปนสมาชิกหรือเสีย คาธรรมเนียมเขาชม - กิจกรรมโทรคมนาคมและบริการที่ เกี่ ย วข อ ง เช น การส ง สั ญ ญาณเสี ย งพู ด ข อ มู ล ขอความ เสียง และภาพ ระบบการสงสัญญาณ อาจดําเนินการโดยใชเทคโนโลยีอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกัน โดยไมเกี่ยวของกับ สวนของการผลิตขอมูล - กิจ กรรมการบริก ารความรูค วาม ชํ า นาญทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช น การเขีย น การแกไข การทดสอบ การให ความ ช ว ยเหลื อ และแก ไ ขป ญหาทางด านซอฟต แ วร การวางแผนและการออกแบบระบบคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบด ว ยส ว นของฮาร ด แวร ซอฟต แวร และเทคโนโลยี ก ารสื ่ อ สารรวมเข า ด ว ยกั น การจั ด การและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบ คอมพิวเตอร ณ สถานที่ของลูกคา และ/หรือ สิ่ง อํ า นวยความสะดวกในการประมวลผลข อ มู ล และกิ จ กรรมด า นวิ ช าชี พ และเทคนิ ค ทางด า น คอมพิวเตอรอื่นๆ - กิ จ กร ร มเ ว็ บท า กิ จ กร ร มก า ร ประมวลผลขอมูล การจัดการและการใหเชาพื้นที่ บนเครื ่ อ ง แมขาย (web hosting) รวมถึ ง กิจ กรรมอื่ น ๆ ที่ มีวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อการบริ การ ขอมูลเปนหลัก 11) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย (หมวดยอย 68) ไดแก - การซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย ก า ร ใ หเ ชา อ สัง ห า ริม ท รัพ ย ก า ร บ ริก า ร อสังหาริมทรัพย อื่นๆ เชน การประเมินราคา อสังหาริมทรัพย หรือทําหนาที่เปนผูจัดการดูแล ผลประโยชนของคูสัญญา (escrow agent) ดาน อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย อ า จ ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย มี อสังหาริมทรัพยเปนของตนเองหรือเชาจากผูอื่น ก็ได และอาจดํ าเนิ นการโดยไดรั บคาตอบแทน หรื อ สั ญ ญาจ า ง รวมถึ ง การพั ฒ นาโครงการ กอสรางของตนเองเพื่อใหเชาพื้นที่

12) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิ ท ยาศาสตร และเทคนิค (หมวดยอย 69 - 74) ไดแก - การใหคําปรึกษาและการเปนตัวแทน ในกิจ กรรมดา นกฎหมาย คดีแพง คดีอาญาหรือ ขอพิพาทดานแรงงาน รวมถึงการเตรี ยมเอกสาร ทางกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี การเตรี ยมงบ การเงินและการทําบัญชี - กา รใ ห คํ าป รึ ก ษ าแ ล ะ ให คว า ม ชว ยเหลื อแกธุร กิจ และองคกรอื่น ๆ ทางดานการ บริหารจัดการ เชน การวางแผนกลยุทธและองคกร การวางแผนทางการเงินและการจัดทํางบประมาณ เปาหมายและนโยบายทางการตลาด การกําหนด นโยบายภารกิจ แผนงานดานทรัพยากรมนุษย การ จัดตารางการผลิตและจั ดทําแผนควบคุม รวมถึง การควบคุม ดูแ ลและบริห ารจัด การหนว ยอื่น ๆ ของบริษัท - การบริ ห ารด า นส ถาป ต ยกรรม วิ ศ วกรรม การจั ด ทํ า แบบแปลน การตรวจสอบ อาคาร การสํารวจและการทําแผนที่ รวมถึงการ บริ ก ารทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และการ ทดสอบเพื่อการวิเคราะหดานอื่นๆ - กิ จ กร ร มก าร วิ จั ย พื้ น ฐ าน เ ป น การศึ กษาในเชิ งทฤษฎี ห รื อ เชิ ง ทดลอง การวิ จั ย ประยุกต เปนการศึกษาหาความรูใหมๆ และการ ทดลองเชิงพัฒนา เปนการศึกษาอยางมีระบบ ซึ่ง เปนการวิจั ยและการพัฒนา การทดลองทางดาน วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิศวกรรมสังคมศาสตร และ มนุษยศาสตร - การสรางสรรคงานโฆษณาและการ กํ า หนดรู ป แบบงานโฆษณาในนิ ต ยสาร หนั ง สื อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น หรื อ สื่ อ โฆษณาอื่ น ๆ รวมถึ ง การ ออกแบบโครงสรางและสถานที่จัดแสดงโฆษณา - ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น วิ ช า ชี พ วิทยาศาสตร และเทคนิ ค อื่น ๆ เช น การตกแต ง ภายในการออกแบบผลิ ต ภั ณฑทางอุ ต สาหกรรม การถายภาพ การแปลเอกสารและลาม การบริการ ใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ


7

13) กิจกรรมการบริหาร และการบริการ สนับสนุน (หมวดยอย 77 - 82) ไดแก - กิจกรรมการใหเชา มี 4 หมูใหญ คือ การให เ ช า ยานยนต อุป กรณ เ พื่อ การกี ฬาและ นันทนาการ เครื่องอุปกรณการขนสง เครื่องจักร และเครื่องอุปกรณอื่นๆ ของใชสวนบุคคลและ ของใชในครัวเรือน - กิจกรรมการจางงาน ตัวแทนจัดหางาน คัดเลือกนักแสดงภาพยนตร โทรทัศน และการ แสดงอื่น ๆ - กิจ กรรมของตั ว แทนการทอ งเที่ ย ว การจัดนําเที่ยว การบริการสํารอง และกิจกรรม มัคคุเทศก กิจกรรมการขายตั๋วเขาชมภาพยนตร การแสดงละคร คอนเสิรตและการแขงขันกีฬา - ก า ร บ ริ ก า ร ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ปลอดภัย บริการยาม และการสืบสวน - การบริการสนับสนุนทั่วไป เชน การ ทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคารทุก ประเภท เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรม รถไฟ รถโดยสาร เครื่ อ งบิ น ฯลฯ ตลอดจนการ ใหบริการออกแบบภูมิทัศน - การบริการดานบริหาร สนับสนุนการ ดํ า เนิ น งานของสํ า นั กงานและกิจ กรรมอื่ น ๆ ที่ สนับสนุนทางธุรกิจ เชนการจัดประชุมและการ สั ม มนา การแสดงสิ น คา กิ จ กรรมของตั ว แทน จัดเก็บเงิน การบริการขอมูลเครดิต การบรรจุ หีบห อ กิจกรรมศูนยบ ริการลู กคาทางโทรศัพท (call centre) การใหเชา ตูเก็บเอกสารสวนตัว (mailbox) 14) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (หมวดยอย 90 - 93) ไดแก - กิจ กรรมการสร างสรรคศิล ปะ เช น จิ ต รกร ช า งป น ช า งแกะสลั ก ช า งทํ า พิ ม พ นั ก เขี ย น/นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ อิ ส ระทุ ก สาขา การ แสดงละครเวที คอนเสิรต ฯลฯ - กิจกรรมพิพิธภัณฑ สวนพฤกษชาติ แ ล ะ ส ว น สั ต ว แ ห ล ง โ บ ร า ณ ส ถ า น การอนุรักษทางประวัติศาสตร ฯลฯ

- การพนันและการเสี่ยงโชค เชน การ ขายลอตเตอรี่/สลากกินแบงทุกประเภท - กิจกรรมดานการนันทนาการ ความ บันเทิง และกีฬา เชน สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สระวายน้ํา ฯลฯ 15) กิจกรรมบริการอื่นๆ (หมวดยอย 95 - 96) ไดแก - การซอมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม และ ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน - กิจกรรมบริการสวนบุคคลอื่น ๆ เชน การบริการซักรีด และซักแหง ผลิตภัณฑสิ่งทอและ ขนสัตว การแตงผม และการเสริมสวยอื่นๆ การทํา ศพ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ เปนตน 16) กิจ กรรมดา นโรงพยาบาลเอกชน (กิจกรรม 86101 - 86102) ไดแก - กิจ กรรมของโรงพยาบาลทั่วไปและ โรงพยาบาลเฉพาะโรค (อายุรกรรม ศัลยกรรม จิตเวช) สถานพั ก ฟ น สํ าหรั บ ผู ป ว ยศู น ย ป อ งกั น โรค โรงพยาบาลโรคจิต ศูนยฟนฟู (ที่มีการรักษาทาง การแพทย) สถานพยาบาล - กิจกรรมที่ใหบริการสําหรับผูปวยใน เปนส วนใหญ และทําการรักษาภายใต คําแนะนํ า ของแพทย ซึ่ ง ประกอบด ว ยการบริ ก ารของ คณะแพทยและผูชวยแพทยสิ่งอํานวยความสะดวก ในหองปฏิบัติการและทางดานเทคนิค รวมทั้งการ บริก ารทางด า นรั ง สี ว ิ ท ยาและวิ ส ั ญ ญี ว ิ ท ยา สิ่งอํานวยความสะดวกดานอาหารและดานอื่น ๆ ของโรงพยาบาล เชน การบริหารดานหองฉุกเฉิน 2.3.3 รู ป แบบการจั ด ตั้ ง ตามกฎหมาย จําแนกออกเปน 9 ประเภท ไดแก 1) ส ว นบุ ค คล หมายถึ ง สถานประกอบการที่มีเจาของเปนบุคคลธรรมดาคนเดียว หรื อ หลายคนรวมกั น และให ห มายรวมถึ ง หางหุนสวนสามัญที่ไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคลดวย


8

2) หางหุนสวนจํากัด (หจก.) หางหุนสวน สามั ญ นิ ติ บุ ค คล (หสน.) หมายถึง สถาน ประกอบการที ่จ ัด ตั ้ง ขึ้น โดยคณะบุค คลตั ้ง แต 2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพื่อประกอบกิจการ และ รั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น โดย จดทะเบี ย นถู ก ต อ งตาม กฎหมาย 3) บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) - บริษัทจํา กัด : (บจก.) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยผูริเริ่มคณะหนึ่ง และได จดทะเบี ยนถูกตองตามกฎหมายโดยมีผู เริ่มดําเนินการอยางนอย 7 คนขึ้นไป - บริษัทจํา กัด (มหาชน) : (บมจ.) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การควบบริษัท หรือการ แปรสภาพบริษัท และวัตถุประสงคที่จะขายหุน ตอประชาชน โดยมีผูริเริ่มดําเนินการตั้งแต 15 คนขึ้นไป 4) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หมายถึง สถานประกอบการที่รัฐบาลเปนเจาของ หรือมี ทุนอยูดวย ไมนอยกวาร อยละ 50 ของทุน ทั้งหมด ในที่นี้ใหหมายรวมถึงสถานประกอบการ ที่ดําเนินการโดยรัฐบาลดวย 5) สหกรณ หมายถึง สถานประกอบการ ที่จัด ตั้ง ขึ้น ในรูป ของสหกรณ โดยจดทะเบียน ถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยมีผูกอตั้ง ไมนอยกวา 10 คน 6) กลุมแมบาน หมายถึง กลุมที่เกิดจาก ความตองการของสมาชิกที่มารวมกลุมกันขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกไดอยางมี ประสิ ท ธิ ภ าพ มี แ นวคิ ด สร า งสรรค ก ลุ ม เพื่ อ ยกระดั บ ความเป น อยู ของสมาชิ กให ดี ยิ่ งขึ้น ทั้ง คุณภาพชี วิ ต สิ่ งแวดล อม เศรษฐกิจ และสั งคม โดยใชหลักการทํางานแบบมีสวนรวม คือรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจและรวมพัฒนาสมาชิก 7) สมาคม หมายถึง การกอตั้งสมาคม เพื่อกระทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกัน และมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน กั น ต อ งมี ข อ บั ง คม แล ะ จด ทะ เบี ยน ตา ม บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ โดยมีผูริเริ่ม กอตั้ง 3 คน

8) มูลนิธิ หมายถึง ทรัพยสินที่จัดสรรไว โดยเฉพาะสํ า หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การกุ ศ ล สาธารณะ การศาสนา ศิ ล ปะ วิ ท ยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน อยางอื่น โดยมิไดมุงหาประโยชนมาแบงปนกัน และการจั ดการทรัพยสิ นของมูล นิธิ ตองมิใช เป น การหาผลประโยชนเพื่อบุคคลใด 9) อื่นๆ หมายถึง สถานประกอบการที่ จัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ นอกจากที่กลาวขางตน เชน สโมสร ชมรมตางๆ นิติบุคคลอาคารชุด เปนตน 2.3.4 รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ จําแนกออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) สํานักงานแหงเดียว หมายถึง สถานประกอบการที่ไมมีหนวยงานยอยหรือสาขาอื่นใด และไม เ ป น หน ว ยงานย อ ยหรื อ สาขาของสถาน ประกอบการอื่น 2) สํา นั ก งานใหญ หมายถึง สถานประกอบการที่เปนเจาของ และควบคุมกิจการของ สถานประกอบการอื่น ที่เ ป น สํ านักงานสาขาหรื อ หนวยงานยอย 3) สํ า นั ก งานสาขา หมายถึ ง สถานประกอบการที่เปนสาขา หรือหนวยงานยอยของ สถานประกอบการอื่นที่เปนสํานักงานใหญ 4) อื่นๆ หมายถึง สถานประกอบการที่ จัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ นอกจากที่กลาวขางตน 2.3.5 คนทํางาน หมายถึง คนที่ทํางานในสถานประกอบการ ทั้งที่ไดรับเงินเดือนและไมไดรับเงินเดือนที่สถานประกอบการมีอยูตามปกติ รวมทั้งผูที่ปกติทํางาน อยูในสถานประกอบการแหงนี้ แตในวัน ดังกลาว ไมไดมาทํางาน เนื่องจากเจ็บปวย ลาหยุด พักผอน โดยไดรับคาจาง/เงินเดือน คนทํางานประกอบดวย 1) คนทํางานทั้งสิ้น ไดแก เจาของกิจการ หุนสวน หรือสมาชิกในครอบครัวที่ทํางานใหกับ สถานประกอบการผูที่มาฝกงาน หรือผูปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการซึ่ง มีจํา นวนชั่ว โมงทํา งาน ไมต่ํากวาสัป ดาหล ะ 20 ชั่วโมง โดยเจ า ของหรื อ ผูประกอบการอาจใหเงิน อาหาร เครื่องนุงหม หรือ ชวยเหลือเกื้อกูลอยางอื่นๆ แตไมตองรับผิดชอบใน เรื่องการจายคาแรงใหตามกฎหมายและลูกจาง


9

2) ลูกจาง ไดแก ผูที่ปฏิบัติงานใหกับ สถานประกอบการ โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง เป น ประจํ า ตั้ ง แต ร ะดั บ บริ ห าร นั ก วิ ช าการ เ ส มี ย น พ นั ก ง า น ต า ง ๆ เ ช น ผู จั ด ก า ร ผูอํา นวยการ ผู ป ฏิบ ัติง าน ในห อ งทดลอง พนักงานขาย และลูกจางที่ทํางานในกรรมวิธีการ ผลิ ต เป น ต น ค า จ า งที่ ไ ด รั บ อาจเป น รายป ก ษ รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง หรือรายชิ้นก็ได นอกจากนี้ยังรวมถึงผูที่สถานประกอบการสงไป ประจําที่สถานประกอบการอื่นดวย เชน พนักงาน รั ก ษาความปลอดภั ย คนทํา ความสะอาด พนักงานขายตามหางสรรพสินคา เปนตน ไมรวม คนทํางาน ดังตอไปนี้ - ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู ถื อ หุ น ที่ ไ ด รั บ เบี้ ย ประชุมเปนครั้งคราว - คนทํางานของสถานประกอบการอื่น ที่มาปฏิบัติงานประจําที่สถานประกอบการแหงนี้ - คนทํางานที่รับงานไปทําที่บานแลว นํามาสงโดยไมไดลงทุนซื้อวัสดุ อุปกรณ (แตถามี การใชเครื่องมือสวนตัวเล็กนอยได เชน มีด เข็มดาย) - คนงานที่ลางานเปนระยะเวลานาน เชน ลาไปรับราชการทหาร - คนที่ ส ถานประกอบการจ า งมา ทํางานเฉพาะอยางเปนครั้งคราว เชน กรรมกร ที่จางมาขนของ พนักงานเดินตลาดหรือตัวแทน ขายที่ไมมีเงินเดือนประจํา 2.3.6 เครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร หมายถึ ง คอมพิ ว เตอร ที่ ส ถาน ประกอบการมี ไ ว ใ ช ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และ สามารถใชงานได จําแนกเปน 1) คอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คล (Personal Computer: PC) ประกอบดวย - คอมพิ ว เตอร เ ดสก ท็ อ ป (Desktop) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ใช งานตามบานและสํานักงาน ซึ่งถูกออกแบบมาให ตั้งบนโตะมีการแยกชิ้นสวนประกอบเปน ซีพียู จอภาพ และแปนพิมพ และรวมถึงคอมพิวเตอร เดสกท็อปแบบออลอินวัน (All In One Desktop)

ซึ่งออกแบบมาสําหรับใชงานแบบตั้งโตะ แตรวมเอา ซีพียูผนวกเขาไวรวมกับจอภาพ - คอมพิ ว เตอร โ น ต บุ ค /เน็ ต บุ ค (Notebook/Net Book) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร พกพาสํา หรับ เคลื่อนยา ยไปใชง านในที่ตางๆ มี น้ํา หนั ก ประมาณ 1 - 3 กิโลกรัม สามารถใช พลั งงานทั้งจากแบตเตอรี่ หรื อพลังงานไฟฟาจาก การเสียบปลั๊กไฟ โดยทั่วไป Net Book จะมีขนาด หนาจอประมาณ 10 นิ้ว และมีประสิทธิภาพการ ประมวลผลที่ดอยกวา Note Book แตประหยัด พลัง งานมากกวา ซึ่ง เหมาะสํา หรับ การใชง าน เชื่อมตอไรสาย อินเทอรเน็ต แอพพลิเคชั่น และ โปรแกรมที่ ใ ช ป ระสิ ท ธิ ภ าพการประมวลผลต่ํ า ขณะที่ Note Book จะมีหนาจอประมาณ 13 - 17 นิ้ว และมีประสิทธิภาพการประมวลผลดานวิดีโอ และกราฟฟก ที่สูงกวา Net Book โดยขึ้นอยูกับ อุปกรณที่ใช - แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) หมายถึง คอมพิ ว เตอร ช นิ ด พกพาที่ ทํา งานด ว ย ระบบสัมผัส (Touch Screen) มีขนาดหนาจอ ระหวาง 7 - 10 นิ้ว รองรับการเชื่อมตอแบบไรสาย เหมาะสํา หรั บ การใช ง านอิ น เทอร เ น็ ต และ แอพพลิเคชั่น เปนพื้นฐานเชนเดียวกับ Net Book สําหรับประเภทของ Tablet PC นั้นมีทั้ง แบบที่มี แป น พิ ม พ ซึ่ ง สามารถหมุ น และพั บ หน า จอได (Convertible Tablet) และไมมีแปนพิมพแตสั่ง การด ว ยแป น พิ ม พ ดิ จิ ทั ล ที่ อ ยู บ นหน า จอ (Slate Tablet) โดยการใชนิ้วมือสัมผัส หรือใชปากกา Stylus สั่งการทํางาน - เ วิ ร ค ส เ ต ชั่ น ( Workstation) หมายถึง คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะที่มีความสามารถ ในการคํานวนดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือ งานอื่นๆที่เนนการแสดงผลดานกราฟฟกตางๆ เชน การนํ า มาช ว ยออกแบบภาพกราฟฟก ในโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อออกแบบชิ้นสวนใหมๆ เปนตนซึ่ง จากการที่ตองทํางานกราฟฟกที่มีความละเอียดสูง ทํ า ให เ วิ ร ค ส เตชั่ น ใช ห น ว ยประมวล ผล ที่ มี ประสิทธิภาพมากรวมทั้งมีหนวย เก็บขอมูลสํารอง จํ านวนมากด ว ยมีผู ใช บ างกลุ ม เรี ย กเครื่ อ งระดั บ เวิรคสเตชั่นนี้วาซูเปอรไมโคร (Super Micro)


10

เพราะออกแบบมาใหใชงานแบบตั้งโตะแตชิปที่ ใชทํางานนั้ นแตกต างกันมาก เนื่ องจาก เวิ รคส เตชั่นสวนมากใชชิปประเภท RISC (Reduced Instruction Set Computer) ซึ่งเปนชิปที่ลด จํานวนคําสั่งที่สามารถใชสั่งงานใหเหลือเฉพาะที่ จําเปนเพื่อใหสามารถทํางานไดดวยความเร็วสูง - เทอร มิ นั ล (Terminal) เปน เครือ่ งคอมพิวเตอรที่ไมสามารถประมวลผลขอมูล ไดดว ยตนเอง มีความสามารถในการทํางานช า เพราะตองรอการประมวลผลจากเครื่องแมขาย เท า นั้ น เครื่ อ งเทอร มิ นั ล ประกอบไปด ว ย จอคอมพิวเตอร แปนพิมพ และเมาส เพื่อใชใน การแสดงขอมูลและสงขอมูลไปยังเครื่องแมขาย ทําให ป ระหยั ด คาอุป กรณคอมพิว เตอรได อย าง มาก เครื่องเทอรมินัลเมื่อออกจากเครือขายจะไม สามารถทํ า งานได แ ต ก ารดู แ ลรั ก ษาระบบ เครือขายที่ใชเครื่องเทอรมินัลจะงายกวาระบบ เครือขายที่ใชเครื่องเวิรคสเตชัน - คอมพิวเตอรเพื่อการบริการและ ป ร ะ ม ว ล ผ ล จ า ก ส ว น ก ล า ง ห ม า ย ถึ ง คอมพิวเตอรที่ติดตั้งไวสวนกลาง เพื่อควบคุมการ ทํ า งานและให บ ริ ก ารคอมพิ ว เตอร เ ครื่ อ งอื่ น ๆ ไดแก เซิรฟเวอร (Server) เมนเฟรม(Mainframe) มิ นิ ค อมพิ ว เตอร (Minicomputer) ซุปเปอร คอมพิวเตอร (Supercomputer) การขายสิ น ค า หรื อ บริ ก ารทางอิ น เทอร เ น็ ต (พาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือ e-Commerce) สถานประกอบการที่ มี ก ารขายสิ น ค า หรือบริการผานทางอิน เทอรเน็ ต หรือหมายถึง การใหลูกคาสั่งซื้อ สั่งจอง สินคาหรือบริการผาน ทางอินเทอรเน็ต (ผานทางหนาเว็บไซต Social Network Extranet EDI หรือทาง e-mail ก็ได) สวนการชําระเงินหรือจัดสงสินคาจะทําผานทาง ชองทางใดก็ได 2.3.7 ลักษณะที่พักแรม 1) ที่พักเพื่อการทองเที่ยว คือ สถานบริการที่พักชั่วคราวสําหรับผูเดินทางจากตางถิ่น จากถิ่ น ที่ อ ยู อ าศั ย ประจํ า ในจั ง หวั ด หนึ่ ง ไปยั ง สถานที่ ที่ อ ยู ใ นอี ก จั ง หวั ด หนึ่ ง ชั่ ว คราว

โดยมี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ท อ งเที่ ย ว พั ก ผ อ น เยี่ ย ม ครอบครัว/ ญาติมิตร ประชุม/สัมมนา เลน/ดูกีฬา ประกอบพิธี ทางศาสนารวมทั้งเดิน ทางเพื่อไปรั บ การรั กษาตั ว หรื อประกอบภาระกิจ อื่นๆ ที่ไมใช เพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพหรือหารายได ภายในสถานที่ ที่บุ คคลนั้ น เดิ น ทางไปเยี่ ย มเยี ย น โดยมีบริการตางๆ เพื่อความสะดวกของผูที่มาพัก และมีการคิดคาบริการเปนรายวัน 2) ที่ พั ก ไม ใ ช เ พื่ อ การท อ งเที่ ย ว คื อ สถานบริการที่พักสําหรับบุคคลในทองถิ่น (จังหวัด) หรื อบุ คคลที่เขามาเพื่อการศึกษา (เรี ย นหนั งสื อ) หรือทํางาน ประกอบอาชีพ/หารายไดในจังหวัดนั้น 2.4 รายการขอมูล สํ า หรั บ แบบสอบถามที่ ใ ช ใ นการสั ม ภาษณ และบันทึกรายละเอียดขอมูลของสถานประกอบการ ที่อยูในขายการสํามะโนนี้ ประกอบดวย 1) ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 2) ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถาน ประกอบการ 3) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 4) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 5) การจดทะเบียนพาณิชย 6) การรวมลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ 7) จํานวนคนทํางานและลูกจาง 8) ระยะเวลาการดําเนินกิจการ 9) สถานประกอบการที่พักแรม 10) จํานวนเตียงของโรงพยาบาล 11) การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 12) หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร/E-mail Address 13) สถานที่ตั้งของสํานักงานใหญ 2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 2.5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการ ส ง เจ า หน า ที่ ซึ่ ง เป น ข า ราชการและลู ก จ า งของ สํ า นั ก งานสถิ ติ แห ง ชาติ อ อกไปทํ า การสั ม ภาษณ เจ า ของ ผู ป ระกอบการหรื อ ผู แ ทนที่ ส ถานประกอบการมอบหมายใหเปนผูใหขอมูล


11

2.5.2 คาบเวลาการปฏิบัติงาน ขั้นการเก็บ รวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือการนับจด (lishing) 1) การเก็บรวบรวมขอมูล  กรุ ง เทพมหานคร ระหวางเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2559  ในเขตเทศบาล ระหว า งเดื อ น พฤษภาคม - สิงหาคม 2559  นอกเขตเทศบาล ระหว า งเดื อ น ตุลาคม – ธันวาคม 2559 2) การประมวลผลและนําเสนอผล ขอมูล ภายในมิถุนายน 2560 2.5.3 การอบรม การอบรมการปฏิบัติงานโครงการสํามะโน อุต สาหกรรม พ.ศ. 2560 ขั้น การเก็บ รวบรวม ขอมูลพื้นฐานหรือการนับจด แยกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดั บ สถิ ติ จั ง หวั ด เจ า หน า ที่ โครงการ เป น ผู อ บรมชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ แผนงาน แนวทางการบริ ห ารโครงการและวิ ธี ก าร ปฏิบัติงาน 2) ระดับเจาหนาที่ผูอบรม เจาหนาที่ โครงการเปนผูอบรมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด ของการปฏิบัติงานในขั้นตอนตาง ๆ เชน วิธีการ เก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล และ การนําเสนอผลขอมูล ใหกับเจาหนาที่ผูอบรม ซึ่ง เปนขาราชการในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อ ทําหนาที่อบรมเจาหนาที่วิชาการและเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 3) ระดั บ เจ า หน า ที่ วิ ช าการและ เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เจ าหน าที่ผู อบรมจะเป น ผู อบรมชี้ แจงเกี่ย วกั บ รายละเอียดของการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ

ใหกับเจาหนาที่วิชาการ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เก็ บ รวบรวมข อ มูล ซึ่ ง เป น ข า ราชการ พนั ก งาน ราชการ หรือลูกจางชั่วคราว ทั้งสวนกลางและสวน ภูมิภาค 2.6 การประมวลผลขอมูล การประมวลผลขอมูลทุกขั้นตอน และการ จั ด ทํ า รายงานผลระดั บ จั ง หวั ด ดํ า เนิ น การที่ สํานักงานสถิติจังหวัด โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ในสวนกลางใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ เชน การจัด ทําโปรแกรมสํ าหรั บ การบัน ทึกขอมูล และ การประมวลผลขอมูล และการจัดทําตนแบบตาราง เสนอผลและรายงานผล เป น ต น สํ า หรั บ ข อ มู ล พื้นฐานระดับภาคและทั่วราชอาณาจักร จะทําการ ประมวลผลขอมูล และจั ดทํารายงานที่สํ านั กงาน สถิติแหงชาติในสวนกลาง 2.7 การนําเสนอผลขอมูล การจัดทํารายงานผลสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ขั้ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล พื้ น ฐาน หรือการนับจด จะจัดทํารายงานผล ดังนี้ 1) รายงานผลเบื้ อ งต น ระดับภาค และ ทั่ว ราชอาณาจั กร จํ านวน 6 ฉบับ ประกอบด ว ย รายงานผลเบื ้อ งตน ของปริม ณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และ ทั่วราชอาณาจักร 2) รายงานผลระดับจังหวัด รวม 77 ฉบับ 3) รายงานผลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร จํานวน 6 ฉบับ ประกอบดวย รายงานผลของ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคใต และทั่วราชอาณาจักร


บทที่ 3 ผลการสํามะโน การนํ าเสนอผลสํ ามะโนในรายงานฉบั บนี้ เปนผลจากขั้นการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานหรื อ การนั บจด สถานประกอบการในป 2559 ซึ่ งจั ด จํ าแนกประเภทสถานประกอบการตามการจั ด ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยป 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC 2009) ไดแก ธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการ บริ การ การผลิ ต การกอสร าง การขนส งทางบกและ สถานที่เก็บสิ นคา กิจกรรมด านขอมูลขาวสารและ การสื่อสาร และกิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน ที่ตั้ง อยู ในจั งหวัดขอนแกน โดยดํ าเนิ นการเก็บรวบรวม ขอมูลสถานประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาล ระหวาง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559 และพื้นที่นอกเขต เทศบาลระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 ผลการเก็ บ รวบรวมข อมู ล พื้ น ฐานของ สถานประกอบการในจั งหวั ดขอนแกน พบว า มีสถาน ประกอบการ จํานวนทั้งสิ้น 61,213 แหง ในจํานวนนี้ แยกเปนสถานประกอบการที่เก็บรวบรวมรายการ

ขอมูลพื้นฐานในแบบสอบถามไดครบถวน จํานวน 60,781 แหง และสถานประกอบการที่เก็บรวบรวมรายการขอมูล ไดเพียงรายการ ชื่อ ที่ตั้ง และประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม จํานวน 432 แหง สําหรับขอมูลที่นําเสนอผลในรายงาน ฉบั บ นี้ จ ะเป น ข อ มู ล ของสถานประกอบการที่ เ ก็ บ รวบรวมขอมูลพื้นฐานไดครบถวน จํานวน 60,781 แหง เทานั้น สรุปไดดังนี้ 3.1 จํานวนสถานประกอบการ ผลการสํ า มะโนอุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2560 พบวา สถานประกอบการในจังหวัดขอนแกนมีจํานวน ทั้งสิ้น 60,781 แหง โดยอําเภอที่มีสถานประกอบการ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อําเภอเมือง 21,710 แหง รอยละ 35.7 รองลงมา คือ อําเภอชุมแพ 3,733 แหง รอยละ 6.2 อําเภอน้ําพอง 3,347 แหง รอยละ 5.5 อํ า เภอบ า นไผ 3,136 แห ง หรื อ ร อ ยละ 5.2 และ อําเภอพล 2,761 แหง หรือรอยละ 4.6

ตาราง 3.1 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามอําเภอ อําเภอ รวม อําเภอเมืองขอนแกน อําเภอบานฝาง อําเภอพระยืน อําเภอหนองเรือ อําเภอชุมแพ อําเภอสีชมพู อําเภอน้ําพอง อําเภออุบลรัตน อําเภอกระนวน อําเภอบานไผ

จํานวน 60,781 21,710 1,204 977 2,682 3,733 1,743 3,347 1,232 2,144 3,136

รอยละ 100.0 35.7 2.0 1.6 4.4 6.2 2.9 5.5 2.0 3.5 5.2


14

อําเภอ อําเภอเปอยนอย อําเภอพล อําเภอแวงใหญ อําเภอแวงนอย อําเภอหนองสองหอง อําเภอภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี อําเภอชนบท อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอภูผามาน อําเภอซําสูง อําเภอโคกโพธิ์ไชย อําเภอหนองนาคํา อําเภอบานแฮด อําเภอโนนศิลา อําเภอเวียงเกา

จํานวน 682 2,761 936 1,247 1,940 1,915 1,903 1,645 1,352 742 535 627 501 807 832 448

3.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เมื่ อ พิ จ ารณาตามกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ พบว า สถานประกอบการในจั ง หวั ด ขอนแก น ส ว นใหญ อ ยู ใ นกิ จ กรรมทางด า นการขายปลี ก จํานวน 21,682 แหง (รอยละ 35.7) รองลงมา คือ กิจกรรมดานการผลิต 10,922 แหง (รอยละ 18.0)

รอยละ 1.1 4.6 1.5 2.1 3.2 3.2 3.1 2.7 2.2 1.2 0.9 1.0 0.8 1.3 1.4 0.7

กิจกรรมบริการอาหารและเครื่ องดื่ ม 6,626 แห ง (รอยละ 10.9) กิจกรรมบริการอื่นๆ 5,323 แห ง (รอยละ 8.7) การขายสงและการขายปลีก การ ซอมแซมยานยนต และจั กรยานยนต 4,635 แห ง (รอยละ 7.6)

ตาราง 3.2 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จํานวน

รอยละ

รวม

60,781

100.0

10,922 91 1,446

18.0 0.1 2.4

4,635

7.6

การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต


15

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

จํานวน

รอยละ

1,682 21,682 2,581 339 6,626 362 3,182 532 966 409 5,323 3

2.8 35.7 4.2 0.6 10.9 0.6 5.2 0.9 1.6 0.7 8.7 -

หมายเหตุ : - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย

3.3 ขนาดของสถานประกอบการ สถานประกอบการในจังหวัดขอนแกนที่มี คนทํ า งานตั้ ง แต 1 คนขึ้ น ไป มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 60,781 แห ง ในจํ า นวนนี้ ส ว นใหญ เ ป น สถาน ประกอบการขนาดเล็ กที่มี คนทํ างาน 1 - 15 คน จํานวน 60,087 แหง (รอยละ 98.8) รองลงมา คือ สถานประกอบการที่ มี ค นทํ า งาน 16 - 25 คน

จํานวน 354 แหง (รอยละ 0.6) สถานประกอบการ ที่ มี ค นทํ า งาน 31 - 50 แห ง จํ า นวน 131 แห ง (รอยละ 0.2) สําหรับสถานประกอบการขนาดใหญ ที่มีคนทํางานมากกว า 200 คน จํ านวน 28 แห ง (รอยละ 0.1)

3.4 รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย เมื่ อ พิ จ ารณารู ป แบบการจั ด ตั้ ง ตาม กฎหมาย สถานประกอบการสวนใหญมีรูปแบบการ จัดตั้งแบบสวนบุคคล 57,820 แหง (รอยละ 95.1) รองลงมา คือ บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 1,374 แห ง (ร อ ยละ 2.2) ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 850 แหง (รอยละ 1.4) แ ล ะ มี รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ตั้ ง เ ป น ส ว น ร า ช ก า ร รัฐ วิ สาหกิจ สหกรณ กลุ มแมบ าน สมาคม มูล นิ ธิ และอื่นๆ 737 แหง (รอยละ 1.3)

3.5 รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ สําหรับรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจของ สถานประกอบการในจั ง หวั ด ขอนแก น พบว า ส ว นใหญ มี รู ป แบบการจั ด ตั้ ง แบบสํ า นั ก งาน แหงเดียว 60,243 แหง (รอยละ 99.1) รองลงมา

คือ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานสาขา 425 แห ง (ร อยละ 0.7) และสถานประกอบการที่เ ป น สํานักงานใหญ 113 แหง (รอยละ 0.2)


16

3.6 การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน สํ า หรั บ การร ว มลงทุ น หรื อ ถื อ หุ น กั บ ตางประเทศ พบว า สถานประกอบการในจังหวั ด ขอนแก น ที่ เ ป น บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท จํ า กั ด (มหาชน) จํ า นวน 1,374 แห ง นั้ น เป น สถาน ประกอบการที่ ไ ม มี ร ว มลงทุ น หรื อ ถื อ หุ น กั บ ตางประเทศ จํ านวน 1,351 แห ง (ร อยละ 98.3) และสถานประกอบการที่ ร ว มลงทุ น หรื อ ถื อ หุ น

กั บ ต า งประเทศ จํ า นวน 23 แห ง (ร อ ยละ 1.7) เป น สถานประกอบการที่ มี สั ด ส ว นของการร ว ม ลงทุนหรือถือหุน นอยกวา 10% จํานวน 17 แหง (รอยละ1.2) รองลงมา คือ สถานประกอบการที่มี สัดสวนการถือหุน มากกวา50 % จํานวน 4 แหง (รอยละ 0.3) และสถานประกอบการที่มสี ัดสวนการ ถือหุน 10 - 50 % จํานวน 2 แหง (รอยละ 0.2)

ตาราง 3.3 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามลักษณะของสถานประกอบการ ลักษณะของสถานประกอบการ

จํานวน

รอยละ

รวม

60,781

100.0

60,087 354 81 131 100 28

98.8 0.6 0.1 0.2 0.2 0.1

57,820 850 1,374 737

95.1 1.4 2.2 1.3

60,243 113 425

99.1 0.2 0.7

1,374 1,351 23 17 2 4

100.0 98.3 1.7 1.2 0.2 0.3

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 1 - 15 คน 16 - 25 คน 26 - 30 คน 31 - 50 คน 51 - 200 คน มากกวา 200 คน รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ และอื่นๆ รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ สํานักงานแหงเดียว สํานักงานใหญ สํานักงานสาขา

การตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน 1/ ไมมี มี นอยกวา 10 % 10 - 50 % มากกวา 50%

หมายเหตุ : (1) เฉพาะสถานประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายเปนบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)


17

เมื่อพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จําแนก ตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา มากกวา ร อ ยละ 90.0 สถานประกอบการในทุ ก ประเภท กิจ กรรมทางเศรษฐกิจเป นสถานประกอบการที่มี

คนทํางาน 1 - 15 คน ยกเวนสถานประกอบการที่ ดําเนินกิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน เปนสถาน ประกอบการที่ มี ค นทํ า งานมากกว า 200 คน ประมาณ รอยละ 66.7

ตาราง 3.4 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและขนาดของ สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวม การผลิต การจัดการและการบําบัดน้าํ เสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต การขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย

รวม

1-15 คน

16-25 คน

26-30 คน

31-50 คน

51-200 คน

มากกวา 200 คน

60,781

60,087

354

81

131

100

28

(100.0)

(98.8)

(0.6)

(0.1)

(0.2)

(0.2)

(0.1)

10,922

10,645

127

30

55

46

19

(100.0) 91

(97.5) 83

(1.1) 3

(0.3) 1

(0.5) 1

(0.4) 3

(0.2) -

(100.0)

(91.2)

(3.3)

(1.1)

(1.1)

(3.3)

-

1,446

1,425

15

1

4

1

-

(100.0) 4,635

(98.5) 4,580

(1.0) 28

(0.1) 9

(0.3) 7

(0.1) 11

-

(100.0)

(98.8)

(0.6)

(0.2)

(0.2)

(0.2)

-

1,682

1,629

34

1

11

7

-

(100.0)

(96.8)

(2.0)

(0.1)

(0.7)

(0.4)

-

21,682

21,539

73

20

22

26

2

(100.0)

(99.4)

(0.3)

(0.1)

(0.1)

(0.1)

-

2,581

2,559

13

3

4

2

-

(100.0)

(99.1)

(0.5)

(0.1)

(0.2)

(0.1)

-

339

317

11

1

9

1

-

(100.0)

(93.5)

(3.2)

(0.3)

(2.7)

(0.3)

-

6,626

6,590

23

5

7

1

-

(100.0)

(99.5)

(0.3)

(0.1)

(0.1)

-

-

362

358

2

2

-

-

-

(100.0)

(98.8)

(0.6)

(0.6)

-

-

-

3,182

3,173

4

1

4

-

-

(100.0)

(99.8)

(0.1)

-

(0.1)

-

-


18

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ

รวม

1-15 คน

16-25 คน

26-30 คน

31-50 คน

51-200 คน

มากกวา 200 คน

532

527

5

-

-

-

-

(100.0)

(99.1)

(0.9)

-

-

-

-

966

956

2

2

3

1

2

(100.0)

(99.0)

(0.2)

(0.2)

(0.3)

(0.1)

(0.2)

409

388

11

3

4

-

3

(100.0)

(94.9)

(2.7)

(0.7)

(1.0)

-

(0.7)

5,323

5,318

3

2

-

-

-

(100.0)

(99.9)

(0.1)

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1

2

(100.0)

-

-

-

-

(33.3)

(66.7)

กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

หมายเหตุ : (1) ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตรารอยละ (2) - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย

3.7 คนทํางานและลูกจาง 3.7.1 จํานวนคนทํางาน จากขอมูลจํานวนคนทํางาน พบวา จังหวัดขอนแกนมีจํานวนคนทํางานทั้งสิ้น 164,512 คน สวนใหญเปนคนทํางานที่ปฏิบัติงานอยูในสถาน ประกอบการขนาดเล็ ก (คนทํ า งาน 1-15 คน) มีจํานวน 127,972 คน (ร อยละ 77.8) รองลงมา คือ คนทํางานที่ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการ ขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) มีจํานวน 13,619 คน (รอยละ 8.3) 3.7.2 จํานวนลูกจาง จากข อ มู ล จํ า นวนลู ก จ า ง พบว า จังหวัดขอนแกนมีจํานวนลูกจางทั้งสิ้น 72,278 คน ส ว นใหญ เ ป น ลู ก จ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นสถาน ประกอบการขนาดเล็ ก (คนทํ า งาน 1-15 คน) มีจํานวน 38,316 คน (รอยละ 53.0) รองลงมา คือ ลู ก จ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นสถานประกอบการ ขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) มีจํานวน 13,458 คน (รอยละ 18.6)

เมื่ อ พิ จ ารณาตามกิ จ กรรมทาง เศรษฐกิ จ พบว า ส ว นใหญ เ ป น คนทํ า งานที่ ปฏิบัติงานในดานการขายปลีก มีจํานวน 50,310 คน (ร อ ยละ 30.6) รองลงมา คื อ คนทํ า งานที่ ปฏิ บั ติ งานในด านการผลิ ต 41,307 คน (ร อยละ 25.1) คนทํา งานที่ป ฏิ บั ติ งานในด านการบริ การ อาหารและเครื่องดื่ม 15,718 คน (รอยละ 9.6)

เมื่ อ พิ จ ารณาตามกิ จ กรรมทาง เศรษฐกิจ พบวา สวนใหญเปนลูกจางที่ปฏิบัติงาน ในด า นการผลิ ต 25,055 คน (ร อ ยละ 34.6) รองลงมา คื อ ลู ก จ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านในด า นการ ขายปลี ก มี จํ า นวน 15,420 คน (ร อ ยละ 21.4) ลูกจางที่ปฏิบัติงานดานการขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต 7,133 คน (รอยละ 9.8)


19

ตาราง 3.5 จํานวนและรอยละของคนทํางานและลูกจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการและ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จํานวน สถาน ประกอบการ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

รวม

60,781

164,512

100.0

72,278

100.0

60,087 354 81 131 100 28

127,972 7,111 2,312 5,282 8,216 13,619

77.8 4.3 1.4 3.2 5.0 8.3

38,316 6,223 2,109 4,576 7,596 13,458

53.0 8.6 2.9 6.4 10.5 18.6

10,922

41,307

25.1

25,055

34.6

91

510

0.3

354

0.5

1,446 4,635

4,706 13,616

2.9 8.3

2,662 7,133

3.7 9.8

การขายสง

1,682

6,947

4.2

4,291

5.9

การขายปลีก

21,682

50,310

30.6

15,420

21.4

2,581

4,866

2.9

1,667

2.3

339

2,048

1.2

1,453

2.0

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

6,626

15,718

9.6

5,120

7.1

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

362

967

0.6

460

0.7

3,182

6,517

4.0

1,619

2.3

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค

532

1,637

1.0

818

1.1

กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน

966

3,654

2.2

2,240

3.1

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

409

2,334

1.4

1,525

2.1

5,323

8,411

5.1

1,497

2.1

3

964

0.6

964

1.3

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 1 - 15 คน 16 - 25 คน 26 - 30 คน 31 - 50 คน 51 - 200 คน มากกวา 200 คน

คนทํางาน

ลูกจาง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต การจัดการและการบําบัดน้าํ เสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต

การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย

กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

หมายเหตุ : - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย


20

3.8 การเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการในระยะ 5 ป ที่ผานมา 3.8.1 จํานวนสถานประกอบการ เมื่อเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานจากการ ทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และสํามะโนธุรกิจ และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานป 2559 เทียบกับป 2554 พบวา สถานประกอบการใน จังหวัดขอนแกนมีการเปลี่ยนแปลงลดลง รอยละ 19.1 โดยสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 51 - 200 คน มี การเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด คือ ลดลงรอยละ 36.7 รองลงมา คือ สถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน (สถานประกอบการขนาดใหญ) ลดลงรอยละ 36.4 สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน ลดลงรอยละ 29.2

หากพิ จ ารณาตามกิ จ กรรมทาง เศรษฐกิ จ พบว า สถานประกอบการในจั ง หวั ด ขอนแกนที่อยูในกิจกรรมอสังหาริมทรัพย นั้น เปน เพี ย งกิ จ กรรมเดี ย วที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น (รอยละ 13.5) สําหรับสถานประกอบการที่มีการ เปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด คือ สถานประกอบการ ที่ อ ยู ใ นกิ จ กรรมการบริ ห าร และการบริ ก าร สนั บ สนุ น ลดลงร อ ยละ 39.0 รองลงมา คื อ กิจกรรมดานศิล ปะ ความบัน เทิงและนัน ทนาการ ลดลงร อ ยละ 3.2 กิ จ กรรมด า นการผลิ ต ลดลง รอยละ 34.3

ตาราง 3.6 เปรี ย บเที ย บจํ า นวนสถานประกอบการ ป 2554 และ ป 2559 จํ า แนกตามขนาดของ สถานประกอบการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ป 2554 1/

รวม

75,154

60,781

-19.1

74,180

60,087

-19.0

16 - 25 คน

489

354

-27.6

26 - 30 คน

98

81

-17.3

31 - 50 คน

185

131

-29.2

51 - 200 คน

158

100

-36.7

44

28

-36.4

16,628

10,922

-34.3

95

91

-4.2

1,651

1,446

-12.4

การขายสง

5,215

4,635

-11.1

การขายปลีก

1,877

1,682

-10.4

24,210

21,682

-10.4

8,566

6,965

-18.7

457

362

-20.8

ป 2559

รอยละการเปลี่ยนแปลง

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 1 - 15 คน

มากกวา 200 คน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต การจัดการและการบําบัดน้าํ เสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต

การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร


21

ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

ป 2554 1/

ป 2559

รอยละการเปลี่ยนแปลง

2,803

3,182

13.5

604

532

-11.9

1,583

966

-39.0

641

409

-36.2

6,631

5,323

-19.7

4

3

-25.0

หมายเหตุ : - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย 1/ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ขอมูลพื้นฐาน จังหวัดขอนแกน

3.8.2 การจางงาน ด า นการเปลี่ ย นแปลงของจํ า นวน คนทํางานในสถานประกอบการในระยะ 5 ป ที่ผาน มา เมื่อเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานจากการทําสํามะโน อุ ตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และสํ ามะโนธุ รกิ จ และ อุ ตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ซึ่ งเป นข อมู ลพื้ นฐาน ป 2559 เทียบกับ ป 2554 พบวา จํานวนคนทํางานใน จังหวัดขอนแกนมีการเปลี่ยนแปลงลดลง รอยละ 23.8 โดยสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน (สถานประกอบการขนาดใหญ ) มี การเปลี่ ยนแปลง ลดลงมากที่สุด คือ ลดลงรอยละ 62.1 รองลงมา คือ สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 51 - 200 คน ลดลง รอยละ 43.8 สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน ลดลงรอยละ 27.5

หากพิ จ ารณาตามกิ จ กรรมทาง เศรษฐกิจ พบวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีจํานวน ค น ทํ า ง า น เ พิ่ ม ขึ้ น ม า ก ที่ สุ ด คื อ กิ จ ก ร ร ม อสังหาริมทรัพยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น รอยละ 28.0 การจั ด การและการบํ าบั ด น้ํ าเสี ย ของเสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 6.5 สํ า หรั บ กิ จ กรรมทาง เศรษฐกิจที่มีจํ านวนคนทํางานลดลงมากที่สุด คือ กิจกรรมดานศิลปะ ความบันเทิงและนั นทนาการ ลดลงร อ ยละ 48.4 รองลงมา คื อ กิ จ กรรมด า น การผลิต ลดลงรอยละ 34.3 กิจกรรมการกอสราง ลดลงรอยละ 33.0

ตาราง 3.7 เปรียบเทียบจํานวนคนทํางาน ป 2554 และ ป 2559 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ป 2554 1/

ป 2559

รอยละการเปลี่ยนแปลง

รวม

215,945

164,512

-23.8

145,647

127,972

-12.1

16 - 25 คน

9,813

7,111

-27.5

26 - 30 คน

2,795

2,312

-17.3

31 - 50 คน

7,161

5,282

-26.2

51 - 200 คน

14,629

8,216

-43.8

มากกวา 200 คน

35,900

13,619

-62.1

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 1 - 15 คน


22

ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ป 2554 1/

ป 2559

รอยละการเปลี่ยนแปลง

72,716

41,307

-43.2

479

510

6.5

7,023 14,529

4,706 13,616

-33.0 -6.3

การขายสง

8,617

6,947

-19.4

การขายปลีก

54,445

50,310

-7.6

6,919

4,866

-29.7

23,464

17,766

-24.3

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

1,306

967

-26.0

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย

5,090

6,517

28.0

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค

1,724

1,637

-5.0

กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน

4,630

3,654

-21.1

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

4,525

2,334

-48.4

กิจกรรมบริการอื่น ๆ

9,627

8,411

-12.6

851

964

13.3

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต การจัดการและการบําบัดน้าํ เสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต

การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม

กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

หมายเหตุ : - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย 1/ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ขอมูลพื้นฐาน จังหวัดขอนแกน


ภาคผนวก ตารางสถิติ APPENDIX STATISTICAL TABLES


สารบัญตารางสถิติ หนา ตาราง 1 TABLE 1 ตาราง 2 TABLE 2 ตาราง 3 TABLE 3 ตาราง 4 TABLE 4 ตาราง 5 TABLE 5 ตาราง 6 TABLE 6 ตาราง 7 TABLE 7 ตาราง 8 TABLE 8 ตาราง 9 TABLE 9 ตาราง 10 TABLE 10 ตาราง 11 TABLE 11

จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) อําเภอและตําบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON จํานวนของสถานประกอบการ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ อําเภอและตําบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION, AMPHOE AND TAMBON จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอและตําบล NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON

27 34 44

55 67

77

87

96 105

116

128


สารบัญตารางสถิติ (ตอ) ตาราง 12 TABLE 12 ตาราง 13 TABLE 13 ตาราง 14 TABLE 14 ตาราง 15 TABLE 15 ตาราง 16 TABLE 16 ตาราง 17 TABLE 17 ตาราง 18 TABLE 18 ตาราง 19 TABLE 19 ตาราง 20 TABLE 20

จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน ของตางประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING AND ECONOMIC ACTIVITY จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES) AND ECONOMIC ACTIVITY จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY จํานวนของสถานประกอบการ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND ECONOMIC ACTIVITY จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND ECONOMIC ACTIVITY

หนา 139

140

141

142

143

144 145

146

147


ตาราง 1 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล TABLE 1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic Activity

อําเภอ/ตําบล

รวม อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลสําราญ ตําบลโคกสี ตําบลทาพระ ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลพระลับ ตําบลสาวะถี ตําบลบานหวา ตําบลบานคอ ตําบลแดงใหญ ตําบลดอนชาง ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา ตําบลบานเปด ตําบลหนองตูม ตําบลบึงเนียม ตําบลโนนทอน อําเภอบานฝาง ตําบลหนองบัว ตําบลปาหวายนั่ง ตําบลโนนฆอง ตําบลบานเหลา ตําบลปามะนาว ตําบลบานฝาง ตําบลโคกงาม อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน ตําบลพระบุ ตําบลบานโตน ตําบลหนองแวง ตําบลขามปอม

การผลิต การจัดการ การกอสราง Manufacturing และการบําบัด Construction จํานวน น้ําเสีย ของเสีย สถาน และสิ่งปฏิกูล ประกอบการ Sewerage, Number of waste establishments management and remediation activities 60,781 21,710 10,948 242 329 846 720 1,607 679 479 295 299 236 159 282 1,934 2,012 181 223 239 1,204 138 148 104 191 92 429 102 977 459 47 253 96 122

10,922 1,805 654 36 46 100 67 95 56 93 51 37 33 57 27 195 142 39 30 47 210 18 21 26 34 28 65 18 327 145 10 112 28 32

91 8 1 1 1 2 1 1 1 18 1 17 -

1,446 306 80 9 9 15 11 32 9 23 9 9 5 3 8 20 36 7 14 7 31 2 5 4 3 4 8 5 26 14 1 1 1 9

การขายการขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก ที่พักแรม บริการอาหาร ซอมแซมยานยนต Wholesale trade Retail trade สถานที่เก็บสินคา Accommodation และเครื่องดื่ม และจักรยานยนต Land transport food and Sale and and storage beverage retail trade; service activities repair of motor vehicles and motorcycles 4,635 1,781 803 17 23 77 79 143 95 38 26 25 21 5 24 153 213 15 14 10 100 16 10 6 10 7 46 5 67 37 1 11 10 8

1,682 800 343 4 17 43 17 178 25 9 4 8 4 3 10 35 71 3 14 12 21 1 2 4 1 1 11 1 29 10 19 -

21,682 6,986 3,301 111 121 277 255 594 248 178 122 142 97 50 107 547 586 72 77 101 497 66 66 41 96 43 152 33 333 162 31 60 34 46

2,581 385 66 8 18 21 10 21 20 46 10 14 10 17 31 41 13 11 20 8 70 4 30 15 2 2 10 7 29 4 14 8 3

339 132 67 2 5 4 7 7 2 2 4 14 15 3 6 4 2 1 1 -

6,626 3,186 1,871 20 47 119 103 189 82 40 18 22 28 10 24 295 256 10 24 28 112 19 6 3 25 5 48 6 80 43 1 19 6 11

ขอมูลขาวสาร กิจกรรม กิจกรรมทางวิชาชีพ กิจกรรม ศิลปะ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรม และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย วิทยาศาสตรและ การบริหาร ความบันเทิง Other service ดานโรงพยาบาล Information Real estate เทคนิค และการบริการ และนันทนาการ activities เอกชน and activities Professional, สนับสนุน Arts, Hospital communication scientific and Administration entertainment private technical and and recreation activities activities support service activities 362 162 106 1 1 8 3 14 3 1 1 12 12 5 1 1 3 6 1 2 3

3,182 2,661 1,728 6 8 91 61 116 42 1 2 1 4 18 262 305 5 8 3 15 15 3 3 -

532 307 225 1 1 3 7 21 6 1 1 20 21 5 1 4 4 3 1 -

966 410 239 6 8 15 16 18 8 8 12 2 3 3 5 24 33 2 4 4 11 2 1 8 8 4 2 2

409 156 79 1 1 2 6 9 2 7 5 3 2 2 11 18 5 3 11 1 1 7 2 10 6 1 2 1

5,323 2,622 1,383 22 27 69 80 170 75 33 32 35 26 11 22 304 290 12 12 19 92 7 5 4 17 2 49 8 54 26 3 13 5 7

3 3 3 -

Amphoe/Tambon

Total AmphoeMueang Khon Kaen TambonNai Mueang TambonSamran TambonKhok Si TambonTha Phra TambonBan Thum TambonMueang Kao TambonPhra Lap TambonSawathi TambonBan Wa TambonBan Kho TambonDaeng Yai TambonDon Chang TambonDon Han TambonSila TambonBan Pet TambonNong Tum TambonBueng Niam TambonNon Thon AmphoeBan Fang TambonNong Bua TambonPa Wai Nang TambonNon Khong TambonBan Lao TambonPa Manao TambonBan Fang TambonKhok Ngam AmphoePhra Yuen TambonPhra Yuen TambonPhra Bu TambonBan Ton TambonNong Waeng TambonKham Pom


ตาราง 1 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic Activity

อําเภอ/ตําบล

อําเภอหนองเรือ ตําบลหนองเรือ ตําบลบานเม็ง ตําบลบานกง ตําบลยางคํา ตําบลจระเข ตําบลโนนทอง ตําบลกุดกวาง ตําบลโนนทัน ตําบลโนนสะอาด ตําบลบานผือ อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนหัน ตําบลนาหนองทุม ตําบลโนนอุดม ตําบลขัวเรียง ตําบลหนองไผ ตําบลไชยสอ ตําบลวังหินลาด ตําบลนาเพียง ตําบลหนองเขียด ตําบลหนองเสาเลา ตําบลโนนสะอาด อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู ตําบลศรีสุข ตําบลนาจาน ตําบลวังเพิ่ม ตําบลซํายาง ตําบลหนองแดง ตําบลดงลาน ตําบลบริบูรณ ตําบลบานใหม ตําบลภูหาน

การผลิต การจัดการ การกอสราง Manufacturing และการบําบัด Construction จํานวน น้ําเสีย ของเสีย สถาน และสิ่งปฏิกูล ประกอบการ Sewerage, Number of waste establishments management and remediation activities 2,682 625 6 116 391 62 4 8 260 75 7 331 57 6 177 54 3 260 64 2 9 276 34 61 259 51 4 317 112 10 239 58 3 172 58 5 3,733 611 9 111 1,060 97 6 19 159 22 2 152 42 4 196 32 8 138 27 2 868 113 1 31 233 27 2 234 86 21 176 39 4 155 44 2 173 46 1 6 189 36 1 10 1,743 377 5 60 160 27 2 8 164 22 7 183 51 6 454 62 22 86 27 6 135 34 2 4 175 58 7 154 17 1 127 48 105 31 -

การขายการขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก ที่พักแรม บริการอาหาร ซอมแซมยานยนต Wholesale trade Retail trade สถานที่เก็บสินคา Accommodation และเครื่องดื่ม และจักรยานยนต Land transport food and Sale and and storage beverage retail trade; service activities repair of motor vehicles and motorcycles 200 51 16 26 12 25 9 24 15 16 6 368 118 19 8 13 8 102 38 11 13 3 7 28 116 9 13 10 41 5 10 8 10 4 6

60 10 6 10 4 4 1 5 13 7 123 53 4 1 6 3 26 6 6 5 3 8 2 20 2 6 7 1 1 2 1

1,013 141 95 153 76 86 88 128 82 93 71 1,386 437 64 73 66 64 277 85 68 78 44 58 72 729 80 83 73 171 30 59 66 79 49 39

151 9 3 4 3 12 45 5 43 20 7 157 20 1 6 18 12 24 5 7 14 29 18 3 125 15 4 13 16 10 8 17 19 10 13

8 1 1 1 2 1 2 53 19 3 18 4 1 3 5 5 1 4 -

230 47 30 22 16 12 21 26 24 19 13 340 104 21 7 18 8 103 29 4 9 10 9 18 117 4 10 8 59 2 4 5 13 7 5

ขอมูลขาวสาร กิจกรรม กิจกรรมทางวิชาชีพ กิจกรรม ศิลปะ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรม และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย วิทยาศาสตรและ การบริหาร ความบันเทิง Other service ดานโรงพยาบาล Information Real estate เทคนิค และการบริการ และนันทนาการ activities เอกชน and activities Professional, สนับสนุน Arts, Hospital communication scientific and Administration entertainment private technical and and recreation activities activities support service activities 17 5 1 4 4 1 1 1 28 10 1 1 1 9 1 2 2 1 5 1 1 3 -

21 10 5 3 3 106 23 2 11 1 58 8 3 13 2 7 1 1 2

9 3 2 2 1 1 41 22 1 13 4 1 4 1 3 -

46 7 8 12 1 7 1 1 7 1 1 64 17 3 4 1 20 4 3 3 2 4 3 30 5 1 5 14 1 1 1 1 1

13 3 3 1 1 1 1 3 29 9 1 6 7 3 1 1 1 7 2 2 2 1

167 30 18 26 7 27 15 10 7 18 9 307 106 16 10 13 11 66 20 23 10 16 10 6 130 9 16 10 43 5 12 10 13 6 6

-

Amphoe/Tambon

AmphoeNong Ruea TambonNong Ruea TambonBan Meng TambonBan Kong TambonYang Kham TambonChorakhe TambonNon Thong TambonKut Kwang TambonNon Than TambonNon Sa-at TambonBan Phue AmphoeChum Phae TambonChum Phae TambonNon Han TambonNa Nong Thum TambonNon Udom TambonKhua Riang TambonNong Phai TambonChai So TambonWang Hin Lat TambonNa Phiang TambonNong Khiat TambonNong Sao Lao TambonNon Sa-at AmphoeSi Chomphu TambonSi Chomphu TambonSi Suk TambonNa Chan TambonWang Phoem TambonSam Yang TambonNong Daeng TambonDong Lan TambonBoribun TambonBan Mai TambonPhu Han


ตาราง 1 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic Activity

อําเภอ/ตําบล

อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลบัวใหญ ตําบลสะอาด ตําบลมวงหวาน ตําบลบานขาม ตําบลบัวเงิน ตําบลทรายมูล ตําบลทากระเสริม ตําบลพังทุย ตําบลกุดน้ําใส อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน ตําบลนาคํา ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลทุงโปง อําเภอกระนวน ตําบลหนองโก ตําบลหนองกุงใหญ ตําบลหวยโจด ตําบลหวยยาง ตําบลบานฝาง ตําบลดูนสาด ตําบลหนองโน ตําบลน้ําออม ตําบลหัวนาคํา อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเพีย ตําบลบานลาน ตําบลแคนเหนือ

การผลิต การจัดการ การกอสราง Manufacturing และการบําบัด Construction จํานวน น้ําเสีย ของเสีย สถาน และสิ่งปฏิกูล ประกอบการ Sewerage, Number of waste establishments management and remediation activities 3,347 638 12 55 721 146 14 335 82 1 11 607 96 9 4 182 38 4 186 23 243 53 1 15 181 24 1 245 41 1 165 45 106 23 156 36 3 220 31 3 1,232 195 1 39 197 25 9 189 23 4 420 52 7 175 32 3 128 32 10 123 31 1 6 2,144 326 2 55 1,018 119 18 165 29 190 64 2 82 8 7 197 38 5 140 21 3 153 21 1 9 92 16 1 8 107 10 3 3,136 490 2 77 627 93 1 12 1,200 127 23 221 68 1 10 170 30 8 125 42 1

การขายการขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก ที่พักแรม บริการอาหาร ซอมแซมยานยนต Wholesale trade Retail trade สถานที่เก็บสินคา Accommodation และเครื่องดื่ม และจักรยานยนต Land transport food and Sale and and storage beverage retail trade; service activities repair of motor vehicles and motorcycles 263 41 29 52 19 14 17 12 17 14 7 9 32 84 15 18 22 14 8 7 199 117 11 9 5 11 5 24 4 13 302 100 100 7 9 8

95 29 7 24 4 3 3 3 11 1 2 4 4 23 7 3 6 4 1 2 75 46 1 1 1 7 7 9 1 2 86 21 39 1 7 -

1,322 238 108 228 77 122 85 85 127 61 56 51 84 501 98 82 147 79 53 42 860 413 68 68 52 66 60 52 38 43 1,158 221 463 98 68 49

170 31 12 22 18 14 11 16 23 17 6 58 6 11 3 16 11 11 164 29 30 28 37 11 2 2 25 235 19 18 7 23 10

9 6 1 1 1 17 5 12 7 3 1 1 1 1 22 7 5 1 -

361 99 45 68 10 7 19 24 12 12 8 25 32 167 9 29 105 13 4 7 168 97 5 3 4 16 18 10 10 5 355 83 181 13 14 9

ขอมูลขาวสาร กิจกรรม กิจกรรมทางวิชาชีพ กิจกรรม ศิลปะ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรม และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย วิทยาศาสตรและ การบริหาร ความบันเทิง Other service ดานโรงพยาบาล Information Real estate เทคนิค และการบริการ และนันทนาการ activities เอกชน and activities Professional, สนับสนุน Arts, Hospital communication scientific and Administration entertainment private technical and and recreation activities activities support service activities 27 6 3 7 7 2 2 5 2 2 1 11 5 3 3 15 2 13 -

55 17 3 9 2 15 2 7 13 3 1 9 34 29 1 4 62 15 33 -

24 6 4 11 1 2 7 1 6 17 16 1 24 3 21 -

44 13 6 11 1 4 4 1 2 2 16 1 3 8 1 1 2 32 18 1 3 3 2 2 2 1 45 4 25 6 2 1

19 5 3 5 1 1 3 1 11 6 3 1 1 15 6 4 1 4 24 4 13 2 1

253 70 20 61 11 7 16 11 18 6 7 11 15 95 15 10 38 11 7 14 179 102 16 11 2 11 10 17 5 5 239 42 139 9 7 4

-

Amphoe/Tambon

AmphoeNam Phong TambonNam Phong TambonWang Chai TambonNong Kung TambonBua Yai TambonSa-at TambonMuang Wan TambonBan Kham TambonBua Ngoen TambonSai Mun TambonTha Krasoem TambonPhang Thui TambonKut Nam Sai AmphoeUbolratana TambonKhok Sung TambonBan Dong TambonKhuean Ubolratana TambonNa Kham TambonSi Suk Samran TambonThung Pong AmphoeKranuan TambonNong Ko TambonNong Kung Yai TambonHuai Chot TambonHuai Yang TambonBan Fang TambonDun Sat TambonNong No TambonNam Om TambonHua Na Kham AmphoeBan Phai TambonBan Phai TambonNai Mueang TambonMueang Phia TambonBan Lan TambonKhaen Nuea


ตาราง 1 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic Activity

อําเภอ/ตําบล

ตําบลภูเหล็ก ตําบลปาปอ ตําบลหินตั้ง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหัวหนอง อําเภอเปอยนอย ตําบลเปอยนอย ตําบลวังมวง ตําบลขามปอม ตําบลสระแกว อําเภอพล ตําบลเมืองพล ตําบลโจดหนองแก ตําบลเกางิ้ว ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ ตําบลเพ็กใหญ ตําบลโคกสงา ตําบลหนองแวงนางเบา ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา ตําบลโสกนกเต็น ตําบลหัวทุง อําเภอแวงใหญ ตําบลคอนฉิม ตําบลใหมนาเพียง ตําบลโนนทอง ตําบลแวงใหญ ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย ตําบลกานเหลือง ตําบลทานางแนว ตําบลละหานนา ตําบลทาวัด ตําบลทางขวาง

การผลิต การจัดการ การกอสราง Manufacturing และการบําบัด Construction จํานวน น้ําเสีย ของเสีย สถาน และสิ่งปฏิกูล ประกอบการ Sewerage, Number of waste establishments management and remediation activities 137 26 5 159 21 1 196 35 3 210 35 8 91 13 6 682 190 54 262 50 16 110 29 118 17 4 192 94 34 2,761 628 1 54 1,138 135 8 170 31 4 178 49 2 96 33 3 222 109 5 190 71 3 149 50 13 146 34 2 138 23 1 94 24 2 130 26 7 110 43 1 4 936 379 1 14 165 95 1 5 238 153 1 156 54 2 271 65 4 106 12 2 1,247 459 2 54 349 84 1 11 282 139 11 122 42 5 191 74 1 5 129 53 3 174 67 19

การขายการขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก ที่พักแรม บริการอาหาร ซอมแซมยานยนต Wholesale trade Retail trade สถานที่เก็บสินคา Accommodation และเครื่องดื่ม และจักรยานยนต Land transport food and Sale and and storage beverage retail trade; service activities repair of motor vehicles and motorcycles 8 5 17 35 13 43 24 6 6 7 186 90 13 16 9 9 9 7 9 12 2 8 2 53 5 5 10 25 8 70 36 7 5 11 7 4

5 3 8 2 20 14 1 5 62 37 1 2 6 7 1 2 5 1 13 1 4 6 2 20 7 5 5 2 1

37 55 62 70 35 214 86 40 51 37 1,023 425 62 71 30 55 73 47 54 63 51 51 41 306 37 63 57 97 52 400 133 62 47 68 43 47

51 63 37 5 2 61 13 22 22 4 104 18 16 9 10 7 12 10 4 4 11 3 33 6 6 10 2 9 48 8 8 7 3 6 16

2 3 4 3 2 1 22 7 1 5 1 2 3 2 1 2 2 1 1 -

4 4 19 17 11 45 25 8 10 2 301 179 22 14 7 15 15 11 14 9 4 8 3 55 7 3 12 24 9 81 21 17 13 13 7 10

ขอมูลขาวสาร กิจกรรม กิจกรรมทางวิชาชีพ กิจกรรม ศิลปะ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรม และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย วิทยาศาสตรและ การบริหาร ความบันเทิง Other service ดานโรงพยาบาล Information Real estate เทคนิค และการบริการ และนันทนาการ activities เอกชน and activities Professional, สนับสนุน Arts, Hospital communication scientific and Administration entertainment private technical and and recreation activities activities support service activities 3 2 1 19 14 1 3 1 10 1 8 1 3 2 1 -

3 9 2 4 4 35 17 6 5 1 5 1 1 1 6 6 -

1 1 29 23 6 2 2 4 4 -

1 1 5 1 1 45 28 4 1 2 1 1 2 4 2 13 1 1 10 1 23 10 9 1 1 1 1

1 3 7 3 4 31 19 2 4 1 5 5 1 1 1 1 1 5 2 2 1

5 4 14 12 3 36 21 5 6 4 221 138 9 8 3 8 8 8 13 6 4 10 6 49 8 4 4 24 9 71 26 21 2 8 6 8

-

Amphoe/Tambon

TambonPhu Lek TambonPa Po TambonHin Tang TambonNong Nam Sai TambonHua Nong AmphoePueai Noi TambonPueai Noi TambonWang Muang TambonKham Pom TambonSa Kaeo AmphoePhon TambonMueang Phon TambonChot Nong Kae TambonKao Ngio TambonNong Makhuea TambonNong Waeng Sok Phra TambonPhek Yai TambonKhok Sa-nga TambonNong Waeng Nang Bao TambonLom Khom TambonNon Kha TambonSok Nok Ten TambonHua Thung AmphoeWaeng Yai TambonKhon Chim TambonMai Na Phiang TambonNon Thong TambonWaeng Yai TambonNon Sa-at AmphoeWaeng Noi TambonWaeng Noi TambonKan Lueang TambonTha Nang Naeo TambonLahan Na TambonTha Wat TambonThang Khwang


ตาราง 1 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic Activity

อําเภอ/ตําบล

อําเภอหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง ตําบลคึมชาด ตําบลโนนธาตุ ตําบลตะกั่วปา ตําบลสําโรง ตําบลหนองเม็ก ตําบลดอนดู ตําบลดงเค็ง ตําบลหันโจด ตําบลดอนดั่ง ตําบลวังหิน ตําบลหนองไผลอม อําเภอภูเวียง ตําบลบานเรือ ตําบลหวาทอง ตําบลกุดขอนแกน ตําบลนาชุมแสง ตําบลนาหวา ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงเซิน ตําบลสงเปอย ตําบลทุงชมพู ตําบลดินดํา ตําบลภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี ตําบลกุดเคา ตําบลสวนหมอน ตําบลหนองแปน ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน ตําบลนาขา ตําบลนางาม ตําบลทาศาลา อําเภอชนบท ตําบลชนบท

การผลิต การจัดการ การกอสราง Manufacturing และการบําบัด Construction จํานวน น้ําเสีย ของเสีย สถาน และสิ่งปฏิกูล ประกอบการ Sewerage, Number of waste establishments management and remediation activities 1,940 514 3 50 636 76 12 114 35 8 107 44 2 2 104 25 2 93 19 168 66 2 165 55 1 114 33 1 118 46 11 102 23 1 3 78 20 141 72 8 1,915 438 2 45 111 28 2 144 72 3 156 31 9 143 33 1 10 113 22 2 218 59 1 3 126 18 1 140 31 4 132 47 4 101 27 3 531 70 4 1,903 463 1 54 535 83 1 14 171 46 8 166 34 5 271 105 4 220 55 10 195 56 8 163 27 3 182 57 2 1,645 778 3 27 481 140 2

การขายการขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก ที่พักแรม บริการอาหาร ซอมแซมยานยนต Wholesale trade Retail trade สถานที่เก็บสินคา Accommodation และเครื่องดื่ม และจักรยานยนต Land transport food and Sale and and storage beverage retail trade; service activities repair of motor vehicles and motorcycles 125 56 4 5 8 4 9 3 8 6 6 8 8 155 12 7 13 6 6 20 3 18 9 6 55 115 37 16 11 9 12 12 8 10 71 27

23 16 1 1 1 1 1 1 1 36 3 2 1 1 6 5 1 17 33 13 5 3 7 2 3 25 21

822 266 43 45 48 51 66 89 52 37 49 39 37 761 38 33 74 63 64 92 59 52 48 39 199 742 206 68 72 86 83 73 76 78 478 164

45 4 2 2 7 4 9 4 1 2 7 3 119 13 13 2 14 11 15 7 13 9 11 11 151 7 8 22 23 32 17 33 9 30 4

7 2 2 1 2 4 2 1 1 7 5 1 1 8 5

148 77 13 2 9 7 12 9 3 7 2 7 129 6 4 6 9 2 13 10 7 9 5 58 126 58 12 7 15 10 12 5 7 107 55

ขอมูลขาวสาร กิจกรรม กิจกรรมทางวิชาชีพ กิจกรรม ศิลปะ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรม และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย วิทยาศาสตรและ การบริหาร ความบันเทิง Other service ดานโรงพยาบาล Information Real estate เทคนิค และการบริการ และนันทนาการ activities เอกชน and activities Professional, สนับสนุน Arts, Hospital communication scientific and Administration entertainment private technical and and recreation activities activities support service activities 4 2 1 1 6 1 5 7 6 1 6 3

32 26 1 2 3 30 4 2 1 23 18 15 1 1 1 18 14

13 13 13 1 1 1 10 14 13 1 3 3

21 11 2 3 2 1 2 55 6 3 2 2 15 2 2 5 18 23 11 1 1 3 2 2 3 18 8

11 8 1 1 1 5 3 2 10 4 2 2 1 1 9 5

122 67 7 4 3 4 6 5 4 11 6 2 3 117 5 4 17 4 3 7 7 5 3 4 58 139 62 6 11 18 13 10 4 15 64 30

-

Amphoe/Tambon

AmphoeNong Song Hong TambonNong Song Hong TambonKhuem Chat TambonNon That TambonTakua Pa TambonSamrong TambonNong Mek TambonDon Du TambonDong Kheng TambonHan Chot TambonDon Dang TambonWang Hin TambonNong Phai Lom AmphoePhu Wiang TambonBan Ruea TambonWa Thong TambonKut Khon Kaen TambonNa Chum Saeng TambonNa Wa TambonNong Kung Thanasan TambonNong Kung Soen TambonSong Pueai TambonThung Chomphu TambonDin Dam TambonPhu Wiang AmphoeMancha Khiri TambonKut Khao TambonSuan Mon TambonNong Paen TambonPhon Phek TambonKham Khaen TambonNa Kha TambonNa Ngam TambonTha Sala AmphoeChonnabot TambonChonnabot


ตาราง 1 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic Activity

อําเภอ/ตําบล

ตําบลกุดเพียขอม ตําบลวังแสง ตําบลหวยแก ตําบลบานแทน ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลโนนพะยอม ตําบลปอแดง อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง ตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลคํามวง อําเภอภูผามาน ตําบลโนนคอม ตําบลนาฝาย ตําบลภูผามาน ตําบลวังสวาบ ตําบลหวยมวง อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน ตําบลคําแมด ตําบลบานโนน ตําบลคูคํา ตําบลหวยเตย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ตําบลบานโคก ตําบลโพธิ์ไชย ตําบลซับสมบูรณ ตําบลนาแพง อําเภอหนองนาคํา ตําบลกุดธาตุ ตําบลบานโคก ตําบลขนวน

การผลิต การจัดการ การกอสราง Manufacturing และการบําบัด Construction จํานวน น้ําเสีย ของเสีย สถาน และสิ่งปฏิกูล ประกอบการ Sewerage, Number of waste establishments management and remediation activities 104 49 2 5 260 148 3 167 98 4 79 27 2 266 168 4 189 112 5 99 36 1 2 1,352 252 2 44 324 31 1 12 193 56 10 115 18 188 51 14 532 96 1 8 742 208 29 145 50 11 77 11 4 248 66 7 90 6 3 182 75 4 535 102 4 21 168 30 1 1 47 6 2 128 31 1 90 20 1 7 102 15 1 11 627 200 44 254 76 24 163 65 10 125 36 2 85 23 8 501 183 2 25 227 100 1 94 22 1 10 180 61 15

การขายการขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก ที่พักแรม บริการอาหาร ซอมแซมยานยนต Wholesale trade Retail trade สถานที่เก็บสินคา Accommodation และเครื่องดื่ม และจักรยานยนต Land transport food and Sale and and storage beverage retail trade; service activities repair of motor vehicles and motorcycles 4 7 4 4 6 11 8 87 20 10 6 8 43 42 7 2 19 7 7 31 14 2 7 3 5 30 15 6 6 3 23 9 6 8

1 1 1 1 30 7 8 1 6 8 10 1 1 8 4 2 1 1 13 4 6 2 1 6 4 1 1

36 73 42 33 49 40 41 491 148 80 59 61 143 263 49 34 78 41 61 213 66 22 54 30 41 225 74 61 61 29 190 83 37 70

1 8 1 4 4 5 3 111 23 13 18 21 36 69 4 9 16 22 18 49 4 6 8 10 21 23 12 2 4 5 13 7 1 5

1 2 4 2 2 4 4 1 1 1 1 5 2 3 -

2 7 11 4 17 6 5 208 42 5 7 12 142 34 5 5 15 5 4 47 17 5 13 9 3 38 23 4 6 5 13 5 5 3

ขอมูลขาวสาร กิจกรรม กิจกรรมทางวิชาชีพ กิจกรรม ศิลปะ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรม และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย วิทยาศาสตรและ การบริหาร ความบันเทิง Other service ดานโรงพยาบาล Information Real estate เทคนิค และการบริการ และนันทนาการ activities เอกชน and activities Professional, สนับสนุน Arts, Hospital communication scientific and Administration entertainment private technical and and recreation activities activities support service activities 1 2 8 4 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1

4 9 4 1 4 2 1 1 2 2 1 1 -

4 1 3 4 4 2 1 1 -

5 1 2 2 15 3 2 10 7 1 5 1 12 4 3 2 3 2 2 5 3 1 1

1 1 2 5 3 1 1 4 1 1 1 1 5 3 1 1 4 1 1 2 1 1

3 7 4 3 7 9 1 82 23 8 6 13 32 65 15 10 23 6 11 40 20 3 9 6 2 44 20 9 6 9 34 13 7 14

-

Amphoe/Tambon

TambonKut Phia Khom TambonWang Saeng TambonHuai Kae TambonBan Thaen TambonSi Bun Rueang TambonNon Phayom TambonPo Daeng AmphoeKhao Suan Kwang TambonKhao Suan Kwang TambonDong Mueang Aem TambonNa Ngio TambonNon Sombun TambonKham Muang AmphoePhu Pha Man TambonNon Khom TambonNa Fai TambonPhupha Man TambonWang Sawap TambonHuai Muang AmphoeSam Sung TambonKranuan TambonKham Maet TambonBan Non TambonKhu Kham TambonHuai Toei AmphoeKhok Pho Chai TambonBan Khok TambonPho Chai TambonSap Sombun TambonNa Phaeng AmphoeNong Na Kham TambonKut That TambonBan Khok TambonKhanuan


ตาราง 1 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic Activity

อําเภอ/ตําบล

อําเภอบานแฮด ตําบลบานแฮด ตําบลโคกสําราญ ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลหนองแซง อําเภอโนนศิลา ตําบลโนนศิลา ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลบานหัน ตําบลเปอยใหญ ตําบลโนนแดง อําเภอเวียงเกา ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกาพัฒนา ตําบลเขานอย

การผลิต การจัดการ การกอสราง Manufacturing และการบําบัด Construction จํานวน น้ําเสีย ของเสีย สถาน และสิ่งปฏิกูล ประกอบการ Sewerage, Number of waste establishments management and remediation activities 807 126 7 29 283 35 2 6 234 48 3 16 186 24 1 4 104 19 1 3 832 312 19 228 67 13 168 87 241 90 5 96 46 1 99 22 448 86 7 243 47 2 90 12 115 27 5

การขายการขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก ที่พักแรม บริการอาหาร ซอมแซมยานยนต Wholesale trade Retail trade สถานที่เก็บสินคา Accommodation และเครื่องดื่ม และจักรยานยนต Land transport food and Sale and and storage beverage retail trade; service activities repair of motor vehicles and motorcycles 47 20 8 13 6 44 23 9 6 1 5 33 21 5 7

22 9 10 3 31 8 1 3 17 2 2 2 -

298 114 78 79 27 261 60 50 79 24 48 210 113 44 53

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

101 8 33 20 40 65 13 4 40 2 6 15 5 5 5

4 2 2 4 4 2 2 -

84 45 20 16 3 46 16 7 10 3 10 48 28 12 8

ขอมูลขาวสาร กิจกรรม กิจกรรมทางวิชาชีพ กิจกรรม ศิลปะ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรม และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย วิทยาศาสตรและ การบริหาร ความบันเทิง Other service ดานโรงพยาบาล Information Real estate เทคนิค และการบริการ และนันทนาการ activities เอกชน and activities Professional, สนับสนุน Arts, Hospital communication scientific and Administration entertainment private technical and and recreation activities activities support service activities 5 3 2 2 2 2 2 -

27 14 13 11 4 4 3 3 2 1 -

1 1 -

6 3 2 1 7 5 2 7 2 1 4

7 2 4 1 2 1 1 3 3 -

44 20 10 10 4 28 13 4 7 1 3 29 17 6 6

-

Amphoe/Tambon

AmphoeBan Haet TambonBan Haet TambonKhok Samran TambonNon Sombun TambonNong Saeng AmphoeNon Sila TambonNon Sila TambonNong Pla Mo TambonBan Han TambonPueai Yai TambonNon Daeng AmphoeWiang Kao TambonNai Mueang TambonMueang Kao Phatthana TambonKhao Noi


ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อําเภอ/ตําบล

รวม อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลสําราญ ตําบลโคกสี ตําบลทาพระ ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลพระลับ ตําบลสาวะถี ตําบลบานหวา ตําบลบานคอ ตําบลแดงใหญ ตําบลดอนชาง ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา ตําบลบานเปด ตําบลหนองตูม ตําบลบึงเนียม ตําบลโนนทอน อําเภอบานฝาง ตําบลหนองบัว ตําบลปาหวายนั่ง

จํานวน สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สวนราชการ สหกรณ กลุมแมบาน สมาคม มูลนิธิ อื่น ๆ สถานประกอบการ Individual หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ Cooperatives Community Association Foundation Others Number of proprietor นิติบุคคล (มหาชน) Government, enterprise establishments Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited 60,781 21,710 10,948 242 329 846 720 1,607 679 479 295 299 236 159 282 1,934 2,012 181 223 239 1,204 138 148

57,820 20,066 9,891 236 314 789 677 1,441 646 472 290 295 226 157 275 1,851 1,890 180 211 225 1,181 137 146

850 520 328 2 5 21 17 52 16 1 2 1 20 48 1 2 4 3 1 -

1,374 1,022 676 4 2 30 24 113 15 1 3 7 2 60 73 9 3 5 -

45 40 38 1 1 -

166 19 8 3 3 1 1 2 1 4 -

517 41 6 5 3 1 2 4 2 3 1 1 4 1 1 7 10 2

4 1 1 -

-

5 1 1 1 -

Amphoe/Tambon

Total AmphoeMueang Khon Kaen TambonNai Mueang TambonSamran TambonKhok Si TambonTha Phra TambonBan Thum TambonMueang Kao TambonPhra Lap TambonSawathi TambonBan Wa TambonBan Kho TambonDaeng Yai TambonDon Chang TambonDon Han TambonSila TambonBan Pet TambonNong Tum TambonBueng Niam TambonNon Thon AmphoeBan Fang TambonNong Bua TambonPa Wai Nang


ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อําเภอ/ตําบล

ตําบลโนนฆอง ตําบลบานเหลา ตําบลปามะนาว ตําบลบานฝาง ตําบลโคกงาม อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน ตําบลพระบุ ตําบลบานโตน ตําบลหนองแวง ตําบลขามปอม อําเภอหนองเรือ ตําบลหนองเรือ ตําบลบานเม็ง ตําบลบานกง ตําบลยางคํา ตําบลจระเข ตําบลโนนทอง ตําบลกุดกวาง ตําบลโนนทัน ตําบลโนนสะอาด ตําบลบานผือ

จํานวน สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สวนราชการ สหกรณ กลุมแมบาน สมาคม มูลนิธิ อื่น ๆ สถานประกอบการ Individual หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ Cooperatives Community Association Foundation Others Number of proprietor นิติบุคคล (มหาชน) Government, enterprise establishments Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited 104 103 1 191 190 1 92 92 429 412 2 5 4 5 1 102 101 1 977 950 9 8 4 6 459 445 7 4 3 47 46 1 253 247 2 2 2 96 96 122 116 1 1 4 2,682 2,616 19 12 8 24 3 391 370 8 7 2 4 260 254 2 2 2 331 327 2 2 177 176 1 260 250 1 9 276 273 3 259 253 3 1 1 1 317 309 5 1 2 239 236 1 1 1 172 168 1 1 2

Amphoe/Tambon

TambonNon Khong TambonBan Lao TambonPa Manao TambonBan Fang TambonKhok Ngam AmphoePhra Yuen TambonPhra Yuen TambonPhra Bu TambonBan Ton TambonNong Waeng TambonKham Pom AmphoeNong Ruea TambonNong Ruea TambonBan Meng TambonBan Kong TambonYang Kham TambonChorakhe TambonNon Thong TambonKut Kwang TambonNon Than TambonNon Sa-at TambonBan Phue


ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อําเภอ/ตําบล

อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนหัน ตําบลนาหนองทุม ตําบลโนนอุดม ตําบลขัวเรียง ตําบลหนองไผ ตําบลไชยสอ ตําบลวังหินลาด ตําบลนาเพียง ตําบลหนองเขียด ตําบลหนองเสาเลา ตําบลโนนสะอาด อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู ตําบลศรีสุข ตําบลนาจาน ตําบลวังเพิ่ม ตําบลซํายาง ตําบลหนองแดง ตําบลดงลาน ตําบลบริบูรณ ตําบลบานใหม ตําบลภูหาน

จํานวน สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สวนราชการ สหกรณ กลุมแมบาน สมาคม มูลนิธิ อื่น ๆ สถานประกอบการ Individual หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ Cooperatives Community Association Foundation Others Number of proprietor นิติบุคคล (มหาชน) Government, enterprise establishments Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited 3,733 3,556 76 68 11 22 1,060 985 45 29 1 159 152 3 2 2 152 148 1 2 1 196 189 1 1 2 3 138 136 1 1 868 831 15 18 3 1 233 216 3 11 3 234 226 1 1 2 4 176 172 3 1 155 153 2 173 166 2 5 189 182 3 4 1,743 1,676 4 6 8 49 160 158 2 164 151 1 12 183 180 1 1 1 454 436 3 6 2 7 86 79 2 5 135 123 12 175 170 1 4 154 152 2 127 124 1 2 105 103 2 -

Amphoe/Tambon

AmphoeChum Phae TambonChum Phae TambonNon Han TambonNa Nong Thum TambonNon Udom TambonKhua Riang TambonNong Phai TambonChai So TambonWang Hin Lat TambonNa Phiang TambonNong Khiat TambonNong Sao Lao TambonNon Sa-at AmphoeSi Chomphu TambonSi Chomphu TambonSi Suk TambonNa Chan TambonWang Phoem TambonSam Yang TambonNong Daeng TambonDong Lan TambonBoribun TambonBan Mai TambonPhu Han


ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อําเภอ/ตําบล

อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลบัวใหญ ตําบลสะอาด ตําบลมวงหวาน ตําบลบานขาม ตําบลบัวเงิน ตําบลทรายมูล ตําบลทากระเสริม ตําบลพังทุย ตําบลกุดน้ําใส อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน ตําบลนาคํา ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลทุงโปง อําเภอกระนวน ตําบลหนองโก ตําบลหนองกุงใหญ

จํานวน สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สวนราชการ สหกรณ กลุมแมบาน สมาคม มูลนิธิ อื่น ๆ สถานประกอบการ Individual หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ Cooperatives Community Association Foundation Others Number of proprietor นิติบุคคล (มหาชน) Government, enterprise establishments Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited 3,347 3,225 28 40 11 41 2 721 682 11 20 4 4 335 323 4 2 6 607 588 5 8 3 3 182 174 8 186 183 1 2 243 235 3 5 181 178 2 1 245 241 1 1 2 165 156 7 2 106 101 1 1 3 156 153 1 2 220 211 6 2 1 1,232 1,180 12 2 3 12 23 197 191 4 2 189 181 6 2 420 405 2 2 3 1 7 175 163 6 6 128 124 2 2 123 116 1 6 2,144 2,071 19 28 9 17 1,018 976 15 19 4 4 165 163 1 1 -

Amphoe/Tambon

AmphoeNam Phong TambonNam Phong TambonWang Chai TambonNong Kung TambonBua Yai TambonSa-at TambonMuang Wan TambonBan Kham TambonBua Ngoen TambonSai Mun TambonTha Krasoem TambonPhang Thui TambonKut Nam Sai AmphoeUbolratana TambonKhok Sung TambonBan Dong TambonKhuean Ubolratana TambonNa Kham TambonSi Suk Samran TambonThung Pong AmphoeKranuan TambonNong Ko TambonNong Kung Yai


ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อําเภอ/ตําบล

ตําบลหวยโจด ตําบลหวยยาง ตําบลบานฝาง ตําบลดูนสาด ตําบลหนองโน ตําบลน้ําออม ตําบลหัวนาคํา อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเพีย ตําบลบานลาน ตําบลแคนเหนือ ตําบลภูเหล็ก ตําบลปาปอ ตําบลหินตั้ง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหัวหนอง อําเภอเปอยนอย ตําบลเปอยนอย ตําบลวังมวง ตําบลขามปอม ตําบลสระแกว

จํานวน สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สวนราชการ สหกรณ กลุมแมบาน สมาคม มูลนิธิ อื่น ๆ สถานประกอบการ Individual หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ Cooperatives Community Association Foundation Others Number of proprietor นิติบุคคล (มหาชน) Government, enterprise establishments Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited 190 190 82 81 1 197 186 3 2 6 140 137 1 1 1 153 143 7 1 2 92 92 107 103 1 3 3,136 2,986 63 61 1 3 22 627 560 27 33 1 1 5 1,200 1,144 30 21 5 221 215 1 2 3 170 167 3 125 121 1 3 137 137 159 158 1 196 195 1 210 205 1 2 2 91 84 4 3 682 667 3 2 3 7 262 256 3 2 1 110 109 1 118 114 1 3 192 188 2 2 -

Amphoe/Tambon

TambonHuai Chot TambonHuai Yang TambonBan Fang TambonDun Sat TambonNong No TambonNam Om TambonHua Na Kham AmphoeBan Phai TambonBan Phai TambonNai Mueang TambonMueang Phia TambonBan Lan TambonKhaen Nuea TambonPhu Lek TambonPa Po TambonHin Tang TambonNong Nam Sai TambonHua Nong AmphoePueai Noi TambonPueai Noi TambonWang Muang TambonKham Pom TambonSa Kaeo


ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อําเภอ/ตําบล

อําเภอพล ตําบลเมืองพล ตําบลโจดหนองแก ตําบลเกางิ้ว ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ ตําบลเพ็กใหญ ตําบลโคกสงา ตําบลหนองแวงนางเบา ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา ตําบลโสกนกเต็น ตําบลหัวทุง อําเภอแวงใหญ ตําบลคอนฉิม ตําบลใหมนาเพียง ตําบลโนนทอง ตําบลแวงใหญ ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย ตําบลกานเหลือง ตําบลทานางแนว

จํานวน สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สวนราชการ สหกรณ กลุมแมบาน สมาคม มูลนิธิ อื่น ๆ สถานประกอบการ Individual หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ Cooperatives Community Association Foundation Others Number of proprietor นิติบุคคล (มหาชน) Government, enterprise establishments Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited 2,761 2,620 24 47 14 55 1 1,138 1,068 20 38 1 10 1 170 167 3 178 170 6 1 1 96 91 2 3 222 214 1 2 5 190 185 5 149 139 4 6 146 135 3 8 138 133 1 2 2 94 91 3 130 123 1 6 110 104 1 5 936 917 1 3 4 11 165 161 4 238 236 2 156 153 3 271 264 1 3 3 106 103 1 2 1,247 1,205 3 3 13 23 349 333 2 3 7 4 282 275 2 5 122 120 2 -

Amphoe/Tambon

AmphoePhon TambonMueang Phon TambonChot Nong Kae TambonKao Ngio TambonNong Makhuea TambonNong Waeng Sok Phra TambonPhek Yai TambonKhok Sa-nga TambonNong Waeng Nang Bao TambonLom Khom TambonNon Kha TambonSok Nok Ten TambonHua Thung AmphoeWaeng Yai TambonKhon Chim TambonMai Na Phiang TambonNon Thong TambonWaeng Yai TambonNon Sa-at AmphoeWaeng Noi TambonWaeng Noi TambonKan Lueang TambonTha Nang Naeo


ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อําเภอ/ตําบล

ตําบลละหานนา ตําบลทาวัด ตําบลทางขวาง อําเภอหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง ตําบลคึมชาด ตําบลโนนธาตุ ตําบลตะกั่วปา ตําบลสําโรง ตําบลหนองเม็ก ตําบลดอนดู ตําบลดงเค็ง ตําบลหันโจด ตําบลดอนดั่ง ตําบลวังหิน ตําบลหนองไผลอม อําเภอภูเวียง ตําบลบานเรือ ตําบลหวาทอง ตําบลกุดขอนแกน ตําบลนาชุมแสง ตําบลนาหวา ตําบลหนองกุงธนสาร

จํานวน สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สวนราชการ สหกรณ กลุมแมบาน สมาคม มูลนิธิ อื่น ๆ สถานประกอบการ Individual หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ Cooperatives Community Association Foundation Others Number of proprietor นิติบุคคล (มหาชน) Government, enterprise establishments Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited 191 186 1 1 3 129 123 6 174 168 1 5 1,940 1,881 14 11 11 23 636 610 13 9 3 1 114 112 2 107 104 1 2 104 104 93 93 168 166 1 1 165 157 1 7 114 113 1 118 113 5 102 98 1 2 1 78 75 1 2 141 136 3 2 1,915 1,868 12 10 4 21 111 111 144 139 1 4 156 154 1 1 143 143 113 106 7 218 212 1 1 4 -

Amphoe/Tambon

TambonLahan Na TambonTha Wat TambonThang Khwang AmphoeNong Song Hong TambonNong Song Hong TambonKhuem Chat TambonNon That TambonTakua Pa TambonSamrong TambonNong Mek TambonDon Du TambonDong Kheng TambonHan Chot TambonDon Dang TambonWang Hin TambonNong Phai Lom AmphoePhu Wiang TambonBan Ruea TambonWa Thong TambonKut Khon Kaen TambonNa Chum Saeng TambonNa Wa TambonNong Kung Thanasan


ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อําเภอ/ตําบล

ตําบลหนองกุงเซิน ตําบลสงเปอย ตําบลทุงชมพู ตําบลดินดํา ตําบลภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี ตําบลกุดเคา ตําบลสวนหมอน ตําบลหนองแปน ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน ตําบลนาขา ตําบลนางาม ตําบลทาศาลา อําเภอชนบท ตําบลชนบท ตําบลกุดเพียขอม ตําบลวังแสง ตําบลหวยแก ตําบลบานแทน ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลโนนพะยอม ตําบลปอแดง

จํานวน สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สวนราชการ สหกรณ กลุมแมบาน สมาคม มูลนิธิ อื่น ๆ สถานประกอบการ Individual หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ Cooperatives Community Association Foundation Others Number of proprietor นิติบุคคล (มหาชน) Government, enterprise establishments Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited 126 126 140 132 6 1 1 132 130 2 101 99 2 531 516 6 8 1 1,903 1,869 12 11 11 535 513 9 10 3 171 167 3 1 166 166 271 269 1 1 220 220 195 194 1 163 163 182 177 5 1,645 1,613 6 3 4 19 481 471 3 2 2 3 104 102 1 1 260 258 2 167 167 79 75 2 1 1 266 263 3 189 187 2 99 90 1 8 -

Amphoe/Tambon

TambonNong Kung Soen TambonSong Pueai TambonThung Chomphu TambonDin Dam TambonPhu Wiang AmphoeMancha Khiri TambonKut Khao TambonSuan Mon TambonNong Paen TambonPhon Phek TambonKham Khaen TambonNa Kha TambonNa Ngam TambonTha Sala AmphoeChonnabot TambonChonnabot TambonKut Phia Khom TambonWang Saeng TambonHuai Kae TambonBan Thaen TambonSi Bun Rueang TambonNon Phayom TambonPo Daeng


ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อําเภอ/ตําบล

อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง ตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลคํามวง อําเภอภูผามาน ตําบลโนนคอม ตําบลนาฝาย ตําบลภูผามาน ตําบลวังสวาบ ตําบลหวยมวง อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน ตําบลคําแมด ตําบลบานโนน ตําบลคูคํา ตําบลหวยเตย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ตําบลบานโคก ตําบลโพธิ์ไชย ตําบลซับสมบูรณ ตําบลนาแพง

จํานวน สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สวนราชการ สหกรณ กลุมแมบาน สมาคม มูลนิธิ อื่น ๆ สถานประกอบการ Individual หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ Cooperatives Community Association Foundation Others Number of proprietor นิติบุคคล (มหาชน) Government, enterprise establishments Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited 1,352 1,307 3 7 7 28 324 324 193 185 8 115 111 4 188 175 5 8 532 512 3 7 2 8 742 726 2 4 10 145 142 2 1 77 77 248 242 4 2 90 88 2 182 177 5 535 521 3 4 1 6 168 164 3 1 47 46 1 128 124 2 2 90 87 1 2 102 100 2 627 612 2 1 1 2 9 254 247 2 1 1 1 2 163 161 2 125 121 1 3 85 83 2 -

Amphoe/Tambon

AmphoeKhao Suan Kwang TambonKhao Suan Kwang TambonDong Mueang Aem TambonNa Ngio TambonNon Sombun TambonKham Muang AmphoePhu Pha Man TambonNon Khom TambonNa Fai TambonPhupha Man TambonWang Sawap TambonHuai Muang AmphoeSam Sung TambonKranuan TambonKham Maet TambonBan Non TambonKhu Kham TambonHuai Toei AmphoeKhok Pho Chai TambonBan Khok TambonPho Chai TambonSap Sombun TambonNa Phaeng


ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อําเภอ/ตําบล

อําเภอหนองนาคํา ตําบลกุดธาตุ ตําบลบานโคก ตําบลขนวน อําเภอบานแฮด ตําบลบานแฮด ตําบลโคกสําราญ ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลหนองแซง อําเภอโนนศิลา ตําบลโนนศิลา ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลบานหัน ตําบลเปอยใหญ ตําบลโนนแดง อําเภอเวียงเกา ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกาพัฒนา ตําบลเขานอย

จํานวน สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สวนราชการ สหกรณ กลุมแมบาน สมาคม มูลนิธิ อื่น ๆ สถานประกอบการ Individual หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ Cooperatives Community Association Foundation Others Number of proprietor นิติบุคคล (มหาชน) Government, enterprise establishments Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited 501 489 12 227 221 6 94 93 1 180 175 5 807 772 6 12 2 15 283 269 2 10 2 234 226 1 2 5 186 181 4 1 104 96 8 832 807 5 8 5 7 228 215 3 6 1 3 168 165 3 241 240 1 96 94 1 1 99 93 2 2 2 448 439 1 3 5 243 240 1 2 90 88 1 1 115 111 2 2 -

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

Amphoe/Tambon

AmphoeNong Na Kham TambonKut That TambonBan Khok TambonKhanuan AmphoeBan Haet TambonBan Haet TambonKhok Samran TambonNon Sombun TambonNong Saeng AmphoeNon Sila TambonNon Sila TambonNong Pla Mo TambonBan Han TambonPueai Yai TambonNon Daeng AmphoeWiang Kao TambonNai Mueang TambonMueang Kao Phatthana TambonKhao Noi


ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization

จํานวน อําเภอ/ตําบล

สถานประกอบการ

สํานักงานแหงเดียว

Number of

Single unit

สํานักงานใหญ

สํานักงานสาขา

อื่นๆ

Head office

Branch

Others

Amphoe/ Tambon

establishments รวม อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลสําราญ ตําบลโคกสี ตําบลทาพระ ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลพระลับ ตําบลสาวะถี ตําบลบานหวา ตําบลบานคอ ตําบลแดงใหญ ตําบลดอนชาง ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา ตําบลบานเปด ตําบลหนองตูม ตําบลบึงเนียม ตําบลโนนทอน

60,781 21,710 10,948 242 329 846 720 1,607 679 479 295 299 236 159 282 1,934 2,012 181 223 239

60,243 21,314 10,660 242 329 834 708 1,587 678 476 293 299 236 159 282 1,896 1,995 181 220 239

113 75 46 2 6 4 1 3 7 5 1 -

425 321 242 10 6 16 2 31 12 2 -

-

Khon Kaen AmphoeMueang Khon Kaen TambonNai Mueang TambonSamran TambonKhok Si TambonTha Phra TambonBan Thum TambonMueang Kao TambonPhra Lap TambonSawathi TambonBan Wa TambonBan Kho TambonDaeng Yai TambonDon Chang TambonDon Han TambonSila TambonBan Pet TambonNong Tum TambonBueng Niam TambonNon Thon


ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization

จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอบานฝาง ตําบลหนองบัว ตําบลปาหวายนั่ง ตําบลโนนฆอง ตําบลบานเหลา ตําบลปามะนาว ตําบลบานฝาง ตําบลโคกงาม อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน ตําบลพระบุ ตําบลบานโตน ตําบลหนองแวง ตําบลขามปอม อําเภอหนองเรือ ตําบลหนองเรือ ตําบลบานเม็ง ตําบลบานกง ตําบลยางคํา ตําบลจระเข

สถานประกอบการ

สํานักงานแหงเดียว

Number of

Single unit

establishments 1,204 138 148 104 191 92 429 102 977 459 47 253 96 122 2,682 391 260 331 177 260

1,202 138 147 104 191 92 428 102 975 458 47 253 95 122 2,679 389 260 331 177 260

สํานักงานใหญ

สํานักงานสาขา

อื่นๆ

Head office

Branch

Others

2 1 1 1 1 1 1 -

1 1 2 1 -

-

Amphoe/ Tambon

AmphoeBan Fang TambonNong Bua TambonPa Wai Nang TambonNon Khong TambonBan Lao TambonPa Manao TambonBan Fang TambonKhok Ngam AmphoePhra Yuen TambonPhra Yuen TambonPhra Bu TambonBan Ton TambonNong Waeng TambonKham Pom AmphoeNong Ruea TambonNong Ruea TambonBan Meng TambonBan Kong TambonYang Kham TambonChorakhe


ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization

จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลโนนทอง ตําบลกุดกวาง ตําบลโนนทัน ตําบลโนนสะอาด ตําบลบานผือ อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนหัน ตําบลนาหนองทุม ตําบลโนนอุดม ตําบลขัวเรียง ตําบลหนองไผ ตําบลไชยสอ ตําบลวังหินลาด ตําบลนาเพียง ตําบลหนองเขียด ตําบลหนองเสาเลา ตําบลโนนสะอาด

สถานประกอบการ

สํานักงานแหงเดียว

Number of

Single unit

establishments 276 259 317 239 172 3,733 1,060 159 152 196 138 868 233 234 176 155 173 189

276 259 317 238 172 3,712 1,046 157 152 196 138 863 233 234 176 155 173 189

สํานักงานใหญ

สํานักงานสาขา

อื่นๆ

Head office

Branch

Others

7 5 2 -

1 14 9 2 3 -

-

Amphoe/ Tambon

TambonNon Thong TambonKut Kwang TambonNon Than TambonNon Sa-at TambonBan Phue AmphoeChum Phae TambonChum Phae TambonNon Han TambonNa Nong Thum TambonNon Udom TambonKhua Riang TambonNong Phai TambonChai So TambonWang Hin Lat TambonNa Phiang TambonNong Khiat TambonNong Sao Lao TambonNon Sa-at


ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization

จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู ตําบลศรีสุข ตําบลนาจาน ตําบลวังเพิ่ม ตําบลซํายาง ตําบลหนองแดง ตําบลดงลาน ตําบลบริบูรณ ตําบลบานใหม ตําบลภูหาน อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลบัวใหญ ตําบลสะอาด ตําบลมวงหวาน ตําบลบานขาม ตําบลบัวเงิน

สถานประกอบการ

สํานักงานแหงเดียว

Number of

Single unit

establishments 1,743 160 164 183 454 86 135 175 154 127 105 3,347 721 335 607 182 186 243 181 245

1,742 160 164 183 453 86 135 175 154 127 105 3,328 714 333 603 179 186 242 181 245

สํานักงานใหญ

สํานักงานสาขา

อื่นๆ

Head office

Branch

Others

1 1 9 3 1 3 1 -

10 4 2 3 -

-

Amphoe/ Tambon

AmphoeSi Chomphu TambonSi Chomphu TambonSi Suk TambonNa Chan TambonWang Phoem TambonSam Yang TambonNong Daeng TambonDong Lan TambonBoribun TambonBan Mai TambonPhu Han AmphoeNam Phong TambonNam Phong TambonWang Chai TambonNong Kung TambonBua Yai TambonSa-at TambonMuang Wan TambonBan Kham TambonBua Ngoen


ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization

จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลทรายมูล ตําบลทากระเสริม ตําบลพังทุย ตําบลกุดน้ําใส อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน ตําบลนาคํา ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลทุงโปง อําเภอกระนวน ตําบลหนองโก ตําบลหนองกุงใหญ ตําบลหวยโจด ตําบลหวยยาง ตําบลบานฝาง ตําบลดูนสาด ตําบลหนองโน ตําบลน้ําออม ตําบลหัวนาคํา

สถานประกอบการ

สํานักงานแหงเดียว

Number of

Single unit

establishments 165 106 156 220 1,232 197 189 420 175 128 123 2,144 1,018 165 190 82 197 140 153 92 107

164 106 155 220 1,232 197 189 420 175 128 123 2,129 1,008 165 190 82 196 140 149 92 107

สํานักงานใหญ

สํานักงานสาขา

อื่นๆ

Head office

Branch

Others

1 2 1 1 -

1 13 9 4 -

-

Amphoe/ Tambon

TambonSai Mun TambonTha Krasoem TambonPhang Thui TambonKut Nam Sai AmphoeUbolratana TambonKhok Sung TambonBan Dong TambonKhuean Ubolratana TambonNa Kham TambonSi Suk Samran TambonThung Pong AmphoeKranuan TambonNong Ko TambonNong Kung Yai TambonHuai Chot TambonHuai Yang TambonBan Fang TambonDun Sat TambonNong No TambonNam Om TambonHua Na Kham


ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization

จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเพีย ตําบลบานลาน ตําบลแคนเหนือ ตําบลภูเหล็ก ตําบลปาปอ ตําบลหินตั้ง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหัวหนอง อําเภอเปอยนอย ตําบลเปอยนอย ตําบลวังมวง ตําบลขามปอม ตําบลสระแกว อําเภอพล ตําบลเมืองพล ตําบลโจดหนองแก ตําบลเกางิ้ว

สถานประกอบการ

สํานักงานแหงเดียว

Number of

Single unit

establishments 3,136 627 1,200 221 170 125 137 159 196 210 91 682 262 110 118 192 2,761 1,138 170 178

3,114 618 1,192 221 170 124 137 159 196 210 87 680 260 110 118 192 2,742 1,122 170 176

สํานักงานใหญ

สํานักงานสาขา

อื่นๆ

Head office

Branch

Others

7 2 3 1 1 2 1 1

15 7 5 3 2 2 17 15 1

-

Amphoe/ Tambon

AmphoeBan Phai TambonBan Phai TambonNai Mueang TambonMueang Phia TambonBan Lan TambonKhaen Nuea TambonPhu Lek TambonPa Po TambonHin Tang TambonNong Nam Sai TambonHua Nong AmphoePueai Noi TambonPueai Noi TambonWang Muang TambonKham Pom TambonSa Kaeo AmphoePhon TambonMueang Phon TambonChot Nong Kae TambonKao Ngio


ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization

จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ ตําบลเพ็กใหญ ตําบลโคกสงา ตําบลหนองแวงนางเบา ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา ตําบลโสกนกเต็น ตําบลหัวทุง อําเภอแวงใหญ ตําบลคอนฉิม ตําบลใหมนาเพียง ตําบลโนนทอง ตําบลแวงใหญ ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย ตําบลกานเหลือง ตําบลทานางแนว ตําบลละหานนา ตําบลทาวัด ตําบลทางขวาง

สถานประกอบการ

สํานักงานแหงเดียว

Number of

Single unit

establishments 96 222 190 149 146 138 94 130 110 936 165 238 156 271 106 1,247 349 282 122 191 129 174

96 222 190 149 145 138 94 130 110 933 165 238 156 268 106 1,245 347 282 122 191 129 174

สํานักงานใหญ

สํานักงานสาขา

อื่นๆ

Head office

Branch

Others

1 1 1 1 -

1 2 2 1 1 -

-

Amphoe/ Tambon

TambonNong Makhuea TambonNong Waeng Sok Phra TambonPhek Yai TambonKhok Sa-nga TambonNong Waeng Nang Bao TambonLom Khom TambonNon Kha TambonSok Nok Ten TambonHua Thung AmphoeWaeng Yai TambonKhon Chim TambonMai Na Phiang TambonNon Thong TambonWaeng Yai TambonNon Sa-at AmphoeWaeng Noi TambonWaeng Noi TambonKan Lueang TambonTha Nang Naeo TambonLahan Na TambonTha Wat TambonThang Khwang


ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization

จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง ตําบลคึมชาด ตําบลโนนธาตุ ตําบลตะกั่วปา ตําบลสําโรง ตําบลหนองเม็ก ตําบลดอนดู ตําบลดงเค็ง ตําบลหันโจด ตําบลดอนดั่ง ตําบลวังหิน ตําบลหนองไผลอม อําเภอภูเวียง ตําบลบานเรือ ตําบลหวาทอง ตําบลกุดขอนแกน ตําบลนาชุมแสง ตําบลนาหวา ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงเซิน

สถานประกอบการ

สํานักงานแหงเดียว

Number of

Single unit

establishments 1,940 636 114 107 104 93 168 165 114 118 102 78 141 1,915 111 144 156 143 113 218 126

1,933 630 114 107 104 93 168 164 114 118 102 78 141 1,913 111 144 156 143 113 218 126

สํานักงานใหญ

สํานักงานสาขา

อื่นๆ

Head office

Branch

Others

1 -

7 6 1 1 -

-

Amphoe/ Tambon

AmphoeNong Song Hong TambonNong Song Hong TambonKhuem Chat TambonNon That TambonTakua Pa TambonSamrong TambonNong Mek TambonDon Du TambonDong Kheng TambonHan Chot TambonDon Dang TambonWang Hin TambonNong Phai Lom AmphoePhu Wiang TambonBan Ruea TambonWa Thong TambonKut Khon Kaen TambonNa Chum Saeng TambonNa Wa TambonNong Kung Thanasan TambonNong Kung Soen


ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization

จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลสงเปอย ตําบลทุงชมพู ตําบลดินดํา ตําบลภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี ตําบลกุดเคา ตําบลสวนหมอน ตําบลหนองแปน ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน ตําบลนาขา ตําบลนางาม ตําบลทาศาลา อําเภอชนบท ตําบลชนบท ตําบลกุดเพียขอม ตําบลวังแสง ตําบลหวยแก ตําบลบานแทน ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลโนนพะยอม ตําบลปอแดง

สถานประกอบการ

สํานักงานแหงเดียว

Number of

Single unit

establishments 140 132 101 531 1,903 535 171 166 271 220 195 163 182 1,645 481 104 260 167 79 266 189 99

140 132 101 529 1,897 529 171 166 271 220 195 163 182 1,642 479 103 260 167 79 266 189 99

สํานักงานใหญ

สํานักงานสาขา

อื่นๆ

Head office

Branch

Others

1 1 1 -

1 5 5 3 2 1 -

-

Amphoe/ Tambon

TambonSong Pueai TambonThung Chomphu TambonDin Dam TambonPhu Wiang AmphoeMancha Khiri TambonKut Khao TambonSuan Mon TambonNong Paen TambonPhon Phek TambonKham Khaen TambonNa Kha TambonNa Ngam TambonTha Sala AmphoeChonnabot TambonChonnabot TambonKut Phia Khom TambonWang Saeng TambonHuai Kae TambonBan Thaen TambonSi Bun Rueang TambonNon Phayom TambonPo Daeng


ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization

จํานวน อําเภอ/ตําบล อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง ตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลคํามวง อําเภอภูผามาน ตําบลโนนคอม ตําบลนาฝาย ตําบลภูผามาน ตําบลวังสวาบ ตําบลหวยมวง อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน ตําบลคําแมด ตําบลบานโนน ตําบลคูคํา ตําบลหวยเตย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ตําบลบานโคก ตําบลโพธิ์ไชย ตําบลซับสมบูรณ ตําบลนาแพง

สถานประกอบการ Number of establishments 1,352 324 193 115 188 532 742 145 77 248 90 182 535 168 47 128 90 102 627 254 163 125 85

สํานักงานแหงเดียว Single unit 1,348 324 193 115 188 528 742 145 77 248 90 182 534 167 47 128 90 102 626 253 163 125 85

สํานักงานใหญ Head office -

สํานักงานสาขา Branch 4 4 1 1 1 1 -

อื่นๆ Others

Amphoe/ Tambon

-

AmphoeKhao Suan Kwang TambonKhao Suan Kwang TambonDong Mueang Aem TambonNa Ngio TambonNon Sombun TambonKham Muang AmphoePhu Pha Man TambonNon Khom TambonNa Fai TambonPhupha Man TambonWang Sawap TambonHuai Muang AmphoeSam Sung TambonKranuan TambonKham Maet TambonBan Non TambonKhu Kham TambonHuai Toei AmphoeKhok Pho Chai TambonBan Khok TambonPho Chai TambonSap Sombun TambonNa Phaeng


ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization

จํานวน อําเภอ/ตําบล

สถานประกอบการ

สํานักงานแหงเดียว

Number of

Single unit

สํานักงานใหญ

สํานักงานสาขา

อื่นๆ

Head office

Branch

Others

establishments อําเภอหนองนาคํา 501 501 ตําบลกุดธาตุ 227 227 ตําบลบานโคก 94 94 ตําบลขนวน 180 180 อําเภอบานแฮด 807 802 2 3 ตําบลบานแฮด 283 279 1 3 ตําบลโคกสําราญ 234 234 ตําบลโนนสมบูรณ 186 185 1 ตําบลหนองแซง 104 104 อําเภอโนนศิลา 832 830 2 ตําบลโนนศิลา 228 226 2 ตําบลหนองปลาหมอ 168 168 ตําบลบานหัน 241 241 ตําบลเปอยใหญ 96 96 ตําบลโนนแดง 99 99 อําเภอเวียงเกา 448 448 ตําบลในเมือง 243 243 ตําบลเมืองเกาพัฒนา 90 90 ตําบลเขานอย 115 115 ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

Amphoe/ Tambon

AmphoeNong Na Kham TambonKut That TambonBan Khok TambonKhanuan AmphoeBan Haet TambonBan Haet TambonKhok Samran TambonNon Sombun TambonNong Saeng AmphoeNon Sila TambonNon Sila TambonNong Pla Mo TambonBan Han TambonPueai Yai TambonNon Daeng AmphoeWiang Kao TambonNai Mueang TambonMueang Kao Phatthana TambonKhao Noi


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON

อําเภอ/ตําบล

รวม อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลสําราญ ตําบลโคกสี ตําบลทาพระ ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลพระลับ ตําบลสาวะถี ตําบลบานหวา ตําบลบานคอ ตําบลแดงใหญ ตําบลดอนชาง ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา ตําบลบานเปด ตําบลหนองตูม ตําบลบึงเนียม ตําบลโนนทอน

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments

or share holding

Total

1,374 1,022 676 4 2 30 24 113 15 1 3 7 2 60 73 9 3

1,351 1,010 668 4 2 30 24 113 14 1 3 7 2 58 72 9 3

23 12 8 1 2 1 -

Amphoe/Tambon

< 10%

10 - 50%

> 50%

17 10 7 2 1 -

2 -

4 2 1 1 -

Total AmphoeMueang Khon Kaen TambonNai Mueang TambonSamran TambonKhok Si TambonTha Phra TambonBan Thum TambonMueang Kao TambonPhra Lap TambonSawathi TambonBan Wa TambonBan Kho TambonDaeng Yai TambonDon Chang TambonDon Han TambonSila TambonBan Pet TambonNong Tum TambonBueng Niam TambonNon Thon


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล (ตอ)

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอบานฝาง ตําบลหนองบัว ตําบลปาหวายนั่ง ตําบลโนนฆอง ตําบลบานเหลา ตําบลปามะนาว ตําบลบานฝาง ตําบลโคกงาม อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน ตําบลพระบุ ตําบลบานโตน ตําบลหนองแวง ตําบลขามปอม อําเภอหนองเรือ ตําบลหนองเรือ ตําบลบานเม็ง ตําบลบานกง ตําบลยางคํา

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments 5 5 8 4 1 2 1 12 7 2 -

or share holding 5 5 8 4 1 2 1 12 7 2 -

Total -

< 10% -

Amphoe/Tambon

10 - 50%

> 50%

-

-

AmphoeBan Fang TambonNong Bua TambonPa Wai Nang TambonNon Khong TambonBan Lao TambonPa Manao TambonBan Fang TambonKhok Ngam AmphoePhra Yuen TambonPhra Yuen TambonPhra Bu TambonBan Ton TambonNong Waeng TambonKham Pom AmphoeNong Ruea TambonNong Ruea TambonBan Meng TambonBan Kong TambonYang Kham


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล (ตอ)

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลจระเข ตําบลโนนทอง ตําบลกุดกวาง ตําบลโนนทัน ตําบลโนนสะอาด ตําบลบานผือ อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนหัน ตําบลนาหนองทุม ตําบลโนนอุดม ตําบลขัวเรียง ตําบลหนองไผ ตําบลไชยสอ ตําบลวังหินลาด ตําบลนาเพียง ตําบลหนองเขียด ตําบลหนองเสาเลา ตําบลโนนสะอาด

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments 1 1 1 68 29 2 1 18 11 1 2 4

or share holding 1 1 1 65 29 2 16 11 1 2 4

Total 3 1 2 -

< 10% 2 1 1 -

Amphoe/Tambon

10 - 50%

> 50%

-

1 1 -

TambonChorakhe TambonNon Thong TambonKut Kwang TambonNon Than TambonNon Sa-at TambonBan Phue AmphoeChum Phae TambonChum Phae TambonNon Han TambonNa Nong Thum TambonNon Udom TambonKhua Riang TambonNong Phai TambonChai So TambonWang Hin Lat TambonNa Phiang TambonNong Khiat TambonNong Sao Lao TambonNon Sa-at


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล (ตอ)

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู ตําบลศรีสุข ตําบลนาจาน ตําบลวังเพิ่ม ตําบลซํายาง ตําบลหนองแดง ตําบลดงลาน ตําบลบริบูรณ ตําบลบานใหม ตําบลภูหาน อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลบัวใหญ ตําบลสะอาด ตําบลมวงหวาน ตําบลบานขาม

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments 6 6 40 20 2 8 1 3 1

or share holding 6 6 40 20 2 8 1 3 1

Total -

< 10% -

Amphoe/Tambon

10 - 50%

> 50%

-

-

AmphoeSi Chomphu TambonSi Chomphu TambonSi Suk TambonNa Chan TambonWang Phoem TambonSam Yang TambonNong Daeng TambonDong Lan TambonBoribun TambonBan Mai TambonPhu Han AmphoeNam Phong TambonNam Phong TambonWang Chai TambonNong Kung TambonBua Yai TambonSa-at TambonMuang Wan TambonBan Kham


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล (ตอ)

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลบัวเงิน ตําบลทรายมูล ตําบลทากระเสริม ตําบลพังทุย ตําบลกุดน้ําใส อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน ตําบลนาคํา ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลทุงโปง อําเภอกระนวน ตําบลหนองโก ตําบลหนองกุงใหญ ตําบลหวยโจด ตําบลหวยยาง ตําบลบานฝาง ตําบลดูนสาด

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments 1 1 1 2 2 2 28 19 1

or share holding 1 1 1 2 1 1 28 19 1

Total 1 1 -

< 10% -

Amphoe/Tambon

10 - 50%

> 50%

1 1 -

-

TambonBua Ngoen TambonSai Mun TambonTha Krasoem TambonPhang Thui TambonKut Nam Sai AmphoeUbolratana TambonKhok Sung TambonBan Dong TambonKhuean Ubolratana TambonNa Kham TambonSi Suk Samran TambonThung Pong AmphoeKranuan TambonNong Ko TambonNong Kung Yai TambonHuai Chot TambonHuai Yang TambonBan Fang TambonDun Sat


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล (ตอ)

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลหนองโน ตําบลน้ําออม ตําบลหัวนาคํา อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเพีย ตําบลบานลาน ตําบลแคนเหนือ ตําบลภูเหล็ก ตําบลปาปอ ตําบลหินตั้ง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหัวหนอง อําเภอเปอยนอย ตําบลเปอยนอย ตําบลวังมวง ตําบลขามปอม ตําบลสระแกว

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments 7 1 61 33 21 2 2 3 2 2 -

or share holding 7 1 60 32 21 2 2 3 2 2 -

Total 1 1 -

< 10% 1 1 -

Amphoe/Tambon

10 - 50%

> 50%

-

-

TambonNong No TambonNam Om TambonHua Na Kham AmphoeBan Phai TambonBan Phai TambonNai Mueang TambonMueang Phia TambonBan Lan TambonKhaen Nuea TambonPhu Lek TambonPa Po TambonHin Tang TambonNong Nam Sai TambonHua Nong AmphoePueai Noi TambonPueai Noi TambonWang Muang TambonKham Pom TambonSa Kaeo


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล (ตอ)

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอพล ตําบลเมืองพล ตําบลโจดหนองแก ตําบลเกางิ้ว ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ ตําบลเพ็กใหญ ตําบลโคกสงา ตําบลหนองแวงนางเบา ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา ตําบลโสกนกเต็น ตําบลหัวทุง อําเภอแวงใหญ ตําบลคอนฉิม ตําบลใหมนาเพียง ตําบลโนนทอง ตําบลแวงใหญ ตําบลโนนสะอาด

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments 47 38 6 1 2 3 3 -

or share holding 43 37 3 1 2 3 3 -

Total 4 1 3 -

< 10% 3 3 -

Amphoe/Tambon

10 - 50%

> 50%

-

1 1 -

AmphoePhon TambonMueang Phon TambonChot Nong Kae TambonKao Ngio TambonNong Makhuea TambonNong Waeng Sok Phra TambonPhek Yai TambonKhok Sa-nga TambonNong Waeng Nang Bao TambonLom Khom TambonNon Kha TambonSok Nok Ten TambonHua Thung AmphoeWaeng Yai TambonKhon Chim TambonMai Na Phiang TambonNon Thong TambonWaeng Yai TambonNon Sa-at


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล (ตอ)

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย ตําบลกานเหลือง ตําบลทานางแนว ตําบลละหานนา ตําบลทาวัด ตําบลทางขวาง อําเภอหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง ตําบลคึมชาด ตําบลโนนธาตุ ตําบลตะกั่วปา ตําบลสําโรง ตําบลหนองเม็ก ตําบลดอนดู ตําบลดงเค็ง ตําบลหันโจด ตําบลดอนดั่ง ตําบลวังหิน ตําบลหนองไผลอม

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments 3 3 11 9 1 1 -

or share holding 3 3 11 9 1 1 -

Total -

< 10% -

Amphoe/Tambon

10 - 50%

> 50%

-

-

AmphoeWaeng Noi TambonWaeng Noi TambonKan Lueang TambonTha Nang Naeo TambonLahan Na TambonTha Wat TambonThang Khwang AmphoeNong Song Hong TambonNong Song Hong TambonKhuem Chat TambonNon That TambonTakua Pa TambonSamrong TambonNong Mek TambonDon Du TambonDong Kheng TambonHan Chot TambonDon Dang TambonWang Hin TambonNong Phai Lom


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล (ตอ)

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอภูเวียง ตําบลบานเรือ ตําบลหวาทอง ตําบลกุดขอนแกน ตําบลนาชุมแสง ตําบลนาหวา ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงเซิน ตําบลสงเปอย ตําบลทุงชมพู ตําบลดินดํา ตําบลภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี ตําบลกุดเคา ตําบลสวนหมอน ตําบลหนองแปน ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน ตําบลนาขา

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments 10 1 1 8 11 10 1 -

or share holding 9 1 1 7 11 10 1 -

Total 1 1 -

< 10% -

Amphoe/Tambon

10 - 50%

> 50%

1 1 -

-

AmphoePhu Wiang TambonBan Ruea TambonWa Thong TambonKut Khon Kaen TambonNa Chum Saeng TambonNa Wa TambonNong Kung Thanasan TambonNong Kung Soen TambonSong Pueai TambonThung Chomphu TambonDin Dam TambonPhu Wiang AmphoeMancha Khiri TambonKut Khao TambonSuan Mon TambonNong Paen TambonPhon Phek TambonKham Khaen TambonNa Kha


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล (ตอ)

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลนางาม ตําบลทาศาลา อําเภอชนบท ตําบลชนบท ตําบลกุดเพียขอม ตําบลวังแสง ตําบลหวยแก ตําบลบานแทน ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลโนนพะยอม ตําบลปอแดง อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง ตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลคํามวง อําเภอภูผามาน ตําบลโนนคอม

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments 3 2 1 7 7 -

or share holding 3 2 1 6 6 -

Total 1 1 -

< 10% 1 1 -

Amphoe/Tambon

10 - 50%

> 50%

-

-

TambonNa Ngam TambonTha Sala AmphoeChonnabot TambonChonnabot TambonKut Phia Khom TambonWang Saeng TambonHuai Kae TambonBan Thaen TambonSi Bun Rueang TambonNon Phayom TambonPo Daeng AmphoeKhao Suan Kwang TambonKhao Suan Kwang TambonDong Mueang Aem TambonNa Ngio TambonNon Sombun TambonKham Muang AmphoePhu Pha Man TambonNon Khom


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล (ตอ)

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลนาฝาย ตําบลภูผามาน ตําบลวังสวาบ ตําบลหวยมวง อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน ตําบลคําแมด ตําบลบานโนน ตําบลคูคํา ตําบลหวยเตย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ตําบลบานโคก ตําบลโพธิ์ไชย ตําบลซับสมบูรณ ตําบลนาแพง อําเภอหนองนาคํา ตําบลกุดธาตุ ตําบลบานโคก ตําบลขนวน

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments 4 1 1 2 1 1 -

or share holding 4 1 1 2 1 1 -

Total -

< 10% -

Amphoe/Tambon

10 - 50%

> 50%

-

-

TambonNa Fai TambonPhupha Man TambonWang Sawap TambonHuai Muang AmphoeSam Sung TambonKranuan TambonKham Maet TambonBan Non TambonKhu Kham TambonHuai Toei AmphoeKhok Pho Chai TambonBan Khok TambonPho Chai TambonSap Sombun TambonNa Phaeng AmphoeNong Na Kham TambonKut That TambonBan Khok TambonKhanuan


ตาราง

4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ อําเภอและตําบล (ตอ)

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอบานแฮด ตําบลบานแฮด ตําบลโคกสําราญ ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลหนองแซง อําเภอโนนศิลา ตําบลโนนศิลา ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลบานหัน ตําบลเปอยใหญ ตําบลโนนแดง อําเภอเวียงเกา ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกาพัฒนา ตําบลเขานอย

จํานวน

ไมมีตางประเทศ

สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน

สถานประกอบการ

รวมลงทุนหรือถือหุน

Proportion of foreign investment or share holding

Number of

No foreign's investment

รวม

establishments 12 10 1 1 8 6 2 -

or share holding 12 10 1 1 8 6 2 -

Total -

< 10% -

Amphoe/Tambon

10 - 50%

> 50%

-

-

หมายเหตุ : เฉพาะสถานประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งตามกฏหมายเปนบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) Note : Only establishments which were company limited and public company limited. ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

AmphoeBan Haet TambonBan Haet TambonKhok Samran TambonNon Sombun TambonNong Saeng AmphoeNon Sila TambonNon Sila TambonNong Pla Mo TambonBan Han TambonPueai Yai TambonNon Daeng AmphoeWiang Kao TambonNai Mueang TambonMueang Kao Phatthana TambonKhao Noi


ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON จํานวน อําเภอ/ตําบล

Number of establishments

รวม อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลสําราญ ตําบลโคกสี ตําบลทาพระ ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลพระลับ ตําบลสาวะถี ตําบลบานหวา ตําบลบานคอ ตําบลแดงใหญ ตําบลดอนชาง ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา ตําบลบานเปด ตําบลหนองตูม ตําบลบึงเนียม ตําบลโนนทอน อําเภอบานฝาง ตําบลหนองบัว ตําบลปาหวายนั่ง

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถานประกอบการ

60,781 21,710 10,948 242 329 846 720 1,607 679 479 295 299 236 159 282 1,934 2,012 181 223 239 1,204 138 148

Amphoe/Tambon 1-5 57,381 19,939 9,916 230 314 798 670 1,426 634 473 286 291 221 157 274 1,802 1,840 179 201 227 1,186 138 145

6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 2,185 1,188 736 4 9 30 24 114 23 3 5 2 8 1 5 91 117 2 8 6 14 2

521 262 149 2 1 2 10 31 10 3 4 1 1 24 19 4 1 3 -

231 96 50 1 2 3 13 4 1 1 2 7 10 1 1 -

123 71 36 1 1 6 3 7 1 1 5 9 1 -

81 37 15 1 1 1 5 2 1 2 2 6 1 -

131 59 26 1 4 1 2 3 5 2 1 2 6 4 2 -

79 30 10 1 5 4 1 1 3 4 1 -

21 14 4 2 2 2 2 1 1 1 1

21 12 5 3 1 1 1 1 -

4 2 1 1 -

3 -

Total AmphoeMueang Khon Kaen TambonNai Mueang TambonSamran TambonKhok Si TambonTha Phra TambonBan Thum TambonMueang Kao TambonPhra Lap TambonSawathi TambonBan Wa TambonBan Kho TambonDaeng Yai TambonDon Chang TambonDon Han TambonSila TambonBan Pet TambonNong Tum TambonBueng Niam TambonNon Thon AmphoeBan Fang TambonNong Bua TambonPa Wai Nang


ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลโนนฆอง ตําบลบานเหลา ตําบลปามะนาว ตําบลบานฝาง ตําบลโคกงาม อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน ตําบลพระบุ ตําบลบานโตน ตําบลหนองแวง ตําบลขามปอม อําเภอหนองเรือ ตําบลหนองเรือ ตําบลบานเม็ง ตําบลบานกง ตําบลยางคํา ตําบลจระเข ตําบลโนนทอง ตําบลกุดกวาง ตําบลโนนทัน ตําบลโนนสะอาด ตําบลบานผือ

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถานประกอบการ Number of establishments 104 191 92 429 102 977 459 47 253 96 122 2,682 391 260 331 177 260 276 259 317 239 172

Amphoe/Tambon 1-5 103 190 92 416 102 940 439 44 249 95 113 2,594 367 254 328 172 245 271 254 303 234 166

6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 1 11 24 17 2 1 4 43 8 6 3 2 5 2 3 9 3 2

1 2 4 2 1 1 11 5 1 1 1 1 1 1

4 1 3 8 3 2 3

1 1 3 1 2 -

1 1 3 2 1 -

1 1 12 2 1 6 1 1 1 -

2 2 6 1 2 2 1 -

-

2 2 -

-

-

TambonNon Khong TambonBan Lao TambonPa Manao TambonBan Fang TambonKhok Ngam AmphoePhra Yuen TambonPhra Yuen TambonPhra Bu TambonBan Ton TambonNong Waeng TambonKham Pom AmphoeNong Ruea TambonNong Ruea TambonBan Meng TambonBan Kong TambonYang Kham TambonChorakhe TambonNon Thong TambonKut Kwang TambonNon Than TambonNon Sa-at TambonBan Phue


ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนหัน ตําบลนาหนองทุม ตําบลโนนอุดม ตําบลขัวเรียง ตําบลหนองไผ ตําบลไชยสอ ตําบลวังหินลาด ตําบลนาเพียง ตําบลหนองเขียด ตําบลหนองเสาเลา ตําบลโนนสะอาด อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู ตําบลศรีสุข ตําบลนาจาน ตําบลวังเพิ่ม ตําบลซํายาง ตําบลหนองแดง ตําบลดงลาน ตําบลบริบูรณ ตําบลบานใหม ตําบลภูหาน

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถานประกอบการ Number of establishments 3,733 1,060 159 152 196 138 868 233 234 176 155 173 189 1,743 160 164 183 454 86 135 175 154 127 105

Amphoe/Tambon 1-5 3,517 961 150 148 193 136 817 213 233 169 151 165 181 1,694 159 159 182 431 81 132 167 152 127 104

6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 146 69 7 2 2 2 33 12 1 5 3 4 6 29 1 1 18 1 3 5 -

25 9 1 1 5 3 1 1 2 2 9 2 3 2 1 1

11 6 3 1 1 9 1 1 2 1 2 2 -

15 6 2 3 2 1 1 1 1 -

7 5 2 -

4 1 3 1 1 -

6 3 1 2 -

1 1 -

1 1 -

-

-

AmphoeChum Phae TambonChum Phae TambonNon Han TambonNa Nong Thum TambonNon Udom TambonKhua Riang TambonNong Phai TambonChai So TambonWang Hin Lat TambonNa Phiang TambonNong Khiat TambonNong Sao Lao TambonNon Sa-at AmphoeSi Chomphu TambonSi Chomphu TambonSi Suk TambonNa Chan TambonWang Phoem TambonSam Yang TambonNong Daeng TambonDong Lan TambonBoribun TambonBan Mai TambonPhu Han


ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลบัวใหญ ตําบลสะอาด ตําบลมวงหวาน ตําบลบานขาม ตําบลบัวเงิน ตําบลทรายมูล ตําบลทากระเสริม ตําบลพังทุย ตําบลกุดน้ําใส อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน ตําบลนาคํา ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลทุงโปง อําเภอกระนวน ตําบลหนองโก ตําบลหนองกุงใหญ

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถานประกอบการ Number of establishments 3,347 721 335 607 182 186 243 181 245 165 106 156 220 1,232 197 189 420 175 128 123 2,144 1,018 165

Amphoe/Tambon 1-5 3,202 678 320 576 169 185 230 175 242 162 106 150 209 1,167 192 170 398 165 123 119 2,050 967 165

6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 89 24 14 24 8 4 5 3 1 6 33 2 11 12 4 1 3 74 42 -

25 9 2 5 4 1 1 3 15 3 5 4 1 2 11 6 -

5 4 1 7 3 1 2 1 6 1 -

4 2 2 -

4 2 1 1 1 1 2 1 -

7 1 1 3 1 1 6 3 1 1 1 1 1 -

6 1 1 3 1 3 1 2 -

-

3 3 -

-

2 1 1 -

AmphoeNam Phong TambonNam Phong TambonWang Chai TambonNong Kung TambonBua Yai TambonSa-at TambonMuang Wan TambonBan Kham TambonBua Ngoen TambonSai Mun TambonTha Krasoem TambonPhang Thui TambonKut Nam Sai AmphoeUbolratana TambonKhok Sung TambonBan Dong TambonKhuean Ubolratana TambonNa Kham TambonSi Suk Samran TambonThung Pong AmphoeKranuan TambonNong Ko TambonNong Kung Yai


ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลหวยโจด ตําบลหวยยาง ตําบลบานฝาง ตําบลดูนสาด ตําบลหนองโน ตําบลน้ําออม ตําบลหัวนาคํา อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเพีย ตําบลบานลาน ตําบลแคนเหนือ ตําบลภูเหล็ก ตําบลปาปอ ตําบลหินตั้ง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหัวหนอง อําเภอเปอยนอย ตําบลเปอยนอย ตําบลวังมวง ตําบลขามปอม ตําบลสระแกว

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถานประกอบการ Number of establishments 190 82 197 140 153 92 107 3,136 627 1,200 221 170 125 137 159 196 210 91 682 262 110 118 192

Amphoe/Tambon 1-5 190 81 192 136 126 90 103 2,894 532 1,106 214 167 121 133 157 192 187 85 666 255 110 118 183

6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 1 3 3 20 2 3 164 60 72 4 1 2 4 1 3 15 2 15 7 8

1 1 3 33 14 9 1 1 2 1 2 3 -

1 3 1 17 8 6 1 1 1 1 1

10 5 2 3 -

1 5 2 2 1 -

4 3 1 -

6 2 3 1 -

1 1 -

-

2 2 -

-

TambonHuai Chot TambonHuai Yang TambonBan Fang TambonDun Sat TambonNong No TambonNam Om TambonHua Na Kham AmphoeBan Phai TambonBan Phai TambonNai Mueang TambonMueang Phia TambonBan Lan TambonKhaen Nuea TambonPhu Lek TambonPa Po TambonHin Tang TambonNong Nam Sai TambonHua Nong AmphoePueai Noi TambonPueai Noi TambonWang Muang TambonKham Pom TambonSa Kaeo


ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล อําเภอพล ตําบลเมืองพล ตําบลโจดหนองแก ตําบลเกางิ้ว ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ ตําบลเพ็กใหญ ตําบลโคกสงา ตําบลหนองแวงนางเบา ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา ตําบลโสกนกเต็น ตําบลหัวทุง อําเภอแวงใหญ ตําบลคอนฉิม ตําบลใหมนาเพียง ตําบลโนนทอง ตําบลแวงใหญ ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย ตําบลกานเหลือง ตําบลทานางแนว ตําบลละหานนา ตําบลทาวัด ตําบลทางขวาง

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 2,761 1,138 170 178 96 222 190 149 146 138 94 130 110 936 165 238 156 271 106 1,247 349 282 122 191 129 174

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged) Amphoe/Tambon 1-5 2,592 1,036 166 172 93 213 184 141 138 137 93 119 100 903 161 236 154 249 103 1,217 335 278 121 189 125 169

6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 92 64 3 4 2 4 3 1 2 1 1 6 1 15 2 12 1 19 10 2 1 2 1 3

40 22 1 1 1 1 1 3 2 8 9 8 1 7 2 2 2 1

14 6 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1

5 2 1 1 1 1 1 -

7 4 2 1 4 1 1 2 -

7 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 -

3 1 1 1 -

-

-

-

1 1 -

AmphoePhon TambonMueang Phon TambonChot Nong Kae TambonKao Ngio TambonNong Makhuea TambonNong Waeng Sok Phra TambonPhek Yai TambonKhok Sa-nga TambonNong Waeng Nang Bao TambonLom Khom TambonNon Kha TambonSok Nok Ten TambonHua Thung AmphoeWaeng Yai TambonKhon Chim TambonMai Na Phiang TambonNon Thong TambonWaeng Yai TambonNon Sa-at AmphoeWaeng Noi TambonWaeng Noi TambonKan Lueang TambonTha Nang Naeo TambonLahan Na TambonTha Wat TambonThang Khwang


ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล อําเภอหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง ตําบลคึมชาด ตําบลโนนธาตุ ตําบลตะกั่วปา ตําบลสําโรง ตําบลหนองเม็ก ตําบลดอนดู ตําบลดงเค็ง ตําบลหันโจด ตําบลดอนดั่ง ตําบลวังหิน ตําบลหนองไผลอม อําเภอภูเวียง ตําบลบานเรือ ตําบลหวาทอง ตําบลกุดขอนแกน ตําบลนาชุมแสง ตําบลนาหวา ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงเซิน ตําบลสงเปอย ตําบลทุงชมพู ตําบลดินดํา ตําบลภูเวียง

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 1,940 636 114 107 104 93 168 165 114 118 102 78 141 1,915 111 144 156 143 113 218 126 140 132 101 531

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged) Amphoe/Tambon 1-5 1,874 603 109 105 104 93 161 160 114 113 99 77 136 1,842 111 139 155 143 105 210 126 131 127 99 496

6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 41 25 3 1 7 1 1 1 2 43 1 3 4 2 5 1 27

14 6 2 2 2 1 1 11 2 2 1 6

7 1 1 2 2 1 5 2 2 1

2 1 1 -

1 1 3 2 1 -

2 1 1 6 4 1 1

2 2 -

1 1 -

1 1 -

-

-

AmphoeNong Song Hong TambonNong Song Hong TambonKhuem Chat TambonNon That TambonTakua Pa TambonSamrong TambonNong Mek TambonDon Du TambonDong Kheng TambonHan Chot TambonDon Dang TambonWang Hin TambonNong Phai Lom AmphoePhu Wiang TambonBan Ruea TambonWa Thong TambonKut Khon Kaen TambonNa Chum Saeng TambonNa Wa TambonNong Kung Thanasan TambonNong Kung Soen TambonSong Pueai TambonThung Chomphu TambonDin Dam TambonPhu Wiang


ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอมัญจาคีรี ตําบลกุดเคา ตําบลสวนหมอน ตําบลหนองแปน ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน ตําบลนาขา ตําบลนางาม ตําบลทาศาลา อําเภอชนบท ตําบลชนบท ตําบลกุดเพียขอม ตําบลวังแสง ตําบลหวยแก ตําบลบานแทน ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลโนนพะยอม ตําบลปอแดง อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง ตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลคํามวง

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถานประกอบการ Number of establishments 1,903 535 171 166 271 220 195 163 182 1,645 481 104 260 167 79 266 189 99 1,352 324 193 115 188 532

Amphoe/Tambon 1-5 1,852 503 167 166 265 219 192 163 177 1,589 453 100 257 165 75 261 188 90 1,311 320 186 110 177 518

6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 35 24 2 2 1 3 3 34 23 3 1 2 2 1 2 20 3 6 2 1 8

5 1 2 2 7 1 2 2 2 5 1 3 1 -

2 2 3 1 1 1 7 2 5

2 1 1 1 1 1 1 -

2 2 1 1 -

4 3 1 6 1 1 4 2 1 1

2 1 1 3 2 1 5 5 -

1 1 -

-

-

-

AmphoeMancha Khiri TambonKut Khao TambonSuan Mon TambonNong Paen TambonPhon Phek TambonKham Khaen TambonNa Kha TambonNa Ngam TambonTha Sala AmphoeChonnabot TambonChonnabot TambonKut Phia Khom TambonWang Saeng TambonHuai Kae TambonBan Thaen TambonSi Bun Rueang TambonNon Phayom TambonPo Daeng AmphoeKhao Suan Kwang TambonKhao Suan Kwang TambonDong Mueang Aem TambonNa Ngio TambonNon Sombun TambonKham Muang


ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอภูผามาน ตําบลโนนคอม ตําบลนาฝาย ตําบลภูผามาน ตําบลวังสวาบ ตําบลหวยมวง อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน ตําบลคําแมด ตําบลบานโนน ตําบลคูคํา ตําบลหวยเตย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ตําบลบานโคก ตําบลโพธิ์ไชย ตําบลซับสมบูรณ ตําบลนาแพง อําเภอหนองนาคํา ตําบลกุดธาตุ ตําบลบานโคก ตําบลขนวน

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถานประกอบการ Number of establishments 742 145 77 248 90 182 535 168 47 128 90 102 627 254 163 125 85 501 227 94 180

Amphoe/Tambon 1-5 731 142 77 246 89 177 509 159 47 123 82 98 607 246 157 121 83 485 219 93 173

6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 5 2 1 2 17 6 2 6 3 8 5 2 1 4 3 1

3 3 3 2 1 6 2 3 1 3 3 -

1 1 1 1 5 1 2 2 6 2 4

1 1 2 1 1

1 1 -

1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 1 -

1 1 -

-

-

-

AmphoePhu Pha Man TambonNon Khom TambonNa Fai TambonPhupha Man TambonWang Sawap TambonHuai Muang AmphoeSam Sung TambonKranuan TambonKham Maet TambonBan Non TambonKhu Kham TambonHuai Toei AmphoeKhok Pho Chai TambonBan Khok TambonPho Chai TambonSap Sombun TambonNa Phaeng AmphoeNong Na Kham TambonKut That TambonBan Khok TambonKhanuan


ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอบานแฮด ตําบลบานแฮด ตําบลโคกสําราญ ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลหนองแซง อําเภอโนนศิลา ตําบลโนนศิลา ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลบานหัน ตําบลเปอยใหญ ตําบลโนนแดง อําเภอเวียงเกา ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกาพัฒนา ตําบลเขานอย

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถานประกอบการ Number of establishments 807 283 234 186 104 832 228 168 241 96 99 448 243 90 115

Amphoe/Tambon 1-5 769 265 220 180 104 810 215 164 240 95 96 441 239 90 112

6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 18 10 3 5 12 6 4 1 1 3 2 1

7 2 5 1 1 2 1 1

4 1 3 6 4 2 2 1 1

3 1 1 1 -

1 1 1 1 -

3 2 1 -

1 1 -

1 1 -

1 1 1 1 -

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

-

-

AmphoeBan Haet TambonBan Haet TambonKhok Samran TambonNon Sombun TambonNong Saeng AmphoeNon Sila TambonNon Sila TambonNong Pla Mo TambonBan Han TambonPueai Yai TambonNon Daeng AmphoeWiang Kao TambonNai Mueang TambonMueang Kao Phatthana TambonKhao Noi


ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON จํานวน อําเภอ/ตําบล

Number of persons engaged

รวม อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลสําราญ ตําบลโคกสี ตําบลทาพระ ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลพระลับ ตําบลสาวะถี ตําบลบานหวา ตําบลบานคอ ตําบลแดงใหญ ตําบลดอนชาง ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา ตําบลบานเปด ตําบลหนองตูม ตําบลบึงเนียม ตําบลโนนทอน อําเภอบานฝาง ตําบลหนองบัว ตําบลปาหวายนั่ง ตําบลโนนฆอง

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทํางาน

164,512 68,512 35,048 867 793 3,291 2,429 6,736 2,159 1,260 722 591 653 264 550 4,938 6,293 277 977 664 2,120 185 344 180

Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

104,487 40,136 20,598 434 532 1,581 1,306 3,158 1,249 803 567 484 392 242 431 3,477 3,760 263 418 441 1,874 185 225 168

16,695 9,017 5,563 28 73 253 177 882 169 20 41 12 59 7 43 678 896 14 61 41 103 18 -

6,790 3,383 1,907 25 12 24 133 411 130 39 51 15 15 311 244 52 14 42 12

4,290 1,782 939 16 38 51 236 74 20 20 40 129 179 20 20 -

2,821 1,661 851 22 22 132 70 171 24 25 114 207 23 -

2,312 1,056 426 30 30 28 145 57 30 52 55 176 27 -

5,282 2,340 1,027 42 154 50 74 111 190 90 36 83 261 153 69 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 5,479 2,120 713 62 364 327 75 91 186 246 56 -

2,737 1,790 510 270 265 226 280 107 132 101 101 -

6,293 3,594 1,669 856 227 290 300 252 -

3,333 1,633 845 788 -

3,993 -

Total AmphoeMueang Khon Kaen TambonNai Mueang TambonSamran TambonKhok Si TambonTha Phra TambonBan Thum TambonMueang Kao TambonPhra Lap TambonSawathi TambonBan Wa TambonBan Kho TambonDaeng Yai TambonDon Chang TambonDon Han TambonSila TambonBan Pet TambonNong Tum TambonBueng Niam TambonNon Thon AmphoeBan Fang TambonNong Bua TambonPa Wai Nang TambonNon Khong


ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลบานเหลา ตําบลปามะนาว ตําบลบานฝาง ตําบลโคกงาม อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน ตําบลพระบุ ตําบลบานโตน ตําบลหนองแวง ตําบลขามปอม อําเภอหนองเรือ ตําบลหนองเรือ ตําบลบานเม็ง ตําบลบานกง ตําบลยางคํา ตําบลจระเข ตําบลโนนทอง ตําบลกุดกวาง ตําบลโนนทัน ตําบลโนนสะอาด ตําบลบานผือ อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนหัน

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทํางาน Number of persons engaged 318 122 833 138 2,121 899 117 482 151 472 6,632 1,713 412 562 353 887 646 522 796 427 314 10,022 3,413 358

Amphoe/Tambon 1-5 312 122 724 138 1,555 732 65 413 145 200 4,217 586 370 539 256 438 468 435 536 357 232 6,851 2,183 260

6 - 10 6 79 181 128 20 6 27 310 59 42 23 13 37 16 22 66 18 14 1,088 508 52

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

30 46 23 12 11 139 61 15 12 15 12 12 12 316 110 -

73 16 57 150 57 37 56 195 101 -

22 22 64 21 43 339 135 46

30 30 88 58 30 197 143 -

32 32 500 77 47 245 50 41 40 149 36 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 182 182 430 60 122 150 98 398 197 -

182 -

734 734 307 -

-

-

TambonBan Lao TambonPa Manao TambonBan Fang TambonKhok Ngam AmphoePhra Yuen TambonPhra Yuen TambonPhra Bu TambonBan Ton TambonNong Waeng TambonKham Pom AmphoeNong Ruea TambonNong Ruea TambonBan Meng TambonBan Kong TambonYang Kham TambonChorakhe TambonNon Thong TambonKut Kwang TambonNon Than TambonNon Sa-at TambonBan Phue AmphoeChum Phae TambonChum Phae TambonNon Han


ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลนาหนองทุม ตําบลโนนอุดม ตําบลขัวเรียง ตําบลหนองไผ ตําบลไชยสอ ตําบลวังหินลาด ตําบลนาเพียง ตําบลหนองเขียด ตําบลหนองเสาเลา ตําบลโนนสะอาด อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู ตําบลศรีสุข ตําบลนาจาน ตําบลวังเพิ่ม ตําบลซํายาง ตําบลหนองแดง ตําบลดงลาน ตําบลบริบูรณ ตําบลบานใหม ตําบลภูหาน อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง ตําบลวังชัย

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทํางาน Number of persons engaged 384 434 198 2,678 722 417 325 263 428 402 3,349 266 320 319 1,008 185 234 348 287 194 188 11,546 2,567 680

Amphoe/Tambon 1-5 290 402 181 1,585 406 407 261 220 322 334 2,765 256 233 303 782 108 211 250 251 194 177 5,784 1,198 522

6 - 10 12 17 17 250 86 10 31 28 33 44 240 10 10 144 10 23 43 704 188 121

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

12 15 65 34 11 15 30 24 124 26 42 30 15 11 334 110 -

54 20 20 168 20 16 40 16 40 36 89 73 -

68 45 22 23 21 21 90 42 -

54 109 -

113 31 31 269 50 37

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 70 131 471 -

182 -

307 906 906 -

-

2,790 -

TambonNa Nong Thum TambonNon Udom TambonKhua Riang TambonNong Phai TambonChai So TambonWang Hin Lat TambonNa Phiang TambonNong Khiat TambonNong Sao Lao TambonNon Sa-at AmphoeSi Chomphu TambonSi Chomphu TambonSi Suk TambonNa Chan TambonWang Phoem TambonSam Yang TambonNong Daeng TambonDong Lan TambonBoribun TambonBan Mai TambonPhu Han AmphoeNam Phong TambonNam Phong TambonWang Chai


ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลหนองกุง ตําบลบัวใหญ ตําบลสะอาด ตําบลมวงหวาน ตําบลบานขาม ตําบลบัวเงิน ตําบลทรายมูล ตําบลทากระเสริม ตําบลพังทุย ตําบลกุดน้ําใส อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน ตําบลนาคํา ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลทุงโปง อําเภอกระนวน ตําบลหนองโก ตําบลหนองกุงใหญ ตําบลหวยโจด ตําบลหวยยาง ตําบลบานฝาง ตําบลดูนสาด

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทํางาน Number of persons engaged 1,485 435 460 2,302 380 461 441 144 512 1,679 3,016 393 463 1,102 553 281 224 4,529 2,394 270 222 143 370 261

Amphoe/Tambon 1-5 1,120 295 367 398 327 433 324 144 227 429 1,951 335 278 732 266 177 163 3,619 1,920 270 222 137 309 222

6 - 10 180 65 28 38 28 10 46 243 13 75 89 39 7 20 560 313 6 30 24

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

24 75 55 15 12 43 193 45 60 50 11 27 142 75 15 15

16 120 50 18 32 20 108 16 16 -

48 -

57 26 26 30 30 58 28 -

104 37 41 262 121 50 50 41 42 42 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 93 91 206 81 217 62 155 -

-

-

-

1,710 1,080 -

TambonNong Kung TambonBua Yai TambonSa-at TambonMuang Wan TambonBan Kham TambonBua Ngoen TambonSai Mun TambonTha Krasoem TambonPhang Thui TambonKut Nam Sai AmphoeUbolratana TambonKhok Sung TambonBan Dong TambonKhuean Ubolratana TambonNa Kham TambonSi Suk Samran TambonThung Pong AmphoeKranuan TambonNong Ko TambonNong Kung Yai TambonHuai Chot TambonHuai Yang TambonBan Fang TambonDun Sat


ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลหนองโน ตําบลน้ําออม ตําบลหัวนาคํา อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเพีย ตําบลบานลาน ตําบลแคนเหนือ ตําบลภูเหล็ก ตําบลปาปอ ตําบลหินตั้ง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหัวหนอง อําเภอเปอยนอย ตําบลเปอยนอย ตําบลวังมวง ตําบลขามปอม ตําบลสระแกว อําเภอพล ตําบลเมืองพล ตําบลโจดหนองแก ตําบลเกางิ้ว ตําบลหนองมะเขือ

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทํางาน Number of persons engaged 485 186 198 10,250 2,450 3,388 2,058 287 227 249 253 326 735 277 1,288 533 181 171 403 8,207 4,618 246 374 176

Amphoe/Tambon 1-5 211 174 154 5,445 1,031 2,367 318 242 177 224 227 287 381 191 1,142 476 181 171 314 4,715 2,219 206 279 141

6 - 10 151 12 24 1,232 467 519 29 10 20 25 6 24 115 17 126 57 69 737 499 25 35 20

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

37 438 184 119 11 15 30 15 25 39 531 282 15 15

56 20 317 152 105 20 20 20 20 20 257 107 20 -

227 115 47 65 109 44 -

30 140 58 52 30 196 113 -

186 138 48 250 75 40 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 414 154 179 81 209 76 -

151 151 -

-

1,700 1,700 -

1,203 1,203 -

TambonNong No TambonNam Om TambonHua Na Kham AmphoeBan Phai TambonBan Phai TambonNai Mueang TambonMueang Phia TambonBan Lan TambonKhaen Nuea TambonPhu Lek TambonPa Po TambonHin Tang TambonNong Nam Sai TambonHua Nong AmphoePueai Noi TambonPueai Noi TambonWang Muang TambonKham Pom TambonSa Kaeo AmphoePhon TambonMueang Phon TambonChot Nong Kae TambonKao Ngio TambonNong Makhuea


ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลหนองแวงโสกพระ ตําบลเพ็กใหญ ตําบลโคกสงา ตําบลหนองแวงนางเบา ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา ตําบลโสกนกเต็น ตําบลหัวทุง อําเภอแวงใหญ ตําบลคอนฉิม ตําบลใหมนาเพียง ตําบลโนนทอง ตําบลแวงใหญ ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย ตําบลกานเหลือง ตําบลทานางแนว ตําบลละหานนา ตําบลทาวัด ตําบลทางขวาง อําเภอหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง ตําบลคึมชาด

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทํางาน Number of persons engaged 485 360 469 392 269 111 341 366 1,883 417 454 252 549 211 2,110 727 343 173 292 252 323 4,140 1,594 249

Amphoe/Tambon 1-5 296 293 257 243 259 101 211 210 1,371 260 404 236 299 172 1,777 572 305 164 272 199 265 3,267 1,253 164

6 - 10 31 22 10 20 10 10 47 8 117 16 94 7 157 79 12 9 20 10 27 330 197 24

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

15 11 15 45 25 108 111 96 15 87 23 26 23 15 193 77 -

40 34 20 36 37 20 17 36 20 16 137 17 -

21 22 22 22 22 -

53 30 120 30 30 60 26 26

32 31 32 40 127 127 31 31 85 50 35

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 71 62 -

102 -

-

-

-

TambonNong Waeng Sok Phra TambonPhek Yai TambonKhok Sa-nga TambonNong Waeng Nang Bao TambonLom Khom TambonNon Kha TambonSok Nok Ten TambonHua Thung AmphoeWaeng Yai TambonKhon Chim TambonMai Na Phiang TambonNon Thong TambonWaeng Yai TambonNon Sa-at AmphoeWaeng Noi TambonWaeng Noi TambonKan Lueang TambonTha Nang Naeo TambonLahan Na TambonTha Wat TambonThang Khwang AmphoeNong Song Hong TambonNong Song Hong TambonKhuem Chat


ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลโนนธาตุ ตําบลตะกั่วปา ตําบลสําโรง ตําบลหนองเม็ก ตําบลดอนดู ตําบลดงเค็ง ตําบลหันโจด ตําบลดอนดั่ง ตําบลวังหิน ตําบลหนองไผลอม อําเภอภูเวียง ตําบลบานเรือ ตําบลหวาทอง ตําบลกุดขอนแกน ตําบลนาชุมแสง ตําบลนาหวา ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงเซิน ตําบลสงเปอย ตําบลทุงชมพู ตําบลดินดํา ตําบลภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี ตําบลกุดเคา

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทํางาน Number of persons engaged 197 156 123 271 354 193 259 222 103 419 4,492 178 456 290 198 307 481 197 622 212 210 1,341 3,991 1,416

Amphoe/Tambon 1-5 167 156 123 222 274 193 179 182 88 266 3,210 178 242 284 198 148 369 197 240 168 185 1,001 3,104 978

6 - 10 10 49 10 10 10 20 339 6 28 36 17 44 10 198 281 194

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

30 30 30 15 11 144 24 23 15 82 70 12

20 40 40 20 94 38 36 20 40 40

46 24 22 45 23

90 60 30 -

263 190 33 40 140 109

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 104 104 111 60

102 200 -

202 202 -

-

-

TambonNon That TambonTakua Pa TambonSamrong TambonNong Mek TambonDon Du TambonDong Kheng TambonHan Chot TambonDon Dang TambonWang Hin TambonNong Phai Lom AmphoePhu Wiang TambonBan Ruea TambonWa Thong TambonKut Khon Kaen TambonNa Chum Saeng TambonNa Wa TambonNong Kung Thanasan TambonNong Kung Soen TambonSong Pueai TambonThung Chomphu TambonDin Dam TambonPhu Wiang AmphoeMancha Khiri TambonKut Khao


ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลสวนหมอน ตําบลหนองแปน ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน ตําบลนาขา ตําบลนางาม ตําบลทาศาลา อําเภอชนบท ตําบลชนบท ตําบลกุดเพียขอม ตําบลวังแสง ตําบลหวยแก ตําบลบานแทน ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลโนนพะยอม ตําบลปอแดง อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง ตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลคํามวง อําเภอภูผามาน ตําบลโนนคอม

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทํางาน Number of persons engaged 337 233 721 298 364 299 323 3,447 1,177 199 509 281 147 412 274 448 3,139 666 381 277 670 1,145 1,391 278

Amphoe/Tambon 1-5 296 233 404 288 342 299 264 2,493 860 158 351 261 105 350 264 144 2,350 630 303 217 265 935 1,212 240

6 - 10 13 13 10 22 29 261 171 21 6 19 20 10 14 153 21 48 18 6 60 40 16

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

28 30 89 14 23 22 30 68 15 42 11 42 -

60 20 20 20 132 32 100 20 -

22 21 21 21 21 22 22

55 55 30 30 -

31 281 50 31 200 81 31 50 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 51 187 127 60 304 304 55 -

200 -

-

-

-

TambonSuan Mon TambonNong Paen TambonPhon Phek TambonKham Khaen TambonNa Kha TambonNa Ngam TambonTha Sala AmphoeChonnabot TambonChonnabot TambonKut Phia Khom TambonWang Saeng TambonHuai Kae TambonBan Thaen TambonSi Bun Rueang TambonNon Phayom TambonPo Daeng AmphoeKhao Suan Kwang TambonKhao Suan Kwang TambonDong Mueang Aem TambonNa Ngio TambonNon Sombun TambonKham Muang AmphoePhu Pha Man TambonNon Khom


ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลนาฝาย ตําบลภูผามาน ตําบลวังสวาบ ตําบลหวยมวง อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน ตําบลคําแมด ตําบลบานโนน ตําบลคูคํา ตําบลหวยเตย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ตําบลบานโคก ตําบลโพธิ์ไชย ตําบลซับสมบูรณ ตําบลนาแพง อําเภอหนองนาคํา ตําบลกุดธาตุ ตําบลบานโคก ตําบลขนวน อําเภอบานแฮด ตําบลบานแฮด ตําบลโคกสําราญ ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลหนองแซง

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทํางาน Number of persons engaged 89 483 157 384 1,297 392 69 368 256 212 1,282 495 383 243 161 922 420 139 363 2,123 788 828 349 158

Amphoe/Tambon 1-5 89 421 137 325 826 294 69 183 143 137 972 417 253 178 124 657 312 114 231 1,235 430 358 289 158

6 - 10 7 17 127 45 13 45 24 57 32 15 10 36 30 6 141 76 26 39 -

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

42 35 23 12 86 26 45 15 42 42 90 24 66 -

20 20 20 97 20 40 37 108 36 72 76 18 58 -

46 25 21 65 22 22 21 -

30 30 27 27 -

42 42 33 33 138 90 48 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 55 107 56 51 70 70 -

110 110 101 101 -

250 250 -

-

-

TambonNa Fai TambonPhupha Man TambonWang Sawap TambonHuai Muang AmphoeSam Sung TambonKranuan TambonKham Maet TambonBan Non TambonKhu Kham TambonHuai Toei AmphoeKhok Pho Chai TambonBan Khok TambonPho Chai TambonSap Sombun TambonNa Phaeng AmphoeNong Na Kham TambonKut That TambonBan Khok TambonKhanuan AmphoeBan Haet TambonBan Haet TambonKhok Samran TambonNon Sombun TambonNong Saeng


ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอโนนศิลา ตําบลโนนศิลา ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลบานหัน ตําบลเปอยใหญ ตําบลโนนแดง อําเภอเวียงเกา ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกาพัฒนา ตําบลเขานอย

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทํางาน Number of persons engaged 1,867 825 391 338 120 193 836 487 176 173

Amphoe/Tambon 1-5 1,210 278 354 328 105 145 749 442 176 131

6 - 10 96 41 37 10 8 19 12 7

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

15 15 30 15 15

116 76 40 38 18 20

-

30 30 -

-

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 100 100 -

-

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

300 300 -

-

-

AmphoeNon Sila TambonNon Sila TambonNong Pla Mo TambonBan Han TambonPueai Yai TambonNon Daeng AmphoeWiang Kao TambonNai Mueang TambonMueang Kao Phatthana TambonKhao Noi


ตาราง 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) อําเภอและตําบล TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON จํานวน อําเภอ/ตําบล

Number of establishments

รวม อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลสําราญ ตําบลโคกสี ตําบลทาพระ ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลพระลับ ตําบลสาวะถี ตําบลบานหวา ตําบลบานคอ ตําบลแดงใหญ ตําบลดอนชาง ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา ตําบลบานเปด ตําบลหนองตูม ตําบลบึงเนียม ตําบลโนนทอน อําเภอบานฝาง ตําบลหนองบัว ตําบลปาหวายนั่ง ตําบลโนนฆอง ตําบลบานเหลา

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) Size of establishment (Number of employees)

สถานประกอบการ

60,781 21,710 10,948 242 329 846 720 1,607 679 479 295 299 236 159 282 1,934 2,012 181 223 239 1,204 138 148 104 191

1-5 12,138 6,113 3,660 31 40 172 168 455 167 74 43 28 36 1 26 471 575 35 69 62 203 8 10 21 10

6 - 10 1,322 746 468 2 9 22 17 85 12 2 2 2 1 4 50 65 5 6 1 1 -

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

337 176 98 1 2 6 20 7 3 2 1 20 13 2 1 2 -

204 90 46 2 5 4 11 2 1 1 2 7 7 1 1 -

87 59 35 2 1 6 1 1 3 9 1 -

82 41 14 1 1 2 5 3 2 2 7 3 1 -

31 - 50 51 - 100 101 - 200 104 48 22 3 1 2 3 4 2 1 2 5 2 1 -

65 30 11 1 4 4 1 1 3 4 1 1 1 -

21 14 3 2 3 2 2 1 1 -

201 - 500 501 - 1,000 18 11 5 2 1 1 1 1 -

4 2 1 1 -

> 1,000 3 -

ไมมี

Amphoe/Tambon

No 46,396 14,380 6,585 204 276 635 514 1,014 483 403 246 265 191 157 249 1,378 1,326 146 137 171 992 130 136 82 181

Total AmphoeMueang Khon Kaen TambonNai Mueang TambonSamran TambonKhok Si TambonTha Phra TambonBan Thum TambonMueang Kao TambonPhra Lap TambonSawathi TambonBan Wa TambonBan Kho TambonDaeng Yai TambonDon Chang TambonDon Han TambonSila TambonBan Pet TambonNong Tum TambonBueng Niam TambonNon Thon AmphoeBan Fang TambonNong Bua TambonPa Wai Nang TambonNon Khong TambonBan Lao


ตาราง 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลปามะนาว ตําบลบานฝาง ตําบลโคกงาม อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน ตําบลพระบุ ตําบลบานโตน ตําบลหนองแวง ตําบลขามปอม อําเภอหนองเรือ ตําบลหนองเรือ ตําบลบานเม็ง ตําบลบานกง ตําบลยางคํา ตําบลจระเข ตําบลโนนทอง ตําบลกุดกวาง ตําบลโนนทัน ตําบลโนนสะอาด ตําบลบานผือ อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนหัน ตําบลนาหนองทุม ตําบลโนนอุดม ตําบลขัวเรียง

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) Size of establishment (Number of employees)

สถานประกอบการ Number of establishments 92 429 102 977 459 47 253 96 122 2,682 391 260 331 177 260 276 259 317 239 172 3,733 1,060 159 152 196 138

1-5 2 142 10 205 111 3 70 6 15 305 61 20 47 20 47 16 25 28 24 17 1,017 487 35 5 52 17

6 - 10 4 16 11 2 1 2 19 6 1 2 2 3 3 1 1 75 36 3 1 1

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

2 2 1 1 6 2 1 1 1 1 14 5 1 1 -

2 2 5 2 1 2 14 5 1 -

1 1 1 1 7 4 -

2 1 1 2 1 1 7 4 -

31 - 50 51 - 100 101 - 200 9 2 5 1 1 3 2 -

2 2 4 1 2 1 4 2 -

2 -

201 - 500 501 - 1,000 2 2 -

-

> 1,000 -

ไมมี

Amphoe/Tambon

No 90 281 92 747 336 41 179 90 101 2,329 313 240 283 155 202 258 230 282 213 153 2,590 515 120 146 142 120

TambonPa Manao TambonBan Fang TambonKhok Ngam AmphoePhra Yuen TambonPhra Yuen TambonPhra Bu TambonBan Ton TambonNong Waeng TambonKham Pom AmphoeNong Ruea TambonNong Ruea TambonBan Meng TambonBan Kong TambonYang Kham TambonChorakhe TambonNon Thong TambonKut Kwang TambonNon Than TambonNon Sa-at TambonBan Phue AmphoeChum Phae TambonChum Phae TambonNon Han TambonNa Nong Thum TambonNon Udom TambonKhua Riang


ตาราง 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลหนองไผ ตําบลไชยสอ ตําบลวังหินลาด ตําบลนาเพียง ตําบลหนองเขียด ตําบลหนองเสาเลา ตําบลโนนสะอาด อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู ตําบลศรีสุข ตําบลนาจาน ตําบลวังเพิ่ม ตําบลซํายาง ตําบลหนองแดง ตําบลดงลาน ตําบลบริบูรณ ตําบลบานใหม ตําบลภูหาน อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลบัวใหญ ตําบลสะอาด ตําบลมวงหวาน ตําบลบานขาม

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) Size of establishment (Number of employees)

สถานประกอบการ Number of establishments 868 233 234 176 155 173 189 1,743 160 164 183 454 86 135 175 154 127 105 3,347 721 335 607 182 186 243 181

1-5 227 61 23 33 3 20 54 220 14 8 50 105 5 14 5 13 3 3 507 145 19 176 27 21 24 18

6 - 10 17 6 1 1 3 4 2 17 1 2 8 1 1 3 1 50 19 9 7 6 2 2

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

4 1 1 1 6 1 1 2 1 1 17 5 1 2 3 1

3 3 1 1 8 1 2 1 2 2 4 4 -

2 1 4 2 1 -

3 1 1 1 1 -

31 - 50 51 - 100 101 - 200 1 6 1 1 2 1 -

2 6 1 -

2 -

201 - 500 501 - 1,000 3 3 -

-

> 1,000 2 1 -

ไมมี No 609 161 210 141 148 146 132 1,491 145 151 132 337 78 120 164 139 124 101 2,747 544 306 419 147 164 210 160

Amphoe/Tambon

TambonNong Phai TambonChai So TambonWang Hin Lat TambonNa Phiang TambonNong Khiat TambonNong Sao Lao TambonNon Sa-at AmphoeSi Chomphu TambonSi Chomphu TambonSi Suk TambonNa Chan TambonWang Phoem TambonSam Yang TambonNong Daeng TambonDong Lan TambonBoribun TambonBan Mai TambonPhu Han AmphoeNam Phong TambonNam Phong TambonWang Chai TambonNong Kung TambonBua Yai TambonSa-at TambonMuang Wan TambonBan Kham


ตาราง 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลบัวเงิน ตําบลทรายมูล ตําบลทากระเสริม ตําบลพังทุย ตําบลกุดน้ําใส อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน ตําบลนาคํา ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลทุงโปง อําเภอกระนวน ตําบลหนองโก ตําบลหนองกุงใหญ ตําบลหวยโจด ตําบลหวยยาง ตําบลบานฝาง ตําบลดูนสาด ตําบลหนองโน ตําบลน้ําออม ตําบลหัวนาคํา อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเพีย

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) Size of establishment (Number of employees)

สถานประกอบการ Number of establishments 245 165 106 156 220 1,232 197 189 420 175 128 123 2,144 1,018 165 190 82 197 140 153 92 107 3,136 627 1,200 221

1-5 6 19 7 6 39 207 44 17 116 11 14 5 381 274 5 6 19 9 10 16 17 25 749 193 415 38

6 - 10 3 1 1 17 6 5 4 1 1 40 22 3 2 11 2 81 36 31 3

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

1 1 3 8 1 1 2 2 2 10 5 1 1 3 24 9 8 -

5 3 1 1 3 1 1 1 17 8 3 -

1 4 1 3 -

2 2 1 1 3 1 1 -

31 - 50 51 - 100 101 - 200 1 4 2 1 1 1 1 5 3 2 -

1 3 1 1 1 4 2 1 -

1 1 -

201 - 500 501 - 1,000 -

2 2

> 1,000 1 -

ไมมี No 236 143 99 144 175 988 152 162 291 158 109 116 1,708 715 160 184 63 183 127 122 75 79 2,246 373 736 178

Amphoe/Tambon

TambonBua Ngoen TambonSai Mun TambonTha Krasoem TambonPhang Thui TambonKut Nam Sai AmphoeUbolratana TambonKhok Sung TambonBan Dong TambonKhuean Ubolratana TambonNa Kham TambonSi Suk Samran TambonThung Pong AmphoeKranuan TambonNong Ko TambonNong Kung Yai TambonHuai Chot TambonHuai Yang TambonBan Fang TambonDun Sat TambonNong No TambonNam Om TambonHua Na Kham AmphoeBan Phai TambonBan Phai TambonNai Mueang TambonMueang Phia


ตาราง 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลบานลาน ตําบลแคนเหนือ ตําบลภูเหล็ก ตําบลปาปอ ตําบลหินตั้ง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหัวหนอง อําเภอเปอยนอย ตําบลเปอยนอย ตําบลวังมวง ตําบลขามปอม ตําบลสระแกว อําเภอพล ตําบลเมืองพล ตําบลโจดหนองแก ตําบลเกางิ้ว ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ ตําบลเพ็กใหญ ตําบลโคกสงา ตําบลหนองแวงนางเบา ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา ตําบลโสกนกเต็น ตําบลหัวทุง

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) Size of establishment (Number of employees)

สถานประกอบการ Number of establishments 170 125 137 159 196 210 91 682 262 110 118 192 2,761 1,138 170 178 96 222 190 149 146 138 94 130 110

1-5 5 5 4 3 58 28 89 20 32 24 13 487 408 6 14 8 10 11 4 8 3 1 8 6

6 - 10 2 1 3 4 1 11 5 6 70 45 2 4 1 1 1 1 2 1 1 6 5

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

1 2 1 3 20 13 1 1 1 3 1 -

1 1 4 1 1 14 4 1 2 2 2 1 2 -

3 1 2 -

1 7 3 1 1 2 -

31 - 50 51 - 100 101 - 200 3 2 1 -

1 3 1 1 1 -

-

201 - 500 501 - 1,000 -

-

> 1,000 1 1 -

ไมมี No 168 116 131 154 190 142 58 581 237 78 94 172 2,153 660 162 158 86 206 175 138 130 134 92 113 99

Amphoe/Tambon

TambonBan Lan TambonKhaen Nuea TambonPhu Lek TambonPa Po TambonHin Tang TambonNong Nam Sai TambonHua Nong AmphoePueai Noi TambonPueai Noi TambonWang Muang TambonKham Pom TambonSa Kaeo AmphoePhon TambonMueang Phon TambonChot Nong Kae TambonKao Ngio TambonNong Makhuea TambonNong Waeng Sok Phra TambonPhek Yai TambonKhok Sa-nga TambonNong Waeng Nang Bao TambonLom Khom TambonNon Kha TambonSok Nok Ten TambonHua Thung


ตาราง 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอแวงใหญ ตําบลคอนฉิม ตําบลใหมนาเพียง ตําบลโนนทอง ตําบลแวงใหญ ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย ตําบลกานเหลือง ตําบลทานางแนว ตําบลละหานนา ตําบลทาวัด ตําบลทางขวาง อําเภอหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง ตําบลคึมชาด ตําบลโนนธาตุ ตําบลตะกั่วปา ตําบลสําโรง ตําบลหนองเม็ก ตําบลดอนดู ตําบลดงเค็ง ตําบลหันโจด ตําบลดอนดั่ง ตําบลวังหิน ตําบลหนองไผลอม

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) Size of establishment (Number of employees)

สถานประกอบการ Number of establishments 936 165 238 156 271 106 1,247 349 282 122 191 129 174 1,940 636 114 107 104 93 168 165 114 118 102 78 141

1-5 65 3 3 42 12 5 125 100 12 5 3 2 3 143 89 6 10 1 12 8 2 2 5 5 3

6 - 10 14 1 12 1 14 7 1 1 2 1 2 27 18 3 1 2 1 1 1 -

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

2 2 1 1 9 4 2 2 1 -

2 1 1 2 1 1 4 1 2 1

1 1 1 1 -

4 1 1 2 1 1 -

31 - 50 51 - 100 101 - 200 3 3 1 1 -

1 1

-

201 - 500 501 - 1,000 -

-

> 1,000 -

ไมมี No 846 158 233 113 243 99 1,103 240 269 116 186 125 167 1,754 525 103 105 94 92 154 156 112 111 94 72 136

Amphoe/Tambon

AmphoeWaeng Yai TambonKhon Chim TambonMai Na Phiang TambonNon Thong TambonWaeng Yai TambonNon Sa-at AmphoeWaeng Noi TambonWaeng Noi TambonKan Lueang TambonTha Nang Naeo TambonLahan Na TambonTha Wat TambonThang Khwang AmphoeNong Song Hong TambonNong Song Hong TambonKhuem Chat TambonNon That TambonTakua Pa TambonSamrong TambonNong Mek TambonDon Du TambonDong Kheng TambonHan Chot TambonDon Dang TambonWang Hin TambonNong Phai Lom


ตาราง 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอภูเวียง ตําบลบานเรือ ตําบลหวาทอง ตําบลกุดขอนแกน ตําบลนาชุมแสง ตําบลนาหวา ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงเซิน ตําบลสงเปอย ตําบลทุงชมพู ตําบลดินดํา ตําบลภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี ตําบลกุดเคา ตําบลสวนหมอน ตําบลหนองแปน ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน ตําบลนาขา ตําบลนางาม ตําบลทาศาลา อําเภอชนบท ตําบลชนบท ตําบลกุดเพียขอม ตําบลวังแสง ตําบลหวยแก

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) Size of establishment (Number of employees)

สถานประกอบการ Number of establishments 1,915 111 144 156 143 113 218 126 140 132 101 531 1,903 535 171 166 271 220 195 163 182 1,645 481 104 260 167

1-5 217 13 3 29 15 1 9 7 8 4 4 124 257 114 33 2 6 6 42 30 24 150 117 6 2 7

6 - 10 31 3 6 2 2 1 17 22 14 2 1 1 1 3 19 6 3 -

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

7 2 1 4 4 1 1 2 2 1

4 2 1 1 2 2 4 2 1 -

1 1 1 1 -

4 3 1 2 1 1 -

31 - 50 51 - 100 101 - 200 5 2 2 1 4 3 1 4 1 -

1 1 3 2 -

1 1 1 1 -

201 - 500 501 - 1,000 -

-

> 1,000 -

ไมมี No 1,645 98 138 127 128 104 201 119 124 126 95 385 1,612 400 135 164 262 213 152 133 153 1,460 353 94 255 159

Amphoe/Tambon

AmphoePhu Wiang TambonBan Ruea TambonWa Thong TambonKut Khon Kaen TambonNa Chum Saeng TambonNa Wa TambonNong Kung Thanasan TambonNong Kung Soen TambonSong Pueai TambonThung Chomphu TambonDin Dam TambonPhu Wiang AmphoeMancha Khiri TambonKut Khao TambonSuan Mon TambonNong Paen TambonPhon Phek TambonKham Khaen TambonNa Kha TambonNa Ngam TambonTha Sala AmphoeChonnabot TambonChonnabot TambonKut Phia Khom TambonWang Saeng TambonHuai Kae


ตาราง 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลบานแทน ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลโนนพะยอม ตําบลปอแดง อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง ตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลคํามวง อําเภอภูผามาน ตําบลโนนคอม ตําบลนาฝาย ตําบลภูผามาน ตําบลวังสวาบ ตําบลหวยมวง อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน ตําบลคําแมด ตําบลบานโนน ตําบลคูคํา ตําบลหวยเตย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ตําบลบานโคก ตําบลโพธิ์ไชย ตําบลซับสมบูรณ ตําบลนาแพง

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) Size of establishment (Number of employees)

สถานประกอบการ Number of establishments 79 266 189 99 1,352 324 193 115 188 532 742 145 77 248 90 182 535 168 47 128 90 102 627 254 163 125 85

1-5 1 11 3 3 219 81 26 7 14 91 84 36 40 3 5 51 30 1 4 9 7 95 81 9 5 -

6 - 10 4 3 1 2 9 1 3 1 4 2 1 1 8 4 1 2 1 4 2 2 -

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

1 7 1 2 2 2 3 3 1 1 5 1 3 1 -

1 3 1 2 1 1 4 2 2

1 1 -

1 1 1 1 -

31 - 50 51 - 100 101 - 200 3 2 1 1 2 1 1 -

1 2 2 1 1 1 1 -

1 1 -

201 - 500 501 - 1,000 -

-

> 1,000 -

ไมมี

Amphoe/Tambon

No 74 251 185 89 1,109 241 167 103 166 432 651 107 77 208 86 173 470 133 46 121 77 93 518 170 148 117 83

TambonBan Thaen TambonSi Bun Rueang TambonNon Phayom TambonPo Daeng AmphoeKhao Suan Kwang TambonKhao Suan Kwang TambonDong Mueang Aem TambonNa Ngio TambonNon Sombun TambonKham Muang AmphoePhu Pha Man TambonNon Khom TambonNa Fai TambonPhupha Man TambonWang Sawap TambonHuai Muang AmphoeSam Sung TambonKranuan TambonKham Maet TambonBan Non TambonKhu Kham TambonHuai Toei AmphoeKhok Pho Chai TambonBan Khok TambonPho Chai TambonSap Sombun TambonNa Phaeng


ตาราง 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอหนองนาคํา ตําบลกุดธาตุ ตําบลบานโคก ตําบลขนวน อําเภอบานแฮด ตําบลบานแฮด ตําบลโคกสําราญ ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลหนองแซง อําเภอโนนศิลา ตําบลโนนศิลา ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลบานหัน ตําบลเปอยใหญ ตําบลโนนแดง อําเภอเวียงเกา ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกาพัฒนา ตําบลเขานอย

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) Size of establishment (Number of employees)

สถานประกอบการ Number of establishments 501 227 94 180 807 283 234 186 104 832 228 168 241 96 99 448 243 90 115

1-5 80 60 9 11 95 22 51 9 13 53 18 18 11 6 21 9 8 4

6 - 10 3 3 14 9 2 3 6 2 2 1 1 1 1

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

5 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1

4 1 3 4 1 3 5 3 2 2 1 1

1 1 2 1 1 -

1 1 1 1 -

31 - 50 51 - 100 101 - 200 1 1 3 2 1 -

1 1 -

201 - 500 501 - 1,000

1 1 -

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

1 1 1 1 -

-

> 1,000 -

ไมมี No 407 160 84 163 684 246 174 173 91 763 201 148 229 95 90 422 232 82 108

Amphoe/Tambon

AmphoeNong Na Kham TambonKut That TambonBan Khok TambonKhanuan AmphoeBan Haet TambonBan Haet TambonKhok Samran TambonNon Sombun TambonNong Saeng AmphoeNon Sila TambonNon Sila TambonNong Pla Mo TambonBan Han TambonPueai Yai TambonNon Daeng AmphoeWiang Kao TambonNai Mueang TambonMueang Kao Phatthana TambonKhao Noi


ตาราง 8 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล TABLE 8 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON จํานวน อําเภอ/ตําบล

Number of employees

รวม อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลสําราญ ตําบลโคกสี ตําบลทาพระ ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลพระลับ ตําบลสาวะถี ตําบลบานหวา ตําบลบานคอ ตําบลแดงใหญ ตําบลดอนชาง ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา ตําบลบานเปด ตําบลหนองตูม ตําบลบึงเนียม ตําบลโนนทอน อําเภอบานฝาง ตําบลหนองบัว ตําบลปาหวายนั่ง ตําบลโนนฆอง

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

ลูกจาง

72,278 36,177 19,418 403 287 1,952 1,314 4,204 1,092 510 220 132 289 10 153 2,023 3,210 50 620 290 466 11 127 34

Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

19,792 10,427 6,398 58 71 300 257 847 267 96 75 44 50 4 45 750 939 41 92 93 261 11 13 24

12,830 7,228 4,497 21 61 215 139 732 125 9 32 4 41 6 36 544 696 9 41 20 68 14 -

5,694 3,042 1,730 23 10 22 120 374 116 38 42 14 287 207 45 14 37 10

3,755 1,660 889 16 33 47 213 54 19 20 36 126 168 20 19 -

2,468 1,517 777 20 125 63 165 23 25 93 203 23 -

2,109 970 408 30 28 142 56 52 55 172 27 -

4,576 2,224 993 145 50 72 109 184 87 36 77 257 149 65 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 4,869 2,110 707 60 362 327 75 91 186 246 56 -

2,727 1,783 508 265 265 226 280 107 132 100 100 -

6,133 3,584 1,667 852 227 290 298 250 -

3,332 1,632 844 788 -

3,993 -

Total AmphoeMueang Khon Kaen TambonNai Mueang TambonSamran TambonKhok Si TambonTha Phra TambonBan Thum TambonMueang Kao TambonPhra Lap TambonSawathi TambonBan Wa TambonBan Kho TambonDaeng Yai TambonDon Chang TambonDon Han TambonSila TambonBan Pet TambonNong Tum TambonBueng Niam TambonNon Thon AmphoeBan Fang TambonNong Bua TambonPa Wai Nang TambonNon Khong


ตาราง 8 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 8 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลบานเหลา ตําบลปามะนาว ตําบลบานฝาง ตําบลโคกงาม อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน ตําบลพระบุ ตําบลบานโตน ตําบลหนองแวง ตําบลขามปอม อําเภอหนองเรือ ตําบลหนองเรือ ตําบลบานเม็ง ตําบลบานกง ตําบลยางคํา ตําบลจระเข ตําบลโนนทอง ตําบลกุดกวาง ตําบลโนนทัน ตําบลโนนสะอาด ตําบลบานผือ อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนหัน ตําบลนาหนองทุม

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

ลูกจาง Number of employees 25 3 254 12 809 290 56 158 14 291 2,384 1,154 54 99 66 478 44 74 269 100 46 4,153 1,862 108 25

Amphoe/Tambon 1-5 25 3 173 12 302 160 8 94 9 31 461 91 31 88 21 77 20 39 38 37 19 1,651 816 46 6

6 - 10 54 138 95 18 5 20 217 44 23 11 10 29 13 19 43 14 11 812 392 42 8

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

27 40 20 10 10 103 45 14 10 14 10 10 246 83 11

69 15 54 85 34 35 16 160 86 -

21 21 60 20 40 288 124 20 -

29 29 83 54 29 191 138 -

30 30 362 73 208 2 40 39 144 35 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 180 180 279 59 121 1 98 317 188 -

182 -

734 734 162 -

-

-

TambonBan Lao TambonPa Manao TambonBan Fang TambonKhok Ngam AmphoePhra Yuen TambonPhra Yuen TambonPhra Bu TambonBan Ton TambonNong Waeng TambonKham Pom AmphoeNong Ruea TambonNong Ruea TambonBan Meng TambonBan Kong TambonYang Kham TambonChorakhe TambonNon Thong TambonKut Kwang TambonNon Than TambonNon Sa-at TambonBan Phue AmphoeChum Phae TambonChum Phae TambonNon Han TambonNa Nong Thum


ตาราง 8 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 8 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลโนนอุดม ตําบลขัวเรียง ตําบลหนองไผ ตําบลไชยสอ ตําบลวังหินลาด ตําบลนาเพียง ตําบลหนองเขียด ตําบลหนองเสาเลา ตําบลโนนสะอาด อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู ตําบลศรีสุข ตําบลนาจาน ตําบลวังเพิ่ม ตําบลซํายาง ตําบลหนองแดง ตําบลดงลาน ตําบลบริบูรณ ตําบลบานใหม ตําบลภูหาน อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลบัวใหญ

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

ลูกจาง Number of employees 93 38 1,194 371 71 90 44 117 140 790 31 100 72 332 51 44 93 49 4 14 6,150 1,492 155 503 109

Amphoe/Tambon 1-5 65 25 353 101 62 39 5 35 98 330 23 18 58 169 10 25 6 13 4 4 797 207 45 265 38

6 - 10 13 13 179 52 9 21 25 28 30 169 8 9 89 9 19 35 489 144 74 109 44

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

15 58 29 10 14 14 12 101 24 37 15 15 10 252 98 14 27

36 20 18 159 19 14 37 16 37 36 65 50 -

62 40 20 22 1 1 63 40 -

53 100 50 -

109 30 30 228 50 36 65 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 129 463 -

182 -

162 903 903 -

-

2,790 -

TambonNon Udom TambonKhua Riang TambonNong Phai TambonChai So TambonWang Hin Lat TambonNa Phiang TambonNong Khiat TambonNong Sao Lao TambonNon Sa-at AmphoeSi Chomphu TambonSi Chomphu TambonSi Suk TambonNa Chan TambonWang Phoem TambonSam Yang TambonNong Daeng TambonDong Lan TambonBoribun TambonBan Mai TambonPhu Han AmphoeNam Phong TambonNam Phong TambonWang Chai TambonNong Kung TambonBua Yai


ตาราง 8 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 8 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลสะอาด ตําบลมวงหวาน ตําบลบานขาม ตําบลบัวเงิน ตําบลทรายมูล ตําบลทากระเสริม ตําบลพังทุย ตําบลกุดน้ําใส อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน ตําบลนาคํา ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลทุงโปง อําเภอกระนวน ตําบลหนองโก ตําบลหนองกุงใหญ ตําบลหวยโจด ตําบลหวยยาง ตําบลบานฝาง ตําบลดูนสาด ตําบลหนองโน ตําบลน้ําออม ตําบลหัวนาคํา

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

ลูกจาง Number of employees 135 1,902 66 34 162 16 285 1,291 1,038 80 175 507 84 124 68 1,289 835 11 6 25 72 52 183 29 76

Amphoe/Tambon 1-5 42 36 23 10 47 16 9 59 315 57 24 183 17 23 11 589 446 11 6 21 15 16 15 23 36

6 - 10 21 30 24 10 33 166 9 50 57 27 6 17 422 234 4 27 22 109 6 20

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

49 13 12 39 147 14 51 45 10 27 123 71 14 14 24 -

15 116 50 16 30 20 85 14 16 35 20

23 -

26 24 29 29 28 28 -

37 40 205 117 48 40 42 42 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 93 90 200 80 60 60 -

-

-

-

1,710 1,080 -

TambonSa-at TambonMuang Wan TambonBan Kham TambonBua Ngoen TambonSai Mun TambonTha Krasoem TambonPhang Thui TambonKut Nam Sai AmphoeUbolratana TambonKhok Sung TambonBan Dong TambonKhuean Ubolratana TambonNa Kham TambonSi Suk Samran TambonThung Pong AmphoeKranuan TambonNong Ko TambonNong Kung Yai TambonHuai Chot TambonHuai Yang TambonBan Fang TambonDun Sat TambonNong No TambonNam Om TambonHua Na Kham


ตาราง 8 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 8 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเพีย ตําบลบานลาน ตําบลแคนเหนือ ตําบลภูเหล็ก ตําบลปาปอ ตําบลหินตั้ง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหัวหนอง อําเภอเปอยนอย ตําบลเปอยนอย ตําบลวังมวง ตําบลขามปอม ตําบลสระแกว อําเภอพล ตําบลเมืองพล ตําบลโจดหนองแก ตําบลเกางิ้ว ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ ตําบลเพ็กใหญ ตําบลโคกสงา ตําบลหนองแวงนางเบา

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

ลูกจาง Number of employees 5,388 1,506 1,506 1,775 31 55 25 26 22 307 135 251 82 38 30 101 3,881 2,852 32 120 37 192 82 197 151

Amphoe/Tambon 1-5 1,129 290 645 40 11 4 6 4 75 54 128 34 38 30 26 824 659 19 26 14 21 21 6 15

6 - 10 882 343 397 25 18 21 18 47 13 106 48 58 551 370 13 35 9 18 18 10 17

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

357 153 93 10 14 26 23 38 385 246 14 14 11 40

283 129 98 17 20 19 17 17 238 96 19 38 32 19 -

203 98 45 60 82 22 20 20

134 53 51 30 188 109 50 29

137 135 2 202 72 40 30 30 30

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 412 154 177 81 208 75 71 62 -

151 151 -

-

1,700 1,700 -

1,203 1,203 -

AmphoeBan Phai TambonBan Phai TambonNai Mueang TambonMueang Phia TambonBan Lan TambonKhaen Nuea TambonPhu Lek TambonPa Po TambonHin Tang TambonNong Nam Sai TambonHua Nong AmphoePueai Noi TambonPueai Noi TambonWang Muang TambonKham Pom TambonSa Kaeo AmphoePhon TambonMueang Phon TambonChot Nong Kae TambonKao Ngio TambonNong Makhuea TambonNong Waeng Sok Phra TambonPhek Yai TambonKhok Sa-nga TambonNong Waeng Nang Bao


ตาราง 8 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 8 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน อําเภอ/ตําบล

ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา ตําบลโสกนกเต็น ตําบลหัวทุง อําเภอแวงใหญ ตําบลคอนฉิม ตําบลใหมนาเพียง ตําบลโนนทอง ตําบลแวงใหญ ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย ตําบลกานเหลือง ตําบลทานางแนว ตําบลละหานนา ตําบลทาวัด ตําบลทางขวาง อําเภอหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง ตําบลคึมชาด ตําบลโนนธาตุ ตําบลตะกั่วปา ตําบลสําโรง ตําบลหนองเม็ก ตําบลดอนดู

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged)

ลูกจาง Number of employees 20 11 126 61 549 157 53 71 227 41 440 275 39 13 25 33 55 863 382 93 28 17 1 44 24

Amphoe/Tambon 1-5 10 2 16 15 98 5 5 59 16 13 177 136 20 6 8 5 2 229 142 13 17 1 12 15

6 - 10 10 9 36 6 85 12 71 2 133 68 9 7 17 9 23 246 158 21 9 32 9

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

20 40 94 84 10 44 20 10 14 138 67 -

34 35 19 16 35 19 16 91 15 19 -

20 21 21 -

114 29 29 56 25 25 -

123 123 30 30 34 34 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 -

100 -

-

-

-

TambonLom Khom TambonNon Kha TambonSok Nok Ten TambonHua Thung AmphoeWaeng Yai TambonKhon Chim TambonMai Na Phiang TambonNon Thong TambonWaeng Yai TambonNon Sa-at AmphoeWaeng Noi TambonWaeng Noi TambonKan Lueang TambonTha Nang Naeo TambonLahan Na TambonTha Wat TambonThang Khwang AmphoeNong Song Hong TambonNong Song Hong TambonKhuem Chat TambonNon That TambonTakua Pa TambonSamrong TambonNong Mek TambonDon Du


ตาราง 8 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 8 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล ตําบลดงเค็ง ตําบลหันโจด ตําบลดอนดั่ง ตําบลวังหิน ตําบลหนองไผลอม อําเภอภูเวียง ตําบลบานเรือ ตําบลหวาทอง ตําบลกุดขอนแกน ตําบลนาชุมแสง ตําบลนาหวา ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงเซิน ตําบลสงเปอย ตําบลทุงชมพู ตําบลดินดํา ตําบลภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี ตําบลกุดเคา ตําบลสวนหมอน ตําบลหนองแปน ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน ตําบลนาขา ตําบลนางาม ตําบลทาศาลา

จํานวน ลูกจาง Number of employees 3 75 53 21 122 1,431 18 127 37 20 150 118 10 385 28 30 508 1,152 560 103 3 274 22 64 44 82

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged) Amphoe/Tambon 1-5 3 2 14 7 3 387 18 9 33 20 2 18 10 17 6 7 247 428 205 70 3 13 13 51 44 29

6 - 10 8 9 262 4 24 31 13 22 9 159 216 149 9 11 9 13 25

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

27 30 14 117 20 22 14 61 63 11 24 28

38 19 71 36 33 2 36 36 -

43 23 20 -

87 58 29 -

164 95 30 39 104 104 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 100 100 105 55 50 -

100 200 200 -

200 200 -

-

-

TambonDong Kheng TambonHan Chot TambonDon Dang TambonWang Hin TambonNong Phai Lom AmphoePhu Wiang TambonBan Ruea TambonWa Thong TambonKut Khon Kaen TambonNa Chum Saeng TambonNa Wa TambonNong Kung Thanasan TambonNong Kung Soen TambonSong Pueai TambonThung Chomphu TambonDin Dam TambonPhu Wiang AmphoeMancha Khiri TambonKut Khao TambonSuan Mon TambonNong Paen TambonPhon Phek TambonKham Khaen TambonNa Kha TambonNa Ngam TambonTha Sala


ตาราง 8 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 8 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล อําเภอชนบท ตําบลชนบท ตําบลกุดเพียขอม ตําบลวังแสง ตําบลหวยแก ตําบลบานแทน ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลโนนพะยอม ตําบลปอแดง อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง ตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลคํามวง อําเภอภูผามาน ตําบลโนนคอม ตําบลนาฝาย ตําบลภูผามาน ตําบลวังสวาบ ตําบลหวยมวง อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน ตําบลคําแมด ตําบลบานโนน ตําบลคูคํา ตําบลหวยเตย

จํานวน ลูกจาง Number of employees 993 397 45 159 31 40 62 16 243 884 139 62 65 295 323 220 79 58 27 56 480 125 5 168 108 74

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged) Amphoe/Tambon 1-5 208 153 8 5 14 3 15 7 3 355 110 49 11 24 161 115 46 53 8 8 74 42 5 7 14 6

6 - 10 182 107 18 4 17 18 9 9 89 15 13 16 45 26 12 5 9 91 35 9 29 18

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

67 13 20 10 24 62 14 38 10 39 39 31 20 11 -

58 20 19 19 98 30 68 19 19 -

21 21 20 20 21 21 -

47 47 28 28 -

227 49 30 148 79 30 49 42 42 -

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 183 124 59 181 181 104 54 50

110 110 -

-

-

-

AmphoeChonnabot TambonChonnabot TambonKut Phia Khom TambonWang Saeng TambonHuai Kae TambonBan Thaen TambonSi Bun Rueang TambonNon Phayom TambonPo Daeng AmphoeKhao Suan Kwang TambonKhao Suan Kwang TambonDong Mueang Aem TambonNa Ngio TambonNon Sombun TambonKham Muang AmphoePhu Pha Man TambonNon Khom TambonNa Fai TambonPhupha Man TambonWang Sawap TambonHuai Muang AmphoeSam Sung TambonKranuan TambonKham Maet TambonBan Non TambonKhu Kham TambonHuai Toei


ตาราง 8 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 8 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จํานวน ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged) ลูกจาง อําเภอ/ตําบล Number of 1-5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 employees อําเภอโคกโพธิ์ไชย 390 139 31 77 74 69 ตําบลบานโคก 155 113 18 24 ตําบลโพธิ์ไชย 137 15 13 40 69 ตําบลซับสมบูรณ 63 11 13 39 ตําบลนาแพง 35 35 อําเภอหนองนาคํา 335 98 32 28 101 44 32 ตําบลกุดธาตุ 154 65 27 28 34 ตําบลบานโคก 38 14 24 ตําบลขนวน 143 19 5 67 20 32 อําเภอบานแฮด 936 139 108 58 54 63 26 137 101 250 ตําบลบานแฮด 377 37 65 20 17 22 26 89 101 ตําบลโคกสําราญ 466 62 11 38 37 20 48 250 ตําบลโนนสมบูรณ 71 18 32 21 ตําบลหนองแซง 22 22 อําเภอโนนศิลา 708 90 66 15 109 30 98 300 ตําบลโนนศิลา 568 37 31 72 30 98 300 ตําบลหนองปลาหมอ 47 27 20 ตําบลบานหัน 21 12 9 ตําบลเปอยใหญ 15 15 ตําบลโนนแดง 57 14 6 37 อําเภอเวียงเกา 121 41 15 28 37 ตําบลในเมือง 57 16 9 14 18 ตําบลเมืองเกาพัฒนา 13 13 ตําบลเขานอย 51 12 6 14 19 ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

Amphoe/Tambon AmphoeKhok Pho Chai TambonBan Khok TambonPho Chai TambonSap Sombun TambonNa Phaeng AmphoeNong Na Kham TambonKut That TambonBan Khok TambonKhanuan AmphoeBan Haet TambonBan Haet TambonKhok Samran TambonNon Sombun TambonNong Saeng AmphoeNon Sila TambonNon Sila TambonNong Pla Mo TambonBan Han TambonPueai Yai TambonNon Daeng AmphoeWiang Kao TambonNai Mueang TambonMueang Kao Phatthana TambonKhao Noi


ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ TABLE 9 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT

อําเภอ/ตําบล รวม อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลสําราญ ตําบลโคกสี ตําบลทาพระ ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลพระลับ ตําบลสาวะถี ตําบลบานหวา ตําบลบานคอ ตําบลแดงใหญ ตําบลดอนชาง ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา ตําบลบานเปด ตําบลหนองตูม ตําบลบึงเนียม ตําบลโนนทอน

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 60,781 21,710 10,948 242 329 846 720 1,607 679 479 295 299 236 159 282 1,934 2,012 181 223 239

SIZE.R = 2

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) Amphoe/Tambon

<5

5-9

10 - 19

20 - 29

> 30

10,495 4,005 1,643 44 82 136 157 375 164 88 60 63 22 11 69 477 507 25 26 56

21,931 8,672 3,919 112 137 316 353 864 311 190 105 71 100 39 105 1,012 788 94 74 82

23,971 7,816 4,650 69 94 367 192 299 182 180 105 140 112 102 105 392 603 58 71 95

3,874 1,101 697 13 11 23 17 59 20 9 25 23 2 5 2 47 102 3 37 6

510 116 39 4 5 4 1 10 2 12 2 2 1 6 12 1 15 -

Total AmphoeMueang Khon Kaen TambonNai Mueang TambonSamran TambonKhok Si TambonTha Phra TambonBan Thum TambonMueang Kao TambonPhra Lap TambonSawathi TambonBan Wa TambonBan Kho TambonDaeng Yai TambonDon Chang TambonDon Han TambonSila TambonBan Pet TambonNong Tum TambonBueng Niam TambonNon Thon


ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ตอ) TABLE 9 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.)

อําเภอ/ตําบล อําเภอบานฝาง ตําบลหนองบัว ตําบลปาหวายนั่ง ตําบลโนนฆอง ตําบลบานเหลา ตําบลปามะนาว ตําบลบานฝาง ตําบลโคกงาม อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน ตําบลพระบุ ตําบลบานโตน ตําบลหนองแวง ตําบลขามปอม อําเภอหนองเรือ ตําบลหนองเรือ ตําบลบานเม็ง ตําบลบานกง ตําบลยางคํา ตําบลจระเข

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 1,204 138 148 104 191 92 429 102 977 459 47 253 96 122 2,682 391 260 331 177 260

SIZE.R = 2

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) Amphoe/Tambon

<5 169 15 22 9 30 13 60 20 143 73 12 13 18 27 265 40 46 20 24 25

5-9 380 35 40 45 66 44 102 48 177 90 9 33 11 34 842 103 57 66 67 58

10 - 19

20 - 29

> 30

568 75 77 44 80 34 227 31 490 220 17 152 55 46 1,317 204 141 221 65 128

84 13 9 5 14 1 39 3 145 68 9 41 12 15 236 43 15 24 19 44

3 1 1 1 22 8 14 22 1 1 2 5

AmphoeBan Fang TambonNong Bua TambonPa Wai Nang TambonNon Khong TambonBan Lao TambonPa Manao TambonBan Fang TambonKhok Ngam AmphoePhra Yuen TambonPhra Yuen TambonPhra Bu TambonBan Ton TambonNong Waeng TambonKham Pom AmphoeNong Ruea TambonNong Ruea TambonBan Meng TambonBan Kong TambonYang Kham TambonChorakhe


ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ตอ) TABLE 9 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.)

อําเภอ/ตําบล ตําบลโนนทอง ตําบลกุดกวาง ตําบลโนนทัน ตําบลโนนสะอาด ตําบลบานผือ อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนหัน ตําบลนาหนองทุม ตําบลโนนอุดม ตําบลขัวเรียง ตําบลหนองไผ ตําบลไชยสอ ตําบลวังหินลาด ตําบลนาเพียง ตําบลหนองเขียด ตําบลหนองเสาเลา ตําบลโนนสะอาด อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู ตําบลศรีสุข

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 276 259 317 239 172 3,733 1,060 159 152 196 138 868 233 234 176 155 173 189 1,743 160 164

SIZE.R = 2

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) Amphoe/Tambon

<5 28 23 29 18 12 761 176 25 20 33 24 250 49 11 30 32 56 55 290 15 29

5-9

10 - 19

20 - 29

> 30

124 92 105 67 103 1,359 342 55 71 104 42 299 77 111 53 67 70 68 733 57 52

96 133 154 125 50 1,359 448 67 60 57 70 264 97 108 70 44 28 46 587 67 64

26 8 23 27 7 187 67 8 1 2 2 36 6 4 18 12 16 15 117 21 19

2 3 6 2 67 27 4 19 4 5 3 5 16 -

TambonNon Thong TambonKut Kwang TambonNon Than TambonNon Sa-at TambonBan Phue AmphoeChum Phae TambonChum Phae TambonNon Han TambonNa Nong Thum TambonNon Udom TambonKhua Riang TambonNong Phai TambonChai So TambonWang Hin Lat TambonNa Phiang TambonNong Khiat TambonNong Sao Lao TambonNon Sa-at AmphoeSi Chomphu TambonSi Chomphu TambonSi Suk


ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ตอ) TABLE 9 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.)

อําเภอ/ตําบล ตําบลนาจาน ตําบลวังเพิ่ม ตําบลซํายาง ตําบลหนองแดง ตําบลดงลาน ตําบลบริบูรณ ตําบลบานใหม ตําบลภูหาน อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลบัวใหญ ตําบลสะอาด ตําบลมวงหวาน ตําบลบานขาม ตําบลบัวเงิน ตําบลทรายมูล ตําบลทากระเสริม ตําบลพังทุย ตําบลกุดน้ําใส

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 183 454 86 135 175 154 127 105 3,347 721 335 607 182 186 243 181 245 165 106 156 220

SIZE.R = 2

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) Amphoe/Tambon

<5 17 128 5 17 22 24 14 19 495 73 58 62 36 40 39 41 37 25 16 38 30

5-9

10 - 19

20 - 29

> 30

110 196 29 34 100 51 69 35 1,359 277 98 225 57 55 196 68 82 82 31 38 150

44 106 47 67 48 66 43 35 1,276 325 163 243 78 77 8 61 104 55 53 71 38

10 17 5 15 5 10 1 14 187 30 9 77 11 13 7 22 3 5 9 1

2 7 2 3 2 30 16 7 1 4 1 1

TambonNa Chan TambonWang Phoem TambonSam Yang TambonNong Daeng TambonDong Lan TambonBoribun TambonBan Mai TambonPhu Han AmphoeNam Phong TambonNam Phong TambonWang Chai TambonNong Kung TambonBua Yai TambonSa-at TambonMuang Wan TambonBan Kham TambonBua Ngoen TambonSai Mun TambonTha Krasoem TambonPhang Thui TambonKut Nam Sai


ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ตอ) TABLE 9 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.)

อําเภอ/ตําบล อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน ตําบลนาคํา ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลทุงโปง อําเภอกระนวน ตําบลหนองโก ตําบลหนองกุงใหญ ตําบลหวยโจด ตําบลหวยยาง ตําบลบานฝาง ตําบลดูนสาด ตําบลหนองโน ตําบลน้ําออม ตําบลหัวนาคํา อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเพีย

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 1,232 197 189 420 175 128 123 2,144 1,018 165 190 82 197 140 153 92 107 3,136 627 1,200 221

SIZE.R = 2

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) Amphoe/Tambon

<5 226 47 18 63 46 21 31 355 166 6 15 21 29 30 46 29 13 562 107 244 60

5-9

10 - 19

20 - 29

> 30

469 108 50 147 92 42 30 674 322 63 60 18 71 41 53 29 17 1,058 220 422 51

463 27 109 187 30 58 52 950 457 73 107 37 93 49 36 26 72 1,270 237 461 101

62 11 11 18 5 7 10 129 48 19 8 5 3 19 15 7 5 211 58 53 6

12 4 1 5 2 36 25 4 1 1 1 3 1 35 5 20 3

AmphoeUbolratana TambonKhok Sung TambonBan Dong TambonKhuean Ubolratana TambonNa Kham TambonSi Suk Samran TambonThung Pong AmphoeKranuan TambonNong Ko TambonNong Kung Yai TambonHuai Chot TambonHuai Yang TambonBan Fang TambonDun Sat TambonNong No TambonNam Om TambonHua Na Kham AmphoeBan Phai TambonBan Phai TambonNai Mueang TambonMueang Phia


ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ตอ) TABLE 9 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.)

อําเภอ/ตําบล ตําบลบานลาน ตําบลแคนเหนือ ตําบลภูเหล็ก ตําบลปาปอ ตําบลหินตั้ง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหัวหนอง อําเภอเปอยนอย ตําบลเปอยนอย ตําบลวังมวง ตําบลขามปอม ตําบลสระแกว อําเภอพล ตําบลเมืองพล ตําบลโจดหนองแก ตําบลเกางิ้ว ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ ตําบลเพ็กใหญ ตําบลโคกสงา ตําบลหนองแวงนางเบา

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 170 125 137 159 196 210 91 682 262 110 118 192 2,761 1,138 170 178 96 222 190 149 146

SIZE.R = 2

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) Amphoe/Tambon

<5 13 23 20 10 37 23 25 201 122 22 22 35 428 210 42 18 14 24 33 19 22

5-9 36 36 23 101 70 78 21 194 62 30 47 55 849 363 54 78 39 46 47 74 33

10 - 19

20 - 29

> 30

66 52 91 41 89 92 40 225 63 50 42 70 1,224 444 74 70 42 139 96 52 73

54 13 2 6 14 5 52 10 8 7 27 224 87 12 1 13 13 4 18

1 1 1 1 3 10 5 5 36 34 1 -

TambonBan Lan TambonKhaen Nuea TambonPhu Lek TambonPa Po TambonHin Tang TambonNong Nam Sai TambonHua Nong AmphoePueai Noi TambonPueai Noi TambonWang Muang TambonKham Pom TambonSa Kaeo AmphoePhon TambonMueang Phon TambonChot Nong Kae TambonKao Ngio TambonNong Makhuea TambonNong Waeng Sok Phra TambonPhek Yai TambonKhok Sa-nga TambonNong Waeng Nang Bao


ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ตอ) TABLE 9 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.)

อําเภอ/ตําบล ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา ตําบลโสกนกเต็น ตําบลหัวทุง อําเภอแวงใหญ ตําบลคอนฉิม ตําบลใหมนาเพียง ตําบลโนนทอง ตําบลแวงใหญ ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย ตําบลกานเหลือง ตําบลทานางแนว ตําบลละหานนา ตําบลทาวัด ตําบลทางขวาง อําเภอหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง ตําบลคึมชาด ตําบลโนนธาตุ

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 138 94 130 110 936 165 238 156 271 106 1,247 349 282 122 191 129 174 1,940 636 114 107

SIZE.R = 2

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) Amphoe/Tambon

<5 9 17 15 5 113 13 23 17 42 18 182 59 20 18 13 27 45 435 181 22 5

5-9 47 21 28 19 396 45 78 63 160 50 303 123 62 26 20 24 48 803 192 62 67

10 - 19

20 - 29

> 30

64 37 73 60 363 80 123 59 67 34 625 158 199 78 77 46 67 595 227 28 35

18 18 14 26 57 26 14 14 1 2 134 7 81 32 14 102 35 2 -

1 7 1 3 1 2 3 2 1 5 1 -

TambonLom Khom TambonNon Kha TambonSok Nok Ten TambonHua Thung AmphoeWaeng Yai TambonKhon Chim TambonMai Na Phiang TambonNon Thong TambonWaeng Yai TambonNon Sa-at AmphoeWaeng Noi TambonWaeng Noi TambonKan Lueang TambonTha Nang Naeo TambonLahan Na TambonTha Wat TambonThang Khwang AmphoeNong Song Hong TambonNong Song Hong TambonKhuem Chat TambonNon That


ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ตอ) TABLE 9 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.)

อําเภอ/ตําบล ตําบลตะกั่วปา ตําบลสําโรง ตําบลหนองเม็ก ตําบลดอนดู ตําบลดงเค็ง ตําบลหันโจด ตําบลดอนดั่ง ตําบลวังหิน ตําบลหนองไผลอม อําเภอภูเวียง ตําบลบานเรือ ตําบลหวาทอง ตําบลกุดขอนแกน ตําบลนาชุมแสง ตําบลนาหวา ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงเซิน ตําบลสงเปอย ตําบลทุงชมพู ตําบลดินดํา ตําบลภูเวียง

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 104 93 168 165 114 118 102 78 141 1,915 111 144 156 143 113 218 126 140 132 101 531

SIZE.R = 2

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) Amphoe/Tambon

<5 25 7 37 25 23 17 40 29 24 231 31 4 11 16 23 19 22 11 13 11 70

5-9 54 53 54 57 55 56 36 30 87 646 27 24 43 67 25 80 58 50 55 37 180

10 - 19

20 - 29

> 30

24 26 54 64 33 44 20 15 25 872 42 116 92 54 50 112 44 51 39 44 228

1 7 22 19 3 5 3 5 156 11 8 6 15 5 2 28 21 9 51

1 1 1 1 10 2 2 4 2

TambonTakua Pa TambonSamrong TambonNong Mek TambonDon Du TambonDong Kheng TambonHan Chot TambonDon Dang TambonWang Hin TambonNong Phai Lom AmphoePhu Wiang TambonBan Ruea TambonWa Thong TambonKut Khon Kaen TambonNa Chum Saeng TambonNa Wa TambonNong Kung Thanasan TambonNong Kung Soen TambonSong Pueai TambonThung Chomphu TambonDin Dam TambonPhu Wiang


ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ตอ) TABLE 9 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.)

อําเภอ/ตําบล อําเภอมัญจาคีรี ตําบลกุดเคา ตําบลสวนหมอน ตําบลหนองแปน ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน ตําบลนาขา ตําบลนางาม ตําบลทาศาลา อําเภอชนบท ตําบลชนบท ตําบลกุดเพียขอม ตําบลวังแสง ตําบลหวยแก ตําบลบานแทน ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลโนนพะยอม ตําบลปอแดง อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง ตําบลดงเมืองแอม

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 1,903 535 171 166 271 220 195 163 182 1,645 481 104 260 167 79 266 189 99 1,352 324 193

SIZE.R = 2

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) Amphoe/Tambon

<5 325 122 27 28 32 20 40 27 29 195 79 15 24 19 21 14 3 20 171 71 12

5-9 548 121 66 47 73 82 50 48 61 351 140 23 61 12 9 27 60 19 542 133 70

10 - 19

20 - 29

> 30

840 241 73 73 110 93 88 85 77 863 199 52 143 97 39 169 108 56 558 105 96

177 48 5 15 55 25 11 3 15 217 53 14 28 38 10 53 17 4 76 13 14

13 3 3 1 6 19 10 4 1 3 1 5 2 1

AmphoeMancha Khiri TambonKut Khao TambonSuan Mon TambonNong Paen TambonPhon Phek TambonKham Khaen TambonNa Kha TambonNa Ngam TambonTha Sala AmphoeChonnabot TambonChonnabot TambonKut Phia Khom TambonWang Saeng TambonHuai Kae TambonBan Thaen TambonSi Bun Rueang TambonNon Phayom TambonPo Daeng AmphoeKhao Suan Kwang TambonKhao Suan Kwang TambonDong Mueang Aem


ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ตอ) TABLE 9 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.)

อําเภอ/ตําบล ตําบลนางิ้ว ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลคํามวง อําเภอภูผามาน ตําบลโนนคอม ตําบลนาฝาย ตําบลภูผามาน ตําบลวังสวาบ ตําบลหวยมวง อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน ตําบลคําแมด ตําบลบานโนน ตําบลคูคํา ตําบลหวยเตย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ตําบลบานโคก ตําบลโพธิ์ไชย ตําบลซับสมบูรณ ตําบลนาแพง

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 115 188 532 742 145 77 248 90 182 535 168 47 128 90 102 627 254 163 125 85

SIZE.R = 2

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) Amphoe/Tambon

<5 18 47 23 118 22 19 37 15 25 140 68 7 26 12 27 110 52 35 7 16

5-9 39 67 233 251 34 18 111 36 52 125 35 15 29 29 17 174 67 25 48 34

10 - 19

20 - 29

> 30

58 64 235 339 77 37 93 30 102 228 52 25 62 49 40 270 110 71 66 23

8 41 34 12 3 7 9 3 36 9 11 16 52 20 20 4 8

2 6 4 2 21 5 12 4

TambonNa Ngio TambonNon Sombun TambonKham Muang AmphoePhu Pha Man TambonNon Khom TambonNa Fai TambonPhupha Man TambonWang Sawap TambonHuai Muang AmphoeSam Sung TambonKranuan TambonKham Maet TambonBan Non TambonKhu Kham TambonHuai Toei AmphoeKhok Pho Chai TambonBan Khok TambonPho Chai TambonSap Sombun TambonNa Phaeng


ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ตอ) TABLE 9 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.)

อําเภอ/ตําบล อําเภอหนองนาคํา ตําบลกุดธาตุ ตําบลบานโคก ตําบลขนวน อําเภอบานแฮด ตําบลบานแฮด ตําบลโคกสําราญ ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลหนองแซง อําเภอโนนศิลา ตําบลโนนศิลา ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลบานหัน ตําบลเปอยใหญ ตําบลโนนแดง อําเภอเวียงเกา ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกาพัฒนา ตําบลเขานอย

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 501 227 94 180 807 283 234 186 104 832 228 168 241 96 99 448 243 90 115

SIZE.R = 2

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) Amphoe/Tambon

<5 112 28 56 28 219 110 63 40 6 142 33 40 47 4 18 102 48 27 27

5-9 188 95 29 64 252 79 75 76 22 311 111 49 96 21 34 275 133 54 88

10 - 19

20 - 29

> 30

181 101 9 71 277 71 84 52 70 361 84 72 98 68 39 54 46 8 -

20 3 17 49 18 9 16 6 17 7 3 7 12 11 1 -

10 5 3 2 1 1 5 5 -

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

AmphoeNong Na Kham TambonKut That TambonBan Khok TambonKhanuan AmphoeBan Haet TambonBan Haet TambonKhok Samran TambonNon Sombun TambonNong Saeng AmphoeNon Sila TambonNon Sila TambonNong Pla Mo TambonBan Han TambonPueai Yai TambonNon Daeng AmphoeWiang Kao TambonNai Mueang TambonMueang Kao Phatthana TambonKhao Noi


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON

อําเภอ/ตําบล

รวม อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลสําราญ ตําบลโคกสี ตําบลทาพระ ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลพระลับ ตําบลสาวะถี ตําบลบานหวา ตําบลบานคอ ตําบลแดงใหญ ตําบลดอนชาง ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา ตําบลบานเปด ตําบลหนองตูม ตําบลบึงเนียม ตําบลโนนทอน

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments

Travel

No travel

for travel

338 131 67 2 5 4 7 7 2 2 4 14 14 3 -

250 104 64 1 5 6 1 2 2 3 6 11 3 -

88 27 3 1 4 1 6 1 8 3 -

6,124 3,673 2,945 20 65 211 10 20 18 57 158 129 40 -

Amphoe/ Tambon

Total AmphoeMueang Khon Kaen TambonNai Mueang TambonSamran TambonKhok Si TambonTha Phra TambonBan Thum TambonMueang Kao TambonPhra Lap TambonSawathi TambonBan Wa TambonBan Kho TambonDaeng Yai TambonDon Chang TambonDon Han TambonSila TambonBan Pet TambonNong Tum TambonBueng Niam TambonNon Thon


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอบานฝาง ตําบลหนองบัว ตําบลปาหวายนั่ง ตําบลโนนฆอง ตําบลบานเหลา ตําบลปามะนาว ตําบลบานฝาง ตําบลโคกงาม อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน ตําบลพระบุ ตําบลบานโตน ตําบลหนองแวง ตําบลขามปอม อําเภอหนองเรือ ตําบลหนองเรือ ตําบลบานเม็ง ตําบลบานกง ตําบลยางคํา

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments 6 4 2 1 1 8 1 1 1 -

Travel

No travel

for travel

4 3 1 3 1 1 -

2 1 1 1 1 5 1 -

80 60 20 23 10 6 -

Amphoe/ Tambon

AmphoeBan Fang TambonNong Bua TambonPa Wai Nang TambonNon Khong TambonBan Lao TambonPa Manao TambonBan Fang TambonKhok Ngam AmphoePhra Yuen TambonPhra Yuen TambonPhra Bu TambonBan Ton TambonNong Waeng TambonKham Pom AmphoeNong Ruea TambonNong Ruea TambonBan Meng TambonBan Kong TambonYang Kham


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลจระเข ตําบลโนนทอง ตําบลกุดกวาง ตําบลโนนทัน ตําบลโนนสะอาด ตําบลบานผือ อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนหัน ตําบลนาหนองทุม ตําบลโนนอุดม ตําบลขัวเรียง ตําบลหนองไผ ตําบลไชยสอ ตําบลวังหินลาด ตําบลนาเพียง ตําบลหนองเขียด ตําบลหนองเสาเลา ตําบลโนนสะอาด

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments 2 1 2 53 19 3 18 4 1 3 5

Travel

No travel

for travel

1 32 14 1 10 3 1 1 2

1 1 2 21 5 2 8 1 2 3

7 848 621 15 158 28 4 5 17

Amphoe/ Tambon

TambonChorakhe TambonNon Thong TambonKut Kwang TambonNon Than TambonNon Sa-at TambonBan Phue AmphoeChum Phae TambonChum Phae TambonNon Han TambonNa Nong Thum TambonNon Udom TambonKhua Riang TambonNong Phai TambonChai So TambonWang Hin Lat TambonNa Phiang TambonNong Khiat TambonNong Sao Lao TambonNon Sa-at


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู ตําบลศรีสุข ตําบลนาจาน ตําบลวังเพิ่ม ตําบลซํายาง ตําบลหนองแดง ตําบลดงลาน ตําบลบริบูรณ ตําบลบานใหม ตําบลภูหาน อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลบัวใหญ ตําบลสะอาด ตําบลมวงหวาน ตําบลบานขาม

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments 5 1 4 9 6 1 1 1

Travel

No travel

for travel

5 1 4 5 3 1 1 -

4 3 1

50 10 40 64 45 4 15 -

Amphoe/ Tambon

AmphoeSi Chomphu TambonSi Chomphu TambonSi Suk TambonNa Chan TambonWang Phoem TambonSam Yang TambonNong Daeng TambonDong Lan TambonBoribun TambonBan Mai TambonPhu Han AmphoeNam Phong TambonNam Phong TambonWang Chai TambonNong Kung TambonBua Yai TambonSa-at TambonMuang Wan TambonBan Kham


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลบัวเงิน ตําบลทรายมูล ตําบลทากระเสริม ตําบลพังทุย ตําบลกุดน้ําใส อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน ตําบลนาคํา ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลทุงโปง อําเภอกระนวน ตําบลหนองโก ตําบลหนองกุงใหญ ตําบลหวยโจด ตําบลหวยยาง ตําบลบานฝาง ตําบลดูนสาด

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments 17 5 12 7 3 1 1

Travel

No travel

for travel

16 5 11 6 3 1 1

1 1 1 -

269 100 169 100 55 15 10

Amphoe/ Tambon

TambonBua Ngoen TambonSai Mun TambonTha Krasoem TambonPhang Thui TambonKut Nam Sai AmphoeUbolratana TambonKhok Sung TambonBan Dong TambonKhuean Ubolratana TambonNa Kham TambonSi Suk Samran TambonThung Pong AmphoeKranuan TambonNong Ko TambonNong Kung Yai TambonHuai Chot TambonHuai Yang TambonBan Fang TambonDun Sat


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลหนองโน ตําบลน้ําออม ตําบลหัวนาคํา อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเพีย ตําบลบานลาน ตําบลแคนเหนือ ตําบลภูเหล็ก ตําบลปาปอ ตําบลหินตั้ง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหัวหนอง อําเภอเปอยนอย ตําบลเปอยนอย ตําบลวังมวง ตําบลขามปอม ตําบลสระแกว

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments 1 1 22 7 5 1 2 3 4 3 2 1

Travel

No travel

for travel

1 15 5 4 1 2 2 1 3 2 1

1 7 2 1 1 3 -

20 292 76 115 15 24 50 12 17 6 11

Amphoe/ Tambon

TambonNong No TambonNam Om TambonHua Na Kham AmphoeBan Phai TambonBan Phai TambonNai Mueang TambonMueang Phia TambonBan Lan TambonKhaen Nuea TambonPhu Lek TambonPa Po TambonHin Tang TambonNong Nam Sai TambonHua Nong AmphoePueai Noi TambonPueai Noi TambonWang Muang TambonKham Pom TambonSa Kaeo


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอพล ตําบลเมืองพล ตําบลโจดหนองแก ตําบลเกางิ้ว ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ ตําบลเพ็กใหญ ตําบลโคกสงา ตําบลหนองแวงนางเบา ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา ตําบลโสกนกเต็น ตําบลหัวทุง อําเภอแวงใหญ ตําบลคอนฉิม ตําบลใหมนาเพียง ตําบลโนนทอง ตําบลแวงใหญ ตําบลโนนสะอาด

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments 22 7 1 5 1 2 3 2 1 2 2 -

Travel

No travel

for travel

18 6 1 4 2 3 2 2 2 -

4 1 1 1 1 -

215 77 7 52 14 45 20 20 20 -

Amphoe/ Tambon

AmphoePhon TambonMueang Phon TambonChot Nong Kae TambonKao Ngio TambonNong Makhuea TambonNong Waeng Sok Phra TambonPhek Yai TambonKhok Sa-nga TambonNong Waeng Nang Bao TambonLom Khom TambonNon Kha TambonSok Nok Ten TambonHua Thung AmphoeWaeng Yai TambonKhon Chim TambonMai Na Phiang TambonNon Thong TambonWaeng Yai TambonNon Sa-at


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย ตําบลกานเหลือง ตําบลทานางแนว ตําบลละหานนา ตําบลทาวัด ตําบลทางขวาง อําเภอหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง ตําบลคึมชาด ตําบลโนนธาตุ ตําบลตะกั่วปา ตําบลสําโรง ตําบลหนองเม็ก ตําบลดอนดู ตําบลดงเค็ง ตําบลหันโจด ตําบลดอนดั่ง ตําบลวังหิน ตําบลหนองไผลอม

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments 1 1 7 2 2 1 2 -

Travel

No travel

for travel

1 1 7 2 2 1 2 -

-

10 10 94 49 16 12 17 -

Amphoe/ Tambon

AmphoeWaeng Noi TambonWaeng Noi TambonKan Lueang TambonTha Nang Naeo TambonLahan Na TambonTha Wat TambonThang Khwang AmphoeNong Song Hong TambonNong Song Hong TambonKhuem Chat TambonNon That TambonTakua Pa TambonSamrong TambonNong Mek TambonDon Du TambonDong Kheng TambonHan Chot TambonDon Dang TambonWang Hin TambonNong Phai Lom


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอภูเวียง ตําบลบานเรือ ตําบลหวาทอง ตําบลกุดขอนแกน ตําบลนาชุมแสง ตําบลนาหวา ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงเซิน ตําบลสงเปอย ตําบลทุงชมพู ตําบลดินดํา ตําบลภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี ตําบลกุดเคา ตําบลสวนหมอน ตําบลหนองแปน ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน ตําบลนาขา

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments 4 2 1 1 7 5 1 1 -

Travel

No travel

for travel

2 1 1 6 4 1 1 -

2 1 1 1 1 -

17 10 7 88 66 12 10 -

Amphoe/ Tambon

AmphoePhu Wiang TambonBan Ruea TambonWa Thong TambonKut Khon Kaen TambonNa Chum Saeng TambonNa Wa TambonNong Kung Thanasan TambonNong Kung Soen TambonSong Pueai TambonThung Chomphu TambonDin Dam TambonPhu Wiang AmphoeMancha Khiri TambonKut Khao TambonSuan Mon TambonNong Paen TambonPhon Phek TambonKham Khaen TambonNa Kha


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลนางาม ตําบลทาศาลา อําเภอชนบท ตําบลชนบท ตําบลกุดเพียขอม ตําบลวังแสง ตําบลหวยแก ตําบลบานแทน ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลโนนพะยอม ตําบลปอแดง อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง ตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลคํามวง อําเภอภูผามาน ตําบลโนนคอม

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments 8 5 1 2 4 2 2 4 -

Travel

No travel

for travel

5 3 1 1 3 1 2 4 -

3 2 1 1 1 -

94 42 32 20 37 12 25 40 -

Amphoe/ Tambon

TambonNa Ngam TambonTha Sala AmphoeChonnabot TambonChonnabot TambonKut Phia Khom TambonWang Saeng TambonHuai Kae TambonBan Thaen TambonSi Bun Rueang TambonNon Phayom TambonPo Daeng AmphoeKhao Suan Kwang TambonKhao Suan Kwang TambonDong Mueang Aem TambonNa Ngio TambonNon Sombun TambonKham Muang AmphoePhu Pha Man TambonNon Khom


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลนาฝาย ตําบลภูผามาน ตําบลวังสวาบ ตําบลหวยมวง อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน ตําบลคําแมด ตําบลบานโนน ตําบลคูคํา ตําบลหวยเตย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ตําบลบานโคก ตําบลโพธิ์ไชย ตําบลซับสมบูรณ ตําบลนาแพง อําเภอหนองนาคํา ตําบลกุดธาตุ ตําบลบานโคก ตําบลขนวน

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments 4 1 1 1 1 5 2 3 -

Travel

No travel

for travel

4 1 1 1 1 3 2 1 -

2 2 -

40 16 16 10 10 35 25 10 -

Amphoe/ Tambon

TambonNa Fai TambonPhupha Man TambonWang Sawap TambonHuai Muang AmphoeSam Sung TambonKranuan TambonKham Maet TambonBan Non TambonKhu Kham TambonHuai Toei AmphoeKhok Pho Chai TambonBan Khok TambonPho Chai TambonSap Sombun TambonNa Phaeng AmphoeNong Na Kham TambonKut That TambonBan Khok TambonKhanuan


ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการที่พักแรม จํานวนหองพัก อําเภอและตําบล (ตอ) TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอบานแฮด ตําบลบานแฮด ตําบลโคกสําราญ ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลหนองแซง อําเภอโนนศิลา ตําบลโนนศิลา ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลบานหัน ตําบลเปอยใหญ ตําบลโนนแดง อําเภอเวียงเกา ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกาพัฒนา ตําบลเขานอย

จํานวน

ลักษณะการใหบริการที่พักแรม/

สถานประกอบการที่พัก

Type of service accommodation

จํานวนหองพัก เพื่อการทองเที่ยว

Number of

เพื่อการทองเที่ยว

ไมใชเพื่อการทองเที่ยว

Number of rooms

accommodation establishments 4 2 2 4 4 2 2 -

Travel

No travel

for travel

2 2 2 2 -

2 2 4 4 -

20 20 12 12 -

หมายเหตุ : สถานประกอบการที่พักแรม หมายถึง โรงแรมและรีสอรท เกสตเฮาส โฮมสเตยที่พักแรมในชนบท (รหัส 55101 55102 และ 55103) Note : Accommodation establishments refer to hotels and resort, guesthouses and home stays (Code 55101, 55102 and 55103) ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

Amphoe/ Tambon

AmphoeBan Haet TambonBan Haet TambonKhok Samran TambonNon Sombun TambonNong Saeng AmphoeNon Sila TambonNon Sila TambonNong Pla Mo TambonBan Han TambonPueai Yai TambonNon Daeng AmphoeWiang Kao TambonNai Mueang TambonMueang Kao Phatthana TambonKhao Noi


ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ และตําบล TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON

อําเภอ/ตําบล

รวม อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลสําราญ ตําบลโคกสี ตําบลทาพระ ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลพระลับ ตําบลสาวะถี ตําบลบานหวา ตําบลบานคอ ตําบลแดงใหญ ตําบลดอนชาง ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา ตําบลบานเปด ตําบลหนองตูม ตําบลบึงเนียม ตําบลโนนทอน อําเภอบานฝาง ตําบลหนองบัว

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology จํานวน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ Use computer Use internet Sales of goods via internet ไมใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง Number of ใช / Use ใช Yes อิเล็กทรอนิกส Social Network establishments ที่สถานฯ ที่อื่น None No ของตนเอง ของคนอื่น ตนเอง Use other e-Marketplace Sale through Sale through Use own place own website other website establishment 60,781 21,710 10,948 242 329 846 720 1,607 679 479 295 299 236 159 282 1,934 2,012 181 223 239 1,204 138

2,315 1,237 831 3 7 44 29 97 18 3 11 1 2 3 92 82 12 2 14 2

35 12 7 1 2 1 1 2 -

58,431 20,461 10,110 239 322 802 690 1,508 660 476 284 298 234 159 279 1,841 1,930 181 211 237 1,188 136

1,998 1,002 655 3 6 42 24 86 19 3 11 1 2 2 74 64 8 2 15 2

58,783 20,708 10,293 239 323 804 696 1,521 660 476 284 298 234 159 280 1,860 1,948 181 215 237 1,189 136

279 165 99 2 6 42 3 1 1 4 7 1 -

140 76 35 1 3 1 27 1 3 5 -

213 100 64 1 2 24 3 6 3 -

264 155 117 2 1 20 2 3 10 -

ไมมี No

60,227 21,414 10,741 240 329 839 718 1,564 674 479 294 299 235 159 282 1,927 1,991 181 223 239 1,200 138

Amphoe/Tambon

Total AmphoeMueang Khon Kaen TambonNai Mueang TambonSamran TambonKhok Si TambonTha Phra TambonBan Thum TambonMueang Kao TambonPhra Lap TambonSawathi TambonBan Wa TambonBan Kho TambonDaeng Yai TambonDon Chang TambonDon Han TambonSila TambonBan Pet TambonNong Tum TambonBueng Niam TambonNon Thon AmphoeBan Fang TambonNong Bua


ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ และตําบล (ตอ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลปาหวายนั่ง ตําบลโนนฆอง ตําบลบานเหลา ตําบลปามะนาว ตําบลบานฝาง ตําบลโคกงาม อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน ตําบลพระบุ ตําบลบานโตน ตําบลหนองแวง ตําบลขามปอม อําเภอหนองเรือ ตําบลหนองเรือ ตําบลบานเม็ง ตําบลบานกง ตําบลยางคํา ตําบลจระเข ตําบลโนนทอง ตําบลกุดกวาง ตําบลโนนทัน ตําบลโนนสะอาด ตําบลบานผือ

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology จํานวน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ Use computer Use internet Sales of goods via internet ไมใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง Number of ใช / Use ใช Yes อิเล็กทรอนิกส Social Network establishments ที่สถานฯ ที่อื่น None No ของตนเอง ของคนอื่น ตนเอง Use other e-Marketplace Sale through Sale through Use own place own website other website establishment 148 3 145 3 145 104 1 103 1 103 191 191 1 190 1 92 92 92 429 9 1 419 8 421 3 102 102 102 977 15 1 961 17 960 1 1 459 5 454 5 454 47 47 47 253 3 250 3 250 1 96 2 1 93 3 93 122 5 117 6 116 1 2,682 55 2,627 54 2,628 2 35 1 391 6 385 6 385 1 260 260 260 331 35 296 34 297 34 177 1 176 1 176 260 5 255 5 255 1 276 276 276 259 1 258 1 258 1 317 6 311 6 311 1 239 239 239 172 1 171 1 171 -

ไมมี No

148 104 190 92 426 102 975 459 47 252 96 121 2,644 390 260 297 177 259 276 258 316 239 172

Amphoe/Tambon

TambonPa Wai Nang TambonNon Khong TambonBan Lao TambonPa Manao TambonBan Fang TambonKhok Ngam AmphoePhra Yuen TambonPhra Yuen TambonPhra Bu TambonBan Ton TambonNong Waeng TambonKham Pom AmphoeNong Ruea TambonNong Ruea TambonBan Meng TambonBan Kong TambonYang Kham TambonChorakhe TambonNon Thong TambonKut Kwang TambonNon Than TambonNon Sa-at TambonBan Phue


ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ และตําบล (ตอ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนหัน ตําบลนาหนองทุม ตําบลโนนอุดม ตําบลขัวเรียง ตําบลหนองไผ ตําบลไชยสอ ตําบลวังหินลาด ตําบลนาเพียง ตําบลหนองเขียด ตําบลหนองเสาเลา ตําบลโนนสะอาด อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู ตําบลศรีสุข ตําบลนาจาน ตําบลวังเพิ่ม ตําบลซํายาง ตําบลหนองแดง ตําบลดงลาน ตําบลบริบูรณ

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology จํานวน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ Use computer Use internet Sales of goods via internet ไมใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง Number of ใช / Use ใช Yes อิเล็กทรอนิกส Social Network establishments ที่สถานฯ ที่อื่น None No ของตนเอง ของคนอื่น ตนเอง Use other e-Marketplace Sale through Sale through Use own place own website other website establishment 3,733 296 4 3,433 279 3,454 21 16 12 45 1,060 162 2 896 147 913 10 8 5 37 159 15 144 14 145 2 3 4 4 152 1 151 1 151 196 7 1 188 8 188 138 2 136 2 136 868 88 780 86 782 7 4 3 1 233 7 226 6 227 2 234 5 229 4 230 176 1 175 1 175 155 3 152 4 151 1 173 5 168 5 168 189 1 188 1 188 1 1 1 1,743 18 3 1,722 16 1,727 4 1 1 1 160 160 160 164 1 163 2 162 1 183 183 183 454 14 2 438 13 441 3 1 1 1 86 86 86 135 135 135 175 2 1 172 175 154 154 154 -

ไมมี No

3,669 1,018 155 152 196 138 854 231 234 176 154 173 188 1,739 160 163 183 451 86 135 175 154

Amphoe/Tambon

AmphoeChum Phae TambonChum Phae TambonNon Han TambonNa Nong Thum TambonNon Udom TambonKhua Riang TambonNong Phai TambonChai So TambonWang Hin Lat TambonNa Phiang TambonNong Khiat TambonNong Sao Lao TambonNon Sa-at AmphoeSi Chomphu TambonSi Chomphu TambonSi Suk TambonNa Chan TambonWang Phoem TambonSam Yang TambonNong Daeng TambonDong Lan TambonBoribun


ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ และตําบล (ตอ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลบานใหม ตําบลภูหาน อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลบัวใหญ ตําบลสะอาด ตําบลมวงหวาน ตําบลบานขาม ตําบลบัวเงิน ตําบลทรายมูล ตําบลทากระเสริม ตําบลพังทุย ตําบลกุดน้ําใส อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน ตําบลนาคํา ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลทุงโปง

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology จํานวน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ Use computer Use internet Sales of goods via internet ไมใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง Number of ใช / Use ใช Yes อิเล็กทรอนิกส Social Network establishments ที่สถานฯ ที่อื่น None No ของตนเอง ของคนอื่น ตนเอง Use other e-Marketplace Sale through Sale through Use own place own website other website establishment 127 127 127 105 1 104 1 104 3,347 76 3 3,268 77 3,270 11 9 10 8 721 30 691 26 695 6 5 6 5 335 10 325 10 325 1 1 607 17 3 587 21 586 3 3 3 3 182 1 181 1 181 186 4 182 4 182 1 243 3 240 3 240 181 4 177 4 177 245 2 243 3 242 165 1 164 1 164 106 1 105 1 105 156 1 155 1 155 1 220 2 218 2 218 1,232 24 1 1,207 23 1,209 12 3 8 197 5 1 191 4 193 2 189 10 179 10 179 6 3 2 420 8 412 8 412 6 4 175 1 174 1 174 128 128 128 123 123 123 -

ไมมี No

127 105 3,330 710 334 604 182 185 243 181 245 165 106 155 220 1,216 195 181 414 175 128 123

Amphoe/Tambon

TambonBan Mai TambonPhu Han AmphoeNam Phong TambonNam Phong TambonWang Chai TambonNong Kung TambonBua Yai TambonSa-at TambonMuang Wan TambonBan Kham TambonBua Ngoen TambonSai Mun TambonTha Krasoem TambonPhang Thui TambonKut Nam Sai AmphoeUbolratana TambonKhok Sung TambonBan Dong TambonKhuean Ubolratana TambonNa Kham TambonSi Suk Samran TambonThung Pong


ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ และตําบล (ตอ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอกระนวน ตําบลหนองโก ตําบลหนองกุงใหญ ตําบลหวยโจด ตําบลหวยยาง ตําบลบานฝาง ตําบลดูนสาด ตําบลหนองโน ตําบลน้ําออม ตําบลหัวนาคํา อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเพีย ตําบลบานลาน ตําบลแคนเหนือ ตําบลภูเหล็ก ตําบลปาปอ ตําบลหินตั้ง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหัวหนอง

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology จํานวน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ Use computer Use internet Sales of goods via internet ไมใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง Number of ใช / Use ใช Yes อิเล็กทรอนิกส Social Network establishments ที่สถานฯ ที่อื่น None No ของตนเอง ของคนอื่น ตนเอง Use other e-Marketplace Sale through Sale through Use own place own website other website establishment 2,144 82 2,062 66 2,078 8 3 6 2 1,018 59 959 50 968 8 3 4 2 165 2 163 2 163 190 190 190 82 82 82 2 197 3 194 3 194 140 1 139 1 139 153 13 140 6 147 92 3 89 3 89 107 1 106 1 106 3,136 106 4 3,026 92 3,044 19 19 21 18 627 43 584 42 585 11 17 14 10 1,200 51 3 1,146 38 1,162 7 2 4 8 221 3 218 3 218 1 170 1 169 1 169 125 1 124 1 124 137 137 137 159 159 159 196 196 196 210 2 208 2 208 91 6 85 5 86 1 2 -

ไมมี No

2,129 1,005 165 190 80 197 140 153 92 107 3,094 603 1,185 220 170 125 137 159 196 210 89

Amphoe/Tambon

AmphoeKranuan TambonNong Ko TambonNong Kung Yai TambonHuai Chot TambonHuai Yang TambonBan Fang TambonDun Sat TambonNong No TambonNam Om TambonHua Na Kham AmphoeBan Phai TambonBan Phai TambonNai Mueang TambonMueang Phia TambonBan Lan TambonKhaen Nuea TambonPhu Lek TambonPa Po TambonHin Tang TambonNong Nam Sai TambonHua Nong


ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ และตําบล (ตอ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอเปอยนอย ตําบลเปอยนอย ตําบลวังมวง ตําบลขามปอม ตําบลสระแกว อําเภอพล ตําบลเมืองพล ตําบลโจดหนองแก ตําบลเกางิ้ว ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ ตําบลเพ็กใหญ ตําบลโคกสงา ตําบลหนองแวงนางเบา ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา ตําบลโสกนกเต็น ตําบลหัวทุง อําเภอแวงใหญ ตําบลคอนฉิม ตําบลใหมนาเพียง ตําบลโนนทอง

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology จํานวน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ Use computer Use internet Sales of goods via internet ไมใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง Number of ใช / Use ใช Yes อิเล็กทรอนิกส Social Network establishments ที่สถานฯ ที่อื่น None No ของตนเอง ของคนอื่น ตนเอง Use other e-Marketplace Sale through Sale through Use own place own website other website establishment 682 16 666 15 667 262 15 247 14 248 110 110 110 118 1 117 1 117 192 192 192 2,761 83 2,678 74 2,687 17 7 4 13 1,138 57 1,081 51 1,087 16 7 4 11 170 5 165 4 166 1 178 11 167 11 167 1 1 96 96 96 222 1 221 222 190 190 190 149 149 149 146 146 146 138 7 131 6 132 94 94 94 130 130 130 110 2 108 2 108 936 9 927 8 928 165 165 165 238 1 237 1 237 156 156 156 -

ไมมี No

682 262 110 118 192 2,739 1,118 169 177 96 222 190 149 146 138 94 130 110 936 165 238 156

Amphoe/Tambon

AmphoePueai Noi TambonPueai Noi TambonWang Muang TambonKham Pom TambonSa Kaeo AmphoePhon TambonMueang Phon TambonChot Nong Kae TambonKao Ngio TambonNong Makhuea TambonNong Waeng Sok Phra TambonPhek Yai TambonKhok Sa-nga TambonNong Waeng Nang Bao TambonLom Khom TambonNon Kha TambonSok Nok Ten TambonHua Thung AmphoeWaeng Yai TambonKhon Chim TambonMai Na Phiang TambonNon Thong


ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ และตําบล (ตอ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลแวงใหญ ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย ตําบลกานเหลือง ตําบลทานางแนว ตําบลละหานนา ตําบลทาวัด ตําบลทางขวาง อําเภอหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง ตําบลคึมชาด ตําบลโนนธาตุ ตําบลตะกั่วปา ตําบลสําโรง ตําบลหนองเม็ก ตําบลดอนดู ตําบลดงเค็ง ตําบลหันโจด ตําบลดอนดั่ง ตําบลวังหิน ตําบลหนองไผลอม

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology จํานวน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ Use computer Use internet Sales of goods via internet ไมใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง Number of ใช / Use ใช Yes อิเล็กทรอนิกส Social Network establishments ที่สถานฯ ที่อื่น None No ของตนเอง ของคนอื่น ตนเอง Use other e-Marketplace Sale through Sale through Use own place own website other website establishment 271 7 264 6 265 106 1 105 1 105 1,247 8 1,239 9 1,238 349 6 343 6 343 282 282 1 281 122 122 122 191 191 191 129 2 127 2 127 174 174 174 1,940 38 1,902 38 1,902 1 2 636 35 601 35 601 1 2 114 114 114 107 107 107 104 1 103 1 103 93 93 93 168 168 168 165 165 165 114 114 114 118 118 118 102 2 100 2 100 78 78 78 141 141 141 -

ไมมี No

271 106 1,247 349 282 122 191 129 174 1,938 634 114 107 104 93 168 165 114 118 102 78 141

Amphoe/Tambon

TambonWaeng Yai TambonNon Sa-at AmphoeWaeng Noi TambonWaeng Noi TambonKan Lueang TambonTha Nang Naeo TambonLahan Na TambonTha Wat TambonThang Khwang AmphoeNong Song Hong TambonNong Song Hong TambonKhuem Chat TambonNon That TambonTakua Pa TambonSamrong TambonNong Mek TambonDon Du TambonDong Kheng TambonHan Chot TambonDon Dang TambonWang Hin TambonNong Phai Lom


ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ และตําบล (ตอ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอภูเวียง ตําบลบานเรือ ตําบลหวาทอง ตําบลกุดขอนแกน ตําบลนาชุมแสง ตําบลนาหวา ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงเซิน ตําบลสงเปอย ตําบลทุงชมพู ตําบลดินดํา ตําบลภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี ตําบลกุดเคา ตําบลสวนหมอน ตําบลหนองแปน ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน ตําบลนาขา ตําบลนางาม ตําบลทาศาลา

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology จํานวน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ Use computer Use internet Sales of goods via internet ไมใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง Number of ใช / Use ใช Yes อิเล็กทรอนิกส Social Network establishments ที่สถานฯ ที่อื่น None No ของตนเอง ของคนอื่น ตนเอง Use other e-Marketplace Sale through Sale through Use own place own website other website establishment 1,915 41 1,874 27 1,888 3 2 2 1 111 111 111 144 144 144 156 1 155 1 155 143 2 141 2 141 113 113 113 218 1 217 2 216 126 126 126 140 140 140 132 132 132 101 101 101 531 37 494 22 509 3 2 2 1 1,903 73 1,830 72 1,831 2 2 9 3 535 69 466 69 466 2 2 9 3 171 171 171 166 166 166 271 1 270 1 270 220 220 220 195 195 195 163 2 161 2 161 182 1 181 182 -

ไมมี No

1,912 111 144 156 143 113 218 126 140 132 101 528 1,893 525 171 166 271 220 195 163 182

Amphoe/Tambon

AmphoePhu Wiang TambonBan Ruea TambonWa Thong TambonKut Khon Kaen TambonNa Chum Saeng TambonNa Wa TambonNong Kung Thanasan TambonNong Kung Soen TambonSong Pueai TambonThung Chomphu TambonDin Dam TambonPhu Wiang AmphoeMancha Khiri TambonKut Khao TambonSuan Mon TambonNong Paen TambonPhon Phek TambonKham Khaen TambonNa Kha TambonNa Ngam TambonTha Sala


ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ และตําบล (ตอ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอชนบท ตําบลชนบท ตําบลกุดเพียขอม ตําบลวังแสง ตําบลหวยแก ตําบลบานแทน ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลโนนพะยอม ตําบลปอแดง อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง ตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลคํามวง อําเภอภูผามาน ตําบลโนนคอม ตําบลนาฝาย ตําบลภูผามาน ตําบลวังสวาบ ตําบลหวยมวง

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology จํานวน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ Use computer Use internet Sales of goods via internet ไมใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง Number of ใช / Use ใช Yes อิเล็กทรอนิกส Social Network establishments ที่สถานฯ ที่อื่น None No ของตนเอง ของคนอื่น ตนเอง Use other e-Marketplace Sale through Sale through Use own place own website other website establishment 1,645 19 1 1,625 15 1,630 481 15 1 465 11 470 104 1 103 1 103 260 1 259 1 259 167 1 166 1 166 79 79 79 266 1 265 1 265 189 189 189 99 99 99 1,352 38 1,314 37 1,315 3 1 3 1 324 9 315 8 316 2 193 1 192 1 192 115 115 115 188 1 187 1 187 532 27 505 27 505 3 1 1 1 742 8 734 8 734 145 3 142 3 142 77 77 77 248 4 244 4 244 90 90 90 182 1 181 1 181 -

ไมมี No

1,645 481 104 260 167 79 266 189 99 1,347 322 193 115 188 529 742 145 77 248 90 182

Amphoe/Tambon

AmphoeChonnabot TambonChonnabot TambonKut Phia Khom TambonWang Saeng TambonHuai Kae TambonBan Thaen TambonSi Bun Rueang TambonNon Phayom TambonPo Daeng AmphoeKhao Suan Kwang TambonKhao Suan Kwang TambonDong Mueang Aem TambonNa Ngio TambonNon Sombun TambonKham Muang AmphoePhu Pha Man TambonNon Khom TambonNa Fai TambonPhupha Man TambonWang Sawap TambonHuai Muang


ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ และตําบล (ตอ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน ตําบลคําแมด ตําบลบานโนน ตําบลคูคํา ตําบลหวยเตย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ตําบลบานโคก ตําบลโพธิ์ไชย ตําบลซับสมบูรณ ตําบลนาแพง อําเภอหนองนาคํา ตําบลกุดธาตุ ตําบลบานโคก ตําบลขนวน อําเภอบานแฮด ตําบลบานแฮด ตําบลโคกสําราญ ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลหนองแซง อําเภอโนนศิลา ตําบลโนนศิลา

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology จํานวน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ Use computer Use internet Sales of goods via internet ไมใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง Number of ใช / Use ใช Yes อิเล็กทรอนิกส Social Network establishments ที่สถานฯ ที่อื่น None No ของตนเอง ของคนอื่น ตนเอง Use other e-Marketplace Sale through Sale through Use own place own website other website establishment 535 11 524 11 524 2 1 168 6 162 6 162 1 47 1 46 1 46 1 128 2 126 2 126 1 90 1 89 1 89 102 1 101 1 101 627 6 621 7 620 1 2 2 2 254 5 249 6 248 1 2 1 2 163 163 163 125 125 125 85 1 84 1 84 1 501 1 500 1 500 227 227 227 94 94 94 180 1 179 1 179 807 20 4 783 21 786 6 1 1 2 283 15 3 265 15 268 5 1 1 1 234 2 1 231 3 231 1 1 186 2 184 2 184 104 1 103 1 103 832 6 826 6 826 228 4 224 4 224 -

ไมมี No

532 167 46 127 90 102 624 252 163 125 84 501 227 94 180 801 278 233 186 104 832 228

Amphoe/Tambon

AmphoeSam Sung TambonKranuan TambonKham Maet TambonBan Non TambonKhu Kham TambonHuai Toei AmphoeKhok Pho Chai TambonBan Khok TambonPho Chai TambonSap Sombun TambonNa Phaeng AmphoeNong Na Kham TambonKut That TambonBan Khok TambonKhanuan AmphoeBan Haet TambonBan Haet TambonKhok Samran TambonNon Sombun TambonNong Saeng AmphoeNon Sila TambonNon Sila


ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ และตําบล (ตอ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.)

อําเภอ/ตําบล

ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลบานหัน ตําบลเปอยใหญ ตําบลโนนแดง อําเภอเวียงเกา ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกาพัฒนา ตําบลเขานอย

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology จํานวน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ Use computer Use internet Sales of goods via internet ไมใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง Number of ใช / Use ใช Yes อิเล็กทรอนิกส Social Network establishments ที่สถานฯ ที่อื่น None No ของตนเอง ของคนอื่น ตนเอง Use other e-Marketplace Sale through Sale through Use own place own website other website establishment 168 168 168 241 241 241 96 96 96 99 2 97 2 97 448 15 433 8 440 1 1 243 13 230 6 237 1 1 90 2 88 2 88 115 115 115 -

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

ไมมี No

168 241 96 99 446 241 90 115

Amphoe/Tambon

TambonNong Pla Mo TambonBan Han TambonPueai Yai TambonNon Daeng AmphoeWiang Kao TambonNai Mueang TambonMueang Kao Phatthana TambonKhao Noi


ตาราง 12 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 12 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รวม

รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization จํานวน สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สวนราชการ สหกรณ กลุมแมบาน สมาคม มูลนิธิ สถานประกอบการ Individual หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ Cooperatives Community Association Foundation Number of proprietor นิติบุคคล (มหาชน) Government, enterprise establishments Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited

อื่น ๆ Others

Economic activity

60,781

57,820

850

1,374

45

166

517

4

-

5

10,922 91

10,285 79

114 -

152 2

2 -

6 -

361 10

-

-

2 -

Manufacturing Sewerage, waste management and remediation activities

การกอสราง

1,446

1,311

83

49

-

-

3

-

-

-

Construction

การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต การขายสง

4,635 1,682

4,291 1,464

119 80

225 126

-

12

-

-

-

-

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade

21,682 2,581 339 6,626 362 3,182 532 966 409 5,323 3

20,562 2,481 312 6,550 324 3,110 477 890 398 5,286 -

337 32 15 13 4 8 10 21 2 10 2

498 66 11 61 29 28 45 53 6 22 1

4 1 1 1 35 1 -

146 1 1 -

130 1 1 4 2 5 -

2 2 -

-

3 -

Retail trade Land transport and storage Accommodation Food and beverage service activities Information and communication Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Private hospital activities

การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

Total


ตาราง 13 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 13 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รวม การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต การขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 60,781 10,922 91 1,446 4,635 1,682 21,682 2,581 339 6,626 362 3,182 532 966 409 5,323 3

รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ Form of economic organization สํานักงานแหงเดียว สํานักงานใหญ สํานักงานสาขา อื่นๆ Single unit Head office Branch Others 60,243 10,879 91 1,442 4,564 1,653 21,406 2,566 336 6,577 350 3,179 528 951 407 5,311 3

113 18 3 28 9 39 4 2 2 1 2 2 3 -

425 25 1 43 20 237 11 1 47 12 2 2 13 2 9 -

-

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

Economic activity

Total Manufacturing Sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade Land transport and storage Accommodation Food and beverage service activities Information and communication Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Private hospital activities


ตาราง 14 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 14 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE HOLDING AND ECONOMIC ACTIVITY

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รวม

จํานวน ไมมีตางประเทศ สัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน สถานประกอบการ รวมลงทุนหรือถือหุน Proportion of foreign investment or share holding Number of No foreign's investment รวม < 10% 10 - 50% > 50% establishments or share holding Total

Economic activity

1,374 152 2

1,351 149 2

23 3 -

17 3 -

2 -

4 -

Manufacturing Sewerage, waste management and remediation activities

49 225 126 498 66

48 223 122 491 64

1 2 4 7 2

4 5 1

2 -

1 2 1

Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade Land transport and storage

ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

11 61 29

10 61 28

1 1

1 1

-

-

Accommodation Food and beverage service activities Information and communication

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค

28 45

27 45

1 -

1 -

-

-

Real estate activities Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ

53 6 22

53 6 21

1

1

-

-

Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities

1

1

-

-

-

-

Private hospital activities

การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต การขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา

กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

หมายเหตุ : เฉพาะสถานประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งตามกฏหมายเปนบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) Note : Only establishments which were company limited and public company limited. ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

Total


ตาราง 15 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 15 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged) Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000

รวม

60,781 10,922

57,381 10,122

2,185 378

521 145

231 89

123 38

81 30

131 55

79 34

21 12

21 13

4 3

3 3

Total Manufacturing

การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต

91 1,446 4,635

78 1,239 4,249

2 159 278

3 27 53

3 10 17

5 11

1 1 9

1 4 7

3 1 10

1

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1,682 21,682 2,581

1,404 20,783 2,491

189 616 48

36 140 20

19 45 10

15 28 3

1 20 3

11 22 4

6 22 1

1 4 1

2 -

-

-

Wholesale trade Retail trade Land transport and storage

ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

339 6,626 362

250 6,304 333

53 240 20

14 46 5

4 15 2

7 8 -

1 5 2

9 7 -

1 1 -

-

-

-

-

Accommodation Food and beverage service activities Information and communication

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

3,182 532 966 409

3,120 476 922 350

47 45 29 29

6 6 5 9

4 4 1 7

1 1 4

1 2 3

4 3 4

-

1 -

1 3

1 -

-

Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation

กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

5,323 3

5,260 -

52 -

6 -

1 -

2 -

2 -

-

-

1

2

-

-

Other service activities Private hospital activities

การผลิต

การขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.


ตาราง 16 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 16 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จํานวน คนทํางาน Number of persons engaged

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged) Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

164,512 41,307 510

104,487 16,592 139

16,695 3,045 16

6,790 1,965 42

4,290 1,684 54

2,821 858 -

2,312 858 30

5,282 2,194 50

5,479 2,336 179

2,737 1,519 -

6,293 3,775 -

3,333 2,488 -

การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต การขายสง

4,706 13,616 6,947

2,643 8,863 3,386

1,195 2,067 1,420

347 670 471

179 300 354

115 253 352

27 257 30

145 268 410

55 797 419

141 105

-

-

- Construction - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles - Wholesale trade

การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม

50,310 4,866 2,048

38,245 3,491 734

4,665 401 422

1,788 274 183

817 184 74

651 66 159

571 87 30

959 182 368

1,501 61 78

560 120 -

553 -

-

- Retail trade - Land transport and storage - Accommodation

บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย

15,718 967 6,517

12,386 655 5,843

1,804 148 348

584 68 76

285 38 76

189 -

145 58 26

272 148

53 -

-

-

-

- Food and beverage service activities - Information and communication - Real estate activities

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค

1,637

1,139

326

77

72

23

-

-

-

-

-

-

- Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

3,654 2,334 8,411 964

1,848 675 7,848 -

228 241 369 -

62 109 74 -

20 137 16 -

22 87 46 -

56 79 58 -

139 147 -

-

132 160

302 859 804

845 -

รวม การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 3,993 Total 3,993 Manufacturing - Sewerage, waste management and remediation activities

-

Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Private hospital activities


ตาราง 17 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 17 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES) AND ECONOMIC ACTIVITY

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รวม การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) Size of establishment (Number of employees) > 1,000

ไมมี No

4

3

46,396

11 -

3 -

3 -

8,836 68

1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000

60,781

12,138

1,322

337

204

87

82

104

65

21

18

10,922 91

1,498 12

252 2

98 2

79 2

25 -

31 1

45 1

30 3

11 -

การกอสราง

1,446

489

93

20

8

3

-

4

-

-

-

-

-

829

การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต การขายสง

4,635 1,682

1,695 687

160 100

34 25

15 16

8 12

10 5

7 7

9 6

1 1

-

-

-

2,696 823

21,682 2,581 339 6,626 362 3,182 532 966 409 5,323 3

3,581 258 179 1,500 99 780 218 263 88 791 -

386 43 35 129 11 23 24 21 21 22 -

88 17 10 23 3 3 5 3 2 4 -

37 10 6 11 2 3 2 1 11 1 -

20 3 3 9 1 2 1 -

14 3 1 6 2 3 2 4 -

16 4 9 5 2 3 1 -

14 1 1 1 -

4 1 1 1 1

2 1 2 2

1 -

-

17,520 2,241 95 4,942 245 2,368 283 669 277 4,504 -

การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

Economic activity

Total Manufacturing Sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade Land transport and storage Accommodation Food and beverage service activities Information and communication Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Private hospital activities


ตาราง 18 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 18 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รวม การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต การขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

จํานวน ลูกจาง Number of employees 72,278 25,055 354 2,662 7,133 4,291 15,420 1,667 1,453 5,120 460 1,619 818 2,240 1,525 1,497 964

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Size of establishment (Number of persons engaged) Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

19,792 12,830 2,419 2,306 17 14 954 948 2,941 1,639 1,191 1,100 5,752 3,591 368 357 321 306 2,417 1,300 178 127 1,075 246 434 254 486 186 146 176 1,093 280 -

5,694 1,467 38 315 601 400 1,556 253 163 504 59 68 73 59 74 64 -

16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1,000 > 1,000 3,755 1,482 33 150 288 318 677 176 70 266 38 60 37 20 125 15 -

2,468 750 108 218 338 525 66 139 182 20 22 80 20 -

2,109 767 29 25 254 29 512 86 29 137 58 26 56 76 25 -

4,576 1,857 49 112 262 396 693 180 349 261 144 135 138 -

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

4,869 2,251 174 50 789 414 1,001 61 76 53 -

2,727 1,509 141 105 560 120 132 160

6,133 3,766 553 300 710 804

3,332 2,488 844 -

3,993 3,993 -

Total Manufacturing Sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade Land transport and storage Accommodation Food and beverage service activities Information and communication Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Private hospital activities


ตาราง 19 จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 19 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND ECONOMIC ACTIVITY

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รวม การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต การขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments 60,781 10,922 91 1,446 4,635 1,682 21,682 2,581 339 6,626 362 3,182 532 966 409 5,323 3

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ (ป) Period of operation (Year) <5

5-9

10 - 19

20 - 29

> 30

10,495 795 13 384 862 208 4,218 164 104 1,744 89 482 105 143 100 1,083 1

21,931 3,334 59 568 1,645 635 7,581 1,072 140 2,572 168 1,293 189 381 153 2,139 2

23,971 5,583 18 437 1,845 713 8,259 1,214 85 1,983 88 1,231 208 387 135 1,785 -

3,874 1,066 1 53 246 110 1,417 118 9 300 16 167 27 47 17 280 -

510 144 4 37 16 207 13 1 27 1 9 3 8 4 36 -

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

Economic activity

Total Manufacturing Sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade Land transport and storage Accommodation Food and beverage service activities Information and communication Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Private hospital activities


ตาราง 20 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 20 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND ECONOMIC ACTIVITY

SIZE.R = 2

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รวม การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต การขายสง การขายปลีก การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

จํานวน สถานประกอบการ Number of establishments

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต Use computer Use internet Sales of goods via internet ใช / Use ไมใช ใช ไมใช ขายผานทางเว็บไซด ขายผานทางเว็บไซด ขายผานตลาดกลาง ขายผานทาง ที่สถานฯ ที่อื่น None Yes No ของตนเอง ของคนอื่น อิเล็กทรอนิกส Social Network ตนเอง Use other Sale through Sale through e-Marketplace Use own place own website other website establishment

60,781

2,315

35

58,431

1,998

58,783

279

140

213

264

60,227

10,922 91

232 -

1 -

10,689 91

214 -

10,708 91

40 -

19 -

21 -

29 -

10,864 91

1,446

47

-

1,399

40

1,406

4

2

3

5

1,436

4,635 1,682 21,682 2,581 339 6,626 362 3,182 532 966 409 5,323 3

185 119 691 39 100 99 167 166 155 128 87 98 2

2 1 7 2 1 7 1 11 2 -

4,448 1,562 20,984 2,542 237 6,526 188 3,015 377 838 311 5,223 1

155 108 474 36 95 75 167 200 136 119 95 82 2

4,480 1,574 21,208 2,545 244 6,551 195 2,982 396 847 314 5,241 1

29 27 94 9 20 10 12 5 8 11 7 3 -

12 17 43 6 12 4 5 3 7 10 -

15 16 77 6 13 10 10 5 16 12 2 7 -

23 18 68 6 30 21 8 12 18 20 1 5 -

4,574 1,640 21,514 2,571 296 6,590 339 3,165 499 937 399 5,309 3

ที่มา : สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัด ขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Khon Kaen Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

Economic activity

ไมมี No

Total Manufacturing Sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade Land transport and storage Accommodation Food and beverage service activities Information and communication Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Private hospital activities


สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดขอนแก่น  

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญใน การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมี...

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดขอนแก่น  

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญใน การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมี...

Advertisement