Page 1

�ប�ំស���ហ៍

តៃម� ១០០០េរៀល Email : khmertodaynews@gmail.com ឆា�ទ ំ 1 ី េលខ 04 ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទ2 ី 7 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

ទំនាក់ទំនងផ្សោយពណិជ�កម� ៈ 012 615 224 / 066 27 3333

ករយាល័ យនព ិ ិ ន� ៈ 012 898 335 / 097 9000 936

យឹម សុវណ�ៈ បក��សេ���ះ�តិនឹងឈ�ះេលើបក���ប�ជន, ៃផ សុី�ន បដិេសធ

�រអភិវឌ��ន៍ និង អភិរក�����ទ�ពះវ��រ

មិន�ត�វរង់�ំ�រយល់�ពមពីៃថេឡើយ រ ជ ធា ន ី ភ�ំ េ ព ញ ៖

សំ ណុំ េ រ ឿ ង

្របាសទ្រពះវ ហរបានន ិ ិ ង កំ ពុ ង ឋិត េន ក�ុ ងករទន�ឹ ង រង់ ចំ ក របក្រសយរបស់

តុលករអន�រជាតទ ិ ្រី ក�ងឡាេអ េនេឡយ ើ

បនា�ប់ពីគូវវទកម� ិ ុ ជា-ៃថ បានេធ�ើដំេណើរ

េទតស៊ូ មតិ   និ ង ផ� ល់ សក�ី ក ម� ម� ង មា� ក់ េនតុលកររួចមកេហយ ើ េនាះ ប៉ែុ ន�អែី� ដល េនចំ េ ពះមុ ខ គឺ   ករអភិ រ ក្ស និ ង ករ អភិ វ ឌ្ឍន៍ ្របាសទ្រពះវ ហ ិ រ ែដលបាន ក�យេទជាសម្បត�េិ បតក ិ ភណ�ពភ ិ ពេលក អស់កលជាង៥ឆា�ម ំ កេហយ ើ េនះ ។

ក2

្របាសទ្រពះវហររបស់ ែខ�រ្រត�វបានចុ ះប��ី ជាសម្បត�េបត កភណ � ពិភពេលកេនៃថ�ទី 7កក�ដ 2008 ិ ិ ិ

នគរ�លេសដ�កិច��ក់កុង�ត�លជជុះយកលុយ�ម

ទស�នៈល�ីេល�ើ

ផ��វ�តិ បេង�ើត�រ��ំង��ក់ពីពលរដ�មុនេ�ះេ��ត ...ទឹកហូរ

កំណត់ផវព �ូ ី េបា៉យែប៉ត ដល់ ្រក�ងេសរេី សភ័ណ មនបុ៉សិ៍8 � កែន�ងត្រម�វឲ្យឈ�ញចូ ួ លបង់លុយ

េសចក�ី រ យករណ៍ តមបណា � េខត�

បក្សសេ�ង�ះជាតិ

ទីស�ីករណ៍គណៈរដ�ម�ន�ី

លំហូរចកេចញពីបក្សសេ�ង�ះជាតិ អ�កផា�ច់ខនេល �ួ ើកពីកត�8ចំណុច ក�ុ ង្រគាែដលយុ ទ� នា ករេឃាសនា

េ បា ះ េ ឆា� ត បា ន ឈ ន ចូ ល ម ក ដ ល់

ប ណា � គ ណ ប ក ្ស ន េ យា បា យ នី មួ យ ៗ បានសែម� ង នូ វក�ី ស ង្ឃ ឹ ម របស់ ខ�ួ នក�ុ ង

ក រ ដ េ ណ�ើ ម យ ក ជ័ យ ជំ ន ះ ស ្រមាប់ អណត�ិទី5េនះ។

ក2

�េមរ�កជួបក�ី���ស់��ងធ�ន់ធ�រខណៈ Edward Snowden �ត�ត�ងេរឿង��សូវ ែស្បកមុខពិតរបស់ អេមរកកំ ិ ពុង្រត�វ បានលត្រតដងេដយអតត ី ្រក�មចរកម� សមា� ត់រ បស់ ខួ � នេធ�ើ ឲ ្យអេមរ ក ិ មានករ

្រព�យបារម�យា៉ងខ�ង ំ ដល់ សន�ិសុខសុ វត�ិ ភាពនាេពលអនាគត។ 

ក9

េលក Edward Snowden

េ�ង�រៃថ�12 ែខ12 ��ំ2013

េឃាសនាេបាះេឆា� តបានឈនចូ ល មក

រជធានី ភំ �េ ពញ ៖

ដល់ េ ទេហើ យ ក�ី   ក៏េ គបន� េ ឃើ ញ វត� មា ន

មា ន ព័ ត៌ មា ន ជា េ ្រ ចើ ន េ លើ ក េ ឡើ ង ថា

នគរបាលេសដ� កិ ច� ម ហៃផ�   ដក់ បុ៉ សិ៍�

កន� ង េទធា� ប់

សរ៉ យ សក� ណា  កំ ពុងែតេ្រត�មខ�ួ ន

តមបណា � ផ�ូ វជាតិ មួយ ចំ នួ ន  េដើ ម ្ប ក ី ក់

ចកេចញពី ស ង� ម សិ ល្បៈ េហើ យ េទ

រេទះេគា្រកបី្របជាពលរដ�ដឹកអុស ធ្យូង

សហរដ� អ េមរ ក ិ បនា� ប់ ពី េ រៀបអពហ៍

សេម្បម ើ ផងែដរមុនករេបាះេឆា�ត។

ជា មួ យ នឹ ង ក រ េ ្រ ត � ម ខ�ួ ន ច ក េ ច ញ

យកលុ យពី រ ថយន� ដឹ ក ទំ និ ញ  និ ង កក់

ក ស ង ស ង� ម ្រគ�ស រ ថ�ី មួ យ េ ន ទឹ ក ដី

បេង�ើ ត ឲ្យមានករថា�ំ ង ថា� ក់ យា៉ ងេ្រចើ ន

ក9

េលក ៃផ សុ ីផាន អ�កនា ំពក្យ

េលើលូ... ���យ សក�� ចូល

នានាបានឲ្យដឹងថា េទះបីជាយុ ទ�នាករ

នាយឩត�មេសនីយ៍ េនត សេវឿន អគ�សង � ករនគរបាលជាតិ

េលក យម ឹ សុ វណ� អ�កនា ំពក្យ

ពិ ព ហ៍ នា ចុ ង ឆា� 2 ំ 013េនះ។ េភ��ងេដម ើ ឆា� ំជន់លិចទី្រក�ងគុ ជ

ក3

្រសបគា�

េដយគា� នស� យ្រសេណាះេពលេនះ តរសែម� ង សម្បុ រេខ� ្រសែអមមានមន�

ក8


ក2

្រពឹត�ិករណ៍នេយាបាយ និង េសដ�កិច�

ឆា�ទ ំ 1 ី េលខ 04 ៃថ�្រហស្បតិ៍ ទ2 ី 7 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

យឹម សុវណ�ៈ បក��សេ���ះ�តិ... �រអភិវឌ��ន៍ និង អភិរក�����ទ... តមកពីទំព័រ

ក1

1 មុឺ ន នា ក់ េ ទ ៀ ត េ ន ទី ្រក�ង ត េ ខ�   េ ដើ ម ្ប ី

បានបំ ៃ ភ� ស ច� ធ ម៌ ្របវត�ិ ស �ស�េ ដយេលើ ក

ដែង� ជុំ វ ញរជធាន ិ ី ភ�ំេ ពញ ែស�ងរកករគាំ្រទ

េ ឡើ ង ថា   គុ ក ទួ ល ែ ស� ង ជា គុ ក សិ ប ្ប និ ម�ិ ត

ពី្របជាពលរដ�។

ែដល្រត�វបានេគេរៀបចំេឡើង។

ជាមួយគា�េនះេគបានដង ឹ ែដរថា គណបក្ស

៥.េមដឹ ក នាំប ក្សេនះ បានបំ ផុ ស ឲ្យករ

េលក យឹម សុ វណ� ម�ន�ីជាន់ខ�ស់ និងជា

្របជាជនកម�ុ ជា នឹ ង ្របមូ ល ផ�ុំ គា� េនទី ្រក�ង

បះេបារ និងភាពវកវរក� ឹ ុ ងសង�មតមរយៈករ

អ� ក នាំ ព ក្យៃនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បា ន

េកះេព្រជដ៏េ្រចើនកុ ះករដែង�ក្បួនែស�ងរកករ

េលើកេឡើងថា នឹងមានករេសើេរកម� ើ សិទ�ិ និង

ែថ� ង ្របាប់ប ច�ុ ប្បន� ភា ពកលពី ល� ចៃថ� ទី 2 6

គាំ ្រទពី ្របជា ព ល រ ដ� មា� ស់ េ ឆា� ត ផ ង ែ ដ រ ។

កច � ន្យោ្រសបច្បោប់ែដលកំពុងមានជាធរមាន ិ ស

ែខមថ ំ 013ថា គណបក្សសេ�ង�ះជាតិ ិ ុនា ឆា�2

អ�ីែដលេគេមល ើ េឃើញនាេពលេនះគឺរលកៃន

េនេពលែដលគណបក្សេនះឈ� ះ េឆា� ត។

ែដលជាគណបក្សរួមប��ូ លគា�រវងគណបក្ស

ករចកេចញរបស់ សកម�ជនសំ ខន់ៗមួយចំ

ជំ ហ រែបបេនះ មិ ន ខុ សអ�ី ពី ទ េង�ើ ែ ដលពួ ក

សម រង្សុ ី និងគណបក្សសិទ�ិមនុស្សនឹងទទួល

នួនរបស់គណបក្សសេ�ង�ះជាតិ ែដលអចេធ�ើ

្របល័ យពូ ជសសន៍   ប៉ុ ល  ពត បានអនុ វត�

បានជ័យ ជំ ន ះេលើ គ ណបក្ស្របជាជនកម�ុ ជា

ឲ្យេគេមើល េឃើ ញ ថា គណបក្ស្របឆាំង មួយ

េនចេនា�ះឆា�១ ំ ៩៧៥-១៩៧៩។

កំពុងកន់អំណាច េដយសរែតប��ធំៗជា

េ ន ះ ្រស�ត ចុ ះ ្របជា ្របិយ ភា ព ៃ ន ក រ គាំ ្រទ

៦. េមដឹកនាំបក្សេនះបានបំផុត និងជំរុញ

គណៈកមា�ធិករេបតិកភណ�ពិភពេលក

អយុ ជី វ ត ិ ជាតិ មួ យ ចំ នួ ន  ែដលគណបក្ស

បណា � លមកពីប��ៃផ�កុ �ងមានកររេង�ះរេង�ើ

ឲ្យមានចលចលបះេបាររត់ចូលៃ្រពេដើម្បប ី ង�

េលើកទ៣ ី ៧ ែដលេរៀបចំេឡង ើ េន្របេទស

្របជាជនកម�ុជាកំពុងកន់អំណាចសព�ៃថ�េនះ

កន់ែតខ�ង ំ ។

ស�ង�ម្របឆាំង នឹងរជរដ�ភបា ិ ល្រសបច្បោប់

កម�ុ ជាក�ុ ងនាមកម�ុ ជាជាមា� ស់ ផ� ះ  និ ង ជា

មន ិ អចេដះ្រសយបាន។

អ តី ត តំ ណា ង រ �ស�ម ណ� ល កំ ព ង់ ច ម

ែដលេកើ ត េចញពី ក រេបាះេឆា� ត្រសបតម

ក1

តមកពីទំព័រ

េគអចនយា ិ យបានថា កច ិ ្រ� បជុរំ បស់

្របធានប�ូ រេវណ វគឺ ឱ កសដ៏មា នសរៈ

សំ ខ ន់មួយ  ែដលកម�ុ ជាមិន ្រត�វ េភ� ច នូ វ

ជ្រមាបជូ នសេម� ច អគ� ម ហេសនាបតី េតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ក ី ម�ុជាថា

ជួសជុល្របាសទ្រពះវហរ នង ិ ិ សហករ

្របធា ន ម ហ ស ន�ិ បា ត យូ េ ណ ស�ូ ។

ករពិនិត្យ និងេ្រត�មថវក េដ ិ ើម្បេី ធ�ើករ ជាមួយ ម�ន�ក ី ម�ុ ជា េដើ ម ្ប ែី ថរក្សោអភិរ ក្ស េបតក ិ ភណ�ដ៏ល�េនះ។

ឆន�ៈរបស់្របជាពលរដ�។

អ� ក នាំ ព ក្យៃនទី សី � ករគណៈរដ� ម �ន�ីម កពី

នាយកៃនគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ េនរេសៀល

នាំ ឲ ្យ្របេទសកម�ុ ជាធា� ក់ ចូ លក�ុ ងភ� ក់ េ ភ�ើ ង

ករេឆ� � តឱកសនាំ ស មាជិ ក សំ ខន់ ៗ

គណបក្ស្របជាជនកម�ុ ជា បានអះអងថា

ៃថ�ទ២ ំ ០១៣េនះ បានដក ឹ នាំ ី ៥ ែខមថ ិ ុនា ឆា�២

ស�ង�មសុី វ ល ិ សជាថ�ី   ែដលនឹ ង នាំ ម កនូ វ

មកពប � ្របេទសេផ្សងៗេទេធ�ទ ី ណា ើ ស្សនៈ

គណបក្សកំពុងកន់អណា ំ ចបច�ុប្បន�នង ឹ ទទួល

ម�ន�ី  និ ង សមាជិ ក -សមាជិ ក របស់ ខួ � នចំ នួ ន

អសន�ិសុខ ស�ិរភាព និងករវនាសហ ិ ិនេហច

កិច�េនេលើ្របាសទ្រពះវហរេនាះេឡ ិ ើយ

បានជ័យជំនះយា៉ង្រតចះ្រតចង់ជាថ�ីម�ងេទៀត

១២នាក់េធ�ើពិធី្របកសជាសធារណៈចូលរួម

ដល់ សង�មទំងមូល េហើយទេង�ើេនះេដើរផ�ុយ

េព ល គឺ ស មា ជិ កទំ ង អស់ េន គណ ៈ

េដយសរែត្របជាជនកម�ុ ជាែដលបានេផ�ើ ម

នេយាបាយជាមួយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា

ទំង្រស�ងេទនង ឹ ដេំ ណើរករអភវិ ឌ្ឍន៍េសដ�កច ិ �

កមា� ធិ ក រេបតិ ក ភណ� ពិ ភ ពេលកបាន

រស់ រ នមានជី វ ត ិ េឡើ ង វ ញ ិ េ្រកយៃថ� រ េំ ដះ

េនស� ក់ ក រគណបក្ស្របជាជនេខត� កំ ព ង់

និ ង សង� ម ែដល្របជាជនកម�ុ ជាកំ ពុ ង ទទួ ល

េទដល់ ្របាសទ្រពះវ ហរ កលព ិ ី ៃ ថ� ទី

មានេមាទនភាពណាស់ ែដលបានមក

7មករ 1979 បានេមល ើ េឃើញយា៉ងច្បោស់ ពី

ចម េ្រកមករចូ លរួមទទួលយកសមាជិកថ�ី

បានែផ�ផា�ពីករអភវិ ឌ្ឍន៍ េនះ។

១៩ មថ ិ ុនា និង បានេឃើញនូវភាពអស�រ្យ

សមទ �ិ លែដលរជរដ�ភបា ិ ផ ិ លបច�ុប្បន�េ្រកម

យា៉ ងកក់ េ ក� រក់ ទ ក់ ពី សំ ណាក់ េ លកអភិ

៧.ករ្រចបាច់ ប ��ូ លគា� រវងគណបក្ស

ៃ ន ្របាស ទ ្រពះវ ិហ រ ផា� ល់ នឹ ង ែ ភ� ក

ចូ ល រួ ម កិ ច� ្របជុំ រ បស់ គ ណៈកមា� ធិ ក រ

ករដឹ ក នាំ រ បស់ សេម� ច េតេជា ហ៊ុ ន ែសន

បា ល េ ខ ត� កំ ព ង់ ច ម   េ ល ក ប ណ�ិ ត   ហ៊ុ ន

សម រង្សុ ី  និ ង គណបក្សសិ ទ�ិ ម នុ ស ្សេទជា

េហើ យ េគរ ត ឹ ែតអចបា៉ ន់ ្របមាណែស� ង

សេ្រមចបាន។

មា៉ែណត និងេលក ហ៊ុន មា៉និត ផងែដរ។

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ គឺ ្រគាន់ែ តបំ ភ័ន� ែ ភ� ក

យ ល់ អំ ពី គុ ណ ត ៃ ម� ខ ង វ ប ្ប ធ ម៌ ៃ ន

េសចក�ីរយករណ៍ឲ្យដឹងថា េលក នួន

្របជាពលរដ� ទូ េ ទែដលជាមា� ស់ ស ន�ឹ ក េឆា� ត

្របាស ទ ្រពះវ ហ ិ រ បា ន ក ន់ ែ ត ច ្បោ ស់

បច�ុប្បន�កក ៏ ំពុងែតខិតខំេដើម្បឲ ី ្យ្របេទសជាតិ

វុ ឌ ្ឍ  ី បានសរេសរលិ ខិ ត លឈប់េ ទ្របធាន

េដើម្បេី កងចំេណញមហិច�តនេយាបាយ និង

រកចេ្រម ន ី ើ ឈនេឡើង។

បក្សរបស់ ខួ � នេដយប�� ក់ ពី មូ ល េហតុ ថា

េដម ខួ នេរៀងៗ � ើ ្បស ិ ី េ�ង�ះជវី តនេយាបាយរបស់

ែថមេទៀត។ អ�ែី ដលកម�ុជា ជាមា�ស់្រទព្យ

ចប់ពី ៃ ថ� ទី 2 7 មិថុ នា  រហូ ត ដល់ ៃ ថ� ទី 2 8

តមរយៈករចូ ល រួម សកម� ភា ពនេយាបាយ

ខ�ួ ន។

សម�័ន� ភា ពរវងេមដឹ ក នាំគ ណបក្ស

អភិ វ ឌ្ឍន៍ ្របកបេដយថិ រ ភាព និ ង ករ

កក�ដ 2013 គឺជាយុ ទ�នាករេឃាសនាេបាះ

ជា មួ យ គ ណ ប ក ្ស   ស ម   រ ង ្សុ ី   ជា ង ១ ០ ឆា� ំ

ទំងពរី េនះ គ្រឺ គាន់ែតជាសម�ន ័ ភា � ពែក�ងក�យ

ជួសជុលស�រេឡើងវញ នូ វ្របាង�្របាសទ ិ

េ ឆា� ត ែ ស� ង រ ក ក រ គាំ ្រទពី ្របជា ព ល រ ដ� ។

ក ន� ង ម ក   េ ហើ យ ចុ ង េ ្រ ក យ ចូ ល ជា មួ យ

េដើ ម ្ប ី េ បាក្របាស់ ្របជាពលរដ� ែ តប៉ុ េ ណា � ះ

្រពះវហរ ែដលរងករខូចខត។ ិ

ស្រមាប់និ តិ ក លទី 5  មានគណបក្សនេយា-

គណបក្សសេ�ង�ះជាត ិ រូបេលកមានករខកចត ិ �

ពី េ ្រពះគណបក្សទំង ពី រ េនះ េធ�ើ ក រមិន ទុ ក

គិ ត ចប់ តំ ង ពី ក រចុ ះ ប�� ី ្របាសទ

បាយចំ នួ ន 8ចូ ល រួម ក�ុ ងេនាះេគេមើល េឃើ ញ

នង ំ ចំេពះករដក ឹ នាំ  ែដល ិ អស់សង្ឃម ឹ ជាខ�ង

ចត � � តំងពថា ូ ដ�ន។ ិ គា ី � ក់ជាតិរហូតដល់ថា�ក់មល

្រពះវ ហ ិ រជាសម្បត�ិ េ បតិ ក ភណ� ពិ ភ ព

ែតគណបក្ស3ែតប៉ុេណា � ះ ែដលមានលទ�ភាព

មន ិ េគារពតមេគាលករណ៍ និងមន ិ អនុ វត�ន៍

៨.ថា� ក់ដឹ ក នាំមួយ ចំ នួ ន របស់ គ ណបក្ស

េលក (ៃថ� ទី ០ ៧ កក� ដ  ឆា� ំ  ២០០៨)

្របកួត្របែជងដេណើ� មសំ េឡងពី្របជាពលរដ�

ត ម ក ម� វ ធ ិ ី ន េ យា បា យ រ ប ស់ គ ណ ប ក ្ស ។

សេ�ង�ះជាតិ ជាបុគ�លគា�នគុ ណធម៌ ្រប្រពឹត�

បានមានដូ ចជាគណបក្ស្របជាជនកម�ុ ជា

ដូ េច�ះរូបេលកសេ្រមចលឈប់ពីគណបក្ស

អំ េ ពើ អ សី លធម៌   និ ង ខ� ះ ករទទួ ល ខុ ស្រត�វ

រហូតដល់ បច�ុប្បន� អូសបនា�យេពលជាង

កំ ពុ ង កន់អំ ណា ច, គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ

សេ�ង�ះជាតិ េដយសរមូលេហតុ សំខន់ៗ

ែ ដ ល ឆ�ុ ះ ប ��ំ ង ឲ ្យ េ ឃើ ញ យា៉ ង ច ្បោ ស់ ថា

ែដលជាគណបក្ស្របឆាំងធំជាងេគេនកម�ុជា

ដូចតេទ៖

បុគ�លទំងេនះ មន ិ មានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់

ចង់ បា នបំ ផុ តេនាះគឺ ក រអភិ រ ក្ស ករ

៥ឆា�េំ ហើយ ប៉ុែន�អង�ករយូ េណស�ូ ក៏ដូច

ជាគណៈកមា�ធក ិ រេបតក ិ ភណ�ពភ ិ ពេលក េនែតមន ិ ទន់មានលទ�ភាព ប��ូ ន្រក�ម

ឯកឧត�ម អ៊ង សុ ផែល�ត ជំនួយករ

សេម� ច េតេជានាយករដ� ម �ន�បា ី នឱ្យដឹ ង ថា ក�ុ ងជំ នួ ប ពិ ភា ក្សោែដលេធ�ើ េ ឡើ ង េន

វ មា ិ នសន�ិ ភា ពរជធានី ភ�ំ េ ពញ េលក ជំទវ អុរី ុណា បូកូវ៉ (Irina Bokova) ី បានជ្រមាបសេម�ចេតេជាថា េលកជំទវ

េ ប តិ ក ភ ណ� ពិ ភ ព េ ល ក េ លើ ក ទី ៣ ៧

េន្របេទសកម�ុ ជា េហើ យ េលកជំ ទ វ

េ ដ យ ែ ឡ ក ស មា ជិ ក   និ ង ថា� ក់ ដឹ ក នាំ

អ� ក វ ភាគមួ យ ចំ នួ ន បានេមើល េឃើ ញ អំ ពី ិ

ស�ិ រ ភាព និ ង ករអភិវ ឌ្ឍន៍  េ្រកពី ក រ្របឆាំង

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ចំ នួ ន ១៦៤នាក់  េន

ជ័យជំនះៃនករេកើនសំ េឡងរបស់ គណបក្ស

ផា� ប់មុ ខ ជាមួយ រជរដ� ភិបា លដឹ ក នាំេ ដយ

េខត� ក ណា � ល បានស�័ ្រគចិ ត� ចូ ល រួ ម ជាមួ យ

ែម៉្រតេនះេនេឡើយ ។

្របឆាំង ខណៈែដលមានករប្រង�បប្រង�មគា�។

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាវញ បនា � ប់ពីពួកេគ ិ

ថា ភាគី ៃ ថ េនែតបន� យា យី ដ ល់ ក ម�ុ ជា

ែលងមានជំេនឿេលើករដឹកនាំរបស់ េមដឹកនាំ

ប៉ុែន�អ�កតមដនសភាពករខ�ះេទៀ តនិយាយ

២.ថា� ក់ ដឹ ក នាំ ជា ន់ ខ� ស់ រ បស់ គ ណបក្ស

ថា គណបក្ស្របជាជនកម�ុ ជានឹ ង េនែតជា

េនះ គិតែតផល្របេយាជន៍ផា�ល់ ខួ �ន និងបក្ស

រ ប ស់ ខ�ួ ន ។

គណបក្សកន់អំ ណា ចៃននី តិ ក លទី 5 ៃនរដ�

ពួករបស់ខួ នែតប៉ � ុេណា � ះ េដយមន ិ បានគិតគូរ

សេ�ង�ះជាតិ េហើយេទចុ ះចូ លជាមួយគណ

សភា េដយសរែតពលរដ�ែខ�រដ៏េ្រចើនេលើស

ដល់ផល្របេយាជន៍គណបក្ស និង្របេយាជន៍

បក្ស្របជាជនកម�ុជាវញេនាះ បាន្រត� វ្របកស ិ

លុ បបន� េ បាះេឆា� តឲ្យគណបក្សេនះ សំ េ ដ

ជាតិជាធំ។

ជាសធារណៈេដយគណៈកមា�ធក ិ រ្របតប ិ ត�ិ

ក រ ច ក េ ច ញ ពី គ ណ ប ក ្ស

ជួសជុសស�រេឡង វ្របាសទហណ ិ ើ វញនូ ិ ូ� េនេលើកព ំ ល ូ ភ�ែំ ដលមានកម�សជា ់ ង៦០០ ឧបសគ�េន្រតង់

និ ង យូ េ ណស�ូ  េហើ យ ព្យោយាមររំង នូ វ ែផនករេម ែដលកម�ុ ជា និ ង យូ េ ណស�ូ បា ន េ រ ៀ ប ចំ រួ ម គា� នា េ ព ល ក ន� ង ម ក ។

ជាងេនះេទេទៀត ករបង�ឲ្យមានករផ�ុះ

អវុ ធ ្រទង់ ្រទយធំ ជា បន� ប នា� ប់ វ រ ត ឹ ែត ជាឧបសគ� ស ្រមាប់ យូ េណស�ូ ចូ លមក

្របគល់ តួ នា ទី នា យករដ� ម �ន�ីដ ល់ ស េម� ច អគ�

៣.េមដក � ឹ នាំគណបក្សភាគេ្រចន ើ ជាបុគល

េខត� ក ណា � លៃនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េ ន

មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន បន�េទៀត។

េ្រសកឃា� នអំ ណា ចបុ ណ ្យសក�ិ   និ ង មាស

ក�ុ ងសន�ិ សី ទកែសតមួ យ េន្រពឹក ៃថ� ទី ២ ៥

យា៉ងណាក៏េដយអ�កនាំពក្យគណបក្ស

្របាក់  េហើ យ ពួ ក េគបាន និ ង កំ ពុ ង េ្របើ ្របាស់

ែខមិថុ នា  េនះ េនសណា � គារជូ លី ណា  ជិ ត

ភណ� ពិ ភ ពេលករបស់ េ យើ ង គឺ ្របាសទ

ស េ � ង� ះ ជា តិ   េ ល ក   យឹ ម   សុ វ ណ�   បា ន

គ ណ ប ក ្ស េ ធ�ើ អ ជី វ ក ម� ន េ យា បា យ េ ដើ ម ្ប ី

វទ្យោល័ យបាក់ទូក រជធានីភេ�ំ ពញ។ ិ

្រពះវហរ ។ ិ

សែម�ងនូវជំេនឿយា៉ងមាំថា គណបក្សសេ�ង�ះ

េឃាសនាេបាក្របាស់  និ ង ជំ រ ត ិ ទរ្របាក់ ពី

េលក ហ៊ល សំ េនៀង ្របធានគណៈកមា�

េលកជំ ទ វ អុី រុ ណា  បូ កូ វ៉  (Irina ី

ជាតិ គឺ ជា គណបក្សែតមួ យ គត់   ែដលអច

សមាជិ ក ទំង ក�ុ ង និ ង េ្រក្របេទសយកមក

ធិករ្របតិបត�ិេខត�កណា � ល និងជាគណៈកម�

េ្រសច្រសង់្របេទសកម�ុ ជាបាន េដយសរ

បេ្រមើម ហិ ច� ត នេយាបាយគា� ន្រពំែ ដនផា� ល់

ករវ ន័ ិ យ ៃនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ   បានឲ្យ

Bokova) អគ�នាយិកអង�ករយូ េណស�ូ

ែតគណបក្ស្របជាជនទទួ ល បរជ័យ េនក�ុ ង

ខ�ួន។

ដឹងថា សមាជិកែដលមកចុះចូលគណបក្ស ប ្

ករេដះ្រសយប�� បូ រ ណភាពទឹក ដី   ប��

៤ . ថា� ក់ ដឹ ក នាំ កំ ពូ ល មួ យ ចំ នួ ន រ ប ស់

រជាជនកម�ុ ជា មានទំង អស់ ១ ៦៤នាក់  ក�ុ ង

ជនអេនា� ្របេវសន៍ខុ ស ច្បោប់  និ ង ប�� អំ េ ពើ

គណបក្សបាននិ ង កំ ពុ ងបំ ៃ ភ� ្របវត�ិ ស �ស�

េនាះមានថា�ក់ដឹកនាំេខត� ្របធាន អនុ ្របធាន

ពុ ក រលួ យ ែដលកំ ពុ ង ញាំ ញី យា៉ ងខ�ំ ង េន

េដើ ម ្ប ី េ កងចំ េ ណញនេយាបាយទំ ង ងងឹ ត

គ ណ ប ក ្ស ស េ � ង� ះ ជា តិ េ ខ ត� ក ណា � ល។

តមបណា � ្រកសួ ងស�ប័នរបស់កម�ុជា។

ងងល់។

ជាក់ែស�ងេលក គង់ គាំ បានេចទ

សមាជិ ក ែដលមកចូ ល រួម មានដូ ច ជា ្រស�ក

េ ល ក   យឹ ម   សុ វ ណ�   បា ន េ លើ ក េ ឡើ ង

្របកន់ទង ំ អយុតធ ិ� ម៌េទេលើអតត ី ្រពះករុណា

ខ្សោច់កណា � ល ៦៩ នាក់ ្រស�កមុខកំពូល ១៦

េទៀតថា ៃថ� ច ប់ េ ផ�ើ ម យុ ទ� នា ករេឃាសនា

្រពះបាទសេម�ច្រពះនេរត�ម សីហនុ ្រពះបរម

នាក់ ្រស�កេលើកែដក ៤៨ នាក់ ្រស�កេកះធំ

(27មថ ិ ុ នា) គណបក្សសេ�ង�ះជាតិនឹងេរៀបចំ

រតនេកដ�ថា ្រពះអង�្រទង់ជាអ�កេនពីេ្រកយ

២០នាក់ និងថា�ក់ដឹកនាំេខត� ១១ នាក់៕

សមាជិ ក គាំ្រទ1មុឺន នាក់េ នរជធានី ភ�ំេ ពញ

លន់ នល់  ក�ុងករេធ�ើរដ�្របហរទមា�ក់្រពះអង�

(្របមូ ល ផ�ុំ េ នទី ល ន្របជាធិ ប េតយ្យ) និ ង

េ ន ឆា� ំ ១ ៩ ៧ ០   េ ហើ យ េ ល ក   កឹ ម   សុ ខ

េដយ ៖ សូរ្យ ែសង

អភិ រ ក្ស និ ង អភិ វ ឌ្ឍន៍ នូ វ សម្បតិ� េ បតិ ក

នាៃថ�ទី១៧ ែខមថ ំ ០១៣ បាន ិ ុនា ឆា�២

វប្បធម៌  និ ង េបតិ ក ភណ�  ែដលជា្រទព្យ

សម្បត�រិ បស់មនុស្សជាតិ នង ិ ជាករជួបជុំ គា� េដើ ម ្ប ី ពិ ភា ក្សោេទេលើ បច�ុ ប្បន�   និ ង អនាគតរបស់វប្បធម៌ នង ិ េបតក ិ ភណ�ែដល ជា្រទព្យសម្បត�រិ បស់មនុស្សជាតិ ។ ខងេលើ េនះសប�� ក់ ឲ ្យេឃើ ញ ថា ប �� ្របាស ទ ្រពះវ ិ ហ រ គឺ ជា ប �� វប្បធម៌សុ ទ� ស ធ។

េគមិន អច្របឌិ ត

ែដលព្យោយាមររំង ែផនករេម េដើ ម ្ប ី

េ ល ក ជំ ទ វ   អុី រុ ី ណា   បា ន មា ន

អភិរ ក្ស និ ង អភិវ ឌ្ឍន៍្របាសទ្រពះវ ហរ ិ

្របសសន៍ ឲ ្យដឹ ង ថា យូ នី សូ �  នឹ ង េធ�ើ ឱ ្យ

មន ិ ្រត�វយកេលស ឬបង�ភាពស�ុគស�ញ

ភណ�  និ ង វប្បធម៌ រ បស់ ក ម�ុ ជា រួ ម ទំ ង

្របាសទ្រពះវ ហ ិ រ និ ង ដំ េ ណើ រករអភិ

ករអភវិ ឌ្ឍេបតិកភណ� និងវប្បធម៌្របកប

វ ឌ ្ឍ ន៍ តំ ប ន់ ្រទនា ប់ ជុំ វ ញ ិ េ នា ះ ែ ដ រ ។

េដយចីរភាព ក៏ដូចជា ែចករ ំែលកនូវបទ

ែផនកររបស់ ក ម�ុ ជា និ ង យូ េ ណស�ូ  ក�ុ ង

ពិ ភ ពេលកទំង មូ ល បានដឹ ង អំ ពី េ បតិ ក

ណាមួយមករំងខ�ស់ដេំ ណើរករជួសជុល

ពិ េ សធេហើ យ និ ង េធ�ើ យា៉ ងណាជុំ រុ ញ ឱ្យ

ក រ អ ភិ វ ឌ ្ឍ ន៍   និ ង អ ភិ រ ក ្ស ្របាស ទ

មានសមគ�ីភាព កន់ែតខ�ង ំ េឡើងបែន�ម

្រពះវ ហ ិ រ ្រត�វ ែ ត ប ន� េ ធ�ើ េ ទ មុ ខ េ ទ ះ បី

េទៀតជាមួ យ កម�ុ ជា ជាពិ េ សសេទេលើ

មានករយល់្រពម ឬមន ិ យល់្រពមពភា ី គី

វស័ ិ យវប្បធម៌ នង ិ េបតក ិ ភណ�។

ៃថយា៉ងណាក�ី ៕

ទក់ទិ ន នឹ ង ប�� ្របាសទ្រពះវ ហរ ិ

ស� យ ែ ដ ល មិ ន គួ រ ណា ក រ ចុ ះ ប �� ី

ក រ ដឹ ក នាំ ្របេ ទ ស ្របក ប េ ដ យ ស ន�ិ ភា ព

គឺ ជា ករជំ ព ក់នូ វ ករទទួ ល ខុ ស ្រត�វ េលើ

វប្បធម៌ នង ិ េបតក ិ ភណ�ជាត។ ិ

នង ើ ្ប ី ិ ដក់េចញនូវែផនករសកម�ភាពេដម

ភបា ិ លច្រម�ះ។

ទូ តយូ េណស�ូមកកន់កម�ុជានាេពលេនះ

ឧ ប ស គ� បា ន េ ឡើ យ   េ ហើ យ ភា គី ( ៃ ថ )

សុ ខសន�ិភាព និងកររកចេ្រម ន ី ើ េឡើយ។

នេយាបាយ និ ង យុ ទ� នា ករច្បោស់ ល ស់ កុ � ង

េលក្រសីរួម ទំង ឯកអគ� រ ជទូ ត  ឯករដ�

ឆន� ៈ របស់ េម� ច េតេជាេលើ ករអភិ រ ក្ស

េលកជំ ទ វបានសំ ែដងនូ វករេសក

ខ�ះចត់ទុកថាជាគណបក្សអយ៉ងេនក�ុងរដ�

េលកជុំទវបានប��ក់ថា វត�មានរបស់

េ រ ឿ ង ជំ េ ល ះ អ ធិ ប េ ត យ ្យ ម ក េ ធ�ើ ជា

បេច� ក េទសចូ ល េទេធ�ើ ក រសិ ក ្សោលម�ិត

១.គណបក្សសេ�ង�ះេនះមិនមានេគាល

ទូ តរបស់ ្របេទសហុ ង្រគ ី និងក�ុងនាមជា

បានសែម� ង នូ វ ចំ ណា ប់អ រម� ណ៍ ចំ េ ពះ

្រគាន់ ស ្រមាប់ ដឹ ក នាំ ្របេ ទ ស ជា តិ ឲ ្យ មា ន

នង � ិ គណបក្សហ៊ុនសុ ីនបុច ិ  ែដលអ�កនេយាបាយ

ថា ករអេ�� ើ ញមកកម�ុ ជារបស់ េលក

ជុំ ទ វេនេពលេនះគឺ កុ � ងនាមឯកអគ� រ ដ�

េលក នួ ន  វុ ឌ ្ឍ ី  សមាជិ ក គណៈកមា� ធិ ក រ

ភាពរកចេ្រម ន ី ើ ពត ិ ្របាកដ េហយ ើ រជរដ�ភបា ិ ល

មហសន�បា ិ តៃនអង�ករយូេណស�ូប��ក់

យូ េណស�ូបានប��ូ នអ�កឯកេទសេទេធ�ើ

ផ�ុយពក ី រេលើកេឡង ើ េនះេលក ៃផ សុីផាន

េលកថា្របជាជនេជឿេលើ

ទេង�ើែបបេនះ នឹង

ំ ួ បរវងសេម�ចេតេជា ហ៊ុ ន ែសន និងេលកជទ ំ វ អុ រុី ណា បូ ជន កូវ៉ និងរូប្របាសទ្រពះវហរ ិ ី

េដយ ៖ សុផល

្របាសទ្រពះវ ហ ិ រជាេបតិ ក ភណ� ពិ ភ ព េលកបានេធ�ើ ឱ ្យមានជេមា� ះ(ស�ង�ម កម�ុជា-ៃថ)។

រចនាសម�័ន�

េលកជំទវ អុីរុណា មាន ី

្របស ស ន៍ ថា   ក រ ចុ ះ ប �� ី ្របាស ទ ្រពះវ ហ ិ រេនះ គប្ប ីមា នករចត់ ទុ ក ថា ជាករេលើ កស�ួ យេបតិ ក ភណ�  ែដលជា ្រទព្យរបស់ម្បត�រិ បស់មនុស្សជាតម ិ ន ិ ែមន

ជា វ ធ ិ ី ជំ រុ ញ េ ទ ក ន់ ជ េ មា� ះ េ នា ះ េ ទ ។ េលកជំ ទ វក៏បា នឲ្យដឹ ង ែដរថា អង� ក រ

យូ នី សូ � បានប��ូ នអ� ក ឯកេទសេទេធ�ើ

ករពិ និ ត ្យ និ ង េ្រត�មថវ កេដ ិ ើ ម ្ប េី ធ�ើ ក រ ជួសជុល និងសហករជាមួយម�ន�ក ី ម�ុជា េដើ ម ្ប ី ែ ថរក្សោអភិ រ ក្សេបតិ ក ភណ� ដ៏ ល� អស�រ្យរបស់បុព�បុរសែខ�រ។ េដយែឡក េលក្រសី  កតលី ន បុ ក យា៉ យ (Katalin Bogyay) ្របធាន

ចងហ�ងករផ្សោយ ទី្រ�ឹក្សោ

េលក ែអម ប៊ុនេធឿន េលក ែកវ នួន

នព ិ ន�នាយក

េលក សុខ សរិ វី ឌ្ឍនៈ

និពន�នាយករង

េលក សុវណ� េសដ�ី េលក យន ឺ ភរម្យ

ព័ត៍មនទាន់េហតុករណ៍

េលក សុវណ� រទិ �ិគីន

្រ�ធនបេច�កេទស

េលក ែអម េព្រជ

្រ�ធនទផ ី ្សោរ

េលក េរ៉ត រា៉ 012 615 224 066 27 3333

េរាងពុម�

ទិដ�ភាព្របាសទ្រពះវហរថតព ិ ី េលើអកស (រូបភាព Internet)

បច�ប្បន� ុ ភព


នេយាបាយ និង ទស្សនៈវិ ភគ

ទស�នៈល�ីេល�ី

ទឹកហូរេលើលូ

ឆា�ទ ំ ី1 េលខ 04 ៃថ�្រហស្បតិ៍ ទី27 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

វិ�គ

ក3

ចូលរួមេ�ះេ��តែតមិនទទួល

��ល់លទ�ផល ចុះេបើបក��

សេ���ះ�តិឈ�ះ��ងេម៉ចវ�ញ?  គណបក្សសេ�ង�ះជាតិវិលក្បុងមុនេពល

ករេបាះេឆា� តសកលអណត�ិ ទី ៥

ភាពេទេលើគណបក្សសមរង្សុ ី រួចេ្រសច

េលើ កេឡើ ង ថា តំ ណា ងរ�ស�គ ណបក្ស

អ� ក វ ភា ិ គមួ យ ចំ នួ ន វយតៃម� ថា  េលក

ប ក ្ស សិ ទ�ិ ម នុ ស ្ស )   បា ន រ េំ ល ភ ច ្បោ ប់

សមរង្សុ ី កំពុងែតចញ់ េ្រប�ប េលក កម ឹ

េបាះេឆា�ត តមរយៈករកន់តំែណងក�ុង

របស់ េ លក កឹ ម សុ ខ មានែត ៣េកអី

គាំ្រទគណបក្ស្របឆាំង  បាននិ យា យថា

មកដល់៖

សិទម �ិ នុស្ស) បានវទទយា ី ៉ ងមាន្របសិទ�ិ

កន់ែ តខិ ត ជិ ត ចូ ល មកេកៀកណាស់ េ ទ

េទេហើ យ ។

េដើម្បឈ ី �ះេឆា�ត ្រគាន់ែតយុ ទ�ស�ស�ខ�ះ

មួ យ អទិ ត ្យមុ ន  អកយវជិ ះ ម៉ូ តូ រលះ

មានផ�ូ វែដលជី ក ដក់ លូ េ្រចើ ន ណាស់

ណាជាប់ គុ ក ប៉ុ នា� ននាក់ េ ហើ យ  េតើ មា ន

ែដល្រកេហង្រកហូងដូចកូន្រតពំងអ�� ឹង

េខ�ចម�ន�រ ី ជករប៉ុនា�ននាក់េហើយែដល

រលំ ងពី ណា ពី ណី េទ វមកដល់ ផ� ះ ខ�ុំ

កលពី បុ៉ នា� នៃថ� មុ ន  ខ�ុំ េ ឃើ ញ កែសត

្រត�វ េគរកេឃើ ញ ថាសុី េឈ� ះជាម�ន�រ ី ជ

សរេសរថា មន ិ ិ ដឹងខង្រក�ងេធ�ើេឡើងវញ

ករ េហើ យ មិ ន េធ�ើ ក រេនាះ។ល។ និ ង

ែ្រសកេកកៗដក់ខុ ំ� ្រពមទំង មិត ភក�ិ ខុ ំ�

រ  ឺ ខង្រក�ម ហ៊ុ នដក់ លូ ជាអ� ក េធ�ើ ផូ � វឲ្យ

។ល។ ជាប់គុក…!

-បងមាឃ បងមាឃ ខ�ុំជិះម៉ូតូតមផ�ូវ

ដល់ អ �� ឹ ងេទគឺ មា នផ�ូ វខ� ះ ែដលពី មុ ន

លូ កមាត់)។

េឃើញទឹកហូ រេលើលូ ខ�ុំជិះកត់ទឹកឮសូ រ - ឯ ង ច ង់ និ យា យ ពី អី អ ក យ   អ ញ

-េគមិ ន ទន់ េ ធ�ើ ហ�ឹ ង ណា រ ម ឺ ួ យ ក៏ េ គ

េបើ ឯ ងឆ� ង អូ រ មួ យ ចំ ង យ៣េទ៤ែម៉ ្រត

ធា� ប់ែ តេឃើ ញ ទឹ ក ហូ រ តមលូ  េម៉ច ក៏ឯ ង

ទុ ក ឲ្យក� យេទជាកូ ន បឹ ង េហើ យ  េទើ ប

េហើ យ ឯងេលតរ ល ំ ងសកេមើ ល រួ ច  ឬ

និ យា យថាទឹ ក ហូ រ េលើ លូ វ ញ យា ៉ ប់ែ មន ិ

េលើកគំេរងបានលុ យេ្រចន ើ អេនះវក៏ជា

មិ ន រួ ច …ប៉ុ ែ ន� េ បើ ឯ ង្របថុ យេលតឯង

អេនះ (ខ�ុំនយា ិ យ)។

Business មួយ ែដរេតើ ( អទក់ប េ�� ញ

្របាកដជាធា� ក់ចូ ល ទឹ ក អូ រ ជាមិន ខនែត

េយាបល់)។

្របសិ នជាឯងរកេឈើ   រ ប ឺ េង� ងស្រមាប់

្រពលប់ ណា ស់ េ ទេហើ យ … ្រសប់ ែ តវ ពរី នាក់េទៀតែដលបានមកេលងផ�ះខ�ុំ…

ធំ ៗ  និ ង  តូ ច២ ែដលេទើ ប នឹ ង ដក់ លូ េ្រចកៗសប្បោយណាស់បងេអយ ើ …!

-វ្រពល ិ ែភ� ក េហើ យ អកយ តឡយ

តយហ�ឹង……អេនះជិតឡប់េហើយេមល ើ េទ(អទក់លូកមាត់) -កុំ េ ទ្របកន់ វ អី   អហ�ឹ ង វឡប់ ែ ត អ�� ឹ ង…(អធុងបែន�ម)

ស�តេឡង គវ ិ ើ វញេទ ឺ មន ិ ច្បោស់លស់េទ

-កុំ អ លេក� ស�ឹ ក្រតេចៀកអី ( អកយ

េគអចេមើ ល េឃើ ញ  និ ង ទយ្រត�វ  ប៉ុ ែ ន� ល្ប ច ិ កលនេយាបាយខ� ះ េទៀត បាន្រត�វ េ គ ល ក់ បំ បាំ ង យា៉ ង េ ្រ ជ   ពិ បា ក នឹ ង ែស�ងយល់ ។ ្រពឹតិ� ក រណ៍ នេយាបាយថ�ី ៗ េនះ្រត�វ បានេគេមល � ើ េឃើញថា វមន ិ ខុសពីបណា អណត�ិ មុ ន ៗេទ គណបក្ស្របឆាំង ែតង ែតទមទរឲ្យមានករផា� ស់ បូ � រសមាស ភាពៃនគណៈកមា� ធិ ក រជាតិ េ រៀបចំ ក រ

-ឯងរង់ ចំ បុ៉ នា� នទសវត្សេទៀតឯង

ទំ រ ក ំ មា� ត់ អំ េ ពើ ពុ ក រលួ យបានស� ប់ ពួ ក

ច ង់ ទុ ក អំ េ ពើ ពុ ក រ លួ យ ហ�ឹ ង វ ស មា� ប់

-ឡប់ មិ ន ថាឡប់ េ គខំ ជី ក ដក់ លូ ធំ

និ ស ្ស ត ិ អស់ េ ្រចើ ន ណាស់   ប៉ុែ ន� េ ្រកយពី

េយង កមាត់) ិ ើ វញែមនេទ(អេកឿងលូ

ជាងអុងេទេទៀត េម�ចក៏បានជាេធ�េើ ហយ ើ

កមា�ត់អំេពើពុករលួ យបានេហើយ្របេទស

្រសប់ ែ តទឹ ក ហូ រ េលើ ផ�ូ វេទវ ញ ិ  អកយ

កូែរខងត្ប ៉ ំ ណាស់ (អទូក ី េរនខ ើ �ង ូងរកចំ

សេ�ង�ះជាតិ ពត ិ ជានង ឹ េកត ើ េឡង ើ មន ិ អចទប់ស� ត់បា នេឡើ យ ្របសិ ន េបើ ល ទ�

សំ ណួ រមួ យ បានសួ រថា េតើ   កឹ ម  សុ ខ

្របឆាំងដ៏ធំេ នកម�ុ ជាេនះ នឹ ងមិន ទទួ ល

គណបក្សសេ�ង�ះជាត ិ គួរសមែដរេនាះ។ សុ ខចិ ត� ឲ ្យតំ ែ ណងល� ៗ  េទបក� ពួ ក ខ�ួ ន

ប៉ុែន�ឥឡូវែ្របមកថា

ជាមួយគា�អំបិលមួយ្រគាប់ខប ំ ំែបកែចក គា� បាន លុ ះេ្រកយមកបានលុ យមួ យ

ករេបាះេឆា�តដូចគា�ែដរ ឬយា៉ងដូចេម�ច?

េបាះេឆា� តសកលអណត�ិ ទី ៥  េនៃថ� ទី

មុឺ ន ដុ ល� គឺ ្របាកដណាស់ ថា មិ ន អច

ទំង អស់ េ នះ េហើ យ ែដលជាេហតុ ផ ល

យុ ទ� ស �ស�  និ ង ជំ ហ រនេយាបាយរបស់

កំ ពុ ងស�ិ តេននិ រ េទសឯេ្រក្របេទស

ចូ ល រួម េបាះេឆា� តេទ េបើ មិន មានករែក ”គណបក្សសេ�ង�ះជាតិ នឹងចូ លរួមករ

២៨ កក�ដ ឆា� ំ ២០១៣ ខងមុខេនះវញ ិ ែតនឹ ង មិ ន ទទួ ល ស� ល់ នូ វ លទ� ផ លៃន ករេបាះេឆា�តេឡើយ ។

សំ ណួរ មួយបានសួ រថា ចុះ្របសិនេបើគាត់

ែចកជាពី រ បានេឡើ យ េនះគឺ ជា សច� ៈ ធម៌ របស់សង�មបច�ុប្បន� ។ វធ ៏ �ស្រមាប់ ិ ដ ី ល មនុ ស្សទូ េទ ែដលធា� ប់ េ ធ�ើ េ នាះគឺ ក រ

ណត�ទ ិ ៤ ី  បាន ២៦អសនៈ នង ិ គណបក្ស

ធា� ប់ បា ននិ យា យថា “កុំ េ ធ�ើ ែ ្រស្របវស់

េកអី   ៣អសនៈេនាះ ្រត�វ បានអ� ក តម

កុំសង់ផ�ះជាមួយ” ។

-ឈប់ ឈប់ ឈប់ !…

េទៀត)កលពជ ី ំនាន់េលក អុន ិ តំ កន់

-ឈប់ស�ប់គា�សិន! េរឿងេនះវអេ�� ះ

្រស�កេយើងមានច្បោប់្របឆាំងអំេពើពុក

អំណាច សម័យសធារណរដ�ែខ�រេលក

ដ ន ស ភា ព ក រ ណ៍ ន េ យា បា យ េ មើ ល

េនតមផ�ូវធំៗខ�ះ ផ�ូវតូ ចៗខ�ះ កណា � ល

រលួ យែដរេតើ   ែហ� ង ចង់ រ កអី េ ទៀត (អ

អុន ិ តំ ធា�ប់បាននយា ិ យថា៖ ចង់កំចត់

េកឿងលូ កមាត់)។

អំ េ ពើ ពុ ក រ លួ យ បា ន លុ ះ ្រតែ ត ទ មា� ក់

មន ិ ទន់ភា�ប់លូចស់េទ ែតកែន�ងខ�ះលុ ប

-វ្រគាន់ែតជាករេលើកស�កមា�ែក�កែត

្រគាប់ ែ បកឲ្យងប់   ពួ ក ម្រនរ ី ជករ្រក�ង

ស� តេហើ យ ទឹ ក េនែតហូ រ េលើ ផូ � វេទៀត 

ប៉េុ ណា � ះ េតើ មានអំេពព ើ ុករលួ យពត ិ ្របាកដ

ភ�ំេ ពញឲ្យអស់ សិ ន េទ…ែតពួ ក ឯងគិ ត

េមេរគពុ ក រលួ យ េនះមកេតងេទៀត…

(គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ) ចង់បា នអ�ី ពិ ត

និយាយថា េនេពល្រក្រី កលំ បាក លំ បិន

េពលេវលណា(ខ�ុំគំហកឲ្យវ)

េធងពទ ី ្រី ក�ងភ�េំ ពញ…ចុះឥឡូវេម៉ចក៏មាន

្រទមួ យ ចំ នួ ន ធំ ែ លងយល់ អំ ពី េ មដឹ ក នាំ

្របាកដ?  េហយ ើ ទន�ម ឹ នង ឹ េនាះែដរ ក៏មាន

Eliminate  ្រក�ម មួ យ េចលេចញគឺ ជា

េមល ុ ពតេបាសសំ អតអស់រលីង ើ ពួកប៉ល

ចំ េ ពះប�� េនះ្រត�វ បានអ� ក គាំ

មា ន ព ក ្យ េ ស� ក មួ យ បា ន

សិទិ�មនុ ស្សរបស់ េលក កឹម សុ ខ បាន

ទី ្រក�ង េពលេគដក់លូ  េហើ យ កែន� ង ខ� ះ

ស�ល់ លទ�ផលៃនករេបាះេឆា�តេនះេទ

ទ្រមង់ គ.ជ.ប» ។

ឬឲ្យតួ នា ទី ្រក�ម េលក សមរង្សុ  ី ល� ជា ង

-អ� ក ទំ ង អស់ គា� ចំ េ ទ(ខ�ុំ លូ កមាត់

បេ�� ញេយាបល់)។

ទី ២៨ ែខ កក�ដ ឆា� ំ២០១៣ ប៉ែុ ន�គណបក្ស

េ នា ះ ។

េនេពលែដលមិនអចេទរួច ឥឡូវេនះ

វធ ិ ី ដ៏ ល� បំ ផុ ត ។

លូ កចូលកន់ែតេ្រជបន�ច ិ )

ជប៉ុនរួចមកគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ បាន

សេ្រមចថា និង ចូលរួមេបាះេឆា�តេនៃថ�

រវងគណបក្សសមរង្សុ ីែ ដលកលពី អ

េចះនិយា យេផ�សផា� សេហើយ  (អេកឿង

សុ ខ និ ង  េលក សមរង្សុ ី  េន្របេទស

ផលៃនករេបាះេឆា� តេចញជាផ�ូ វករ

េ្រកយពី មា នករ្រចបាច់ ប ��ូ លគា�

-ស� ប់ អ ញណាអេកឿងវទមទរ

េ្រកយពី មា នជំ នួ ប រវងេលក កឹ ម

ខ�ួ ន េដយប�ូ រពី « ពី មុ ន ្របកសថា មិ ន

ឯងេធ�ចែភ�កេហយ ើ គត ិ បន�ច ិ េមល ើ  ្របសិន

-ែអ�ងេមល ៉ ើ ្របេទសកូេរខងត្ប ើ ូងេមល

វ យ ត ៃ ម� ថា   ជ េ មា� ះ ៃ ផ� ក�ុ ង គ ណ ប ក ្ស

វជាេរឿងនេយាបាយេទវញ ិ ។

ៃនគណបក្សសេ�ង�ះជាតិថា េតើពួកគាត់

បានេហយ ើ េន? (អកយពន្យល់)

ជាមន ិ ខន…

មានអ�កវភាគខ� ះេទៀតបាន ិ

បក�ពក ួ ខ�ួនេនេពល ែដលេមបក្សសមរង្សុ ី

េដយសន្ស ឹ ម ៗេទើ ប មិ ន បាក់ ក ងប់ ។

រលួ យ(អេកឿង ែថមេល្បោយ)។

ប៉ុេណា � ះ។

គណបក្សពីរក�ុងេពលែតមួយ ។ ែតអ�ក

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ   បានផា� ស់ ប�ូ រ

ហូ រ េលើ លូ េទវ ញ ិ  េម៉ ច ពួ ក ែហងស� ប់

ឆ�ងវញ ឯងន ិ ឹងដល់ េគាលេដដូ ច្របាថា�

សុ ខ យា៉ងពត ិ ្របាកដ ខណៈែដលទុន

្របឆាំង  (គណបក្ស សមរង្សុ ី  និ ង គណ

វ ញ។ ិ

េ បា ះ េ ឆា� ត   េ ហ ក ត់ ថា   គ . ជ . ប   ។

-មិ ន ែមនេទអេនះ េគេហថាពុ ក

ចំ េ ពះប�� េនះ្រត�វ បាន

រូ ប សុ ទ� ែ តមកពី គ ណបក្ស្របជាជនបាន

េ្រចើ ន ជាងបក� ពួ ក របស់ េ លក សមរង្សុ ី

-ឈប់ ! (ខ�ុំ លូ កមាត់ វ ញ ិ ម� ង )េធ�ើ អី ក៏

ស�តែចសរេលង្រសិលក�យេទជាទឹក

រដ� ស ភា ែដលមានតំ ណា ងរ�ស�  ១២

េទៀតគ្រឺ ក�មេលក កម ឹ សុ ខ (គណបក្ស

បានេ្រប្រើ បាស់យុទស � �ស�្រគប់ែបបយា៉ង

កលពីេភ��ងមួយេមពីរេមធំ្របែហល

េទេនះ គណៈកមា�ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ បស់

ករេបាះេឆ� តៃថ� ទី ២ ៨ ែខកក� ដ  ឈនចូ ល

េហើ យ  គណបក្សនេយាបាយនី មួ យ ៗ

ទិដ�ភាពេ្រកយេពលេភ��ងធា�ក់កុ ងទ � ី្រក�ងភ�េំ ពញ (រូបភាពបណា � ញសង�ម facebook)

េ្រកយមួយ ជំ ហ នែវង ឬនិ យា យម៉្យោ ង

មានពក្យេស� កែខ� រ

គណបក្សសេ�ង�ះជាតិបានេធ�ើញាត�ិ

ឈ�ះ េឆា� តវ ញ ិ  េតើ គា ត់អ ត់ទ ទួ ល ស� ល់

មួ យ េធ�ើ ឲ ្យអ� ក គាំ ្រទអល់ ែ អករែរកក�ុ ង

ករទមា� ក់ស ន�ឹ ក េឆា� តឲ្យេមដឹ ក នាំគ ណ បក្សសេ�ង� ះជាតិ   ែដលសម្បូ រេរឿងរ៉ វ

មិន េចះចប់មិន េចះេហើ យ  និ ង គា� នករ ទទួ ល ខុ ស្រត�វ ចំ េ ពះអ�ី ែ ដលខ�ួ នបាន េធ�ើេនាះ ។

អ� ក វ ភា ិ គ និ ង អ� ក នេយាបាយមួ យ ចំនួនបានវយតៃម�ថា គណបក្សសេ�ង�ះ

អំ ព វនាវដល់ រដ� ស ភា្របគល់ តំ ែ ណង

ជា តិ មា ន េ ជា គ សំ ណា ង ដ៏ តិ ច តួ ច

ដល់ តំ ណា ងរ�ស�ទំង ២៧រូ ប វ ញ ប៉ ុ ែ ន� ិ

ស ្រមាប់ ក រ េ បា ះ េ ឆា� ត េ ន ែ ខ ក ក� ដ

្រត�វបានេលក ជាម េយៀប តំណាងរ�ស�

ខងមុ ខ េនះ។

ខ�ំ ង នូ វេរឿងអ្រកក់ ៗ  េនេពលែដល

មកពគ ី ណបក្ស្របជាជនមាន ្របសសន៍

បានេ្រប�បេធៀបថា ករេធ�ើនេយាបាយគឺ

េលក សម រង្សុ ី  កំ ពុ ង ែតនិ រ េទសខ�ួ ន

ថា«ញាត�ិេនាះគា�ន្របេយាជន៍េទ េទះបី

េរឿង

ជា្របមូលបានស�មេមៃដរប់លននាក់ក៏

ែដរ គឺ េ នេពលែដលេគែរកេស� ច បាត់

អ្រកក់ ៗ ទំ ង អស់ េនាះ វហក់ េ ធ�ើ ឲ ្យ

េដយ ក៏ពក ួ េគេនែតមន ិ ្រត�វច្បោប់ែដរ» ។

េ ទ េ ហើ យ េ នា ះ   េ តើ េ គ និ ង េ ន ស ល់ អ�ី

េឃើ ញ ថា េលក កឹ ម  សុ ខ មកពី គ ណ បក្សសិ ទ�ិ ម នុ ស្សបានេលចេធា� រយា៉ ង

េ ទ រ ស់ េ ន ឯ េ ្រ ក ្របេ ទ ស   ។

គណបក្សេនះធា� ក់ ្របជា្របិយ ភាពថយ

បរយាកសស � ត់្រជាប …! ិ

េគេនចំបានថា កលពេី ដើមែខកន�ង

មានអ� ក វ ភាគខ� ះ េទៀត ិ

េ្រប�បដូ ច ជាករេលងែល្បងែរកអុី ចឹ ង

េទៀត..? គឺ្រកឡាែរកេនះវងប់េហើយ ៕

េដយ ៖ មនន�

-ពួកឯងែដលឮចេ្រម�ងរបស់បល ុ៉ ពត េទ ពួ ក វបានែ្រសកេ្រច�ងថា…មហ

អង្សោេសឲ្យខងែតបានេទឬ?ដូ ចពក្យ

េលតេផា�ះមហអស�រ្យ…ទីបំផុត…របប

មួយ បាននិ យា យថា «អូ ស ទូ ក កុំ ឲ ល� ន

េនះសមា� ប់ម នុ ស ្សអស់ រ ប់ល ននាក់… របបេនះរស់បានែត៣ឆា�៨ ំ ែខ២០ៃថ�េទគឺ បាត់្រសេមាលពី ែ ផនដី … ឬមួយ ពួ ក ឯង ចង់ឲ្យចប់ពក ួ ពុករលួ យពត ិ ្របាកដផ�នា�េទសឲ្យអស់   រួ ច ពួ ក េ្រកយេឡើ ង មក

បរយាយរងធូ រ្រសលបន�ច ិ ិ ...!បនា�ប់ ពីខុ ំ�បានពន្យល់ វរួចមក…មនុ ស្សទូ ទំង ្របេទសចង់ ្របឆាំ ង នឹ ង អំ េ ពើ ពុ ករលួ យ

ឲ្យបាន១០០ភាគរយទល់ែតយូរបន�ច ិ …

េទៀតពួកេនះពុ ករលួ យ េទៀតចប់ញាត់

សូ ្រកត ទ ស ្ស ន វ ទ ិ ូ ្រកច ិ ដ៏ ល ្ប ី ល ្បោ ញ

គុ ក េ ទ ៀ ត … េ ហើ យ េ ច ះ ែ ត េ ធ�ើ អ �� ឹ ង ៗ

និ យា យថា«មនុ ស្សេកើ ត មកគឺ ល� ទំ ង

រ ហូ ត េ ទ េ តើ េ យើ ង នឹ ង បា ន អ�ី ែ ដ ល ថ�ី ែចស េលើ សពី េ នះេទេទៀត…ពួ ក ឯង ្រត�វ ចំ ណា   មា ន សុ ភា សិ ត មួ យ បា ន និ យា យ ថា   « ត ក់ ៗ េ ព ញ បំ ព ង់ ឆុ ង ៗ កំ ពុ បអស់ …» សភាពករណ៏ បច�ុ ប្បន� ក៏អ�� ឹ ងែដរ…មានច្បោប់្របឆាំងអំេពើពុក រលួ យគវ ឹ ្រគប់្រគាន់េហយ ើ ្របករសំ ខន់ ទិដ�ភាពេ្រកយេពលេភ��ងធា�ក់កុ ងទ � ី្រក�ងភ�េំ ពញ (រូបភាព Internet)

ចប់្រតបា ី នកុំឲ្យល�ក»់ ។

គឺ ថា  េតើ េ យើ ង ្រត�វ អនុ វ ត� ្របកន់េ ក� 180

អស់ …គឺសង�មេទែដលេធ�ើឲ្យមនុ ស្សេចះ ពុករលួ យ»េហសេហ…េតើេធ�ើដូចេម�ចេទ េដើ ម ្ប ី េ ធ�ើ ឲ ្រកណាត់ ស ែចសបានស� ត េទវ ញ ិ  េបើ ស ង� ម េធ�ើ ឲ ្យ្របឡាក់ ្របឡូ ក រួចេទេហយ ើ េនាះ…េនះគជា ឺ សច�ធម៍របស់ សង�មទូេទ……៕ េដយ ៖ នយមឃ

ទិដ�ភាពេ្រកយេពលេភ��ងធា�ក់កុ ងទ � ី្រក�ងភ�េំ ពញ (រូបភាព Internet)


ក4

ឆា�ទ ំ 1 ី េលខ 04 ៃថ�្រហស្បតិ៍ ទ2 ី 7 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

សន�ស ិ ុខ នង ិ សង�ម

េ�កអនុេសនីយេ� េ� ែឆងៃហ ប៉ល ូ ស ី េសដ�កច ិ �� កសួង �ប�ពលរដ�រស់េ��ប់�ពំែដនអន�រ�តិ ម�ៃផ�ែដលឈរេជើងេ��សុក��យណ៍�ត�វ�នេគរ�ះគន់ ៃ�ជធំេ���ក�យពី�រ�ក់កុង�ត�លជជុះ កងកមា� ំង និ ង ស� បន័ អ ង� ក រេ្រករដ� -

មន ឹ ពក ិ ដង ី រដក់កុង្រត�ជជុះេនាះេទ ប៉ែុ ន�

កម� ន េនអង� ្របជុំ េ នាះេលក ហក់ មូ៉ ក

្រគប់មុ ខ ស�� េចញចូ ល រវងកម�ុ ជានិ ង

េចះែតសម�េំ ស��មេដម ើ ្ប្រី បេយាជន៍ពេី ្រពះ

ភិ បា លមក្របជំ េ ហើ យ ពិ និ ត ្យេមើ េ បសក

្របជាពលរដ� ្រស�ក បារយណ៍ និ ង ្រស�ក សន�ុ កមានករេក� ្រកហយចំ េ ពះទេង�ើ

របស់ ប៉ូ លី សេសដ� កិ ច� ្រកសួ ងមហៃផ�

េសនាធិ ក រេជើ ង េគាក ែដលេគស� ល់ េឈ�ះ ថា ឡាងគា េហអូន ធា�ប់បានឃាត់ ចប់ េ គាយន� ែ បនដឹ ក េឈើ េ ចញពី ភូ មិ ្រកវ៉ យកេទលក់េនែ្រសវ ែត្រត�វេលក

ែដលឈរេជើ ង េនក�ុ ង្រស�ក បារយណ៍

អនុ េ សនី យ េទ េក ែឆងៃហ និ ង េលក

នាក់េ ទៀតេអយេបើ ក រថយន� េ ចញកក់

្របាក់ចំនួនបីរយដុ ល�រ េហើយេ្រកយមក

េឈើ េហយ ួ ើ ទលុ យក�ុងេគាយន�កៃ�ន�មយ

េគាយន� ក ៃ�ន� ដឹ ក អុ ស ែម៉ ្រតចំ នួ ន ដប់

េហើយបានដក់កូនេចរបស់ ខួ �នចំនួន៣

ឡាងគា ឃាត់ ច ប់ េ ហើ យ បង� ប់ ឲ ្យបង់

េគាយន�កៃ�ន�ដឹកអូសែម៉្រត និងដឹកជំនា

េទៀតអ� ក ទំ ង ពី រ ក៏ ធា� ប់ បា នឃាត់ ច ប់

េ្រគ�ងគឺកក់យកលុ យមួយមុន ឺ េរៀល។

ចំ ែ ណករថយន� តូ រ ស ី ដឹ ក អុ ស ែម៉្រត គាត់យ កលុ យ្របាំព ន់េ រៀល និ ង រថយន� ចប់ពី ្របាំេ តនេឡើ ង េទេលកអនុ េ ស-

េ្រគ�ង េហើយបង�ប់យកលុ យចំនួនបីរយ

េវៀតណាម អ�កដឹកអីវ៉ន់សព�សរេពើនិង

ហួ ត អភិបា ល្រស�ក បារយណ៍ បាន្រព-

ជនជាតិយួនលបចូ លមកេលងកសុី ណូ

មានេទេលើកងកមា�ង ំ ្របដប់អវុធស�ប័ន

េនៃ្រជធំ គអ ឺ ចស�ក់យកលុ យបានយា៉ង

និងអង�ករេ្រករដ�ភបា ិ លឲ្យេធ�ើេទតម តួនាទី និងភារកិច�ខួ �នកុំឲ្យេធ�ើហួសពីតួនា ទី ។  េលកអនុ េសនីយេទ េក ែឆងៃហ

កុង្រត�លជជុះេន្រពំ្របទល់ ៃ្រជធំ

លុ យេន្រចកៃ្រជធំេខត�កណា � លេនះ អច

្រត�ល ជជុ ះ េនជិ ត មាត់ទ េន� ជិ ត កណូ ត

រកចំ ណូ លបានេ្រចើ ន េហើ យ បះពល់ ចំ

ឈរេជើ ង េនម�ុំ គ ល់ ស� នបាក់ ស� ទី ពី រ

េកះធំ េខត�កណា � ល្រតង់្រពំ្របទល់ រវង

ឆ� ង េទ្រពំ្របទល់ េ វៀតណាមស� ក់ យ ក

ណូ លរដ� ែ ដលជាប៉ុ សិ៍� គយ្រសបច្បោប់

លុ យែថមេទៀត។ ករដក់បុស ៉ ិ៍�កុង្រត�ល

េទវញ។ ិ

ស� ទល់មុ ខ ប៉ុ សិ៍� ប៉ូ លី សបាក់ ស� បី មិ ន

ទឹ ក ដី ៃ ន្រពះរជាណាច្រកកម�ុ ជានិ ង ្របេទសេវៀតណាម គឺមានកុ ង្រត�ជជុ ះរបស់

ជជុ ះ ែបបេនះ្រត�វ បានម�ន�ីន គរបាលៃន

ម�ន�ីន គរបាលែដលជាកូ នេចតូ ច

ប៉ូលី ស េខត� ក ណា � លកត់ទ ទឹ ង ផ�ូ វេដើម្ប ី

អគ� ស� ង ករ និ ង ម�ន�ីស� ក់ក រគយ្របចំ

ត ច េ ន ស� ង ក រ ដ� ន ន គ រ បា ល េ ខ ត�

េនទីេនាះបដិេសធថាមន ិ ែមនជាកូ នេច

ក ណា � ល បា ន នាំ គា� ស� ត់ មា ត់ ឈឹ ង ពី

ែ ដ ល ជា ផ លិ ត ផ ល ក�ុ ង ្រស�ក ស ្រមាប់

របស់ េ គេទ គឺ និ យា យសុំ រួច ខ�ួ នេហើ យ ក៏

េ្រពះេលកស�ងករអ៊វ ចំេរនន ើ ង ិ មនុស្ស

មន ឹ ែត ិ ផ�ល់សមា�សន៍អេ�ី ឡយ ើ គថា ឺ មន ិ ដង

ជំនិតៗ ែដលមានជំ នា ញែស� ង រកលុ យ

ពលរដ� ។  ករដក់ បុ៉ សិ៍� កុ ង្រត�ល ជជុ ះ

ម� ង ។ េលកបានសុ ផល្របជាពលរដ�

នឹងជិះជាន់រកេរឿងកូ នេច េបើមានអ� ក េធ�ើ

េន្រស�កេកះធំនយា ិ យថា៖ កុង្រត�លដក់

ឲ្យែបកេរឿងេចញមកេ្រក។

េចចំនន ួ បប ួ នាក់េទៀតទម ួ េឈ�ះ ជវ ី ី ន ី យ េឈ� ះ េឡ ណុ ល ឈរេជើ ង េនភូ មិបា ក់ ស� ល់ េ ឈ� ះ? េនជាមួ យ អនុ េ សនី យ េទ េក ែឆងៃហ គឺេនដងផ�ូវជាតិេលខ២

្រតង់ចន ំ ច ុ ភូមដ ូ ឃុប ំ ល�ង ័ �្រស�កបារយណ៍ ិ ង

ឡាង គា េហអូនមន ិ ស�ប់ែដរ េពលេនាះ

អ� ក រកសុី ដឹ ក កូ ន េឈើ ដឹ ក ជំ នា េឈើ ដឹ ក

េខត�កព ំ ង់ធ។ ំ  កលពម ុ េគសេង�តេឃើញ ី ន

ៃ្រជធំ ្រតង់ចំ នុ ច ភូ មិៃ ្រជធំ ឃុំ ៃ ្រជធំ ្រស�ក

ជ ្រមត ិ យ ក ្របាក់ ពី រ ថ យ ន� ដឹ ក ទំ និ ញ

បេ្រមជ ើ ីវភាពរស់ េន្របចំៃថ�របស់ ្របជា-

សសរេពលែដលមកដល់មខ ុ កែន�ងរបស់

េទសមសឹបដុល�រក�ុងមួយរថយន�សំរប់

េ ថ ែ ក ទិ ញ អុ ស ទំ ង យ ប់ យ ក េ អ យ

ែបបេនះបានេធ�ើ ឲ ្យ្របជាពលរដ� រ ស់ េ ន តំ ប ន់ ែ ដ ល ពួ ក គា ត់ ្របក ប អ ជី វ ក ម� -

ែតអ� ក ទូ រ សព�័ ម ក្របាប់ មុ ន ប៉ុ ែ ន� ចំ េ ពះ

េលកសមត�កច ិ ែ� ដលពូែកេបប ើ រថយន�េដរើ

េកែឆងៃហ គ្រឺ ត�វែតឈប់បង់លុយេអយ

កសិកម�េនះសែម�ងករេក�្រកហយខ�ង ំ

អ�កមិនបានទូ រសព�័្របាប់មុនេទ េបើេដញ

ឃាត់ចប់េគាយន�កៃ�ន� និងរថយន�តូរស ី

សិនេទប ័ មា ៌ ន ើ េបក ើ េទមុខែតេ្រកយពព ី ត «បច�ុ ប្បន� ភា ព»េធ�ើ ក រផ្សោយរួច ម� ង មក

ណាស់ ពី េ្រពះពួ ក គាត់ ដឹ ក ផលិ តផល

ឃាត់ចប់គាត់ទលុ យចប់ពរី បរី យដុល� េទបួន រយដុ ល� ឯេណាះ ជាក់ែ ស� ង ដូ ច េពលកន� ង មកេលកអនុ េសនី យ េទ េក ែឆងៃហ ប៉ូ លី សេសដ� កិ ច� ្រកសួ ង

ដឹ ក អុ ស ែម៉្រតជំ រ តទ្របាក់ ដ៏ល ្ប ល ិ ី ្បោញ េនក�ុងទក ឹ ដី្រស�កបារយណ៍េនាះ។ 

ទេង�អ � ទំងពេី ធ�េើ លើ្របជាពលរដ�្រជ�ល ើ ក

េពកេទប ើ បងប�ូន្របជាពលរដ�្រទំែលងបាន

តមករបា៉ន់ស�នប៉ុសិ៍�កុង្រត�លយក

ប៉ុសិ៍�្រសបច្បោប់ េហើ យេនែត្រត�វពួកកុ ង

មា� ស់ េ គាយន� ក ៃ�ន� ក៏នាំគា� េទខ�ី លុ យពី

នយ ី េទ េកែឆងៃហ យកលុ យៃម�ដុល�រ

្រកស់ែ្រកលេនាះែដរ។

េខត�កណា � ល ៖ ផ�ូវេលខ២១ភ�េំ ពញ-

ប៉ូលីសេសដ�កិច�្រកសួ ងមហៃផ�មានកូ ន

ដុល�រ េទះជាបងប�ូនមា�ស់េគាយន�កៃ�ន�

អង� យា៉ ងណាក៏េ លក េក ែឆងៃហ និ ង

េឆា�តអចបាត់បង់សន�ឹកេឆា�ត។ ឲ្យដង ឹ ថា េលកស�ងករ អ៊វ ចំេរន ើ មន ិ ែមន

្រស�ក បារយណ៍ េធ�ើ លិ ខិ ត េកះអេ�� ើ ញ

កំ ព ង់ធំ ៖  នាេពលបច�ុ ប្បន� េ នះបងប�ូ ន

ដល់ ទឹ ក ចិ ត� ្របជាពលរដ� មុ ន េពលេបាះ ្របភពព្រី បជាពលរដ�្រស�កេកះធំបាន

បារយណ៍ េ្រកយមកេលកអភិ បា ល

រថយន�ដក ឹ េឈន ឹ េឈ្រត� ើ ិងេគាយន�ដក ើ វបានប៉ូលសទរ្របាក់ ិ

សរកុ ង្រត�ល ជជុ ះេនះវអចប៉ ះ ពល់

ឥឡូ វេលក េក ែឆងៃហដូ រស�ី លថ�ី គឺ

េចញមកលក់ េ នទី ផ ្សោរែបរជារងករ

្របាប់ អ� ក រកសុី ដឹ ក េឈើ ទំ ង អស់ មិ ន ឲ្យ

ជ ្រមត ិ ទ រ ្របាក់ ពី ្រក�ម ប៉ូ លិ ស ដ ក់ កុ ង

ឈប់ ប ង់ លុ យេទៀតេទ េ្រពះខ� ចអ� ក

្រត�លជជុះេនះយា៉ងចស់ៃដែតម�ង។

សរព័តមា ៌ នថតរូបបានចំមកពីលក់វញ ិ

េនះគា�នច្បោប់េទ កុង្រត�លែដលមានច្បោប់

គួ រ កត់ ស មា� ល់ ថា េលក អ៊ វ ចំ េ រ ន ើ

្រតឹម ្រត�វ េនខងេលើ ឯេណាះែដលមាន

នាយនគរបាលជាតជា � ់្រកសួងមហ ិ ន់ខស

្រក�មគយប៉ល ូ ីសនង ិ ្រក�មច្រម�ះជាផ�ូវករ។

ៃផ� អ ត� េ លខ០៣៦៤១អតី ត ៈេមប៉ូលី ស

គឺ ្រត�វ េគដឹ ង ថាមកពី អ េនា� ្របេវសន៍ស� ង

តេខ� េហើ យបានេឡើ ងជាស�ងករយា៉ង

ករេខត� ក ណា � ល េ្រកមករ្រគប់ ្រគង

េលឿន្រត�ត ្រតេលើ េមចស់ ៗ េដយេគ

េលកបន�ថា៖ ប៉ល ូ ី សែដលដក់េនាះ

្រស�កស�ង ប�ូមក្រស�កល�ឯម នង ិ មក្រស�ក

ជាងេនះេទេទៀត្របជាពលរដ� េ ធ�ើ

របស់ េ លកផា� យ១អ៊ វ ចំ េ រ ន ើ ។ ចំ េ ពះ

ស ង ្ស័ យ មា ន ជំ នា ញ រ ក ្របាក់ និ ង ពូ ែ ក

េទព្យោបាលជំ ងឺ ឆ� ង កត់ បុ៉ សិ៍� អ ន� រ ជាតិ

ចំចូលបង់លុយ ៕ េដយ៖ ខឹម វណា �

ដំ េ ណើ រេចញចូ ល ្របេទសេវៀតណាមឬ

្របជាពលរដ�កដ ៏ ូចម�ន�ីថា�ក់ខស � ់មយ ួ ចំនន ួ

ែអបអបអ�កធំ េហយ ើ េទប ើ េឡង ើ បុណ្យស័ក�ិ

ព្រងឹងេនមូលដ�ន្រស�កេកះធំកមា ៏ នករ

និងេមល ើ ងយអ�កករែសតែថមេទៀត៕

រថយន���ក់�រ�រព័ត៌�នរបស់អង��ព�លឥ�ន�ី�ប�ំេខត�

េដយបំ េ ពញឯកសរលិ ខិ ត រួ ច ជាមួ យ

ខ� ល់ ខ� យ និ ង លំ បាកផ�ូ វចិ ត� ែ ដរេដយ

មហៃផ� និ ង កមា� ំង សមត� កិ ច� រ បស់ អ គ�

ក៏ េ ត ទូ រ ស ព�័ េ ទ េ ល ក អ ភិ បា ល ្រស�ក

ស�ឹងែ�តង��ក់�ត�វ�នមនុស��១�កុម�យែបកក��ក់េស�ើរ�ំង�សុង

េខត�ស� ឹ ង ែ្រតង ៖ រថយន� រ បស់ អ� ក យកព័តមា ៌ នមួយេ្រគ�ងេនេខត�សឹ ង � ែ្រតង

េដយ៖ ែអម ែកវ

ផឹក�សវ�ងបង�ទំ�ស់�មួយ�បពន�រុញ��យបេង�ើត

ទ��ក់ពីេលើផ�ះកំពស់�ង៤ែម៉�ត រងរបួសធ�ន់ េដញមា� យបេង�ើ ត របស់ ខួ � នេអយចុ ះ ពី

្រត�វ បានមនុ ស ្សមួ យ ្រក�ម ្របដប់ េ ដយ

េលើ ផ� ះ េនះ េហើ យ ក៏យ កសេម� � កបំ ព ក់

ញញួរ បំពង់ទីប និងដុំថ�្រព�តគា�វយយា៉ង

របស់ មា� យេបាះមកដី អ ស់ រ លី ង េឃើ ញ

សហវេនចំ ក ណា � ល្រក�ង ស�ឹ ងែ្រតង បណា � លឲ្យរថយន�េនាះរងនូវករខូចខត

ដូចេនះមា�យែដលកំពុងែតស្រមាន�កេ៏ ងប ើ

េស�ើរទំង្រស�ង ចំែណកមា�ស់បានេគចផុត

េដើ ម ្ប ច ី ុ ះ មកដី ។  េទើ ប ែតចុ ះ បានកំទី ២

ពី េ ្រគាះថា� ក់។  ែតេបើ ត មករអះអងពី ្របភ ព េ ន ក ែ ន� ង េ កើ ត េ ហ តុ បា ន ឲ ្យ «បច�ុប្បន�ភាព»ដឹងថា េនេវលេមា៉ង្របមាណជា៧និង២០នាទីយប់ ៃថ�ទី១៦ ែខ មថ ំ ០១៣ េគេឃើញរថយន�របស់ ិ ុ នា ឆា�២ អ�កយកព័ត៌មានចំនួន២េ្រគ�ងនិងម៉ូតូមួ យេ្រគ�ងបានមកចតឈប់េ នពី មុ ខ ផ� ះ ខណៈេពលែដលមានរថយន�កមា៉រេហ ី ម ើ ពណ៌ ស បានេបើ ក បទចូ ល ផ� ះ េកើ ត េហតុ ខងេលើ េដយសង្ស័ យ ថាមានដឹ ក េឈើ ្រកញូងខុ សច្បោប់។ ្របភពដែដលក៏បា ន

បន� ឲ ្យដឹ ង េទៀតថា េ្រកយមកេគេឃើ ញ មានបុ រ សមា� ក់េ ចញមកជួ ប អ� ក សរព័ត៌ មាន េបក ុ ផ�ះេនាះ ើ រថយន�ឈប់េនចំពម ី ខ ប៉ុ ែ ន� មិ ន ដឹ ង ពួ ក េគចរចពី េ រឿងអ�ី េ នាះ េឡើ យ ្រសប់ែ តេនវលេមា៉ ង្របមាណ ជា៩និង៣០នាទីយប់ៃថ�ដែដលេនាះេគ

៌ នកំពុងេរៀបរប់្របាប់បូល ៉ ស ជនរងេ្រគាះជាអ�កយកព័តមា ិ

ខងេលើេនាះបានឲ្យដឹងថា េនមុនេពល

ជូ នដំណឹងេហើយសមត�កិច�កបា ៏ នចុ ះមក

េកើតេហតុ រូបេលកបានជិះរថយន�ផា�ល់

ដល់ ទី តំង េកើ ត េហតុ ខ ងេលើ េ នខណៈ

ខ�ួ ន្របេភទកមរ ស ី ិ � ត េស៊ រ ី ឆា� ំ១ ៩៩១

េនាះផងែដរ្រសប់ ែ តមានមនុ ស ្សមួ យ

ច.៦៤៣៣ ភព២ ្របេដញពេី ្រកយរថយន�

ញញួ រ បំ ណ ង់ទី ប និ ង ដុំ ថ� េ បើ ក ទ� ររបង

ពណ៌ទឹក្របាក់ ពក់ស�កេលខេស៊ រចស់ ី

្រក�ម មានគា� ៥នាក់ ក�ុ ងៃដ្របដប់េ ដយ

កមា៉រេហ ី ើមពណ៌ស១េ្រគ�ងក�ុងេនាះផ�ុក

េចញពីផ�ះ េហើយបានេធ�ើសកម�ភាពវយ

េទេដយេឈ្រើ គញូងេពញ ែដលរថយន�

្របហរមកេលើរថយន�េលកទំងកេ្រមាល

េនាះបានេបក ួ ្រស�កេសៀមបា៉ង ើ េចញពទ ី រី ម

ប ណា � ល ឲ ្យ ែ ប ក ក �� ក់ ទ� រ ខ ង េ ឆ� ង

ឆ�ងកត់ែដនសមត�កិច�ជាេ្រចើនេឆា�ះចូ ល

ក�� ក់មុ ខ និ ង េ្រកយរងនូ វ ករខូ ច ខត

មកក�ុង្រក�ង ។

យា៉ ងដំ ណំ ែតសំ ណា ងល� េ លកបានរង

េលក ជា ប៊ន ុ គង់ បានបន�ថាេនេពល

របួស ៃដេឆ� ង តិ ច តួ ច ែតប៉ុេ ណា � ះ េហើ យ

រថយន�េនាះេបើកឆ�ងស�នេសកុ ង េលក

េនក�ុងេហតុ ក រវយ្របហរេនាះសមត�

ក៏បា នេបើ ក ្របេដញពី េ ្រកយេដយមាន បំណងថតផ�ត ិ យករូបដក ឹ េឈែើ តមន ិ ទន់

ណជា៥នាក់េចញមកវយរថយន�ខ ណៈ

ផ� ះ បាត់ េ ទ។ បនា� ប់ ម កេលកក៏ បា ន

ចំ អ ង� ភា ពវលឥ�ន�ី បានប�� ក់ ថា េម

េពលែដលេលក ជា ប៊ុ ន គង់ បានយក

ដក់ រ ថយន� ពំ ង ពី មុ ខ ផ� ះ េហើ យ េលក

កមា៉រថតរថយន�របស់ពក ួ េគេនចំណុច

បានរយករណ៍ ជូ ន សមត� កិ ច� ្រគប់ ្រប-

េក� ងក�ុ ងករវយ្របហរេនាះ្រត�វ បាន

ផ� ះ ជួ ល មួ យ កែន� ង ស�ិ តក�ុ ងភូ មិ ស�នថ�

េភទ បូករួមទំងេលក អុវី ឯកសវតនា ី យ

អ� ក យកព័ត៌មា នឲ្យអង� ភា ពសរព័ត៌

ខណ�រដ�បាលៃ្រពេឈេើ ខត� េហើយអ�ីែដល ពិេសសជាងេនះេទេទៀតេនាះ គឺេលក

សរែត្រសវ ងខួ ឹ ប រល់ ៃ ថ� ខ�ំង េពក បាន ដច់ចិត�េលើកៃដ្រចនមា�យរបស់ ខួ �នរុញ ទមា�ក់ពេី លើផះ� កំពស់ជាង៤ែម៉្រត បណា � ល

េលកស� ល់ យា៉ ងច្បោស់ គឺ េ ឈ� ះដួ ង និងបក�ពួក៤នាក់េទៀត។ ្រក�ម េនាះជាេមឈ�ួ ញេឈើ ្រកញូ ងដ៏

ល្បម ី កពីេខត�្រកេចះ។ េន្រពឹកៃថ�ច័ន�ទី

ខ�ួ នេនាះមានេឈ� ះ ចប ដូ ង អយុ ៤ ៣

ជួ យ ​ ដឹ ក យកមកសេ�ង� ះេនមន�ី រ េពទ្យ

៧២ឆា� ំ ទំងពីរនាក់មា�យនឹងកូ នរស់ េន

ករណ៍ េទសមត� កិ ច� េ អយចប់ ខួ � នែត

ឆា�។ ំ  មា�យរងេ្រគាះមានេឈ�ះ ជុំ ធួក អយុ

បែង� ក េខត� កំ ព ង់ ឆា� ំ ង េហើ យ បានរយ ម�ង។

្របជាពលរដ�ែដលរស់ែក្បផ�ះចប ដូង

្របជាពលរដ� េ នទី េ នាះបានេអយ

មកសេ�ង� ះេនមន�ី រ េពទ្យបែង� ក េខត�

បាននិ យា យេអយដឹ ង ថា េនមុ ន េពល

ដឹងថា ជាេរឿយៗេឈ�ះចប ដូងេនះែតង

េហើ យ ្រត�វ បានអ� ក ជិ ត ខងជួ យ ​ ដឹ ក យក

ែតេធ�បា ើ បមា�យ នង ិ ្របពន� មន ិ ែដលេលះ

កំ ព ង់ឆា� ំង ។ េហតុ ក រណ៍ កូ ន រុ ញ មា� យ

េកត ួ គាត់ឮសេម�ងចបដូង េឈ�ះ ើ េហតុពក

បេង�ើតទមា�ក់ពីេលើផ�ះេនះបានេកើតេឡើង

ជាមួយ្របពន�របស់ ខួ �នែដលមានសភាព

ៃថ� េ នាះេទ េបើ ែ ខទឹ ក េឡើ ង វ ញ ិ ជួ ន កល

មួយ្របពន�េហយ ើ មា�យបានឃាត់កុំេអយ

េទៀតផង៕

កលពី េ វលេមា៉ ង៧និ ង ៣០នាទី យ ប់ ៃថ�ទ១ ំ ០១៣ េនភូមច ី ៨ ែខមថ ិ ុនា ឆា�២ ិ ុង េកះ សង�ត់កំពង់ឆា�ង ំ ្រក�ងកំពង់ឆា�ង ំ ។

ជួយ​រកយុតិធ � ម៌ឲ្យេលកផង។ ក�ុ ងេហតុ ក រណ៍ ខងេលើ េនះ្របជា-

ពលរដ�កដ ៏ ូ ចជាម�ន�ីរជករសង�មសុី វល ិ

័ េលក ជា ប៊ុនគង់ មានវយ៤៧ឆា � ំ រស់ េន

បាលេខត� គឺ ឯ កឧត� ម កុ ល សំ អុ ល បាន

ដក់ ព ក្យប�ឹ ង េឈ� ះដួ ង និ ង បក្សពួ ក ពី

ក�ុងភូមែិ ្រពក សង�ត់សឹ �ងែ្រតង ្រក�ងស�ឹង

្រជាបពីេហតុករណ៍េនាះ។

បទប៉ុ ន ប៉ ង មនុ ស ្សឃាតេដយេចតនា

ចំ េ ពះអ�ករកសុី បទេល�ើសៃ្រពេឈើហ៊ន

េនអធិករដ�ននគរបាល្រក�ងស�ឹងែ្រតង

វយរថយន� អ� ក សរព័ត៌មា នយា៉ ងចស់

េលកបានបន�ថាេន្រគាកំពុងទូរស័ព�

េ្រកមកំជ េណ�ើ រ េហើ យ ក៏បា នអ� ក ្រស�ក

ភូមឃ ិ ុំេកើតេហតុខងេលើ។

បានរយករណ៍ ជំ រ បជូ ន េទគណៈអភិ

១៧មិ ថុ នា ឆា� ំ២ ០១៣ េលកបានមក

ភិញ ែតម� ង បណា � លេអយមា� យសន� ប់

េអយមា� យធា� ក់ ម កដី ស ន� ប់ សូ � កស�ឹ ង

មា ន វ ល ឥ �ន�យ ី ៍ ្របចំ េ ខ ត� ស�ឹ ង ែ ្រ ត ង

ែ្រតង ្រត�វជាជនរងេ្រគាះក�ុងេហតុករណ៍

កូន្រប�សអកត��ូ ែដលរុញមា�យរបស់

ជាមនុ ស ្ស្រសវ ង ឹ េ្រកយពី ប ង� ជ េមា� ះជា

េឈ�ះគា�ក៏្រសប់ែតកូ ន្រប�សបេង�ើតបាន

ក៏េនទីេនាះែដរ ។ េលក ជា ប៊ន ុ គង់ អ�កយកព័តមា ៌ ន្រប-

សង�ត់្រសះឬស្ស ី ្រក�ងស�ឹងែ្រតង។

កំពង់ឆា�ង ំ ៖ កូន្រប�សបេង�ត ើ មា�ក់េដយ

កច � គរបាល នង ំ កងរជអវុធហត� ិ ន ិ កមា�ង

បានថតផងរថយន� េ នាះបានេបើ ក ចូ ល

បានេឃើញមនុ ស្សមួយ្រក�មមានគា�្របមា

កូនអកត��ែដលរុញមា�យបេង�ត ើ ទមា�ក់ពីេលផ� ើ ះ ូ

កូ ន ្រប�ស បេង�ើ ត ក៏ រុ ញ មា� យទមា� ក់ ម កដី

និ ង រង់ចំត មដនេមើល ថា៖ េតើ ស មត� កច � ង ិ ន ឹ មានចំណាត់ករយា៉ងណាដូចេម�ច

( ក�� ក់រថយន�ែដល្រត�វេគវយែបក )

ៃដេនះ។ ចំ ែ ណក្របភពេ្រកផ�ូ វករណ៍ មួ យ

បានបេង�ើបឲ្យដឹងថា៖ ករណីខងេលើេនះ ទំ ន ងជាករចរចេរឿងលុ យកក់មិន ្រត�វ រូ វ៉ គា� េទើ ប បានជាេកើ ត មានផ�ុ ះនូ វអំ េ ពើ ហង ិ ្សោែបបេនះ៕

េដយ៖ មស ផល�

វយមា�យទមា�ក់ទឹក និងែ្រសកេជ្របមាថ េដយ៖ សាយ សន្យោ


សន�ស ិ ុខ នង ិ សង�ម

ក5

ឆា�ទ ំ ី1 េលខ 04 ៃថ�្រហស្បតិ៍ ទី27 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

�ត់បន�យ�ព�កី�ក�ប�នផ��រេដើមគយកផ��វ��រណៈ សមត�កិច��រ��ល័យ�ពហ�ទ័ណ�ក�មិត��លចុះប���បេមេ��ង

េធ�ើ�ជីវកម�េ�យេ�បើឲ��េ��ះសំភក�ីនិង�ន់សុខុម(េឡង) េ�រប�ន់េផ�ើល�ប�ពលរដ�ក�ង�កុងស�ឹងែ�តង�ំង�ពឹក�ពលឹម �ន់ក�ជីវករ�បមូលលុយ�ន់េពលេ�ះេ��ត

ម�ន�ីដែដលេនះបន�ថាសលរជធានី

ភ�េំ ពញដឹកនាំេដយេលកបា៉សុ ជាតិវង្ស េតើ គួ រ មានវ ធានករណ ៍ ែបបណាចំ េ ពះ ិ ទេង�ើ ខុ សឆ� ង របស់ េលក្របធានផ្សោរ េដើ ម គ្រគប់ ្រគងេដយេលកែកតសុី វ ន ិ ី េនះ? ឬមួ យ ក៏ េ លកអភិ បា លរជធានី

េលកបា៉សុ ជាតវង្ស ិ

េលកឱម យនេទៀង ិ

ចត់ ទុ កប�� ខងេលើ ជាេរឿងសម�� េទេហើ យ េដយមិ ន គិ ត ពី ទុ ក� លំ បាកពី ្របជាពលរដ�ជាអជីវករ្រកី្រក? យា៉ងណាមញ ិ ផ�ូវ៣៣៦អជីវករលក់

ដូរេពលៃថ�នង ិ េពលយប់នង ិ រួមទំងអជវី ករលក់ដូរេពលេទៀបភ�េឺ នេវលេមា៉ង៣ អជក និងផ�ូវ៣៤៦ � ី រលក់េពលយប់ផូ វ៣៣៦

ភ�ំេពញ ៖ អជីវករ្រកី្រកលក់ដូរបែន�ែផ�

េឈើ ្រតី សច់ត មដងផ�ូ វ៣៣៦ និ ង ដង

ផ�ូ វ៣៤៦បានរអ៊ូ រ ទំ ថា សេម� ច េតេជា

គាត់បន�ថាឲ្យែតដក់លក់បែន�ែផ�េឈ្រើ តី សច់ភា�មមន ិ ទន់េឃើញអ�កមកទិញផង គឺ េ លចមុ ខ មនុ ស ្ស១្រក�ម តំ រ ង់ជួ រ គា� មក

ហ៊ុ ន ែសន បានដក់េចញនូ វនេយាបាយ

ទរបង់លុយៃថ�សណា � ប់ធា�ប់ ៃថ�អនាម័យ

កត់បន�យភាព្រកី្រកជាេ្រចន ំ កេហយ ើ ឆា�ម ើ

ៃថ� បា យសន�ិ សុ ខ ៃថ� ក ែន� ង ៃថ� ភា សុី ជា

ប៉ុែន�ជាមួយេលក្របធានផ្សោរេដើមគវញ ិ មិ ន បានជួ យ ​ ក ត់ ប ន� យ ភាព្រកី្រកតម នេយាបាយសេម�ចេតេជាេនាះេទ គឺជួយ​ ជាន់ក បែន� ម ្របជាពលរដ� ជា អជី វ ករ្រកី ្រកលក់ដូរតមដងផ�ូវេពលេដយយកផ�ូវ

ពេិ សសបង់្របចំែខ ៃថ�កែន�ងឲ្យេឈ�ះសំ ភក�អ ី នុ្របធាន សន�ស ិ ុ ខផ្សោរេដើមគក�ុង១

ែខ៣០០០០េរៀលេទ៥០០០០េរៀល ែថមេទៀត។

េដយែឡក១ៃថ�្រត�វបង់២០០០េរៀល

៣៣៦ និងផ�ូវ៣៤៦េម៉ ករឲ្យេឈ� ះសំ

ជាៃថ� ស ណា � ប់ ធា� ប់ េ ទឲ្យេលកចន់

លុ យ្របចំែខ និង្របចំៃថ�េដយគា�ន្រត

៦០០០០េរៀលេនាះេទៀត។

ភក�ី និ ង ចន់ សុ ខុ ម (េឡង)េដើ រ ្របមូ ល ្របណីបន�ិចណាេឡើយ គឺទន់េពលេបាះ េឆា�តេ្រជើសេរសតំ ណាងរ�ស�េនៃថ�២៨ ើ ែខកក�ដឆា�២ ំ ០១៣ខងមុខេនះ។ ទេង�ើ របស់ ្របធានផ្សោរេដើមគនិងមានករេបើក េភ�ង ើ េខៀវពីអជា�ធរខណ�ទួលេគាកហក់ បី ដូ ច េគេមើ ល េឃើ ញ ែហកសន�ឹ ក េឆា� ត

សុ ខុម េហេឡងជា្របចំេពលគិតជាែខ េយាងតមម�ន�ស ី លរជធានភ ី េ�ំ ពញ មា�ក់សុំមិនបេ�� ញេឈ�ះបានបេង�ើបឲ្យ «បច�ុប្បន�ភាព»ដឹងខ�ះៗថា្រកសួ ងហិរ��

វត�ុ ក៏ ដូ ចជាសលរជធានី ភ�ំ េ ពញមិ ន

បានេចញច្បោប់អនុ��តឲ្យគណៈកម�ករ

ផ្សោរេដម ើ គយកផ�ូវសធារណៈេទេម៉ ករ

េទេមា៉ ង៧្រពឹក េនតមបេណា � យផ�ូ វ ៣៤៦(ខងេ្រកយមហ្រសបេចនឡា) ្រត�វ បានេឈ� ះសំ ភក�ី យ ក្របចំ ែ ខ(ៃថ� ក ែ ន� ង ) ក�ុ ង ១ ែ ខ ៤ ០ ០ ០ ០ េ រ ៀ ល េ ទ

៥០០០០េរៀល។ ចំ េ ពះជាសុ ខុ ម េហ េឡងយកលុ យៃថ�សណា � ប់ធា�ប់្របចំៃថ� ពី ១ ០០០េរៀលេទ២០០០េរៀល(តម កែន�ងតូ ចធំ)ែថមេទៀត។ អជីវករលក់ដូ បែន� េ នេពលេទៀបភ�ឺត មបេណា � យផ�ូ វ

ៃថ�អនាម័យ និងៃថ�កែន�ងែថមេទៀត។ អជី វ ករបានបន� ថា ៃថ� ទិ ញ កែន� ង ទំ ហំ ពី ១ ែម៉្រត៣តឹ ក បួន ្រជ�ង េនះេនេលើ ្រទ�វផ�ូវទំង២េនះ្រត�វទិញពីេលកសំ ភក�ី បានេនាះ។ ដូ េ ច� ះ «បច�ុ ប្បន� ភា ព»យល់

ផ្សោរេដើ ម គបានច្បោប់ពី ណា អនុ �� តឲ្យ

ងយពី ម ជ្ឈដ� នទូ រ េទជាពិ េ សស្រក�ម

ៃថ�នង ិ ែខនង ិ ឲ្យេឈ�ះជាសុ ខុមេហេឡង

កររដ�េនះចត់ទុកជាអំេពើពុករលួ យេនាះ

យកលុយៃថ�សណា � ប់ធា�ប់យា៉ងដូេច�ះេនាះ?

េដយ ៖ ទីកា�ម

សមត�កិច�ប៉ូលិសអេ���បេវសន៍ៃថ�ចកខ�ងលឹក

�ត់�ប់��ស�័រែខ�រ២១៩ក��លថ�ី�ស�ង

េទ?៕

អគ�រជទូតែខ�រ្របចំេន្រស�កៃថមា�ក់បាន ទូ រសព�ម ័ កទំនាក់ទំនងជាមួយសមត�កិច� ប៉ូ លិ សអេនា� ្របេវសន៍ ៃ ថ េហី យ សួ រថា

្រក�ងេប៉យែប៉ត ៖ បា៉ស�័រ(passeport)

េវសន៍ៃ ថែដលឈរេជី ង េនទី េ នាះ្រត�ត

េតឃា ី ត់ចប់លិខត ិ ឆ�ងែដនទំងអស់េនាះ

ជនជាតិែខ�រថ�ី្រសឡាងចំនួន២១៩ក្បោល

ពិ និ ត ្យេទេឃី ញ មានបា៉ ស�័ រ ចំ នួ ន ២១៩

ទុ ក េធ�ី អី ប នា� ប់ខ ងសមត� កិ ច� ៃ ថក៏បា ន

ក្បោលេនាះ្រត�វេគវចខ� ិ ប់យា៉ ងស� តដក់

េឆ�ីយតបថាខងភាគីកម�ុជា មន ិ គួរេអយ

អន� រ ជាតិ ខ� ង លឹ ក និ ង ្រចកេបា៉ យែប៉ ត បានឃាត់ច ប់ក លពី េ វលេមា៉ ង៣និ ង ៣០នាទី រ េសៀលៃថ� ទី ២ ១ែខមិថុ នា ឆា� ំ ២០១៣េនះ។ តម្របភពពី ស មត� កិ ច� ភាគីៃថបានេអយដឹងថា បា៉ស�័រជនជាតិ ែខ�រចំនួន២១៩ក្បោលែដល្រត�វសមត�កិច� ៃថឃាត់ចប់េនះ គឺេដយសរបា៉ស�័រទំង

មានេរឿងេធ� ស ្របែហសែបបេនះេឡើ យ

ពត័េ ខ� បែន� ម េទៀតផង។ េ្រកយេពល

េបើ ច ង់យ កបា៉ ស�័ រ ឆ� ង ្របេទសេម� ច ក៏មិន

ែដលសមត�កិច�បូល ៉ ិ សអេនា�្របេវសន៍ៃថ

េ្របី ម �ន�ស ី � នទូ ត េហី យ និ ង ភា� ប់ម កជា

បានែឆករកេឃីញបា៉ស�័រ េហីយ ចំែណក

មួយេនឯកសរពក់ព័ន�េអយបាន្រតម ឹ

បុរសជាកម�ករមា�ក់ែដលកន់បា៉ស�័រេនាះ

្រត�វ ផង េបី េ ធ�ី រ េបៀបេនះនាំ េ អយអប់

ក៏បានេគចខ�ួនបាត់្រសេមាលែតម�ងេទ។

េអនកិត�ិយសដល់ ស�នទូ តកម�ុជាែដល

ៃថបានបន�េអយដឹងេទៀតថា បនា�ប់មក

គួរ ំលឹកផងែដរថា្រកសួ ងមានសមត�-

េដយ្របភពព័តមា ៌ នពស � គី ី មត�កច ិ ភា

្របចំេនក�ុង្របេទសៃថ េនាះផងែដរ។

បានពិ និ ត ្យេមីល េនេលី បា៉ ស�័ រ ទំង អស់

កិច�ែផ�កខងផ�ល់បា៉ស�រគួ័ រែត្រត�តពិនិត្យ

េនាះមន ិ ទន់មានវយ្រតេ្របី្របាស់ បាន

េអយបានជាក់ ល ក់ ផ ងមុ ន េពលផ� ល់

សុី ឈួលកន់ � យកបា៉ស�័រែដលថ�្រី សឡាង

េនេឡីយេទ េដយបា៉ស�័រទំងអស់ េនាះ

បា៉ ស�័ រ ដល់ បុ គ� ល ណាមា� ក់ េ ចៀសវងកុំ

េទី ប ែតផលិ តថ�ី ្រសឡាងែតម� ង េហី យ

េអយមានេរឿងែបបេនះេកី ត េឡី ង េទ

តម្រចកេបា៉យែប៉តេឆា�ះចូលមកដល់ទក ឹ

ម៉្យោងេទៀតបា៉ស�័រទំងអស់ េនាះមិនអច

េទៀតនាំេអយមានករអមា៉ស់ ដល់ ថា�ក់

នាំឆ� ង ែដនចូ ល េទក�ុ ង្របេទសរបស់ េ គ

ដក ឹ នាំេទៃថ�េ្រកយ៕

េនះមានលក�ណះមន ិ ្រសបច្បោប់េនាះេទ េដយេគបានេ្របប ី រុ សជាកម�ករមា�ក់េអយ េទី ប ែតផលិ តថ�ី ទំ ង អស់ េនះឆ� ង កត់ ដី ៃ ថ តម្រចកខ� ង លឹ ក េហី យ បនា� ប់ម ក ្រត�វ បាន្រក�ម សមត� កិ ច� បូ៉លិ ស អេនា� ្រប-

ៃថេដយខុ ស ច្បោប់ែ បបេនះបានេឡី យ

េអយ្របជាពលរដ� ែ តងែតមានករភ័យ ខ� ចជាេរៀងរល់ ៃ ថ� េ នាះសមត� កិ ច� បា ន ឲ្យ«បច�ុ ប្បន� ភា ព»ដឹ ង ផងែដរថា គឺ មា ន

េខត�ជួយ​អន�រគមន៍កុ ងករណ � ី ខងេលើ។

េដើម្បេី សើបសួ រ។

េលកវរេសនីយេទ េហ វុទី� នាយក

េលកវរេសនី យ េទបានប�� ក់ ថា

រ យា ិ ល័ យ ្រពហ� កំ រ ត ិ ្រសល បា ន ្របាប់

បនា� ប់ ពី ក មា� ំ ង េធ�ើ ក រឃាត់ ខួ � នរួ ច និ ង

មានថា�េំ ញ�នជាប់នង ំ បាន ិ ខ�ួនេនាះកមា�ង

េឈ� ះ វ៉ ត ប៊ុ ន ណាង េភទ្រប�ស អយុ

េនេ្រកយេកើ ត េហតុ ជា ង២០នាទី េ នាះ

២២ឆា� ំ រស់ េនក�ុ ងភូ មិ ស� នថ� ស ង� ត់

ថាជនសង្ស័យ្រត�វឃាត់ខួ �នជាមុខស�� មួយែដលសមត�កច ិ េ� ធ�ក ើ រតមដនកន�ង

េញ�នវញេដ ិ ើម្ប្រី សវ្រជាវបន�និងែវកមុខ

្របពភពស � នឲ្យដង ឹ េទៀតថា ី មត�កច ិ បា

មកែតជនសង្ស័ យ មា� ក់ េ នះមិ ន បានេធ�ើ

រកេមេខ�ងេនពីេ្រកយ។

ស�ឹងែ្រតង្រក�ងស�ឹងែ្រតង។

ជនសង្ស័ យ េឈ� ះ វ៉ ត ប៊ុ ន ណាង េនះ

សកម� ភា ពផា� ល់ ខួ � នេឡើ យ គឺ មា នប��

ែបងែចកេទករ យាល័ យ ្របឆាំង េ្រគ�ង ិ

គួ រ ប�� ក់ ែ ដលថាជនសង្ស័ យ ខង

ឲ្យេក�ងទំេនើងពក់ពន ័ �ករណីប�នល ់ ួ ចនិង

េលើ្រត�វបានសមត�កិច�នគរបាលេខត�នឹង

េខត�េទលួ ចប�ន់ឆក់េដើម្បម ី កេដះដូ រជា

ឆក់ជាេ្រចន � ែ្រតង។ ែតេ្រកយ ើ ក�ុងេខត�សឹង

ក រ ប�ឹ ង ពី ្របជា ព ល រ ដ� ថា ជ ន ស ង ្ស័ យ

្រក�ងស�ឹងែ្រតងឃាត់ខួ �នរហូ តឈនដល់

កររលៃកកំ េ ភ�ើ ង ្រត�វ ប�� ិ តក្បោលពី

ជាមួយ គា� េនាះែដរ េន្រពឹកៃថ� ទី១ ៤

មា� ក់ប �� ឲ្យ្រក�ម បក្សពួ ក មួយ ចំ នួ ន េធ�ើ

េ្រកយធា� យេចញតមថា� ល់ រ បួស យា៉ ង

បានប�� និ ង ញុ ះញុ ងឲ្យេក� ង ស� វក�ុ ង

មួយនឹងថា�េំ ញ�នស្រមាប់េ្របើ្របាស់។

ែខមថ ំ ០១៣ ជនសង្ស័យមា�ក់ខង ិ ុនា ឆា�២ េលើ េ នះបានប�� ឲ្យេក� ង ទំ េ នើ ង ចំ នួ ន ៤

សកម�ភាពប�នល ់ ួ ចនង ឹ ឆក់េទប ើ សមត�កច ិ �

ំ ំ ។ ជនសង្ស័យខងេលើគជា ដណ ឺ េមេក�ង

េយើ ង បានេធ�ើ ក រស� ក់ ច ប់ េ នចំ ណុ ច

មា�ក់ដ៏សំខន់កុ �ងករណីប�ន់លួច និងឆក់ យា៉ងសកម�កុងេខត� � សឹង � ែ្រតងដូចជាករណី ៃថ� ទី ២ ៦ ឧសភា២០១៣ ទក់ ទ ងក�ុ ង ករណី ឆក់ ក បូ ប ែដលកមា� ំង នគរបាល ឃាត់ខួ �នមានកូ ន្រប�សេលក ចន់ សុ ផា

នាយករ យា ិ ល័ យ អន� រ គមន៍ និ ង មាន ្របភពព័ ត៌ មា នេលចលឺ ថា េលក ចន់ សុ ផា បាននិ ង កំ ពុ ង ែតរត់ក រយា៉ ងមមា ញឹកេដើម្បឲ ី ្យកូ ន្រប�សែដលមានបក្សពួក ជា្រក�ម េចរេនាះេចញពី ក រឃុំ ខួ � នក�ុ ង ៉ សប�ង ជនសង្ស ័យបូល � ប ិ

ពន�នាគារេហើយ៕

េដយ៖ មស ផល�

ជនបរេទសបី�ក់�ប់�នជនសង��័យៃនអំេពើលួចប��ំ េធ�ើ�រុណកម��ង�យនិង�ត់��មៃដមិន�បគល់ឲ��

សមត�កិច��ត�វ�ន�ត់ខ�នប���នេ�តុ��រ�ពឹកេនះ

្រចកេនាះឃាត់ទុ ក ែតម� ង េទ។ េបី ត ម

េនាះទុ ករួ ច មក្រសប់ ែ តមានម�ន�ឯ ី ក

ក�ុងថង់សប៊ូវ្រស� ី េហីយ្រចកចូ លក�ុងថង់

ប��ូ នមកស� ង ករដ� ននគរបាលេខត�

អេនា�្របេវសន៍ៃថែដលឈរេជីងេនមាត់

របស់េលកបានឃាត់ចប់បា៉ស�័រទំងអស់

អេនា� ្របេវសន៍ៃ ថឈរេជី ង េនមាត់្រចក

បានមកប�ឹ ង មន�ី រ នគរបាល្រពហ� ទ ណ�

មុខេស�ើែតរល់ ៃថ�។ ជនសង្ស័យែដលេធ�ើ

ដូ េ ច� ះ េហើ យ េទើ ប ្រត�វ សមត� កិ ច� បូ៉ លិ ស

េទៀតថា េ្រកយេពលែដល្រក�មសមត�កច ិ �

្រត�វ បានអជា� ធរមានសមត� កិ ច� បូ៉ លិ ស

បទេល�ើ សជាក់ ែ ស� ង ចំ នួ ន ២ករណី និ ង

ភក�ីនិងជា សុ ខុម្របមូលយកមន ិ ចូ លថវ-ិ

្របភពពីសមត�កិច�ៃថេនាះបានេអយដឹង

បា៉ស�រ័ ប៉ុលសៃថចប់ បាន ី

អស់។ េ្រកយេកត ើ េហតុភា�មជនរងេ្រគាះ

រលួ យអចចុ ះ ្រសវ្រជាវផងេតើ លុ យសំ

ជាមុ ខ ្រកស់ ម ករសុី េនតមចិ េ �� ើ មផ�ូ វ

សន�ិ សុ ខផ្សោរយា៉ ងណាក៏ េ ដយ។ ពួ ក

ជនសង្ស័ យ ខងេលើ បានធា� ក់ ថា�ំ េ ញ�ន

បង�រឲ្យសមត�កិច�កុ �ង្រក�ងស�ឹងែ្រតងល�ីង

កន�ុ យគា� េដយេគ្រគាន់ ែ ត្របាប់ ថា ៃថ�

េឃើ ញ ថាល� ម អង� ភា ព្របឆាំ ង អំ េ ពើ ពុ ក

េឈ�ះសំ ភ ក�ី េ ដើ រ ្របលុ យៃថ� ក ែន� ង ្របចំ

មួយក�� ប់តូច្រត�វបានសមត�កិច�េចទពី

៧ពន់េរៀលឲ្យមនុស្ស៥នាក់មកយកបន�

លក់ ដូ រ ែតប៉ុ េ ណា � ះ។ សួ រថាេតើ ្របធាន

សធារណៈេបើេទះបី១ៃថ�ៗរងករេមល ើ

កក់មយ ួ ចំនួន រួចជិះម៉ូតូេគចខ�ួនរត់បាត់

គា ត់ ្រត�វ េ រ េើ ច ញ គឺ ្រត�វ ប ង់ ្របាក់ ចំ នួ ន

ពី ២ ០០េទ៣០០ដុ ល� េទើ ប បានលក់

ថាេដយសរពួកគាត់្រកី្រកេនះេហយ ើ បាន

េ្របើ ្របាស់ េ ្រគ�ងេញ�នេពញខ�ួ នែដល

ស�ឹងែ្រតង បនា�ប់ពីេធ�ើករឃាត់ខួ �នរួចមក

មានសំ ឡុតគំរមេដះយកជេ�� �នលុ យ

លក់ បា នែតចំ នួ ន ៣េមា៉ ងេនាះេទពួ ក

សណា � ប់ធា� ប់ ៃថ� បា យសន�ិសុ ខៃថ� ភា សុី

រង�ងម ់ ូលែក្បរស�នីយល ៍ ក់េ្របងក�ុងេខត�

ករពក់ ព័ ន� កុ � ងករណី ប� ន់ លួ ចឆក់ និ ង

្របមាណ១ែម៉្រត៣តឹកបួន្រជ�ងេសះនិង

ថា ្រកសួ ងហរិ �� វត�ុបានអនុ��តឲ្យយក

ែតៃថ� ភា សុី ែតមួ យ មុ ខ េទេលើ អជី វ ករ

្របជាពលរដ�មា�ក់េនមុខមន�រី េពទ្យេដយ

ទំ ហំ ក ែន� ង លក់ ប ែន� ខុ �ំ េ នេលើ ្រទ�ង ផ�ូ វ

រដ�ជាអជីវករទមា�យ្រឲដឹងេនាះ។ អជីវ ករ្រកី្រកលក់ដូរេលើផូ វខងេល � ឹ ើ បានឲ្យដង

បានចប់ខួ �នទំង្រពឹកេដយសរែតមាន

«បច�ុ ប្បន� ភា ព» ទំង ទឹក មុ ខ េ្រក�ម្រកំថា

ឲ្យេគលក់ដូ រ យា៉ ងអនាធិ ប េតយ្យេដយ

អត់សណា � ប់ធា�ប់េនាះែដរ។ ម�ន�េី នះបន�

នាក់ជិះម៉ូតូ២េ្រគ�ងេទេធ�ើសកម�ភាពប�ន់

៣៣៦និ ង ផ�ូ វ៣៤៦បានេរៀបរប់ ្របាប់

គណៈបក្ស្របជាជនកម�ុជាេចលអ�� ឹ ង។

េនះេបត ើ ឲ្យដង ឹ ព្រី បជាពលើ មករបេង�ប

េខត�ស�ឹងែ្រតង ៖ ជនសង្ស័យមា�ក់្រត�វ

េដយ៖ ជយ ែដន

ំ ូល ៉ ស ជនបរេទស៣នាក់ជាប់ឃុប ិ

េខត�្រពះសីហនុ ៖ ជនបរេទសបីនាក់ ែដលបានចប់ជ នសង្ស័ យ ៃនអំ េ ពើ លួ ច ្រទព្យសម្បត�ប ំ ទុកេធ�ទ ំ ន ួ ិ ង�ង ើ រុណកម�ចន ពៃី ថ�មន � ត់ករតម ិ ្របគល់ឲ្យសមត�កច ិ ច

បរេទស េនាះគាត់បានេឃើញមានេគចង

ជនសង្ស ័យជាជនរងេ្រគាះ

បច�ុ ប្បន� ជ នរងេ្រគាះកំ ពុ ង ព្យោបាល

មនុ ស្សព្យួរេជើងេឡើងេលើគាត់ក៏េដើរចូ ល

េនក�ុងមន�ីរេពទ្យបែង�កេខត�្រពះសីហនុ

ែខ�រមា�ក់្រត�វជនបរេទសចងព្យរេជ ើ េហយ ើ ួ ង

សមត� កិ ច� កំ ពុ ង សកសួ រ និ ង កសងសំ

គាត់មានករភត ិ ភ័យក៏រត់មករយករណ៍

សី ហនុ េ ន្រពក ឹ ៃថ� ទី ២ ០ែខមិ ថុ នា េនះ

េទពិ និ ត ្យេមើល ្រសប់ែ តេឃើ ញ ជនជាតិ

រឯជនសង្ស័ យជាជនបរេទសទំង៣នាក់ ី

ច្បោប់្រត�វបានឃាត់ខួនប�� � ូ នេទតុលករ

មានស� មកត់្រមាមៃដបង�ូ រឈមេទៀត

ណុំេរឿងប��ូ នេទសលដំបូងេខត�្រពះ

លួ ច ្រទព្យសម្បត�ិ ជ នបរេទសបានក� យ

ឲ្យនគរបាលប៉ុសិ៍ែ� តម�ងេទ។

េដើម្បច ី ត់តមច្បោប់។

េន្រពឹក ៃថ� ទី ២ ០េនះ។ រ ឯ ី ជនសង្ស័ យ ជាជនរងេ្រគាះៃនអំេពើទរុណកម�េលើរង កយ នង ិ កត់្រមាមៃដពជ ី នបរេទស ែដល ជាជនជាតិ រុស្ស ី និងជនជាតិអុយ ៊ ែ្រកន។ ម�ន�ីន គរបាល្រក�ង ្រពះសី ហនុបាន ឲ្យដឹ ង ថា ករេធ�ើ ទ រុ ណ កម� ដ៏ធ� ន់ធ� រ េនះ បនា� ប់ ពី ជ នរងេ្រគាះបានចូ ល េទលួ ច

សមត� កិ ច� បា នបន� ថា ជនរងេ្រគាះ េដយេធ�ើ ទ រុ ណ កម� េ លើ រូ ប រងកយនិ ង កត់្រមាមៃដេនាះមានេឈ� ះ មុំ រ ទ� ិ ី េភទ ្រប�ស អ យុ ២ ៨ ឆា� ំ មា ន ទី លំ េ ន ភូ មិ ៣ សង� ត់េ លខ១ ្រក�ង ្រពះសី ហនុ មុ ខ របរ មន ិ ពត ិ ្របាកដ េទប ើ េចញពព ី នា�គារ េដយ

យក្រទព្យសម្បត�ិជនបរេទសេនក�ុងផ�ះ

ជាប់េ ចទពី ប ទលួ ច ្រទព្យសម្បត�ិ ជ នបរ

ស�ក់េនរបស់ ពួកេគេនចំណុចផ�ះរបស់

េទសកន�ងមក។ រឯជនសង្ស័ យ ៃនអំេពើ ី

ជនជាតិអុយ ៊ ែ្រកនមា�ក់សិ �តេនខងលិច

ទរុ ណ កម� ក ត់ ្រមាមៃដជាជនបរេទស

វត�ឥន���ណ េហវត�េ្រកមស�ិតក�ុងភូមិ

និ ង ជាេមេក� ងជាជនៃដដល់ កុ � ងករ្រប-

យប់ៃថ�ទ១ ំ ០១៣ េហយ ី ៧ ែខមថ ិ ុនាឆា�២ ើ

រ ៉យ វ៉ ឌិ ម ) េភទ្រប�ស អយុ ៣ ៣ឆា� ំជ ន

៣សង�ត់េលខ៣្រក�ង្រពះសីហនុ កលពី

្រត�វពួកេគចប់បាន។ ម�ន�ីនគរបាលបាន ្របាប់ េ ទៀតថា េន្រពលប់ ៃ ថ� ទី ១ ៨ ែខ មិ ថុ នា ឆា� ំ២ ០១៣ មានកម� ក រសំ ណង់ មា� ក់ េ ធ�ើ ដំ េ ណើ រឆ� ង កត់ ផូ � វមុ ខ ផ� ះ ជន-

្រពត ឹ � ក ត់ ្រមាមៃដមានេឈ� ះ(សន់ ដ

ជាតិ អុ៊យ ែ្រកន(មា� ស់ ផ� ះ ) និ ង បក� ពួ ក ពី រ នាក់េទៀតជាជនជាតរិ ស ុ ្ស១ ី -េឈ�ះេឃៀល

កូ វ៉ឡិចហ្សង់អយុ ២៥ឆា� ំ ២-េឈ�ះ អង់ ណាតូនវយា ំ ី ៉ មរី ូម៉ ច ិ អយុ២៩ឆា�។

គូ រ ប�� ក់ផ ងែដរថា ករចប់ប ង�ំង ជនជាតែិ ខ�រេធ�ទ ើ រុណកម�េដយខុសច្បោប់ ពី សំណាក់ជ នជាតិ រុ ស ្ស ីសំរប់េ ខត� ្រពះ សីហនុ េនក�ុងឆា�២ ំ ០១៣េនះ មានចំនួន ២េលើកេហយ ើ េដយេលើកទ១ ី ជនជាតែិ ខ�រ ចំនួន៦នាក់ េ្រពះែតេរឿងទស់ពក្យសម�ី គា�បន�ិចបន�ូចក៏្រត�វេថែករបស់ ខួ �នែដល

ជាេសដ�ី ជ នជាតិ រុ ស ្ស ច ី ប់ប ង�ំង ទុ ក េន ក�ុ ងឃ�ុ បនាវ រួ ច េហើ យ ដឹ ក នាំ យ កេទ

កណា � លសមុ្រទបង�ឲ ំ ្យេលតទក ឹ សមា�ប់ ខ�ួ ន ប៉ុែ ន� សំ ណា ងល� ជ នរងេ្រគាះទំង ៦

នាក់្រត�វបាន្រក�មសមត�កច � រែដនសមុ្រទ ិ ក ជួ យ ​ ស េ�ង� ះទន់ េ ពលេវលរួ ច ផុ ត ពី េសចក�ី ស� ប់ រ ឯជនជាត ី ិ រុ ស ្ស ីក៏្រត�វ ចប់ ខ�ួនក�ុងេពលេនាះែដរ៕ េដយ៖ ហុក លី


ក6

េទសចរណ៍ នង ិ វប្បធម៌

ឆា�ទ ំ 1 ី េលខ 04 ៃថ�្រហស្បតិ៍ ទ2 ី 7 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

�បវត�ិៃន�ពះវ��រធំសសរ១០០ និងសត��កេពើេននធន ៃថ� េ ពក។ េ្រកយេពលេលក្រគ�សុ គត េហយ ើ ្រកេពេើ ននធននក ឹ េក�្រកហយយា៉ង ខ�ង ំ ចំេពះ្រពះបុ្រតរី បស់ ្រពះមហក្ស្រត អង� ច័ន� រ ជាេដយនឹ ក គិ ត ថា«េបើ ពុំ មា ន

ករេទព្យោបាលជំ ងឺ ្រពះនាងេទេនាះ្រគ� របស់ខួនក៏ � ពស ុំ ុ គតែដរ» គត ិ េហយ ើ េននធន

ក៏បា នចងកម� ព រជាមួយ ្រពះនាងថានឹ ង េធ�ើ គ ត្រពះបុ ្រតរី បស់ ្រពះមហក្ស្រតឲ្យ

ខ ង ែ ត បា ន ។   គិ ត រួ ច េ ន ន ធ ន ក៏ បា ន ែហលេឆា�ះេទទី្រក�ងលែង�ក េហើយបាន ពួនសម�ល ំ ក់ខួ នេនេ្រកមទ � នា ំ ែផរបស់ ី ង

ំ ូក រូបសំណាក្រពះនាង្រកពុ ឈ

្រពះមហក្ស្រតរង់ចឱ ំ កសល�េដើម្បច ី ប់ យក្រពះនាង។ ចំែណក្រពះនាងវញេហតុ ិ ែ ត ្រពះជ ន� ្រត�វ អ ស់ េ ហើ យ េ ភ� ច នូ វ ក រ ទស្សន៍ទយរបស់ ្រគ�េហរក៏េចះែតគង់ េនក�ុង្របាសទមន ិ សុ ខ្រពះរជហឫទ័យ

(តមកពីេលខមុន) េហើយអុជធូ បសួ រកេននធន្រសប់ែត េពលេនាះ្រកេពើេននធនក៏បានផុ សេចញ

្រពះវហរធំ សសរ១០០ ិ

េទែក្បររួច សូ ្រតបាលី ច រធូ ប េលើ ក ្បោល ្រកេពើ េ ននធនេដើ ម ្ប ីឲ ្យមានបារមី ពូ ែ ក

រូបសំណាកសត�្រកេពើេននធន

ក៏យាងេទសុំ ករអនុ ��តពី្រពះបិតនិង ្រពះមា ត េ ដើ ម ្ប ី ្រកស ល ្រពះគង� េ បើ ពុំ

ៃថ�មយ ួ េនន ធនេកត ើ ក�អ ី ផ្សុកេដយនក ឹ

េវៀង ប៉ុែ ន� ចំ ែ ណក្រកេពើ នា ងឱៃរ ៉វ ញគ ិ ិត

អ ច ប៉ ះ ព ល់ ដ ល់ ្រគ�ជា មិ ន ខ ន េ ព ល

េនាះេទ្រពះនាងនឹងែបក្រទ�ងស�ប់ជាមន ិ

ដល់ វត�នាគកែន្សងរបស់ ខួ �នគាប់ជន ួ ក�ុង

េននធនស� ប់ច ប់េ ហើ យ ក៏បា នសេ្រមច

ខ ន ។   េ ដ យ ស រ ែ ត ្រពះម ហ ក ្ស ្រត

្រគាេនាះ្រគ�រ បស់ ខួ � នបាននិ ម ន� ម ក្រសង់

ថាតំ ប ន់ ទឹ ក េនះខ�ួ នជាអ� ក កន់ ក ប់ ជា

ចិ ត� េ លប្រគ�េ ដើ ម ្ប ី ្របយុ ទ� ជា មួ យ ្រកេពើ

េឃើញបុ្រតគ ី ួរឲ្យអណិតេពកក៏បានអនុ -

ទឹក េហើយ្រកេពើេនន ធនក៏បានែហលមក

អណាច្រករបស់ខួ ន � េហយ ំ ើ ជា្រកេពខ ើ �ង ជាងេគគា�ន្រកេពើណាហ៊នឆ�ងកត់ែដន

នាងឱៃរ ៉។ ករ្របយុ ទ� គា� រវង្រកេពើ េ នន

��ត នង ិ ចត់ឲ្យេសនា រួមទំងេមនំេមនាង និងកងទ័ពជាេ្រចើនេរៀបចំក្បួនដែង�រ្រពះ

ពី ទឹ ក រួ ច វរមកជិ ត ្រគ�រ បស់ ខ�ួ ន េហើ យ

ស័ ក�ិ សិ ទ�ិ ។  ចំ ែ ណកឯទី ្រក�ង លែង� ក វ ញ ិ

ធនថា«េននធនសូ មឯងកុំ ខឹ ង នឹ ង ខ�ុំ េ នះ

្រពះមហក្ស្រតក៏ បា នចត់ ឲ ្យេសនាេទ

ជិ ត ្រគ�ឲ ្យេលក្រគ�ជិ ះ េលើ ខ� ង រួ ច នាំ ្រពះ

ទឹកេនះេឡើយ។ គិតរួចេហើយ្រកេពើនាង

ធននិ ង ្រកេពើ នា ងឱៃរ ៉អស់ រ យៈេពលជា

និមន�្រពះសង្ឃេចអធិករែត្រត�វបាន្រពះ

អង�្រតឡប់មកវត�នាគកែន្សងវញេទ។ ិ

េ្រចន ំ ុត ើ ៃថ�េនែតមន ិ ឈ�ះមន ិ ចញ់ ែតទប ី ផ

នាងយាងេទ្រកសល្រពះគង� ។ េន

របស់េយង ើ េទប ើ ឯងក�យេទជា្រកេពែើ បប

អង�និមន�េទតមេ្រកយេដយយកេនន

ឱៃរ ៉ក៏ បា នស�ុ ះែហល្របេដញពី េ ្រកយ

្រកេពើេននធន ចំែណកេនន ធនវញខំ ្របង ិ ឹ

្រកេពើ នា ងឱៃរ ៉្រត�វ បានស� ប់ េ ដយស

េពលែដល្រពះនាងកំ ពុ ង្រកសលទឹ ក

ែហលេគចេដើ ម ្ប រី កទី ទួ ល សុ វត�ិ ភា ពជូ ន

្រកេពើ េ ននធនខំ ធា� យេពះ។ លុ ះេនន

្របកបេដយភាពសប្បោយ្រពះរជហឫ

េលក្រគ�បានមានសង្ឃដក ី េទកន់េនន មកពី ឯ ងមិ ន ស� ប់ ត មករហម្របាម េនះ េហើ យ េយើ ង ដឹ ង ថាឯងមកជិ ត េយើ ង េនះគឺេដើម្បឲ ី ្យេយើងជួយ​ សេ�ង�ះឯង ែត ហួសេពលេទេហយ ើ េ្រពះ្រគប់រយៈេពល ្របាំពរី ៃថ�េទេហយ ើ ដូេច�ះឯង្រត�វក�យខ�ួន

េទជាសត� ្រកេពើ អ ស់ មួយ ជី វ ត ិ »។ មាន

សង្ឃដីកចប់េលក្រគ�កបា ៏ នឲ្យេននធន

្រពះនាងក៏បា នេរ ជ ិ ើ ំ ងឺ ច ស់ ស រេឡើ ង វ ញ

ធនេធ�ើ ជា យាន� ជំ និ ះ េឆា� ះេទកន់ ្រក�ង លែង� ក ។ េពលេទដល់ ្រក�ង លែង�ក្រពះ

លុ ះេនេពលែដលេធ�ើដំេណើរមកដល់ ពក់ក ណា � លផ�ូ វក៏ជួ ប ្របទះនឹ ង ្រកេពើញី

មួយក្បោលជា្រកេពើរបស់ អ�កតេឈ�ះនា

ទ័យ េឆ��តេពលេនាះ្រកេពើេននធនក៏បាន

មន ិ ឲ្យេទណាេទ។ េពលេនាះេលក្រគ�

ែហលសំ េដេទវត�នាគកែន្សងេដម ើ ្បខ ី � ក់ េលក្រគ�របស់ ខួ �នេចញែត្រគ�របស់ ្រកេពើ

ស�ុះេចញពីេ្រកមទីនាង ំ ែផខំ្រតបាក់្រពះ

ង ឱ ៃ រ ៉ ែ ដ ល មា ន មា ឌ ធំ ្របហ ក់ ្រប-

ថា ឯងេទសម�េំ នឯេ្រកមទនា ំ ែផរបស់ ី ង

ែហលេទនឹង្រកេពើេននធនែដរ និងមាន

របស់េននធនមានសង្ឃដក ី ថា ចូរេននធន

្រពះមហក្ស្រតចុ ះ េហើយេលក្រគ�កន ៏ ម ិ ន�

ឫទ�បា ំ ពូែកេទៀតផង។ ី រមខ ី �ង

ឯងេលបេលក្រគ�ចះុ េបស ើ ិនជាឯង្របយុទ�

េទព្យោបាលជំង្រឺ ពះនាងបន�េទៀត។

េននធនេឃញ ើ ដូចេនាះក៏បានេធ�ដ ើ េំ ណើរ

ឆា�ឆ ំ ូ វ�

រ សី ្រស�ត ចុ ះ ។   ក�ុ ង មួ យ រ យ ៈ

គា�ទំង្រគ�េនេលើខ�ងរបស់ ឯងេនាះវនឹង

ឆា�ខ ំ ល

រសី ខ� ស់ ្រតែដត។ក�ុ ងមួ យ រយៈ

ឆា�េំ ថាះ

រសីលជា � មធ្យម។  ក�ុងមួយរយៈ

េនះេធ�ើអ�ីកែ៏ តងទទួលរងករប៉ះទង�ិច

េនះករបំេពញកិច�ករងរងយឆាប់

េនះេទះេលកអ�កេធ�ើអ�ីកេ៏ ដយែតង

ជួបេលើកំណាត់ផូ �វ រដិបរដុ បេ្រចើន

េ្រចើនគប្បមា ់ ុ �ងមុខរបរ ី នករអត់ធ�តក

ចប់នង ិ ទទួលផលេលឿនែថមេទៀត។ 

ផ�ល់ផលល�និងែផ�ផា�ក៏ែតងេឆ�ើយតប

បន�ិ ច េទើ ប ្របេសើ រ។ អ� ក ្របកបរបរ

កររស់ េ នមានភាព្រស�ះ្រស�ល

មកវញ្រគាន់ េពញចិត�ផងែដរ។ េទះ ិ

ជេមា� ះវ វ ិ ទណាមួ យ ជាមួ យ ្រក�ម

រកសុី ជួញដូ រកររកផលកៃ្រមមន ិ ្រត�វ

បយា � ្របកបរបររក ី ៉ ងណាក�ស ី ្រមាប់អក

មនុ ស្សេនែក្បរខ�ួ នឬបណា � មិ ត�

េលភលន់ េឡយ ើ េបើ ពុេំ នាះ េទ ្របយ័ត�

នង ិ េបើចង់ពង ឹ ពក់អ�កដៃទឱ្យជួយ​ក�ុង

ភក�ិ។ េ្រកពីេនះេបើមានករ្របកប

បានបាតៃដទេទវ ល ិ ្រតឡប់ ម កផ� ះ

េរឿងអ�ម ួ ែតងផ�លផ ់ លល�ជាងអ្រកក់ ី យ

សុី ជួ ញ ដូ រ វ ញ ិ ក រ ជួ ញ ទី ជិ ត ឆា� យ

ជានច �  ចំែណក អ�ក ្របកប របរ រកសុី ិ ។

មានភាព្របទំ ង ្របេទើ ស េ្រចើ ន និ ង

ជួ ញ ដូ រ មានករេជឿនេលឿនេទមុ ខ

ពិ េ សសឱ្យ្របយ័ ត� ជ េមា� ះវ វ ិ ទេកើ ត

ករងរ្រត�វែតយកចត ិ �ទុកដក់ តួ

វញ ិ ។ ករេធ�ើ ដំ េ ណើ រទី ជិ ត ឆា� យចូ រ

នាទី េ ហើ យ មិន ្រត�វ េធ� ស ្របែហស

្របយ័ ត� ជួ ប េ្រគាះចញ់ េបាកេគ និ ង

េហយ ី ផង ើ ពេិ សសេបមា ើ នេបក ើ របរថ�ៗ

េឡើ ង ។ ករេធ�ើ ដំ េ ណើ រទី ឆា� យជិ ត ពុំ

េឡើ យ ពី េ្រពះថាេបើ មា នអ�ី ច េនា� ះ

េ ្រ គា ះ មុ ត រ ប ស់ ្រស�ច ។   រ ឯ ី ស ម�័ ន�

ែតងផ�ល់ផលល�មកវញផងែដរ៕ ិ

សូ វមានសុ វត�ិ ភា ពេទ ពិ េ សស្រក�ម

្របេហងស្រត�វ ទំង លក់មុ ខ និ ង

េ ស�ហ កំេល ះ្រកមុំ មា ន ក រេល ច

ម នុ ស ្ស ក៏ ង យ េ ប ៀ ត េ ប ៀ ន យា យី

ចំហមុខងយែ្រជកចូ ល េដើម្បប ី ង�

េចញភាពរកំរ កូ ស ខ� ះ ៗេដយសរ

ណាស់ផង៕

ប��ណាស់៕

ករ្របែច្របច័ណ�កំពុងបទ ិ បាំងមុខ៕

ឆា�ម ំ មី

រ សី ខ� ស់ ្រតែ ដ ត ។   ក�ុ ង មួ យ

ឆា�ម ំ ែម

រសីលជា � មធ្យម។ ក�ុងមួយរយៈ

សរែតករ្របយុ ទ� មា នរយៈេពលេ្រចើ ន

ឆា�វំ ក

រសី ្រស�ត ចុះ។ ក�ុ ងមួ យ រយៈ

រយៈេនះដំ េ ណើ រជី វ ត ិ េលកអ� ក

េនះករ្របកបករងរមានកររ ក ី

េនះេដយសរដួងរសី្រស�តចុះដូច

មានករេជឿនេលឿនេ្រចើនែផ�ក ដូ ច

លូ តលស់ េទមុ ខ ជាសន្ស ឹ ម ៗែត

េនះេបើ មា នកិ ច� ក រអ�ី ្រត�វ អត់ ធ� ត់

េនះ េបើ មាន អ�ី ្រត�វ ខត ិ ខំ ពុះពរ េនាះ

យា៉ ងណា្រត�វ ពុ ះពរផងែដរេទើ ប

ែផ�ផា�ហុចមកវញែតងេឆ� យ ិ ើ តបដូច គាប់បណ ំ ង។ ចំេពះអ�ក្របកប របរ

ឆា�រំ ក

រសីខស � ់្រតែដត។ ក�ុងមួយរយៈ

េនះផ� ល់ផលល� ស ្រមាប់ េ លកអ� ក

ឆា�េំ រង

រសីល�ជាមធ្យម។ ក�ុងមួយរយៈ

ឆា�ម ំ ្សោញ់

រសី្រស�តចុះ។ ក�ុងមួយរយៈេនះ

ចូ រេលកអ� ក ្របយ័ ត� ្របែយងបន�ិ ច

ដូ ច េនះេទះេធ�ើ អ�ី ក៏ េ ដយេតងែត

បង�ប��នាំឱ្យ្រត�វែរកពន់ផលលំ បាក

គា� ក�ុ ងដំ េ ណើ រជី វ ត ិ របស់ េ លកអ� ក

ពី េ ្រពះថាអចមាន្រក�ម មនុ ស ្សមក

្របយ័ត�្របែយងបន�ិចេទើប្របេសើរ។

ចំេពះមុខេ្រចន ើ ។ អ�ក្របកបរបររកសុី

ចំេពះអ�ក្របកបរបររកសុី ជួញ ដូ រករជួ ញ ទី ជិ ត ឆា� យចូ រ្របយ័ ត� ជួ ប េ្រគាះចញ់ េបាកេគេដយករលង់េជឿ

ជួ ញ ដូ រ ទំង ករជួ ញ ទី ជិ ត ឆា� យជួ ប ករលំ បាកក�ុ ងកររកផលចំ ណូ ល េហើ យ អចមានកររ េំ លភបំ ព នពី

សម�ជ ី នេបាក្របាស់ េដយ្របករណា

អ�កមានមុខរបរដូចគា�េទៀតផង។ ករ

ភាពសុ ខដុមដូចសព�មយ ួ ដង៕

យប់្រពលប់្រក�ម មនុ ស ្សេបៀតេបៀន

មួ យ ។ ករេធ�ើ ដំ េ ណើ រឆា� យជិ ត ជួ ប

ឆា�ច ំ

រ សី ្រស�ត ចុ ះ ។   ក�ុ ង មួ យ រ យ ៈ

េធ�ើដំេណើរទីជិតឆា�យចូ រ្របយ័ត�េពល យាយេី ដយ្របករណាមួយ៕

ឆា�ក ំ ុរ

រសីខ�ស់្រតែដត។ ក�ុងមួយរយៈ

េនះផ� ល់ផលល� ស ្រមាប់ េ លកអ� ក

ដំ េ ណើ រករងរតូ ច ធំ ពី េ ្រពះថាផល

េនះេបើមានប��អ�ីសំខន់េលកអ�ក អចពន្យោេពលេធ�ើេពលេនះក៏្របេសើរ

សេ្រមចចត ួ ពេី ្រពះ ិ េ� រឿងសំខន់អម ី� យ

បន�ិ ច ពី េ ្រពះថាផលមិ ន ល� េ នាះ

ល� ៗ ែតងេឆ�ើ យ តបមកវ ញ ិ ដូ ច គាប់

ែដរប៉ុែ ន� េ បើ មិន ចង់ព ន្យោេពលក៏្រត�វ

ថាផលល�ៗេនាះេឃើញថាមានេ្រចើន

សេ្រមចករងរធំៗេទរួច។ ចំេពះ

េឃញ ើ ថាមានេ្រចន ើ ចំេពះមុខផង។

បំណង។ ចំែណកអ�ក្របកបរបរ រកសុី

ចំេពះមុខផង។ េ្រកពេី នះេលកអ�ក

អ�ក្របកបរបររកសុី ជួញដូរ ក�ុងេពល

ចំ ែ ណ ក អ� ក ្របក ប រ ប រ រ ក សុី

ជួញដូរវញេប េើ លកអ�កចង់េបក ិ ើ ហង

្របយ័ត�្របែយងឱ្យបានខ�ង ំ ក�។ ក�ុង

េពលេនះែដរេលកអ�កេនមានេរឿង

េនអចមានដំ ណឹ ងល� ណា មួ យ ឬ

មានលភបន�ិ ច បន�ួ ចចូ ល មកែថម

ជួញដូ រមានករេជឿនេលឿនេទមុខ

តូចធំ ឬដំេណើករងរអ�ីមយ ួ ែតងហុច

រវបាំងែភ�កបាំង្រចមុះេនេឡើយ ដូ ច

ចូ រ្របយ័ត�ជេមា� ះវវទណាមួ យេកើត ិ

តិ ច តួ ច េហើ យ ្របាក់ចំ ណូ លេទៀត

ែ ផ� ផា� ម ក វ ញ ិ ្រគាន់ ជា ទី េ ព ញ ចិ ត�

ចង់ ស កល្បងេមើ ល ក៏ ជា ករល�

េឡើង េ្រពះែតសម�ីនិយាយមិនេចះ

េសតមានករហូ រចូ ល េដយតន

ជានិ ច� ។  ករេធ�ើ ដំ េ ណើ រទី ជិ ត ឆា� យ

េនះេបើេទះេធ�ើអី�ក៏ែតងមិនេឆ�ើយតប

្របេសើ រែដរ េ្រពះែតងហុ ច ែផ� ផា�

គិតបង�ករប៉ះពល់ ដល់ អ�កដៃទនាំ

តង ឹ នង ិ យា៉ប់យុន ឺ ណាស់ផង៕

ដូចសម្របកប៕

េកត យេឡង ិ ើ ជេមា�ះវវទណាមួ ើ ៕

ធា�ប់េចញេធ�ើជំនួញផ�ូវឆា�យេហើយ

(តេទេលខេ្រកាយ)

េនះផលល� និ ង មិ ន ល� េ នលយឡំ

េនះវញជួ បភាព្របទំង្របេទស ិ ើ េ្រចន ើ

រកសុី ជួ ញ ដូ រ វ ញេប ិ ើ េ លកអ� ក មិន

េហយ ើ ែហលេគចខ�ួនបាត់េទ។

្រត�វនង ឹ ៃថ�ទ២ ី ៧ ដល់ ០៣ ែខកក�ដ ឆ� ំ ២០១៣

រយៈេនះដួ ង រសី រ បស់ េ លកអ� ក េ មា�៉ ះ េ ហើ យ ឱ ្យ ្របយ័ ត� ក រ មា ន

េននធនបានសុ គតបាត់េទេហើយ េដយ

នាង្រកពុឈ ំ ូ កេលប្រពះនាងចូលក�ុងេពះ

ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៤េរាច ែខេជស� ដល់ ១០េរាច ែខ េជស� ឆ�ម ំ ្សោញ់ ប�� ស័ក ព.ស. ២៥៥៧

�បចាំស��ហ៍

រសី ល� ជា មធ្យម។ ក�ុ ងមួ យ

ធនទទួ ល បានជ័ យ ជំ ន ះេហើ យ ក៏ ្របង ឹ

អង�កមា ៏ នសង្ឃដក ី េទកន់្រកេពេើ នន ធន

េហោរាសា�ស�

ឆា�ជ ំ ត ូ

្រគ�របស់ខួន � ែត្រត�វ្រកេពនា ៉ ើ ងឱៃរេគៀងជាប់

េទៀត។ ស្រមាប់អ�ក្របកបរបររកសុី

ដូ ចបំណងប៉ុនា�នេទ។ អ�ក្របកបរបរ

ជួញដូ រវញេប ិ ើេលកអ�កចង់េបាះទុ ន

ជួ ប ភាពសុ ខដុ ម ទំ ង េពលេទនិ ង

រកសុី ជួ ញ ដូ រ េទះេលកអ� ក េធ�ើ អ�ី ក៏

តូ ចធំេឃើញថា ទទួលបានែផ�ផា�្រគាន់

្រតឡប់មកវញ៕ ិ

េដយ្រត�វមានចត ិ ្រ� តជាក់ល�ជាង៕

កក់េក�៕


ែស�ងយល់ពច ី ្បោប់ ្រ�េឡាមេលក នង ិ កំណព្យ េនសល់ ែ តមួយ ែខេទៀតប៉ុេ ណា � ះខ�ុំ ្រត�វ

ណាស់ចៃំ ថ�េ្រកយេទបានេទ

េនយ្យេហើយ ខ�ុំមិនខ�ល់អ�ីទំងអស់ ។ ៃថ�

ំ ក េទៀតចំបងទញ ិ ថា�ឈ ឺ ្បោលេទឲ្យអូន…

បានCall ចង់ ស� ល់ រ ប់ អ នខ�ុំ មា� ក់ េ ន

ខងផា�េំ ផ�ើឲ្យេមល ើ ផ�ះេគផង ល�ចបានេគ

មា� ក់ េ នេសៀមរបមានចរ ក ឹ រមទម

-អុច ី ង ឹ ក៏បានែដរបងមន ិ រ ំខនេទបាយ…

េឆា�ះេទេសៀមរបរួចដក់សុីវរកករងរ ី

សុ ភាពរបស េហយ �ិ ម ើ សម�ស ី េម�ស័កស

-អរគុណ បាយ…

េធ�ើេនតមសណា � គារធំៗេនទីេនាះ។

ជាមនុ ស ្សមានករេចះដឹ ង េនក�ុ ងខ�ួ ន ខ�ុំ

េ្រកយទទួលបានទូរស័ព� ខ�ុំក្រ៏ បះខ�ួន

្របលងេចញយកអនុ ប ណ�ិ តខងគណ

មួយ េដយៃចដន្យមានេលខទូ រ ស័ ព� ពី រ េសៀមរប រឯមា ី � ក់េទៀតេនភ�េំ ពញ។

ហក់បាក់ចិត�េទេលើេគ។ ែតចំេពះមា�ក់

្រ�េលមេលកខ�តខ�ី និពន�ៈ មនន�

ឆា�ទ ំ ី1 េលខ 04 ៃថ�្រហស្បតិ៍ ទី27 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

េទៀតេនភ�ំេ ពញវ ញ ិ មានចរ ក ឹ ្រពននារ ី ជាង េគែតងនិ យា យេលបខយេស� ហ

-អុី ចឹ ង ក៏បា ន ចំៃ ថ� េ ្រកយេទ បន�ិ ច

-កុអ ំ ៗ ិ ី ៃថ�េនះខ�ុេំ នផ�ះមា�ក់ឯងអ�កជត

មកវញកុ ំមកអុី… ិ

ក7

ែលងមករកខ�ុេំ ទៀត េហយ ើ សូ ម្បែី តទូរស័ព�

េទេហយ ើ មដ ី ូ េផ�កនក ី ថ�មៗ េទេលើពូកដ៏

ចត � ្រប�សណាក៏ដូច្រប�សណាែដរឲ្យែត ិ ថា

កេពះនីកនីក នាងរងរេសើបតិចៗ ែត

បានស�ល់្របាណេហយ ូ ូទ។ ើ គប ឺ ត ិ សប៉គ

ខ�ួននាងេររំតច ំ ក់មដ ិ ៗ ៃដេគខ� ខ�ស ី ូ មដ ី ូ

ក៏គា�នែដរ េគេទបាត់េហយ ំ នគត ើ ខ�ុបា ិ ក�ុង

ខ�ុម ំ ន ំ អស់ខុ បា ំ� នដកស�យ ិ ខ�ល់អទ ី� ង

ស�� ប្រតអនុ ប ណ�ិ តខងគណេនយ្យ

៣ែខេ្រកយមកេភ�ងករបានលន់រងំ

ទន់េល�ើយរួចេគេថើបេលើ្រទ�ងនាងរួចបង�ូម

យកពុ ក មាត់ រុ យ ៉ ៗ របស់ េ គ្រតស៊ុ លចុ ះ ្រតស៊ុលេឡង ើ េស�រើ សព�េពញខ�នន ី ។ ួ ក

ក�ុ ងអរម� ណ៍ នី ក មានភាព្រពឺ្រព�ច អ�ី

េមា� ះេទនាងចង់យំ ប ន�ិ ច នាងចង់ែ ្រសក បន�ិចក�ុងចិត�នាងនាងចង់បានកថា�ក់ថម �

េដកេទ។ ៃថ�េនាះខ�ុំេស��កពក់អវពីស

េនេសៀមរប ខ�ុំ ស េ្រមចចិ ត� េ រៀបករជា មួ យ េលកមី ដូ គាត់ េ ធ�ើ ក រេនអង� ក រ

ករបេបាសអែង�លយា៉ងេនះេរៀងរល់ៃថ�

េដយខ�ុំខ�ិលេបើកបង�ួច។ ្របែហជាេមា៉ង

េ្រករដ�ភបា ិ លមួយ្របចំករេនេខត�។

នាងចង់បានអ�ែី ដល ែប�កៗជាងេនះជាេរៀង

េភ��វដ៏េ្រចន ើ កុះករបានមកពស ិ អហរ

រល់ ៃ ថ� នី ក នាងមានសុ ភមង� ល ណាស់

រួច ក៏ចូ ល ្របាសេដកេទ។ េគេនាះគា� ន

ក�ុ ងពិ ធី មង�លកររបស់ ខ�ុំ េភ��វណា ក៏

នក ៌ អ ៏ ស�រ្យ ី នាងេសយសុ ខក�ុងឋនសួគដ

មី ដូ េ នកេមា� ះស�ូ តណាស់ ដឹ ង ខុ ស ដឹ ង

ទំងមដ ី ូ បី�របស់ នាង គឺគា�នបានេដកមួយ

្រត�វ េ ហើ យ ្រសឡា ញ់ ្របពន� កូ ន ណា ស់

្រសេ ឡ ត េ ទ េ គ េ ស យ សុ ខ យា៉ ង មា ន សុ ភមង�លមហស�រ្យេនេកះបាលី។

មា៉េស�ើង េហើយពន�ឺកុ �ងបន�បខ ់ ុ ំ�ភ�េឺ ្រព�ងៗ

រេបៀបេនះជាេរៀងរល់ ៃ ថ� នា ងចង់ បា ន

ខ�ុេំ ពញចត � េំ ពះករបូជា្រពហ�ចរយ៍ ិ ច ី

ឬកពរឲ្យបានខ� ប់ខួ � នេឡើ ង វ ញ ិ េដយ

ជាមួយខ�ុែំ តេគរងសង�ជាងអ�កេនេសៀម

មួយ រេសៀលស�ូ រេគាះទ� រ ខ�ុំ ក៏េ បើ ក េមើល

ចំេពះខ�ុំ។ េស�ហរេបៀបខ�ុំេនះេគេហថា

ចក់ថា�ំេ បប៉ង់ែ តន េដើ ម ្ប ឲ ី ្យសច់ឈ ម

េលងផ� ះ ជួ ល ខ�ុំ េដយឧស្សោហ៍ ទិ ញ ែផ�

នរណាេ្រកពីនីតេទ េគបានទិញនំចំណី

«េស�ហសងគុ ណ»។ េនជាមួយគា�មន ិ

ខ�ុំ ែ តងខ�ួ នេលើ សេដើ ម េដយខ�ុំ បា ន

បានប៉ុនា�នឆា�ផ ំ ងខ�ុំកមា ៏ នទម�នព ់ ីរែខ។

េឡង ើ ្រសស់ថា�ជាងមុន។ េពលេទញាំ ី ុ អៗ

ំ ង ទំងលុ យកក់ជាហូរែហរែដរ។ ្រគាដប ូ

មកឲ្យមា�ក់ឯង េដយ្រគាន់ែតែ្រសក្របាប់

េពលករេហយ ើ សឹងថាមន ិ ឲ្យ្របពន�េបាក

ភក�ិម�ងៗ អ�កណាក៏្រកេឡកេមល ើ ខ�ុំែដរ។

ខ�ុំ ហ ក់គា� នចិ ត� ប ន�ិ ច េសះចំ េ ពះរូ ប េគ

នី ត វ ញ � ះ។ ៃថ� េ នាះ ិ ថា អរគុ ណ ប៉ុ េ ណា

គំេរយដក់ ខុ ំ�។ ខ�ុំបានគិតថាេស�ហបាន ើ

េទចូ ល រួ ម ក�ុ ងពិ ធី អ ពហ៍ ពិ ព ហ៍ មិ ត� -

េដយអកសធាតុ េ នខងេ្រកេក� ផង

េខអវ ឬលងចនផង េនេពលខ�ះមនុស្ស

េទះបី ជា នី ក នាងធា� ប់ភ� ក់រ សជាតិ

ក�ុងចត ិ េ� គគត ិ ថាខ�ុ្រំ បែហលជាេន្រកមុំ

ែតេគៃដដល់ ហ៊នជាមួយខ�ុំ េពលែដលខ�ុំ

េនក�ុងផ�ះមា�ក់ឯង។ តមអ�ីែដលេគបាន េគឧស្សោហ៍ ប បួល ខ�ុំ េ ទផ្សោរទំ េ នើ ប

ក�ុ ងបន� ប់ទឹ ក ។ ងូ ត ទឹ ក រួច េហើ យ នី ត េគ

េយើងក៏មានៃថ�េនះែដរ។ ខ�ុំបានគិតយា៉ង

េស� ហ៍ ពី រ នាក់រួច មកេហើ យ ក�ី ែតចំ េ ពះ

្របាប់ខុ ំ� េគក៏ជាអនាគតវស� ិ ករមា�ក់ែដរ។

េគក៏ បា នសូ មករអនុ �� តពី ខុ ំ� ចូ ល េទ

បានេស��កកែន្សងេពះេគាេដើរសំ េដេទ

េទេ្រគបទឹកឃ�ុំេនេកះបាលី្របេទសឥ

នាងនាងបានវយតៃម�ថា មដ ី ូ បិុន្របសប់

ជាធម� ត ។ ថ�ី េ បើ ដូ េ ច� ះ ែមនចិ ត� ខុ ំ� េ នែត

រួចទញឲ្យែបមុកមករកេគ។ េគេថើបញី

សមុ្រទ ខ�ុបា ំ នេដរើ េចញពទ ី ក ឹ សមុ្រទេដយ

េ្រពះមី ដូ បា នេ្របើ ល ្ប ិច េស� ហ េលើ ែ្រគ

ដូ េ មើល ខ�ុំ មិន ដក់ែ ភ� ក …នី ក ! អូ ន ស� ត

ចំេពះខ�ុំ ខ�ុំបានគិតថាសុ ភមង�លដ៏ល�

របស់ ខុ ំ�ដ ល់ េ គជាថ�ូ រនឹ ង អំ េ ពើល� រ បស់ េ គ

បងដវឌហក់ បដ ី ី ូចជាមានភាពគំេរះ

ខ�ួនមន � ណិត ិ សូវអណិត េស�ហបានចត ិ អ េហើ យ ្រសឡាញ់ េទៀត។ ្របែហលជាអី

ចឹងេហើយបានជាៃថ�មយ ួ េនាះបងវឌ ី បាន ហុ ច លុ យឲ្យខ�ុំ ចំ នួ ន ៥០០ដុ ល� រ េដយ

មន ិ ខ�រី វរុ ី វល់េរឿងេស�ហអៗ ី េទៀតេឡយ ើ ។

្រពហ�ចរយ៍ ី េហើយេមល ើ េទតមពិតខ�ុំជា

្រកមុំ្រក�េ មេ្រចើន ណាស់ ។  អ� ក ខ� ះ ខំ បូ៉ល មុខដុ សខត់េស�ើរល់ ៃថ�េដើម្បឲ ី ្យអ�កមាន

រប។ េគជិ ះ ឡានមា៉ ក Lexus 330 មក េឈើ និងរបស់ របរេ្របើ្របាស់ េផ្សងៗ ្រពម

ែផ� េ ឈើមួយ ក�ន�ក និ ង ថា�ំមួយ បន� ះ យក

នយា ិ យសេសើរសំណាងខ�ុែំ ដរ េគថាេលក

ដូ េច�ះ កររួចបីៃថ�ខុ ំ�ពីរនាក់ប�ីខុ ំ�បាននាំគា�

ណូ � េនសុី េនទី េ នាះល� ចមួ យ នាមាត់

បន�បខ ់ ុ �ំ។ េគចប់េថើបថា�ល់ េថើបក�� ឹ ងក

នឹកេគមា�ក់េនឯេសៀមរបជាង េ្រពះេគ

ញក់េលើេដើម្រទ�ងដល់ខី�របស់ខុ ំ� ខ�ុំកេ៏ របំ ើ រះ

េស��កបគ ី ន ី ី នង ិ អវ្រទនាប់ដេ៏ សភា បងមី

យា៉ ងដូ េ ច� ះ ែដរ។ ឱកសមាសឱកស

ណាស់អូនគឺ ជា ្រសីសួ គ៌ពិ ត ៗណាអូ ន …

អស� រ្យរបស់ ម នុ ស ្ស្រសី គឺ ក របុិ ន ថា� ក់ ថ� ម ករបុិ ន ល្បួ ងេស� ហ េលើ ែ្រគរបស់

លុ យ និ ង តតខ� ះ ែដលមានលុ យវល់

បានែតមួយអទិត្យប៉ុេណា � ះ េ្រកយពី្រប-

បាវែបកែភ� ក ម� ង ៗ ែដរខ� ះ យកស្រមស់

គល់លុយឲ្យខ�ុំ េគក៏បាន្របាប់ខុ ំ�ថា េគ្រត�វ

្រក�េមេទឡង់េសជិះឡានសុ ទ�ែតៃថ�ដូច

េកស៊ូ េនទីេនាះជាមួយបងប�ូនេគ។ េគ

ំ ូក្រកមុ្រំ ក�េមែដរ។ បងវឌែលងមក ក�ុងជព ី

ខ�ុំេរៀនចប់។ អ�កេនេសៀមរបេគេឈ�ះ

េព្រជមកដល់ េ គក៏បា នេ្រកបរសជាតិ ខុ ំ�

ថារួចមដ ី ូ បានឱនេទេ្រកបបបូរមាត់នីក

ទ្យយកេចញេហើ យ បន� េ រៀនេទៀតរហូ ត

េនែតចំព ក្យមួយ ឃា� ែដលេគនិ យា យ េគចេវះ»។ ម្យោ៉ងែដរចំេពះពក្យេនះ ខ�ុំ

ជាមួយបងល�ច្រតលប់មកវញ។ ិ

េទបាត់រហូ តគា�នដំណឹង ខ�ុំក៏បានឲ្យេព

ចប់ប រ � ិ � ប្រតគណេនយ្យ។ ខ�ុំ ្រត�វ ស� ះ

ែស� ង រកករងរេធ�ើ ប ន� រ ស់ េ ដយខ�ួ នឯង នង ំ េំ រៀប ិ ខំេរៀនយកអនុបណិ� តេទៀត។ ខ�ុខ

rang roverជាេដើម។ ចំេពះខ�ុំហក់ចូល

រកខ�ុំេទៀតេហើយ។ ខ�ុំកែ៏ លងនឹកេគែដរ ខ�ុំ

ថា«ជ័យ ជំ ន ះៃនេសចក�ី េ ស� ហ គឺ ជា ករ

បានសន្យោេនចំេពះមុខខ�ុថា ំ នង ឹ ឲ្យឪពុក

មា�យចូលស�ីដណ�ឹងតមច្បោប់េពលែដល

មដ ី ូ ក�ុងចិត�ខុ ំ�ពិបាកែសនពិបាក ស�មួយ

តិ ត តូ ច បំ ផុ ត ។ ក�ុ ងចិ ត� េ គក៏មា នបំ ណ ង

មួ យ ចឹ ប រួ ច េថើ ប ថា� ល់ ដ៏ ្រកហមទុំ រ បស់

អំែរកពីរយា៉ងដូ េច�ះ្រពឹកមួយទូ រសព�បា ័ ន

យា៉ងេពញចត � ុក ំ� ដ ៏ ូច ើ ។ ក�ុងចត ិ េ� ពញេថ�ម ិ ខ

គា�ែដរ។ តំងពីេពលេនាះមកេយើងទំង

នីក។ ល�ចបន�ច ិ េ្រកយពេី គទំងពរី នាក់

េរទិ៍ៈ អឡូៃថ�េនះទំេនរេទេទេលងែកប

ពនា ី ក់ឧស្សោហ៍ណាត់គា�េដរើ េលងណាស់

បានេចញមកពី រ ង� ស លមកេគទំ ង ពី

ជួនេគេទ្រក�ង្រពះសីហនុមយ ួ អទត ិ ្យេទប ើ

បានមកដល់ ប ន� ប់រ បស់ េ គ។ នី ក នាង

-បងនិ ត ែមនេទ ៃថ� េ នះខ�ុំ ឈឺក ្បោល

្រតលប់មកវញ។ ប ិ ីែខកន�ងផុ តេទនីតក៏

បានញាំ ខួ �ន ឹ ុ ្រស្រជ�លនាងរង្រសវងទន់

បានេរៀបចំខួ �នេធ�ើជាមនុ ស្សថ�ីមា�ក់ េហើយ

ជំពូកទី1

�ម្រតទី១៥

ករខុសគ�រវង្រទព្យរូបយ ិ នង ិ ្រទព្យអរូបយ ិ

ជាេគាលសំ ខន់្រទព្យរូបិយគឺជា « វត�ុ » ចំែណក្រទព្យអរូបិយគឺជា«សិទ�ិ»។ ្រទព្យ

មនុស្ស្រប�សេនះឯង អ�កដៃទយល់េឃើញ យា៉ងេម៉ចជាេរឿងរបស់ េគ ខ�ុំមានេសចក�ី សុ ខណាស់ជាមួយប�ីខុ �ំ។

(ចប់)

ែបបបទៃនករសេណ � ង្រត�វអនុវត�តមប��តិដូចខងេ្រកម៖

ស្រមាប់ថ�កែ់ ដលធានាជាប់មាល ំ � និងងយ្រស�លក�ុងករបត់ែបន

សូមពន ្រកមេលន ិ ត ិ ្យេមល ើ េនក�ងវចនានុ ើ យ ិ មន័យៃនពាក្យ ុ

.ហមអ�កេបើកបរេ្របើែខ្សសេណា � ង ចំេពះយានែដលមានទម�នស ់ រុបេលើសពី៥េតន

រូបយ ិ នង ិ អរូបយ ិ ។

េឡើងេទ

អត�ន័យសម��ៃន្រទព្យរូបយ ិ នង ិ អរូបយ ិ

.ហមអ� ក េបើ ក បរសេណា � ងយានេលើ សពី មួ យ េ្រគ�ង ឬសេណា � ងយានែដលមាន

រូបយ ិ ៈ អចប៉ះ បានអចដឹ ង បានតមរយៈករស� បជាសំ ភា រៈ ឬជាសរធាតុ មា ន

លក�ណៈពិត ឬជាក់ែស�ងមន ិ ែមនជាករ្រសៃម ឬករគិតេឃើញេនាះេទ គឺមានរូបរងពិត។ ដក្រសងេចញពីវចនានុ ្រកមWebster’s new universal Universal Unabridged Dictionary ១៩៩៦។

អរូបយ � ះ។ ដក ិ អចដឹងបានតមរយៈករស�ប មានវត�មានែតេនេពលមានករជាប់ទក់ទងេទនឹងវត�ុេផ្សងៗេទៀតប៉ុេណា ិ ៈ មន ្រសង់េចញពវី ចនានុ្រកម Webster’s new universal Universal Unabridged Dictionary ១៩៩៦។

អត�ន័យផ�វច្បោប់ ៃន្រទព្យរូបយ ិ នង ិ ្រទព្យអរូបយ ិ ៈ ូ

សេណា � ងរុម៉ ុឺ ក ឺ ក ឬសឺមរី ម៉ .ហមសេណា � ងេទច្រកយាន ឬេទច្រកយានយន� .ហមអ�កេបើកបរសេណា � ងរថយន�្រគប់្របេភទ ែដលមានអ�កដំេណើរេនក�ុងេនាះ េ្រកពីអ�កកន់ចង�ូតរថយន�ែដលមានសេណា � ង

រុ ម៉ ឺ ក ្រត�វ មានស�� ្រតីេ កណ សមបាត ែដលមានក�� ក់ចំង ពន�ឺ ព ណ៌ េលឿងពី រ ដក់េ នកងរថយន� ខ ងមុ ខ អមសងខងផា� ក េលខ។ បេច�កេទសៃនករថ�កស ់ េណា � ងរុម៉ ុ ឺ ក និងករេដះរុម៉ ឺ ក ឬសឺមរី ម៉ ឺ ក ឬសឺមរី ុម៉ ឺ កេចញពីរថយន� ឬក្បោលរថយន�្រត�វដក់កំណត់

េដយ្រកសួ ងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន។

រូបយ ឹ បានតមរយៈករប៉ះស�ប។ ិ េមល ើ េឃញ ើ ។ អចដង ិ ៈ មាន្រទង់្រទយ ឬជាទ្រមង់ែដលមានលក�ណៈរូប។ អចស�ប នង

ម � ្រតទី១៦

ទ៧ ំ ៩៩៩។ ី ឆា�១

្រត�វឈប់េដើម្បទ ី ុកឲ្យរថយន�្រក�ងេចញចូល ឬឈប់បានេដយងយ្រស�ល។

អចកន់កប់ ឬជ្រមះេចញបាន។ អចយល់ ដឹងបានតមរយៈករពិតដក្រសង់េចញពីវចនានុ ្រកមBlack’s Law េបាះពុ ម�េលើក

្រទព្យរូបយ ិ ៈ

ជា្រទព្យែដលមានលក�ណៈរូប និងអចកំណត់តៃម�បាន។ ដក្រសង់េចញណពីវចនានុ ្រកម Black’s Law េបាះ

្រទព្យអរូបយ ិ ៈ

មន ួ ែដលមន ិ អចកន់បាន។ អ�ីមយ ិ ែមនរូបិយ។ ជាពិេសសជាវត�ុែដលមន ិ មានរូបរងដូ ចជា្រទព្យខងប��។

ពុម�េលើកទ៧ ំ ៩៩៩។ ី ឆា�១

ដក្រសង់េចញពវី ចនានុ្រកម Black’s Law េបាះពុម�េលើកទ៧ ំ ៩៩៩។ ី ឆា�១

អចលន្រទព្យភគេ្រចន ើ គជា ឺ ្រទព្យអរូបយ ិ ៈ

ដូ េ ច� ះដូ ច ែដលេយើ ង បានេឃើ ញ េហើ យ ថា្រទព្យគឺ ជា វត�ុ អ�ី មួយ ែដលអចយកមកេធ�ើ ជា កម� សិ ទ�ិ បា ន េហើ យ អចជា្រទព្យរូ បិ យ

ឬអរូបិយ។ ជាករពិតេយើង នឹងេមល ើ េឃើញថា េនក�ុងច្បោប់ភូមបា ិ ល្រទព្យភាគេ្រចើនែដល្រត�វបានទទួលស�ល់េដយច្បោប់ គឺ្រទព្យ អរូបិយជាករកត់សំគាល់មានដូចជាកិច�សន្យោជួលហុីបូែ៉ តកេសវភាព។ល។ េទះបី្រទព្យែដលជាឧទហរណ៍ទំងេនះអច្រត�វបាន េ្រប្រើ បាស់េដយផា�ច់មុខ នង ិ អចេផ�រេទឱ្យអ�កេផ្សងេទៀតបានក៏េដយ ក៏្រទព្យទំងេនះមន ិ ែមនជាវត�ុែដលមានលក�ណៈរូបេទ។ 

ផ�ុយេទវញ្រទព្យទំ ងេនះគជា ិ ឺ «សទ ិ »�ិ ប៉ុែន�អនុេលមតមច្បោប់វេនែត្រត�វបានេគចត់ទុកថាជា្រទព្យដែដល។ ឧទហរណ៍ ផ ្

េសងេទៀតអំពី្រទព្យអរូបិយមានដូ ចជា ភាគហ៊ុ នេនក�ុង្រក�មហ៊ុ ន សិទ�ិេលើ្រទព្យ ខងប�� ដូ ចជាពណិជ�ស�� សិទ�ិអ�កនិពន� និង

អចលន្រទព្យ នង ិ ចលន្រទព្យ

េនកែន�ងរថយន�្រក�ងឈប់េនក�ុងទី្របជុំជន អ�កេបើកបរយានជំនិះ្របេភទេផ្សងពីរថយន�្រក�ង្រត�វបន�យេល្ប�នេហើយេបើចបា ំ ច់

ម្រតទី១៧

េល្ប�នេបើកបរយានជំនិះ្រត�វកំណត់តមល័ក�ខ័ណ� ដូចមនែចងក�ងខងេ្រកមេនះ ៖ ុ

១.េល្ប�នេបើកបរស្រមប់យានជំនិះទូេទ ៖ ំ ក.េនក�ងទ ុ ី្រ�ជុជន

.អ�កេបើកបរ្រត�វេ្របើេល្ប�នអតិបរមា៣០គ ិ ីឡូែម៉្រតក�ុងមួយេមា៉ង ចំេពះេទច្រកយានយន� និង្រតីច្រកយានយន�។ .អ�កេបើកបរ្រត�វេ្របើេល្ប�នអតិបរមា៤០គ ិ ីឡូែម៉្រតក�ុងមួយេមា៉ង ចំេពះរថយន�្រគប់្របេភទ។

ខ.េនេ្រកទី្រ�ជុំជន

.អ�កេបើកបរ្រត�វេល្ប�នអតិបរមា៩០គ ិ ីឡូែម៉្រតក�ុងមួយេមា៉ង ចំេពះយានយន�្រគប់្របេភទ េលើកែលងែតយានដឹកទំនិញែដលមាន

ទម�នស ់ រុបអតិបរមាេល � ង ិ ើ សពី៣,៥េតន ្រត�វកំណត់េល្ប�នអតិបរមា្រត ិ ឹម ៧០គីឡូែម៉្រតក�ុងមួយេមា៉ងនិងយានែដលមានសេណា

រុម៉ ឺ ក្រត�វកំណត់េល្ប�នអតិបរមា្រត ិ ឹម៦០គីឡូែម៉្រតក�ុងមួយេមា៉ង។

២.េល្ប�នេបើកបរស្រមប់យានជំនិះដឹកវត�ធតុ ុ មនេ្រគះថ�ក់ ៖ ំ ក.េនក�ងទ ុ ី្រ�ជុជន

.អ�កេបើកបរេទច្រកយានយន� និង្រតីច្រកយានយន�្រត�វេ្របើេល្ប�នអតិបរមា៣០គ ិ ីឡូែម៉្រតក�ុងមួយេមា៉ង ។

ភពខុសគ�រវង អចលន្រទព្យ នង ិ ចលន្រទព្យៈ

ដូចែដលបានកត់សំគាល់ពខ ួ េផ្សងេទៀត ៃន្រទព្យគភា ើ ៃនជំពូកេនះករចត់ថា�ក់សំខន់មយ ី ងេដម ឺ ពខុសគា�រវង អចលន្រទព្យ នង ំ ណាស់កុងករស � ូ បា ិ ចលន្រទព្យ។ ករចត់ថា�ក់េនះមានសរៈសំខន់ខ�ង ិក្សោអំពច ី ្បោប់ភម ិ ល។ ភាពខុសគា�ជាមូលដ�នរវងចលន

្រទព្យ និងអចលន្រទព្យគឺថាអចលន្រទព្យគឺជាដីធ�ី និងអ�ីេផ្សងៗេទៀតែដលតំងភា�ប់េទនឹងដីចំែនកចលន្រទព្យវញគ ិ ឺអ�ីៗេ្រកពី អចលន្រទព្យ។ ជាករសំ ខន់ណាស់ ែដល្រត�វយល់ ពីភាពខុ សគា�េនះ េ្រពះថាវធានទំ ងឡាយែដលអនុ វត�ចំេពះ្រទព្យជាធម�ត ិ

ែចងខុសៗគា�អ្រស័យ្រតង់ថា េត្រើ ទព្យេនាះជាចលន្រទព្យ ឬជាអចលន្រទព្យ។

ែប�កៗ អស�រ្យណាស់។

.ចំេពះករថ�កស ់ េណា � ងយានជំនិះអ�កេបើកបរ្រត�វេ្របើែខ្សកប ឬដងែដក ឬឧបករណ៍

ទំងពរី ្របេភទេនះ្រត�វបានេគទទួលស�ល់តមផ�ូវច្បោប់ថាជា្រទព្យ។

អជា�ប័ណ�អជវី កម� ។

ជាងសង្សោរនាងពរី នាក់មន ុ េនាះេទេទៀត

ែស�ងយល់ពច ី ្បោប់ស�ព ី ច ី រាចរណ៍ផ�វូ េគក

ច្បោប់ភូមបា ិ លកម�ជា ុ ែស�ងយល់ពច ី ្បោប់

មី ដូ ែ ដលជាប�ី េ ពញមុ ខ េពញមាត់រ បស់

ចូលហងញាំបាយ រួចេគជូនខ�ុំេទផ�ះវញ ិ

ភា�ប់មកជាមួយនង ឹ ពក្យថាយកេចញេទ។

េទរតនគីរេដ ី ើម្បេី ធ�ើករងររកសុី េធ�ើចំករ

ណាស់ នា រ្រតីេ នាះយប់ េ នាះទំ ង នី ក

(តេទេលខេ្រកាយ)

.អ�កេបើកបររថយន�្រត�វេ្របើេល្ប�នអតិបរមា៤០គ ិ ីឡូែម៉្រតក�ុងមួយេមា៉ង ។

ខ.េនេ្រកទី្រ�ជុំជន

.អ�កេបើកបរ្រត�វេ្របើេល្ប�នអតិបរមា៧០គ ់ រុបអតិបរមាម ន ិ ីឡូែម៉្រតក�ុងមួយេមា៉ង ចំេពះយានយន�ែដលមានទម�នស ិ ិ េលើសពី៣,៥ េតន និងេលើសពី៣,៥េតន ចំេពះរថយន�េ្របើ្របាស់្របព័ន��ហ�ង ំ ទប់ និងភាពគាំងកង់។

.េល្ប�នអតិបរមា្រត� វកំណត់្រតឹម៦០គីឡូែម៉្រតក�ុងមួយេមា៉ង ចំេពះយានែដលមានទម�នស ់ រុបអតិបរមាេល ិ ិ ើ ស៣,៥េតន ែដលគា�ន ្របព័ន��ហ�ង ំ ទប់នឹងភាពគាំងកង់ ។

(តេទេលខេ្រកាយ)


ក8

កឡា ី នង ិ សល ិ ្បៈ

ឆា�ទ ំ 1 ី េលខ 04 ៃថ�្រហស្បតិ៍ ទ2 ី 7 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

កម���នឹងលុបបំ�ត់�ំង�សុងនូវ�រឆ�ងថ�ីៃនេមេ�គេអដស៍ក�ង��ំ២០២០ ដំ ណា ក់ក ល ទី ១ គឺ យុ ទ� ស �ស�១ . ០

លស់េនក�ុងសហគមន៍។

ប��ូ លកម�វធ ិ ីអប់រ ំ«បង�រសុ ខភាពទូ េទ

កមេរគរបស់ ្រកសួ ង សុ ខភិបា លបាន

គយ ឺ ុទ�ស�ស� ២.០ (២០០១-២០១០)។

ករចូលរួមរបស់សហគមន៍េទប ើ ករេឆ�យ ើ

រេបង េលើកកម�ស់សុខភាពបន�ពូជ សុ ខ-

ពិ ត ជាមានសរៈសំ ខ ន់បំ ផុ ត េហើ យ េបើ

ស្រមាប់យុ ទ� ស �ស� ៣.០ គឺ ្របេទស

តបខងេលើអចេធ�ើបានេដយ្រតម ឹ ្រត�វគឺ

ភាពផ�ូ វេភទពន្យោរកំ េ ណើ តែដលកំ ពុ ង

េទះជាករចម�ងថ�ីថយចុ ះក៏េដយក៏ករ

េលករដ�ម�ន�បា ី នបន�ថា ករប��ូ ល

ែដល «េយើ ង ្រត�វ ែតបន� រួម គា� លុ បបំ បា ត់

ពក់ព័ន� នឹ ង ជំ ងឺ មិន ឆ� ង ដូ ច ជាជំ ងឺ េ លើ ស

គួ រ រ ំលឹ ក ថា្របេទសកម�ុ ជាេនចុ ង ឆា� ំ

(១៩៩១-២០០០) និងដំណាក់កលទី២

កម�ុជាបានេប�ជា�ចិត�ជំរុញករលុ បបំបាត់

រជធានីភំេ� ពញ៖

ម�ន�ីជំនាញពក់

ព័ន� នឹ ង ករងរេមេរគេអដស៍ សុ ខភាព បន� ពូ ជ សុ ខភាពផ�ូ វេភទសុ ខភាពមាត

និ ង កុ មា រ ្រពម ទំ ង ក រ ្របយុ ទ� នឹ ង ជំ ងឺ រេបង ែដលមកពី ស� ប័ ន ពក់ ព័ ន� នា នា

េនឆា�២ ំ ០២០េនះែដលេនសល់ែតេពល ៧ឆា�េំ ទៀតប៉ុេណា � ះ។ េដើ ម ្ប ស ី េ្រមចបាននូ វ ករប��ូ លេស

វេនះ យុទស � �ស�៣.០្រត�វបានដក់េចញ

ែដលយុ ទ�ស�ស�េនះជាយុ ទ�ស�ស�ថា� ក់

«អន�រគមន៍ចំេគាលេដទន់េពលេវល

ករឆ� ង ថ�ី ៃ នេមេរគេអដស៍ និ ង េមេរគ

និ ង មាន្របសិ ទ� ភា ពទទួ ល បាន្របសិ ទ�

ស� យពី កំ េ ណើ តនាឆា� ំ ២ ០២០ េហើ យ

ផល»។

និយាយថា តួនាទីៃនករគាំ្រទសហគមន៍

ងររបស់សហគមន៍កន់ែតសំខន់េឡង ើ ៗ ករចម�ងថ�ីឲ្យបានេនឆា�២ ំ ០២០»។

បែន� ម ពី េ លើ េ នះករេធ�ើ ស មាហរណ

កត�គាំ្រទជាេ្រចន ើ ែដលក�ុងេនាះសហគមន៍

កម� េ សវសុ ខភាពេនតមសហគមន៍ក៏

ឈម ជំងឺទឹកេនាមែផ�ម និងជំងឺមហរក ី

ជាកត� នាំ ឲ ្យសេ្រមចយុ ទ� ស �ស�៣ .០

ជាេដើមក៏្រត�វែតេធ�ផ ើ ងែដរ។

េលក ជួប សុ ខចំេរន ើ នាយករងទទួល

េនះែដរ េដយេធ�ើ ក រករព្រងឹង ករងរ

បែន�មពេី លើេនះ ករេធ�ឲ ើ ្យ្របេសើរេឡង ើ

ប ន�ុ ក ្របតិ ប ត�ិ ក រ ទូ េ ទ រ ប ស់ អ ង� ក រ

ផ�ល់េសវករកំណ ត់្រក�មេគាលេដ និង

នូវកម�វធ � លទុនវន ិ ្រី បសិទផ ិ េិ យាគ នង ិ ករ េ្របើ ្របាស់ ធ នធានេនតមសហគមន៍ក៏

ែខ្សេ្រត�មជួរមុខក�ុងករសេ្រមចបាននូ វ

ករតមដននិ ង វយតៃម� េ នក�ុ ងសហ

សហគមន៍ពិតជាចំបាច់ និង្រត�វែតសហ

យុ ទ� ស �ស�៣ .០ េនះេដយសហគមន៍

ករ្របទក់្រកឡាគា� រវងស� ប័ន រជរដ�

េសើ រេឡើ ង េលើ ករជំ រុ ញ ករភា� ប់ ទំ នា ក់

មានចំ ណុ ចសំ ខ ន់បីែដលក�ុ ងេនាះមាន

ភិ បា ល អង� ក រសង� ម សុី វ ល ិ និ ង វ ស ិ ័យ

ទំ ន ងរវងទិ ន� ន័យ របស់ ស ហគមន៍ និ ង

ជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសើែស្បក និង

ឯកជន។

ទិ ន� ន័ យ នូ វ េសវសុ ខភាព្រពមទំ ង ករ

កមេរគបានឲ្យដឹ ង ថា េនឆា� ំ២ ០១៥

តមដនអភបា ិ លកច ិ �េនសហគមន៍។

មា ន អ� ក ផ�ុ ក េ ម េ រ គ េ អ ដ ស៍ ្របមា ណ

ខណាបាននិយាយថា សហគមន៍ពិតជា

ទី ១ បា ន ដឹ ង ពី េ ស វ ពិ ត ្របាក ដ ែ ដ ល

ែថ� ង េនក�ុ ងពិ ធី បិ ទ កិ ច� ្របជុំ ខ ងេលើ

ំ យ េដយរួមទំងមា�ស់ជន ួ ផងបានែស�ងរក

២០២០)មានេគាលបំ ណ ងលុ បបំ បា ត់

្របជាពលរដ� េ នក�ុ ងសហគមន៍ ្រត�វ ករ

ទ២ � ែដល្រត�វករេសវពត ឹ ពអ ី ដង ី ក ិ ្របាកដ

េលកេវជ� ប ណ�ិ ត ម៉ម ប៊ុន េហង រដ� ម �ន�ី

គំ និ ត ថ�ី ៗ េធ�ើ យា៉ ងណាឲ្យ្របេទសកម�ុ ជា

ទំង ្រស�ង នូ វ ករឆ� ង ថ�ី ៃ នេមេរគេអដស៍

និ ង ទី ៣ ដឹ ង ថាេតើ ្រត�វ ផ� ល់ េសវេដយ

្រកសូ ងសុ ខភិបា លបានប�� ក់ថា តម

នាឆា� ំ ២០២០។ កន� ង មកយុ ទ� ស �ស�

រេបៀបណាឲ្យដល់ ្រក�ម េគាលេដច្បោស់

រយៈបណា � ញសហគមន៍្រត�វេធ�ក ើ រប���ប

មន ំ ្រស�ង ិ មានករឆ�ងេមេរគេអដស៍ ទង

អនុវត�្រសប់»។ 

ែផនករសុ ខភាពជាអទិ ភា ពដៃទេទៀត

ជា តិ ក�ុ ង ដំ ណា ក់ ក ល ទី ៣ ( ២ ០ ១ ១ -

ទំងរជរដ�ភបា ិ ិ ល នង ិ អង�ករសង�មសុីវល

បែន� ម េលើ ក រងរ្របយុ ទ� នឹ ង ជំ ងឺ េ អដស៍

េដើ ម ្ប ស ី េ្រមចបានយុ ទ� ស �ស�េ នះមាន គេឺ ដើរតួនាទដ ៏ ំ ខន់បំផុត។ ី ស ័ យុ វវយកំ ពុងចូលរួមស�ប់ពីប� � សុ ខភាពបន�ពូជ

េលក សុ ខ ចំេរន ើ បានបន�ថា តមរយៈ

មានសរៈសំ ខន់ផងែដរ េដយេធ�ើឲ្យ្រប-

ែថ� ង េនក�ុ ងកិ ច� ្របជុំ េ នាះែដរ េលក

េវជ�បណ�ិត មាន ឈវី ន ុ ្របធានមជ្ឈមណ�ល

២០១១មានអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ចប់ពី អយុ១៥ឆា�េំ ឡង ើ ្របមាណជា៧៥.៣៤៤ នាក់ ែដលក�ុងេនាះមានចំនួន៤៦.៤៨១

នាក់ កំពុងព្យោបាលេដយេ្របើថា�ំ្របឆាំង ំ ន្យោរជវី តខណៈែដល េមេរគេអដស៍ ឬថា�ព ិ

៥៣.១៦៦នាក់្រត�វករព្យោបាលថា�្រំ បេភទ េនះ។ របាយករណ៍ របស់ ម ជ្ឈមណ� ល

៧០.៨៨៥េហយ ើ មាន៥៧.៩៧១នាក់្រត�វ ករព្យោបាលថា�្រំ បឆាំងេមេរគេអដស៍៕

ជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសើែស្បក និង

េដយ៖ សត្យោ

���យ សក�� ចូលេ�ង�រ... េ�ក��ងឃុំ�ត់ស��យ�នេគលួច វសនារបស់ នា ងពិ ត ជាទទួ ល បានភាព ួ ចំនួនែដល្រសវ ថ�ុំេថ�ើងជាងតរ្រសីមយ

េ�បើឧបករណ៌�ប់�តីក�ងរដូវបិទេន�ទ

ប៉ះចំបុរសេហងស៊យ ឬជាប�ីេគេនាះ។

អ� ក ្រសី សម� ស ្ស ជាមា� យរបស់ ត រ សែម�ងមានយអ ុ៊ សរ៉ យ សក�ណា បាន ី ន នយា � យកព័តមា ៌ នតមទូរស័ព� ិ យ្របាប់អក កលពី េ ពលកន� ង េទេនះថា «គេ្រមាង ករេរៀបចំ ពិ ធី ទ ទួ ល ផា� ស� ពី កូ ន ្របសរ ្រប�ស េលើ ក ទី មួយ ក�ុ ងជី វ តរបស់ ខុ ំ� នឹ ង េធ�ើ ិ េឡង ំ ០១៣ ើ េន្រពឹកៃថ�ទ១ ី ២ ែខ១២ ឆា�២ ែដលពិធីចូលេរងសូ ្រតមន�នឹងេធ�ើេនៃថ� ទី១១ ែខ១២ ឆា�២ ំ ០១៣។ េដយែឡក ចំេពះេភ��វស�ិតេនក�ុងគេ្រមាងអចមាន ចំនួនេ្រចើនជាង១០០តុ និងេរៀបចំធំេន

មណ�លេកះេព្រជ អគារ A េហើយក៏មាន ករេរៀបចំ តុ ស ្រមាប់ប ងប�ូ នអ� ក សរព័ត៌

មានផងែដរ»។ យា៉ងណាក៏េដយអ�ក្រសី

សម�ស្ស ែដលបានទទួលបានរហស្សនាម ថា ជាអង�រក្សពិេសសមិនែដលឃា�តផុ ត

់ � ំង-កំពងធំ ់ ំ ងឆា ឧបករណ៍េនសទខុសច្បោប់បាននិងកំពុងេ្រប្របាស់ េនបងទេន� សប្រពំ្របទល់ កព ើ ឹ

កូ ន្រសីរូបេនះ មន ិ បានបេង�ើប្របាប់ពីខ�ង់ ចំ ណា យេទេលើ ពិ ធី ម ង� ល របស់ កូ ន ្រសី ច្បង(សរ៉ យ សក�ណា) េឡើយេដយអ�ក បាននិ យា យយា៉ ងដូ េច� ះ ថា «ពិ ធី េ រៀប អពហ៍ពព ិ ហ៍របស់សក�ណា គខ ឺ ុេំ� ធ�េើ ឡង ើ

េទតមលទ�ភាពែដលខ�ុេំ ធ�េើ ទបាន េហយ ើ

ខ�ុំ េ ជឿជាក់ ថា ្រតឹម េភ� � វចំ នួ ន ១០០តុ ឬ េលើសេនះបន�ិចបន�ួច ខ�ុំអចេទរួច េ្រពះ

កលពីេរៀបចំពិធីេឡើងផ�ះថ�ីកន�ងេទខ�ុំក៏ អេ�� ើ ញេភ��វចូលរួម្របមាណ១០០តុែដរ េហយ ើ វអត់មានប��អ�េី ចទផងហ�ង ឹ ...»។

តមកពី រជធានីភំេ� ពញ ៖

ក1

េស�ហ៍ និងជាពិធី

ករ ន ិ ី កំ ពុ ង ល្ប េី ឈ� ះេលចេធា� សរ៉ យ សក�ណា បានបេង�ប ើ ពេី ពលកំណត់ៃថ�េរៀប

បានបេង�ប ំ ត់ចូលេរងករ ើ ្របាប់ពៃី ថ�កណ ជាក់លក់ជាមួយបុរសជាគូ ដណ�ឹងែដល េគស� ល់ េ ឈ� ះថា ែកវ េម្រតី ជាេមធាវ ី រស់ េនសហរដ� អ េមរ ក ិ េនៃថ� ទី ១ ១ ែខ១២ ឆា� ២ ំ ០១៣ និ ង ្របារព� ពិ ធី េ លៀង

ភា�ប់ជាមួយដំណឹងចូ លេរងករខង

េលើ េនះមានសំ ណួ រមួ យ េចទេឡើ ង ថា េ្រកយេពលេរៀបកររួច េតើស ក� ណា នឹង ប�� ប់ អ ជី ព សិ ល្បៈទំ ង ្រស�ង និ ង ្រត�វ ចកេចញពី ក ម�ុ ជាេទរស់ េ នសហរដ� -

អេមរកជាមួ យស�មព ិ ី ត ិ ែដរឬេទ? សំ ណួរ

ែដលេ្របើ ឧ បករណ៌ ជនចប់ ្រតីកុ � ងរដូ វ

្រក�ម ឈ�ួ ញបានយកនំ េ ទែសនេអយ

ក�ុ ងភូមិ ស �ស�ឃុំ ផាត់ ស ណា � យ ្រស�ក

ជា១០េទ១៥េ្រគ�ងបានចូ ល អូ ស យក

បិទេនះឈ�ួញទំងេនះបង់េអយសមត�-

ទល់ ជា ប់ េ ខត� កំ ព ង់ ឆា� ំង េគេឃើ ញ មាន

ំ ញនង ជនា � េចញមុខេធ�ក ិ សមត�កច ិ ណា ើ រ

កំពង់ឆា�ំង៖

េនេលើៃផ�បឹងទេន�សប

្រតង់ចណុចចំណុចេផ្សោត និងេកះតបរ កំពង់ស�យ េខត�កំពង់ធំែដលមាន្រពំ្រប

ហមឃាត់េ នះមួយ ៃថ� មា នទូ ក ្របមាណ ្រតី េហើ យ េគមិ ន ែដលេឃើ ញ មានម�ន�ី

អពហ៍ ពិ ព ហ៍ រ បស់ ខួ � នថានឹ ង េធ�ើ េ ឡើ ង

សយេភាជន៍េនរេសៀលៃថ�ទ១ ី ២ ែខ១២ ឆា�២ ំ ០១៣ េនមណ�លេកះេព្រជអគារA

មួយ េនះ្រត�វ បានអ� ក ្រសីស ម� ស ្ស្រសយ

ផ�ុយពម � មា�ញ់ របស់ខួ ន � នី មុននា ី ត ិ ស ី ថ

េដយមានគេ្រមាងអេ�� ើ ញ េភ� � វចូ ល រួម

ប�� ក់ថា «េរឿងមួយ េនះខ�ុំមិន ទន់អច

សកម� ភា ពចប់ ្រតឆា ី � ំង ្រតក ី ��ុ ះ កំ ពឹ ស

ែតអ� ក ្រប្រពឹត� េ ល�ើ សបាន្រត�វ ដង្រត�វ ែផ�

បានេទ េ្រពះសុី សងេលើករសេ្រមចចិត�

េនសទ េហយ ំ នករទប់ស�ត់ពស ើ ពុមា ី មត�-

ទីេនាះអស់េហើយ ។

េនៃថ�ទ១ ំ ០១៣។ ី ១ ែខ១២ ឆា�២

ឧបករណ៌ ជនជាេ្រចើ ន េ្រគ�ងកំ ពុ ងេធ�ើ និ ង ្របេភទ្រតន ី ុ យ តូ ច ៗេនក�ុ ងរដូ វ បិ ទ

អបអរសទរេលើសពី១០០តុឯេណាះ។

និ យា យប�� ក់ឲ ្យច្បោស់ ១ ០០ភាគរយ

ៃថ�ចូលេរងករឲ្យ្របាកដេពលណាេនាះ

ដំណឹងមួយេនះបានេធ�ើឲ្យមិត�ភ័កិ�រួម

េពលេនះតរសែម�ងែដលកំពុងមាន្រប-

អជី ព ក៏ដូ ច ជាមហជនមួយ ចំ នួ ន ែដល

របស់ កូន ែតេទះជាយា៉ងណាធម�តខ�ួន

កច ិ �េនាះេឡយ ើ ។

ជា្របយ ិ ភាពខ�ស់ និងែតងបង�ញវត�មាន

ែតងគាំ្រទេលើ រូ ប នាងចូ ល រួម សែម� ង នូ វ

ជាមួយប�ីេហើយ...»៕

បានេអយដឹងថាជាេរៀងរល់ ៃថ�មានទូ ក

ែដលមិន ទន់អ ចកំ ណ ត់េ ពលេវលៃន

េស�ើរ្រគប់េរឿងភាគ គនា ឺ ងសរ៉ យ សក�ណា

ភាពរករយ េ្រតកអរ និងសង្ឃម ី ឹ ថាេជាគ

ជា្រសីេ ្រកយេពលមានប�ី ្រត�វ ែតរស់ េ ន

្របភពពី ្របជាពលរដ� េ នតំ ប ន់េ នាះ

ទប់ស�ត់េឡើយ។ ករណីេនះេដយសរ គា� ជាមួយ ម�ន�ីជំ នា ញ និ ង សមត� កិ ច� េ ន

ត ម ្របភ ព បា ន េ អ យ ដឹ ង ថា ្រក�ម ឈ�ួ ញែដលជាអ� ក រកសុី បទេល�ើ សទំ ង

សមត� កិ ច� អ ស់ េ ហើ យ ែដលក�ុ ងមួយ រដូ វ

កិច�កុ �ងមួយស�ប័នមួយទូ កពី១០មុន ឹ េទ

១៥មុន ឺ េរៀល។ ្របជាពលរដ�េនក�ុងតំបន់ េនាះបានសំ ណូមពរដល់អជា�ធរ នង ិ ម�ន�ី ថា�ក់្រកសួ ងកសិកម�េមត�ជួយ​ មានវធាន ិ

ករទប់ស�ត់ផង ពីេ្រពះម�ន�ីជំនាញនិង សមត�កច � � ក់េ្រកមដូចជាជលផលបរស ិ ថា ិ �ន

ំ ណ�ំ ប៉ូលីសចរចរណ៍ និងេប៉អឹម្រត�វថា�ស សន�បអ ់ ស់េហើយ៕

េនះែដលអចរកសុី បានគឺេដយសរែត េដយ៖ សាយ សន្យោ


ក9

ឆា�ទ ំ ី1 េលខ 04 ៃថ�្រហស្បតិ៍ ទី27 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

កម����ម�រឲ��េធ�ើរ�យ�រណ៍េ�យត���ពេ�UNអំពីសិទ�ិមនុស�� កម�ុជា េហើយក�ុងេនាះមានអង�ករសង�ម

តំណាងករយាិ

ល័យឧត�មស�ងករទទួលបន�ុកសិទម �ិ នុស្ស អង� ក រសហ្របជាជាតិ ្របចំ េ នកម�ុ ជា

េលក្រសី Wan Hea LEE បានសន្យោថា េលក្រសីនឹងបន�េធ�ើករ េដើម្បេី លើកស�ួយ

ប�� សិ ទ�ិ ម នុ ស ្សេនកម�ុ ជាទក់ទ ងនិ ង

ករេធ�ើរបាយករណ៏ស�ីពីសិទ�ិមនុ ស្ស្របចំឆា� ំ គឺ េ លក្រសីនឹ ង ទទួ ល ព័ត៌មា នឲ្យ កន់ែតមានតមា�ភាពនង ឹ ែថ�ង ិ មានករថ�ង េនេពលទទួ ល បានព័ត៌មា នពី ្រគប់ទិ ស ទេី ដយមន ័ មា ៌ នមួយ ិ ែមនេផា�តែតេលើពត ្រជ�ង។ េលក្រសី Wan Hea LEEតំណាង ករយាល័ យៃនឧត�មស�ងករទទួលបន�ុក ិ

សិទ�ិមនុ ស្សអង�ករសហ្របជាជាតិ្របចំ េនកម�ុជាេលើកេឡង ើ េនះខណៈេពលែដល

េលក្រសីជប ួ ជាមួយឯកឧត�មឧបនាយក រដ�ម�ន�ី េហ ណាំហុង ឧបនាយករដ�ម�ន�ី

និ ង ជារដ� ម �ន�ីក របរេទសកម�ុ ជាកលពី ្រពឹកៃថ�ទី២៥ ែខមថ ិ ុនា ឆា� ំ ២០១៣។

េលក កុ យ គួ ង អ� ក នាំព ក្យ្រកសួ ង ករបរេទសបានមាន្របសសន៏្របាប់្រក�ម

ជាករេឆ�ើយតបេលក្រសី Wan Hea

ទ�ព ំ ដល់ទនា ំ ក់ទន ំ ង អេមរកិ លយា៉ងខ�ង ិ

ករេនក�ុ ង្របេទសកម�ុ ជា និ ង បានចុ ះ

LEE បានមាន្របសសន៏សំែដងនូវេសច ក�ី េ ពញចិ ត� នូ វកិ ច� ស ហករបានល� ជា

សហ្របជាជាតិ និ ង ករអនុ �� តឲ្យេបើ ក

មួ យ ករ យា ិ ល័ យ ឧត� ម ស� ង ករអង� ក រ

ករ យា ិ ល័ យ ឧត� ម ស� ង ករទទួ ល បន�ុ ក

សហ្របជាជាតិ ទ ទួ ល បន�ុ កសិ ទ�ិ ម នុ ស ្ស

សិទ�ិមនុ ស្សេនកម�ុជា គឺជាភស�ុតងនិង

កិច�សហករល�ជាមួយ្រកសួ ងពក់ពន�។ ័

បាលកម�ុជាមានឆន�ះក�ុងកិច�ករពរ និង

េលក្រសី Wan Hea LEEបានសន្យោ

េនក�ុ ងេនាះមានអង� ក រIRI(វ ទ្យោស �ន ិ សធារណៈរដ�អេមរក)ែដរ។ ិ

េនក�ុ ងជំ នួ ប េនាះែដរឧបនាយករដ�

ម�ន�ី េហ ណាំហង ុ បានផ�លន ់ វូ អនុសសន៍ មួយចំនន ួ ដល់េលក្រសី Wan Hea LEE ឲ្យឧត�មស�ងករទទួលបន�ុកសិទ�ិមនុ ស្ស ៃនអង�ករសហ្របជាជាត្រិ បចំេនកម�ុជា

្រត�វសហករជាមួយគណៈកមា�ធក ិ រជាតិ

សិ ទ�ិ ម នុ ស ្សរបស់ រ ជរដ� ភិបា លេដើ ម ្ប ជ ី ុំ

្របចំេ នកម�ុ ជាែដលេទើ ប ែតងតំង ថ�ី ៗ េនះ។ េលកឧបនាយករដ�ម�ន�ី េហ ណាំ ហុង បានមាន្របរសសន៏ថា េន្របេទស

កម�ុ ជាមានអង� ក រេ្រករដ� ភិ បា លរប់ ពន់ ែដលកំពុងេធ�ក ើ រងរេនក�ុង្របេទស

នគរ�លេសដ�កិច��ក់កុង�ត�លជជុះ...

ថា ករេធ�ើរបាយករណ៏ស�ីពីសិទ�ិមនុ ស្ស េន្របេទសកម�ុ ជាឧត� ម ស� ង ករទទួ ល

បន�ុ កសិ ទ�ិ អ ង� ក រសហ្របជាជាតិ ្របចំ េនកម�ុជា ្រត�វែផ�កេលើកករពត ិ នង ិ កុែំ ផ�ក

ែតេលើព័ត៌មានែតមា�ង ឬព័ត៌មានបានែត

តមេលក កុ យ គួ ង បានប�� ក់ថា េនក�ុ ងជំ នួ ប េនាះែដរឯកឧត� ម ឧបនា-

យករដ� ម �ន�ីបា នជំ រ បេលក្រសីេ លក

ស�ីពស �ិ នុស្ស្របចំឆា�េំ នកម�ុជា គក ី ិ ទម ឺ រ-ិ យាល័យរបស់េលក្រសី នង ិ េធ�ក ើ រទទួល ព័តមា ៌ នឲ្យកន់ែតមានតមា�ភាព និងមាន ករថ�ឹងែថ�ងមន ័ មា ៌ ន ិ ែមនេផា�តែតេលើពត ែតមួយ្រជ�ងេនាះេទ គេឺ ផា�តេទេលើករពត ិ េដើ ម ្ប ថ ី �ឹ ង ែថ� ង ព័ត៌មា នពី ្រគប់ទិ ស ទី ទំង

កន�ងមក MOU រវងអង�ករសហ្របជា-

ជាតិ ជា មួយ រជរដ� ភិបា លកម�ុជា គឺផ�ល់

ំ យ ជន ួ បេច�កេទសដល់រជរដ�ភបា ិ លក�ុង ករជំ រុ ញ ឲ្យមានករេគារពសិ ទ�ិ ម នុ ស ្ស ឲ្យបានកន់ែត្របេសើរេឡើង។ រជ រដ� ភិ បា ល ក ម�ុ ជា បា នចុ ះ ហ ត�

េលខេលើ MOU ជាមួយអង�ករសហ្រប-

េរឿងសមា�ត់បានេធ�ឲ ើ ្យស្រត�វរបស់អេមរក ិ

den គឺជាករគំរមកំែហងដល់ សន�ិសុខ

កន់ ែ តច្បោស់ ពី អ េមរ ក ិ េពលេនះបាន

«មនុ ស ្ស្រគប់ រូ ប អចបាត់ ប ង់ ជី វ ត ិ ្រគប់

េ្រចន ឹ ឲ្យ ើ េហយ ើ អ�ែី ដលរុស្សន ី ង ិ ចន ិ ចងដង សេ្រមចដូចបំណង។

den។ អេមរ ក ិ អចទទួ ល រងករវយ

den ែដលអេមរកចត់ ទុកជាមនុស្សក្បត់ ិ

្របហរេដយ្រក�មេភវរកម�េពលេនះពួក

ជាតិ េហើ យ តមចប់ខួ � នេន្រគប់ទិ ស ទី

េភវរកម� បា នដឹ ង ពី វ ធ ិ ី ស �ស�ទ ប់ ស� ត់

បនា�ប់ពេី រឿងចូេលៀនអសន ែដលទមា�យ

េនាះេឡើយ។ សកម�ភាពទំងេនាះពិតជា

េនាះេធ�ើ ឱ ្យកេ្រកើ ក ពិ ភ ពេលកសជាថ�ី

ឯកសរសមា�ត់របស់អេមរក្រត� វអេមរក ិ ិ ត ម ច ប់ ខួ � ន ។   េ ន េ ព ល េ ន ះ េ ល ក

អេមរក។ េលក Dianne្របធានគណៈ ិ

Edward Snowden បានែហកេ្រសម

កមា�ធិករចរកម�អេមរកបានប� � ក់ថា ិ

មុ ខ សី ល ធម៌ែ ក� ង ក� យរបស់ អ េមរ កេធ� ិ ើ

Snowden បាននាំយ កឯកសរសមា� ត់

ឱ្យរដ�ភបា ំ ិ លអេមរកខ ិ ង ឹ សម្បោយា៉ងខ�ង ចត់ទុ ក េលកជាជនក្បត់ជា តិ ែ ស� ង រក តមចប់ ខួ � នេន្រគប់ ទិ ស ទី ។  អ�ី ែ ដល

ពី ៃ ថ� ទី ២ ៥ មិ ថុ នា េដយេស�ើ ចសរេសើ រ

គឺ រុ ស ្សុ ី- ចិ ន េធ�ើ ្រពេងើ យ ចំ េ ពះសំ េ ណើ ឱ្យ

សីលធម៌ែក�ងក�យរបស់អេមរក។ ិ

វញ។ ករេធ� ្រើ ពេងយ ិ ើ កេន�យ ើ របស់្របេទស

េចទ្របកន់រ បស់ អ េមរ កថាបានគាំ ្រទ ិ

អេមរ ក ិ បាន្របឈមមុ ខ េនេពលេនះ

ប��ូ នេលកSnowden េទកន់អេមរក ិ

ទំ ង ២បានជះឥទ�ិ ព លកន់ ែ តអ្រកក់

ែដលជាអ� ក ផ្សព� ផ ្សោយឯកសរស្រមាប់ អេមរ ក ិ រប់ព ន់ច ្បោប់្រត�វ អេមរ ក ិ តម ចប់ខួ នរយៈេពលកន� � ងមក។

េនេពលែដលបុគល � ទំងពរី សុ ទស � ឹង

ែតមានឯកសរសំ ខន់បផ ំ ុតរបស់អេមរក ិ

ដក់កង ុ ្រត�លជជុះចំយកលុ យពឡា ឹ ី នដក

ពួកេគត្រម�វយកេទតមទំនិញតិចេ្រចើន

មកេហយ ើ នង ិ ក៏ធា�ប់្រពមានដកេចហ�យ

ទំ និ ញ និ ង ដឹ ក េឈើ វ ញ ិ េនាះបានេធ�ើ ឲ ្យ

ចប់ពី ចំ នួ ន ២00េទដល់ ៥ 00បាតផង

េខត�ែដលបែណ�តបេណា � យឲ្យេកើតមាន

សំ ណួ រមួ យ េចទសួ រេឡើ ង ថាេតើ នា យ

ែដរក�ុ ង១រេទះ។ ្របភពបន� ថា េនេពល

កុង្រត�លជជុះេនះែដរ។ ប៉ុែន�មូលេហតុអី�

ឧត� ម េសនី យ៍ េនត សេវឿន េចញប��

ែដលពួ ក គាត់ បា នដឹ ក េចញផុ ត ពី មា ត់

បានជាកុង្រត�លជជុះេនែតេកត ើ ជាដែដលៗ

េបសកកម�េ ដើម្ប អ ី ី�? ឬក៏លិ ខិតប�� េប-

រហូ ត ដល់ ចំ នួ ន ៨កែន� ង េនតមដងផ�ូ វ

្រចកេបា៉ យែប៉ ត រួ ច េហើ យ េនាះពួ ក គាត់

ែបបេនះ ឬក៏េកើតេផ�ើនសេម�ចេតេជា?

សកកម�របស់នាយឧត�មេសនយ ៍ គ�សង � ី អ

ជាង៤០គឡ ី ែម៉ ូ ្រតេសះេពលព្រី ក�ងេបា៉យ

េកើតកុង្រត�លជជុះរក ី ដូចផ្សត ិ ចំកក់យ ក

េខត�បនា�យមនជ័ យ មនកុង្រត�លជជុះ៨កែន�ង

ជាតិ េ លខ៥ េដយ្រគាន់ ែ តចមា� យផ�ូ វ

បានដឹកទំនិញតមរថយន�េនេលើដងផ�ូវ

ែប៉ត មក្រតម ណ�ែតប៉េុ ណា � ះ។ ឹ េសរេសភ័ ី

សរទំងេនាះធា�ក់ចូលក�ុងៃដរបស់ រុស្សុ ី

ជាតិ េ លខ៥ ពី េ បា៉ យែប៉ ត មកដល់ ្រតឹម

្រកសួ ង េឈ� ះ យិ ន ្របសិ ទ�ិ ឯេណាះវ ញ ិ

ស្រមាប់ឲ ្យម�ន�ីន គរបាលេសដ� កិ ច� េ បើ ក

េសរេសភ័ ណ�្រសប់ែតមានស�ប័នសមត� ី

កន�ងមកល្បល ី ្បោញេនតមផ�ូវជាតេិ លខ

្របាក់តមផ�ូវជាត? ិ េគេនចំបានថាកល

វរេសនយ ុ ល្បល ី េ៍ ទ យន ិ ្របសិទ�ិ កំពង ី ្បោញ

ស េខង រដ�ម�ន�ី្រកសួ ងមហៃផ�ធា�ប់មាន

េធ�ព ើ ្យុះេភ��ងេនេខត�ភាគឧត�រ នង ិ ពយព្យ

្របតក ំ ចំេពះទេង�ខ ុ ឆ�ងរបស់ ើ ស ិ ម�យា៉ងខ�ង

មានសមត�កិច�បូល ៉ ិ សេសដ�កិច�េខត�្រគប់

ែតមានេឈ� ះេបាះសំ េឡងល្ប ីល ្បោញ

សន�ុ កមានករេក� ្រកហយចំ េ ពះទេង�ើ

រដ�េក�្រកហយ ពេី ្រពះែតធុញថប់នង ិ ករ

រថយន�ដឹកេឈយ ើ កលុ យេដយក�ុងេនាះ

ែដលឈរេជើ ង េនក�ុ ង្រស�ក បារយណ៍

េធ�ឲ ំ ើ ្យ្របជាពលរដ�កន់ែតពបា ិ ករកសុីខ�ង

េលក សុ ខ រត�័ ្របចំករេនេខត�រតនគរី ។ ី

នាក់េ ទៀតឲ្យេបើ ក រថយន� េ ចញកក់េ គា

ទរលុ យពីកែន�ងមួយេទកែន�ងមួយនិង

បានទមា�យេនាះ គឺអេមរកបានវយ្របិ

រដ� ភិ បា លអេមរ ក ិ េនមិ ន េស� � មេនាះ

ករបានក�យេទជាមូលប្បទនប្រត(ែសក)

ជ្រមត ិ ទរ្របាក់ពីរថយន�ដឹកទំនិញក៏ដូច រថយន�តក់សុីេនះបានេធ�ើឲ្យ្របជាពល-

អេមរក។ រដ � ភបា ិ ិ លចន ិ បង�ញករ្រព�យ

និ យា យអំ ពី ម �ន�ីន គរបាលេសដ� កិ ច�

េឆងៃហ។ នាេពលបច�ុ ប្បន� េ នះបងប�ូ ន

៤៨ និ ង ផ�ូ វជាតិ េ លខ៤ ប៉ុ ែ ន� ឥ ឡូ វេនះ

ពី ឆា� ំ២ ០០៩ េលកឧបនាយករដ� ម �ន�ី

ៃន្របេទសកម�ុជាវញម� ង។ យិន ្របសិទិ� ិ

ម�ន�ីន គរបាលេសដ� កិ ច� ។  កលេណាះ

េដយសរែតហ៊ នចំ ណា យបង់តុ ង ទី ន

ឧបនាយករដ�ម�ន�ី ស េខង បានប��ឲ្យ្រប

និងេលកឧត�មេសនីយ៍ េខង ស៊ុ � ស�ងករ

ខ�ស់គាត់អចេក�បក�ប់េសដ�កិច�បានពីរ

មូលចូល្រកសួ ងវញនូ វម�ន�ីនគរបាលចង ិ

េខត� ជា្របធានទី ២ ប៉ូលិ ស េសដ� កិ ច� ្រក-

ភូមភា ូ ភា ិ គ (នយា ិ យែបបទហន) គភ ឺ ម ិ គ

អ្រងឹង ចតរថយន�ច្រំ បេដញកក់យកលុយ

សួ ងមហៃផ�្រគប់្រគងេដយេលកវរេស-

ទី ៤ ភូ មិ ភា គទី ៥ ។ េលក យិ ន ្របសិ ទ�ិ

តមផ�ូ វជាតិ ទំ ង អស់ េនាះចូ ល្រកសួ ង

្រគងេដយេលកវរេសនីយ៍ ចប សុ ផារទ� ិ

ក�ណាស់។ ្របភពព្រី បជាពលរដ�ជាឈ�ញ ួ

ំ ញ នយ ៍ ន ី យ ិ ្របសទ ិ �ជា្របធានទ៣ ី ម�ន�ីជនា គយចល័តេដយសមត�កច � ង ំ ៣ស�ប័ន ិ ទ

បនា�យមានជ័យ ឧត�រមានជ័យ េសៀមរប

ន គ រ បា ល េ ស ដ� កិ ច� បា ន ច ប់ េ ផ�ើ ម ពុ ះ

ដក ឹ ទំនញ ិ អូសតមរេទះចូលមកតម្រចក

េនះមានទីតង ំ េនក�ុង្រក�ងេបា៉យែប៉ត។

នង ប៉ែុ ន�រល់បទេល�ើសេសដ�ិ ិ េខត�្រពះវហរ

កេ��� លវ ញ ិ ដែដលេទះបី កុ � ងកល

្របាសទកំ ពូ ល បី ( េបា៉ យែប៉ត )េនាះមាន

រកសុី បានឲ្យដង ឹ ថាេនេពលែដលពួកគាត់

េពលេនះេក� បក� ប់ េ សដ� កិ ច� េ នេខត�

វញ ុ � នឆា� ំ សកម�ភាពម�ន�ី ិ ប៉ែុ ន�មន ិ បានប៉នា

* ប នា� ប់ ម ក េ ទ ៀ ត ទី ៤ មា ន ម �ន�ីគ យ

កិ ច� ទំង ឡាយេកើ ត េឡើ ង េគក្រមេឃើ ញ

ចល័ តេនសល្រកហម្រគប់្រគងេដយ

េលកនគរបាល្របឆាំង បទេល�ើ ស េសដ�

ស�ប័នជំនាញពក់ពន ័ �បានដក់ដក់កុង

េលកេថាង សុ ខផ ំ ូ ជា្របធានសខគយ

កិច�រូបេនះប�ង�បណាស់ េគេឃើញែតចំ

ំ ថា�ក់ពីសំណាក់្របជា ជាករបង�ភាពថា�ង

្រត�ល ជជុ ះចំ ក ក់ រ េទះយកលុ យមាន

នង ិ រដ�ករេខត� នង ិ ទ៥ ី េនាះមានម�ន�ីគយ

ពលរដ� និងអ�ករកសុី មួយចំនួនមកេលើក

ចំនួន៣កែន�ងេទេហើយទី១មានម�ន�ជ ី ំ-

ចល័ ត ្រកសួ ង េនចំ ណុ ចអូ រ អំ បិ ល ែដល

យកលុ យពី ឈួ � ញរកសុី ខុ ស ច្បោប់ មួ យ

ចំនួនែតប៉ុេណា � ះដូ េច�ះេហើយេទើបេគ្រប-

្រគប់្រគងេដយេលកែកវវណ�រជា្របធាន។ ី

សិទ�នាមេលក យិន ្របសិទិ� ពីនគរបាល

យា៉ងណាក៏េដយេគេជឿថា ឧបនាយក

្របឆាំងបទេល�ើសេសដ�កច ិ េ� ទជានគរបាល

រដ� ម �ន�ីស េខង និ ង នាយឧត� ម េសនី យ៍

េសដ� កិ ច� ក ន់បុ៉សិ៍� ខ� ញ់ វ ញ។ េនេពល ិ

េនត សេវឿននឹងអចលុ បបំបាត់បាននូ វ

ែដលម�ន�ីនគរបាលេសដ�កច � ហៃផ�មយ ួ ិ ម

បាតុភាពអសកម�ទង ំ អស់ខងេលើ៕

េឈើ េហើ យ ទរលុ យក�ុ ងេគាយន� ក ៃ�ន�

េបា៉យែប៉តេនះ្រគាន់ែតេនចំណុចេ្រកម

ចំ ែ ណករថយន� តូ រ ស ី ដឹ ក អូ ស ែម៉ ្រត

ដក ឹ ជ��ូ នេដយរថយន�តូចៗជាេរៀងរល់

ព្រី បាំេតនេឡង ើ េទេលកអនុេសនយ ី េ៍ ទ េក េឆងៃហ យកលុ យ២0ដុ ល�រេទ៣0

នាញគយ នង ិ រដ�ករែដល្រគប់្រគងេដយ

េសដ�កច � មតួនាទអ �ី ង ំ អស់។ រឯម�ន� ិ ត ី ទ ី ី

ដុ ល�រក�ុងមួយរថយន� និងស្រមាប់ែតអ�ក

េលកឈួ ន ៃហ ជា្របធានទី២ មានម�ន�ី កំកុ ង ្រត�ល ែដល្រគប់្រគងេដយេលក

ស�ប័នសមត�កិច�ជំនាញពក់ពន ័ �ចក ំ ក់

្របាប់ មុ ន េទេបើ េ ដញឃាត់ ជា ប់ គា ត់ ទ រ

អ៊ុត សុ ភាព ជា្របធាន និងទី៣មានសមត�

រេទះ និ ង រថយន� យ កលុ យពី ្រក�ម ឈ�ួញ

លុ យចប់ពី ៣ 00ដុ ល� រ េទ៤00ដុ ល� រ

េគហទំពរ័ Wikileak េលក ជូលនអសញ

សុំ បិ ណ� បាតកុ ង ្រត�ល ជជុ ះ ជាេ្រចើ ន ដង

្របេទសកម�ុ ជាមានម�ន�ីន គរបាលេសដ�

េនាះគឺ េលក អ៊�ុ វណា � ែដលេពលេនះេស�ើរ

េលកSnowden នឹ ង ជួ ប ជាមួ យ មា� ស់

តមែតអំេពើចិត�ែតម�ង េដយក�ុង១រេទះ

កែន�ងែថមេទៀត។ ពួកគាត់្របាប់ថាទី១

ល្បខ ំ ក�ុងចំេណាមពិភពអ�ករកសុី េឈើ ី �ង

បានេនាះេឡើយ។ េលើលពីេនះេទេទៀត

បទេល�ើសេសដ�កិច� ប៉ុែន�ពួកេគែបរជាេទ

អវុ ធ បណា � ក់ គា� ដូ ច សត� ខ ្យងេដយចំ

ទូរសព�ម ័ ក្របាប់មន ុ េបអ � មន ើ ក ិ បានទូរសព�័

ក� ឌ័ រ អេមរ ក ិ ្របាកដជាមិ ន អចេធ�ើ អ�ី

ម�ង។ សេម�ចេតេជា ហ៊ុ ន ែសន បានធា�ប់

រូ ប េនាះ្រត�វ បានេគស� ល់ េ ឈ� ះថា េក

នគរបាលេសដ�កិចម � ហៃផ�ជនទី៣ ែដល

េ្រកយេពល Snowden ដល់ ្របេទសេអ

រេទះដឹ ក ទំ និ ញ របស់ ពួ ក គាត់យ កលុ យ

បានឲ្យដឹ ង ថាេនេខត� ភា គឦសនៃន

ៃថ�េដយមន ិ ខ�ល់ពីករប�ង�បបទេល�ើស

នេយាបាយេនជុំ វ ញ ិ ពិ ភ ពេលកដូ េច�ះ

េនត សេវឿន សំ េដ្រសវ្រជាវ នង ិ ប�ង�ប

កុ ង ្រត�ល ជជុ ះ បានេកើ ត រ ក ី ដូ ច ផ្ស ិត

គាត់យកលុ យ៥000េរៀល។ រថយន�ចប់

្របកបេដយសុ វត�ភា � េទស ិ ពស្រមាប់អក

គាត់ ជា េរៀងរល់ ៃ ថ� ត មែតអំ េ ពើ ចិ ត� ែ ត

េដយ៖ សុផល

ជជុ ះ ចំ ក ក់ រ ថយន� យ កលុ យជាេ្រចើ ន

យឌ ី ុប្រក�មហ៊ុនធំៗ នង ិ ្រក�មអ�ករកសុី េឈើ

្របេទសេអក�ឌ័រជាកែន� ង េភៀសខ�ួ ន

ព័ន�ទង ំ ៣ស�ប័នខងេលើេនាះបានកក់

ចប់តង ំ ពីែខតុល ឆា�១ ំ ៩៩៣មក៕

េដយេលកវរេសនី យ៍េ ទ េស ប៊ុន រ ទ ិ �

ធិ ប េតយ្យេដយសុ ទ� ែ តកមា� ំ ង ្របដប់

យន�ដក ឹ េឈ្រើ គប់្របេភទមានទំងរថយន�

េលញដល់Snowden។

ហត�េលខេដយេលកនាយឧត�មេសនយ ី ៍

បាលេសដ�កិច�េឈ�ះ អ៊ុ� វណា � េនះេដយ

មួយេ្រគ�ងគគា ឺ ត់យកលុ យ១មុន ឺ េរៀល។

្របេទសែដលផ� ល់ សិ ទ�ិ ្រជកេកនេពញ

កែន�ងផងែដរែដលចំកក់យកលុ យពព ួ ី ក

កលពី ៃ ថ� ទី ២ ៥ មិ ថុ នា បានប�� ក់ ថា

សំេឡងយា៉ងខ�ង ំ ក�ណាស់ែដរ ែដលម�ន�ី

កបយា៉ងខ�ង ំ ក�ុង្របមូលយកលុ យពីរថ-

ដល់ Snowden ឱ្យចកេចញពីេកះហុ ង

ឡា មុនេពលេទដល់្របេទសេអក�ឌ័រជា

ំ ញពក់ ជា្របធាន។ េដយសមត�កច � នា ិ ជ

េបើ ក ករ យា ិ ល័ យរបស់ ខ�ួ នេនកម�ុ ជា

កិ ច� េ ទកន់្របេទសឥណា � របស់ រ ដ� ម �ន�ី

្របភពព័ត៌មា ន

មណ�លគរី ។ អ� កទំងពរី េនះកំពុងែតកក់ ី

រដ�ភបា ិ លចិនក៏បាន្រចនេចលករ

គុ យ បា េហើ យ បន� េ ទកន់េ វេណហ្ស៊ូេអ

ករដ� ននគរបាលជាតិ េដយមានចុ ះ

លុយេលើផ�ូវជាតិេលខ៥ ពីេបា៉យែប៉ ត ដល់ ទី រួ ម

យន� ក ៃ�ន� ដឹ ក អុ ស ែម៉ ្រត និ ង ដឹ ក ចំ េ នៀរ

េលកSnowden ថាហ៊នែហកេ្រសមមុខ

កលពីៃថ�ទី២៥ មិថុនា េទកន់្របេទស

បនា� យមានជ័យ េនាះសរុ ប មានចំ នួ ន ៨

ែដលកំពុងែតអ្រកក់្រសប់េហយ ើ េនាះ។

កិ ច� ជំ នា ញពក់ ព ន�័ បា នដក់ កុ ង្រត�ល

ទី ២ េលក ែហម មុ ន�ី ្របចំ េ នេខត�

សរ។ សរព័តមា ៌ នចន ិ េចញផ្សោយកល

មាន Snowden បានចកេចញពទ ី ្រី ក�ងមូសូ �

េដយ ៖ ែខមរ�

េខត�្រកេចះ និងេខត�កណា � ល ឈ�ួញមួយ

េហើយបានដក់កូនេចរបស់ ខួ �នចំនួន៣

រេសើបបំផុតរបស់ អេមរកជាង២០០ឯក ិ

មថ ិ ុនា េដយសុ វត�ភា ិ ព។ តម្របភពព័ត-៌

កច � ន ិ ិ ច ិ នង ិ េកះហុងកុង។ េសតវមានបាន

ឯេណា � ះ។

្រត�វ បានេគស� ល់ មា នេឈ� ះដូ ច ជាទី ១

មានេ្រគាះថា� ក់ យា៉ ងខ�ំ ង ដល់ ពលរដ�

យ ន� េ ហ ះ េ ទ ក ន់ មូ ស�ូ នា ៃ ថ� ទី ២ ៣

និងចិន៕

ែតក�យេទជាអ�កេមល ើ ផ�ូវឲ្យឈ�ួញេឈើ

របស់ ប៉ូ លី សេសដ� កិ ច� ្រកសួ ងមហៃផ�

របស់ អ េមរ ក ិ ែដលពី មុ ន ពួ ក េគមិន ដឹ ង

េឡើ យ ប៉ុែ ន� S nowden េនែតអចេឡើ ង

ហរេទេលើ្របព័ន�កុំព្យូទ័រេនតំបន់េសដ�

អង� ក រសហ្របជាជាតិេ នះបានចូ ល មក

យា៉ងខ�ង ំ ក�ុងករដក់េគាលេដរប់ចន ំ ន ួ

េពលេវលេដយសរែតទេង�រើ បស់ Snow-

អនុ �� តឲ្យ Snowden េទកន់ទី េ នាះ

ករបរេទសអេមរកេលក John Korry ិ

ជាជាតិ ្របចំ េ នកម�ុ ជាចូ លរួ ម សេង� ត

្របជាពលរដ� ្រស�ក បារយណ៍ និ ង ្រស�ក

អេមរ ក ិ េលក John Korry ប�� ក់ថា

េរឿងរ៉ វរបស់ េលក Edward Snow-

ករដក់ កុ ង្រត�ល ជជុ ះែបបអណា

កិ ច� ្រកសួ ងមហៃផ� ៣ រូ ប បាននិ ង កំ ពុ ង

បានបង�េឡើង។ សកម�ភាពរបស់ Snow-

គឺ រុ ស ្សុ ីនិ ង ចិ ន ទទួ ល ផល្របេយាជន៍ ជា

េឈ�ះ អ៊�ុ វណា � ក៏កព ំ ុងែតមានេឈ�ះេបាះ

រជធានី ភំ �េ ពញ ៖

ចំបាច់្រត�វែតទទួលនូ វលទ�ផលែដលេគ

en េដយេស�ើដល់បណា � ្របេទស មន ិ ្រត�វ

េឡើយ។ មួយវ ញេទៀតអេមរ កខ ិ ិ � ចឯក

ែខមករ ឆា�២ ំ ០១៤ េហើយឧត�មស�ងករ

េសដ� កិ ច� ្រកសួ ងមា� ក់ េ ្រកមឱវទរបស់

េលើ ស ពី េ នះេទេទៀតករែបកធា� យ

Snowden បានក្បត់្របេទសជាតិ េហើយ

បារម� ចំ េ ពះព័ ត៌ មា នែដល Snowden

មនុស្សេហើយ MOU ចុងេ្រកយេលើកទី៦

ល័ យ ៃនឧត� ម ស� ង ករអង� ក រសហ្រប-

មិន ខន។ េនឯេខត� កំ ព ង់ធំ នគរបាល

ក1

ហូ តលិខិតឆ�ងែដនអតីតចរកម�Snowd

មាន្របសសន៍េនក�ុងឱកសទស្សន

មាន MOU ចំនួន៦ទក់ទងនិងប��សិទ�ិ

ទី ១ ែខមករ ឆា� ំ២ ០១២ដល់ ឆា� ំៃ ថ� ទី ១

បង់លុយឲ្យម�ន�ីរូបេនះេទេគនឹងចប់ជា

តមកពី

េលកជូលនអសញមា�ស់េគហទំពរ័ Wikileak

េនក�ុ ងៃដេនាះ្របាកដជាេធ�ើ ឲ ្យ្របមុ ខ

កម�ុ ជាបានេរៀបចំ ក រេបាះេឆា� តករ យា ិ

ខងមុ ខ េនះ និ ង ពិ និ ត ្យពី ក រេគារពសិ ទិ�

ំ ំងអេមរក EdwardSnowden អ�កបេ�� ញអថ៌កបា ិ

កុ ង េគចផុ តពី ករតមចប់ ខួ � នរបស់

េនះមានរយៈេពល២ឆា� ំ េដយចប់ពីៃថ�

ករណ៍ នី តិ វ ធ ិ ី ៃ នករេបាះេឆា� តនាេពល

ចន ិ ។ ្រកសួងករបរេទសអេមរកិ បានដក

ដល់ទនា ំ ក់ទន ំ ងរវងអេមរក-រុ ិ ស្សុន ី ង ិ ចន ិ

ជាជាតិតង ំ ពីឆា�១ ំ ៩៩៦ មកដល់ សព�ៃថ�

Wan Hea LEE ថាេនេពលខងមុខេនះ

សរែតេគដង ឹ ថាេបេើ ចញទំនញ ិ េហយ ើ មន ិ

ក1

កម�ុ ជា ទក់ទ ងនិ ង ករេធ�ើ រ បាយករណ៍

ជាមួយ រជរដ� ភិបា លកម�ុ ជា។ ពី េ ្រពះ

ចំនួនបានស�ល់ យា៉ងច្បោស់ នូវម�ន�ីនគរ

តមកពី

េដើ ម ្ប ីេ លើ កស�ួ យប�� សិ ទ�ិ ម នុ ស ្សេន

ែត្របេសើ រ េឡើ ង ែថមេទៀត។ េលកបន�

មួយ ចំ នួ ន េទេហើ យ ។ េនេខត� កំ ព ង់ធំ ,

នាយឧត�មេសនីយ៍ េនត សេវឿន

េធ�ើ ក រជាមួ យ ្រកសួ ងពក់ ព ន�័ ប ន� េ ទៀត

អស់ នង ិ ស�ិទ ិ បន�សហករេធ�ក ើ រយា៉ងជត

មាននិនា�ករជាមួយគណបក្ស្របឆាំង។

បន�ុកសិទ�ិមនុ ស្សអង�ករសហ្របជាជាតិ

ថា ករ យាល័ យ របស់ េ លក្រសី និ ង បន� ិ

រុញវស័ ិ យេគារពសិទិ�មនុ ស្សឲ្យបានកន់

េនក�ុងជំនួបេនាះឯកឧត�មឧបនាយករដ�

តំណាងករយាល័ យឧត�មស�ងករទទួល ិ

េនកម�ុជាជាមួយរជរដ�ភបា ិ ល ជាពេិ សស

ជាសក្ស ីប ង� ញឲ្យេឃើ ញ ថា រជរដ� ភិ-

េលើកស�ួយករេគារពសិទម �ិ នុស្សេនកម�ុជា

ករសេ្រមចរបស់ េកះហុ ងកុ ងបានជះឥ

េ្រកយករេបាះេឆា�តផងែដរ។

អនុ ស ្សរណៈេយាគយល់ គា� រវងអង� ក រ

ពី អ ង� ក រសង� ម សុី វ ល ិ មួ យ ចំ នួ ន ែដល

ស�គមន៏ចេំ ពះេលក្រសី Wan Hea LEE

ករផ�ល់ឱកសដល់ជនេល�ើសមាេសរភាព ី

មនុ ស្សេនក�ុ ងអំ ឡុ ងេពលេឃាសនា

�� តឲ្យអង� ក រសង� ម សុី វ លរប់ ព ន់េ ធ�ើ ិ

អ� ក រយករណ៏ ព័ត៌មា នេ្រកយជំ នួ ប ថា ម�ន�ី េហ ណាំ ហុ ងបានសំ ែដងនូ វករ

Snowden ចកេចញពីតំបន់របស់ ខួ �នជា េទះបីមានច្បោប់តមចប់ខួ �នកេដយ។

សិទ�ិមនុ ស្សករែដលរជរដ�ភបា ិ លអនុ -

រជធានីភំេ� ពញ៖

្របកសថា ករែដលហុងកុងអនុ��តឱ្យ

េបាះេឆា�តនិងក�ុងករេបាះេឆា�ត្រពមទំង

សុី វ ល ិ រប់រ យបានកំ ពុ ង េធ�ើ កិ ច� ក រែផ� ក

េលក្រសីតំណាងឧត�មស�ងករសទ� ិ មនុ ិ ស្ស េពលជួបឧបនាយករដ�ម�ន�ីេហណា ំហុង

�េមរ�កជួបក�ី���ស់��ងធ�ន់ធ�រខណៈ...

កិ ច� បូ ល ៉ ិ សអេនា�្របេវសន៍ែដល្រគប់្រគង

សូ មប�� ក់ ថា កុ ង ្រត�ល ជជុ ះ របស់

រកសុីដក ួ េខត� ឹ ទំនញ ិ ពេី បា៉យែប៉ត ដល់ទរី ម

ចំនន ួ កន់លិខត � ិ េបសកកម�របស់អគ�សង

េវលែស� ង រកសំ េ ឡងេឆា� តយា៉ ងណាក៏ េដយ។ ទំងេនះ្រត�វបានេគចត់ទុកថា

ងកមា� ំងមានសមត�កច � ិ ។

េដយ៖ ែសន សុខា


ក 10

ឆា�ទ ំ 1 ី េលខ 04 ៃថ�្រហស្បតិ៍ ទ2 ី 7 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

ឃុំខ�ន�បពន�េដើមនិងកូន�បុស២�ក់

សរុប្រពឹតិ�ករណ៍្រ�ចំស��ហ៍

�យក��បឋមសិក��ទួលែស�ង�ត�វេគ�ក់ស��ប់

េ��ះ�ប់េ�ទេលើក��េ��យ�បពន�ចុង និងដេណ�ើម�ំេភ�ើងពីឳពុក�បុង�ញ់�ប�រ

ំ នសមា�ប់ នាយកសលែដល្រត�វនាក់សុទ រជធានី ភ�ំ េ ពញ ៖

នាយកសល

បឋមសិ ក្សោទួ ល ែស� ង មា� ក់ ្រត�វ បានេគ

�ស�ីជា្របពន�េដើម និងកូ នទ ំង2 រ ជ ធា នី ភ�ំ េ ព ញ   ៖

បុ រសជាប�ី និង្របពន�ចុងប៉ូលីសកំពុងសកសួ រ

�ស�ីជា ្របព ន�

្របាស ទ ។   �ស�ីជា ្របព ន� េ ដើ ម ប ន� ថា

ក៏ ្រសប់ ែ ត ស ម ត� កិ ច� ម ក ដ ល់ េ ធ�ើ ក រ

េដើមម�ន�ប ៉ ិ សមា�ក់និងកូ ន្រប�ស២នាក់ ី ូល

ខណៈេពលែដលេទេនផ�ះថ�ីេនះេហើយ

្រត�វ បានសមត� កិ ច� ឃា ត់ខួ � នកលពី រ ្រតី

េ្រប�បបីដូចជាប�ីែដលជាម�ន�ប ៉ ិ សេន ី ូល

ឃាត់ខួ �នអ�កទំង៣េនះែតម�ង ។

េ វ ល េ មា៉ ង ៧ នឹ ង ៣ ០ នា ទី   ៃ ថ� ទី ២ ៣

ប៉ុ សិ៍� ឃួ � ញបានចប់ េ ផ�ើ ម ែបកគំ និ ត មាន

ម�ន�ប ូ៉ ិសេឈ�ះ គួយ សុ ខ បច�ុប្បន� ី ល

ភាពមិ ន អចសុំ ករបំ ភ�ឺ បា នជុំ វ ញ ិ ប��

ែខមិថុ នា  ឆា� ំ២ ០១៣ ក�ុ ងភូ មិប នា� ស�ិ ត

្រសីគឺ ជា ្របពន� ចុ ង ខងេលើ   និ ង បានបង�

េនះេនាះេទ។

សង� ត់ ខួ � ញ ខណ� ែសនសុ ខ រជធានី

ជេមា� ះវយតប់ ្របពន� រួ ម ទំ ង ធា� ប់ ដ ក

អធិ ក រប៉ូ លិ សខណ� ែសនសុ ខនិ ង ក៏ ជា

ភ�េំ ពញ េដយសរែតអ�កទំង៣្រត�វបាន

កំេភ�ង ់ ំរម និងបំផា�ញ្រទព្យសម្បត�ិ ើ ភ�ងគ

េមេកយ ើ របស់េលក គួយ សុ ខ ផងេនាះ

ប�ី និ ង ្រត�វ ជាឪពុ ក ប�ឹ ង េចទ្របកន់ពី ប ទ

ក�ុ ងផ� ះ អស់ ជា េ្រចើ ន  រួម ទំង យក្របពន�

បា ន ្របាប់   បច�ុ ប្បន� ភា ព   ថា កូ ន ្រប�ស

ពី ឪ ពុ ក យកេទអេមភ� ង់ ្របពន� ចុ ង និ ង

េនះែថមេទៀត េធ�ើឲ្យជេមា�ះប�ី្របពន�កន់

ខ�ួ ន ខណៈេពលែដលកំ ពុ ង េកើ ត ជេមា� ះ

ែតរ ក ី រលដលរហូ ត េទដល់ ប�ឹ ង ផ� ល់

ខ�ួន េហើយដេណ�ើមកំេភ�ង ើ យកមកអេម៉

មនុ ស្សឃាត េដយបានដេណ�ើមកំេភ�ង ើ

រវង�ស�ីជាមា�យនង ិ ្របពន�ចុង។

ចុ ងមករស់ េនផ�ះចស់ កែន�ងេកើតេហតុ

ប៉ុ ែ ន� េ លក ម៉ ក់   ហុ ង

ទំ ង ២បានេទចប់ េ ្រក�កឪពុ ករបស់

ភ�ងេ់ ទេលើ�ស�ីជា្របពន�ចុង និងឪពុ កែត

េឡើ ង តុ ល ករេនឆា� ២ ំ ០១២ រហូ ត មក

េដយសរកំេភ�ង ើ អក់សុដង់ គាំង េហយ ើ

�ស�ីជា្របពន�េដើមខងេលើមានេឈ�ះ

ដល់ ប ច� ប ្បន� េ នះតុ ល ករមិន ទន់មា ន

ប៉ូ លិ សអន� រ គមន៍ ខ ណ� ែសនសុ ខបាន

្រសី ច័នស � ុ គា អយុ៤០ឆា� ំ នង ិ កូន្រប�ស២

វ ធា ិ នករ្រសបច្បោប់ណា មួយ េនាះេទ។

នាក់មា�ក់េឈ�ះ គួយ សុ េខង អយុ១៩ឆា� ំ

ប៉ុ ែ ន� ្រសប់ ែ តប�ី េ នះេនែតបន� យ ក�ស�ី

ចុ ះេទទន់េពលេវលបានឃាត់ខួ �នអ�ក

្រត�វជាកូ ន្រប�សបង និងមា�ក់េទៀតេឈ�ះ

ជា្របពន�ចុងេនះដែដល។

គួ យ  សុ ខុ ន  អយុ ១ ៥ឆា� ំ  ្រត�វ ជាប�ូ ន។

េទៀតថាេនមុ ន េពលេកើត េហតុ គា ត់និ ង

ខងេលើ ្របជាពលរដ� ក៏ បា នស�ី បេនា� ស

កូ ន ្រប�ស បានជិ ះ ម៉ូតូ េ ចញពី ផ� ះ េនខង

ប៉ូលិ ស ប៉ុសិ៍� ឃួ � ញមិន បានចុ ះ េទេធ�ើ អ ន�

រឯប� ៉ ិ សប៉ុសិ៍�ឃួ �ញមានេឈ�ះ ី ីជាម�ន�ប ី ូល

គួ យ  សុ ខ អយុ ៤ ៦ឆា� ំនិ ង មាន្របពន� ចុងេឈ�ះ គង់ ចន់ អយុ៣៨ឆា�។ ំ

�ស�ីេនះបន�

េ្រកយសលបឋមសិ ក ្សោ្របាសទក�ុ ង

ទំង៣ ជាមួយនឹងអវុធយកមកអធិករ ដ�នខណ�ភា�មៗ។

ញា ុ ំ ជា មួ យ កូ ន ។

ែតមិ ន ទន់ េ ទដល់

ែបរជាគា�នម�ន�្រី បចំករេទវញ។ ្របសិន ិ

កែន� ង លក់ ស ច់ េ គាផង បានជិ ះ កត់

េបើ កំ េ ភ�ើ ង មិ ន គាំ ង ្របាកដជាមានមា� ក់

្រសី ច័ន�សុគា បាននយា ិ យទំង្រសក់ទក ឹ

ផ� ះ ចស់   ក៏្របទះេឃើ ញ �ស�ីជា ្របពន� ចុ ង

បាត់បង់ជីវតម ិ ន ិ ខន ៕

ែភ�កថាគាត់បានចប់ៃដគា�ជាមួយប�េី ឈ�ះ

ខងេលើឈរេនមុខផ�ះ ក៏សុ �ះេទ្របតយ

គួ យ  សុ ខ េដយសំ ព ះផ�ឹ ម ករនិ ង មាន

េដយ ៖ សុវណ�េសដ�ី

្របតប់   េដយសរែតេក� ្រកហយ�ស�ី

១ ៤ នឹ ង ៣ ៥ នា ទី រ េ ស ៀ ល   ៃ ថ� ទី ២ ៣

កែន�ងេកើតេហតុ បានឲ្យសមត�កិច�ដឹងថា

ែខមថ ិ ុនា ឆា� ំ ២០១៣ េនចំណុចទល់មុខ

មុនេពលេកើតេហតុ េលកនាយកេឈ�ះ

នាយក រងរបួសធ�នធ ់ �រ ហូរឈមេ្រសច

សលបឋមសិ ក្សោទួ ល ែស� ង ែតម� ង គឺ

្រសុី   ៃឆគី ម  ជាជនរងេ្រគាះបានេដើ រ មក

តមផ�ូវេលខ១៧៣សង�ត់ទល ួ ស�យៃ្រព

ខងេ្រកសលេហើយ េឃើញជនៃដដល់

េពញខ�ួ នេហើ យ ភា� មៗជនរងេ្រគាះ្រត�វ

ចំេពះមូលេហតុ

សំ េជៀន កំពុងេដើរសុំ ទនពីសិស្សសល

ែដលនាំ ឲ ្យេកើ ត េរឿងេនះមកពី ជ នរង

និងអ�កេផ្សងេនចំពីមុខសលេមល ើ េទ

ជនរងេ្រគាះបានដច់ខ្យល់ស�ប់ែតម�ង។

េ្រគាះេដញមិ ន ឲ្យជនៃដដល់ សុំ ទន

គួ រ ឲ ្យ អ ណា ធិ ប េ ត យ ្យ   និ ង បា ត់ ប ង់

ចំែណកឯជនៃដដល់ ភា�មៗ បានរត់េគច

េនមុខសលេរៀន ។

សណា � ប់ធា�ប់ជិតសលេរៀន។

ខ�ួនឆា�យពីកែន�ងេកើតេហតុ ជិតមួយគីឡូ

ទី១ខណ�ចំករមន។

បុ រ សសុំ ទនចក់ ស មា� ប់ ខ ងេលើ េនះ

សកម� ភា ពេនះ េនចំ េ ពះមុ ខ េក� ង ៗ

េឈ�ះ ្រសុី ៃឆគីម េភទ្រប�ស អយុ ៦៣

ជា សិ ស ្ស ស ល   និ ង បា ន និ យា យ ស�ី

ស�យៃ្រពទី១ េដើម្បេី ធ�ើករសកសួ រ និង

ឆា� ំចំ ែ ណកជនៃដដល់ េ ឈ� ះ សំ   េជៀន

បេនា�សថា រូបរងកយរងមាំ បុណ ៉ �ឹ ងែដរ ឹ

េភទ្រប�ស  អយុ ៤ ០ឆា� ំ  មុ ខ របរជាអ� ក

េហតុ អី�មន ិ េទរកករងរ ចំបាច់មកេដើរ

កសងសំ ណុំេរឿងេដម ើ ្បប ី ��ូ នេទសល

ដំ បូ ង រជធានី ភ�ំេ ពញរង់ចំេ ដះ្រសយ

សុំ ទន មាន្រស�ក កំ េ ណើ តេនផ� ះ េលខ

សុំ ទនែបបេនះ ។

តមផ�ូវច្បោប់៕ េដយ ៖ េហង េសរ ីវុធ

១៦២ ភូ មិ េ ភ�  ឃុំ ៃ ្រពឈរ្រស�ក កំ ព ង់

នាររងេ្រគាះពក់ អវពណ៌េខ� ី

ជា្របពន�េធ�ើឲ្យកូ ន្រប�សទំង២នាក់ែដល

េចញពី ផ� ះ ខងេលើ េ ទេនផ� ះ មួយ េទៀត

េនមិ ន ឆា� យពី មា� យបានស�ុ ះមកចប់

ប៉ូលិ ស ប៉ុសិ៍� រ ដ�

អវុធែដលកូ នយកមកភ�ង់

េ្រក�កយកកំេភ�ង ើ ពីឪពុ ក េដើម្បរី ត់េចញ

រួចេ�បុកប�ី�បពន�កំពុងេដើររបួសធ�ន់��ក់ បា ន ឲ ្យ ដឹ ង ថា រ ថ យ ន� ែ ម៉ ក សឺ ែ ដ ស ១ េ ្រ គ � ង   ព ណ៌ េ ខ�   ព ក់ ស� ក េ ល ខ

ចំ េ ពះកម� ក រ ន ិ ី រ ងេ្រគាះក៍

២៤ ែខមិ ថុ នា  ឆា� ំ២ ០១៣ េវលេមា៉ ង

កម� ក រ ន ិ ី រ ងេ្រគាះបានេរៀបរប់ េ ន

៣និ ង ៣០នាទី   េ្រកយេពលែដលជន

ក�ុ ង ប៉ុ ស�៍� រ ដ� បា ល ទឹ ក ថា� ឲ ្យ ដឹ ង ថា េ ន េពលនាងកំ ពុ ង េដកលង់ល ក់េ នេវល

ជនេនះរួចស�ុះេបើកេភ�ង ើ ក៍បានេឃើញមុខ េហើយជនេនះបានរត់េចញមកេ្រកេគច

ខ�ួ នបាត់ លុ ះ្រពឹក េឡើ ង ឈនចូ លៃថ� ទី

២៤ េទើ ប នាងមកប�ឹ ង នគរបាលឲ្យចប់ ខ�ួនែតម�ងេទ។

នាងថាប�ឹងជនេនះទរ

សំ ណ ង ជំ ងឺ ចិ ត� ១ ០ ០ ០ ដុ ល� រ   ពី ជ ន

េសពសន�វៈេលើនារជាកម� ករន ី ិ មា ី � ក់ ប៉ែុ ន�

េ មា៉ ង ៣ េ ទ ៀ ប ភ�ឺ ៃ ថ� ទី ២ ៤   ែ ខ មិ ថុ នា

មិន បានសេ្រមចេនបន� ប់ផ� ះ ជួ ល េលខ

ឆា� ំ ២ ០១៣ ក�ុ ងបន� ប់ ជួ ល ្រសប់ ែ តឮ

សង្ស័យ ។

ជនសង្ស័ យ មកលួ ចឆ�ឹ ះ គន�ឹ ះ ទ� របន� ប់

បេណា � ះអសន�េនអធក ិ រដ�ននគរបាល

នាងរួចេឡើង េលើែ្រគនាងេថើបថា�ល់ស�ប

ខណ�ែសនសុ ខ េដើម្បក ី សងសំ ណុំេរឿង

អែង� ល និ ង បានគំ រ មនាងមិន ឲ្យែ្រសក

ប��ូ នេទតុលករចត់ករតមច្បោប់ ៕

៣៣៨ ក�ុងភូមែិ ស�ងរេលើង សង�ត់ទឹកថា� ខណ�ែសនសុ ខ ។

ជនសង្ស័យ កម� ក រកប់្រជ�ក ខងេលើ មានេឈ�ះ គីម វៃឆ អយុ ២៣ឆា� ំ ស�ក់ ី េនកែន� ង កប់ ្រជ�ក ក�ុ ងភូ មិ េ កើ ត េហតុ

ែថមេទៀត។

ជនសង្ស័យ ្រត�វ បានឃុំ ខួ � ន

េដយ ៖ សុវណ�េសដ�ី

ជនរងេ្រគាះបាន្របតយ្របតប់ជាមួយ

រថយន�យីឌុបេបើកេកៀរហុង�េស១២៥រងរបួសែបក�បអប់ៃដ ប់ ៃ ដ ខ ង ស�ំ ហូ រ ឈ ម ក ក� ក់ េ ន

ផ�ូវេម៉ េសទុង ក�ុងទិសេដពីត្បូងេទេជើង

េ ហ តុ ប ណា � ល ឲ ្យ រ ថ យ ន� យី ឌុ ប ព ណ៌

េ វ ល េ មា៉ ង ១ ២ និ ង ៤ ០ នា ទី អ ្រធា្រត

ៃបតងខ�ី ប ត់ េ ឆ� ង េទផ�ូ វ២៣០មិ ន ទន់

ឈនចូលៃថ�ទ២ ំ ០១៣ ី ៥ ែខមថ ិ ុនា ឆា�២

ឡាយក៏ បា ន្រជ�ល េទបុ ក ប�ី ្របពន� ខ ង េ លើ ែ ដ ល កំ ពុ ង ែ ត េ ដើ រ ត ម ចិ េ �� ើ ម ផ�ូ វ

រថយន�បញ�ប់េល្ប�នេទមុខែលងរួច។

េ ហើ យ រ ថ យ ន� ក៍ ្រជ�ល េ ទ បុ ក ប េ ង� ល

េបើ ក បរេងកេដកជាេហតុ ប ណា � លឲ្យ

ចំេពះអ�កេបើកបរជាេក�ងស�វក៍រងរបួស

េភ�ើង គាបជាប់នឹ ង បេង� លេទមុ ខ ែលងរួ

រថយន� ែ ម៉ក សឺ ែ ដស១េ្រគ�ង ពណ៌ េខ�

រ បួ ស ែ ប ក មា ត់ ។

ច។

ពក់ស� កេលខភ�ំេ ពញ 2P-6229 េទ

បានេកើ ត េឡើ ង កលពី េ វលេមា៉ ង១និ ង

េ្រកយេកើ ត េហតុ រ ថយន� ប ង� និ ង អ� ក

បុ ក ប�ី ្របពន� កំ ពុ ង ែតេដើ រ េលើ ចិ េ �� ើ មផ�ូ វ

២៥នាទី យ ប់ រ ល ំ ងអ្រធា្រតឈនចូ ល

េបើកបរទំនងជា្រសវងេជាកជាំ ្រត�វសមត� ឹ

ៃថ� ទី ២ ៣ ែខមិ ថុ នា  ២០១៣ ស�ិ តក�ុ ង

កិ ច� ឃា ត់ ខួ � ន នាំ យ ក េ ទ រ ក ្សោ ទុ ក េ ន

្របភពព័ ត៍ មា នេនកែន� ង េកើ ត េហតុ

េទកន់ ទី ស� ក់ ក រនគរបាលប៉ុ សិ៍� ទួ ល

ភ�េំ ពញ 2P-6229 េធ�ដ � យ ើ េំ ណើរតមបេណា

រជធានីភ�ំេពញ ៖ េដយសរែតអ�ក

េភ�ង ើ ១េដើម បានបាក់រងករខូចខត េទើប

ខងេលើ ។

ស�ក់េនផ�ះជួលចំណុចេកើតេហតុ។

លុ ះមកដល់ ចំណុចមុខសំ អងករ េហង

សង�ត់បឹងសឡាង ខណ�ទួលេគាក។

អន� រ គមន៍ ត មចប់ ឃា ត់ ខួ � នបានយក

ជនសង្ស ័យែដល្រត�វប៉ូលីសឃាត់ខួ ន �

បាលទឹ ក ថា� ចប់ ខួ � នភា� មៗកលពី ៃ ថ� ទី

េ ន ះ បា ន េ ្រ បើ ក មា� ំ ង បា យ ច ប់ រ េំ ល ភ

ែម៉កសឺេដស�កក��ំង�មួយបេ��លេភ�ើង

រថយន� បា ន្រជ�ល ចង�ូ តេទបុ ក បេង� ល

្រគាន់ ែ តបានឮនូ វសម�ី ែ បបេនះេធ�ើ

ែម៉្រតដី   ក៏្រត�វ សមត� កិ ច� មូ ល ដ� នចុ ះ មក

កម�ករ�ប់�ជ�ក�ប់េ�ទ�ប់រ�េ�ភកម��រ�នីេ�ងច�ក

២០០០ ប�ី ្របពន� និ ង កូ ន បាននាំគា� ចក់

បណា � លឲ្យរងរបួសធ�នប ់ បា �ី ក់េជង ើ  េហយ ើ

ប៉ុែ ន� ្រគ�េ ពទ្យមិន អចជួ យ ​ ស េ�ង� ះបាន

ែ ណ នាំ បុ រ ស សុំ ទ ន កុំ ឲ ្យ ម ក ្រប្រពឹត�

មា៉ កK59 េចញពី ច េង� ះ ភ� ង់េ ទេលើ គា ត់

េ ហ តុ ក រ ណ៍ េ ន ះ

បានេគប��ូ នេទសេ�ង�ះេនមន�ីរេពទ្យ

បានឲ្យដឹ ង ថា នាយកសលែដល្រត�វ

ក ែ ន� ង េ កើ ត េ ហ តុ ខ ង េ លើ េ ទើ ប ែ ត ឆា� ំ

េពលេនាះប�ី ក៏ បា នមកដល់

បុ រសបង�េហតុ និងរថយន�ែម៉កសឺេដស

េ ឃ� � ក មួយ កំ បិ ត ប ណា � ល ឲ ្យ េ ល ក

សក្សប ី ន�ថាេពលជនរងេ្រគាះនយា ិ យ

បានជួយឃា ​ ត់ ឃាត់មន ិ ឈ�ះក៏ដកកំេភ�ង ើ

ស�ិ ត េ ន េ ្រ ក យ ស ល ប ឋ ម សិ ក ្សោ

ស�ុ ះមកចក់នា យកសលចំ ខ ងេ្រកម

្របភ ព ព ត៌ មា ន ពី ក ែ ន� ង េ កើ ត េ ហ តុ

ចំ នួ ន ៤នាក់  េហើ យ បានរស់ េ នក�ុ ងភូ មិ

ចស់ ។

បា ន ដ ក កូ ន កំ បិ ត ពី ក�ុ ង ក បូ ប ស� យ

ជុំវញករណ ិ ី ឃាតកម�េនះ សក្សេី ន

រជធានី ភ�ំ េ ពញ ៖

តំ ង ពី ឆា� ំ១ ៩៩៣ េដយមានកូ ន ្រប�ស

កែន�េកើតេហតុ ។

យកកំបត ិ ចក់សមា�ប់កលពេី វលេមា៉ង

េនះហនមកចូ ល ដល់ កុ � ងផ� ះ របស់ ខួ � ន

លិ ខិ ត អពពិ ព ហ៍ ្រតម ឹ ្រត�វ ្រសបច្បោប់

ឲ្យបុរសសុំ ទន ខឹងសម្បោយា៉ងខ�ង ំ និ ង

រគមន៍ ទ ន់ េ ពលេវល ខណៈជេមា� ះ ្រគ�ស រេនះេនមិ ន ឆា� យពី បុ៉ សិ៍�   េហើ យ

្រសងូ ត ្រសងត់�ស�ីជា ្របពន� េ ដើ ម េឈ� ះ

្រតែបក េខត�ៃ្រពែវង សព�ៃថ�ស�ក់េនែក្បរ

ចំេពះេហតុករណ៍

េគាលបំ ណ ងេទរកទិ ញ សច់ េ គាអំង

េនក�ុងករយាល័ យប៉ល ូ ិសក�ុងទក ិ ឹ មុខ

ំ នែដលចក់សមា�ប់នាយកសល អ�កសុ ទ

រជធានី ភ�ំ េ ពញ ៖

ក រ ិ យា ល័ យ ច រ ច រ ណ៍ េ ជើ ង េ គា ក រជធានីភេ�ំ ពញ ៕

បុ រសរងេ្រគាះ (រូបកណា � ល)

េដយ៖រ ិទ�ិគីន

ក៏េទេកៀម៉ូតូហុងដេស១២៥ បណា � ល

េនមុ ខ ហងលក់ រ ថយន� យី េ ហដរ ន ិ

ឲ្យដួ ល េបាកេទនិ ង ថ� ល់ រ ងរបួ ស ែបក

ក�ុ ងសង� ត់ ផ ្សោរេដើ ម គ ខណ� ទួ ល េគាក

្របអ ប់ ៃ ដ ខ ង ស�ំ   ហូ រ ឈ ម ក ក� ក ។

រជធានីភេ�ំ ពញ ។

្របភពព័តមា ៌ នពីសមត�កិច�នគរបាល

ភា� មៗ្រត�វ បានរថយន� ស មុ យ ដឹ ក យក េទសេ�ង�ះនិងព្យោបាលផងែដរ។

រថយន� យី ឌុ ប

ខណ� ទួ ល េគាកបានឲ្យដឹ ង ថាមុ ន េពល

េ្រកយេពលេកើ ត េហតុ រ ថយន� និ ង

មួយេ្រគ�ងបានេបើកតមបេណា � យមហ

េកត ៉ ូហុងដេស១២៥ ពណ៌េខ� ើ េហតុមូត

ម៉ូតូ្រត�វបានសមត�កិច�ចុះមកេធ�ើករវស់

វថ ិ ីេម៉ េសទុង ប្រម�ងបត់េឆ�ងេឡើងេទផ�ូវ

េបើ ក បរេដយបុ រ សមា� ក់ ត មបេណា � យ

ែវងរួច យកេទរក្សោទុ ក េនអធិ ក រដ� ន

ម ហ វ ិថី េ ម៉ េ ស ទុ ង ពី េ ជើ ង េ ទ ត ្បូ ង

ខ ណ� ទួ ល េ គា ក រ ង ចំ េ ដ ះ ្រសយ ជា

ខ ង េ លើ ក៏ ឈ ប់ ចំ ព ក់ ក ណា � ល ផ�ូ វ ជា

េដយ៖រ ិទ�ិគីន

២៣០ ែតេគមន ូ ូហុងដ ិ ផុតក៏េទេកៀរម៉ត

េស១២៥ែដលកំពុងឈប់ចំកណា � លផ�ូវ

ែតម�ងបណា � លឲ្យដួលរងរបួសែបក ្របអ

្រសប់ ែ ត ម ក ដ ល់ ចំ ណុ ច េ កើ ត េ ហ តុ

េ្រកយ ៕


សរុប្រពឹតិ�ករណ៍្រ�ចំស��ហ៍

ឆា�ទ ំ ី1 េលខ 04 ៃថ�្រហស្បតិ៍ ទី27 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

ប៉ូលិសកំពុង�ម�ប�ញ់�ប់េ�កឧក�� ែយមកុសល ែដល�ន ខឹងសន�ិសុខមិនឲ��ចូលក�ឹបដក�ំេភ�ើង េ�ះ��យកំហឹងេបើករថយន�បំបុកបង�មនុស��េ��ះ��ក់ចំនួន៣�ក់ ភ�ងេ់ ផ�ើលសមត�កិច�មកដល់ជនបង�រត់�ត់ អ យុ ១ ៩ ឆា� ំ បា ក់ ក ៃ ដ ស�ំ េ ហើ យ ្រក�ម ្រគ�ស រេនះ្របកបរបរលក់ ដូ រ សច់ េ គា អំង យី េ ហ នី ត សច់អ ំង េនចំ ណុ ច ផ� ះ េកើ ត េហតុ ខ ងេលើ ។ ចំ េ ពះេលក រថយន�បាែឡនរងករខូចខត

ឧកញា៉ ជាជនបង� ក៏ មា នទី លំ េនក�ុ ងបូ រ ី

ប៉ូលសកំ ពុងសកសួ រជនរងេ្រគាះ ី

ខងេលើ និ ង ក៏ ជា មិ ត� ភ័ ក�ិ ជា មួ យ ជនរង

ភ�ំេពញ ៖  េលកឧកញា៉ ែយម កុសល

កុ ស ល េ្រកយពី ជ នរងេ្រគាះដក់ព ក្យ

េ្រគាះេនះែដរ។ េទះែបបណាេបើ ត ម

ែដលបានេដះ្រសយកំ ហឹ ង របស់ ខ�ួ ន

បណឹ� ងេនាះ។ េលក ម៉ ក់ ហុ ង អធិ ក រ

េដយេបើ ក រថយន� បំ បុ ក បង� ឲ ្យមនុ ស ្ស

ប៉ល ូ ិសែសនសុ ខបានឲ្យដង ឹ ថាករណីេកត ើ

១េ្រគ�ងខូ ច ខតរួ ម ទំ ង ខូ ច ខត្រទព្យ

ជ ន រ ង េ ្រ គា ះ បា ន ជំ ព ក់ ្របាក់ េ ល ក

សម្បត�ិ េ ផ្សងៗរបស់ ជ នរងេ្រគាះេទៀត

ឧកញា៉្របមាណ២០០០ដុ ល�រសហរដ�-

រងេ្រគាះេចញមកេ្រកផ�ះនយា ិ យគា�។

អេមរក ិ េហើយមុនេកើតេរឿងេបើករថយន�

ខ�ួនយកមកទទួលខុ ស្រត�វ នឹងទេង�ើអគតិ

មា� ស់ បំ ណុ លបានមានករជែជកេឈ� ះ

ខណ�ែសនសុ ខ។ ប៉ូលិសបានបេង�ើបបន�

ែកម សុ េនា�តនាយប៉ស ុ ិ៍ន � គរបាលរដ�បាល

ប៉ូ លិ សបានកំ ពុ ងែតតម្របមាញ់ ចប់

បង� េ ្រគាះថា� ក់ខ ងេលើ ជនរងេ្រគាះនិ ង

របស់ខួនេនះ � េបត ូ ៉ ិស ើ របស់បល ើ មករបេង�ប

គា�ែបកែផ្សងផងែដរ។ ចំែណកឯេលក

ថាេលកឧកញា៉ ែយម កុ ស ល ្រត�វ បាន

សង� ត់ ភ�ំ េ ពញថ�ី បា នឲ្យដឹ ង ថាេលក

ជនរងេ្រគាះប�ឹងពីបទមនុ ស្សឃាតេដយ

ែញ៉ ម កុ សល មានឋនៈជាេលកឧកញា៉

េចតនាែថមេទៀត។ ដូ េ ច� ះ ឲ្យែតេឃើ ញ មុខេលកឧកញា៉ប៉ល ូ ិសនង ់ � ម។ ិ ស�ង�បភា

ំ ក់លុយមន គួរប��ក់ថាេផ�ម ើ ជព ិ សង

និ ង ែថមទំ ង ឌឺ ដ ងែថមេទៀតជាេហតុ បណា � លឲ្យេលកឧកញា៉ មា� ក់បា នេបើ ក

បានេបក ើ រថយន�Rang Rover មួយេ្រគ�ង បំបុករថយន�មា៉កកមរបាែឡន ពណ៌ទឹក ី ្របាក់ែ ដលជនរងេ្រគាះបានចតេនមុ ខ ផ� ះ និ ង បណា � លឲ្យជនរងេ្រគាះទំ ង ៣ នាក់េនាះមានេឈ�ះ១.នី សត េភទ្រប�ស

រថយន� R ang Rover បំ បុ ក រថយន� មា៉ ក

អយុ៤៩ឆា�របួ ំ សបាក់េជង ើ ទំងសងខង(ប�)ី

កមរបាែឡនពណ ៌ ទក ី ឹ ្របាក់ែដលមា�ស់ចត

២.េឈ�ះ េទព លីហ្សោ េភទ្រសី អយុ ៤១

ទុ កេនមុខផ�ះបណា � លឱ្យរងករខូ ចខត

ឆា�(ំ ្របពន�) ៣.េឈ�ះ សត នីត េភទ្រសី

ទ�ររថយន�មយ ួ ចំេហៀង និងរងរបួសធ�ន់

ស� ល់ ថា ជាកូ ន អ� ក ធំ មា នអំ ណា ចមា� ក់ ៉ បានជិ ះ រថយន� មា៉ ករ ៉ង់ រូ ែ៉ វ មកឈប់ េ ន មុ ខ ក�ឹ ប រួ ច ដកកំ េ ភ�ើ ង ភ� ង់ េ ទេលើ ្រក�ម សន�ិសុខយាមក�ឹបហមឃាត់មន ិ ឲ្យចូ ល ខណៈេពលែដលជាញយដងជនទំ េ នើ ង

មា� ក់ េ នះចូ លផឹ ក សុី មិ ន ែដលឲ្យលុ យ

េនាះេទ។ េហតុ ករណ៍ដ៏គួរឲ្យភា�ក់េផ�ើល េនាះបានេកើ ត េឡើ ង េនេវលេមា៉ ង១ អ្រធា្រតឈនចូ លៃថ� ទី ១ ៨ ែខមិ ថុ នា ឆា�២ ំ ០១៣ េនមុខក�ឹបហូ លីេដស�ិតតម ប េ ណា � យ ផ�ូ វ ៦ ៥ ក�ុ ង ស ង� ត់ ្រសះច ក

ទន់ករ៏ ត់េគចនង ិ េគចមន ិ ផុតក៏្រត�វរថយន� បុក។ ចំេពះរថយន�បង�ក៏បាន្រជ�លេទ បុកថូផា�មុខផ�ះ នង ិ រនេទវត្រពមទំងរថ-

ទដ� ិ ភាពកែន�ងេកតេហតុ ើ

េពទ្យខងេលើបានឱ្យដឹងថា គាត់ដឹកអ�ក

េដយ ៖ េហង េសរ ីវុធ

ំ �ឺ ស�ីមា�ក់ពម ជង ី ន�រី ពហុព្យោបាលេចមេច េទកន់មន�រី េពទ្យកល់ែម៉ត ខណៈែដល េធ�ើ ដំ េ ណើ រមកដល់ ចំ ណុ ចែកងវត� អ ង�

តមញ ិ  ្រសប់ែតមានរថយន�ហយែឡន រថយន�សេ�ង�ះបនា�ន់ពហុ ព្យោបាលេចមេច នាររងេ្រគាះ សត នីត បាក់ៃដស� ំ ី

េលក នី សត

ចូ ល ករដ� នមួ យ  បណា � លឲ្យ្រកឡាប់ ទិដ�ភាពឡាន្រកឡាប់ និងប៉ូលីសកំពុងវស់ែវង រថយន�ហុីយា៉ន់

ទី ២ ៦ ែខមិ ថុ នា  ឆា� ំ២ ០១៣ ស�ិ តតម

ដយមួ យ េ្រគ�ងបានេបើ ក ក�ុ ងេល្ប�ន

ប េ ណា � យ ផ�ូ វ ជា តិ េ ល ខ ២   ក�ុ ង ភូ មិ

េលឿនរួ ច បានបត់ ស�ំ ចូ ល ករដ� នមួ យ

្រតំស�យ សង�ត់ែ្រពកកំពស ឹ ខណ�ដេង�

បួ ង ចង�ូ តមិ ន ទន់ ្រកឡាបផា� េជើ ង ែតពុំ

រជធានភ ី េ�ំ ពញ ។

េហតុ

្របភពព័តមា ៌ នបានឲ្យដង ឹ ថាមុនេពល

ករណ៍េនះបានេកើតេឡើងេនេវលេមា៉ង

េកត ើ េហតុរថយន�ហុយា ី ៉ ន់ដយមួយេ្រគ�ង

១២និ ង ២០នាទី អ ្រធា្រត ឈនចូ ល ៃថ�

បានេបក � យ ើ បរក�ុងេល្ប�នេលឿនតមបេណា

ផា�រេជង ើ ្រចងងែតម�ង។ ែតជាសំណាងេគ ពុេំ ឃញ ើ មាននរណាមា�ក់រងរបួសេនាះេទ ។ េ្រកយេពលេកើ ត េហតុ ទំ ន ងជាភ័យ េពកអ� ក េបើ ក បររថយន� ប ង� ខ ងេលើ បា ន រត់ េ គចខ�ួ នបាត់ ែ តម� ង ។

ចំ ែ ណករថ

យន�ែដល្រកឡាបេដយមន ិ មានប៉ះពល់ ដល់ ្រទព្យសម្បត�ិ អ� ក ដៃទេនាះ ភា� មៗ ្រត�វ្រក�មហ៊ន ុ ស�ូចយកេទេដយខ�ួនឯង ៕

រជធានីភេ�ំ ពញ ៖ រនាំងែដកពុះែចក

ខងេជើ ង តមបេណា � យមហវ ថ ិ ីសហ

្រទ�ង ផ�ូ វចំ នួ ន ៦ផា�ំង  បានបាក់  និ ង េវៀច

ព័ ន� រុ ស ្សុ ីកុ � ងសង� ត់ ក កប ខណ� េពធិ៍

ប នា� ន រ ប ស់ ម ន�ី រ េ ព ទ ្យ ព ហុ ព ្យោ បា ល

្របភពព័ ត៌ មា នេនកែន� ង េកើ ត េហតុ

េចមេច១េ្រគ�ងបានេបាះពួ យ យា៉ ង

បា ន ឲ ្យ ដឹ ង ថា មុ ន េ ព ល េ កើ ត េ ហ តុ េ គ

រងករខូចខត ខណៈែដលរថយន�សេ�ង�ះ

ែសនជ័យ ។

្រត�វ ដឹ ក េ ទ ស េ � ង� ះ េ ន គ�ី និ ក ឯ ក ជ ន ចំែណករថយន�បង� និងម៉ូតូទង ំ ២សមត�

បុ រ ស៣នាក់

ដឹ ង ថាមុ ន េពលេកើ ត េហតុ រ ថយន� េ រ ៉ហ�័ រ

បានរងរបួសធ�នខ ់ ណៈែដលរថយន�េរហ� ៉ ័រ

ពណ៌ េខ�  ពក់ ស� កេលខ ភ�ំ េ ពញ2K-

កិ ច� យ កេទរក្សោទុ កេនករ យា ិ ល័ យ

១េ្រគ�ងបានេបើ ក បត់េ ឆ� ង ្រជ�ល េទបុ ក

8593 េបើកបរេដយបុរសមា�ក់េធ�ើដំេណើរ

ច រ ច រ ណ៍ េ ជើ ង េ គា ក រ ជ ធា នី ភ�ំ េ ព ញ

ម៉ូ តូ ហុ ង ដេស១២៥ បណា � លឲ្យដួ ល

ត ម ប េ ណា � យ ម ហ វ ថ ិ ី ស ហ ព័ ន� រុ ស ្សុ ី ក�ុងទិសេដពីេកើតេទលិ ច លុ ះមកដល់

ែកងផ�ូវេនរុហ៍ ក៏បានបត់េឆ�ង្រជ�លេទបុក ពក់ស�កេលខភ�េំ ពញ1L-8455 ម៉ត ូ ូគាប

មហវថ ុ ្សុក � � ត់មត � ព ិ ស ី ហព័នរ� ស ី ុ ងសង ិ ភា

ជាប់រ ថយន�   េហើ យ រថយន� បា នេរចង�ូ ត

សក្ស ីេ នកែន� ង េកើ ត េហតុ បា នឲ្យ

េដយ ៖ សុវណ�េសដ�ី

ម៉ូតូ ហុ ង ដេស១២៥ ១េ្រគ�ងពណ៌ េខ�

ចំ ណុ ចមុ ខ េដអិ ន  ស�ិ តតមបេណា � យ ខណ�៧មករ រជធានភ ី េ�ំ ពញ។

េដើម្បេី ធ�ើករេដះ្រសយ ៕

៉ េទបុ ក ម៉ូ តូ េវ វអល់ ហ� ១េ្រគ�ងេទៀត

ពណ៌ េខ� លយ្រកហមពក់ ស� កេលខ

េ ្រ ក យ េ កើ ត េ ហ តុ អ� ក ជំ ងឺ �ស�ីមា� ក់ ែដលេនក�ុងរថយន�្រត�វបានរថយន�មយ ួ

េទៀតមកដក ឹ យកេទមន�រី េពទ្យកល់ែម៉ត

េពទ្យពហុព្យោបាលេចមេចពណ៌ស អត់

វស់ែវងយកេទរក្សោទុកេនករយាល័ យ ិ

មានស� កេលខបានេបើ ក យា៉ ងេលឿនេធ�ើ

េកើតេឡើងេនេវលេមា៉ង១ និង៤៥នាទី

ដំ េ ណើ រតមបេណា � យមហវ ថ ិ ី ស ហព័ន�

នគរបាលចរចរណ៍ផ�ូវេគាក េដើម្បេី ធ�ើករ

យប់ រ ល ំ ងអ្រធា្រតឈនចូ លៃថ� ទី ២ ៦

រុ ស ្សុ ីកុ � ងទិ ស េដពី លិ ច េទេកើ ត លុ ះមក

្រទ�ងផ�ូវែតម�ង។

េហតុ ករណ៍េនះ បាន

ែខមថ ំ ០១៣ ស�ិតក�ុងភូមប ិ ុ នា ឆា�២ ិ ្រ៉ បក់

េដះ្រសយតមផ�ូវច្បោប់ ៕

េដយ៖រ ិទ�ិគីន

ដល់ ចំ ណុ ចែកងវត� អ ង� ត មិញ  ក៏បា នេរ

�សី��តេបើករថយន�េស៊រ�ទំេនើប

បុករថយន�ដឹកសំ�មេខ�ច�ំង�សុង

្រជ�ល េទបុ ក ខងស�ំ រថយន� ្រក�ម ហ៊ុ ន សុិ ន ្រទី  ែ ដ ល កំ ពុ ង េ បើ ក ត ម ដ ង ផ�ូ វ

េដើ រ ្របមូ ល សំ រ ម នឹ ង កំ ពុ ង ជិ ះ ប���ស

ទិ ស គា� បណា � លឲ្យក្បោលរថយន� ឡិ ច សុី សរង់ ក រខូ ច ខតែផ� ក ខងមុ ខ ទំ ង ្រស�ង  និ ង រថយន� សុិ ន ្រទី  ក៏្រត�វ ខូ ច ខត ែផ� ក ខងមុ ខ ផងែដរ ប៉ុ ែ ន� សំ ណាងល� ណាស់ ែដលក�ុ ងេហតុ ករណ៍ ខងេលើ

មិ ន បណា � លឲ្យមា� ស់ រ ថយន� ឡិ ច សុី ស រ ង រ បួ ស   េ ដ យ បា ន ផ�ុ ះ េ ព ង ក រ ព រ

នារបង� ី េហតុ និងរថយន� luxus 470 រជធានី ភ�ំ េ ពញ ៖

េ្រគាះថា� ក់ច រ

នគរបាលមូលដ�នែដលចុះេទពន ិ ត ិ ្យ

ចរណ៍មួយែដលបង�ឲ្យរថយន�េស៊រទំ ី េនប ើ

ដ ល់ ក ែ ន� ង េ កើ ត េ ហ តុ បា ន ឲ ្យ ដឹ ង ថា

មួយ េ្រគ�ងនិ ង រថយន� ដឹ ក សំ រ មបានរង

េ ន មុ ន េ ព ល េ កើ ត េ ហ តុ េ គ េ ឃើ ញ ្រសី

ករខូ ចខតយា៉ងដំណំ ខណៈែដលមាន

ស�តមា�ក់ទង ំ ក�ុងខ�ួនស�ិតក�ុងស�នភាព

្រសីស� តមា� ក់ សិ � តក�ុ ងស� នភាព្រសវ ង ឹ

្រសវ ង្រសេជាកបានេប ឹ ើ ក បរថយន� មួយ

រថយន�កុ �ងេល្ប�នេលឿនេរចង�ូ តេទបុក

ពក់ ស� កេលខ ភ�ំ េ ពញ 2I-8855 េធ�ើ

េនតមបេណា � យផ�ូ វសុ ធារស ជិ ត វត�

ទិ ស េដពី ត ្បូ ងេទេជើ ង ។ ្របភពបន� ថា

សុ វត�ិភាពក�ុងរថយន�។

្របភ ព ដ ែ ដ ល ប ន� ថា េ ្រ ក យ េ កើ ត

េហតុ េ គបានសេង� ត េឃើ ញ �ស�ីជា មា� ស់ រថយន�េបក ើ ទ�រចុះពេី លើរថយន� េដរើ េ្រទត ចុ ះ េ ្រ ទ ត េ ឡើ ង ទ ប់ ខ�ួ ន មិ ន នឹ ង   ក�ុ ង សភាព្រសវងេជាកជាំ េងើបមន ឹ ិ រួច េហើយ ្រត�វ បានមិត� ភ័កិ� យ ក រថយន� មួយ េ្រគ�ង

្រសេជាកខ�ួន េងើបេស�ើរមន ិ រួច បានេបើក

េ្រគ�ងមា៉កឡច ិ សុី ស GX 470 ពណ៌េខ�

ចំ ក ្បោលរថយន� រ បស់ ្រក�ម ហ៊ុ នសុិ ន្រទី

ដំ េ ណើ រតមបេណា � យផ�ូ វសុ ធារសក�ុ ង

ទំ ង ពី រ េ្រគ�ង្រត�វ នគរបាលមូ ល ដ� ន

្រសីស� តេបើ ក រថយន� ប ង� ខ ងេលើ បាន

ម ក វ ស់ ែ វ ង អូ ស យ ក េ ទ រ ក ្សោ ទុ ក

ស� យ ព ែ ព   ក�ុ ង ស ង� ត់ ទ េ ន� បា ស ក់

រថយន�េរ ៉ហ័ រ� បុ កបង�េហត�

េនាះេទ ។

ក៏ ្រជ�ល ចង�ូ តេទបុ ក រនាំ ង ែដកពុ ះ ែចក

ទិសគា�បណា � លឱ្យអ�កេបើកបរម៉ូតូទង ំ ២

ជនរងេ្រគាះទ ំងបនាក់ ែដល្រត�វរថយន�េរ ៉ហ័ រ� បុ ក ី

ចង�ូ តេទបុ ក រនាំ ង ែដកពុ ះ ែចក្រទ�ង ផ�ូ វ

ចំែណករថយន�បង�ខងេលើ្រត�វសមត�កច ិ �

ភ�ំ េ ពញ1H-0331 ែដលេបើ ក ប���ស់

េ្រកយេកើតេហតុ អ�ករងេ្រគាះទំង៣

ចំ ព ក់ក ណា � លរថយន� េ ពទ្យេទើ ប គាត់េ រ

េឃើ ញ រថយន� ស េ�ង� ះបនា� ន់រ បស់ ម ន�ី រ

េដយ៖រ ិទ�ិគីន

និងអ�កេបើកបររថយន�មា�ក់របួសធ�ន់ ។

ឌ័រ  ១េ្រគ�ង ពណ៌ ទឹ ក ្របាក់េ បើ ក មកបុ ក

េលឿន េហើយមានដឹកអ�កជំងឺេទៀតេនាះ

េរ�ហ�័របត់េឆ�ងបុកម៉ូតូ២េ�គឿង របួសធ�ន់៣�ក់

ៃ ថ� ទី ២ ៥   ែ ខ មិ ថុ នា   ឆា� ំ ២ ០ ១ ៣   េ ន

េដយ៖រ ិទ�ិគីន

ចំ ែ ណកតមសម�ីអ� ក េបើ ក បររថយន�

េហៀងែប៉កខងស�ំែថមេទៀត៕

េកើ ត េហតុ ខ ងេលើ  ក៏ បួ ង ចង�ូ តបត់ ស�ំ

កលពី េ វលេមា៉ ង៩ និ ង ៥០នាទី យ ប់

េទេហើយេនាះ៕

ម�ង។

េទះជា

េ បា ក េ ទ នឹ ង ថ� ល់ យា៉ ង េ ព ញ ទំ ហឹ ង

បានជិ ះ រថយន� េ គចេទបាត់ ្រសេមាល

បណា � លឲ្យបាក់ និ ង រងករខូ ច ខតែត

ែដលបង� ឲ ្យខូ ច ខតរថយន� អ ស់ មួយ ចំ

ត្បូ ងេទេជើ ង  ្រសប់ ែ តមកដល់ ចំ ណុ ច

រជធានី ភ�ំ េ ពញ ៖

ក�ឹបេនះរួចមន ិ គិតលុ យេនាះេទ។

ចង�ូ តេទបុ ក រនាំ ង ែដកពុ ះ ែចក្រទ�ង ផ�ូ វ

ទឹ ក ្របាក់ ស� កេលខភ�ំ េ ពញ2W 1376

ផ�ូវជាតិេលខ២ េធ�ើដំេណើរក�ុងទិសេដពី

បណា � លឲ្យរងរបួ ស េនាះេទ។

ជាញយដងែតងែតចូ ល ផឹ ក សុី េនក�ុ ង

េ�មេ� េបើកបុករ�ំងែដក�ក់អស់៦��ំង

យន�មា៉កកមរ(បាែឡន)មួ យេ្រគ�ងពណ៌ ី

រថយន�ហុី��ន់�យបួងចង��តចូល�រ��នមិន�ន់�ក�ប់��រេជើង

រជធានីភ�ំេពញ ៖

មិនឲ្យចូ ល េ្រពះជនទំេនើងខងេលើេនះ

រថយន�សេ���ះប��ន់របស់ពហុព���ល

ឆា�២ ំ ០១៣ េនក�ុងបុរមួ ី យស�ិតក�ុងសង�ត់

ចប់ ជ នបង� ជា ឧកញា៉ េឈ� ះថា ែញ៉ ម

ចូ លេទផឹកសុី ែត្រត�វ្រក�មសន�ិសុខឃាត់

កែន� ង េកើ ត េហតុ ែ តជនទំ េ នើ ង ខងេលើ

១១ និង២០នាទីយប់ៃថ�ទី១៦ ែខមិថុនា

ែបបណាសមត� កិ ច� កំ ពុ ងតម្របមាញ់

មកឈប់ េ នមុ ខ ក�ឹ ប ហូ លី េដ រួ ច ប្រម�ង

សមត�កិច�ខណ�ដូ នេពញបានចុ ះេទដល់

្រសលមនុ ស្ស៣នាក់កលពីេវលេមា៉ង

ភ�ំ េ ពញថ�ី ខណ� ែសនសុ ខ។

ណាចខងេលើបានជិះរថយន�មា៉ករ ៉ង់រូែ៉ វ ៉

េ្រកយេពលេកើតេហតុ េគេឃើញមាន

សរៃសកជាមួយ្រក�ម្រគ�សរជនរងេ្រគាះ។

ប៉ែុ ន�េដយសរពួកជនរងេ្រគាះេឃញ ើ

ទំ េ នើ ង មា� ក់ ែ ដល្រត�វ ជាកូ ន អ� ក មានអំ -

រត់ជាន់េជើងគា�ែតម�ង។

្រគ�ស រេចញមកក៏ ប៉ ះ សម�ី គា� យា៉ ងតឹ ង

យា៉ងេលឿនសំ េដបំបុកជនរងេ្រគាះ។

បានឲ្យដឹ ង ថា មុ ន េពលេកើ ត េហតុ ជន

ភ� ង់គំ រ មបាញ់ េធ�ើ ឲ ្យមានករភា� ក់េ ផ�ើ ល

លុ ះជនរងេ្រគាះេ្រកកេឡើ ង ទំ ង

េចញេទរួចក៏បត់រថយន�មកេ្រកយេបើក

្របភពព័ ត៌ មា នេនកែន� ង េកើ ត េហតុ

ខឹងសម្បោយា៉ងខ�ង ំ ក៏ដកកំេភ�ង ើ ពីចេង�ះ

រងេ្រគាះេហើ យ ចុ ះ មកេគាះទ� រេហជន

ភា�មៗេនាះេលកឧកញា៉ក៏េបើកឡាន

ខណ�ដូនេពញ រជធានីភេ�ំ ពញ។

ខណៈេនាះេធ�ើ ឲ ្យជនទំ េ នើ ង ខងេលើ

ដឹងថា មុនេពលេកើតេហតុ េលកឧកញា៉ េនះេបើករថយន�មកឈប់សុីេផ�មុខផ�ះជន

កលពីរ្រតីៃថ�ទី១៦ែខមថ ិ ុ នា។ បច�ុប្បន�

ជនទំ េ នើ ង មា� ក់្រត�វ បានេគ

្របភពពី្រក�ម ្រគ�ស រជនរងេ្រគាះបានឲ្យ

េឡើងខងេលើ គឺេផ�ើមមកពីទំនាស់ េដយ

េ្រគាះថា� ក់ ចំ នួ ន ៣នាក់ និ ង បុ ក រថយន�

ភ�ំេ ពញ ៖

ក11

ខណ�ចំករមន េនេវលេមា៉ង ១ នង ិ ៣០

េបើកបររថយន�មន ិ េគារពច្បោប់ចរចរណ៍

នាទី រ ល ំ ងអ្រធា្រតឈនចូ លៃថ� ទី ២ ៤

េនាះេទគេឺ បក ំ ុច ើ យា៉ងេលឿនលុ ះដល់ចណ

ែខមថ ំ ០១៣ ។ ិ ុនា ឆា�២

េកើ ត េហតុ បា នេរចង�ូ តេទខងេឆ� ង ៃដ

េ ផ ្ស ង េ ទ ៀ ត ម ក ទ ទួ ល យ ក េ ទ បា ត់ ស� ត់ ៗ ។

បនា� ប់ ពី េ កើ ត េហតុ រ ថយន�

សហករជាមួយនឹងនគរបាលជំនាញចុ ះ េនករ យា ិ ល័ យចរចរណ៍ េជើ ង េគាក រជធានី ភ�ំ េ ពញរង់ ចំ េ ដះ្រសយតម ផ�ូវច្បោប់៕

េដយ៖រ ិទ�ិគីន


ក 12

ឆា�ទ ំ 1 ី េលខ 04 ៃថ�្រហស្បតិ៍ ទ2 ី 7 ដល់ 03 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013

សមត�កិច��ប់�នអ�កែចក�យ និងេ�បើ��ស់េ�គឿងេញ�នចំនួន៤�ក់

និ ង បា ន ឃា ត់ ខ�ួ ន ជ ន ស ង ្ស័ យ ចំ នួ ន

្របេ ភ ទ   មា៉ ទឹ ក ក ក   មួ យ ក �� ប់ ធំ   និ ង

២ នា ក់ ្រពម ទំ ង រ ក េ ឃើ ញ ថា�ំ េ ញ � ន

ឧបករណ៌ ស្រមាប់ ជ ក់ មួ យ ចំ នួ ន េផ្សង

េលក ហ៊ុ ល  វសនា បាន្របាប់ េ អយ

្របេភទមា៉ ទឹ ក កក មួ យ ក�� ប់ តូ ច េនពី

េទៀតេនក�ុងបន�ប ់ និងឃាត់ជនសង្ស័យ

ដឹ ង ថា   ជ ន ស ង ្ស័ យ ែ ដ ល េ ្រ បើ ្របាស់

េ្រកមែកបម៉ូតូ េ ្រកយពីេ ធ�ើ ក រសកសួ រ

៉ បានមា� ក់ េ ឈ� ះ េវ ង ឆាយ េភទ្រប� ស

េ្រគ�ងេញ�នមានេឈ�ះ១. ទួន នួន េហ

រួចមក សមត�កិច�បានដឹង និងបានឃាត់

អ យុ ២ ០ ឆា� ំ   ែ ដ ល ជា មុ ខ ស �� ែ ច ក

ទូ ច   េ ភ ទ ្រប�ស   អ យុ ២ ២ ឆា� ំ   រ ស់ េ ន

ខ�ួ ន អ� ក េ ្រ បើ ្របាស់ បា ន ចំ នួ ន បី នា ក់

ចយថា�េំ ញ�ន។

េ្រកមែកបម៉ូតូ។ ែដលេហតុករណ៏េនះ

ភូ មិ  េ្រតកណា � ល ឃុំ ែ ្រសថ�ី   ្រស�ក រល

េទៀតផង បនា� ប់ម កក៏បា នបន� េ ទែឆក

ជនសង្ស័ យ ទំ ង អស់ ខងេលើ េនះ

បានេកើ ត េឡើ ង កលពី េ វលេមា៉ ង៦និ ង

េប��រ, ២. េអៀប វណ�ៈ េហ្រជ�ក េភទ្រប�ស

េឆរលំ េនដ� នមួ យ កែន� ង ស�ិ តេនក�ុ ង

ប ច�ុ ប ្ប ន� ្រត�វ បា ន ក ស ង សំ ណុំ េ រ ឿ ង

កំ ព ង់ឆា�ំ ង  ៖

យុ វ ជនបី នា ក់្រត�វ បាន

ស ម ត� កិ ច� ច ប់ ខ�ួ ន បា ន ជា ប ន� ប នា� ប់ េ្រកយពីយុវជនទំងេនះបានយកេ្រគ�ង េញ�ន្របេភត មា៉ ទឹ ក កក មកដក់ េ ន

៤៥នាទីៃថ�ទី២៤ ែខមិថុនា ឆា� ២ ំ ០១៣ េ ន ភូ មិ ្រតពំ ង បី   ស ង� ត់ ផ ្សោ រ ឆា� ំ ង ្រក�ងកំពង់ឆា�ង ំ ។ អធិ ក ររងនគរបាល្រក�ង កំ ព ង់ ឆា� ំង

អយុ ១ ៩ឆា�  ំ និ ង  ៣, េឈ� ះ េឃៀង គា

សកម�ភាពចប់ជនសង្ស ័យជាបន�បនា�ប់ និងេឈ�ះជនសង្ស ័យ េវង ឆាយ េលកអធក ឹ េទៀត ិ របានបន�េអយដង

មុខផ�ះ របស់ ្របជាពលរដ�េដយមានករ

ភូមែិ ្រស្រពីង សង�ត់កព ំ ង់ឆា�ង ំ  ្រក�ងកំពង់

ប��ូ នេទស� ង ករដ� ននគរបាលេខត�

េ ភ ទ ្រប�ស   អ យុ ២ ៤ ឆា� ំ   អ� ក ទំ ង ពី រ

ថា េនមុ ន េពលេកើ ត េហតុ ជ នសង្ស័ យ

សង្ស័ យ េទើ ប ្របជាពលរដ� ទូ រ ស័ ព� ្របាប់

ឆា� ំង  េ ន វ ល េ មា៉ ង ១ ១ និ ង ៣ ០ នា ទី

កំ ព ង់ឆា� ង ំ  រួច រល់ អ ស់ េ ហើ យ ែដរ េដើ ម ្ប ី

រស់េនក�ុងភូមផ ំ  សង�ត់ផ្សោរឆា�ង ំ ិ ្សោរឆា�ង

ទំ ង ពី រ នាក់ បា នជិ ះ ម៉ូ តូ ស ង់ កូ េ រ ៉ ពណ៌

េទសមត�កិច� េហើយសមត�កិច�កបា ៏ នចុ ះ

ៃថ�ទី២៥ ែខមថ ំ ០១៣ ក�ុងេពល ិ ុនា ឆា�២

្រក�ងកំពង់ឆា�ង ំ ។

្រកហម េហើ យ បានមកឈប់េ នតមផ�ូ វ

មកេធ�អ ើ ន�រគមន៏ភា�មៗផងែដរ

ែឆកេឆរសមត� កិ ច� រ កេឃើ ញ ថា�ំ េ ញ�ន

ចត់ករបន� ៕ េដយ ៖ សាយសន្យោ

Today news num 4 ok  
Today news num 4 ok  
Advertisement