Page 1

ឡក ជំនោរ ឹ

វាសនាបុប្ផាបីទង

វាសនាបុប្ផាបទង 1 ី ការផ្សាយរំស់សមូហ កមមប៉ាកកាខ្មមរ


ខ្ផ្សែកមួយនៃការផ្សាយសាកល្ះងរំស់សមូហកមមប៉ាកកាខ្មមរ ©រកាសិទ្គ្ធិ រប់បបបយ ៉ា ង២០១១

lekchumnor@yahoo.com http://khmerpen.blogspot.com

2 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


ឡឹក ជំនោរ

វាសនាបុប្ផាបីទង

នសចកតំ ី ញ្ជាក់៖ ន្មោះ តួអងគ ៃិងកាល្អាកាសនៃនផ្សៃនរឿងនៃោះទំងមូល្ រកាសិទ្ធ គ្រំ់យ៉ាងនោយអែកៃិពៃធ នហើយមិៃបៃំ៉ាោះពាល្់ំុរគល្ឬសាាំ័ៃណាមួយ នឡើយ នគ្ពាោះជាការគ្ំឌិត ន ើមះំនគ្មើអកសរសិល្ះ៍ ខ្តំ៉ាុនណា ណ ោះ។

ឧសភា ២០១២ វាសនាបុប្ផាបទង ី

3


4 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


វាសនាបុប្ផាបីទង ៃិពៃធនោយ ឡឹក ជំនោរ

គ្ពោះសុ រិ យ ំោៃ ំមលួ ៃំៃតិចមតង ៗសំនៅគ្ទ្ៃុំឯ ំសច ិ មទ្ិ ស ...

នៅសល្់ខ្ ត

រសម ីព័ណ៌មាសលាំនគ្សាំៃភាល្័ យ។ កាំរសម ី ៏ឆ្អិៃនអអ នៃោះកំពុងចុោះ គ្សទ្ៃ់ំៃតិច មតងៗ នៅតាមទ្ំនោរនៃចាំ់ធមមជាតិ។ ពៃលឺចុងនគ្កាយចំងគ្ចល្មកនល្ើនផ្សៃជល្សារ នៃរ ូវទ្ឹកជំៃៃ់ ផ្សស ំជាមួយៃឹងផ្សែត់ទ្ឹករល្កអង្កាញ់ តូចៗនោយអំណាចមូសុងៃិរតី ផ្សងនោោះំនងាើ តជារសម ីគ្ពិ ចៗ នមើ ល្នៅនគ្ំៀំបៃនៅៃឹ ងនផ្សៃ ៏ធំល្ឹ ង នល្ើយនគ្ពាោះ នោយគ្ាំ់នពគ្ជចរនណ។ មិៃយូរំ៉ាុោម ៃទ្សសៃីយភាព ៏រួរ ឲ្យរយរៃ់ទង ំ នៃោះក៏ ជំៃួសនោយនសះអៃធការនៃត្គ្តី ៏សា់ត់គ្ជងំ។ មៃុសសមាែផ្សងទំងពួងខ្ ល្មកគ្សូំយកមយល្់អាកាសំរិសុទ្ធ នៅទ្ីកំសាៃត ចុងំ៉ាមនៃោះក៏ចំ់នផ្សតើមគ្តឡំ់នៅល្ំនៅោាៃនរៀងៗមលួៃ ចកកនចល្រមណីយោាៃ ៏ គ្សស់គ្តកាល្នៅជាមួយសនមលងទ្ឹករល្កតូចៗ នបកផ្សៃំ់ៃឹងគ្ចំងថ្មខ្ ល្នរៀំជា កាំជនណតើរជាមិតរត ួមកំ រ។ អំពូល្ពងមាៃ់ ព័ណ៌គ្ កហមខ្ថ្ល ៗ ជោះពៃលឺគ្សាល្គ្សទ្ៃ់ំំ ភ្លឺ ំ រិ នវណទ្ីកំសាៃត ៃិ ង គ្ចំ ង ទ្នៃល ។ នៅខ្កះរមាា ងគ្ចំ ង នល្ចគ្សនមាល្យុ វ តី មាែ ក់ អ ងគុយ ឱំកាល្ ជងគ ង់ ខ្មសនៃគ្តាទំង រូ ប ញ់ ន ្ព ោះនៅពៃលឺ ន ភ្លើ ង សា ិ ត នៅឯនគ្តើ យ មាា ងនៃទ្នៃល ៏ ធំ ល្ឹងនល្ើយនគ្ំៀំ ូចល្ំហាចមហាសាររ។ គ្សីតូច មុមពងគ្កនពើ សក់ខ្វងគ្ំោះនល្ើ សាម ត្ងគ្សល្ូៃទ្ៃ់ភ្លៃ់ ទ្ឹកមុមគ្សពាំ់គ្សនពាៃហាក់ំី ូចជាមាៃ វិំតតិអីម៉ា៉ា ង វាសនាបុប្ផាបទង ី

5


ខ្ ល្នធើឱយោងរល្ឹក ល្់... រំ ួល្ ជាកូៃគ្សីនទល្រំស់ ពូគ្ពីង ៃិងមីងគ្សខ្អម ជាកសិករនៅភ្ូមិ ូៃនរឿៃ គ្កុ ង នគ្ពខ្វង នមតត ន គ្ពខ្វង។ នគ្កាយនពល្ឪពុ ក មាត យបៃលាចកនលាកនៃោះនៅ រំ ួល្គ្តូវបៃគ្រួសារមាតយមីងទ្ទ្ួល្យកនៅចិញ្ចឹម។ មីងយ៉ាុៃមាៃកូៃនៅកែុ ងំៃៃុក ទំងអស់គ្បំោក់...

នគ្ពាោះខ្តការមោះខាតកែុ ងជីវភាពកូៃៗទំងអស់មិៃបៃនៅ

សិកាឲ្យបៃចំ់ចុងចំ់ន ើមនទ្។ ជីវភាព ុៃោំមោះខាតជាអនៃលើៗ អែកមីងរំពឹងខ្ត ផ្សល្ខ្ ល្បៃមកពីការង្ករខ្គ្សចមាារ ៃិងនៃសាទ្ំៃតិចំៃតួចំ៉ាុនណា ណ ោះ។ នពល្នៃោះ ំតីរំស់មីងយ៉ាុៃធ្លលក់មួ លៃឈឺន ក ូល្នៅនល្ើកនៃៃល្ វនងងវង្កៃ់នោយសារាត់នៅ កាំ់ន ើមនឈើខ្ ល្អែកគ្សុកមាៃជំនៃឿវាមាៃមាចស់ខ្ថ្រកានល្ើទ្ួល្អស់នលាក នៅ ភារខាងតះូងទ្ីរួមនមតតនគ្ពខ្វង។ នគ្កាយនពល្សាមីធ្លលក់មួ ល ៃពិការខ្ំំនៃោះ ភារកិចចចិញ្ចឹមំីបច់ខ្ថ្រកាំុគ្ត ធីតាទំងគ្សុងសា ិ តកែុ ងំៃៃុករំស់មីងជាអែកទ្ទ្ួ ល្ត្៉ា ំ់រងខ្តមាែក់ ឯង នហើយនពល្ នៃោះមីងនៅមាៃកមួ យគ្សី មាែក់ំខ្ៃាមនទ្ៀត។ កូ ៃគ្ំុស រំស់មីងពីរោក់កំពុងនធើជា កមមករសំណង់នៅភ្ែំនពញទំងនកមងមចី ។ ពួកនរទំងពីរនៅភ្ែំនពញជាងមួយ្ែំនហើយ មិៃសូវផ្សតល្់ ំណឹងមកគ្សុកនទ្។

ំណឹងចុងនគ្កាយរំស់ពួកនររឺគ្តូវំ៉ាូល្ិ សចំ់

ញាត់រុកន ើមះីំៃាំនគ្រឿងនញៀៃគ្ស វងង។

ំណឹងនៃោះនធើឱយអែកមីងធ្លលក់កែុងរនត ត

ទ្ុកា នៃទ្ឹ កនៃគ្តាយ៉ាងខ្សៃទរុណត្ល្់ត្គ្តី មិៃ ឹងថាកូ ៃគ្ំុសតូចជំទ្ ង់ៗរំស់ មី ង ន កពួ ៃ ហូ ំ ចុ ក យ៉ា ងនម៉ា ច នទ្ ណាមួ យ បរមភ ពី សុ ម ភាពំតីាម ៃគ្បក់ ទ្ិ ញ ថាែំ ព៉ាបល្ ម៉ា៉ាងគ្សូវគ្បំង្ែំនៃោះគ្តូវទ្ឹកនឡើងល្ិចគ្ចូវកាត់មិៃទៃ់នទ្ៀត...

6 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


សាយ័ណណ លា់ចនៃោះរំ ួល្ក៏ជាអែកនទ្សចរមាែក់កែុងចំនណាមមៃុសសមាែខ្ ល្ មកគ្សូំមយល្់អាកាសនៅទ្ីកំសាៃតចុងំ៉ាមនៃោះខ្ រ។ ធមម តាមៃុសសមកន ើរកំសាៃត ខ្តងខ្តចង់ ទ្ ទ្ួ ល្ ការសំាយរី ក ត្យល្ំ ខ្ ហរមួ រ កាល្ឲ្យគ្សស់ គ្ សាយ ផ្សៃុ យ គ្សឡោះពីរំ ួល្ ោងអងគុយឱំកាល្ជងគង់ គ្តមង់គ្តនមាចខ្តមាែក់ឯងាមៃគ្ពល្ឹង កែុងមលួៃ ាមៃទ្ិសនៅពិតគ្ប ក ោងរិត ល្់ឪពុកមាតយខ្ ល្មំំីបច់ខ្ថ្រកា ឥឡូវ មលួៃមិៃបៃសងរុណ រិត ល្់នថ្់ខ្សអ កៃឹងមាៃអីនកើតនឡើងចំនពាោះជី វិតរំស់ោង។ “ ខ្សអ កនៃោះម្ុំ ៃឹ ងឃ្ល ល ត្់ យពី ទ្ី ក ខ្ៃល ង នៃោះនហើ យ ឃ្ល ល តចក្់ យភ្ូ មិ កំ ន ណើ ត ចក្់ យនទ្សភាព ៏ គ្ តកាល្នៃោះនហើ យ ... នតើ ទ្ី គ្ កុ ង ៏ ធំ ន ោោះមាៃអី មល ោះ នៅ? នតើ កា រង្ករអី ខ្ ល្អាចជួ យ សគ្មួ ល្ ជី ភា ពគ្រួ សា រម្ុំ ប ៃ?” នគ្កាយនពល្ អងគយ ុ ៃិយយរអូតិចៗមាែក់ឯងមួយសៃៃុោះនគ្កាយមកមាណវីកន៏ ឡើងជិោះកង់នៅ។ ត្គ្តី ៏ខ្សៃអូអា ំ់រំស់រំ ួល្ក៏បៃកៃលងហូស នៅនោយៃិគ្ទំិទ្ ខ្ភ្ែកមិៃ ជិត! រំ ួល្រិត ល្់ការសិកាំៃត។ ោងនទ្ើំខ្តំញ្ច ំ់ថាែក់ទ្ី ១២ថ្មីៗផ្សង ចង់នរៀៃ ំៃតក៏ាមៃល្ទ្ធ ភា ព នហើយ ំនណើរខ្ស ងរកការង្ករនធើនទ្ៀតនសាតក៏នៅមិៃទៃ់ ឹ ង ថាៃឹងនធើអីបៃ នំើចំនណោះ ឹងមិៃ ល្់ផ្សងនោោះ។ មិៃយូរំ៉ាុោមៃសនមល ងមាៃ់រង្កវក៏ ំៃលឺនឡើ ងជាំទ្ខ្វងៗំី ងជាសញ្ជាំញ្ជាក់ឲ្យ ឹងថា ទ្ិវាថ្មីរំស់សតតៃិករនៅនល្ើ ភ្ពខ្ផ្សៃ ីនៃោះបៃមក ល្់នហើយ។សគ្មាំ់រំ ួល្នថ្់នៃោះជានថ្់មួយខ្ ល្ោងមិៃធ្លលំ់ បៃរិតពីមុៃមក នគ្ពាោះជានថ្់ខ្ ល្ោងគ្តូវចំ់នផ្សតើមជី វិតថ្មីមួយនៅកណា ត ល្ទ្ីគ្កុង ៏ ខ្ សៃធំ ទ្ំ ន ៃើ ំសុី វិ ល្័ យ ខ្ ល្មៃុ ស សភារនគ្ចើ ៃខ្តងរិ តថាជាឋាៃសួ រ៌ ន លាកី យ៍ ម៉ា៉ា ងនទ្ៀតជាកខ្ៃលងខ្ ល្ោងមិៃធ្លលំ់សាគល្់ពីមុៃមកផ្សង...

វាសនាបុប្ផាបទង ី

7


- រំ ួល្...រំ ួល្...! នគ្កាកនឡើងកមួយ នរៀំចំមួ លៃគ្បណំៃតិចនទ្ៀតមីងជូៃនៅ នឡើងឡាៃ។ មីងយ៉ាុៃខ្គ្សកោស់រំ ួល្ពីនគ្កាមផ្សៃោះ។ - ចស៎! អែកមីងម្ុំនរៀំចំរួចនហើយ។ គ្ំមាណ២០ោទ្ី នគ្កាយមករថ្យៃតទ្ូ រីស៍ ក៏មកចតនៅមុម នរហោាៃសង់ ផ្សុតពី ីមួយមែ ងខ្ ល្ជាផ្សៃ ោះ នឈើ ស ង់ខ្ំំំុត្ ណ ំំូល្គ្ំក់នកះឿង ជគ្មកនៃោះជា នករមរតកចុងនគ្កាយរំស់ឪពុកមីងយ៉ាុៃជីតារំ ួល្នៃោះឯង។ - ចុោះមក៍កួ មយ កុំឱយឡាៃនរចំ!។ មីងយ៉ាុៃនតឿៃរំ ួល្ឲ្យគ្ំញាំ់។ - គ្កួ ច , កា ឹ ំ ... ំងលានហើ យ ណា ៎ អែ ក មី ង កមួ យលាសិ ៃ នហើ យ ។ រំ ួ ល្ អខ្ងអ ល្កាល្ំអូ ៃ ៗ នហើយ គ្កាំគ្ំណមមី ងយ៉ាុៃលាទំងអាល្័ យ ជល្នៃគ្តល្ង់ ល្ិចខ្ផ្សៃថ្ពល្់គ្សស់មចី ូចថ្ពល្់ោងទវនៅកែុងមលំ់ រំ ួល្្ៃនជើងនឡើងនល្ើរថ្យៃត សៃសឹមៗ... - នអើ ! នៅចុ ោះ ណាកមួ យខ្ថ្រកាមលួ ៃ! នំើ មា ៃនរឿងអី ផ្សតល្់ ំ ណឹ ង មកផ្សៃ ោះ ផ្សង នហើយកុំនភ្លចឲ្យម៉ាូតូឌុំជូៃនៅរកមីងហយនៅភ្ូមិសំំុកចំណា ៎ ។ - ចស៎មីង...អាគ្កូច កតឹំ នមើល្ខ្ថ្នលាកពូផ្សង...!។ មីងយ៉ាុៃផ្តំ នផ្ស្ើគ្ពមទំងត្ន លាកមួ យគ្សី ទង ំ កតីនសាកគ្សនណាោះ នគ្ពាោះយល្់ ថារំ ួ ល្ ោងមិ ៃ ទៃ់ សាគ ល្់ ទ្ី គ្ កុ ង ភ្ែំ ន ពញនៅនឡើ យ កតី គ្ ពួ យ បរមភ រ ំស់ មី ង បៃ រលាយភាយសាយនៅំៃតិច មតង ៗ នៅនពល្ខ្ ល្មី ង រិ ត ថា រំ ួ ល្ ក៏ ន ៅមាៃមី ង ំនងាើតមាែក់នទ្ៀតរស់នៅភ្ែំនពញ យ៉ាងនម៉ាចនមតចមាតមីងហយក៏មិៃនមើល្កមួ យំនងាើត រំស់មួ លៃៃឹងខ្ភ្ែកខ្ រ។

8 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


តាមកំណា ត់ ផ្សូ ល វ ជាតិ នគ្ពខ្វងនៅអែក នល្ឿង រំ ួល្អងគុយ នល្ើរថ្យៃតទ្ឹ កមុ ម គ្សងូតគ្សង្កត់ ំណក់ទ្ឹកថាល

មូល្ៗរនមៀល្កាត់ថ្ពល្់ោងសារជាថ្មីនទ្ៀតនហើយ

ខ្ភ្ែកសមលឹងនៅវាល្ខ្គ្សនៅតាម ងផ្សលូវ ខ្ ល្គ្រំ ណតំ់នៅនោយជល្សារខ្សៃធំ ល្ឹ ង នល្ើ យ ាម ៃនកាោះនគ្តើ យ នកសាខ្វងអោល យ នពល្គ្តូ វ ជំ ន ោរំក់ ន បកមក ផ្សស ំ ជាមួយនល្ះឿៃរថ្ នគ្ំៀំ ូចគ្មាមន ថ្ពល្់ ៏រនលាងម៉ាត់នមន

៏គ្សទ្ៃ់ាមៃមៃៃិល្មកំនបសអខ្ងអ ល្ខ្ផ្សៃ

ើញសសនសរំស់មាល្តីនរឿយៗ...

“នពល្នៃោះអីៗបៃឃ្ល ល ត្់យនហើយ ឱ!ទ្ូកនតាែតតូចៗខ្ ល្ធ្លលំ់ជិោះនៅ ក គ្ពល្ិត នំោះខ្ផ្សលឈូកនៅំឹងឈូកជាមួយំអូៃៗក៏មិៃបៃន

ើញនទ្ៀតខ្ រ, មីកន្រ្ោតក

ៃិងអាខ្ទ្ក នពល្នៃោះម្ុំឃ្ល ល ត្់យពួកឯងនហើយ ពុកខ្ម៉ា នពល្នៃោះជី វិតរំស់កូៃ កំពុងខ្តល្ូៃសៃសឹមៗសំនៅទ្ីគ្កុង ៏ធំមួយនហើយ! នគ្ពាោះខ្តជីវភាពកូៃគ្តូវខ្តនៅ រកការង្ករនធើន ើមះីចិញ្ចឹមជី វិត ៃិងំៃតការសិកា កូៃមិៃនធើឲ្យអែកទំងនទ្រមកំំណង នឡើយ នទោះំីនពល្នៃោះនលាកមិៃមាៃជីវជៃមនៅនល្ើខ្ផ្សៃ ីនៃោះក៏នោយ!” រំ ួល្សាំ់ ទ្ំៃួញសារស័ពៃនសាកាខ្តមាែក់ឯងជាំ់ំងអួចរថ្យៃត... វិកា រភាព ួងចិ តត ៃិងនសចកតីៃឹករល្ឹករំស់ោ រីមួយរូំខ្ ល្មិៃធ្លលំ់នចញ នចល្ល្ំនៅនោោះបៃអូសំោលយយ៉ាងាមៃនកាោះនគ្តើយ...មិៃយូរំ៉ាុោមៃរថ្តូចនៃោះ ៏ រំកិល្មលួៃឆ្លងទ្នៃលនមរងគ(អែកនល្ឿង)។ ជល្យៃ ៏ធំនៃោះមាៃន្ ម ោះថា “តាគ្ពហម ” វាជាសាឡាងខ្ ល្ទ្ទ្ួល្រថ្យៃតតូចធំ មៃុសសមាែ ឆ្លងនៅមកមិៃនៃឿយហត់។ នៅ នល្ើជល្យៃរំ ួល្នចញមកឈរខ្កះរំង្កាៃ់ន របំង នមើល្ល្ំហាចទ្ឹកនជារនគ្ំៀំ បៃទ្ឹកខ្ភ្ែករំស់ោងកំពុងគ្ំណាំងាែហូរអញ្ច ឹង... មាណវី រងងរងតខ្តរិត ល្់គ្សុក

វាសនាបុប្ផាបទង ី

9


កំនណើតនទ្ រ ង...រថ្នចោះខ្តរំកិល្ំៃតិចមតងៗតាមំណា ត យផ្សលូវ ជាតិនល្ម១ ន្ពោះនៅ ភ្ែំនពញត្ជធ្លៃី។ តាមអមសងខាងថ្ែល្់ទ្ិ ាភាពល្ំនៅឋាៃ ចំការចារ ំណាំរំស់ អែកគ្សុកនៃនមតតកណា ត ល្បៃនធើឱយគ្សីគ្កមុំតូចរយរៃ់នភ្លចភ្លឹករល្ឹកអីៗ មិៃយូរ ំ៉ាុោមៃគ្សាំ់ខ្តរថ្ទ្ូ រីស៍មក ល្់ចំណតចារអំនៅ។ - ម៉ាូ តូ ! ម៉ាូ តូ . ..! អនញ្ជាើ ញ នៅណាខ្ រំអូ ៃ គ្សី ? ។ អែ ក រត់ ម៉ាូ តូ ឌុ ំ មាែ ក់ ន ៅ រំ ួល្ឲ្យជិោះម៉ាូតូាត់ ោងមិៃទៃ់បៃនឆ្លើយផ្សង អែករត់ម៉ាូតូឌុំមាែក់នទ្ៀតមកទញ កាំូំោងនចញនៅ៖ - នមា៉ា! កមួ យគ្សីនៅផ្សៃោះ, នអេ! នៃោះជាកមួយរំស់ម្ុំនទ្ើំមកពីខ្គ្សនទ្នតើ!។ អែក រត់ម៉ាូតូខ្ ល្នៅរំ ួល្មុៃនោោះឈរគ្កវីល្កាល្នោយន

ើញភាពអាណាធិំនតយយ

មិៃនារពសិទ្ធិាែខ្ំំនៃោះ គ្ពមទំងំៃលឺរអូៗ៖ “នហអើ! ជី វិតមៃុសសសពនថ្់ នណតើមរំរ ជិោះកាែរកសុីខ្ំំនៃោះ ាមៃសីល្ធម៌, ហអឺ! នគ្ពាោះខ្តសីល្ធម៌ ៃិងការនារពសិទ្ធិ កូៃតូចៗរំស់ម្ុំគ្ំខ្ហល្ជាាមៃបយ ចូល្នពាោះនទ្!” នពាល្រួចក៏ំនញ្ឆោះម៉ាូតូនចញនៅ។ - ពូជូៃម្ុំនៅភ្ូមិសំំុកចំ...!។ រំ ួល្ំញ្ជាឲ្យម៉ាូតូឌុំជូៃនៅល្ំនៅឋាៃ ខ្ ល្មលួៃមិៃធ្លលំ់សាគល្់។ - សំំុកចំសំណ ង់អា ណាធិំនតយយ ខ្ ល្សាលាគ្កុងំគ្មុងៃឹងនរីស រុ ោះ ខ្មៃនទ្កមួយ?។ ពូម៉ាូតូឌុំំញ្ជាក់ពីអាសយោាៃនោោះមតងនទ្ៀត៖ - ម្ុំក៏មិៃ ឹ ងខ្ រពូ... មិៃធ្លលំ់ ចូល្គ្កុងផ្សង។ គ្សស់គ្សីគ្កវីកាល្តំៃឹ ង សំណួរ។

10 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


- មិៃអីនទ្ចំពូជួយរក! នតាោះនឡើងម៉ាូតូមក។ តាមផ្សលូ វពី ក ាល្ថ្ែ ល្់ ន ៅភ្ូ មិ សំ ំុ ក ចំសំ ណ ង់ អា ណាធិ ំ នតយយ រំ ួ ល្ ព៉ាយមចំណាំផ្សូ លវ ៃិងពិៃិតយសាលកោក់តាមផ្សលូវមិៃោច់តាមការខ្ណោំរំស់មីងយ៉ាុៃ..

នៅភ្ូមិសំំុកចំ រំ ួល្សាែក់នៅជាមួយ មីង ហយ។ មីងហយមាៃផ្សៃ ោះតូច មួយសង់ ពីនឈើជាំ់ៃឹង ី ំំូល្គ្ំក់ ស័ងាសី ជញ្ជាង ំ រខ្ហកគ្ជុ ោះនោយកខ្ៃលងៗ... មក ល្់ ទ្ីគ្ កុង នៃោះបៃពី រ នថ្់ ោ ងមាៃការង្ករនធើន ៅហាងអាហារមួយ កខ្ៃលង នៅ ខាងនគ្កាយផ្សារទ្ំនៃើំសុ រិយ។ ការង្កររំស់រំ ួល្ទ្ទ្ួល្គ្បក់ បៃតិចតូចល្ម ម គ្ាៃ់ចិញ្ចឹមគ្កពោះមលួ ៃឯង ៃិងជួ យំៃតិចំៃតួច ល្់ ជីវភាពរំស់ ំូ អ ៃតូ ចៗខ្ ល្ោង សាែក់នៅជាមួយំ៉ាុនណា ណ ោះ... នរៀងត្ល្់គ្ពឹកនកម ង តូចទំងពីរ ោក់ ំងំអូ ៃគ្តូវ មាតយ ន ញឱយនៅសូមទៃតាមចំណ តរថ្យៃត ៃិងហាងល្ក់ បយកែុ ងទ្ីគ្កុង... ចំខ្ណក ពូកយរកសុីធ្លក់សុីកូ ល គ្ាៃ់បៃគ្បក់មកទ្ិញអងា រគ្ចក្ែំង ៃិងផ្សឹកគ្សាថាែំ រីឯមីង ហយនគ្ៅពីអងគយ ុ អុតទ្ឹកគ្កហមនហើយមក ល្់ផ្សៃោះនជរគ្ំនទ្ចំតី ៃិងវាយ ំកូៃៗ រឺ ាមៃការង្ករអីធំ ុំនទ្។ នថ្់ណាកូៃទំងពីររកបៃគ្បក់ាត់សំាយ នថ្់ណារកមិៃ បៃក៏វាយនធើបំំងអត់បយ មិៃឲ្យចូល្ផ្សៃោះ។ កូៃៗរំស់ាត់ាមៃឱកាសបៃចូល្ នរៀៃ ូចនកម ងៗ ៏នទ្នទ្ៀតនទ្ ពីមួយនថ្់ នៅមួយនថ្់ ពួកនរន ើ រ តគ្តុកតាមទ្ីគ្ំជុំ ជ ៃ នខាអាវរខ្ហក ខ្កអល្រុំ ុោះផ្សសិត បៃគ្បក់ពីសូ ម មៃតិចំៃតួចយកនៅទ្ិញកាវមកហិតនរ នពញចិ តតម ៉ា៉ា ងខ្ រនៅនពល្ខ្ ល្ឪខ្ម៉ា ឱ យនៅរកល្ុ យ នោោះនគ្ពាោះមាៃឱកាសបៃ គ្បក់ទ្ិញនគ្រឿងនញៀៃកាវមកហិត នពល្ពួកនរ វិល្ ល្់ជគ្មកឮខ្តសនមល ងន្ ល ោះ គ្ំខ្កកវាយ ំគ្ចំធ្ល ក់រំស់ ឪខ្ម៉ាពួកនរ មិៃថាខ្តគ្រួសាររំស់ពូក យមីងហយនទ្ វាសនាបុប្ផាបទង ី

11


ខ្ ល្មាៃសភាពខ្ំំនៃោះ រឺនសៃ ើរគ្រំ់គ្រួសារទំងអស់កែុងតំំៃ់សំណង់ សំំុកចំ នៃោះសា ិតកែុងករណីខាងនល្ើ។ មៃមមលោះោំាែផ្សឹកគ្សា មៃមមលោះវាយតំ់ាែំតីគ្ំពៃធ មៃមមលោះ នទ្ៀតនល្ងខ្ល្ះងសុីស ង នរឿងខ្ ល្រួរឲ្យចំ់អារមម ណ៍ខ្មៃខ្ទ្ៃនោោះរឺមាៃអំនពើ អោចរល្ក់ ូរគ្ំនវណីនទ្ៀតផ្សង។ សភាពគ្ចំូកគ្ចំល្់ាមៃសណា ត ំ់ធ្លែំ់ម ោះការអំ់រំ មាៃខ្តអំនពើហិងានជរ គ្ំនទ្ច ាមៃសាគល្់តនមលមៃុសស ូចនៃោះបៃនធើឱយរំ ួល្គ្ទំរស់នៅមិៃបៃ មាៃនថ្់មលោះ មាៃគ្ំុសៗមកតនថ្ល ណាមួយគ្បក់ខ្មក៏តិចនំើកបៃំៃតិចំៃតួចគ្តូវមីងនមោះយកនៅ អុតំ៊ីនទ្ៀត... នពល្យំ់នរងំិទ្ខ្ភ្ែកមិៃជិតនទ្ នគ្ពាោះខាលចពួកអែកនល្ងល្ំចូល្ផ្សៃោះ។ ការង្ករពីមួយនថ្់ នៅមួយនថ្់ នចោះនតយំ់នគ្ៅនៅៗ។ ត្ល្់នថ្់ នពល្នចញពីនធើការ ោងខ្តងន ើរមកវិមា ៃៃរករំស់មាតយមីង ខ្ ល្រុំព័ទ្ធនៅនោយរំៃរសគ្មាមសអុ យ រគ្រុក... មាៃយំ់មលោះរហូត ល្់នមា៉ាង១១, ១២ អគ្ធ្លគ្តក៏មាៃ នំើពូមិៃគ្សវងងពូក៏ នៅទ្ទ្ួល្ យំ់មលោះពូគ្សវងង ឬគ្តូវមីងវាយក៏មិៃបៃនៅទ្ទ្ួល្ ន ើរមកផ្សៃោះនោយមលួៃ ឯង។ នហតុ កា រណ៍ ខ្ ល្ៃឹ ក សាម ៃមិ ៃ ល្់ ក៏ ន កើ ត នឡើ ង នៅយំ់ មួ យ នោោះ នគ្កាយ នពល្នចញពីនធើការង្ករំ៉ាុោមៃនមា៉ាង១២យំ់ រំ ួល្ន ើរមាែក់ឯងតាម ងផ្សលូវកាត់តាម ផ្សារកណា ត ល្មកភ្ូមិសំំុកចំ ោងគ្ពឺឆ្អឹងមែងនពល្ខ្ ល្ឮសនមល ងម៉ាូតូរំស់ពួក នកមងសាៃវទ្ំនៃើងំនង្កេោះពីនគ្កាយ ោងក៏នរចចូល្តាមនឌឿងខ្ហមតូចមួយខ្តគ្តូវពួក វាន

ើញទៃ់...

12 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


- នអេ! ពួ កនយើង ...! មាៃគ្សីន ើរ ចូល្ តាមផ្សលូ វ នៃោះ... យំ់ន ៃោះចាស់ជា ខ្ផ្សអ ម មាត់នហើយ។ អាមាែក់នទ្ៀតៃិយយនចញមក។ - ត្ងខ្សល្នផ្ោះនរ... សងស័យកាតមខ្គ្សនទ្នហើយ...!។ អាសាៃវទំងំួៃអែកំត់ ម៉ាូតូចូល្នៅតាមរំ ួល្, ោងភ្័យគ្ពល្ឹងចុងសក់មួ លៃ គ្សីញ័រ ូចំកសីគ្តូវទ្ឹកនភ្លៀងអញ្ច ឹង... - ខ្អេ! អូៃសមាលញ់...! នៅណាមកណា មក៍ នៅជាមួយំងនៅណា...! ំង ៃឹង ោំអូ ៃ នឡើ ងឋាៃសួរ៌ ! ។ ម៉ាូ តូពួ កវាមួ យនគ្រឿងនទ្ៀតជិ ោះ ហូ ស នៅ នហើ យក៏ ំ ត់ កាល្គ្តឡំ់នគ្កាយ ំញ្ជចំងនភ្លើ ងហាោក់ោ រី កូៃនចៀម ៏តូចល្អ ិត នៃោះកំពុងធ្លលក់ កែុងចងាូមត្ជសី គ្សីតូចរត់មិៃរួចនគ្ពាោះពៃលឺហានទចគ្កយៃយៃតនធើឱយោងគ្សវាំង ខ្ភ្ែកនមើល្មិៃយល្់ មាៃខ្តខ្គ្សកនៅឲ្យនរជួយ។ អាពីរោក់ជិោះពីនគ្កាយក៏នលាត ចុោះពីម៉ាូតូនហើយចំ់ោងឱំរិតនផ្សតកត្ងកាយខ្ ល្ល្តល្ៃ់មិៃធ្លលំ់មាៃំុរសណា ំ៉ាោះនោោះនៅនល្ើជញ្ជាង ំ រំងថ្ម ំគ្មុងៃឹងគ្កញី ខ្តគ្តូវគ្កុមកងត្ជអាវុធហតា ល្ាត តាម ងផ្សលូវមកទៃ់គ្កំូចកពួកវានៅញាត់រុកបត់អស់នៅ។ នហតុ កា រណ៍ ៏អា គ្កក់ខ្ ល្រំ ួ ល្បៃជួ ំ ោត្គ្តីនោោះបៃកៃលង ផ្សុ តនៅ។ នគ្កាយមករំ ួ ល្គ្តូ វ ភាែ ក់ ង្ក រជួ យ សនន្រ្ង្កគ ោះកុ មា រ ៃិ ង ន្រ្សត ីង្ក យរងនគ្ាោះនសើ ំ សួ រ នហើ យ ទ្ ទ្ួ ល្ យកនៅ ំណតុ ោះំណា ត ល្ វិ ជាា ជី វ .... ំី ខ្ ម នគ្កាយ ពី ប ៃំង្កេ ត់ ំនគ្ងៀៃ នគ្សាចទ្ឹកឲ្យ រីកគ្សស់នឡើង វិញមក ំុបាផ្ាខ្មមរ រំ ួល្គ្តូវបៃនគ្ជើសនរីស ឲ្យនៅនធើការនៅត្ជាណាចគ្កនថ្ តាមរយ.គ្កុមហុៃការង្ករមួយខ្ ល្មាៃទ្ីសាែក់ ការនៅត្ជធ្លៃីភ្ែំនពញ។ វាសនាបុប្ផាបទង ី

13


ជី វិតថ្មីនៅនល្ើទ្ឹក ី ៏ធំនធងសុី វិល្័យទ្ំនៃើំនៃោះនធើឲ្យរំ ួល្មាៃអារមម ណ៍ថា មលួៃបៃមករស់នៅកែុ ងភ្ពមួយនផ្សសងនទ្ៀត ផ្សៃុយគ្សឡោះពីភ្ូមិសំំុកចំរំស់ោង ខ្ ល្គ្តូវគ្ពោះអរគីនល្ំគ្តបក់មុៃនពល្ោងមក ល្់់ទ្ីនៃោះ។ ខ្តនទោះជានលាកខាង នគ្ៅកំពុងទ្ំពារនល្ំយកភាពគ្សរត់គ្សរំ អូសកោងឲ្យំខ្ងរនៅទ្ទ្ួល្អរិយធម៌ អាសុីខ្ំំអឺរ៉ាុំយ៉ាងណាក៏នោយ ក៏ោងនៅខ្តជាោរីខ្មមរមាែក់ ខ្ ល្ខ្ថ្រកាចរងត ល្កាណ .ជាខ្មម របៃយ៉ា ងខាា ំ់ មួ ា ៃ ។ រំ ួល្ នធើកា រនៅនត្ងចគ្កតមាញសូ គ្តមួ យ កខ្ៃលងនៅគ្កុងនទ្ពមហាៃររ គ្ំនទ្សនថ្។ ការង្ករខ្ ល្នធើ ៃិងគ្បក់ខ្មខ្ ល្ទ្ទ្ួល្បៃាមៃតុល្យភាពាែនសាោះ។ ពីមួយ នថ្់ ន ៅមួយ នថ្់ ោ ងមាៃការល្ំ ប កនៅៗ នគ្ពាោះខ្តការសគ្មំជី វិ ត ថ្មី ន ៅៃឹ ង ខ្ំំ ខ្ផ្សៃជី វិត ៏សុី វិល្័យរំស់គ្ំជាត្ន្រ្សតនថ្។ នឆ្លៀតឱកាសទ្ំនៃរពីការង្ករោងសៃស ំ គ្បក់ នៅនរៀៃនៅសាលាឯកជៃមួ យកខ្ៃលង នគ្ពាោះថានំើ ោ ងមិ ៃបៃនគ្ជើ ស នរី ស យកការសិកាជាចមះងនទ្នោោះ ោងៃឹងាមៃអីទង ំ អស់នៅនពល្ខ្ ល្ចំ់កិចចសៃ៉ា ការង្ករគ្តឡំ់មកគ្សុកកំនណើត វិញនៅរយ.នពល្គ្បំ្ែំនគ្កាយ។ ជី វិតនម់៉ានៅត នម់៉ាគ្តជាក់ រំំស់ោងបៃកៃលងនៅជាគ្ំគ្កតី ។ ំីខ្មមតងគ្កុម ការង្កររំស់គ្កុមហុៃមកសួរសុមទ្ុកា ៃិងផ្សតល្់ ំណឹងនផ្សសងៗពីគ្រួសារ... នថ្់នៃោះ ជានថ្់ខ្ ល្ំុបា ៏គ្កអូំគ្សទ្ៃ់ល្តល្ៃ់ ូចអំសត្អងគរខ្មមរ គ្តូវំងេូរជល្នៃគ្តនៅ នល្ើទ្ឹក ីនៃគ្ំនទ្សទ្ីនទ្ នគ្កាយនពល្អាៃសំំុគ្តរំស់មីងយ៉ាុៃចំ់។ ឪពុកមាខ្ ល្ ពិការនៅឯគ្សុកល្ង់ទ្ឹកសាលំ់។ ោងំនោៃសមលួៃឯងខ្ ល្ាមៃឱកាសបៃខ្ថ្រកា

14 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


អែកមាៃរុណទ្ីពីររំស់ោង, សំនៃៀងមសឹ កមសូល្រួរឱយអៃិចចរនៃោះបៃអូសំោល យ ជានគ្ចើៃនថ្់នទ្ើំរសាយ។

លា់ចមួយនគ្កាយពីនចញពីមហាវិទ្៉ាល្័យមក រំ ួល្នធើ ំនណើរតាម ងវិថ្ី សុមុៃ វិទ្ ន្ពោះមកផ្សៃោះជួល្។ នគ្កាមរសម ីំំភ្លឺតា មសងខាងផ្សលូ វ ោងន

ើញរូនសែ ហ៍

ទំងរូៗ ឹកន ាែចូល្រងគសាល្ វាផ្សៃុ យគ្សឡោះពីោ ង ខ្ ល្នំោះ ូងទ្នទ្រសាអតនោោះ នៅវិញ... ោងរអូតិចៗខ្តមាែក់ឯង៖ “គ្ំសិ ៃ នំើ មួ ល ៃធ្លល ក់ កែុ ង ៃរកនៃនសែ ហ៍ ាម ៃគ្ពំ ខ្ ៃ ូ ច ពួ ក នរទំង នោោះខ្ំំ គ្ំខ្ហល្ជាាមៃនថ្់នៃោះនទ្នមើល្៍នៅ” រំ ួល្ៃិយយតិចៗជាមួយទ្ឹកមុមញញឹម ូច ជាចង់អស់សំនៃើចៃឹងអីម៉ា៉ា ងក៏មិៃ ឹង។ ល្ម មមក ល្់ផ្សូ លវខ្ំកកាច់នៅកាៃ់ សយ ចូល្ផ្សៃោះជួល្ មាណវីោងចខ្មល ក ៃឹង រថ្យៃតតាក់សុីមួយនគ្រឿងចតនស់ ៀម នល្ចោរីមាែក់នចញមករឺជួៃនពល្នម

នពល្

នោោះរល្ឹមមកតិចៗផ្សង រំ ួល្តនមាលោះឆ្័គ្តនឡើងទ្ទ្ូរនភ្លៀងឈរឃ្ល ល ំ នមើល្សកមម ភាព រំស់ោ រីមាែក់នោោះ។ គ្ំុសមាែក់ំនណតញោងចុោះពីរថ្យៃត ោងឈរឱំន ហាល្ នភ្លៀងមលួៃគ្បណញ័រចំគ្ំ៉ាំ់ យំមសឹកមសួល្ រំ ួល្ក៏សនគ្មចចិតតចូល្នៅឲ្យជិតន្រ្សតីរង នគ្ាោះនោោះរួចសួរនៅកាៃ់ន្រ្សតីខ្ ល្មិៃសាគល្់ន្ ម ោះថ្ែមៗ ជាភាសានថ្៖ - ស.វា៉ាត់ឌីម.! មាៃនរឿងអីនកើតនឡើងអែកោង ឲ្យម្ុំជួយបៃនទ្? ។ ោងតូ ច កែុ ង សភាពទ្ទ្ឹ ក នជាកនពញមលួ ៃនងើ ំ មុ ម នឡើ ង នមើ ល្ មាច ស់ ស នមល ង នហើយតំសំណួរទំងំំូរមាត់ញ័ររណតំ៖

វាសនាបុប្ផាបទង ី

15


- ម្ុំគ្តូវ សងារវាយ ន ញចុោះពីរថ្យៃត នហើយនរនំើកហូសនៅ។ ោងយក ន សិ ត គ្កញី វ ញ័ រ រកកាៃ់ អី មិ ៃ ជាំ់ ន ោោះមៃ ំ់ មុ ម ខ្ ល្នជាកជាំន ោយ ំ ណ ក់ ទ្ឹ ក នភ្លៀង ៃិងទ្ឹកខ្ភ្ែក ល្ត់ជងគង់ខ្គ្សកគ្ទ្នហាយំ រួចនគ្កាកនឡើងមកឱំរំ ួល្។ - អែ ក ំងចស៎ ! ជួ យម្ុំ ផ្ស ង! ម្ុំ ាម ៃអី ទ ង ំ អស់ ម្ុំ មិ ៃ អាចវិ ល្ នៅរកពួ ក នរ បៃនទ្ៀតនទ្ ម្ុំខាលចណាស់... ន

ើញការអងរកររួរឲ្យនខាលចផ្សាខ្ំំនៃោះ នហើយម៉ា៉ា ងមលួៃធ្លលំ់រងនគ្ាោះផ្សង

នោោះ រំ ួល្យកន អខ្ងអល្កាល្ោរីរងនគ្ាោះមិៃសាគល្់ន្ ម ោះមាែក់នោោះថ្ែមៗ ៖ - មិៃថ្ីនទ្...អែកោងមាៃនរឿងអី? នៅៃិយយាែនៅផ្សៃោះម្ុំក៏បៃ! នតាោះយំ់ កាៃ់ខ្តនគ្ៅនហើយណា! ផ្សៃោះជួល្រំស់រំ ួល្នៅមតំុ សយអៃៃុជ៤៥, វិថ្ីសុមុៃ វិទ្៧៧, នមតតសួៃហលូ ង, តំំ ៃ់ សួ ៃហលូ ង , គ្កុង នទ្ពមហាៃររ។ រំ ួ ល្ គ្ាោរី មិ ៃ ទៃ់ សាគ ល្់ ន ្ ម ោះចូ ល្ ផ្សៃ ោះ ផ្លស់សនមលៀកំំពាក់ នគ្ពាោះខ្តនសចកតីឈឺចំ់ ៃិងហត់នៃឿយោងក៏នរងល្ក់នោយ មិៃបៃជខ្ជកវាយខ្ញកជាមួយមាចស់ផ្សៃោះសូមះីខ្តមួយមា៉ាត់។ ខ្សអ កនឡើងនថ្់ថ្មីោងនគ្កាក ឹងមលួៃនឡើង គ្ំញាំ់គ្ំញាល្់នចញពីផ្សៃោះរំ ួល្។ - មំ

ុៃ! អែកោងខាលង ំ ណាស់ខ្ ល្ជួយយកអាសារូំម្ុំ ូចជារំខាៃអែកំង

នគ្ចើៃនពកនហើយ ម្ុំសូមលាសិៃនហើយ។ ឮសនមល ងថាលាភាលម រំ ួល្នំើកខ្ភ្ែកធំៗ ង្កកមករកមាចស់សនមលង។ - នហអ ! នគ្កាកនហើយខ្មៃនទ្អែកោង... យំ់មិញង្កយល្ក់គ្សួល្នទ្? សូម នទសណា ៎ ម្ុំ មិៃបៃនរៀំចំកខ្ៃលងរួរសមសគ្មាំ់ោង នគ្ពាោះមិៃធ្លលំ់មាៃមិតត ភ្័កិត

16 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


មកសគ្មាកជាមួ យ ។ រំ ួ ល្ ៃិ យ យគ្ពមទំង ទញន ឲ្យអងគុយ ចុ ោះ នល្ើ សា ឡុ ង កខ្ៃលងទ្ទ្ួល្នភ្្ៀវ៖ - មក! អងគយ ុ ចុោះសិៃមកកុំគ្ំញាំ់នៅអី... អត់នទសឲ្យម្ុំបៃសគ ល្់ន្ ម ោះ អែកោងផ្សងបៃនទ្? គ្សីតូចញញឹមតូចស់ួ ត៖ - ខ្មៃនហើយំអូៃនភ្លចជគ្មាំអែកំង! ោងម្ុំន្ ម ោះចំប៉ា, ជាជៃជាតិលាវ ម្ុំ មករស់នៅគ្កុងបងកកនៃោះរយ.នពល្ំី្ែំនហើយ... ចុោះអែកំងន្ ម ោះអីខ្ រឲ្យំអូ ៃ សូមសាគល្់ ៃិងត្ំ់អាៃអែកំងផ្សងបៃនទ្?។ ចំប៉ាៃិយយនចញមកទំងទ្ឹកមុមនគ្កៀមគ្កម។ រំ ួល្នមើល្មុមចំប៉ានោយកតី អាណិ ត នហើ យ តំនោយវាចគ្សាល្សនណា ត ស ូ ច ជាំងគ្សី ន លាមំអូ ៃ គ្សី ន ៅ ំនងាើតរំស់មួ លៃ៖ - មិៃជាអីនទ្ចំប៉ា... ម្ុំន្ ម ោះរំ ួល្ ម្ុំក៏មិៃខ្មៃជាជៃជាតិ នថ្ ូចជា ចំប៉ាអ ញ្ច ឹ ង ខ្ រំងនទ្ើ ំ ខ្តមករស់ ន ៅទ្ី ន ៃោះបៃជាងពី រ ្ែំ ំ៉ាុ ន ណា ណ ោះ ។ ចំ ប៉ា ោងមាៃ អារមម ណ៍នងឿងឆ្់ល្់ចំនពាោះចនមលើ យរំស់រូស ៃៃ ោ ៃឹកកែុ ងចិតតថា គ្ំខ្ហល្ជារំ ួ ល្ ធ្លលក់កែុងគ្ំនភ្ទ្ោរី ូចជាោងខ្ រ ក៏ំៃតសំណួ រន ើមះីំញ្ច ំ់នសចកតីមៃៃិល្កែុ ងចិតត រំស់ោង។ - ចុោះអែកំងមកទ្ីនៃោះនោយសារអីខ្ រ... ំងមកនធើការខ្មៃនទ្? - អត់នទ្! ម្ុំមកទ្ីនៃោះកែុងកិចចសៃ៉ាការង្កររយ.នពល្៥្ែំ...តាមរយ.គ្កុមហុៃ ការង្កររំស់នថ្គ្ំចំនៅកមពុ ជា។ ចំប៉ាភ្លឺខ្ភ្ែកំៃតិចខ្តទ្ឹកមុមនៅគ្សងូតគ្សង្កត់ នៅនឡើយ។ ចំខ្ណករំ ួល្ង្កកមកចំមុមចំប៉ានហើយយកន អខ្ងអល្នល្ើន ចំប៉ាថ្ែមៗ

វាសនាបុប្ផាបទង ី

17


- ចំខ្ណកចំប៉ា វិញ សពនថ្់នធើការ ៃិងរស់នៅកខ្ៃលងណាខ្ រ។ សំណួរនៃោះនធើ ឱយចំប៉ា គ្សឡាំងកាំងឈរនស់ ៀមឈឹងនសៃ ើរោច់ នងេើម មិៃនចញសត ី... សំណួរ ខ្ ល្ ំៃលឺសារជាថ្មីមង ត នទ្ៀត៖ - អែ ក ោងរស់ ន ៅឯណាខ្ រ?... សូ ម នទសណា ៎ ខ្ ល្ម្ុំ ន គ្ំើ សំ ណួ រនៃោះ ចំនពាោះអែកោង... នំើពិបកនឆ្លើយក៏មិៃជាអីខ្ រ...។ ចំប៉ាភា្ក់មួ លៃនគ្ពើត... - ហអឺ...! អែកំង...ចំនពាោះនរឿងត្៉ា វរំស់ំូអៃខ្វង្់យណាស់... វាជានរឿងត្៉ា វ មួ យ ខ្ ល្ំអូ ៃ រិ ត ថា មាៃន្រ្សត ី លា វតិ ច ណាស់ ខ្ ល្ធ្លល ក់ កែុ ង ករណី ូ ច ជារូ ំ ម្ុំ . .. នោយសារខ្តអំណាចមាសគ្បក់ល្ុយកាក់ឡាៃ វីឡា នធើឲ្យគ្រួសារមួយខ្ ល្ធ្លលំ់ ខ្តមាៃភាពកក់ ន ៅត សុ មុ ុ ម រមោ មាត យឪពុ ក កូ ៃ គ្សី ន ោោះ នកើ ត មាៃអំ ន ពើ ហិ ង ា ខ្ំកបក់គ្ពាត់គ្បស់ កូៃៗាមៃការសិកាអំ់រំពីសំណាក់ឪពុកមាតយ... នពល្នោោះំអូ ៃនចញពី គ្ សុ កកំ ន ណើ តសុ វ ណណ នមតត ្ែំ ២ ០០៣ មកសិក ានៅ មហា វិ ទ្ ៉ាល្័ យ ជាតិ លា វ ទ្ី គ្ កុ ង នវៀងច័ ៃៃ ៃ៍ ។ ការសិ ក ារំស់ ម្ុំ គ្ ំគ្ពឹ តត ន ៅជា គ្ំគ្កតី សា ិតនៅនគ្កាមការឧំតា មភពីឳពុកមាតយមិៃខ្ ល្មោះខាត... មក ល្់ចុង្ែំ ២០០៤ ឪពុ ករំស់ ំូ អ ៃ មាៃគ្ំពៃធ ថ្មី ាត់ ន ើ របត់ ៗពី ផ្សៃ ោះការង្កររកសុី ក៏ចុោះ គ្សក រហូ តជំ ពា ក់ធ ោារនោោះមិ ៃ រួច នពល្ចូ ល្ផ្សៃ ោះមាៃខ្តការនជរគ្ំនទ្ចវាយតំ់ ាែ ាមៃនលាោះនថ្់ . ..

នគ្កាយមកមាត យម្ុំ ន ចោះហូ ំ នគ្រឿងគ្សវង ង មាៃគ្ំុ ស ថ្មី . .. អែ ក

ទំងពីរមិៃបៃចូល្ផ្សៃោះនទ្ៀតនទ្ ខាងធោារក៏ រងំអូសយកផ្សៃោះរំស់ម្ុំនៅ...គ្ំុស នសែ ហ៍ រ ំស់ មាត យម្ុំ ន បោះំង់ ា ត់ ន ចល្ មាត យម្ុំ ធ្លល ក់ មួ ល ៃជាមៃុ ស សរស់ ន ៅតាម ចិនញ្ច ើមផ្សលូវ... កាកសំណល្់អាហារតាមទ្ីផ្សារជាអាហារ ៏្់ញ់គ្ំចំនថ្់រំស់ាត់

18 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


ពីគ្ានោោះមកម្ុំបត់មាតយមិៃ ឹងថាាត់រស់នៅទ្ីណានទ្នពល្នៃោះ...ហុឺ...!!! អុឺ... ហុឺ...!។ ចំប៉ានរៀំត្ំ់អតីតកាល្ ៏ជូរចត់រំស់គ្រួសារោងនចញមកនធើឲ្យរំ ួល្ ទ្ំ់ទ្ឹកខ្ភ្ែកមិៃបៃ៖ - សូមនទសណា ៎ ចំប៉ាខ្ ល្ំងសួរសំណួរនៃោះនៅំអូៃ... នរឿងត្៉ា វរំស់ំងក៏ មិៃមុសពីំូអ ៃំ៉ាុ ោមៃខ្ រ ឈំ់យំនៅណា...! ចំប៉ាមសឹកមសួល្ ទ្ឹកខ្ភ្ែកនជាកជាំខ្ផ្សៃ ថ្ពល្់ព័ណ៌សុីជមពូ។ - អររុ ណ ំងគ្សី ខាលំង ណាស់ ខ្ ល្ំងរំ ល្ឹ ក សំ ណួ រនៃោះ...នគ្ពាោះំអូ ៃ បៃ ំំ ន ភ្ល ច វាមកយូ រ នហើ យ នភ្ល ច ទំង មាតា ៏ ក មសត់ មាែ ក់ ន ោោះ មក ល្់ ន ពល្នៃោះ គ្ំខ្ហល្ជានលាកមិៃមាៃជី វិតនៅនល្ើខ្ផ្សៃ ីនៃោះផ្សងក៏មិៃ ឹង។ កំហុសទំងនៃោះម្ុំ មិៃអាចំនោៃសៃរណាមាែក់បៃនទ្ វានកើតនចញពីរូំម្ុំជាមូ ល្ំញ្ជេនហើយម្ុំនៃោះ ឯងជាអែកំនគ្មើសកមមភាពនៃោះនទ្ៀតផ្សង...។ ... កាល្នោោះម្ុំ ឹ ង ខ្តម៉ា៉ា ងំ៉ាុ ន ណា ណ ោះ រឺ ល្់ ខ្ មឳពុ ក មាត យនផ្ស្ើ ល្ុ យ មក ឲ្យ។ ការចយវាយមា ោះខាាយរំស់ម្ុំ នធើ ឲ្យម្ុំធ្លលក់ជា កញ្ា ោះរំស់គ្បក់... ម្ុំមាៃពួ ក មា៉ា កមិ តត ភ្ កតិ គ្ ំុ ស គ្សី ជា នគ្ចើ ៃ ពួ ក នរនមើ ល្ នៅគ្សឡាញ់ ត្ ំ់ អា ៃម្ុំ ណា ស់ ... នគ្កាយមកម្ុំ ឹងថាពួកនរមិៃបៃគ្សឡាញ់ រូំម្ុំ នោយនសាមោះនទ្ នរគ្សឡាញ់ល្ុយ រំស់ម្ុំនគ្ចើៃជាង។ មិៃបៃំ៉ាុោមៃម្ុំមាៃគ្ំុសនសែ ហ៍ ពួកនយើងគ្សឡាញ់ាែនហើយ ខ្តង ខ្តន ធើ ស ក មម ភា ពនផ្ស សងៗ នោយ ាម ៃ នកាត ខ្គ្ក ងខ្ភ្ែ កអែ ក ៏ ន ទ្ សូ ម ះី ខ្ ត ំៃតិច។ ត្ល្់នពល្នចញពីមហាវិទ្ ៉ាល្័ យនរខ្តងោំម្ុំនៅផ្សឹ កសុី នហើយចូល្ត្ំ ប រ នរៀងត្ល្់ត្គ្តីខ្ ល្ម្ុំនចញពីអនៃតវាសិកោាៃ ម្ុំខ្តងខ្តនៅ ល្់ភ្ពមួយនផ្សសងនទ្ៀត

វាសនាបុប្ផាបទង ី

19


ខ្ ល្គ្ំុសនសែ ហ៍រំស់ម្ុំជាអែកផ្សតល្់ឲ្យ... ម្ុំកាលយជាម្ុំទសករនសែ ហាខ្ ល្ាមៃគ្ពំ ខ្ ៃនោោះនពញទ្ំហឹង។ ខាងសាលាន ញម្ុំនចញមិៃឲ្យសាែក់នៅកែុងអនៃតវាសិក ការ សិកាគ្តូវគ្សុតចុោះជាល្ំោំ់ គ្ំល្ងធ្លលក់នសៃ ើរគ្រំ់មុម វិជាា... ត្ល្់នថ្់នៅរ៍អាទ្ិតយ សងាររំស់ម្ុំខ្តងខ្តោំម្ុំឆ្លងមកគ្ពខ្ ៃលាវ នថ្នមតតឧតតរ, ណងខាយ ជាៃិចច យូរ ៗនៅនទ្ើំ ឹងថានរជាភាែក់ង្ករល្ក់ថាែំឆ្ូ ាត នគ្រឿងនញៀៃគ្សវងង យ៉ាប, យ៉ាមា៉ាសអ ីនរ នោោះ ឲ្យយុវជៃលាវ នទ្នទ្ៀត។ ម្ុំគ្តូវសងារំងាំឲ្យនសពនគ្រឿងនញៀៃគ្សវងងនៃោះ ខ្ រ ខ្តទ្ីំំផ្សុតសងាររំស់ម្ុំគ្តូវំ៉ាូល្ីសបញ់ស មាលំ់នៅនពល្ល្ាតំន្រ្ង្កាំចំ់ នគ្រឿងនញៀៃ... ំោៃ ំ់ ម កម្ុំ រ ស់ ន ៅមាែ ក់ ឯ ងរហូ ត មាៃន រូ ន សែ ហាថ្មី . ..។ ការ សិក ាគ្តូវ បៃំញ្ច ំ់ន ោយមហាវិ ទ្ យល្័យ ំញ្ឈំ់ កា រ។ ជី វិ ត ៏ ខ្សៃអូ អា ំ់ ាម ៃ ទ្ិសនៅរំស់ោ រី ូចរូំម្ុំបៃខាចត់គ្ពាត់មក ល្់នមឿងនថ្... ជួំៃឹងំុរសជាតិនថ្ មាែក់ នរន្ ម ោះកីក , កីកគ្សឡាញ់ម្ុំណាស់រហូតសៃ៉ាថា ោំម្ុំមកជួំឪពុកមាត យ នរនៅគ្កុងនទ្ព ខ្តទ្ី ំំ ផ្សុ ត នរយកម្ុំមកចិញ្ាឹមល្ួ ចលាក់ ន ៅផ្សៃ ោះ ជួ ល្មួយកខ្ៃល ង មតំុ សោះផ្ៃល្យំខ្តងមិៃយូរំ៉ាុោមៃនរយកម្ុំមកល្ក់ឲ្យហាងខាត្៉ា អូនម... ត្ល្់ត្គ្តី នគ្កាយនពល្កំ រនភ្្ៀវនហើយ គ្តូវ នភ្្ ៀវ ឹ កនៅនរងជាមួយយ៉ាងនវទ្ោ នហើយមក ល្់ ន ពល្នៃោះម្ុំ មិ ៃ ឹ ង ថាមលួ ៃមាៃផ្សៃុ ក ជម់ឺ ឬអត់ ន ោោះនទ្ នគ្ពាោះជាគ្សី រ កសុី ល្ួ ច លាក់ ។ យំ់ ណា រកគ្បក់ ប ៃកម ល្់ ផ្សៃ ោះ នរសំាយចិ តត យំ់ណា រកគ្បក់ មិ ៃ បៃគ្តូវ នរវាយនធើបំ... ម្ុំព៉ាយមគ្តឡំ់នៅគ្សុកកំ នណើត វិញ ខ្តគ្តូវកីកតាម ទៃ់ រ ហូ ត ...ហុឺ . ..!!!

ចំ ប៉ា យំ ន រៀំត្ំ់ ន រឿងត្៉ា វជី វិ ត ៏ ខ្ សៃអៃិ ចច រគ្ពមទំង

ំង្កេញសាលកសាែកខ្ ល្កីកនធើបំនទ្ៀតផ្សង។

20 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


- ឲ្យំងសូមនទសណា ៎ ចំប៉ា... ខ្ ល្ំងជីកឫសរល្់ អតី តកាល្រំស់ ំូ អ ៃ នពល្នៃោះំងនមើល្នៅឯងក៏ាមៃអីជាំ់មួ លៃនទ្ៀតខ្ រ... នណេើយ! ល្ម មំញ្ច ំ់នរឿងត្៉ា វ ជី វិត ៏ជានំ មម ងងឹត ាមៃចុតហាមយរំស់ឯងខ្តគ្តឹមនៃោះចុោះណា ៎ ... ឈំ់គ្សនណាោះ គ្សនណាកនសាកសាត យនទ្ៀតនៅ ំំ ន ភ្ល ច វានចល្នៅ។ រំ ួ ល្ នល្ើ ក នហតុ ផ្ស ល្ នផ្សសងៗ មកគ្ំនលាមគ្ំខ្ល្ងពៃយល្់ជី វិត ៏នៅតររុករំស់ចំប៉ាឲ្យរល្ត់នហើយចំ់ នផ្សតើមកសាងជី វិ តថ្មី ។ ចំ ប៉ានងើំភ្័ ន្រ្ កតមូល្ពងគ្កនពើ រំស់ោ ងនោយមាៃសក់បំង រុយៗផ្សងនោោះនចញវាចមួយៗ៖ - ខ្មៃនហើយអែកំង... នភ្លើងកាមនទ្ពនសែ ហ៍ វាបៃរល្ត់នៅខ្មៃ ខ្តវានៅ សល្់នផ្សោះផ្សង់ធូល្ីជាំ់នពញនំោះ ូង... - ំនៅជាសោះនសះើយបៃ ខ្តមិៃអាចល្ំ់សាលកសាមៃបៃនទ្... រំួស ួងចិតត ាមៃថាែំព៉ាបល្ខ្មៃ... ខ្តជម់ឺខ្ ល្មាៃនត្រសញ្ាខ្ំំនៃោះនៅមាៃនពល្វាលាជា ឱសថ្ទ្ិពសគ្មាំ់ព៉ាបល្យ៉ាងសាកសិទ្ធិផ្សងខ្ រ... ពីនថ្់នៃោះនៅចំប៉ាគ្តូវចំ់នផ្សតើ មជី វិតថ្មី... នំើមិៃយល្់ទស់នទ្ំអូ ៃសាែក់នៅជាមួយំងក៏បៃ ល្ម មរំសាយទ្ុកាបៃ សឹមរកការង្ករថ្មីនធើ ។ ចំប៉ានគ្កាកនឡើងចំ់ន រំ ួល្នៅឱំ នហើយនពាល្នោយ នសចកតីនគ្តកអរ៖ - អែកំងរំ ួល្...!!! ំអូ ៃអររុណអែកំងខាលង ំ ណាស់ចំនពាោះសោតៃចិតតរំស់ អែកំង... ខ្តនពល្នៃោះម្ុំាមៃអីជាំ់មួ លៃសូមះីមួយបតមួយសាតង។ រំ ួល្ញញឹម៖ - មិៃថ្ីនទ្! ំងនៅមាៃគ្បក់ កាសមល ោះខ្ រ... ំងមិៃខ្មៃចិតតនមម ល្់ថាែ ក់ ន

ើញមៃុសសល្ង់ទ្ឹកនហើយមិៃគ្សង់នោោះនទ្... សគ្មាកឲ្យគ្តជាក់ចិតស ត ិៃសឹមំង

វាសនាបុប្ផាបទង ី

21


រកកាង្ករឲ្យនធ។ ើ - អររុណអែកំងខាលង ំ ណាស់... ំអូៃៃឹងមិៃំំនភ្លចរុណ ៏នថ្លថាលនៃោះនទ្។

នថ្់ ថ្មីជី វិតថ្មីនៅនល្ើទ្ឹក ីខ្ ល្នពានពញនៅនោយការគ្ំណាំ ងគ្ំខ្ជងគ្រំ់ ខ្ំំយ៉ាងរំស់មៃុសសកែុ ងសងគមន ើមះីជីវភាព ៃិងការគ្ំកួតគ្ំខ្ជង នណតើមជ័យ ជំៃោះ ជាគ្ំការមួយខ្ នល្នធើឲ្យមៃុសសមាែមកពីគ្រំ់ទ្ិសគ្រំ់តំំៃ់ មិៃថាគ្ំជាជៃ កែុងគ្សុក ឬគ្ំជាជៃនធើចំណាកគ្សុកនឡើយខ្តងខ្តគ្ំមូល្ផ្សតំនុ ៅទ្ីកខ្ៃលងខ្ ល្មាៃ ការរីកចំន រីៃ ៃិងមាៃការអភ្ិវឌឍៃ៍... ជាងមួយខ្មនហើយខ្ ល្ំុបានមឿងលាវមាែក់ នៃោះមករស់ ន ៅជាមួយ រំ ួល្ ។ ពីមួ យ នថ្់ នៅមួ យនថ្់ ចំប៉ា ខ្ស ងរកការង្ករមិៃ បៃ នសាោះ នគ្ពាោះនរជាជៃជាតិលាវអនោតគ្ំនវសៃតាមៃអតតសញ្ជាណ នត្ងចគ្កនត្ងង្ក៉ាៃ មិៃហា ៃទ្ទ្ួ ល្នធើ ការ។ នគ្កាយមកនរក៏នៅនធើជា អែក រត់តុ នៅហាងអាហារមួ យ កខ្ៃលងខ្កះរកខ្ៃលងនធើកា ររំស់ រំ ួល្។ នគ្កាយនពល្នចញពីការង្ករពួកនរខ្តងខ្ត ំនណតើរាែមកផ្សៃោះ។ រំ ួល្ៃិងចំប៉ាគ្សឡាញ់ាែ ូចំងំអូ ៃរួមឧទ្រអញ្ច ឹង នសចកតីសុម រំស់គ្កមុំចំណូល្គ្សុកទំងពីរនៃោះ បៃនធើឲ្យជី វិត ៏ខ្សៃអូអាំ់នសៃ ើរខ្តរល្ត់នៅ នហើយនោោះគ្តឡំ់ជាគ្សស់ំំគ្ពងនឡើងជាល្ំោំ់។ នពល្នវលាបៃព៉ាបល្រំំួស ួ ង ចិ តតរ ំស់ ចំ ប៉ា ឲ្យជាសោះនសះើ យ ំំ ន ភ្ល ច អស់ ៃូ វ នរឿងត្៉ា វអតី ត កាល្ ៏ ន មម ងងឹ ត រំស់ោងបៃ... - ចំ ប៉ា ឯងមាៃៃឹ ក គ្សុ ក កំ ន ណើ ត មល ោះ នទ្? រំ ួ ល្ សួ រ នៅចំ ប៉ា នោយសនងា ត ន

ើញចំប៉ាគ្សស់គ្សាយៃិងមាៃគ្បក់សៃស ំមលោះ... ចំប៉ាង្កកមកនមើល្មុមំងគ្សី ូច

ជានងឿងឆ្់ល្់ំៃតិចក៏តំ៖

22 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


- ៃឹក...នចោះខ្តៃឹកនហើយំង...ខ្តនគ្ចើៃ្ែំនហើយខ្ ល្ំអូៃចកនចល្គ្សុក កំ ន ណើ ត នោោះ មិ ៃ ឹ ង ថានពល្នៃោះឪពុ ក មាត យំងំអូ ៃ រស់ ន ៅទ្ី ណា នទ្។ ចំ ន ពាោះ សំណួរនៃោះនធឲ្ ើ យចំប៉ាតំនៅមាចស់សំណួរទំងទ្ឹកខ្ភ្ែករល្ីងរនលាង។ - បៃនហើយ... ចំនពាោះំងវិញំងៃឹកមីង ៃិងំអូ ៃៗខាលង ំ ណាស់ខ្តំងជាំ់ កិចចសៃ៉ាការង្ករ ៃិងំៃតការសិកា... ចុង្ែំនៃោះនគ្កាយពីទ្ទ្ួល្សញ្ជាំគ្តនហើយ ំងៃឹងគ្តឡំ់ នៅគ្សុកកំ នណើ តំងៃឹងយកចំ នណោះ ឹងខ្ ល្ំងមាៃនៅអភ្ិវឌឍៃ៍ មាតុភ្ូមិនយើង ឲ្យបៃរីកចំន រីៃ ូចគ្សុកនទ្សនរអី ចឹង។ អូៃនមើល្៍ចុោះ! គ្ំជាត្ន្រ្សត គ្ំនទ្សនរមាៃចំនណោះ ឹងនគ្ៅគ្ជោះណាស់ នរមាៃនត្ងចគ្កនត្ងង្ក៉ាៃគ្រំ់នមតត នរ អាចផ្សល្ិតរំស់នគ្ំើគ្បស់បៃមលួៃឯងមិៃទ្ិញពីំរនទ្សនទ្។ - ខ្មៃនហើយ ំង... តាមម្ុំ ឹ ង ថាទ្ំ ៃិញ ខ្ ល្ោំចូ ល្ គ្ំនទ្សម្ុំ ស ពនថ្់ ន ៃោះ នសៃ ើរខ្តទំងអស់ជាទ្ំៃិញរំស់នថ្ ៃិងចិៃ នហើយពួកជៃចំណូល្គ្សុកទំងនោោះក៏ សុ ទ្ធ ខ្ តនៅខ្កនត្ងចគ្កឧសាហកមម ន ៅគ្សុ ក នយើ ង នទ្ៀតផ្សង... នហតុ អី ប ៃជា គ្ំជាពល្រ ាគ្ំនទ្សនយើងរិតមិៃ ល្់ចំនពាោះំញ្ជេនៃោះ... ទ្ុ កឲ្យំរនទ្សមកជាៃ់ ក ៃិងជាមាចស់នល្ើគ្ំជាពល្រ ានយើងខ្ំំនៃោះ។ - នរឿងនៃោះមិៃខ្មៃខ្តំអូៃនទ្ខ្ ល្រិត ល្់នោោះ នៅមាៃពល្រ ាជានគ្ចើៃនទ្ៀត ខ្ ល្រិ ត ពី ំ ញ្ជេ នៃោះ ូ ច ពួ ក នយើ ង ខ្តពួ ក ាត់ ប ៃខ្តរិ ត នចល្ ូ ច ជាពួ ក នយើ ង អីចឹង។ រូពិភាកាទំងពីរគ្តូវទ្ុចង៉ាក់នៅនពល្ខ្ ល្មាៃសនមលងនាោះទរ នហើយសួរ សំណួរជាភាសានថ្៖ - រំ ួល្...យូបៃនម៉ាម.?។ រំ ួល្នគ្កាកនឡើងនៅនំើកទរ

វាសនាបុប្ផាបទង ី

23


- អូ! អែកំងមលិោះ... ចូល្មកកែុងសិៃអែកំង។ រំ ួល្អនញ្ា ើញនភ្្ៀវចូល្ផ្សៃោះ។ មលិោះជាោរីជៃជាតិ នថ្ខ្ ល្ជាតំណាងរំស់គ្កុមហុៃការ។ ោងជាោរីមាែក់ ខ្ ល្រូ ស ត្យត្ក់ ទ ក់ ជួ យ យកអាសាររំ ួ ល្ រហូ ត មក ូ ច ជារកសាលាឲ្យរំ ួ ល្ នរៀៃជាន ើម។ នថ្់នៃោះោងមកផ្សតល្់ ំណឹងល្អ ឲ្យរំ ួល្បៃសំាយចិត៖ត - រំ ួល្ម្ុំមកនថ្់នៃោះចង់ជគ្មាំ ំណឹងល្អ ល្់ឯង...។ រំ ួល្នំើកខ្ភ្ែកធំនងឿង ឆ្់ល្៖់ - មាៃនរឿងអីអែកំង?។ មលិោះញញឹមគ្សាល្៖ - ជួ យ នគ្តកអរផ្សងណា! ខាងគ្កុ ម ហុ ៃ បៃយល្់ គ្ ពមំញ្ច ំ់ កិ ចច ស ៃ៉ា ការង្កររំស់ឯងកែុ ងំីខ្មនគ្កាយនៃោះ នរល្ុ ំ៥ខ្មនចល្។ រំ ួ ល្សៃុ ោះនៅឱំមលិោះ នហើយង្កកមកនអាំចំប៉ា។ - អររុណ អែកំងខាលង ំ ណាស់... ចំប៉ាពួកនយើងបៃគ្តឡំ់នៅគ្សុកកំនណើត វិញនហើយ។ នគ្កាយពី ប ៃទ្ទ្ួ ល្ ំ ណឹ ង ល្អ ខ្ ំំនៃោះមក... រំ ួ ល្ ៃិ ង ចំ ប៉ា ព៉ាយមរក ការង្ករនធើំខ្ៃាមនផ្សសងនទ្ៀតន ើមះីសៃស ំគ្បក់គ្តឡំ់នៅគ្សុកកំនណើត។ ជី វិតរំស់ ំុបាទំងពីរទ្ងនៃោះ មាៃសនៃសើមជី វិតជាល្ំោំ់ពីមួយនៅមួយនថ្់នល្ើទ្ឹក ីគ្ំនទ្ស ទ្ីពីរ... ត្គ្តី មួ យ នៅតាម ងផ្សលូ វពី ក ខ្ៃល ង នធើ កា រ មកផ្សៃ ោះ ជួ ល្ រំ ួ ល្ ៃិ ង ចំ ប៉ា បៃ ជួំ ៃិ ង ោរី រងនគ្ាោះមាែក់ មួ ល ៃ គ្បណរំស់ ោ ងនជាកជាំន ៅនោយនលាហិ ត សៃលំ់មិៃ ឹងសាមរតីនៅនល្ើចិនញ្ច ើមផ្សលូវ... ន

24 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ

ួ ល្

ើញភាលមោងគ្កមុំទង ំ ពីរក៏នៅតាក់សុី


ជូៃជៃរងនគ្ាោះនៅមៃៃីរនពទ្យ។ នៅកែុងមៃៃីរព៉ាបល្គ្រូនពទ្យបៃផ្សតល្់ព័ត៌មាៃ ល្់ រំ ួល្ៃូវករណីជម់ឺរំស់អែកជម់ឺថា៖ - សូមនទសអែកោងទំងពីរគ្តូវ ជាអីៃឹងជៃរងនគ្ាោះ?។ គ្រូនពទ្យសួរនៅ រំ ួល្នគ្ពាោះចង់ ឹងការពិតៃិងគ្ំវតតិរំស់ជៃរងនគ្ាោះ។ - ចស៎ ! នលាកគ្រូ ោងម្ុំ ទ ំង ពី រ គ្ាៃ់ ខ្ តជាអែ ក យកអាសាជៃរងនគ្ាោះ ំ៉ាុ ន ណា ណ ោះ នហើ យ ម្ុំ ន ៅមិ ៃ ឹ ង ថាោងមាៃទ្ី ល្ំ ន ៅពិ ត គ្បក ឯណានៅនឡើ យ នទ្។ គ្រូនពទ្យងក់កាល្។ - ល្អ នហើយ សូមអែ កោងជួ យសហការជាមួយពួកនយើ ងផ្សងណា!។ រំ ួ ល្ នំើកខ្ភ្ែកធំៗនោយភាពនងឿងឆ្់ល្់។ - ោងមាៃនរឿងអីនលាកគ្រូ?។ នលាកគ្រូនពទ្យៃិយយតិចៗគ្បំ់រំ ួល្ ៃិង ចំប៉ា។ - នកម ង គ្សី ាម ៃអតតស ញ្ាណ មាែ ក់ ន ៃោះ...មាៃជម់ឺ ផ្សូ ល វ ចិ តតយ៉ា ងធ់ ៃ់ ធ់ រ នហើ យ ម៉ា៉ា ងនទ្ៀតោងគ្តូ វ គ្ាំគ្ ាអវយ.នភ្ទ្ជា ំ ណំ គ្ំខ្ហល្ជាគ្តូ វ នរចំ់ រំ ន លាភ្ នទ្ៀតផ្សង... ចំនពាោះអតតសញ្ជាណរំស់ោងមៃៃីរនពទ្យសហការជាមួយតគ្មួត អនោត គ្ំនវសៃតន ើមះីនសើំសួរនរឿងនៃោះំៃត...។ នលាកគ្រូនពទ្យៃិយយចំ់ក៏លាអែកទំង ពីរនចញនៅ រំ ួល្អងគយ ុ រិតខ្តមាែក់៖ - ចុោះនហតុអីបៃជាន្រ្សត ីនភ្ទ្សម័យនៃោះធ្លលក់ជាជៃខ្ ល្ង្កយរងនគ្ាោះនគ្ចើៃ ខ្ំំនៃោះ... ផ្សុ ត ពី រូ ំ ម្ុំ មកជួ ំ ចំ ប៉ា ឥឡូ វ រួ ច ពី ចំ ប៉ា មក ល្់ ោ រី មាែ ក់ ន ៃោះនទ្ៀត ...!!! នហតុ អី ប ៃជាសងគម ឥឡូ វ មិ ៃ រិ ត ល្់ ន រឿងនៃោះផ្សង... ន្រ្សត ី មា ៃសិ ទ្ធិ មាៃ

វាសនាបុប្ផាបទង ី

25


អំណាច មាៃនសរីភាព ូចំុរស! ចុោះនហតុអីបៃជាគ្ំនទ្សខ្ ល្កំពុងអភ្ិវឌឍមិៃ បៃយកចិតទ្ ត ុកោក់ ល្់ំញ្ជេនៃោះំៃតិចនសាោះអញ្ច ឹង...? ឬមួយល្ទ្ធិគ្ំជាធិំនតយយ ការនារពសិទ្ធិមៃុសសនៅកែុ ងគ្ំនទ្សទំងនៃោះមាៃខ្តន្ ម ោះ...ន្រ្សតី ៃិងកុមារទ្ទ្ួល្ រងៃូវការនធើទ្ុកាំុកនមែ ញ នហើយកាល យជាកាកសំ ណល្់រ ំស់ស ងគមនៅវិ ញ... នៅ ឯណានៅពាកយថា. “កុមារជាទ្ំពាង ំ សែ ងឫសសី ន្រ្សតីជាមាតានៃពិភ្ពនលាក” នោោះ។ ោរីរងនគ្ាោះខ្ ល្កំពុងន កសែូ កសែ ឹង ាមៃសាច់ញាតិំងំអូ ៃ រួរឲ្យអាណិត នោោះ ោងន្ ម ោះ ហ៊័ រ ខ្ស ៃ... ោងជាកូ ៃ កសិ ក រ ៏ ល្ំ ប កនវទ្ោនៅនមតត ហា នទ្ៀង គ្ំនទ្សនវៀតណាម។ នគ្ពាោះខ្តជី វ ភាពម ោះខាត ំងំអូ ៃ នគ្ចើ ៃ នៅកែុ ង ំៃៃុ ក គ្រួ សា រ នហើយ ោងជាកូ ៃចះងកែុ ង គ្រួ សា រផ្សងនោោះោងគ្តូវ ខ្រកអខ្គ្មកជាំ់ សាម ន ើមះីចិញ្ចឹមំងំអូ ៃ។ ហ៊័រ ខ្ស ៃ មិៃបៃចូ ល្សាលានរៀៃទ្ទ្ួ ល្ការអំ់រំ ូចនកម ង នទ្នទ្ៀតនទ្ ោងយកអខ្គ្មកអី វា៉ា ៃ់ ជាមិ តត ន ើ រ តគ្តុ ក តាមចិ ន ញ្ច ើ ម ថ្ែ ល្់ ។ នគ្កាយ នពល្មាៃការហាមឃ្លត់ មិៃ ឲ្យល្ក់ ូ រ តាមចិ នញ្ច ើ ម ផ្សលូ វ មក អាជី ព ខ្ ល្ល្ម ម បៃ គ្ាៃ់រកអងារគ្ចក្ែំរំស់ោងគ្តូវបៃំញ្ច ំ់ខ្ រ។ ល្ម មោងនពញគ្កមុំអាយុបៃ១៦្ែំ មាតយោងបៃយកោងមកល្ក់ឲ្យហាង គ្សីនសាភ្ិៃីមួយកខ្ៃលងនៅគ្កុងហាណូ យ។ នគ្កាយនពល្កុឡាំ ៏គ្សស់គ្តូវបៃរុោះ នត្យមក ហ៊័ រ ខ្ស ៃ គ្តូ វ បៃនៅខ្កហាងល្ក់ ំ ៃតម កឲ្យហាងនររងនៅតាមនមតត នផ្សសងៗ កែុងគ្ំនទ្សនវៀតណាម។ មក ល្់ចុង្ែំ២០០៦ ហ៊័រខ្សៃ គ្តូវបៃពគ្ង្កត់ មករស់នៅគ្សុកខ្មម រ តាមរយ.ទ្ូ កនៃសាទ្មួយចូល្មកនៃសាទ្មុសចាំ់ ខ្កះរគ្ពំ ខ្ ៃទ្ឹករំស់ខ្មមរ។ នៅនពល្នោោះមិៃខ្មៃមាៃខ្តហ៊័រ ខ្សៃនទ្ខ្ ល្គ្តូវបៃរត់មក

26 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


គ្ចកនកាៃនៅគ្សុ កខ្មម រ នៅមាៃន្រ្សត ី ៃិងកុមារជាតិនវៀតណាមជានគ្ចើៃ ោក់នទ្ៀត ខ្ ល្ំងាំចិ តត ន ធើ អ នោត គ្ំនវសៃតម កគ្សុ ក ខ្មម រ ។ ពួ ក នរនៅតាមទ្ូ ក រស់ ន ៅនល្ើ ទ្ឹក ំំពុល្ំរិសាាៃ ំំផ្លញធៃធ្លៃធមមជាតិខ្មមរ យូរៗក៏នឡើងនាករួចគ្ំកំរំររក សុីនផ្សសងនសៃ ើរខ្តនពញត្ជធ្លៃី ចំខ្ណកគ្សីនពញគ្កមុំនំើកហាងល្ក់មួ លៃ ល្ួចលាក់ គ្ាៃ់ចិញ្ចឹមជី វិត។ ហ៊័រនសៃរស់នៅផ្សៃោះំៃមួយនៅមតំុសៃឹងជ័យ នគ្កាយនពល្ខ្ ល្ តំំៃ់សៃឹ ងជ័យគ្តូវបៃរុោះនរីនោោះនហើយហាមឃ្លត់មិៃឱយមាៃការល្ក់ ូរគ្ំនវណី មក ពួកនរក៏ំូ តរមកជួល្ផ្សៃោះជួរនៅតាម ងវិថ្ីធំៗកណា ត ល្ត្ជធ្លៃីភ្ែំនពញ នហើយ នំើកហាងខ្ំំសា់ត់ៗំៃលំជាផ្សៃោះសំណាក់ ឬនគ្កាមសាលកខាត្៉ា អូនមជាន ើម។ នៅកែុង ផ្សៃ ោះ សំ ណា ក់ រំស់ ពួ ក នរមាៃគ្រំ់ ស កមម ភា ពទំង អស់ នសពនគ្រឿងនញៀៃគ្សវង ង ល្ក់-ទ្ិញថាែំនញៀៃ ៃិងអំនពើអោចរជាន ើម នៃោះជាអំនពើអាណាធិំនតយយខ្ ល្ជា រោំងកែុងការអភ្ិវឌឍជាតិ។ អំនពើអោចរ ជួញ ូរមៃុសសគ្តូវបៃធ្លលក់មកនល្ើហ៊័រ ខ្សៃមតងនទ្ៀត។ ោង គ្តូវនមមយល្់នបកយកមល្ក់ឲ្យកប៉ាល្់នៃសាទ្មួយនៅឈូងសមុទ្ៃនថ្។ ការង្ករ ៏ ធ់ៃ់ធ់រនធើ ឲ្យោងគ្សុតកមាលំងចុោះ ជាល្ំោំ់ ំ៉ាុខ្ៃតពួ កនៅខ្កចក់នគ្រឿងនញៀៃនធើ ឲ្យ ោងមាៃកមាលំង នធើការំៃតរហូតគ្តូវ កមម ករនៃសាទ្ចំ់រំនលាភ្យ៉ា ងនវទ្ោនទ្ៀត ផ្សង។ ហ៊័រខ្សៃគ្តូវរត់នឡើងនាកមក ល្់គ្កុងនទ្ពជាមួយកមម ករនថ្មាែក់ទ្ីំំផ្សុត ោងគ្តូវនរយកមកល្ក់មតងនទ្ៀត ឲ្យរងគសាល្មួយនៅគ្កុងនទ្ពនៃោះ។ ជី វិត ៏ល្ីង ជូរចត់រំស់ហូខ្សៃគ្តូវមកឈំ់កែុងមៃៃីរព៉ាបល្កណា ត ល្ទ្ីគ្កុងទ្ំនៃើំនៃោះ។ - នអេ! អែកំង ោង ឹងមលួៃនហើយ។ រំ ួល្នគ្កាកនៅចំ់ន អែកជម់ឺថ្ែមៗ៖

វាសនាបុប្ផាបទង ី

27


- ំអូៃគ្សី ឹងមលួៃនហើយខ្មៃនទ្?។ ន្រ្សតីរងនគ្ាោះសួរ ូចមមីមនមើល្៍៖ - អែកំងនពល្នៃោះម្ុំនៅទ្ីណា?។ ចំប៉ាអខ្ងអល្ន អែកជម់ឺគ្សាល្ៗ រួចតំ៖ - នៃោះជាមៃៃី រ នពទ្យ... អែ ក ោង ួ ល្ សៃល ំ់ ន ៅតាមផ្សលូ វ ពួ ក ន

ើ ញ ម្ុំ យ កមក

មៃៃរី នពទ្យនៃោះ។ ន្រ្សតីរងនគ្ាោះតំជាមួយទ្ឹកខ្ភ្ែកនជាកជាំ។ - អររុណអែកទំងពីរខាលង ំ ណាស់... នំើកុំខ្តបៃអែកំងទំងពីរនោោះមិៃ ឹង ជាយ៉ាងនម៉ាចនទ្នមើល្នៅ! - មិៃអីនទ្! សូមនទសនតើំូ អៃន្ ម ោះអីខ្ រ? - ម្ុំន្ ម ោះ ហ៊័រ ខ្សៃ, ជាជៃជាតិនវៀតណាម។ រំ ួល្ៃិយយន្ ម ោះនៃោះមតង នទ្ៀត។ - ហ៊័រ...ខ្សៃ...ហ៊័រខ្សៃ...ន្ ម ោះនៃោះពិបកនៅំៃតិច ខ្គ្ំជាភានថ្ ូចនមតច ខ្ រ? ហ៊័រខ្សៃៃឹករិតំៃតិច៖ - ខ្គ្ំជាភាសនថ្ថា កំូ ឬ ំទ្ុម។ រំ ួល្ញញឹមតិចៗ - ូ ន ចែ ោះ ន ើ ម ះី កុំ ឲ្ យពិ ប កនៅ ពួ ក ំងនៅអូ ៃ ឯងថា ំទ្ុ ម ៗ ក៏ ប ៃខ្មៃ នទ្។ ហ៊័រខ្សៃញញឹមតូច៖ - អញ្ច ឹ ង ក៏ ប ៃ... ពិ ន ត្ោះណាស់ ន ហតើ ន ្ ម ោះំទ្ុ ម ...អូ យ ...! អាការ.ជម់ឺ កនគ្មើក ចំប៉ានផ្សតកំទ្ុមឲ្យនរងនៅវិញ៖ - នរងនៅយកកមាលំ ង ណា! ឯងមិ ៃ ទៃ់ ប ៃគ្សួ ល្ នទ្នរងចុ ោះ ំងមិ ៃ រំ ខា ៃ នទ្ៀតនទ្។ - កុំគ្ពួយណា! ំងៃឹងជួយឯង ពួកំងទំងពីរក៏ជាជៃអនោតគ្ំនវសៃតខ្ រ

28 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


នៃោះចំប៉ា ោងជាជៃជាតិ លាវ ចំខ្ណកំងន្ ម ោះរំ ួល្ ំងជាជៃជាតិខ្មម រ មកនធើ ការនៅទ្ីនៃោះជិ តគ្បំ្ែំនហើយ។ ំទ្ុមរំនភ្ើំ ខ្ភ្ែកគ្សីនំើកធំ នហើយំងាំ់ៃូវសាមម ញញឹមតូចមួយ៖ - វាជាការនច ៃយមួ យ ខ្ ល្ម្ុំ បៃមកជួ ំ ពួក ំងៗនៅទ្ី ន ៃោះនទ្វតាពិ ត ជា មាៃខ្ភ្ែកខ្មៃ...តនៅមុមំអូៃៃចាស់ជាមិៃកំគ្ពា ូចមុៃនទ្ៀតនទ្។ - មិៃអីនទ្... ពួកនយើងជាអែកចំណាកគ្សុក ូចាែគ្តូវខ្តជួយាែ... នរងនៅ ណា! ំងនៅនធើំំរមកឲ្យ។

នគ្កាមការនសុើ ំសួ ររំស់តគ្មួតអនោត គ្ំនវសៃតន ថ្ ហ៊័រ ខ្ស ៃគ្តូវ សាាៃទ្ូ ត នវៀតណាមគ្ំចំ ន ៅត្ជាណាចគ្កនថ្ទ្ទ្ួ ល្ ៃិ ង ំញ្ាូ ៃនៅគ្សុ ក កំ ន ណើ ត វិ ញ ។ ហូខ្សៃ បៃទ្ទ្ួល្ការនល្ើកសៃួ យឱយគ្ំក រំរល្ក់ ូរនៅគ្សុកកំនណើតរំស់ោង ឯហានទ្ៀង។ ចំ ខ្ ណកចំ ប៉ា ក៏ ប ៃគ្តឡំ់ ន ៅគ្សុ ក មាតុ គ្ ំនទ្ស វិ ញ តាមំំ ណ ង រំស់ ោ ង។ ោងគ្តល្ំ់ ន ៅគ្សុក កំ ន ណើ ត ឯសុ វ ណណ នមតត គ្ំនទ្សលាវ។ ជី វិ ត ៏ នគ្ាតគ្ាតរំស់ចំប៉ា ៃិងំទ្ុមបៃគ្សាកគ្សាៃតមាៃជីវភាព ៃិងមុមរំរមួយពិត គ្ប ក។ អកុសល្ ចំប៉ាធ្លលក់មួ លៃឈឺ... នគ្កាយនពល្ពិៃិតយ ល្ទ្ធ ផ្សល្ន មាៃផ្សៃុ ក នមនត្រ

ើញថាោង

នអ ស៍ ោងបៃគ្កុ ម ការង្ករទ្ំ់ សាា ត់ ជ ម់ឺ ន អ ស៍ ព ៉ាបល្

នោយថាែំពៃ៉ាអាយុ។ឥឡូវោងមាៃរងងមាំ ធមមតា ូចមៃុសសទ្ូនៅ នហើយោងទ្ទ្ួល្ ភារកិ ចច ថ្មី មួ យ នទ្ៀត ជាគ្រូ ំ នង្កគ ល្ចុ ោះ អំ់ រំ សុ ម ភាព នត្រឆ្ល ង តាមរយ.នភ្ទ្ស មព័ៃធ ឲ្យយុវវជៃលាវគ្ំចំនៅសុវណនមតត ៃិងភ្ូមភា ិ រកណា ត ល្គ្ំនទ្សលាវ។

វាសនាបុប្ផាបទង ី

29


រំ ួល្ ំុ បាខ្មម រមក ល្់នពល្នៃោះក៏បៃំញ្ច ំ់កិចចសៃ៉ាការង្ករនៅគ្ំនទ្ស នថ្នហើយខ្ រ។ សន្រ្ង្កគមជី វិតរំស់ោងខ្ ល្មំតសូ ៃិងចំណាយនពល្នៅំរនទ្ស ៥្ែំ ន ោោះ រឺ ោ ងបៃំំ ន ពញំំ ណ ងយ៉ា ងធំ ន ធងមួ យ ោងបៃំញ្ច ំ់ កា រសិ ក ា នោយនជារជ័ យ... នពល្នៃោះោងជាអែកសម ័គ្រចិតតឲ្យអងគការការពារសិទ្ធិន្រ្សត ី ៃិង កុមារនៅកមពុជា។

ំុបាអភ្័ព ទំងំីទ្ង នៅនពល្នៃោះកាលយជាមរគុនទ្សក៍ ៏គ្ំនសើរ ខ្ ល្ខ្សត ង ឲ្យន

ើញការតសូ ៏នៅតររុករំស់ន្រ្សត ី នរីំគ្មាស់នចញពីរនត ត អវចី រខ្ ល្សងគម

រំស់ពួកនរមិៃឲ្យតនមល ។ ម៉ា៉ា ងនទ្ៀតជាសារមួ យខ្ ល្ំង្កេញពីសាមរគីភាពរំស់ ជាតិ ន្រ្ សត ី ន ៅកែុ ង ភ្ូ មិ ភា រឥណូ ឌ ចិ ៃ ក៏ ូ ច ជាន្រ្សត ី ខ្ មម រ ៃិ ង ន្រ្សត ី ទ ំង ឡាយនៅនល្ើ ពិ ភ្ ព នលាក ឲ្យទ្ទ្ួល្សាគល្់ នល្ើកកំពស់ខ្យៃឌ័រ ៃិងទមទរសិទ្ធ ជា ិ អែក ឹោ.ំ ..៕

នវៀងច័ៃៃ ៃ ៍ ២៥ ធែូ ២០០៨

30 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ


វាសនាបុប្ផាបទង ី

31


ខ្ផ្សែកមួយនៃការផ្សាយសាកល្ះងរំស់សមូហកមមប៉ាកកាខ្មមរ ©រកាសទ្ ៉ា ង២០១១ ិ គ្ធិ រប់បបបយ

lekchumnor@yahoo.com http://khmerpen.blogspot.com

32 និពនធដោយ ឡឹក ជដំ នារ

វាសនាបុប្ផាបីទង-Three Flowers  
វាសនាបុប្ផាបីទង-Three Flowers  

ការតស៊ូរបស់ស្រ្តី​ដើម្បីសិទ្ធសេរីភាព សោកនាដកម្មនៃការជូញដូរភេទ!

Advertisement