Page 1

អំពរី បបៀបវិធីនយា ិ យអំពទ្ី រង់ទ្ាយចទ្រវាល និងវិជ្ជដា ែលបោលពីចបាប់ទ្រួរទ្ាចទ្រវាល ចក្រវាលវិជ្ជា ជ្វិជ្ម ជា ួយនិយាយអំពេី ើមរំេ ែ លបាន ល់នូវេេចរដីចេរមើនខ្លះេ

ើតៃនចររវាឡ ។ បណ្ដរា បជ្ជន

ើយ បាននំគ្នាយរចិតទ ត ុរដារ់នឹងរបស្នេា នះ េ

យ ើ

រេបៀបេរៀបចំៃនការរស្ងចររវាឡ រ៏ែបបេផាឝង ៗ គ្នា េឹងរបរពឹតេត ៅតាមជំេនឿរបេ់ របជ្ជនរនហងេម័យេនះ ។ តាមពួរពុទស្ ធ េនិរជន ( អរាឝរស្ស្តេតេំស្តេរឹត ) ថា ការែបលរេផាឝងៃនេោរេនះ េរើតមរអំពរ ី មម ចំេ អំពេី ើមរំេ

ះវិជ្ទ ជា ំនងេនះេេេៅថា "ចររវាលវិជ្ជា" ជ្វិជ្ែជា លនិយាយពនាយល់

ើតៃនការរស្ង និងេេចរដវី ិនេៃនេោរេនះ ។ តាមពួរេវ៌េតិវាទិនេោល

ថា មានេោរ ២ េឺ ១– េោរជ្ទីរួបរួម ឬភាជនេោរ ២– េោរជ្ទីេៅៃនេតវ និង មនុេាឝ ឬេតវេោរ ។ ឯេតវេោរេនះែចរេចញជ្ េឺ ១– េតវឥតរូប ឬអរូបែ លមានេៅទី ៃទ េ ២– េតវមានរូប ឬរូបិនេៅរនហងចំែ

យ ើ មិនមានេៅរនហងភាជនេោរេទ

រជ្ន់ខ្ពេៃ់ នរូបធាតុ

៣– ពួរេតវែ លមានរូបនឹងរាងេរឹមៃេរ េៅរនហងេោរទាបៗ ចុះេៅេរកាមតាមររុម ពួររបេ់ខ្លអន េ

ើយជ្េតវបរិេភាេកាមេៅរនហងកាមធាតុ ។

ពួរេតវេោរទាំងពួងែបរេចញជ្ ៥ ពួរ លស ២ ពួរ អារររ់ ៣ ពួរ េៅថាេតិ ឬ របេភទរបេ់េងាារវ ត ។ របេភទអេ់េនះែចរេចញជ្េរចើនពួរេៅេទៀត េឺជ្ពួរេទវតា មាន ៣ ពួរ ជ្ពួរមនុេាឝមាន ៤ ពួរ ជ្ពួរេរបតមានែតមួយរបេភទ ូចជ្ េតវតិរច្ឆាន http://aphirati.blogspot.com

ចររវាលវិជ្ជា


ទាំងឡាយ ឯេតវែ លរតូវមានេទាេ ( េតវនររ ) ែចរេចញជ្ ៨ របេភទ រតូវជ្ជ្ន់ កាមធាតុមាន ២០ របេភទ ឬ ២០ អេនលើ ។ េមពរី ជ្ន់េរកាយៗ មរកាន់ែតមានេរឿងរាវា េរចើនៗ េឡើងជ្ងេមពីរជ្ន់ច្េ់ ( េមពីរបាលី ) េឹងមានេេចរដេី រាយរាយេ

យ ើ េេចរដអ ី ធិបាាយ

ពនាយល់អំពវី ិជ្េជា នះ រ៏មានេេចរដេ ី ខា ំ ន់ែតបនតច ិ បនតអចេទ ។ ឯេរឿងរាាវែ លេេបានេ

ើញរនហងេមពីរបាលីច្េ់ៗ េឡើងេៅមុនេម័យពុទកា ធ លេនះ

តាមេមពីរអេ់េនះេំែ ងថា ធាតុមាន ៤ របេភទ ឬែ លេៅថា មហាភូតទាំង ៤ េឺ ទឹរ ី េភលើង ខ្ាយល់ ែ លផាឝគ្ ំ នាជ្ភូតរូបេឡើង ។ (

ល់តមរេេបានបែនែម ) ធាតុទី ៥ មួយេទៀត

េៅថា អាកាេធាតុ ។ ចររវាឡតូចៗ របេ់ឥេ

ៀឌ បុរា

េនះជ្ចំែ

រមួយ

ែ លមានេោលទុររនហងភូមិស្ស្តេតជ្ន់ច្េ់

ថាេៅរណ្ដល ា ពិភពេនះ មានភនេំ មរុ ឬភនរំ ពះេុេមរុុ៍ ៗ េនះជ្េ

្ាះភនំ

ិមាល័យ រពះអាទិតយា ែតងេគ្ចរេៅជុវំ ិញភនេំ នះ េ

ើយេៅេលើភអ នំ េ់េនះ ជ្ទីេែិតេៅៃន

ពួរេទវតាេៅខាងតាបឡងភនេំ នះ ជ្ទីតាំងៃនរបេទេឥេ

ឌៀ ឬជមពឡទវីប េៅទិេ ៃទជុវំ ិញភនេំ នះ

រ៏មានទវីបឯេទៀតៗ ែ រ ។ តអំពេី នះេៅ េទើប ល់េៅវយុម េៅជ្ទឹរ េ

ើយបងឞរឡ ចុះនូវេមុរទទឹរ – េមុរទមាេ ។ េមុរទេនះកាលរតូវខ្ាយល់បរ់េបារ

េរើតេៅជ្អាបមម ម

ឡ ឌ ៈ ែ លមានពពររេរើត

ឌល េ

ើយេៅេលើេនះមាន ីមាេអែ

ិភូមិ េៅេលើែផន េី នះមហាេម

េៅជុំវិញភនរំ ពះេុេមរុុ៍ េ

ែតេឡើងែ លេៅថា កាញ្ចន-

ែតងបងសហរចុះនូវេពរជនីល ចិនដា ី ទឹរ ែ រ ែតងមាន

ើយមានភនទា ំ ំង ៨ ដាច់ឃ្លាតេចញពីគ្នាេដាយមហាេមុរទនឹងេកាះ

ទាំងឡាយ ។ ទវីបទាំងឡាយេទើបេរើតមាន ល ី ជ ស ីជ្តិតាំងេៅេលើ មា ី េ ឬបរិេវ េៅទិេខាងេរើតមានបូវ៌វេិ ទ

ទវប ី

ជ្ទវីបរុះររេដាយទីររុង

ណ្ន់តាន់តាប់ ពួរែ លេៅេលើទវីបេនះមានអាយុ ២៥០ ឆនាំ េ េៅទវីបេនះ ូចរទង់រទាយទវីបរបេ់ខ្លអន េឺទរមង់ែខ្ ១ ចំេ

មាេ ។

និងរេុរភូមែិ

យ ើ ទរមង់មុខ្របេ់មនុេាឝ

ៀង ។

េៅទិេខាងតាបឡងមានជមពឡទវីប ៗ េនះជ្ទីេរើតៃនរពះពុទជ្ ធ មាចាេ់ មនុេាឝទាំងឡាយ េៅេលើទវីបេនះមានអាយុមិន

http://aphirati.blogspot.com

ួេពី ១០០ ឆនេាំ ទ ។ ចររវាលវិជ្ជា


េៅទិេខាងលិច មានអបរេគ្ទានទវីប ៗ េនះេៅចំែ

រទិេខាងលិច ឯមនុេាឝ

ទាំងឡាយេៅរនហងទវីបេនះមានអាយុ ៥០០ ឆនាំ ។ េៅទិេខាងេជើងមានឧតតររុរុទវីប ៗ េនះមិនមានទីររុង មិនមានរេុរភូមិ មនុេាឝ ទាំងឡាយេៅរនហងទវីបេនះមានអាយុ ២០០០ ឆនាំ ។ ឯស្ថាននររែ លមានេភលើងេឆះជ្និចច

េៅឆងាយអំពខា ី ងតាបឡងបំផុតៃនជមពឡទវីប

េដាយចំនួនជ្េរចើនោនេីឡឡែម៉រត ។ រេ្ដន ា ររអអវិចេី នះ េៅទិេខាងតាបឡងផុត េ

រាប់ យ ើ

េៅខាងេលើនររេនះមាននររ ៧ អេនលេើ ទៀតេៅថា េញ្ជវី នររ េៅទីេនះមានខ្ាយល់បរ់មរ រតូវេតវែ លស្លាបេ់ ៅ ឲាយមានជីវិតរេ់េឡើងវិញ មានែខ្ាឝេ្្ា ( កាឡេុតត ) េរមាប់រឹតកាត់ េតវនររឲាយដាច់ជ្រំណ្ត់ៗ េងាាតនររេៅរនហងចេនលាះភនែំ លទងគិចទងគហរគ្នជ្ ា និចច េរាវុវន ររជ្ស្ថានែ លមានេតវនររែរេររទេហាយំខាលាំងេឡើងេៅេទៀត

តាប

នររ

ជ្ស្ថាន

នររែ លមានរេ្ដេា រាលរាល បតាបននររ ជ្រែនលងែ លេ្ដខា ា លាំងណ្េ់ ។ េៅមាននរររងា ៨ រេ្ដេា ទៀត េៅរនហងទីងងឹតេលហប េៅខាងេលើស្ថាននររ ជ្ស្ថាន ពួរេតវតិរច្ឆានែ លេយើងបានេ

ើញេៅរនហងស្ថានមនុេាឝេោរេនះខ្លះែ រ

ែតមិនមានេៅ

រនហងស្ថានេទវេោរេស្ះេឡើយ ។ ឯពួរេរបតរែមងមានោេេពញរនហងស្ថានមនុេឝា េោរ ែតេដាយេរចើនេនះ ពួរេរបត េៅរនហងស្ថានយមេោរជ្អាណ្ចររមួយមាន ៣៦ ែខ្រត ។ អាយុេរបតេនះ ៥០០ ឆនាំ េ

យ ើ រនហង ១ ៃងៃរបេ់េរបតរបែ

ល ៣០ ៃងៃរនហងស្ថានមនុេាឝេោរ ។

ពួរអេុរេៅរនហងេុហាបាតភនរំ ពះេុេមរុុ៍ េរកាមទឹរេមុរទេៅេទៀតេៅទីេនះមានររុង ធំ ៤ មានេេដចេស្យរាជាយ ៤ អងគែ រ ពួរអេុរេរចើនែតនំគ្េនា លើរទ័ពេចញពីពិភពខ្លអន េឡើងេៅចាាំងតទល់ពួរេទវតា ៣៣ អងគ ( ស្ថានៃរតរតឹងាឝ ) ពួររងទ័ពអេុរេនះ មានពួរ យរខជ្ទ័ពរេួច ឯពួរយរខមួយពួរេៅេរកាម ី ( ស្ថានបាតាល ) ឯពួរយរខឯេទៀតៗ េៅ េលើ ី ។ ឯភនរំ ពះេុេមរុេុ៍ នះមានស្ថាន ៤ អេនលើ េៅេលើស្ថានទី ៤ មានមហារាជ ៤ អងគ ជ្

http://aphirati.blogspot.com

ចររវាលវិជ្ជា


េេដចរបច្ំទិេទាំង ៤ ទុរជ្េទោតែា រ េ

ើយមហារាជទាំង ៤ អងគេនះមានរពះជនម ៥០០

ឆនាំ មួយៃងៃរនហងស្ថានេនះជ្ ៥០ ឆនរ ាំ នហងស្ថានមនុេាឝ ។ មហារាជមួយអងគៗ េនះមានបរិវារជ្ចំនួនេរចើន េុទធែតជ្ពួរេភលង ែ លេៅថា េនធពវ ៗ មិនែមនជ្ពួរេទវតាេទ ។ េៅោរ់រណ្ដាលផលឡវែ លេឡើងេៅភនរំ ពះេុេមរុុ៍ មានពួរ េទវតារបេ់រពះអាទិតាយរពះចស្តនរ និងពពួរផ្កយ ា េផាឝងៗ េៅេលើរំពូលភនរំ ពះេុេមរុជ្ ុ៍ ស្ថាន តាវតឹងាឝ រពះឥស្តនរជ្េេដចេទវតា េស្យរាជាយេៅេលើស្ថានេនះ ទីររុងមានរពះរាជវាំងជ័យ ។ ឯអាយុេទវតាេៅស្ថានេនះរំ

ត់ ១០០០ ឆនាំ េ

យ ើ រនហង ១ ៃងៃរបែ

មនុេាឝ ។ េៅមានស្ថានេួេ៌ ៤ ជ្ន់េទៀតជ្ស្ថានបរិេភាេកាមេុ ឯស្ថានរព

េម នះ

ជ្ទីេរើតៃនពួរេទោតា ម ។ ស្ថានអរូបរព

មាន ៤ ជ្ន់ែ រ ពួរ ៣ ជ្ន់ ំបូងជ្ពួរវិញ្ញា

ែ រ។

ែ លជ្ឧបបាតិររំេ

អាហារ ជ្ពួរេទោតមា ា នពនលរឺ េមភ ី េលឺ ដាយខ្លអនឯង ។ េៅស្ថានរព ែ លេៅថា ពួររូបរព

មា ម នែតពួររព

ត ើ េស្យបីតជ្ ិ

មា ម ន ៤ ជ្ន់ ជ្ពួររព ែម លមានែតវិញ្ញា

ឥតរូប

ឋិតិ ជ្ន់ទី ៤ ជ្ពួរេតាតាវាេ ។ េៅមាន

ចររវាឡតូច ៗ េទៀតជ្ចំនួនរាប់ែេនរាប់ោនេរចើនេលើេលន់េ

http://aphirati.blogspot.com

ល ១០០ ឆនាំ ស្ថាន

ន៕

ចររវាលវិជ្ជា

world  

world, khmer dhamma