Page 1

រ ឿងនាងថូនទាសី (ចាក វិ. ខុ.)

(ទឹកមួយកអមរបស់ស្តសរ ីមានសទ្ធា ដូរយកសិ រីកនុងស្ថានសួគ៌បាន)

កនុងពុទកា ា ល, ថ្ងៃមួយព្ពះសមពុទប ា រមព្គស្សរ យាង ្ៅដដន្កាសលជាមួយនិងភិកខុសងឃ ៥០០អងគ ព្ទង់ ាងយូល្ៅសព្មាកព្ពះកាយកនុងងូនព្ាម្ដើមបី កំចាត់បង់នូវមិចាាទិដឋិរបស់ពួកព្ាហ្ម ណ៍កនុងងូនព្ាម ្ ះ ។ ពួកព្ាហ្ម ណ៍ទ្ធំងឡាយបានឮដំណឹងថា ព្ពះ សមពុទព្ា ពមទ្ធំងភិកខុសងឃ្សរ យាងនិមនរ មកដល់ ុ នឹងឆ្ល ងយូល្ៅកនុ ងងូន ្ព្តើយសទ ឹងខាង យ បព្មង


ព្ាម្ហ្ើយ, ពួកព្ាហ្ម ណ៍ព្ពឹទ្ធាចារយទ្ធំងឡាយបាន ព្បកាសព្បាប់ដល់ពួក ព្ាហ្ម ណ៍ជាបរិសទ ័ ថា ្យើង ទ្ធំងអស់ានមិនគបបីគួរសមរាប់រក ឲ្យវតាុ អវីដល់ សមណ្ាតម្ ើយ ។ ម៉ាង្ទៀត ្យើងទ្ធំងអស់ ានព្តសវអូសទូក្ ើងពីកព ំ ង់ឲ្យអស់ ្ហ្ើយរុះ្រីស្ថពន ្ចាល្យញ ទ្ធំងស្ថលាសំណាក់ក៏ព្តសវ រុះ្រីសបសវ្រី រ បឲ្យអស់, ្បើអនកណាមួយ្ៅគួរ សមឲ្យវតាុ អវីដល់ សមណ្ាតមនិងភិកខុសងឃ ព្តសវ្្វើ្ទ្ធសអនក្ ះ ដល់ជី វិត។


ព្ពះសមពុទព្ា ទង់ព្ជាបវិបបការៈរបស់ព្ាហ្ម ណ៍ដូ្ចានះ ្ហ្ើយក៏ ំភក ិ ខុសងឃ ៥០០អងគ្

ះពា ដអា ៏ កាស ឆ្ល ង

សទ ឹង្ៅយុះព្តង់ កណា រ លព្សុក្ ះ ព្ទង់និមនរ ្ៅគង់ ្ព្កាមមលប់្

ើមួយ្ដើមដកបរអណរសងទឹក ។

សម័យ្ ះ មាន ងទ្ធសីមានក់ជាខ្ំប ុ ំ្ រីព្តកូល ព្ាហ្ម ណ៍មួយកនុ ងងូនព្ាម្ ះ កំពុងក្ណរៀតកអម ្ៅដងទឹកអណរសង បាន្ ើញព្ពះមានព្ពះភាគ ក៏ មានយិតរព្ជះថាល្កើត្ ង ើ ,

ងគិតថា សម័យ្នះ្តរ

ណាស់ ព្ពះសមពុទន ា ិងព្ពះសងឃទ្ធំងអស់ព្ពះអងគ ព្បដហ្លជា្ព្សកទឹកខាលំងណាស់បានជាមកគង់កនុងទី


្នះ, អញព្តសវដត ដងទឹក មួយកអមយក្ៅព្ប្គន ្ទើបគួរ ប៉ុដនរ ព្ាហ្ម ណ៍ព្ពឹទ្ធាចារយបាន ក់ក់អាជា្ថា ្បើអនកណា្ៅគួរសមយក វតាុអវីៗ្ៅព្ប្គនដល់ សមណ្ាតមនិងព្ពះសងឃ្នះព្តសវមាន្ទ្ធសដល់ ជី វិត ។

ងគិតដូ្ចានះ្ហ្ើយក៏្ដើរ ហ្ួស្ៅដងទឹក,

លុះព្ត ប់មកវិញសទ្ធាក៏កាន់ដត្កើតខាលំង្ ើងៗ ្ទើបគិតថា ្ណហើយយុះអញបានជួបនឹង ដព្សបុណយដ៏ ព្ប្សើរា៉ង្នះ្ហ្ើយគួរដត្្វទ្ធ ើ នកុំខាន ្ទ្ធះបី្គ សមាលប់ឬក់ក់អាជា្ា៉ងណាក៏តាមការយុះ,

ង ក៏ក

្ណរៀតកអមយូល្ៅកណា រ លហ្វស ងភិកខុសងឃ យកទឹក


មួយកអម្ៅព្ប្គនព្ពះសមពុទៗ ា ព្ទង់ទទួល្ក់យ ព្ពះហ្សរ ទ្ធំងពីរ ដងលងអាការៈឲ្យ ងដឹងថាព្ពះអងគ ព្តសវការទឹក្ ះណាស់ ព្ទង់ចាក់ទឹក្ ះលប់ព្ពះភ័ ស្តករ្ហ្ើយ ឆាន់កនុងទីយំ្ាះមុខរបស់ ង, ្ក់យ អំណាយឫទាិរបស់ព្ពះអងគ ទឹកកនុងកអម្ៅ្ពញដដដល ្ទើបឲ្យកអមទឹក្ ះ ្ៅភិកខុ សងឃទ្ធំង ៥០០អងគឆាន់ ដឆ្អ តសក ប់សកល់្ហ្ើយ, ព្ពះសមពុទព្ា ទង់ព្បទ្ធនទឹកកអម ្ ះដល់ ងងូនទ្ធសី វិញ,

ងបានទទួលកអម្ហ្ើយ

ថាវយបងគលា ំ ព្ពះមានព្ពះភាគ្ៅ្គហ្ក់ឋនរបស់ ង ។ លំក់ប់្ ះ ពួកព្ាហ្ម ណ៍ ទ្ធំងឡាយក៏ចាប់ ង


វាយតប់ប្ណរើយក្ៅឲ្យព្ាហ្ម ណ៍ជា្ៅ វ យ យៗ បានវាយដងម្ទៀតទ្ធល់ដតស្ថលប់ កនុង្ពល្ ះ ្ៅ ។ យំដណកខាងព្ពះមានព្ពះភាគ កាល្បើ ង ងូនទ្ធសី្យញ្ៅផុត្ហ្ើយ ព្ទង់ព្តាស់្ៅ ព្ពះ អាននទ ្ព្បើឲ្យយកបាព្តព្ពះអងគ្ៅដងទឹកអណរសង, ព្ពះអាននទ មន ិ ៊ា ន្ៅដង្ព្ាះខាលយព្ាហ្ម ណ៍វាយ សមាលប់ ព្ទង់្ព្បើជាគព្មប់បីដង ព្ពះអាននទ មិន ៊ា ន ព្បដកក ្ទើបកាន់យកបាព្តនិមនរ ្ៅអណរសងទឹក ព្ាន់ដត្ៅ ដល់មាត់អណរសង ទឹកក៏បាញ់្យញពីកនុង អណរសង្ជារជន់រាយ្ៅ្លើម

ព្បឹងពី លិយភូមិព្សុក


ងូនព្ាម្ ះមួយ រំ្ពយ ប៉ុដនរ ព្តង់កដនល ងដដលព្ពះ សមពុទព្ា ពមទ្ធំងព្ពះសងឃគង់្ ះ ឥតមានទឹកលិយ ្ ើយ ។ ពួកព្ាហ្ម ណ៍ទ្ធំង ឡាយ្ ើញ្ហ្តុអស្ថារយ ដូ្ចានះ្ហ្ើយភិតភ័យខាលំងណាស់ក៏ ំានរត់យូល្ៅសុំ ្ទ្ធសព្ពះសមាមសមពុទថា ា វ យខលន ួ ជា ឧបាសកឧបាសិកា យកព្ពះរតនព្ត័យជាទីពង ឹ ទីរលឹក្សម ើ្ក់យជី វត ិ , ទឹកក៏បាត់អស់រលីងកនុងខណៈ្ ះ្ៅ ។ ឯ ងងូនទ្ធសីដដលព្ាហ្ម ណ៍វាយសមាលប់្ ះ បាន ្ៅ្កើតកនុងស្ថានថ្ព្តព្តិងស មានរូបលអ ឥតឧបមា មាន រសម ីដយងចាំ ង្យញអំពកា ី យផាយ្ៅកនុងទិស


ទ្ធំងពួង មានព្សី្ទពអបសរមួយាន់្ចាម្រាមជា បរិវារសា ត ិ ្ៅ កនុង វិមានមាសមានសណា ឋ នដូយជាទូក កឹង ព្បតិស្ថឋន្ៅ្លើទឹកទិពវកនុងម

ព្សះ្បាកខរណី

មួយ ។ ្លើមាត់ព្សះ មាន្ដើមកបបព្ពឹកសដុះព័ទជ ា ុំ វិញ , កនុងព្សះ្ ះមាន្ដើម

ក ូ ដុះ្ព្ាងព្ាតប្ចា ញ

ផ្កកដផលកលន ិ ព្កអូប ៃុ យ ៃុ ប,

ូក្ ះមានផ្កក ៥

ពណ៌ ខលះ្ដើមជាមាស សល ឹកជាដកវមណី ផ្កកជាព្បាក់ ដផលជាតបសងទទឹម, ខលះ្ដើមជាតបសងទទឹម សល ក ឹ ជាព្បាក់ ផ្កកជាដកវមណី ដផលជាមាស ដុះព័ទព ា ន ័ ា វិមានព្បាស្ថទ ។ កនុង្ពល្ ះ ងគិតពិចារណា្មើល អតីតជាតិ


របស់ ង ក៏បានដឹងសពវ ព្គប់ថា ឱ! អញដដលបាន មក្កើតជា្ទវ្ីតាបរិបូណ៌្ក់យទិពវសមបតរ ិដូ្យនះ ្ក់យស្ថរដតទឹកមួយកអម ដដលអញបានព្ប្គនព្ពះ សមពុទក ា នុងងូនព្ាម, ឥ សវ្នះព្ពះសមពុទគ ា ង់្ៅកនុងទី ្ ះ ពុំទ្ធន់នម ិ នរ ្ៅណា្ ើយ ដូ្យនះគួរដតអញ្ៅ បំ្ពញសមបតរ រិ បស់អញឲ្យវិ្សសជាង្នះ្ៅ្ទៀត, គិតដូ្យនះ ្ហ្ើយ ក៏យុះមកភាលម វិមានព្បាស្ថទក៏ អដណរត្ក់យមកព្បតិស្ថឋន្លើដផនដី កនុ ងទីយំ្ាះ ព្ពះភ័ស្តករព្ពះសមពុទ។ ា ង្ទព្ីតាបាន ំប រិវារទ្ធំង មួយាន់្យញពី វិមានព្បាស្ថទយូល្ៅថាវយបងគំព្ពះ


សមពុទជា ា បរមព្គស។ ្ពល្ ះពួកព្ាហ្ម ណ៍ទ្ធំងឡាយ ដដលកំពុងអងគុយាល់ព្ពះដ៏មានព្ពះភាគក៏្ផអើល ឹ ឆ្ ូ រ នឹក្សៃ ើយ ្ដើមបីឲ្យព្ាហ្ម ណ៍ទ្ធំងអស់បានដង កនុង្ពល្ ះ ព្ពះសមពុទក ា ៏ព្ទង់ព្តាស់សួរ្ទព្ីតាថា មានល្ទព្ីតា អនកបរិបណ ូ ៌ ្ក់យទិពវសិ រី មានពនល ឺ ដយងចាំ ងជានិយា ្តើ ងមកអំពីទណា ី ? បាន្្វើបុណយ អវីកនុងជាតិមន ុ ?

ង្ទព្ីតាព្កាប ទូលថា បពិព្ត

ព្ពះមានព្ពះភាគ ខ្ំព្ុ ពះអងគមកពីឋានថ្ព្តព្តិងស, ុ ងូនព្ាម្នះ កាលពីមសិលមញខ្ំ ុ ព្ពះអងគ្ៅកនុ ងព្សក បានដងទឹកមួយកអមព្ប្គនព្ពះអងគ, លុះព្ត ប់្ៅ


ផទះ ពួកព្ាហ្ម ណ៍ទ្ធំងឡាយដដលអងគុយជុំ វិញ្នះ

ាន ចាប់វាយខ្ំព្ុ ពះអងគប្ណរើរ្ៅឲ្យព្ាហ្ម ណ៍ ្ៅ វ យ របស់ខំព្្ុ ពះអងគៗ បានវាយដងម្ទៀតដរាប ដល់ស្ថលប់ ។ ប ទ ប់មក ងក៏បានដងលង្រៀបរាប់អំពី ទិពវសមបតរ ិរបស់ ងកនុងឋានសួគ៌្ក់យសពវ ព្គប់ លុះ យប់្ហ្ើយព្ពះសមពុទា បរមព្គសព្ទង់សំដដងនូវ្មមកថា ពនយល់អព ំ អ ី រិយសយា្ម៌៤ព្បការ

ង្ទព្ីតាក៏

បានស្ព្មយដល់្ស្ថតាបតរ ិផល កនុង្ពល្ ះ ្ទើប ថាវយបងគលា ំ ព្ពះមានព្ពះភាគ្ៅស្ថានថ្ព្តព្តឹងសវិញ


។ ពួកព្ាហ្ម ណ៍កនុងងូនព្ាមក៏បាន យល់យាស់នវូ លទាិពុទស្ថ ា ស កនុង្ពល្ ះ ។

ំមកអំពន ី ទ្ធ ិ នជាតត

ដកព្សង់្យញពី http://khtbmd.blogspot.com/ ្ក់យ៥០០០ឆានំ

thona tirsey  

book dhamma, khmer dhamma