Page 1

សុវណ្ណសាមជាតក rsirs ព្រះបរមសាសាា កាលព្រង់គង់ព្បថាប់នៅនេតរនមហាវិហារ ព្រង់ព្ាររវភិកុម ខ ួយអងគ ដែលជាអនក ចិញ្ឹម ច មាតាបិតា ព្តាស់នូវព្រះធម៌នរសនាននះថា នកា នុ មំ ឧសុនា វិេឈិ ែូនច នះជានែើម។ ែូចានសាាប់មក កនុងព្កុងសាវតថី មានកុលបុព្តមានក់ ជាបុព្តដតមួយកនុងព្តកូលនសែឋី ដែលមាន សមបតាិ ១៨នកាែិ។ កុលបុព្តននាះជារីព្សឡាញ់ ជារីចនព្មើនចិតនា នមាតាបិតាែ៏នព្កដលង។ នងៃមួយ កុលបុព្តននាះឯង កំរុងនៅនលើព្ាសារ ាននបើកសីហបញ្ជរ សមលឹងនមើលមកងនលធ ់ ំ ន ើញរួកមហាេនកាន់ ផ្កាកព្មង និងនព្គឿងព្កអូបជានែើម នៅកាន់ព្រះនេតរនមហាវិហារ នែើមបីនឹងេួបេុំគ្ននសាាប់នូវព្រះធម៌ នរសនា នរើបគិតថា សូមបីនយើងក៏ព្តូវនៅនឹងនគដែរ។ កាលគិតែូន្ន ះនហើយ នរើបាន្ត់ដចងនូវផ្កាកព្មង និងនព្គឿងព្កអូបនាំយកនៅកាន់ព្រះ វិហារ ព្បកបនោយសទ្ធា ថាវយសំរត់ នភសេ ជះ និងរឹកជានែើម ែល់ព្រះ សងឃ នហើយបូជាែល់អងគព្រះែ៏មានព្រះភាគនោយផ្កាកព្មង និងនព្គឿងព្កអូបទ្ធំងឡាយ ថាវយបងគំរួច ក៏ អងគយ ន រីែ៏សមគួរ។ ុ សាាប់ព្រះធម៌កុង កាលកុលបុព្តានសាាប់ព្រះធម៌នរសនានហើយ

ក៏ានន ើញនទ្ធសកនុងកាមទ្ធំងឡាយ

និងាន

កំណ្ត់អានិសងសននបរវជាជ។ លុះែល់ប រិស័រព្គប់គ្ននព្តឡប់នៅ វិញអស់នហើយ នរើបថាវយបងគំព្រះែ៏មានព្រះ ភាគ រូលសូមបរវជាជ។ ព្រះអងគព្រង់ព្តាស់ែល់កុលបុព្តននាះយ៉ាងននះថា ព្រះតថាគតទ្ធំងឡាយមិនញុង ំ បុព្តដែលមាតាបិតាមិនទ្ធន់ានអនុញ្ញាតឲ្យបរវជាជននាះនឡើយ។ កុលបុព្តននាះ កាលានសាាប់នូវព្រះរុរា ែីកាែូន្ន ះនហើយ នរើបថាវយបងគំព្រះមានព្រះភាគ ព្កាបរូលលាព្តឡប់មកនគហោឋន វិញ ែល់នហើយ ាន ព្កាបសំរះមាតាបិតានោយនសចកាីនគ្នររ រួចាននោលថា បរិព្ត នលាកឪរុក អនកមាាយ កូននឹងបួសកនុង សមានក់ព្រះតថាគត។ លំោប់ននាះ មាតាបិតារបស់កុលបុព្តននាះ ានសាាប់ោកយរបស់កូននហើយ ក៏មានសភារែូចជាដបក នបះែូងជា៧ចនព្មៀក នព្ោះមានបុព្តដតមួយ ញប់ញ័រនោយនសចកានី សនហាចំនោះបុព្ត ាននោលថា កូន សមាលញ់ កូនជារំោំងននព្តកូល ហាក់ែូចជាដកវដភនក ឬែូចជាេី វិតរបស់នយើងទ្ធំងរីរនាក់។ ឪរុកនិងដម៉ា នបើ


នវៀរ្កកូននហើយ នឹងមានេី វិតានែូចនមាចនៅ េី វិតរបស់នយើងទ្ធំងរីរក៏្ស់ណាស់នៅនហើយ នឹងសាលប់ កនុងនងៃននះ នងៃដសែក ឬក៏ខានដសែក យ៉ាងននះ កូននៅព្ាថាន្កន្លឪរុកមាាយនៅនរៀតឬ។ ធមមតា បរវេ្ ជាគឺបុគល គ នធវើាននោយលំាកនព្កដលង កាលព្តូវការព្តជាក់ ក៏រដមងាននតា កាលព្តូវការនតា ក៏រដមង ានព្តជាក់ នព្ោះនហតុននាះ កូនកុប ំ ួសនឡើយ។ កុលបុព្តននាះ ានសាាប់ឮោកយរបស់មាតាបិតាែូន្ន ះ នហើយ ក៏ែល់នូវរុកនខ ទ្ធមនសស អងគយ ុ ឱនមុខ នៅនសាក មិនបរិនភាគអាហារអស់៧នងៃ។ លំោប់ននាះមាតា បិតារបស់កុលបុព្តននាះ ានគិតគ្ននថា នបើកូនរបស់នយើងមិនាននូវការអនុញ្ញាតបួសនរ មុខដតនឹងសាលប់ជា មិនខាន នហើយនយើងនឹងមិនានន ើញកូននរៀតនឡើយ ដតនបើកូនានរស់នៅកនុងនភរជាអនកបួស នយើងគង់ នឹងានេួបព្បរះន ើញមុខតនៅនរៀត។ កាលានគិតគ្នននហើយ នរើបអនុញ្ញាតថា ដនកូនសមាលញ់ មាតាបិតា អនុញ្ញាតនអាយកូននហើយ ចូរកូនបួសចុះ។ កុលបុព្តននាះ ានសាាប់ែូន្ន ះ មានចិតនា ព្តកអរ បនអែនសរីរៈ ទ្ធំងអស់ចុះ ព្កាបនរៀបាទ្ធននមាតាបិតា ថាវយបងគំលា នចញរីព្កុងសាវតថី នៅកាន់នេតរនមហា វិហារ។ នៅែល់នហើយ ានព្កាបថាវយបងគំព្រះភគវា រូលសូមបរវជាជនឹងព្រះអងគ។ ព្រះបរមសាសាាានព្តាស់បអគប់ នអាយភិកុម ខ ួយអងគ បំបួសកុលបុព្តននាះជាសាមនណ្រ។ ្ប់តាង ំ អំរសា ី មនណ្រននាះបួសនហើយ លាភសកាា រៈាននកើតនឡើងយ៉ាងនព្ចើនែល់នលាក។ សាមនណ្រននាះានញុង ំ អា្រយនិងឧបេាយ៍នអាយនព្តកអរ លុះ ព្គប់ព្រះេនមនហើយ ក៏ានឧបសមបទ្ធជាភិកុខ សិកាព្រះធម៌ព្រះ វិន័យាន៥វសាក៏គិតថា នយើងនៅកនុងរីននះ ព្ចបូកព្ចបល់នៅនោយរួកញតិជានែើម

មិនសមគួរែល់នយើងនឡើយ។

ព្រះភិកុព្ខ ាថាននឹងបំនរញនូវ

វិបសសនាធុរៈ នរើបនរៀនព្រះកមមោឋនកនុងសំណាក់ព្រះឧបេាយ៍ នហើយនចញអំរនី េតរនមហាវិហារ នៅកាន់ បច ចនាព្គ្នម

ានអាព្ស័យនៅនឹងនសនាសនៈកនុងនព្រ

នាបច ចនាព្គ្នមននាះឯង។

ព្រះភិកុអ ខ ងគននាះចនព្មើន

វិបសសនាកនុងរីននាះ សូមបីរាយមែល់នៅ១២ឆ្នំ ក៏មិនអាចញុង ំ នូវគុណ្ វិនសសនអាយនកើតនឡើងាននឡើ យ។ ចំដណ្កមាតាបិតារបស់ភិកុខ វិញ នរលនវលាានកនលងនៅៗ រួកេនទ្ធំងឡាយដែលជាអនកនធវដើ ព្ស ឬជា អនកេួញែូរនអាយនលាកនសែឋីននាះ ានកាន់យកនូវសមបតាិននាះៗ ជារបស់ខន លួ តាមដែលខលន ួ នរញចិតា សូមបី ទ្ធសកមមករកនុងផ្ទះជានែើម ក៏កាន់យកមាសព្ាក់ និងរបស់របរនផ្សងៗ រត់នចញរីផ្ះទ អស់នៅ។ នព្កាយមក េនទ្ធំងរីរនាក់ននាះធ្លលក់ខន លួ ែល់នូវកាីរុកល ខ ំាក មិនមានអនករំនុកបព្មុងសូមបីដតមានក់នឡើយ ព្តូវលក់ផ្ះទ នហើយក៏មិនមានរីអាព្ស័យនៅ

ែល់នូវភារជាបុគល គ ដែលគួរនអាយអាណ្ិតនព្កដលង។

នសលៀកែណ្ា ប់សំរត់្ស់ៗ កាន់អំដបងនែើរសូមទ្ធននគ អាព្ស័យនៅនព្កាមនែើមន នរ។

េនទ្ធំងរីរព្តូវ

ើ ឬសំយបផ្ទះននអនកែ


កនុងកាលននាះ មានព្រះភិកុម ខ ួយអងគនចញ្ករីវតានេតរនមហាវិហារ នៅែល់រនី ៅនាបច ចនាព្គ្នម ចូលនៅកនុងនព្រ ដែលជាលំនៅននភិកុប ខ ុព្តរបស់នសែឋីអនាថាននាះឯង។ ភិកុនខ សែឋីបុព្តាននធវើនូវអាគនាក ុ វតា ែល់ភិកុង ខ ីនម នាះ និងគង់អងគយ ុ នៅជាសុខនហើយ នរើបសួរថា នលាកែ៏មានអាយុ និមនាមករីណា? ព្រះភិកុខ អាគនាក ុ ក៏ានន្លើយថា ខ្ំព្ុ រះករុណាមកអំរព្ី រះនេតរនមហាវិហារ។ ព្រះភិកុនខ សែឋីបុព្តក៏ានសួរែល់ការ គង់នៅជាសុខរបស់ព្រះបរមសាសាា និងព្រះមហាសាវ័កជានែើម នហើយក៏ានសួរែល់មាតាបិតារបស់ខន លួ ថា នលាកែ៏មានអាយុ ព្តកូលនសែឋីន្មះននាះ កនុងព្កុងសាវតថីសុខសបាយនរ? ភិកុអា ខ គនាក ុ តបថា អាវុនសា នលាកកុំសួរនាំែល់ព្តកូលននាះនឡើយ។ ភិកុនខ សែឋីបុព្តសួរថា នតើយ៉ាងែូចនមាច នលាកែ៏មានអាយុ? ភិកុខ អាគនាក ុ ាននរៀបរាប់ថា ព្តកូលននាះ ខ្ំព្ុ រះករុណាានឮមកថា មានកូនព្បុសដតមួយ នហើយកូនននាះាន នចញបួសកនុងព្រះរុរសា ា សនា ្ប់តាង ំ រីកូននចញបួសនៅកាលណា ព្តកូលននាះក៏មានការធ្លលក់ចុះ វិនាស ហិននហាចនូវព្ររយសមបតាិជាបនាបនាទប់ ឥឡូវននះ នសែឋីទ្ធំងរីរននាះ ជាមនុសសអត់ព្ររយកំព្រីកំព្ោគួរនអា យអាណ្ិតនព្កដលង។ គ្នត់ទ្ធំងរីរកាន់អំដបងនែើរសូមទ្ធន អាព្ស័យនៅតាមសំយបផ្ទះរបស់អក ន ែនរ។ ភិកុនខ សែឋីបុព្តសាាប់នហើយ ក៏មិនអាចនឹងរប់ចិតា ា ន រឹកដភនកព្សក់មកនជាគព្រះភ័ក្តកា យំញ័រញក់អស់ទ្ធំង ខលន ួ កនុងនរលននាះឯង។ ព្រះភិកុអា ខ គនាក ុ ន ើញែូន្ន ះ សួរថា អាវុនសា នម៉ាចានជានលាកយំ? ព្រះភិកុនខ សែឋី បុព្ត តបថា នលាកែ៏មានអាយុ អនកទ្ធំងរីរននាះជាមាតាបិតារបស់ខព្ំ ុ្ រះករុណា។ ភិកុអា ខ គនាក ុ ៈ នោលថា មាតាបិតារបស់អាវុនសា

ែល់នូវនសចកាី វិនាសនព្ោះអាព្ស័យអាវុនសាហងនឹ នហើយ

ចូរអាវុនសានៅបែិបតាិ

មាតាបិតាននាះនៅ។ ភិកុនខ សែឋីបុព្តគិតថា អាតាមអញសូមបីរាយមអស់១២ឆ្នំ ក៏មិនអាចសនព្មចាននូវ មគគផ្លអវីនឡើយ គឺនយើងជាបុព្តអភ័រ វ ព្បនយេន៍អនី វ ោយព្ររយគឺបរវជាជននះ អាតាមអញនឹងសឹកនៅជា ព្គហសថ ចិញ្ឹម ច មាតាបិតា នអាយទ្ធន ែូនច នះនឹងជាបុគល គ មានសុគតិភរព្បព្រឹតនា ៅកនុងជាតិខាងមុខានដែ រ។ គិតែូន្ន ះនហើយ ក៏ានព្បគល់កដនលងនៅកនុងនព្រននាះ ែល់ភិកុអា ខ គនាក ខ គនាក ុ ៈ នមសាារព្រះភិកុអា ុ ៈ ដែល នលាកជាព្រះនងរៈនហើយ ដសែកនឡើងនរើបនចញអំរនី ព្រ នៅនោយលំោប់ផ្វលូ រហូតែល់ វិហារខាងនព្កាយព្រះ នេតរន មិនឆ្ៃយរីព្កុងសាវតថី។ កដនលងព្តង់ននាះមានផ្លវូ ដបកជារីរ ផ្លវូ មួយនៅព្កុងសាវតថី ឯផ្លវូ មួយនរៀត នៅកាន់ព្រះនេតរនមហាវិហារ។ ព្រះភិកុខ

ប់ នហើយនររានៅរីននាះ គិតថា នឹងនៅរកមាតាបិតាមុន ឬនៅ

គ្នល់ព្រះរសរលមុនហ ន៎ នហើយគិតនរៀតថា នយើងមិនានេួបមាតាបិតាយូរនហើយក៏រត ិ ដមន ដត្ប់តាង ំ រី ននះនៅ នយើងនឹងគ្នល់ព្រះរុរជា ា អមាចស់ាននោយលំាក នងៃននះនយើងនឹងគ្នល់ព្រះអងគ នហើយសាាប់ព្រះ ធម៌នរសនាសិន ដសែកនឡើងសឹមនៅរកមាតាបិតារីព្រលឹម។ គិតនហើយ ព្រះភិកុក ខ ល ៏ ះបង់ផ្វលូ នៅរីព្កុង សាវតថី នព្ោះមានឧបនិសស័យលជាគ្ន ែ ន នរើបចូលកាន់មាគ្ន៌នៅកាន់មហាវិហារព្រះនេតរន ក៏ានែល់មហា


វិហារកនុងនវលាលាៃ ច។ កនុងនងៃននាះឯង ព្រះសាសាាព្រង់ព្តួតនមើលឧបនិសស័យននសតវ កនុងនវលាេិតភលឺ ព្រង់ រតន ញ ើ ឧបនិសស័យននភិកុអ ខ ងគននាះ នរើបព្រះអងគព្រង់ព្តាស់រណ្៌នាគុណ្ននមាតាបិតា នោយមាតុនាស កសូព្ត កនុងនរលដែលភិកុនខ នាះនិមនាមកែល់។ ភិកុនខ នាះ

រនៅខាងនព្កាយបំផ្ុតននបរិស័រ សាាប់ព្រះធមម

កថាែ៏រិនរាះ នរើបរំរឹងថា អាតាមអញានគិតថា នឹងនៅជាព្គហសថ នរើបអាចបែិបតាិបព្មុងបនព្មើមាតាបិតា ិ ក៏នធវើនូវឧបការៈែល់មាតាបិតាានដែរ។ នបើនយើងមិនាន ាន ប៉ាុដនាព្រះសាសាាព្រង់ព្តាស់ថា សូមបីបរវេត មកគ្នល់ព្រះសាសាាជាមុននរ

នយើងនឹងាត់បង់នូវបរវជាជដែលមានសភារដបបននះជារុំខាន។

ឥឡូវននះ

នយើងមិនព្តូវសឹកជាព្គហសថនឡើយ គឺនៅជាបរវេិតដបបននះឯង នហើយនឹងរំនុកបព្មុងមាតាបិតាតនៅ។ ព្រះភិកុអ ខ ងគននាះានព្កាបបងគំព្រះបរមសាសាា។ ព្រលឹមនឡើង ានចូលនៅកាន់នរាងសាលកររួលភតាាហារ និងយគូដែលាននោយសាលក។ ជាភិកុនខ ៅនព្រ ១២ឆ្នំ ានែល់នូវភារែូចជាអនកបរាេ័យនហើយ។ ព្រះភិកុខ នចញអំរព្ី រះនេតរន ចូលនៅកាន់ព្កុងសាវតថី គិតថា នឹងររួលយគូមុន ឬក៏នៅរកមាតាបិតាមុនហ ន៎ នហើយ ានសនព្មចចិតថា ា នៅររួលយគូសិន នព្ោះការមាននែរនរចូលនៅរកមនុសសកំព្ោ ជាការរុស ំ មគួរនឡើ យ។ ព្រះភិកុនខ រើបកាន់យកយគូ និមនានៅ

រនៅនកាលងទ្ធវរផ្ទះ្ស់ របស់មាតាបិតា ានន ើញមាតាបិតា

នែើរសូមបបរយគូ នហើយចូលនៅអាព្ស័យនឹងសំយបផ្ទះអនកែនរ អងគយ ុ នៅរីននាះ ែល់នូវភារជាមនុសស កំព្ោនិងលំាកនតាកយ៉ាកែ៏នព្កដលង។ ព្រះភិកុក ខ ៏មាននសចកាីនសាកនកើតនឡើង មានរឹកដភនកហូរ

រនៅ

កនុងរីេិតននាះ។ មាតាបិតាសូមបីន ញ ើ កូននហើយក៏្ម ំ ិនាន។ មាតារបស់ភិកុនខ នាះ សំគ្នល់ថា ភិកុនខ នាះ រនែើមបីបិណ្ឌាត នរើបនោលថា បរិព្ត នលាកមាចស់នអើយ ចអាន់បិណ្ឌាត ឬក៏អីៗ វ ដែលគួររំោឆ្ន់ ដែល នឹងគួរព្បនគននលាកមាចស់ននាះ ខ្ំព្ុ រះករុណាមិនមាននរ សូមនិមនានៅខាងមុខនរៀតចុះ។ ព្រះភិកុា ខ នសាាប់ នហើយ ក៏បដនថមនសចកាីនសាកយ៉ាងខាលំងកាល រឹកននព្តានជាគព្រះភ័ក្តកា នែើមកអួលអាក់និយយមិនរួច កាុកកាល ួ កនុងចិតនា ព្កដលង។ សូមបី មាតានោលែូន្ន ះរីរបីែង ក៏នៅ

រធមឹងកនុងរីននាះ។ លំោប់ននាះបិតារបស់ភិកុខ

ាននិយយនឹងភរិយថា នៅនមើលនអាយេិតនមើល ជាបុព្តរបស់នយើងនរែឹង។ មាតាក៏នព្កាកនឡើង នែើរនៅ េិតសមលឹងនមើល ក៏្ា ំ ន។ មាតារន់នេើងអងគយ ុ ចុះ យំដព្សកនរញរំហឹង ឱនព្កាបនៅេិតាទ្ធរបស់ភិកុខ ប រិនរវនាការញ័រអស់ទ្ធំងកាយែូចនគអព្ងួន។ ចំដណ្កបិតា ក៏ដព្សកយំនែើរនៅេិតកូនរបស់ខន លួ គួរនអាយ ព្សនណាះនព្កដលង។ ភិកុខននាះ ន ញ ើ មាតាបិតាែូនច នះ ក៏មិនអាចនឹងរប់កាយាន ក៏យំនចញសនមលងមកនព្ត ហូៗ មួយដភលកនព្កាយមក នរើបភិកុខ ខ ំរប់នសចកាីនសាក នហើយនោលថា នញមទ្ធំងរីរកុគ ំ ិតអវនី ឡើយ អាតាម នឹងចិញ្ឹម ច នញមទ្ធំងរីរនអាយជាសុខសព្មានា។

ព្រះភិកុា ខ នញុង ំ មាតាបិតានអាយកក់នតាកនុងចិតនា ហើយ

ានេូននូវយគូែល់នញមទ្ធំងរីរ និងនអាយគ្នត់អងគយ ុ កនុងរីែ៏សមគួរមួយ នហើយាននិមនានៅបិណ្ឌាត


នាំភិកាខហារមកេូនគ្នត់នអាយបរិនភាគនរៀត កាលដែលសួរែឹងថា គ្នត់ប រិនភាគដ្ែតនហើយ នរើបនិមនារក ចអាន់នែើមបីខន លួ ឯង។ ព្រះភិកុា ខ នរករីកដនលងែ៏សមគួរេូននអាយមាតាបិតាអាព្ស័យនៅ នហើយានបែិបតាិ រំនុកបព្មុងនូវនញមទ្ធំងរីរ នោយយកចិតរ ា ុកោក់ជារីបំផ្ុត សូមបីភតាដែលនកើតនឡើងកនុងបកខគឺបកខភតាជា នែើម ដែលខលន ួ ានមក ក៏េូនែល់មាតាបិតា។ ខលន ួ ឯងនិមនាបិណ្ឌាត ានមកក៏ឆ្ន់ មិនានក៏អត់។ ាន សំរត់្វំ សាក៏នោយ សំរត់យ៉ាងណាមួយដែលជាអតិនរកលាភក៏នោយ ក៏េូនែល់មាតាបិតា នហើយនាក គក់ព្េលក់សំរត់្ស់ៗ ដែលនញមទ្ធំងរីរនសលៀកែណ្ា ប់នហើយ នែរប៉ាះសព្មាប់នព្បើព្ាស់នសលៀកែណ្ា ប់ខន លួ ឯ ង។ នងៃដែលភិកុអ ខ ងគននាះានចអាន់ឆ្ន់មានតិចនងៃណាស់ នងៃដែលមិនានមាននព្ចើនជាង ឯចំដណ្កសំរត់ នសលៀកែណ្ា ប់ដែលជាចីវររបស់នលាក នៅហ មងនរញរី។ កាលភិកុច ខ ិញ្ឹម ច បែិបតាិមាតាបិតារហូតមក ក៏មាន រូបកាយសគមសាគ ំង ទ្ធំងសមបុរក៏នៅហ មង ្ែឹងេំនីររគីមរគ្នម រវីមរវាមនៅនោយសរនស ទ្ធំងសាច់នលឿង សាល ំងនរៀតផ្ង។ ព្រះភិកុស ខ ងឃទ្ធំងឡាយ ានន ញ ើ រូបកាយរបស់ភិកុនខ នាះនហើយ ក៏សួរថា អាវុនសា កាលមុនសរីរវ ណ្ណៈរបស់នលាកព្សស់បស់ណាស់ ប៉ាុដនាឥឡូវននះ មានសភារនសលកសាល ំងសាគ ំងសគម នៅហ មង មិនព្សស់បស់ នតើរាធិនកើតនឡើងែល់អាវុនសាឬ? ភិកុនខ នាះានតបថា នលាកទ្ធំងឡាយ ខ្ំព្ុ រះករុណាមិនមានរាធិនរ ដត មានធុរៈព្តូវចិញ្ឹម ច មាតាបិតា។ ភិកុទ្ធ ខ ំងឡាយក៏នោលតិះនែៀលថា អាវុនសាកាន់យករបស់ដែលនគនអាយ នោយសទ្ធា នៅនអាយែល់រក ួ ព្គហសថ ជាការនធវម ើ ិនសមគួរនឡើយ។ ភិកុនខ នាះានសាាប់ោកយភិកុទ្ធ ខ ំងឡាយ នហើយ មានការនអៀនខាមស នហើយលះបង់នូវការរំនុកបព្មុងមាតាបិតារបស់ខន លួ នរៀតផ្ង។ ភិកុទ្ធ ខ ំងឡាយ នៅមិនទ្ធន់នរញចិតា នរើបនាំគ្នននៅគ្នល់ព្រះែ៏មានព្រះភាគ ព្កាបរូលថា បរិព្តព្រះអងគែ៏ចនព្មើន ភិកុខរូប ននាះ ានញុង ំ របស់ដែលនគនអាយនោយសទ្ធានអាយធ្លលក់ចុះ នោយការចិញ្ឹម ច ព្គហសថ។ ព្រះសមពុរាព្រង់ ព្តាស់នៅភិកុអ ខ ងគននាះមកសួរថា ដនភិកុខ ានឮថា អនកានយកវតថុដែលនគនអាយនោយសទ្ធានៅចិញ្ឹម ច ព្គហសថរិតដមនឬ? ភិកុនខ នាះតបថា បរិព្តព្រះអងគែ៏ចនព្មើន រិតដមន។ ព្រះែ៏មានព្រះភាគ មានព្រះបំណ្ង នឹងសរនសើរការព្បព្រឹតរា បស់ភិកុនខ នាះ

និងព្រះអងគព្រង់ព្រះបំណ្ងនឹងព្បកាសនូវបុរច វ រិយរបស់ព្រះអងគ

នរើបព្រង់ព្តាស់សួរបដនថមថា កាលដែលអនកចិញ្ឹម ច នូវរួកព្គហសថននាះ នតើចិញ្ឹម ច នូវរួកព្គហសថណា? ភិកុខ ននាះន្លើយថា បរិព្តព្រះអងគែ៏ចនព្មើន រួកព្គហសថននាះគឺជាមាតាបិតារបស់ខព្ំ ុ្ រះករុណា។ នែើមបីញុង ំ ឧសា ហៈនអាយនកើតនឡើងែល់ភិកុនខ នាះ ព្រះសាសាាានព្បទ្ធននូវសាធុការបីែងថា សាធុ! សាធុ! សាធុ! នហើយ ព្រះអងគព្តាស់ថា មានលភិកុខ អនកតាំងនៅកនុងផ្លវូ ដែលតថាគនែើរនហើយ នព្ោះថា សូមបីបុរច វ រិយរបស់តថាគត


ក៏ានរំនុកបព្មុង ចិញ្ឹម ច មាតាបិតារបស់ខន លួ ដែរ។ ភិកុខដែលចិញ្ឹម ច មាតាបិតាននាះ ក៏ាននូវការ រីករាយចិតែ ា ៏ នព្កដលង។ លំោប់ននាះ ព្រះភិកុទ្ធ ខ ំងឡាយក៏ានព្កាបរូលអារាធនាសូមព្រះភគវាព្រង់ព្បកាសនូវព្រះបុរ វ ចរិយ នរើបព្រះអងគនាន ំ ូវអតីតនិទ្ធនមកសដមាងែូចតនៅ៖

អតីតនិទ្ធន មានលភិកុទ្ធ ខ ំងឡាយ កនុងអតីតកាល នៅរីដែលមិនឆ្ៃយរីព្កុងោរាណ្សី មានភូមិរបស់នាយព្ោន មួយឋិតនៅនព្តើយអាចននរននលគអគ និងភូមិរបស់នាយព្ោនមួយនរៀតឋិតនៅនព្តើននាយននរននល។ កនុងភូមិ ទ្ធំងរីរននាះ ភូមិនិមួយៗមានព្បមាណ្ជា៥០០ព្តកូល នាយននសារដែលជាធំរីរនាក់ននភូមិទ្ធំងរីរននាះជា សមាលញ់នឹងគ្នន រួកនគសនាថា នបើមានក់មានកូនព្បុស នហើយមានក់នរៀតមានកូនព្សី រួកនគនឹងនធវើអាវាហ វិវាហមងគលែល់បុព្តធីតាននាះ។ លំោប់ននាះ កនុងផ្ទះនាយននសារដែលជាធំកុង ន ភូមិនព្តើយអាយ ានព្ប សូព្តបុព្តសមតាមព្ាថាន មាតាបិតាោក់ន្មះថា រុកូលកុមារ នព្ោះកុមារននាះ រួកញតិទ្ធំងឡាយររួល នោយរុកូលរក្តសាកុង ន ខណ្ៈដែលព្បសូព្ត។ ឯនាយននសារកនុងភូមិនព្តើយនាយ ក៏ានធីតា នអាយន្មះថា ារិកាកុមា រី នព្ោះនាងព្សីព្បសូព្តនៅនព្តើយនាយ។ ែល់នរលកុមារទ្ធំងរីរចនព្មើនវ័យ មាតាបិតាទ្ធំងរីរ ខាងក៏ផ្ស ំផ្គំអក ន ទ្ធំងរីរជាភរិយសាវមី នទ្ធះជាបុព្តទ្ធំងរីរមិនព្ាថាននឹងកាមគុណ្ក៏នោយ។ នព្កាយរីាន នធវើអាវាហ វិវាហមងគលនហើយ រួកនគទ្ធំងរីរមិនានធ្លលក់ចុះកាន់សមុព្តគឺកិនលសនឡើយ គឺនគនៅជាមួយគ្នន ែូចជាមហាព្រហ មែូន្ន ះឯង។ រុកូលបណ្ឌ ិតមិនសមាលប់ព្តីឬសតវែនរនឡើយ សូមបីដតសាច់ដែលបុគល គ នាំមក ក៏មិនលក់ែូរអវីទ្ធំងអស់។ នព្កាយមកមិនយូរប៉ាុនាមន អនកទ្ធំងរីរក៏សុំអនុញ្ញាតមាតាបិតានែើមបីនចញបួស។ មាតាបិតាក៏អនុញ្ញាត។ រុកូលបណ្ឌ ិតនិងនាងារិកាែ៏ឆ្លតនវ មាននសចកាី រីករាយនព្តកអរ ព្កាបសំរះមាតា បិតានហើយនចញអំរផ្ ី ះទ នៅកាន់ហិមវនាព្បនរសតាមែងរននលគអគ សំនៅព្តង់នៅសទឹងមិគសមមតាដែលហូរ មករីភនំហិមោនា ្ក់ចូលនៅរននលគអគននាះឯង។ ខណ្ៈននាះ រិភរននសកានរវរាេសដមាងនូវអាការៈនតា នឡើង នសាចសកាព្រង់អាវេ ជនាការព្តួតព្តារិ្រណានមើល ានព្ជាបនហតុការណ្៍ននាះ ព្រង់កា ៏ ននអាយ វិសសកមមនរវបុព្តមក នហើយព្តាស់ថា ដនមានល វិសសកមមនរវបុព្ត មហាបុរសរ័តទ្ធ ន ំងរីរអអគនាំគ្នននចញ្ក ផ្ទះ ព្ាថាននឹងបួសជាតបៈឥសី ានចូលនៅកាន់នព្រនាហិមវនាព្បនរស នព្ោះែូន្ន ះ គួរនអាយនលាកទ្ធំងរីរ ិ បរិកាខរ នែើមបីនលាកទ្ធំងរីរននាះ ននាះានរីនៅអាព្ស័យផ្ង។ អនកចូរនិមិត ម នូវបណ្ណសាលា ព្រមទ្ធំងបរវេត


កនុងរី្ប់អរ ំ ស ី មមតានរីមក នអាយមានបរិនវណ្ែ៏សមរមយ។ ព្រះ វិសសកមមនរវបុព្ត ានររួលនូវព្រះរាេ បញ្ញជរនហើយ ាន្ត់ដចងនូវកិច ចការទ្ធំងរួងរួចរាល់នហើយ នរើប វិលមករីឋានរបស់ព្រះអងគវិញ។ រុកូល បណ្ឌ ិត និងនាងារិកា ានន ញ ើ ផ្លវូ ែ៏សមរមយដែល វិសសកមមនរវបុព្តនិមិត ម ននាះ ក៏នែើរតាមផ្លវូ ននាះរហូត ិ ទ្ធំងឡាយដែលមាននៅកនុងបណ្ណសាលាននាះ សកានរវរាេជា ែល់អាព្សមបរ។ នោយែឹងថាបរិកាខបរវេត អនកព្បទ្ធននអាយ រួកនគទ្ធំងរីរក៏នោយនូវសំរត់សាែកនចញ ព្រង់នភរជាតាបស តាបសសិនី។ ទ្ធំងរីរអងគ ចនព្មើននមតាាភាវនាកនុងនព្រមិនមាននៅហ មងនឡើយ។ នោយនមតាានុភារថានក់កាមាវចរភូមិរបស់បរវេិតទ្ធំង រីរ ព្មឹគព្ី មឹគ្ន ទ្ធំងបកសីកុង ន នព្រទ្ធំងរួង ព្តឡប់ជាមាននមតាាចិតែ ា ល់គ្នន មិនមានសតវណានបៀតនបៀនែល់ សតវណានឡើយ។

ារិកាតបសសិនីនៅនរលបចសសម័ ចូ យ

ាននរៀបចំរឹកនិងរបស់សព្មាប់ឆ្ន់រុកនព្សច

នហើយ នាសសមាែតអាព្សមបរ ព្រមទ្ធំងកិច ចទ្ធំងរួង។ ែល់នវលាបុរណ្ វ ា សម័យ តាបសតាបសី មិនមានអវី ជាការខវលខា ់ វ យ ាននាំយកផ្លាផ្លមកឆ្ន់ នហើយចូលកាន់បណ្ណសាលានរៀងខលន ួ ចនព្មើនសមណ្ធម៌ សនព្មចការនៅកនុងរីននាះៗឯង។ នវលាកនលងនៅ សកានរវរាេានរិ្រណាន ញ ើ ថា នឹងមានអនារាយដភនកែល់ព្រះមុនីទ្ធំងរីរននះ។ ព្រង់ក៏ានចុះរីនរវនលាក ចូលនៅរករុកូលបណ្ឌ ិត នមសាារនហើយព្រង់សិត ថ នៅកនុងរីែ៏សមគួរ នហើយព្តាស់ ថា បរិព្ត អនកដសវងរកគុណ្ែ៏ចនព្មើន អនារាយនឹងព្ាកែែល់នលាកទ្ធំងរីរ ែូនច នះគួរដតនលាកទ្ធំងរីរមាន បុព្តរុកសព្មាប់បែិបតាិតនៅ គឺសូមនលាកទ្ធំងរីរនសរនូវនលាកធម៌។ រុកូលបណ្ឌ ិតសាាប់នហើយ នោលថា បរិព្ត សកានរវរាេ ព្រះអងគព្តាស់អន ី វ ឹង អាតាមទ្ធំងរីរសូមបីនៅកណាាលផ្ទះ ក៏មិនាននសរនូវនលាកធម៌ នឡើយ គឺនយើងទ្ធំងរីរលះនូវនលាកធម៌ននះនោយនខពើមរនអើម ែូចជាការនខពើមនូវគំនរលាមកដែលនរញនៅ នោយែងាវូ ក៏ឥឡូវនយើងទ្ធំងរីរចូលមកបួស នឹងនធវន ើ ូវកមមែូន្ន ះានយ៉ាងែូចនមាចនៅ។ សកានរវរាេព្តាស់ ថា បរិព្ត ឥសីែ៏ចនព្មើន នលាកមិន្ំាច់នធវើយ៉ាងននាះនឡើយ នលាកព្គ្នន់ដតយកនែនៅសាទបអដងែលនោះ ារិកាតបសសិនប ី ៉ាុនណាណះ កនុងនវលាដែលនាងមានរែូវ អត់មានព្តូវនធវើអនី វ រៀតនរ។ រុកូលបណ្ឌ ិតតបថា មហា បរិព្ត នបើព្តឹមប៉ាុនណ្ណះ អាតាមននះអាចនធវា ើ ន។ សកានរវរាេនមសាាររុកូលតាបសនហើយ នរើប វិលនៅឋាន ព្រះអងគវិញ។ ចំដណ្ករុកូលបណ្ឌ ិត ក៏ានព្ាប់ការរិតែល់ា រិកា នអាយនាងែឹងខលន ួ ជាមុន លុះែល់នវលា នាងមានរែូវ នរើបយកហតាថនៅសាទបអដងែលព្តង់នផ្ទរបស់នាងកនុងកាលននាះ។ ព្គ្នននាះព្រះនោធិសតវកច ៏ ុះ ្ប់បែិសនាិកុង ន នផ្ទនាងារិកា លុះកនលងនៅ១០មាសា នាងក៏ព្បសូព្តបុព្តមានសមបុរលល ែ ះែូ ែ ចមាស នរើប មាតាបិតាោក់ន្មះថា សុវណ្ណសាមកុមារ។ កនុងនវលាដែលារិកាតបសសិនីចូលនព្រនែើមបីរកផ្លាល នាងកិន្


នរីទ្ធំងឡាយដែលឋិតនៅខាងកនុងនព្រភនំ ានមកព្បេុំគ្នននធវើនារីជានមនោះ រីករាយសបាយរួមរស់ជាមួយ សុវណ្ណសាមកុមារ។ តាបសតាបសីទ្ធំងរីរ ានព្សង់វា រីនអាយែល់ព្រះនោធិសតវនហើយ ក៏ោក់នអាយផ្ទំនា បរមសាលា កនុងខណ្ៈននាះនាងកិន រន ីទ្ធំងឡាយ នាំគ្ននបីសុវណ្ណសាមកុមារនៅព្សង់រឹកនៅនាចននាលះភនំ នហើយ នឡើងកាន់កំរូលភនំព្បេុំនៅនោយផ្កា ានព្បោប់នអាយសុវណ្ណសាមកុមារនៅនោយបុបជា ផ តិនផ្សងៗ នព្ាះ ព្រំផ្កត់លាបនលើកាយនោយហរិតាលមននាសិលា និងបនាក់មួយព្គ្នប់នអាយជាប់នាកណាាលថាៃស នហើយក៏ ាននាំយកមកោក់នៅនលើនសយាសន៍កុង ន បណ្ណសាលា។ ឯនាងារិកាព្តឡប់មកនអាយបុព្តនៅនោះ កនុង សភារដបបននះរហូតែល់ព្រះកុមារធំ។ លុះែល់កុមារមានអាយុ១៦ឆ្នំ សម័យមួយមាតាបិតានាំគ្នននៅរកផ្ លាល រហូតែល់នរលលាៃ ចព្តឡប់មក វិញ ែល់រីេិតអាព្សមបរ មហានម ក៏ានតាំងនឡើង នភលៀងយ៉ាងខាលំង ានធ្លលក់មក នលាកទ្ធំងរីរានចូលនៅកាន់គល់ន

ើមួយ

រនៅរីនលើែំបូក។ អាសិររិសនៅខាងកនុងតំបូក

ននាះ ព្តូវរឹកនភលៀងលាយនោយកលិននញើស្កសរីរៈននអនកទ្ធំងរីរ ហូរចូលកនុងរនាព្ចមុះ។ អាសិររិសននាះ មាននសចកានី ព្កាធ ានបនញ្ចញខយល់ររី នាព្ចមុះមកព្តូវចកខុទ្ធំងរីររបស់តាបសតាបសីននាះ។ ទ្ធំងរីរអនកក៏ ងងិតដភនកមិនអាចនមើលអវីន ើញនឡើយ។ អនកទ្ធំងរីរក៏យំនសាកនរៀបរាប់ នោយយល់ថា ឥឡូវននះ េី វិត នយើងទ្ធំងរីរនឹងមិនមានតនៅនរៀតនឡើយ។

បុរក វ មមរបស់រក ុ ល ូ បណ្ឌ ត ិ និងនាងារិកា ានឮថា កនុងជាតិមុនអនកទ្ធំងរីរាននកើតកនុងព្តកូលនររយ ព្គ្នមួយ នររយននាះរកានរាគកនុងដភនក របស់បុរសអនកមានព្ររយនព្ចើនមានក់។ បុរសននាះមានដភនកានផ្ុត្កនរាគនហើយ មិននអាយនងលរាាល ែល់ព្គូនររយ។ នលាកព្គូនររយននាះ មាននសចកានី ព្កាធ នៅែល់ផ្ះទ នរៀបរាប់ព្ាប់ភ រិយរបស់ខន លួ អំរអ ី ក ន េំងឺ ដែលមិននអាយនងលរាាលននាះ។ ភរិយសាាប់នហើយ ក៏ខឹងនព្កាធ នហើយនោលថា នយើងមិនព្តូវការព្ររយ របស់វាននាះនឡើយ អនកចូរផ្ស ំថាន ំនអាយវាបនាកោ ់ ក់នអាយវាខាវក់ទ្ធំងរីរដតមាងនៅ។ សាវមីកយ ៏ ល់ព្សបតាម យ៉ាងននាះ នរើបនចញរីផ្ះទ នៅរកបុរសននាះ នហើយាននធវើែូន្ន ះឯង។ បុរសននាះមិនយូរប៉ាុនាមន ដភនកទ្ធំងរីរ ក៏ព្តឡប់ជាងងឹត វិញ។ តាបសនិងតបសសិនី ានសាងនូវាបកមមននះរុកមក នរើបានជាឥឡូវព្តូវងងឹត ដភនកទ្ធំងអស់គ្នន នោយាបកមមននាះឯង។


បុរច វ រិយរបស់ព្រះតថាគត លំោប់ននាះ ព្រះនោធិសតវគត ិ ថា មាតាបិតានយើងនហតុអីនងៃននះហួសនរលែូនច នះ។ ព្រះនោធិសតវ ាននចញនៅរកអនកទ្ធំងរីរ នៅតាមរិសដែលានកំណ្ត់រុក ដព្សកនៅជាបនណ្ា ើរៗ។ មាតាបិតាសាាប់ឮ នហើយ ក៏ន្លើយតប នហើយនោលហាមបុព្តថា កូនសមាលញ់ រីននះមានអនារាយ កូនកុំចូលមកនឡើយ។ ព្រះ នោធិសតវានតបថា នបើែូន្ន ះ សូមមាតាបិតា្ប់នូវចុងន

ព្ើ ចត់ននះចុះ។ នលាកទ្ធំងរីរាន្ប់ចុងន

នហើយ នែើរមករកបុព្ត។ ព្រះនោធិសតវសួរថា ចកខុមាតាបិតាងងិតនៅនោយសារអវី? នលាកទ្ធំងរីរក៏ាន នោលនរៀបរាប់ថា កូននអើយ កាលដែលនភលៀងធ្លលក់ នយើងទ្ធំងរីរានមក

រនៅនលើតំបូកដកបរគល់ន

នើ នះ

នហើយចកខុទ្ធំងអស់កព្៏ សាប់ដតងងឹតដតមាងនៅ។ ព្រះនោធិសតវានសាាប់ោកយមាតាបិតានហើយែឹងថាមាន អាសិររិសនៅកនុងែំបូក។ ព្រះនោធិសតវន ញ ើ មាតាបិតាែូនច នះនហើយ ក៏យរំ ួចនសើច។ មាតាបិតាសួរថា កូន សមាលញ់ នម៉ាចានជាយំនហើយនសើចអីចឹង? ព្រះនោធិសតវតបថា កូនយំនោយខូចចិតត ា បិតចកខុរបស់អក ន ទ្ធំង រីរ វិនាសនៅ ទ្ធំងដែលកូននៅនកមងវ័យ ដតកូននសើច នោយនសចកាស ី បាយចិតថា ា កូននឹងានបែិបតាិរំនុក បព្មុង ែល់មាតាបិតាជាអនកមានគុណ្ទ្ធំងរីរតនៅ។ សូមមាតាបិតាកុគ ំ ិតារមភអីនវ ឡើយ កូននឹងបនព្មើ នលាកទ្ធំងរីរានែល់នូវផ្កសុក។ ព្រះនោធិសតវលួងនលាមផ្លវូ ចិតា នអាយមាតាបិតាានធូរកនុងចិនាា នហើយ ក៏ាននាំមកកាន់បណ្ណសាលា។ ព្រះនោធិសតវនរៀបចំចងដខសជាសនប ី ព្មាកនរល ួ អាន់នែកនុងរីទ្ធំងរួង គឺរស នងៃ រីសព្មាកនរលយប់ រីចក្តងាម បណ្ណសាលា និងរីបននាទបង់ ឧ្ច រៈបសាវៈ។ ្ប់នផ្ាើមរីននាះមក ព្រះ នោធិសតវ នចញនៅរកផ្លាល មកតាំងរុកកនុងបណ្ណសាលា នាសសមាែតរីនៅ តាំងរីព្រលឹមព្សាងៗ ថាវយបងគំ មាតាបិតានហើយ កាន់កម ែ រឹកនៅកាន់មិគសមមតានរី ែងរឹកយកមក នហើយនរៀបចំរបស់ឆ្ន់ ្ត់ដចងន េព្មះព្រះរនានិងរឹកខពរុ ព្រះឱសឋជានែើម នហើយព្បនគនផ្លាល ដែលមានរសល។ែ កាលមាតាបិតាឆ្ន់រួច នរើប

ខលន ួ ឯងបរិនភាគតាមនព្កាយ។ ព្រះនោធិសតវានែងរឹក ោំនអាយនតា នរើបផ្ៃត ូ ែល់មាតាបិតា ទ្ធំងែុស លាងព្រះាទ្ធតាមអធាព្ស័យ រួចនហើយេួយនរៀបចំនព្គឿងនសលៀកែណ្ា ប់ និងយកងមែុតនោយនភលើង មកោក់ កំនៅចុងនេើងចុងនែ នែើមបីកំ្ត់បង់នូវភាររអរ។


នមតាាចិតព្ា រះនោធិសតវ សម័យមួយ ព្រះរាជាព្រង់ព្រះនាមថា បិលយកខរាេ នសាយរាេសមបតាិនៅកនុងព្កុងោរាណ្សី ព្រង់ នលាម ភចំនោះសាច់ព្មឹគកនុងនព្រ ក៏នផ្ទររាេសមបតាិនអាយព្រះរាេេននីព្គប់ព្គង។ ព្រង់ចងនសៀតរាជាវុធ៥ យ៉ាង ចូលកាន់ហិមវនាព្បនរស សមាលប់ព្មឹគទ្ធំងឡាយនសាយសាច់ នសាចានយងនៅែល់មិគសមមតានរី នោយលំោប់ រហូតយងែល់ករ ំ ង់ដែលសុវណ្ណសាមែងរឹករាល់នងៃ។ ព្រះរាជាានរតន ើញចាស់នូវសានម នេើងព្មឹគែ៏នព្ចើន ព្រង់ក៏ាននធវើសុមនោយដមកន

ព្ើ សស់នហើយនព្តៀមព្រះអងគនៅកនុងសុមននាះ ជាមួយនឹង

ធនស ំ លាល មកែល់កុង ន នវលាលាៃ ច រុកោក់កុង ន បណ្ណ ូ រដែលលាបនៅនោយថាន ំរិស។ ចំដណ្កព្រះនោធិសតវនាផ្ សាលានហើយថាវយបងគំមាតាបិតារួចនៅែងរឹក មានហងព្មឹ វូ គដហហម។ ព្រះរាជារតន ញ ើ ព្រះនោធិសតវ គិតថា នយើងព្តាច់មកកាន់ហិមវនាព្បនរស រហូតអស់កាលព្តឹមននះ មិនទ្ធន់ន ញ ើ មនុសសនឡើយ នតើបុគល គ ននះជានរវតាឬក៏ជានាគហ។ ន៎ ព្បសិននបើនយើងនឹងចូលនៅសួរ នបើជានរវតា នឹងនហាះនឡើងនៅនលើអាកាស នបើ ជានាគ នឹងមុេចុះនៅកនុងែី ឯនយើងនឹងមិននៅរីននះរហូតនរ។ ែល់នយើងព្តឡប់នៅោរាណ្សី វិញ អាមាតយ ទ្ធំងឡាយនឹងសួរនយើងថា កាលព្រះអងគយងនៅហិមវនាព្បនរស ានរតន ញ ើ អវីអសាចរយខលះ។ កាលនបើសួរ ែូនច នះ នយើងនឹងព្ាប់ថា ានន ញ ើ សតវែូចននះ។ នគនឹងសួរនែញនោលថា សតវននាះន្មះអវី កាលនបើនយើង មិនសាគល់ នគនឹងតិះនែៀលនយើង។ នព្ោះនហតុននាះនយើងនឹងាញ់បុគល គ ននះ នធវើនអាយែល់នូវរុរល វ ភារ នហើយ នយើងនឹងសួរនអាយែឹងនរឿង។ លំោប់ននាះ ព្រះនោធិសតវចុះនៅងូតរឹករមាៃប់នូវការព្កវល់ព្កវាយ កាយសមគួរ នហើយនឡើងមកនសលៀកែណ្ា ប់សំរត់សំបកន

ើ និងយកដសបកខាលោក់នលើសាម នហើយយកកែមរឹក

នឡើងោក់នលើសាមខាងន្វង។ កនុងកាលននាះ ព្រះរាជាព្រង់គិតថា កាលននះសមគួរនឹងាញ់នហើយ នរើបនលើក ធនន វូ គែឹង ូ ិងសរដែលលាបនោយថាន ំរិសននាះ ាញ់ព្រះនោធិសតវព្តូវខាងសាា ំ ធលះុ នចញនៅខាងន្វង។ ហងព្មឹ ថា ព្រះនោធិសតវព្តូវនគាញ់ ក៏តក់សត ុល ភា្ក់នផ្ែើលរត់អស់។ សុវណ្ណសាម សូមបីព្តូវព្រួញរិសក៏នៅព្រកែម រឹករុកនោយព្បព្កតី មានសាមរតីោក់ចុះនព្កាម នោយកាយែីខាច់នអាយព្កហូងបនាិច នរើបោក់កម ែ រឹកនអា យនឹង នៅរីននាះ រួចនហើយកំណ្ត់រិស នរើបដបរសីសៈនៅខាងបណ្ណសាលា បីែូចសុវណ្ណបែិមាដែលែួលនែក នៅនលើនផ្ទខាច់រណ្៌ព្ាក់។ សុវណ្ណសាម តាំងសតិនោលថា បុគល គ ដែលមាននរៀរនឹងនយើង កនុងហិមវនា ព្បនរសននះ មិនមាននឡើយ ឯបុគល គ ដែលមាននរៀរជាមួយនឹងមាតាបិតានយើងក៏មិនមានដែរ នោលរួច ក៏ ានខាជក់នលាហិតនចញរីមាត់។ កាលដែលមិនានន ញ ើ ព្រះរាជា នរើបនោលនូវគ្នថាសួរថា៖


នរណាហា ន៎ ញ់ខជា ំ ុ្ អនកែងរឹក

ដែលកំរុងភលឹកសតិបង់ាត់

ជាព្ោហ មណ្៍នវសសៈឬក៏ជាកសព្ត

នរណារួនសាាត់ាញ់ខនំ ុ្ ោយសរ។

បណាាបរទ្ធំងននាះ នោយនសចកាីថា បុគល គ មិនានតាំងនូវសតិកុង ន ការចនព្មើននមតាា គឺាននធវើខន លួ ជា អនកព្បមាងកនុងខណ្ៈននាះ ាញ់នហើយរួនកាយាត់។ កនុងព្គ្នដែលព្រះនោធិសតវនោលយ៉ាងននះនហើយ នែើមបីនឹងសដមាងភារននមំសៈកនុងសរីរៈរបស់ខន លួ នអាយន ញ ើ ថាមិនដមនជាភកាហារ នរើបនោលគ្នថាបនាថា សាច់ខំម ុ្ ិនដមនជាមាប ូ អាហារ

ដសបកខ្ំនុ នះណាឥតការបវរ

នហតុអខ ី វ នំ ុ្ នះព្តូវាញ់នោយសរ សំគ្នល់ថាលឋែ ិតនៅព្តង់ណា។

កនុងគ្នថាននាះមាននសចកាថា ី មានលមាណ្រែ៏ចនព្មើននអើយ សាច់របស់ខំ ុ្ គឺសាច់កុង ន សរីរៈរបស់ខំ ុ្ បរិនភាគមិនាន គឺមនុសសទ្ធំងឡាយមិនគបបីប រិនភាគ។ ដសបករបស់ខំ ុ្ គឺដសបកកនុងសរីរៈរបស់ខំ ុ្ មិនមាន ព្បនយេន៍ែល់មនុសសទ្ធំងឡាយ។ កាលនបើែូន្ន ះ បុរសននះសំគ្នល់ថា ខ្ំគ ុ ួរាញ់ នោយមិនរិ្រណា នោយវណ្ណៈអវី គឺនោយនហតុអី។ វ ឱសមាលញ់នអើយខ្ស ំ ុ ូមសួរអនក

ាញ់ខំនុ្ ហើយលាក់បំរួនអាតាម

នតើអក ន ជាអវីជាបុព្តអនកណា

ខ្ំែ ុ ឹងនហតុការណ្៍ានែូចនមាចនៅ។

កាលព្រះនោធិសតវនោលគ្នថាយ៉ាងននះនហើយ ក៏ាននសៃៀមកនុងងលក ុ ្មននាះឯង។ ព្រះរាជាព្រង់ សាាប់យ៉ាងននះនហើយ គិតថា បុរសននះសូមបីព្តូវនយើងាញ់នោយព្រួញលាបថាន ំរិសែួលចុះនហើយ ក៏មិនាន នេរនយើង នហើយក៏មិនតែញ ូ ដតែរអវដី ែរ ដបរជានៅរកនយើងនោយោកយគួរជារីព្សឡាញ់នៅ វិញ នបះែូងនយើង ែូចជាព្តូវនគអារនោយកាំបិត នយើងនឹងនៅរកនគ។ ព្រង់គិតែូនច នះនហើយ នសាចក៏យងនៅព្បថាប់ េិតព្រះនោធិសតវនហើយនោលថា៖

រកនុងរី


នគសាគល់ខំថា ុ្ ន្មះបិលយកខ

ជានសាចននអនកកនុងដែនកាសី

ខ្ំល ុ ះបង់ដែនដសវងរកព្មឹគនព្រ

នព្ោះនលាម ភនឹង្ីនសាយរសមំសំ។

មា៉ាងនរៀតខ្ល ំ ុ បីនវខាងសិលប៍សាក្តសា

ធនស ុ ាស់ាញ់នរញកំលា ំង ូ រខ្ំច

សតវណាមកចំមុខព្រួញខ្តា ំុ ង ំ

នទ្ធះែំ រីខាលំងមិនរួចនែកែី។

គ្នថាទ្ធំងននាះមាននសចកាីថា ព្រះារបិលយកខននាះមានព្រះតព្មិះថា នរវតាក៏នោយ នាគក៏នោយ រដមងនិយយភាសាមនុសសាន នយើងមិនែឹងថាបុគល គ ននាះជាអវី នបើនគនព្កាធ នឹងនធវើនអាយនយើង វិនាសនៅ ាន ែូនច នះកាលនបើព្ាប់ថានយើងជានសាច អនកណាដែលមិនខាលច រដមងមិនមាននឡើយ។ កាលតព្មិះែូនច នះ នហើយ នរើបព្តាស់ថា មានលមាណ្រ នយើងជាព្រះរាជារបស់ដែនកាសី ព្បជាេនសាគល់នយើងនោយនាមថា ព្រះារបិលយកខ។ នោយមាននសចកាី នលាម ភនឹងសាច់ ក៏ានព្បគល់រាេសមបតាិែល់ព្រះេននី នហើយនចញ មកដសវងរកសាច់ព្មឹគ។ នយើងជាអនកព្រព្រង់នូវកមាលង ំ អាចយឹតធនែ ៃ ់ាន គឺធមា នូ នរំងន់ដែលបុរសធមមតា ូ ៏ធន ១ោន់អក ន នរើបអាចនលើករួចាន នរឿងននះានលបីនរញេមពរ ំ មកចំមុខព្រួញ ក៏មិន ូ វីប។ ែំ រីដែលមានកមាលង អាចផ្ុត្ករីកដនលងនៅាន៧េំហាននឡើយ។ ព្រះរាជាព្រង់សរនសើរកមាលង ំ របស់ព្រះអងគនហើយ ក៏ព្តាស់សួរ នាមនឹងនគ្នព្តរបស់ព្រះនោធិសតវថា៖ ចុះអនកជាអវីជាបុព្តអនកណា

នយើងនមាចែឹងែឹងអនកមានន្មះអវី

ព្រមទ្ធំងព្តកូលបិតាផ្ងនន

សូមអនកព្សែីព្ាប់នយើងនអាយសាគល់។

ព្រះនោធិសតវ គិតថា នយើងជានរវតា នាគ យកស កិនរន ឬថាជាកសព្តជានែើមយ៉ាងណាមួយ ព្រះរាជា ក៏គង់ដតនេឿ ប៉ាុដនានយើងគួរនោលដតោកយរិតប៉ាុនណាណះ លុះគិតនហើយ នរើបនោលថា ខ្ំព្ុ មឹគដែលព្រង់ាញ់ខំ ុ្

នោយព្រួញរិសធំាញ់ចំនរញរី

ខ្ំព្ុ តាំ្មឯងនែកនលើធរណ្ី

ព្រួញរិសយយីព្រង់រតន ញ ើ រិត។

សូមព្រង់រតព្រួញមុតសាា ំធ្លលយន្វង

នឺ រើតនព្កដលងមាត់ខរុព នលាហិត


ខ្ំស ុ ួរនរឿយៗចំនោះបរិព្ត

ព្រង់យឹតាញ់នហើយនមាចនឡើយលាក់កាយ។

សមាលប់ខាលែំបងប៉ាងយកដសបក

ចំដណ្កែំ រីនព្ោះភលុកទ្ធំងឡាយ

ឯរូលបងគំនព្ោះអវីកុង ន កាយ

នរើបព្រង់ខល វ ់ខាវយចំណាយនរលាញ់។

បរទ្ធំងននាះថា បរិព្តមហារាេ សូមព្រះអងគព្រង់ចនព្មើន ខ្ំព្ុ រះអងគជាបុព្តឥសីដែលឥសីននាះជា បុព្តនាយព្ោន។ ញតិទ្ធំងឡាយនៅរូលបងគំដែលនៅមានេី វិតមុនននះថា សាម។ នងៃននះខ្ព្ំ ុ រះអងគនៅ ែល់ គឺចូលនៅកនុងមាត់ននមរណ្ៈនហើយយ៉ាងននះ។ ព្មឹគព្តូវព្ោនាញ់នោយព្រួញធំលាបថាន ំរិសយ៉ាងណា សូមបីខំព្ុ្ រះអងគកជា ៏ អនកដែលព្តូវព្រះអងគាញ់យ៉ាងននាះឯង។ សូមព្រះអងគព្រង់រតនមើលនូវខ្ំព្ុ រះអងគដែល នែកមានសភារដបបននះ។ ព្រះរាជាព្រង់សណាាប់នហើយ មិនព្តាស់នសចកាីរត ិ កុហកថា ព្មឹគមកព្ាកែចំមុខព្រួញខ្ំ ុ

ន ញ ើ អនកជាធំកន៏ ផ្ែើលអស់នៅ

នព្ោះនហតុននាះនរើបចិតនា ព្កាធព្គបនៅ

បដងវរព្រួញនៅាញ់សាមែងរឹក។

លំោប់ននាះ ព្រះនោធិសតវរូលព្រះរាជាថា បរិព្ត ព្រះរាជា ព្រះអងគព្តាស់អហ ី វ ងនឹ ដែលថាព្មឹគ ន ញ ើ ខ្ំព្ុ រះអងគ នហើយរត់នគចនៅននាះ មិនមានកនុងហិមវនាព្បនរសននះនឡើយ។ តាំងរីខំែ ុ្ ឹងអវីខុសអវព្ី តូវ

សតវនព្ររូនៅនោយនព្ចើនរួកព្មឹគ

នទ្ធះសតវសាហាវក៏នព្ចើនសនាឹក

មិនដែលភលូកភលឹកនផ្ែើលនឹងខ្ំនុ ឡើយ។

តាំងរីខំា ុ្ ននចះនសលៀកែណ្ា ប់

នចះែឹងព្គប់សរវវ័យចនព្មើននហើយ

គឺថាោឡព្មឹគមិននផ្ែើលខ្ំនុ ឡើយ េិតខ្ប ំ ុ នងាើយព្មឹគមិនតក់សត ុល ។ បរិព្តមហារាេែ៏ចនព្មើននអើយ

កិនរន ហងនឹ នហើយដតងខាលចបំផ្ុត

នៅភនំគនាមារន៍នព្រភនំប រិសុរា

ដតនៅមិនសលត ុ នឹងរូលបងគំ។

រួកនយើងដតងដត រីករាយនឹងគ្នន

នៅនព្រនានាឬក៏នឡើងភនំ


ែូន្ន ះរួកព្មឹគនផ្ែើលអីនឹងខ្ំ ុ

រីតូចែល់ធំខំនុ្ ៅនឹងព្មឹគ។

ធមមតាព្មឹគទ្ធំងឡាយន ញ ើ ខ្ំព្ុ រះអងគនហើយ រដមងមិនភ័យខាលចតក់សត ុល នឡើយ។ បរិព្តព្រះរាជា ជាធំ ព្មឹគទ្ធំងឡាយចូរនលើករុកសិនចុះ នោលរីធមមតាននកិនរន ទ្ធំងឡាយ រដមងជាអនកភ័យខាលចែ៏នព្កដលង ប៉ាុដនាកិនរន ទ្ធំងននាះ ន ើញខ្ព្ំ ុ រះអងគនហើយ រដមងមិនភ័យតក់សត ុល នឡើយ តាមរិតរួកនយើង រីករាយជាមួយគ្នន នៅវិញនៅមកនៅតាមនព្រភនំ។ ព្រះនោធិសតវសដមាងនូវនសចកាីថា នព្ោះនហតុអី វ នរើបព្រះអងគនអាយខ្ំព្ុ រះ អងគនេឿថា ព្មឹគទ្ធំងឡាយន ញ ើ ខ្ំព្ុ រះអងគនហើយភ័យតក់សត ុល ននាះ។ ព្រះរាជាសណាាប់នហើយ ព្រង់ព្រះ តព្មិះថា នយើងាញ់សាមដែលជាអនកមិនមានកំហុសននះនហើយ នៅនោលមុសាវារនរៀត ឥឡូវនយើងនឹង នោលដតោកយរិតប៉ាុនណាណះ នរើបព្តាស់ថា៖ ព្មឹគមិនដមននផ្ែើលនឹងសាមនរណា

ខ្ំន ុ ឹងមុសានធវើអនី វ រៀតននាះ

តបិតនព្កាធនិងនលាភវាព្គបនអាយលុះ

នរើបខ្គ ំ ុ ិតខុសាញ់សាមនឹងសរ។

កាលដែលានព្តាស់យ៉ាងននះនហើយ ព្រះរាជាព្រង់ព្រះតព្មិះថា សាមននះ នឹងមិនដមនអាព្ស័យ នៅកនុងនព្រននះដតមានក់ឯងនរ ញតិទ្ធំងឡាយរបស់នគគបបីមានជាព្ាកែ នយើងនឹងសួរនគនមើល នរើបព្តាស់ ថា៖ សាមនអើយអនកមករីព្បនរសណា ឬថាអនកណានព្បើនអាយព្តាច់ចរ ថាអនកនៅែងរឹកសទឹងថាលល ែ

នរើបចរមកកាន់មិគសមមតា។

ព្រះនោធិសតវានសាាប់នូវព្រះតព្មាស់នហើយ អត់ព្ទ្ធំចំនោះរុកនខ វរនាែ៏ខាលំងកាល ខពរុ ព្រះនលាហិត នហើយនោលថា ខ្ំអ ុ ក ន ចិញ្ឹម ច មាតាបិតា

នលាកខាវក់ននព្តានៅកនុងមហាវ័ន

ខ្ំែ ុ ងរឹកថាវយែល់ព្រះអរហនា

រួសរាន់មកកាន់សមមតានរី។


មាតាបិតាមានព្តឹមអាហារ

មិនែល់សាាហ៍រកាេី វី

នព្ោះគ្នត់ងងឹតខាវក់ដភនកទ្ធំងរីរ នឹងកស័យេី វនី ោយសារអត់រឹក។ រុកព្ខ តូវព្រួញននះមិនសូវប៉ាុនាមន

បុរសព្តូវានប៉ាុដនាការនឹក

មិនន ើញមាតារុកនខ ព្ករនលក ឹ

រុកនខ ព្ចើននព្ោះនឹកែល់អក ន មានគុណ្។

រុកព្ខ តូវព្រួញននះមិនសូវប៉ាុនាមន

បុរសព្តូវានប៉ាុដនារុកធ ខ ន ៃ ់

មិនន ើញបិតារុកនខ ព្កនរករន់

រុកនខ ព្ចើននលើសលន់នព្ចើនជាងព្តូវព្រួញ។

ឱនមល៉ាះសមមាាយនឹងនៅកំព្ោ

ចិររិវារាព្តីយំរួញ

អព្ធ្លព្តយប់សាៃត់មានដតរំនួញ យំរួញ រីងខះែូចសទឹងដខព្ាំង។ ឱនមល៉ាះសមឪនឹងនៅកំព្ោ

ចិររិវារាព្តីរុកំខ

អព្ធ្លព្តយប់សាៃត់យំ រឹតដតខាលំង ែូចសទឹងដខព្ាំងរុកំនខ សាកនៅ។ មា៉ាងនរៀតខ្នំ ុ ព្កាកមួយយប់នព្ចើនព្គ្ន

បនព្មើាទ្ធព្ចាច់គក់នលល

ឥឡូវាត់ខំនុ្ លាកនឹងនែើរនៅ

នៅកនុងនព្រនព្ៅនអើយសាមកូនហាន៎ ។

ហររ័យននខ្ព្ំ ុ តូវសររីរីរ

កនព្កើកវក់ វនី ោយសរនសាកា

នព្ោះមិនានន ើញអនកខាវក់ននព្តា

េី វិតខ្ំរា ុ ៉ា មុខជាសាបសូនយ។

ព្រះរាជាព្រង់សណាាប់នូវការនរៀបរាប់រលា ិ បនសាការបស់ព្រះនោធិសតវនហើយ ព្រង់គិតថា បុរស ននះជាអនកតាំងនៅកនុងធម៌ែ៏ព្បនសើរ ានបែិបតាិមាតាបិតាែ៏ព្បនរនព្កដលង ឥឡូវននះានែល់នសចកាីរុកខ មានសភារដបបននះនហើយ នៅរិលាបនរៀបរាប់ែល់មាតាបិតានរៀត។ នយើងាននធវខ ើ ុសកនុងបុរសដែលសមបូរ ណ្៍នោយគុណ្ធម៌យ៉ាងននះ

ែូនច នះនយើងគួរដតលួងនលាមយកចិតប ា ុរសននះយ៉ាងណានៅហ។ ន៎

នហើយព្រង់

សននិោឋនថា កនុងនវលាដែលនយើងធ្លលក់នរក រាេសមបតាិនឹងនធវើអា ី វ ន នយើងនឹងបែិបតាិមាតាបិតាននបុរសននះ


នោយរំនងដែលបុរសននះធ្លលប់បែិបតាិនហើយ ការសាលប់របស់បុរសននះហាក់ែូចជាការមិនសាលប់ នោយព្បការ ែូនច នះ នរើបព្រង់ព្តាស់ថា៖ ឱសាមកលាណ្គួរឱយរសសនា

អនកកុំនសាការួញយំខាលំងនឡើយ

នយើងរា៉ាប់នធវើការចិញ្ឹម ច នលាកនហើយ

េំនួសអនកនអើយនៅកនុងនព្រធំ។

មា៉ាងនរៀតខ្្ ំ ុ ល សកនុងសិលបះធនូ

លបីអស់កាលយូរព្រង់ធខា នូ ល ំងមាំ

នយើងរា៉ាប់នធវើការចិញ្ឹម ច ដងទ្ធំ

នៅកនុងនព្រធំនរីបរវតា។

ខំនធវើការអររករំោព្មឹគ

នមើមន

នែើមបីចិញ្ឹម ច េនទ្ធំងននាះណា

កនុងនព្របរវតារឹកធ្លលក់្ករី។

ឪរុកមាាយសាមនៅកនុងនព្រណា

នព្រែូចនមាចរា៉ាឋានអនកទ្ធំងរីរ

អនកានចិញ្ឹម ច នោយការសំភី

យ៉ាងណានារីខយ ំ ុ្ ៉ា ងននាះដែរ។

ដើ ផ្លសឹក ល កនុងនព្រព្រឹកា

ព្រះរាជាព្តាស់ថា នយើងជាអនកឆ្លតកនុងធនូ នឹងសមាលប់ព្មឹគធ្លត់ៗ ចិញ្ឹម ច មាតាបិតារបស់អក ន នោយ មំសៈែ៏មានឱជារសឆ្ៃញ់។ ព្រះនោធិសតវនោលតបថា បរិព្តមហារាេែ៏ជាធំ ព្រះអងគកស ុំ មាលប់សតវនព្ោះ នហតុរួករូលព្រះបងគនំ ឡើយ។ ព្រះអងគកព្៏ តាស់បនាថា អនកានចិញ្ឹម ច នូវនលាកទ្ធំងរីរននាះយ៉ាងណា សូមបីខំ ុ្ ក៏នឹងចិញ្ឹម ច នលាកទ្ធំងរីរននាះយ៉ាងននាះែូចគ្ននដែរ។ លំោប់ននាះព្រះនោធិសតវរូលថា លនហើ ែ យព្រះអងគែ៏ ចនព្មើន នបើយ៉ាងននាះ សូមព្រះអងគនមតាានព្ាសេួយចិញ្ឹម ច បីាច់ដងរកានូវមាតាបិតាននរូលបងគំជាខ្ំផ្ ុ ង ចុះ។ បរិព្តមហារាេសូមរតឲ្យជាក់

ផ្លវូ ចុះនេើងមានក់រិសកាលែំនណ្ក

ននរូលបងគំជាខ្ំដុ ែលនែក

មិនជាឆ្ៃយនរកកនលះនោសៈ។

នសាចយងនៅន ើញបណ្ណសាលា

មាតាបិតាឋិតកនុងសមានក់

សូមព្រង់អនុនព្គ្នះនោយកាីនសាមះសម័ព្គ

សូមព្រង់ភារៈចិញ្ឹម ច នលាកផ្ង។


ការព្រួយារមមណ្៍ ព្រះនោធិសតវ ានរូលព្ាប់ផ្វលូ ែល់ព្រះរាជានហើយ ខំអត់ព្ទ្ធំនឹងរុកនខ វរនាមានសភារដបបននះ រុកនោយសិននហចិតា កនុងមាតាបិតាជាកមាលង ំ នហើយព្បណ្មអញ្ជលីរូលអងវរកនុងបំណ្ងព្តូវការនអាយព្រះ រាជាចិញ្ឹម ច មាតាបិតា៖ បរិព្តមហារាេព្គងដែនកាសី

ព្រង់មាននសចកាីចនព្មើនកនលង

ខ្ំសា ុ មសូមថាវយបងគំនសាចផ្ង

ននមានព្ចើនែងបងគំរាជា។

មាតាបិតាននរូលបងគំ

នៅកនុងនព្រធំអននាាអនាា

សូមព្រង់ចិញ្ឹម ច នអាយមានេនាម

នៅជាតាបសតបសសិនី។

រូលបងគំជាខ្ំស ុ ូមផ្គងអញ្ជលី

រាជាព្គងរីនាដែនកាសី

រូលបងគំសូមររនសាចព្រង់ព្បណ្ី

នាំយកនសចកានី នខ្ំព្ុ រះអងគ។

ខ្ំស ុ ូមបងគំមាតាបិតា

ឱនព្កាបសិរសាផ្កា ំនផ្្ើតាមព្រង់

សាមព្តូវព្រួញរិសានជាាត់អងគ

ែួលនែកនៅព្តង់ន្នរខាច់មាត់សឹង ទ ។

មរណ្ភាររបស់សាម ព្រះរាជាព្រង់ររួលោកយននព្រះនោធិសតវ។ ឯចំដណ្កព្រះនោធិសតវ កាលាននផ្្ើនូវការថាវយបងគំ ចំនោះមាតាបិតារួចនហើយ ក៏ែល់នូវ វិសញ្ាីសនលប់នសៃៀមនៅ។ ព្រះអងគ ក៏រលត់អសាសៈ មិនាននោលតនៅ នរៀតនឡើយ ក៏កុង ន កាលននាះ ោកយដែលព្បព្រឹតនា ៅ អាព្ស័យហរយរូប មានចិតជា ា សមុោឋន របស់ព្រះ នោធិសតវននាះានោច់នហើយ នព្ោះកមាលង ំ ននរិសព្េួតព្ជាប។ មាត់របស់ព្រះនោធិសតវបិរ ចកខុក៏បិរ នែ នេើងនឡើង រឹង និងរាងកាយទ្ធំងអស់ព្បឡាក់នៅនោយនលាហិត។ លំោប់ននាះ ព្រះរាជាព្រង់ព្តួតនមើលខយល់ អសាសៈ បសាសៈរបស់សាម ន ើញថារលត់នៅនហើយ សរីរៈក៏ រឹងនហើយដែរ។ ព្រង់រតន ើញនហតុននាះ ក៏ព្រង់ព្ជាបថាសាមសាលប់នហើយ។ ព្រង់មិនអាចអត់ព្ទ្ធំនូវនសចកាីនសាករុកាន ក៏ោក់ព្រះហសថនលើព្រះសី សៈ ព្រះកដនសងនរៀបរាប់នោយសំនឡងខាលំងៗ ថា អាតាមអញព្ាកែជានឹងនៅកាន់នរករុំខាន ឥតមាន


សងស័យនឡើយ

នព្ោះអំនរើាបដែលអាតាមអញាននធវនើ ហើយកនុងព្គ្នននះនឹងជានទ្ធសនអាយផ្លែ៏អាព្កក់

អស់រាព្តីកាលជាអដងវង នបើនៅកនុងព្សុក កនុងព្បនរស ដតងមានមនុសសនគែឹង នគតិះនែៀល ដតកនុងអរញ្ា ព្បនរសដែលឥតមានមនុសស នតើនរណានឹងន្រព្បកាន់អាតាមអញាន។ កាលននាះ នររធីតាមាននាមថា រ សុន រា ី នៅភនំគនាមារន៍ ធ្លលប់ជាមាតារបស់ព្រះនោធិសតវ កនុងអតាភាររី៧។ នព្កាយរីានែឹងថាបុព្តរបស់ខន លួ ព្តូវាញ់ែួលនែកនៅនលើន្នរខាច់ ក៏ានដព្សកយំយ៉ាងខាលំង នហើយរិ្រណាថា នបើនយើងមិននៅរីននាះនរ សុវណ្ណសាម នឹង វិនាសកនុងរីននាះឯង សូមបីព្រះរាជាក៏នឹងដបកធ្លលយព្រះហឫរ័យ ឯមាតាបិតារបស់សុវណ្ណ ិ ។ នររធីតាននាះ ានយងនៅសថិតនៅរាែ៏អាកាស សាម នឹងអត់អាហារ អត់រឹក នហើយនឹងព្តូវាត់បង់េី វត នោយមិនព្ាកែកាយ នាមាត់សឹង ទ មិគសមមតា នហើយនោលនៅកាន់ព្រះរាជាថា បរិព្តមហារាេ ព្រះអងគ ាននធវើនូវាបជារមៃន់ េនទ្ធំង៣នាក់ គឺមាតាបិតានិងបុព្ត ជាអនកមិនព្បរូស ា ព្រង់ានសមាលប់នហើយ នោយព្រួញដតមួយ។ សូមព្រង់ចិញ្ឹម ច នូវេនទ្ធំងរីរដែលងងឹតដភនកននាះនោយធម៌ សុគតិភរនឹងគបបីមាន ែល់ព្រះអងគ។ ព្រះរាជាក៏នេឿតាមោកយរបស់នររធីតា នហើយានបូជាព្រះនោធិសតវនោយផ្កា នព្ាះព្រំរឹក នហើយនធវើព្បរកសិណ្បីេុំ រួចយងសំនៅនៅកាន់បណ្ណសាលា។ រុកូលបណ្ឌ ិត អងគយ ុ នៅខាងកនុងានសាាប់ សំនឡងព្រះាររបស់នសាចបិលយកខ ក៏នឹកថា ននះមិនដមនជាសាមបុព្តនយើងនឡើយ ជាសនរូ នេើងរបស់អក ន ណាហ ន។ រុកូលបណ្ឌ ិតក៏សួរថា ជាអនកណា នព្ោះនបើជាសាម គង់មានសនរូ នេើងព្សាលៗនែើរមក។ ព្រះរាជាក៏ ានដណ្នាំខន លួ ជាមុន (កនុងគំនិតនែើមបីនអាយតាបស មានចិតរា ដអងខលះ) រួចនរើបនរៀបរាប់នសចកាីទ្ធំងឡាយ ដែលខលន ួ ានសមាលប់សាម។ ារិកាតបសសិនី អងគយ ុ កនុងបណ្ណសាលាេិតននាះានសាាប់នហើយ ក៏បំណ្ងនឹងែឹង នូវព្រឹតិកា ា រណ្៍ននាះ នរើបនចញរីបណ្ណសាលាខលន ួ នៅកាន់សមានក់រុកូលបណ្ឌ ត ិ តាមដខសដែលសាមចងសព្មាប់ នែើរ។ កាលនបើែឹងនសចកាីចាស់លាស់នហើយ អនកទ្ធំងរីរក៏គក់ព្រូង យំនរៀបរាប់គុណ្របស់សាម។ ព្រះរាជាក៏ នោលលួងនលាមនឹងចិញ្ឹម ច ដងរកានអាយែូចជាសាមរហូតែល់អស់េី វិត។ ព្រះអងគ ព្រង់គិតថា គួរអសាចរយ សូមបីព្តឹមដតោកយអាព្កក់របស់ឥសីទ្ធំងរីរ

ក៏មិនមានចំនោះព្រះអងគនឡើយ។

េនទ្ធំងរីរាននោល

បែិនសធការចិញ្ឹម ច របស់ព្រះរាជា នោយថា ននះមិនដមនជាភារៈរបស់ព្រង់នឡើយ ដតសូមនអាយព្រង់នានំ ៅ កាន់រីដែលសាមនែកសាលប់។ នព្កាយរីាននៅែល់រីននាះ តាបស ព្រសីសៈព្រះនោធិសតវោក់នលើនលល ឯតប សសិនីក៏នលើកនេើងព្រះនោធិសតវោក់នលើនលលខលន ួ អងគយ ុ យំនរៀបរាប់។ លំោប់ននាះ តបសសិនីានយកនែសាទប ព្រូងរបស់ព្រះនោធិសតវ ែឹងថានៅមានកំនៅនភលើងធ្លតុនៅនឡើយ នាងក៏នធវន ើ ូវសច ចកិ រិយ នែើមបីនឹងែករិស នចញ កនុងកាលមុន សាមននះជាអនកព្បព្រឹតធ ា ម៌ នោយសច ចៈណា សូមនអាយរិសរបស់សាម សាបរលាបនៅ នោយការនោលនូវោកយសច ចៈននាះ។

កនុងកាលមុន

សាមជាអនកនោលនូវោកយរិត

(មាននូវសច ចវា្)


នោយសច ចៈណា សូមរិសរបស់សាមសាបរលាបនៅ នោយការនោលនូវោកយសច ចៈននាះ។ សាមជាអនក ចិញ្ឹម ច មាតាបិតា នោយសច ចៈណា សូមនអាយរិសរបស់សាមសាបរលាបនៅ នោយការនោលនូវោកយសច ចៈ ននាះ ។ សាមជាអនកព្បព្រឹតន ា ូវការនកាតដព្កង នូវបុគល គ ជាធំកុង ន ព្តកូល នោយសច ចៈណា សូមរិសរបស់សា មសាបរលាបនៅ នោយការនោលនូវោកយសច ចៈននាះ។

ព្បភរ៖ http://km.wikipedia.org/wiki/សុវណ្ណសាមជាតក

Sovanasam