Page 1

រ ឿងព្រះបាទមន្ធាតុ (ចាក. ម. ត.) ិ

ំ ុត) (សេចកប្រាថ្ន ា របេ់េតសវ ោក ឥតមានទីបផ ីត

កុ ងខាងសដ ម ា ទ បបសនេះ មានប្រពេះបរមចប្រកព ើ ននភទក

ំ ប្រាធរាជម ួ យប្រពេះអងគ ប្រពេះនាមមនាាតុ មានមហិទិឫទ ា ិ ា ធអ ិ

ំ ស្ចចរយ សស្ចយរាជយកុ ងទ ង៤ មានមហាកសប្រតយ ា ីបទ វ ិ ៍ ៨មុន ឺ ំ នស់ នាេះ មាន ៤ពាន់ប្រពេះអងជា ។ មនុេសកុ ងជ នា គ បរវារ ា ិ

ំ អាយុកណ ត់ ១អេសងយ េ យឆ្ា ំ ។ ឯប្រពេះាទមនាាតុសនាេះ មានឥទិពល េសមបមអស្ច ា ច រយណាេ់ ប្រាន់តតទេះនដ សវោ ើ

ណា មានសភៀល ងតកវ៧ប្របការធ្លលក់ចុេះមកសវោសនាេះ។ ប្រទង់

សៅជាកុមាររត់សលងេេបាយសោយតលបងសកង េ ជាង ៨ មុនឆ្ ា ំ ដល់ប្រពេះជនាេយុគប្រមប់ ៨មុន ឺ ឺ ៤ពាន់ឆ្ា ំ ានទទួល

រាជាភសេកជាសេ ច រាជយាន ត បរមចប្រកពប្រាធរាជសស្ចយ ិ ិ

់ នេ ់ ា ំ ប្រទងម ៨មុន៤ពាន ឆ្ ប ក ់ េល ក ់ សោយរាជេមបតាន ឺ ិ ិត

ប្រាេ់េួរអាមាតយថ្ន ទីតដលបរប ិ ូ ណ៌សោយ រជ េមបតិត


វសេេជាងសនេះសៅ សទៀតមានឬសទ? ។ មហាមាតយទូលថ្ន ិ បពិប្រតប្រពេះេមត េ សទព ិ

កុ ងមន ា ុ េសសោកសនេះពុំ

មានសទ

មានតតកុ ង សទើបបរប ា ស្ចានចាតុមហារាជកា ិ ិ ូ ណ៌សោយសេ ចកេ ីត ុ ខប្របសេើរជាងស្ចានមនុេស ។ ប្រពេះាទ មនាាតុប្រជាប ់ ករក តន៍ប្រគវ ី សហើយក៏កានច

៏ កាេប្រពម អតណតតសៅពាដអា

ំ ទងចត ។ ពួក ុ រងសគ េនា សៅចុេះសៅស្ចានចាតុមហា រាជកា ិ សទវាកុ ងស្ច ា ា នសនាេះ ានសឃើញប្រពេះាទមនាាតុសហើយ ក៏ ំ ា កានភ ់ ផ្ក នាា ីញ ក ចូលសៅបូជា ប្រពេះាទមនាាតុៗ

ថ្នវយរាជ

េមបតទ ិត ិពវដល់

ានសស្ចយរាជេមបតសៅស្ច ា នចាតុ ិត

ំ ួ ន ៨មុឺន៤ពានឆ្ ់ ា ំ មនុេស ប្រទង់ មហារាជកា ិ សនាេះ ានចន មនេ ប សនាេះសទៀត, សទើបប្រាេ់េួរសៅ ក ់េល ក ់ កុ ងរាជេមបត ា ិ ិត ំ សេច ត ចតុសោកាលទង៤ ំ សោយសេចកេ ីត ុ ខទងសនេះ

ថ្នទីស្ចានតដល

មានតដរឬសទ?

បរប ិ ូ ណ៌

សេ ត

ំ ៤ ប្រកាបទូលថ្ន រាជេមបតក ចចតុសោកាល ទង ា ិត ុ ង ស្ចាន សនេះ មនវសេេជាងស្ច ា នមនុេសបុ នាេនសទ មានតត ិ


រាជេមបតិត កុ ងស្ច ា ា ននប្រតប្រតងសសទ ិ ើបប្របសេើរជាងសនេះជា ១

់ កក រត រយគុណ ។ ប្រពេះាទមនាាតុានប្រជាបសហើយ ក៏ចាបច

ន៍ប្រគវសហាេះសៅស្ច ។ ប្រពេះឥន្ទ្នាទធរាជ ាន ា ននប្រតប្រតងសសទៀត ី ិ ិ ទតសឃើញប្រពេះាទមនាាតុសហើយ

៏ នប្រពេះទយ ័ សស្ចម កមា

់ ក េសរករាយ កាន់ផ្កកចូលសៅបូជាថ្នវយរាជេមបតពាក ី ិត

់កណា ណា ត ល ។ ប្រពេះាទមនាាតុសស្ចយ រាជេមបតពាក ត ល ិត សៅស្ចាននប្រតប្រតងសសនាេះ ជាេុខសកសមកានអ ត េ់កាល ជា ិ ំ ំ ួ ន៣៦ដណ យូរអតងង ប្រពេះឥនទ វ ណាេ់ចន

ឯសេចកីត

ប្រាថ្នារបេ់ប្រពេះអងគ មនសចេះសពញសស្ចេះ សៅតតខេះ វ កនេះ ល ជា ិ និចច

េូមបសស្ចយរាជេមបត ទ វ ដល់សមាល េះក៏ ិត ិពវជាយូរអតងង ី

់ ល មនសចេះេ ប ក េ ក ់ ិ

់ សទើបប្រទងធម ច េ នា ិ ត ថ្ន

ប្រពេះឥនសទ ចាលសហើយ

់ អញ បុណយេករបេ ិត

សបអញេមា ល ប់ ើ

់ ងសទើបលម សស្ចរាជយតតមាាកឯ េ នឹង

ប្រានត់ តគតយ ងសនេះការប្រទុឌ ិ

ំ ចសៅោយឡន ំ ឹង សប្រទមននេររៈ ី ក៏សកតសឡ ើ ើងប្រាកដ ពុអា

ពួកសទវាាន ប្រស្ចបត់ តចយុតមកឋន របេ់ ា ិ សៅកុ ងឧទាន


ប្រពេះអងនា ។ នាយឧទានា គ ឋានមនុេសដូចកាលមុនវញ ិ លានសឃើញប្រពេះ ាទមនាាតុចុេះពីស្ចានេួគ៌ មកេិតក ា ុង ា ឧទានវញសហ ិ ើ យ ក៏ចូលសៅប្រកាបទូលដល់ប្រពេះរាជប្រតកូល ។

ំ ុ ងប្រពេះរាជ ប្រពេះរាជាតដលជាធក ា

ប្រតកូលានប្រជាប

់ មា ំ ឹ ងសនាេះសហើយមានសេចកប្រតកអរណាេ ់ប្រទងម ដណ ីត ីា ា ំ យងសៅឧទានជាមួយនឹងសេច ត ទង

់ ងគ ៨មុន៤ពាន អ ឺ

ំ ជសេយាេនៈដប្រ៏ បសេើរកុ ង ចាតត់ ចងប្រកាលសរៀបចរា ា

ឧទានសនាេះ ។ ប្រពេះាទមនាាតុប្រទង់សឡើងផទំ សលើេររាជ ី សេយាេនៈដ៏ប្របសេើរកុ ងឧទានសនាេះសហ ា ើ យ ានប្របកាេ

ំ ប្រាប់ប្រពេះរាជវងានុវងស ទងឡាយច ូ លចា ំ ប្រគប់ាាថ្ន សេ ចកប្រាថ្ន ា របេ់េតវ ីត ំ ុ ត, បផ

ំ ូោយតវងឆ្ងយឥតមានទី សោកធទ

់ ប្រទងមានប្រពេះបន ទ ូ សចេះ ា ជាសដម ើ ូ លដ

សហើយក៏ប្រទង់

សស្ចយទីវងត គ សៅ ានសៅសកតក ា ុ គតភពាមេមគ ួរ ើ ុ ងេ ិ ដល់បុញ្ញកមរេ បេ់ប្រពេះអងគ ។


ឯបុពវកមរេ បេ់ប្រពេះាទមនាាតុ តដលមានឥទិពល ា

ំ ស្ចចរយ ធអ

់ ុ េះ ប្រានត់ តទេះនដមានសភៀល ងតកវ៧ប្របការ ធ្លលកច

មកពីអាកាេនិងមានប្រពេះជនតេ វង សហើយានសស្ចយរាជយ

េមបតទ ព ប្រា ពេះ នាម ិត ិពវសទៀតសនាេះគឺ កាលស្ចេនាប្រពេះេមុ ទ ំ ួ ន៩១កបប វបេស រាប ន ា បបសនេះសៅសប្រកាយវញច ិ ិ ី ់ពីភទក កាលសនាេះប្រពេះាទមនាាតុ នគរពនុ មត ា ី

ំ ត់មាាក់សៅ សកតជាប ុ រេកេ ើ

ំ ក់ ជាអក ា េុីឈួ លជ ា ួ លបេះជុលេសំ លៀកបពា

ចាេ់ោច របេ់អក ា នគរសនាេះ ។ នថម ង ួ យពួកពុទប ា រេ ិ ័ទ ានសរៀបចាត់តចងថ្នវយមហាទនដល់ប្រពេះេងឃមានប្រពេះ

ំ ត់ានដង ពុទជា ា ប្របធ្លន, ឯបុរេកេ ឹ ថ្នសគសរៀប ចាត់តចង នឹងថ្នវយមហាទនដូសចាាេះសហើយក៏នឹកេសងគ វ ចសំ ពាេះខួ ន ល

ំ ុត ថ្ន ឱ!អាាេអញជាមនុេសសេេេល់សថ្នកទបជាទីបផ ពុំានចាតត់ ចងមហាទននឹងសគសស្ចេះសប្រពាេះជាអក ា ទល់

ំ ង ប្រក,សពលសនេះសបអញម នសឆ ៀល តសធទនសទព ុដ ឹ ជាជាតណា ើ ិ ើវ ិ ំ ក នឹងានរួចផុតពីសេចកទ េ ា ីត ុកល

គតសឃ ិ ើញដូសចាាេះ


ំ សំ ពាេះគុណប្រពេះេមុ ទ សហើយេទាក៏សកតសឡ ព ។ ា សពល ើ ើងមាច ៏ ជ ំ ួ េបេះេព ំ ត់ឲ្យបុគល ់ នលុយមួយ សនាេះកខ គ មាាកា

មាេក ដង ឹ ថ្នសពលថ្នវយមហាទនជត ិ ដល់សហើយក៏មមា ីា ា

់ តណតកសស្ចងរមួយកប ំ ង់យកសៅ សៅ ផារ ទិញានប្រាបេ ោក់ាប្រត,

សៅដល់សរាងទនពុំានឱកាេនឹងចូលសៅ

ោក់ ាប្រតសឡើយសប្រពាេះខួ នជាអ ក ល ា ទល់ប្រកសថ្នកទប ពួក មហាជនមនសប កឱកាេឲ្យច ូ ល, ិ ើ

សទើបគតថ្ន ិ

អញអេ់

ាន ចូលសៅជត ព ន ា ិ ងប្រពេះេងឃសហើយ សបដ ា ិ ប្រពេះេមុ ទ ើ ូ សចេះ ់ អញគួរសាេះប្រាប់េតណតកេសំ ៅសៅប្រតងាប្រតប្រពេះេម ព ា ុទ

និង ប្រពេះេងឃចុេះសបានច ូ លសៅកុ ងាប្រតតតម ា ួ យប្រាប់គង់ ើ មានផលសប្រចន ើ

ំ ត់កចា ៏ ប់ប្រាប់េតណតកសស្ចងរ ។ បុរេកេ

ំ ់ តណតកកអ ៏ តណត សៅ, សោយអណា ចឫទិប្រពេះេម ា ព ា ប្រាបេ ុទ ់ ុ េះកុ ងាប្រតជាល ំ ប់ាងព ំ ី ាប្រតប្រពេះេមុ ទ តសៅធ្លលកច ោ ា ព ា ជាមាចេ់ដរាបសៅដល់ាប្រតប្រពេះេងឃឥតមានប្រជុេះសៅទី

ំ ត់សឃើញអស្ចចរយដូសចាាេះ ដនទមួយប្រាប់សឡើយ ។ បុរេកេ


សហើយ

សេចកប្រជេះថ្ន តសឡ ល ក៏រងរ ីត ឹ តតតសក ឹ ើ ើងយងនប្រកតលង

ំ ំ សទើបាងសេចក ប្រាថ្ន ចការបូជារបេ់ ខុ ំញ ា ថ្ន សោយអណា ីត ំ ងជនអក សនេះ កុ ងអនាគតកាលេ ា ូ មឲ្យានជាធជា ា ប្រតូវការ ំ សោយកាមទងឡាយ សបខ ើ ុ សំញ លើនដទេះសឡើងសវោ ណា េូម ំ ន ឲ្យសភៀល ងតកវ៧ប្របការធ្លលក់ចុេះពីនផអា ទ កាេសវោសនាេះកុខា

ំ ត់លុេះអេ់អាយុាន សៅសស្ចយេុខ កុ ងសទវ ។ បុរេកេ ា សោកនិងមនុេសសោកអេ់កាលជាអតងង វ ខាងសដម ទ បបសនេះ ើ ននភទក

លុេះដល់មក

ានមកសកតជាប្រពេះរាជ ើ

បុប្រត

របេ់ប្រពេះាទកលាណរាជ មាននាមបបញ្ញតថ្ន ប្រពេះាទ ិត មនាាតុ សនេះឯង ។

ដកប្រេង់សចញពី http://www.saloeurm.com សោយ៥០០០ឆ្ា ំ

kingmandhatu  
kingmandhatu  

kingmandhatu., 5000