Page 1

បធានកថា

ំ ុ រំ ពះត្រៃបដក ៉ រពះទេពមុនី យូរ-បុ ណ្ ណ រកុមជន ិ ទរៀបទរៀង

នទោ ៃស្ស ភគវាទោ អរហទោ ស្ោមស្មុ េ ព ស្ ធ ស

ស្ូមនមស្សការចទំ

ះរពះអរហំស្ោមស្មុ េ ព ដ ធ ៏ោនទោគរពះអងទគ

ំ ៌ ះ (រពមទងរពះធម

នឹងរពះអរយស្ងឃ ទោយទស្ចកទោរព) ។ ិ ីដ

ំ ី បធានកថា ៃបស្ង ទវលាទនះ នឹងស្ដំ ដងអព ន ឆង ល ស្ទធត្នសាធុជនអក ន រជះថាលកុ ងរពះបវរ ន

ពុេសា ធ ស្

ដូចៃទៅទនះ ៖

ំ ៍ទងបច ំ បធានៈ ដរបថា "ទស្ចកពាយាម" គឺពាយាមញ ច ន ីដ ុ ងសាធារណ្របទយាជន ុ បបន

ំ ំ ៍ផ្ទទល់ខ្ួ នឲ្យទក ទងបរទលាក ឬញ ល ើៃឲ្យោនទ ុ ងរបទយាជន ះោន ៤ យា៉ងគឺ

បធានៈ ទ

១- ស្វំ របបធានៈ ពាយាមរបយ័ៃម ៃទ ន នឲ្យបាបទក ិ ើ ២- បហានបបធានៈ ពាយាមលះបាបដដលទកៃទ ើ ៣- ភាវ

៤- អនុរកខ

បធានៈ ពាយាមទធក ើវ ុ ស្លឲ្យទកៃោនទ ើ

ើង ទៅថា បធានៈ ។

ើង

ើងទហើយ

បធានៈ ពាយាមរកាកុស្លដដលទកើៃទ

ើង

ើងទហើយ ។

ំ ៤ យា៉ងទនះ ទបស្ បធានៈ ទង ច ន ២ យា៉ងគៈឺ ើ ដំ ដងរួបរួមទោយកច ិ ោ ១- បហានកច ិ ច កច ិ ដច ដលរៃូវលះបង់ ២- ភាវ

កច ិ ច កច ិ ដច ដលរៃូវចទំ រន ើ ។

អធិបាយៈ បហានកចច "កិចដច ដលរៃូវលះបង់" ទ

ះគឺលះបង់នូវអទំ ពើបាប,

ស្ទំ ៅយកអទំ ពើអារកក់ ៣ យា៉ងគឺ កាយេុចរច ៃ ិ ៣ វចីេុចរច ៃ ិ ៤ មទ

កយថាបាប

៏ េុចរច ៃ មក ម លា ិ ៣ ។ កមដ

ំ ៣ ទនះស្ុេដធ ៃោបាបទងអស្ ំ ់ ។ កុ ងបាល ំ ី បាប ៣ ពួកទនះទរចនោង ទង ន ីោនស្ដំ ដងអព ើ ចដំ ណ្កដត្េៗ ទរ

ំ ួ ង, ស្ូមបបាបដត្េៗ ះបាបអមាលទនះ ោរបធានរបស្់បាបទងព ករ៏ ួមកុ ង ន ី

បាប ៣ ពួកទនះដដរ ។ គួរទធើវ

ំ ុ ៉ ម នដដលបានទ បណ្ដ ដ បាបទងប គួររបរពឹៃទត សាះទ

ើយ

លមកទនះ ឥៃោនចដំ ណ្កណ្ដមួយដដលោរបស្់

ស្មដូចរពះពុេដ ធ ិកាត្នរពះភគវនម ត ុ នីដដលរោស្់នឹងរពះ


អាននថា ទ "ោនលអាននទ ! ៃថាគៃទៅ កាយេុចរច ៃ ិ វចេ ី ុចរច ៃ ិ មទ ់ខាៃ" មនគ ួ ៃរទធទោយោច ិ ើវ

េុចរច ៃ គ ិ ថាោកច ិ ដច ដលបុគល

កាលទបើបុគល គ ណ្ដមួយរជុលទធអករណ្ ើវ ី យកច ិ ទច

កាយ វាចា ចិៃត ទហើយ រៃូវដឹងខ្ួ នច ល ុ ះថាមុខ្ោនឹងោនទទស្ពុំខាន ។ ឯទទស្របរពឹៃេ ត ុចរច ៃទ ិ

ះទោយ

ះ ោន ៥ យា៉ងគឺ

៏ៃះទដៀលខ្ ១- ស្ូមបខ្ ល ល ិ ី ួ នឯងក ួ នឯងដដរ

២- ទលាកអក ទ់ មល ន ទចះដង ឹ រះគន ិ ើ រដមងៃះទដៀលបាន ិ

ិ៍ត ៣- ទករទ្ ម ះអារកក់ រដមងលបឮខ្ ី រច ខាចយទៅស្ពវេិស្ ៤- វដងង វ ទភច ល សាមរៃីកុ ងទពលដដលទេៀបសា ន ល ប់

ំ ី េលា ំ ៥- ខាងមុខ្អព យខ្នទធ ៅ រដមងទៅទកៃក ន ុគៃ គ ិ។ ើ ុ ងេ បុគល គ ណ្ដទធបាបដ ូ ចបានទ ើវ

លមកទនះ

ំ ីរ រដមងទដដរកហាយកុ ងទលាកទ ងព ន

គក ន ឺ ុង

ទលាកទនះ ទកៃេ អាោមអញបានទធបាបដ ុកទខ ដដរកហាយទោយគៃថា ូ ទចានះៗ ។ លុះចយុៃចាក ើ ិ ើវ ទលាកទនះទៅទហើយ រងរ ដ រកហាយោងទនះទៅទេៀៃ ។ ឹ ៃដៃទដ ឹ ទរ

ះទហៃុទ

មនគ ួ ររបរពឹៃទត ិ ភាវ

កច ិ ច

ះ បានោរពះអរហំស្ោមស្មុ េ ព រធ េង់រោស្់ថា បាបទនះោអទំ ពើមិនគួរទធើវ

ើយ ។

"កច ទ ិ ដច ដលគួរចទំ រន" ើ

់ ូ វទស្ចកអារកក ំ ៃ់បងន ់ ទៅថា ះ គឺកមដម ដលកចា ីដ

កុស្ល ការដដលពាយាមទធក ើវ ុ ស្លឲ្យទកៃឲ្យោនទ ើ កុស្លទ

ើងទៅថា បទំ ពញកុស្លឲ្យបរប ិ ូ ណ្៌ ។

ំ ះទបើស្ដំ ដងទោយឫស្គល់ បានដល់ អទលាទភា ការមនច ិ

់អក គឺមិនចង់បាននូវរេពយស្មបៃរបស្ ន ដត្េ ិត

ក់ចៃ ត ឹ ងរេពយស្មបៃិត ិ ន

័ ច ន៍ ំ ៃ់របវញ្ មិនលួចលាក់ឆក់ដទណ្ើដ មបបា

ស្ងៃ ក ់

់យករេពយស្មបៃរបស្ ់ទគទោយឥៃទមោត អទទទសា មនរបេ ស្ងិន ក របោន ុស្ ត គឺមនខ្ ឹ ិត ិ ិ ឹងមនរក ិ ទរឿងរកទហៃុអក ង ន ដត្េឲ្យទគដល់នូវទស្ចកវីដ ិ ស្ អទោទហា មនវដង វ ទភច ល សាមរៃីទោយអក ន ដត្េ ិ ំ ន់គន ំ ិ ៃោទដើមទ ទគគរោម កដំ ហង បភា

ើយ ។

មួយទេៀៃ កុស្លទនះទបស្ ១០ របការ គឺ ើ ដំ ដងទោយេីទកៃោន ើ ១-

ការឲ្យនូវវៃុ ដ ថ ៏គួរដល់បុគល គ ដដលគួរឲ្យទោយទស្ចកីស្ទគ្ ដ គ ះឬបូោគុណ្ោនឲ្យ

ំ ៃេ ់ ុគ៌ៃ ឬបូោដល់អក ដល់មនុស្សកស្ ម ន ោនស្ីលធម៌នឹងោោបោោទដ ើ ទៅថា ទនៈ ។ ី

ំ ី កាយ វាចា ោនទវៀរបញ្ចទវរាោទដម ២- ការទវៀរចាកអទំ ពើអារកក់ដដលទកៃអ ព ើ ទៅថា ើ

ស្ីលៈ ។


៣- ការទធើច ទោយស្មថវធ វ ៃ ត យស្ប ង ់រោងប់ចាកអកុស្លធម៌ ោននីវរណ្ធម៌ោទដម ិ ី ើ ិ ឲ្

នឹងវបស្ស

វធ ិ ី ទៅថា ភាវ

៤- ការេរំ ុឌេទំ រាមអស្ិោនៈដដលទក ចទំ ម ន ដ ើៃោនកុ ងច ិៃត ទោយទស្ចកីទកាៃដរកង

័ បុគល ទោយគុណ្ ទៅថា អប គ ដដលគួរទកាៃដរកង គឺជនដដលចទំ រនទោយោៃ ើ ិ ទោយវយ ចាយនៈ ។

៥- ការជួយខ្ល ច វ ់ ខាវយកុ ងក ន ច រកុស្ល ទៅថា ទវយាវចៈច ។ ិ កា

៦- ការឲ្យនូវចដំ ណ្កបុណ្យដដលខ្ួ នបានទធ ទហ ល ន ដត្េទោយទមរៃីចៃ ើវ ើ យ ដល់ អក ិ ត ទដើមប ី

ឲ្យទគទរៃកអរោម ទៅថា បៃិទនៈ ។ ត ៧- ការអនុទោេ

ទរៃកអរោមនូវទស្ចកីល ដ រអ បស្់អក ន ដត្េដដលទគបានទធើទហ វ ើ យ ទោយ

ចៃ ន នីស្ ទៅថា បោតនុទោេ ិ ដត ដលរបាស្ចាកទស្ចករចដណ្ន្ ីដ ៨- ការដណ្

ំ ា ៃ់បទរងៀនទរបៀនរបទៅអក ប្ ន ដត្េ ឲ្យទចះចទំ ណ្ះវោ ិ ា ដដលឥៃទទស្ ឬ

៌ ឲ្យសាគល់កច ពនយល់របាប់កុ ងផ ន ូ វធម ល ច ួ រទធើវ នឹងមនគ ួ រទធើវ ដដលរបរពឹៃទត ៅទដើមបទស្ចក ដ ុ ខ្-ចទំ រ ើ ិ គ ិ ីស្ ី ំ ុ ៃ ទៅថា ធមទម េស្ នកុ ងបច ទន នះ រហូៃដល់ស្មបៃិស្ ន ច ត ួ គ៌ ស្មបៃិរពះន ត ិ វ នោេីបផ ុ បបន ំ ៃ ៩- ការោងច ត ដ ប់ធម៌ សាដប់ ិ សា

ទធទក ម សវនៈ ។ ើវ ៃ ើ ទៅថា ធមស្

់ទ ១០- ការទធេ ើវ ិដិឋ គឺទស្ចកយល ីដ

ថា េិដិជ ឋ ុ កមៈម ។

កយឱវាេ

ំ ទ ៃ់ កយទរបៀនរបទៅទោយរបុងឲ្យទចះចាសា

វោមគនង ល ល ធមដ៌ ដលពិៃដមន ទៅ ើញរបស្់ខ្ួ នឲ្យរៃូ

ំ ១០ របការទនះ ទៅថាបុញ្ញកិរយាវៃ អទំ ពើទង ល ស្រោប់ទកើៃបុណ្យ ។ ិ ុ ថ គឺោេីកដនង

បុគល គ ណ្ដបានទធក ើវ ុ ស្លដូចបានទ

លមកទនះ បុគល គ ទ

៏ស្រទស្ើរខ្ួ នឯង ១- ស្ូមបខ្ ល ល ី ួ នឯងក

ំ ២- អក ន របាជទ ញ ងឡាយទលាកព ិ ចារណ្ដទ

ះរដមងបាននូវអានិស្ងស ៥ យា៉ង គឺ

ើញោមការពិៃទហើយ ទលាករដមងស្រទស្ើរ

៣- ោនកៃ ិ ស្ ិ ័ពទពីទរាះលបខ្ ី រច ខាចយទៅស្ពវេិស្

៤- មិនវដងង វ ទភច ល សាមរៃីកុ ងទពលទធ ន វ ើមរណ្កាល ៥- រដមងទៅទកៃក ន ុ គៃិ ើ ុ ងស្ បហានកច ិ ច នឹង ភាវ

៌ ទបើោខាងផូ វល កច ល ិ ដច ដលបានស្ដំ ដងមកទនះ ោដទំ ណ្ើរខាងផូ វធម

ទលាកវញ ស្ទំ ៅយកការលះបង់នូវឫក ិ

ោរយាេអារកក់ រកអឺៃរកទអាង ទកាងកាច ខ្ិល ា


៍ ឥៃស្ណ្ដ រចអូស្ ទដរើ ទលងស្ុីផក ត ដ ប់ធានប់ ទធើទចារកម វ ម ឹ ចាយវាយរេពយស្មបៃិឥៃរបទយាជន ់ស្ងៃ លួចបន ល ់ឆក់ដទណ្ើដ ម របោន ក ់ដងិន ក យកធនធានអក ន ដត្េោទដើម ។ អទំ ពើអស្់ទនះ ស្ុេដធ ៃ ឹ ោអទំ ពើ

ំ ់ទខ្ាយឲ្យអាប់រស្ីដល ់ ខ្ួ នឯង ឲ្យទថាកទបឲ្យេន នឹងរបទេស្ោៃិ ោៃុភូមិ ោអទំ ពើ ម ល

ំ ឲ្យទលាកៃ ះទដៀល, បុគល គ អក ន រស្ឡាញ់ទស្ចកល អ ួ រលះបង់ទចាល ។ ិ ីដ គ ទរ

ះទហៃុទ

ះ ទយងទក ៃមកោមន ោនអវៈយវៈ ុ ស្សោនក់ៗ កុ ងទលាកស្ន ន ន ើ ើ ិ វាស្ទនះ

រគប់រោន់ មនវ ការៈ ទោយអាយៃនៈណ្ដមួយ គួរដៃពាយាមបទំ ពញកច ល ិ ិ ិ កលវ ិ រច បស្់ខ្ួ នឲ្យ រគប់រោន់

ំ ឹ ងដផក កុព អ ទៅទលើរូបបុគល គ ណ្ដមួយឲ្យទគចញ្ ល ិ ឹច មខ្ួ នទ

របទយាជន៍ទេ ទរ

មនបានស្ទរមច ិ

ះរូបនិមួយៗ ស្ុេដធ ៃោនទស្ចកីស្ ដ ុ ខ្េុកោ ខ ប់ទក់េងទោយរាងកាយ, ឬក៏

ោនរាងកាយោេីអារស្័យទៅត្នមនុស្ស

ំ ជវី ៃទសាៃទេៀៃដដលន ិ ឹ ងោងទៅបាន

ក៏ទរ

់ ោ ំ ម ំ ួ នខាលងព ំ ូ ដកទៅបាន ក៏ទរ អារស្័យរាងកាយ ការរគប់រគងចិញ្ឹច មរាងកាយឲ្យបានធាៃធ

ះ ះ

អារស្័យទស្ចកពាយាមដស្ ង វ រកអាហារ កាលទបរបាស្ចាកអាហារទហ ត ិរូបគឺរូបដដល ីដ ើ ើ យ ស្នៃ ់ៃទៅក៏ឈប់ចទំ រន ំ ីវៃទសាៃទេៀៃ ំ ចទំ រនោប ក៏ោងទៅបានទោយករម ។ អាហារទនះោ ិ ើ ើ ទងជ

ំ ន់បផ ំ ុ ៃ ស្រោប់បរមុងជីវៃឲ្យរបរព របស្់ស្ខា ិ ិឋ កា ឹ ៃទត ៅ, ស្មដូចបាលីថា ស្ទពវស្ោត អាហារដៃ ិ ់ទៅបាន ក៏ទរ "ពួកស្ៃរា វ ល់រូបដដលោនជវី ៃរស្ ិ

ះអាហារ" ។ វៃុ ឯទេៀៃៗ ទរដអាហារទ ថ

ំ ៃ់ស្រោបទ់ ស្ៀល កដណ្ដប់ ថានស្រោប ំ ់ដកទរាគកុ ង ោនទរចន ដូចយា៉ងលទំ ៅោេីរជកទកានស្ព ន ើ

ំ ទពលដដលរៃូវការបុ ទ៉ ណ្ណះោទដើម វៃុ ទ ស្ុេដធ ៃរបស្់ជួយឧបៃម ថ ងអមាលទនះ ថ េ ភ ប់េល់ជីវៃ ិ ំ ់ ទបើរបាស្ចាករបស្់ណ្ដមួយទហើយ ជីវៃរដមងោ ំ ំ ក។ ទងអស្ ងទៅបានទោយល បា ិ ស្ូមទញទរឿងមហាជនកមកស្ដមង ដ កុ ងេ ន ីទនះ

ពាយាម ។

រពះទ

ធស្ៃ រវ ពះ ិ

មហាជនក

ទដើមបឲ្យទ ី

ើញអានិស្ងសត្នទស្ចកីដ

កាលលាោោចុះស្ទំ ៅទៅជួញោមួយនឹងពួក

ំ ពួកឈួ ញ ឈួ ញ, លុះដល់កណ្ដ ម ដ លមហាស្មុរេ ស្ទំ ៅក៏ថុ ះធា ល ល យទៅទោយរៃូវខ្យល់ពយុះខាលង ម ំ ់កសា ៏ ល ប់អស្់ទៅ ។ ចដំ ណ្កខាងរពះទ ទងអស្ ទ

័យភៃៃក ់ស្ុ ៃន ធស្ៃ វ មនភ ល ឹ ងទស្ចកីសា ដ ល ប់ ិ ិ ិ

ត កទហើយកទ៏ លាៃ ើយ, ទលាកនឹកដល់គុណ្ោោបិោ នឹងគុណ្ស្ីលដដលធាលប់បានរបរពឹៃម

ំ ី ស្ទំ ៅរបងដហលស្ ំ ួ ន ៧ ត្ថង លុះដល់ត្ថឧ ទចញអព ទំ ៅទៅរកទរៃើយោខង អស្់ចន ង ទបាស្ថ ឹ ំ ព ំ ុ ងពាយាមដហលកុ ងមហាស្ម ទលាករកានូវឧទបាស្ថស្ីលទងក ន ុ រេ ។ ទពលទ

ះ ោនទេពធិោ ១ អងទគ ្មះ មណ្ិទមខ្លា ទៅរកាមហាស្មុរេ បានទ

ើញ


់យា៉ងទនះ កដ៏ រស្កស្ួរថាៈ ធស្ៃ រវ បងពាយាមដហលម នោនឈប ិ ឹ ិ

រពះទ

អក ន ណ្ដទនះ កាលទបើមនទ ិ

ដ ក៏ខ្រំ បងដហលក ន ដ ល ើញទៅទកាះទរៃើយទសាះ ទមច ឹ ុ ងកណ្ដ

មហាស្មុរេ ទៃើអក ន ដឹងនូវរបទយាជន៍ដូចទមច ដ បានោខ្រំ បឹងពាយាមដហលទម៉ះ ល ?” ។ រពះជនកទ

ធស្ៃ ៃ វ បថាៈ ិ

ំញ ិ ចារណ្ដនូវវៃត្ត នស្ៃទវ លាក នឹងអានិស្ងសត្នទស្ចកពាយាម “ោនលទេវោ ! ខ្ុ ព ទរ ីដ

ទហៃុដូទចានះ ខ្ុ ទំញ បេ ើ ុកោមនទ ិ

ន ើមចុះ ក៏ទៅដៃរបងពាយាមដហលក ើញនូវទកាះទរៃយោទដ ើ ឹ ុង

កណ្ដ ដ លមហាស្មុរេ (េុកោៃរោប់ដល់ទលាក សាលប់ទពលណ្ដឈប់ទពលទ នូវទស្ចកីពាយាមទេ)” ។ ដ ងទេពធោទ ិ

់ ះ មនលះបង ិ

លថាៈ

់ អក “ទរៃយមហាស្ម មនរបាកដដល ុ រេទរៅរករបោណ្មនបាន ន ណ្ដ ការពាយាមោម ើ ិ ិ

ំ ុ រស្ ក៏ោការឥៃអទំ ពើដល់អក កោលងប ន ទ មហាស្មុរេទនះពុំខានទ

រពះជនកៃបថាៈ

ើយ" ។

់ ទរៃយទេម ះ អក ន មនដល ុ ខ្ោនឹងសាលប់ កុ ងកណ្ដ ន ដ ល ិ ើ

ំ ុ ងពាយាម ស្ូមបន ៏ នទ្មះថាោអក ំ ុ ល គឺពួកញៃិ “បុគល គ (កព ន ោនបណ្ ី ឹ ងសាលប់) កបា

ពួកទេវោនឹងោោបោម នបានៃ ះទដៀលទ ិ ិ ិ

ើយ

បុគល គ ទ

ទហើយ រដមងមនទដ ដ រកហាយកុ ងទពលខាងទរកាយទ ន ិ ងទេពធោទ ី

កាលទបបានទធ វ ច ើ ើក ិ រច បស្់បុរស្

ើយ" ។

លទេៀៃថាៈ

“ការ្រណ្ដមិនស្ទរមចទោយទស្ចកីពាយាមទេ ដ

ការ្រទ

ំ កោកត្រមទស្ចកសា ោនដៃទស្ចកល គ ណ្ដ ីដ បា ីដ ល ប់រដមងស្ទរមចដល់បុគល របទយាជន៍ដូចទមច ដ ទោយការពាយាមទ រពះជនកៃបថាៈ ោនលទេវោ

!

ះ" ។

បុគល គ ណ្ដដឹងចាស្់ថា

ះទៅោរបស្់ឥៃផល បុគល គ ទ

ះនឹងោន

ំ ុ ៃត្រកទពលមនស្ទរមចទេ ការ្រោនេីបផ ិ

់ខ្ួ នទៅវ ទហើយលះបង់ទចាលដបរោ រកាជីវៃរបស្ ញ ក៏បនយ ល ថ នូវទស្ចកីពាយាមទចាលទចញ ដ ិ ិ បុគល គ ទ

ះគង់នឹងដង ា ូ ស្ទ ឹ នូវផលត្នទស្ចកខ្ ីដ ិលរចអ

ពួកខ្ះ កាលទបទើ ល កុ ងទលាកទនះ ន ំ ឡាយ ការ្រទងទ

ះពុំខានទ

គ ើយ ។ ោនលទេវោ ! បុគល

ំ ដ ន ទហើយ រដមងរបកបនូវការ្រទង ើញនូវផលត្នទស្ចកីរបាថា

ំ ន ។ ោនល ះ ទទះបស្ទរមចក ដ នស្ទរមចក ុ ខា ី ីម ិ ីដ គួរដៃខ្រំ បងពាយាមក ឹ


ទេវោ ! ដរកងអក ន បានទ

់ចាស្់ទោយខ្ួ នឯងដដរឬ ? ជន ដ ល ើញនូវផល ត្នទស្ចកីពាយាមោក

ំ ទងឡាយឯទេៀៃៗ លិចចុះកុ ងមហាស្ម ន ុ រេអស្់ទហើយ មកពីមនោនទស្ចក ដ ិ ីពាយាមឯខ្ ុ ដំញ ៃ ់ ងទេដដលកព ំ ុ ងដហលឆងកុ ងមហាស្ម ោនកឯ ន ុ រេ

ំ ទងបានទ

ន ដដលស្ិៃទៅក ថ ន ីជិៃខ្ុ ំញ ើញអក ុ ងេ

់អាច នឹងស្មគួរដល់កឡា ំ ង ំ កាលទបខ្ ំញ នដល់ ខ្ុ ទំញ នះនឹងពាយាមោមស្មគួរដល់ទស្ចកអង ីដ ើ ុ បា ំញ ឹ ងទធើន ខ្ុ ន វ ូ វទស្ចកពាយាមដដលប ុ រស្គបបទធ ីដ ី ទើវ

ទរៃយត្នមហាស្ម ុ រេទហើយ ើ ស្ទរមចភទយាភាព ។ ិ លុះរពះជនកទ

ធស្ៃ ទវ ិ

ទសាយរាជយកុ ងនគរទ ន

ះឯង ។

ធិស្ៃវ

ទភើចទញ

លដៃបុ ទ៉ ណ្ណះទហើយ,

ំ ់ដល់មិថិលានគរ យកទៅោក

ំ ៉ វមកបុ ទ៉ ណ្ណះទដម ទរឿងរា ើ បឲ្យទ ី

ើញថា

ឲ្យបាន

៏ស្ុ ះទៅចាប ់ត្ដរពះ ទេពធោក ទ ី

មិនយូរបុ ៉ ម ន

រពះទ

ធិស្ៃក វ ៏បាន

គុណ្ស្មប ័េត្នទស្ចកីពាយាមទនះ ដ

អាចឲ្យ

ស្ទរមចផលដល់បុគល ទពញច ៃ គ អក ន ោនស្មៃភា ថ ព ។ បុគល គ ណ្ដ កាលទបោនទស្ចក ត ុ ងការ ន ើ ីដ ិ ក បទំ ពញកច ល ិ រច បស្់ខ្ួ នទហ ើ យពាយាមបទំ ពញកច ិ ទច

ំ ុ ៃ ។ ខ្ួ ន ះ ក៏បានទ្មះថារបទស្ើរោេីបផ ល

ិ៍ត ំ យដៃសាលបទ់ ស្ចកីពាយាម សាលប់ចាៃ់ទៅដមនដៃទករទ្ ។ ស្ម ម ះទៅល អ ខ្ួ នសា ល ល ប់ទៅចុះ កុឲ្ ដ ដូចពុេភា ធ ស្ិៃថា រូប ំ មយយៃ ិ ិ មចាចនិ ដៃ

មនឹងទោរៃមនសា ល ប់ទ ិ

ពាយាម ។

ំ មទោៃតំ ន មយយៃ វ ងឡាយរដមងសា ល បទ់ ៅ ិ ិ រូបត្នស្ៃទ

េុកម ខ ទចៃ ច ិ ើយ ។ វរី យន ិ

ំ ី បធាកថាចប់ដៃបុ ទ៉ ណ្ណះ ។ ស្ដំ ដងអព ស្ូមថាវយរពះរាជកុស្លចទំ

ទគឆង ល នូវទស្ចកេ ខ នទោយទស្ចកីដ ីដ ុកបា

ះរពះករុណ្ដោោចស្់ជីវៃ ិ

ស្ូមរពះអងស្ គ ិៃទៅក ថ ន ិរ ី ុ ងស្

់កាលដយ ៏ ូ រអដងង ំ ុ េប រាជស្មបៃិអស្ ត វ ទៅ ! នឹងស្ូមឲ្យអស្់ទលាកោពលរដធ ឋ -ំ ៃូច រពមទងព ថ រិ ំ ំ ូ ល បានទស្ចកីស្ ស្័េទ ទ ទយាភាព !។ ធ ងឡាយក ន ព ឋ ងម ដ ុ ខ្ចទំ រនោភ ើ ិ ុ ងកម ុ ជរដ

KS2  

ks2, dhamma

KS2  

ks2, dhamma