Page 1

បធានកថា

៉ របស់រពះទេពមុនី យូរ បុ ណ្ ណ ទៅវត្តឧណ្ណណទោម

ំ ុ ំរពះត្រត្បដកទៅព ជារកុមជន ុ េសា ធ សនបណ្ិឍ ត្យ រកុងភទនំ ពញ នទោ ត្សស ភគវទោ អរ ិ

ហទោ សោមសមុ េ ព ស ធ ស

សូមនមសសការចទំ

៏ នទជាគរពះអងទគ ះរពះអរហំសោមសមុ េ ព ដ ធ ោ

ំ ៌ នឹងរពះអរយសងឃ (រពមទងរពះធម ទោយទសចកីទោរព) ។ ឋ ិ

ំ ី បធានកថា ទដើមបជាពន ់ ពុេសា ំ ទវោទនះ នឹងសដំ ដងអព ល ធ សនិកជនទងឡាយក ន ឺ ដល ី ុង

ពុេសា ធ សនមណ្ឍលដូចត្ទៅទនះ ។ បធានៈ

ដរបថាទសចកីពាយាម ឋ

ំ ៍ទងបច ំ គឺពាយាមញ ច ន ុ ងសាធារណ្ៈរបទយាជន ុ បបន

ំ ំ ៍ផ្ទទល់ខ្ួ នម ទងបរទោក ឬញ ល ួ យៗ ឲ្យទកត្ឲ្យោនទឡ ើ ើង ទៅថាបធានៈ ។ ុ ងរបទយាជន ឯ

កយដដលជាទវចនៈទ

់ដូច ះ ោនទរចនរបទភេណ្ណស ើ

អង់អាច ោនទត្ជានុភាព អាចហានពុះ

កយថា វរិ យៈ ដរបថាទសចកីឋ ិ

ំ ុ ត្ ។ បរកក របទំ ពញរបទយាជន៍ឲ្យសទរមចដល់េីបផ

ំ ៉ ងណ្ណ ៗ កម ៏ ិន មៈ ដរបថាោនដទំ ណ្ើរទទមុខ្មិនរួញរា ទបើេុកជាោន ឧបសគៈគ មករារាងយា

ំ ប ់ធត្ ំ រទភ ល ម ់រទរេត្ស ូ ៊ ឱហាត្សង្វវត្ ើ ញប់ញ័រ ត្ក់សុ ត្ទឡ ើយ ។ ឧសាហ ដរបថាោនទសចកអត្ ីឋ

ទធក ច ររគប់យា៉ង ។ ឧោឌនៈ ដរបថាលះបង់នូវទសចកខ្ ជ ូ ស ទហើយទរកាកទឡើងរសវា ើវ ច ិ កា ីឋ ិលរចអ ់ រង្វរឥត្ធុញរទន់ ។ ោត្បៈ ដរបថាដុត្កទំ ៅ ឬទភចទញកន្ត្ ចាបកា ត ក់នូវវត្ុ ដដល ថ ើ ំ ី ស ឋ នចិត្ត ។ ចត្ ហមងទចញផុត្អព ឋ ះ ន ដខ្ង ន យា៉ងមុឹងោ៉ត្់ចទំ ិ ិ ដរបថាោនទសចកីខ្

ំ ឲ្យទៅ

ះកិចកា ច រសពវ

់ មិនអល់ ំ ង ទហើយមនរារង យា៉ង ។ អដត្ ិឌ ំ ដរបថាអទំ ពើណ្ណមួយដដលទកើត្ទឡើងរត្ូវកាលរត្ូវេន ិ ដអក ទធើអ វ ទំ ពើទ

ះភាលមៗ មនឲ្យកន ង ល ទពល ។ អបបដវា វ ច ច រណ្ណមួយមន ិ ណ្ី ដរបថាទបោនទធ ិ ើ ើក ិ កា ិ

់ ់ នសទរមចទេ មនថយទរកាយម ទនបា នលះបង ទចាលន ូ វកច ច រទ ិ ិ ិ កា កយដដលបានទ

ះទឡើយ ។

ំ ុ ៉ ម នទនះ ទផសងោនដត្ពយញ្ជនៈឯទសចកអធ លមកទងប បាយ ោន ីឋ ិ

ំ ់។ ដទំ ណ្ើររសប់ោន រួមមកបានទសចកថាពាយាមដ ូ ចោនទងអស ីឋ បធានៈទ

ះោន ៤ យា៉ងគៈឺ

័ ត្ម ១- សវំ របបធាន ពាយាមកុ ងការរបយ ត្ទឡ ន ន នឲ្យបានទក ិ ើ ើងបាន ។

់នូវបាបដដលទកត្ទឡ ២- បហានបបធាន ពាយាមកុ ងការលះបង ន ើ ើងទហើយ ឲ្យវ ិ សទៅ


វញ ិ ។

៣- ភាវ ៤- អនុរកខ

ធាន ពាយាមកុ ងការទធ ក ន ើវ ុ សលឲ្យទកត្ទឡ ើ ើង ។

ទឡើង ។

បធាន ពាយាមកុ ងការរកាក ទំ រន ន ុ សលដដលទកើត្ទឡើងទហើយ ឲ្យរងរ ឹ ត្ដត្ច ឹ ើ

ំ ៤ យា៉ងទនះ ទបស បធានៈ ទង ច ន ២ យា៉ងគៈឺ ើ ដំ ដងរួបរួមទោយកច ិ ោ ១- បហានកច ិ ច កច ិ ដច ដលរត្ូវលះបង់ ។ ២- ភាវ

កច ិ ច កច ិ ដច ដលរត្ូវចទំ រន ើ ។

អធិបាយថាៈ បហានកិចច កិចដច ដលរត្ូវលះបង់ទ

់ ូ វអទំ ពើបាប, ះគលះបង ន ឺ

សទំ ៅយកអទំ ពើអារកក់ ៣ យា៉ងគឺ កាយកមម ៣ វច ម ៤ មទ ិ កម ី

កយថាបាប

ំ ៣ កមម ៣ កមដ ម ៏ោមកទង

ំ ់ ។ កុ ងបាល ំ ី បាប ៣ ពួកទនះទរចនជាង ទនះ សុេដធ ត្ចាត្់ជាបាបទងអស ន ីោនសដំ ដងអព ើ ចដំ ណ្កដត្េ ៗ ទរ

ំ ំ ួ ង, សូមបបាបដត្េៗ ះបាបទងអមាលទនះ ជារបធានរបស់បាបទងព ក៏ ី

ំ ៏ រួមចូលកុ ងបាប ៣ ពួកទនះដដរ បាបទងទនះច មក ន ួ នកាលទៅថាបាបដដដល ដរបថាកមដ ម ោ

ចួនកាលទៅថាេុចរច ត្ ត រកក់, ចួនកាលទៅថាអកុសល ដរបថាអទំ ពើមិនល,អ ិ ដរបថាការរបរពឹត្អា ចួនកាលទៅថា អករណ្ីយកច យៈ ច ិនគួរទធើ,វ ចួនកាលទៅថា អធមច ម រយ ិ ិ ច ដរបថាកច ិ ម ិ វសមចរ ិ ៌ ការរបរពឹត្ិម ដរបថាការរបរពឹត្ិម ។ ត នជាធម ត នសម ិ ិ ំ ុ ៉ ម នដដលបានទ បណ្ណ ឋ បាបទងប

លមកទនះ ឥត្ោនចដំ ណ្កណ្ណមួយដដលជារបស់

ំ ់ ។ សមដូចរពះ គួរទធើវ គួររបរពឹត្ទត សាះទឡើយ សុេដធ ត្ជាកច ច នគ ួ រទធម ួ ររបរពឹត្ទ ត ងអស ិ ម ិ ើវ នគ ិ ភគវនម ឯកទំ ស ត ុ នី រេង់រោស់នឹងរពះអាននថា ទ ត្ថាគត្ទៅកាយេុចរច ត្ ិ វចេ ី ុចរច ត្ ិ មទ

ហំ អាននទ អករណ្ីយ ំ វទមិ ោនលអាននទ

់ ត្, េុចរច ត្ ខា គ មនគ ួ រទធទោយោច ិ ជាកច ិ ដច ដលបុគល ិ ើវ

កាលទបើបុគល គ ណ្ណមួយរជុលកាយ វាចា ចត្ វ ិ ត ទធើអករណ្ ិ យកច ិ ទច មុខ្ជានឹងោនទទសពុំខាន ។

ឯទទសរបរពឹត្េ ត ុចរច ត្ទ ិ

ះទហើយ រត្ូវដង ល ុ ះថា ឹ ខ្ួ នច

ះោន ៥ យា៉ងគៈឺ

៏ ិះទដៀលខ្ួ នឯងដដរ ១- អោតបិ អោតនំ ឧបវេត្ិ សូមបខ្ ត្ ។ ល ល ី ួ នឯងក

២- អនុវច ទ់ មលរដមងត្ ន ទចះដង ិ ច វញ្ ិ ូ ដ រហនិ ត ទោកអក ឹ រះគន ិ ើ ិះទដៀលបាន ។

ិ៍ត ៣- បាបទកា កត្ ទ អពុ ភគច គ ត្ ឆ ិ ទករទ្ ម ះអារកក់ រដមងលបឮខ្ ិ សទទ ិត ី រច ខាចយទៅសពទេិស ។ ៤- សមុ ទឡា ម ោ កាលំ កទរាត្ិ វទងង វ ទភច ល សរម ត្ក ន ល ប់ ។ ី ុ ងទពលដដលទេៀបសា


ំ ី េីោយខ្នទធ ៅ រដមងទៅ ៥- កាយសស ទភទ បរមរម ណ្ណ េុគត្ គ ឹ ឧបបជត្ ជ ិ ខាងមុខ្អព

ទកត្ក ន ុគត្ គ ិ។ ើ ុ ងេ

បុគល គ ណ្ណទធើបាបដ វ ូ ចបានទ

ំ ី រ គឺៈកុ ង លមកទនះ រដមងទដឋរកហាយកុ ងទោកទ ងព ន ន

ទោកទនះ រដមងទដឋរកហាយទោយគត្ថា អាោមអញទធបាបដ ូ ទចានះៗ, លុះចយុត្ចាកទោកទនះ ិ ើវ ទៅទហើយរងរ ឋ រកហាយជាងទនះទៅទេៀត្ ឹ ត្ដត្ទដ ឹ

ទរ

ះទហត្ុទ

ះបានជារពះអរហំ

សោមសមុ េ ព រធ េង់រោស់ថា បាបទនះជាអទំ ពើមនគ ួ រទធើវ មនគ ួ ររបរពឹត្ទត ឡើយទនះទៅថា បហាន ិ ិ កច ិ ច។

ភារ

កិចច កិចដច ដលគួរចទំ រទើ

ំ ត្់បង់នូវទសចកីអារកក ់ទៅថាកុសល ះ គកម ដម ដលកចា ឋ ឺ

ការដដលពាយាមទធក ើវ ុ សលឲ្យទកត្ឲ្យោនទឡ ើ ើង ទនះដរបថាឆ្លលត្វាងត្វ

កុសល

់ខាងឧបាយទធើឲ្យដ បុនរបសប វ ុ ះោល ឲ្យលូត្ោស់ចទំ រនទឡ ិ ើ ើងនូវទភាគ

ំ ូ វទោកផ ៌ សមប ័េចទំ ណ្ះវជា ល ល ិ ជ ទងផ ូ វធម ំ អទោទភា មនជ ិ

ទៅថាបទំ ពញកុសលឲ្យបរប ិ ូ ណ្៌,

កុសលទ

ទបើសដំ ដងទោយឫសគល់បានខាង

់ ់ អក ក់ចត្ បានន ត ឹ ងរេពយសមបត្ិត មនចង ូ វរេពយសមបត្ិរបស ត ន ដត្េ គម ួច ិ ន ិ ឺ នល ិ

ំ ត្់របវញ្ច សងត្ ់អក ោក់ឆក់ដទណ្ើឋ មបបា ក ់សងិន ក របធានយករេពយសមបត្ ត ន ដត្េ ។ អទទឹ ិរបស ទសា មនរបេ ូ សម ឋ នខ្ ុ អក ន ដត្េ ឲ្យដល់នូវទសចកវីឋ ិ ស ។ អទោទហាមិន ិ ិ ឹងមនរកទរឿងរកទហត្ ិ ំ ន់គន ំ ិ ត្ជាទដម វទងង ក វ ទភច ល សាមរត្ទោយអ ន ដត្េទគគរោមកដំ ហង បភា ើ ទឡើយ ។ ី មួយទេៀត្ កុសលទនះទបស ១០ របការ គឺ ើ ដំ ដងទោយេីទកត្ោន ើ ១-

ការឲ្យនូវវត្ុ ដ ង្វគះឬបូជាគុណ្ ថ ៏គួរដល់បុគល គ ដដលគួរឲ្យទោយទសចកសទន្ត្ ីឋ

ោនឲ្យ

ំ ត្់ ឬបូជាដល់ទោកអក ដល់មនុសសកស ន ោនសីលធម៌ នឹងោោបិោជាទដើម ទៅថាទនៈ ។

ំ ី កាយវាចា ោនទវៀរបញ្ចទវរាជាទដម ២- ការទវៀរចាកអទំ ពើអារកក់ដដលទកត្អ ព ទៅថា ើ ើ

សីល ។ វបសស ិ

៣- ការទធើច វ ត្ ត យសប ង ់រោងប់ចាកអកុសលធម៌ ោននីវរណ្ធម៌ជាទដើម ទោយសមវធ ិ ី នឹង ិ ឲ្ វធ ិ ី ទៅថាភាវ

៤-

ការេរំ ុឌេទំ រាមអសឹោនៈ ម

ដដលទកើត្ោនកុ ងច ទំ ន ឋ ិត្ទត ោយទសចកីទកាត្ដរកងច

័ ទោយគុណ្ ទៅថាអបចាយ បុគល ទំ រនទោយជាត្ គ ដដលគួរទកាត្ដរកង គជនដដលច ឺ ើ ិទោយវយ នៈ ។

៥- ការជួយខ្ល ត្ វ ់ ខាវយកុ ងច ន ត រកុសល ទៅថាទវយាវចៈច ។ ិ កា


៦- ការឲ្យនូវចដំ ណ្កបុណ្យ ដដលខ្ួ នបានទធ ទហ ល ន ដត្េទោយទមរត្ីចត្ ើ បី ើវ ើ យដល់អក ិ ត ទដម

ឲ្យទគទរត្កអរោម ទៅថាបត្ិទនៈ ។ ត ៧-

ការអនុទោេ

ទរត្កអរោមនូវទសចកីល ឋ អ

របស់អក ន ដត្េដដលទគបានទធើទហ វ ើយ

ទោយចត្ ន និស ទៅថាបោតនុទោេ ិ ដត ដលរបាសចាកទសចករចដណ្ន្ ីឋ ៨- ការដណ្

ំ ោ ត្់បទរងៀនទរបៀនរបទៅអក បង្វ ន ដត្េឲ្យទចះចទំ ណ្ះវជា ិ ជ ដដលឥត្ទទស ឬ

៌ ឲ្យសាគល់កច ពនយល់របាប់កុ ងផ ន ូ វទោកផ ល ល ច ួ រទធើន វ ឹ ងមនគ ួ រទធើវ ដដលរបរពឹត្ទត ៅទដម ើ បទសចក ិ គ ិ ីឋ ី ូ វធម សុខ្-ចទំ រនក ទន នះ ន ច ើ ុ ងបច ុ បបន ទេស

ំ ុ ត្ រហូត្ដល់សមបត្ិស ត ួ គ៌សមបត្រពះន ិត ិ វ នជាេីបផ

ំ ត្ ៩- ការោងច ត ឋ ប់ធម៌ សាឋប់ ិ សា

កយឱវាេ

ទធទក ម សវនៈ ។ ើវ ត្ ើ និយាយបាន ទៅថាធមស ១០-

េិដុ ជ ឌ ុ កមម ។

់ទ ការទធើទសចក វ ឋ ីយល

ទៅថាធម-ម

ំ ទ ត្់ កយទរបៀនរបទៅទោយរបុងឲ្យទចះចាសា

វោមគនង ល ល ធម៌ដដលពិត្ដមន ើញរបស់ខ្ួ នឲ្យរត្ូ

ទៅថា

ំ ១០ របការទនះ ទៅថាបុញ្ដកិរយាវត្ អទំ ពើទង ល សរោប់ទកើត្បុណ្យ ។ ិ ុ ថ គឺជាេីកដនង

បុគល គ ណ្ណបានទធក ើវ ុ សលដូចបានទ

លមកទនះ បុគល គ ទ

ះរដមងបាននូវអានិសងស ៥ យា៉ងគឺ

៏ត្ះទដៀលខ្ ១- អោតបិ អោតនំ ន ឧបវេត្ិ សូមបខ្ នបាន ។ ល ល ិ ិ ី ួ នឯងក ួ នឯងម ំ និ ត អក ំ ២- អនុវច ន របាជទ ញ ងឡាយទោកទ ិ ច វញ្ ិ ូ ដ បសស

សរទសើរ ។

ើញោមការពិត្ ទោករដមង

៣- កលយទណ្ណ កត្ ទ អពុ ភគច គ ត្ ឆ ិ ោនកិត្ិស ត ័ពទពីទរាះលបឮខ្ ិ សទទ ិត ី រទ ខាចយទៅសពទេិស ។ ៤- អសមុ ទឡា កាលំ កទរាត្ិ មនវដង ង ។ ម វ ទភច ល សាមរត្ទធ វ ិ ី ើមរណ្កាល

៥- សុគត្ិ សគគំ ទោក ំ ឧបបជត្ ជ ិ និងទៅទកត្ក ន ុ គត្ិ គឺសាថនសួគ៌ នឹងមនុសសទោក ើ ុ ងស

ំ ៥ យា៉ងទនះ រដមងោនដល់បុគល អានិសងសទង ទំ ពញសុរត្ គ អក ន ោនទសចកីពាយាមប ឋ ិ

ធម៌ ទហើយឲ្យសងឃមេ នឹង ត ុ ះ ថាមុខ្ជានឹងជួបរបេះនូវទសចកីស ឋ ុ ខ្-ចទំ រនក ន ិ ច ើ ុ ងទោកទនះ ឹ ុ កចត្ ទោកខាងមុខ្មិនខានទនះទៅថាភាវ

កិចច ។

ំ ី រយា៉ងទនះ ជាដទំ ណ្ើរខាងផូ វធម ៌, ទបើជាខាងផូ វទោកវ កច ញ សទំ ៅយកការលះ ច ងព ល ល ិ ិ ទ

បង់នូវឫក

ោរយាេអារកក់ រកអឹត្រកទអាងទកាងកាចខ្ិលរចអ ជ ូ ស ទដរើ ទលងសុីផក ឹ ចាយវាយ

៍ ឥត្សណ្ណ ់ ក់ដទណ្ើឋ ម របជាន ់ រេពយសមបត្ិឥត្របទយាជន ល ត ឋ ប់ធានប់ ោនទធទចារកម ម ួ ចបន ល ឆ ើវ ី


់ ងិន ំ ់ទនះ សុេដធ ត្ជាអទំ ពើ សងត្ ក ស ក យកធនធានអក ន ដត្េជាទដម ើ ។ អទំ ពើទងអស ់ ខ្ួ នឯង េន់ទខ្ាយអាប់រសីដល នឹងរបទេសជាត្ិោត្ុភូមិ ជាអទំ ពើ ម ល អក ន រសឡាញ់ទសចកីល ឋ គ អ ួ រលះបង់ទចាល ។

ំ ឲ្យទថាកទប

ំ ឲ្យទោកត្ ះទដៀល បុគល គ ិ

ទយងទក ត្មកជាមន ោនអវយវៈរគប់រោន់ មនវ ុ សសោនក់ៗ កុ ងទោកសន ន ន ិ ិ ើ ើ ិ វាសទនះ ិ កលវ

់រោន់ កុព ំ ឹ ងដផក ការៈ ទោយអាយត្នៈណ្ណមួយ គួរដត្បទំ ពញកច ល អ ទៅទលើរូប ិ រច បស់ខ្ួ នឲ្យរគប បុគល គ ណ្ណមួយឲ្យទគចញ្ ល ិ ឹច មខ្ួ នទោយង្វយៗ ទរ

៍បុ ៉ ម នទេ, មនបានសទរមចរបទយាជន ិ

ះរូបនិមួយៗ សុេដធ ត្ោនទសចកស ខ ប់ទក់េងទោយរាងកាយឬក៏ោនរាងកាយជា ីឋ ុ ខ្េុកជា

េីអារស័យទៅត្នទសចកីស ឋ ុ ខ្េុកខ ដូចជាទគហោឌនជាេីអារស័យទៅត្នមនុសស ជីវត្ទសាត្ទេៀត្ ិ ំ ដដលនឹងោងទៅបាន ក៏ទរ ំ ូ ដកទៅបាន មួនខាលងព

ក៏ទរ

ំ ំ ះដត្អារស័យរាងកាយ, ការរគប់រគងចញ្ ិ ឹច មរាងកាយឲ្យឆ្លប់ធោ ះអារស័យទសចកីពាយាមដស ង ឋ វ រកអាហារសរោប់េុកទដម ល ើ បខ្ ី ួន

់ត្ទៅក៏ឈប់ចទំ រន ំ ីវត្ កាលទបើរបាសចាកអាហារទហើយ សនត្ ត ិរូប គឺរូបដដលចទំ រនជាប ិ ើ ើ ទងជ

ំ ំ ន់បផ ំ ុ ត្ សរោប់បរមុងជីវត្ ទសាត្ទេៀត្ ក៏ោងទៅបានទោយករម ។ អាហារទនះជារបស់សខា ិ ់ ឲ្យរបរពឹត្ទត ៅ សមដូចបាលីថា សទពវ សោត អាហារដត្ "ពួកសត្រា វ ល់រូបដដលោនជីវត្រស ិ ិឌ កា ិ ទៅបានក៏ទរ

ះអាហារ" ។ វត្ុ ឯទេៀត្ ៗ ទរដពីអាហារទ ថ

ំ ត្់សរោប់ទសៀល កដណ្ឋប់ លទំ ៅជាេីរជកទកានសព បុ ទ៉ ណ្ណណះជាទដើម

ំ បា ំ លទនះ វត្ុ ទ ថ ងអ

់ ដូចយា៉ង ះោនទរចនរបទភេណ្ណស ើ

ំ ់ដកទរាគកុ ងទពលដដលរត្ូ ថានសរោប វការ ន

ំ ់ សុេដធ ត្ជារបស់ជួយឧបត្ម ងអស ថ េ ភ ប់ត្ល់ជីវត្ទ ិ

ំ ំ ក។ របាសចាករបស់ណ្ណមួយទហើយ ជីវត្រដមងោ ងទៅទោយល បា ិ សូមទញទរឿងឧបោខ្ះ ល មកសដំ ដងកុ ងេ ន ីទនះ ឲ្យទ

ទយងគ ួ រយកត្រោប់ោមសត្ក វ ទណ្ឋៀរ, ើ

ទបើ

។ ឋ ើញអានិសងសត្នទសចកីពាយាម

កទណ្ឋៀរជាសត្ោ វ នខ្ួ នត្ ល ូ ចណ្ណស់,

ដត្កទណ្ឋៀរោន

ំ ូ ងមួយ ៌រពមទរពៀងោនពាយាមជញ្ូ ជ នដប សាមគីធម ង គ ត ឋ ៗ រាល់ត្ថង កពូនទកត្ទឡ ី និ ចម ើ ើងទៅជាដប យា៉ងធ ំ បានទៅជាផះ ទ សដំ បងសរោប់រកាការ

រញត្ម ូ នទៅរបស់វាបានទសចកស ិ រត្ក ិ ីឋ ុ ខ្-ច ំ

ំ ់វាឥត្ោន ទរន ិ ើ ឥត្ោនសរត្ូវហានចូលលុកលុយបាន ទងសមប ិ ឹច មជីវត្របស ូ រទោយទរគឿងចញ្ ំ ង ំ ណ្ណស់ ខ្ះ ជាជាត្ិោនទដើមោនឫសខ្ីេន វ ខាត្ ។ មួយទេៀត្ដូចរុកជា ខ ត្ទផសងៗ ច ់ទខ្ាយកឡា ិ ំ ដត្ទបើរុកជា ខ ត្ទ ិ ងទ

ះ ដុះទៅទលើធមជា ម ត្ិណ្ណមួយោនធាត្ុរងរបដហលន ខ ត្ទិ ឹ ឹ ងថម រុកជា

រុលត្បុលរបឹងចាក់ស៊កទសៀត្បនិ ចម ង ត ឋ ៗ រាល់ត្ថធ ង មជា ម ត្ិទ

ះ ខ្ំ

ះ ត្សូ ៊រុកជា ខ ត្ិពុំបាន ក៏ទបករទបះ ើ

ំ ង ំ ពាយាមរបស់រុកជា ំ ទរបះដបកទៅទោយកឡា ចចាក់ឫសទៅដល់ដផន ខ ត្ិ រុកជា ខ ត្ិក៏ោនអណ្ណ


ំ ងធាត្ ំ ំ ង ំ ខាលងទឡ ំ ដរី សូបយកកឡា ឡា ុ មកចញ្ ើ របស់វាឲ្យរត្ដត្ោនក ិ ឹច មទដម ឹ ើង, ទសចកីពាយាម ។ ឋ

៉ ទេៀត្ ដូចជារពះបរមទ មាង

ជួញជាមួយនឹងពួកឈួ ញ, ម

៏ កអព ំ ី ទនះកម

មមហាជនក កាលោោោចុះសទំ ៅទៅ

ធសត្ រវ ពះ ិ

លុះដល់កណ្ណ ឋ លមហាសមុរេ

សទំ ៅក៏ដបកធុ ះធា ល ល យទៅទោយ

ំ ំ ់ក៏ោនទសចកីភ ័យត្ក់សុ ត្ខា ខ្យល់ពយុះខាលង, ពួកឈួ ញទ ងអស ម ឋ ត្ភ ល ល ចទសចកីសា ឋ ល ប់, ខ្ះ ល ដរសក ិ ំ ះ ័ រេទហាយខ្ ក ល បន់រសន់ពួកទេ ឋ អារកសអ ន ោជួយទរសាចរសង់ជវី ត្, ិ សាលប់កុ ងមហាសម ន ុ រេអស់ទៅ ។ ចដំ ណ្កខាងរពះទ នឹងទសចកីសា ឋ ល ប់ទសាះទឡើយ

៏លិចលង់ មនសមរបកបក ិ

័យត្កស ់ ុ ត្ ធសត្ ភ វ មនោនទសចក ល ិ ិ ីឋ ត្ភ ិ

ទោកនឹកដល់គុណ្ោោបិោ

គុណ្សីលធម៌ដដលទោកធាលប់

ំ ី សទំ ៅរបងដហលស ំ ួន ៧ បានរបរពឹត្ម ទំ ៅទៅរកទរត្យោ ត កទហើយ ក៏ទោត្ទចញអព ខ ងអស់ចន ឹ ើ ំ ព ំ ុ ងពាយាមដហលកុ ង ត្ថង លុះដល់ត្ថេ ង ី ៨ ជាត្ថឧ ង ទបាសថ ទោករកានូវឧទបាសថសីលទងក ន កណ្ណ ឋ លមហាសមុរេ ។ ទពលទ

ះោន

ើញរពះបរមទ

ងទេពធោ ១ អងទគ ្មះមណ្ិទមខ្ោ ទៅរកាមហាសមុរេ, លុះលុះ ី

់ រយា៉ងទនះក៏ដរសកសួរថា ធិសត្រវ បឹងពាយាមដហលឥត្ោនឈបឈ

ទកាយ ំ មទជឈ សមុេស ទ ឹ ម អបសសនី រោយ ត ុ ទហ កឹ ត្វំ អត្វថ សំ ញោវ ឯវ ំ វាយាមទស ភុសំ អក ន ណ្ណទនះ

កាលទបើមនទ ិ

ើញនូវទកាះទរត្យទសាះ ើ

ទមច ឋ ក៏ខ្រំ បងដហលក ន ឋ ល ឹ ុ ងកណ្ណ

មហាសមុរេ, ទត្អ ន ដឹងនូវរបទយាជន៍ដូចទមច ឋ បានជាខ្រំ បងពាយាមដហលអ វ ៉ះ ល ? ើ ក ឹ ីទម រពះមហាជនកទ

ធសត្ ត្ វ បថា ិ

និសមម វត្តំ ទោកសស វាយមសស ច ទេវទត្ ត្សាម មទជឈ សមុេស ទ ឹ ម អបសសនី រោយ ត ុ ទហ ំញ ិ ចារណ្ណនូវរត្ត្ត នសត្ទវ ោក នឹងអានិសងសត្នទសចកពាយាម, ោនលទេវោ ខ្ុ ព ទរ ីឋ

ទហត្ុដូទចានះ ខ្ុ ទំញ បេ ើ ុកជាមនទ ិ

៏ទោយចុះ ក៏ទៅដត្របងពាយាមដហលក ន ើញនូវទកាះទរត្យក ើ ឹ ុង

កណ្ណ ឋ លមហាសមុរេ (េុកជាត្រោប់ដល់ទោក សាលប់ទពលណ្ណ ឈប់ទពលទ នូវទសចកីពាយាមទេ) ។ ឋ

រសសស ិ ិ

ងទេពធីោទ

់ ះ មនលះបង ិ

លថា

គបទរ អបបទមយយសឹ ម ត្រី ំ យសស នេិសសត្ិ ទោទោ ត្ បុរសវាយាទោ អបបោវវ ីព ិ

់ អក ទរត្យមហាសម មនរបាកដដល ុ រេទរៅឆ្លងយរករបោណ្មនបាន ន ណ្ណ ការពាយាម ើ ិ ិ


ំ ងប ំ ុ រសក៏ជាការឥត្អទំ ពើដល់អក ោមកឡា ន ទ

់ ទរត្ើយទេ មុខ្ជានឹងសាលប់ (កុ ង ះ អក ន មនដល ន ិ

មហាសមុរេទនះពុំខានទឡើយ) ។ រពះបរមទ អណ្ទ

ធីសត្ត្ វ បថា

ញត្ន បា វ ញ្ច ទសា ករ ំ បុរសក ិ ំ ទហាត្ិ ទេវានំ បត្ ិ ន ិ ិ ច និ ន ច បចាឆនុត្បបត្ិ

ំ ុ ងពាយាម សូមបន ៏ នទ្មះថាជាអក (ោនលទេវោ) បុគល (កាលកព គ ន មន ិ ី ឹ ងសាលប់) កបា

ំ ុ ល គឺថាពួកញត្ិ ពួកទេវោនឹងោោបោម ោនបណ្ នត្ ះទដៀលទឡ គ ទ ិ ិ ិ ើយ, បុគល

បានទធើក ។ វ ច ឋ រកហាយទឡើយកុ ងទពលជាខាងទរកាយ ន ិ រច បស់បុរសទហើយ រដមងមនទដ ិ ងទេពធិោទ

ត្ ំ

ះកាលទបើ

លទេៀត្ថា

អាបារទណ្យយ ំ យ ំ កមមំ អបល ផ ំ កលមថ ុ េយ ធ ំ ត្ត្ថ ទកា វាយទមនទោថ មចុ ច យសាភន ិ ិ ិ បផ ការង្វរណ្ណមនសទរមចទោយទសចក ឋ ិ ីពាយាមទេ

ការង្វរទ

ះទៅជារបស់ឥត្ផល

ំ កជាកត្រម, ទសចកសា ោនដត្ទសចកល គ ណ្ណ បុគល គ ទ ីឋ បា ីឋ ល ប់រដមងសទរមចដល់បុគល របទយាជន៍ដូចទមច ឋ (ដល់ការពាយាមទ

រពះបរមទ

ះ?)

ធសត្ ត្ វ បទៅវញថា ិ ិ

អបារទណ្យយ ំ អចន ច ំត

ទយាវេ ិ ិោវន ទេវទត្

ំ ឯទក អធបាយផល ិ

អសឹ ម ទោកសឹ ម ទេវទត្

នរទកខ អត្ទត

បាណ្ំ

បទយាជយនិ ត កោមនិ សនិ ដ ទ ក ម លំ ិឌ ំ កមផ

ស ន អទញ្ដ ត្រាមហំ

ទសា អហំ វាយមសាម ិ ិ ត្ចឆំ បារ ំ សមុេស ធ ស

ះ នឹងោន

ផញ្ញដ ទសា យេិ ហាបទយ ោនិ ឥជឈនិ ត វា ន វា ននុ បសសសិ ទេវទត្

ត្ញ្ច បសាមិ សនិ ទក ត យថាសត្ិ យថាពលំ កាលំ បុរសការ យ ិ ិ ំ

ំ ុ ត្ត្រកទពក មិនគបបសទរមចទេ ោនលទេវោ បុគល គ ណ្ណដឹងចាស់ថា ការង្វរោនេីបផ ី

់ខ្ួ នទៅវ ទហើយលះបង់ទចាលដបរជារកានូវជវី ត្របស ញ ល ិ ិ ទចញ, បុគល គ ទ

ះគង់ដង ឋ ិលរចអ ជ ូ សទ ឹ នូវផលត្នទសចកីខ្

ពួកខ្ះ កាលទបើទ ល កុ ងទោកទនះ ន

៏ នយ កប ថ នូវទសចកីពាយាមទចាល ឋ

ះពុំខានទឡើយ ។ ោនលទេវោបុគល គ

ំ ឋ ន ទហើយរដមងរបកបនូវការង្វរទង ើញនូវផលត្នទសចកីរបាថា


ំ ឡាយ ការង្វរទងទ ទេវោ ដរកងអក ន បានទ

ំ ន ។ ោនល ះទទះបសទរមចក ម ី ីឋ នសទរមចក ិ ីឋ គួរដត្ខ្មរបឹងពាយាមកុខា ៏ ក់ចាស់ទោយខ្ួ នឯងដដរឬ ជា ? ជន ឋ ល ើញនូវផលត្នទសចកីពាយាមដ

ំ ទងឡាយឯទេៀត្ ។ លិចចុះកុ ងមហាសម ។ ឯខ្ុ ំញ ន ុ រេអស់ទហើយ មកពីមិនោនទសចកីពាយាម ឋ ំ ុ ងដហលឆង ំ ដត្ោនក់ឯងទេដដលកព ល មហាសមុរេ ទងបានទ ់អាច ទនះនឹងពាយាមោមសមគួរដល់ទសចកអង ីឋ

ន ដដលសិត្ទៅក ថ ន ីជត្ ិ ខ្ុ ំញ ខ្ុ ំញ ើញអក ុ ងេ

ំ ងកាលទប ំ ំញ នដល់ នឹងសមគួរដល់កោ ខ្ ើ ុ បា

ំញ ឹ ងទធើទៅទសចក ទរត្យត្នមហាសម ុ រេទហើយ ខ្ុ ន វ ឋ ុ រសគបបទធ ើ ីពាយាមដដលប ី ើទវ ភទយាភាព ។ ិ

ងទេពធីោបានសាឋប់រពះមហាជនកទ

ធិសត្ទវ ហើយ ក៏ទ

ំ ទយា ត្វំ ឯវគទត្ ឱទ

អបបទមយយ មហណ្ទណ វ

ទសា ត្វំ ត្ទត្វថ គចាឆហិ

យត្ថ ទត្ និវទោមទ

ធមវា ម យាមសមសទ ន

កមុ ម

៌ ណ្ណរបកបទោយទសចកីពាយាមទោយធម ឋ ទឡើយ ចត្ ន ទរត្កអរកុ ងេ ន ីណ្ណ អក ន ទ ិ រត បស់អក ទញ

ះចូលទៅកុ ងេ ន ីទ

ំ ៉ វមកបុ ទ៉ ណ្ណះឲ្យទ ទរឿងរា

ះឯង ។

របរពឹត្ទត ៅយា៉ងទនះ

អក ន

រដមងមិនលិចចុះទោយកមគ ម ឺទសចកីពាយាម ឋ

លសរទសើរដត្បុ ទ៉ ណ្ណះទហើយ

ំ ់ដល់មថ យកទៅោក ិ ិោនគរទ

លសរទសើរថា ។

វសីេសិ

កាលទបមហាសម ុ រេោនអនង ល ់េឹកដ៏ទរៅរបោណ្មនបាន ើ ិ

ងទេពធោទ ិ

ះឲ្យសទរមចជា

ះចុះ ។

៏ ុ ះទៅចាប កស ទ់ ដម ទ ើ ត្ដរពះទ

ធសត្ ទវ ភច ិ ើ

ពាយាមទនះ អាចឲ្យសទរមច ើញថា គុណ្សមបត្ត្នទសចក ិត ីឋ

់អាច ទសចកីទោះម ដល់បុគល គ អក ន ោនសមត្ភា ថ ព គឺភាពត្នទសចកីអង ឋ ឋ ុ ត្ សមត្កា ថ ល ទវោ

ំ ុ ងទពញកឡា ំ ង ំ ទៅទឡើយ ។ បុគល ដដលទៅរបឹងបាន ទៅទធការទក ត្ កព គ ណ្ណកាលទបោន ើវ ើ ើ ៉ ងទនះទហើយ ទសចកីទពញច ត្ ទំ ពញកច ឋ ត ុ ងការប ន ល ិ ក ិ រច បស់ខ្ួ នយា

បុគល គ ទ

ះទបើេុកជាសាលប់កុ ង ន

ំ ុ ងពាយាមបទំ ពញកច ំ ុ ត្ ។ ខ្ួ នសា ទពលកព ល ល ប់បាត្់ទៅដមន ដត្ទករ ិ៍ត ិ ច ក៏បានទ្មះថារបទសើរបផ ំ យដត្សាលប់ទសចកពាយាម ទ្មះទៅល អ ខ្ួ នសា ។ សមដូចពុេភា ល ល ប់ទៅចុះ កុឲ្ ធ សិត្ថា រូប ំ ីឋ យយត្ិ មចាចនំ

ំ យត្ិ រូបត្នសត្ទ ំ មទោត្តំ ន មយ វ ងឡាយរដមងសា ល ប់ទៅ ដត្

មិ

មនឹងទោរត្មិន

សាលប់ទឡើយ ។ វរិ ទយន េុកម ។ ខ ទចត្ ច ិ កនង ល នូវទសចកីេ ឋ ុកបា ខ នទោយទសចកពាយាម ិ ីឋ

ំ ី បធានកថាចប់ដត្បុ ទ៉ ណ្ណះ ។ សូមផាយចដំ ណ្កកុសលដល់ពុេសា សដំ ដងអព ធ សនិកជន

ំ ំ ូ លឲ្យបានទសចកីស ់របការ ។ ទងឡាយក ទ ន ព ឌ ងម ឋ ុ ខ្ចទំ រនរគប ើ ុ ងកម ុ ជរដ


េុកទខ រាគភយា ទររា ទសាកា សត្វច ត ុ "េរា ទ អទនកា អនរា ត យាបិ វនសសន ិ ុ ត ច ទត្ជសា

ំ ទសចកេ ីឋ ុកខ នឹងទរាគ នឹងភ័យ នឹងទពៀរទងឡាយក ីឋ ទសចកទសាកន ីឋ ឹ ងសរត្ូវ នឹងឧបរេព

ំ ំ ទងឡាយក ទ៏ រចើនកីឋ សូមឲ្យវ ិ ស បាត្ទ់ ៅ ទោយទត្ជៈ (ត្នធមទម េស ត យទងឡាយដ ីឋ អនរា ទនះ) ។

KS1  

ks1,m,khmer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you