Page 1

បាបកម្មកថា ភិក្ម ុខ ហា អ៊ុ ង ផាវិត (ជុតន្ ិ រធ ោ) សិសសពុ ទ្ិវធ ទ្ ិ ាល័យព្ពះសុោព្មឹត វតតព្ពះពុ ទ្មា ធ ន្បុណ្យ ភនរំ ពញ រ ៀបរ ៀង ព្ពះមហា អ៊ុ ក-អ៊ុ៊ឺ ន (ព្ពហ្ម បណ្ឌិរោ) ព្ក្ុមជំន្ំរុ ៅពុ ទ្សា ធ សន្បណ្ឌិតយ ភនរំ ពញ វតតព្ពះពុ ទ្មា ធ ន្បុណ្យ ពិ ន្ិតយសរព្មច ព្ពះរតជព្ពះគុណ្ ព្ពះព្គូពុទ្ប ធ ណ្ឌិត អ៊ុ ង-ភួង (ចន្ទបបរញោ) វតតព្ពះពុ ទ្មា ធ ន្បុណ្យ ជាអ្នក្ចាត់ចចងរ

ះពុ មរព លើក្ទ្ី១ ចំន្ន្ ួ ៥០០ក្ាល

រ ម ើ បីចចក្ផ្សាយជាធមមទាន្ក្នង ុ ឱកាសបុណ្យ ជីវត ិ មហ្មងគល បស់ រោក្ ថ្ងៃ២ ᧦ ៧ ឆ្នំ កាន្ពវ ស័ក្ ព.ស.២៥០០ ក្ាសិទ្ិ ធ


បក្មមក្ថ

បាបកម្មកថា នមត្ថុ រត្នត្តយស្ស សូមន្មសាា ចំរ

ះព្ពះ តន្ព្ត័យ (រោយរសចក្តរី ោ ព)។

លំោប់ អ្ំពីរន្ះខ្ំស ុ ូមរលើក្យក្ ព្សាយរសចក្តជា ី សមតីចខម

ក្យថាៈ បាបកម្ម មក្អ្ធិបាយ

ច ូ តរៅ ៖ បាបកម្មៈ

ក្យថ បាបកម្មៈ ជាភាសា

លី ចចក្រចញជាពី បទ្គាៈ បាបៈ

១បទ្, កម្មៈ ១បទ្។ ចំរ ទ្ុគត គ ”ិ ។ ឯ

ក្យថ បាបៈ ចព្បថ “ោមក្, អាព្ក្ក្់ , វិនាស, មិន្ចរព្មើន្,

ក្យថ កម្មៈ ចព្បថ “អ្ំរពើ , កា ងា ”;

ួមសពទ ទាំងពី បទ្ជា

បាបកម្មៈ ចព្បថ អ្ំរពើ អាព្ក្ក្់ , អ្ំរពើ ោមក្, អ្ំរពើ នាំឲ្យ វិនាស, កា ក្ាទ្ុក្ន្ូវរសចក្តវី នា ិ ស, កា ងា នាំឲ្យ អ្ំរពើ នាំឲ្យ

ន្រសចក្តី

ន្រសចក្តម ី ិន្ចរព្មើន្,

ន្ទ្ុគត គ ។ ិ

បាបកម្ម សពទ រន្ះ មាន្សពទ ជារវវចន្ាៈរព្ចើន្យ៉ាងគាៈ ទ៊ុច្រច ត ិ កម្ម ១, អក៊ុ សលកម្ម១, វិសម្ច្រិយា១, ន្ិង ព្រហ្ម ច្រិយ១។ ក្យថ

បាៈ រោក្រ

លសំរៅយក្រហ្តុក្៏មាន្ សំរៅយក្ផ្សល

០១


បក្មមក្ថ

ក្៏មាន្,

បយ៉ាងលអិតក្៏មាន្, ក្ណ្ត ត លក្៏ មាន្, រព្ោតព្ោតក្៏មាន្។ កា ព្បព្ពឹ តតិអាព្ក្ក្់ រោយកាយ វាចាន្ិ ងចិតត ចំរ

ព្ទ្ពយសមបតតិ បស់ អ្នក្ ថ្ទ្ចាត់ ថ

បជារហ្តុ;

ះមន្ុសសសតវឬ

រសចក្តទ្ ី ក្ ុ ចខ លនាំឲ្យ

មន្ុសសអ្នក្ព្បព្ពឹ តតអាព្ក្ក្់ រនាះ រតតអ្ន្ទះអ្ចន្ទងព្ចរោតរោតតូងរ ើងរព្ បជារហ្តុ ចាត់ ថ

បជាផ្សល។ អាក្បបក្ិ យ ិ អាព្ក្ក្់ រោយកាយ វាចា

មាន្កា សមាាប់ មន្ុសសសតវ រជ បរញោ បរញជះជារ ម ើ រោយរពញមុខ ឥតរអ្ៀន្ខ្មមសរសាះ ចាត់ ជា

បរព្ោតព្ោត។

កា ព្បព្ពឹ តតិរោយកាយ វាចា ោក្់ រលៀម ចាត់ ជា កា ព្បព្ពឹ តតិអាព្ក្ក្់ សាៃត់ ក្ំ ចិតត ចាត់ ជា

ំង ក្ព្មរគរ

ើញចាស់ ព្

បធុន្ក្ណ្ត ត ល,

ក្

ន្រោយផ្សាូវ

បយ៉ាងលអិត។

បរន្ះ របើរ

លក្ំណ្ត់ ោមគន្ាង បស់ អ្ំរពើ មាន្១០ព្បកា ច ល

ក្ំណ្ត់ រៅថ អ្ក្ុសលក្មមបង១០។ អ្ក្ុសលក្មមបង១០រន្ះ ចចក្រៅោមទាវ ទាំង៣គាៈ កាយទាវ ១, វចីទាវ ១, មរនាទាវ ១។ អ្ំរពើ ច លព្បព្ពឹ តរត ៅោមកាយទាវ

ចាត់ ជាកាយក្មម

មាន្៣យ៉ាងគាៈ ១—បាណាតិ បាតៈ កា សមាាប់ បំ

ត់ ជវី ត ិ បស់ មន្ុសស សតវ។

២—អទិ ន្នាទានៈ កា កាន្់ យក្ លួចយក្ ឆក្់ រណ្តើមព្ទ្ពយសមបតតិ ០២


បក្មមក្ថ

អ្នក្ ថ្ទ្ ច លរគមិន្ឲ្យរោយកាយឬរោយវាចា។ ៣—កាមម្ស៊ុ ម្ិច្ឆាច្ឆរៈ កា ព្បព្ពឹ តខ តិ ុសក្នុងកាម ោមធមមបបរវណ្ី រៅរលើក្ក្ូន្ព្បពន្ធបតីអ្នក្ ថ្ទ្។ អ្ំរពើ ច លព្បព្ពឹ តរត ៅោមវចីទាវ ចាត់ ជាវចីក្មម មាន្៤យ៉ាងគាៈ ១—ម្៊ុសាវាទៈ កា រ

ក្យក្ុហ្ក្រ

ក្ព្បវ័ញ្ោន្៍អ្នក្ ថ្ទ្ឲ្យរគ

ខូចខ្មតវិនាសអ្ន្តោយព្ទ្ពយធន្ បុណ្យស័ក្ឬ តិ ជីវត ិ ។ ២—បិ ស៊ុណាវាច្ឆ កា រ

ក្យញុះញង់ បំចបក្បំ

ក្់ អ្នក្ ថ្ទ្

ឲ្យរគខូចសាមគគធ ី ម៌ វាងោនន្ិងោន។ ៣—ផរ៊ុសាវាច្ឆ កា រ រជ បរញោ សតីបរនាទស

ចំរ

ច លជាអ្នក្រៅក្នុងព្សុក្

ក្យព្ទ្រោះ រ

ះមន្ុសសសតវ

ក្រ

ះ គំរោះគំរ យ ើ

ច លឥតមាន្ទាស់ ខុសឆគង

ក្នុងសងគមជាមួយោនឬចក្ប ោន

ពុំ រនាះរសាត

រោយសា ចតរហ្តុបន្តិចបន្តួចប៉ាុរណ្ត ណ ះ។ ៤—សម្ផបបលាបៈ ន្ិយយ ចាត់ ជាតិ ចាាន្ក្ថ

ក្យរោយោយឥតព្បរយជន្៍ ច ល

ន្ ល់ ន្ិយយរលងរសើច គសុីផ្សក្ ឹ រព្គឿងព្សវឹង ពី

ចាក្់ កាប់ សមាាប់ ពី លួចបាន្់ឆក្់ រណ្តើម ពី កា ព្បរោមរោយកាម នាំចត ិ ត ញ់ព្តង់រៅ ក្កាមន្ិងោមក្ក្មមរផ្សសងៗចតមា៉ាង។

០៣


បក្មមក្ថ

អ្ំរពើ ច លព្បព្ពឹ តរត ៅោមមរនាទាវ

ចាត់ ជាមរនាក្មមមាន្៣យ៉ាង

គាៈ ១—អភិ ជ្ឈា ចិតស ត មាឹង ថ្ំ ព ះិ រ រគន ោនន្់ ចង់ប៉ាងព្

ថនឲ្យ

ន្ព្ទ្ពយ

ធន្អ្នក្ ថ្ទ្មក្ជា បស់ ខាួន្។ ២—រាបាទៈ គំន្ិតគំន្ំគ ុ ក្ ុំ ន្ ួ ចង់ឲ្យអ្នក្ ថ្ទ្វិនាសអ្ន្តោយជីវត ិ ខូចខ្មតព្បរយជន្៍សមបតតិ យសស័ក្តិ រព្ ៣—ម្ិ ច្ឆាទិដ្ ិ ឋ កា រ “រធវប ើ ុណ្យ មិន្

ះចតខាួន្មិន្រពញចិត។ ត

ើញខុសចាក្គន្ាងធម៌

ន្បុណ្យ, រធវើ

ប មិន្

ន្

ច ូ ជាយល់ រ

ប, បុណ្យ

ើញថាៈ

បច លមន្ុសស

រធវរើ ហ្ើ យ ឥតមាន្ឲ្យផ្សលអ្វី ល់ មន្ុសសអ្នក្រធវើ អ្នក្ព្បតិបតតរិ នាះវិញរទ្។ អ្ក្ុសលក្មមបងរន្ះ របើមន្ុសសណ្តមួយ រទាះជាបុ សឬស្តសតី

ន្

ព្បព្ពឹ តរត ធវើ ួចមក្រហ្ើ យក្តី ក្ំពុងរធវក្ ើ តី ជារហ្តុនាំឲ្យក្ិតស តិ ពទ អាព្ក្ក្់ ទ្ុក្ជា មត៌ក្ព្បចាំជវី ត ិ ថ្ន្មន្ុសសរនាះ បង់រៅ។ ឯទាវ ទាំង៣ ច ល បចតមា៉ាង រព្

ោំងពី កាល ស់ រៅ ហ្ូ ត ល់ សាាប់ ន្រ

លមក្រហ្ើ យ សុទ្ចធ តជាសមុោាន្ថ្ន្

ះព្បព្ពឹ តរត ៅរោយអ្ំណ្តចអ្ក្ុសល។

ប៉ាុចន្តទាវ ទាំង៣រន្ះ ជាសមុោាន្ បស់ បណ្ ុ យផ្សងច រោយអ្ំណ្តចថ្ន្ក្ុសល។ ន្ឹង

ត់

បក្មម កាយទាវ

របើព្បព្ពឹ តរត ៅ

របើកាលសម័យណ្តមន្ុសសោប់ អ្ធាព្ស័យ

វចីទាវ ន្ិងមរនាទាវ ០៤

ក្៏ព្ត ប់ រៅជាសមុោាន្ បស់


បក្មមក្ថ

ប។ របើសម័យណ្តមន្ុសសចូលចិតរត ធវក្ ើ ស ុ លក្មម សម័យរនាះ កាយទាវ វចីទាវ ន្ិងមរនាទាវ ក្៏រៅជាសមុោាន្ បស់ បុណ្យ។ ម្ូលមហ្ត៊ុ របស់ បាបឬអក៊ុ សល បឬអ្ក្ុសល មាន្មូលរហ្តុ៣យ៉ាងគ មលាភៈ ព្បមូលព្ទ្ពយ សមបតតទ្ ិ ក្ ុ

មិន្ចាយវាយរធវប ើ ុណ្យឲ្យទាន្

លក្ខណ្ាៈ១, មទាសៈ ព្បទ្ូសតចរំ

មាន្កា ជាប់ ន្ឹងអា មមណ្៍ជា

ះសតវន្ិងសងាខ

មាន្ភាពក្ំណ្តចជា

លក្ខណ្ាៈ១, មោហ្ៈ កា វរងវងភ័ន្ព្ត ច ំ មាន្អ្ន្ធភាពថ្ន្ចិតឬ ត កា មិន្ ង ឹ ជាលក្ខណ្ាៈ១។ ចំចណ្ក្មន្ុសសអ្នក្

ប ឥត

ន្ ង ឹ ខាួន្ជាមុន្ថ “

បក្មមច ល

អាោមអ្ញរធវរើ ៅរហ្ើ យ ឲ្យផ្សលមក្ជារសចក្តទ្ ី ក្ ុ រខ សាក្រោគភ័យ វិញជាកា ចាំ

ច់ រូ ចនះរ ើយ”។ រព្

ល់ ខាួន្

ះថកាលច លមន្ុសសរនាះ ក្ំពុងរធវើ

បក្មម មាន្សមាាប់ មន្ុសសសតវជារ ម ើ

បក្មមរៅមិន្ទាន្់ រចញមុខឲ្យ

ផ្សល ល់ មន្ុសសអ្នក្រធវ;ើ រមាា៉ាះរហ្ើ យអ្នក្រនាះឯងក្៏យល់ ថាៈ រន្ះអ្ំរពើ នាំឲ្យ ន្រសចក្តស ី ុខកាយសបាយចិត,ត រព្ ងាយក្នុងកា ចាយវាយរព្បើព្ ធមមបទ្ ក្ ា ថ ព្តង់

ស់ ។

ន្ប ប ិ ូណ្៌រោយសមបតតព្ិ ទ្ពយ

ច ូ ពុ ទ្ភា ធ សិតក្នុងគមពី ខុទ្ក្ ទ ន្ិ កាយ

បវគគថាៈ

០៥


បក្មមក្ថ

បាបបាបិ បស្សត្ី ភទ្រំ យាវ បាបំ ន បច្ចត្ិ យទា ច្ បច្ចត្ី បាបំ អថ (បាបបា) បាបានិ បស្សត្ិ។ ចព្បថាៈ មន្ុសស

ប ចតងរ

ើញន្ូវរសចក្តច ី រព្មើន្ ក្ំណ្ត់ ព្តឹមចត

បមិន្ទាន្់ ឲ្យផ្សល, របើ

បឲ្យផ្សលក្នុងកាលណ្ត, ក្នុងកាលរនាះ (មន្ុសស

ប) រទ្ើបរ

បទាំងោយ។

ើញន្ូវផ្សល

អ្ ក្ ា ថពន្យល់ ថាៈ មន្ុសសច លរធវើ រធវក្ ើ តី រហ្ើ យព្ត ប់ ច លមន្ុសសរនាះ

បក្មម ួចមក្រហ្ើ យក្តី ក្ំពុង

ន្ផ្សលជារសចក្តច ី រព្មើន្រៅវិញ; រព្

ះចត

បក្មម

ន្រធវរើ ហ្ើ យឬក្ំពុងរធវម ើ ិន្ទាន្់ ឲ្យផ្សល; ឯរសចក្តស ី ុខ

ចរព្មើន្ក្នុងរពលរនាះ

ជាផ្សល

ន្មក្រោយសា សុច ត ិ ក្មម

ន្អ្ប់ ស ំ ន្សំទ្ក្ ុ មក្ពី បុរ ជាតិ, មិន្ចមន្ជាផ្សលថ្ន្ រនាះក្ំពុងរធវើ នាំឲ្យ

ន្សុខចរព្មើន្រទ្។ រព្

ះថ

ច លខាួន្

បក្មម ច លមន្ុសស បក្មមរន្ះ របើចចក្

ោមកាលក្ំណ្ត់ ច លឲ្យផ្សលមាន្៤យ៉ាងគាៈ ១—ទិ ដ្ ឋធម្មមវទនីយកម្ម ក្មមជាក្ុសលឬអ្ក្ុសល ច លអាចឲ្យ ផ្សលក្នុង វាង៧ថ្ងៃឬក្នុងបចោុបបន្នជាតិ; ២—ឧបបជ្ឈជមវទនី យកម្ម ោប់ , ចំចណ្ក្ក្ុសល

ក្មមច លអាចផ្សតល់ផ្សលក្នុងជាតិជាលំ-

ន្ ល់ ទាន្ សី ល ភាវនា ខ្មងអ្ក្ុសល

បញោន្ន្ត យ ិ ក្មម; ០៦

ន្ ល់


បក្មមក្ថ

៣—អបរាបរមវទនី យកម្ម ជាប់ រៅោមខាួន្

ក្មមជាក្ុសលន្ិងអ្ក្ុសល ច ល

ច ូ ជាព្សរមាលអ្រនាទលរៅោមព្

ណ្ឬ ច ូ ជាសុន្ខ

រ ញោមព្មឹគ; ៤—អមោសិ កម្ម ក្មមជាក្ុសលឬអ្ក្ុសល ច លមិន្ផ្សតល់ផ្សល ល់ មន្ុសសអ្នក្រធវរើ នាះរទ្ ចំរ

បក្មម ច លមន្ុសស

រវទ្ន្ី យ ោបណ្ត

បជន្មុខជាន្ឹ ងរ

លុះ ល់ រពលណ្ត អ្នាគតក្តី

រទ្ើប

រពលរនាះ។ រព្

ោយ

ន្រធវរើ ៅមិន្ទាន្់ ឲ្យផ្សលជាទ្ិ ធ ា មម ើ ញសុទ្ចធ តសុខចរព្មើន្ ោបរនាះ។

បក្មមព្តូវរចញមុខឲ្យផ្សលក្នុងបចោុបបន្នក្តី ក្នុង

បជន្រនាះឯង ះថខាួន្ព្តូវ

ជារ ម ើ រោយផ្សលថ្ន្ រូ ចនះ

ច ូ ជាក្មម បស់ ព្ពះខីណ្តព្សពទាំងោយ។

ន្រ

ន្ទ្ុក្ខលំ

ើញផ្សលថ្ន្ ក្ក្នុងអ្

បក្មមរផ្សសងៗ ច លខាួន្

បក្មមចាស់ ក្ុង ន

យទាំងោយមាន្ន្ ក្

ន្រធវរើ ហ្ើ យរនាះឯង។

បក្មម ច លមន្ុសសរធវរើ ហ្ើ យ ឥតមាន្សាប ោប លត់

ត់ បង់សូន្យឈឹ ងរៅណ្តរទ្ ចាំចតគយឃ្ាំរមើលមន្ុសស

រពលរវោ

កាលរបើ

ន្ឱកាសសមគួ រហ្ើ យ

រ ើង រោយរធវឲ្ ើ យមន្ុសសរនាះ ជារ ម ើ ។ របើ

បព្គប់

ក្៏រចញមុខឲ្យផ្សលរលា

ន្ទ្ទ្ួលទ្ំន្ល ួ ទ្ុក្ល ខ ំ

ក្ក្នុងន្ ក្ឬរព្បត

ន្មក្រក្ើតជាមន្ុសសរោយរសសសល់ ផ្សលក្មមអាព្ក្ក្់ មិន្

ទាន្់ អ្ស់ ក្៏ ព្តូវចត ងរសាក្ទ្ុក្ខលំ

ក្នាមន្ុសសរោក្រន្ះចងមរទ្ៀត រព្ ០៧


បក្មមក្ថ

មាន្កាយវិក្លវិកា មិន្ជាទ្ីោប់ ចត ិ ថ្ត ន្អ្នក្ ថ្ទ្។ ច ូ បទ្សុភាសិតថាៈ បាបការី ច្ បាបកំ អ្នក្រធវរើ ហ្តុអាព្ក្ក្់ ចតង ន្ទ្ទ្ួលផ្សលអាព្ក្ក្់ ។ រចះចតចាំគលឃ្ាំរមើល ព្សុក្។

របើ

បក្មមរន្ះ ឧបមា ច ូ ជាពួ ក្មហារចា

ក្ឱកាសន្ឹងចូលឆមក្់លួចរភាគសមប័ទ្ បស់ អ្នក្

ន្ឱកាសរពលណ្ត

សមបតតអ្ ិ នក្ព្សុក្រពលរនាះភាាម។ មព្វុទា

ច ល

រនាះមហារចា ក្៏ចល ូ ឆមក្់ឆក្់ រណ្តើម ច ូ បទ្សុភាសិតថាៈ

ពួ ក្រចា ជារសនៀតចថ្ព្ងក្នុងរោក្។

ក្នុងគមពី ខុទ្ក្ ទ ន្ិកាយ ធមមបទ្ ក្ ា ថ ព្តង់

បោរា បោកស្មិ-

ពុ ទ្ភា ធ សិតមួយក្ចន្ាងរទ្ៀត

លវគគ សចមតងថាៈ

នហិ បាបំ កត្ំ កមមំ ស្ជ្ជខីរំ វ មុច្ចត្ិ ឌហនតំ ពាមបនវត្ិ ភស្មមច្ឆបនោវ បាវបកា។ ចព្បថ

បក្មមច លរគរធវរើ ហ្ើ យ មិន្ទាន្់ ចព្បព្បួល

ព្សស់ ច លរទ្ើបន្ឹង ត ឹ ក្នុងថ្ងៃរន្ះ ចមងោម ត ុ បុគល គ ច លបិទ្

ច ូ ជាទ្ឹក្រោះ ល

ច ូ ជារភាើង

ំងរោយរផ្សះ។

អ្ ក្ ា ថពន្យល់ ថ ទ្ឹក្រោះព្សស់ ច លរគព្ច

ច់ ត ឹ ឲ្យរចញចាក្

រោះថ្ន្រមរោោក្់ ក្នុងភាជន្ាៈ រៅមិន្ទាន្់ ចព្បព្បួលចាក្សភាពរ ើម រព្

រគមិន្ទាន្់ បង់ន្វូ វតថុ ជារមជូ មាន្តក្ាាៈជារ ម ើ រៅក្នុងភាជន្ាៈ របើរគបង់ន្វូ វតថុជារមជូ កាលណ្ត, កាលរណ្តះទ្ឹក្រោះព្សស់ ក្៏ផ្លាស់ បតូ សភាពរ ម ើ ០៨


បក្មមក្ថ

រៅវិញ (ទ្ឹក្រោះជូ )

ច ូ ជា

បក្មម ច ល

លជន្រធវរើ ហ្ើ យ

ចមងមិន្

ទាន្់ ឲ្យផ្សលក្នុងរពលក្ំពុងរធវរើ ទាសរនាះរទ្, របើព្បសិន្ជាផ្សតល់ផ្សលភាាមៗ មុខជាមិន្មាន្មន្ុសសណ្តមួយ អាចហា៊ាន្រធវើ ច លរក្ើតរ ើងរោយសា ក្ុសលក្មម បញ្ោ ក្ន្ ខ រធ ្មះថក្ុសលក្មម ក្ំណ្ត់ ព្តូវ លត់ ោយ

បរសាះរ យ ើ ។ បញ្ោ ក្ន្ ខ ធ

រៅគង់វងស ោបណ្ត

ុំព្គងរហ្ើ យ

រៅបរងាត ើ ក្នុងអ្

ោបរនាះ

កាលរបើបញ្ោ ក្ន្ ខ ធ ល់ កាល យរហ្ើ យ

រ្មះថ

បក្មម

ន្ោមឲ្យផ្សល រោយ ត ុ រោលបុគល គ រនាះ ក្នុងន្ ក្ជារ ម ើ រូ ចានះឯង។ ច ូ មាន្ អ្វី? រឆាើយថាៈ

ក្យរចាទ្ថាៈ

អ្ំរពើ

ូចជា រងើក្រភាើងច លរផ្សះបិទ្

មាន្អ្នក្ណ្តមួយរៅជាន្់ រលើរភាង ើ រនាះ។ ល់

បោម ត ុ រោល

បបុគល គ ច ូ ជា

ំងជិតរមើលមិន្រ

ើ ញ រហ្ើ យ

រៅរពលជាន្់ រភាង ើ មិន្ទាន្់ រតត

តរជើងអ្នក្ជាន្់ ភាាមៗរទ្ លុះយូ បន្តិច រទ្ើបមាន្ចំហាយរតតរ ើង

រធវឲ្ ើ យរឆះន្ូវអាកា ទាំងោយ មាន្ចសបក្ជារ ម ើ បស់ អ្នក្ជាន្់ រនាះ ឲ្យរតត ហ្ូ ត ល់ ខួ ក្ាលយ៉ាងណ្ត; ោមឲ្យផ្សល រោយកា

ត ុ បំផ្លាញ

បក្មមច ល

ួចរធវើ

បជន្រធវរើ ហ្ើ យចតង

បជន្រនាះវិញ ឲ្យរឆះសរនាធសរៅធ

រសាយ ងទ្ុក្ល ខ ំ

ក្ក្នុងជាតិទ្ី២ឬទ្ី៣ ឥតអាក្់ ខ្មន្យ៉ាងរនាះច

បទ្សុភាសិតថ

បោឆ ត្បបត្ិ រុកកត្ំ អ្ំរពើ អាព្ក្ក្់ ចតងោម ត ុ រោលក្នុង

កាលរព្កាយ។ ០៩

ច ូ


បក្មមក្ថ

អា កមធវើបាបព្តូវទទួលមទាស៥យា ៉ា ងគ៊ឺ ៈ ១—អត្ត ា បិ អត្ត ា នំ ឧបវទតិ សូមបីខាួន្ឯងក្៏ តះិ រ ៀលខាួន្ឯង ន្; ២—អន៊ុវិច្ ច វិញ្ញូ គរហ្នាិ អ្នក្ព្

ជ្ទាំងោយមាន្ព្ពះពុ ទ្ជា ធ រ ម ើ

ចមងតិះរ ៀលរ ឿយៗ; ៣—បាបមកា កិ តិ ា សមទាោ អរភគ ុ ច្ គ ត ា ិ រក្ រតិ៍ ្មះអាព្ក្ក្់ ផ្សាយ ខោ ខ្មោយរៅ; ៤—សម្មមុ ហោ កាលំ កមរាតិ វរងវងក្នុងរពលរធវម ើ ណ្កាល; ៥—អបាយំ ទ៊ុគត គ ឹ វិនិបាតំ និ រយំ ឧបបជ្ឈជតិ ន្ឹងរៅរក្ើតក្នុង អ្

យ ទ្ុគត គ ិ វិន្ិ រព្

រសាះ។ រព្

ត ន្ ក្។

ះរហ្តុរន្ះ ន្ ជន្ រទាះជាបុ សឬស្តសតី ក្ុគ ំ បបីរធវើ ះអ្នក្រធវើ

បក្មមឲ្យ

បក្មម រ្មះថទ្មាាយន្ូវក្មមសិទ្ិ ធ បស់ អ្នក្ ថ្ទ្ផ្សង

រ្មះថរធវខ ើ ាួន្ឯងឲ្យលាក្់ ចះុ ក្នុងហ្ី ន្ោាន្ ព្បក្បរោយរសចក្តទ្ ី ក្ ុ ល ខ ំ ក្ព្បមាណ្មិន្ រធវចើ ត

ន្ផ្សង។

ក្

ូចជា ចុន្ស ទ ូក្ កា ក្ ិ បុ ស ច លោត់ ព្បព្ពឹ តត

បក្មម រៅចត៧ថ្ងៃរទ្ៀតន្ឹងសាាប់ ក្៏ព្តូវអ្ណ្ត ត តរភាង ើ មហាអ្វីចម ិ ក្

ឆ្បរឆះ ត ុ រោល ូបោងកាយ បស់ ោត់ ទាំង ស់ ច ូ ជាសចព្មក្ព្ជូក្។

រហ្ើ យចព្សក្ព្ទ្រហាយំ

លុះ ល់ ថ្ងៃទ្ី៨ក្៏សាាប់ រៅរក្ើតក្នុងមហាអ្វីចន្ ិ ក្ ១០


បក្មមក្ថ

រៅ; រន្ះមក្ពី ោត់ ចល ូ ចិតព្ត បក្បអាជីវក្មមចតសមាាប់ ព្ជូក្យក្សាច់ លក្់ អ្ស់ ៥៥ឆ្នំគត់ ។ ពុំ រនាះរសាត

ច ូ ជាក្មម បស់ ព្ពះបូតគ ិ គគតស ិ សរតថ ច ល

រក្ើតរោគក្ម ោយចបក្្មរពញទាំងខាួន្។ រោក្ទ្ន្់ ច ូ រគ រំ ោយ ប ំ ងយ៉ាងធំ។ រោក្

ឆអង ឹ ចឆអងទាំងអ្ស់ បស់

ទាំងរន្ះមក្ចតពី ក្ុង ន អ្តីតជាតិ

ន្ព្បក្បអាជីវក្មម ចតរ ើ ទាក្់ សតវសាាប មាន្ក្ុក្ លលក្ជារ ម ើ

យក្មក្លក្់ ។ របើលក្់ មិន្អ្ស់ រោក្ក្៏កាច់ រជើង កាច់ សាាបសតវច លរៅ សល់ ទាំងប៉ាុនាមន្រព្

ះទ្ុក្

មិន្ឲ្យរហ្ើ រ ើ ួច

រ ម ើ បីន្ឹងលក្់ ថ្ងៃរព្កាយ

រទ្ៀត។ ខ្ំនា ុ ំន្ិទាន្ទាំងពី យ៉ាងជាសរងខប ឧទាហ្ ណ្៍ ថាៈ

មក្ចា ទ្ុក្ក្នុងទ្ីរន្ះ

បញជក្់ ល់ ទ្ឹក្ចិតត បស់ រោក្អ្នក្អាន្ ឲ្យ

រ ម ើ បីជា

ន្យល់ ចាស់

បជន្ចតងព្តូវទ្ទ្ួលផ្សលអាព្ក្ក្់ មក្វិញយ៉ាងរន្ះ។ អាព្ស័យរហ្តុរន្ះ

ព្ពះសមាមសមពុទ្ព្ធ គប់ ព្ពះអ្ងគ

ព្ោស់ ង ឹ រ ើងក្នុងរោក្ ព្ពះអ្ងគព្ទ្ង់ រ ម ើ ថ្ន្ពុ រទាធវាទ្ទាំងោយ

ន្ព្បកាស

កាលព្ទ្ង់

ន្

បក្មមរន្ះ ទ្ុក្ជាខ្មង

ច ូ ពុ ទ្ភា ធ សិតថាៈ

ស្ព្វបាបស្ស អករណំ កុស្លស្សូបស្មបទា ស្ច្ិត្តប រិបយារបនំ ឯត្ំ ព្ុទាានស្មស្នំ។ កា មិន្រធវើន្វូ

ប១ កា ញុំងក្ុសលឲ្យរក្ើតរ ើង១ កា ញុំងចិតតឲ្យ ១១


បក្មមក្ថ

ផ្សូ ផ្សង់១

រោលទាំង៣រន្ះជាសាសនាឬជាឱវាទាន្ុសាសន្ី បស់ ព្ពះពុ ទ្ ធ

ព្គប់ ព្ពះអ្ងគ។ ន្ជាព្ពះពុ ទ្ព្ធ គប់ ព្ពះអ្ងគ

ព្ទ្ង់សពវ ព្ពះទ្័យរលើក្យក្

មក្ព្បកាសទ្ុក្ជាបឋរមាវាទ្ រូ ចនះ រព្ ក្មមរន្ះ

លជន្រធវើ

បក្មម

ះព្ពះអ្ងគព្ទ្ង់ព្ជាបចាស់ ថ

ន្រោយងាយៗរពក្ណ្តស់

ប-

ច ូ បទ្សុភាសិតថាៈ

ស្ុករានិ អស្មធូនិ អត្តបន អហិតានិ ច្ កា ច លមិន្លអផ្សង មិន្មាន្ ព្បរយជន្៍ខាួន្ឯងផ្សង ពួ ក្មន្ុសសរធវើ ពួ ក្មន្ុសស របើចង់

ន្រោយងាយ។

ន្សុខចរព្មើន្ ក្នុងបចោុបបន្នកាលន្ិ ងអ្នាគត

កាល ព្តូវរធវខ ើ ាួន្ឲ្យព្បក្បរោយព្ពះសទ្ធមម៧ព្បកា គាៈ ១—សទាា

រសចក្តរី ជឿចំរ

ះគុណ្ព្ពះ តន្ព្ត័យរោយចាស់

ោស់ ; ២—ហ្ិរិ រសចក្តរី អ្ៀន្ខ្មមស ួញោន្ឹងកា ព្បព្ពឹ តតិ ៣—ឱតា បបៈ រសចក្តខ្ម ី ា ចពុំ ហា៊ាន្ព្បព្ពឹ តរត ធវើ ៤—ពាហ្៊ុ សច្ចៈ

ភាពជាអ្នក្

បក្មម ;

បក្មម;

ន្រ ៀន្សូធយព្ពះពុ ទ្វធ ចន្ាៈរចះ ង ឹ

រព្ចើន្; ៥—អារទាវីរយ ិ ៈ ភាពជាអ្នក្ពាយមព្ កា ក្ុសល; ១២

ពធ គមិន្ោក្់ ធុ ាៈក្នុងក្ង


បក្មមក្ថ

៦—សតិ សាម តី, កា រចះចង ក្ាខាួន្ឲ្យ

ន្ប ស ិ ុទ្ ធ កា វាំងចាក្

អ្ក្ុសលធម៌; ៧—បញ្ញ ញ ព្ មន្ុសសរបើ ថ ជាអ្នក្

ជា្រ

ើញកា រក្ើត លត់ ថ្ន្សងាខ ។

ន្ព្បក្បរោយព្ពះសទ្ធមម៧ព្បកា រន្ះរហ្ើ យ

រ្មះ

ន្រសចក្តស ី ុខចរព្មើន្ ក្នុងឥធរោក្ន្ិងប រោក្ ឥតអាក្់ ខ្មន្

រ ើយ។ ព្សាវព្ជាវរោយាៈ ថាច្់ ស៊ុតឹម្

១៣

បាបកម្ម​កថា  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you