Page 1

វីរិយកថា ឃុ នបណ្ណ ា នុរក្ ័ ស ប៊ូ - ប៊ូ ររៀបររៀង ប្បក្ួ តក្ន ុងពិធីបុណ្យ ព.ស. ២៥០០ ជាប់ រេខ ១ ពាក្យផផដើម ព្ពះសកើយមុនេី េតមសម្មើសមពុទធ ជាបរមព្គូៃនេយើង ព្ពះអងគព្ាថានជា ើ បញ្ញើធក ិ ខំ ពើាយាមបំេពញារមី ៣០ ព្បឿរ ចំនួន ២០ អសំេខយើយ និងកៃព្មមួយែសនកបើប េទើប ានព្ាស់ជាព្ពះពុទធ ។ កនុងព្ពះជាតិែដលានព្ាស់េ

ះ មុនដំបូងព្ពះអងគលះបង់រាជ

សមើបតតិ េសេចេចញពីព្ពះនគរេៅព្ទង់ព្ពះផនស ួ គង់េៅកនុងៃព្ពែតមួយព្ពះអងគឯង ខំាង ំ ព្ពះទ័យពើាយាមេធវអ ើ ំេពើដ៏កព្មព្កៃព្ក ែដលេមើនអនកណាព្ាប់ាន ( ទុកករកិរយា ិ ) េដើមបើ ី ឲើយដល់ទីរលត់ទក ុ ខ ( និព្វើន ) ចំនួន ៦ ឆនើំ េទើបានព្ាស់ ៗ េ

យ ើ ព្ទង់ខំពើាយាម

សំែដងធម៌ េព្ាសពុទធេវេនយើយសតវជាប់មិនដាច់ដរាបដល់ៃថងចូលនិព្វើនចំនន ួ ៤៥ ឆនើំ ទាល់ែតេកើតម្នពួកពុទធបរិស័ទ

ទាំងព្ពះសងើឃ

ទាំងព្គ

សថជាេព្ចើនរាប់មិនអស់

េដាយសារែតព្ពះអងគពា ើ យាម សំែដងធម៌វិនយ ័ ពនើយល់ឲើយេកើតសទាធព្ើ ជះថាើ េជឿកមន និង េជឿផលរបស់កមន ។ ឿលព្ពះអននតញ្ណ ញើ បរិនព្ ិ វើនេៅេ អងគេ

ះ មិនរលត់ាត់បង់េៅផងេ

២៥០០ ឆនើំេ

ើយ ព្ពះធម៌ និងព្ពះវិនយ ័ ជាឱវាទៃនព្ពះ

ើយ េៅគង់ព្ទង់ឋត ិ េថរចិរឿល ជាប់រ

ើយេនះ េដាយសារែតពួកពុទប ធ រិស័ទ ទាំងព្ពះសងើឃ ទាំងព្គ

ូតមក ាន សថ ម្ន

ពើាយាម ខំព្បឹងព្បតិបតតិែថរកើាតៗ េនើមក ជាេព្ចើនតំណបុពប វ ុរស ។

www.aphirati.blogspot.com

វីរិយកថា


គមពរី កើបន ួ ចើាប់ៀងព្ពះពុទសា ធ ស សរេសើរ

អំពេី សចកេព ី ើាយាមថា

ម្នចំនន ួ េព្ចើនណាស់ ែដលសំែដងេរៀបរាប់

ជាគុណធម៌ដស ៏ ំៀន់អាចផេល់ឲើយានសេព្មចផល

ព្បេយាជន៍ ាមកម្ង ើំ ពើាយាមរបស់ខន លួ ៗ ដូចជាកូនសិសើឝ ែដលពើាយាមេរៀនសូព្ត ៀើំងឿើ ក៏ានេចះដឹងេព្ៅព្ជះ, អនកពើាយាមេធវើឿរេព្ចើន ក៏ានព្ទពើយសមើបតតិបរិបូណ,៌ អនក ពើាយាម ព្បតិបតតិធម៌យាើងតឹងរុង ឹ ក៏ានសេព្មចមគគផលដល់ទីបផ ំ ុតទុកខ សមាមព្ពះ ពុទធភាសិត ១ បទ កនុងគមពីរសុតតនប ត ិដក ខុទទកនិឿយ សុតតនិាត ថា: វីរិផេន ទុកខមផចេតិ មនុសើឝឆលងផុតទុកខាន េព្ព្ះេសចកេីពា ើ យាម ។ អធិបា ើ យ: េសចកេីលា ំ កចិត,ត ព្ពួយចិត,ត មិនសបើាយចិតត េៅថា ទុកខ ។ ទុកខេនះ ម្នេព្ចើនជំពូកណាស់ នឹងេរៀបរាប់ឲើយចប់សពវព្គប់កនុងទីេនះមិនានេទ ។ េសចកេីទល ័ ព្ក, ខវះៀតអាហារេភាជន និងខវះៀតសេមលៀកបំព្ក់, ខវះៀតេព្គឿងេព្បើព្ាស់េផើឝងៗ ជា េដើម ក៏ជាទុកខ ១ យាង ើ ។ ឿរែដលនឹងឆលងឲើយផុតពីទក ុ ខទ័លព្ក

,

ពីទក ុ ខ ខ ះវ ៀតេនះាន

េព្ព្ះែតពើាយាមព្បឹងែព្បងេធវើឿរ, ពើាយាមសវះែសវងរកព្ទពើយសមើបតតិឲើយាន េដាយផលូវ សុចរិតព្តឹមព្តូវ ាមចើាប់េោក ចើាប់ធម៌ ។ េៅេពលកំពុងេរៀនសូព្តកេី កំពង ុ េធវើឿរអវីៗ កេី ែតងេនឿយ

ត់លំាករូបឿយ,

ព្ពួយចិតតគន ំ ិត េដាយខំគិតគូរ ចួនឿលេៅជាបរិេភាគាយមិនឆងញ ើ ់ អាព្ស័យដំេណក មិនលក់ ទាល់ែតឈឺចាប់ក៏ម្ន េនះជាទុកខ ១ យាើង ។ ឿរែដលឆលងឲើយផុតពីទក ុ ខេនឿយ ត់ និងព្ពួយចិតតេនះាន េព្ព្ះែតពើាយាមអត់ព្ទាំ េចះែតេរៀនសូព្តរ

ូតេៅ មិនឈប់

េរៀនកណាដល ើ ទី ពើាយាមអត់ព្ទាំេធវើឿរទាល់ែតរួចេព្សច មិនទម្ើក់េចាល ព្ក់កណាដល ើ ឿរ ។ អនកែដលព្តូវេគបេ

ទើស, តនះតិះេដៀល, េជរសេី ក៏េកើតទុកេខ ្ញើព្កហាយចិតត ។ ឿរ

ែដលនឹងឆលងឲើយផុតពីទក ុ ខេ្ញើព្កហាយចិតេត នះាន

េព្ព្ះែតពើាយាមអត់ធត ន ់

េដាយ

ពិចារណាេោកធម៌ ៨ យាើង គឺម្នោភ ១ េមើនោភ ១ ម្នយស ១ េមន ើ យស ១ www.aphirati.blogspot.com

វីរិយកថា


និ

ទើ ១ សរេសើរ ១ សុខ ១ ទុកខ ១ ឲើយយល់ថាធម៌ ៨ េនះ ែតងែព្បព្បួលផ្ើស់បេូរេនើ ជា

ធមនា មិនេទៀងទាត់េទ ។ ខលួនព្ាណម្នជំងឺឈឺចាប់ ក៏េកើតទុកព្ខ ពួយចិតត ។ ឿរែដល នឹងឆលងឲើយផុតពីទក ុ ខព្ពួយចិតតេនះាន េព្ព្ះែតពើាយាមអត់សងកតច ់ ិតត េដាយពិចារណា ព្ពះៃព្តល័កណ ខ ៍ថា រូបមិនេទៀង, រូបជាទុក,ខ រូបមិនែមនខលន ួ ព្ាណ ឬ ពិចារណាធម៌ ៥ ព្បឿរថា េយើងចាស់ជរាជាធមនា េគចមិនផុតពីចាស់ជរាេទ ១ េយើងម្នជមងឈ ឺ ឺចាប់ជា ធមនា េគចមិនផុតពីជមងឺឈឺចាប់េទ ១ េយើងម្នេសចកេីសាើប់ ជាធមនា េគចមិនផុតពី េសចកេីសាប ើ ់េទ ១ េយើងព្ព្ត់ព្ព្ស់ពីមនុសើឝសតវ និងវតថុជាទីព្សឡាញ់េពញចិតត ជាមិន ៀន ១ េយើងម្នកមនជារបស់ខន លួ ១។ ឿរេកើតនឹងសាប ើ ់ ក៏ជាទុកខ ។ មនុសើឝនឹងឆលងឲើយ ផុតពីេកើតនឹងសាប ើ ា ់ នេព្ព្ះែតពើាយាម ព្បព្ពឹតធ ត ម៌ ចេព្មើនអងគមគគទាំង ៨ ព្បឿរ គឺ សម្មើទិដឋិ ព្ាជាឈើយល់េឃើញព្តូវ ១ សម្មើសងកេបើា េសចកេព្ី តិះរិះព្តូវ ១ សម្មវា ើ ចា សំដី ព្តូវ ១ សម្មើកមនេ

តើ ឿរងារព្តូវ ១ សម្មអា ើ ជីេវា ឿរចិញ្ម ចឹ ជីវិតព្តូវ ១ សម្មើវាយាេម្

ពើាយាមព្តូវ ១ សម្មស ើ តិ ឿររលឹកព្តូវ ១ សម្មើសម្ធិ ឿរតមកល់ចិតតឲើយនឹងព្តូវ ១ ។ អងគមគគ ៨ េនះ រួមចូលជាសិឿខើ ៣ គឺសម្មើទិដឋិ និងសម្មើសងកេបើា ២ េនះ ជា អធិបើបញ្ញស ើ ិឿ,ខើ សម្មើវាចា, សម្មើកមនេ

តើ និងសម្មើអាជីេវា ៣ េនះ ជាអធិសីលសិឿ,ខើ

សម្មើវាយាេម្, សម្មើសតិ និងសម្មើសម្ធិ ៣ េនះ ជាអធិចត ិ តសឿ ិ ខើ ។ ព្ពះពុទធវចនៈទាំង អស់ែដលេៅថា ព្ពះៃព្តបិដករួមឲើយខលី េៅែតព្តឹមសិឿខើ ៣ េនះឯង ។ េបើអនកណា ពើាយាមព្បព្ពឹតស ត ិឿខើ ៣ េនះចប់ អនកេ

ះេទើបផុតពីទក ុ ខ េព្ព្ះេកើត និងសាើប់ ។

“ពើាយាម” ជាព្កើយកណាដើល េព្ព្ះពើាយាមេធវើលក អ ៏ម្ន ពើាយាមេធវើអាព្កក់ក៏ ម្ន ។ ព្តង់ព្ពះពុទភា ធ សិតថា “មនុសើឝឆលងផុតទុកា ខ ន េព្ព្ះេសចកេីពើាយាម” េ

សំេៅយកពើាយាមកនង ុ ផលូវព្តូវ, ផលូវលអ (សម្មវា ើ យាេម្ ) មិនែមនសំេៅយកពើាយាម កនង ុ ផលវូ ខុស, ផលូវអាព្កក់ (មិចាឆើវាយាេម្ ) េទ ។ អនកពើាយាមលះអាព្កក់ េ www.aphirati.blogspot.com

យ ើ េធវើលអ េ

មើះ

វីរិយកថា


ថា ពើាយាមកនុងផលូវព្តូវ ។ អនកពើាយាមេធវើអាព្កក់ ដូចជាលួច, ឆក់ កុ

ក បេញ្ឆើតេាក

ព្ាសយកព្ទពើយសមើបតតិេគ េដើមើបីឲើយផុតពីកទ េី ុកខទ័លព្ក ពើាយាមកនុងផលូវខុស មិនរាប់ថា ពើាយាមឲើយផុតទុកខេទ េព្ព្ះអនកលួចព្ទពើយេគ រឹតែតែថមទុកខេទវៀង ើំ េ េ

ើងេទៀត េដាយ

តុម្នេទាសាមចើាប់សព្ម្ប់ព្បេទសកនង ុ បចចុបើបននផង ម្នេទាសេៅបរេោក ាម

ចើាប់ពទ ុ សា ធ ស

ផង

ដូចសុភាសិតែខនរបុរាណថា

“លួចេគវាព្េន់

ែតេគទាន់វា

ែព្កល” ។ ព្ពះបរមេោក

ថ ព្ទង់ព្ាស់ែណ

ព ំ ួកសាវក ឲើយម្នេសចកេព ី ើាយាមៀងផលូវ

ព្តូវ, ផលូវលអ េដាយន័យេព្ចើនព្បឿរ ដូចព្ទង់ព្ាប់ពួកសាវកឲើយព្ាប់សតវកេណដៀរថា ខលួន កេណដៀរតូចេសាះេទ

ប៉ុែនតវាអាចេធវើដីឲយើ េកើតេៅជាដំបូកធំសេមើបើម

េលើសម្ឌវាាន

េព្ព្ះែតវាពើាយាមព្ំដីបនតិចមេងៗ មិនឈប់ ។ អនកេរៀនវិជាជើផលូវេោក ចូរព្ាប់កេណដៀរ ែដលេរៀនានេចះដឹង េព្ព្ះែតពើាយាមេរៀនេរឿយៗ បនតច ិ មេងៗ ាមេវោមិនអាក់ៀន មិនែមនានេចះដឹង េព្ព្ះម្នព្ាជាឈើេព្ចើនេទ ។ អនករកព្ទពើយសមើបតតិ ចូរព្ាប់កេណដៀរ ែដលរកានសមើបតតិេព្ចើន េព្ព្ះែតពើាយាមសនើឝំទុកដាក់ និងពើាយាមេធវើឿរងារ មិន ែមនរកព្ទពើយានេព្ចើន េព្ព្ះែតម្នេដើមទុនេព្ចើនេទ ដូចសុភាសិតែខនរបុរាណថា “េចះពី េរៀន ម្នពីរក, តក់ៗ េពញបំពង់ ឆុងៗ កនលះព្គែ

ត, តូងាងេដកផលវូ សូវៗ ដល់ផទះ” ។

អនកព្បតិបតតធ ិ ម៌ ចូរព្ាប់កេណដៀរ ព្តូវពើាយាមព្បតិបតតធ ិ ម៌ ឲើយ សីល, សម្ធិ, បញ្ញើ ឬទាន , សីល, ភាវ

រូ ែ

ាមលំដាប់ គឺ

ជាេរឿយៗ េៅ កុំេធវើបងខែំ ត ១ ៃថង ឲើយេកើតធម៌

ទាំងអស់ ។ មនុសើឝបុថុជជន ឿើយេៅជាព្ពះអរិយៈេព្ចើនណាស់ រាប់មិនអស់េទ េព្ព្ះែត េោកពើាយាម កម្ចើតប ់ ង់អាព្កក់េចញ េ

យ ើ ពើាយាមេធវើលអវញ ិ ។ ឯេសចកេីពា ើ យាម

ែដលលំាកេធវើជាងេគបំផុត សំេៅយកព្តង់ពើាយាម ៤ យាើង (សមនបើបធាន ) គឺ

www.aphirati.blogspot.com

វីរិយកថា


១- សំវរប្បធាន ពើាយាមរវាំងព្បយ័តឿ ន រព្រេសចកេអា ី ព្កក់ ែដលមិនទាន់េកើត មិនឲើយេកើតម្នេ

ើងកនង ុ ឿយវាចាចិតតាន ។

២- បហានប្បធាន ពើាយាមកម្ចើត់បង់េសចកេីអាព្កក់ ( ាប, អកុសល, ទុចចរិត ) ែដលេកើតម្នកនុងឿយវាចាចិតរត ួចពីមន ុ មក េ

ើយឲើយដាច់ព្ជះព្ស

ះេចញ ។

៣ – ភាវនាបធាន ពើាយាមេធវើេសចកេីលអ ( បុណើយ, កុសល, សុចរិត ) ែដលមិនទាន់ េកើតម្ន កនុងឿយវាចាចិតត ឲើយេកើតម្នេ ចេព្មើនេព្ចើនេ

ើង ែដលេកើតម្នព្សាប់េ

យ ើ េធវើឲើយរឹតែត

ើង ។

៤- អនុរកខនាបធាន ពើាយាមរកើាេសចកេីលអែដលេកើតធាើប់េកើតម្ន កនុងឿយវាចា ចិតត រួចពីមុនមកេ

ើយ មិនឲើយរលត់រោយាត់បង់េៅវិញ ។

េសចកេីពើាយាមទាំង ៤ យាង ើ េនះ បំព្ពួញឲើយតិច េៅព្តឹមែត ២ យាើងគឺពើាយាម លះអាព្កក់ ១ ពើាយាមេធវើល១ អ ។ េោកែដលានសេព្មចមគគផល

ដល់ព្ពះនិព្វើនជាទីបំផុតទុកខេ

េព្ព្ះែត

េោកម្នេសចកេព ី ើាយាមទាំង ៤ យាើង ដូចរាប់ៀងេដើមេពញេលញ ឥតខវះកនលះ ដូច ម្នអតីតនិទាន កនុងគមពីរអដឋកថាធមនបទថា បុព្តមហាេសដឋីម្ក នើ ់ ានសាញើបធ ់ មនេទស

ៃនព្ពះទសពល េកើតចិតតធុញព្ទាន់នឹង

ឿមគុណ តក់សលុតនឹងរូបឿយ ព្សឡាញ់េភទអនកបួសថា ជាេភទេធវើឲើយផុតទុកខ េទើប ព្បគល់សមើបតតិទាង ំ អស់ ឲើយបអូនព្បុសែថរកើា រួចចូលបួសជាភិកខុ កនង ុ សំណាក់ព្ពះសពវញ្ញូ េ

ើយព្ទព្ទង់វិបសើឝ

ធុរៈ ាំងព្ពះទ័យថា កនុងវសើា ៣ ែខ មិនសិងេសាះេព្បើែត

ឥរិយាបថ ៣ គឺ គង់, ឈរ និងនិមនតប៉ុេណា្ើះ ។ ព្ពះេថរៈពើាយាមគង់ចេព្មើនសមណធម៌

www.aphirati.blogspot.com

វីរិយកថា


ទាំងៃថង ាំងយប់ មិនសឹងាំងពីរែខទី ១ រ

ូតដល់ែខទី ២ ក៏ចាប់ឈឺព្ពះេនព្ត ។ ព្គូ

េពទើយសលថាេនើំ ព្បង ព្បេគនទូលឲើយសិងបនតក់ ។ ព្ពះេថរៈមិនព្ពមសិងបនតក់េសាះ េចះែត គង់បនតករា ់ ល់េលើក ។ ឯថានើំេព្បង មិនព្សក់ចូលកនុងព្ពះេនព្តេ

យ ើ ែបរជា

រូ ចូលកនង ុ

ព្ចមុះវិញ ។ ទុកជាព្គូេពទើយទទូចអងវរករ ឲើយសិងបនតក់ថានើំដច ូ េមេច ក៏ព្ពះេថរៈេៅែតគង់ បនតក់ថានើំដែដល មិនព្ពមសិងបនតក់េសាះ េព្ព្ះេោកៀច ើ ដាច់អធិដាដើនថា មិនសិង ៣ ែខ ។ តមកព្ពះេនព្តរឹតែតឈឺៀង ើំ េ ដូចទឹក

ើង េមើលអវីែលងេឃើញ ទឹកព្ពះេនព្ត

ូរសព្សាក់

ូរេចញពីកអមធលុះ ។ ឯព្គូេពទើយទាល់គំនិត ក៏ទល ូ ោព្ពះេថរៈសូមឈប់ ែលង

រកើាេរាគព្ពះេនព្តតេៅ ។ លំដាប់េ

ះព្ពះេថរៈខំពា ើ យាម ទូ

ន ើម ខលន ួ េោក ាមផលវូ ព្ពះ

ៃព្តល័កណ ខ ៍ថា ; “ែន អាវុេសាាលិត! ឥ

ូវេនះព្គូេពទើយេាះបង់េចាលអនកឯងេ

េៅេមើល, អនកព្សឡាញ់ែភនក ឬ ព្សឡាញ់ព្ពះពុទសា ធ ស ណាស់េ

យ ើ , អនកនិយាយ

? ែភនកអនកៀវក ើ េ់ ព្ចើនជាតិ

យ ើ រាប់មិនអស់េទ សូមើបីព្ពះពុទរា ធ ប់ែសនព្ពះអងគ ក៏ពចា ិ រណារកេដើមកំេណើត

របស់អនកឯងមិនេឃើញែដរ, ែនាលិត! េបើែភនកអនកៀវើក់ ក៏ៀវើក់េៅចុះ, េបើព្តេចៀកអនកថលង់ ក៏ថង ល េ់ ៅចុះ, រូបឿយអនកែបកធាយ ើ សាើប់ ក៏សាើប់េៅចុះ អនកកុំសាយ ញើ ែភនក, ព្តេចៀក និងរូប ឿយេ

យ ើ , អនកព្តូវសាញើយែតព្ពះពុទធសាស ព្ពះេថរៈពើាយាមគង់ទូ

ៀវើក់ រ

,

ព្តូវរកើាែតព្ពះពុទសា ធ ស

មើនខលួនេោកយាង ើ េនះ

ាំងពីព្ពះេនព្តេៅមិនទាន់ែបក

ត ូ ដល់ៃថង ែដលព្ពះេនព្តែបកៀវក ើ ់ ក៏ានសេព្មចព្ពះអរ

េពលែដលព្ពះេនព្តែបកៀវើក់ េដាយេ

តុេនះេទើបម្នព្ពះ

ឿរពើាយាមកម្ចត ើ ់បង់អំេពើអាព្កក់េចញ េ

មើាង ើ ”។

តតផល ដំណាលនឹង

មថា ព្ពះចកខុាលេតថរ ។

យ ើ ពើាយាមេធវើែតអំេពើលអវិញ ជាឿរ

ព្កណាស់, ជាឿរតឹងែតងណាស់ ដូចឧាសកឧាសិឿ អនករកើាសីល ៥, សីល ៨, សីល

www.aphirati.blogspot.com

វីរិយកថា


១០, ព្តូវែតពើាយាមតមព្តណម ាមសិឿប ខើ ទៃនសីលេ េទើបអាចរកើាសីលជាប់ោប់រ

ះៗ ឲើយសពវព្គប់ េដាយម៉ត់ចត់

ត ូ េៅាន ។ ចំែណកភិកខុសាមេណរ ព្តូវែតពើាយាម

លះ េវៀរអំេពើអាព្កក់ ែដលទាស់ខុសនឹងពុទប ធ ើបញ្ញតតិេចញ េ

ើយពើាយាមព្បព្ពឹតតអំេពើលអ

ព្តឹមព្តូវ ាមពុទាន ើធ ញ្ ុ ត ើញ េទើបអាចរកើាផនស ួ ជាប់ជានិចេច ៅាន ។ េៅេវោែដលកំពង ុ ែតពើាយាម លះអាព្កក់េធវើលអេ

ះ មិនែមនជាឿរសុខព្សួល សបើាយចិតតេទ សុទធែតជា

ឿរេកើតទុកខព្ពួយចិតទា ត ំងអស់ ។ ប៉ុែនតទុកខេនះមិនេៅព្ាំែព្តងជាប់រ

ូតដល់សាើប់េទ េបើ

ានសេព្មចផលព្បេយាជន៍ ជាេោកិយ ឬជាេោកុតតរេពលណា េពលេ

ះេទើបាន

សុខសបើាយ ( អកាលិផកា ) ។ េសចកេីពើាយាមលះអាព្កក់ េធវល ើ អ ម្នគុណសំៀន់ណាស់ ទាំងៀងគតិេោក ទាំងៀងគតិធម៌ សូមពុទធជនទាំងឡាយព្ជាប ាមលំអានព្ពះពុទដ ធ ីឿដូចតេៅេនះ : េសចកេីពើាយាមេធវើឿរងារ

ព្បតិបតតធ ិ ម៌

ម្នគុណឲើយានសេព្មចផល

ព្បេយាជន៍ ាមព្ាថានើ ( វីរិេិទបា ធិ ផោ ), ម្នគុណេធវើឲើយចិតតឿហា ើ ន (ផវសារជ្ជករណធផ្ម្ ), ម្នគុណជាកម្ង ើំ អាចព្គបសងកត់េសចកេីខល ជិ ព្ចអូស និងអកុសលទាំងពួងាន ( វីរិេពលំ ), ម្នគុណ ជាធំកនុងឿរកម្ចើត់អកុសលទាំងពួងាន ( វីរិេិន្រនទិេំ ), ម្នគុណ ឲើយានដឹងចើាស់នូវចតុរារិយសចច ( វីរិេសផ្ពជ្ ្ ្ឈផ្គ្ ), ម្នគុណ ឲើយានសេព្មចេោកិយផល និងេោកុតរត ផល ( ស្ម្វាយាផ្ ) ។ល។

www.aphirati.blogspot.com

វីរិយកថា


សេមេចព្ពះជិនព្សី ព្ទង់ព្ាស់សរេសើរគុណ ៃនេសចកេីពា ើ យាមេដាយន័យេព្ចើន ព្បឿរ ដូចេសចកេីៀងេដើម ប៉ែុ នតព្ពះអងគព្ទង់ព្ាស់បញ្ចប់ េដាយព្ពះពុទធដីឿ ១ បទថា : “វីរិផេន ទុកម ខ ផចេតិ មនុសើឝឆលងផុតទុកា ខ ន េព្ព្ះេសចកេព ី ើាយាម” ដូចម្នអាថើធិបើាយ មកេនះឯង ។ ជេយា ព្ពះពុទសា ធ ស

www.aphirati.blogspot.com

!

វីរិយកថា

សេចក្តីព្យាយាម  
សេចក្តីព្យាយាម  

5000, khmerdhamma