Page 1

េរៀបេរៀងេដយរកុមនិសសិ ត : ១-េខ េខម រសស់

២-េជៀម េជៀម ភិរមយ

៣-ក.សុ សុន ស៊ន ុ ដរ

៤-ក.ញឹ ញឹម រសីេន

៥-ក.េង៉ រសីេព

ឆន ំសិកស ២០១០ - ២០១១


អរមភកថ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

បនទប់ពីបនទទួលករបងហត់បេរងៀន និងែណនំពីសំណក់ េលករគូ អនករគូ សរសតចរយ នេពលកមលងមក េយងខញំុទំងអស់គនបនចងរកងនូវឯកសរថមីមួយេទៀត

សដីអំពី របព័នធធនគរេនកមពុជ ។

េសៀវេភេនះ គឺជសមិទិធផលថមីមួយេទៀត ែដលបនខិតខំរបឹងែរបងពីសំណក់ រកុមនិសសិតេយងខញំុ កនុងេគលបំណងេដមបីផដល់ជពុទិធថីមមួយេទៀតដល់មិតតនិសសិតែដល ចង់សិកសរសវរជវបែនថមអំពីរបព័នធធនគរេនកមពុជ។

េសៀវេភេនះក៏បនេរៀបរប់

ផងែដរអំពីតួនទីរបស់របព័នធធនគរកនុងករអភិវឌនឍន៍េសដឋកិចចជតិ

តួនទីរបស់សថប័ននីមួយៗេនកនុងរបព័នធធនគរជតិៃនកមពុជ

រចនសមពន័ធ

និងនីតិវ ិធីកុនងករសុំ

អជញប័ណណ និងតំៃល កនុងកររបកបអជីវកមមេលវ ិស័យធនគរផងែដរ។

េយងខញំុទំងអស់គនសងឃឹមយ៉ ងមុតមំថ េសៀវេភេនះនិងអចចូ លរួមចំែណក កនុងករពរងីកចំេណះដឹងរបស់មិតតនិសសិតទំងអស់

ែដលមនបំ ណងចង់សិកសរសវ

រជវេលវ ិស័យមួយេនះ។

ែតេយងខញំុ េជឿជក់ថ េទះបី ឯកសរេនះ េយងខញំុទំងអស់គនបនខិតខំយកចិតត ទុកដក់េរៀបចំយ៉ងណកដី

ក៏មិនអចេចៀសផុ តពីកំហុសេដយអេចតន

ទំងពរក

េពចន៍ ទំងអតថន័យ េនះបនេឡយ។ េយងខញំុទំងអស់គន រ ីករយរង់ចំទទួលនូវករ រ ិះគន់កុនងន័យសថបន ពីសំណក់ សរសតចរយ មិតតនិសសិតទំងអស់ េដមបីជពុទិធដល់ េយងខញំុកុនងករេរៀបចំេសៀវេភនន េនេពលេរកយេទៀត។ ជចុងេរកយ េយងខញំុទំងអស់គន សងឃឹមយ៉ ងមុតមំថ េសៀវេភមួយេនះពិត ជអចកលយជមិតតដ៏ជិតសនិទធរបស់អនកទំងអស់គន។

សូមអរគុណ! សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

.

ទំព័រ

i។


អរមភកថ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

កនុងនមេយងខញំុទំងអស់គន ជនិសសិតៃនសកលវ ិទយល័យភូមិនទនីតិសរសត និង វ ិទយសរសតេសដឋកិចច មហវ ិទយល័យធនគរ និងហិរញញ វតថុ រកុមB3C4 ទំងអស់ សូម សំែដងនូវករដឹងគុណនិងអំណរគុណយ៉ ងរជលេរជជូនចំេពះ េលកអនកមនគុណ ទំងអស់ ែដលបនផដល់កំេណត និងទំនុកបំរង ុ រគប់ែបបយ៉ ងដល់ពួកេយងខញំុ។ សូមែថលងអំណរគុណយ៉ ងរជលេរជ

ជូនចំេពះ

េលកសរសតចរយ

សុខ

ច័នរទ ិទធី ែដលបនខិតខំអស់កំលំងកយចិ តត កំលំងរបជញ និងេពលេវល កនុងករ បងហត់បេរងៀន ពនយល់ៃននំដល់េយងខញំុទំងអស់គន េដមបីេអយខញំុទំងអស់គនបនរក េឃញនូវមគ៌ៃនអនគត ដ៏ភឺលសវងេទអនគត។ សូមែថលងអំណរគុណដល់មិតតទំងអស់ ែដលបនចូលរួមផដល់ជមតិ េយបល់ និងជួយេរជមែរជង ទំងកំលំងកយ និងរបជញកនុងករេធវេអយកិចចកររសវរជវេនះ អចដំេណរករេទបនយ៉ ងេជគជ័យ។ កនុងនមេយងខញំុទំងអស់គនជកូន ជនិសសិត និងជមិតត ទំងអស់ សូមេគរព និងជូនពរដល់អនកមនគុណ សរសតចរយ មិ តតនិសសិតទំងអស់េអយជួបែតេសចកដីសុខ សុភមងគល និងទទួលបននូវភពេជគជ័ យរគប់ភរកិ ចច ។

សូមអរគុណ!

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

.

ទំព័រ

ii ។


សកលវ ិទយល័យភូមិនទនត ី ិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

មតិ ក

1 II. រចនសមព័នធ ................................................................................................................. 2 ១-ធនគរជតិៃនកមពុជ ............................................................................................................. 2 ១.១ របវតតិរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ............................................................................ 2 ១.២ រចនសម័នរធ បស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ................................................................3 ១.៣ កររគប់រគងរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ .............................................................. 4 ១.៤ មុខងរ និងភរកិចទ ច ូេទរបស់ធនគរជតិៃនកមពជ ុ .......................................... 5 ១.៥ របតិបតតក ិ ររបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ................................................................ 6 ១.៥.១ របតិ បតតិកររបក់ បេញញ  .............................................................................. 6 ១.៥.១.១ ករេបគគណនីចំេពះសថប័នរដឋ ............................................... 6 ១.៥.១.២ ករេបកគណនីចំេពះរគឹ ះសថនធនគរ និងហិរញញ វតថុ......... 6 ១.៥.២ របតិ បតតិករឥណទន................................................................................ 7 ២-ធនគរពណិជជ ...................................................................................................................... 7 ២.១ េសវកមមរបស់ របស់ធនគរពណ ធនគរពណិ ជជ............................................................................... 8 ២.១.១ េសវទទួលរបក់ បេញញ  .............................................................................. 8 ២.១.២ េសវផដល់កមចី ..............................................................................................9 ២.១.៣ េសវេផសងៗ ................................................................................................9 ៣- ធនគរឯកេទស ....................................................................................................................9 ៤- រគឹះសថន មីរកូហរិ ញញ វតថុ..........................................................................................................9 ៤.១ មុខងររបស់សថប័នហិរញញវតថុ ...................................................................................9 ៤.២ េសវកមមរបស់សថប័នហិរញញ វតថុ................................................................................9 ៤.២.១ េសវឥណទន ......................................................................... 9 ៤.២.១ េសវសនសំ ............................................................................... 10 III. កររតួត ពិនិតយ និង វយតំៃល ........................................................................... 10 ១-ែផនករតួតពិនិតយៃផទេរក ........................................................................................................ 11 ២-ែផនករតួតពិនិតយខងកនង ុ ...................................................................................................... 11 ៣-ែផនករគប់រគង ករផដល អ ់ ជញប័ណណ និង វយតំៃល ............................................................ 12 ៤-ែផនករគឹះសថនមីរកូហរិ ញញ វតថុ ................................................................................................ 12 I.

ទិ ដឋ ភពទូេទ ..............................................................................................................

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

.

ទំព័រ

iii ។


សកលវ ិទយល័យភូមិនទនត ី ិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

មតិ ក

IV. ដំណក់ក លៃនករផដល់អជញ ប័ណណ និង តំៃល ................................................ 13

13 ២-តៃមល ....................................................................................................................................... 14 V. សននិដឋ ន និង អនុស សន៍ ..................................................................................... 14 ១-ដំណក់កលៃនករផដលអ ់ ជញប័ណណ ....................................................................................

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

.

ទំព័រ

iv ។


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

I. ទិដឋភពទូេទ របព័ នធធ នគរេនកមពុ ជ

បនេដ រ តួ ន ទី យ៉ ងសំ ខ ន់ េនកនុ ងករអភិ វឌឍន៍ េសដឋ កិចច ជតិ

តមរយៈ កររបមូ ល ផដុំ នូ វ របភពហិ រ ញញ វ តថុ េដ មបី បំ េពញតំ រូវ ករហិ រ ញញ វ តថុ កនុ ងអជី វ កមម ។ របព័ នធ ធនគរក៏ ជ ែផន ក មួ យៃនករអភិ វ ឌឍន៍ េសដឋ កិ ចច ជ តិ ផ ងែដរ។ ២០ៃថង

របព័ នធ ធនគរេនកមពុ ជ

េប រកេលកេទសម័ យ

រតូ វ បនបំ ផល ញទំ ងរសុ ង

៣ឆនំ

៨ែខ

ែដលេធវ េអយរូបី យវតថុ ជតិ ( របក់

េរៀល) ែលងមនចលនេនេល ទី ផសរ េហ យបត់ ប ង់ តំៃលបនតិ ច មដ ង ៗ េសទរ មិ ន េសមសឹលក េឈ ។ ករ ិ ិ េយគ និ ង កំ េណ នេសដឋ កិ ចច អចេធវ េទបន លុះ រតែតវ ស ិ ័ យ ធនតភជ ប់ រ វងសនសំ េទនឹ ង ករវ ន គរេធវ ករអភិ វ ឌឍន៍ េអយរសបេទនឹ ងករេក ន េឡ ង

របស់ ក រអភិ វឌឍន៍ ែផន ក ឯកជន

េដ មបី ធ ន

េអយបននូ វ កំ េណ នរបកបេដយចី រ ភពេនកមពុ ជ។

កនុ ងកំ ឡុ ងឆនំ ១ ៩៩៩ េគលេដយុ ទធ សរសតរ បស់ របព័ នធ ធនគរ រតូ វបនបេងក ត េឡ ង េដ មបី

ទទួ លខុ សរតូ វ និ ងធនេអយបននូ វ ករអភិ វ ឌឍន៍ ឈ នេឡ ង េនកនុ ងរបព័ នធ ធ នគរេនកមពុ ជ។ េនចុ ងឆនំ ២ ០០៩ របព័ នធ ធ នគរេនកមពុ ជរួម មន ធនគរពណិ ជជ ចំ នួ ន ២៧ កនុ ងេនះធនគរ ពណិជជ ចំនួ ន ២២រតូ វ បនបេងក ត េឡ ង េដយចបប់ កុន ងរសុ ក និ ង ០៥េទៀត ជសខធនគរបរេទស ធនគរឯកេទសមនចំ នួ ន ០៦ ែដល០១ជធនគរឯកេទសរបស់ រ ដឋ និ ង ០៥ េទៀតជធនគរ ឯកេទសរបស់ ឯ កជន

រគឹះ សថនមី រកូ ហិរ ញញ វ តថុ មនចំ នួ ន ២០(មនអជញ ប័ ណណ)

និ ង សខរបស់

ធនគរជតិ ចំ នួ ន ២១េទៀតេនតមេខតត 1 ។ េនប៉ុ នម នឆនំ ចុ ង េរកយេនះ ករេក នេឡ ង ៃនចំ នួ ន រគឹះ សថនធនគរ និ ងហិ រញញ វ តថុ បនេធវ េអយរបព័ នធ ធ នគរេនកមពុ ជ មនកររ ក ី ចំ េរ ន  គួ រ េអយ

ិ ័ យ ធនគរ រួ ម មនេសវកមម និ ងបណ កត់ សំ គ ល់ ែដលកនុ ងេនះ រគប់ ផ លិ ត ផលរបស់ វ ស ដ ញរគប

ដណដប់ ទូទំ ង របេទស រតូវ បនេរប របស់ ជ ទូ េទ និ ង បនដ អភិ វ ឌឍន៍ ជបេណដ រៗ ែដលែរបកល យពី សម័ យ កលែដលរបជជនមិ ន សគល់ ថ អវី េទជធនគរ

មកសម័ យ កលែដលពួ ក េគអចែសវង

យល់ និ ង េរប របស់ េសវធនគរបនកន់ ែតរបេស រេនកមពុ ជ។ របព័ នធ ធ នគររតូ វ បនែរបកល យ ខលួ នពី ល កខ ណៈបុ រ ណ

ិ ័ យ ឯកជន វស សថប័ ន

មកជកររបតិ បរតិ ក រែបបពណិជជ ក មម ។

និ ង ៃដគូ អ ភិ វ ឌឍន៍ េផសងៗ

យនតក ររបតិ ប តតិក រ

ជមួ យ នឹ ង ករគំ រទពី សំ ណក់

ធនគជតិ ៃនកមពុ ជកំ ពុ ង របឹ ង ែរបងេរៀបចំ រកបខ័ ណឌ

និ ង េហដឋ រចនសមព័ នធ

ិ យព័ ត៌ ម នវ ទ ិ យទំ ង ឡយ របព័ នធប េចច ក វ ទ

សរមប់ រទរទង់ របព័ នធ ទូ ទ ត់ េហ យ េសវធនគរចល័ ត ( Mobile Banking) ែដលបនចប់ ដំ េណរ ករសកលបង េនេដ ម ឆនំ ២០០៩ េនះ ក៏ ម នករវវិ ឌឍន៍ េទយ៉ ងរលួ ន គួ រជទី ទុ ក ចិ តតផ ងែដរ 2។ ករបេងក ត នូ វ របព័ នធេផទ រ របក់ តមទូ រ ស័ ពទ កំ ពុ ង មនកររក ី ចំ េរ ន  គួ រេអយកត់ សំគ ល់ េហ យ វបន ជួ យ ជំ រុញេអយមនករេរប របស់ ដ ល់ ទី ក ែនល ង

េហ យក៏ ប នេធវ េអយមនករេក នេឡ ង កនុ ងចូ ល

រួម េនកនុងរបព័ នធ ធ នគរផងែដរ។ ករអភិ វ ឌឍន៍ ែផនក មី រកូ ហិ រញញ វ តថុ រតូ វបនេគេម លេឃ ញ ថមន សនទុះេក ន េឡ ង គួ រេអយកត់ សំគ ល់ ផងែដរទំ ង ចំ នួន និ ងសមតថភ ពបំ េពញេសវកមមរ បស់ ពួ កេគ។ 1 : ឧបសមព័នទ ធ ី៣ ទំព័រទី១៥ កនុងរបយករណ៍របចំឆនំ២០០៩ របស់នយកដឋនរតួតពិនិតយ ធនគរជតិៃនកមពុជ 2 : របយកររបចំឆនំ ២០០៩ របស់នយកដឋនរតួតពិនិតយ ធនគរជតិៃនកមពុជ ទំព័រ iv

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 1

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

រសបជមួ យ នឹ ងកររ ក ី ចំ េរ ន 

េនកនុ ងរបតិ ប តតិ ក ធនគរ

ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជែដលជ

ិ នករមួ យ ចំ នួ ន េដ មបី រ កសេសថរភពេនកនុ ងរបព័ នធ អជញ ធរ អណពយបល បនដក់ េចញនូ វវ ធ

ធនគរ ដូ ចជ ករពរងឹ ង េដ ម ទុ ន រចនសមព័ នធ អ ភិ ប លកិ ចច កររគប់ រគងហនិ ភ័ យ ជពិ េសស ហនិ ភ័ យ ឥណទន និ ង ហនិ ភ័ យ សច់ របក់ ង យរសួ ល របព័ នធ រតួត ពិ និ តយៃផទកុន ង និ ង ករអនុ វតត តម ។ ជលទធ ផល សុ ខុ មលភពរបស់ របព័ នធ ធ នគររតូ វ បនេល កំ ពស់ េហ យ បចចុ បបនន មនភព ិ តតិ េសដឋកិ ចច ស កល រង ឹ មំ រគប់ រគន់ កនុ ងករទប់ ទល់ នឹ ង វ ប

3

II. រចនសមព័នធ

របព័ នធធ នគរេនកមពុ ជ របរពឹ តិត េទេដយមនធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ ជអណពយបល និ ង មនធនគរពណិជជ ចំនួ ន ២៧ ធនគរ ឯកេទស ចំ នួ ន ០៦ និ ង រគឹះ សថ នមី រកូ ហិរ ញញ វ តថុ ទំ ង តូ ច ទំ ង ធំ ចំ នួ ន ២០េទៀត។ មនដូ ច ជ ៖

ជទូ េទតួ អ ងគ សំ ខ ន់ ៗ ែដលេដ រតួ រ េនកនុ ងរបព័ នធធ នគរេនកមពុ ជ

-ធនគរជតិ ៃនកមពុជ -ធនគរពណិជជ -ធនគរឯកេទស -សថប័ ណណ មីរកូ ហិរ ញញ វតថុ

១-ធនគរជតិៃនកមពុ ជ ១.១ របវតតិ របស់ធ នគរជតិៃនកមពុ ជ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ រតូ វបនបេងក តេឡ ង េដយរពះរជរកមេលខ ៩២២ ន.សចុះ ៃថង ទី ២៣ ែខធនូ ឆនំ ១៩៥៤ បនទ ប់ ពី របេទសកមពុ ជ ទទួ ល បនឯករជយេពញេលញពី របេទសបរំង

ិ យសថនេបះរបក់ ឥ ណូឌ ចិ នរតូ វ បនបិ ទ ទវ រ ។ និ ង បនទ ប់ ពី វ ទ

ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជបនេបះផសយ របក់ េរៀលឯករជយរបស់ ខួល ន េដ មបី ប ញច ប់ ជ សថពរ នូ វសមព័នធ ភ ពជមួ យ របក់ េវៀតណម និ ង ឡវ។ េពលេនះរបព័ នធ ធ នគរ កនុ ងរបេទសរតូ វ បន

បេងក តេឡ ង

េដយមនធនគររដឋ

និ ងធនគរឯកជនេធវ របតិ ប តតិ ក រទនទឹ ម គនេល ែដនដី ៃន

របេទសកមពុ ជ។ េនឆនំ ១ ៩៦៤ េដ មបី បំេរ េ អយេគលនេយបយកសងជតិ ៃនសងគម ររសត និ យ ម រដឋ ប ន េធវ ក រែកទរមង់ របព័ នធ ធ នគរ ជតិ ន សម័ យ េនះ

ជបនត បនទ ប់

េដ មបី បំ េពញេទតមេសចកដី រតូ វ កររបស់ េសដឋ កិ ចច

េដយបនែរបកល យធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ

ពី ទ រមង់ សថ ប័ ន ពក់ ក ណ ដ ល

សវ័យ ត េទជធនគររដឋ េរកមទរមង់ ជ សថ ប័ ន សធរណៈ ែដលមនលកខ ណៈ ឧសសហកមម និ ង ពណិជជ ក មម ចំ ែណកធនគរឯកជន និ ង បរេទសរតូ វ បនបិ ទទវ រ េហ យ រដឋ បនបេងក ត ធនគរ

3 : បទបងហញសដីពីរបព័នធធនគរេនកមពុជ ទំព័រទី២ របស់េលក ែង៉ត ម៉ូវ ីែឡន ែខតុល ឆនំ២០១០

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 2

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

ែដលកន់ ក ប់ េដយរដឋ មួ យ ចំ នួ ន ដូ ច ជ ធនគរឥណទនជតិ ធនគរអភិ វ ឌឍន៍ និ ង ធនគរ កសិ កមម ជ នបទ។ ចប់ តំ ង ពី ឆនំ ១ ៩៧០ រហូ ត ដល់ ែខេមស ឆនំ ១ ៩៧៥ រដឋ ប នេធវ េសរ ភ ី វូប នី យ កមម ជថមី េទ េល របព័ នធធ នគរ។

ធនគរឯកជនរតូ វ បនអនុ ញញ តេអយេធវស កមម ភ ពទនទឹ ម នឹ ង ធនគររដឋ

េរកមករបញ ជ ែណនំ និ ង រតួ ត ពិ និ តយរបស់ ធ នគរជតិ ៃនកមពុ ជ។ ែតជអកុ ស ល េនឆនំ ១៩៧៥ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជរតូ វ បនបិ ទ ទវរ របព័ នធ ធ នគរទូ ទំ ង របេទសរតូវ បនកេមទ ច ធនគរជតិ ៃន

កមពុ ជរតូវ បនបិ ទ ទវរ េហ យរូបី យ វតថុ ជតិ រតូ វ បនឈប់ េរប របស់ ។ រហូ ត ដល់ ឆនំ

១៩៧៩

ិ េទ ប ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជរតូ វបនេរៀបចំ េឡ ងវ ញ

កនុ ងនមជ

ធនគរកណ ដ ល របស់ របេទស េនៃថង ទី ១ ០ ែខតុ ល ឆនំ ១ ៩៧៩។ េនេពលេនះ ធនគរជតិ មនេឈមះថ “ធនគរជតិ ៃនរបជជនកមពុ ជ” ។ ធនគរជតិ ៃនរបជជនកមពុ ជ បនេប កសនក់ ករកណ ដ លរបស់ ខួល ន

ជបេណ ដ ះអសនន

ិ េហ យ េបះផសយរបក់ េរៀលេឡ ង វ ញ

េនៃថង ទី

២០

ែខមី ន ឆនំ ១ ៩៨០ េដ មបី ជួយ សរមួ ល ដល់ ក រទូ ទត់ កុន ងជី វ ភពរស់ េនរបស់ របជជន។ បនទ ប់ ពី ស នធិ ស ញញសនតិ ភ ព ២៣ តុ ល ឆនំ ១៩៩១ របបេសដឋកិ ចច េនកមពុ ជ បតូ រពី េសដឋ កិ ចច ែផនករ មក េសដឋ កិ ចច

ទី ផសរេសរ ី េហ យ ធនគរជតិ ៃនរបជជនកមពុ ជ

បនបតូ រេឈមះជ

ធនគរជតិ ៃន

កមពុ ជ ជថមី មដ ង េទៀត រហូ ត មកដល់ ប ចចុ បបនន ។

១.២ រចនសម័ នធ របស់ធ នគរជតិ ៃនកមពុ ជ េយងតមរបកសេលខ ធ/៨៩៨/៣៨៥/របក ចុះ ៃថង ទី ២០ ែខកកកដ ឆនំ ១ ៩៩៨ សដីពី រ ចន សមព័ នធរ បស់ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ និ ង មុ ខ ងរភរកិ ចចរ បស់ ប ណ ដ អងគ ភពេរកមឱវទ

4

របស់ ធន

គរជតិ ៃនកមពុ ជ នេពលបចចុ បបនន បនេរៀបចំ រ ចនសមព័ នធ ដូ ចតេទ ៖ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ សថិត េនេរកមកររគប់ រគងេដយរកុ មរបឹ កសភិ ប ល ែដលមនអគគ នយកដឋ នេនេរកមបងគ ប់ ចំ នួ ន ៤ គឺ អគគ េលខធិ ករដឋ ន អគគ នយកដឋ ន អគគ ធិ ក រដឋ ន អគគ េបឡ។ - អគគេលខធិ ករដឋន ៖ ដឹ ក នំ េដយអគគ េលខធិ ករមួ យ រូប អមេដយអគគ េលខធិ ក ររង មួ យរូ ប ឬេរច ន រូ ប អគគ េលខធិ ករដឋ ន គឺ ជេសនធិ ករផទល់ រ បស់ ថន ក់ ដឹ ក នំ ភរកិ ចចត មែដលសមតថ កិ ចច ែដលកំ ណត់ េអយ

េដយបំ េពញ

ិ ័ យករងរ ែដលទក់ ទ ងនឹ ង កររគប់ សំ រ ប់ វស

រគងរដឋប លទូ េទ។ - អគគនយកដឋន ៖ ដឹ ក នំ េដយអគគ ន យក មួ យ រូប អមេដយអគគន យករង មួ យ រូប ឬ េរច ន រូប ។ អគគ នយកដឋ នគឺ ជ េសនធិ ក រជំ ន ញ របស់ ថន ក់ ដឹ កនំ បំ េពញភរកិ ចច តមែដន ិ ័ យ សកមម ភព ែដលទក់ ទ ងេទនឹ ង អជី វ កមម សនូលៃន សមតថកិ ចច ែដលកំ ណត់ េអយ សំ រ ប់ វ ស សថប័ ន ។ អគគន យកដឋ ន រគប់ រគងេដយផទល់ នូវ នយកដឋ នរតួ ត ពិ និ តយ នយកដឋ នរបតិ បតតិ ករ នយកដឋនរគប់ រគងកបតូ ររបក់ និ ងនយកដឋ នរសវរជវេសដឋកិ ចច និ ងសថិ តិ។ 4 : របកសសដីអំពីរចនសមព័នធរបស់ធនគរជតិ ៃនកមពុជ និ ងមុខងរភរកិចចរបស់បណ ដ អងគភពេរកមឱវទ ឆនំ១៩៩៨ របស់ធ នគរជតិ ៃនកមពុជ

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 3

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

- អគគេបឡ ៖ គឺ ជេសនធិ កជំ ន ញ របស់ ថន ក់ ដឹ ក នំ េដយបំ េពញភរកិ ចច តមែដន ិ ័ យសកមម ភ ព សមតថកិ ចច កំ ណត់ េអយវ ស

ែដលទក់ ទ ងេទនឹ ង រូបី យ វតថុ ជតិ

និ ង ករកន់ ក ប់

រូបីយ ប័ ណណប រេទស។ អគគ េបឡរគប់ រគងេដយផទ ល់ នូវ នយកដឋ នេបះផសយ និ ង នយកដឋ ន េរងពុ មព ។ -អគគធិ ក រដឋន ៖ ជេសនធិ ក ររតួ ត ពិ និ តយ សំ ខន់ រ បស់ ថន ក់ ដឹ កនំ េដយបំ េពញភរកិ ចច ិ ទូ លំ ទូ លយខងសវនកមមៃផទ កុនង(កររតួ ត ពិ និ តយេឡ ង វ ញ

និ ង ករេធវ អ ធិ ក រកិ ចច )

េល អ ងគភ ព

រគប់ ថន ក់ ែដលេនេរកមឱវទផទ ល់ របស់ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ។ អគគ ធិ ក រដឋ ន មននយកដឋ ន

ចំ ណុះពី រ េហ យ នយកដឋ ននី មួ យ ៗ ដឹ ក នំ េដយ របធនមួ យ រូប ឬេរច នរូប

ជួ យ េធវ ក រតមចំ ប ច់ ។

អមេដយអនុ របធនមួ យ រូប

អគគ ធិ ក រដឋ នមនសមតថ កិ ចច

ែណនំ េល ន យកដឋ ន

សវនកមម ៃផទ កុន ង និ ង នយកដឋ ន អធិ ក រកិ ចច ។

១.៣ កររគប់ រគងរបស់ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ អងគ កររគប់ រគងធនគរកណ ដ ល គឺ រកុ មរបឹ កសភិ ប ល។ រកុ ម របឹ កសភិ ប លមនសមជិ ក ០៧រូ ប គឺ េទសភិ បល េទសភិ ប លរង និ ងសមជិ ក ០៥រូ ប េទៀត ែដល០១រូប តំ ណងរបមុ ខ រដឋ ភិ ប ល ០១រូប តំ ណ ងរកសួ ងេសដឋ កិ ចច និ ង ហិ រញញ វ តថុ ០១រូ បតំ ណ ងេអយមជឈដឋ នេធវ ស កមម ភ ព េសដឋ កិ ចច

០១រូ បតំ ណ ងមជឈដឋនឧតដ មសិ កស

និ ង ០១រូ បេទៀតតំ ណ ងេអយបុ គគ លិក ធនគរ

កណ ដ ល។ កនុ ងតំ ែណងរបស់ ខួល ន េទសភិ ប ល និ ង េទសភិ បលរង មិ នអចជមរនតី រជករ មិ ន អច

ជទី របឹ កសអងគ ភ ពសធរណៈ មិ នអចជសមជិ ក រជរដឋ ភិ បល និ ង មិ ន ែមនជសមជិ ក សភ េទ

េល កែលងែតតំ ណ ងឲយរបមុ ខ រជរដឋ ភិ ប ល

តំ ណ ងរកសួ ងេសដឋ កិ ចច

តំ ណងមជឈដឋ នឧតដ ម សិ កស។ រកុ មរបឹ កសភិ បលមនភរកិ ចច

5

និ ង ហិ រ ញញ វ តថុ

និ ង

ដូ ចជ៖

-

េរៀបចំ ន េយបយសំ រ ប់ កិ ចចរបតិ ប តតិ កររបស់ ធ នគរកណ ដ ល

-

េចញរបកស បទបញ ជ សរចរ និ ងេសចកដី ែណនំ េផសងៗ េដ មបី រគប់ រគង កិ ចច ករធនគរកណ ដ ល

-

ចងរកងបទបញ ជ ៃផទកុន ង

-

តក់ ែតងលកខ និតកៈបុ គគ លិ ក

-

បេងក តនយកដឋ នននរបស់ ធនគរកណ ដ ល

-

បេងក ត គណៈកមម ក ររតួ ត ពិ និ តយបញជី គ ណេនយយ

-

ិ ជ ជី វៈៃនបុ គគលិ ក បេងក ត គណៈកមម ក រសំ រ ប់ ប ណុដ ះបណ ដ លវ ជ

េទសភិ បល និ ង េទសភិ ប លរងរតូ វ បនែតងតំ ង ផល ស់ បូដ រ និ ង បញឈប់ ពី តំ ែណងេដយ រពះរជរកឹ តយតមសំ េណររបស់ រ ដឋភិ បល។

5 : ជំពូកទី៤ មរត ១២ ៃនចបប់សីដពីករេរៀបចំនិងកររបរពឹតេត ទៃនធនគរជតិៃនកមពុជ

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 4

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

សមជិ ក ដៃទេទៀតរបស់ រកុ ម របឹ កសភិ បល រតូ វបនែតងតំ ង ផល ស់ បូដ រ និ ង បញឈប់ ពី ក រងរ េដយអនុ រកឹ តយ។ សមជិ ក ទំ ង េនះរតូវ បនេរជ សេរ ស  តមបញជី េរៀបចំ េដយេទសភិ ប លែដល មនេឈមះ ០៣នក់ កុន ងតំ ណ ងនី មួ យ ៗ

6

១.៤ មុ ខ ងរ និង ភរកិ ចចទូ េទរបស់ធនគរជតិ ៃនកមពុជ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ (ធនគរកណ ដ ល) មនមុ ខ ងរ និ ង ភរកិ ចច -

កំ ណត់ េគលនេយបយរូបីយ វតថុ

7

ដូ ច តេទ៖

េដយពិ េរគះជមួ យរដឋ ភិ ប ល

កនុ ងរកប

ខ័ ណឌ នេយបយេសដឋកិ ចច និ ងហិ រញញ វ តថុ ៃនរពះរជណចរកកមពុ ជ។ -

រតិះ រ ិះរក អនុ វ តត និ ង រតួ តពិ និ តយនេយបយរូបី យ វតថុ និ ង បដូររបក់ េអយសំ េរច

េទតមេគលេដែដលបនកំ ណត់ -

ិ គសថនភពេសដឋ កិ ចច េធវ ក រវ ភ

និ ងរូ បី យ វតថុ ជរបរកតី រួ ច េចញផសយលទធ ផ ល

ិ នករជូ ន រជរដឋភិ ប ល។ េហ យេល កសំ េណរ និ ងវ ធ -

ផដ ល់ ឬដកហូត អជញប័ ណណអ ជី វ កមមចំ េពះរគិះ សថ នធនគរ និ ង ហិ រញញ វតថុ និ ង រគឹះ សថនឯេទៀតែដលពក់ ព័ នធ ដូ ចជ

សនង ករគណនី

រគឹះ សថនជរមះបញជីជ

េដ ម រពមទំ ង េចញបទបញ ជ និ ង រតួ ត ពិ និ តយរគិះ សថ នទំ ង េនះ។ -

រតួ ត ពិ និ តយរបព័ នធ ទូ ទត់ កុន ងរពះរជណចរកកមពុ ជ

និ ង ែកលមអ របសិ ទិធ ភ ពៃន

ករទូ ទ ត់ អ នតរ ធនគរ។ -

ទទួ លភរៈផដ ច់ មុ ខជអន ក េបះផសយរូបីយ វតថុ ជតិ ៃនរពះរជណចរកកមពុ ជ

ទទួ លខុ សរតូ វ និ ង អនុ វតត កនុ ងនមៃនរពះរជណចរកកមពុ ជ នូ វកិ ចច ករទំ ង ឡយែដលជលទធ ផ លៃនករចូ លរួ ម របស់រពះរជណចរកមពុ ជ ជមួ យ សថប័ ន អនតរ ជតិ សធរណៈ កនុ ងកិ ចច ករធនគរ ឥណទនរូបី យ វតថុ ។

-

តេមល ងតរងជញជី ង ទូ ទ ត់

-

ចូ លរួ មកនុ ងកររគប់ រគងបំ ណុ ល និ ង ឥណេទយយជមួ យ របេទសេរក

-

ចូ លរួ មកនុ ងករបេងក ត និ ង រតួ ត ពិ និ តយទី ផសររូបី យវតថុ និ ង ទី ផសរហិ រ ញញ វ តថុ

-

ផដ ល់ ឬដកហូ តអជញ ប័ ណណ ចំ េពះរគឹះ សថ នែដលចូ ល រួម កនុ ងអជី វ កមម ទី ផសរបដូ របក់ សងហ រ ម ឹ ប័ ណណ តបូ ងថម និ ងេលហធតុ ម នតៃមល រពមទំ ង េចញបទបញ ជ និ ងរតួ ត ពិ និ តយ រគិះ សថ ន ទំ ង េនះ

-

កំ ណត់ អរតកររបក់ ។

6 : ជំពូកទី៤ មរត ១៣ ៃនចបប់សីដពីករេរៀបចំនិងកររបរពឹតេត ទៃនធនគរជតិៃនកមពុជ

7 : ជំពូកទី២ មរត ៧ ៃនចបប់សីដពីករេរៀបចំនិងកររបរពឹតតេទៃនធនគរជតិៃនកមពុជ

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 5

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

១.៥ របតិ ប តតិក ររបស់ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ ១.៥.១ របតិ ប តតិ កររបក់ ប េញញ  ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ អចេប ក គណនី ឲយ

8

-

សថប័ ណណរដឋ ឬអងគ ភ ពកណ ដ ល ដូ ច ជរតនគរជតិ ជ េដ ម

-

រគឹះ សថនធនគរ

និ ង ហិ រ ញញ វ តថុ

ែដលមនករអនុ ញញតពី ធ នគរជតិ ឲយេធវ

អជី វ កមម -

ធនគរកណ ដ លបរេទស និ ង សថ ប័ ន ហិ រ ញញ វតថុ អនតរ ជតិ

-

ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ មិ ន អចេប ក គណនី េអយសហរគសឧសសហកមម ឬព

ណិជជ ក មម បនេទ េទះជសថប័ នរដឋ ក៏េដយ ។

១. ៥. ១.១ ករេប គ គណនី ចំ េពះសថប័ ន រដឋ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ

េប ក ឲយែតគណនី ច រនតប៉ុ េណណះ

ែដលអចទូ ទត់

តមរយៈមូ ល បបទនប័ រត លិ ខិ តដករបក់ ឬលិ ខិ ត បែងវ របក់ ឬអណតតិ (ជលិ ខិ តរបស់ រកសួ ង េសដឋ កិ ចច និ ង ហិ រ ញញ វ តថុ សំ រ ប់ ផដ ល់ ចំេពះរកសួ ង ែដលបនេសនសុំ ចំ ណយ) ។ របក់ បេញញ េនធនគរជតិ គម នកររបក់ េទ។ ១. ៥. ១.២ ករេប កគណនី ចំេពះរគឹះសថនធនគរ និ ងហិរញញ វតថុ ធនគរជតិ មនសិ ទិធ េប គ ណនី និ ង ទទួ ល របក់ ប េញញ ពី រគឹះ សថ នធនគរ និ ង ហិ រ ញញ វ តថុ ែដលេធវ អ ជី វ កមម កុន ងរពះរជណចរកកមពុ ជ រពមទំ ង ផដ ល់ កររបក់

និ ង យកកំ ៃរែដលធនគរជតិ បនកំ ណ ត់ រួម មន

9

-

គណនី ចរនត

-

គណនី របក់ ប េញញ ម នកលកំ ណ ត់

-

គណនី របក់ ប េញញ ធ នេល េដ ម ទុ ន

-

គណនី របក់ បំ រុ ង កតពវ កិ ចច

-

គណនី េផសងេទៀត របស់ រគឹះ សថនធនគរ និ ង ហិ រ ញញ វតថុ ដូ ច ជ គណនី របក់ បេញញ ជំ រះបញជី (

Liquidation

Deposit)

និ ង គណនី តំ ក ល់ ស មតុ លយជំ រះបញជី

(Rest Balance Account) +

គណនី របក់ បេញញជំ រះបញជី

េប ក សំរ ប់ ធនគរែដលរតូ វ បញឍប់ ស កមម

ភពដក់ េអយជំ រះបញជី ែតមិ ន ទន់ ច ប់

េនទទួ លបនរបក់ ពីក ររបមូ ល បំ ណុល

ករលក់ អ ចលនរទពយ និ ងចំ ណ យសងរបក់ ប េញញ អតិ ថិ ជ ន ចំ ណយកនុ ងករបដឹង

8 : មរត៨ ជំពូកទី២ ៃនចបប់សីដពីករេរៀបចំនិងកររបរពិតិេត ទៃនធនគរជតិៃនកមពុជ 9 : ជំពូកទី៨ មរត ៣៤ ៃនចបប់សីព ដ ី ករេរៀបចំ និងរបរពឹ តិ តេទៃនធនគរជតិ ៃនកមពុជ

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 6

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

ផដ ល់ ជ េដ ម។ គណនី េនះ ចត់ ែចងេដយនយកដឋ នរតួ តពិ និ តយ របេភទគណនី ពយួ រ និ ង រតូវ បិ ទេនេពលេដះរសយរួច ។ + គណនី តំ កល់ សមតុ លយជំ រះបញជី េប កសំ រ ប់ តំ ក ល់ របក់ ប េញញ អតិ ថិ ជ ន ធនគរែដលជំ រះចញជ ីរួ ច េហ យ ែតមិ ន ទន់ ម កេប ក។ េពលមកេប ក អតិ ថិ ជ នេនះ រតូ វបងហ ញឯកសរដល់ នយកដឋ នរតួ ត ពិ និ តយេដ មបី អនុ ញញ ត។

គណនី េនះ

ជរបេភទគណនី ពយួ រែដរ នឹ ង រតូ វ បិ ទ េនេពលែដលអតិ ថិជ នដករបក់ អ ស់

10

១.៥.២ របតិ ប តតិករឥណទន ធនគរ ជតិ ផដ ល់ ឥ ណទនសំ រ ប់ រគឹះ សថ នធនគរ និ ង ហិ រ ញញ វ តថុ េរកមរូប ភព

ជប៉ ង់ សយុង(Repo) និ ង ដកេល ស សមតុ លយ (Overdraft) -

11

ឥណទនប៉ ង់សយុង គឺ ជ របេភទឥណទន ែដលធនគរជតិ អនុ ញញតេអយ បណ ដ ធនគរពណិ ជជ រតនគរ

និ ង សថ ប័ ន ហិ រញញ វតថុ

ខចី របក់ េដយដក់ ប ញ ច ំប័ ណណ

ែតករេអយខចី របក់ ប នចំ េពះែតអន ក កន់ ក ប់ ប័ ណណរ តនគរណ

ែដលជិ ត ដល់ កលកំ ណ ត់ ែតប៉ុ េណណះ។ -

ឥណទនដកេល សសមតុ លយ

េនះគឺ ជ របេភទឥណទន

អនុ ញញ តេអយធនគរពណិជជ

និ ង សថប័ ណណហិ រ ញញ វ តថុ

ែដលធនគរជតិ អចដករបក់ េល ស

សមតុ លយ ែដលមនេនកនុ ងគណនី ស ចរនត រ បស់ ខួល ន។

២-ធនគរពណិ ជជ ធនគរពណិជជ ជរគឹះសថ នធនគរ ែដលេរជ សេរ ស  របតិ ប តតិ ករធនគរ ជមុ ខរបរជ របរកតី រ បស់ ខួលន។ មុ ខរបរជរបរកតី េនះមន ៖ -

ករផដ ល់ កំ ចី

-

ករទទួ ល បេញញ

-

និ ង មេធយបយទូ ទ ត់

រល់ ធនគរពណិ ជជ

និ ង រគឹះ សថ នហិ រ ញញ វ តថុ ទំ ង អស់

រតុ វ សុំ អជញ ប័ ណណពី ធ នគរជតិ

ែដលជអណពយបលេដ មបី របបកអជី វ កមម រ បស់ ខួល ន េហ យរតូ វ បង់ នូ វទុ ន បំ រុង កតពវ កិ ចច េផសងៗ តមករកំ ណ ត់ រ បស់ ធ នគរជតិ ៃនកមពុ ជ។

10 : េសៀវេភរូបីយវតថុ និងធនគរ របស់សរសតចរយ សួន ចំេរន ទំព័រ ៥២

11 : េសៀវេភហិរញញវតថុ និងធនគរ របស់សរសតចរយ សួន ចំេរន ទំព័រ ៥៣

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 7

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

ធនគរពណិជជ តំ រូវេអយមនទុ ន បំ រុង សំ រ ប់ របក់ បេញញ  រ និ ង កមចី ជ មួ យ និ ងអរតរបចំ ៃថង ចំ នួ ន ៨% សំ រ ប់ របក់ េរៀល និ ង ១៦% សរមប់ រូបី យ វតថុ អនត រ ជតិ ដល់ ធ នគរជតិ ៃនកមពុ ជ។ ធនគរពណិជជ

រតូវ ផដ ល់ជូ ន ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ

នូ វ របយករណ៍តមកលបរ េិ ចឆ ទ

ដូ ច បនកំ ណ ត់ ដូ ច ខងេរកម៖ -

របយករណ៍របចំ ៃថង

រតូ វ រកគល់ ជូ ន ជេរៀងរល់ ៃថង ( េនេពលចប់ េម៉ ងេធវ ករៃនៃថង

នី មួ យ ៗ) - របយករណ៍របចំ ស បដ ហ៍ រតូវ របគល់ ជូ ន ជេរៀងរល់ ៃថង អងគ រៃនសបត ហ៍ នី មួ យ ៗ - របយករណ៍របចំ ែខ រតូ វ របគល់ ជូ ន េអយបនរតឹ មៃថង ទី ១០ៃនែខបនទប់ ជេរៀងរល់ ែខ - របយករណ៍របចំ ឆ មស រតូ វ របគល់ ជូ ន េអយបនរតឹ ម ៃថង ទី ១៥ ៃនែខទី ១ កនុ ងឆមស បនទ ប់ ជេរៀងរល់ ឆ មស - របយករណ៍របចំ ឆនំ (សវនកមម រួច ) រតូ វ របគល់ ជូ ន េអយបនរតឹ ម ៃថង ទី ៣ ១ ែខមី ន ៃន ឆនំ បនទ ប់ ជ េរៀងរល់ឆនំ - របយករណ៍ែដលរតូ វ ផសពវ ផសយជសធរណៈែដលេធវ ស វនកមម រួច េហ យ ៃនរបយករ ណ៍ ហិ រ ញញ វតថុ េអយបនរតឹ ម ៃថង ទី ៣០មិ ថុ ន ៃនឆនំប នទ ប់ ជេរៀងរល់ ឆនំ ។ ២.១ េសវកមម របស់ធ នគរពណិ ជជ ២.១.១ េសវទទួ ល របក់ប េញញ 

របក់ បេញញ រ េនធនគរពណិ ជជ

រតូ វ បនែបងែចកជ៣

គឺ របក់ ប េញញ ម នកលកំ ណត់

របក់ ប េញញ គម នកលកំ ណត់ និ ង េសវសនសំ ។ -

របក់ បេញញ មនកលកំ ណត់ ៖

ជរបក់ ប េញញ រ បស់ ស ហរគស

រប ឺ ុ គគ ល ែដលេផញ របក់ េន

ិ ធនគរ ែដលរតូ វ ដកយកមកវ ញ េទតមេពលេវលកំ ណត់ ជ ក់ លក់ ណ មួ យ របស់ អតិ ថិ ជ ន ។ មយ៉ ងេទៀតរបក់ ប េញញ  រ េនះ មនអរតកររបក់ េទតមធនគរនី មួ យ ៗ និ ង រយៈ េពលៃនករេផញ រ ។ ប៉ុ ែនត ប េញញ រេនះ អតិ ថិ ជ នមិ ន អចដករបក់ មុ ន កលកំ ណ ត់ ប នេទ។ -

របក់ បេញញ គមនកលកំ ណត់ ៖ ជរបក់ ប េញញ រ បស់ ស ហរគស រ ប ឺ ុ គគ លែដលេផញ ររបក់ េន ធនគរកនុ ងេគលបំ ណ ង ពឹ ង ធនគររកសទុ ក ជំ នួ ស និ ង ទូ ទ ត់ ជំ នួ ស តមតំ រូវករ របស់

អន កេផញ ។

របក់ បេញញ េនះគម នកលកំ ណត់ េទ។

អតិ ថិ ជ នអចដករបក់ រ បស់ ខួល នបនរគប់

េពលនិ ង តមតំ រូវ ករ េដយពុំ ចំ ប ច់ របប់ ដំ ណឹ ងដល់ ធនគរេទ។ -

េសវសនសំ ៖ េនះជរបក់ ប េញញ រ របស់ ស ហរគស ឬបុ គគ លែដលេផញ េនធនគរ េដ មបី េអយ ធនគររកសទុ ក និ ង ទទួ ល នូ វ កររបក់ ពី ធ នគរ ប៉ុ ែនត ម នកររបក់ ទ ប ។ ចំ េពះរបក់ បេញញ របេភទេនះ មិ ន អចេរប របស់ នូ វ មូ ល បបទនបរតបនេទ គឺ េរប របស់ នូ វេសៀវេភធន គរ (Passbook) េដ មបី ដ ករបក់ តមតំ រូវកររបស់ អ តិ ថិ ជ ន។

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 8

ទំព័រ


សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

របព័ នធធនគរេនកមពុជ

២.១.២ េសវផដ ល ់ក មចី

ធនគរពណិជជ អ ចផដ ល់ របក់ កមចី កនុ ងទរមង់ ជ កមចី ព ណិជជក មម កមចីសំ រ ប់ អន ក េរប របស់ កមចី គ េរមង និ ង កមចី កសិ ក មម កនុ ងរយៈេពលខលី មធយម និ ង ែវង។ ២.១.៣ េសវេផសងៗ

េរកពី េសវទំ ង ពី រ ខងេល ធនគរពណិជជ ក៏ បំ េពញ នូ វ េសវេផសងេទៀត ដូ ច ជ េសវបដូ រ

របក់ េសវេផទ រ របក់ េសវទូ ទត់ េសវផដ ល់ េយបល់ និ ង េសវ ធនរ៉ ប់ រ ងជេដ ម។

៣- ធនគរឯកេទស ធនគរឯកេទស

គឺ ជ ធនគរែដលេរជ សេរ ស  យកឯកេទសណមួ យ

កនុ ងចំ េណមឯក

េទសទំ ងបី រ បស់ ធ នគរពណិជជ េដ មបីរបកបអជី វ កមមរ បស់ខួល ន។ ចំ េពះដំ េណរករ ៃនករេធវ អ ជី វកមមរ បស់ ធនគរឯកេទស គឺ អ នុ វ តតិ ដូ ច គន េទនឹ ងធនគរពណិ ជជែដរ ដូ ចជកលកំ ណត់ ៃនករ របគល់ រ បយករណ៍ជូ ន ធនគរជតិ ជ េដ ម ។ អវី ែដលខុ ស ែបល ក គន គឺ ករបង់ នូ វ ទុ ន បំ រុង កតពវ កិ ចច និ ង តំ ៃលកនុ ងករសុំ អជញ ប័ ណណែតប៉ុ េណណះ។

៤- រគឹះសថ ន មី រកូ ហ រិ ញញ វតថុ សថប័ ន មី រកូ ហិ រ ញញ វ តថុ ជសថប័ នហិ រ ញញ វ តថុខន តតូ ច ែដលផដល់ េសវ ហិ រញញ វ តថុខន តតូ ច ដល់ របជជនរកី រក ឬសហរគសខន តតូ ច ។

៤.១ មុ ខងររបស់សថ ប័ នហិរញញ វតថុ រគឹះ សថនមី រកូ ហិ រញញ វ តថុ មនមុ ខ ងរសំ ខ ន់ ៗ ដូ ច ជ ៖ -

ផគ ត់ ផគ ង់ េសវឥណទនដល់ របជជនរកី រក េដ មបី េធវទុ ន របកបមុ ខ របរ បេងក ត ឬ ពរងី កមុ ខរបរ កសិ កមម េអយកន់ ែតរបេស រ

-

បេងក ន ផលិ ត ផលកនុ ងរសុ ក តមរយៈករផដ ល់េសវកមម ហិរ ញញ វ តថុ

-

កត់ បនថ យកររកសុី ច ងករ ែដលមនកររបក់ ខព ស់

-

បេងក តករងរដល់ របជជនជនបទ

៤.២ េសវកមមរ បស់សថ ប័ន ហិរ ញញ វតថុ ៤.២.១ េសវឥណទន ឥណទន ជករផដ ល់ កំ ចី ដល់ សធរណៈជន កនុ ងរយៈេពលជក់ លក់ មួ យ និ ង

ិ ទំ ងេដ ម ទំ ង ករ តមកិ ចច សនយកំ ណ ត់ ស ង។ របមួ ល រតលប់ មកវ ញ ឥណទនមនមុ ខ ងរដូ ច ជ ៖ -

ផដ ល់ ទុ ន ដល់ កសិ ក រកនុ ងករទិ ញ ឧបករណ៍ កសិ ក មម

-

ផដ ល់ កំ ចី ដល់ កសិ ក រេដ មបី ព រងី ក មុ ខ របរ

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 9

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

-

ផដ ល់ ទុ ន េអយកសិ ករអចរកសកសិ ផលរបស់ ខួល ន

កនុ ងករលក់ េនេពលែដល

មនតំ ៃលសមរមយ -

បេងក តករងរដល់ របជជនតមជនបទ

-

កត់ បនថ យករេរប របស់ ឥ ណទនែដលមនកររបក់ ខព ស់

-

បេងក ន ផលិ ត ភពកនុ ងរសុ ក ៤.២.១ េសវសនស ំ

រគឹះ សថមី រកូហិ រ ញញ វ តថុ

អចផដ ល់ េសវសនសំ ដ ល់ អ តិ ថិ ជ នេទេទ

ែដលយករបក់ ម កេផញរ

េដយផដ ល់ ជូ ន នូ វ អរតកររបក់ េដ មបី របមូ ល ទុ ន ផដ ល់ កំ ចី ប ែនថ ម ។

III. កររតួតពិនិតយ និង វយតំៃល ធនគរកណ ដ លបំ េពញតួ ន ទី ជ អណពយបល

េល របព័ នធ ធ នគរ

និ ង េល ស កមម ភ ព

នន ដូ ច ជ ផសររូបី យវតថុ របព័ នធទូ ទត់ អ នត រ ធនគរ និ ង អនតរករ យ ី កមមហិ រ ញញ វ តថុ ។ តួ ន ទី េនះ មនដូ ច ជ៖ ១- េចញអជញ ប័ ណណ និ ង កំ ណត់ ែបបបទននអំ ពី ក រេចញអជញ ប័ ណណេនះ ២-

េរៀបចំ និ ងកន់ ក ប់

យ៉ ងេទៀងទត់ ជរបចំ

និ ង ចត់ ែចងផសពវ ផសយកនុ ងរពឹ តត ប័រត

ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ និ ង រជកិ ចច ៃនរពះរជណចរកកមពុ ជ នូ វ បញជ ី រ យនមធនគរ។ ៣- េចញបទបញ ជ េដ មបី អ នុ វតតិ ចបប់ េនះ (ចបប់ សីដពី រគឹះ សថ នធនគរ និ ង ហិ រ ញញ វ តថុ ) របព័ នធហិ រ ញញ វតថុ េនរបេទសកមពុ ជ រតូ វបនអភិ វ ឌឍន៍ យ៉ ងខលំ ង ជមួ យ នឹ ង ករចូ ល រួម យ៉ ង

សកមម ពី សំ ណក់ ៃដគូ ឯ កជន ។

េដ មបី េធវេអយរបេស រ េឡ ង កនុ ងរបព័ នធ ធ នគរ និ ង ករពរ

ិ ័ យ ធនគរេនះ រជរដឋ ភិ បល បនបេងក តចបប់ សីដពី រគឹះ សថន របេយជន៍ ស ធរណៈទក់ ទងវស ិ ិឆ ក ឆនំ ១ ៩៩៩។ រគឹះ សថនធនគរ និ ង ហិ រ ញញ វតថុ ែដល ធនគរ និ ង ហិរ ញញ វតថុ កលពី ៃថង ទី ១៨ ែខវច រួមមន ធនគរពណិជជ ធនគរឯកេទស រគឹះ សថនមី រកូហិ រ ញញ វ តថុ ។ េដ មបី ទទួ ល បនេជគជ័ យ ិ ័ យ ធនគរកមពុ ជ ពី េសសធនគរជតិ ៃនកមពុជ រតូ វ េធវ កររតួ ត ពិ និ តយ និ ង តមដន េអយ កនុ ងវ ស

បនដឹ ត ដល់ ចំេពះដំ េណ រកររបស់ របព័ នធ ធ នគរ។ នយកដឋ នរតួ ត ពិ និ តយ

ជែផន កមួ យរបស់ ធ នគរជតិ ៃនកមពុ ជ

ែដលមនភរកិ ចច

រតួត

ពិ និ តយ និ ង តមដនយ៉ ងរបុ ង របយ័ ត នូ វ រគប់ ស កមម ភ ពរបស់ រគឹ ះសថ នធនគរ និ ង ហិ រ ញញ វ តថុ តម រយៈកររតួ ត ពិ និ តយ

របយករណ៍ហិ រ ញញ វ តថុ

នយកដឋ នរតួ ត ពិ និ តយ

េដ មបី ត មដននូ វ រល់ របតិ ប តតិ ក រខុ ស ចបប់ ន ន។

របស់ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ

ែដលែចកេចញជបួ នែផន ក ៖

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

រតូវ បនបេងក តេឡ ង េនែខ

ធនូ

ឆនំ ១ ៩៩៩

. 10

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

១-ែផនករតួតពិនត ិ យៃផទេរក ទំ នួ លខុ សរតូ ចំ ប ងរបស់ ែផន ក េនះ គឺ ក ររតួ ត ពិ និ តយជេទៀងទត់ នូវ ទិ នន ន័ យ របស់ ធ នគរ ទំ ង អស់ េដ មបី ប៉ន់ សម ន និ ង តមដននូ វរបតិ ប តតិ ក ររបស់ ធ នគរ ទំ ង េនះ ទក់ ទងនឹ ង ករ អនុ វ តត ចបប់ និ ង េសចកដី ែណនំេផសងែដលបនដក់ េចញ។ តួ ន ទី សូនលរបស់ ធ នគរកនុ ងករអភិ វ ឌឍន៍ េសដឋ កិ ចច

គឺ ករដក់ េចញនូ វ េគលកររគប់ រគង

និ ង រតួត ពិ និ តយេអយកន់ ែតមនទំ នុ ក ចិ តត

និ ង កនុ ងករពរងី ក រពំ ែដនៃនកររតួ ត ពិ និ តយ េដ មបី េធវ េអយរបកដថ ធនគរទំ ងេនះ រគប់ រគង

ហនី ភ័ យរបស់ េគរបកបេដយរបសិ ទិធភ ព អនុ វ តតនូ វ អភិ ប លកិ ចច លអ ។

នេពលបចចុ បបនន េនះ ែផនក រតួ ត ពិ និ តយៃផទេរក រតូ វបនេធវ េឡ ងតមរយៈករេអយពិ នុទេទេល

របយករណ៍ហិ រ ញញ វ តថុ និ ង ករេរប របស់ របព័ នធ ករែដលមិ ន របរកតី

COBRA ែដលជួ យ កនុ ងករបងហ ញអំ ពី របតិ បតតិ

ជួ យ កនុងករែកលំ អរទន់ េពលេវល

និ ង បញ ជ ក់ េហតុ ផ លេអយបនសម

រមយ។ កររតួ ត ពិ និ តយរបស់ ែផន ក េនះ គឺ េផដ តសំ ខ ន់ េទេល សូ ចនករ ទំ ង ឡយែដលមនដូ ច ជ មូ ល ធន គុ ណ ភពៃនរទពយ លទធ ភ ពរកចំ ណូល និ ង កររគប់ រគងសច់ របក់ ងយរសួ ល (Liquidity ិ គ និ ង បនបងហ ញពី នី តិ ភពៃន Management) ។ ទិ ដឋ ភ ពទូ េទរបស់ ែផន ក រគប់ រគងៃផទ េរក បនវ ភ ករអះអងអំ ពី សថ នភពហិ រ ញញ វតថុ លអរបេស រ ៃនរគឹះ សថនធនគរ។ ែផនក េនះក៏ ប នពយយមបងហញ និ ងរកេអយេឃ ញ នូ វ រល់ របតិ ប តតិ ករែដលសងស័ យ េនកនុ ងធនគរ

េហ យ រយករណ៍ េទសមតថ

កិ ចច ែដលពក់ ព័នធ េដ មបី េធវ ករេធវ ករតមដន។ ២-ែផនករតួតពិនិតយខងកនង ុ

េដ មបី េធវ េអយមនភពរបេស រ ៃនរបព័ នធ ៃនកររតួ តពិ និ តយគំ េរងែផនកររតូ វ បនេធវ េឡ ង ជេរៀងរល់ ឆនំ េដ មបី កំណត់ នូ វ រគឹះ សថ នហិ រ ញញ វ តថុ ែដលជកមម វតថុ ៃនកររតួ ត ពិ និ តយៃផទ កុន ងរបចំ ឆនំ។

ិ េទៀត ែផន ករតួ ត ពិ និ តយៃផទកុន ង ក៏ សំ េដេទេល ក ររបតិ បតតិ រ បស់ ធ នគរ ជមួ យ នឹ ង ចបប់ មួ យវ ញ

ិ គយ៉ ងរបុ ង របយ័ តន កនុ ងន័ យ េដ មបី រតួ ត ពិ និ តយ និ ង ករពរនូ វ ែដលបនដក់ េចញ និ ង េធវ ក រវ ភ ហនិ ភ័ យទំ ង ឡយ តមលទធ ភ ពែដលអចេធវ ប ន។ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ ក៏ ដូ ច ជធនគរដៃទេផសងេទៀតែដរ បនអនុ វ តត នូ វ របព័ នធ វយតំ ៃល និ ង េអយពិ នុទ មួ យែដលមនេឈមះថ CAMELS ជសកល

េដ មបី ប៉ ន់ សមនពី ករអនុ វ តត រ បស់ ធ នគរ

rating ែដលរតូ វ បនេគេរប របស់

។ របព័ នធេនះរតូ វ បនបេងក ត េឡ ង េនឆនំ

២០០៣ េហ យ បនផដ ល់ នូ វគេរមងទូ េទមួ យសរមប់ េធវ ករេរបៀបេធៀប និ ង វយតំ ៃល ចំ េពះរបតិ បតតិ ករហិ រ ញញ វ តថុ សំ ខ ន់ ៗ

និ ង ករអនុ វ តត ។

េដ មបី េធវ ក រពយករ

និ ង ដក់ ពិ នុទ នូ វ រល់ ស មសធតុ

ៃនធនគរ េយ ង រតូ វ េធវ ក រវយតំ ៃលេទេល ៖ -

កំ រ ត ិ ៃនេដ ម ទុ ន

-

គុ ន ភពៃនរទពយ

-

កររគប់ រគង

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 11

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

-

ចំ ណូល

-

សច់ របក់ ង យរសួ ល (រ ភ ឺ ពងយបំ ែលងជសច់ របក់ )

-

ភពរស់ (បំ ែរបំ រួល )

៣-ែផនករគប់រគង ករផដលអ ់ ជញប័ណណ និង វយតំៃល ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ មនសិ ទិធ កុន ងករផផដល់ អ ជញ ប័ ណណ ដ ល់ ធ នគរ និ ងរគឹះ សថ នហិ រ ញញ វតថុនន។ ជមួ យ នឹ ង តួ ន ទី េនះ បនផដល់ ព័ ត៌ ម នែដលពក់ ព័ នធ េទដល់ ភ គី ែដលចប់ អរមម ណ៍

ិ ី េផសងៗ។ ជមួ យ គន េនះ នូ វេគលនេយបយកនុ ងករផដល់ អ ជញ ប័ ណណ លកខ ខ័ណឌ តរមូ វ និ ង នី តិវ ធ

ិ គផងែដរនូ វ ក៏ រតូ វ វ ភ

ពរកែដលបនដក់ សុំ

េដ មបី យល់ រពមេអយរបតិ ប តតិក រជរគឹះ សថន

ិ ហិ រញញ វ តថុ ៃនរពះរជណចរកកមពុ ជ។ ធនគរជតិ ៃនកមពុជមនភរកិ ចច កុន ងករ ពិ និ តយេឡ ង វញ នូ វេសចកដី របកសនន

េសចកដីែណនំ

និ ង គតិ យុ តននែដលពក់ ព័ នធ េទនឹ ង រគឹះ សថ នធនគរ

និ ង ហិ រ ញញ វ តថុ ។ ជលទធផ ល

ធនគរជតិ ប នេធវ ក រែកែរបនូ វ ឯកសរគតិ យុ ត មួ យ ចំ នួ ន ែដលែលងមន

របសិ ទិធ ភ ពកនុ ងករអនុ វ តត ចំ េពះករវវិ ឌឍៃនរគឹ ះសថ នហិ រ ញញ វ តថុ ។

េល សពី េនះេទេទៀត

ធនគរ

ជតិ ៃនកមពុ ជ បនេចញរបកសថមី ៗ បែនថម េទៀត េដ មបី េអយសមរសបេទនឹ ង សតង់ ដ អនត រ ជតិ ។ ជក់ ែសដង ធនគរជតិ ៃនកមពុជ បនបេងក ត េឡ ង នូ វ ចបប់ ចំ នួ ន ៦ និ ង របមណជ ៧០ របកស

ែដលពក់ ព័ នធ ដ ល់ រគឹះ សថនធនគរ

និ ង ហិ រ ញញ វ តថុ ។

របតិ បតតិ ករជមួ យ បណ ដ ធនគរកណ ដ លនន គរ និ ង ហិ រ ញញ វ តថុ កនុ ងេនះ េទសដល់ ធនគរជតិ

ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ

កំ ពុ ង បនត កិ ចច ស ហ

េដ មបី ពរងឹ ង កិ ចច សហរបតិ ប តតិ ក រេល ែផន ក ធន-

IMF និ ង ADB បននឹ ង កំ ពុ ងជួ យ យ៉ ងេពញទំ ហឹ ងេល ែផន ក បេចច ក

រគបដណដប់ េល ែផនក សំ ខ ន់ ៗ ដូ ចជ

ករវយតំ ៃលធនគរ

(Banking

supervision) និ ង របព័ នធ កុនងករទូ ទត់ ។ ៤-ែផនករគឹះសថនមីរកូហរិ ញញ វតថុ កំ ៃណទរមង់ របព័ នធ ធនគររតូ វ បនចប់ េផដម ជមួ យ នឹ ង ករ ភព

និ ង ជំ រុញ កំ េណន

រគឹះ សថនមី រកូ ហិ រញញ វ តថុ កមពុ ជ។

របស់ សថប័ ន មី រកូ ហិ រ ញញ វ តថុ

េនកមពុ ជ។

ករពរងឹ ង របកបេដយចី រ ករបេងក ន សកមម ភ ពចំ េពះ

កំ ពុ ង រតូ វបនបញូច លេទកនុ ងសកមម ភ ពជអទិ ភពរបស់ ធនគរជតិ ៃន

មច ស់ ភ គហ៊ុ ន កនុ ងរសុ ក

និ ង ៃដគូ រ របេទស

កំ ពុ ង រតូ វ បនបេងក នកិ ចច ស ហរបតិ ប តតិ ករ

ិ ី កុន ងករជំ រុញវ ស ិ ័ យ ធនគរេអយេចញផុ ត ពី ភពអន់ ថ យ។ េដ មបី រ កវធ កិ ចច កររបស់ ែផន ក សថប័ ន មី រកូ ហិ រ ញញ វ តថុ មនដូ ច ជ៖ -

រតួ ត ពិ និ តយពកយេសនសុំ អ ជញប័ ណណ

-

រតួ ត ពិ និ តយករអនុ វ តត សថ ប័ ន ែដលកំ ពុ ង មនអជញ ប័ ណណ ដក និ ង លុ ប អជញ ប័ ណណ

-

សហករជមួ យែផន កផដ ល់ អជញ ប័ ណណ េដ មបី រសវរជវ និ ង ផដ ល់ អ ជញប័ ណណ

-

ចុះ េឈមះ

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 12

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

ែផន ករគប់ រគងឯកសរ -

បំ េពញសំ ណុំែបបបទ និ ង ឯកសរេផសងៗែដលពក់ ព័ នធ

-

រតួ ត ពិ និ តយជរបចំ េល រ បយកណ៍របស់ រគឹះ សថនមី រកូ ហិ រញញ វ តថុ កនុ ងអំ ឡុ ងេពល ណមួ យ

-

ិ គរបយករណ៍ ហិ រ ញញ វ តថុ របស់ រគឹះ សថនមី រកូ ហិ រ ញញ វតថុ វភ

-

រតួ ត ពិ និ តយសត ង់ ដគណេនយយសមរសប

-

សំ រ ប់ កិ ចច របតិ ប តតិ ក ររបស់ រគឹះ សថន

មី រកូ ហិ រ ញញ វ តថុ

ិ គរបយករណ៍ សវនកមម វភ

-

េធវ កំ ណ ត់ សំ គ ល់ េល របតិ ប តតក រ របស់ មី រកូ ហិរ ញញ វ តថុ សរមប់ សវនកមម ៃផទកុន ង

-

រល ំ ឹ ក ឬរពមន ចំ េពះបញ ហ ែដលអចជះឥទធិ ពលដល់ មី រកូហិ រ ញញ វ តថុ និ ងរតូ វេធវ សវនកមម ។

ែផន កសវនកមមៃផទ កុនង -

ិ គបែនថ ម េល រ បយករណ៍ េដយែផន ករតួ ពិ និ តយឯកសរ វភ

-

េរៀបចំ េធវ ត រងសវនកមមៃផទ កុន ង

-

ដឹ ក នំ ក រេធវ សវនកមម ៃផទ កុន ង

-

េរៀបចំ រ បយករណ៍ហិ រ ញញ វ តថុៃផទ កុន ង និ ងវយតំ ៃលេល ក រអនុ វ តត និ ង លកខ ខ័ ណឌ

ហិ រញញ វ តថុ របស់ រគឹះ សថ នមី រកូហិ រ ញញ វ តថុ

IV. ដំណក់កលៃនករផដល់អជញប័ណណ និងតំៃល ករផដ ល់អ ជញ ប័ ណណដ ល់ រគឹះ សថ នធនគរ និ ង ហិ រ ញញ វ តថុ េដ មបី របកបអជី វ កមម គឺ ជ ភរកិ ចច របស់ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ។

១-ដំ ណក់ ក លៃនករផដ ល់អ ជញ ប័ ណណ

ករផដ ល់អ ជញ ប័ ណណរតូ វ េធវ េឡ ងជបី ដំ ណ ក់ ក ល -

ដំ ណក់ កលទី ១

12

ជដំ ណ ក់ ក លផដល់ ព័ ត៌ ម ន

និ ង ែណនំ ពីល កខ ខ ណ័ឌៃន

សំ ណុំែបបបទ -

ដំ ណក់ កលទី ២ ជដំ ណក់ ក លេចញលិ ខិ ត អនុ ញញ តជេគលករណ៍ o

លិ ខិ ត អនុ ញញ តជេគលករណ៍ រតូ វ បនធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ េអយបនទ ប់ ពី ក រសិ កស

េចញ

សំ ណុំែបបបទេឃ ញ មនលកខណៈរគប់ រគន់

និ ងរតឹ ម រតូ វ េដ មបី បងក ល កខ ណៈ េអយេផទ រ េដ ម ទុ ន មកធនគរជតិ េដ មបី េរៀបចំ ទី សនក់ ករ

និ ង េរៀបចំ ដំ េណរករ

េដយអនុ េឡមេទតមរល់

លកខ ខ័ ណឌែដលមនែចងេនកនុ ងេនះ។

12 : របកសេលខ ធ៧/៩៧/១៤៧ ចុ ះៃថងទី២៩ធនូ ឆនំ១៩៩៧ សដីពីលកខខណ័ឌសំរប់រគឹ ះសថនធនគរ និ ងហិរញញវតថុ

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 13

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

o

កនុ ងករណីែដលសមី រគឹ ះ សថ ន កំ ពុ ង េផដ ម បេងក ត មិ ន អចដំ េណរករេទ បនកនុ ងករលកំ ណត់ ៃនលិ ខិ ត អនុ ញញតជេគលករណ៍េនះេទ រតូ វ បង់ ផកពិ ន័ យជរបក់ ចំ នួ ន ៥.០០០.០០០៛ (របំ លនេរៀល) កនុ ងមួ យ ៃថង ែដលយឺ ត យ៉ វ។

េនកនុងរយៈេពល

៣០ៃថង

េហ យ

េប េនែតអនុ វតត

មិ ន បន លិ ខិ តអនុ ញញតជេគលករណ៍េនះរតូវ ទុ ក ជេមឃៈ។ -

ដំ ណក់ កលទី ៣ ជដំ ណ ក់ ក លៃនករេចញអជញប័ ណណរបកបអជី វ កមម o

អជញ ប័ ណណេនះ

រតូវ បនេចញជផលូវករេអយសមុី រគឹះ សថន

បនទ ប់ ពី

ធនគរជតិ បនពិ និ តយេឃ ញ ថ រល់ លកខ ខ័ ណឌេនកនុ ងលិ ខិ ត អនុ ញញត ជេគលករណ៍ និ ង សំ ណុំ ែបបបទរតូ វ បនបំ េពញចេប សពវរគប់ ។ ២-តៃមល ចំ េពះរគឹះ សថ នធនគរទំ ង អស់

រតូ វបង់ ៃថល េដ មបីសុំ អ ជញ ប័ ណណេទតមរបេភទដូ ច ខង

េរកម ៖ -

-

-

-

ធនគរពណិជជ ៖ o

ករ យ ិ ល័ យ កណ ដ ល

៧០ លនេរៀល

o

សខចប់ ពី ទី ១ដល់ ទី ៧

o

ចប់ ពី សខទី ៨េឡ ង េទ

៥៦ លនេរៀលកនុ ងមួ យ សខ

o

សខតមរសុ ក

២០ លនេរៀលកនុ ងមួ យ សខ

១លន កនុ ងមួ យ សខ

ធនគរឯកេទស ៖ o

ករ យ ិ ល័ យ កណ ដ ល

១០លនេរៀល

o

សខចប់ ពី ទី ១ ដល់ ទី៧

៨លនេរៀល កនុ ងមួ យ សខ

o

ចប់ ពី សខទី ៨េឡ ង េទ

៥លនកនុង១សខ

ទី សនក់ ករកណ ដ លរបស់ រគឹះសថនមី រកូហិរញញ វតថុ ែដលទទួ លបេញញ o

ករ យ ិ ល័ យ កណ ដ ល

៥០លនេរៀល

o

សខ

១.៥លនេរៀលកនុងមួ យ សខ

ករយ ិ ល័ យតំ ណង ធនគរបរេទស

V. សននិដឋន និងអនុស សន៍ តមរយៈករសិ កសរសវរជវខងេល េឃ ញ ថ

៧០លនេរៀលកនុ ង១សខ របព័ នធធ នគរេនកមពុ ជ

កំ ពុ ង រតូ វ បន

េបះជំ ហ នេទមុ ខ ជបេណដ រៗ េដយឆល ង កត់ ក រផល ស់ បដូ រជេរច ន ដំ ណក់ ក ល។ របព័ នធ ធនគរ េរបៀបដូ ចជរបព័ នធរបសទ

របស់ ធនគរេនកមពុ ជ

េប គម នរបព័ នធ ធ នគរែដលជក់ ល ក់ េទ

ធនគររបស់ េយ ង ក៏ មិ ន អចរក ី ចំ េរន  េទបនែដរ។ របេទសកមពុ ជ កំ ពុ ង ខិ ត ខំ របឹ ងែរបង េធវ ក រ អភិ វ ឌឍន៍ និ ងែកទរមង់ របព័ នធរគប់ រគងេអយមនភពកន់ ែតលអរបេស រ េដ មបី ធនេអយបននូ វ

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 14

ទំព័រ


របព័ នធធនគរេនកមពុជ

សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

កំ េណនេសដឋ កិ ចច របកបេដយចី រភព

និ ង ចូ លរួ មចំ ៃណកកនុ ងករកត់ ប នថ យ ភពរកី រករបស់ របជ

ពលរដឋ ។ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ បននឹ កំ ពុ ង អភិ វ ឌឍន៍ នូ វ កិ តិត ស័ ពទរ បស់ ខួល ន េហ យបនផដ ល់ នូ វ េសវ កមម របកបេដយទំ នុ កចិ តត ដល់ សធរណៈជន ែដលអចេម លេឃ ញតមរយៈករេក ន េឡ ង ជបនត បនទ ប់

ិ ័ យ ធនគរេនកមពុ ជ។ ៃនរបតិ ប តតិ ក រេល វ ស

ករេធវេអយរបេស រេឡ ង

ៃនកំ រ ត ិ ៃនករ

ទទួ ល ខុ សរតូ វរបកបេដយទំ នុ ក ចិ តត ចំ េពះសធរណៈជន គឺ ជ គនលះ មួ យដ៏ សំ ខ ន់ សំ រ ប់ ក ររទ រទង់ នូ វ ម៉ រកូ េសដឋ កិចច និ ង កំ េណ នេសដឋកិ ចច ជតិ ែតេទះជែបបេនះកដី ក៏ េយ ង សេងក តេឃ ញ នូ វ ចំ ណុ ចខវះ ខតមួ យ ចំ នួ ន ដូ ច ជ អតិ ថិ ជ ន មួ យ ចំ នួ ន

មិ នទន់ ទុ ក ចិ តត ចំ េពះរបព័ នធ ធ នគរ

មិ ន ទន់ ម នភពកក់ េកដរគប់ រគន់ ចំេពះេសវ

េផសងៗរបស់ ធនគរ ករផដ ល់េសវកមម េនតូ ច ចេងអៀត េនេឡយ េដយសររបជជនមួ យ ចំ នួ ន មិ ន ទន់ ប នយល់ ដឹ ង សុី ជំ េរទក់ ទ ងនឹ ង ធនគរេនះ។ េឆលយ តបចំ េពះបញ ហ ខងេល េនះ ធនគរជតិ ៃនកមពុ ជ គួ រ ែត៖ -

បនតេធវ កំ ែណទរមង់ របព័ នធ ធនគរេអយកន់ ែតរបេស រ េឡ ង

-

ិ ័ យ ធនគរេអយកន់ ែតរបេស រេឡ ង បនត ព រងី ក និ ង ពរងឹ ងវ ស

-

ពរងឹ ងករអនុ វ តត ចបប់ េដ មបី ប េងក នភពទុ ក ចិ តត

និ ង លុ ប បំ បត់ អំេព ពុ ករលួយ េនកនុ ងរបព័ នធ ធ នគរ និ ង ផដ ល់ភ ពកក់ េកដ ដល់ អ តិ ថិ ជ នែដលេរប របស់

របព័ នធ ធ នគរេនកមពុ ជ -

ជំ រុញ ករបណុដ ះបណ ដ លមរនតីស ធរណៈ ក៏ ដូ ច ជរបជជនេអយយល់ ដឹង កន់ ែតចបស់ អំពី រពព័ នធ ធនគរេនកមពុ ជ

-

ជំ រុញ ករផដ ល់ ឥ ណទនែដលមនអរតកររបក់ ទប ដល់ របជជនតមជនបទ េដ មបី បងក ល ទធ ភ ពកនុ ងករពរងី ក អជី វ កមម

-

បេងក តរបេភទឥណទនេអយបនកន់ ែតេរច ន

-

បេងក នសកមម ភ ពរបស់ ធ នគររបស់ រ ដឋ ែដលបនផដល់ ឥ នទនែដលមនអរត ករ របក់ ទបដល់ របជជន(ធនគរអភិ វ ឌឍន៍ ជ នបទ)

-

ជំ រុញ ឥណទនខនតតូ ច និ ង មធយម

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 15

ទំព័រ


សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

របព័ នធធនគរេនកមពុជ

ឧបសមពន ័ ធ១ :

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 16

ទំព័រ


សកលវ ិទយល័យភូមិនន ទ ីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច

របព័ នធធនគរេនកមពុជ

ឯកសរេយង -

ចបប់សីព ដ ី ករេរៀបចំនិងកររបរពិតិតេទៃនធនគរជតិៃនកមពុជ

-

របកសសដីអំពីរចនសមព័នធរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងមុ ខងរភរកិ ចរច បស់បណ ដ អងគភពេរកមឱវទ ឆនំ១៩៩៨ របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ

-

េសៀវេភរបស់សរសតចរយ សួន ចំេរ ន សដីពី រូបីយវតថុ និងធនគរ

-

បទបងហញរបស់េលក ែង៉ត ម៉ូវ ីែឡនសដីពីរបព័ នធធនគរេនកមពុជ ែខតុល ឆនំ២០១០

-

ឧបសមព័នធទី៣ ទំព័រទី១៥ កនុងរបយករណ៍របចំឆនំ២០០៩ របស់នយកដឋនរតួតពិ និតយ ធនគរជតិៃនកមពុជ

-

របកសេលខ ធ៧/៩៧/១៤៧ ចុះៃថងទី២៩ធនូ ឆនំ១៩៩៧ សដីពីលកខខណ័ឌសំរប់រគឹ ះសថនធនគរ និងហិរញញ វតថុ

-

របយកររបចំឆនំ ២០០៩ របស់នយកដឋនរតួតពិនិតយ ធនគរជតិៃនកមពុជ

សរសតចរយែណនំ សុខ ច័នរទ ិទធី

. 17

ទំព័រ


ករចូលរ ួមរបស់សមជិករកុមទី១

១- េខម រសស់

រសវរជវឯកសរទក់ទងរបព័នធ ធ នគរេនកមពុជ ឯកសរទក់ទងនឹង ធនគរជតិៃនកមពុជ អតថបទ ចបប់មួយចំនួន បកែរប និងវយអតថបទ

២-េជៀម ភិរមយ

រសវរជវឯកសរទក់ទងនឹងធនគរជតិៃនកមពុជ ឯកសរចបប់មួយចំនួន និងបកែរបឯកសរ

៣- ក. សុន ស៊ន ុ ដរ៉

រសវរជវឯកសរទក់ទងនឹងរគឹះសថនមីរកូហិរញញវតថុ ឯកសរចបប់មួយចំនួន និងបកែរបឯកសរ

៤-ក.ញឹម រសីេន

រសវរជវឯកសរទក់ទងនឹងធនគរពណិជជ ធនគរឯកេទស អតថបទចបប់មួយចំនួន និងបកែរប ឯកសរ

៥-ក.េង៉ រសីេព

រសវរជវឯកសរទក់ទងនឹងធនគរជតិ

ធនគរ

ពណិជជ ធនគរឯកេទស និងអតថបទចបប់មួយចំនួន និងបកែរបឯកសរ


ករេធវបទបងហញរបស់រកុមទី១ កញ ញ សុន ស៊ន ុ ដរ៉

1 II. រចនសមព័នធ ................................................................................................................. 2 ១-ធនគរជតិៃនកមពុជ ............................................................................................................. 2 ១.១ របវតតិរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ............................................................................ 2 ១.២ រចនសម័នរធ បស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ................................................................3 I.

ទិ ដឋ ភពទូេទ ..............................................................................................................

កញ ញ េង៉ រសីេព

4 ១.៤ មុខងរ និងភរកិចទ ច ូេទរបស់ធនគរជតិៃនកមពជ ុ .......................................... 5 ១.៥ របតិបតតក ិ ររបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ................................................................ 6 ១.៥.១ របតិ បតតិកររបក់ បេញញ  .............................................................................. 6 ១.៥.១.១ ករេបគគណនីចំេពះសថប័នរដឋ ............................................... 6 ១.៥.១.២ ករេបកគណនីចំេពះរគឹ ះសថនធនគរ និងហិរញញ វតថុ......... 6 ១.៥.២ របតិ បតតិករឥណទន................................................................................ 7

១.៣ កររគប់រគងរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ..............................................................

កញ ញ ញឹម រសីេន

7 ២.១ េសវកមមរបស់ របស់ធនគរពណ ធនគរពណិ ជជ............................................................................... 8 ២.១.១ េសវទទួលរបក់ បេញញ  .............................................................................. 8 ២.១.២ េសវផដល់កមចី ..............................................................................................9 ២.១.៣ េសវេផសងៗ ................................................................................................9 ៣- ធនគរឯកេទស ....................................................................................................................9 ៤- រគឹះសថន មីរកូហរិ ញញ វតថុ..........................................................................................................9 ៤.១ មុខងររបស់សថប័នហិរញញវតថុ ...................................................................................9 ៤.២ េសវកមមរបស់សថប័នហិរញញ វតថុ................................................................................9 ៤.២.១ េសវឥណទន ......................................................................... 9 ៤.២.១ េសវសនសំ ............................................................................... 10 ២-ធនគរពណិជជ ......................................................................................................................


េខម រសស់ III. កររតួត ពិនិតយ និង វយតំៃល ........................................................................... 10

11 ២-ែផនករតួតពិនិតយខងកនង ុ ...................................................................................................... 11 ៣-ែផនករគប់រគង ករផដល អ ់ ជញប័ណណ និង វយតំៃល ............................................................ 12 ៤-ែផនករគឹះសថនមីរកូហរិ ញញ វតថុ ................................................................................................ 12 ១-ែផនករតួតពិនិតយៃផទេរក ........................................................................................................

េជៀម ភិរមយ IV. ដំណក់ក លៃនករផដល់អជញ ប័ណណ និង តំៃល ................................................ 13

13 ២-តៃមល ....................................................................................................................................... 14 V. សននិដឋ ន និង អនុស សន៍ ..................................................................................... 14 ១-ដំណក់កលៃនករផដលអ ់ ជញប័ណណ ....................................................................................

ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា  

រៀបចំដោយនិស្សិត ខ្មៅ ស្រស់ ជៀម ភិរម្យ ក.សុន ស៊ុនដារ៉ា ក.ញឹម ស្រីនោ ក.ង៉ោ ស្រីពៅ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you