Page 1


½þ¨ÉÉ®äú Ê´ÉSÉÉ®ú BEòòò ÊnùxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Eò<Ç ±ÉÉäMÉ ¶ÉÉÆÊiɱÉÉ±É ´ÉVÉÉVÉÒ ¦ÉÉ]õÒ Eäò ÊxÉ´ÉÉºÉ {É®ú ¤Éè`äõ lÉä, =ºÉ ´ÉCiÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú +ɪÉÉ ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ BEò ]äõ±ÉÒ¡òÉäxÉ b÷ɪɮäúC]õ®úÒ ¤ÉxÉxÉÒ SÉÉʽþB, ÊVɺɺÉä ½þ®ú MÉÉÆ´É Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ ¤ÉÆvÉÖ EòÉä +ɴɶªÉEòiÉÉ {Éc÷xÉä {É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò* ½þ¨ÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®äú ¨Éå +É{ÉºÉ ¨Éå SÉSÉÉÇ ÊEòªÉÉ iÉlÉÉ EÖòUô ±ÉÉäMÉÉäÆ EòÉä ¡òÉäxÉ Eò®úEäò <ºÉ ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉ±Éɽþ ¦ÉÒ ±ÉÒ* ºÉ¦ÉÒ xÉä BEò¨ÉiÉ ½þÉäEò®ú <ºÉ EòɪÉÇ ½äþiÉÖ +{ÉxÉÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®ú nùÒ, +Éè®ú ½þ¨ÉxÉä ]äõ±ÉÒ¡òÉäxÉ b÷ɪɮäúC]õÅÒ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ Eò®ú ʱɪÉÉ* +Éè®ú +ÉVÉ <ºÉä ¨ÉÚiÉÇ °ü{É ¦ÉÒ näù ÊnùªÉÉ, VÉÉä +É{ÉEäò ºÉɨÉxÉä ½èþ* =ºÉ ´ÉCiÉ VÉÉä ´É½þÉÆ ¨ÉÉèVÉÚnù lÉä, =xɨÉå ¶ÉÉÆÊiɱÉÉ±É ´ÉVÉÉVÉÒ ¦ÉÉ]õÒ, ʽþ¨¨ÉiÉÉ®úÉ¨É EòɱÉÖVÉÒ ¤ÉÉä®úÉhÉÉ, |É´ÉÒhÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉɱÉÉVÉÒ {É®ú¨ÉÉ®ú, ¤ÉɤÉÚ±ÉÉ±É VÉä{ÉÉVÉÒ ¦ÉÉ]õÒ, ¨ÉnùxɱÉÉ±É SÉÖxxÉÒ±ÉɱÉVÉÒ ¦ÉÉ]õÒ, xÉ®úºÉÉ®úÉ¨É MÉäxÉÉVÉÒ ¦ÉÉ]õÒ, xÉÉ®úɪÉhɱÉÉ±É +Éä]õÉVÉÒ ¤ÉÉä®úÉhÉÉ, ®ú¨Éä¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú PÉä]õÉVÉÒ {É®ú¨ÉÉ®ú, xÉÉ®úɪÉhɱÉÉ±É SÉÖxxÉÒ±ÉɱÉVÉÒ ¦ÉÉ]õÒ, ±ÉɱÉÉ®úÉ¨É MÉäxÉÉVÉÒ ¦ÉÉ]õÒ, UôMÉxɱÉÉ±É {ÉÖJÉ®úÉVÉVÉÒ ¦ÉÉ]õÒ +ÉÊnù ºÉ¨ÉÉVÉ ¤ÉÆvÉÖ ={ÉʺlÉiÉ lÉä* b÷ɪɮäúC]ÅÒ ¨Éå ½Öþ<Ç ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É Eäò ʱÉB ½þ¨É Ênù±É ºÉä IɨÉÉ|ÉÉlÉÔ ½éþ*

BÊb÷]õ®ú |É´ÉÒÉhÉ ¦ÉÉ<Ç {É®ú¨ÉÉ®ú 9769135236 ʴɶÉä¹É ºÉÚSÉxÉÉ ¸ÉÒ ºÉ¨ÉÉ®úɨÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉ ´ÉÉʹÉÇEò ¨Éä±ÉÉ ½þ®ú ´É¹ÉÇ {ÉÉè¹É ºÉÖnùÒ 11 EòÉä ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, +iÉ: ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVɤÉÆvÉÖ+ÉäÆ ºÉä +xÉÖ®úÉävÉ ½èþ ÊEò +ʴɱÉÆ¤É VªÉÉnùÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå {ÉvÉÉ®xÉä EòÉ Eò¹]õ Eò®åú* 2


ºÉÆnäù¶É b÷ɪɮäúC]ÅõÒ +É{ÉEäò ºÉɨÉxÉä ½èþ, +É{ÉxÉä <ºÉä näùJÉÉ ½þÉäMÉÉ* ½þ¨ÉxÉä <ºÉEäò ÊxɨÉÉÇhÉ Eäò ʱÉB Êb÷VÉÉ<ÊxÉÆMÉ ºÉä ±ÉäEò®ú Ê|ÉÆÊ]ÆõMÉ iÉEò =iiÉ¨É C´ÉÉʱÉ]õÒ EòÉ Eò®úxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ |ɪÉÉºÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò xÉ iÉÉä ÊEòºÉÒ Eäò xÉÉ¨É ¨Éå EòÉä<Ç jÉÖÊ]õ ®ú½þxÉä {ÉÉB +Éè®ú xÉ ½þÒ ÊEòºÉÒ Eäò xÉƤɮú ¨Éå* <ºÉEäò ʱÉB ½þ¨ÉxÉä MÉÉÆ´É ÊJÉ´ÉÉÆnùÒ ¨Éå PÉ®ú-PÉ®ú VÉÉEò®ú +É{ÉEäò xÉɨÉ, BÊ®úªÉÉ B´ÉÆ ºÉÆ{ÉEÇò xÉƤɮú ʱÉB* VɽþÉÆ iÉEò ½þÉä ºÉEòÉ ±ÉÉäMÉÉäÆ ºÉä ¡òÉäxÉ {É®ú ¦ÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò ÊEòªÉÉ +Éè®ú =ºÉä b÷ɪɮäúC]ÅõÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ ÊEòªÉÉò* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ <ºÉ ÊxÉnæùʶÉEòÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ jÉÖÊ]õ ®ú½þ MÉ<Ç ½þÉä iÉÉä ½þ¨É <ºÉEäò ʱÉB IɨÉÉ|ÉÉlÉÔ ½éþ iÉlÉÉ <ºÉ¨Éå +É{É uÉ®úÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉä MɪÉä iÉxÉ, ¨ÉxÉ ´É vÉxÉ ºÉäþ ºÉ½þªÉÉäMÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eäò ʱÉB +ɦÉÉ®úÒ ½éþ* +ÉMÉä ¦ÉÒ <ºÉÒ iÉ®ú½þ Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ Eäò ºÉÉlÉ BEò ¤ÉÉ®ú {ÉÖxÉ: +É{ÉEòÉä vÉxªÉ´ÉÉnù*

¶ÉÉÆÊiɱÉÉ±É ´ÉVÉÉVÉÒ ¦ÉÉ]õÒ Mob. 9869704053

ʽþ¨¨ÉiÉÉ®úÉ¨É EòɱÉÚVÉÒ ¤ÉÉä®úÉÉhÉÉ |É´ÉÒhÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉɱÉÉVÉÒ {É®ú¨ÉÉ®ú Mob. 9423731122

Mob. 9769135236

vÉxÉ =iiÉ¨É Eò¨ÉÉäÈ ºÉä =i{ÉxxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, SÉiÉÖ®úÉ<Ç ºÉä ¡ò±ÉiÉÉ-¡Úò±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÆªÉ¨É ºÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 3


Shri Ganeshay Namah

+É{ÉxÉä <ºÉ {Énù {É®ú {ɽÖÆþSÉEò®ú +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½þÒ xɽþÓ ¤ÉʱEò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉÉÆSÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ÊºÉ®ú MÉ´ÉÇ ºÉä >ÆðSÉÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* +É{ÉEäò <ºÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {É®ú +É{ÉEäò =VV´É±É ¦ÉʴɹªÉ EòÒ ¨ÉÆMÉ±É EòɨÉxÉÉBÆ* ºÉÆMÉ`õxÉ ½þÒ ¶ÉÊCiÉ ½èþ, ¶ÉÊCiÉ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* 4


Ÿæè ƒæ梿è â×æÁ Âýßæâè ×¢ÇUÜ - ç¹ß梼è ×é¢Õ§ü

5


6


7


8


ºÉiªÉ EòÒ VÉªÉ ½þÉä, ZÉÚ`õ EòÉ xÉÉ¶É ½þÉä* 9


VÉèºÉä Eò¨ÉÇ Eò®úÉäMÉä ´ÉèºÉä ½þÒ ¡ò±É {ÉÉ+ÉäMÉä* 10


VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ Eò®äúMÉÉ =ºÉEäò ºÉÉlÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ vÉÉäJÉÉ Eò®äúMÉÉ* 11


12


OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉ®ú{ÉÆSÉ ±ÉÉ<Ç]õ ¨ÉèxÉ ´ÉÉ]õ®ú¨ÉèxÉ ¨ÉäÊb÷Eò±É º]õÉä®ú ]èõCºÉÒ ºÉä´ÉÉ ¥Éɼ¨ÉhÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ]äõ±ÉÒ¡òÉäxÉ +Éì{É®äú]õ®ú BƤÉÖ±ÉåºÉ

<¨ÉäVÉæåºÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò ®úiÉxÉSÉÆnùVÉÒ MÉÉÆvÉÒ nùÉxÉÉ®úɨÉVÉÒ näù´ÉɺÉÒ PÉÉÆSÉÒ xÉ®úºÉÉ®úɨÉVÉÒ ®úiÉxÉʺÉƽþVÉÒ ¤ÉɤÉÉ ®úɨÉnäù´É ¨ÉäÊb÷Eò±É PÉÉÆSÉÒ ¨ÉMÉxÉÉ®úɨÉVÉÒ ¤ÉÉä®úÉhÉÉ PÉÉÆSÉõÒ ÊnùxÉä¶ÉEÖò¨ÉÉ®úVÉÒ {É®ú¨ÉÉ®ú ºÉÖ®äú¶É ¨É½þÉ®úÉVÉ ®ú¨Éä¶É ¨É½þÉ®úÉVÉ ®ú¨Éä¶É¦ÉÉ<Ç ®úÉ´É (ºÉÖ¨Éä®ú{ÉÖ®ú)

13

09820333344 09680112365 09680466520 09829916330 09928878575 09829503055/02933241668 09929175782 09829860349 09928423084 09928689052 09928609505 108


ç¼Ù ·¤æ ¿õƒæçǸUØæ

ÚUæÌ ·¤æ ¿õƒæçǸUØæ

VÉÉxÉä ´ÉɱÉä Eò±É EòÉä UôÉäc÷Éä +ÉxÉä ´ÉɱÉä Eò±É EòÉä xɨɺEòÉ®ú Eò®úÉä* 14


×é¢Õ§ü - ¥ãU×¼æÕæ¼ ãUô·¤ÚU ÚUæÁSÍæÙ ·¤è ¥ôÚU ÁæÙð ßæÜè »æçǸUØæ¢

15


Telephone Nirdeshika  

khiwandi,ghanchi,samaj