Page 1

KHiB


Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen blir kontinuerlig evaluert og diskutert. Dette sikrer at KHiB er en levende og kvalitetsutviklende institusjon.

Sentralt i studiene våre er: • Praksis- og prosjektbasert utdanning • Individuell utvikling • Faglig integritet og kvalitet • Tverrfaglighet • Samfunnsengasjement Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.


Studiene KHiB tilbyr treårige bachelorstudium og toårige masterstudium innen kunst og design. Studentene har tilgang til all faglig kompetanse ved institusjonen. KHiB tilbyr etter- og videreutdanning til kunstnere og designere, blant annet et toårig deltidsstudium i skapende kuratorpraksis, og ettårig praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Internasjonalt miljø KHiB har en internasjonal fagstab med høy kompetanse innen sine fagområder. Studentene ved kunst- og designhøgskolen kommer fra mange land, og i tillegg har vi mange utvekslingsstudenter. Alle studentene ved KHiB får tilbud om å ta deler av studiet ved en annen institusjon i Europa gjennom utvekslingsavtaler.


Avdeling for Design Design er et fagfelt tett knyttet til samfunnsendringer. Vår definisjon av design handler om mer enn å formgi. Det handler om å skape endring, realisere potensial og å utgjøre en forskjell i en verden i stadig raskere forandring. Det handler om å skape rom for å stoppe opp og reflektere, og ikke bare å produsere. Designere er i dag i like stor grad mulighetsskapere, som formgivere, og like mye problemfinnere, som problemløsere. Gjennom en «hands-on» tilnærming til design får studentene mulighet til å fordype seg og prøve ut nye fremgangsmåter på aktuelle designområder. Våre mange verksteder, utstyrspark og kort vei til veiledere gir muligheter for å eksperimentere med ideer og materialer. Hos oss vokser du som designer fra dag én. Avdeling for design har stor utadrettet virksomhet gjennom deltagelse på utstillinger og messer, samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner og ressurspersoner, eller som medarrangør av workshop og konferanser. De siste årene har studenter markert seg med å vinne en rekke priser i nasjonale og internasjonale konkurranser.


Møbel- og romdesign/ interiørarkitektur Møbel-, romdesign og interiørarkitektur legger stor vekt på å utvikle helhetlige designløsninger, basert på en grundig forståelse av brukernes behov i ulike situasjoner. Studiet i møbel- og romdesign/interiørarkitektur skal gi studentene en grunnleggende og bred faglig kompetanse, i form av ulike kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Studentene skal bli i stand til å tenke modig, konseptuelt og ukonvensjonelt i utviklingen av formsterke og funksjonelle designløsninger. Vår tilnærming er praksisbasert, der et viktig element er skiftende bruk av ulike materialer, teknikker og metoder som gir oss mulighet til å reflektere over designprosessen.


Visuell kommunikasjon Fagområdet arbeider helhetlig med visuelle virkemidler og visuell identitet med fordypninger innen grafisk design, illustrasjon og interaksjonsdesign. Vi arbeider også med motion graphics og animasjon. Vi er opptatt av åpne og eksperimenterende tilnærminger til visuell kommunikasjon. Vi arbeider både med analoge og digitale medier, ettertenksomt eller intuitivt. Vi lar oss begeistre av typografiske kvaliteter og illustrasjoner med nerve. Vi reflekterer og finner ofte overraskende idéløsninger, og utforsker mangfoldet som finnes i gruppearbeidet. Innen design er det i dag stor vekt på menneskesentrerte designprosesser. Fagområdet Visuell kommunikasjon utforsker brukermedvirkning og co-design,­hvor skillet mellom designer og bruker, profesjonell og amatør viskes ut.­


Ingrid Rundberg Ingrid Rundberg kommer fra et lite tettsted utenfor Linköping i Sverige. Hun går tredje året på bachelorstudiet i design med fordypning i visuell kommunikasjon. Hun har fra før utdanning som blomsterdekoratør, og i Sverige hadde hun sin egen blomsterbutikk. Da Ingrid utarbeidet søknaden til KHiB, søkte hun først og fremst med tredimensjonale arbeid. Å jobbe tredimensjonalt er en utrolig spennende side ved dette faget, sier hun, men som mange ikke tenker over som en mulighet. Visuell kommunikasjon er et bredt fagområde som favner så mye. Nesten alt er, eller kan være visuell kommunikasjon. Fra typografi og grafikk til animasjon og trailere. At noe i det hele tatt er lesbart, det er jo visuell kommunikasjon. I Ingrids kull er det til vanlig 24 studenter, men nå er noen på utveksling. De har et dynamisk og godt miljø, der alle kan kjenne seg trygge. På visuell kommunikasjon kommer studentene fra utrolig mange ulike steder, og har svært ulik bakgrunn sier Ingrid, «på mitt kull er alle svært forskjellige. Selv om mange er illustratører, jobber vi svært ulikt, mye på grunn av ulik bakgrunn. Det finnes folk som er kjempedyktige på programvare, og nesten bare jobber digitalt, og andre som kun jobber analogt. Det er et stort spenn, og vi lærer mye av hverandre. Jeg tror man lærer nesten like mye av medstudenter som av kurs.» Da Ingrid flyttet til Bergen, hadde hun kun vært her på opptaksprøve, og kjente ikke byen fra før. «Det er en fantastisk by. Selv om det er en liten by sammenliknet med andre, internasjonale byer, er den rik på kultur og hendelser. Kulturlivet er dynamisk og variert, og KHiB er en integrert del av kunst- og kulturscenen. Det tror jeg er bra. Det gjør det lett for studentene å komme i kontakt med miljøer utenfor høgskolen også.»


Avdeling for kunst Bachelorstudiet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til profesjonelle kunstnere. Sentralt i studiet er utvikling av egen kunstnerisk praksis, og en bevisstgjøring av kunstens plass i samfunnet. Samtidig befinner studentene seg i et kunstfelt som stadig endrer seg, både når det gjelder medium, materialer og kritisk diskusjon. Avdelingen har kompetanse og fasiliteter som muliggjør utforskning og fordypning innen et bredt spekter av kunstneriske tilnærminger som: fotografi, grafikk, keramikk og leire, lyd, maleri og tegning, nye medier, performance, skulptur, tekstil og video. Kritisk og konseptuell tenkning er grunnleggende i utdanningen. Studentene jobber med å utvikle egen praksis både gjennom selvstendig prosjektarbeid og i kontakt med medstudenter og faglig ansatte.


Henrik Koppen Henrik Koppen kommer fra Velsvika som er i Volda kommune. Han går andreåret på bachelorstudiet i kunst. Før han flyttet til Bergen bodde han to år i Stavanger. Han sier selv at han alltid ender opp på Vestlandet og trives med det. «Bergen er en fin by å være student i. Det er et allsidig studentmiljø, både på kunstog designhøgskolen og utenfor, og det er mye som skjer. I tillegg er Bergen en bra kulturby, både med store og små arrangement. Det er mange festivaler, konserter, utstillingsåpninger og liknende.» Henrik påpeker at det er lett å sette i gang egne prosjekter i Bergen, også utenfor KHiB. Akkurat nå holder han selv på med et arrangement i Korskirken i Bergen, et samarbeid mellom studenter fra KHiB og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. «Jeg synes det er viktig å skape koplinger mellom de ulike kunstmiljøene som finnes her, også utenfor kunst- og designhøgskolen. Når vi har to utdanningsinstitusjoner som begge utdanner kunstnere, tror jeg det er fruktbart at studentene møtes og samarbeider. Musikk og billedkunst ligger jo ikke så langt fra hverandre, egentlig, og på KHiB har vi flere studenter som jobber med performance og lyd – hvor det musikalske uttrykket er like viktig som det visuelle.»


Bachelorstudiet i kunst har en åpen struktur, der studentene selv står fritt til å velge arbeidsform og uttrykk. Hver student får tildelt en hovedveileder, og skal sammen med denne utarbeide en plan for semesteret der en legger inn kurs og prosjekter som en ønsker å gjennomføre. Det passer Henrik bra. «Jeg jobber med flere medium, som video, lyd, performance og skulptur – og nå i andreåret står jeg fritt til å velge kurs og forme semesteret som jeg selv ønsker. Det gjør at jeg kan tilpasse kursene til mine egne prosjekter og det gir meg mulighet til å jobbe tverrfaglig – eller å samle fokus om ett område. Det er også veldig mye hjelp å hente fra andre, når kullet er såpass stort og variert. Vi er neste 50 studenter på mitt kull. Alle studentene her kan ulike ting og har ulik bakgrunn, og jeg tror det er positivt for det kreative miljøet. Det er alltid noen man kan spørre om hjelp hvis man skal gjøre noe man ikke har gjort før, for eksempel brenne leire eller lage raspeball.»


Hvem kan søke? Søkere til KHiB har bakgrunn fra ulike skoler og praksis. Noen har generell studiekompetanse, andre har fagbrev, og noen har studert ved en høgskole eller et universitet. Opptak til bachelorstudiene er basert på realkompetanse. Det betyr at det er innsendt materiale, opptaksprøve og intervju som avgjør hvem som får tilbud om studieplass.

FINANSIERING KHiB er en statlig institusjon der studentene ikke betaler skolepenger. Studiene kvalifiserer for støtte i Statens lånekasse.

HvoRDAN søke? Alle må benytte søknadsveven som en kan finne lenke til på våre hjemmesider: khib.no Her er det også utfyllende informasjon som en må sette seg inn i.


KHIB ER IKKE MED I SAMORDNA OPPTAK

Søknadsfrist til bachelorstudiene er 15. april


Studiebrosjyre 2014  
Studiebrosjyre 2014  

Les beskrivelser av de ulike studiene ved KHiB og om hvordan du søker i denne brosjyren.

Advertisement