Page 1

สถานที่ทอ ่ งเที่ยว

สงขลา

บ้านเรา


แหลมสมิหลา

แหลมสมิหลา แหลมสมิหลา อยูใ ่ นเขตเทศบาลเมือง ห่าง จากตลาดสดเทศบาลประมาณ 3 กิโลเมตร มี หาดทรายขาวสะอาด


และทิวสนอันร่มรื่น มีรา้ นขายอาหารอยูม ่ าก การเดินทางจากหาดใหญ่ใช้รถประจาทางสาย หาดใหญ่-สงขลา แต่หากอยูใ ่ นตัวเมืองสงขลาก็ มีรถสองแถว บริการจากตัวเมืองไปยังชายหาด ในราคาไม่แพงนัก

เขาตังกวน


เขาตังกวน อยูท ่ างทิศตะวันออกของเขาน้อย มีบน ั ได ทางขึน ้ อยูใ ่ กล้วด ั แหลมทราย (สูงจาก ระดับน้าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต) บนยอดเขา มีเจดียแ ์ ละตาหนักซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมือ ่ ขึน ้ ไปบนยอดเขาตังกวนแล้ว สามารถ มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลา และทะเลสาบ สงขลาได้อย่างชัดเจน


เขาเก้าเส้ง

เขาเก้าเส้ง


อยูท ่ างทิศใต้ของหาดสมิหลาประมาณ

3

กิโลเมตร มีถนนแยกจากถนนไทรบุรี ตรงสาม แยกสาโรง (โรงพยาบาลประสาท) เป็นหาดที่ สวยงามแห่งหนึ่งของสงขลา

มีโขดหิน

ระเกะระกะอยูร่ ม ิ ทะเล และมีอยูก ่ อ ้ นหนึ่งตัง้ เด่น อยูเ่ หนือโขดหิน

ซึ่งชาวบ้านเรียกหินก้อนนีว ้ า่

“หัวนายแรง”

ทะเลสาบสงขลา


ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบแห่งเดียวใน ประเทศไทย มีความยาวจากปากน้าไปทางทิศ เหนือประมาณ 80 กิโลเมตร ส่วนกว้างไม่ แน่นอน บางตอนแคบ บางตอนกว้างมาก ส่วนที่ กว้างทีส ่ ด ุ ประมาณ 20-25 กิโลเมตร ทะเลสาบ สงขลาเป็นทะเลสาบน้าจืด แต่จะกร่อยในช่วงที่ ติดกับทะเล ตรงปากอ่าวในทะเลสาบมีเกาะอยู่ หลายเกาะที่สาคัญได้แก่ เกาะใหญ่ เกาะสี่ เกาะ


ห้า เกาะแก้ว เกาะหมาก เกาะราย และเกาะยอ นักท่องเทีย ่ วสามารถหาเรือท่องเทีย ่ วใน ทะเลสาบได้ บริเวณท่าเรืออยูห ่ ลังทีท ่ าการ ไปรษณียโ์ ทรเลข หรือบริเวณตลาดสด จะมีเรือ หางยาวรับส่งตลอดวัน

สวนสัตว์สงขลา

สวนสัตว์สงขลา


เป็นสวนสัตว์เปิดริมถนนสงขลา-จะนะ ตาบล เขารูปช้าง มีเนือ ้ ที่ 911 ไร่ มีวต ั ถุประสงค์เพือ ่ อนุรก ั ษ์และขยายพันธุส ์ ต ั ว์ปา่ ของไทยคืนสู่ ธรรมชาติ พืน ้ ทีเ่ ป็นภูเขาเล็กๆ หลายลูก มี ถนนลาดยางโดยรอบและแยกชนิดสัตว์ไว้เป็น หมวดหมู่ มีสต ั ว์มากมายหลายชนิด ทัง้ ที่มถ ี น ิ่ กาเนิดในประเทศและต่างประเทศ เช่น อูฐ นก ชนิดต่างๆ วัวแดง เสือ จระเข้ ฯลฯ นอกเหนือจากสัตว์ปา่ ชนิดต่างๆอันควรค่าแก่ การศึกษา สวนสัตว์สงขลายังมีจด ุ เด่นที่ นักท่องเทีย ่ วไม่ควรพลาดคือ จุดชมวิวซึ่ง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองสงขลา บริเวณนั้นมีร้านอาหารไว้คอยบริการ นักท่องเทีย ่ ว

เกาะยอ


เกาะยอ เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยข้ามสะพานติณสูลานนท์ ไป ตามเส้นทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวง หมายเลข 407 และเลีย ้ วซ้ายเข้าทางหลวง 4083 ทางไปอาเภอสิงหนคร เกาะยอมีพื้นที่ ทัง้ หมดประมาณ 9,275 ไร่ พื้นทีส ่ ว ่ นใหญ่ เป็นไหล่เขาและทีร่ าบตามเชิงเขา เหมาะแก่


การเกษตรกรรม บนเกาะยอมีการทาสวน ผลไม้แบบสุมรุม หมายถึงผลไม้จะผลัดกัน ให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน ผลไม้ที่มช ี อ ื่ ของเกาะยอคือ จาปาดะ ลักษณะคล้ายขนุนแต่ลก ู เล็กกว่า สามารถ นาไปทอดเหมือนกล้วยแขก หรือจะกินสดก็ ได้ และผ้าทอเกาะยอ เป็นผ้าพืน ้ เมืองทีม ่ ี ชือ ่ เสียงและได้รบ ั ความนิยมจากผูน ้ ย ิ มสวม ใส่ผา้ ไทย

สะพานติณสูลานนท์


สะพานติณสูลานนท์ สะพานติณสูลานนท์ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง ที่เชือ ่ มระหว่างทางหลวงหมายเลข 407 สาย หาดใหญ่-สงขลา กับทางหลวง 408 สายสงขลา-ระ โนด โดยสะพานแห่งนี้ เป็นสะพานข้ามทะเลสาบ สงขลา แบ่งออกเป็นสองช่วง คือช่วงแรก เชือ ่ ม ระหว่างชายฝัง่ อ.เมือง สงขลา บริเวณบ้านน้า กระจาย กับเกาะยอตอนใต้ ความยาวรวมเชิง สะพานทัง้ สองด้าน 1,140 เมตร ช่วงที่ 2 เชือ ่ ม ระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขาเขียว ความยาวทัง้ ทั้งสิ้น 1,800 เมตร สะพานนี้เริ่ม ก่อสร้างเมือ ่ 26 มีนาคม 2527 และเสร็จสิน ้ เมือ ่ วันที่ 25 กันยายน 2529 สะพานแห่งนีไ ้ ด้กลายเป็นจุด สนใจของนักท่องเทีย ่ ว ทีจ ่ ะต้องเดินทางแวะชม ควบคูไ ่ ปกับการมาท่องเทีย ่ วและรับประทานอาหาร ที่เกาะยอ


พิพธ ิ ภัณฑ์คติชนวิทยา-สถาบัน ทักษิณคดีศก ึ ษา

พิพธ ิ ภัณฑ์คติชนวิทยา-สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตัง้ อยูห ่ มูท ่ ี่ 1 ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง สงขลา บริเวณใกล้เชิงสะพานติณฯ ตอนเหนือ และอยูร่ ม ิ ทางหลวงหมายเลข 4146 มีพื้นที่


ทัง้ หมด 23 ไร่ 1 งาน 39.9 ตารางวา พื้นทีส ่ ว ่ น หนึ่งอยูบ ่ ริเวณเชิงเขา และอีกส่วนหนึ่งอยูบ ่ น ยอดเขา และเมือ ่ ขึน ้ ไปอยูบ ่ นสุดของพืน ้ ที่ จะ สามารถมองเห็นทะเลสาบส่วนทีล ่ อ ้ มเกาะทัง้ 3 ด้าน เป็นทัศนียภาพทีส ่ วยงามมาก

บ้านศรัทธา


บ้านศรัทธา เป็นบ้านทีช ่ าวสงขลาพร้อมใจกันสร้างเพือ ่ เป็นอนุสรณ์สถานสาคัญทาง ประวัตศ ิ าสตร์มอบ ให้กบ ั ฯณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรษ ุ ในสมัยทีย ่ งั ดารง ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี สร้างเสร็จเมือ ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2534 ต่อมาท่านได้มอบบ้านศรัทธานี้ คืนให้กบ ั ชาวสงขลาเมื่อปี 2539 พร้อมกันนี้ ชาวจังหวัดสงขลาได้จด ั สร้างอาคารหอสมุด กาญจนาภิเษกขึน ้ ตรงเชิงเขาใกล้กบ ั บ้าน ศรัทธาและเปิดเป็นที่ศึกษาค้นคว้า บ้านศรัทธา ตัง้ อยูบ ่ นเนินเขา ใกล้กบ ั บ้านศรัทธา และเปิด เป็นทีศ ่ ึกษาค้นคว้าและท่องเทีย ่ ว บ้านศรัทธานี้


เป็นสิง่ ที่ แสดงถึงศรัทธาทีช ่ าวสงขลามีต่อ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

วัดมัชฌิมาวาส(วัดกลาง)

วัดมัชฌิมาวาส(วัดกลาง)


(วัดกลาง) อยูท ่ ถ ี่ นนไทรบุรี เป็นวัดใหญ่และ สาคัญทีส ่ ด ุ ในจังหวัดสงขลา อายุ 400 ปี สร้าง ตอนปลายอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดยายศรีจันทร์ กล่าวกันว่ายายศรีจันทร์ คหบดีผม ู้ งั่ คัง่ ในเมือง สงขลาได้อท ุ ศ ิ เงินสร้างขึน ้ ต่อมามีผส ู้ ร้างวัด เลียบ ทางทิศเหนือ และวัดโพธิ์ ทางทิศใต้ ชาว สงขลาจึงเรียกวัดยายศรีจันทร์วา่ “วัดกลาง” และได้เปลีย ่ นชื่อเป็น “วัดมัชฌิมาวาส” โดยพระ เจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสคราว เสด็จเมืองสงขลาเมือ ่ พ.ศ. 2431 ในวัดมี โบราณสถานทีน ่ า่ สนใจหลายแห่ง อาทิ พระ อุโบสถ สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นศิลปะประยุกต์ ไทย-จีน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทีย ่ งั อยู่ ในสภาพสมบูรณ์

ผูจ ้ ด ั พิมพ์


นางสาว เขมิกา นามสกุล ปักษิน ชือ ่ เล่น จูน

ทีอ ่ ยู่ 3/16 ถ.สระเกษ ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ปัจจุบน ั กาลังศึกษาอยูท ่ ี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา บริหารธุรกิจวิทยา สงขลา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน ้ ปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

โทร : 095 – 6437647 E-Mail : june_king2401@hotmail.com

สถานท ท องเท ยว (1)  
สถานท ท องเท ยว (1)  
Advertisement