Page 1

ที่ สค 0013/

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ 1 จ.สมุทรสาคร 74000 9 กันยายน 2556

เรื่ อง การสัมมนาและฝึ กอบรม “โครงการศึกษาและจัดทำาข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ”จังหวัดสมุทรสาคร เรี ยน ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สิ่ งที่ส่งมาด้วย กำาหนดการสัมมนา จำานวน 1 ชุด ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งการกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพสิ่ งแวดล้อมว่ามอบหมายให้สาำ นักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ดำาเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและอำาเภอของจังหวัดสมุทรสาคร โดยกำาหนดจัดในวันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การค้า ซี ไลท์แลนด์ รายละเอียดดังสิ่ งที่ส่งมาด้วย จึงขอความร่ วมมือจากท่านเข้ารับการสัมมนาและฝึ กอบรมโครงการดังกล่าวตามวันและเวลาที่ กำาหนด จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์

สงวนพงศ์)

รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดปฏิบตั ิราชการแทน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3484-0577


ที่ ศธ 0655.05 /

สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 6 วิทยาเขตอาชีวศึกษานครปฐม อ.เมือง จ. นครปฐม 73000 9 กันยายน 2556

เรื่ อง ขอเชิญร่ วมพิธีเปิ ดงานแนะแนวการศึกษาต่อ เรี ยน ผูอ้ าำ นวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สิ่ งที่ส่งมาด้วย กำาหนดการ จำานวน 1 ฉบับ ตามที่วิทยาเขตอาชีวศึกษานครปฐม ได้จดั แนะแนวการศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาส่ วนกลาง 6 ในอาชีวศึกษานครปฐม ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิม พระเกียรติ อาคาร 6 ชั้น 2 วิทยาเขตอาชีวศึกษานครปฐม จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอินดา แตงอ่อน) ผูอ้ าำ นวยการวิทยาเขตอาชีวศึกษานครปฐม

งานแนะแนวฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา โทร. 0-3425-2790

จดหมาย 1 2  
จดหมาย 1 2  
Advertisement