Page 1

PORT FOLIO Karl Edvin Hellborg Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Institut for Bygningskunst og Teknologi


Karl Hellbo rg Född 17/10-1995 i Lund A r k i t e k t s t u d e r a n d e : K ö p e n h am n (+46) 070 630 22 37 k .h e l l b o rg @ g m a i l . co m Nørrebrogade 32B Program: AutoCad, Rhino, Sketchup, Adobe Ai, Ps, Id, 3D Studio Max (grund) Analog: A l l m ä n m o d e l l f r a ms t äl l n i n g Gipsgjutning Laserskärning Tr ä , a l l m ä n k u n s k a p o m v e r k t y g o c h fabrikation S p r å k k u n s k ap : Svenska modersmål Engelska flytande D a n s k a , n o r s k a k o n v e r s at i o n Intressen: Matlagning, techno, konst & kultur


Utbildning

E rf a re n h et

2017-2020

D et K o n g el i g e D an s k e K u n s ta k ad e m i s S k o l er f o r A r k i t e kt u r, D es i g n o g K o n s er v e r i n g B a ch e l o r i A r k i t e k t u r

2017-2016

Lunds Konst och Designskola

2016 ht

30hp

A r k i t ek t u r o ch D e s i g n H i s t o r i a , L u n d s U n i v er s i t e t

2014 vt

30hp

K o n s t h i s t o r i a o c h Vi s u e l l a S t u d i er, L u n d s U n i v er s i t e t

2014

G y m n as i ee x am e n , K a t e d r a lskolan, Lund Samhällsvetenskapsprogrammet

2019-

Filippa K, Köpenhamn Butiksanställd

2017

A r k i v c en t er S y d , L u n d A r k i v e r i n g s a r b et e

2016

S o l o c h S k u g g a, M a l m ö S h o w r o o m an s t äl l d

2014-2016

H er k u l es B ar, L u n d B a r t e n d er, r u n n e r

2015

A l f r e d o s P as t a, L u n d S er v i ce

2014

StadStudio, Malmö S o m m ar p r a k t i k R e n o v er i n g av h u s , Å k a r p , Harlösa


Mitt namn är Karl Hellborg Jag är en arkitektstuderande som drivs av nyfikenhet. Sedan konstskolan och under min tid på arkitektskolan har jag försökt utveckla en balans mellan konst, hantverk och funktion i mitt arbete. Detta är något som inspirerar mig och därför försöker jag ha dessa komponenter ständigt närvarande i mina projekt. Min pågående bachelor avslutas till våren med en praktik som gäller i fyra månader. Denna portfolio är en samling av mina projekt från tiden på skolan, där jag har försökt göra ett balanserat urval i form av ritningsmaterial, modellfotografier, skisser och visualisering.

Karl Edvin Hellborg Stud.Arch.MAA k.hellborg@gmail.com (+46) 070 630 22 37


INNEHÅLL

E t t Va n d r a r h e m i L a n d s k a p e t

Ve r k s a n a l y s Vo r F r u e K i r k e

B o s t a d s p r o j e k t i Ti n g b j e rg

En till En studie

Bibliotek i Kødbyen


E N VA N D R I N G I L A N D S K A P E T Vandrarhem på Møn, D anm ark Projektet tar utgångspunkt i mötet mellan arkitektur och landskap. Hur utformar man ett vandrarhem i ett öppet landskap, där den ändlösa horisonten är ständigt närvarande? Vandrarhemmet landar bakom en kulle, som ett sista stopp, innan landskapet öppnar upp sig mot slätten och havet. Det handlar om att undersöka och respektera de landskapliga kvaliteterna. Det att gömma sig i landskapet.

Tidig skiss│Vandrarhem│Termin 3


Landskapssituation│Vandrarhem│Termin 3


Programutveckling│Vandrarhem│Termin 3


Fotografi│Horisont│Landskapsmodell│Vandrarhem│Termin 3


Landskapssnitt│Urval fasader│Vandrarhem│Termin 3


Plan│Vandrarhem│Termin 3


D I G I TA L V E R K S A N A LY S 3Ds tudio Max Som referens till vandrarhemsprojektet och introduktion till 3D visualisering. En studie av arkitekt Per Fribergs sommarhus i Ljunghusen. En 3D modell utarbetades först i Rhino som sedan importerades och bearbetades i 3Ds Max.

Exteriörvisualisering│IT-kurs│Termin 3


Interiörvisualisering│IT-kurs│Termin 3


VOR FRUE KIRKE En verks analys i fo rm alestetik C.F Hansens inflytande på den danska arkitekturen är stor. I projektet utvecklas analoga rittekniker med blyerts. Parallellt under uppritningsprocessen besöks och diskuteras verket samt arkitekten utifrån begrepp som monumentalitet, estetik, stadsrum.

Blyertsteckning│Beskurna, Originalmått 2000x1000mm│Termin 4


Vandrarhem │ Tidig skiss │ Termin 3


KOLLEKTIVET Bostads projekt i Tingbjerg Tingbjerg är ett omtalat område utanför norra Köpenhamn. Det står skrivet på “ghettolistan” i Danmark vilket innebär stora sociala problem för området. Som en lösning på problemet har en ny lokalplan utformats med syftet att förtäta området med 1000 nya bostäder. Som utgångspunkt i att försöka ge någonting tillbaka till Tingbjerg föreslår projektet en ny form av bostadstypologi. På byggplatsen fanns det tidigare en problematisk länga garage som gjorde gården otillgänglig från gatan. Dessa rivs ner men man bevarar de gula tegelstenarna. Den nya volymen placeras med respekt för de befintliga husen och öppnar upp gården. Byggnaderna utgörs av verksamhetslokaler i bottenplan, för att aktivera gaturummet, ovanpå placeras bostäder i form av prefabricerade moduler. Programmatiskt är planen tänkt som ett form av kollektiv. Där man ingår i en större gemenskap. Modulerna fungerar som självständiga små bostäder med ett mindre pentry. På bottenplan finns gemensamma ytor. Bottenplanens fasad utgörs av det ursprungliga teglet och modulerna av plywoodpaneler.

Situationsplan│Bostadsprojekt│Termin 4


Perspektivskiss│Bostadsprojekt│Termin 4


Kontextmodell│Bostadsprojekt│Termin 4


Flöde, modul│Skiss│Bostadsprojekt│Termin 4


N V

Ö S

Överst, Planritning, markplan│Planritning andravåning│Bostadsprojekt │Termin 4


Modellfotografi│Aksonometri│Bostadsprojekt│Termin 4


Utval fasad│Tvärsnitt│Modul│Termin 4


Prefabricerad modulbostad av massivt trä

Plywood som utvändig beklädning

Djup fönsternisch, ett rum att vara i

Helgående fönsterparti, till verksamhetslokal

Gult tegel, helstensförband

Konstruktionssnitt│Modul│Termin 4


Planritning│Enskild bostad│Modul│Termin 4


Modellfotografi│Längdsnitt│Enskild bostad│Modul│Termin 4


ERIK CHR. SØRENSENS EGET HUS En till En studie i Detalj En intensiv materialkurs under loppet av sex veckor. Ett utvalt verk besöktes och analyserades. Diskussioner om materiallära, tektonik och detaljens betydelse var grundläggande för vårt praktiska arbete och förståelse. Ett konstruktionsutsnitt från innervägg visar övergången mellan pelare och balk när studerades med ett innesittande fönster.

Byggprocess│Materialkurs│Termin 3


ISOMETRI 1:5

Axonometri│Färdigt utsnitt, mått 600x1400mm│Materialkurs│Termin 3


BIBLIOTEK En s tudieplats i det off entliga rum m et Projektet tar plats i Kødbyen, Köpenhamn. Stadens gamla slakteriområde som under det senaste årtiondet har utvecklats mycket. Idag domineras området av gastronomi, arkitektkontor, barer, nattklubbar, kulturverksamheter och en skola. Biblioteket blir ett tillägg i denna atmosfär och fungerar som en mötesplats. En stor vikt i projektet är att undersöka vad det innebär att studera och försöka tillgodose dessa olika behov med den stora läsesalen, grupprummen och den enskilda läscellen.

Skiss│Bibliotek│Termin 2


Fotografi från byggplats│Bibliotek│Termin 2


Konstruktionsprinciper│Bibliotek│Termin 2


Läsesal

Grupprum

Autrimgård

Individuella läsceller

Soffgrupper samt tidningssamling

Entréplan, kafé, dubbelhögt tak

N Ö

V S

Planritning│Bibliotek│Termin 2


Fasadstudier│Bibliotek│Termin 2


Axonometri│Bibliotek│Termin 2


Modellfotografi│Bibliotek│Termin 2


Modellfotografi│Bibliotek│Termin 2


TA C K


Karl Edvin Hellborg Stud.Arch.MAA k.hellborg@gmail.com (+46) 070 630 22 37


Karl Edvin Hellborg Stud.Arch.MAA k.hellborg@gmail.com (+46) 070 630 22 37

Profile for Karl Hellborg

Portfolio - Karl Hellborg  

Karl Hellborg - k.hellborg@gmail.com

Portfolio - Karl Hellborg  

Karl Hellborg - k.hellborg@gmail.com

Profile for khellborg
Advertisement