Page 1


web source: www.khasskhass.com


web source: www.khasskhass.com


2 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 3

web source: www.khasskhass.com


4 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 5

web source: www.khasskhass.com


6 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 7


8 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 9

web source: www.khasskhass.com


10 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 11

web source: www.khasskhass.com


12 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

web source: www.khasskhass.com

/rgf ÷ 13


14 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 15

web source: www.khasskhass.com


16 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 17

web source: www.khasskhass.com


18 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

web source: www.khasskhass.com

/rgf ÷ 19


20 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

web source: www.khasskhass.com

/rgf ÷ 21


22 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 23

web source: www.khasskhass.com


24 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 25


26 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 27


28 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

web source: www.khasskhass.com

/rgf ÷ 29


30 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 31


32 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

web source: www.khasskhass.com

/rgf ÷ 33


34 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 35

web source: www.khasskhass.com


36 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 37


38 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 39


40 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 41


42 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 43


44 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

web source: www.khasskhass.com

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 45


46 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 47


48 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 49


50 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 51


52 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 53


54 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 55


56 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 57


58 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 59


60 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 61

web source: www.khasskhass.com


62 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 63


64 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 65


66 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 67

web source: www.khasskhass.com


68 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 69


70 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 71


72 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 73


74 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 75

web source: www.khasskhass.com


76 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 77


78 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


n]Vbf÷gn]Vbf

k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 79


80 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 81


82 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 83


84 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 85

web source: www.khasskhass.com


86 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


k"0ff{Í – !#&

c;f/ – ;fpg @)&@

/rgf ÷ 87

web source: www.khasskhass.com


88 ÷ /rgf

c;f/ – ;fpg @)&@

k"0ff{Í – !#&

web source: www.khasskhass.com


web source: www.khasskhass.com

Profile for Basu Shrestha

Rachana 137 pdf  

सदाको झैँ पठनीय कथा, कविता, लेख र सम्पादकीयका साथ रचनाको १३७औं अङ्क खसखस डट कममा उपलब्ध छ | प्रतिकृया khasskhass@gmail.com मा पठाउनु होला...

Rachana 137 pdf  

सदाको झैँ पठनीय कथा, कविता, लेख र सम्पादकीयका साथ रचनाको १३७औं अङ्क खसखस डट कममा उपलब्ध छ | प्रतिकृया khasskhass@gmail.com मा पठाउनु होला...

Advertisement