Page 1

RvZxq I ivRbxwZ ! ", &'

$, % &! &( (& * &% ) ред - &. / 0 ред , 1. - 4 3 & 5 '% * ! 0 6 & 7 5 , !! 8 1 ! 9 5 :. 8 1 ! . ! . !; ред/ 5 < . ред!! & 1 ! 5 = ., ; > 5 .ред 1. - 4 3 & ! ? ?& , @ ! Aред BC @ 5 ?D E ред FG @ H 5 / I ред 1 ред ! /" . & , * 0 - & 5 редJ 5 & -/ , 0 K= 5 ! . & ред !! @; 1 !5 L 15 ! - 9 5 ред . ?D E . ! M . ! &? &' E NO K ! 0 & 9 5. ! 1. - 4 3 & & ред / 5 1. - 4 3 & PQ R ред& K &* SET ред1 .U / 1V K / ред !! @; 1 ! 9 !" 6 W !ред 1 !! :. 8 1 ! . ! &! &( ! ; ! BX @ ред @Y 5 Z , / 1. 4 3 & / PQ &6 K ред ; ![ * ! ;5 Hред E M 5 !! & . !& , 9 E < !9 5 \ ред < ! K9 " 9 & редI '% ред . 9 5 ] . !] . ! PQ &* ^_ ред . @; :.

Tuesday, May 06, 2014

/ 6 & -/ ред K ! -/ , &! &( ` !; . ! 0 K ? 1" &! &( /. ! K .! P 3 H ; 3 H 7 ред 8 1 ! 9 !" 6W ! b K ред &* ; [ b 3 H 7 ред !! c1 ! Z ! 1 U, L 6 /& ; d 1 ![ . ! , 9 & e1 1 Q, F ' 5 ?D & &' 9 5 & ! . & .ред 1. - 4 3 & & ,& 1 ! 5! ред K= . 9 && : ] g 6 OE K= & ,! && ,& && , & K= & & . 9 g ред ! . 6 IG K= ред L 5- h Z !U ! 6 FG K= , U ! && 6 FX ,1! -] ! & i 6 IG ред S ![ * ! ! ред K Q j BB ред &Q j 6 @ ! B &' H kG/IG 6 & 6 @ ! W 9 ред WmXI L . & n o & ! & OE 9 ред p . -' .n K ред WmXX ! . 1"q o K V ! .? /r! K .! s ! o p .- ред ; . 9 & / . & n ред WmXm .! s & V ! .? 9 ред WmmB L .? K ! & K ред mI 15 ! H! 1 & @6 & & .? &K 5 K ! @6 9 ред & K 15 ! / ред WmmW 6 BGGG /" L ; g & K 5Z 9 ред .? * K ! 5 K K ! &ред .? K ! 6 % & d ` & r, t . & ! * & EQ, &c H Pt c Z 65A !P 1u R ! 6 -/ &E Lред L 15 ! ; d . ! -v 9 ! ред 6 w 9 ред !@ . ! /

&

cтАЮ├┤v 3


M & Z

0

c Bk 9 । ! 1 U 9 । J> & K= & 5 & ।F 8 5 ?D & && && !! Q= <@ x 1 !। & ! . & 9 ।K 1! ?D E . !5 @; 9 k& । 06 । 9 J !] & '% 9 A / । U . ( ! ?s & , 9 5. & /5 '& .। PQ -/ K । / & ! K !. ! U ! ,!! 1 ! & /5 d 6 .। 1. ! ! ( , & * !9 & &% । :. 1 ! & ! 6 .। & K z & (/ ) '& , & 1" K z / - ! -i 1 ! & / / & J { !g 6 .! P ! 6 T । Q & 1" K z.! P i ( 5& । & K z .! P । .! P K z ! " |&; 6 / & 1 !5 / / c& &' ( & &) e ! " &} 6 T & 7 / BI & & & ; . ! ? ! । & 1" K z .! P - @x ! (5 ) 0 & , J { !g 6 & । - ! 1 ! 5. g 5 . .! P & ।@ /A K 6 & ! /A ! [! >। . ! P 5 -! D ] 5 1 1 । ! " 5 6 5 1 & 6 - @x ! (5 ) & 9 । H -! % &( E H @ ; , / c - ! % &( & । -! .! P - @x ! ( 1.) 7 & , - ! !z5 ] 9 / - &. / c &} । &

K R

Tuesday, May 06, 2014

?D

E . ! !; 1& 5 ! . 1! ?~ (Fk) ! && K = ।1 !& K ! ?s• 5 । € && & &( H ! ! & । 1 &( 6 ; ।1! ?~ & -. !i , 1! ?~ B ' && । 6 && c! & ।1 ! cK &( 6 5 । m 6 1! ?~ ! & . Q &b 5 / । !i , / 6 1! ?~ ! 0 1! / / । • 1! ?~ / & । : B 1! ?~ & -.1! !&. Q K 8 6 1 । Q K 5. & i 1! ?~ 0 = ! । 0, &' 1 & e ! = । • 5 / ।1! ?~ & & & । &( 6 & ; । &( 6 5 1i ! & , A 9 ; " OE ।

!"

#:

%

{

1&: ! & , U ! ! @ 9 J; ।&' & ! & & { 9 1 & &0-& { 1&: ! 6 H ‚ { & ,' U ! ! @ ।'& ' i U ! & { 9 !"&

9 J; 5 ! & & { 6 & । w&Z * { @ K& . [ ! 6 w&Z { 3 v ' „ /&' J ; 5 & -$! { &J 3 S & ! c !। ? ~ , & ! WmCB …

। !;

c„ôv 4


Q†

&' J 3 । { &b @ ! :. ! ; 6& / & U/ U &; & ?~ । ‡ H d ?ˆ :. !; && @ ; &' ' e Q & ! ? । { 9 & , & ! c ' &' H6 &3 ` >। & ! c&' H6 1 ~/5 @ .& ?~ । & ,‰ U. 9 & &' & ! J\ ! - @ @r dˆ &। । { / ' Š_ K& ! ? %

# ( !* + "

&' , -

(

)

+ @; !g &

,

5 0 / H! ; ? & । !& K& !g ! w&Z @; !g . ‹= ?} । & ,/ . & ; = & c @ H । @; !g . &} । 6 c!g e !g w&Z & ' 5 & !; Œ | 5 Q ; & KiJH @t & [! ।!g ! . w&Z T @; !g । w&Z * !g * K& ! • ! Q . -9. = Ž @ h Q' & , KiJH :. Œ | 5 Q ; & 5 o U &; & । mG c U &; & । & , Ki _ ! .। & K. c Ki& &। !g * K& & , K i & ' , & 5 .' . -* &। & .' - * SET &। & , & Ki JH ?! ; /! $ &3 L &, ! & U &; 5 & [Œ & 3 _ &। ! Q -9. = & , &M * 3 H T &M 5 !g ; &M ; x ct ! ` ! g - w&Z . 9& 3 L" ' ; @t & [ ! । & ,

& i

Tuesday, May 06, 2014

\ & , / \ / !g 15 ; , . & 5. \ * 3 H। • WmmB C j & ! g - w&Z L" H• 5 • \ * 3 H &&' • \ (& ), x 5@r * &&' x @r ‘ (& ) &' c & \ * & & & । !g * K& & , \ [/ &M * &M ; x , 1& ! g - w&Z L " [/ * & & । c. ! g - w&Z mB !g L" ' ; @t & [ ! । & , Q 6 &M * 3 H & &M ; x । !g * K& & , … @ [’ '‡ ' & !g ' P 51 &1! Q Q !g & । & , BGWk ! ! !] ( ! )' ! ! * / >। & &* . ! ; &N& 5 &. 1 K K , ? . SET । !g * K& & , BGBG !; z. & !] ( ) & t& 1 K । & , & !g &N & 3 ( 3 , ! & t& ?ˆ S 6 &' @ / । & & t& ?ˆ S 6 &' / @ / 7 &' &। & ,&' @; !g 1 &1! Q c :& . / 1!g &* & !g ! g & ।

) -

15 Q &' 1 K

1‘ & -9 ! & ।

#

+ /

/i { ? !g Q ! U! :. Q 1 !0 & &' 1 । !& ‰ % /i { 9 & @ &v x 6 । & , Q ! U! ! { Q H 5 !; &* ? !g &' . T &* !9 ।&' 5 1‘ / / HA 5&& & 3 3( 0

c„ôv 5


# 0*

* 12 3 * 4 5 67 ' 9! :: *

8

K

@

I!

6 0 &&

!

&

A &&। !& 1 S K | / H ‚ [’ । ! Q O -> A ।? % A ?s & , . |&; 1( & \ .। 1 ( @” &। & , . |&; S!, , 5 ! -!! H! 6 K । . h1 ( !; ! H! K &। ! & % ! e ! 1• , - . K ! 1 Q K$; , K ? _ & ? s 1 ! , 1&: . !, A - @x & ! K$; 1 & , - 5& : , A “ & ,1 , !E– ! 5 ! . ; ! ? % । 1 WW ‰ “ 6 ! !i &&। “

;

d

# ! '' ! ); *< * & @

&

5 । ।

5

?D

!

& &i&

5

1

H ‚

!i

1 : :

E .

'

! 3_ 5 H , / ! [* 1Nt !6 E NO & 5@ K

!& ! g - ! 5 1. 4 3 - 'r " ! g ! 36 w&Z ?‡ @ & ? " ! Z । . & " e ! Z । ! & e6 & , . 651 & ।

Tuesday, May 06, 2014

&K !—

!. ? 5 &K &( K“ Z • Z . &‘ 5. 1 । .- & ( &( &) ; " &( 1. ) !! " 5 1 । & & & & ! e d3i 1 , &* &" & ! K 5( ) 5 । . 1 @ !g i K& 3 T 5. ! Z & । ! !g 6 ? K& !/ K — ! : @ ; & । ! @ , 1. 5 J { !g : @ ; &। ' Š_ !g K& @ ;! & । 1 5 !; ! Z 5 /r! &* P @ & & । /5 & -ˆ w @ । @ & 1 1 1. & ! ! @ & & &K 1 J q@ 1 । 1 H Pt & e5 H ` 7 ! (1. ) । ! g - w&Z : K& ! g - w&Z * @; !g ’ !g 0 % 1. 4 3 6 & । A 9 , @; !g 5. 1 K & i &E L Z & &% 5 ! -&@ । !@ > ’ !g @6! 1 & , & &E L - / Z 6 ! & & 5 H! 6 ? ?˜ = &। , H! = && ! ! . & । 5. !g & ,!g e @Y @; !g & , &* ' Š_ & i 0 & & 6 & । &* / / @ , & &। & i / . H! ; , 5 & । 1. 4 3 ! w&Z : K& 1. 4 3 'r " ! g - w&Z @ ™ ; K । w&Z $ & !g , 6 !g [ .[, J { @ !g 1 :– ! !g c e ? % । ! 5 \!g 1 ! 1! w&Z * '& & -ˆ @ Y & & । & e & ! E . ! & / -/ ?Z , @ 0 K . 1! & ,@ - / . SE T 0 " >। 0 / & ! & c ? 6 , = &E L & &% 5 &। š /i { - ` ! & ; '% ?! . 5 K & -› 5 /U , &*

c„ôv 6


&% , &।’

K. &

\!g & , ‘/i &t6• ।

& &%

{ / & &* 1!

FG

w&Z A 9 , ?D 9 5 = ’ 1œ M . D& L" 5 w&Z । & ! : 5 & e 6 -/ " & H 6 K e ! । @; & i! K 1Q & ? s 1 ! । & 1. 5 '/ K ?.' ! ] ! && ! @6! 1 & , E . ! NO : . ! & &E L SE -/ । A A @ & @ । "K e ! । ! @; & i ! K 1Q & ? s 1 ! । c e &WGK . ( ! , &-F! ! ! • • ! &' &-WG! !. – । & ! ; 6 & " c & . ‘ ] . ’ ! 1 । 1.. ! K । BGWB /i { / @ ’ । ; 6 ! >— K. && ! & , । 1 ! । BC @ : ‰ ' 6 9 • ?D E . !, ’ 1. & K( । FG @ H - 5Z ! ।

=# 1t1t &% & ' OE 9

J!

5 ! J!

& @6! 1

। 5

1 K !!5 ! । & , ।

& , 9 /= . !! 1 ! , = &.

!!5 ! E M !। !& & , ‘1 ! . !! / .। 1 ! = & , 9 1! ।1 1! J ! Q 1

Tuesday, May 06, 2014

0

0 .

।’

1!

&

, 9

.

@ .

H 6 E ?L ! & & , ‘ /5 1 5 !!5 ! Q 1! J ! & , “- ., /. , 1! .Q . ।” ! . .Q ’— & & OE । & && L E „ !!5 ! & , 9 /= &E L ! ! , = . c । -! ‘ . !5 = && E . ! NO : . !5 Q K ! ? % । !!5 ! = &i3 & ?s & , ‘ . T1! K ! !।’ !!5 ! & -ˆ ! 5 &i & 0 d ! ' Š_ & i & , / = &E L !9 - / , . ?D 9 !!5 ! ’ । @ , ! &— & 5 = @- &। Q @6 ! 9 , &5 . 9 A !!5 ! -/ 1› 5 = &* `. । • ?L % ž/ । 5 & ! @ , ?L 9 & -/ K । . & 6 !!5 ! 6& । 5 ( '% S 6! , L & - 6 && , & K= & , ,! && & ! ;!9 0 9 ' Š_ 1 । = &E L L 5Q ~ 6 !! BB ! ! 1 । 5% 0 6 & , o K ( ) & & OE 9 WmmB & & ' ?s ; / & । L .? * (.? ) K ! & K । WmmI 15 ! H! !!5 ! ; 15 ! / । BGGW &K !!5 ! 5 । & Ÿ &; 1! = ; .] 5 । BGGX 8 [ ’ &! ' &K !! 5 ! 9 5 Q । BGWW &K 1 = &E L & &% 5 c @ KZ &K ! । • 9 &K &' … 8 5 ?D & K । L 15 ! । L !!5 ! 0 9 ' z 5 & & । & * WX @ 5 15 ! ! & .! ‘ !!5 ! 5 9 ।

c„ôv 7


! ! 5 ! @6! 1 & ,‘ 9 1! ! । • / & ;, / E Q , 1! \ 5 । 1! && । . 9 & 1! &% & ।’ & -i & ; & _ & , ! & . 9 &E L & !! 5 ! । 6K BC @ E '& = , 9 5 !!5 ! 0 . Q ¡ &1 । !!5 ! '& & ,‘ 9 . E ।’ &* K. !!5 ! @6! 1 & ,‘ E 5 9 : . 1! ! ।1! .- & , 9 - & । E 1 1! , ! Q &। 1 ! J {!g &. & !। & *!! 1 1 1! 0 E ।1! ! 5 c 1. & 1 U ! & .। 1 ! & !, K Q । K= 6 ।1! - & !, & 6 ? & । • 5 ! Q ।’ . E & 9 &E L - / 51 9 H । & & !! 5 ! & , ‘1 ! - & !, 9 &} । • / - & E ! Q &, 1!& । 1 1 E & । & & !!5 ! & ,‘ &.! ,1! &। • 1!& ,1! । E 5 1 9 0 । & & !!5 ! & ,‘ E & -/ 5 .1! .Q ¡ & !। • E -/ J । 1 :. 6& ! >, 1 9 &* &% & । & & !!5 ! & , &% ž? 1 । / & ¢ । 9 Px > K. !! 5 ! & , ‘1! 5 . @Y। 1 ! ! , 9 Px . & ¢ / &। E ?L !!5 ! &E L5 - / . !। • && 0„ &i& । ? & & . !& , ‘1! J! &K &। 1 & ,1! &? . / &?

> :* //

? @

Tuesday, May 06, 2014

!

!& . & - ! & V ! .? ; d 5 15 ! 1£ QQ &N (…F) • :&3` । & M 1 । :. " - Q &' . & - ! & V ! .? ; d 5 15 ! 1£ QQ &N (…F) • :&3` । !& - … . 1 । @ & !& X 6 . ? K K & & K K &b & ! & V! ।Q 9 9 " /A . 1 :> । , Px /" & E & K K _ c &b 6 & & & - ! & V ! .? ?– &N । QQ . ? ! P ! !3 & & 1 &N ।& ! . 1 & & । . 6 ? ( 1.) ! , !& - … . 1 ? h 1£ QQ :&3` 6 • Q / । 6K QQ SE 1 &% ?L . T K ˜ ! • !3 * ।V ! A 9 , && WG V! QQ ! . 1 ? ! 1 । 1 & Q । M -/ , . & - ! & V ! .? " ( ; . J! । . 6 - @x ! (5 ) &s , . & - ! & V! .? & K ; d 1£ QQ &N । T 3 ‡¤ ! - & & ¢3 । && @ :. H ! ; V ! ! ! ; ! QQ n .? Q T 3 Q । @6! - & ; , V ! .? ‡¤ । ! " c . ! । & . 6 !! @r K & 5 5 । 1£ QQ &N @ & . 1 - b V! ¥ * । !& : V! ¥

c„ôv 8


* 1 /

-

! & H- ! ? /5 । . && ! ?` & !

6

B:

1

-A - 1

;

K

&& ! & ! 9K * 0 & -z ] ' œ V ! .? dˆ । V! ! । ! * ! P ! Q c , 1£ QQ &N & V! : n !; K ! । % g ।

*

C! !

?

; i

6 & ./ 0 , K K , & ! . @Y, 6 / > 1! @ ! 3 9 !? ¦ ?` 5 1! ! !c v &L ![ * H । & @Y 1! -v ! ,1! ` &* 0!। ! । /˜ ! c 6 5& ! &' 1. 4 3 % 5 ¦ ?` 5 Z ।@ , S! 1 & /! ? ‡œ , ! 1! / ‘˜ ! K ! [*, ` !c K ! [ * ? ‡œ। / `,/ c !? ` ( ?! ? )। & ! & N ?ˆ 1 ?ˆ ! {S ` , & * -" ` , &K & ? `। ` & 1! { @K ` 6 !6 । T /! { , ! -" ` T5 { । &” , J; { @6! T. - " ` , / @; `। ` 1" J 3 ? ,/ ' 5J 3 , : । . K ` ( ? §! 5 ] ) :.. ` . 1 ¨ 6 ` ( ? §! Q )। :. ? 7 @6! T. { । { 'v !; ’ 6 & , . ’ ` / {&6 , { % ! ! । r !. & &% K ! ? Z { & 6 6 । { K ‡ । { &6 T 5 . /& , 6 & &* । &' & {, / iH / L ! ; ! J; ,/ K !; ` &* @; । ! & ; ' H K ।& ! J; &' &N & c ! {& & &K 5 1! r !. . &% 6 & ! ।. ' , S! 1 O; & . , 1" ! 5&' 1. 4 3 & K" । , S! 1 &' @ & ।!A 1 & 1" dˆ & & w

Tuesday, May 06, 2014

5 J! & 1 । / 5 1& & s H &% Q • &‹ | @ H &' S! /5 c !; ! । S! /5 | . 1 1 5 5 / । ! 5 / &‹ ! [* । & -ˆ 5 1 . & &% !3 । & ! । @6! -: S! 6 @ 5 . 0 ; & i KA ! % Z ।!A 1 ; 9 &‹ 1 6 & 5 . 0 & i, / = !; 1. & 5 , : &t !! 6 &' { & &% / & , ( .। O; , !!- & = &. Q 5 । . @ H @Y ? Z &6 । @Y ?Z {& &% & । @Y ? Z 1. 4 3 H & H ।&' / / , & £ 1! /5 .; S 6 ! ।! !© ! { % 6 ।& ' & ! wJ ‡ > । g । BGW… 1 & !6 -` , • . * ! OE 1. 4 3 % ª! @& , / BGW… & &K !; ! Z ! « & 6। & ! /- & Z , /! |&; & / , ! & !6 ! 5 & / । & . T

6 E'- FG * 6" L ‰

!

6

H !I F JK

! ) ] c ' ¬ Z !; WF -/ &b । !; K 1. 4 3 H & K 5: Q 6 & -/ । 0 & &* 1 K । @H & …G e ! . ¬ Z । & ! , ] c ' ¬ &b !& & /" BF 6 &b । ! ; WF -/ । WG ‰ ! 1 & . । WF !; K 1. 4 3 H & ! ।: “ Q 6 9 & J -/ ।1 : @x& ¬ ! (

c„ôv 9


Q

/5 & - / !! । . WF - / !; !A ¬ Z ।& S 1 । & ¬ Z && ; & 6 ! ` ! && । 9 & i -. !. , & । IG & !; ! ; ! ` 5 । BF 6 & WG !; ‹! , ‹! 5 &* 5 6 । ! , &. 5K Q 8 & -ˆ @ " 6 ! & 6 5 Q 1 । Q $ 9 । 8 S 1 $ K , c ? Q । !; @ K @& V ! & Q ! । 5. @& . % 5 c ! [ ; । 1& Q & i5 । ] c ' ¬ @; @6! 1 & , . ¬ e : & -ˆ -/ K > । & S 6 & Š* >। !; ; cc 6 5 -/ । & . ¬ O; ‰ ! -/ S &* . &। ‰ &. . ¬ / K. ¬ / &। 1 5 , !;. . ¬ ( ( &) K ; Kr 1 e Px । ! '& &v x , && -/ K &K r 1 Px ] c ' ¬ । = 6 w , 5 , , BG 5 । -/ ! 5. K r ! . r & ?L 1 5 c !. r& / । . Kr ; & K ! [* !i & 6 । = & -ˆ ! & K & ‰ ~ !J ' 5 6- d । ¬ / & : && @6! 1 . @Y ‘ Z ! / ] c ' ¬ Z 5 1 1% 1 ’। 5. ! m…I ' । ! ; XC ! WF 5. ¬ 5 1% @ । & ! & , š &K Q Q 5. । 1% Q = । = 1 5 & , ?} / > 6 @ H 1t S 5 = & -&।

!*

!

JM N O

Tuesday, May 06, 2014

?D . ! !! /

5

E

1 ! !" 6 c

। &* J { !g , &5 & H 6 % &( S E & Z । !! @; 1 ! 9 c !, & 5 8 Z &* 6 & । .! P 5 6 &' & & &} &% ।/ & K z .! P / 9 & 5 । @ 0 ! ! ! ( ® & , ‘ !! 1 ! / c & *? 5 । &! &( 5 ! " & ।1 \ ! !; Px -& &।’ J { !g 1. 4 3 'r " ! g - ! w&Z 9 WW 1 œ M . D& L" 5 । &! &( .! P A 9 , !& : &! &( . ! P 9 @ 1 ! !, 8 & i 6 & % &( 5 &! &( . ! P ?] Z । K & ¯ ! ? / / c 8 S ° 5 5 । - 'r " K Z &! &( 5 % &( S Z । .! P ! ® & , -i 1 ! 1 WW "-i ।/= *; v = L 15 ! 55 ?D 9 , 6 15 ! ; d . ! ,&& 5 E K K NO ! 1 U, L 6 J> & ; d 1 ![ ,6 V! ; d 1 1 &' B 8 5 & . & , 1 Q , & , 5 Q & .~ ,1 ! ! , ?~ , •◌ !, 1. ! ? ! ! , 9 !, ! . Q , 5 ! K K । @Y & & 5. ! & , !" & & । - & ( '% e 5 ।& K z.! P 5 0 1 ! , !! 1 ! & 6 J { !g 6 && & K z E & Z ।.! P

c„ôv 10


&} SET 9 % &

&%

। 9 &t

6 H

।.! P

&

Q & !

5.

0 >। & 6 5 &% । & । BI & & ! ] ' Q . ! ? ! , & & -ˆ ! " । ।‰ & H 6 1 ? % &( .! P 9 !- Z 5 8 Z । = & 6 5 ।.! P 3 H &} 1 । & ! ( 1.5) ! . ! ²[ s ‰ 6 5 6 J & ,@ & &% 5 । ‰ & x 6 B ! KZ Z H -! .! P 3 H & * 6 5 । -! .! P 5 & , & * & = &} 6 5 । & /A 5 0 H >। K= . && & ? ! K z .! P 5 1 ? ! , J { !g 6 .- !. 9 c &5 ! Z । ! K z.! P 5 । 9 WG M . D& ! E . ! 5 !! @; 1 ! 9 5 = [ m M . D& । !& & & /i @ 1 U ! ! & &% । @ ® &* 7 । 1 E NO L ! ! & ( : . ! L 6 9 M . D& 1& । 9 WG WB M . D& 1& । L 6 5 1&: ! ® & , ‘ 9 M . D& & 1! @ 5 U / @ & Z !। !& & . D& ।’ . D& MS !; 9 BB & .Q 5 & t , 5 & t , !. , ! ?s , !. [E? s ! ,1 ! • , !. ?~ , !.1 Q & - & 51 Q ।

¸‡gi f‡q Pyc _vKZvg: W. Kvgvj

bvivqYMÄ: evsjv‡`‡ki msweavb cÖ‡YZv I MY‡dvivg mfvcwZ W. Kvgvj †nv‡mb e‡j‡Qb, ÔwePvi wf¶v PvIqvi welq bq| GUv Avgv‡`i ˆbwZK AwaKvi| A‡bK mgq Avgiv ¸‡gi f‡q Pyc K‡i _vKZvg| wKš‘ GLb Avi Pyc K‡i _vK‡ev bv| P›`b miKvi Rxeb w`‡q RvwM‡q †M‡Qb|Õ†mvgevi `ycy‡i bvivqYMÄ Av`vjZ cÖv½‡b AvBbRxex P›`b miKv‡ii ¯§iY I cÖwZev` mfvq cÖavb AwZw_i Tuesday, May 06, 2014

e³‡e¨ wZ Gme K_v e‡jb|W. Kvgvj AviI e‡jb, ÔP›`b miKvimn 7 nZ¨vKvÊ ïay bvivYM‡Äi welq bv| GUv evsjv‡`‡ki 16 †KvwU gvby‡li welq| Avgv‡`i G cÖwZev` cÖwZwU ¯—‡i Qwo‡q †`qv n‡e| wePv‡ii Rb¨ Avgiv 25/30 eQi A‡c¶v Ki‡Z cvi‡ev bv|ÕAvBbRxex‡`i D‡Ï‡k W. Kvgvj †nv‡mb e‡jb, ÔKv‡jv †KvU© c‡o‡Qb †Kvb Nyl‡Lv‡ii Kv‡Q gv_vbZ bv K‡i †gŠwjKfv‡e KvR Ki“b| hw` AvBbRxex‡`i HK¨ bv _v‡K Zvn‡j Kv‡jv †KvU© wQ‡o †djyb|Õmfvq mfvcwZZ¡ K‡ib †Rjv AvBbRxex mwgwZi mfvcwZ A¨vW‡fv‡KU mvLvIqvZ †nv‡mb Luvb| Dcw¯’Z wQ‡jb bvivqYMÄ †Rjv AvBbRxex mwgwZi mvaviY m¤úv`K A¨vW‡fv‡KU RvwKi †nvm‡b, mv‡eK mfvcwZ A¨vW‡fv‡KU Avwbmyi ingvb w`cy, A¨vW‡fv‡KU Ave`yj evwi f~uBqv, mv‡eK mvaviY m¤úv`K A¨vW‡fv‡KU †LvKb mvnv, A¨vW‡fv‡KU Ave`yj nvwg` f~uBqv fvmvbx, A¨vW‡fv‡KU gwkDi ingvb kvnxb, A¨vW‡fv‡KU AvIjv` †nv‡mb, A¨vW‡fv‡KU ûgvqb Kwei|Gw`‡K mKvj †_‡KB Av`vjZ eR©b K‡ib AvBbRxexiv| GQvov P›`b miKv‡ii cwievi‡K 2 jvL UvKvi †PK cÖ`vb Kiv nq| mgv‡ek †_‡K mßvne¨vcx Kg©m~wP †NvlYv Kiv nq| Kv‡jve¨vR aviY, cÖwZw`b `ycy‡i we‡¶vf wgwQj I e…n¯úwZevi mKvj †_‡K Abkb cvjb Kiv n‡e|

" :-! *

*

:

4 !; - 6 P ; H * !* : !Q R' + # B ) - B #। ! •& g ; x . & && 5. & , ©& -…1 15 ! ' e 1£ ! & A 1 . & && ।- .- & ., ! ! - - œ ! & WG . & && & & । 5. ; -/ K OE ©& 1. - 4 3 H & ³´ ! & , @- & ? . ? ! ।1 [/ । &!Z / ! ! ‘& 1 = Q । ।’ . & && !9 ©& 1. - 4 3 & . L [ & 5 । 6 ‘ ’ 5 / 1. 4 3 & š -/ । && &5 & & 0 6 &µ / L / Q6 J> & •, / J { !g -i . & && ।. & K -/ K 5. ‘&µ / L’ & ! । 4

+

: B

*

B

c„ôv 11


& ’ & K & ।& ' . & !9 @& ©& । & & 6 [/ , ! ! ! "& ©& " …k E . & 1 । š ! •& g ; x . & && ' & BGG & । :. & 1 kk… । BF [ ; x ; @ 5. @ & & ? ] Q ! । ©& . & && ! ; 1£ ! & , 1 :. - . 5 :. ˜ - . । [ ।5. & 1 - . ! . 1£ O¶ , !$ ! & ! , :. ˜ - . 1&: 1 ! 5 Q ! ! । &. & & .1 ! , ! ,!! 1 ,!! - . !E . ! &' - œ 5. & && & 5. @ & & । &' 1u J !6 &* ' e 1£ ! & BX @ & ? ] Q ! & ,“ !6 & 1! . ।! । “1 ! :.& & K ! ।! @; !g &' J {!g . & &E L। 1 !5 &E L। . & !9 1 !5 K .।” % '& & - ! • K_ & -/ & । &* . '& ! ! & & 5 । & && Q / / & , “1 ! U - ।1! U%। 1 6 & । !@ ©& 1. - 4 3 H & ! & ? ] Q ! & , “1! !9 ! & । 1! 1 / ; OE । . :& &। “5 &E L5 -/ K &।” ! •& g ; x K ( ) @ & •! & ? ] Q ! @ & &* !"& & ,“ / ! & ; -/ K &, & &E L. &। “J { !g & D !— w ! Z ! । 5 O; 1! , cc D 5 1 । !6 , 6 & 1! & & । & &* , ! K / . ? > । &' & Q …B & ; Q c] ! . 1& 1 & , “J { !g 6 -` . & & & 1! । [/ -/ K । “! @; !g . & !9 ।/ @- & . ? & । &

'

Tuesday, May 06, 2014

! & & ,“ & / & ।/ K &।

! 5. !. 6 •

T U

6G 4

1

K. !6 &* & &E L -/

B ! )

# B 4 ।

,

# XY #

, #) V

B

! > @ Z B:

*। N

# W:

H 6 -@/ i & & 7 &' H ?ˆ ‘ • H 1 H ’ · !& 6 ©& '¬3 “ OE & H • ।! ž ! ¡ E!, ] 5 H & & * & WGG H ' > । '¬3 “ @ 0 . WX z & H ] H ? ! ।1 ? s ! . ! , & ' , &v 5 ! &v ] w & -ˆ ? H ।@ 6 ! 5 H !g ! t Q ! Q • ? ‡; & , 1. V’ 5 && HA !! .। ] w &' / >? ~ !g & ,“ $ OE , &. . $ &।1 ? s 1 ! 3 w H ? ’& z ! ?˜U H6 Z &* S & > 1 ?s .।¡ " ! . & ? ] Q ! & ,“ ! 6 . & । H6 ? । ©& ! ?} & H : . ! &! V H6 ] । , -8 W… @ H 5 OE । & [ 6 & ! ž! && H6 > । “1 1 ! . d? && ! । d? 6 1! ! ।” H &* - ` ] w @ H & : । ! & Q • ! _! V H6 ! ? ! & , “K!˜ & !। S & . Z &* S / &।”

c„ôv 12


! h z @ & -ˆ ; H ? ।h · & -‘ &v 1 .' - , @/ i 1 H & -& ।’ ! 1 H6 1 ! K ? & > ©& & ?} & H 1£ !। , & &' , , &v 5 .' &* ] w ! ž! @ j !; ! >। ' H @ H “ & ? ! & , ,U ,¸ z . w &v & -ˆ 9 A ! @! ? । ? .Q Q ’,1 ! A 9 ’ WI & ; Q= &v & -ˆ &* @! ; ? w । & &? w 5 ? H @ H > & 5 । .z ©& ! ?} & H6 !.!Q & ,“ & 1 ! --9 ।” H • 5 ! ' & H . , H6 ! ž! ¡ c? P& 6 । @ j ! ; ! & -ˆ &* & . H6 & / । • !& : ! ।! ! ' H @ H / ; ! & ! 1 ( V H - & / &* ] ? % ।“ H 6 3_1 * c ! ! % KA, K }A ? % !; ! H6 Z &। Z $ , ZP 5 1 K ? !— 1 ( V H &।” K¹P ! H @ H @- * & , & ! 5 - &º H L 1 K । 6 @/ i & `! & & 'r " @ ? w Z - Z 1 @ &" / && ! ; . H ।- E 9 ¬ ] H Q ! H6 ! -& & Z ! & , H6 ! - &, K 5& & &K @ 0 ? &* & @ H 5 / । • ? ‡; [’ 6 5 / / @/ i &K& E . ! , h ?D - @x ]o j h !! , @; !g / 1. @ \ .' & *v ; Q E 1 ! , ©& @ E‹ 1! &i& । . • …B H ¬3 & H !g [E . ! ।

6 [ )]

& €

=6 O

! 6 ?L !! (F)

!&

Tuesday, May 06, 2014

\

O !!। !& -// ! 6 & =6 6

/

!

1 1

6 0

-/

&'

3

?L

B

6

>

6 P ! Q &

! (BF)

=6 ? P ! &1 ! (BB)। ,! ? t P ! .– 1 & Z ! O A !! । Z @ ’ !M 1 3 !। && b C K 5 & !! । . !! ! 6 !! । !! P ! & K !! =6 ? @ "K ‘ P ! K 1 । P !& d :` &6 5 ! ( । 6 - @x ! (5 ) !QE % 6 & !& ! =6 6 5. Q= !Z 6 ?L &' 0 B 1 1 , € !! && । . 0! 6 ◌ 1 B 6 Q ।

! 5 6 && / । ! O =6 , 5 !! ।

AvÂwjK I UyK‡iv Lie B

*3

1 Q ~ & && & ! 1 K‘

. & '

। !_ & & % &

d i && @6! H ! 5 :. • &, d ` & ; ! g M । !3 ! ! 1 ! &

6

5 &

। &

&

M

&& । ; @6! H M 5 5. & & 5 = ‡ - . 1! ?~ (kk) 5 = M 1

-/

=

c„ôv 13


1 (Fk)। 1! ?~ - . !3 ! ! 1 ! & 1! ?~ (kk) 5 = M 1 (Fk)। 1! ?~ - . !_&& । i U ! • ® & , d` & & ; ; . & Px 3 v & J । 1! ?~ @6! M & !, ! && 5 1 Q & 9 \ - &g 1! ?~ 5 = ‡ M 1 3 ' - & । . d ; M , & -ˆ ' 1 , &. । ! 1 & , ‘ ! . % 1 । 5. " K ! 1 1! । & « i K !i 1! । 1( & =; । ! K c ; & ।’Q ~ ! 6 5 1i , % 6 & % i i &% d ?L । 0 ( % 6 v & c1 । 6 J । % 6 -& 1 i! , 05 & K £ ; " &- ( 1. ) । 1! ?~ । 5@ H 9A / , Q ~ - . 1! ?~ 5 1 && & H । ! H . d c ? । < 1=; / । @ & ! ; ! &* @ । 5. ! && & ! H । 1! ?~ & , ‘ F & 5 ! && K˜ O & && & & ! - & =; &% >। 1 & 5 5 = M i i &% 5 ! 1 । b 6 ˜H & 1 । % & ।’ 5 & 9A / , 1! ?~ 0 = @6! M 1i 5 = 1 Q d` - & ‡¤ । ; 1! ?~ 1 ! ; 1 Q c । 5. 1! ?~ !! 5 । 1 :.& 1! ?~ 5 = ‡ M \ । / 1! ?~ d &'

Tuesday, May 06, 2014

51 Q & ।1 Q! i -/ 1 । 51 Q & 5 ! && 1! ?~ । K ! 1 1! ?~ & 1 । & ! 6 । && & , ‘1! / & 6 & 6 @ ! - 1 । ! 6 @ ! IG - ?Z । 5. & & & 1! ! , - . 1 Q 5 & ! ˆ ! 1 Q ! - . & ' œ ! । 51 Q&& ‡ M » ।’ & ¼ &* J Q ~ ! 6 1. & , 1! ?~ 5. ! ! " । < !& 6 : /" 1. / ‰ 1. 0 1 ! 3Tm e Q ! % 6 1 ! 'P । 1. ‰ Q &0 1 ! , % 6 1 ! 5 @! 'P । .! 9 & & / > । Q ~ ! 6 .Q . ! , e ?½ c "K &' v & c 1 । % 6 1 i! ?L ।% && 5 & , ‘ - S! ; ?Z । / . " Q &, ? 1~ . । 1! K .।’Q ~ 6 15 ! .Q ?~ & & , ‘ ; 5Jt 5 । & / H /" Px >, H /" 1! " 1 & ।’

^

!#

¾ Q .

- & ।

/ :

= . 1 , Bk & ; ;

। & ! & ' -& - ? ! &&b 1• > 1•

K=

<

& "

*

1 ‘ ! !

&

!

! ! 9K । =

!

!* ’

। ।1 । ;

_& 1!

! Q• .

Q

!

!&

!

c„ôv 14


… 8 5 । WB Q† … 8 & । K= ! ; - . = । 1! ; । ? 1! - . Q । 1! - . Q K .।’ & & ˆ -› ! EQ . !। , 1. 4 3 H & K = -. : . ! ; &Ub 1& 6 ; । : FX 8 5 & ; d ।? ~ & i ! & -ˆ ! ; 6 9 & = BG-Bk J ‘ !$ ; H ! ’1 ! &&b । & . , S! 5 &K & -9 1• 1! " Q ’। 1 ’— . & 1 ! &&b ! & ; ! , 1. & , & & & _ ' । K ! , S!, & i K¿ « &K 15 1 & ! & ; ! ! । & , &K ; ;& . 6 &। U @! 1. & ! & ,‘ ! & / >। J ![ * ˆ c .& ' 1! K . । 1! - & ! && { > 6& । { / / >, 6 Q 1 T &।’ & ; 0 & i K¿ ! ! ; &K OE, , ? Px &b !$ ; U H ! WB Q & ; । 1 ’ 1. & 1. ˆ & , &0&b 5 1u H !6 U/ 5 । /= , = .U / 5 > । BGG… & ! / &*&3 H ¾ , &* & . 1r " । 6 & & @ -¹ K / & , - & , S! 5 K 6 6| P 5 6! / &, ; ! &। , S! 5 &E L &. } 5 1À & Ÿ &; ? _ ! Q ?s ।1 & ; H " & 1. & । U c (U ) !— •! ‘ ! &&b 1 5&iÁ/ J% “ @ ’ QE~ K$; , ! & ; ! , & K !t Q ! , 1. & ! 1 , ; 1! ! , 1. 5 “ !.[ @! । ( 6 1! !

A = । -. ; )

Ab¨vb¨ 6

N &

Tuesday, May 06, 2014

F

L _

& N x! 17 / @K ! ! ।1 &v Z & . / - &w . - * 17/ 3 _। & & * !; K . e ? ! w e 1 &¢ .? & 1!z ! &* । " & ! .। ! & 6 < - & ! & e। & š &* ; & &* । ! 5 & . . &* @ & @ । & , ! ! & . !E-9 ! ! 6 U?} A ! - 5 Z। 7 . 6 ! 1 । & 1 6 <S 1 &* E K / K @K ! ! [* , &* । ! , / 6 6 S 5 , 6 5 । @ 1 . 5 6 < 5 । & 5. 5 6 & / & , K ; ! [* 6 6 । &* @ & & , !E-9 ! & Z ! && । 6 ‘ h ’! । - & . & S ‡S i 5 Z &' S / / &% 1Z ! 6 । Q 6 ! & &% 6 6 ! &; 3_ ।Q 6 <S । 1& / i 5 , & ! ! / । Z ! && & ! ‘ •. h ’ $ & „ &v । &* 1 , & ! 1= KA / , & 1 !9 6 < Z / > ! [*। 1 6 ! = & > ।

" "`

> 1 1

'@6! @6! / 1! QÂ; & / । !; ! : ; ; : ! =6 [-& !, / 1 K ¼।

!L 3 B ,!

-

1 (

। i

c„ôv 15


!

& * d -›

', &

&;9 6S & 1 € 6 ।![ * d . -›" K &' K . 6 &। & " ! 1 „ & ; ! & / -& 6 । . d OE /! 1 & / . ! [* 0 / > , ! -› ! 9 51 *’ . “ 6 &। H ; &* । d - › / >, ! & & ! &% [; & । 1 6 .! - & @” 6 & । 6 aC b Q Q ! &b 0 & 1Ã > । Z˜ 1 v ,' ! & §] 0 1! K & ?' @ ! 6 ! .! 1 ।? -& & && ,' & ! 1 & * 0 '। &b 1 1 !. > । 6˜ 01 c &h & Jt । . & 1 P / । !4 0 c 6" &N 5 d 6 । Q ; 7 । ; K. ।1 Q 5 5K > । •! & & ( >, ! Q & । ; / 5 &N % & &1 d -› ! । \ 1 ; ' ' > ( / & : ! ; O; & Ä & < । * & / 1 ! ! . । 6: @ : ! & Å 3 । U 1 & ! A। d 0" ! : -& ,1 " 0 @ ?/ 6 &' c1 !; / ; &; && 1 ! - & ?& । 1 ; ! .। 6^ " Ne / ! [* & & & -& , - &º & O; b । ! 1 1 -.। 1 / 1 - &º JÆ , 0 d & ? = Q ! ।

ci‡`k

g Tuesday, May 06, 2014

f

1 !6 1 6 W । $= F = % 8

= : & । !‘

! . 6 ? K˜ & ?Z ,' ‹ -. , 1! 1 > ।' !. & !‘ @ " = । &K ‹ b &% 5 & @ " । / & @ 7 , & & ! c & &; । Q / = ! ! . ! >। ?ˆ = &‘ । = & ’& i H •! %& ,' & b. & ।' 6 . O; = ।' &' = ‹ । . 0& 5 , ‹ 5 ! . = !, & ,&&,KK, , 5 ।' ‹ 5 &* - . । = &i3 Q .1 ' 0 1! d FX & । K= & ? 1 & 1 1! & -› 5 c & '- . 6 S । !9 = & @ ‡¤ „3 . ?s . & 6 & । @ ' ? - -...'@ . 5 @; M & । = &i& , '[ , 1! & ., & 6 . ।' & ‹ & ।P ! Z ! V & t& & , ‹ & । '& . O &, • > ‹ . 1" 0 1 !6 K । 1 !6 ।' & ! 1& ' ! । t ! ?ˆ । &: 8 & 5 &: ˜ $= &‹ P !। & ![ * ! ; H-1 । . P ! & , ' ‹ O; @ Ç , 9 । = &।'„3 . 5 1 ! 6 1!1 ! 5( ) Q j । ~ &; - & K Q . @ 6 •! &N 1 ! 6 = । & &N , 'P &। ! 1 ¨ ' P ! !;5 । ! & * Q 6 ‹ 0 6 & @& !?~ । = &, & b @K 5 । !?~ & ,' ‹ . 1! Q ; । = 0 6 & / ।' & 5! / & 5 ‹ . & । & i @ ‡¤ ? % , 'P @K . . Z । ! ;.&K ¥ » -› & @; !g @6 “ ! 1 !6 Q । . [/ , @; !g @ 6 @ ‡¤

c„ôv 16


!

. . &।

@6 &K -› Q @- & c WI ! Q Q

" " j # !

/ *

।1 !6 &K /" H

hi & O 1&: ! U @ & ! w & KT = । ; , x & @& & ; Q ; । Z˜ & £ ' । OE ।K ! [* ?L 5Z 1 . 1 & 1 5 । - - &„ &À ! U ! ; 1 " FGG

&3 _ Q c &' -› ? r! P ! 5 ‹ ! -› ! [ * K˜ , , 1 c । & ! K. = !1 P! % 6 /5 5 / ।K ! U & & । Or& 1Q t & @ @ " 1& & P ! ' - & 5. ; ![ * @ । !; &K & @ 3 & / !3 ' :. CGG /"5 & % 3 H 1 ¨।! U 5@ /i । & '- ' - । & & @6! Q ; K ! [* ?L & K 1 . । ‡ ; ?L / । ! & ! 5 ´' t9 6 ! U ?L ।% ;& 5 r ! % ¡ K ˜ K ! U ।!6 5 & ] & =; ! U && - & 5. ; && & , '5 £ & ! ! । 1 ! - K˜ ? Z। ! - & & ।' K @ 0 ! U & , 'K b ... & ! , ।' O! U 6 ! 3 H & 5; 5. :/ - & । - º, % 65 65 kG ! /" ! 5 ´' t9 KK - ! [* । Q ! ?L 1 . !; . & * । c Q -9 !; 1 ¨ P! & CGG & @ K ! [* % 5 । 5. P ! 1 . Q / & ।

H

&1 *

Tuesday, May 06, 2014

*

a

c

*/

1 ! < t 7 H 1N WX Q J । && S ! । && 1 ! & & ' ! ! Q 1 ! !g % ! ` 5 t 7 & । @ H ! !g E | 5. . & H= @ ; Z < t 7 1N । && Q J । &3 ^ 5 Or& & 5 0 ! K OFF ! ! । < ( % c ! r §] & & ] ( Q &) । , < 0 ( && S । & & - : &' ? S S ! / । . 1 & H Px । 1 ! ³´ ! ? ,( 0 ! 1r " S )« % ?ˆ >। "“ " '% 5 \ ।. !; 'r " K Z J { !g Z । . < @; !g ! ! ' ( । 'P c “ ! &i& . । && 5 (& ) @; !g @6 ! 7!& 0 -/A &' |&; -& ! ! &E L = Z &% ; ।

N

#

1

k!

WG & 1 ;* H 1§ @ ] & ! M । :&3` ( @ ! P ! & ! K 5. । 6 ! । 5. & ` & 6 K & !& ! 6 ।1 ! &;& H 1§ &K 5 6। P ! & & 6& & ! K ! 1 ! 5 = 1§ c 'P ( )। & K 1 & * w&Z । BGGm @ ] 5 5. & ` 6 K & । , 1 :&3` = 5. & ! K । ! & - ›K 5 1S 5 = M ;* । ! ?~ ! , = P ! & ` & E । BGGm ! K M । • = !; ;* , । & &K ! & ; @K @; 6 E ।

c„ôv 17


m !

n1 2 , -

o -

Q H

' 5! /g 1& । • Q । K & * ! ‡ % &* । š 6 1u -/ Ë & ! WG E 5 -i & ! 5 ।

!

&

; !& w&Z Q t @ ] ! ! 1• 5 -` ' Z ! @; ! É1 „ - & ¥ ¥ Ki * 5 . @6! = w&Z ! ÉP K! ! 1• !~ x A 9 , w&Z OE É Q t ’ ! , 1! !! & ! 1 -6 0 && / Q t 1• É 1 -6 0 w&Z & & [’ / É ! & ! 0 w&Z ! 1• É :. & ; ! & & 1 É 1 ; !¬ É ' OE 5 K 1 É BGWF [ 1• 5 ! !; & * H˜ ! ; ÉK x OE ! ! A ! 1& , :. w&Z & É w&Z = ‘¥ @ r &' - & & t& / , & &* 1 K ’ & É 1 5 ! 5Q ! ; ¥ @ ’ K_ É & &6 É & * BF @ 55 ! 1 „ * , /$6- & Z H 0 &É

MX R kG ~ t p'

6

t

G

p' ! Ck E & 5 -/ -i & ; Ê` ! E ! । '& ! ; ! , BGGm & ( K Kˆ . &! &( x = Ë & .? 6 & ! । ! Ck E । • = 6 5 ‡S 6 ˜ WkG E । 5. =! 1. K । • ?` 5 K -i & ; Ê`

Tuesday, May 06, 2014

9

!

f

K

!

n

p

'

5 !5 = -i & 5. ! @ kG E

;

-/ -/ ; Ê` K

!

! *

(& ) @; !g @6 “ ! , - &K = . &É Z OE & 1 ! 6 6 .É ?` @ 1 !61 !& & &K - -* ! 6 & É .1 'P ‹ b & H & - - A „3 . É 1 !6 ! & & 5 -› ! É @ ‡¤ @; @ 6 1 = K K & K @K / É ! & ! & , ‘ & , ‹ & ; 1 & & É1 ! & ?1! = & K ., K" & É1! K & r &É’„3 . 1 !6 @6 &* ! & , ‘ ‹ -. !e Q c1! = („3 . ) Z. É ! . !e 1 É 1 ! 6 ! [ * !e 9 c. 1 ! „3 Z É’ 1 !6 ; b & É ‹ :& 6 & K É 1 = ! b, && & b 5KK b .1 &K @ ‡¤ @ 6 & & &; É & & . b & H & && ! > É ! -* ! E › !‘& „3 . É 1 -* & , ‘1 ! 6 . & & K & K SET 9 É 1 ! / & K @ 6 ., 1! @Y , 1! 1! ‹ K 1 É & &1! & !, 1 ! 6 ! [*. 1! É’ ! & !‘ . “ ! 1 & @6 „3 . , / = &E L 1 & HÉ BGGB S 0 c ! H! K 5 & É@ ‡¤ @; 1 @K K ! 5 -› ; K & 6, ?` @ 1 ! & & & ¾ ÉQ & ! 5. ! & ! ‘ = & µ & ! !9 &' !( & É 'P -/ , !; ! & &K 1K & ; Ì É c &K !

c„ôv 18


! Q

-/ % & !

& 'P -/ 1 *L @ && &* @ &K / &K /% ! ! & , 6 9 &% /; . , WmmB £ && ! ´' ¹

! &

/ * µ É

q

. & ! É ! A K= Í

‘ ’

&K ! & @ H 5@6 ; É 5 @ ¨ b !& & , ‰ Éb ! @ ¨É É & 'P e @ ¨É r - &‰

H! 'P - A = -. ‹ b . & E- b & & & . & , K É K ! - & K ?` @ & 1 &K É 1 !61 ‹ É - ‹ @K c & > É . 1 ! 6& !--. 1 @K T @ ¨É &!--. :. 1 &. 6 5 & K @K / & & 1 . @ ¨É 5 & 51 !6 & U Î ◌ @ H & @; !g @6 “ ! &' = c 5@6 É1 . K ! ; OE , @ ¨ & 6 1 9 6 É .!; @ ¨ ! ; = .( b OE É&K & ! @; !g .( É = . @ ¨É ! Ï 1 , ! . & iTÉ - * 5 E ,@ H h 1r! É . 'P / & &% , @ ¨ ! JÆ OE ! .É @ ¨-. & : && 1 ! 6 &K ! & 1 ?s @Y , ‘ ?’ 1 !6 = -. ‹ &E LÉ 5. 1 & @ 6 „3 . K= . 5. ‘ ’ @Y É@ ¨ && „3 . & , ‘ & ! 5 c. @ ¨ 1! 1r! É •1! ! 5 6 && 5 c ! _ &, / ! @ 6 5 É’

Tuesday, May 06, 2014

! rn

_*

& && & >

$K ! J! 5 K MÉ& P ! É && & > K 5. \ . K5 &* É 5. & & P ! & ( 1 MÉJ! & $K 6 & 6 . @ $K / &; > ÉJ! & $K ! 6 & ! ; É &; &> \ . K É \ . ! & , ‘5. = J! 06 É& $K 6 . & > K . É’ $K ! & J! ! ; & 5 5. ! É M & , ‘BGGm 6 1! J ! $K ! @ Ç > É &1 5 É / .1! c& , 1! ! ; É .1! = 06 & & L" É’ &• 1& 5 = M 1N , . & $K ! & É & , ‘1 6 ' 1 ! $K ! É & 1! & 1! &É’ . & ; ! ! c 5. d K ! * && \ . ! É

1

&1 1! 6 &। !

& -

! &

?

5 ,& ,

? 1 -

5 — !

. 1 5. ? । V & /A c 1 1 & . 5 ? ।1 && 5 /A c & &‹ .U Q . @ & . @; & & , & . @6!& ! . 5 H& _U ? >/A ।. 5 @ / ! @6! V /A c & । •. FXG & ।. & & O; @6! V /A c & s 6 &। & । H। @ : ! । 1 & i $K 5। 1 5 & &% । U / A c1 ] @ H

c„ôv 19


!। . & । &N ! & . 5 / & FXG - । . 1 , 8 6 1&; & 6 FXG ! & K &। ? ? & & K. &। 1&; & 6 ] / /A & BW ! ।&' @ ।

&

s

& ] / &1 K & . K WI WC

+

"& @; !g & K 1 ! 5! ! É !] ! ¹ !; !& & c 'P ( ) ^ @; !g Wk ! ; !g - Z [ ; É1 ! ! (…B) & & &K ’ @; !g É BGWW ! • s Q &' = < 6 /" K @; !g É ! > ‘! @; !g É 5 & . @ &&3 & ,. ! Í S !6 @6 & & 1 ! ! WWF - É • ' &; [/ = @; !g * c@ WBG - É

we‡li Zxi ey‡K wb‡qB MvÜx cwievi‡K Svo‡jb †gvw`

mevi gy‡Li we‡li Zxi ey‡K wb‡q we‡Rwci cÖavbgš¿x cÖv_©x b‡i›`Ö †gvw` fvi‡Zi ivRbxwZi MvÜx cwievi‡KB Svo‡jb| MZKvj MvÜx cwiev‡ii ZvjyKL¨vZ DËicÖ‡`‡ki Av‡gw_‡Z †kl wbe©vPbx cÖPviYvq wZwb Ks‡MÖm mn-mfvcwZ ivûj MvÜxi wei“‡× we‡Rwci ¯§…wZivbxi Rb¨ †fvU PvB‡jb| fviZevmxi Kv‡QB cwieZ©‡bi Av‡e`b Rvwb‡q ¯^fvemyjf evwM¥Zvq jv‡Lv RbZvi gvSLv‡b `uvwo‡q cÙdy‡jB †fvU PvB‡jb †gvw`| Av‡gw_ Avm‡b AvMvgxKvj 7 †g eyaevi †fvU n‡”Q| ivûj MvÜxB GLv‡b kw³kvjx cÖv_©x| we‡Rwci cÖv_©x wn‡m‡e †QvU c`©vi Awf‡bÎx ¯§…wZivbx‡K bvwg‡q‡Qb b‡i›`Ö †gvw`| †Mj wbe©vP‡b `vw`, wcZv I gv‡qi Avm‡b 3 jvL 70 nvRvi †fv‡U wR‡Zb ivûj| wbKUZg cÖwZØ›Øx wQ‡jb gvqveZxi eûRb mgvRev`x cvwU©i cÖv_©x| Gevi †gvw`‡cÖ‡g we‡Rwci ¯§…wZivbxB jo‡eb| Avg Av`wgi wnw›` Zi“Y Kwe Kygvi wek¦vm †fv‡Ui gq`vb SvoywgwQ‡j gvwZ‡q ivL‡jI cÖwZØw›ØZvq Avm‡eb bv| Zv‡K cÖwZc¶iv Ô‡RvKviÕ e‡j WvK‡Qb| Kygvi I †KRwiIqvj gv_vq Uywc c‡i KweZvi Q‡›` Rev‡e ej‡Qb, hviv †gnbZ K‡i Zv‡`i gy‡LB †Zv †RvKvi nvwm †dvUv‡e| b‡i›`Ö †gvw` e‡j‡Qb, 60 eQi a‡i Ks‡MÖm Avi MvÜx cwievi ¶gZvq _vK‡jI RbMY‡K wKQyB †`qwb| †b‡ni“ †_‡K Tuesday, May 06, 2014

MvÜx cwiev‡ii ivûj-wcÖqv¼v‡K Bw½Z K‡i †gvw` e‡jb, ÔKL‡bv evc-‡ewU, KL‡bv gv-‡eUv, †ebwS (gvqveZx) w`wjøi miKv‡i G‡jI RbM‡Yi wnmve RbMY cvqwb| MvÜx cwievi †fvU G‡j Zv‡`i wnmve wVK ey‡S †bq| Gevi wZwb KviI wb‡`©‡k bq, M½v gv‡qi B”Qvq RbM‡Yi wnmve eywS‡q w`‡Z G‡m‡Qb| b‡i›`Ö †gvw` e‡jb, Ks‡MÖm MvÜx cwieviZš¿ Qvov `‡ji ¯^vaxbZv msMÖvgx †bZv‡`iI ¯§iY K‡i bv| ejøf fvB c¨v‡U‡ji bvg gy‡Q w`‡q‡Q| jvj evnv`yi kv¯¿x ej‡Zb, ÔRq †nv bI‡Rvqvb, Rq †nv wKlvY’, w`wjø miKvi ej‡Q, Ôgi †Rvqvb, gi wKlvY’| wZwb e‡jb, fviZxq RbZv cvwU© ¶gZvq G‡j †Rvqvb euvP‡e, wKlvY euvP‡e| Av‡gw_i iv¯—vNv‡Ui fvOv‡Pviv †PnvivI D‡V Av‡m Zvi fvl‡Y| GgbwK mgvRev`x `‡ji gyjv‡qg wms hv`e I eûRb mgvRev`x cvwU©i gvqveZx‡KI GKnvZ †bb| wnw›`-wn›`yZ¡ev‡`i m‡½ Kivckb Avi Dbœq‡bi †¯vMvb wb‡q †fvUhy‡× S‡oi MwZ‡Z D‡V Avmv ¸RivU `v½vi bvqK b‡i›`Ö †gvw` e‡j‡Qb, Giv j‡¶&bŠ‡Z Ks‡MÖ‡mi m‡½ Kyw¯— j‡o, w`wjø‡Z wM‡q K‡i †`vw¯—| w`wjø‡Z mevB GK _vjv‡ZB fvZ Lvq| Av‡gw_‡Z †gvw` ivûj‡K nviv‡Z bv cvi‡jI ch©‡e¶Kiv ej‡Qb, evievi DËicÖ‡`‡k nvbv w`‡q wZwb eo ai‡bi fvM emv‡Z Pvb| 82wU Avmb GLv‡b i‡q‡Q| †Zgwb cwðge‡½ mvZevi nvbv w`‡q‡Qb| iweevi mܨvq w`wjø †_‡K KjKvZv †bZvwR myfvl P›`Ö emy Avš—R©vwZK wegvbe›`i †_‡K mdim½x †gvRv‡¤§j nK I ˆmq` †gvnv¤§` g‡bvqvi‡K wb‡q U¨vw· K‡i †nv‡U‡j Avmvi c‡_ hÎZÎ †fv‡Ui mgv‡ek Pj‡Q †`Ljvg| †Kv_vI wmwcGg †Kv_vI ev Z…Yg~j| b‡i›`Ö †gvw`‡K `v½vevR, mv¤úÖ`vwqK e‡j Zyjv‡avbv Kiv n‡”Q| †nv‡Uj eq †_‡K U¨v·w PvjKiv ej‡jb, evsjvq Z…Yg~j, w`wjø‡Z b‡i›`Ö †gvw` Avm‡Qb| Gw`b evsjvq †di G‡m wn›`y-gymwjg fvMvfvwM K‡i Pig mv¤úÖ`vwqK DmKvwb †`Iqvq b‡i›`Ö †gvw`‡K †MÖdZv‡ii `vwe Rvbvb Z…Yg~j †bÎx gyL¨gš¿x ggZv e¨vbvwR©| ggZv e‡j‡Qb, †gvw` †h K_v e‡j‡Qb Zv‡Z Zvi †Kvg‡i `wo civ DwPZ| mv¤úÖ`vwqK we‡Øl †fv‡Ui †KvW Ae KbWv±B j•Nb Ki‡Q bv, mgv‡Ri Rb¨ wec¾bK n‡q `uvwo‡q‡Q| wbe©vPb Kwgkb‡K ggZvi `vwe, †gvw`‡K †MÖdZvi Ki“b| †mB m‡½ ûuwkqvwi D”PviY K‡i e‡j‡Qb, GKRb gvby‡li Mv‡q nvZ coyK, eyS‡e KZ av‡b KZ Pvj| wØZxq `dv †fvU cÖPv‡i G‡m b‡i›`Ö †gvw` evsjv †_‡K evsjv‡`wk †L`vI‡qi WvK †`b| wmwcGg-Ks‡MÖm Pyc _vK‡jI ggZv cÖwZev` K‡ib| e‡jb, GZ eo ¯úa©v! GZ eo J×Z¨! 16 †g’i ci evsjv‡`wk‡`i Zvwo‡q †`Iqv n‡e †gvw`i G e³‡e¨i Rev‡e ggZv mvd e‡jb, †K kiYv_©x Avi †K AbycÖ‡ekKvix Zv Dwb ejvi †K iex›`Ö-bRi“‡ji evsjvq mevB bvMwiK| kiYv_©x _v‡K K¨v‡¤ú| GLv‡b K¨v¤ú †bB| ggZv Gi Av‡M †gvw`‡K `v½vevR ej‡jI Gevi ej‡jb `v½vevey ag©wbi‡c¶Zv gv‡bb bv, cÖavbgš¿x n‡eb †Kb Zv‡K cÖavbgš¿x Kiv n‡e bv| Gw`‡K GKB w`‡b cwðge‡½i mv‡eK gyL¨gš¿x eyׇ`e fÆvPvh© e‡j‡Qb, Ks‡MÖm‡K Avm‡Z †`Iqv hv‡e bv| we‡Rwc‡K †VKv‡Z n‡e| bxwZi wfwˇZ Pj‡e Ggb miKvi Avmv PvB| wZwbI e‡j‡Qb, b‡i›`Ö †gvw` ¶gZvq G‡j me jÊfÊ n‡q hv‡e| †gvw` gv‡bB mviv †`‡k `v½v| Zvi bvg †NvlYvi m‡½ m‡½B DËi fvi‡Z `v½v †j‡M †Mj| Avmv‡g wbixn msL¨vjNy nZ¨vi NUbvq ggZv e‡jb, wZwb ¯—w¤¢Z| `ytwLZ| Zviv evsjvq K_v e‡j GB Aciv‡a nZ¨v Kiv n‡q‡Q| RvZcv‡Zi we‡f` DmKvwb †`Iqvq wZwb †gvw` I we‡Rwc‡K `vqx K‡ib| b‡i›`Ö †gvw` cwðge‡½i wn›`y‡`i kiYv_©x Avi gymwjg‡`i AbycÖ‡ekKvix AvL¨vwqZ K‡i iweevi Avmvb‡mv‡j fvlY †`Iqvq c„ôv 20


Zvi cÖwZ mevB gy‡Li welv³ Zxi Qy‡o‡Qb| wZwb e‡j‡Qb, kiYv_©x‡`i m¤§vb †`Lv‡bv n‡e Avi AbycÖ‡ekKvix‡`i Zvwo‡q †`Iqv n‡e| Gi Av‡M ggZv †gvw`‡K e‡jwQ‡jb Kv¸‡R evN I †ki fve‡eb bv| evsjvq UvBMvi Av‡Q| †gvw` Rev‡e e‡j‡Qb, GKRb Kv¸‡R evN‡K GZ fq †Kb w`w`i| Zvn‡j Avmj evN mvgjv‡eb Kx K‡i ggZvI e‡j‡Qb, Avgv‡KB †h mvgjv‡Z cv‡i bv †m evsjv I fviZ mvgjv‡e Kxfv‡e b‡i›`Ö †gvw`‡K Gi Av‡M `v½vevR e‡j Ks‡MÖ‡mi †mvwbqv MvÜx, gyjv‡qg wms hv`e, gvqveZxivI AvµgY K‡ib| me©‡kl Zvi wbe©vPbx weÁvc‡bi wekvj ev‡R‡Ui Drm wb‡q Ks‡MÖm-Z…Yg~j †bZ…Z¡ K‡Vvi mgv‡jvPbv K‡i‡Q| mgv‡jvPbvi welv³ Zxi ey‡K wb‡qB †gvw` mevi m‡½ mgv‡b e¨vwUs Ki‡Qb|

tu

\ 6 P, w 8 f P x &! IG O U%

/$ & &; = । 5. ! . (BG)। &E L ! -/ Z 1 । O @ ? ? ¡. & , O & 5. /$ & & । . O । -/ i & , ! O । i ! । ! 5. &% 3 3 । & & e & , "q Ÿ 6 . । O & & &t ‰ ?& 6K । ( = = 5. ! b / । 1 ! z (……) @K< H / । , 1! 1! ! । o = 1u 1 . । !

,

O

:) p -R n

E; * z 1

]

‹ % 0 U%

& 0 8 D। S ?}qJ . & K 6। ] 8 D 7 /, % . K ˜ U% । &! 6 &% &! 5 1r " &! . @6! K ˜ । &! Ð ! ^ !A 8 D । .! D ' ! . । 7! ] ' WW O । । U% 5. O H 1§ ; ? Q ! Q । :& . 6 & &! Ð ? s ?Ã O U% । ! ?& । & ! .D & - FXG। O & - & , & ? Q ! । . 1& &! / A 6 /A। O U% 6 । ] 8 D ! A& , % ! C …W ! @6! & / Ð &! &( Ñ. O U% । & , ! IG O ! - & U% । & WG 6 W… & !;।

!Lr

< K O

/$ @ & FG ! ¾ 0

। &!

Ð &! &(

n

K 6 !; 0 O

Tuesday, May 06, 2014

5 1

;

!

...

&

! । O 1 ¨

K ! ' .? r 3 H &' E Í & H1 K & 1À @ ] -Ë ! । && ! K D 0 ! 0 .? r % Q ' ! 1À । .? r ?` ! 1" / @ K_ 1 & & :. ! । !@ ] ; 5 / w&Z - ` .? S & 5E @ ] &' ! K D 1 K ।& & ; 1 ! ! 6 .? r & &b ‹! ! ¬। 1 , @6! - E {!g . - - .? r H & 9 ‘ K ! ! -/ &b c 1! @- & ! {!g @ 1À । WC @ .? r ' !; 1! , 5 .? .? Ki . । Ki [ & H .? r ' ! / & &' ; ! & &% . !e !; 6 = &। • .? r " & & H&E L ! & &% । & *& .? r % ?¬ >& 5

c„ôv 21


&

-/ ?

& #(

.? r । ! ¬ ।

tu

-/

@

{N

1 &• -" ' *

& 9 ‘

Í

( 5 IG

5 & ! [* - & । !; & ; 5 "‡ ¤ &‹ & • 5 ! & 3 /L / &H ! & ; ' Z । @ ] & 1 1 H! K H . &• S ! ; !@ ! & & ; । !; ] /L &• /L ! / >। . !K ! Í5 H 3 ? Í &• !; & ;K । & 1 @ @ 3 , 5 d g ' * > &• । "‡¤ K & 3 /L !A / । h -` & Q ?! . / &H & & ,1 1 [ §] !@ . ! z &. ] -] (1. 1. ) 6 1& g । & OE 1 !9 T 3 6 1 / 1. 1. । 5. K ' * ! H IB &• ।1& ,1 & . &' 1 6 IG & ( ।P! c 9 ।1 * 1 ! 1 5 & , 3 / L 1. 1. ' | & / 3_ । [@ & /L . ! Í S H Pt & । 1. 1. 6 /r! S . Q /5 । ;

*

1 H&

*

i z !

&

9

! ' &

. & & ' ! !

Tuesday, May 06, 2014

Q

,

* !&

` c J 3 &. E । & ' ! ! w&; / > । T J 3 - &. ` ! ! । &3 ^ & 1" .D ? [’ ! & 1 & , ! ! /6 / & &% & &N U ! HÒ &। ' ! ! w&; ! ! &•. / & &% P &। ` = ! । . & & ! ! &' |&; ;& &! ! ! । ! ! & 6 & . H! ! । { U/ U &; & ! [*। J % , H , - ; & ; U / 6 &‘ । ! 1 ' c 9 ! ! 7! ‘ . d !"& & , /x , &OL &' J % & - & 6 . ; 1 0 ।/ / / . & &! ! J 3 & 5। 0 J 3 ! ! @ ] & 5& ! 5 ! K ! ! ।

!

4

* !4

:

k

P

/

@/ i w ! H M & &% Q H . ।. ! 1 8 &! @ H = H K । !; ! ?} / H M & &% !K H M Q 0 . & &! 1 । ! 1 8 &! = !] h Q . !. & , ¼ H &” @ ; ; & H M @ H & &% ! @ H & &% H! &. ?=K ! । & ,. o 5 Q ! . ! H M & &% c H! J @/ i। š & S . ! HA & Q &' ; J ' d9 । &, . H M @/ i ?ˆ & ! । ¼ ! ¨ !; । K

c„ôv 22


ag©wPšÍv 6G " #! * *

?

* a

G

BW. / 1~ & J &' 8 c - &, 1 & ,/= c , & t '& । BB. . ,/ & 1! : 5 1 - ?. & _ । H" / 5 .। - U 1 .! । / A 9 :U OE & - . Óz 8; । & 9 & 1 Óz 5 .‹ ?- š . ! । 1 K 1 S .‹ w& _ & >। .& 1 & ! & r! 1 & @ 0J ' & ! ( .) & , '& -. . . ! …F 8 । :¢ ! c WCG ; ! & i ? ? = 5 ' (& [ 1 , E‹ ! '1 )। Q : & 9 & & ?• ! ; / 1~ P» &' 1~ 5 &; & -ˆ K x , O; . ,/ @ &- U c - & , ! . ?L / / = c -. Q , = 5 - ’ - & । .1 & ¬ । -c J ÔL @ . ' K ! ! । /! & ! ( .) & , -c J &' 5c ; 5 K! . ' , . ÔL 9 1K (U 1 .! )। .& 1& !& , '1& & . .& 1 .& ! ! ( / !¶ &% ), 1& Q ?! .& Q ,. .& & .& 1 ,! • .& ! , &[ 1 !i 1& ! ‹ , 1& & .& & .5 1& ?& .& ( .) & ,1! U ~ ( .)v !, . U ~ ! ! &K Z t & ? & , /& i & 6& ! , /& i c &' c & । 1 Z - '.ˆ ~ . QÏ &1 ~ 5 . 9 ...' U ~ ( .) & , ' 1& ?& , ,& . . @6! @ ™ 6˜ . ! …F & । = ! ; WCG @ & , 5 c 1À &' c 5 6 & 6

Tuesday, May 06, 2014

। = 5 . . *@ ! .1 1~ 6.1 K । .& 5 Ï .& । & , 1& ?& 1 5 &, ! • .& Q , .& ! 5 &[ 1 A !i 1& ! ‹ 6 & &' 1&:~ .& ! ? ( .) 6 & / & ,& . . @6! @ FGG & *@ & & &r & । .& 1& !5 -. & । &, / -c P ÔL @ &' 1~ _ 3 & • ' @ , 1~ . 5 K ! ! 5 Õ & &% ‡ @ &; । 'Q & ‹!...' 6 ˜ ' Z t U '& 5' &' & 5 '? ~ / & 1'! ‹!...' 6 ˜ . 5 & & 1! & 6। . H / 5 & । Q ! '1 Q 1 5 .& & 8

gy³g w

n

1& ! U ~ . / &H @” @ ’ S / >। & ' ! &1 &6 M & / &˜ & & 9 > ।! E * !9A!i > । &” & !P H 1 SET & & । ! ! ! & i - / , !9A E* t ' । t 5 !9A 6 & K ~ . । &* &K @ ( 5 &K ! &‘ & i @ & , & - - 6! / > । @ E* ] 5 ? K (/ !9A/g & ) &' K && / & । / 51 / K && & 5 ( ! & ; & / / !9A ; HÒ )। = & , . !e ! ; c / & &% &। & 1! ! , !9A ; 6 . / &H ? ! & E* & / & । . ‘ ] E * K ; , 05 ! ! [* ! .। t = / &; & ? H A@ / । & 6 ? / ,1 ! / , E* !e & • !e !; & । ; ¸ K &6 , d 1 । ¸ K & 6 & &? , c

c„ôv 23


।1 & &

d / 5 , K & & , 6K K / ?! ! ., ! ! & ! . &, 1! ( ) ] K & । 5K & ! ; &' K & !9 . & । - & * @; &5 ,‘- › ! K & / & 1! ! &› & , & 5। @ • !9A ¥ »&› & । 1 t = !9A । / > =; /" K &। ! & 6K = & , & , @Ö & । & 5 । = ।-& 0 0। , ! 6 ; । & K K : ! ? !; - & 6 , 1 & !6 1 । & ! &' ! 5 -› K ! । , !t & ‡& š & S & । ! ¬ । 5 !z । @D 1 > = H ।? K / 1 5 > = & । @ ! 5 > । ] ! H• । & ।1 ( K & K / >& । /! >, -›5K @ .। U 0 & ' -ž -› > &t &t । ! K$ &' ! ; ? -› & ' ! 5& Q & । &0 E* ] @” K । .? ! @K c ।&› । >ˆ ' । J- &-K A - 5 . - । • 6 . ., @Ö & & 6 ? t. Z । • ?} H U - ] -• 5/ !&. Q , c ] ‰ Q ¸ & — 1! - ! & ; । ! [* t @Ö & , , — O; ? ! E* . ?1 . 1! L" —1 t !9A । & ] t !9A &b / & । •@&3 ` 5 & - &L &। , * ◌1*: &* , @ & b 5 ! । 1

-9

f

! K! ¬ .? r K ! ‹! JÏ । '

1 '

& SE , &N " !A . SE /

Tuesday, May 06, 2014

c

WmIB

?& H M ' 0 । & z × &! 6 !& !9 &* 'H ; - &: Z ] / L ! ! /i { 5 !A ! &N& &% , / r! "-i , Q . & &% - › । . & &% iS 1" !6 . ! tH । 6& -& & ; H J 6 & ।Q ! /i { 5 /i . 1P . 6 &N& &% । ! & K J 6& । & , . r! ;P 5 .? r = / J61 , ! J 6 Í। , ‘5& ! 0 & & N 6| 5 | d ˆ K_ । 1 = š & \ e˜ ! K { K_ 5& ! । & Ø/ ?. .! - @ & 6 & । 'H & , ! ! J6 1 । , 1 ?} Ù &N& &% & !; ! ' 3_ ।& ; ;। c S ! J66 , / ! /i { 5 J 6 6 । •. 5 . HA ।. & ! ! ! ‹! & .1 । & ‹! & ! O; ' . Ì , ' ; * @t & 5 Ì । ! /i { & . , ; * . @t & 5 * । 1" ‹! 5 & @ ’*; v d ' 5 SET . @t & OE । ?& ! . ' ! 5 iS J 6 &* K ; ।! @ ] @; !g Ó7 - @t & : ! & /L ! ! & 5 Z। Ó7- @t & ,! /i { ¬ 6 H M 5 .- & ?& 6 H M &। (! ! . 1 5@ &! & &* @ K9 " , ´' /v & b ! /i { / & & &% P , ' &।) H A5 ! "! /i { J 6 । & H. P ।. (K ! 1P 5J 6 & , Z . ! & : ! /i { c c 1P H A5 । !9 &* 1 & & ,@ H J6 6 , / ! /i { 5 J 6 1 । / @ H 1 ‘ š & 1 Ù 6 ’, / ! J6 / , : ! SE !e । - - !1. .] c

c„ôv 24


K ' © Q &NÚ & ; Q' ' & ,! $ \ ( ‡)¥ »1 :! @ & & ; & 1 , c ! SET 9 J 6 > 7 , / & ; H &N SET 9 ‘ g । ; - &; 5 , /i { 1; & &। ,! 1; 1‘ " 5 % &% & c E ।! 1; - &? % \। & : ! ।: ! ,! /i { ! K { 5 &N " c & K & ‹! । !E 5 @ ‡¤ .। ' &b । ' . ' 1= >K ?Û । K ‘ 6| i ?Z &' ! 51 ‘ š & 1 Ù 1 ।’ Q 5! /i { J 6 Í ?Z । . ( ‡)¥ » 1 5 H . 5& ! . š Q ।Œ -* । ! K @ w& N Ï ; । 6 6 1 & &i& , / i -/ ,! /i { 5 !A 0 & & &N । = & L" । 1 c š 5 = , 1! ! " ! H A5 । & ! 1! & , ! &* । ! K &” -`1 ।c \ ! Q & K- ! A ! , . 5 & ! !9 ।. c। 5 ' ,c 1 ‘ . ‘5 & 9 / & ’, & 9 ! 6 !6 । .@ Ç ! ;.-› । &K -/ , = & , O; !$ @ Ç । ¡ c š ! " /" /5 K_ ।1 1 c š .? r /" /5 K_ K । ‘ ¥ 1 ‘ /"। • &* , " 5 % &% & c ! "! J66 @ । r! "-i &1. । 1" 1. 5 K i 5 Í। ! ! ! . = 5 - ।. 1P K 5& ;। • ! ? !6 । >, H & 9 ?& S ! ? ‡ 5 ! g 1 । WmGF &µ ! .? ‡ ?& 6 & 9 ! /i {। ?& Wmkm J; 5 & & & 5 /i { 1 । q ( & । . "- i H -" !6 5 r! 1 ¥ - & E । ! A ?Å &( 5 $& = &% । $ ˜ /5 & । S ! 5 ! /i { &6 .?

?

Tuesday, May 06, 2014

,& @ ?& S

>A H! । ! Q ! /i { J 3 ! : SET Ü 9 ? Œ , 5 g 6 ?& ?ˆ & - & & ; Pt । kG & ; ! /i { c ! H,& 1 g 5 6| & ; 1 । /i { - / , ?& ! & ; Ì >। 6K S ! /i { 1 5SE ! & ; Ì । • 5J 6& > ।‘ "5 % &% ’ & ! /i { ! — ' ?˜ c wJ g H! & 5! K! ¬ & i 5 & . 6 5 , .' 6 'H [& ! n I: 1 ! &L & 5 ।

- S!-

B:

! 1

5

;

*

C! !

?

6 & ./ 0 , K K , & ! . @Y, 6 / > 1! @ ! 3 9 !? ¦ ?` 5 1! ! !c v &L ![ * H । & @Y 1! -v ! ,1! ` &* 0!। ! । /˜ ! c 6 5& ! &' 1. 4 3 % 5 ¦ ?` 5 Z ।@ , S! 1 & /! ? ‡œ , ! 1! / ‘˜ ! K ! [*, ` !c K ! [ * ? ‡œ। / `,/ c !? ` ( ?! ? )। & ! & N ?ˆ 1 ?ˆ ! {S ` , & * -" ` , &K & ? `। ` & 1! { @K ` 6 !6 । T /! { , ! -" ` T5 { । &” , J; { @6! T. - " ` , / @; `। ` 1" J 3 ? ,/ ' 5J 3 , : । . K ` ( ? §! 5 ] ) :.. 1 ¨ 6 ` ( ? §! Q )। ` . :. ? 7 @6! T. { । { 'v !; ’ 6 & , . ’ ` / {&6 , { % ! ! । r !. & &% K ! ? Z { & 6 6 । { K ‡ । { &6 T 5 . /& , 6 & &* । &' & {, / iH / L ! ; ! J; ,/ K !; ` &* @; । ! & ; ' H K ।& ! J;

c„ôv 25


&' &N & c ! {& & &K 5 1! r !. . &% 6 & ! ।. ' , S! 1 O; & . , 1" ! 5&' 1. 4 3 & K" । , S! 1 &' @ & ।!A 1 - & 1" dˆ & & w 5 J! & 1 । / 5 1& & s H &% Q • &‹ | @ H &' S! /5 c !; ! । S! /5 | . 1 1 5 5 / । ! 5 / &‹ ! [* । & -ˆ 5 1 . & &% !3 । & ! । @6! -: S! 6 @ 5 . 0 ; & i KA ! % Z ।!A 1 ; 9 &‹ 1 6 & 5 . 0 & i, / = !; 1. & 5 , : &t !! 6 &' { & &% / & , ( .। O; , !!- & = &. Q 5 । . @ H @Y ? Z &6 । @Y ?Z {& &% & । @Y ? Z 1. 4 3 H & H ।&' / / , & £ 1! /5 .; S 6 ! ।! !© ! { % 6 ।& ' & ! wJ ‡ > । g । BGW… 1 & !6 -` , • . * ! OE 1. 4 3 % ª! @& , / BGW… & &K !; ! Z ! « & 6। & ! /- & Z , /! |&; & / , ! & !6 ! 5 & / । & . T U @ ’ , !; ` 5 1. @; । &% 3 _ ! >, . :. &* 7 ! ! >। /" 1. 4 3 ?ˆ H / > । { O; 6| .&6 । & &% 5 &6 / K / । 1" - & &6 { 5 ! / WB , !; { & &% &* ?~ / । . 1 5 Z t & &% &, / {5 & &% !; । | % 1 3_ "! 5 1. 4 3 & ! % @H ! 1 ¨1 ` K H-@ ! ।

Tuesday, May 06, 2014

& ! 1 ¨

%

!| ' 5 " 9 & 5 । c O- ' । . @; &* & ! % 1. 4 3 ?ˆ ; &' ! /1 ¨ & ! , / « -& @ ! ।& ! & -ˆ % S!, 1 r!&;! 0 1. 4 3 H & ! /- & 6 - / ?Z , - &. ! । & '% ‡6 - & &% ¢ ?K । . 0@ 3 * & i = & &K ! ! &@ &' & -/ - & < 1. 4 3 H & - &!9 HÒ &, / - &. ! । 1. 4 3 ?ˆ &' ! _ 3 1 ¨ ! - & * & ,U ! A !| ? K । c6 { /H &, T &. .& &। 1! _ J; 5 & -$! T ; 1 1U , ! ! 5 ! । 1! 6 /! U ! , ! ` & 3_ ! । 1! - &. { & 6 & &6 /! ! , ! { % ! @ t &' & !| Z @ ! । c6 { /H &, T &' & &। A A @ ,. !;. Z & &% 5 \ । & &% / O; & 8 ! ; . ! &L 6 , 5 / • 3 ! , ! 1 । /; , / KA ! Q ?Z , 1 ¨1 5 ; & । ! 9 ! H , &' 1. 4 3 H & &u • 3 ! @ K_ ! । WI ![ * , &‹ _ J; । .J; - &. HÒ 5 / ।

†¯úvU©m L

@Y : &

:* #

:

-

& .U

0 ! 9 &

G" . &K ? , &. Z !9 1

K

0।

1! 6 & &

! । 6 &' - &Ý/˜ । !

c„ôv 26


1 @Y :

.U 5 6 1! । 1 K 1 L" 6 ? : &* & & 6 & K . । •. O; & &, 1 ! & , . .> 1! । 6 / &, & & L" &। !; 1 K Z & 6 . / & । @Y : 6 / 5 ?K & 1 ! ? : 5&, 5 1! SET ।1! & ! 6. - & &' . & ! । . ! 9 1! /5 . c&& ! । 1! K / 5 &' c w 5 , ( .। 1 ! 1 & \ 6 & । & * c .1! । @Y : 1 L ". 6 । & 01 K Z !9 - &? :1 ! 1 &i& 1 K Z !9 । 5. & &i & !V & । & 5। & &* 1! c ¢ । @Y : & 5 1 TK / & ? : » =, & । 1! K5 &N /" T 6 / K. ।1 &* & & & K. ।1!& / . Q । :/ 5. L " 6 51 & । @Y : c K @t & 1 1 ? : HA 1 / Z !9 6 , & \1 6 &.। & ! 9 1! & \S . K9 " । @t & 1 , /S Q 1!& 6 &। &• 1! -9 ! ! c.। @Y : U _ S & & ? : -ˆ -ˆ & & ! . 1! L "। ! / / , S 1! L " !9 @- & &•. । ' 8 '& । r L "। ! ! Z &. /5 1! &* ? Þ ।& K K & 1! &% 6 । & - &. - &º -& । @Y : & & / BGWk- &N /" 6 [ ; , 1 & ? :& , . @t & c ;c& । • 1! 1 6 .> .। & . Z E , .K /& ! 1 ! &•

Tuesday, May 06, 2014

6 « .

/ - &º˜ Z cw &• ! 5 1

\J\

!

।1 &' ।-

? q

,/

1 !5 5/ 1

/

1 . ! EQ & r Kr। K• : -K T 1 । & Q @ ] & K &. .!] P ।V ¨ /A 1 @” 5 !] =

& …k & & K 4 }1 2 * : BB/ ! FE' L _! । B: * * !L ?λ ~ W "n: 1! H.6 && . & @ ! K ।1!! , . !] -&। ? ! -& = V ¨ /5 . .। 1! / > । 1 ! &N , . / 1 । B 6 • c ' ?λ W "n: . 0 ! K_ । 5 !e 6 , ! K । & - & 1! ! , Q @ ] - . &। <1 Q B # , B: * ! €: : ! :। : L * , • c _ " ?λ W "n: 1u &N 1! . &। / 1 , . &। . & , .- , , % !Z , &¸& & . 1! ! ! । &. ! K_ -&। '1 E' ! 4 3 ! #?λ W "n: 1 । & . 1!@ H d K_ .] = । t 1 ( K & )¡& 1 & . !] । / 6_ Z @ H। V ¨ Q 5? . 5 ! ! ।5 & -ˆ ! K - 5 । . - 5 &' . d 5 !9 K । ! !• # ।B 1 # -। G! ' 6 (n ...λ W "n: » =, K & .। 1 ! 1! & -v K .। - ! 5

c„ôv 27


SET 9 .!;।@ H S - 5 Q । O; , &' Q & Q c5 SET 9 । & &' ! [* &। * C! ; n ‚, n । " ! * ! p ( n p ...λ W "n: 7 . - & &। 1 !] / , V ¨ 1! Q &1 ।1!‰ 1 1 ;= ।O * && ।1! & !. ! । & , 1! 1 @ . ?ˆ >। ' ! " L _ ।6 n ! #?λ W "n: &. ।1! T &. ? । & . 1! / ।¡& ! 5 &- । Q ; # 1 ...λ 1 । W "n: ‰ ! ! A। t K । ! Jt Q ।& ! ! ! Q & । & :. & .- 5 ! · ।&› & -t ?Z ।

1

^ . K K

! । H w&Z & & @ ] 0। ! 0 6 & & & Q 6 & ।K 1 &' r 0 6 .। K & K &*Ò 0 । & ! [! . । .- !. A Z 5 , 1& L" & & & K 5 K_ , 5. Ÿ 1& . ß ? 5 &' & 6 Q & & @ ] = @ r d &' - ; * &.0 ! । - @! & ! 0 ß K " w&Z । । 5. w&Z * 7 , ' & ' /5 । P - ! ! D = K /5 । & & ! Q '& ! ! 6 6 - । & & @ à ! 0 K w&Z Q = K & । 1 6 .> . ^_ & , & & H /" & & = ; & ,

Tuesday, May 06, 2014

7

। & - 6 & 7 & @; , ' K Z & ,& H /" & 56 । & 1! 01 K 5& 1 !5 & ,/ . 5 , 5 . 5 - । & c 0 6 & L" .5 5 ।'‹ &' 5 L" , &* K_ ! , '1 ! 5 0 8 w&Z । K_ !, A 5 । & !, Q j 1 । & & K & /& & , & ; 5 &. 1 । ß Z/ @t & , 5 SET 9 ।' &' Q ! D K" Ö & & ( ! । • K ž Q ! & 1Nt & & @ ] , '& ' Q ! D5 š ! > । &1! 5 & , . .5 z.] - ? ] -V ¨ & H 1! । . & .U ।' K & K & -ˆ !"& @- & -9 ! & & । & & & @; 0 1 K ß K &* ?~ & ! , '1 1 ! 5 &* v । & , K । 5 .& ?~ ।' , = c 9 K & & ? &* = & c K= e & * ! Z & - । & ; 1 ! , ²! ! 5 ! ! 0 1 1 :. & & K ! && 1 ! 5 .?[ । & H5 1 K /5 & 1 & & & @ ] ,' . & * ! K5 zQ & = & & । 1 , 6 ! !; / &। / ., % K & H K &।' & & @; / -. & , &N r & ! & t& ! !; K 5 & Z । ! &• K= -& @6 0 .! ; / / & &, ' ! !; K /& -& & & । 1! /" K= 0 6 & । !e >, K. & & .। @ . 65 65 । 6 5. K & 1 & 1 ।' & H'Z '% K K & & 6 = &। & 9 ! .% K = 6 & & @ ] , '% K @ 1! 1P 1 । & & 0 6 & & !, / &% 1 1 ! . / &N &% T 5 ! ! % ? .। ! 9 &

c„ôv 28


. & K. 1! P ; 6 -& & K 0% & 1! ! 6 &।'

/: *4 ƒ

1 । K

& - &º K

* :

@ &' r (& ) ‡ 1 Q. ! 7 . @ .! & ' H ‘ । 1& 5 1&: – 9 . ! & ' & 9 ‘ . I ?. । & ! …W ] 5 c ! K :. 5 !; ‘ &' & & ?` ‘ 5 Q . -& ! 1 । H A! K . &। p '& i & } FW ] 3 5 * ?] OE !; ‘ U/ .। .-.। p '& i ] (& X ] ) & Fm। . Q FG ] * ?] OE ?` ‘ X ! 6 OE /5 Q. ! ! & H ‘ । . ?] . !;.m & ] । . 01 F / ] = & …B। 6 -. .। ; ! ! ?~ (WGk*) ! ‘ Ÿ5 ! Q !; ‘ &• ?` ‘ ‡ . ' S ! A XC .। 5 c ! BIC H। / ! 3 *W . W ?. Q । ! . ! (mX), •! (CG) 5 ! ![ (kB) QQ & 9 ‘ (F…W) ‡ . ' = 5@ H & H 5 c / 6_ । ! (kW & IF) QQ ! A Wm 5- . $= / H ‘ । :. . ' ! m ?. ! K . – । @ .! & ' H ‘ -. ! & ' & 9 ‘ & 9 ‘ : Im.… 5- WFk &' WGB.F 5- F…W ( ! mX, CG, ! ![ kB, ; ! BX, !? s BC; – k/mk, OF/Ik, B/mF)। H ‘ : FCI 5 Wm 5- WGF/… ( ! IF; ! s …/FF)। Q : @ .! & ' H ‘ I ?. ।! & ! K : 1&: – ( H ‘ )। 5 !; ‘ - & & ?` ‘ ?` ‘ : W…m.B 5- …kC 5 BC.W 5- XC (Q …m; . k/……, B/WW, ! ! ?~ B/WC)। !; ‘ : XB 5- BCX (! ! ?~ WGk*, !U ……, 1 Q FF, ! FW; . I/XX, - B/k…) 5 B 5- W/W।

H

*

p 6€

Tuesday, May 06, 2014

'

s !

. !9 1 K । / &' r šK JT। &• & P ?~ / । A ' 5 ! ! & 1 - `!9 c ß '% 01 K 6. & & @; ।' ! . c A ' 5 ! & । & & !! W… , WI & Qc D & ।! 6 ?Z ¡ & 5 । • 1! ! ,5 & 5 .- । / &K & 6 K . &, - . JT &'& & ! । ! A HA / ‚9 ! - `!9 6 । & / ! & 6& 5 ?K , &* 7 & &5। . / / -v 6 & @ ’ 0। 1. , ß , .' ] & !9 ! ; '% Z &&' r / ‚9 ! !9 । &; .। ß '% 5 c 6K. & ।1 K !; ! ! K_ & &। K

K

*

# 1 < & &

1& 5 ।

!

! K - "

5 &

!

.

?s & 5. !9 !6

5

& H ।

/ ! Qá

5 Z।

। & & , ‘ 6 । & ? ।

K । 5 & !6 & U 6! 1!& ! K OE !। ! । ! Z. 1! - & &b @ । & & & • v - &। Å 3 0 ?s - & & ! - &- 0 &b &।’ ! 1K -* 5 ।& , ‘Q & & & 1 ! ¡ "। 1! &।’ 1 Q . 5 0 & & 1K 1 .? & * h '& ! ; !। & & , . P Q, . !. ! '& ! ; ! &* SE T 0@ ।

c„ôv 29


*

#

‘&1

_ ’/A

?

! & । ! ‘, ?` & K& > K.' !। ! , Z = 5। [@ > , &• 5। 8 5, & U । K ! §! 1 . 5 K !। K 7 ! [* । ©QS । K • 3 1 / । • ! Kz .? . 6 . 5á o Q -1. Z .6 & 6 K_ । ] ] & H ! K5 । • ! ,! KK ! ! - &!6 K 1 / ! >, “ 1 ! -5 -&! &• !$U ! .? . / &% , E 1P -56 & SE । ! & "& K ; ] ] & H W- G & &; ‘ - ’ । @i A V Q ! D ! K 6 ! 5 . V ! ! - 5 &• Q S : Z ! / > । ! , ! Z Q & t। 5 J- & ? / Q .? . ! KK ! ] Q & &. 6 , . ! K ! c & t!

!

. ?. !

. ' । 5- . । !; ! • ! । K9 " & @& 8। @6! 5 . & z d' Q= Q ! < ?. । :. & Q .?UQ Z 5 । :. & » o 8! ?. &। 1 1& å ?Z । • & ' ?] K_ 5 &Q ।o W… & 6 BW । * / & . J- & , / 9 •! / & WC & m J- & . ' । !9 / & !Í . ' * 1 •5। 1 @6 ! & I ?. WCG % । & } …… E । & … 5- Bk W ?. ।& -& : . å 5 ? Z5 &' 1 ?] । : " & ' ! K 8।

„X

n Xu !

# (

%

1. -

! K K • 3 — $ ! 5 ,Q E & ', &1 o 5 1 ?` ! ! K । 1&; & ,1 1 ! & 5 ।: " OE 5 % & H WG । % 5 WCW H ! W… 5- WBW Q & ?6 ã 5 $ ! ? ‡; । ?6 ã kB & Ik, - F… & k…। & .। Z ‚ 5 ।

!

*

! .। • ![ * H! ! 1 ! ।

&

% ; ä"

-

/

Tuesday, May 06, 2014

!

! O.

’। D

1 ,

.K । kG

9 ? ! @Y " /5 ; । ! • & Q & H p !$U ! QQ ! A …k ! K,

> rz K_ K !$U ! .

=

=

5

W.WW। 1 W.Gm, BGWWWB !$U ! IG kk ! K। !$U! ! . !$U!। ! Kz .? . !$U ! = G.XI (…m ! K …B )। O . K !$U ! QQ । @6! !$U ! ! A Fk ! K (FF ) & .। & . /" !$U! 5 ' BGWW- WB !$U ! IG /5 Z . &। 1 K d ! ! K & 1 K । & IG 51 5 & .? á O5 KKoQ

c„ôv 30


7 - &. 5 & . ।

/ >

&

6 l

K! K d Jt !

W. WW

&N

K: n

’ ’ ’ ?ES

l

! ):

:

5 á

&N K !; . &K & ! ; T 1 । ! M ! ¬ &N ?ES * K । IC & & K&

&

&N

z

6I & Š* 1 & 5«

l n 5 6 Q 1! . 5 & 1 l

• Z

K

&N ?

&

5 -&

,. ! ? : & ,

। !।

z

HR

5 .'

]

L

1 ,

। &N 1!

!3 Π?

.

0 S

-, U/

U &

.

। । h

!

;

n

6

/

1 &

Q l WmkG

. • H, Q 0

! Q !, J; 1 । ¸- Q 1! 5 &t । • 1! . 1! &.

1

1!

Tuesday, May 06, 2014

!

&

&

* / .। š 1! ! ! । -

5 1 ?

! & &%

. & । ! ’

& &

:

! -9 !

=

/F ।&

-

"

5 1 । 1

!

!

! &

-

• &?

.

01 /! Q & , • 1& & &5। & K & @Y , &? 1! ! , &।

h ? ‡œ

! ' . 5h & ।

: 1

B

,

?ES ?

&N

। -v

!

.@

0- 0 &

Q

* 1 )Z

...

:! 1! (1 ] BGWW ) ! & . 1! h ! K 55 -v 5 U/ । E & । & &, & & &% ; । 1!

K

,

! /, ?ES । & 1 ?ES. Q & & ! & t& & / -ˆ। ?ES h K ! . । 1! H 1§ K 6 !, • -i &- & ! > 1! / !] Q ! 1! . ?è / ।/ 51 & 1!& । 6

-

:…,1 . - .। & / @ -& H A. 6 ।/ . (?ES ) , । . & ,1 &N ! 1 K & ? Ÿ 3_ 6 ,U , - , (! ) 1 ! 1 । &N 5 . । - &1 5& , • 1 5 -v &। l Q !]

H!

n 1 । . । H 1§ 6 . ;E , n & 6. । . 1! & । 1! •n !। >, 0 &, / !3L 1 । & * . ,K & &N K d । ; Q & ¥ » 1 । .' ] 5 E @ / !9 , & . 1! & - - & @” &। . 0 & 5 &। Q 1 / :

E

&

: )RA

/ 6_

KJ ! ! K@

l

&N &।

- ;

&1 ' ' 'r ! ! ! ?~ । 1 .! 1 & ; Š ! K 1? 5 । 1 r ‘

c„ôv 31


'?Ø/ '- । ! K *L &, 1 3 ! c! K Q ! :. ! K & ¢ ! ! । & ! , ‘ ' *' ?Ø/ ! ! ।1 । &' @! (& )5 !; ‘ ; । & ! ! Z ! : " ‘ । § ‘. 5 .0 @6 !, & ?ž ; & » ] Š 0- 0। 5. » ] ! 5 - K /-0 , -8 / ! Z ? % । , 6 ! '। 5 !; ‘ K ! [ ! ?s x c& 6।5 / 6 & , K_ / ?K , . & º । • ; & ? ž। / § ‘. ` 5 -0 ‘ *। ? ž 1& ! K Q ;5 J ! &• t ।! Z 6 5 ! ! 1 ! &* K & & , '1! (! ! ) & H H > । & & &। r J 6/ , . &।'

! N !n ! Z .

.,

3

O Z˜

Tuesday, May 06, 2014

1 ! Kz । -& ¨ Z " ! K K= । & U/ ; &! ! Z ° । / । • ?.K । H @K , K & @ K_ । ] = Cm, ! K ! ! , & &; K

-

-

‚ '

!. K d ! -]

! @ ‡¤ ! @ । ! ! K , & ?.K 0 - JÆ5 & / • -& 1 , & .

c 9 p ! *. । !! :. ?] & 6 *6 K B ] 1 6 ., @ ‡¤ . & U/ 1 ! KS /L 6 ?.K ! - & 5 * ?Z ! K ! = . $ E K ! .^ Z ;¶ Q p FC ! K K XG ] *1

। *! K Q - & K ,! - / & :. ! K 6 W ] & , . U/ 6 & । K . 6 5 &• & & ?. K । ! K Q »!1 Q K d ! / ,p & & 8 । *! K 1 & FC ! K FF ] 5 01 & / @ ‡¤ ] ] / । c ! K 5 zh! K 6% 7 1 3 & ! ¬ ` @” . O z ? !& -] । ! K1 ] . , । • .! K 1 U & । /L6 ! W- … . 7 . FG ! ।! ‹ 5. ; § D ‡ ; & 51 & & " 7 ! । :. ! K 6 ! ] , & ! K 5 1 ; & !। 5

. &

.

0

,

.

`। X

' 1! Q

$

.

&’- 1 0p & & Q] & ˜ । , B… ™ !; , :- : ‘ $ ’ 1& Q & .Q . ! O @6 ! - " * 6 ! • B- G 1 . 9A 5 U/ &6 ! • ! ZD 0 B- B p 1& !?Z .। :. ?] & 6 . ! . । @; ] ! 5 &• & K U &; &% .। FI ! K 6 ] XX, & Xk 1 ! K ! 'P XF। WX & EL * :. ! K 6 ! A … ] । & . : ! K ‡ , . * [ d ] ; Q &. Q= & 5! , 6 ! K ] & 1 1 & K & H ! K 5। 1 / & ! K

c„ôv 32


&' O &=K

*! K& ?Z & r z . !

: " -& ।

, .

.

/5 ! U/ & &; ! । •?ž .& । & Z 1 ! ! 6? km ! ! ! Q , & ! . 1& / D । / @ 7 ! >, Z . ! ‡ ! ! K9 । ! r / ! = ! , Q । 5. &% . &N e & H U z । 1 ! K9 5 = & , = 5 6 H ! । 1 - " ! Z &K & । 1 < x .1 & & 51 K ! K । ! K * - " ! Qá && 5 H &= && 5 । ! = . 5 c 6 Q . 1u , 1 Im ! 1 ž - 1r! 6 - & 7 & !] ! Wk ! K !5 @6! । 1 ] . K &• 5 , ‘1 K 1 . 1! c! & & ! ?Z ।’ K & / & 1 K ` 6 O 5, ‘1 ! ।1 U/ _ ! 1! । & % • & & ! 1 1! : ! K. , 5 " … ] &, & ! Z " p &।’

' 6 * !F K

@K

= O

h .

-

' & HD B- B H : " .! ! Q E = : " Q ! D. K=

Tuesday, May 06, 2014

1 ! •

& H ! K। " & & '! • p -। = Q = rz & । & ।

K

† 6 * !F

K

%

1

. 5 8 &

Kˆ . U ' & H1 ! K …W . ' Q! Q .0 .?UQ Z । • & H 1& 5 & 6 = & । 1. &6 &3 ` 5 . & ! & / ! ! ! @6! & c 9 Q @K 1? ।

we‡bv`b L * ƒ'

:! ’ @ ।1 @6! 6 । ‰ &N & !< &L & &U . & b । ; ' I1 2 -e ' # ! ? *! ! :? ( ) ! 6! 1 .। • 1! / = 6 ¬ * !, = &. ! . &L & &U . 65 65Ç ! 1! . @6! । ˆ 1 #। ? ' G '

1 । ! & & । 1 . ।! ‘ @ , ‡B , 1 ( । * ? & Z - & &= K 6 . & KA \ & , 3 & , - & , 6 & \ @6! Z . ! & 6 । ? & “ 6, & (। ! ! , ! । ( 6" ' # ( ?

। .?

Z• ,

c„ôv 33


& . । ƒ6" :! " ? ! ‘6 1P 1! @& । / !‘ . & !, & । • 1! 5Z । 5 5 J t .। ! E& , 1Q & [, ! 5 । । ®- 5K । B R * GL*B ' ,B ' ƒ ' B ' ; , ! A ? ! ˜ KE , 1 é›1 & ? * & * & ‘ /A ´ O 5।

! ‰ !

F

‘ & O ', &' 1 d ! । = - & ।1 , 6 A &। , * @H 3 & !i !$U! , 1 Q 1 ! @! । & ® , , 1 Q E !, &' U ; K$ , !!

Š1

!

''

' ! • !t Q ! K = & A c K }A D & ! 5 । & , * :. ! . Qj 5 1& ' . & D & A 5 H ! K । = & O-, !!, . ,QE &' && - , 9 , 5 !, 5 ! 5 ! ।

H' 1! 1! 9

Z ¡

K ! K! <

q

?Z & । & & !

!

1 5

#

_

4 &

s 1› Z. = &‹

c

.

¡

& ? - A, 5 & &NU( @ ¨ K & \ && \ = & @! ! 5 ! ! K] । & @ ¨ OE 'P ! = & i & 1 5 &* Z . = & & ।@ ¨ ! ' OE = 0 ! @ ! & K? & ? । BGGG @ ¨ &NU( & ; ; ! 0 = @! d K ; । @ ¨ & ? &t । 5. ! = 'P !5 । @ ¨ & = & &* &w ! ; ! K }A K & 1u@ / > !। š & ! . ? । @ ¨ 5 = & ! @ & \5 & ; K !। BGG… @ ¨ ‹! 5 Š ! Z -/ @ ¨ && @ K । -/ ?~ , = ! !& & > = & e ‹! @ । @H @ Px 5 ।

*

। 1! / ¡ &‹ 1 ; Q । & M & 1' 5 !. ! !9 & K ? 1' c. ¡ K । &' !• / !@ ! 1' ¸ ! 5 & । 1'

Tuesday, May 06, 2014

&

@ c] , • S && ? & .!A H, & 1 . & J

&

& &&K = / !-K? 1 ! ˆ 5 । 1 & । • = & । ? !

c„ôv 34


ˆ & & & J! !

।1 5= NO & &. . & . c & & K —* । 1 h Q z. ( 1 & ( । ?6 . ] ˆ @ - & ž , ! . ž ।/ 5 & 6 ?6 . ] 1 & ˆ 5 O w .‹ & 5 & ( । ,

6 <- N

! N# ! !

5

*

1 K "- &* &‘ !z ! ’।

" K . & 1 ˆ² !i 5 @” >। . & " &* 0 -& !। :’ । , - 5 . &b " & & ! & & L" । ‡ , & 1P ! &* । & * 5! 1 & 1P । ;!- ! 1 ' & . &t6 K . । &* " 5 *; v .। & & ‘ !z5 ! ’ & 5 । & ›H Q L" & 5 ! -& 5 ’ ? > । &1 & * 1 '& @” 6 /5 K }A & & ; . > , ‘ !z5 ! ’ "&* * &। "- &* J ! - M । :’ !; d K!˜ । @!5 - । &* " 6 & ! 65 7 - && ?.। "5 ^_ .& । 6,K } A K9 c. 1! ! 1 ।@ 3 6 & 1 !. ! । 1! & 1! - & । . 1 ! ! . 1 ! & SET &।‘ !z5 ! ’ & / - & &' / - 5 . & b H! 1!K } A * &। & ! / - 5 Qê & @ @ c. 1! ! 6 &।

*&* 5S

6

1 1 ! ! . @ - A !। & ; . ! । ! ! . & । & & -ˆ ?˜ & & * S ! !;.

Tuesday, May 06, 2014

'& - A। ; & ! &

!

.

.

&

&

। &“ ¾ " ? H & * &। ! ‘ ( ’। &N & &“ 6Z• ‘ 5 ( ’ \ & 8 . & Ï 1 1 & । &' c. !9 ! । ! 5 & -ˆ K A 5 , • ! !5 @! । & !9 -9 ! / & ! । & 1 ( । &* !& ,1 [ 1 & । & * '& ! ! . S &। . ; & ‘ ( ’ & ।& & !। 1 c ! . & “ 6 1! @ । \ !; ! & &; ? Þ / । & - - & O ' 1! । 1! & । 1 5&। K 1 1 & ,&' & “ ? % ˜& =; ! । . ! -› &“ \ , ! / 5 1; ? % ! K_ & । & & & . 1! &N । ? ~ , X. ! WW &' @K &‘ ( ’।

6

_

!

6

! ! 1 d & 1! .

1 K ! ž! & H 1& & & = &' @ ’ .5 * ! Px । 1 . &* “ ! ž! ; 1&: 1 5 KA ! ?Z1 । & &* . 6 & KA । .Q K( 1&: 1 0 d 1 &' 1 & - . । 6 h@ & .। / >

c„ôv 35


6।1 -. 1!-. & । 1! .& । 1! !; &bT 9 d । & d .। & . .U ! 6 . & / >। 1 5 & ‘ œ‘ ! ! 6 । ! K }A @ & ! ! ! 6 @ . / - ! 1 । 1 ! &•. - . 1 । J .। .1 -. c. 1 ! 1 KA । &, J .। & 1! ! 1! 6 & , &* c । , ’ & & . 1 !। 1 . 1! » > । *! & 1 & ? 6 ? 6 & । . '& 6 6 & !6 1 । & 1 1 -. 0 6 & ।-. & , * && & । && 6 । 5 •1 । & H & . A 9 । 1 ! & & ।1 0 & d ‘ &* & ! ! । @Y. 1 ।1! KA । !c & H 1! / & ।1 5 1! & । ’ & 1! 5 p & K 1 । @!- & .। & & :. ! 1 । & 1! & । -& ‘ œ’ !i 5 1 & । 1 & .। & Z ˜ = 5 ! ? 1! . &* .!6 1 । &O ’ . @& ! ।1 & . 5 &* & . । 5 । 1 1 ! 6 1 0 6 & ! । && /" ‘ & h ’ & O ' । & K Q? s Q & O ' ।

&

#

{s

& '- › .Q &

'

& *

Tuesday, May 06, 2014

!& N

5 5

5 & 5 H 1 & ? । !;. & ! ] ?Z & । . & । 5 ?Z & ? ?` 5 / = 6 । & = ’ 7 , . @!

d

* K । ! 6 K 5 /" = ?-. d @ • & ।/ 5 ' & = 0 & -ˆ . ।! -! &K 5 & ! । & Ñ 5 / । Ñ 5Z ? H &b ! 1 & & ,1 > . [’ . 0 = d * 1 &। :

'

& € &

&

& 6

&

(n:

& &&

€ /5

&

>

।Q ; 6€

,/ @ . ।K & B j& & O ' & &b 5? O 'K / > = ।

*

!&

"

L61 ( K '& ' & '' & O ' / !e & 1 । & . & !e € ।O ' / . && > = । & 0 ' Š_ , Z &6 . ; 1 1; ™ / ।1 . 06 & !e w !i ;/ 1 .। Z & 6 .

'

.

&' ! & & &% । F F

*3 । । _ *

` & &% । 5 ! #, n

b :W " ।

b:

– ,

Πg~

ë

6 /

Q

& d ! &' 1 K , .? s • ‰ >. ! / O ' c 5 > .

: •1 : / # B: Ž* • ( n ‹ ! • & !/

c„ôv 36


K

& -& ` & & & ,“ & U?} । ' 1& ?=K 6 ‰ ।/ 9 6 / >, / - &.। P 1 ! 9 T :. Q 5 & ।” & 6 . , ` 1 :-1 ! H A5। & !i /5 @6! ! ! ‘ ’ 5. Qê ‰ . K । ! K A Q । K @ - . :. 6 & ! ‘ ’ d ; 6 ! @ & ' Š_ *; @/ ।O '^ 56 `। , & !8 . Q 5 && ` '&; 1 ] . & -1 । & ’ A 9 ! & 5 & 7 / ।5 !8 . & -& 5 K ! [’ @” ।

iYexi‡K `‡j Uvbvi †Póv Pvjv‡”Qb mvwb

wb‡Ri †jR KvUv e‡j A‡b¨i †jR a‡i UvbvUvwb Kivi ¯^fve c‡b©v ZviKv mvwb wjI‡bi| Avi †m ¯^fv‡ei Kvi‡YB Gevi iYexi wms‡K wb‡Ri `‡j Uvbvi †Póv Pvjv‡”Qb wZwb| iYexi Ki‡j wn‡ivwMwi, mvwb Ki‡j c‡b©v! wVK GB my‡iB AvRKvj K_v ej‡Qb mvwb wjqb| †hw`b †_‡K iYexi wms‡qi KbW‡gi weÁvcb †`‡L‡Qb, †mw`b †_‡KB wZwb G myi a‡i‡Qb| GgbwK †mvRmvcUv UyBUI K‡i‡Qb| UyBUv‡i wZwb wj‡L‡Qb, ÔAvgv‡K mevB c‡b©v Mvj© ej‡Q ewjD‡W| Gw`‡K †Lv` iYexi wmsB Avgvi c_ AbymiY K‡i KbW‡gi weÁvcb Ki‡jv| iYexi †Zv bvg Kiv wn‡iv| cyi“l e‡jB wK Zvi †ejvq me Qvo!Õ ÔweMemÕ-G Gw›UÖ wb‡qB my`~i gvwK©b †_‡K fvi‡Z Avmv mvwb wjq‡bi| Zvici c~Rv fv‡Ui nvZ a‡i ÔwRmgÕ Qwe‡Z ewjD‡W cv| Gici GKZv Kvcy‡ii ÔivwMwb GgGgGm UyÕ| me Qwe‡ZB mvwbi kixi‡KB cyuwR wn‡m‡e wb‡q‡Qb cwiPvjK-cÖ‡hvRK| GgbwK bZyb Qwe‡ZI mvwbi GKB iƒc|

& §] &

-z ! 5 z । ,

6 d d

Tuesday, May 06, 2014

&

* @K &>

!& N

/ S । !1

5 z Q && &b 1&L । šì & ! ; \K? > । & * ! & @ HR ! !

। ' 6

&*

5 ।'

@Y &

"

!

&

,'

F"

!

1 &b

'

& ? € & M Q . U । ! 1 6 FG @ 1 € -U &> &* K9 " । & &N e 5 , &> 1[’ * Or& U &b & ? ! 0 w ¡ & 1 । ! & , &3 ^ & 1 &> 1& € 5U । 1& 5 &!* U ।& ' & @ &" ! । @! & . !8 . w ¡ & ! , ! , ! 0 K / । @ 0U ’ & b& , ! ? U c 1 । U K!˜ & > ।& / , 0 ! &> 1 (. ? / । A 9 1 , ! 0 d .€ -› । ! € & 6 & 1 U Ñ 6 !

-

c„ôv 37


। O;

.

,U .] && 5 / && ? & : 6 & 5 . &* ! U । Or& &• S & / । ?~ , K & K @! BGGG = &= ; € -U । BGGI 1 @6! । :. & ‡ ¾ । 1 [/ 5 ! . 6 &। ।

kxM«B gyw³ cv‡”Q Ô†MgÕ

cÖZx¶vi Aemvb NwU‡q AvMvgx mßv‡nB †m݇i hv‡”Q i‡qj AwbK cwiPvwjZ Ô†MgÕ Pjw”PÎwU| Avi Gi gva¨‡gB evsjv Pjw”P‡Î Ag„Zv-wbie RywUi hvÎv ïi“ n‡e| GQvov RbwcÖq i¨v¤ú g‡Wj i“gv‡K Pjw”PÎwUi GKwU AvB‡Ug Mv‡bi m‡½ bvP‡Z †`Lv hv‡e| Ô†MgÕ Pjw”PÎwUi cwiPvjK AwbK e‡jb, Ôbvbv RwUjZvi Kvi‡Y G‡Zvw`b Pjw”PÎwU AvU‡K wQj| Z‡e me RwUjZvi Aemvb NwU‡q AvMvgx mßv‡nB †mÝi †ev‡W©i Kv‡Q Pjw”PÎwU Rgv †`qv n‡e| †mLvb †_‡K QvocÎ †c‡jB cÖ`k©K mwgwZi m‡½ †hvMv‡hvM K‡i Pjw”PÎwU gyw³ †`qv n‡e|ÕK‡e bvMv` Pjw”PÎwU gyw³ †`qv n‡e Rvb‡Z PvB‡j wZwb AviI e‡jb, ÔC`‡K j¶¨ †i‡LB Avgiv KvR KiwQ| G‡¶‡Î Ab¨vb¨ Pjw”PÎ gyw³i welqwU wPš—v K‡iB wm×vš— †bqv n‡e| GQvov cÖ`k©K mwgwZi DciI gyw³i welqwU wbf©i Ki‡Q|Õ Pjw”PÎwU‡Z †gvU QqwU Mvb i‡q‡Q| Mvb¸‡jv‡Z KÉ w`‡q‡Qb Aviwdb i“wg, KYv, Bgivb, b¨vwÝ, Beivi wUcy, cokx, igv, ü`q Lvb I wecøe| Avi Mvb¸‡jv wj‡L‡Qb Kwei eKyj, Rvwn` AvKei, gvngy` gvbRyi, iweDj Bmjvg Rxeb, Rwb nK I ¸Äb †PŠayix| msMxZ cwiPvjbv K‡i‡Qb Aviwdb i“wg, Bgivb, Beivi wUcy, ü`q Lvb, kIKZ Avjx Bgb|Gw`‡K i‡qj Awb‡Ki cwiPvjbvq wkMwMiB AviI GKwU Pjw”P‡Îi KvR ïi“ n‡Z hv‡”Q| Pjw”PÎwU‡Z wZb †Rvov bvqK bvwqKv _vK‡e| Icvo evsjvi m‡½ †hŠ_fv‡e Pjw”PÎwU wbg©v‡Yi m¤¢vebv i‡q‡Q e‡j Rvbvb wbg©vZv AwbK|

ivwkdj 1 I !। . ¾P 7 ! 1 &3* ।1 c SET 9 ' I। SET 9 Or& । O- ' , ! , ! ] । Oí , ˆ । & _ & iT & “ 6 Z • , . 1 ? s 1 1 , !] § । & K 5 / 1 1 & 9 - : !* (BW ! K-BG @ ) && @ @ H 01 1 । !% 1 1 /6 /6 !9 &। @ ! H A @ ।16 O-।

Tuesday, May 06, 2014

&3* (BW @ -BW !) & ? ? = 9 & /A Q & ।1 5 @ ! 1À । & ‡¤ & &। 1 6 O-। 6 9 6• । !6 (BB !-BW ) !% @ H Œ K &6 । " - " 3 T 1 ! !/ &3 L । w& / / O-। @ ! - @ ! !; - -& & & &। (BB -BB .) Q && & ! ; ! -& ।1 ' \ 6 1 HA • ।16 O-। @ ! Q & । ' (BF .-BF 1 z) K 5 55 1 t !5•Q । Q & 5 5 6 1 @! ! ? । 3 • । c (B… 1 z-BF ¦8 ) && 1 H * 5 U/ & । @! @ ‡¤ 6 5 * /" ! 1 . &। 9 / A &Nt ? 0 । (B… ¦8 -BF j & ) !% & % 1 1 [Œ 6 &। / Ki d c O-। " - " 3 T1 ! !/ &3 L । @! Q & । &3 7 (B… j & -BB -8 ) && O& -& 1 । & ‡¤ & &। 1 1 „ - & 6@ x - & 1 । / Ki d c O-। @ ! Q & । ;[ (BF -8 -BW 8 ) @! - @! !; - -& & & ।1 5 6 16 । & ‡¤ & &। !% % 1[Œ & । 9 / A O-। ! (BB 8 -BG [ ) && = 9 & 6 & 6• ।K c & 1& ? ?. &K । 1 5 5! @ ! = ।J% / &। •- (BW [ -WX Q† ) H6 5 5 & ; @ r K9 " ।&& 1 H * 5 U/ & । 1 @! ! 1 Z = &। | ˜ O-। ! (Wm Q† -BG ! K) Q && & ! ; ! -& । / Ki d c O-। 1. !e !; । - ›/5 @ ! d ।

c„ôv 38

News 6th may  

দৈনি প্রবাসী সকল সংবাদ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you