Page 1

ตัวอย่ างโครงงาน ป. 1 **************************************************

เรือง การแต่ งประโยคและการเรียงคํา ผู้จัดทํา……. 1…………………………………. 2…………………………………. 3…………………………………. 4. ……………………………….. 5…………………………………. อาจารย์ ทีปรึกษา…. 1…………………………………. 2………………………………… โรงเรียน…………………………………….. อําเภอ………………จังหวัด………………………. สั งกัด………………………………………………. รายงานนีเ+ ป็ นส่ วนประกอบโครงงานวิชาภาษาไทย ระดับชั+นประถมศึกษาปี ที 1


บทคัดย่ อ การแต่งประโยคและการเรี ยงคํา เป็ นการใช้ทกั ษะการสะกดคํา การนํา หลักภาษามาใช้ในการพูดและการเขียนให้ถูกต้อง เพื%อให้ผพู้ ดู และผูฟ้ ังเข้าใจ กัน รับรู้ความรู้ ความคิดต่าง ๆ


กิตติกรรมประกาศ การจัดทําโครงงานเรื% อง การแต่งประโยคและการเรี ยงคํา ครั.งนี.ประสบผลสําเร็ จได้เป็ นอย่างดี เนื%องจากได้รับคําชี.แนะจาก คณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย และคณะครู ในโรงเรี ยน ทุกท่าน รวมทั.งการได้รับคําแนะนําจากผูร้ ู ้ ขอขอบคุณทุกท่านที% ให้ความช่วยเหลือ

คณะผูจ้ ดั ทํา


สารบัญ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที% 1 บทนํา บทที% 2 เอกสารที%เกี%ยวข้อง บทที% 3 วิธีการศึกษา บทที% 4 ผลการศึกษา บทที% 5 สรุ ป อภิปรายผล เอกสารอ้างอิง

หน้า 5 6 7 8 10 11


บทที% 1 บทนํา หลักการและเหตุผล การเขียนเป็ นพฤติกรรมด้านการสื% อสาร ซึ% งจะถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิด ต่าง ๆ ออกมาโดยใช้การเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

วัตถุประสงค์ 1. เพื%อฝึ กการแต่งคําให้เป็ นประโยค การเรี ยงคําให้ได้ใจความ 2. เพื%อฝึ กทักษะด้านการเขียน


บทที% 2 เอกสารที%เกี%ยวข้อง หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู้พ.ืนฐาน ชุด ภาษาเพื%อชีวติ ภาษาพาที ชั.นประถมศึกษาปี ที% 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาขั.น พื.นฐาน พุทธศักราช 2544


บทที% 3 วิธีการศึกษา 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาเอกสารและแบ่งหน้าที%คน้ คว้า 3. รวบรวมข้อมูล 4. เขียนรายงานผลการศึกษา นําเสนอผลงาน 5. นําเสนอโครงงาน


บทที% 4 ผลการศึกษา การแต่งคําให้เป็ นประโยค บทที% 3 เรื% อง สัตว์เลี.ยงแสนรัก 1. “เล่น” มานีเล่นกับลูกหมา 2. “เลี.ยง” ฉันเลี.ยงลูกหมา 3. “กิน” หมากินข้าว 4. “รัก” ลูกหมาน่ารัก 5. “ดํา” ลูกหมามีสีดาํ 6. “ร้อง” ลูกหมาร้องเสี ยงดัง 7. “ แม่” ลูกหมากินนมแม่ 8. “บ้าน” ลูกหมาอยูใ่ นบ้าน 9. “ สัตว์” หมาเป็ นสัตว์เลี.ยง 10. “ฉัน” ฉันชอบเลี.ยงหมา การเรี ยงคําให้เป็ นประโยค 1. หาง ยาว หมา มี = หมามีหางยาว 2. ข้าว ฉัน กิน ให้ ลูกหมา = ฉันให้ขา้ วลูกหมากิน 3. เลี.ยง ฉัน ลูกหมา = ฉันเลี.ยงลูกหมา 4. แม่ นม กิน ลูกหมา = ลูกหมากินนมแม่ 5. ซุกซน ลูกหมา เล่น ชอบ = ลูกหมาชอบเล่นซุกซน


บทที 5 สรุ ปผลการศึกษา การแต่ งคําให้ เป็ นประโยคจากเรือง สั ตว์ เลีย+ งแสนรัก รวม 10 คํา การเรียงคําให้ เป็ นประโยค 5 ประโยค

อภิปรายผล 1. ควรจัดทําโครงงานทีเกียวกับการแต่ งประโยคและการเรียงคํา จากวิชาอืน ๆ 2. ควรศึกษาคําอ่ าน คําต่ าง ๆ เพือนํามาแต่ งประโยค


ประโยชน์ ทได้ ี รับ 1. ฝึ กทักษะด้ านการเขียน การอ่ าน 2. สามารถอ่ านและเขียนหนังสื อได้ คล่ องแคล่ วขึน+ 3. มีความรู้ เกียวกับการแต่ งประโยคและการเรียงคํามากขึน+ 4. ฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม

เอกสารอ้ างอิง กระทรวงศึกษาธิการ หนังสื อเรียนสาระการเรียนรู้ พนื+ ฐาน ชุด ภาษาเพือชีวติ ภาษาพาที ชั+นประถมศึกษาปี ที 1 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้ าว กรุงเทพ


ตัวอย่ างโครงงาน ป. 1 **************************************************

เรือง สั ตว์เลีย+ งแสนรัก ผู้จัดทํา……. 1…………………………………. 2…………………………………. 3…………………………………. 4. ……………………………….. 5…………………………………. อาจารย์ ทีปรึกษา…. 1…………………………………. 2………………………………… โรงเรียน…………………………………….. อําเภอ………………จังหวัด………………………. สั งกัด………………………………………………. รายงานนีเ+ ป็ นส่ วนประกอบโครงงานวิชาภาษาไทย ระดับชั+นประถมศึกษาปี ที 1


บทคัดย่อ โครงงานสัตว์เลี.ยงแสนรัก มีจุดมุ่งหมาย เพื%อสํารวจสัตว์เลี.ยงมีอยูใ่ น บ้าน ว่ามีสตั ว์ชนิ ดใดบ้าง และประโยชน์ที%ได้ จากสัตว์เลี.ยงนั.น จากการ สํารวจพบว่า มีสตั ว์ที%คนนิ ยมนํามาเลี.ยงไว้ในบ้านหลายชนิด มีจุดประสงค์ใน การเลี.ยงแตกต่างกัน เช่น สุ นขั , แมว , นก , ปลา , กระต่าย , ซึ% งสัตว์เลี.ยง แต่ละชนิ ดให้ประโยชน์กบั เราได้มากมาย


กิตติกรรมประกาศ โครงงานเรื% อง สัตว์เลี.ยงแสนรัก ครั.งนี. สําเร็ จลุล่วงด้วยดี เนื% องจาก ได้รับความช่วยเหลือแนะนําจากคุณครู ที%ปรึ กษา ผูป้ กครอง และคณะครู ในโรงเรี ยนทุกท่าน คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที%น. ี

คณะผูจ้ ดั ทํา


สารบัญ เรื% อง บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ บทที% 1 บทนํา ที%มาและความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า บทที% 2 เอกสารที%เกี%ยวข้อง บทที% 3 วิธีดาํ เนิ นการ บทที% 4 ผลการศึกษาค้นคว้า บทที% 5 สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า ประโยชน์ที%ได้รับจากโครงงาน ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง

หน้า

15

16 17 18 19


บทที% 1 บทนํา ที%มาและความสําคัญ สัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์มาก ทั.งในด้านการเป็ นอาหาร ใช้แรงงาน เลี.ยงไว้ดู เล่นเป็ นเพื%อนแก้เหงา สัตว์บางชนิดที%คนนํามาเลี.ยงและฝึ กให้เชื%อง ซึ%งมีจุดประสงค์ใน การเลี.ยงแตกต่างกัน เลี.ยงตามความชอบความสนใจ คณะผูจ้ ดั ทําจึงสนใจที%จะศึกษา สํารวจสัตว์เลี.ยงในบ้าน โดยได้แบ่งหน้าที%มอบหมายกันในกลุ่มออกสํารวจ หรื อ สอบถามผูร้ ู ้และรวบรวมข้อมูล จุดมุ่งหมายของการศึกษา 1. เพื%อสํารวจเลี.ยงในบ้าน 2. สามารถบอกจุดประสงค์ของการเลี.ยงสัตว์เลี.ยงได้

ขอบเขตในการศึกษา สถานที%ในการทดลอง คือ ที%บา้ นของนักเรี ยน การสํารวจในครั.งนี. จะสํารวจชนิดหรื อชื%อของสัตว์เลี.ยงในบ้าน และ ประโยชน์ของสัตว์ที%นาํ มาเลี.ยง


บทที% 2 เอกสารที%เกี%ยวข้อง หนังสื อ เอกสาร วารสารการเกษตร การเลี.ยงสัตว์


บทที% 3 วิธีดาํ เนิ นการ วิธีดาํ เนิ นการ 1. ประชุมกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม กรรมการ และเลขานุการกลุ่ม 2. แบ่งหน้าที%มอบหมายงานกันภายในกลุ่ม 3. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสํารวจสัตว์เลี.ยงในบ้านของนักเรี ยนแต่ละคน โดยการสอบถามผูป้ กครอง เจ้าของสัตว์เลี.ยงหรื อผูร้ ู ้ บันทึกชื%อสัตว์แต่ละชนิด ประโยชน์หรื อจุดประสงค์ของการเลี.ยง บันทึกลงตารางบันทึกผล 4. รวบรวมข้อมูลและแยกประเภท 5. สรุ ปผลการสํารวจ บันทึกผล 6. วาดภาพ พร้อมกับเขียนชื%อสัตว์เลี.ยง ลงในกระดาษ A 4 ระบายสี สวยงาม


บทที% 4 ผลการทดลอง ตารางบันทึกผลการสํารวจสัตว์เลี.ยงในบ้าน ลําดับที% 1 2 3 4 5 6 7 8

ชื%อสัตว์เลี.ยง หมา แมว กระต่าย นกเขา นกหงส์หยก ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลาเงินปลาทอง

ประโยชน์ เฝ้ าบ้าน ,เป็ นเพื%อนแก้เหงา กําจัดหนู , เป็ นเพื%อนแก้เหงา เลี.ยงไว้ดูเล่น เลี.ยงไว้ดูเล่น เลี.ยงไว้ดูเล่น เลี.ยงไว้ดูเล่น ,ไว้ขาย ไว้ขาย เลี.ยงไว้ดูเล่น


บทที% 5 ผลการทดลอง ผลการสํารวจสัตว์เลี.ยงในบ้าน สรุ ปได้ดงั นี. จากการสํารวจพบว่า สัตว์ที%นาํ มาเลี.ยงในบ้าน มี 8 ชนิด และมีจุดประสงค์ ในการเลี.ยงหลายอย่างคือ 1. เลี.ยงไว้ดูเล่น เป็ นเพื%อนแก้เหงา เช่น หมา , แมว , ปลาหางนกยูง , กระต่าย , นกเขา , นกหงส์หยก 2. เลี.ยงไว้เฝ้ าบ้าน เช่น หมา 3. เลี.ยงไว้ขายให้รายได้ เช่น ปลาหางนกยูง , นกเขา

ประโยชน์ ทได้ ี จากโครงงาน 1. ได้สาํ รวจชนิดของสัตว์เลี.ยง และประโยชน์ที%ได้จากการเลี.ยง 2. ได้ฝึกทักษะการสังเกต การวิเคราะห์ผล การจําแนกและการสรุ ปผล

ข้ อเสนอแนะ 1. ควรสํารวจสัตว์เลี.ยงที%มีในหมู่บา้ น ชุมชน ท้องถิ%นเพิ%มเติม 2. ควรสังเกตลักษณะอื%น ๆ ของสัตว์เลี.ยงด้วย เอกสารอ้างอิง นิจศิริ เรืองรังสี : พะยอม ตันติวฒ ั น์ พืชสมุนไพร พิมพ์ครั+งที 1 พ.ศ. 2534 ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. (เอกสาร วารสาร หนังสื อที%เกี%ยวกับการเกษตร หรื อสัตว์เลี.ยง ที%คน้ คว้าได้)


ภาคผนวก - ภาพประกอบกิจกรรมสํ ารวจ

-

ภาพวาดสั ตว์ เลีย+ งทีเป็ นผลงาน ของนักเรียน


โครงงานไทย ป.1  

************************************************** รายงานนี+เป็นส่ วนประกอบโครงงานวิชาภาษาไทย ระดับชั+นประถมศึกษาปีทีี 1 ตัวอย่ างโครงงาน ป....

โครงงานไทย ป.1  

************************************************** รายงานนี+เป็นส่ วนประกอบโครงงานวิชาภาษาไทย ระดับชั+นประถมศึกษาปีทีี 1 ตัวอย่ างโครงงาน ป....

Advertisement