Page 1

แบบเสนอโครงการ (Proposal Project Form) 1. ชื่อโครงการ (Project name) โครงการคายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน “โครงการกอสรางอาคารหองเรียน” ณ โรงเรียนบานสวา สาขาปากํา ต.ดงพญา อ.บอเกลือ จ.นาน 2. หัวหนาโครงการ (Project leader) - นายสวรรธน เคียงประดู ประธานคายอาสาตะวันยิ้มแฉง รหัสนักศึกษา 52200037 ภาควิชา สถาปตยกรรม โทรศัพท 089-805-7557 E-mail mini_electron_running@hotmail.com 3. ผูประสานงาน (Project coordinator)/เบอรโทรศัพทติดตอ (Contact No./E-mail) - นายชยานนท เมสันธสุวรรณ ประธานสโมสรนักศึกษา รหัสนักศึกษา 52200003 ภาควิชา สถาปตยกรรม โทรศัพท 089-482-0582 E-mail runaticlisium@hotmail.com - นายมารค สุทธิสมิทธิ์ รองประธานคายอาสา รหัสนักศึกษา 52200032 ภาควิชา สถาปตยกรรม โทรศัพท 087-355-4014 E-mail mr.m-a-r-k@hotmail.com - นางสาวภาพพิมพ วุฒิสิงหชัย เลขานุการ รหัสนักศึกษา 52270915 ภาควิชา ออกแบบนิเทศศิลป โทรศัพท 084-607-6087 E-mail potato_taroumi@hotmail.com - นายพรกฤษ สิทธิพลพร เหรัญญิก รหัสนักศึกษา 52202712 ภาควิชา ออกแบบอุตสาหกรรม โทรศัพท 080-553-3313 E-mail nooky_nicky@hotmail.com

4. หลักการและเหตุผล (Background) เนื่องดวยสโมสรนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มจธ. โดยคายอาสา กลุมตะวันยิ้มแฉง ไดจัดโครงการคายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบานสวา ต.ดงพญา อ.บอเกลือ จ.นาน มีวัตถุประสงคเพื่อให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ในปจจุบันทั้งภาครัฐ และเอกชนไดใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนกับการบูรณาการ พัฒนากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งคณะฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการอยางเปนระบบ โดยการนําความรู ทางสถาปตยกรรมและการออกแบบมาประยุกต ใชอยางมีประสิทธิภาพ เปนกลไกลหนึ่งในการขับเคลื่อนพันธกิจ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในการทํางานอยางเปน เครือขาย เพื่อใหเกิดประโยชนแกสาธารณะ โรงเรียนบานสวา สาขาปากํา ต.ดงพญา อ.บอเกลือ จ.นาน เปนโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่มีความขาดแคลนดานอาคาร สถานที่ที่ใชในการเรียนการสอน อาคารปจจุบันมีสภาพทรุดโทรม ขาดการซอมแซม และไมพอตอการจัดกิจกรรมและการ เรียนการสอน สโมสรนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดย กลุมตะวันยิ้มแฉง จึงลงสํารวจพื้นที่ และ จัดทําโครงการคายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน “กอสรางอาคารเรียน”โรงเรียนบานสวา สาขาปากํา ต.ดงพญา อ.บอเกลือ จ.นาน

1


5. ประเภทของโครงการ (þ ลงในชองที่เห็นวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการและรายวิชา) (Types of project – can specific more than 1 choice) Type

Areas/subjects of integration š ปริญญาตรี (Undergraduate) วิชา (Subject) …………………………..…. วิชา (Subject) …………………………..…. วิชา (Subject) …………………………..…. š ปริญญาโท (Graduate) วิชา (Subject) ……………………………….วิชา (Subject) ………………………………. วิชา (Subject) ……………………………….

¨ วิจัย (Research) þ พัฒนาการเรียนการสอน (Teaching & learning development) ¨ ทัศนศึกษา (Field trip SOA 0081e Form) þ พัฒนานักศึกษา (Student development) ¨ บริการวิชาการ (Academic service) ¨ ความรวมมือกับองคกรภายในประเทศ (Collaboration with national organization) ¨ ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ (Collaboration with international organization) ¨ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (Cultural support) ¨ ประชาสัมพันธคณะ/ มหาวิทยาลัย (SoA+D/ KMUTT public relations) š Training š Conference ¨ พัฒนาบุคลากร (Human resource development) š Meeting 6. วัตถุประสงคของโครงการ (Objective of Project) 6.1 เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักกระบวนการการประกันคุณภาพและสามารถนํามาบริหารจัดการ องคกรใหมีประสิทธิภาพ 6.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษามีจิตสาธารณะถึงหนาที่รับผิดชอบตอชุมชน และ บรรพชน 6.3 มุงเนนใหนักศึกษารูจักการทํางานและใชชีวิตรวมกับผูอื่น 6.4 เพื่อเปนสื่อกลางระหวางนักศึกษา มหาวิทยาลัยและชุมชน ที่จะเอื้อเฟอประโยชนซึ่งกันและกัน 6.5 เพื่อประชาสัมพันธคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ และมหาวิทยาลัย ใหเปนที่รูจัก 6.6 สงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนชวยในการใหบริการในดานวิชาการแกชุมชนดานสถาปตยกรรม และการออกแบบรวมถึงการสนทนาสาธารณะสุขและจิตใจกับชุมชน 7. ระยะเวลาทํางาน (Working Period) ตุลาคม 2554 จัดทําแผนการดําเนินการโครงการ ตุลาคม 2554 สโมสรนักศึกษา / กลุมตะวันยิ้มแฉง จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 สํารวจพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการ มกราคม 2555 เสนอขออนุมัติโครงการจาก ฝายพัฒนานักศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัย มกราคม-กุมภาพันธ 2555 ติดตอขอความอนุเคราะหสนับสนุนโครงการจากสวนราชการ องคกรเอกชน บริษัทหางรานตางๆ กุมภาพันธ-มีนาคม 2555 ติดตอประสานงานกับชุมชน เมษายน 2555 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆที่จะใชในการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2555 อบรมผูเขารวมโครงการเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและทางปฏิบัติ 2


มิถุนายน 2555 ออกปฏิบัติงานตามโครงการ มิถุนายน-กรกฎาคม 2555 สรุปและประเมิณผลโครงการ

8. เจาของทุน แยกตามวงเงิน (Project Funded and separated by financial) 8.1 คณะ (SoA+D) 20,000 บาท/Baht 8.2 มหาวิทยาลัย (KMUTT) - บาท/Baht 8.3 อื่น (others) 80,000 บาท/Baht 9. วงเงินงบประมาณ (Budget) No. 1.

Details

Total

15,000

15,000

15,000

120(x5) x 50 -

30,000 -

30,000 -

260 x 50 260 x 50 1500 x 8

13,000 13,000 12,000

38,000

145 x 62 * * * 700 x 3 1,300 x 2 4000 x 2 900 x 3

8,990

คาใชสอย / Expenses -คาอาหาร/Food and Beverage -คาที่พัก /Accommodation -คาเชายานพาหนะ/ Transportation 2.1 คารถบัส (ขาไป) 2.2 คารถบัส (ขากลับ) 2.3 คาขนสง(กระบะ) -คาเชาสถานที่ อุปกรณ/ Rental for place & equipment

3.

Price

คาตอบแทน / compensation 1.1 คาเบี้ยเลี้ยงชางบนคาย

2.

Unit Price

คาวัสดุ / materials 3.1 แผนสังกะสีลูกฟูก 3.2 ไมโครงสรางหลังคา 3.3 ไมโครงผนัง 3.4 ไมโครงพื้น 3.5 วงกบประตู 3.6 วงกบหนาตาง 3.7 หนาตางคูบานเกล็ด 3.8 ประตูบานเดียว

2,100 2,600 8,000 2,700

24,390

4. อื่นๆ /others Total 107,390 หมายเหตุ: ในกรณีที่ตองการใชโสตทัศนูปกรณ/อุปกรณคอมพิวเตอร กรุณากรอกแบบฟอรมการจองและแนบมาในเอกสารนี้ Remark: In case the project have to use audio visual or computer equipment, please fill an AV/IT reservation form * ไมมีการเสียคาใชจายเรื่องไม เพราะชาวบานไดจัดเตรียมไวใหแลว 3


10. ผูจัด / สถานที่ กรณีเขารวมประชุม สัมมนา หรือฝกอบรม (Host/ Venue in case of attending workshop, seminar, training, conference) No. 1. 2.

Host/ Venue

Telephone Number

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดยสโมสรนักศึกษากลุมตะวันยิ้มแฉง โรงเรียนบานสวา สาขาปากํา ต.ดงพญา อ.บอเกลือ จ.นาน สังกัด สํานักงานเขตอุทยานแหงชาติดอยภูคา

11. จํานวนผูเขารวม (คน) /(Number of participant) person นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน 50 คน ชื่อ - สกุล ชั้นป 1. นายกมลภัทร ทัตธนานุรัตน นักศึกษาชั้นปที่ 1 2. นายวิริยะ พันธุพิจิตร นักศึกษาชั้นปที่ 1 3. นายแมกซิม โกธิเอร นักศึกษาชั้นปที่ 1 4. นายภัทรพล ลีมีโชค นักศึกษาชั้นปที่ 1 5. นายนคร ณ นคร นักศึกษาชั้นปที่ 1 6. นายฉัตรดนัย อื้อศรีวงศ นักศึกษาชั้นปที่ 1 7. นายปณณ ตุงคะสมิต นักศึกษาชั้นปที่ 1 8. นายรชต เชื้อสายบัว นักศึกษาชั้นปที่ 1 9. นายรุจิระ จิรพงษตระกูล นักศึกษาชั้นปที่ 1 10. นายธีระเดช ปานสมุทร นักศึกษาชั้นปที่ 1 11. นายศวริศ แซลี นักศึกษาชั้นปที่ 1 12. นายชนัตถ นพดลไพศาล นักศึกษาชั้นปที่ 1 13. นายษรันย สิงหะ นักศึกษาชั้นปที่ 1 14. นางสาวชุติภา เจียรประเสริฐ นักศึกษาชั้นปที่ 1 14. นางสาวสุวิชญา สุริยมงคล นักศึกษาชั้นปที่ 1 15. นางสาวนิศาชล ไตรอังกูร นักศึกษาชั้นปที่ 1 16. นางสาวบารมี บุญรมณี นักศึกษาชั้นปที่ 1 17. นางสาวชัญญานุช คลายแกว นักศึกษาชั้นปที่ 1 18. นางสาวพีร รุงพิริยะเดช นักศึกษาชั้นปที่ 1 19. นางสาวธนพร ฤกษขวัญยังมี นักศึกษาชั้นปที่ 1 20. นางสาวมนัสวี บวรเศรษฐนันท นักศึกษาชั้นปที่ 1 21. นางสาวพรทิพา รัตนเสถียรพงศ นักศึกษาชั้นปที่ 1 22. นางสาวสุธาสินี ขุนทองจันทร นักศึกษาชั้นปที่ 1 23. นางสาวอังคณา บุญประภากร นักศึกษาชั้นปที่ 1 24. นางสาววรัทยา ชินะประพัฒน นักศึกษาชั้นปที่ 1 25. นางสาวสุธีมนต จันทรสุข นักศึกษาชั้นปที่ 1 26. นายธนศักดิ์ โตวิเศษ นักศึกษาชั้นปที่ 1 27. นายจักรวินท วรรณวาณิชย นักศึกษาชั้นปที่ 2 4

รหัสนักศึกษา 54272401 54200326 54200025 54272420 54272408 54270920 54200015 54270913 54200021 54200010 54200020 54200302 54270914 54200304 54200319 54200011 54200012 54270903 54200313 54200308 54200019 54270912 54200318 54200024 54272414 54200023 54270922 53200301

089-805-7557 054-701000

ภาควิชา ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบภายใน สถาปตยกรรม ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบนิเทศศิลป สถาปตยกรรม ออกแบบนิเทศศิลป สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบภายใน ออกแบบภายใน สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบภายใน ออกแบบภายใน สถาปตยกรรม ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบภายใน สถาปตยกรรม ออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตยกรรม ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบภายใน


28. นายพลพิศิษฐ พงศพิทยา 29. นายฐาปนัท บัวสุข 30. นายพัฒนกิจ โชติเชย 31. นางสาวลลิภัทร ลิ้มรุงเรื่อง 32. นายสาธิต อดุลประวิทชัย 33. นายธํารงค พฤกษนันท 34. นางสาวณัฐธร กันตเกรียงวงศ 35. นางสาววรนิดา ณรงคฤทธิคุณ 36. นายสวรรธน เคียงประดู 37. นายมารค สุทธิสมิทธิ์ 38. นายพรกฤษ สิทธิพลพร 39. นางสาวภาพพิมพ วุฒิสิงหชัย 40. นายชยานันท ศรีพนมศักดิ์ 41. นางสาวเบญญาภา เสนางาม 42. นายณัฐสิทธิ์ เตชะศักดิ์ศรี 43. นายชยานนท เมสันธสุวรรณ 44. นางสาวขนิษฐา เอี่ยมไพรวัน 45. นางสาวเกวลี วรุษตโกเมน 46. นางสาวสุรกัญญา ชานอย 47. นายสฤษฤกดิ์ ดีอํามาตย 48. นางสาวพรสิริน แซเตียว 49. นายพลพรรค วงศสัจจานันท 50. นายฮานีฟ เช็ค

นักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาชั้นปที่ 3

53200309 53270902 53270910 53202709 53200023 53200007 53270904 53270917 52200037 52200032 52202712 52270915 52270911 52200038 52200025 52200003 52270919 52270926 52202720 52200036 52200029 52200040 52270920

12. คณะทํางาน, หนาที่และความรับผิดชอบ (Working team & responsibility) Instructor No. Name 1. ดร.บุษเกตน อินทรปาสาน 2. อาจารยเฉกสันต คังคะเกตุ Staff No. Name 1. นายชยานนท เมสันธวุสรรณ 2. นายสวรรค เคียงประดู 3. นายมารค สุทธิสมิทธิ์ 4. นางสาวภาพพิมพ วุฒิสิงหชัย 5. นายพรกฤษ สิทธิพลพร 5

ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบนิเทศศิลป สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบนิเทศศิลป สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ออกแบบนิเทศศิลป

Responsibility รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาฝายกิจกรรม Responsibility ประธานสโมสรนักศึกษา ประธานโครงการ รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก


Student / RA / TA No. 1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 2. นักศึกษาชั้นปที่ 2 3. นักศึกษาชั้นปที่ 3

Name

ID/Program รวมกิจกรรมคายอาสา รวมกิจกรรมคายอาสา รวมกิจกรรมคายอาสา

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ/ตัวชี้วัด (Expectation project and Key Performance Indicator) 13.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ(Quantitative KPI) จํานวนผูเขารวมโครงการ(Expected attendant) 50 คน (person) 13.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative KPIs) 1. นักศึกษาไดรูจักกระบวนการการประกันคุณภาพ และสามารถนํามาบริหารจัดการ องคกรอยางมีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษามีจิตสาธารณะถึงหนาที่รับผิดชอบตอชุมชน และ บรรพชน มากขึ้น 3. นักศึกษารูจักการทํางานและใชชีวิตรวมกับผูอ ื่นไดอยางดีเยี่ยม 4. นักศึกษามีความรูจักซึ่งกันและกนในระหวางชวงชันป และ มีไดเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน 5. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ และมหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงและที่รูจักมากขึ้น 6. นักศึกษาไดมีสวนชวยในการใหบริการในดานวิชาการแกชุมชนดานสถาปตยกรรม และการออกแบบรวมถึงการชวยพัฒนาสาธารณะสุขและจิตใจกับชุมชน

1st revision September 30th , 2011 6


กําหนดการ โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาและคณะทํางานกิจกรรมประจําป 2555 วันที่ 6 มิถุนายน 2555 16.00 น. รวมพลที่คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ วิทยาเขตบางขุนเทียน 18.30 น. รถออกเดินทางจากคณะฯ สูโรงเรียนบานสวา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน วันที่ 7 มิถุนายน 2555 12.30 น. ถึงที่หมาย โรงเรียนบานสวา สาขาปากํา อําเภอบอเกลือ 12.45 น. เตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงาน 13.00 น. รับประทานอาหาร 13.30 น. จัดเตรียมที่พัก 14.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 17.30 น. เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 18.30 น. รับประทานอาหาร 19.00 น. สรุปงานประจําวัน 21.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย วันที่ 8 มิถุนายน 2555 06.00 น. ตื่นนอน ทําภารกิจสวนตัว 07.00 น. เคารพธงชาติ และออกกําลังกายนําโดยชมรม MMA (mix martial art) 07.30 น. รับประทานอาหาร 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน สอนศิลปะนําโดยชมรม Drawing club 12.00 น. รับประทานอาหาร 13.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 17.30 น. เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 18.30 น. รับประทานอาหาร 19.30 น. สรุปงานประจําวัน 21.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย และการแสดงดนตรีของชมรม Music club วันที่ 9 มิถุนายน 2555 06.00 น. ตื่นนอน ทําภารกิจสวนตัว 07.00 น. เคารพธงชาติ และออกกําลังกายนําโดยชมรม รักบี้ 07.30 น. รับประทานอาหาร 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน สอนศิลปะนําโดยชมรม Drawing club 12.00 น. รับประทานอาหาร 13.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 17.30 น. เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 18.30 น. รับประทานอาหาร 19.30 น. สรุปงานประจําวัน 21.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย และการแสดงดนตรีของชมรม Music club 7


วันที่ 10 มิถุนายน 2555 06.00 น. ตื่นนอน ทําภารกิจสวนตัว 07.00 น. เคารพธงชาติ และออกกําลังกายนําโดยชมรม Cover dance 07.30 น. รับประทานอาหาร 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 12.00 น. รับประทานอาหาร 13.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 17.30 น. เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 18.30 น. รับประทานอาหาร 19.30 น. สรุปงานประจําวัน 21.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย และกิจกรรมสันทนาการโดยชมรมละคร วันที่ 11 มิถุนายน 2555 07.00 น. ตื่นนอน ทําภารกิจสวนตัว 08.00 น. เคารพธงชาติ และออกกําลังกาย 08.30 น. รับประทานอาหาร 09.30 น. บริจาคของ และกิจกรรมจากชาวบาน เก็บของ เตรียมตัวกลับ 12.00 น. รับประทานอาหาร 13.00 น. รวมพล และเดินทางกลับลงไปที่อําเภอเมือง 19.00 น. เดินทางถึงอําเภอเมือง 20.30 น. รับประทานอาหาร 22.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 มิถุนายน 2555 09.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

8


“โครงการคายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน” การเดินทาง

การเดินทางไปยังโรงเรียนบานสวา สาขาปากํา ตองอาศัยรถที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะทางโดยรวมเปนภูเขา และมีโคงอันตรายมากมาย

9


ในชวง 5 กิโลเมตรสุดทาย เปนชวงที่เขาถึงยาก สามารถเดินทางไดแค 2 แบบ คือ การเดินเทา และมอเตอรไซตวิบาก ซึ่งในหนาฝน การเดินทางโดยมอเตอรไซตวิบากเปนเรื่องที่อันตรายมาก ซึ่งทางคายจะใชวิธีเดินเทาขึ้นไป ใชระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

บริเวณโรงเรียน

10


โรงเรียนบานสวา สาขาปากํา มีอาคารเรียนเพียงแค 1 หลัง

ภายในอาคารเรียน มีพื้นเปนดิน ทําใหเฉอะแฉะเวลาฝนตก ซึ่งตัวอาคารเรียนยังไมสามารถกันน้ําฝนไดดีอีกดวย ทําใหฝนสาดได

11


บริเวณโรงเรียน มีสนามกีฬาตั้งอยูบนสันเขา

สนามเด็กเลน มีของเลนเพียงสองชิ้น คือ มาหมุน ไมกระดก

บริเวณกอสราง

12


เนื่องจากทั้งโรงเรียนมีอาคารเพียงแคสองหลัง ซึ่งหลังหนึ่งเปนอาคารเรียน และอีกหลังเปนหองพักครูและหองครัว สถานที่รับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนจึงไมมี โดยทุกวันนี้ นักเรียนตองไปนัง่ รับประทานอาหารบนพื้น บริเวณระเบียงหองพักครู แตดวยความเกาของตัวอาคาร ทําใหปจจุบันสภาพระเบียงหองพักครูนั้นเริ่มผุผัง ทางคณะกลุมคายอาสาตะวันยิ้มแฉงจึงเขาไปชวยเหลือรวมสรางโรงอาหารใหนองๆ

13


แบบกอสราง

เนื่องจากโรงเรียนบานสะวา สาขาปากํา มีความประสงคที่จะเพิ่มอาคารเรียน และอาคารสําหรับการประกอบ อาหาร อันเนื่องมาจากจํานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนผลทําใหอาคารเดิม ที่มีอยูในปจจุบัน ไมเพียงพอและทรุดโทรม เปนอยางมาก จากการสํารวจพื้นทีแ่ ละขอมูลที่ไดมา จึงทําใหทราบวา การที่นําวัสดุ อุปกรณกอสรางมายังโรงเรียนบานสะวา สาขาปากํานั้นมีความยากลําบากมาก เนื่องจากทางสัญจรที่มีอยูเ ดิมนั้น เปนทางสําหรับคนเดิน และมอเตอรไซตเทานั้น ดังนั้นผูที่จะสามารถขับมอเตอรไซตนั้นจะตองเปนผูที่มีความชํานาญในเสนทางมาก จึงทําใหวัสดุกอสรางหลักนั้น เปนไม เพราะหาไดงายในบริเวณนั้น ซึ่งตรงกับขอบังคับของอุทยานแหงชาติดอยภูคา ที่กําหนดไววา หามตัดไมเพื่อการคาขาย แตมีขอยกเวนวา สามารถตัดเพื่อสรางอาคารที่พัก หรืออาคารตางตาง ที่มีความจําเปนตอชุมชนได ดวยเหตุนี้เราจึงใชไม เปนวัสดุหลักในการสรางอาคาร และวัสดุมุงหลังคาที่เหมาะสมกับการสรางที่สุด คือ สังกะสี เนื่องจาก มีมวลน้ําหนักเบา สามารถขนสงไดงาย และราคาถูก สวนวัสดุในการทําเสา ใชคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 1 เมตร แมวาจะมีความยากลําบากใน การขนเสาสําเร็จรูปมาที่โรงเรียน แตดวยความจําเปน ซึ่งทางชาวบานในพื้นที่นั้นอาสาเปนผูขนเสาดังกลาวมาที่โรงเรียนเอง และสวนประกอบอื่นๆของอาคาร จะใชไมเปนวัสดุหลัก โดยคํานึงถึงความสะดวกในการขนสง ความเหมาะสมของราคา และวัสดุที่งายตอการกอสราง

14


กลุ่มค่ายอาสาตะวันยิ้มแฉ่งปี55  

แบบเสนอโครงการ ชื่อโครงการ '" โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โครงการก่อสร้างอาคารห้องเรียน” ณ โรงเรียนบ้านสว้า สาขาป่ากำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you