Page 1

7วิชาสามัญ (ข้อสอบที่ไม่สามัญ ธรรมดา) 5-6 มกราคม 2556 นี้

น้องๆจานวน 1.3 แสนคน ที่จะต้องฟิตอ่านหนังสือสอบกัน สู้ตาย อีกรอบ เรามาดูกันว่า เราจะต้องเตรียม 7 อย่างกับการสอบ 7 วิชาสามัญครั้งนี้ อย่างไร บ้าง


ข้อที่ 1 คาตอบ มีคาตอบ 5 ตัวเลือก


ข้อที2่ . เวลา มีเวลาจากัด 1.30นาที ซึ่งน้อยกว่า GAT PAT เท่าตัว ดังนั้น น้องๆต้องตั้งเวลาทาข้อสอบใหม่

ข้อที่ 3 แนวข้อสอบ หาข้อสอบ A-NET ข้อสอบ Entrance เก่าๆมาทาดู


ข้อที4่ สทศ. ออกอะไรบ้าง มาดูกันว่าเนื้อหาออกตรงไหน จะได้ไปอ่านถูก


ข้อที่ 5 เอกสารห้ามขาด!และห้องสอบ 1.บัตรประชาชน 2.บัตรเข้ าห้ องสอบ


สถานที่สอบควรเตรี ยมพร้อมล่วงหน้า ว่าอยูต่ ึกไหน จะได้ไม่ตอ้ ง วิง่ หากันให้เหงื่อแตก และจะต้องไม่เข้าห้องสอบช้า เกิน 30 นาที


ข้อที่ 6 คะแนนขั้นต่า มีหลายคณะที่ ทางมหาวิทยาลัยกาหนด คะแนนขั้นต่ามาให้วา่ จะต้อง ไม่นอ้ ยกว่า.........เท่าไรไป เช่น กสพท. ไม่ต่ากว่า

30 คะแนนทุกวิชา

ม.บูรพา ม.มหิดล

ไม่ได้ระบุข้นั ต่าแต่ ใช้เป็ น

% แต่ละวิชาแทน


ข้อที่ 7 เตรียมตัวเตรียมใจ นอนให้ต้ งั แต่หวั ค่า (ช่วงนั้น อย่าเพิ่งติดละคร) นึกถึงมหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าไว้เยอะๆจะได้เป็ นแรงพลักดัน เตรี ยมอุปกรณ์ การสอบให้พร้อม ชุดนักเรี ยนรี ดให้พร้อม ตื่นเช้ามา ไหว้พระในบ้าน(พ่อแม่)ก่อนออกไปสอบสร้างกาลังใจ

ขอให้โชคดีในการสอบครั้งนี้

เจ็ดประการกับเจ็ดวิชาสามัญ  

สิ่งที่น้องๆไม่ควรพลาด

เจ็ดประการกับเจ็ดวิชาสามัญ  

สิ่งที่น้องๆไม่ควรพลาด