Page 1

7วิชาสามัญ (ข้อสอบที่ไม่สามัญ ธรรมดา) 5-6 มกราคม 2556 นี้

น้องๆจานวน 1.3 แสนคน ที่จะต้องฟิตอ่านหนังสือสอบกัน สู้ตาย อีกรอบ เรามาดูกันว่า เราจะต้องเตรียม 7 อย่างกับการสอบ 7 วิชาสามัญครั้งนี้ อย่างไร บ้าง


ข้อที่ 1 คาตอบ มีคาตอบ 5 ตัวเลือก


ข้อที2่ . เวลา มีเวลาจากัด 1.30นาที ซึ่งน้อยกว่า GAT PAT เท่าตัว ดังนั้น น้องๆต้องตั้งเวลาทาข้อสอบใหม่

ข้อที่ 3 แนวข้อสอบ หาข้อสอบ A-NET ข้อสอบ Entrance เก่าๆมาทาดู


ข้อที4่ สทศ. ออกอะไรบ้าง มาดูกันว่าเนื้อหาออกตรงไหน จะได้ไปอ่านถูก


ข้อที่ 5 เอกสารห้ามขาด!และห้องสอบ 1.บัตรประชาชน 2.บัตรเข้ าห้ องสอบ


สถานที่สอบควรเตรี ยมพร้อมล่วงหน้า ว่าอยูต่ ึกไหน จะได้ไม่ตอ้ ง วิง่ หากันให้เหงื่อแตก และจะต้องไม่เข้าห้องสอบช้า เกิน 30 นาที


ข้อที่ 6 คะแนนขั้นต่า มีหลายคณะที่ ทางมหาวิทยาลัยกาหนด คะแนนขั้นต่ามาให้วา่ จะต้อง ไม่นอ้ ยกว่า.........เท่าไรไป เช่น กสพท. ไม่ต่ากว่า

30 คะแนนทุกวิชา

ม.บูรพา ม.มหิดล

ไม่ได้ระบุข้นั ต่าแต่ ใช้เป็ น

% แต่ละวิชาแทน


ข้อที่ 7 เตรียมตัวเตรียมใจ นอนให้ต้ งั แต่หวั ค่า (ช่วงนั้น อย่าเพิ่งติดละคร) นึกถึงมหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าไว้เยอะๆจะได้เป็ นแรงพลักดัน เตรี ยมอุปกรณ์ การสอบให้พร้อม ชุดนักเรี ยนรี ดให้พร้อม ตื่นเช้ามา ไหว้พระในบ้าน(พ่อแม่)ก่อนออกไปสอบสร้างกาลังใจ

ขอให้โชคดีในการสอบครั้งนี้

เจ็ดประการกับเจ็ดวิชาสามัญ  

สิ่งที่น้องๆไม่ควรพลาด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you