Page 1

मी काही खऩ ू भव्यददव्य काम केऱे असे मऱा बिऱकुऱ ळाटत नाही. वळद्याथीदऴेत इंग्रजीळर मात करणे ही माझी तत्काऱीन गरज होती. ‘ऩररस्थथती माणसाऱा घडळत असते’ तसा मी घडत गेऱो. ‘गरज ही ऴोधाची जननी असते’ तसा ऴोध ऱागत गेऱा. हां, एक मात्र मी जरूर केऱे की मऱा ऱागऱेऱा ऴोध थळत:ऩरु ता न ठे ळता इतरांसोित ळाटत गेऱो. ‘ऻान ळाटल्याने ळाढते’ तसे माझेही ळाढऱे. अडचणीही अनेक आल्या ऩण मी त्याळर दहमतीने मात करत सातत्याने ऩुढे चाऱत रादहऱो. कारण केळल थळप्नरंजनात गुंगून जाऊन ध्येयऩूती होत नसते. ''असेऱ माझा हरी, तर देईऱ खाटल्याळरी'' असे म्हणून थळथथ िसून केळल मनोरथांचे इमऱे िांधून काहीच साध्य होत नसते याची मऱा जाणीळ होती. या सळव प्रळासात मी इतका तल्ऱीन झाऱो की हेच काम ऩढ ु े माझी स्जद्द कधी आणण कऴी िनऱे ते माझे मऱाच कलऱं नाही. प्रततकूऱतेच्या भट्टीत जेव्हा ही स्जद्द ताळन ू -सऱाखन ू तनघते आणण ळाथतळतेच्या ऐरणीळर भल्यािुऱ्या अनुभळांचे घाळ ततच्याळर िसतात, तेव्हाच ततऱा खरा आकार …

a short autobiography of Sunil, founder of KHANDBAHALE.COM (compiled from published articles)


Download this eBook at : http://www.khandbahale.com/files/a_story_of_success.pdf


एखाद्या दद े े तम् ु ही जेव्हा अंतिावह्य झऩाटून ु वम्य महत्त्ळाकांऺन जाता, त्यासाठी कोणतेही अस्ननददव्य करायऱाही तुम्ही भीत नाही, तेव्हाच तम ु च्यात जाणतेऩण येऊन तम् ु ही यऴोमंददराच्या ऩायऱ्या चढून ध्येयशऴखर गाठण्यात यऴथळी होऊ ऴकता!

ऩंडडतजींच्या ऩण्ु यथमत ृ ीस समवऩवत

झऩाटऱेऩण ते जाणतेऩण : a short autobiography of Sunil, founder of KHANDBAHALE.COM (compiled from published articles)

a story of success  

झपाटलेपण ते जाणतेपण ..a short autobiography of Sunil, founder of KHANDBAHALE.COM (compiled from published articles)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you