Page 1

lr Jwbm] [wî[

Deiemle 2011 ● he=‰ 1


lr Jwbm] [wî[

Deiemle 2011 ● he=‰ 2


A§Va§J

Z

Z

lr Jwbm] [wî[

mebheeokeâerÙe (ceje"er) ....................................................................................................... 4 mebheeokeâerÙe (efnboer) ......................................................................................................... 5 JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeeRÛeer mebef#ehle peerJeveer (ceje"er) (ßeer. Guneme Deeoešs) ......................................... 6 ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâer peerJeveer (efnboer) (ßeer. Guneme Deeoešs) ......................................................... 9 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (meew. Oeveßeer cesškeâjer,efkeâmeve veiej, "eCes) ................. 12 ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe ØelÙe#e DevegYeJe (efnboer) (meew. jsKee keâueekesâ, veeiehetj) .................................... 13 ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe ØelÙe#e DevegYeJe (efnboer) (ßeer. ceCeerMebkeâj ieie&, oceesn, ceOÙeØeosMe) .................... 14 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (ßeer. kesâmejerveeLe jeTle, leejehetj, efpe. "eCes) ........ 15-16 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (ßeer. meesvegceecee YeeefšÙee, efpe. yegue{eCee) ........... 17-18 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (meew. Deejleer kegâuekeâCeea, Deewjbieeyeeo) ................ 20-22 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (ßeer] De¤Ce YeeefšÙee, JejCeieebJe, efpe. peUieebJe) ......... 25 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (ßeer] efYekeâepeer veeJekeâj, meb«eecehetj, efpe. yegue{eCee) ..... 26 ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe ØelÙe#e DevegYeJe (efnboer) (ßeer. ceveespe Ûeewyes, meeiej, ceOÙeØeosMe) ........................ 27 meceeÛeej ............................................................................................................. 28-30 _w»` H$m`m©b` : g§V lr Jwbm]]m]m M°oaQ{>]b Q­>ñQ>-_w] § B© ● H$m`m©b` à_wI • lr. goMZ _mVm|S>H$a JU{e oZdmg, ñdm. dra gmdaH$a _mJ©, à^mX{dr, _w]§ B©-400 025. Q{>br\°$·g : 022-24229922 _m{]m.: 9320209506 B©-_{b : gulabpushpa@gmail.com, gulabpushpaphoto@gmail.com gmJa (_.à.) H$m`m©b` • g§V lr Jwbm]]m]m M°oaQ{>]b Q>ñ­ Q> ● H$m`m©b` à_wI • A°S>. d¡^d gwYmH$a _wi{ lr Jwbm]eº$r ogÕj{Ì, Y_©lr am{S>, [§VZJa (gw^X{ ma dm°S>© ), gmJa, _Ü`àX{e-470 002. _m{]m.: 9926341749 Am¡a§Jm]mX H$m`m©b` • lr Jwbm]]m]m _§oXa ● H$m`m©b` à_wI • lr. oXJ§]a gmi{-[mQ>rb (AÊUm) JmS{> OiJmd, Am¡aJ§ m]mX-OmbZm am{S,> Am¡aJ§ m]mX, _hmamï­ - 431 201> _m{]m.: 9423147773 Q>mH$aI{S>m(_m{a{) H$m`m©b` • g§V lr Jwbm]]m]m M°oaQ{>]b Q>ñ­ Q> ● H$m`m©b` à_wI •- lr. oZb{e AdñWr Q>mH$aI{S>m (_m{a){ , >Vm. A§OZJmd gwOu, oO.A_amdVr, _hmamï­-444 705 _m{]m.: 9850673932 odama _§oXa H$m`m©b` • lr Jwbm]]m]m gX²Jêw $Ym_ ● H$m`m©b` à_wI • lr. Om{g\{ $ Aë\$mÝgm{ Or.E_². ]«dw arO obo_Q{>S> e{Omar, ñdm. dra gmdaH$a _mJ©, odama ([y), oO. R>mU{-401 305. _m{]m.: 9326031494 H$mQ{>b Aml_ H$m`m©b` • lr g§V Jwbm]]m]m g§ñWmZ ● Aml_ AÜ`j •- lr. gm{Z_ y m_m ^mQ>r`m lr j{Ì H$mQ{>b, _w. [m{. H$mQ{>b (H$m{bX)>, Vm. g§Jm« _[ya, oO. ]wbT>mUm, _hmamï­> -444 204 XyaÜdZr: 07266-239333 ZmJ[ya H$m`m©b` : lr g§V Jwbm]]m]m g{dm Aml_ ● H$m`m©b` à_wI • lr. am_Xmg gm{ZHw$ga{ J«Q{ > ZmJam{S>, bm{H$m§À`m emi{Odi, ogag [{R>, dm°S>© H«$. 91, ZmJ[ya -440 009. _m{]m.: 9422804949 `m A§H$mV àogÕ Pmb{ë`m gmohË`mer g§[moXH$m gh_V Ag{bM Ag{ Zmhr. gd© H$m`X{era ]m]tgmR>r _§]w B© h{M H$m`©jÌ{ amhrb.

Deiemle 2011 ● he=‰ 3


lr Jwbm] [wî[

&& g§[mXH$r` &&

(_amR>r)

ßeeJeCe JeÅe De°ceer cnCepes ke=â<Cepevcee°ceer. meJe& YeejleYej cees"Ÿee ØeceeCeele ke=â<CepevceeÛee GlmeJe meepeje kesâuee peelees. je$eer 12 Jeepelee ne pevceeslmeJe meepeje keâ¤ve ogmejs efoJeMeer ßeeJeCe JeÅe veJeceeruee ’’onerkeâeuee’’ keâjCÙeeÛeer ØeLee hejbhejeiele Deens. ßeerke=â<Ce peerJeveÛeefj$e DeodYegle Je jesceebÛekeâejer Demetve lees efJe<CetÛee Dee"Jee DeJeleej mecepeuee peelees. YeejleerÙe mebmke=âleerle meJe& osJeeefokeâebceOes ßeerke=â<Ce DeJeleejeuee ceeveeÛes Je DeeojeÛes mLeeve Deens. ßeerke=â<Ce veerleer ner DeeOÙeeeflcekeâ peerJeve%eeveeuee efceUeuesueer DecetuÙe "sJe Deens. ßeerke=â<Ce Ûeefj$e– YeejleerÙe DeeOÙeeeflcekeâ Jee*dceÙeeÛeer meg¤Jeele Deieoer Jesoebheemetve Peeueer. MebkeâjeÛeeÙeeËveer Jesoevleeuee JesieàÙee efjleerves ceeb[ues. lÙeebveer DeÉwleJeeo, ÉwleJeeo ÙeebÛee meKeesue lelJe meÂMe DeYÙeeme ueeskeâebmeceesj ceeb[uee, lej DeeÛeeÙe& JeuueYeeÛeeÙeeËÛee meJe& meeceevÙe peveebmee"er MegæeÉwleJeeo Kethe Øeefmeæ Peeuee. lÙeebÛee efmeæeble Lees[keäÙeele Demee meebielee ÙesF&ue keâer, me=°erÛÙee keâCeekeâCeeceOes hejcesÕej ns lelJe ceevÙe Demeues lejer lÙeebveer efve&iegCe efvejekeâejehes#ee meiegCe Yeefòeâuee cenlJe efoues. ØesceYeefòeâuee cenlJe efoues. ßeerke=â<Ce lelJeeueeÛe DeeheCe meiegCe Yeefòeâves efØeÙelecemeKee, ceelee, efhelee Je yebOet Ùee YeeJevesves meceefhe&le nesTve lÙeeÛÙee ØesceYeefòeâle ueerve nesCes efnÛe Kejer ceOegjeYeòeâer Deens nsÛe lÙeebveer DeeheuÙee MegæeÉwle efmeæevleele cnšues Deens. MegæeÉwleelener ns hejyeÇÿe meJe& yeÇÿeeb[ele JÙeehle Demetve DeleerJe DeevebooeÙekeâ Je efoJÙe Deens. pesJne ns hejyeÇÿe meiegCe meekeâej nesles lesJne lÙeeÛÙee ueerueener DeeheesDeeheÛe DeefYeJÙeòeâ nesleele, cnCetveÛe efveieg&Ce Je meiegCe Ùee leeoelcÙeYeeJeeceOes Heâjkeâ FlekeâeÛe cnCelee ÙesF&ue keâer metÙee&le ØekeâeMe efkebâJee heeCÙeele lejbie. cnCetveÛe ßeerke=â<Ce meledefÛeled Deevebo Demes ns cetle& Oece&mJe¤he Deensle. DeeheuÙee DeeveboceÙe efvelÙe ueerueebÛes %eeve ogmeNÙeebveener keâUeJes cnCetve hejcesÕejeves ne ’’ßeerke=â<Ce’’ meiegCe DeJeleej OeejCe kesâuee Deens. DeeheuÙee Jewefokeâ hegjeCeeceOes DeMeer keâLee Deens keâer Ùee ke=â<Ce ueerueebÛes oMe&ve ØeLece ße=leeRvee efceUeues nesles. cnCetve lÙeebveer hejyeÇcneÛeer ØeeLe&vee kesâueer Je ¢ee hejyeÇcneves pesJne ßeerke=â<Ce ¤heer meiegCe DeJeleej OeejCe kesâuee lesJne meJe& ße=leeRveer ieesheeRÛes ¤he OeejCe kesâues Je cnCetveÛe ieeskegâUele ke=â<Ceueeruee Je ieesheerkeâebÛeer jemeueeruee ner %eevelelJeeves vesnceer meg¤ jeefnueer. ieesheerkeâebØeceeCesÛe pej Yeòeâ eEkeâJee %eeveer YeòeâerÛÙee DeleerJe ÛejCemeercesuee heesnÛeleele lesJneÛe lees Yeòeâ¤he Øeehle ke⤠Mekeâlees. ¢eeÛe Yeefòeâ DeeefJe<keâejeÛeer Deletš heefjmeercee iee"Ceejs oesve F&MeeJeleej YeieJebleeÛÙee ¢eeÛe ueerueeDeJeleejeceOes efomeleele les cnCepes meble ceerjeyeeF& DeeefCe jeOee. ßeerke=â<Ce YeefòeâceOes DeLeebie [gyeuesuÙee lÙee ceerjeves Deeveboeves lees efJe<eeÛee hesuee menpe ØeeMeve kesâuee Je veecejmeele leer leuueerve Peeueer. YeefòeâjmeeÛee ne GÛÛelece DeJeleej cnCepesÛe meble ceerjeyeeF& lej hejceesÛÛe ØesceeÛee DeeefJe<keâej cnCepes ke=â<Ce¤he jeOee. Ùee ef"keâeCeer Denbkeâej, Jeemevee, ceer heCe ve° nesleele Je ’’oesve Mejerjs hejbleg Skeâe DeelcÙeeÛeer Jemeefle’’ DeMeer efmLeleer nesles. efoJÙe DeeveboeÛeer DevegYetleer DeeefCe efoJÙe ØesceeÛee Je<ee&Je nesTve oesve efMebheues heefj SkeâÛe ceesleer DeMeer yee¢eebieeves oesve hejbleg Deblejbieeves SkeâÛe DeMeer DeJemLee Øeehle nesles. DeeveboeÛee DevegYeJe SskeäÙeYeeJeeletve lej ØesceeÛee DevegYeJe ÉwleYeeJeeletve Ùeslees. DeeveboeÛÙee SskeäÙeYeeJeeuee Je ØesceeÛÙee ÉwleYeeJeeuee vesnceer meueielesves pees[tve "sJeCeeje Demee ne YeefòeâYeeJe. ne meble ceerjeyeeF& Je jeOesÛÙee Glke⚠DeeefJe<keâejeÛes Ieeslekeâ Deens Demee efJeÛeej Ùeslees. neÛe YeefòeâYeeJe ÉwleeÛÙee Glke⚠Øesceeletve efvecee&Ce neslees Je SskeäÙeeÛÙee DeeveboYegJeveele efJeefueve neslees. cnCetve YeefòeâYeeJe ne ØesceYeeJeeÛÙee peeie=leerÛes ue#eCe Deens

Deiemle 2011 ● he=‰ 4


lr Jwbm] [wî[ lej DeeveboevegYeeJeeÛÙee efveef§elesÛes les Skeâ keâejCe Deens. ne Keje ke=â<Ceevebo efceUefJeCÙeemee"er DeeheCe efvejeceÙe YeòeâerÛeer keâeme Oejueer heeefnpes. keâejCe Deeheues Mejerj ns veeMeJeble Demetve DeeheCe cetU ÛewlevÙe Deelce¤heer Deenesle. ¢ee Deelce%eeveeuee YeefòeâÛeer pees[ efceUeueer lej ceveeÛee ueÙe nesTve DeeheCe F&ÕejeleÛe efceUtve peelees. Øesce DeeefCe F&ÕejeÛeer mesJee ner peerJeveeÛeer Debeflece heefjhetCe&lee Deens. ns %eeve Øeehle PeeuÙeeJej meJe&Ûe meceepeeves efvecee&sner Je=òeerves efvejueme, efvejeceÙe peerJeve peieeJes neÛe lej YeieJeodieerlesÛee ieeYee Deens. ne Deelcemeele keâ¤ve meceepeeleerue ØelÙeskeâevesÛe KeejerÛee Jeeše GÛeueuee lej meble ßeer legkeâesyeejeÙe cnCeleele lemes– ’’lesCes Ûeejer cegòeâer meeefOeÙesuÙee’’ ner DeJemLee Øeehle nesCeejÛe. mebheeefokeâe meew. pÙeesleer efpeceer Deeuces[e

&& g§[mXH$r` &&

(oh§Xr)

Deeveboueeruee keâe %eeve keâjeves ØeYeg ves efueÙee DeJeleej

ßeeJeCe JeÅe (ke=â<Cehe#e ceW heÌ[ves Jeeueer) De°ceer Ùeeveer ke=â<Cepevcee°ceer~ mecetÛes Yeejle ceW yeÌ[s hewceeves hej ke=â<Ce pevce keâe GlmeJe ceveeÙee peelee nw~ jele ceW 12 yepes mes Fme GlmeJe keâer Meg®Deele keâj otmejs efove Ùeeveer ßeeJeCe JeÅe veJeceer keâes ‘onerkeâeuee’ GlmeJe ceveeves keâer ØeeÛeerve hejbheje nceejs osMe ceW nw~ ßeerke=â<Ce peerJeve Ûeefj$e DeodYegle Deewj jesceebÛekeâejer nw Deewj GvnW efJe<Ceg keâe Dee"Jeeb DeJeleej ceevee peelee nw~ YeejleerÙe mebmke=âefle ceW meYeer osJeer-osJeleeDeeW ceW ßeerke=â<Ce DeJeleej keâes efJeMes<e Deeoj-mecceeve Øeehle nw~ ßeerke=â<Ce veerefle DeeOÙeeeflcekeâ peerJeve%eeve keâes GheueyOe DecetuÙe Leeleer nw~ ßeerke=â<Ce Ûeefjle - YeejleerÙe DeeOÙeeeflcekeâ Jee*dceÙe keâer Meg®Deele ØeeÛeerve JesoeW mes ngF&~ MebkeâjeÛeeÙe& ves Jesoeble keâes efyeukegâue Deueie lejerkesâ mes yeleeÙee~ GvneWves DeÉwleJeeo, ÉwleJeeo keâe mecetÛee lelJe meÂMe DeYÙeeme ueesieeW kesâ meeceves ueeÙee, lees JeneR DeeÛeeÙe& JeuueYeeÛeeÙe& keâe meJe& meceevÙepeve kesâ efueS MegæeÉwleJeeo Ketye Øeefmeæ ngDee~ Gvekesâ efmeæeble keâes meejebMe ceW kegâÚ ÙeeW mecePee pee mekeâlee nw efkeâ me=ef° kesâ keâCe-keâCe ceW hejcesMJej lelJe keâer ceewpetoieer ceevÙe nw, lees Yeer GvneWves efveieg&Ce efvejekeâej kesâ yepeeÙe meiegCe Yeefòeâ keâes cenlJe efoÙee~ØesceYeefòeâ keâes cenlJe efoÙee~ ßeerke=â<Ce lelJe ceW meiegCe Yeefòeâ mes efØeÙelece, meKee, ceelee-efhelee Deewj yebOeg Fme YeeJe mes meceefhe&le neskeâj Gvekeâer ØesceYeefòeâ ceW ueerve nesvee ner meÛÛeer ceOegjeYeefòeâ nw Ùener GvneWves Deheves MegæeÉwle efmeæeble ceW yeleeÙee nw~ MegæeÉwle ceW Yeer Ùen hejyeÇÿe meJe& yeÇÿeeb[ ceW JÙeehle nesles ngS DelÙeble DeevebooeÙekeâ Deewj efoJÙe nw~ peye Ùen hejyeÇÿe meiegCe meekeâej neslee nw leye Gmekeâer ueeruee Yeer Deheves Deehe DeefYeJÙeòeâ nesleer nw, FmeefueS efveieg&Ce Deewj meiegCe leeoelcÙe YeeJe ceW Deblej yeme Flevee keâne pee mekeâlee nw efkeâ metÙe& ceW ØekeâeMe DeLeJee heeveer ceW lejbie~ FmeefueS ßeerke=â<Ce meledefÛele Deevebo Ssmee cetle& Oece&mJe¤he nQ~ Deheveer DeeveboceÙe efvelÙe ueeruee keâe %eeve otmejeW keâes Yeer peeve heÌ[s FmeefueS hejcesÕej ves Ùen ‘ßeerke=â<Ce’ meiegCe Deekeâej OeejCe efkeâÙee~ Deheves Jewefokeâ hegjeCe ceW Ssmeer keâLee nw efkeâ Fme ke=â<Ce ueeruee keâe DevegYeJe ØeLecele: ße=efleÙeeW keâes efceuee Lee~FmeefueS GvneWves hejyeÇÿe keâer ØeeLe&vee keâer Deewj Fme hejyeÇÿe ves peye ßeerke=â<Ce¤heer meiegCe DeJeleej OeejCe efkeâÙee leye meYeer ße=efleÙeeW ves ieesheer keâe ¤he OeejCe efkeâÙee Deewj FmeefueS ieeskegâue ceW ke=â<Ceueeruee Deewj ieesefheÙeeW keâer jemeueeruee %eevelelJe mes meowJe Meg¤ jner~ ieesefheÙeeW keâer lejn Ùeefo Yeòeâ DeLeJee %eeveer Yeefòeâ keâer DelÙeble

Deiemle 2011 ● he=‰ 5


lr Jwbm] [wî[ Ûejcemeercee hej hengbÛeles nQ leYeer Jes Yeòeâ¤he Øeehle keâj mekeâles nQ~ Fmeer Yeefòeâ DeefJe<keâej keâer Deštš heefjmeercee keâes Øeehle keâjves Jeeues oes F&MeeJeleej YeieJeeve kesâ Fmeer ueeruee DeJeleej ceW efoKeeF& osles nQ; Jes DeLee&le meble ceerjeyeeF& Deewj jeOee~ ßeerke=â<Ce Yeefòeâ ceW DeLeen [tyeer ceerje ves Deevebo mes efJe<e keâe hÙeeuee heer efueÙee Deewj veece jme ceW Jees leuueerve nes ieFË~ Yeefòeâjme keâe Ùen GÛÛelece DeJeleej Ùeeveer meble ceejeyeeF&, lees JeneR hejceesÛÛe Øesce keâe DeefJe<keâej Ùeeveer ke=â<Ce¤he jeOee~ Fme peien Denbkeâej, Jeemevee, Denb YeeJe ve° nes peelee nw Deewj ‘Mejerj oes hej Deelcee Ske⒠keâer efmLeefle yeve peeleer nw~ efoJÙe Deevebo keâer DevegYetefle Deewj efoJÙe Øesce keâer Je<ee& ceW ‘oes meerhe hej Skeâ ceesleer’ Ssmeer yee¢ejbie ceW oes uesefkeâve Deblejbie ceW Skeâ DeJemLee Øeehle nesleer nw~ Deevebo keâe DevegYeJe SskeäÙeYeeJe mes lees Øesce keâe DevegYeJe ÉwleYeeJe mes Deelee nw~Deevebo kesâ SwkeäÙeYeeJe Deewj Øesce kesâ ÉwleYeeJe keâes ncesMee meueerkesâ mes peesÌ[keâj jKeves Jeeuee Ssmee Ùen YeefòeâYeeJe nw~Ssmee efJeÛeej Deelee nw efkeâ Ùen meble ceerjeyeeF& Deewj jeOee kesâ Glke=â° DeefJe<keâej keâe Ieeslekeâ nw~ Ùener YeefòeâYeeJe Éwle kesâ hejce Øesce mes efveefce&le neslee nw Deewj SwkeäÙe kesâ DeeveboYegJeve ceW efJeueerve neslee nw~ FmeefueS YeefòeâYeeJe Ùen ØesceYeeJe keâer peeie=efle keâe ue#eCe nw lees Deevebo DevegYeJe keâer efveef§elelee keâe Skeâ keâejCe nw~ Fme ke=â<Ceevebo keâes heeves kesâ efueS nceW efvejeceÙe Yeefòeâ keâe DeebÛeue hekeâÌ[vee ÛeeefnS~ keäÙeeWefkeâ nceeje Ùen Mejerj Yeues ner veeMeJeble nes, uesefkeâve nce cetue ÛewlevÙe Deelce¤heer nQ, Fme Deelce%eeve keâes Yeefòeâ keâe Ùeesie efceuee lees ceve keâer ueÙe mes nce F&Õej ceW efceue peeles nQ~ Øesce Deewj F&MJej keâer mesJee Ùener peerJeve keâer Debeflece heefjhetCe&lee nw~ Ùen %eeve Øeehle nes peeves hej mecetÛee meceepe efveceexner Je=efòe mes efveefue&hle, efvejeceÙe peerJeve peerÙes Ùener lees YeieJeod ieerlee keâe meej nw~ Fmes Deelcemeele keâj Ùeefo meYeer ves mebkeâuhe efueÙee lees meble ßeer legkeâesyeejeÙe kesâ Devegmeej ’’lesCes Ûeejer cegòeâer meeefOeÙesuÙee’’ pewmeer DeJemLee Øeehle nesieer ner~ mebheeefokeâe meew. pÙeesleer efpeceer Deeuces[e

&& d§XZr` Jwbm]]m]mOtMr g§ojßV OrdZr &&

(ceje"er)

(hetJee&Oe&: jeceleerLe& ieeJeepeJeUerue meebieJee ieeJeeleerue ßeerceleer ieerleeyeeF& ÙeebÛÙee ueneve yeeUeÛÙee Jeehejeleerue Ûeeoj oHeâve keâ¤ve lÙeebÛee ieb[elej ce=lÙetÙeesie Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRveer šeUuee. meble cenelces lÙeebÛÙee meeceLÙee&ves ieb[elej ce=lÙetÙeesie menpeheCes šeUt Mekeâleele ÙeeÛeer ØeefÛeleer Yeòeâebvee Deeueer.)

Jeb. yeeyeepeer ieeJeeletve kesâJne iesues, keâmes iesues ns keâesCeeueeÛe keâUues veener. ieerleeyeeFËÛee cegueiee efpeJeble Peeuee ÙeeÛee Deevebo meJe& ieeJeeves meepeje kesâuee. ieeJeeceOÙes ueeskeâebveer Deejeme kesâueer, Yepeve ceb[Uer Yepeves ke⤠ueeieueer, efoheeslmeJe kesâuee. mebhetCe& ieeJe DeeveboeslmeJe meepeje ke⤠ueeieuee. ieeJeeleerue cegKÙe ueeskeâebveer Jeb. yeeyeepeeRvee MeesOeCÙeemee"er Ûent efoMesuee ceeCemes hee"efJeueer Je lÙeebvee leekeâero efoueer keâer Jeb. yeeyeepeeRvee IesTve DeeuÙeeefMeJeeÙe hejle ÙesT vekeâe. Ûeejer efoMesuee hee"efJeuesueer ceeCemes Jeb. yeeyeepeeRÛee MeesOe Iesle nesleer. ceveesceve leUceUerves efJevebleer keâjerle nesleer ns iegueeyeyeeyee DeeceÛÙee ieeJeeuee DeeMeerJee&o osTve DeeheuÙee ke=âhesme hee$e kesâues. hejbleg Deecnebuee Øemeeo ve oslee efveIetve iesueele. Deecner efnveefove DeeheuÙee ÛejCeeÛes oMe&ve IesCÙeemee"er leUceUlees Deens. ke=âheÙee DeeheCe Deecnebuee Yesše. Deecnebuee ieeJeeleerue ueeskeâebÛee DeeosMe Deens, DeeheCeeme MeesOetve DeeCee. hejcesÕeje legcnerÛe meebiee nJesuee keâesCe hekeâ[t Mekeâlees keâe ? ØekeâeMeeuee keâesCeer

Deiemle 2011 ● he=‰ 6


lr Jwbm] [wî[ Oe¤ Mekeâlees keâe ? lespeeuee keâesCeer yebo ke⤠Mekeâlees keâe ? Demes legcner meJe&JÙeeheer, meJe&mee#eer Deenele. DeMeer efJeveJeCeer keâjerle Demeleevee Skeâe Pee[eKeeueer Jeb. yeeyeepeer MeebleheCes yemeuesues efomeues. meJe& ceb[UeRvee DelÙeevebo Peeuee. lÙeebveer Jeb. yeeyeepeeRvee efJeveceüYeeJes efJevebleer kesâueer. ns ØeYees ! DeeheCe hejle meebieJee ieeJeer Ûeuee Je Deecneb Yeòeâebvee Deeheueer mesJee keâjCÙeeÛeer mebOeer Åee. Jeb. yeeyeepeeRveer lÙee YeòeâebÛÙee efJevebleerme ceeve efouee Je les meebieJee ieeJeele hejle Deeues. ’’meeOet meble Ùesleer Ieje, leesÛeer efoJeeUer omeje’’ ieeJeele DeeveboeslmeJe meg¤Ûe neslee. Jeb. yeeyeepeer ieeJeele DeeuÙeeyejesyej ueeskeâebÛÙee Deeveboeuee heejeJej jeefnuee veener Je ieeJekeâNÙeebveer ieeJeele HegâueebÛÙee keâceeveer yeebOeuÙee, me[s šekeâues, jebieesàÙee keâe{uÙee. meveF&, ÛeewIe[e, {esue, leeMes ÙeebÛee nuekeâuueesU Ûeeueuee neslee. YepevekeâNÙeebveer šeU ce=oieebÛee leeue Oejuee. mebhetCe& ieeJeele omeje, efoJeeUerÛee GlmeJe meepeje nesT ueeieuee. Jeb. yeeyeepeeRÛÙee oMe&veemee"er Kethe ieoea Peeueer. ueeskeâ jebiesves Jeb. yeeyeepeeRÛÙee nmles Øemeeo «enCe ke⤠ueeieueer. lÙeeÛe jebiesceOetve Skeâ yeeF& neleele HegâueebÛee nej IesTve meceesj Deeueer. efleves Jeb. yeeyeepeeRÛÙee ieàÙeele nej Ieeleuee Je vecemkeâej kesâuee. Jeb. yeeyeepeeRveer lÙee yeeF&uee efJeÛeejues, yeeF& leg kegâ"ueer ? leer yeeF& cnCeeueer, ceePes veeJe MeebleeyeeF&. meebieJee ieeJe ceePes meemej Deens. Jeb. yeeyeepeeRMeer oesve Meyo yeesueuÙeeves MeebleeyeeF&Ûeer Yeer[ Ûesheueer. MeebleeyeeF& Jeb. yeeyeepeeRmeceesj oesvner nele heme¤ve GYeer jeefnueer Je cnCeeueer, osJee Ùee ceePÙee neleekeâ[s hene. leU neleebvee DeÛeevekeâ Heâes[ Ùesleele, les Heâes[ cees"s nesleele, efÛeIeUleele Je Hegâšleele. lÙeeceOetve jòeâ, het Jenele jneles, Kethe ogieËOeer Ùesles. ceer Ùee ceePÙee neleeves keâesCelesner keâece ke⤠Mekeâle veener. efoJeme–je$e neleeÛee oen nesles, neleeÛeer Debieej nesles. Ùee neleeves DeVe KeeT Mekeâle veener. efoJeme–je$e "Cekeâe ceejlees. neleeÛÙee ogKeCÙeecegUs je$eerÛeer Peeshener Ùesle veener. osJee keâenerlejer keâje. neleeletve ogieËOeerÙegòeâ heeCeer heePejles. Ùee meieàÙeeÛee ceuee Kethe efkeâUme Jeešles. Ùee JÙeeOeercegUs ceuee ceePes peerJeve vekeâesmes Peeues Deens. meJe& Deew<eOeesheÛeej keâ¤ve ceer Lekeâues Deens. meJe& ØekeâejÛes [e@keäšj, JewÅe, pe[eryegšer, Pee[heeuee ÙeeÛes GheÛeej Peeues. Lees[b efoJeme yejs Jeešles hegvne veJeerve Heâes[ neleeJej Ùesleele, lÙeeletve jòeâ, het Je ogieËOeerÙegòeâ heeCeer JeneÙeuee meg¤Jeele nesles. DeeheCe ceePeer ner JÙeeOeer yejer keâjeue ÙeeÛee ceuee hetCe& efJeÕeeme Deens, cnCetve ceer DeeheCeeuee efJevebleer keâjerle Deens ns meebiele Demeleevee MeebleeyeeF&ÛÙee [esàÙeeletve DeßetbÛee hetj Jenele neslee. leer DelÙeble veceüheCes Jeb. yeeyeepeeRÛeer efJeveJeCeer keâjerle nesleer. Jeb. yeeyeepeer mvesnue °erves lÙee ceeTueerkeâ[s henele nesles. ’’iegueeyeyeeyee oÙeeU oÙeeU, keâjer meJeeËÛee meebYeeU’’. lÙee ceeTueerÛes og:Ke Jeb. yeeyeepeeRvee heneJesvee. keâ¤Ceekeâj, og:KenjCe Jeb. iegueeyeyeeyeebveer Deeheues oesvner neleeÛes leUJes MeebleeyeeF&ÛÙee neleeJe¤ve efHeâjefJeues. MeebleeyeeFËÛee nele Heâes[ Hegâšgve lÙeeletve jòeâ, het, heeCeer Jenele nesles. lees efÛeIeUuesuee nele heentve meeceevÙe ceeCemeeuee heenCÙeeÛeer efkeâUme Jeešle nesleer. DeMee neleeJe¤ve Jeb. yeeyeepeerbveer DelÙeble Øesceeves leU nele efHeâjefJeuee Je efleuee meebefieleues, pee ceeÙe Deelee let Ùee Heâes[ebyeöue efJeÛeejner ke⤠vekeâesme, Ùee Heâes[ebÛeer efÛeblee mees[. MesieeJeÛes iepeeveveyeeyee, efMe[eaÛes meeF&yeeyee legPÙee neleeÛes Heâes[ yejs keâjleerue. leg lÙeebÛes Yepeve keâj. legPee ne Deepeej iepeeveveyeeyee, meeF&yeeyee hetCe& yeje keâjleerue. Flekesâ meebietve Jeb. yeeyeepeeRveer meJe& Yeòeâceb[UeRvee Dee%ee kesâueer efkeâ, Yepeve keâje. cnCee ’’ieesheeuee ieesheeuee, osJekeâer vebove ieesheeuee’’. meJe& Yeòeâ ceb[Uer Yepeve ke⤠ueeieueer. Jeb. yeeyeepeeRveer meJe& Yeòeâ ceb[UeRvee Dee«en

Deiemle 2011 ● he=‰ 7


lr Jwbm] [wî[ kesâuee efkeâ, Deelee šeàÙee JeepeJetve Yepeve keâje. cnCee ’’ieesheeuee ieesheeuee, osJekeâer vebove ieesheeuee’’. meJe& Yeòeâ ceb[Uer Jeb. yeeyeepeeRÛÙee Dee%esØeceeves šeàÙee JeepeJetve Yepeve ke⤠ueeieueer. Jeb. yeeyeepeeRveer heg{Ûee DeeosMe efouee, ’Deelee peesjeves šeàÙee JeepeJetve Yepeve keâje’, meJe& Yeòeâceb[Uer peesjpeesjele šeàÙee JeepeJet ueeieueer Je Yepeve ke⤠ueeieueer. ’’ieesheeuee ieesheeuee, osJekeâer vebove ieesheeuee’’. šeU, ce=obgie, {esU, [Heâ[er ÙeebÛÙee iepejele keâener Yeòeâ osnYeeve efJeme¤ve šeàÙee JeepeefJelee JeepeefJelee veeÛet ueeieueer. MeebleeyeeFËÛeer megæe ceveesceve FÛÚe nesleer keâer DeeheCener peesjpeesjele šeàÙee JeepeJetve YepeveeceOÙes meeceerue JneJes Je YepeveeÛee Deevebo IÙeeJee. hejbleg neleeÛeer JÙeeOeer lemes ke⤠osle veJnleer, pej DeeheCe šeàÙee JeepeefJeuÙee lej neleeleerue peKecee efÛeIeUleerue Je lÙee Jesovee DeeheCe menve ke⤠MekeâCeej veener. cnCetve MeebleeyeeF& šeàÙee JeepeefJeCÙeeme Ieeyejle neslÙee. Jeb. yeeyeepeeRveer MeebleeyeeFËÛÙee ceveeleerue FÛÚe DeesUKeueer. Jeb. yeeyeepeeRveer MeebleeyeeF&uee šeUer JeepeefJeCÙeeme meebefieleues. Jeb. yeeyeepeeRÛeer Dee%ee keâMeer cees[eJeer. MeebleeyeeF&ves Ieeyejle Ieeyejle heefnueer šeUer JeepeefJeueer. hejbleg Jesovee peeCeefJeueer veener, efleuee Kethe Deevebo Peeuee. efleves ogmejer šeUer JeepeefJeueer lesJnener nele ogKeuee veener. efleves Dee§eÙee&ves Jeb. yeeyeepeeRkeâ[s heeefnues. Jeb. yeeyeepeeRveer ceeve [esueJeueer. efleuee efJe§eeme efouee efkeâ, leg šeUer JeepeJe leguee Jesovee nesCeej veener. DeepetyeepetÛÙee yeeÙekeâe Dee§eÙee&ves MeebleeyeeF&keâ[s heent ueeieuÙee. neLe Hegâškeâer yeeF& šeàÙee JeepeJelesÙe cenod Dee§eÙe&. MeebleeyeeF& šeàÙee JeepeJetve Yepeve keâjerle nesleer, ’’ieesheeuee ieesheeuee osJekeâer vebove ieesheeuee’’. Demes keâmes Ie[ues. ogKelÙee neleeves šeUer keâMeer Jeepeueer. pÙeeJesUer Jeb. yeeyeepeeRveer MeebleeyeeF&ÛÙee efÛeIeUuesuÙee neleeJej Deeheuee leU nele "sJeuee lÙeeJesUer Jeb. yeeyeepeeRveer MeebleeyeeF&uee efleÛÙee neleebÛÙee Jesovesletve cegòeâ kesâues nesles. lÙeecegUsÛe MeebleeyeeF&ÛÙee ogKeNÙee neleeuee ’’ieesheeuee ieesheeuee osJekeâervebove ieesheeuee’’ Ûee iepej keâjleevee Jesovee PeeuÙee veenerle. heg{erue 3/4 efoJemeele MeebleeyeeF&Ûeer JÙeeOeer hetCe& yejer Peeueer. efleÛes oesvner nele hetJe&Jele yejs Peeues. efleuee Kethe Deevebo Peeuee. leer ØelÙeskeâeuee meebiet ueeieueer, DeeheuÙee ieeJeele hejcesÕej Deeuee Deens. lÙeeves ceePes nele yejs kesâues, ceePeer Deveskeâ Je<ee&Ûeer efhe[e Ùee osJeeves Ûeej efoJemeele yejer kesâueer. Jeb. yeeyeepeeRveer ieeJeeleerue meJe& Yeòeâebvee Dee«eneves efJevebleer kesâueer. nefjveeceeuee mees[t vekeâe, hejcesÕejeÛes veeceefÛebleve keâje legcnebuee pees osJe DeeJe[sue lÙeeÛes veece IÙee. hejcesÕej legcnebuee keâener keâceer he[t osCeej veener. lÙee hejcesÕejeÛes veece IÙee. ’’veecemebkeâerle&ve meeOeve hew meeshes ~ peUleerue heeheW pevceeblejerÛeer ~~ 1 ~~ ve ueieleer meeÙeeme peeJes Jeveebleje ~ megKeW Ùeslees Ieje veejeÙeCe ~~ 2 ~~ "eÙeerÛe yewmeesefve keâje SkeâefÛeòe ~ DeeJe[er Deveble DeeUJeeJee ~~ 3 ~~ jeceke=â<Ce nefj, efJeúue, kesâMeJee ~ ceb$e ne peheeJee meJe&keâeU ~~ 4 ~~ ÙeeJeerCe Demelee DeeefCekeâ meeOeve ~ Jeenlemes DeeCe efJe"esyeeÛeer ~~ 5 ~~ legkeâe cnCes meeshes Deens meJeeËntefve ~ MeneCee lees Oeveer Ieslees ÙesLes ~~ 6 ~~ ›eâceMe:... Meyoebkeâve : ßeer. Guneme Deeoešs, cegbyeF&

meboYe& : Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛÙee peerJeveeJej DeeOeeefjle efJeefJeOe hegmlekesâ.

Deiemle 2011 ● he=‰ 8


lr Jwbm] [wî[

&& d§XZr` Jwbm]]m]m H$r g§ojßV OrdZr &&

(efnboer)

JeboveerÙe yeeyee peer kesâ Útves Yej mes Útceblej ngF& pevece-pevece keâer heerÌ[e

(hetJee&Oe&: Fmemes henues Deeheves heÌ{e efkeâ jeceleerLe& ieebJe kesâ keâjerye meebieJee ieebJe keâer ßeerceleer ieerleeyeeF& kesâ vevns yeeuekeâ keâer GheÙeesie ceW ueeF& peeves Jeeueer Ûeeoj keâes oHeâve keâj JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer ves Gmekeâer Dekeâeue ce=lÙeg kesâ Ùeesie keâes šeue efoÙee~ YeòeâeW keâes mee#eele DevegYeJe ngDee efkeâ meble- cenelceeDeeW kesâ meeceLÙe& mes Dekeâeue ceewle keâes šeuee pee mekeâlee nw~)

JeboveerÙe yeeyee peer ieebJe mes keâye ieS, kewâmes ieS Ùen efkeâmeer keâes helee veneR Ûeuee~ JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâer ke=âhee mes ieerleeyeeF& keâe yeeuekeâ Dekeâeue ceewle keâes ceele oskeâj peerefJele nw; meeje ieebJe yeme Fmeer peMve ceW ceMeietue Lee~ mecetÛes ieebJe ves Fmekeâe DeeveboeslmeJe ceveeÙee~ ieebJe kesâ ueesieeW ves mepeeJeš keâer, Yepeve ceb[ueer Yepeve ieeves ueieer~ ueesieeW ves oerhe ØeppeJeefuele efkeâS~ mecetÛee ieebJe DeeveboeslmeJe cevee jne Lee, leYeer ieebJe kesâ Jeefj‰peveeW ves JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâes Keespeves kesâ efueS ÛeejeW efoMeeDeeW ceW ieebJe kesâ Deeoceer Yespes Deewj GvnW efnoeÙele oer efkeâ JeboveerÙe yeeyee peer keâes mebie efueS efyevee ieebJe ceW Jeeheme cele Deevee~ ÛeejeW efoMeeDeeW ceW ieebJe kesâ ueesie JÙeekegâue neskeâj JeboveerÙe yeeyee peer keâes Keespe jns Les~ Jes ceve ner ceve ØeeLe&vee keâj jns Les efkeâ ns JeboveerÙe iegueeyeyeeyee Deeheves nceejs ieebJe keâes DeeMeerJee&o oskeâj nceW ke=âhee keâe hee$e yeveeÙee...uesefkeâve nceW Øemeeo efoS efyevee ner Deehe Ûeues ieS...nce oerve-efnve Deehekesâ ÛejCeeW keâe oMe&ve heeves kesâ efueS lejme jns nQ...nce hej ke=âhee keâjW...nceejs meeceves Øeke⚠neW... nceW Deehe efceue peeSb...~ ieebJe kesâ ueesieeW ves yeÌ[er Gcceero kesâ meeLe Deehekeâes Keespeves kesâ efueS nceW Yespee nw~ hejcesMJej Deehe ner yeleeSb efkeâ keäÙee keâesF& nJee keâes hekeâÌ[ mekeâlee nw? keäÙee keâesF& ØekeâeMe keâes Oej mekeâlee nw? lespe keâes keâesF& kewâo keâj mekeâlee nw keäÙee? Deehe Fmeer lejn meJe&JÙeeheer... meJe&mee#eer nQ ØeYeg... nce hej ke=âhee keâjW, nceejer efJeveleer megveW~ peye nleeMe neskeâj ieebJe kesâ ueesie JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer mes ceve ner ceve ØeeLe&vee keâj jns Les, leYeer Skeâ hesÌ[ kesâ veerÛes MeebleefÛeòe yew"s JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer GvnW efoKeeF& heÌ[s~ JeboveerÙe yeeyee peer keâer leueeMe ceW efvekeâueer ieebJe keâer ceb[ueer keâes GvnW osKekeâj yeÌ[e Deevebo ngDee~GvneWves yeÌ[s ner efJeveceü YeeJe mes JeboveerÙe yeeyee peer mes ØeeLe&vee keâer... ns ØeYeg! Deehe Jeeheme meebieJee ieebJe ÛeueW Deewj nce YeòeâeW keâes Deehekeâer mesJee keâe DeJemej Øeoeve keâjW~ JeboveerÙe yeeyee peer ves Gve YeòeâeW keâer efJeveleer keâer ueepe jKeer Deewj hegve: meebieJee ieebJe DeeS~ ’’meeOet meble Ùesleer Ieje leesÛeer efoJeeUer omeje’’ ieebJe ceW DeeveboeslmeJe ÙeLeeJele Meg¤ Lee~JeboveerÙe yeeyee peer keâes ieebJe ceW hegve: DeeÙee osKekeâj ueesieeW kesâ Deevebo keâer meercee ve jner~ ieebJe JeeueeW ves mecetÛes ieebJe ceW HetâueeW keâer keâceeveer yeebOeer, ieesyej mes efueheeF& keâj megboj jbieesueer yeveeF&~ MenveeF&, {esue-leeMes, ÛeewIeÌ[e yepeves ueies~ Yepeve keâjves JeeueeW ves leeue-ce=obie keâer leeue hekeâÌ[ ueer~ meejs ieebJe ceW oMenje, oerheeJeueer keâer lejn GlmeJe ceveeÙee peeves ueiee~ JeboveerÙe yeeyee peer kesâ oMe&ve kesâ efueS ueesieeW keâe leeblee ueie ieÙee~keâleejyeæ neskeâj ueesie JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer kesâ neLeeW Øemeeo «enCe keâjves ueies~Gmeer keâleej ceW mes Skeâ ceefnuee neLe ceW heg<henej efueS meeceves DeeF&~ Gmeves JeboveerÙe yeeyee peer kesâ ieues ceW nej [euee Deewj ØeCeece efkeâÙee~ JeboveerÙe yeeyee peer ves Gme ceefnuee mes hetÚe- yeeF& Deehe keâneb mes nQ? Gme ceefnuee ves peJeeye efoÙee- cesje veece MeebleeyeeF& nw~ meebieJee ieebJe cesjer memegjeue

Deiemle 2011 ● he=‰ 9


lr Jwbm] [wî[ nw~JeboveerÙe yeeyee peer mes oes Meyo yeesueles ner MeebleeyeeF& keâe oo& Úuekeâ DeeÙee~ MeebleeyeeF& oesveeW neLe hemeej keâj JeboveerÙe yeeyee peer kesâ meeceves KeÌ[er nes ieF& Deewj yeesueer, YeieJeeve cesjs Fve neLeeW keâes osefKeS~ cesjer nLesueer hej DeÛeevekeâ Hegbâmeer nesleer nw, pees HeâesÌ[e yevekeâj Het⚠peeleer nw~GmeceW mes jòeâ Deewj ceJeeo yenlee nw~ yengle ogieËOe Deeleer nw~ ceQ Deheves Fve neLeeW mes keâesF& keâece veneR keâj mekeâleer~efove-jele neLe ceW oen neslee nw~ neLe Deeie keâer lejn peuelee nw~ efove-jele DemenveerÙe heerÌ[e nesleer nw~ neLe kesâ oo& kesâ keâejCe jeleeW keâes veeRo veneR Deeleer~YeieJeeve kegâÚ keâefjS~ neLe mes yeoyetoej œeeJe neslee nw~ Fme meyemes cegPes yengle Ie=Cee nesleer nw~ Fme JÙeeefOe kesâ Ûeueles cesjs efueS cesjs peerJeve keâe keâesF& ceesue veneR jn ieÙee nw~ meYeer lejn kesâ Deew<eOeesheÛeej keâjkesâ ceQ Lekeâ ieF& ntb~meYeer lejn kesâ [e@keäšjeW, JewÅe keâes efoKee efueÙee nw, osmeer oJeeSb Yeer keâer nw, uesefkeâve keâesF& HeâeÙeoe neslee vepej veneR Deelee~ kegâÚ efove Deejece nesves kesâ yeeo hegve: neLe ceW Hegbâmeer nes peeleer nw, pees HeâesÌ[s ceW leyoerue nes peeleer nw~ efHeâj Jener jòeâœeeJe, Jener ogieËOeÙegòeâ ceJeeo keâe œeeJe~ cegPes hetje efJeÕeeme nw efkeâ Deehe cesjer Fme JÙeeefOe keâes "erkeâ keâj oWies~ FmeefueS ceQ Deehemes Dee«en keâjleer ntb efkeâ ØeYeg cegPe hej oÙee keâerefpeS~Ùen meye yeleeles meceÙe MeebleeyeeF& keâer DeebKeeW mes DeßegOeeje yen Ûeueer~ Jen DelÙeble veceülee mes JeboveerÙe yeeyee peer mes efJeveleer keâj jner Leer~ JeboveerÙe yeeyee peer Gme ceeTueer keâer Deesj mvesefnue Âef° mes osKe jns Les~ ’’iegueeyeyeeyee oÙeeU oÙeeU keâjer meJeeËÛee meebYeeU’’~ Gme ceeTueer keâe ogKe JeboveerÙe yeeyee peer mes osKee veneR pee jne Lee~keâ®Ceekeâj, ogKenlee& JeboveerÙe yeeyee peer ves Deheveer oesveeW nLesueer MeebleeyeeF& kesâ neLe hej efHeâjeF&~MeebleeyeeF& kesâ neLe keâer nLesueer hej HeâesÌ[s Hetâškeâj Gmemes jòeâ, ceJeeo Deewj heeveer yen jne Lee~ Gme efÛeheefÛehes yeoyetoej neLe keâes osKekeâj meeceevÙe peve keâes efIeve Útš peevee mJeeYeeefJekeâ Lee, uesefkeâve Ssmes neLe yeÌ[s Øesce mes Deheves neLe keâer nLesueer efHeâjeles ngS JeboveerÙe yeeyee peer ves yeÌ[s Øesce mes MeebleeyeeF& mes keâne efkeâ peeDees Deye legce Fve HeâesÌ[eW keâe efJeÛeej Yeer cele keâjes~ Fve HeâesÌ[eW keâer efÛeblee ÚesÌ[ oes~MesieeJe kesâ iepeeveveyeeyee, efMe[ea kesâ meeF&yeeyee legcnejs neLe kesâ HeâesÌ[s "erkeâ keâj oWies~ legce Gvekesâ Yepeve keâjes~ legcnejer Ùen yeerceejer iepeeveveyeeyee, meeF&yeeyee "erkeâ keâj oWies~ Flevee keânves kesâ yeeo JeboveerÙe yeeyee peer ves meYeer YeòeâeW keâes Yepeve keâjves keâer Dee%ee osles ngS keâne, yeesuees- ’’ieesheeuee ieesheeuee, osJekeâer vebove ieesheeuee’’~ meejer Yeòeâ Yeb[ueer Yepeve keâjves ueieer~ JeboveerÙe yeeyee peer ves YeòeâeW keâes hegve: DeeosMe efoÙee efkeâ Deye leeueer yeepeekeâj Yepeve keâjes~ yeesuees- ’’ieesheeuee ieesheeuee, osJekeâer vebove ieesheeuee’’~ meejer Yeòeâceb[ueer JeboveerÙe yeeyee peer kesâ keâns Devegmeej leeueer yepeekeâj Yepeve keâjves ueieer~ JeboveerÙe yeeyee peer ves hegve: DeeosMe efoÙee efkeâ Deye peesj-peesj mes leeueer yepeekeâj Yepeve keâjes~ Jeneb GheefmLele meejer Yeòeâ ceb[ueer Deye peesj-peesj mes leeueer yepeekeâj Yepeve keâjves ueieer- ’’ieesheeuee ieesheeuee, osJekeâer vebove ieesheeuee’’~kegâÚ YeòeâpeveeW keâes lees osn keâe Yeeve ner veneR jne Deewj Jes peesj-peesj mes leeueer peekeâj Yepeve keâjles ngS veeÛeves ueies~ MeebleeyeeF& Yeer ceve ner ceve FÛÚe keâj jner Leer efkeâ ceQ Yeer peesjpeesj mes leeueer yepeekeâj Yepeve ceW Meeefceue nesTb Deewj Yepeve keâee Deevebo uetb, uesefkeâve neLe keâer JÙeeefOe kesâ Ûeueles Ssmee veneR nes hee jne Lee~ Ùeefo cewves leeueer yepeeF& lees neLe kesâ IeeJe oye peeSbies Deewj DemenveerÙe oo& nesiee, ceQ Ùen oo& menve veneR keâj heeTbieer~ FmeefueS MeebleeyeeF& leeueer yepeeves mes Ieyeje jner Leer~JeboveerÙe yeeyee peer ves MeebleeyeeF& kesâ ceve keâer FÛÚe Yeebhe ueer~JeboveerÙe yeeyee peer ves MeebleeyeeF& keâes leeueer yepeeves keâes keâne~JeboveerÙe yeeyee peer keâer FÛÚe kewâmes šeueer peeS~ MeeleebyeeF& ves Ieyejeles-Ieyejeles henueer leeueer yepeeF&~

Deiemle 2011 ● he=‰ 10


lr Jwbm] [wî[ uesefkeâve Jesovee cenmetme veneR ngF&~ GvnW Ketye Deevebo ngDee~GvneWves otmejer yeej leeueer yepeeF&, leye Yeer neLe ceW keâesF& oo& cenmetme veneR ngDee~ Gmeves Dee§eÙe& mes JeboveerÙe yeeyee peer keâer Deesj osKee~ JeboveerÙe yeeyee peer ves efmej efnueeÙee~Gmes efJeÕeeme efoueeÙee efkeâ legce efveef§eble neskeâj leeueer yepeeDees legcnejs neLe ceW Jesovee veneR nesieer~Deieue-yeieue keâer efŒeÙeeb Dee§eÙe& mes MeebleeyeeF& keâes osKeves ueieeR~ neLe Hegâškeâer yeeF& (Ssmeer Œeer efpemekesâ neLe ceW HeâesÌ[s ngS neW) leeueer yepee jner nw, efkeâleves Dee§eÙe& keâer yeele nw~MeebleeyeeF& leeueer yepeekeâj Yepeve keâj jner Leer, ’’ieesheeuee ieesheeuee osJekeâer vebove ieesheeuee~’’ Ssmee kewâmes ngDee~ ogKeles neLe mes leeueer kewâmes yepeer~efpeme meceÙe JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer ves oo& mes keâjenleer MeebleeyeeF& keâer efÛeheefÛeheer nLesueer hej Deheveer nLesueer Hesâjer Gmeer meceÙe GvneWves MeebleeyeeF& keâe neLe keâer meejer Jesovee nj ueer Leer~FmeerefueS IeeJe«eemle neLeeW mes leeueer yepeekeâj ‘‘ ieesheeuee ieesheeuee osJekeâervebove ieesheeuee’’ keâe peÙeIees<e keâjles meceÙe MeebleeyeeF& kesâ neLeeW ceW jbÛecee$e Yeer Jesovee veneR ngF&~Deeieeceer leerve Ûeej efoveeW ceW MeebleeyeeF& keâer JÙeeefOe hetjer lejn mes "erkeâ nes ieF&~ Gmekesâ oesveeW neLe henues keâer lejn mJemLe nes ieS~ Gmes yesno Deevebo ngDee~Ssmes ceW n<e&efJeYeesj neskeâj Jen nj efkeâmeer mes keânleer efkeâ nceejs ieebJe ceW hejcesÕej DeeS nQ~ GvneWves cesje neLe "erkeâ keâj efoÙee~ cesjer keâF& meeueeW keâer heerÌ[e Fme F&Õej ves leerveÛeej efove ceW ner ncesMee kesâ efueS "erkeâ keâj oer nw~JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer ves ieebJe kesâ meYeer YeòeâeW mes Dee«en efkeâÙee efkeâ nefjveece mes keâYeer cegKe cele ceesÌ[es, meowJe hejcesÕej keâe veecemcejCe keâjes, legcns pees osJe hemebo neW Gvekeâe veece uees~ hejcesÕej Deehe keâes efkeâmeer yeele keâer keâceer veneR nesves oWies~ hejcesÕej keâe veece uees~ ’’veecemebkeâerle&ve meeOeve hew meeshes ~ peUleerue heeheW pevceeblejerÛeer ~~ 1~~ ve ueieleer meeÙeeme peeJes Jeveebleje ~ megKeW Ùeslees Ieje veejeÙeCe ~~ 2~~ "eÙeerÛe yewmeesefve keâje SkeâefÛeòe ~ DeeJe[er Deveble DeeUJeeJee ~~ 3~~ jeceke=â<Ce nefj, efJeúue, kesâMeJee ~ ceb$e ne peheeJee meJe&keâeU ~~ 4~~ ÙeeJeerCe Demelee DeeefCekeâ meeOeve ~ Jeenlemes DeeCe efJe"esyeeÛeer ~~5~~ legkeâe cnCes meeshes Deens meJeeËntefve ~ MeneCee lees Oeveer Ieslees ÙesLes ~~6~~

DeveJejle... efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed. heer. ÙeeoJe, cegbyeF& Meyoebkeâve : ßeer. Guneme Deeoešs (cegbyeF&) meboYe& :– Jeb. iegueeyeyeeyeepeerkesâ peerJevehej DeeOeeefjle efJeefJeOe hegmlekesâ

›

cegKehe=‰ mebkeâuhevee

š

efmeæsÕej ßeer iegueeyeyeeyeepeerves Deheves YeòeâeWkeâes Deueie Deueie ®heeW ces F&Õej kesâ keâF& DeJeleejkesâ oMe&ve Úyeermes heefjefÛele efkeâÙee~ YeieJeeve yeeueke=â<Ce kesâ meceeve, Deheves ceveuegYeeJeve nBmeles Ûesnjs kesâ meeLe yeeueke=â<Ce ®heceW, ßeer iegueeyeyeeyeepeer Deheves meYeer YeòeâeW keâes meeJeve Ùeeves keâer Deiemle ceW ceveeÙes peevesJeeues YeieJeeve ßeerke=â<Ce kesâ pevceeslmeJe keâer Ùeeo efoueeles nw~ efceefuebo efMebheer, hegCes

Deiemle 2011 ● he=‰ 11


lr Jwbm] [wî[

lr Jwbm]]m]m§M{ àË`j AZw^d (ceje"er) ieg¤Jej megvees cesjs efoue keâer hegkeâej~ jbie oes Deheves jbie ces, yeekeâer meye jbie nw yeskeâej ~~ yeeyeepeer mecee peeJees DeeBKeeW ces, Ûeens legcneje ¤he nes efvejekeâej ~ ieg¤ Øescener meÛÛeer Meòeâer nw, Jener keâjlee nw mJehve meekeâej ~~ hegpÙeveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyee DeefleMeÙe ØeYeeJeer meble Deensle. yeeyeebÛÙee Yepeveele ceer JeÙeeÛÙee 9 JÙee Je<ee&heemetve yemet ueeieues. lÙeeJesUer ßeer Keesle efkeâmeve veiej ÙeebÛes Iejer yeeyeebÛes Yepeve DeeefCe ØeJeÛeve¤heer veecemcejCe nesle Demes. nUtnUt Deecnerner Yepeves ieeÙeuee efMekeâuees. YepeveeÛeer Flekeâer iees[er ueeieueer keâer lÙeeefMeJeeÙe keâjcesÛe vee! Yepeve ne yeeyeepeeRÛee Skeâ vebyejÛee Oeboe. Ûecelkeâej cnCepesÛe DevegYeJe ne yeeyeepeeRÛÙee menJeemeeÛee #eCe. hejcesÕej ne YeòeâebÛee meKee meesyeleer Demelees. Ùee iees°erÛeer ØeefÛeleer ner DevegYeJeeves Ùesles. yeeyeebÛee DevegYeJeÛe meebieeÙeÛee lej ØelÙeskeâ keâeUpeerle, Øesceele DeeefCe Deeojele yeeyeeÛeb Deensle. yeeyeebveer Deveskeâ Yeòeâebvee JesieJesieàÙee ¤heele oMe&ve efoues Deens. yeeyeepeer Skeâ Demee hejcesÕej Deens pees mJele:Ûeer Dee"JeCe melele keâ¤ve oslees DeeefCe ØelÙeskeâ ØeMveeÛeb Gòejner "sJelees. Skeâoe efoJeeUerle yeeyeebÛÙee hegCÙeefleLeerme šekeâjKes[uee iesues nesles. meeOeejCe 5-6 Je<ee&hetJeea. Leb[erÛes efoJeme nesles. lesJne efleLes jenCÙeeÛeer, DeebIeesUerÛeer meesÙe DeeòeeØeceeCes veJnleer. ceer, Deejleer DeeefCe mJeeleer efleIeerpeCeer øesâMe Peeuees veJnlees. lesJe{Ÿeele keâesCeer Skeâ DeveesUKeer JÙeòeâerves Deecnebuee mveeveie=n yeebOeues Deensle hejbleg Depetve Jeehejle veenerle Demes meebefieleues. lÙeeves Deecnebuee lesLes mees[ues. Dee§eÙe& cnCepes DeMee Leb[erÛÙee efoJemeele lÙeeJesUer Deecner veUeÛÙee iejce heeCÙeeves DebIeesU kesâueer. yeeyeebÛes veecemcejCe cnCepes Deevebo, meJe& og:KeebÛee efJemej. yeeyee cnCepes ceOeeÛes heesU pÙeekeâ[s meJe& Yeòeâ menpe Deeke=â° nesCeej. peerJeve cnCepes megKe–og:KeeÛes Oeeies. hejbleg DeMee peerJeveele pej iegueeyeyeeyeebmeejKee hejcesÕej DeeMeerJee&o osle Demesue lej Ùee meejKee ceesueeÛee ogmeje #eCe veener. ~~ ner keâeÙee ceePeer ØeYet meJe&oe Jeeefnueer leJe ÛejCeer mebheeoe ~~ DevegYeJekeâleea : meew. Oeveßeer ceesnerle cesškeâjer, efkeâmeveveiej, "eCes

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d

(efnboer)

JebboveerÙe yeeyee peer keâe DeeMeerJee&o efceue peeS lees Fme peerJeve mes Deveceesue kegâÚ Yeer veneR ieg®Jej megvees cesjs efoue keâer hegkeâej jbie oes Deheves jbie ceW, yeekeâer meye jbie nQ yeskeâej yeeyeepeer mecee peeDees DeeBKeeW ceW, Ûeens legcneje ¤he nes efvejekeâej ieg® Øesce ner meÛÛeer Meefòeâ nw, Jener keâjleer nw mJehve meekeâej ~~ hetpÙeveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyee DeefleMeÙe ØeYeeJeer meble nQ~ Gceü kesâ veewJeW meeue mes ner ceQ JeboveerÙe yeeyee peer kesâ Yepeve keâeÙe&›eâceeW ceW efnmmee uesves ueieer. Gme ojcÙeeve efkeâmeve veiej ceW ßeer Keesle kesâ Ùeneb JeboveerÙe yeeyee peer kesâ Yepeve Deewj ØeJeÛeve¤heer veecemcejCe keâe efoJÙe DeeÙeespeve neslee Lee~ Oeerjs-Oeerjs nce Yeer Yepeve

Deiemle 2011 ● he=‰ 12


lr Jwbm] [wî[ ieeves ueies Deewj Yepeve keâer Ssmeer ueieve ueieer efkeâ Gmekesâ efyevee ceevees efpeÙee ner veneR peeS! Yepeve JeboveerÙe yeeyee peer keâe Skeâ vebyej keâe Oeboe! Ûecelkeâej DeLee&le DevegYeJe JeboveerÙe yeeyee peer kesâ meeefveOÙe keâe #eCe~hejcesMJej YeòeâeW kesâ meKee-meeLeer keâer lejn jnles nQ~Fve yeeleeW keâer DevegYetefle lees yeme efoJÙe DevegYeJeeW mes ner Deeleer nw~ JeboveerÙe yeeyee peer kesâ DevegYeJeeW kesâ yeejs ceW kegâÚ keânvee nes lees yeme Flevee ner keâne pee mekeâlee nw efkeâ YeòeâeW kesâ peerJeve ceW osKeYeeue, Øesce Deewj Deeoj kesâ nj Skeâ #eCe ceW JeboveerÙe yeeyee peer keâe ner Jeeme nw~ JeboveerÙe yeeyee peer ves DeveskeâeW YeòeâeW keâes efJeefJeOe mJe¤heeW ceW oMe&ve efoÙee nw... peekeâer jner YeeJevee pewmeer; ØeYeg cetjle osKeer leve lewmeer~JeboveerÙe yeeyee peer Ssmes efoJÙe hejcesMJej nQ pees melele YeòeâeW keâes Deheveer GheefmLeefle keâe Denmeeme keâjeles jnles nQ~YeòeâeW kesâ nj meJeeue keâe peJeeye jKeles nQ~ Skeâ yeej JeboveerÙe yeeyee peer keâer hegCÙeefleefLe kesâ efveefceòe šekeâjKes[ ieF& Leer~ lekeâjeryeve heebÛe-Ún meeue henues keâer yeele nw~ meefo&ÙeeW kesâ efove Les~ leye Jeneb Deepe keâer lejn jnves Deewj mveeve keâer Fleveer Gòece JÙeJemLee veneR Leer~ceQ, Deejleer Deewj mJeeleer; leerveeW ner ueesie øesâMe veneR ngS Les~DeÛeevekeâ efkeâmeer DeheefjefÛele JÙeefòeâ ves ncemes keâne efkeâ mveeveie=n keâe efvecee&Ce lees keâjJeeÙee nw, uesefkeâve DeYeer Gmekeâe GheÙeesie veneR keâjles nQ~ Deewj Jes Deheves meeLe nceW Gòeâ mveeveIej lekeâ ues ieS~leeppegye keâer yeele lees Ùen nw efkeâ Gme keâÌ[keâÌ[eleer meoea ceW Yeer nceW veue mes Dee jns iejce heeveer mes mveeve keâjves keâe ceewkeâe efceuee~ JeboveerÙe yeeyee peer keâe veecemcejCe DeLee&le Deevebo ner Deevebo~ meejs ogKeeW keâe ueeshe nes peevee~ JeboveerÙe yeeyee peer Meno keâer Gme efce"eme keâer lejn nQ efpemekeâer Deesj meye menpe ner Deekeâef<e&le nes peeles nQ~Decetceve lees peerJeve ogKe Deewj megKe kesâ Oeeies keâer lejn nw, uesefkeâve Fme peerJeve ceW Ùeefo JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâe DeeMeerJee&o efceue peeS lees Fmekeâer lejn Deveceesue kegâÚ Yeer veneR nw~ JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer kesâ ÛejCeeW ceW leve-ceve keâer Ùen Peerveer ÛeoefjÙee meceefhe&le keâjles ngS Ùener ØeeLe&vee nw... ~~ ner keâeÙee ceePeer ØeYet meJe&oe Jeeefnueer leJe ÛejCeer mebheeoe ~~ DevegYeJeJeeve : meew. Oeveßeer ceesnerle cesškeâjer efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe, cegbyeF& efkeâmeveveiej, "eCes

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d

(efnboer)

JeboveerÙe yeeyee peer ves DeÛesle heÌ[s cesjs yesšs ceW ueewšeF& Ûeslevee

meble ßeer iegueeyeyeeyee peer kesâ heeJeve ÛejCeeW ceW meceefhe&le~ JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâer efoJÙe ueerueeDeeW keâe DevegYeJe lees Gvekesâ ÛejCeeW ceW Deeves Jeeues nj efkeâmeer keâes DeJeMÙe ner ngDee nesiee, uesefkeâve Ùeneb ceQ Deehe meYeer kesâ meeLe Deheves Skeâ DevegYeJe keâes yeebšvee Ûeenleer ntb efkeâ efkeâme lejn JeboveerÙe yeeyee peer ves DeÛesle heÌ[s cesjs yesšs keâer j#ee keâer~ yeele Je<e& 1993 keâer nw~ leye cesje yesše MewuesMe 14 meeue keâe Lee~ peerJeveÙeeheve kesâ efueS peneb cesje yesše Skeâ kebâheveer ceW keâece keâjlee Lee JeneR ceQ IejeW ceW heesueer yeveeves keâe keâece keâjleer Leer~ neueebefkeâ nceejer ceeueer neuele efyeukegâue meeOeejCe Leer~ Skeâ efove kebâheveer ceW keâece keâjles meceÙe cesjs yesšs MewuesMe ves keâesF& Jepeveer Jemleg G"e ueer Deewj Gmekeâe meblegueve Kees ieÙee~ Jen efmej kesâ yeue peceerve hej efiej heÌ[e, efpememes Gmekesâ efmej Deewj heer" ceW Oegme keâer ienjer Ûeesš ueie ieF&~lekeâjeryeve 12 yepes peye kebâheveer ceW keâece keâjves Jeeues kegâÚ DevÙe ueÌ[kesâ cesjs yesšs MewuesMe

Deiemle 2011 ● he=‰ 13


lr Jwbm] [wî[ keâes ueeo-Heâebokeâj Iej ues DeeS lees Jen efyeukegâue DeÛesle Lee~ meYeer ves Heâewjve Gmes [e@keäšj kesâ heeme ues Ûeueves keâes keâne, uesefkeâve cesjs heeme Deheves yesšs keâe [e@keäšj mes Fueepe keâjJeeves Yej kesâ hewmes veneR Les~ JeneR cegPes kegâÚ ueesieeW kesâ Iej heesueer yeveeves kesâ efueS Yeer hengbÛevee Lee~ cesjer mecePe ceW veneR Dee jne Lee efkeâ keäÙee keâ¤b keäÙee ve keâ¤b~ leebyes leeF& kesâ meeLe ceQ keâF& yeej veeiehegj ojyeej ceW peeleer Leer~ neueebefkeâ cesjs heeme JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâer keâesF& lemJeerj veneR Leer~ Kewj, oes efove henues ner heshej ceW JeboveerÙe yeeyee peer keâer lemJeerj ØekeâeefMele ngF& Leer, efpemes keâeškeâj cewves osJeeueÙe ceW jKe efoÙee Lee~ Gmeer lemJeerj kesâ meeceves cewves Skeâ yele&ve ceW heeveer Yejkeâj jKe efoÙee~ Deiejyeòeer peueeF& Deewj JeboveerÙe yeeyee peer mes ØeeLe&vee keâer efkeâ ns JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer cesjs yesšs keâer j#ee keâjes~ Deiejyeòeer peuekeâj yegPe peeves kesâ yeeo cewves yele&ve ceW jKes heeveer keâe leerLe& Deheves yesšs keâes efheueeÙee~ ueieYeie leerve-Ûeej Iebšs mes cesje yesše helLej kesâ yegle keâer lejn DeÛesle heÌ[e Lee~ Gmekesâ cegbn mes Skeâ Meyo lekeâ veneR efvekeâuee Lee; Jen 10-15 efceveš yeeo ner G" yew"e Deewj DeÛÚer lejn Ûeueves ueiee~ Gmeves cegPemes keâne, ceeb yengle YetKe ueieer nw kegâÚ Keeves kesâ efueS oes~ Fme lejn JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer ves cegPe pewmeer Skeâ iejerye ceeb kesâ yesšs kesâ ØeeCeeW keâer j#ee keâer~ mebkeâueve : meew. DeheCee& leebyes, veeiehetj DevegYeJekeâlee& : meew. jsKee keâueekesâ, veeiehetj efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d

(efnboer)

ceQ ceCeerMebkeâj ieie& oceesn ceOÙeØeosMe keâe jnves Jeeuee ntB ~ pevcee°ceer Ùee$ee kesâ oewjeve yeeyeepeer ves oceesn kesâ YeòeâeW keâes oceesn Deeves keâer leejerKe oer ~ yeeyeepeer kesâ oceesn Deeieceve keâer lewÙeejerÙeeB ye[s peesj Meesj mes nes jner Leer ~ yeeefjMe keâe ceewmece Lee ~ meYeer YeòeâeW keâe efJeÛeej ngDee Deewj Gòeâ leejerKe hej yeeyeepeer keâer Deeieceeveer nslet meYeer Yeòeâ veesnše jsmš neTme ceW Skeâef$ele ngS ~ veesnše kesâ Yeòeâ ueuuet ÙeeoJe Éeje jsmš neTme ceW Yepeve SJeb Yeb[ejs keâe keâeÙe&›eâce jKee Lee ~ Meece keâe Jeòeâ Lee ~ yeeefjMe keâer Jepen mes veesnše mes efvekeâueer JÙeejcee veoer ceW yee{ DeeF& Leer, hegue kesâ Thej heeveer Lee ~ efpememes DeeJeeieceve ¤keâe ngDee Lee ~ yeeyeepeer keâe peyeuehegj mes oceesn Deeieceve nes jne Lee efpeme yeerÛe ceW ner Gòeâ veoer he[leer Leer ~ veoer kesâ oceesn lejHeâ jsmš neTme ceW meYeer Yeòeâ yeeyeepeer keâe Fblepeej keâj jns Les ~ je$eer kesâ 12 yepe jns Les, yeeyeepeer keâer kegâÚ Keyej Øeehle veneR nes jner Leer ~ veoer hej yeves hegue hej DeYeer Yeer heeveer Lee ~ Yeòeâ meesÛe jns Les yeeyeepeer veoer kesâ Gme heej peyeuehetj lejHeâ ¤kesâ neWies ~ Ùener Deboepe ueieekeâj ueuuet ÙeeoJe, mJe.ßeer yeeyetueeuepeer hešwue Deewj ceQ Skeâ otmejs keâer keâcej ceW neLe [euekeâj DebOesjs ceW ner ’’ieesheeuee ieesheeuee osJekeâer vebove ieesheeuee’’ keânles ngS veoer hej yeves hegue mes Gme heej peeves kesâ efueS Ûeue efoS ~ veoer ceW 3 Heg⚠kesâ keâjerye heeveer Lee ~ veoer keâe yeneJe yengle lespe Lee ~ nce leerveeW hewjeW keâes efyevee G"eÙes efKemekeâeles efKemekeâeles yeeyeepeer keâe veece uesles uesles 40 mes 45 efceefveš ceW veoer kesâ Gme heej hengBÛe ieS ~ Ûeej heeBÛe JeenveeW kesâ yeeo yeeyeepeer keâer iee[er Ke[er Leer ~ nce leerveeW keâes yengle [eBše Deewj keâne legce ueeWiees keâes kegâÚ nes peelee lees ceQ legcnejs Iej JeeueeW SJeb YeòeâeW keâes keäÙee cegBn efoKeelee ~ Deepe Yeer Gme veoer heej keâjves keâer Iešvee keâes Ùeeo keâjkesâ ceQ efmenš peelee ntB ~ Ùen yeeyeepeer keâer DeÂMÙe Meefòeâ Leer efpemekesâ menejs nce leerveeW Yeòeâ Gme Gheâveeleer veoer keâe hegue heej keâjves ceW meHeâue ngS ~ yeeyeepeer kesâ ÛejCeeW ceW meowJe Jebove ~ DevegYeJekeâlee& : ßeer. ceCeerMebkeâj ieie&, oceesn, ceOÙeØeosMe

Deiemle 2011 ● he=‰ 14


lr Jwbm] [wî[

lr Jwbm]]m]m§M{ àË`j AZw^d (ceje"er)

JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyeebÛÙee keâešsue Deeßeceeleerue mee#eele DevegYeJe. peJeUpeJeU 20 les 25 Je<ee&hetJeeaÛeer iees° Deens. ieeskegâUe°ceerÛÙee GlmeJeeÛeer JesU nesleer. Deecner yejsÛepeCe efMeleesUsyeeyeebmeesyele ieeskegâUe°ceerÛÙee Ùee$esuee iesuees neslees. mebOÙeekeâeUÛeer 5 les 5.30 Ûeer JesU nesleer. keâÛesjerveoeruee Deieoer Lees[smes heeCeer nesles. keâÛesjer veoerÛÙee oesvner yeepetuee yeeyeebÛÙee YeòeâebÛeer Ùes–pee DeMeer Jeo&U Ûeeuet nesleer. lÙeeJesUsme keâÛesjer veoer Je JeeCe veoerÛÙee mebieceepeJeU ceuee yejerÛe ieoea efometve Deeueer. cnCetve ceer megæe lÙee ef"keâeCeer iesuees lej lesLes Skeâe š^keâÛeer ceeieÛeer oesvner Ûeekesâ JeeUtle ¤letve yemeuesueer ceer heeefnueer. š^keâ [^eÙeJnjÛee ¤leuesueer Ûeekesâ yeensj keâe{CÙeeÛee ØeÙelve ÛeeuetÛe neslee Je lees meejKee š^keâ ceeies–heg{s keâjerle jeefnuee neslee. hejbleg š^keâ keâener peeiesletve vee heg{s ÙesF&, vee hee"er peeF&. Ûeekesâ cee$e DeeCeKeer Deele ¤lele nesleer. DeMeeØekeâejs lÙee š^keâ[^eÙeJnjÛes ØeÙelve Hegâke⚠peele nesles DeeefCe lees veejepe nesTve peJeU peJeU j[keggbâ[erueeÛe Deeuee neslee. FlekeäÙeele DeÛeevekeâ ieoealetve jmlee keâe{le keâe{le JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyeebÛeer mJeejer lÙee š^keâpeJeU Deeueer DeeefCe lÙee š^keâ [^eÙeJnjuee Ûeej iees°er mecepeeJetve GheosMe kesâuee keâer, Deecner keâeÙe meebielees mecepeles keâe ? DeeefCe DeMee heæleerves legceÛee š^keâ yeensj efveIesue keâe ? ’’Deme keâje, Deelee legcner š^keâceOetve Keeueer Gleje DeeefCe Lees[s ueebyeÛe GYes jne DeeefCe keâeÙe keâjlees les hene’’. yeepetueeÛe he[uesueer Skeâ keâe"er iegueeyeyeeyeebveer GÛeueueer DeeefCe peJeUpeJeU one les yeeje heeGâueebÛÙee DeblejeJe¤ve lÙee š^keâuee Heâòeâ FMeeje kesâuee. S yeeF&... S yeeF&... Ûeue Fkeâ[s Ùes DeeefCe keâeÙe Ûecelkeâej JeeUtle ¤leuesuee lees š^keâ nUt nUt keâjle lÙee JeeUtÛÙee KeñŸeeletve yeensj efveIeeuee. Deecner meJe&peCe lej Dee§eÙe&Ûeefkeâle nesTve heneleÛe jeefnuees. leeye[leesye lÙee š^keâÛÙee [^eÙeJnjves yeeyeepeeRÛÙee heeÙeeJej ueesUCes Iesleues DeeefCe j[t ueeieuee DeeefCe yeeyeepeeRÛeer ceeHeâer ceeefieleueer. osJee ceer Ûegkeâuees. DeMee Øekeâejs Jeb. iegueeyeyeeyeebÛes Ûeue DeeefCe DeÛeue, efvepeeaJe–mepeerJe, Ûesleve–DeÛesleve DeMee mebhetCe& ÛejeÛejeJej keâmes DeeefCe efkeâleer JeÛe&mJe Deens les DeeheuÙeeuee ceeefnle he[les. keâejCe JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyee ns meeOeer megOeer Meòeâer vemetve les mebhetCe& efJeÕeeÛes DeefOeheleer Je ceePes ßeerheleer Deensle. JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyeebÛes Skeâ Demes JewefMe°Ÿe Deens keâer, Yeòeâ ceie lees kegâ"ueener Demees DeeefCe keâmeener Demees ceie lÙeeves yeeyeepeeRÛes oMe&ve Iesleuesues Demees Jee veJeerve Demees lÙee Yeòeâeves Heâòeâ iegueeyeyeeyeebÛes vegmeles veeJe Iesleues keâer yeeyeepeer lÙeeÛÙee nekesâuee OeeTve peeleele Je YeòeâebÛeer ceveeskeâecevee hetCe& keâjleele. ¢ee ef"keâeCeer peeleheele veener, iejerye ßeerceble veener efkebâJee ueneve Leesj Demee kegâ"ueeÛe YesoYeeJe yeeyeebÛÙee peJeU veener. KejbÛe Heâej cees"er keâewlegkeâeÛeer iees° Deens. iegueeyeyeeyeebpeJeU SKeeoe keâueekeâej pej Deeuee lej yeeyeepeer Deble&ceveeves lÙeeuee Heâej cenòJe osle Demele Je lÙeeÛÙee lÙee keâuesle ØeeefJeCÙe osTve lÙee Yeòeâeuee Heâej cees"e keâjle DeMeer yejerÛe keâueekeâej ceb[Uer DeepeheÙeËle 30 Je<ee&le ceer heeefnueer Deensle. GoenjCeeLe& ÅeeÙeÛesÛe lej uelee cebiesMekeâj, efJepeÙe keâoce, efJeúue Tcehe, ceefÛÚbõ keâebyeUer, [e@. efoueerhe cne$es Demes yejsÛe keâueekeâej Deensle. lÙeeleerue meOÙeeÛeer DeÛe&vee osMecegKe ner yeeyeepeeRÛÙee ke=âhesves DeeIee[erJej Deens. efoueerhe cne$esuee megæe yeeyeepeeRÛÙee ke=âhesves [e@keäšjkeâerÛeer heoJeer efceUeueer. DeMee ¢ee DeeceÛÙee JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebvee ceePes keâesšer keâesšer ØeCeece. DevegYeJekeâlee& : ßeer. kesâmejerveeLe he. jeTle leejehetj, efpe. "eCes

Deiemle 2011 ● he=‰ 15


lr Jwbm] [wî[

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d

(efnboer)

me=ef° kesâ keâCe-keâCe hej keâešsue kesâ ke=â<Ce keâe efveÙeb$eCe

JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyee peer kesâ keâešsue Deeßece keâe mee#eele DevegYeJe~ lekeâjeryeve 20-25 meeue hegjeveer yeele nw~ ieeskegâuee°ceer kesâ GlmeJe keâe meceÙe Lee~ nce yeejn ueesie efMeleesues yeeyee kesâ meeLe ieeskegâuee°ceer keâer Ùee$ee hej ieS Les~ Meece kesâ lekeâjeryeve heebÛe-meeÌ{s heebÛe yepes keâe meceÙe Lee~ keâÛesjer veoer ceW efyeukegâue LeesÌ[e mee heeveer Lee~keâÛesjer veoer kesâ oesveeW Deesj JeboveerÙe yeeyee peer kesâ YeòeâeW keâe Deevee-peevee ueiee Lee~ Gme oewjeve keâÛesjer veoer Deewj JeeCe veoer kesâ mebiece kesâ heeme cegPes keâeHeâer YeerÌ[ Fkeâªe efoKeeF& oer~ YeerÌ[ osKekeâj ceQ Yeer Gme Deesj yeÌ{ ieÙee~ Jeneb hengbÛekeâj cewves osKee efkeâ Ske⠚^keâ kesâ oesveeW efheÚues heefnS yeeuet kesâ Yeerlej Oebme keâj Hebâme ieS Les~š^keâ [^eFJej Hebâmes heefnÙeeW keâes yeenj efvekeâeueves kesâ efueS ueieeleej ØeÙeeme keâj jne Lee; Deewj š^keâ keâes Deeies heerÚs keâj jne Lee, uesefkeâve š^keâ kesâ heefnS šme mes ceme veneR nes jns Les~ [^eFJej kesâ meejs ØeÙeeme efJeHeâue nes jns Les~ š^keâ ve Deeies pee jne Lee, ve heerÚs nes jne Lee~ nleeMe neskeâj š^keâ [^eFJej ®Deebmee nes Ûeuee Lee~Fleves ceW DeÛeevekeâ Gme Yeejer YeerÌ[ ceW mes jemlee yeveeles JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyee peer keâer meJeejer Gme š^keâ kesâ heeme DeeF& Deewj Gme š^keâ [^eFJej keâes Ûeej yeeleW mecePeekeâj GheosMe efkeâÙee efkeâ nce keäÙee keân jns nQ kegâÚ mecePe ceW Dee jne nw? Deewj Fme heæefle mes legcneje š^keâ yeenj efvekeâuesiee keäÙee? ‘‘Ssmee keâjes, Deye legce š^keâ mes veerÛes Glejes Deewj LeesÌ[er otj KeÌ[s jnes Deewj keäÙee keâjles nQ osKees~’’ yeieue ceW heÌ[er Skeâ ÚÌ[er JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer ves G"eF& Deewj lekeâjeryeve ome-yeejn keâoce keâer otjer mes Gme š^keâ keâer Deesj efmeHe&â FMeeje efkeâÙee~ S yeeF&... S yeeF&... Ûeuees Ùeneb DeeDees; Deewj Ûecelkeâej osefKeS efkeâ yeeuet ceW yegjer lejn Hebâmee Jen š^keâ Oeerjs-Oeerjs Gme yeeuet kesâ ieºs mes yeenj efvekeâue DeeF&~nceW meejs ueesie Dee§eÙe&Ûeefkeâle neskeâj meye kegâÚ osKeles jns~ š^keâ [^eFJej Heâewjve JeboveerÙe yeeyee peer kesâ ÛejCeeW ceW ueesÙe ieÙee~ jesles ngS Gmeves JeboveerÙe yeeyee peer mes ceeHeâer ceebieer Deewj keâne efkeâ YeieJeeve cegPemes ieueleer nes ieF&~Fme lejn JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâe Ûeue-DeÛeue, mepeerJe-efvepeeaJe, Ûesleve-DeÛesleve Ssmes mebhetCe& ÛejeÛej peiele hej kewâmee Deewj efkeâlevee JeÛe&mJe nw Ùen nceW helee Ûeuelee nw~ keäÙeeWefkeâ JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyee peer keâesF& meeOeejCe Meefòeâ ve neskeâj mebhetCe& efJeÕe kesâ DeefOeheefle Deewj cesjs ßeerheefle nQ~ JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyee peer keâer efJeMes<elee nw efkeâ Yeòeâ; efHeâj Jees Ûeens keâesF& Yeer nes, kewâmee Yeer nes; efHeâj Gmeves JeboveerÙe yeeyee peer keâe oMe&ve efkeâÙee nes Ùee ve efkeâÙee nes; Gme Yeòeâ ves efmeHe&â JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâe veecemcejCe Yej keâj efueÙee nes, lees JeboveerÙe yeeyee peer Gmekeâer hegkeâej megvekeâj oewÌ[s Ûeues Deeles nQ; Deewj Gme Yeòeâ keâer meejer ceveeskeâecevee hetjer keâjles nQ~JeboveerÙe yeeyee peer kesâ ÛejCeeW ceW peeefle-heeefle, Deceerjiejerye, yeÌ[s-Úesšs keâe keâesF& YesoYeeJe veneR nw~meÛecegÛe yeÌ[s ner Deeoj keâer yeele nw~ JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer kesâ heeme Ùeefo keâesF& keâueekeâej Dee peelee lees yeeyee peer Deblece&ve mes Gmes yeÌ[e cenlJe osles Deewj Gmes Gmekeâer keâuee ceW Deewj efvehegCe nesves keâe efoJÙe DeeMeer<e os Gme Yeòeâ yengle yeÌ[e yevee osles Les~cewves efheÚues 30 meeueeW ceW Ssmeer yengle meer keâueekeâej ceb[ueer osKeer nw~GoenjCe osvee nes lees uelee cebiesMekeâj, efJepeÙe keâoce, efJeúue Gcehe, ceefÛÚbõ keâebyeUer, [e@. efoueerhe cne$es; Ssmes yengle mes keâueekeâej nQ~GveceW efHeâueneue DeÛe&vee osMecegKe JeboveerÙe yeeyee peer ke=âhee mes yengle Deeies nQ~ efoueerhe cne$es keâes Yeer JeboveerÙe yeeyee peer ke=âhee mes [e@keäšj keâer GheeefOe efceueer nw~Ssmes nceejs JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâes cesjs keâesefš-keâesefš ØeCeece~ efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe DevegYeJekeâlee& : ßeer. kesâmejerveeLe he. jeTle cegbyeF& leejehetj, efpe. "eCes.

Deiemle 2011 ● he=‰ 16


lr Jwbm] [wî[

lr Jwbm]]m]m§M{ àË`j AZw^d (ceje"er) ßeer iegueeyeyeeyee ke=âhesves...DebOeejeletve ØekeâeMeekeâ[s...

hejcehetpÙe iegueeyeyeeyeebÛee oMe&veÙeesie meve 1975 ceOÙes Deeuee. lÙeeJesUer ceePes JeÙe 36-37 nesles. GÅeesie OebÅeele ieke&â neslees. ceePeer Skeâ ieYe& ßeerceble cnCetve DeesUKe nesleer. peUieeJe heefjmejele hetpÙe yeeyeebÛes Deeieceve JejÛesJej nesle Demes. vesnceerÛe oMe&veeves peJeUerkeâ Jee{ueer. hetpÙe yeeyee Iejer Deeues efkeâ GheosMe keâjeÙeÛes. heCe OebÅeeÛÙee Oegboerle lÙeebÛes GheosMeekeâ[s ogue&#e JneÙeÛes. keâeUeÛee ceefncee Deeheues keâeÙe& keâjerleÛe neslee. hetpÙe yeeyeebvee lÙeeÛeer peeCeerJe nesleer heCe DeeceÛes Denbkeâej Deecner mecepet Mekeâuees veener. Deepe lÙeeÛee he§eeleehe neslees. 9 ceeÛe& 1998 ne efoJeme DeeceÛesmee"er keâeUje$e "juee. OejCeieeJeuee Iejiegleer keâeÙe&›eâceemee"er kegâšgbyeeleerue helveer, cegueiee, cegueieer, yebOet, lÙeebÛÙee helveermen efveIeeues. SketâCe 10 JÙeòeâer iee[erle neslÙee. iee[eruee DeheIeele Peeuee. meJe& JÙeòeâer DeheIeele mLeUerÛe oieeJeuÙee. lÙeeleerue ÛebõMesKej yeepeerjeJe YeeefšÙee, ceePee cegueiee lesJe{e JeeÛeuee. ns Skeâ lÙeeÛes YeeiÙeÛe mecepelees. ce=lÙetcegKeer he[uesuÙee JÙeòeâer helveer leejeyeeF& yeepeerjeJe YeeefšÙee, YeeieeyeeF& YeeefšÙee, efJepeÙeeyeeF&, GceeyeeF&, jepeWõ, efovesMe, yeeUke=â<Ce, kesâMejueeue Je keâyegyeeF& YeeefšÙee nesle. ¢ee ùoÙe efJeoejkeâ og:Keeletve Deecnebme peeJes ueeieues. efn og:Keo Iešvee hetpÙe ßeer iegueeyeyeeyeebvee keâeUueer. Dee§eÙe& Demes efkeâ, Deiveer mebmkeâejeÛes JesUer hegpÙe yeeyee npej nesles. Deiveer mebmkeâej Peeuee DeeefCe Iejer Deeuees. hejcehetpÙe iegueeyeyeeyeebÛeer meesyele DevÙe Yeòeâ ceb[Uer nesleer. hegpÙe ßeer yeeyee ceuee cnCeeues, ’’meesvetceecee hewMeeves peerJe JeeÛeJelee Ùeslees keâe ?’’ Demee ØeMve ceuee kesâuee. hewmee–hewmee keâ¤ve ie[iebpe mebheòeer efceUJeueer. JewYeJe efvecee&Ce kesâues. lÙeeÛee hetCe&heCes GheYeesie ve IesleeÛe ns meJe& mees[tve iesues. keâenerner meesyele vesues veener. MesJešer peerJeveeÛeer jeKeÛe jeefnueer. efnÛe jeKe Goer cnCetve Deecner keâheeUeJej ueeJelees. Deelee lejer [esUs GIe[e. keâener efJeÛeej keâje. pevemesJee, efhe[erleebÛeer mesJee, DeVeoeveÛe keâeceele Ùesles. pevemesJesle Øesce efceUles. ØesceeÛes oesve Meyo oslee–Ieslee Ùesleele. leerÛe Kejer mesJee Deens. Deelee legcner keâešsue Deeßeceele Ùee. ueeskeâmesJee– pevemesJee keâ¤ve heg{erue YeefJe<Ùe GpJeue keâje Demes cnCeeues. ¢eeJej ceePes efJeÛeej keâjCes meg¤ Peeues. ceuee kesâuesuee GheosMe efpeJnejer ueeieuee. melele meJe& mees[tve efveIetve peeCÙeeÛee efJeÛeej ceveele ÙesT ueeieuee. ¢ee og:Keo Øemebieeletve Lees[s meeJe¤ ueeieuees. efmLejmÙeeJej nesT ueeieues. JÙeJemeeÙe cegueeÛes megheto& kesâuee. JÙeJenejeletve ceeskeâUe Peeuees. meesvetceecee cnCetve hegpÙeyeeyeebveer ceePes veecekeâjCe kesâues. meesveieeJeÛee ceer ceele=kegâUeÛes veeJe ueeieuÙeeves yejs Jeešues. hejcehetpÙe iegueeyeyeeyeebÛee pevce 1 peguew 1932 Demee Deens. šekeâjKes[e (ceesjs) ns pevceieeJe, lee.DebpeveieeJe–megpeea, efpe.DecejeJeleer. mJe.ßeer efmeleejecepeer Je mJe. leeveeF& ceelesÛes efÛejbpeerJe pevcele:Ûe ’’ßeerke=â<Ce’’ mJe¤heele heg{s Deeues. Deveskeâ meeOeg meblecenbleebveer lÙeebÛes ØeJeÛeve efkeâle&veeletve ßeer iegueeyeyeeyee ns ßeerke=â<Ce ¤heele DemeuÙeeÛes JeCe&ve kesâues Deens. 12 Je<e& Skeâ lehe ’’ßeer efJeúueeÛes’’ ke=âhee Ú$eeKeeueer jeefnues. ßeer veeceevebo cenejepe ieg¤ Yesšues. meble ßeer iee[ies cenejepe, kewâkeâe[er cenejepe ÙeebÛee menJeeme ueeYeuee. heg{s ¢ee meJeeËÛee DeeMeerJee&o IesTve Deeheues pevcemLeUer heoehe&Ce kesâues. Deepe YeejleYej lÙeebÛes Yeòeâ Deensle. keâešsue Deeßeceele ’’ceneefMeJeje$eer Je pevcee°ceer’’ Ùee$ee cees"Ÿee ØeceeCeele meepeNÙee nesleele. mJe. leeveeF& ceelee veeJeeves šekeâjKes[uee Deeßece Je meceeOeer cebefoj Deens. meceeOeer cebefojeÛes yeebOekeâece HeâejÛe megjsKe Deens.

Deiemle 2011 ● he=‰ 17


lr Jwbm] [wî[ lÙee heefjmejele SJe{s megboj keâece veener. DeefleMeÙeesòeâer cnCetve veJns melÙe Deens. Skeâoelejer DeeheCe heneJes Demes ceuee meebieeJesmes Jeešles. meceeOeer cebefojeÛes yeebOekeâece cegbyeF&–"eCes–efJejejÛes GÅeesieheleer ßeer. efpeceer Deeuces[epeer Ùeebveer kessâues Deens. les ke@âLee@efuekeâ Deensle, ns oMe&JeeÙeÛeer iejpe veener. heCe mebleeÛes peJeU peeleer– Yeso, Oece&–Yeso vemelees SJe{sÛe ceuee meebieeJeÙeeÛes nesles. meesvetceeceebveer ßeer efpeceer Deeuces[ebÛes efJeÛeej ceeb[ues. les cnCeeues ’’iegueeyeeÛÙee HegâueeÛee megiebOe pemee ojJeUlees, lÙeeÛÙee megiebOeele ceeCetme yesYeeve neslees. leÉleÛed ßeer hejcehetpÙe iegueeyeyeeyeebÛes menJeemeele pees keâesCeer Ùeslees DeeefCe lÙeeleerue megiebOe Ieslees, megiebOeeÛeer peeCe pehelees lÙeeueeÛe Kejer ØesjCee, Meòeâer, Øesce–YeeJe lees oslees–Ieslees. ßeer iegueeyeeÛes Hegâue keâescespeuÙeeJej DeeheCe lÙeeuee otj meejlees. heCe iegueeyeyeeyeebÛÙee menJeemeele GheosMeeÛee megiebOe pees Ieslees lees lÙeebvee efJeme¤Ûe Mekeâle veener. meiegCe Yeòeâerletve efveieg&Ce Yeòeâerle les IesTve peeleele. lÙeeueeÛe lÙeeÛee (iegueeyeeÛee) megiebOe keâUlees Demes efJeÛeej ßeer Deeuces[epeeRÛes DemeuÙeeÛes yeesueues peeles. DeheIeeleer efveOeveeÛes og:Keeletve ceer meeJejuees. 1998 veblej meble ßeer iegueeyeyeeyeebÛes menJeemeele jent ueeieuees. menJeemeeÛÙee Deeveboeves og:KeeÛee efJemej he[t ueeieuee. 2003 heemetve DeeßeceeÛes DeOÙe#e cnCetve keâece heent ueeieuees. Deeßeceele meJe& meesvetceecee cnCetveÛe DeesUKeleele. 9 ceeÛe& 2001 nesUer heewefCe&cesme hegpÙe ßeer iegueeyeyeeyeeves celÙe& MejerjeÛee lÙeeie kesâuee. efoveebkeâ 10 ceeÛe& 2001 uee šekeâjKes[uee meceeOeer osCÙeele Deeueer. ns efueefnlee efueefnlee Skeâ iees° ceePes vepejsme Deeueer leer DeMeer efkeâ meesvetceeceeÛes kegâšgbyeele DeheIeele PeeuÙeeÛeer leejerKe 9 ceeÛe&, 1998 Deens. kesâJeU Je<ee&leÛe yeoue Ie[uee Deens. ns ÙesLes ceuee vecego keâjeJesmes Jeešues. efkeâleer meecÙe Deens ¢eeÛee efJeÛeej meceesj Ùeslees. $e+CeevegyebOe DemeuÙeeefMeJeeÙe ns Ie[le veener. Demesner ceuee Jeešles. Meyoebkeâve : ßeer. efJeÅeeOej Iees[Keebos DevegYeJekeâlee& : ßeer. meesvegceecee YeeefšÙee veeiehetj, ceneje°^

DeOÙe#e keâešsue mebmLeeve, keâešsue, lee. meb«eecehetj, efpe. yegue{eCee

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d

(efnboer)

ßeer iegueeyeyeeyee peer keâer ke=âhee mes... DebOekeâej mes ØekeâeMe keâer Deesj Je<e& 1975 ceW cegPes hejcehetpÙe iegueeyeyeeyee peer kesâ oMe&ve keâe Ùeesie megueYe ngDee~ leye cesjer Gceü 3637 meeue kesâ keâjerye Leer~ GÅeesie OebOes ceW ceQ hetjer lejn [tyee ngDee Lee~ Skeâ hegMlewveer OeveJeeve kesâ ¤he ces cesjer henÛeeve Leer~ peueieebJe heefjmej ceW hetpÙe yeeyee peer keâe Deeieceve Dekeämej nesles jnlee~ ncesMee oMe&ve uesves kesâ keâejCe keâjeryeer yeÌ{ ieF& Leer~ hetpÙe yeeyee peer Iej Deeles lees GheosMe keâjles~ uesefkeâve OebOes keâer OegOb e ceW Gvekesâ GheosMeeW hej OÙeeve veneR os heelee Lee~ keâeue keâer ceefncee Dehevee keâece keâj ner jner Leer~ hetpÙe yeeyee peer keâes Fme yeejs ceW meye helee Lee, uesefkeâve Deheves Denbkeâej kesâ keâejCe nce Fmes mecePe veneR heeS~ Deepe Fme yeele keâe heMÛeeleehe neslee nw~ 9 ceeÛe& 1998 keâer efleefLe nceejs efueS keâeuejeef$e meeefyele ngF&~ OejCeieebJe ceW Iejsuet DeeÙeespeve ceW Meeefceue nesves kesâ efueS nceejs heefjJeej kesâ 10 meomÙe efpeveceW Iej keâer megneefieveeW, yeÛÛeeW, yeefÛÛeÙeeW, YeeFÙeeW keâe meceeJesMe Lee, ieeÌ[er ceW yew"keâj jJeevee ngS~ ieeÌ[er ogIe&švee«emle nes ieF&~ IešveemLeue hej ner meejs ueesieeW keâer Fnueeruee meceehle nes ieF&~ GveceW mes ÛebõMesKej yeepeerjeJe YeeefšÙee, cesje yesše yeÛe ieS~ Fmes Gvekeâer

Deiemle 2011 ● he=‰ 18


lr Jwbm] [wî[ efkeâmcele meceefPeS~ keâeue kesâ ieeue ceW mecee ieS ueesieeW ceW helveer leejeyeeF& yeepeerjeJe YeeefšÙee, YeeieeyeeF& YeeefšÙee, efJepeÙeeyeeF&, GceeyeeF&, jepeWõ, efovesMe, yeeueke=â<Ce, kesâMejueeue Deewj keâyegyeeF& YeeefšÙee keâe meceeJesMe Lee~ nceW Fme ùoÙeefJeoejkeâ ogKe keâe meecevee keâjvee heÌ[e~ Ùen ogKeo Iešvee ßeer iegueeyeyeeyee peer keâes ceeuetce heÌ[er~ Dee§eÙe& Ùen nw efkeâ Deefive mebmkeâej kesâ meceÙe hetpÙe yeeyee neefpej Les~ Deefive mebmkeâej nesves kesâ yeeo nce Iej Dee ieS~ hejcehetpÙe yeeyee peer kesâ meeLe DevÙe YeòeâeW keâer ceb[ueer Leer~hetpÙe ßeer yeeyee peer ves cegPes mebyeesefOele keâjles ngS keâne, ‘‘ meesvetceecee hewmes mes peeve yeÛeeF& pee mekeâleer nw keäÙee?’’ cegPemes Ùen meJeeue efkeâÙee~ hewmeehewmee peesÌ[keâj Deketâle mebheefòe yevee ueer~ JewYeJe keâe efvecee&Ce keâj efueÙee~ Gmekeâe hetjer lejn GheYeesie ve keâjles ngS yeerÛe jemles ceW Ùes meye ÚesÌ[ ieS~kegâÚ Yeer meeLe veneR ues ieS~ Deble ceW efmeHe&â peerJeve keâer jeKe Mes<e nw~Ùener jeKe Goer kesâ ¤he ceW nce keâheeue hej ueieeles nQ~ Deye lees DeebKeW Keesuees~kegâÚ efJeÛeej keâjes~ pevemesJee, heerefÌ[leeW keâer mesJee, DeVeoeve Ùener meye keâece Deelee nw~ pevemesJee ceW Øesce efceuelee nw~ Øesce kesâ oes MeyoeW keâe uesve-osve nes mekeâlee nw~Ùener meÛÛeer mesJee nw~ Deye Deehe keâešsue Deeßece ceW DeeDees~ ueeskeâmesJee, pevemesJee keâj Deeies keâe YeefJe<Ùe GppeJeue keâjes~ Ùen meye megvekeâj ceQ ceve ner ceve efJeÛeej keâjves ueiee~cegPes efkeâÙee ieÙee GheosMe meerOes keâuespes ceW ueiee Lee~ ceve ceW melele meye kegâÚ ÚesÌ[keâj Ûeues peeves keâe efJeÛeej Deeves ueiee~ meceÙe kesâ meeLe-meeLe Fme ogKeo Øemebie mes Oeerjs-Oeerjs yeenj Deeves ueies~ efmLeefle kegâÚ meeceevÙe nesves ueieer~ JÙeJemeeÙe yesšs keâes meeQhe efoÙee~JÙeJenej mes Úgškeâeje efceue ieÙee~hetpÙe yeeyee peer ves cesje veecekeâjCe meesvetceecee keâj efoÙee~ceQ meesveieebJe keâe jnves Jeeuee ntb mees ceele=kegâue keâe veece heekeâj DeÛÚe ueiee~ hejce hetpÙe iegueeyeyeeyee peer keâe pevce Skeâ pegueeF& 1932 keâes ngDee~ šekeâjKes[ (ceesjs) Gvekeâe pevce«eece, leeuegkeâe-DebpeveieebJe megpeea, efpeuee-DecejeJeleer nw~mJeieeaÙe ßeer meerleejece peer Je mJeieeaÙe leeveeF& ceelee kesâ Iej efÛejbpeerJe pevce uesles ner ‘ßeerke=â<Ce’ mJe¤he ceW Deeies DeeS~Deveskeâ meble-cenelceeDeeW ves Deheves Yepeve-keâerle&ve kesâ ceeOÙece mes ßeer iegueeyeyeeyee peer kesâ ßeerke=â<Ce mJe¤he nesves keâe JeCe&ve efkeâÙee nw~12 meeue Skeâ lehe ‘ßeer efJeúue’ keâer ke=âhee Ú$eÚeÙee ceW jns~ ßeer veeceevebo cenejepe ieg® efceues~ meble ßeer iee[ies cenejepe, kewâkeâe[er cenejepe keâe menJeeme efceuee~ Deeies Ûeuekeâj Fve meYeer keâe DeeMeerJee&o ueskeâj Deheves pevcemLeueer hej heoehe&Ce efkeâÙee~Deepe mecetÛes Yeejle ceW Gvekesâ Yeòeâ nQ~ keâešsue Deeßece ceW ‘ceneefMeJejeef$e Deewj pevcee°ceer’ keâer Ùee$ee keâe YeJÙe DeeÙeespeve neslee nw~mJeieeaÙe leeveeF& ceelee kesâ veece mes šekeâjKes[ ceW Deeßece Je meceeefOe cebefoj nw~ meceeefOe cebefoj keâe efMeuhe DelÙeble mecceesnkeâ nw~ Gme heefjmej ceW Flevee megboj keâece Deewj keâneR veneR osKeves keâes efceuelee nw~ Ùen DeefleMÙeesefòeâ veneR melÙe nw~ ceQ keânvee Ûeenlee ntb efkeâ keâce mes keâce Skeâ yeej Deehe Fmes pe¤j osefKeS~ meceeefOe cebefoj keâe efvecee&Ce keâeÙe& cegbyeF&-"eCes-efJejej kesâ GÅeesieheefle ßeer efpeceer Deeuces[e peer ves efkeâÙee nw~ Jes F&meeF& nQ, Ùen efoKeeves keâer keâesF& pe¤jle veneR nw~ ceQ Ùener keânvee Ûeenlee ntb efkeâ meble keâer MejCe ceW peeefle- Yeso, Oece&-Yeso veneR jn peelee nw~ meesvetceecee ves ßeer efpeceer Deeuces[e kesâ efJeÛeej JÙeòeâ efkeâS~ Jes yeesues, ‘‘ iegueeye kesâ Hetâue keâer megiebOe pewmes hemejleer nw, Gmekeâer megiebOe ceW ceveg<Ùe ceonesMe nes peelee nw~ Fmeer lejn JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer kesâ mebheke&â ceW pees keâesF& Deelee nw Deewj Gvekeâer efoJÙe megiebOe keâes cenmetme keâjlee nw , Gme megiebOe kesâ Denmeeme keâes menspelee nw ;Gmes ner JeemleefJekeâ ØesjCee, Meefòeâ, ØesYeYeeJe Jen ueslee-oslee nw~ iegueeye keâe Hetâue cegjPeeves hej nce Gmes otj keâj osles nQ~ hej iegueeyeyeeyee peer kesâ menJeeme ceW pees GheosMe keâer megiebOe ueslee nw; Gmes Jen Yetue ner veneR mekeâlee~ meiegCe Yeefòeâ mes efveieg&Ce Yeefòeâ ceW Jes ues peeles nQ~ Gmes ner Gmekeâer (iegueeye keâe)

Deiemle 2011 ● he=‰ 19


lr Jwbm] [wî[ megiebOe mecePe ceW Deeleer nw~ Ssmes efJeÛeej ßeer Deeuces[e peer kesâ nQ Ssmee yeleeÙee~ Gme ogKeo ogIe&švee kesâ obMe mes ceQ Oeerjs- Oeerjs Gyejves ueiee~ 1998 kesâ yeeo mes ßeer meble iegueeyeyeeyee peer kesâ menJeeme ceW jnves ueiee~ menJeeme kesâ Deevebo ceW ogKe efyemejves ueiee~ 2003 mes Deeßece kesâ DeOÙe#e kesâ ¤he ceW keâecekeâepe osKeves ueiee~ Deeßece ceW meYeer cegpes meesvetceecee kesâ ¤he ceW henÛeeveles nQ~ 9 ceeÛe& 2001 nesueer hetefCe&cee keâes hetpÙe ßeer iegueeyeyeeyee peer ves veÕej Mejerj keâe lÙeeie keâj efoÙee~ efoveebkeâ 10 ceeÛe& 2001 keâes šekeâjKes[ ceW meceeefOe oer ieF&~ Ùen meye efueKeles-efueKeles Skeâ yeele cesjs OÙeeve ceW DeeF& efkeâ meesvetceecee kesâ heefjJeej kesâ meomÙeeW kesâ ogIe&švee«emle nesves keâer efleefLe 9 ceeÛe& 1998 nw~ efleefLe Jener, yeme Je<e& yeoue ieÙee nw~ Fme meecÙelee keâe JeCe&ve efkeâS efyevee cegPemes jne veneR ieÙee~ cesje ceevevee nw efkeâ efkeâmeer $e+CeevegyebOe efyevee Ssmee veneR neslee~ Meyoebkeâve : ßeer. efJeÅeeOej Iees[Keebos veeiehetj, ceneje°^

efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

DevegYeJekeâlee& : ßeer. meesvegceecee YeeefšÙee DeOÙe#e keâešsue mebmLeeve, keâešsue, lee. meb«eecehetj, efpe. yegue{eCee

lr Jwbm]]m]m§M{ àË`j AZw^d (ceje"er) ØekeâeMeeÛes Oe[s

vewmeefie&keâ °Ÿee DeeJeenve Demeuesues ueske⤠heesšer Deeues. lÙeeuee Jee{Jeleevee ØeÛeb[ ceeveefmekeâ DeeOeejeÛeer DeeJeMÙekeâlee Yeemeueer. leer keâMeeleÛe hetCe& nesle veJnleer. Ûeebieues ceelee–efhelee, veeskeâjer, heleer, meieUs veelesJeeF&keâ ¢eebÛes keâOeer menkeâeÙe& ueeYele nesles DeeefCe keâOeer De[tve henele nesles. ceeCemeekeâ[tve Dehes#ee "sT veÙesle. ¢eeÛes Oe[s efceUle nesles DeeefCe hejkeäÙee ueeskeâebÛes Øesce DeeefCe menkeâeÙe& efceUle nesles. peieele ceeveJelesmee"er PešCeejs Kethe meble nesTve iesues DeeefCe mebleeÛÙee JeešŸeeuee keâmee keâeW[ceeje Ùeslees ns Demes ueske⤠heesšeuee DeeuÙeeves hekeäkesâ keâUeues. kegâ"s DeeheCe keâeW[erle meehe[uees iesuees lej SKeeos efoJeMeer Deme¢e nesles. Skesâ efoJeMeer ceePes heleer Dee@efHeâme ceOetve ueJekeâj Iejer Deeues. ieeJeeuee peeÙeÛee efJeÛeej Deens keâe ? ns mekeâeUer efJeÛeejues Demelee lÙeebveer ’’yeIet’’ Demes Gòej efoues nesles. les ueJekeâj Iejer Deeues lesJneÛe ceuee mecepeues efkeâ ¢eebÛee ieeJeeuee peeCÙeeÛee efJeÛeej hekeäkeâe Deens. DeJeMÙe peeJes ueeiesue Demes keâesCelesner keâejCe veJnles. vegkeâlÙeeÛe meieàÙeebÛÙee Yesšer PeeuÙee neslÙee. ceePeer cegueieer 2 Je<ee&Ûeer DemeuÙeeves oesIee cegueebÛes peeiejCe keâ¤ve peerJe efMeCetve iesuee neslee. cees"e cegueiee Ske⚟eeves meebYeeU keâjCÙeeme DeeJneveelcekeâ Deens. ceuee $eeme neslees Deens ns lÙeebveer peeCetve IÙeeJes. heCe meensyeebvee ieeJeer peeÙeÛes nesles keâejCe lÙeebÛeer FÛÚe ØeyeU–DeehlemJekeâerÙeebÛeer Dees{ ØeÛeb[ nesleer. DeehlemJeefkeâÙeebvee OevebpeÙe kegâuekeâCeea ¢eebÛÙee ØeMveeefJe<eÙeer Heâòeâ DeewheÛeeefjkeâ efJeÛeejhetme keâjeÙeÛeer nesleer. OevebpeÙe kegâuekeâCeea ¢eebÛÙee GheefmLeleerceOÙes ceePes menkeâeÙe& efometve Ùesle veJnles. ØeÛeb[ jeie DeveeJej Peeuee. yeensj Oees–Oees heeTme DeÛeevekeâ jewõ¤heele yejmele neslee. heeJemeeÛes ue#eCe efoJemeYej keâes"sner veJnles heCe yeensj leeW[ keâe{Ces cegefMkeâue nesles. ceePÙee ceveele SJe{e jeie oyeuee neslee efkeâ leeW[eletve Hegâues he[Ceej nesleer. Deepe Kethe $eeme neslees Deens. ogmeNÙeeÛÙee mJeYeeJeeÛee Deepe ceePee ceePÙeeJejÛee mebÙeceeÛee keâener Skeâ mebyeOe "sJeeÙeÛee veener. ne veJeje, ueskeâjb, mJeÙebheekeâ ¢eeÛÙeeheemetve ceePee keâeW[ceeje Peeuee. peerCeb Deme¢e Peeues. DeeheCe pe¤jerhes#ee peemle menkeâeÙe& keâjle jenlees DeeefCe JeešŸeeuee yeskeâojerheCee Deeuee. ¢ee peieeuee ceePes menkeâeÙe& keâUle veener. efveoeve veJeNÙeeuee lejer keâoj DemeeJeer. ceer ieeJeeuee peeÙeÛes cnšues efkeâ legPes

Deiemle 2011 ● he=‰ 20


lr Jwbm] [wî[ keâeÙe keâeÙe veeškebâ meg¤ nesleele. Skeâ lej heeJemeecegUs yeensjÛes JeeleeJejCe jewš^ Peeues nessles DeeefCe ceePes [eskesâ ef"keâeCeeJej veJnles. lÙeecegUs Iejele G«e, jewõ JeeleeJejCe yeveues nesles. ’’legceÛÙeecegUs Kethe menve keâjeJes ueeieues DeeefCe legceÛÙeeheemetve Demee meoes<e cegueiee Peeuee. legcnebuee ieeJeeuee je$eer peeÙeÛes nesles cnCetve legcner mekeâeUer Keesšb yeesueues. Deelee Skeâ leeme legceÛes heesjb legcner meebYeeUe. ßeeJeCe yeeU yevetve kegâCeeÛee cegueiee yeve, pÙeeÛee yeehe cesuee lÙee ueskeâjebÛee yeehe yevelee ¢eeÛÙeele ceePÙee KeebÅeeJej DeesPes he[les. Keeboe ÅeeÙeuee veener cnCele vemeleele cnCetve meieàÙee eflej[Ÿee ceePÙee KeebÅeeJej "sTve oslee. ns Demeb ueske⤠ceePÙee SkeâšerÛeb. lÙeeuee yeehe Demetve keâeÙe GheÙeesie ? Skeâe leemeeves ¢ee peieele Heâjkeâ he[Ceej veener. heCe ceePÙeeJeeÛetve ¢ee peieele De[le veener. ne DevegYeJe IÙeeÙeÛee Deens. Skeâe leemeeves ceer ÙesF&ve lesJne ceePes ueskeâjb ceuee efomeues heeefnpes. ceePÙee Yeeb[CeeÛee cegueebJej jeie keâe{eÙeÛee veener’’. legPeer ceveefmLeleer ef"keâ veener yeeF&, let iee[er ÛeeueJet vekeâes. yeensj peeT vekeâes. Ûeej ¤ceÛee Heäue@š Deens. let Skeâe ¤ceceOÙes Skeâ leeme Meeble yewme ceer DeeJeepe osCeej veener. heleercenejepe efJeveJeCeer keâjle nesles. heCe ceuee DeeJeepe ÙesF&ue cegueebÛee hegvne. ceePes efÛe$e {JeUtve efveIesue. ceer DeelcenlÙee keâjCeej veener. ceePÙee jmlÙeeletve cegkeâešŸeeves yeepeguee Jne. jmlÙeeJej keâesCeerner veJnles. Oees–Oees heeJemeele ceer iee[er ÛeeueJele nesles. ØeÛeb[ j[tve [esUs megpeues nesles. keâesCeer DeesUKeCeej veener Demee DeJeleej neslee. meesceJej DemeuÙeeves iegueeyeyeeyeebÛee melmebie neslee. heCe ceUuesuÙee ceveele keâesCeles heefJe$e efJeÛeej ÙesT Mekeâle veener. melmebie lej otjÛeer iees°. kesâJne ÙeeÙeÛes ceeefnle veener. lÙeele MSEB Ûeer ke=âhee Peeueer. mebhetCe& Deewjbieeyeeo Menj keâeUesKeele yeg[eues. yejs Peeues ceuee kegâCeer DeesUKeerÛes YesšCeej veener DeeefCe ceuee kegâCeer DeesUKet MekeâCeej veener. YeerleerÛee ueJeuesMe veener. Deewjbieeyeeo MenjeÛÙee KeeCeeKegCee ceeies he[t ueeieuÙee. efkeâj& DebOeejele efvece&veg<Ùe, jmlÙeeJej Oees–Oees heeJemeele ceer iee[er ÛeeueJele nesles. njJeuesues, Ûegkeâuesues ueske⤠peievceelee jsCegkeâeceelee cebefojele heesnesÛeues. DebyeeyeeF&Ûes oMe&ve Iesleues. ieg¤ceeTueer DeCCeemeensye meesveF&Ûes ¢eebÛes hueeÙeJeg[ keâšDeeTš efJejepeceeve nesles. heeJemeecegUs DeßegbÛee Ûesnje Oegleuee neslee heCe meieàÙeebmeceesj Deßeg jeskeâeJes ueeieleele. efJeoerCe& DeblekeâjCe, ØeÛeb[ mebleehe, Deveskeâ ØeMve DeeefCe DeMeeblelee ceePÙeeceOÙes Ye¤ve jeefnueer nesleer. efleLes MeebleheCes efoJee lesJele neslee. DebOeejeÛÙee meeceüepÙeeuee ØekeâeMeeÛee Skeâ efkeâjCe Úso oslees lej DeeKÙee efoJÙeeÛes lespe keâeÙe JeCee&Jes ? ceveeuee lespe mheMe& keâjle nesles DeeefCe Meeble Jeešues. hegvne Meeblelee [UceUueer. Skeâ efÛeceCeer efoJÙeepeJeUÛes meeKejsÛes keâCe Keele nesleer. jmlÙeeJej ceeCetme veener. heeKejs kesâJneK megjef#ele mLeUer iesueer. ner efÛeceCeer DeiveerheeMeer peeCÙeeÛes OewÙe& keâjle Deens. ceve efÛeceCeerYeesJeleer veeÛet ueeieues. leer efÛeceCeer G[tve iesueer. hegvne Deeueer. ceie cee$e ceePes [eskesâ ef"keâeCeeJej Deeues. keâeceeuee ueeieues. ner efÛeceCeer G[tve ueiesÛe Ùesles cnCepes efnÛes Iejšs peJeUÛe kegâ"slejer DemeCeej. hegvne meeKejsÛes keâCe JesÛeues. efoJÙeeÛÙee Gpes[ele heefjIeele ÛeewkeâšerJej cees"s efheuuet efomeues. ¢eeuee keâeÙe efheuuet cnCeeJes keâe ? ne lej cees"e Peeuee Deens. ye"Ÿee efÛeceCee. veJeue Jeešues. peie meieUs og:Keeves Yejuesues Deens. ueeF&š Deeues. hebKee efHe⤠ueeieuee. Jej yeefIeleues efheuuet DeeF&Ûeer Jeeš henele ÛeesÛe GIe[tve yemeues nesles. ceeÙeueskeâjeÛes Øesce heentve DeeCeKeer Oekeäkeâe yemeuee. ÛeewkeâšerJej yemetve [eskeâeJetve heenCeejs efheuuet G[er cee¤ve GYes jeefnues nesles. hebKÙeeheemetve Skeâ Jeerle DeblejeJej Yejj& JeeNÙeeKeeueer Skeâe heeÙeeJej GYes nesles. keâejCe lÙeeuee SkeâÛe heeÙe neslee. hekeâ[ cepeyetle nesleer. DelÙeble osKeCesheCe ueeYeues nesles. efoceeKeele GYes nesles. ieg¤ceeTueerÛes ØesceeÛeb JewYeJe yeIele jneJes DemebÛe nesles. lÙee cebefojele Ketheoe DebyeeyeeF&Ûes oMe&ve Iesleues nesles heCe ns iegueeyeyeeyeeÛes ¤he nesles. ceeTueer Skeâ #eCe megæe efJemeeJee Iesle veener. ueskeâjemee"er Denesje$e jeyele Demeles. lesJe{Ÿeele hegvne ueeF&š iesueer. hegvne efoJÙeeÛÙee ØekeâeMeeves ieeYeeje Ye¤ve iesuee. hegvne efheuuet

Deiemle 2011 ● he=‰ 21


lr Jwbm] [wî[ ÛeewkeâšerÛÙee Deele iesues. ceePÙee ceveeÛeer Ie[er hegvne yemeueer. %eevesÕej ceeTueerÛeer Dee"JeCe Peeueer. DeeF& veener, Je[erue veener, mebvÙeemÙeeÛeer heesjb cnCetve PeesUerle MesCeeÛes ieesUs šekeâues. GÉsie Deme¢e Peeuee. keâeW[tve Iesleues. peeieeflekeâ efkeâleeaÛee DeYebie efvecee&Ce Peeuee– leešer GIe[e %eevesÕeje. yeeyeebveer efÛeceCeerÛÙee ¤heele ÙesTve %eeve efMekeâefJeues, Øesce efMekeâefJeues. peerJeveeÛÙee Debeflece #eCeeheÙeËle Heâòeâ keâle&JÙe jenleele leer Heâòeâ Øesceeves keâjeÙeÛeer Demeleele. iegueeyeyeeyeebmeejKes Øesce Heâòeâ iegueeyeyeeyee ke⤠Mekeâleele. efkeâleer Úeve mecepeeJetve meebefieleues heCe ve yeesuelee. ceewveele Heâej meeceLÙe& Deens ns peeCeJeues. Skeâ Meyo osKeerue ceePee cegueiee yeesuet Mekeâle veener. lÙeeÛÙeele osKeerue Kethe meeceLÙe& Jeešues. DebyeeyeeF&Ûee efvejeshe IesTve efveIeeues. IejÛeer Dees{ ueeieueer. heeTme ÙesleÛe neslee. leesheÙeËle leerveoe ceesyeeF&ue Jeepeuee neslee. Skeâner Meyo yeesueues veener. Heâòeâ cebefojeleerue YepeveeÛee DeeJeepe Heâesve ceOÙes peeT efouee. hejle efveIeeues. jsuJes ›eâe@efmebie cegUs Heâeškeâ ueeieues nesles. hegvne ceesyeeF&ue Jeepeuee heCe GÛeueuee veener keâejCe heleercenejepeebÛes neue Peeues Demeles jsuJesÛÙee DeeJeepeeves. Deelee [eskesâ ef"keâeCeeJej Deeues nesles vee ! Jeešt ueeieues ceePee cegueiee yeeyeebcegUs efkeâleer Úeve efnb[lee, efHeâjlees, heUlees, veeÛelees. cegueieer efkeâleer iees[. heleercenejepeebceOÙes Deleer iees[Jee. ceePÙee leeW[eletve peer Hegâues he[ueer leer lÙeebveer efmJekeâejueer heCe ceuee hejle meØesce Yesš cnCetve keâener efoues veener. ceuee Meeblelee ueeYeeJeer cnCetve Kethe Úeve menkeâeÙe& kesâues. Menjele Depetvener keâeUesKeesÛe meeceüepÙe nesles heCe ceuee ieg¤ceeTueer iegueeyeyeeyeebveer ØekeâeMeeÛee Oe[e efMekeâJeuee. %eeveeÛee ØekeâeMe ieg¤ceeTueerves oeKeJeueer. ceeTueer Yešketâ osle veener. YeòeâeÛeer Øeieleer JneJeer cnCetve ceeTueer jmlee oeKeJeles YeieJeodOeeceeÛee. MesJešer ne Deelcemee#eelkeâejeÛee ØeJeeme Deens. Ûeuee yeeyeebmeesyele ØekeâeMeeletve ØekeâeMeekeâ[s. peerJeveele ØelÙeskeâ veelÙeebØeleer peer keâle&JÙe Demeleele leer Øesceeves keâjeÙeÛeer Demeleele. meeKejsntve iees[ Demeb %eeve yeeyeebveer efoues. Dece=leentve iees[ veece legPes iegueeyeyeeyee. DevegYeJekeâleea : meew. Deejleer kegâuekeâCeea, Deewjbieeyeeo

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d ØekeâeMe keâe hee"

(efnboer)

peerJeve ceW efkeâmeer Ûegveewleer keâer lejn DemeeceevÙe Øeke=âefle keâe yeeue cesjs hesš ceW DeeÙee~ Gmekesâ ueeueveheeueve ceW cegPes "esme ceeveefmekeâ menejs keâer pe¤jle cenmetme ngF&~eqJe[byevee Ùen efkeâ Ùen pe¤jle efkeâmeer Yeer lejn mes hetjer veneR nes hee jner Leer~DeÛÚs ceelee-efhelee, veewkeâjer, heefle, meYeer efjMlesoej; keâYeer Fvekeâe meneje efceuelee lees keâYeer Ghes#ee keâe DeeYeeme neslee~ Deeoceer mes Dehes#eeSb veneR jKeveer ÛeeefnS~peneb Skeâ Deesj Fmekeâer meerKe efceue jner Leer JeneR DeheefjefÛeleeW mes Øesce SJeb menÙeesie efceue jne Lee~mebmeej ceW ceeveJelee kesâ efueS petPeves Jeeues DeveskeâeW meble ngS~ Fve mebleeW keâes peerJeve ceW efkeâleveer efJemebieefleÙeeW keâe meecevee keâjvee heÌ[e; Ùen meye Ssmes yeeuekeâ kesâ hesš ceW Deeves mes DeÛÚer lejn ceeuetce heÌ[ ieÙee~ peye keâYeer nce cegmeeryele ceW heÌ[ peeles nQ lees Skeâ efove Yeer keâešvee Yeejer nes peelee nw~ Skeâ efove cesjs heefle oHeälej mes peuoer Iej Dee ieS~megyen ner GvneWves cegPemes hetÚe Lee efkeâ ieebJe Ûeueves keâe efJeÛeej nw keäÙee? leye cewves yeme ‘osKeWies’ keân efoÙee Lee~ Jes peuoer Iej Dee ieS leYeer cewves Yeebhe efueÙee efkeâ GvneWves ieebJe peeves keâe hekeäkeâe ceve yevee efueÙee nw~ neueebefkeâ ieebJe peevee ner nw Ssmeer keâesF& pe¤jle Ùee DeefveJeeÙe& efmLeefle veneR Leer~ neue ner ceW meejs ueesieeW mes cegueekeâele Yeer ngF& Leer~ cesjer yesšer oes meeue keâer Leer, Ssmes ceW oes yeÛÛeeW keâer osKeYeeue ceW ceQ Kehe meer ieF& Leer~yesše yeÌ[e nw, uesefkeâve Jen Deheveer mJeÙeb osKeYeeue keâj mekesâ Ùen Skeâ Ûegveewleer keâer lejn nw~ cegPes lekeâueerHeâ nes

Deiemle 2011 ● he=‰ 22


lr Jwbm] [wî[ jner nw Ùen GvnW mecePe ceW Deevee ÛeeefnS~uesefkeâve DeheveeW mes efceueves keâer FÛÚe Deewj ieebJe peeves keâer ueuekeâ Øeyeue Leer~DeheveeW keâes OevebpeÙe kegâuekeâCeea kesâ yeejs ceW yeme hetÚleeÚ keâer Keeveehetefle& keâjveer nesleer~ OevebpeÙe kegâuekeâCeea keâer GheefmLeefle ceW GvnW cesje menÙeesie vepej ner veneR Deelee~ ›eâesOe DemenveerÙe nes Ûeuee Lee~ yeenj cetmeueeOeej yejmeele jewõ ¤he efoKee jner Leer~ efoveYej keâneR yejmeele keâe veeceesefveMeeve veneR Lee, uesefkeâve efHeâueneue yeenj Peebkeâvee Yeer cegefMkeâue Lee~ cesjs ceve ceW Flevee ›eâesOe oyee heÌ[e Lee efkeâ cegbn mes Deveehe-Meveehe efvekeâueves Jeeuee Lee~ Deepe cegPes yengle $eeme nes jne Lee~ otmejs kesâ mJeeYeeJeeW keâer efJemebieefleÙeeW mes efKeVe cesjs ceve kesâ mebÙece keâe yeebOe štš jne Lee~ heefle, yeÛÛes, jmeesF&... Fve meyemes ceve efKeVe nes ieÙee Lee~ peervee cegefMkeâue ueieves ueiee~ ceQ pe¤jle mes pÙeeoe menÙeesie osleer jnleer ntb Deewj yeoues ceW keäÙee efceuee; Ùen Ghes#ee~Fme mebmeej keâes cesje menÙeesie efoKeeF& veneR oslee~ keâce mes keâce cesjs heefle keâes lees cesjer keâõ nesveer ÛeeefnS~ceQ ieebJe Ûeueves keâes keântb lees Fvekeâe ve peeves keäÙee-keäÙee veeškeâ Meg¤ nes peelee nw~Skeâ Deesj cetmeueeOeej yejmeele mes yeenj keâe JeeleeJejCe YeÙeevekeâ nes Ûeuee Lee, lees JeneR cesje efoceeie ef"keâeves hej veneR Lee~Fmekesâ Ûeueles Iej ceW G«e, jewõ JeeleeJejCe yeve ieÙee Lee~‘‘ legcnejs Ûeueles cegPes yengle menve keâjvee heÌ[e Deewj legcemes Ssmee meoes<e ueÌ[keâe ngDee~ legcnW jele ceW ieebJe peevee nw FmeefueS megyen Pet" yeesuee~ Deye Skeâ Iebšs Dehevess yeÛÛeeW keâes legcner mebYeeuees~cewves keâYeer kebâOes keâe meneje veneR ceebiee, lees cesjs kebâOes hej yeesPe [eueles ner ieS~Ùes yeÛÛes keäÙee efmeHe&â cesjs Dekesâues kesâ nQ~ Gvekesâ heeme efhelee nesves keâe keäÙee ueeYe? Skeâ Iebšs ceW Fme ogefveÙee keâes keâesF& Heâke&â veneR heÌ[lee~Skeâ Iebšs ceW ceQ DeeTbieer leye cesjs yeÛÛes cegPes mener meueecele efoKeves ÛeeefnS~ cegPemes PeieÌ[s keâe iegmmee cesjs yeÛÛeeW hej cele efvekeâeuevee~’’... osKees legcnejer ceve:efmLeefle "erkeâ veneR nw~ ieeÌ[er cele Ûeueevee... yeenj cele peeDees~ Ûeej keâcejeW keâe Heäuewš nw...legce Skeâ keâcejs ceW Skeâ Iebšs Meebefle mes yew" peeDees~ ceQ DeeJeepe veneR otbiee~ efkeâmeer lejn keâe efJeIve veneR [euetbiee~ cesjs heefle Dee«en keâj jns Les~... hej cegPes DeeJeepe DeeSieer, efJeIve heÌ[siee~ ceQ DeelcenlÙee veneR keâjves Jeeueer... cesjs jemles mes nš peeDees...~ jemles hej keâesF& veneR Lee~ efyeukegâue megvemeeve~ cetmeueeOeej yejmeele ceW ceQ ieeÌ[er Ûeuee jner Leer~ jesjeskeâj DeebKeW metpe ieF& LeeR~keâesF& osKes lees henÛeeve veneR heeS kegâÚ Fme lejn cesje DeJeleej yeve ieÙee Lee~meesceJeej keâe efove Lee mees iegueeyeyeeyee peer keâe melmebie Lee~uesefkeâve ceueeue mes Yejs ceve ceW keâesF& heefJe$e efJeÛeej Yeuee kewâmes Dee mekeâlee nw~melmebie lees otj keâer yeele nw~ Iej keâye ueewšvee nw Ùen Yeer helee veneR Lee~Ssmes ceW SceSmeF&yeer (ceneje°^ jepÙe efJeÅegle ceb[ue) keâer ke=âhee nes ieF&~mecetÛee Deewjbieeyeeo Menj DebOesjs ceW [tye ieÙee~DeÛÚe ngDee cegPes keâesF& henÛeevesiee veneR Deewj keâesF& henÛeeve keâe efceuesiee Yeer veneR~uesMecee$e Yeer YeÙe veneR~ Deewjbieeyeeo Menj kesâ efveMeeve heerÚs Útšves ueies~ IeveIeesj DebOesje, meÌ[keâ hej ve Deeoce ve Deeoce keâer peeefle; Gme hej cetmeueeOeej yejmeele ceW ceQ ieeÌ[er ÛeueeS pee jner Leer~ efkeâmeer jemlee Yetue ieÙes Ùee efHeâj DeheveeW mes efyeÚgÌ[ ieS yeÛÛes keâer lejn peieVeceelee jsCegkeâe ceelee keâer cebefoj ceW hengbÛeer~ Debyeeceelee keâe oMe&ve efkeâÙee~ ieg®ceeTueer DeCCeemeensye meesveF& keâe hueeÙeJeg[ keâe keâšDeeGš efJejepeceeve Lee~ yejmeele ceW DeebmegDeeW mes Yeeriee Ûesnje Oegue ieÙee Lee neueebefkeâ meyekesâ meeceves Deebmet jeskeâves ner heÌ[les nQ~ efJeoerCe& Deble:keâjCe, ØeÛeb[ mebleehe, ceve ceW DeveskeâeW meJeeue Deewj DeMeebefle cesjs Yeerlej Yej ieF& Leer~ Jeneb efve:Meyo Meeble JeeleeJejCe ceW oerÙee peue jne Lee~ efJeješ DebOekeâej kesâ meeceüepÙe keâes ØekeâeMe keâer Skeâ efkeâjCe cee$e Yeso osleer nw, lees Skeâ oerÙes kesâ ØekeâeMe keâe keäÙee JeCe&ve keâjW~ ceve keâes lespe mheMe& keâj jne Lee Deewj Meebefle cenmetme ngF&~ hegve: Meebefle [eJeeb[esue ngF&~ Skeâ efÛeefÌ[Ùee oerÙes kesâ heeme Mekeäkeâj kesâ keâCeeW keâes Ûegie jner Leer~ jemles hej Skeâ Yeer Deeoceer veneR~ efyeukegâue megvemeeve~heKes¤ ve peeves keâye kesâ megjef#ele mLeueeW Ùee efHeâj

Deiemle 2011 ● he=‰ 23


lr Jwbm] [wî[ Deheves IeebsmeueeW ceW ueewš Ûegkesâ Les... Deewj Ùen efÛeefÌ[Ùee Deeie kesâ heeme peeves keâer efnccele efoKee jner nw~ ceve efÛeefÌ[Ùee kesâ Fo&efieo& veeÛeves ueiee~ Jen efÛeefÌ[Ùee GÌ[ ieF&...heuekeâ Pehekeâles ner efHeâj ueewš DeeF&~ cesje efoceeie ef"keâeves hej Dee ieÙee~ keâece hej ueie ieÙee~ Ùen efÛeefÌ[Ùee GÌ[ves kesâ yeeo MeerIeÇ ner hegve: ueewš Deeleer nw, Fmekeâe celeueye Ùen efkeâ Fmekeâe IejeQoe keâneR Deemeheeme ner nesiee~ Gmeves hegve: Mekeäkeâj kesâ keâCe Ûegies~ oerÙes kesâ ØekeâeMe ceW heefjmej ceW efmLele ÛeewKeš ceW yeÌ[e Ûetpee efoKeeF& heÌ[e~Fmes Ûetpee keânvee "erkeâ jnsiee keäÙee? Ùen lees keâeHeâer yeÌ[e nes ieÙee nw~ yeÌ[e efÛeÌ[e...~ Dee§eÙe& ngDee~ meeje mebmeej ogKeeW mes Yeje heÌ[e nw~ ueeFš DeeF&~ hebKee Ietceves ueiee~ Thej osKee, Ûetpes Deheveer ÛeeWÛe Keesuekeâj ceeb keâer yeeš peesn jns Les~ceeb yeÛÛeeW keâe Øesce osKekeâj yeÌ[e Oekeäkeâe ueiee~ ÛeewKešs hej yew"keâj Pegkeâkeâj osKeves Jeeues Ûetpes ketâokeâj KeÌ[s nes ieS Les~ hebKes mes Skeâ efyeòee keâer otjer hej YejYejeleer nJee kesâ veerÛes Skeâ Ûetpee Skeâ hewj hej KeÌÌ[e Lee keäÙeeWefkeâ Gmes Skeâ ner hewj Lee~ hekeâÌ[ cepeyetle Leer~ DeÛÚer osKeYeeue efceueer Leer~ efoceeie ceW Ùen ÚefJe Deefceš Úehe ÚesÌ[ ieF&~ieg®ceeTueer kesâ Øesce keâe JewYeJe efvenejleer jntb kegâÚ Ssmee ÂMÙe Lee~ Gme cebefoj ceW keâF& yeej Debyeeceelee keâe oMe&ve efkeâÙee, uesefkeâve Ùen iegueeyeyeeyee keâe ¤he Lee~ ceeTueer Skeâ #eCe kesâ efueS Yeer efJeßeece veneR keâjles nQ~ yeÛÛeeW kesâ efueS efove-jele efJeÛejCe keâjles jnles nQ~ Fleves ceW hegve: efyepeueer Ûeueer ieF&~ hegve: oerÙes kesâ ØekeâeMe ceW cebefoj keâe ieYeeje (ieYe&ie=n) Yej ieÙee~ hegve: Ûetpes ÛeewKeš kesâ Yeerlej Ûeues ieS~ cesjs ceve keâer IeÌ[er hegve: ®keâ ieF&~ %eevesÕej ceeTueer keâe mcejCe ngDee~ ceeb veneR, efhelee veneR, mebvÙeemeer kesâ yeÛÛes nQ FmeefueS Peesueer ceW ieesyej keâer Theue [eue oer~ GÉsie DemenveerÙe nes ieÙee~ hej efveÙeb$eCe yejkeâjej jne~ JewefÕekeâ keâerefle& keâe DeYebie efvecee&Ce nes ieÙee- leešer GIeÌ[e %eevesÕeje~ JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer ves efÛeefÌ[Ùee kesâ ¤he ceW Deekeâj %eeve keâjeÙee~ Øesce efmeKeeÙee~ peerJeve kesâ Debeflece #eCeeW lekeâ yeme keâle&JÙe Mes<e jnlee nw, efpemekeâe efmeHe&â Øesce mes efveJee&n keâjvee neslee nw~ iegueeyeyeeyee peer pewmee Øesce efmeHe&â iegueeyeyeeyee peer ner keâj mekeâles nQ~ efkeâleveer DeÛÚer lejn mecePeekeâj yelee efoÙee; Jen Yeer efyevee yeesues~ceewve ceW DeocÙe meeceLÙe& nw Ùen ceeuetce nes ieÙee~ cesje yesše Skeâ Meyo Yeer veneR yeesue mekeâlee~ Gmekeâe Yeer meeceLÙe& cenmetme ngDee~ Debyeeceelee keâe DeeMeerJee&o ueskeâj efJeoe ngF&~ Iej keâer Ùeeo Deeves ueieer~ yejmeele Deye Yeer nes jner Leer~ Fme yeerÛe leerve yeej ceesyeeFue yepee Lee~ Skeâ Yeer Meyo veneR yeesueer~ efmeHe&â cebefoj ceW nes jns Yepeve keâer DeeJeepe keâes Heâesve ceW peeves efoÙee~Jeeheme ueewšer~ jsueJes ›eâe@efmebie hej Heâeškeâ yebo Lee~ hegve: ceesyeeFue yepee, uesefkeâve veneR G"eÙee keäÙeeWefkeâ jsueieeÌ[er keâer DeeJeepe megvekeâj heefle cenesoÙe keâe neue yesneue nes peelee~ Deye efoceeie ef"keâeves hej Dee ieÙee Lee ve! cenmetme nesves ueiee efkeâ cesje yesše JeboveerÙe yeeyee peer keâer ke=âhee mes efkeâleveer DeÛÚer lejn Ûeue efHeâj ueslee nw~ veeÛe-ketâo ueslee nw~ oewÌ[-Yeeie ueslee nw~ yesšer efkeâleveer hÙeejer nw~ heefleosJe Yeer efkeâleves ceOegj mJeYeeJe kesâ nQ~ cesjs cegbn mes iegmmes ceW pees heg<he yejmes Gmes GvneWves mJeerkeâej keâj efueÙee Deewj yeoues ceW cegPes meØesce kegâÚ Yeer Jeeheme veneR efoÙee~ cegPes Meebefle efceues FmeefueS DeÛÚer lejn menÙeesie efoÙee~ Menj ceW DeYeer Yeer DebOesjs keâe meeceüepÙe Lee, uesefkeâve ieg®ceeTueer iegueeyeyeeyee peer ves ØekeâeMe keâe hee" heÌ{e efoÙee~ %eeve keâe ØekeâeMe ieg®ceeTueer ves efoKeeÙee~ ceeTueer Yeškeâves veneR osles~ Yeòeâ keâer Øeieefle nes FmeefueS ceeTueer YeieJeodOeece keâe jemlee efoKeeles nQ~DeeefKejkeâej Ùen Deelcemee#eelkeâej keâe ØeJeeme nw~ ÛeefueS JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer kesâ meeLe ØekeâeMe mes ØekeâeMe keâer Deesj~ peerJeve ceW nj Skeâ veeleeW kesâ Øeefle pees keâle&JÙe neslee nw Gmekeâe Øesce mes efveJee&n keâjvee neslee nw~ Mekeäkeâj mes Yeer DeefOekeâ ceer"e; Ssmee %eeve JeboveerÙe yeeyee peer ves efoÙee~ Dece=le mes Yeer ceer"e legcneje veece nw JeboveerÙe iegueeyeyeeyee~ efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

DevegYeJekeâlee&: meew. Deejleer kegâuekeâCeea, Deewjbieeyeeo

Deiemle 2011 ● he=‰ 24


lr Jwbm] [wî[

lr Jwbm]]m]m§M{ àË`j AZw^d (ceje"er)

1966 meeueer ceePes ueive Peeues Je Skeâe ceefnvÙeeleÛe Jeb. iegueeyeyeeyee DeeceÛÙee ieeJeer Deeues. Deecneb oesIee veJeje-yeeÙekeâesuee IesTve iee[erletve hee¤àÙeeuee IesTve Deeues. lesLeerue yeeyeepeeRÛes Yekeäle YeeT peeOeJe Ùeebvee yeeyeepeeRveer yeesueeJeues DeeefCe lÙeebvee yeeyeepeer cnCeeues, ’’De¤CeÛÙee ueiveeÛeer efcejJeCetkeâ keâe{e, lÙeebvee PeeMeerÛÙee efkeâuuÙeeÛes oMe&ve Åee Je Kethe efheâjJee’’, Demes yeesuetve yeeyeepeeRveer mJele:Ûeer iee[er Deecnebuee efheâjeJeÙeeme efoueer DeeefCe Ùee meJe& heÇJeemeele yeeyeepeer mJele: ner DeeceÛÙee meesyele nesles. lÙeeJesUer jmlÙeeJe¤ve peele Demeleevee Skeâ cneleejer yeeF& Mesleeletve keâece keâ¤ve Iejer peele nesleer DeeefCe efleves Iejer peeleevee ceemes efJekeâle Iesleues nesles. yeeyeebbveer iee[er LeebyeJeueer DeeefCe lÙee yeeF&uee yeeyeepeeRveer keâg"s Ûeeueueerme ? Demee heÇMve efJeÛeejuee] ÙeeJejleer lÙee yeeF&ves Iejer Ûeeueueer Deens, Demes Gòej efoues] yeeyeepeeRveer efleÛÙee [eskeäÙeeJejerue šesheueer heentve lÙee šesheueerle Yeekeâjer Deens vee, Demes yeeyeepeerbveer efJeÛeejues, lej lÙeeJej yeeF& cnCeeueer, ceePÙee šesheueerle Yeekeâjer veener] DeeceÛÙee iee[erleerue oesve–leerve peCe Keeueer Glejues Je lÙee yeeF&me Yeekeâjer os, cnCetve efJeveJet ueeieues. lÙeeJej leer yeeF& cnCeeueer, ceePÙee šesheueerle Yeekeâjer veener, ceemes Deensle] hejbleg yeeyeepeer cnCeeues, legPÙee šesheueerle YeekeâjerÛe Deens] ÙeeJej leer yeeF& cnCeeueer veener ceer yeepeejeletve DeelòeeÛe ceemes efJekeâle DeeCeues Deensle] MesJešer efleves efleÛeer šesheueer Keeueer GlejJetve "sJeleeÛe lÙeele oesve YeekeâNÙee Dee{Utve DeeuÙee] ne meJe& heÇkeâej heentve leer yeeF& Ieeyejueer, DeÛebefyele Peeueer] KejÛeb yeeyeepeeRveer meJe&heÇLece oeKeefJeuesuee ceePÙee DeeÙeg<Ùeeleerue ne Skeâ ÛecelkeâejÛe neslee Je Skeâ DeeieUeJesieUe DevegYeJe neslee] DevegYeJekeâlee& : ßeer] De¤Ce efceLetjeoeme YeeefšÙee, JejCeieebJe, efpe. peUieebJe

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d ... peye ceÚefueÙeeb yeve ieFË Yeekeâjer

(efnboer)

yeele 1966 keâer nw~ Fmeer meeue cesjer Meeoer ngF& Deewj lekeâjeryeve Skeâ cenerves yeeo nceejs ieebJe ceW JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâe Deeieceve ngDee~ nce heefle-helveer keâes JeboveerÙe yeeyee peer Deheveer ieeÌ[er ceW efye"ekeâj hee¤ue ueskeâj DeeS~ Jeneb JeboveerÙe yeeyee peer ves Deheves Skeâ Yeòeâ YeeT peeOeJe keâes yegueekeâj keâne efkeâ De®Ce kesâ efJeJeen keâer MeesYeeÙee$ee efvekeâeuees~ FvnW Peebmeer kesâ efkeâues keâe oMe&ve keâjeDees Deewj Ketye IegceeDees~ Fmekesâ yeeo JeboveerÙe yeeyee peer ves nceW Iegceeves- efHeâjeves kesâ efueS Deheveer ieeÌ[er oer Deewj meyemes YeeiÙe keâer yeele Ùen nw efkeâ Fme hetjs meHeâj kesâ oewjeve JeboveerÙe yeeyee peer mJeÙeb nceejs meeLe efJejepeceeve Les~ meHeâj kesâ oewjeve nceW Skeâ Je=æ Œeer efoKeeF& heÌ[er pees KesleeW ceW keâece keâjves kesâ yeeo Deheves Iej ueewš jner Leer~ Iej ueewšles meceÙe Gmeves ceÚueer Kejeroer Leer~ Gme Je=æe kesâ heeme hengbÛekeâj JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer ves ieeÌ[er ®keâJee oer Deewj Gmemes hetÚe efkeâ keâneb pee jner nes? Gme Je=æe ves yeleeÙee efkeâ Jen Iej pee jner nw~ JeboveerÙe yeeyee peer ves Gme Je=æe kesâ efmej hej jKeer oewjer (šesheueer) osKeer Deewj keâne Fme oewjer ceW Yeekeâjer nw ve? Gme Je=æe ves peJeeye efoÙee efkeâ Fme oewjer ceW Yeekeâjer veneR nw~ Fme yeerÛe nceejer ieeÌ[er mes oes-leerve ueesie Glejs Deewj Gme Je=æe mes Yeekeâjer osves keâer efJeveleer keâjves ueies~ leye Gme Je=æe ves meeHeâ keâne efkeâ cesjer oewjer ceW Yeekeâjer veneR ceÚefueÙeeb nQ~ uesefkeâve JeboveerÙe yeeyee peer ves Gme Je=æe mes efHeâj keâne efkeâ Gmekeâer oewjer ceW Yeekeâjer ner nw~leye Gme Je=æe ves JeboveerÙe yeeyee peer mes keâne efkeâ cesjer oewjer ceW Yeekeâjer veneR, ceÚefueÙeeb nQ~ cewves DeYeer-DeYeer yeepeej mes ceÚefueÙeeb Kejeroer nw~Jener ceÚefueÙeeb cesjer Fme oewjer ceW nQ~Deblele: Gme Je=æe

Deiemle 2011 ● he=‰ 25


lr Jwbm] [wî[ ves Deheves efmej mes oewjer Gleejkeâj peceerve hej jKe oer leeefkeâ JeboveerÙe yeeyee peer keâes Ùen efoKee mekesâ efkeâ Gmekeâer oewjer ceW ceÚefueÙeeb nQ, uesefkeâve pewmes ner Gmeves oewjer peceerve hej jKeer GmeceW oes Yeekeâjer jKeer ngF& vepej DeeFË~ Ùen osKekeâj Jen Je=æe mence ieF& Deewj Dee§eÙe& mes peme keâer leme KeÌ[er jner~ meÛe keântb lees cewves Deheves peerJeve ceW henueer yeej JeboveerÙe yeeyee peer keâe Ûecelkeâej osKee Lee~ Ùen cesjs efueS Skeâ efoJÙe DevegYeJe Lee~ efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe

cegbyeF&

DevegYeJekeâlee& : ßeer De®Ce ceLegjeoeme YeeefšÙee

JejCeieebJe, efpe. peUieebJe

lr Jwbm]]m]m§M{ àË`j AZw^d (ceje"er) ieesheeUkeâeuee cnšueb keâer, yeeyeepeerbÛÙee Skeâoce DeeJe[erÛee efoJeme] meJe& YekeäleieCe osKeerue ¢ee efoJemeeÛeer Deeletjlesves Jeeš henele Demeleele] ne keâeÙe&JeÇâce vesnceer keâešsue Deeßeceele Deeveboeves, Glmeeneves heej he[lees] Skesâ Je<eer& ieesheeUkeâeuÙeeÛÙee efoJeMeer ceer mekeâeUer keâešsueceOÙes npej Peeuees] Lees[Ÿee JesUeveblej ceuee heâesve Deeuee keâer, Jeb] yeeyeepeer DeeheuÙee Iejer keâesueoceOÙes Ùesle Deensle. ns Ssketâve ceuee DeeMÛeÙee&Ûee Oekeäkeâe yemeuee] Jeb] yeeyeepeer DeeheuÙee Iejer ÙesCeej Ùee keâuhevesvesÛe ceer YeejeJetve iessuees neslees] ceer keâešsue Deeßeceeletve efveIetve keâesueoÛÙee IejÛÙee efoMesves ceeie&mLe Peeuees] Iejer ÙesTve yeIelees lej keâeÙe ? Heâkeäle Ûeej ceeCemeebvee hetjsue SJe{erÛe keâefCekeâ Iejele efMeuuekeâ nesleer. lesJe{Ÿeele Jeb] yeeyeepeerbÛes DeeceÛÙee Iejer Deeieceve Peeues] meJeeËveer Jeb] yeeyeepeerbÛeer ÙeLeemeebie hetpee keâsueer] veblej Jeb] yeeyeepeerbveer DeeefCe meJe& Yekeäleebveer jbieleoej Yepeve keâsues] Yepeve mebheuÙeeveblej ceer Jeb] yeeyeepeerbvee Ûeheeleer, keâeboe, ÛešCeer KeeT Ieeleueer Je les KeeuuÙeeJej Jeb. yeeyeepeer cnCeeues keâer, ’’Deelee ¢ee Yekeäleebvee KeeJet Ieeueb’’ Deelee ceer efJeÛeej keâsuee keâer, SJe{ŸeeMÙee pesJeCeele Deelee keâmes keâeÙe Yeespeve nesCeej ? Hejblet #eCeeOee&le heÇMveeLeer& efJeÛeej ceveeletve keâe{tve šekeâtve Jeb] yeeyeepeerbÛes veeJe ceveesceveer YekeäleerYeeJeeves IesJetve ceer pesJeCe Jee{ues] keâeÙe DeeMÛeÙe& !! SJe{ŸeeMÙee keâCekeâsle leyyeue melòej–SsbMeer ueeskeâ heesšYe¤ve pesJeues DeeefCe ceg"Yej meeKej Iejer nesleer] hejbleg melòej–SsbMeer ueeskeâebvee heg¤ve Gjsue SJe{e Ûene Peeuee] ner keâsJeU Jeb] yeeyeepeerbÛeerÛe keâ==hee ! veenerlej SJe{Ÿee ueeskeâebÛee Yeb[eNÙeeÛee keâeÙe&keÇâce keâmee keâeÙe heej he[uee Demelee ? DevegYeJekeâlee& : ßeer] efYekeâepeer veeJekeâj,

keâesueo, ceg] hees] mebieÇecehetj, efpe] yegue{eCee

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d YeòeâeW kesâ melÙe DevegYeJe DeVeoelee iegueeyeyeeyee!

(efnboer)

ieesheeuekeâeuee Ùeeveer JeboveerÙe yeeyee peer keâe meyemes hemeboeroe efove~ meYeer Yeòeâpeve Yeer Fme efove keâer yeÌ[er Deelegjlee mes yeeš peesnles jnles nQ~ keâešsue ceW ncesMee yeÌ[s Deevebo Deewj Glmeen kesâ meeLe Ùen GlmeJe ceveeÙee peelee nw~ Skeâ Je<e& ieesheeuekeâeuee kesâ efove ceQ megyen keâešsue ceW GheefmLele nes ieÙee~ kegâÚ osj yeeo cegPes Heâesve DeeÙee

Deiemle 2011 ● he=‰ 26


lr Jwbm] [wî[ efkeâ JeboveerÙe yeeyee peer cesjs Iej keâesueo ceW heOeej jns nQ~ Ùen megvekeâj ceQ DeeMÛeÙe& mes YeewÛekeäkeâ jn ieÙee~JeboveerÙe yeeyee peer kesâ ÛejCe keâceue cesjs Iej ceW heÌ[ves Jeeues Fme DevegYetefle mes ieoieo ceQ keâešsue Deeßece mes efvekeâuekeâj Deheves keâesueo kesâ Iej keâer Deesj Ûeue heÌ[e~ Iej Deekeâj osKee lees heeÙee efkeâ yeme Ûeej DeeoefceÙeeW kesâ Keeves Yej keâe Deeše Iej ceW yeÛee nw~ Fleves ceW JeboveerÙe yeeyee peer keâe nceejs Iej ceW Deeieceve nes ieÙee~ meYeer ves JeboveerÙe yeeyee peer keâer ÙeLeemebYeJe hetpee keâer Deewj Fmekesâ yeeo meYeer YeòeâeW ves ceveceesnkeâ cevejbieer Yepeve efkeâÙee~ Yepeve meceeheve kesâ yeeo cewves JeboveerÙe yeeyee peer keâes jesšer, Ûešveer, hÙeepe Deeefo Deenej hejesmee Deewj Yeespeve keâjves kesâ yeeo JeboveerÙe yeeyee peer yeesues efkeâ Deye Fve YeòeâeW kesâ efueS Yeer Yeespeve hejesme oerefpeS~ Deye ceQ yeÌ[s hemeeshesMe ceW heÌ[ ieÙee efkeâ Fleves keâce Yeespeve ceW Fleves ueesieeW keâes kewâmes Yeespeve keâjeÙee peeS? uesefkeâve otmejs ner heue cewves meejs ØeMve ceve mes efvekeâeue efoS Deewj JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâe veecemcejCe keâj YeòeâpeveeW keâes Yeespeve hejesmevee Meg¤ keâj efoÙee~ DeodYegle... DeeMÛeÙe& ... Fleves keâce Yeespeve ceW keâce mes keâce meòej-Demmeer ueesieeW ves hesšYej keâj Kee efueÙee~Iej ceW cegefMkeâue mes cegªerYej Mekeäkeâj Leer, efpemeceW meòej-Demmeer ueesieeW kesâ efueS heÙee&hle ÛeeÙe yeve ieF&~ Ùen meye JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâer ke=âhee mes ner mebYeJe ngDee~ veneR lees Fleves ueesieeW keâe Yeespeve-Yeb[eje keâeÙe&›eâce kewâmes hetje nes heelee? efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

DevegYeJekeâlee& : ßeer efYekeâepeer veeJekeâj

keâesueo ceg. hees] mebieÇecehegj, efpe] yegue{eCee

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d

(efnboer)

ceQ ceveespe Ûeewyes, yeengyeueer keâe@ueveer, meeiej (ce.Øe.) keâe efveJeemeer ntB ~ ceQ mebieerle efmeKeeves keâer keäueemesme Ûeueeves keâe JÙeJemeeÙe keâjlee ntB ~ ceQ iegueeyeyeeyeepeer mes hetJe& heefjÛeerle veneR Lee SJeb Gvekeâe veece Yeer keâYeer veneR megvee Lee ~ meeiej ceW hetpÙeveerÙe yeeyeepeer kesâ cebefoj keâe efvecee&Ce keâeÙe& Ûeeuet Lee, Gmeer meceÙe cegPes cesjs efce$e pemeJeble efmebn (pemmetYewÙÙee) SJeb mebpeÙe Yeešs Deheves meeLe cebefoj efvecee&Ce mLeue ceW ues ieÙes ~ JeneB yeeyeepeer keâer Heâesšes ueieer Leer Deewj kegâÚ ueesie Gvekeâer hetpee, Deejleer keâj jns Les ~ cesjs ceve ceW efJeÛeej DeeÙee efkeâ yeeyeepeer Deehe Fbmeevees mes GBÛes keâF& ceneheg¤<e nQ, Deehe cesje ØeCeece efmJekeâej keâjW ~ yeeo ceW cesje yeeyeepeer kesâ YeòeâeW SJeb yeeyeepeer mes meeefVeOÙe ye{lee ieÙee ~ Skeâ yeej ceQ Deheves efce$e %eeveer mekeäJeeue ({esuekeâJeeokeâ) kesâ meeLe Skeâ keâeÙe&›eâce mes Iej Jeeheme pee jne Lee, meeLe ceW jemles Yej yeeyeepeer keâer ÛeÛee& oesveeW ueesie keâjles Dee jns Les efkeâ DeÛeevekeâ cesjer ceesšj meeF&keâue keâe Skeâ peerhe mes De@keämeer[Wš nes ieÙee ~ peerheJeeuee peerhe ueskeâj Yeeie ieÙee ~ De@keämeer[Wš Flevee YeÙeevekeâ Lee efkeâ Deemeheeme kesâ ueesie nce oesveeW keâes ceje ngDee peevekeâj yengle osj lekeâ heeme veneR DeeÙes ~ yeeyeepeerkeâer ke=âhee mes yengle ÛeesšW ueieves SJeb Ketve yenves kesâ yeeJepeto nce oesveeW ueesie nesMe ceW Les ~ nce ueesieeW ves Iej Heâesve ueieekeâj metÛevee oer Deewj Deepe yeeyeepeer keâer ke=âhee mes hetCe& mJemLe ntB ~ Deepe cesje peerJeve yeeyeepeerkeâer ner osve nw, cesjs meeLe meeLe cesje hetje heefjJeej yeeyeepeerkesâ ke=âhee mes mejeyeesj nw ~ hetpÙeveerÙe yeeyeepeer mes Ùener ØeeLe&vee jnleer nw efkeâ Deehekesâ oMe&ve meMejerj Øeehle ve nesves keâer pees keâceer nw Gmes Deehe hetje keâjW ~ yeeyeepeer mJehve ceW oMe&ve oskeâj Deepe nceejer FÛÚe hetCe& keâj jns nQ ~ ’’hetpÙeveerÙe yeeyeepeerkesâ ÛejCeeW ceW yeejcyeej ØeCeece’’ DevegYeJekeâlee& : ßeer. ceveespe Ûeewyes, meeiej, ceOÙeØeosMe

Deiemle 2011 ● he=‰ 27


lr Jwbm] [wî[

g_mMma

heb{jhegjeme heesnesÛeueer keâešsueÛÙee ke=â<CeeÛÙee heeueKeerÛeer GlmeJe Ùee$ee Tve Jeeje heeTmeeÛeer Deecneb keâeÙe leÙee ~ ceeTueerÛÙee peÙeIees<eeves ~ šeU Jeepes Ievee–Ievee ~ Ùee meble legkeâesyeejeÙeebÛÙee hebòeâerØeceeCes TveeÛeer, JeeNÙeebÛeer, heeJemeeÛeer lecee ve yeeUielee heb{jerÛÙee meeJeàÙee efJeúueeÛÙee oMe&veemee"er Deveskeâ mebleeÛÙee heeueKÙee meesyele neleele šeU DeeefCe cetKeele veece Iesle Ûeeueuesuee JeejkeâNÙeebÛee cenehetj Deved Ùee cenehetjele, iegueeyeveiej (js[e) ÙesLetve iesuÙee 6 Je<ee&heemetve ieesheeuee ieesheeuee YepeveeÛee veeceIees<e Iesle peeCeejs meble iegueeyeyeeyeebÛÙee heeueKeerleerue YeòeâieCe Ùee heb{jer meesnàÙeebÛÙee Deeveboele JesieUsÛe JewYeJe efvecee&Ce keâjleevee efomele nesles. ßeer meble iegueeyeyeeyee heeÙeer heeueKeer meesnUe iegueeyeveiej les heb{jhetj peeCÙeemee"er 5 peguew 2011 (cebieUJeej) jespeer JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyeebÛes Yeòeâ n.Ye.he. JÙebkeâšjeJe efnjs (Kes[ieeJe efpe. peUieeJe) ÙeebÛÙee nmles mebOÙeekeâeUer 6 JeepeCÙeeÛÙee metceejeme heeueKeer meesnàÙeebÛes ØemLeeve keâjCÙeele Deeues. cee¤leer cebefoj js[e, yeeieue Heâe[e (yeeJe[e), ceeÙevej meskeäMeve cneUtbie, efhejeÙeer kegâjesueer heešer, JeeKejer, heb{jhetj DeMÙee mene ef"keâeCeer meoj heeueKeer meesnUe cegkeäkeâeceemee"er efJemeJeuee. Ùee heeueKeer meesnàÙeele n.Ye.he. efJekeâeme cenejepe efMeleesUs, n.Ye.he. jeOeeleeF& cenejepe (heb{jhetjkeâj), n.Ye.he. DeebyegleeF& cenejepe, n.Ye.he. Mes<eebiej yeesye[s, n.Ye.he. heesheš Keg¤ies, n.Ye.he. Meenerj ueesCee«es cenejepe (lesuneje), n.Ye.he. ceesefnles cenejepe (iegueeyeveiej) ÙeebÛeer efkeâle&ves Peeueer. lej #es$e keâešsueOeece Je šekeâjKes[ ceesjs ÙesLeerue YeòeâieCeebveer Yepeve mesJee efoueer. jLeebÛeer yewuepees[er keâebleerueeue osJekeâj Ùeebveer heeueKeer meesnàÙeele hetjefJeueer. heeueKeer meesyele ÛeeueCeeNÙee JeejkeâNÙeebvee ceesHeâle JewÅekeâerÙe mesJee [e@.efMeJeepeer heešerue Ùeebveer efoueer. lej Ùee heeueKeer meesnàÙeebÛes DeeÙeespeve iegueeyeveiej «eecemLe Ùeebveer kesâues. Ùee megKee keâejCes osJe Jes[eefJeuee ~ Jewkegbâ" mees[tve meblee meoveer jeefnuee ~ DeMÙee JesieUÙeeÛe metKeeÛes Deeieej Ùee Jew<CeJe YeòeâebÛÙee veeceIees<eeves iegueeyeveiej veiejerle meble iegueeyeyeeyee heeueKeer ØemLeeve efoJeMeer efvecee&Ce Peeues nesles, ÙeeÛe efoJeMeer mekeâeUer JeeIesÕejer heeueKeer meesnUe ÙesTve "sheuee neslee, lej meblejepe cenejepeebÛee heeueKeer meesnUe Skeâ efoJeme cegkeäkeâeceemee"er efJemeJeuee neslee. lÙeecegUs efpekeâ[s–eflekeâ[s njerveeceeÛes peÙeIees<e meg¤ nesles. DeVeoevener meg¤ nesles. Ùee oesve mebleeÛÙee heeueKeerleerue Jeejkeâjer ceb[Uer %eeveesyee legkeâejece... YepeveeÛee peÙeIees<e keâ¤ve JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyeebÛÙee heeueKeer ØemLeeveele oeKeue Peeues nesles. heeJemeeÛes efoJeme efvecces Deesueeb[ues lejer DeKÙee Fboehetj leeuetkeäÙeele heeJemeeves leeW[ oeKeJeues veJnles. hejbleg yeeyeebÛÙee heeueKeerÛes ØemLeeve PeeuÙeeJej je$eYej mebhetCe& efMeJeejele heeTme Peeuee. ne yeeyeebÛee Ûecelkeâej heentve DeveskeâebÛes [esUs heeCeeJeues. DeMÙee efvemeiee&Jej meòee DemeCeeje ne iegueeyenjer Deveskeâ mebleele DeveesKee Deens. ns ner mebhetCe& pevelesves DevegYeJeues. ØemLeeveÛÙee ogmeNÙee efoJeMeer js[e iegueeyeveiej «eecehebÛeeÙeleerÛÙee Jeleerves mejhebÛe meew. Deuekeâe DeeielejeJe osJekeâj Je «eecehebÛeeÙele meomÙeebveer heeueKeer meesnàÙeele oeKeue Peeuesuee keâešsue ÙesLeerue mebmLeeveÛes DeOÙe#e meesvetceecee YeešerÙee ÙeebÛÙeemen meJe& JeejkeâNÙeebÛee mevceeve kesâuee. SkeâeoMeer efoJeMeer JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebÛÙee heeueKeerme heb{jhetj ÙesLeerue veiej Øeoef#eCee keâ¤ve heefJe$e ÛebõYeeiesÛÙee heeCÙeeves heeogkeâeme mveeve IeeueCÙeele Deeues. ieesheeuee ieesheeuee YepeveeÛes yeesue DeeheuÙee JeeÅeebletve keâe{Ceejs yeB[ heLekeâ Ùeebveer ueeKees ueeskeâebÛeer veiej Øeoef#eCesle ceves efpebkeâueer. lej ÙeboeÛee heb{jhetj ÙesLes veiej Øeoef#eCee keâjCÙeeÛee ceeve meble iegueeyeyeeyee heeueKeer meesnàÙeeme efceUeuee. Je=òe mebkeâueve : ßeer. efveuekebâ" ceesefnles, he$ekeâej js[e, lee. Fboehetj, efpe. hegCes

Deiemle 2011 ● he=‰ 28


lr Jwbm] [wî[

g_mMma heb{jhegj hengbÛeer keâešsue kesâ ke=â<Ce keâer heeuekeâer GlmeJe Ùee$ee

Tve Jeeje heeTmeeÛeer Deecneb keâeÙe leÙee ~ ceeTueerÛÙee peÙeIees<eeves ~ šeU Jeepes Ievee–Ievee ~ meble legkeâesyeejeÙe keâer Fve hebefòeâÙeeW keâer lepe& hej Oethe, nJee yejmeele keâer hejJeen ve keâjles ngS heb{jhegj kesâ meebJejs efJeúue kesâ oMe&ve kesâ efueS Deveskeâ mebleeW keâer heeueefkeâÙeeW kesâ meeLe neLe ceW leeue Deewj cegbn ceW ßeer veece keâe peÙeeveeo keâjles JeejkeâefjÙeeW keâe mewueeye Deewj Fme mewueeye ceW iegueeyeveiej (js[e) mes efheÚues Ún meeueeW mes ieesheeuee, ieesheeuee Yepeve keâe peÙeIees<e keâjles ngS peeves Jeeueer meble iegueeyeyeeyee peer keâer heeuekeâer GlmeJe Ùee$ee ceW Mejerkeâ nesves Jeeues Yeòeâpeve Fme heb{jer GlmeJe kesâ Deevebo ceW Deueie JewYeJe efvecee&Ce keâjles efoKeeF& os jns Les~ ßeer meble iegueeyeyeeyee hewoue heeuekeâer GlmeJe Ùee$ee iegueeyeveiej mes heb{jhegj peeves kesâ efueS heebÛe pegueeF& 2011 (cebieueJeej) keâes JeboveerÙe meble iegueeyeyeeyee peer kesâ Yeòeâ n. Ye. he. JÙebkeâšjeJe efnjs (KesÌ[ieebJe, efpeuee peueieebJe) kesâ neLeeW Meece Ún yepes kesâ keâjerye heeuekeâer GlmeJe keâe ØemLeeve ØeejbYe efkeâÙee ieÙee~cee¤leer cebefoj js[e, yeeieue Heâe[e (yeeJe[e), ceeÙevej meskeäMeve cneUtbie, efhejeÙeer kegâjesueer heešer, JeeKejer, heb{jhegj Ssmeer Ún peieneW hej heeuekeâer Ùee$ee ves efJeßeece kesâ efueS cegkeâece efkeâÙee~ Fme heeuekeâer GlmeJe ceW n.Ye.he. efJekeâeme cenejepe efMeleesUs, n.Ye.he. jeOeeleeF& cenejepe (heb{jhegjkeâj), n.Ye.he. DeebyegleeF& cenejepe, n.Ye.he. Mes<eebiej yeesye[s, n.Ye.he. heesheš Keg¤ies, n.Ye.he. Meenerj ueesCee«es cenejepe (lesuneje), n.Ye.he. ceesefnles cenejepe (iegueeyeveiej) kesâ keâerle&ve ngS~JeneR keâešsueOeece Deewj šekeâjKes[ ceesjs kesâ YeòeâpeveeW ves Yepeve mesJee oer~ jLeeW keâer yewuepeesÌ[er keâebefleueeue osJekeâj ves heeuekeâer GlmeJe Ùee$ee kesâ efueS GheueyOe keâjeF&~lees JeneR Fme heeuekeâer GlmeJe keâe DeeÙeespeve iegueeyeveiej kesâ «eecemLeeW ves efkeâÙee~ Ùee megKee keâejCes osJe Jes[eefJeuee ~ Jewkegbâ" mees[tve meblee meoveer jeefnuee ~ Fme lejn kesâ Deueie megKe kes⠜eesle Fme Jew<CeJe YeòeâeW kesâ veeceIees<e mes iegueeyeveiej ceW meble iegueeyeyeeyee heeuekeâer ØemLeeve efoJeme efvecee&Ce nes ieÙee~ Fmeer efove megyen JeeIesÕejer heeuekeâer GlmeJe Ùee$ee Deekeâj "njer Leer~ lees JeneR meblejepe cenejepe keâer heeuekeâer GlmeJe Ùee$ee Skeâ efove kesâ Deejece kesâ efueS cegkeâece keâj Ûegkeâer Leer~ Ssmes ceW peneb-leneb nefjveece keâe peÙeIees<e Meg¤ Lee~ DeVeoeve Yeer Meg¤ Lee~ Fve oesveeW mebleeW keâer heeuekeâer ceW Mejerkeâ Jeejkeâjer ceb[ueer %eeveesyee... legkeâejece Yepeve keâe peÙeIees<e keâj JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyee keâer heeuekeâer ØemLeeve ceW Meeefceue nes ieS Les~ ceevemetve kesâ Deeieceve keâer efleefLeÙeeb heej nes Ûeueer LeeR, uesefkeâve mecetÛes Fboehegj leeuegkeâe ceW yejmeele ves cegbn veneR efoKeeÙee Lee~ uesefkeâve yeeyee peer keâer heeuekeâer keâe ØemLeeve nesves hej jele Yej mebhetCe& efMeefJej ceW yejmeele ngF&~ JeboveerÙe yeeyee peer keâe Ùen Ûecelkeâej osKekeâj keâF&ÙeeW kesâ ves$e vece nes ieS~ Ssmes Øeke=âefle hej meòee jKeves Jeeues Ùen iegueeyenefj Deveskeâ mebleeW ceW DeveesKes nQ~ Ùen Yeer mebhetCe& pevelee keâes ceeuetce heÌ[e~ ØemLeeve kesâ otmejs efove js[e iegueeyeveiej «eecehebÛeeÙele keâer Deesj mes mejhebÛe meew. Deuekeâe DeeielejeJe osJekeâj Deewj «eecehebÛeeÙele meomÙeeW ves heeuekeâer GlmeJe ceW Meeefceue ngS keâešsue mebmLeeve kesâ DeOÙe#e meesvetceecee YeeefšÙee meefnle meYeer JeejkeâefjÙeeW keâe mecceeve efkeâÙee~ SkeâeoMeer kesâ efove JeboveerÙe iegueeyeyeeyee peer keâer heeuekeâer keâe heb{jhegj ceW veiej Øeoef#eCee keâj heefJe$e ÛebõYeeiee veoer kesâ peue ceW heeogkeâemveeve keâjeÙee ieÙee~ ieesheeuee ieesheeuee Yepeve kesâ yeesue Deheves JeeÅeeW mes efvekeâeueves Jeeues yeQ[ heLekeâ ves veiej Øeoef#eCee kesâ oewjeve ueeKeeW ueesieeW keâe ceve peerle efueÙee~ JeneR Fme yeej heb{jhegj ceW veiej Øeoef#eCee keâjves keâe mecceeve meble iegueeyeyeeyee heeuekeâer GlmeJe keâes efceuee~ efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe Je=òe mebkeâueve : veeruekebâ" ceesefnles, he$ekeâej cegbyeF&

Deiemle 2011 ● he=‰ 29

js[e, lee. Fboehetj, efpe. hegCes


lr Jwbm] [wî[

g_mMma

«eece eEnieCeer, efpeuee DecejeJeleer, ceneje°^ ÙeneB kesâ hegjs «eeceJeemeer njmeeue 19 efmelecyej keâes efoheeJeueer keâe GlmeJe ceveeles nw, ßeer YeieJeeve iegueeyeyeeyeepeer keâF& meeuelekeâ Fmeer efove efnbieCeer ces Deeles jns ~ Deepe Yeer ÙeneR hejcheje «eeceJeemeerDeeW ves keâeÙece jKeer nw ~ Fmeer eEnieCeer ceW 1 pegueeF& 2011 keâes meble ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe pevceeslmeJe yeÌ[er OegceOeecemes ceveeÙee ieÙee ~

cegbyeF& kesâ meceerhe efkeâmeveveiej, "eCes ÙeneB kesâ YeòeâeWves Dee<ee{er SkeâeoMeer keâe GlmeJe lee. 11 pegueeF& keâes ceveekeâj Yepeve keâe Deevebo efueÙee

Deiemle 2011 ● he=‰ 30


lr Jwbm] [wî[

Deiemle 2011 ● he=‰ 31


lr Jwbm] [wî[

Deiemle 2011 ● he=‰ 32

Magzine August2011  

Magzine August2011 sant Gulab Baba

Magzine August2011  

Magzine August2011 sant Gulab Baba

Advertisement