Page 1

ßeer iegueeye heg<he

HeâjJejer 2014

he=‰ 1


ßeer iegueeye heg<he

HeâjJejer 2014

he=‰ 2


ßeer iegueeye heg<he efmeæsÕej meble ßeer iegueeyeyeeyeepeeRÛeer Dece=leJeÛeves, lemesÛe meJe&Ûed Oece&, peeleer Je hebLeeleerue Yeòeâebvee Deeuesues efueueevegYeJe Je mce=leer Jeiewjs meeefnlÙeeves vešuesues ceeefmekeâ.

mebheeefokeâe - meew. pÙeesleer efpeceer Deeuces[e (cegbyeF&) mebheeokeâerÙe meuueeieej ceb[U [e@. $Ùebyekeâ Jee. nsues (DecejeJeleer, ceneje°^) ßeer. Guneme ieesefJebo Deeoešss (cegbyeF&) ßeer. ØeMeeble DekegbâMejeJe (cegbyeF&) ßeer. jepeWõefmebn meesnsue (jepet mejoejpeer) ßeer. efJeveeÙekeâ ke=â<Ceepeer ØeYegosmeeF& (cegbyeF&)

ßeer. MÙeece mees veer (meeiej-ce.Øe) ßeer. mebefohe Demeešer (oceesn-ce.Øe) ßeer. mebpeer Je Demeešer (oceesn-ce.Øe)

ßeer. ßeer. ßeer. ßeer. ßeer.

efovesMe osMecegKe (Deewjbieeyeeo) efJeÅeeOej Iees[Keebos (veeiehetj) efceueeRo efMebheer (hegCes) DeMeeskeâ Yeesues (Yeb[eje-ceneje°^) pemeJebleefmebie "eketâj (meeiej-ce.Øe)

cegbyeF& keâeÙee&ueÙe ØecegKe : ßeer. megYee<e efMebos / meew. n<ee&ueer cne$es ØekeâeMeve mLeU Je jefpe. Dee@efHeâme : ieCesMe efveJeeme, mJee. Jeerj meeJejkeâj ceeie&, ØeYeeosJeer, cegbyeF&– 400 025. šsueerHe@âkeäme: 022-24229922 F& –cesue : gulabpushpa@gmail.com, gulabpushpaphoto@gmail.com

(ceeefmekeâ cetuÙe ¤. one

Jeeef<e&keâ cetuÙe ¤. MebYej)

e-magazine & website : www.santgulabbaba.com

Deb lejb ie mebheeokeâerÙe (ceje"er - efnboer) ....................................................... 4-6 ßeer iegueeyeyeeyeebÛeer peerJeveer (ceje"er - efnboer) (ßeer. Guneme Deeoešs) .................. 8-9 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (oòee$eÙe heeOÙes) .................. 11 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (meensyejeJe nesUkeâj) ............. 13 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er – efnboer) (yeer.meleerMe) ..................13-14 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (efnboer) (efohekeâ pegceeveer) ........................... 14 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (efnboer) (Je<ee& efJeÕekeâcee&) ........................... 19 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (heeb[gjbie ieJeF&) ...............21-23 Ùee Debkeâele ØeefmeOo PeeuesuÙee meeefnlÙeeMeer mebheeefokeâe mencele DemesueÛe Demes veener. meJe& keâeÙeosMeerj yeeyeeRmee"er cegbyeF& nsÛe keâeÙe&#es$e jenerue.

HeâjJejer 2014

he=‰ 3


ßeer iegueeye heg<he

~~ mebheeokeâerÙe ~~

(ceje"er)

mJeeceer efJ eJeskeâevebo keâeUeÛÙee Kethe heg{s Deensle. DeeheuÙee meceesjÛÙee DeepeÛÙee DeeefCe GÅeeÛÙeener ØeMveebÛeer ceeb[Ceer keâjerle, lÙeebÛeer Gòejs MeesefOele lÙeebveer leer DeeheCeebmeceesj "sJeueer. mJeeceer efJeJeskeâeveboebÛee pevce 1863 ceOeuee cnCepesÛe les ueeskeâceevÙe efšUkeâebhes#ee meele Je<eeËveer ueneve DeeefCe cenelcee ieebOeer hes#ee mene Je<eeËveer cees"s nesles. 13 Je<ee&ÛÙee keâeueKeb[ele ns leerve ceneØeleeheer metÙe& YeejleeÛÙee ef#eleerpeeJej GieJeues. Ùee efleIeebÛeener pevce 1857 ÛÙee ’’owoerhÙeceeve DeheÙeMeeÛÙee’’ heeÕe&YetceerJej PeeueeÙe. 1857 Ûes Deeheues DeheÙeMe KejsÛe heCe les owoerhÙeceeve nesles ns ner eflelekesâÛe Kejs. ne osMe menpeheCes keâener efJeue#eCe keâmes ke⤠Mekeâlees DeeefCe menpeheCes DeheÙeMe keâmes efceUJet Mekeâlees ns 1857 meebieles. Ùee efleIeebÛÙeener yeeueheCeele lÙeebÛÙee %eele, De%eele ceveeJej 1857 Ûeer mheboves vekeäkeâerÛe Gcešueer DemeCeej. Skeâ lej vekeäkeâer, pegves meJe& ceeie& mebheuesle, veJeer heefjefmLeleer mecepeeJetve Iesle, veJes ceeie& MeesOele, veJÙee heefjefmLeleerÛÙee jÛevee ceeb[le, DebOeejeuee ÛeeÛehe[le heg{s peeÙeuee nJeb ns ¢ee leervener ceneceeveJeebveer peeCeues DemeCeej. Ùee osMeeleerue peeleer JÙeJemLee, efnbot–cegmeueceeve ØeMve, ¤{er, DebOeßeæe, De%eeve, oeefjõŸe Ùee meJee&letve ceeie& keâe{le Ùee osMeeuee mJeeleb$Ùe efceUJeeÙeuee DeeefCe efceUJeuesues mJeeleb$Ùe efškeâJeeÙeuee lÙeebvee me#ece yeveJeeÙeÛe. efleIeebÛesner ceeie& efYeVe Deensle hejbleg mJeeceer efJeJeskeâeveboebveer ueeskeâceevÙe efšUkeâ DeeefCe cenelcee ieebOeer ÙeebÛÙeeceOeerue ieg¤lJeceOÙe MeesefOele GYes jeefnues. efJeue#eCe JesieUer ceeb[Ceer ceeiele les GYes Deensle. les 100 škeäkesâ Deej#eCe ceeieleele. meJe&Oece& heefj<eosleerue Yee<eCe mebheJetve hejle DeeuÙeeJej mJeeceer efJeJeskeâeveboebveer keâesuebyees les Deueceesje DeMeer efJepeÙejLe Ùee$ee meg¤ kesâ ueer. efJeJeskeâevebo kegbâYekeâesCeceuee Deeues. ne lej leeefceUvee[tleerue yeÇeÿeCeebÛee yeeuesefkeâuuee. lÙeebÛÙeemeceesj Yee<eCe keâjleevee mJeeceer cnCeleele, ’’yeÇÿeJe=bones legceÛÙee DeeefCe ceePÙee peeleeRÛeer ce=lÙetIebše JeepeJeeÙeuee ceer ÙesLes GYee Deens. DeeheuÙee peeleer pej ueJekeâj mebheuÙee lej lÙee megKeeves cejleerue, veenerlej lÙee kegâpeleerue. DeeheuÙeeuee Je meceepeeuee Heâej $eeme nesF&ue. DeeheCe ner peele mebheJeCÙeemee"er Heâòeâ Skeâ iees° keâ¤Ùeele. Deecner GÛÛeJeCeeaÙe Deenesle. DeLee&pe&veemee"er Skeâner veeskeâjer keâjCeej veener, Demes meebietve DeLee&peveermee"erÛe meJe& veeskeâNÙee oefueleebmee"er ceeskeâàÙee keâ¤Ùeele’’. mJeeceeRveer DeeheuÙee Skeâe he$eeceOes cnšues nesles keâer, ’’efvemeiee&le mecelee veener, Demes keâesCeer cnCele Demesue lej leer DeeCeCÙeemee"er Deeheuee pevce Peeuee Deens’’ Demes mecepeeJes. cee$e ns meebieCeejs mJeeceer efJeJeskeâevebo ’yeÇeÿeCe yeÇeÿeCesòej’ Jeeo KesUle veenerle. les efMeJeOecee&ÛÙeener peJeU veenerle. les meebieleele Deepe oef#eCesl ej peer yeÇe ÿeCeÉs<eeÛeer ueeš Deeueer Deens leer Leeby eueer heeefn pes. yeÇeÿeCeebvee efMe#eCe efceUeues lÙeeÛee HeâeÙeoe meceepeeuee Peeuee heeefnpes, peerJeveeÛÙee ØelÙeskeâ #es$eele, meceepeeuee heg{s DeeCeCÙeemee"er DeeheCe G"tve GYes jeefnues heeefnpes. DeeheCe peeleer DebleeÛeer ue{eF& ue{Ceej Deenesle. He#eer Skeâe hebKeeves G[t Mekeâle veener. pÙee meceepeele efŒeÙeebvee meceeve nkeäkeâ efceUCeej veener, lees meceepe GYee jentÛe Mekeâle veener. Deepe Decesefjkeâe mece=æ DeeefCe Øeiele Deens. keâejCe ÙesLeerue efŒeÙee cegòeâ Deensle. lÙee heg¤<eebÛÙee KeebÅeeuee Keeboe ueeJetve efveYe&ÙeheCes GYÙee Deensle. heg{s mJeeceer cnCeleele efkeâ ceePÙee ce=lÙethetJeea DeMee 100 efŒeÙee ceer Yeejleele efvecee&Ce ke⤠Mekeâuees lej ceer megKeeves cejsve. cnCetveÛe lÙeebveer Yeefieveer efveJesefoleebvee he$e efuentve Yeejleeleerue efŒeÙeebceOes jentve lÙeebÛes ØeMve mecepeeJetve IesTve DeYÙeeme keâjCÙeeme meebefieleues.

HeâjJejer 2014

he=‰ 4


ßeer iegueeye heg<he Œeer meceevelee cnCepes keâeÙe ns efJeJeskeâevebo DeveskeâJesUsuee jsKeebkeâerle keâjleele. jpemJeuesves cebefojele peeT veÙes cnCetve meebiele. Deepener Oece&ceeleË[ GYes Deensle. cebefojeceOes pej JesMÙeebvee ØeJesMe yeboer Demesue lej ne YeÙeeJen Øekeâej Deens. ceie JesMÙeeieceve keâjCeeNÙee lÙee heg¤<eeÛes keâeÙe ? osJeer, DeeF&, yeefnCe, ie=nue#ceer DeeefCe cegueieer Ùee ¤heele Demeuesueer Œeer keâOeerÛe DeheefJe$e vemeles. keâener DeheefJe$e heg¤<e efleuee DeheefJe$e yeveefJeCÙeeÛee ØeÙelve keâ¤ve yeIeleele. cebefojs meJeeËmee"er Deensle. LekeâuesuÙee, YeeieuesuÙee heeref[le yeveuesuÙee Ùee DeeheuÙee DeYeeieer yeefnCeeRvee lej osJeeÛÙee DeeOeejeÛeer DeefOekeâ iejpe Deens. Ùee osMeeÛee DeYÙegoÙe keâjeJeÙeeÛee, lej kesâJeU efnbot–cegmeueceeve menkeâeÙe& veJns, lej lÙeebÛee mecevJeÙe nJee. ns les Dee«eneves meebieleele. ¤{er, DebOeßeæe Oecee&leerue DeveeÛeej Ùee efJe¤æÛeer ue{eF& les DeheefjneÙe& ceeveleele. heÙee&JejCe Ùeb$eÙegie, ÛebieUJeeo ÙeebÛÙeeyeeyele DemesÛe ceeie&oMe&ve keâjle mJeeceer efJeJeskeâevebo GYes Deensle. heÙee&JejCeeÛee Deeoj keâje. cee$e ceeveJeer Øeieleeruee KeerU IeeueCeeje lÙeeÛee Deeflejskeâ šeUe. Ùeb$es nJeerle heCe Ùeb$eebveer ceeveJeer mepe&veMeeruelesueeÛe nöheej keâjlee keâecee veÙes. efJe%eeve DeeefCe leb$e%eeve ÙeecegUs JemlegbÛeer efJeheguelee ÙesF&ue lÙeecegUs ÛebieUJeeo ÙesF&ue. lÙeecegUs ceeCemes DeelcekeWâõer yeveleerue. ceeCemeebÛes Skeâceskeâeble iegbleCes mebhesue DeeefCe lÙeecegUs keâoeefÛele ceeveJeer meceepejÛevee cees[keâUerme efveIesue ner Yeerleer lÙeebbveer DeeOeerÛe Jele&Jeueer nesleer. efJeJeskeâeveboebveer YeejleeÛÙee mJeeleb$Ùeue{ŸeeyeeyeleÛeer ceeb[Ceer efJeue#eCe nesleer. efJeJeskeâevebo Heâòeâ Oecee&yeöue yeesueleele. lÙeebvee DeeheuÙeeØeceeCes mebvÙeemeer mebIešvee GYeer keâjeÙeÛeer nesleer. lÙeebÛee ØelÙeskeâ mebvÙeemeer Kes[Ÿeele peeleevee he=LJeerÛee ieesue oeKeJetve, YegieesueeÛÙee ceoleerves, lÙeebvee Fefleneme efMekeâJesue. efJe%eeveeleerue Úesšs–cees"s ØeÙeesie efMekeâJesue. YeesJeleeueÛee efvemeie& JeeÛeJeeÙeuee efMekeâJesue. ØekeâeMeefÛe$es JeeÛeJetv e %eeve efJe%eeve efMekeâJesue DeeefCe Ùeemee"er lÙeebvee Yeejleele one npeej mebvÙeemeer leÙeej keâjeÙeÛes nesles. efleLes Yee<eCes osTve hewmes keâceJetve ceer ner mebvÙeemeebÛeer mebIešvee efvecee&Ce keâjsve. Ùeemee"er les Decesefjkesâuee iesues. Skeâekeâer Yeücebleer keâ¤ve les Lekeâues. lÙeeletve lÙeebvee DeJeIes 39 Je<ex DeeÙeg<Ùe efceUeues. ocÙeeheemetve Deveskeâ Deepeej meesyeleeruee nesles. DeKesjerme les cnCeleele keâer SkeâeÛe DeeÙeg<Ùeele, Skeâ ceeCetme, oeMe&efvekeâ cnCepes efJeÛeejJeble, mebIeškeâ, veslee, keâeÙe&keâlee&, Keefpeveoej ner meJe& keâeces ke⤠Mekeâle veener. ceer Heâòeâ oeMe&efvekeâ Deens, efnceeueÙeele yemetve ceer Heâòeâ DeeKeerJe Je jsefKeJe ceeb[Ceer heg{s "sJeeÙeuee nJeer nesleer. Demee ne mJeeleb$Ùe ÛeUJeUeruee ØesjCee osCeeje Skeâ Ùegiekeâlee&, mebvÙeemeer, Deveskeâ MeeŒe%e, DeLe&le%e DeeefCe GÅeespekeâebvee ØesjCee osCeejs, efMekeâeiees FLes meJe& Oece& heefj<eo ieepeefJeCeejs, YeejleeÛes Kejs YeejleerÙelJe meeLe& heæleerves peieemeceesj ceeb[Ceejs DeeefCe YeejleeÛÙee hegve&yeebOeCeermee"er ceesueeÛee DeeOeejmlebYe nesles. Ùee DeYetlehetJe&, mebIeškeâ, kegâMeue, DeeOegefvekeâ Ùeesieer heg¤<eeÛes ns efJeÛeej Ùee heg{sner ÙegieevegÙegies DeeheCeebme ØesjCee osCeejs "jleerue. Hejbleg Kejs mJeeceer efJeJeskeâevebo DeeheCeebme mecepeuesle keâe ? ne ØeMve DevegòejerleÛe jnelees. Ùee Melekeâesòejer megJeCe&ceneslmeJeer peÙebleer efveefceòe lÙeebÛes ns hegCÙemcejCe ! mebheeefokeâe meew. pÙeesleer efpeceer Deeuces[e

HeâjJejer 2014

he=‰ 5


ßeer iegueeye heg<he

~~ mebheeokeâerÙe ~~

(efnboer)

mJeeceer efJeJeskeâevebo keâeue mes yengle Deeies nQ ~ nceejs meeceves hesMe Deeves Jeeueer Deepe Deewj keâue keâer mecemÙeeDeeW keâe JeCe&ve keâjles ngS, Gvekesâ meceeOeeve keâer Keespe keâjles ngS GvneWves meeje Keekeâe nceejs meeceves jKee ~ mJeeceer efJeJeskeâevebo keâe pevce 1863 ceW ngDee Ùeeveer Jes ueeskeâceevÙe efleuekeâ mes meele Je<e& Úesšs Deewj cenelcee ieebOeer mes Ún meeue yeÌ[s Les ~ 13 Je<eeX kesâ keâeueKeb[ ceW Ùes leerve ceneØeleeheer metÙe& Yeejle kesâ ef#eeflepe hej GoÙe ngS ~ Fve leerveeW keâe pevce 1857 keâer ‘‘owoerhÙeceeve DeheÙeMe’’ Ùeeveer DemeHeâue ›eâebefl e keâer heeMJe&Yetefce ceW ngDee ~ 1857 ceW nceW meHeâuelee veneR efceueer Ùen meÛe nw, uesefkeâve Ùen DemeHeâuelee Yeer owoerhÙeceeve Leer; Ùen Yeer Glevee ner meÛe nw ~ 1857 nceW yeleelee nw efkeâ Ùen Yeejle osMe menpelee mes kegâÚ efJeue#eCe kewâmes keâj mekeâlee nw Deewj menpelee mes ner DeheÙeMe keâe hee$e kewâmes yeve mekeâlee nw ~ yeÛeheve ceW Fve leerveeW kesâ yeeueceve hej Yeer efvemmebosn hejes#e Ùee Dehejes#e ¤he mes 1857 keâer Úehe heÌ[er nesieer ~ Flevee lees leÙe nw efkeâ Fve leerveeW ceneceeveJeeW ves mecePe efueÙee nesiee efkeâ hegjeves meejs ceeie& Kelce nes ieS, veF& heefjefmLeefle keâes mecePekeâj, veS ceeie& keâer leueeMe keâjles, veF& heefjefmLeefleÙeeW keâer jÛevee keâes megJÙeJeefmLele keâjles, DebOekeâej mes mebIe<e& keâjles Deeies yeÌ{vee nw ~ Fme osMe keâer peeefle JÙeJemLee, efnbot-cegmeueceeve ØeMve, ¤efÌ{, DebOeefJeMJeeme, De%eeve, oefjõlee kesâ yeerÛe jen leueeMeles ngS Fme osMe keâer mJeleb$elee neefmeue keâjvee Deewj Gme mJeleb$elee keâes menspes jKeves ceW me#ece yeveevee Gvekeâe ue#Ùe jne ~ leerveeW keâe ceeie& Deueie nw, uesefkeâve mJeeceer efJeJeskeâevebo ves ueeskeâceevÙe efleuekeâ Deewj cenelcee ieebOeer kesâ ieg¤lJeceOÙe keâer Keespe keâer Deewj DeefÌ[ie [šs jns ~ efJeue#eCe Deueie JÙeJemLee keâer ceebie keâjles Jes KeÌ[s nQ ~ Jes 100 ØeefleMele Deej#eCe ceebieles nQ ~ meJe&Oece& heefj<eo keâe Yee<eCe mebheVe nesves kesâ yeeo Jeeheme ueewšs mJeeceer efJeJeskeâevebo ves keâesuebyees mes DeuceesÌ[e lekeâ efJepeÙejLe Ùee$ee Meg¤ keâer ~ efJeJeskeâevebo kegbâYekeâesCece hengbÛes ~ pees leefceuevee[g kesâ yeÇeÿeCeeW keâe ieÌ{ nw ~ Gvekesâ meeceves Yee<eCe keâjles ngS mJeeceer keânles nQ, ‘‘yeÇÿeJe=boeW, Deehekeâer Deewj cesjer peeefle keâe ce=lÙegIebše yepeeves kesâ efueS ceQ Ùeneb KeÌ[e ntb ~ nceejer peeefle Ùeefo MeerIeÇ meceehle ngF& lees Jes megKe mes cejWies, veneR lees Jes ve° nes peeSbies ~ nceW Deewj meceepe keâes yengle keâ° nesiee ~ nceW Ùen peeefle meceehle keâjves kesâ efueS efmeHe&â Skeâ yeele keâjveer nesieer ~ nce GÛÛeJeCeeaÙe nQ ~ DeLee&peve& kesâ efueS keâesF& Yeer veewkeâjer veneR keâjWies, Ssmee keânkeâj DeLee&peve kesâ efueS meejer veewkeâefjÙeeb oefueleeW kesâ efueS Keeueer keâj oW ~’’ mJeeceer ves Deheves Skeâ he$e ceW keâne Lee, ‘‘Øeke=âefle ceW mecelee veneR nw, efkeâmeer ves Ssmee keâne nw lees Gmes ueeves kesâ efueS nceeje pevce ngDee nw ~’’ Ssmee nceW mecePevee nw ~ Ssmee keânves Jeeues mJeeceer efJeJeskeâevebo ‘yeÇeÿeCe yeÇeÿeCesòej’ Jeeo veneR Kesueles nQ ~ Jes efMeJeOece& kesâ Yeer keâjerye veneR nQ ~ Jes keânles nQ efkeâ Deepe oef#eCeslej ceW pees yeÇeÿeCeÉs<e keâer uenj DeeF& nw Gmes ¤keâvee ÛeeefnS ~ yeÇeÿeCeeW keâes pees efMe#ee efceueer nw Gmekeâe ueeYe meceepe keâes nesvee ÛeeefnS ~ peerJeve kesâ ØelÙeskeâ #es$e ceW meceepe keâes Deeies ueeves kesâ efueS nceW G" KeÌ[e nesvee ÛeeefnS ~ nceW peeefle Deble keâer ueÌ[eF& ueÌ[ever nw ~ he#eer Skeâ hebKe mes GÌ[eve veneR Yej mekeâlee ~ efpeme meceepe ceW ceefnueeDeeW keâes meceeve nkeâ veneR efceuesiee, Jen meceepe KeÌ[e veneR jn mekeâlee nw ~ Deepe Decesefjkeâe mece=æ Deewj Øeiele nw ~ keäÙeeWefkeâ Jeneb keâer efŒeÙeeb cegòeâ nQ ~ Jes heg¤<eeW kesâ kebâOes mes kebâOee efceueekeâj efveYe&ÙeleehetJe&keâ KeÌ[er nQ ~ Deeies mJeeceer keânles nQ efkeâ Deheveer ce=lÙeg mes henues Ùeefo ceQ Yeejle ceW Ssmeer 100 efŒeÙeeW keâe efvecee&Ce keâj mekeâe lees ceQ Ûewve mes ce¤biee ~ FmeefueS GvneWves Yeefieveer efveJesefolee keâes he$e efueKekeâj Yeejle keâer efŒeÙeeW kesâ yeerÛe jnkeâj Gvekeâer mecemÙeeDeeW keâes mecePekeâj Gmekeâe ienve DeOÙeÙeve keâjves kesâ efueS keâne ~

HeâjJejer 2014

he=‰ 6


ßeer iegueeye heg<he m$eer meceevelee keäÙee nw Fmes DeveskeâeW yeej mJeeceer efJeJeskeâevebo jsKeebefkeâle keâjles nQ ~ jpemJeuee cebefoj ceW ØeJesMe veneR keâjW, Ssmee keâne peelee nw ~ Deepe Yeer Oece&ceeleË[ KeÌ[s nQ ~ cebefojeW ceW Ùeefo JesMÙee keâe ØeJesMe Jeefpe&le efkeâÙee peelee nw, lees Ùen yesno YeÙeeJen nw ~ efHeâj JesMÙeeieceve keâjves Jeeues heg¤<e kesâ meeLe kewâmee meuetkeâ efkeâÙee peevee ÛeeefnS ? osJeer, ceeb, yenve, ie=nue#ceer Deewj yesšer kesâ ¤he ceW efJejepeceeve Œeer keâYeer DeheefJe$e veneR nesleer nw ~ kegâÚ DeheefJe$e heg¤<e Gmes DeheefJe$e yeveeves keâe ØeÙelve keâjles nQ ~ cebefoj meYeer kesâefueS nQ ~ Lekeâer-ceeboer Deewj heerefÌ[le nceejer Fve DeYeeieer yenveeW keâes F&MJejerÙe DeeOeej keâer pe¤jle keâneR pÙeeoe nw ~ Fme osMe keâe DeYÙegoÙe keâjvee nw lees efmeHe&â efnbot-cegefmuece menÙeesie veneR yeefukeâ Gmekeâe mecevJeÙe pe¤jer nw ~ Jes yesno Dee«en kesâ meeLe Ùen mecePeeles nQ ~ ¤efÌ{, DebOeßeæe Oece& kesâ DeveeÛeej kesâ efJe¤æ ueÌ[eF& keâes Jes DeheefjneÙe& ceeveles nQ ~ heÙee&JejCe Ùeb$eÙegie, megKeueesueghelee kesâ meboYe& ceW Ssmes ner mekeâejelcekeâ ceeie&oMe&ve keâjles mJeeceer efJeJeskeâevebo Deef[ie nQ ~ heÙee&JejCe keâe Deeoj keâjes ~ uesefkeâve ceeveJeerÙe Øeieefle ceW jesÌ[e [eueves Jeeueer Gmekeâer Deefle mes yeÛeW ~ Ùeb$e pe¤jer nQ, uesefkeâve Ùeb$eeW mes ceeveJeerÙe me=peveMeeruelee keâes ueeshe nes peeS Fme keâoj Fmlesceeue mes hejnspe keâjvee ÛeeefnS ~ efJe%eeve Deewj leb$e%eeve mes JemlegDeeW keâer efJeheguelee DeeSieer Deewj Fmemes YeesieJeeo yeÌ{siee ~ Fmemes ceveg<Ùe DeelcekeWâõer yevesiee ~ ceveg<ÙeeW keâe Skeâ otmejs kesâ meeLe Ieguevee-efceuevee keâce nes peeSiee, efpememes MeeÙeo ceeveJeerÙe meceepe jÛevee keâe leevee-yeevee ØeYeeefJele nesiee, Fme Kelejs mes GvneWves yengle henues ner Deeieen efkeâÙee Lee ~ Yeejle keâer mJeleb$elee keâer ueÌ[eF& kesâ efueS efJeJeskeâevebo keâer JÙeJemLee efJeue#eCe Leer ~ efJeJeskeâevebo efmeHe&â Oece& kesâ yeejs ceW yeesueles nQ ~ GvnW Deheveer lejn mebvÙeemeer mebie"ve KeÌ[e keâjvee Lee ~ Gvekeâe ØelÙeskeâ mebvÙeemeer ieebJeeW ceW peekeâj he=LJeer keâe ieesue (iueesye) efoKeekeâj, Yetieesue keâer ceoo mes GvnW Fefleneme efmeKeeSiee ~ efJe%eeve kesâ Úesšsceesšs ØeÙeesie efmeKeeSiee ~ Yetleue hej Øeke=âefle mebj#eCe keâer meerKe osiee ~ ØekeâeMeefÛe$e keâe cegDeeÙevee keâj %eeveefJe%eeve efme]KeeSiee; Deewj Fme keâece kesâ efueS GvnW Yeejle ceW ome npeej mebvÙeemeer lewÙeej keâjves Les ~ Jeneb Yee<eCe oskeâj hewmes keâceekeâj ceQ Fme mebvÙeemeer mebie"ve keâe efvecee&Ce keâ¤biee ~ Fmekesâ efueS Jes Decesefjkeâe ieS ~ Skeâekeâer YeüceCe keâj Jes Lekeâ ieS ~ Fmemes GvnW 39 Je<e& keâe Deuhe peerJeve efceuee ~ ocee kesâ meeLe keâF& DevÙe mJeemLÙe JÙeeefOeÙeeW ves GvnW Iesj efueÙee Lee ~ Deblele: Jes keânles nQ efkeâ Skeâ ner pevce ceW Skeâ JÙeefòeâ oeMe&efvekeâ Ùeeveer efJeÛeejMeerue, mebie"keâ, veslee, keâeÙe&keâlee&, KepeebÛeer Ùes meejs keâece veneR keâj mekeâlee ~ ceQ efmeHe&â oeMe&efvekeâ ntb, efnceeueÙe ceW yew"keâj "esme Deewj efveÙeesefpele JÙeJemLee meeceves jKeveer Leer ~ Fme lejn mJeleb$elee Deeboesueve keâes ØesjCee osves Jeeuee Skeâ Ùegiekeâlee&, mebvÙeemeer, Deveskeâ MeeŒeeW kesâ %eelee, DeLe&le%e Deewj GÅeefceÙeeW keâes ØesjCee osves Jeeues, efMekeâeiees ceW Oece& meccessueve ceW [bkeâe yepeeves Jeeues, Yeejle keâer meÛÛeer YeejleerÙelee keâes JeemleefJekeâ mJe¤he ceW efJeMJe kesâ mece#e jKeves Jeeues Deewj Yeejle kesâ hegveefve&cee&Ce kesâ efueS cenlJehetCe& mlebYe Les ~ Fme DeYetlehetJe&, mebie"keâ, kegâMeue, DeeOegefvekeâ Ùeesieer heg¤<e kesâ Ùes efJeÛeej Fmemes Deeies Yeer nceW ÙegieeWÙegieeW lekeâ ØesjCee osles jnsiebs ~ uesefkeâve JeemleJe ceW nce mJeeceer efJeJeskeâevebo keâes mecePe heeS keäÙee ? Ùen ØeMve Devegòeefjle ner jn peelee nw ~ Fme Melekeâesòejer mJeCe&ceneslmeJeer peÙebleer efveefceòe Gvekeâe Ùen hegCÙe mcejCe ! mebheeefokeâe meew. pÙeesleer efpeceer Deeuces[e

HeâjJejer 2014

he=‰ 7


ßeer iegueeye heg<he

~~ JeboveerÙ e iegueeyeyeeyeepeeRÛeer mebef# ehle peerJeveer ~~ (ceje"er) (hetJee&Oe&: Sjb[esueÛes Keesyejsue lesueJeeues ßeer. YeeJemeejoeoe ÙeeOeer JÙeeOeerbveer cegòeâ nesJetve les Je lÙeebÛes kegâšgbye Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛÙee ÛejCeer ueerve nesJetve efvemmeerce Yeòeâ Peeues.) meve 1961 Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛee keâeÙe&›eâce efmeuuees[ ÙesLes neslee. Yepeve ceb[Uer DeeefCe Yeòeâebmeesyele Jeb. yeeyeepeer keâeÙe&›eâceemee"er efveIeeues nesles. iee[er efmeuuees[keâ[s ceeie&›eâceCe keâjerle nesleer. iee[erleerue ceb[UeRveer heeefnues keâer otjJej Ûeej nòeer mecees¤ve Ùesle Deensle. nUt nUt iee[er peeiesJej Leebyeueer. otjJe¤ve ÙesCeejs Ûeej nòeer Deelee meJeeËvee mhe° efomet ueeieues. lÙee nòeerJej Ûeej cenble yemeues nesles. lÙeeleerue cegKÙe cenbleeves neleer ef$eMegue OeejCe kesâues nesles. les nòeer Jeb. yeeyeepeeRÛÙee iee[erpeJeU ÙesTve Leebyeues. iee[erleerue ceb[UeRveer cenbleevee vecemkeâej kesâuee. iee[erleerue ceb[UeRhewkeâer veeotje peJeUerue efveceieeJeÛes ßeer. ue#ceCe veeceosJe Ûeeshe[s Ùeebvee Jeb. yeeyeepeeRveer mJele:keâ[erue GhejCes cenblepeeRvee osCÙeeÛee DeeosMe efouee. Jeb. yeeyeepeeRÛÙee DeeosMeevegmeej ßeer. ue#ceCe YeeTbveer DeeheuÙee peJeUerue GhejCes lÙee cenblepeeRvee Dehe&Ce keâjCÙeemee"er efoues. les GhejCes nòeerÛÙee meeW[sceOÙes "sJeleeÛe nòeerves meeW[sÉejs les GhejCes nòeerJej yemeuesuÙee cenleebÛÙee mJeeOeerve kesâues. leodveblej Jeb. yeeyeepeeRveer ßeer. ue#ceCe YeeTbvee mJele: peJeUerue hewmes oef#eCee mJe¤heele cenbleebvee osCÙeemee"er meebefieleues. ßeer. ue#ceCeYeeTbÛÙee peJeU Heâòeâ heeÛe ¤heÙes nesles. ßeer. ue#ceCeYeeTbveer efJeÛeej kesâuee, SJe{Ÿee cees"Ÿee cenbleebvee DeuheMeer oef#eCee osCes ÙeesiÙe veener. lÙeebveer iee[erleerue Flej Yeòeâebvee oef#eCee osCÙeeÛeer efJevebleer kesâueer. meJe& Yeòeâebveer ÙeLeeMeòeâer oef#eCee efoueer. leer meeOeejCele: ¤heÙes leerveMes pecee Peeueer. leer meJe& jkeäkeâce ßeer ue#ceCeYeeTbveer lÙee cenbleeuee osCÙeemee"er Jeb. yeeyeepeeRkeâ[s mJeeOeerve kesâueer. hejbleg Jeb. yeeyeepeer ßeer. ue#ceCeYeeTbvee lÙeebÛÙeekeâ[erue meJe& hewmes cenblepeeRvee osCÙeemee"er Dee«en keâjerle nesles. leer DeuheMeer jkeäkeâce cenblepeeRvee osCÙeemee"er ßeer. ue#ceCeYeeT šeUešeU keâjerle nesles. Ùee ojcÙeeve Jeb. yeeyeepeeRveer ßeer. ue#ceCeYeeTbÛes ue#e cenblepeeRÛÙee ef$eMegUekeâ[s JesOeues. ef$eMegUekeâ[s heenleeÛe ßeer. ue#ceCeYeeT Dee§eÙee&ves lÙee ef$eMegUekeâ[s heent ueeieues. ef$eMegUeuee Skeâ MebYej ¤heÙeeÛeer veesš heleekeâeØeceeCes Heâ[Heâ[le nesleer. ßeer. ue#ceCeYeeTbmen meJe& Yeòeâ Dee§eÙee&ves ef$eMegUekeâ[s heent ueeieues. meJeeËÛÙee vepeje ef$eMegUekeâ[s ueeieuesuÙee heentve cenblepeerner ef$eMegUekeâ[s heent ueeieues. ef$eMegUekeâ[s heneleeÛe cenblepeer Dee§eÙe&Ûeefkeâle Peeues. les efJeÛeej ke⤠ueeieues, ÙesLes nòeerJej ÙesTve Ùee ceePÙee neleeleerue ef$eMegUeuee MebYejeÛeer veesš keâesCeer ueeJeueer. meJe& Yeòeâ ceb[Uer efJ eÛeej ke⤠ueeieueer efkeâ, cenblepeer iee[erp eJeU Deeues lÙeeJesUer ef$eMegUeuee veesš veJnleer. Jeb. yeeyeepeeRv eer ßeer. ue#ceCeYeeTbÛes ue#e ef$eMegUekeâ[s JesOeleeÛe ef$eMegUeletve veesš keâMeer efvecee&Ce Peeueer... ? cenblepeer %eeveer nesles. lÙeebveer Jeb. yeeyeepeeRÛeer efkeâceÙee DeesUKeueer. les nòeerJe¤ve Keeueer Glejues. oesvner nele pees[tve, velecemlekeâ nesTve cenblepeer Jeb. yeeyeepeeRÛeer mlegleer ke⤠ueeieues. cenblepeer cnCeeues, ns hejcesÕeje, ns ÙeesiesÕeje, ns ieesheeuee, ÉeheejÙegieele kegâ¤#es$eer DeeheCe efouesuÙee Ùee JeÛeveeÛeer hetleea keâjCÙeemee"er DeeheCe keâefu eÙegieer DeJeleej Iesleuee Deens. ÙeeÛeer ceuee Kee$eer Deens. DeeheCe pevcejefnle Deenele, DeeheCe meJe&JÙeeheer, meJe&mee#eer Deenele. ns ØeYees, ceePes DeeheCeebme ef$eJeej Jebove Demees. ef$eMegUeuee Heâ[keâCeeNÙee heleekeâeØeceeCes leer MebYej ¤heÙeeÛeer veesš Depetvener JeeNÙeeves Heâ[Heâ[le nesleer. Jeb. yeeyeepeeRÛeer menpeefueuee heentve cenblepeer Je meJe& YeòeâieCe Jeb. yeeyeepeeRÛÙee ÛejCeer efueve Peeues. meJe& Yeòeâ

HeâjJejer 2014

he=‰ 8


ßeer iegueeye heg<he ceb[UeRvee Kee$eer hešueer. cenblepeeRveer meebefieleuÙeeØeceeCes efmeæsÕej meble ßeer iegueeyeyeeyee ns meJe& meeceevÙe ceveg<Ùe veenerle lej mee#eele YeieJeeve ieesheeue ke=â<Ce Deensle. meeceevÙe peveeÛee Gæej keâjCÙeemee"er lÙeebveer ne vejosn OeejCe kesâuee Deens. og:Keerle efhe[erle peveebvee Yeòeâerceeiee&ves mJele:Ûee Gæej keâjCÙeeÛee ceeie& oeKeefJele Deensle. mebmeejeÛÙee ceesnceeÙesle iegblegve ve peelee keâceue–heg<heeØeceeCes mebmeejeheemetve Deefuehle jentve hejcesÕejeÛeer DeejeOevee keâje. cenblepeeRmen meJe& Yeòeâceb[Uer Jeb. yeeyeepeeRvee JeejbJ eej vecemkeâej ke⤠ueeieueer. Jeb. yeeyeepeeRveer cenblepeeRvee Øemeeo efouee. cenblepeer ceeie&mLe Peeues. ›eâceMe: Meyoebkeâve:– ßeer. Guneme Deeoešs, cegbyeF& meboYe&:– Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛÙee peerJeveeJej DeeOeeefjle efJeefJeOe hegmlekesâ.

~~ JeboveerÙ e iegueeyeyeeyee keâer mebef# ehle peerJeveer ~~ (efnboer) (hetJee&Oe&: Sjb[esue kesâ veeefjÙeue lesueJeeues ßeer YeeJemeejoeoe ÙeeefOe-JÙeeefOe mes cegòeâ neskeâj meheefjJeej JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer kesâ ÛejCeeW ceW ueerve neskeâj efvemmeerce Yeòeâ yeve ieS ~) meve 1961, JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâe keâeÙe&›eâce efmeuuees[ ceW DeeÙeesefpele Lee ~ Yepeve ceb[ueer Deewj YeòeâpeveeW kesâ meeLe JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâeÙe&›eâce ceW efMejkeâle keâjves kesâ efueS jJeevee ngS ~ ieeÌ[er efmeuuees[ keâer Deesj yeÌ{ jner Leer ~ ieeÌ[er ceW meJeej ceb[ueer ves osKee efkeâ otj mes Ûeej neLeer ieeÌ[er keâer Deesj yeÌ{s Dee jns nQ ~ Oeerjs-Oeerjs ieeÌ[er Deheveer peien hej KeÌ[er nes ieF& ~ otj mes Ûeues Dee jns Ûeej neLeer Deye meyekeâes meeHeâ vepej Deeves ueies ~ Gve neefLeÙeeW hej Ûeej cenble yew"s Les ~ GveceW mes cegKÙe cenble ves neLe ceW ef$eMetue OeejCe keâj jKee Lee ~ Jes neLeer JeboveerÙe yeeyeepeer keâer ieeÌ[er kesâ heeme Deekeâj ¤keâ ieS ~ ieeÌ[er keâer ceb[ueer ves cenble keâes vecemkeâej efkeâÙee ~ ieeÌ[er ceW yew"s veeotje kesâ keâjerye efveceieebJe kesâ ßeer. ue#ceCe veeceosJe Ûeeshe[s keâes JeboveerÙe yeeyeepeer ves Dehevee DebieesÚe (GhejCe) cenblepeer keâes Deefhe&le keâjves keâes keâne ~ Jen DebieesÚe neLeer keâer metb[ ceW jKeles ner neLeer ves metb[ Thej keâj Gmes cenble lekeâ hengbÛee efoÙee ~ Fmekesâ yeeo JeboveerÙe yeeyeepeer ves ßeer ue#ceCe YeeT keâes Deheves heeme jKes hewmes keâes oef#eCeemJe¤he cenble keâes osves keâes keâne ~ ßeer. ue#ceCeYeeT kesâ heeme efmeHe&â heebÛe ¤heS Les ~ ßeer. ue#ceCeYeeT efJeÛeej keâjves ueies efkeâ Fleves yeÌ[s cenble keâes Fleveer Úesšer jkeâce oef#eCee ceW osvee MeesYee veneR oslee ~ GvneWves ieeÌ[er ceW yew"s DevÙe YeòeâeW keâes oef#eCee osves keâer efJeveleer keâer ~ meYeer YeòeâeW ves ÙeLeeMeefòeâ oef#eCee oer ~ Fme lejn lekeâjeryeve leerve meew ¤heS Fkeâªe nes ieS ~ Gme cenble keâes oef#eCee osves kesâ efueS ßeer. ue#ceCe YeeT ves Jen meejer jkeâce JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâes meeQhe oer ~ uesefkeâve JeboveerÙe yeeyeepeer ves lees ßeer. ue#ceCeYeeT mes Deheves heeme keâer jkeâce oef#eCee ceW osves keâes keâne Lee, peyeefkeâ Deheves heeme Deuhe jkeâce nesves kesâ keâejCe ßeer. ue#ceCeYeeT oef#eCee osves ceW keâleje jns Les ~ Fme oewjeve JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer ves ßeer. ue#ceCeYeeT keâe OÙeeve cenblepeer keâer ef$eMetue hej KeeRÛee ~ ef$eMetue keâer Deesj osKeles ner ßeer. ue#ceCeYeeT YeewÛekeäkeâ jn ieS Deewj Skeâškeâ ef$eMetue keâes ner efvenejles jn ieS ~ ef$eMetue ceW Hebâmeer Skeâ

HeâjJejer 2014

he=‰ 9


ßeer iegueeye heg<he meew ¤heS keâer veesš efkeâmeer heleekeâe keâer lejn Heânj jner Leer ~ ßeer. ue#ceCeYeeT meefnle meYeer Yeòeâpeve ef$eMetue keâer Deesj efvenejves ueies ~ meYeer keâes ef$eMetue efvenejles osKe cenblepeer ves Yeer keâewletnueJeMe ef$eMetue keâer Deesj osKee lees Jeneb Skeâ meew ¤heS keâe veesš Heânjelee osKe GvnW Yeer yeÌ[e DeeMÛeÙe& ngDee ~ cenblepeer meesÛeves ueies efkeâ Ùeneb neLeer hej ÛeÌ{keâj efkeâmeves cesjer ef$eMetue hej Skeâ meew ¤heS keâe veesš ÛeÌ{e efoÙee ~ JeneR meejer Yeòeâceb[ueer Ùen meesÛekeâj nwjeve Leer efkeâ peye cenblepeer ieeÌ[er kesâ heeme DeeS leye Gvekesâ ef$eMetue hej meew ¤heS keâe veesš veneR ueiee Lee ~ JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer ves pewmes ner ßeer. ue#ceCe YeeT keâe OÙeeve ef$eMetue keâer Deesj KeeRÛee, Jeneb meew ¤heS kesâ veesš keâe efvecee&Ce kewâmes nes ieÙee...? cenblepeer %eeveer Les ~ GvneWves JeboveerÙe yeeyeepeer keâer ceefncee Ûecelkeâej keâes peeve efueÙee ~ Jes neLeer mes veerÛes Tlej heÌ[s Deewj oesvees neLe peesÌ[keâj velecemlekeâ neskeâj JeboveerÙe yeeyeepeer mes ØeeLe&vee keâjves ueies... cenblepeer yeesues ns hejcesMJeje, ns ÙeesiesMJeje, ns ieesheeuee, Éehej Ùegie ceW kegâ¤#es$e ceW Deeheves pees JeÛeve efoS Les Gmekeâer hetefle& kesâ efueS Deeheves keâefueÙegie ceW DeJeleej efueÙee nw ~ Fmekeâe cegPes hetje efJeMJeeme nw ~ Deehe pevcejefnle nQ ~ Deehe meJe&JÙeeheer, meJe&mee#eer nQ ~ ns ØeYeg Deehekeâes cesje ef$eJeej Jebove ~ eq$eMetue ceW uenjeves Jeeueer heleekeâe keâer lejn Jen meew ¤heS keâer veesš DeYeer Yeer ef$eMetue ceW Heânj jner Leer ~ JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâer ueeruee osKekeâj cenblepeer Deewj meYeer Yeòeâpeve JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ ÛejCeeW ceW velecemlekeâ nes ieS ~ meYeer YeòeâpeveeW keâes cenblepeer keâer Ùen yeele mebhetCe& melÙe ueieer efkeâ efmeæsMJej meble ßeer iegueeyeyeeyee keâesF& meeceevÙe ceveg<Ùe ve neskeâj mee#eele YeieJeeve ieesheeue ke=â<Ce nQ ~ meeceevÙe peveeW keâe Gæej keâjves kesâ efueS GvneWves Ùen vej osn OeejCe keâer nw ~ ogefKeÙeeW, heerefÌ[leeW keâes Yeefòeâceeie& mes mJeÙeb keâe Gæej keâjves keâe %eeveheLe efoKee jns nQ ~ mebmeej keâer ceesnceeÙee ceW ve Hebâmekeâj keâceue kesâ heg<he keâer lejn mebmeej mes Deefuehle jn keâj hejcesMJej keâer DeejeOevee keâjes ~ cenblepeer meefnle meYeer Yeòeâ ceb[ueer JeboveerÙe yeeyeepeer keâes yeejbyeej ØeCeece keâjves ueieer ~ JeboveerÙe yeeyeepeer ves cenblepeer keâes Øemeeo efoÙee ~ cenblepeer ceeie&mLe nes ieS ~ ›eâceMe: efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed. heer. ÙeeoJe, cegbyeF& Meyoebkeâve:– ßeer. Guneme Deeoešs, cegbyeF& meboYe&:– JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer kesâ peerJeve hej DeeOeeefjle efJeefJeOe «ebLe meeefnlÙe

efJeveceü efveJesove YeòeâeW Deewj JeeÛekeâeW mes ØeeLe&v ee keâer peeleer nw efk eâ, Deheves DevegY eJe ßeer iegu eeye heg< he ceeefm ekeâ, ieCesM e efv eJeeme, mJee. Jeerj meeJejkeâj ceeie&, ØeYeeosJ eer cegby eF&– 400 025 Fme keâeÙee&u eÙeerv e heles hej Ùee F&– cesu e DeeÙe[er gulabpushpa@gmail.com hej Yesp eves keâer ke=âhee keâjW ~ HeâjJejer 2014

he=‰ 10


ßeer iegueeye heg<he

ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe

(ceje"er)

meble iegueeyeyeeyeebveer mšsMevejes[Jejerue (veeiehetjÛÙee) cee@[su e neÙemketâ ueÛÙee veJeerve Fceejleer meceesj GYeejuesuÙee ceb[heele MeeUsÛÙee mebcesueveebleie&le keâeÙe&› eâceeble Yeeie IesTve Yee<eCe DeeefCe Yepeve keâ¤ve (jesieer ceeCemeeuee nmlemheMe& keâ¤ve yejs keâjCÙeemeejKes) Deveskeâ Ûecelkeâej kesâues lÙeehewkeâer Mew#eefCekeâ °Ÿee cenlJeeÛes Demes leerve Ùee uesKeeble meebielees. 1. yesefMemle efJeÅeeLeea lÙeebÛÙeeleerue YeefòeâYeeJe peeie=le PeeuÙeeves peyeeyeoejerÛÙee peeefCeJesves Jeeiet ueeieues. 2. pes efMe#ekeâ mebheeJej peeCÙeeme Glmegkeâ Demele lÙeebÛÙee ceveele MeeUsefJe<eÙeer DeeheuesheCeeÛeer Glkeâš YeeJevee peeie=le nesTve ’’[yeue efMeHeäš’’ SsJepeer ’’efmebieue efMeHeäš’’ ceOÙes MeeUe YejCÙeeme keâjeJes ueeieCeejs keâ° DeeefCe Yejhetj ØeÙelve Ùeebvee Yejleer ÙesTve mebmLeehekeâeÛes mJehve meekeâej Peeues ! 3. efMe#ekeâ, heeuekeâ DeeefCe efJeÅeeLeea ÙeebÛÙee ceveele MeeUsefJe<eÙeer DeeheguekeâerÛeer YeeJevee Jee{eruee ueeieuÙeecegUs MeeUsÛÙee Øeieleermee"er DemeuesuÙee DeeefLe&keâ ceoleerkeâjlee osCeiÙee osCÙeeÛeer ØeJe=òeer ceOÙeceJeieeaÙeebceOÙes Gefole PeeuÙeeÛeb efometve Deeueb ! meOÙee pees Jeerme keâueceer osMeJÙeeheer keâeÙe&›eâce ßeerceleer FbefojepeeRÛÙee vesle=lJeeKeeueer Ûeeuet Deens lees iegu eeyeyeeyeebvee les oerveoefueleebÛes kewâJeejer DemeuÙeecegUs DelÙeble efØeÙe Deens. lÙeebÛeb Yepeve DeeefCe Yee<eCe Ùee keâeÙe&›eâceeuee DelÙeble hees<ekeâ Demetve YeejleeÛeb SskeäÙe DeeefCe meeceLÙe& Jee{efJeCeejb Deens. peer ØesjCee iegueeyeyeeyeebÛÙee Yee<eCeebl etve Jee Yepeveebletv e efceUles leer efve<keâece DeeefCe DeeOÙeeeflcekeâ DemeuÙeecegUs efÛejbleve DeeefCe DeevebooeÙekeâ Demeles. lÙeele jepekeâejCe vemetve ceeveJeeÛes meeLe&keâ Deens. ’’ieesheeuee ieesheeuee osJekeâervebove ieesheeuee’’ veece mebkeâerle&veeves meg¤ nesCeejs meble ßeer iegueeyeyeeyeebÛes Yepeve SskeâuÙeeJej Jee oMe&ve PeeuÙeeJej mHegâjuesueer ØeeLe&vee Keeueer osTve ne uesKe hegje keâjlees. ’’ùoÙebiece Yepeve legPes melele Sskegâ os ~ iegueeyemece ¤he legPes meowJe ceveer jent os ~ legPÙee ke=âhesves Øeieleer nesJees DeefKeue ceeveJeeÛeer ~ DeKeb[ jenes Gceso DeeMee ßeæme leJe YeòeâebÛeer’’ ~~ DevegYeJekeâlee&: ßeer. oòee$eÙe heeOÙes, veeiehetj

ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe ØelÙe#e DevegYeJe

(efnboer)

meble iegueeyeyeeyeepeer ves mšsMeve jes[ (veeiehegj) hej efmLele cee@[sue neF&mketâue keâer veF& Fceejle kesâ meeceves yeveeS ieS ceb[he ceW mketâue kesâ mebccesueve kesâ Debleie&le keâeÙe&›eâce ceW efMejkeâle keâj Yee<eCe Deewj Yepeve keâj (yeerceej ueesieeW keâes neLe mes mheMe& keâj "erkeâ keâjves pewmes) Deveskeâ Ûecelkeâej efkeâS ~ GveceW mes Mew#eefCekeâ Âef° mes cenlJehetCe& leerve keâe GuuesKe Fme uesKe ceW keâj jne ntb ~

HeâjJejer 2014

he=‰ 11


ßeer iegueeye heg<he 1.DevegMeemevenerve efJeÅeeefLe&ÙeeW ceW Gvekeâe YeefòeâYeeJe peeie=le nesves mes peJeeyeoejer hetC&e DeeÛejCe keâjves ueies ~ 2. pees efMe#ekeâ yeele-yeele hej nÌ[leeue hej peeves keâes GleeJeues jnles Les Gvekesâ ceve ceW mketâue kesâ meboYe& ceW DehevelJe keâer leer›e YeeJevee peeie=le ngF& Deewj ‘‘[yeue efMeHeäš’’ kesâ yepeeÙe ‘‘efmebieue efMeHeäš’’ ceW mketâue Yejves kesâ efueS efkeâS peeves Jeeues ØeÙeeme Deewj Yejhej keâesefMeMe cesW Je=efæ ngF& efpememes mebmLeehekeâeW kesâ mJehve meekeâej ngS ! 3. efMe#ekeâ, heeuekeâ Deewj efJeÅeeLeea kesâ ceve ceW mketâue keâes ueskeâj DehevelJe keâer YeeJevee ceW Je=efæ ngF& Deewj mketâue keâer Øeieefle kesâ efueS menÙeesie jeefMe Øeoeve keâjves keâer YeeJevee ceOÙeceJeieeaÙe ueesieeW ceW efJekeâefmele nesleer efoKeer ~ pees yeerme met$eerÙe osMeJÙeeheer keâeÙe&›eâce ßeerceleer Fbefoje ieebOeer kesâ vesle=lJe ceW Ûeeuet nw Jen iejeryeeW Deewj pe¤jleceboeW kesâ efnleesheÙeesieer nesves kesâ keâejCe JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâe DelÙeble efØeÙe jns ~ JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ Yepeve Deewj veeo peveceeveme ceW Ûeslevee keâe ØeJeen keâjves Jeeues Deewj Yeejle keâer Skeâlee keâes cepeyetle keâjves Jeeues nQ ~ pees ØesjCee JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer kesâ veeo Deewj Yepeve mes efceueleer nw Jen efvemJeeLe& Deewj DeeOÙeeeflcekeâ nesves kesâ keâejCe efÛejbleve Deewj DeevebooeÙekeâ nesleer nw ~ GmeceW jepeveerefle neskeâj ceeveJelee keâe efnle meceeefnle neslee nw ~ ’’ieesheeuee ieesheeuee osJekeâervebove ieesheeuee’’ kesâ veece mebkeâerle&ve mes Meg¤ nesves Jeeues ßeer meble iegueeyeyeeyee kesâ Yepeve megveves hej Deewj oMe&ve nes peeves hej mHegâefšle ngF& ØeeLe&vee efueKe keâj Ùen uesKe hetje keâjvee Ûeentbiee ~ ’’ùoÙebiece Yepeve legPes melele Sskegâ os ~ iegueeyemece ¤he legPes meowJe ceveer jent os ~ legPÙee ke=âhesves Øeieleer nesJees DeefKeue ceeveJeeÛeer ~ DeKeb[ jenes Gceso DeeMee ßeæme leJe YeòeâebÛeer’’ ~~ DevegYeJekeâlee&: ßeer. oòee$eÙe heeOÙes, veeiehegj

efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed. heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

ceveesceveer "eÙeer"eÙeer lÙeeÛes veeJe iegueeyemeeF& ~ DeJelejuee YegJejer keâuÙeeCe keâjCÙeeme iegueeyeDeeF& ~~1~~ iegueeyeheg<he 50 Jes Peeues ØekeâeefMele ~ YeòeâebÛee Deevebo ceeJesvee ieieveele ~~2~~ iegueeyeheg<heÛes veeJe cegKeele IejesIejer ~ iegueeyeyeeyeebÛes mcejCe keâ¤ve lÙeebÛes hetpeve keâjer ~~3~~ iegueeyeheg<heÛes Debkeâ JneJes npeejes ØekeâeefMele ~ YeòeâebÛÙee MegYekeâecevee Deensle DeeheuÙee meesyele ~~4~~ meew . mebpevee ØeMeeble DebkegâMejeJe, cegbyeF&

HeâjJejer 2014

he=‰ 12


ßeer iegueeye heg<he

ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe

(ceje"er)

ceeieÛÙee mene ceefnvÙeebhetJeea ceePee Oeekeâše YeeT ßeer. ÙeMeJeble nesUkeâj ne Iej mees[tve oesve efoJemeebheemetve yesheòee neslee. Deecner meJe& kegâštbyeerÙe nwjeCe neslees. meJe&peCe og:Keer neslees, meieUerkeâ[s MeesOeeMeesOe meg¤ nesleer. ogmejs efoJeMeer ogheejÛes 12 heÙeËle lÙeeÛee HeâesveJej megæe mebheke&â nesle veJnlee. lÙeeÛee kegâ"s MeesOener ueeieuee veener. MesJešer nleeMe nesTve ceer he.het. iegueeyeyeeyeebÛÙee Heâesšesuee Deiejyeòeer ueeJetve, yeeyeebvee efJeveJeCeer kesâueer keâer, ’’osJee ceePÙee YeeJeeÛee ueJekeâj MeesOe ueeiet os Je lÙeeÛes j#eCe keâj, lÙeeuee megKe¤he hejle DeeCe’’, Demes cnCetve ceer lÙeeuee MeesOeCÙeemee"er Iejeheemetve peJeUheeme 200 Hetâš ueebye iesuees lej keâeÙe Ûecelkeâej yeeyeebÛÙee ke=âhesves lÙeeÛeer iee[er ceePes mecees¤ve Deeueer Je lees megæe Deieoer megKe¤he neslee. yeeyeebveer YeòeâebÛÙee efJeveJeCeeruee ceeve efouee Je lÙeeÛeer ueepe jeKeueer Je YeeJeeÛes j#eCe kesâues. DevegYeJekeâlee&: ßeer. meensyejeJe iebieeOej nesUkeâj, OeveiejJee[er, Denceoveiej

ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe ØelÙe#e DevegYeJe

(efnboer)

leejCenej ves megve ueer hegk eâej lekeâjeryeve Ún cenerves henues cesje Úesše YeeF& ßeer ÙeMeJeble nesuekeâj DeÛeevekeâ Iej ÚesÌ[keâj efheÚues oes efoveeW mes ueehelee Lee ~ nceeje meeje heefjJeej nwjeve-hejsMeeve Lee ~ meYeer ogKeer Les Deewj njmebYeJe Gmekeâe helee ueieeves kesâ efueS ØeÙeemejle Les ~ nj mebYeeefJele peien hej leueeMe keâer pee jner Leer ~ otmejs efove oeshenj kesâ 12 yepes lekeâ Gmekesâ Heâesve hej Yeer Gmekeâe helee veneR ueie jne Lee ~ peye Gmekeâe keâneR keâesF& helee veneR Ûeuee, lees DeeefKejkeâej ceQves nleeMe neskeâj hejce hetpÙe JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâer Heâesšes kesâ meeceves Deiejyeòeer peueekeâj JeboveerÙe yeeyeepeer mes ØeeLe&vee keâer efkeâ, ØeYeg cesje YeeF& keâe MeerIeÇ helee ueie peeS, Jen peneb keâneR Yeer nes Gmekeâer j#ee keâjes Deewj Gmes megKe¤he Iej uewše ueeDees ~ Fleveer efJeveÙe ÙeeÛevee keâjves kesâ yeeo ceQ hegve: YeeF& keâer Keespe ceW DeYeer Iej mes cegefMkeâue mes 200 Heâerš otj ieÙee Lee efkeâ Ûecelkeâej osefKeÙes efkeâ JeboveerÙe yeeyeepeer keâer ke=âhee mes Gmekeâer ieeÌ[er efyeukegâue meeceves Dee ieF&; Deewj Jen Yeer efyeukegâue megKe¤he Lee ~ JeboveerÙe yeeyeepeer ves Yeòeâ keâer efJeveleer keâer ueepe jKeer Deewj cesjs YeeF& keâer j#ee keâer ~ efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed. heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

DevegYeJekeâlee&: ßeer. meensyejeJe nesUkeâj, Denceoveiej

ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe

(ceje"er)

ceer meleerMe, efJePeeie, DeebOeÇØeosMe, ceePee ogmeje vegkeâleeÛe Deeuesuee DevegYeJe DeeheuÙeemeesyele MesDej keâjerle Deens. peguew, 2012 uee hegVetj ÙesLes ceer ceePes efmeJeerue FbefpeefveDejeRie hetCe& kesâues. keâesme& hetCe& PeeuÙeeveblej ceer hejle ceePÙee ieeJeer efJePeeie ÙesLes Deeuees. 1 veesJnWyejuee ceer hejle hegVetj ÙesLes ye@keâuee@pe hetCe& keâjCÙeekeâefjlee Deeuees. hejle ÙesCÙeehetJeea ceer ßeer keâesvee jeOee ke=â<Cee ie¤ ÙeebÛÙee Iejer iesuees DeeefCe ceePÙee GpJeue YeefJe<Ùeemee"er yeeyeepeeRkeâ[s ØeeLe&vee kesâueer. ueiesÛeÛe ceuee jlvee keâvmš^keäMeve, Deesefjmee ÙesLetve veeskeâjermee"er Heâesve Deeuee. lÙeebveer ceuee F&–cesue

HeâjJejer 2014

he=‰ 13


ßeer iegueeye heg<he Jej keâe@ueuesšj heCe hee"efJeues. ceer ceePÙee DevegYeJeeJe¤ve meebielees keâer, yeeyeepeeRvee keâenerner meebieCÙeeÛeer iejpe veener les DeeheuÙee YeòeâebÛÙee ceveeleerue meieàÙee iees°er peeCeleele DeeefCe ÛeebieuÙee iees°er osleele les Heâòeâ iejpe Deens lÙeebvee Dee"JeCe keâjCÙeeÛeer. DevegYeJekeâlee&: ßeer. yeer.meleerMe, efJePeeie, DeebOeÇØeosMe

ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe ØelÙe#e DevegYeJe

(efnboer)

efceue ieF& veewk eâjer ceQ yeer. meleerMe, DeebOeÇØeosMe kesâ efJePeeie keâe jnves Jeeuee ntb ~ cegPes neue ner ceW pees otmeje DevegYeJe ngDee Gmes Yeer Deehe meYeer kesâ meeLe meePee keâj jne ntb ~ pegueeF& 2012 keâes hetVetj ceW ceQves Deheveer efmeefJeue FbpeerefveÙeefjbie keâer heÌ{eF& hetjer keâer ~ keâesme& hetje nes peeves kesâ yeeo ceQ hegve: Deheves ieebJe efJePeeie Dee ieÙee ~ 1 veJebyej keâes ceQ hegve: Dehevee yewkeâuee@pe hetje keâjves kesâ efueS hetVetj DeeÙee ~ Jeeheme ueewšves hej meyemes henues ceQ ßeer keâesvee jeOee ke=â<Cee ie¤ kesâ Iej ieÙee; Deewj Deheves GppeJeue YeefJe<Ùe kesâ efueS JeboveerÙe yeeyeepeer mes ØeeLe&vee keâer ~ MeerIeÇ ner cegPes jlvee kebâmš^keäMeve, DeesÌ[ermee mes veewkeâjer kesâ efueS Heâesve DeeÙee ~ GvneWves cegPes F&-cesue kesâ peefjÙes keâe@ue uesšj Yeer Yespe efoÙee ~ ceQ Deheves DevegYeJe mes yelee jne ntb efkeâ JeboveerÙe yeeyeepeer keâes kegâÚ Yeer keânves keâer pe¤jle veneR nw; Jes Deheves YeòeâeW kesâ ceve keâer nj yeele peeve uesles nQ; Deewj ÙeLeeÙeesiÙe MegYelee Øeoeve keâjles nQ ~ yeme pe¤jle nQ, lees meÛÛes ceve mes JeboveerÙe yeeyeepeer keâes Ùeeo keâjves keâer ~ efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed. heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

DevegYeJekeâlee&: ßeer. yeer. meleerMe, efJePeeie, DeebOeÇØeosMe

ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe ØelÙe#e DevegYeJe

(efnboer)

meve 9 pegueeF&, 1972 ceW efohekeâ keâe DeheCee& mšgef[Dees ØeejcYe ngDee Lee ~ Ú: ceefnves yeeo Gvekesâ efheleepeer yeesOeejece pegceeveer Gvekesâ meheves ceW DeeS Deewj keâne keâer nce legcnejs efueS kegâÚ keâj veneR mekesâ hej legce efnccele cele nejes ~ efohekeâpeer ves keâne Deeheves Flevee keân efoÙee, Ùener yengle nw ~ efHeâj Ú: ceefnves yeeo 8 pegueeF&, 1973 ceW iegueeyeyeeyeepeer mes efceues Deewj yeeyeepeerves Gvemes veece hetÚe ~ GvneWves Dehevee veece yeleeÙee, yeeyeepeer ves ogyeeje Gvekeâe veece hetÚe, Fme lejn Ú: yeej yeeyeepeerves Gvekeâe veece hetÚe Deewj GvneWves yeleeÙee ~ efHeâj yeeyeepeerves keâne efkeâ nceW yeesjerJeueer hetJe&, jepesvõ veiej Ûeuevee nw ~ GvneWves keâne ÛeefueS ~ JeneB yeeyeepeer keâes Gvekesâ Iej keâe helee vener helee Lee, efmeHe&â SefjÙee helee Lee ~ hej peye yeeyeepeer JeneB hengBÛes lees Jene Skeâ yeg{er Deewjle Leer, Jen yeeyeepeer keâes osKekeâj KegMeer mes Dehevee Deehee Kees yew"er ~ efHeâj GvneWves yeeyeepeer keâes Skeâ keâšesjer ceW Mekeäkeâj oer Deewj yeeyeepeer Gmes Øemeeo keâer lejn yeešves ueies ~ GvneWves Skeâ yeej efmeHe&â Mekeäkeâj keâšesjer mes Deheves neLe ceW ueer Deewj Gleveer Mekeäkeâj ceW mes meejs YeòeâeW keâes osves ueies ~ lees efohekeâpeer ves meesÛee Deiej cesjer efkeâmcele ceW nesiee lees cegPes efceuesiee ~ yeeyeepeerves Glevesmes Mekeäkeâj ceW mes pees Gvekeâer nLesueer ceW Leer meejs YeòeâeWkeâes oer Deewj efohekeâpeerkeâe keâneB meeF&yeeyee Ùen legcnejer efkeâmcele keâe ner nw, GvneWves meejer Mekeäkeâj Gvekesâ neLe ceW [eue oer ~ Fmekesâ yeeo yeeyeepeer 5-6 IejeWceW ieS Deewj Deejleer–Yepeve keâjkesâ veewmeejer peeves keâer lewÙeejer keâer ~ yeeyeepeerves iee[er kesâ heeme ßeerHeâue Deewj nej oskeâj keâne, iee[er ceW peien veneR nw, veneR lees legcns Yeer ues peeles ~

HeâjJejer 2014

he=‰ 14


ßeer iegueeye heg<he lees efohekeâpeer ves keâne, Deehekeâer iee[er ceW veneR hej efoue ceQ lees nw ~ efHeâj yeeyeepeerves keâne keâešsue Deevee, efohekeâpeer ves pevcee°ceer ceW peeves keâer lewÙeejer keâer ~ GvnW yeieue ceW Heâes[s nes ieÙes Les, efHeâj Yeer GvneWves lewÙeejer keâer ~ DeÛeevekeâ Gvekeâe Skeâ oesmle Dee ieÙee, Gmeves keâne efkeâ, 5 efceefveš yeele keâj mekeâles nw, yeeleeW–yeeleeW ceW os[ Iebše yeerle ieÙee ~ Jes keâešsue ve pee mekesâ Deewj GvnW 6 ceefnves ceW 6 efyeceejerÙeeB ngF& ~ 1974 ceW ceneefMeJeje$eer ceW Jes efHeâj lewÙeej, GvneWves keâne Deye keâesF& keâece veneR keâ¤Biee ~ henues Deeßece DeeTBiee ~ Jes ceneefMeJeje$eer Ùee$ee ceW hengBÛes ~ yeeyeepeer yeenj ieeBJe mes ceneefMeJeje$eer kesâ efove ner hengBÛes ~ yeeyeepeerves osKkeeâj keâne, meeF&yeeyee Dee ieS ~ yeeyeepeerkesâ meeLe Deeßece ieS ~ yeeyeepeer kesâ oMe&ve efkeâS ~ efohekeâpeer ves 100-200 Heâesšes yeeyeepeer yeveeF& Leer ~ Jes Jene os[ £heÙee Deewj leerve ¤heÙes ceW yesÛe jns Les ~ efohekeâpeer kesâ ceve ceW Skeâ FÛÚe Ùee ueeueÛe Leer efkeâ lemJeerjs efyekesâieer Deewj Gvekeâe KeÛee& efvekeâue DeeSiee ~ hej Jene ueesiees kesâ heeme Fleves Yeer hewmes veneR Les efkeâ, Jes Gvekeâer Heâesšes Kejero mekesâ ~ uesefkeâve Gvekeâer Heâesšes efyekeâer, hej Ùen meye osKekeâj GvnW DeÛÚe veneR ueiee Deewj keâne keâer Fve hewmeeW keâe cew keäÙee keâ¤Biee ~ efHeâj GvneWves meejs hewmes yeeyeepeer keâer Peesueer ceW [eue efoÙes Deewj ceve ceW Ùes meesÛe efueÙee Deye Jes Ùene efkeâmeer ueeueÛe ceW veneR DeeSieW Deewj Deheves KeÛex mes DeeSieW ~ DevegYeJekeâlee&: ßeer. efohekeâ yeesOeejece pegceeveer, yeesjerJeueer

ßeer iegueeye heg<he heef$ekeâe kesâ heÛeemeJeW Debkeâ kesâ meHeâuelee hetJe&keâ ØekeâeMeve kesâ Gheue#Ùe ceW kegâÚ hebefòeâÙeeB neefo &keâ MegY ekeâeceveeDeeW meefnle, iegu eeyeheg< he heefj Jeej keâe DeefY eJeeove nw Gòece Ùeesie, ceeefm ekeâ heef$ekeâe, iegu eeyeheg< he keâe Ùen Deæ&M elekeâerÙe ØekeâeMeve nw DeeojCeerÙe oeoepeer keâe meJeexò ece efv eoxM eve SJeb pÙeesl eer leeF&p eer keâe meJeexò ece mecheeove nw mecceeveveerÙe mebheeefo keâepeer Éeje iet{ %eeve keâe mejue GodyeesOeve nw Jebo veerÙe yeeyeepeer kesâ YeòeâeW kesâ DevegY eJeeW keâe mešerkeâ cegõebkeâve nw jepet mejoejpeer, ØeYeto sm eeF&p eer, ØeMeevlepeer, efc eefu evopeer, ÙeeoJepeer keâe Gòece JÙeJemLeeheve nw ØelÙe#e, DeØelÙe#e ¤he mes peg[ s YeòeâeWkesâ DeLekeâ heefj ßece keâe Ùen Gòece GoenjCe nw yeeyeepeer kesâ Yeòeâer ceeie& ceW ßeæe efJeÕeeme keâe Ùen Gòece Øeesl meenve nw Heef$ekeâe Fmeer lejn efv ejvlej Øeieefl eMeeru e nes, Ssm ee YeòeâeW keâe Devegc eeso ve nw Heef$ekeâe kesâ menÙeesie ceW, pees Yeer DeeJeMÙekeâlee nes, Gmekesâ efu eS YeòeâeW keâe DeeÕeemeve nw meYeer Yeòeâ Fmemes peg[ keâj, Deheves DevegY eJe meebPee keâjs Ssm ee DeeJeenve nw Fme Gòece mesJee keâeÙe& mes peg[ s meYeer YeòeâeW keâe ùoÙe mes yeejcyeej DeefY evevove nw ÛejCemesJekeâ pemeJeble efmebn (peme)

HeâjJejer 2014

he=‰ 15


ßeer iegueeye heg<he

50 JÙee Debkeâeefveefceòe ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ Ûee 50 Jee Debkeâ ØekeâeefMele nesle Demeleevee ceePee Deevebo ieieveele ceeJesveemee Peeuee Deens. FJeuesmes jeshe ueeefJeÙesues Éejer ~ leÙeeÛee Jesuet iesuee ieieveeJejer ~~ Ùee GòeâerØeceeCesÛe ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ Ûeer efkeâleea Jee{eJeer Je ns ceeefmekeâ ueeKees JeeÛekeâebheÙeËle heesnesÛeeJes ner iegueeyeÛejCeer ØeeLe&vee. 2009 ÛÙee Dee@keäš esyej ceefnvÙeele cee. Deeuces[e oeoe ÙeebÛÙee Iejer Jeb. iegu eeyeyeeyeepeeRÛes Yeòeâ ßeer. mebpeÙe osmeeF& ÙeebÛÙee cegueerÛÙee ueiveeÛeer heef$ekeâe osCÙeeme iesuees neslees. lesJne oeoebÛÙee Iejer DeieesojÛe ßeer. ØeYegosmeeF&, ßeer. Guneme Deeoešs DeeefCe ßeer. $Ùebyekeâ Jee. nsues GheefmLele nesles. lÙeeJesUsme yeesuelee yeesuelee efJe<eÙe efveIeeuee keâer JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeeRÛes Skeâ ceeefmekeâ ØekeâeefMele nesCes iejpesÛes Deens. lÙeeJej #eCeeÛeener efJeuebye ve ueeJelee cee. Deeuces[e oeoebveer neskeâej efouee DeeefCe hejJeeveieer mee"er efouueer ÙesLes he$e hee"efJeues Je 24 ef[meWyej ÛÙee Deele DeeheuÙeeuee ceeefmekeâ ØekeâeefMele keâjCÙeeÛeer hejJeeveieer efceUeueer. 25 f[e meWyej, 2009 jespeer meYeemeo veeWoCeer meg¤ Peeueer lej 5 peevesJeejer, 2010 jespeer ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ØekeâeefMele Peeues. Heefnues heg<he SJe{s megboj Je ceeefnleerhetCe& nesles keâer meYeemeo mebKÙee Jee{CÙeeme meg¤Jeele Peeueer. ßeer. efceefuebo efMebheer Ùeebveer cegKehe=‰eJej meekeâejuesues Ûeej Oeece Je keâšerJej keâj "sJetve GYee Demeuesuee ceePee iegueeye heeb[gjbie mee#eele JeboveerÙe yeeyeebÛes oMe&ve osle nesles. efmeæsÕej meble ßeer iegueeyeyeeyeepeeRÛeer Dece=leJeÛeves, lemesÛe meJe&Ûed Oece&, peeleer Je hebLe leerue Yeòeâebvee Deeuesues efueueevegYeJe Je mce=leer Jeiewjs ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceOÙes ØekeâeefMele keâjCÙeele ÙesCeej nesles, lÙeecegUs Yeòeâebvee Deeuesues efueueevegYeJe ieesUe keâjCes ns Kethe cenlJeeÛes keâece nesles. ¢ee keâeceele "eCes Yeòeâceb[U, ceOÙeØeosMe Yeòeâceb[U, DeebOeÇ ØeosMe Yeòeâ ceb[U, Deewjbieeyeeo Yeòeâceb[U ÙeebÛee ceesueeÛee Jeeše Deens. DeeheuÙee ceeefmekeâeleerue mebheeokeâerÙe efueKeeCe ns DeeheuÙee DeeÙeg<Ùeeleerue heg{erue JeešÛeeueermee"er ceeie&oMe&keâ "jCeejs Demeles. mebleebveer kesâuesues GheosMe Je meÅe heefjefmLeleer ÙeeÛee leeUcesU yejesyej meeOetve JeeÛekeâeuee pes nJes les ceeie&oMe&ve efceUle Demeles. ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ÛÙee ØeLece Debkeâeheemetve meg¤ Demeuesues meoj cnCepes ßeer iegueeyeyeeyeepeeRÛeer peerJeveer ns JeeÛeleevee iegueeyeyeeyeebÛes mebhetCe& peerJeve Gueie[le peeles. ÙeeÛes mebkeâueve keâ¤ve Meyoeble ceeb[CÙeeÛes keâeÙe& ßeer. Guneme Deeoešs keâjerle Deensle. ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâ efnboer Je ceje"erle ØekeâeefMele nesle DemeuÙeeves ceje"erletve efnboerle Yee<eeblej keâjCes ns cees"s efpekeâjerÛes keâece nesles. leer peyeeyeoejer cebgyeF&leerue megØeefmeæ he$ekeâej Je Yeòeâerceeiee&leerue uesKekeâ ßeer. Sme.heer. ÙeeoJe ns heej hee[le Deensle. ceeefmekeâ ØekeâeefMele nesle Demeleevee meJe& mebheeokeâerÙe ceb[Ueves Skeâceleeves "jefJeues nesles keâer ceeefmekeâele Heâòeâ ßeer iegueeyeyeeyeepeeRyeöueÛe ceeefnleer DemeeJeer. keâesCeer pej yeeyeebÛÙee veeJeeÛee iewjHeâeÙeoe IesTve lÙeeÛee GheÙeesie keâjCeej Demeleerue lej lÙeebÛes uesKe, ceeefnleer DeeheCe ØekeâeefMele keâjCeej veener Je les Depetve peheues Deens Je heg{sner pehele jent. ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâ ØekeâeefMele keâjCÙeele Ùesle Demeleevee DepetveheÙeËle keâesCeleerner peeefnjele efkebâJee osCeieer mJeerkeâejueer vemetve DeeheCe efouesuÙee ØesceeJejÛe ns ceeefmekeâ DeefJejle Ûeeuet Deens. Heâòeâ DeeheCe

HeâjJejer 2014

he=‰ 16


ßeer iegueeye heg<he meYeemeo nesCes Je Flejebvee meYeemeo keâjCes SJe{er peyeeyeoejer DeeheuÙeeJej Deens. lemesÛed ØekeâeefMele keâjCÙeemee"er efueueevegYeJe hee"efJeCes nsefn lesJe{sÛe cenlJeeÛes Deens. YeejleeÛÙee keâeveekeâesheNÙeeletve nesCeeNÙee JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebÛÙee meesnàÙeeÛeer ceeefnleer Je Heâesšes ØekeâeefMele nesle DemeuÙeecegUs meJe& Yeòeâebvee ÙeeÛeer ceeefnleer efceUle Demeles. ÙeeÛes meJe& ßesÙe ceeefnleer Je Heâesšes hee"efJeCeejs meYeemeo Ùeebvee peeles. DeewjbieeyeeoÛes mebheeokeâerÙe ceb[UeÛes meYeemeo ßeer. efovesMe osMecegKe Ùeebveer Ùee keâeceele ceesueeÛes keâeÙe& kesâues Deens Je les keâjerle jenCeej ÙeeÛee ceuee efJeÕeeme Deens. meOÙee les Øeke=âleer DemJeemLeecegUs IejerÛe Deensle. ceer meJe& iegueeyeheg<he heefjJeejeleHexâ JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeeRvee efJevebleer keâjlees keâer, efovesMe osMecegKepeeRvee ueJekeâj yejs keâ¤ve ßeer iegueeyeheg<heÛÙee mesJesle hegvne ¤pet keâjeJes. ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ meg¤ PeeuÙeeheemetve meJe&Ûed Yeòeâ Skeâceskeâebmeesyele pees[ues peele Deensle. lÙeebÛeer megKe– og:Kes meJeeËvee keâUle Deensle. ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ Ûes oesve efnjs ieceeJeues Deensle. [e@. ßeer. DecejveeLe yeeueeØemeeo pewve, meeiej ceOÙeØeosMe DeeefCe efoiebyej meeUs DeCCee heešerue Deewjbieeyeeo Ùeebvee iegueeyeheg<he heefjJeejeleHexâ YeeJehegCe& ßeOoebpeueer. ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâemee"er pÙeebveer pÙeebveer DevegYeJe, keâefJelee meeefnlÙe hee"efJeues lÙeebÛes DeeYeej ceeveeJes lesJe{s keâceer Deensle. ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâ Dee@efHeâmeceOeerue iegueeyemesJekeâ ßeer. meefÛeve ceeleeW[keâj, ßeer megYee<e efMebo DeeefCe meew. n<ee&ueer cne$es Ùeebvee ueeKees OevÙeJeeo ! lÙeeÛeØeceeCes meJe& meYeemeoebÛes efveÙeefcele ØeceeCes kebâhÙetšjJej Dehe[sš keâjCeejs efv eefKeue meemeJe[s, De#ejpegUCeer Je ÚheeF&Ûes ceesueeÛes keâeÙe& keâjCeejs ßeer. efJeveeÙekeâ ØeYegosmeeF&, ßeer. mebpeÙe Iegies (DeemJeeo ØekeâeMeve), ßeer. jepet mejoejpeer ÙeebÛes DeeYeej DeeefCe pÙeebÛÙeecegUs ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ hetCe& nesT Mekeâle veener les ßeer. Deeuces[e oeoe Je mebheeefokeâe meew. pÙeesleer Deeuces[e ÙeebÛes ue#e ue#e DeeYeej. 50 Ûes 500 Debkeâ nesJees DeeefCe ner hejbheje DeMeerÛe Ûeeuet jenes nerÛe ßeer iegueeyeÛejCeer ØeeLe&vee ! ßeer. ØeMeeble DebkegâMejeJe, cegbyeF&

yeÌ{lee ieÙee iegueeye keâejJeeb ‘‘ßeer iegueeyeheg<he’’ keâe 50 Jeeb Debkeâ ØekeâeefMele nesves pee jne nw Fmekeâe Deevebo Deemeceeb ceW mecee veneR hee jne nw ~ ’’FJeuesmes jeshe ueeefJeÙesues Éejer ~ leÙeeÛee Jesuet iesuee ieieveeJejer ~~’’ Fme keâneJele keâer lejn ner ‘‘ßeer iegueeyeheg<he’’ keâer keâeefle& efvejblej yeÌ{leer jns Deewj Ùen ceeefmekeâ ueeKeeW hee"keâeW lekeâ DeefJeuebye hengbÛelee jns Ùener iegueeyeÛejCeeW ceW ØeeLe&vee nw ~ 2009 kesâ Dekeäštyej cenerves ceW ßeer Deeuces[e oeoe kesâ Iej iegueeyeyeeyeepeer kesâ Yeòeâ ßeer. mebpeÙe osmeeF& keâer yesšer keâer ueive heef$ekeâe osves Iej ieÙee Lee ~ leye oeoe kesâ Iej hej henues mes ner ßeer. ØeYegosmeeF&, ßeer. Guneme Deeoešs Deewj ßeer. $Ùebyekeâ Jee. nsues GheefmLele Les ~ yeeleÛeerle kesâ oewjeve ner Ùen efJe<eÙe efvekeâuee keâer JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâe Skeâ ceeefmekeâ ØekeâeefMele nesvee yengle pe¤jer nw ~ leye heue Yej keâer Yeer osj efkeâS efyevee ceeveveerÙe Deeuces[e oeoe ves menceefle peleeF& Deewj Fme keâeÙe& kesâ efueS DeeJeMÙekeâ cebpetefjÙeeW Deewj Devegceefle kesâ efueS efouueer he$e Yespee Deewj 24 efomebyej, 2009 keâes nceW ceeefmekeâ heef$ekeâe ØekeâeefMele keâjves mebyebOeer he$e efceuee ~ 25 efomebyej, 2009 keâes meomÙelee DeefYeÙeeve Meg¤ nes ieÙee; Deewj 5 peveJejer, 2010 keâes ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ keâe ØeLece Debkeâ ØekeâeefMele nes ieÙee ~

HeâjJejer 2014

he=‰ 17


ßeer iegueeye heg<he ØeLece heg<he Flevee megboj Deewj peevekeâejerhetCe& Lee efkeâ meomÙeeW keâer mebKÙee yeÌ{veer Meg¤ nes ieF& ~ DeeJejCe he=‰ hej ßeer. efceefuebo efMebheer keâer keâuee mes meekeâej Ûeej Oeece Deewj mece#e keâcej hej neLe Oejs KeÌ[s cesjs iegueeye efJeúue...mee#eele JeboveerÙe yeeyeepeer oMe&ve os jns Les ~ efmeæsMJej meble ßeer iegueeyeyeeyeepeer kesâ Dece=le JeÛeve Deewj meYeer peeefle, Oece&, hebLe kesâ YeòeâeW keâes ngS efoJÙe DevegYeJe SJeb mce=efleÙeeb ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceW ØekeâeefMele nes jns Les ~ Ssmes ceW YeòeâeW keâes ngS ueerueevegYeJeeW keâe meb«en keâjvee yengle cenlJehetCe& keâeÙe& Lee ~ Fme keâece ceW b"eCes Yeòeâceb[ue, ceOÙeØeosMe Yeòeâceb[ue, DeebOeÇØeosMe Yeòeâceb[ue, Deewjbieeyeeo Yeòeâceb[ue keâe DecetuÙe Ùeesieoeve nw ~ Deheves ceeefmekeâ keâer mebheeokeâerÙe ceW peerJeve keâer Deeieeceer ieefleefJeefOeÙeeW keâe ceeie&oMe&ve keâjves Jeeues owJeerÙe lelJe meceeefnle nesles nQ ~ mebleeW kesâ GheosMe Deewj Jele&ceeve heefjefmLeefleÙeeW keâe DelegueveerÙe leeuecesue efye"ekeâj hee"keâeW keâes efoJÙe ¤he mes Ssmeer meece«eer efceueleer nw, pees peerJeve-heLe hej melele Gvekeâe ceeie&oMe&ve keâjleer nw ~ Ùen keânves ceW keâesF& DeefleMÙeesefòeâ veneR nesieer efkeâ YeòeâpeveeW keâes pees ÛeeefnS neslee nw Jen ceeie&oMe&ve mJeÙeb ner mebheeokeâerÙe uesKeeW kesâ ceeHe&âle efceue peelee nw ~ Ùen Skeâ efoJÙe JÙeJemLee keâe hegKlee ØeceeCe nw ~ ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ kesâ ØeLece Debkeâ mes Meg¤ DeeuesKe ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâer mebef#ehle peerJeveer keâes heÌ{les meceÙe JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâe mecetÛee peerJeve Ûeefj$e pesnve ceW lewjves ueielee nw ~ Fmekeâe mebkeâueve keâj MeyoeW keâer ceeuee efhejesves keâe keâeÙe& ßeer. Guneme Deeoešs keâj jns nQ ~ ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâ efnboer Deewj ceje"er ceW ØekeâeefMele nesves kesâ keâejCe ceje"er mes DeeuesKeeW keâe efnboer ceW ¤heeblejCe keâjvee cenlJehetCe& keâeÙe& nw, efpemes cegbyeF& kesâ he$ekeâej Deewj Yeefòeâceeie& mes mebueive uesKekeâ ßeer. Sme.heer. ÙeeoJe keâj jns nQ ~ ceeefmekeâ ØekeâeMeve kesâ oewjeve mecemle mebheeokeâerÙe ceb[ue ves Skeâcele mes leÙe efkeâÙee efkeâ ceeefmekeâ ceW efmeHe&â ßeer iegueeyeyeeyeepeer mes mebyebefole meece«eer keâe meceeJesMe nesiee ~ Ùeefo JeboveerÙe yeeyee peer kesâ veece keâe DevegefÛele ueeYe uesves keâer efkeâmeer keâer cebMee nesieer, lees Ssmes uesKe, peevekeâejer nce ØekeâeefMele veneR keâjWies ~ Deepe lekeâ nceves Ùen Øeefleyeælee keâeÙece jKeer nw Deewj jKeWies ~ ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâ ØekeâeefMele keâjves kesâ ØeLece efove mes Deye lekeâ nceves efkeâmeer Yeer lejn keâe efJe%eeheve Deewj DeeefLe&keâ menÙeesie mJeerkeâej veneR efkeâÙee nw; Deewj efmeHe&â Deehemes efceue jns Øesce keâer hetbpeer mes ner Fme ceeefmekeâ keâe efvejblej ØekeâeMeve peejer nw ~ Deehe hej efmeHe&â meomÙe yeveves Deewj meomÙe yeveeves keâer efpeccesoejer Yej nw ~ Fmekesâ DeueeJee Deehekesâ DevegYeJeeW mes DevÙe ueesieeW keâes Yeer ØesjCee efceues Deewj iegueeye pÙeesefle keâe ØekeâeMe IejIej hengbÛes Fmekesâ efueS yesno pe¤jer nw efkeâ Deehe meYeer Deheves Deewj Deheves heefjefÛeleeW kesâ DevegYeJeeW keâe meb«en keâj nce lekeâ hengbÛeeSb ~ Yeejle kesâ keâesves-keâesves ceW DeeÙeesefpele nesves Jeeues JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer kesâ GlmeJeeW keâer peevekeâejer Deewj lemJeerjW ØekeâeefMele keâer peeleer nQ leeefkeâ meYeer YeòeâeW keâes Fvekeâer peevekeâejer efceue mekesâ ~ Fmekeâe meeje ßesÙe peevekeâejer Deewj Heâesšes Yespeves Jeeues meomÙeeW keâes peelee nw ~ Deewjbieeyeeo kesâ mebheeokeâerÙe ceb[ue kesâ meomÙe ßeer. efovesMe osMecegKe ves Fme keâeÙe& ceW DecetuÙe menÙeesie efoÙee nw ~ Fme keâeÙe& keâes Jes melele peejer jKeWies cegPes hetje efJeMJeeme nw ~ efHeâueneue leefyeÙele "erkeâ ve nesves kesâ keâejCe Jes Iej hej nQ ~ ceQ mecemle iegueeyeheg<he heefjJeej keâer

HeâjJejer 2014

he=‰ 18


ßeer iegueeye heg<he Deesj mes JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer mes cebieue keâecevee keâjlee ntb efkeâ ßeer. efovesMe osMecegKepeer MeerIeÇ mJemLe neW Deewj ßeer iegueeyeheg<he keâer mesJee ceW hegve: lewveele neW ~ ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ Meg¤ nesves mes meYeer Yeòeâpeve Skeâ otmejs mes pegÌ[ jns nQ ~ Gvekesâ megKe-ogKe mes meYeer heefjefÛele nes jns nQ ~ Ssmes ner ßeer iegueeyeheg<he kesâ oes nerjs nceves Kees efoS nQ ~ [e@.ßeer. DecejveeLe yeeueeØemeeo pewve, meeiej ceOÙeØeosMe Deewj ßeer. efoiebyej meeUs DeCCee heeefšue, Deewjbieeyeeo keâes iegueeyeheg<he heefjJeej keâer Deesj mes YeeJehetCe& ßeæebpeefue ~ ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâ kesâ efueS eqpevneWves DevegYeJe, keâefJelee meeefnlÙe Øesef<ele efkeâS nQ Gvekeâe efpelevee DeeYeej ceevee peeS keâce nw ~ JeneR ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâ Dee@efHeâme kesâ iegueeyemesJekeâ ßeer. meefÛeve ceeleeW[keâj, ßeer. megYee<e efMebos Deewj meew.n<ee&ueer cne$es keâes ueeKees OevÙeJeeo ~ Fmeer lejn meYeer meomÙeeW keâe efJeJejCe kebâhÙetšj hej efveÙeefcele Dehe[sš keâjves Jeeues ßeer. efveefKeue meemeJe[s, Meyo mebÙeespeve Deewj ÚheeF& keâe DecetuÙe keâeÙe& keâjves Jeeues ßeer. ØeYegosmeeF&, ßeer. mebpeÙe Iegies (DeemJeeo ØekeâeMeve), ßeer. jepet mejoejpeer keâe DeeYeej; Deewj efpevekesâ DecetuÙe menÙeesie kesâ efyevee ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâ hetCe& veneR nes mekeâlee Ssmes nceejs ßeer. Deeuces[e oeoe Deewj mebheeefokeâe meew. pÙeesleer Deeuces[e keâe keâesefš-keâesefš DeeYeej ~ 50 keâe 500 Debkeâ nes Deewj Ùen keâejJee Ûeuelee jns Ùener ßeer iegueeye ÛejCeeW ceW ØeeLe&vee nw ~ efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed. heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

ßeer. ØeMeeble DebkegâMejeJe, cegbyeF&

ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe ØelÙe#e DevegYeJe

(efnboer)

yeele meve 2008 keâer nw ~ meve 2008 ceW cesjer yeeyeepeer keâer ke=âheemes Meeoer ngF& ~ efHeâj yeeyeepeer keâer ke=âhee mes cesjs ÙeneB 2011 ceW Skeâ yeÛÛee ngDee pees pevce uesves kesâ henues ner ieYe& ceW ner Kelce nes ieÙee Lee ~ yeeyeepeerkesâ ke=âheemes ceW oo& ceW efmeHe&â yeeyeepeer keâe veecemcejCe keâj jner Leer Deewj cegPes yeeyeepeerkesâ efmeJee kegâÚ Yeer vepej veneR Dee jne Lee ~ leye yeeyeepeer ves cegPehej yengle ye[er ke=âhee keâer Deewj Jen hesš ceW ceje ngDee yeÛÛee Iejhej ner vee@ce&ue nes ieÙee ~ cesjs memegjpeer keâe yeeyeepeer hej yengle pÙeeoe efJeÕeeme nw ~ hejbleg Ùen meye nesves kesâ keâejCe cesjs Iej ceW yengle ogKe keâe ceenewue Úe ieÙee Lee ~ meYeer heefjJeejJeeues ogKeer Deewj Goeme Les ~ leYeer 28 veJecyej, 2011 ceW yeeyeepeer keâer heeuekeâer vejefmebieie[ mes meeiej DeeÙeer leYeer ceQ Yeer 5 efomebyej keâes ceneYeb[ejs kesâ efove meeiej ieÙeer ~ je$eer keâe meceÙe Lee Deewj nce ueesie Yeb[eje keâj oceesn Jeeefheme Deeves efkeâ meesÛeves ueies leye efkeâmeer JÙeòeâerves heeueKeer ceW mes Skeâ veeefjÙeue G"eÙee Deewj cesjer Peesueer ceW [eue efoÙee Deewj cesjs ieYe& ceW efHeâj yeÛÛee £keâ ieÙee ~ efHeâj ceW oceesn ceW Fueepe kesâ efueS [e@keäšj kesâ heeme ieÙeer ~ leye cegPes efkeâmeerves Ùen keâneB efkeâ legce Dehevee Fueepe meeiej ceW Ûeewkeâmes peer kesâ ÙeneB hej keâjJeeDees ~ leye ceQ meeiej Deeßece hengBÛeer Deewj yeeyeepeer kesâ oMe&ve keâj nce [e@. Ûeewkeâmes kesâ ÙeneB Fueepe kesâ efueS ieÙeer ~ [e@. Ûeewkeâmes ves meesvees«eeHeâer kesâ efueS keâneB ~ meesvees«eeHeâer ceW Ùen helee Ûeuee efkeâ DeYeer kegâÚYeer veneR nw leye ceQ Deewj cesjs heefjJeejJeeues Goeme nes ieS ~ uesefkeâve [e@. Ûeewkeâmes ves 10 efove yeeo efHeâj mes efoKeeves keâes keâneB Deewj nce 10 efove yeeo efHeâj yeeyeepeer kesâ Deeßece hengBÛes ~ Deeßece ceW yeeyeepeer mes efJevebleer keâer efkeâ, yeeyeepeer Fme yeej meye kegâÚ DeÛÚe nes ~ leye cesjer otmejer meesvees«eeHeâer ngF& Deewj yeeyeepeer keâer ke=âhee mes Ùen helee Ûeuee efkeâ cesjs ieYe& ceW yeÛÛee nw ~ Deewj efHeâj cesje Fueepe Ûeeuet nes ieÙee ~ nce peye Yeer

HeâjJejer 2014

he=‰ 19


ßeer iegueeye heg<he oceesn mes meeiej Fueepe kesâ efueS peeles leye henues yeeyeepeer kesâ Deeßece peeles Deewj DeeMeerJee&o uesles efHeâj ne@efmhešue peeles ~ Fmeer lejn keâye veew ceefnves efvekeâue ieÙes helee Yeer vee Ûeuee ~ Fmekesâ yeeo 7 Jes ceen ceW eflemejer meesvees«eeHeâer ngF& efpemeceW 10 Deòetâyej efkeâ ef[uesJnjer keâer leejerKe oer ~ cesjer ef[uesJnjer keâne keâjJeeF& peeS Ùen meesÛekeâj cesjer meeme yengle pÙeeoe hejsMeeve nesves ueieer ~ leYeer efkeâmeermes yeele keâjves hej GvneWves nceW 3 efove henues meeiej Deeßece peeves keâes keâneB ~ uesefkeâve ceW 4 leejerKe keâes ner meeiej Deeßece Ûeueer ieF& ~ meeiej Deeßece hengBÛeles ner cesje oo& ieeÙeye nesie ieÙee Deewj efHeâj nce yeeyeepeer keâe DeeMeerJee&o ueskeâj ne@efmhešue ieÙes ~ leye [e@keäšj ves yeÛÛee ye[e nesves kesâ keâejCe cegPes Dee@hejsMeve keâjeves kesâ efueS keâneB ~ leye ceW hejsMeeve nesves ueieer Deewj yeeyeepeer mes efJevebleer keâer efkeâ, cesje yeÛÛee DeÛÚs mes vee@ce&ue nes peeS ~ ceW Deeßece ceW ner £keâ ieF& ~ 8 leejerKe keâer megyen ceneue#ceer keâe efove Lee Deewj megyen mes ner cesje Lees[e–Lees[e hesš oo& nes jne Lee ~ nce Meece keâes yeeyeepeer keâer Deejleer keâj Øemeeo ueskeâj nce ne@efmhešue hengBÛes ~ leye [e@keäšj ves keâneB efkeâ Ùeefo megyen lekeâ vee ngDee lees Dee@hejsMeve keâj oWies ~ leye cegPes jele 11.30 hej yengle peeoe oo& nesves ueiee ~ ceW yengle peesj–peesj mes yeeyeepeer keâe veece hegkeâej jner Leer ~ Gmekesâ yeeo oo& peeoe ye{ peeves hej cegPes ef[uesJnjer £ce ceW ues peeÙee ieÙee ~ Deewj cesjer meeme keâes yeenj £keâves keâes keâneB ~ leye cesjer meeme yengle peeoe Ieyeje ieF& ~ Jen Yeer efmeHe&â yeeyeepeer keâe veece mcejCe keâj jner Leer ~ leYeer Gvekesâ meeceves DebOesjemee Úe ieÙee ~ Gme DebOesjs ceW GvnW Ùen Snmeeme ngDee efkeâ, keâesF& meHesâo meeÙee Devoj ieÙee ~ leYeer GvnW yeÛÛes kesâ jesves efkeâ DeeJeepe megveeF& oer Deewj efHeâj GvnW veme& mes Ùen helee Ûeuee efkeâ Gvekesâ Iej ceW Skeâ ue#ceer mJe£he yesšer keâe pevce ngDee nw ~ leye GvneWves yengle peesj mes peÙe iegueeyeyeeyee keâneB ~Ùen megve JeneB Ke[s meYeer ueesiees ves peesj mes peÙe iegueeyeyeeyee keâneB ~ yeeyeepeer keâe cesjs peerJeve ceW Ùen meyemes ye[e Deewj henuee DevegYeJe nw ~ DevegYeJekeâlee& : meew. Je<ee& efJeÕekeâcee&, oceesn

50 Jee Debkeâ ØekeâeefMele nesle Demeleevee... meJe&ØeLece vetleve Je<ee&ÛÙee meJeeËvee MegYesÛÚe ! vegkeâlÙeeÛe ceePÙee PeeuesuÙee Yeer<eCe DeheIeeleeletve ceer he.het. iegueeyeyeeyeepeeRÛÙee ke=âhesves Je DeeheCeeb meJeeËÛÙee ØeeLe&vescegUsÛe ueJekeâj yeje nesJet Mekeâuees Deens, meJeeËÛes ceve:hetJe&keâ DeeYeej. ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâeÛee 50 Jee Debkeâ DeeheuÙee neleer he[Ceej Deens ner KejesKejÛe DeeheCeeb meJeeËmee"er HeâejÛe DeefYeceeveeÛeer iees° Deens. ns meJe& menpe MekeäÙe nesles Deens DeeojCeerÙe oeoemeensye, meew. leeF&meensye Deeuces[e Je lÙeebÛÙee keâeÙee&ueÙeeleerue meJe& šerceÛÙee DeLekeâ heefjßeceeletve. DeeheCe meJeeËveer lÙeebÛes DeeYeej keâmes ceeveeJes ns keâUle veener, keâejCe he.het. iegueeyeyeeyeepeeRÛee Heâej cees"e KeefpeveeÛe DeeheCeeb meJeeËmee"er GheueyOe keâ¤ve efouee Deens. KejesKej DeeheCe meJe& YeeiÙeJeeve Deenesle keâer, DeeheCe ¢ee Ssefleneefmekeâ iees°erÛes mee#eer nesle Deenesle. ceeies efo[ Je<ee&hetJeea pesJne DeeojCeerÙe oeoemeensyeebveer ßeer iegueeyeheg<he ceeefmekeâekeâ[s ÙesCeeNÙee YeòeâeÛÙee DevegYeJeeÛee Dee{eJee IesleuÙeeveblej cegbyeF&n tve ßeer. ØeMeeble Debkegâ MejeJeebÛee ceuee pesJne Heâesv e Deeuee keâer, ßeer iegueeyeheg<he ceeefmekeâ ueJekeâjÛe yebo keâjCeej. ns Ssketâve Heâej cees"e OekeäkeâeÛe yemeuee. DeeojCeerÙe oeoemeensyeebvee HeâesveJe¤ve DeeheCeeb meJeeËÛÙee Jeleerves ceeefmekeâemee"er ueeieCeejs YeòeâebÛes DevegYeJe keâceer he[Ceej veenerl e Demes DeeÕeemeve efoues. oeoemeensyeebveer megæe lÙeeuee Devegceesove efoues. ceeefmekeâeÛes Jeeef<e&keâ Megukeâ ¤. 100 cnCepes DeeheCeebme ne Deveceesue Debkeâ Heâòeâ 8.50 ¤heÙeele IejheesÛe efceUlees. pÙeeÛÙee cegKehe=‰eÛeerÛe efkebâcele lÙeentve efkeâleer peemle Demeles, ¢eeÛee ÚheeF&Ûee KeÛe& oghheš Deens. lejern er DeeheCeeb meJeeËm ee"er mesJ esÛes ›ele cnCetve

HeâjJejer 2014

he=‰ 20


ßeer iegueeye heg<he oeoemeensye ne Debkeâ ØekeâeefMele keâjleensle. lej ceie DeeheCe efveoeve ceeefmekeâeÛÙee Jeeef<e&keâ Jeie&CeerÛes vegleveerkeâjCe/ veJeerve meYeemeo veeWoCeer keâjeJeer ner efJevebleer. DeeheuÙee heefjmejele yeeyeepeeRÛee SKeeoe keâeÙe&›eâce nesle Demesue Je efleLes meJe& Yeòeâ Skeâef$ele nesle Demeleerue lej lÙee keâeÙe&›eâceele YeòeâebÛes meomÙelJe mJeerkeâe¤ve cegbyeF& keâeÙee&ueÙeele keâUJeeJes. lemesÛed ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâ DeefJejle Ûeeuet jneJes efnÛe Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛÙee ÛejCeer ØeeLe&vee. ßeer efovesMe osMecegKe, Deewjbieeyeeo

ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe

(ceje"er)

DeeceÛes iegueeyeyeeyee ceer heeb[tjbie ieJeF& Je veejeÙeCe ieJeF& Deecner oesIes yebOet. DeeceÛee pevce Dee[ieeJeÛee, ßeer meble iepeeveve cenejepeebÛes hejceYeòeâ ßeer Yeemkeâj cenejepeebÛes meceeOeer Demeuesues ieeJe. ßeer meble iepeeveve cenejepeebveer keâesj[Ÿee efJeefnjerme heeCeer DeeCeuesues ieeJe. ßeer Yeemkeâj cenejepeebveer keâesj[Ÿee efJeefnjerme heeCeer DeeCeuesuee Ûecelkeâej heentve Mesleer ceUe mees[tve meblemebie Oejuee. lemesÛe ceer heeb[tjbie Je veejeÙeCe, DeeceÛÙee ùoÙeeleerue keâesj[Ÿee efJeefnjerme hetpÙe ßeer iegueeyeyeeyeebveer ke=âhesÛee Peje ueeJetve YeòeâerÛee ceUe HegâueefJeuee. Deepener Deecner lÙeebÛesÛe ke=âheeÚ$eeble Deeveboele Deenesle. heg{s DeeceÛes De[ieeJeJe¤ve Deekeâesšuee ueneve Demeleevee mLeueeblej Peeues. Deekeâesšuee ceePes ceeJemeepeer osJe Yeòeâ nesles. lÙeebÛee yejeÛe cees"e efMe<Ùe heefjJeej neslee. Yepeve–efkeâle&ve keâjeÙeÛes. meble ßeer iegu eeyeyeeyee osJe DemeuÙeeÛes lÙeebveerÛe meebefieleues. Deecner ceeJemeepeeru ee mees[tv e meble ßeer iegueeyeyeeyeekeâ[s Yepeveeme peeT ueeieuees. JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebÛee Deekeâesšuee keâeÙe&›eâce neslee. lÙeebÛes YepeveeÛes keâeÙe&›eâceeble Deecner oesIes iesuees. ceeieeJetve ceeJemeepeerheCe Deeues. keâeÙe&›eâceeme heefjefÛele meJe&ßeer efJeúue Deehhee, mebYeepeer Deehhee, yeyeve Deehhee, GYeÙelee keâesueles heleer–heeflve ceuekeâehetj Je Yepeveceb[Uer nesleer. keâeÙe&›eâceeme DeekeâesšÛeer pevelee yengmebKÙesves npej nesleer. keâeÙe&›eâce je$eer yejeÛe GefMeje Deešesheuee. mekeâeUer keâesueles DeeF&me hetpÙe yeeyee cnCeeues ceeB DeeheCe heeb[tÛes Iejer peeT. keâesueles DeeF& keâener yeesueuÙee veener nmetve SJe{sÛe cnCeeuÙee ’keâeÙe ceebieeÛÙee Iejer peelee’. ceeB ner heesj efoJeme–je$e ceePesyejesyej Demeleele. lÙeebÛes Iejer iesues heeefnpes. Ûesnje efomet veÙes cnCetve DeeF&ves še@Jesueves [eskesâ Peeketâve Iesleues. efMeJeepeer veiejele veoerÛes heefuekeâ[sÛe jenleele. veoeruee heeCeer heCe keâceerÛe Deens. ns Ssketâve ceer meble yeeyeebvee cnCeeuees ceuee Mejce Jeešles legcneuee Iejer vÙeeÙeuee. legceÛeer mesJee ke⤠Mekeâle veener. Peeshe[erle keâener KeeÙeuee heCe osT Mekeâle veener. DeeheCe ceePes Iejer Ùeslees cnCeeues lÙeeleÛe ceuee meceeOeeve efceUeues. lejer hetpÙe yeeyee ceePes Peeshe[erle Deeues. ceePeer ceeÙe ceues efJeÛeejs nsÛe JnÙe keâejs iegueeyeyeeyee. ÙeeÙeÛÙeeÛe mebie je¢eles keâejs. ceer nes cnCeeuees. Iejele nej, Hetâue, iegueeue, Goyeòeer keâenerÛe veJnles. mJeeiele kesâues veener. hetpÙe yeeyee ceuee cnCeeues let ceeÙeues efJeÛeej legPee pevce keâesCelÙee ef"keâeCeer Peeuee. ceer ceeÙeues cnCeeuees ceeB cene pevce keâesCelÙee ef"keâeCeer Peeuee les oeKeJe. ceeÙeves ceuee Skeâe keâesheNÙeele vesues cnCeeueer ¢ee ef"keâeCeer legcne pevce Peeuee. efleLes yeesševes ieesue keâe{uee. ceeÙeueskeâ meceesj Deeuees. hetpÙe yeeyee ceuee IesJetve Peeshe[erle efHeâjues. (heeve 23 hene....)

HeâjJejer 2014

he=‰ 21


ßeer iegueeye heg<he

iegueeyeÚeÙesle efoOeueer Dece=leJeÛeves ßeer iegueeyeheg<heebÛeer iegbefHeâueer Yeòeâebveer megceves ueeieues iegueeyeyeeyeebÛes OÙeeve efJemejues meejs Yetkeâ Deved leneve Yeefòeâ Øesce Deved melmebie Yeòeâebvee efouee leÙeebveer melceeie& DeeefCe Deevebo yeeyeebveer keâeÙe& kesâues meceeve ØeyeesOeveeÛes Deved Keesotve keâe{ues cetU DebOeßeæsÛes JÙemeveebheemetve kesâueer DeveskeâebÛeer cegòeâer megKeer mebmeejeÛeer meebefieleueer ueeskeâebvee Ùegòeâer mebkeâškeâeUer YeòeâeÛÙee nekesâuee OeeJeues leeveeF&veboveeÛÙee ¤heeves YeòeâùoÙeer efmLejeJeues yeeyeebveer oeKeefJeuee ceeie& njer veeceeÛee mebosMe efouee megKe, Meebleer Deved ØesceeÛee DeMee yeeyeebÛeer ieeJeÙeeme efkeâleea heefJe$e Deens ner meefÛÛeoevebo cetleea megiebOeeheefj pehemeves Deekeâejueer ieeJeÙeeme iegueeyekeâerleea iegueeyeheg<hes meekeâejueer iegueeyeÚeÙesle efoOeueer Dece=leJeÛeves ßeer iegueeyeheg<heebÛeer iegbefHeâueer Yeòeâebveer megceves heVeeMeerÛeer Gcej iee"ueer heg<heebveer ueerueevegYeJe Deved mce=leer Gueie[ueer Yeòeâebveer heVeemeeJes heg<he meekeâejleevee neslees yeng Deevebo Gueie[le peeleerue ueeskeâebvee Ùeeletve meefÛÛeoevebo DeMeerÛe nesJees iegueeyeheg<he Je=æer nerÛe ceveer FÛÚe megJeCe& iegueeyeheg<he ceeefmekeâeuee Deecneb YeòeâebÛÙee neefo&keâ neefo&keâ MegYesÛÚe meew. ceeOegjer {JeUs, cegKÙeeOÙeeefhekeâe %eeveheer" efJeÅeeueÙe, "eCes

HeâjJejer 2014

he=‰ 22


ßeer iegueeye heg<he (heeve 21 Je¤ve....)

keâesheNÙeele iesues Je ieesue kesâuesuÙee ef"keâeCeer legPee pevce PeeuÙeeÛes cnCeeues. ceuee Dee§eÙe& Jeešues, ¢eebveer les ef"keâeCe keâmes DeesUKeues. ceer legPeer pevceleejerKe Je Je<e& meebiet Mekeâlees. ceer Kes[JeU Yee<esle yeeyeebvee yeesueuees, yeehhee let ceues osJeÛe Yesšuee vee. ceues Deelee legcnerÛe meebYeeUe. Deepe ceePes JeÙe 84 Je<ee&Ûes Deens. Deepener lesÛe ceuee meebYeeUle Deensle. DevegYeJekeâlee&: ßeer. heeb[tjbie ieJeF&, Deekeâesš

ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe ØelÙe#e DevegYeJe

(efnboer)

ceQ heeb[gjbie ieJeF& Je veejeÙeCe ieJeF&; nce oesveeW YeeF& nQ ~ nceeje pevce Dee[ieebJe ceW ngDee ~ Fmeer ieebJe ceW meble ßeer iepeeveve cenejepe kesâ hejceYeòeâ ßeer Yeemkeâj cenejepe keâer meceeefOe nw ~ Ùener Jen ieebJe nw peneb ßeer meble iepeeveve cenejepe ves metKes kegâSb keâes heeveer mes ueyeeueye keâj Deheveer F&MJejerÙe meòee keâe mee#eelkeâej YeòeâpeveeW keâes keâjeÙee ~ ßeer Yeemkeâj cenejepe ves metKes kegâSb ceW heeveer ueyeeueye osKe Kesleer-yeejer ÚesÌ[keâj melmebie keâer jen hekeâÌ[ ueer ~ Fmeer lejn nce YeeFÙeeW (heeb[gjbie Je veejeÙeCe) kesâ ùoÙe kesâ metKes kegâSb ceW hetpÙe ßeer iegueeyeyeeyeepeer ves ke=âhee keâe Pejvee ØeJeeefnle keâj Yeefòeâ keâe mebmeej hegef<hele-heuueefJele efkeâÙee ~ Deepe Yeer nce Gvekeâer ke=âhee keâer ÚeÙee ceW Deevebo mes nQ ~ yeeo ceW yeÛeheve kesâ efoveeW ceW nce De[ieebJe mes Deekeâesš Dee ieS ~ Deekeâesš ceW cesjs ceewmee osJeYeòeâ Les ~ Gvekeâe keâeHeâer yeÌ[e efMe<Ùe heefjJeej Lee ~ Yepeve-keâerle&ve keâjles Les ~ GvneWves ner yeleeÙee efkeâ meble ßeer iegueeyeyeeyee mee#eele YeieJeeve nQ ~ nce ceewmeepeer keâes ÚesÌ[keâj meble ßeer iegueeyeyeeyeepeer kesâ heeme Yepeve ceW peeves ueies ~ JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâe Deekeâesš ceW keâeÙe&›eâce Lee ~ Gvekesâ Yepeve keâeÙe&›eâce ceW nce oesveeW Yeer ieS ~ yeeo ceW ceewmeepeer Yeer DeeS ~ keâeÙe&›eâce ceW GheefmLele heefjefÛeleeW ceW meJe&ßeer efJeúue Deehhee, mebYeepeer Deehhee, yeyeve Deehhee, GYeÙelee keâesueles heefle–helveer ceuekeâehegj Je Yepeveceb[ueer Leer ~ keâeÙe&›eâce ceW Deekeâesš keâer pevelee yeÌ[er leeoeo ceW GheefmLele Leer ~ keâeÙe&›eâce keâe osj jele meceeheve ngDee ~ megyen JeboveerÙe yeeyeepeer ves keâesueles DeeF& mes keâne efkeâ nce heeb[g kesâ Iej peeSbies ~ keâesueles DeeF& ves kegâÚ veneR keâne yeme nbmeles ngS fme eHe&â Flevee yeesueerb efkeâ keäÙee cebielee kesâ Iej peeles nQ ~ JeboveerÙe yeeyeepeer ves keâne efkeâ ceeb Ùes yeÛÛes jele-efove cesjer mesJee ceW leuueerve jnles nQ, Fvekesâ Iej peevee ÛeeefnS ~ Ûesnje efoKeeF& ve heÌ[s FmeefueS DeeF& ves leewefueS mes efmej {bkeâ efueÙee ~ efMeJeepeer veiej ceW nce veoer kesâ Gme Deesj jnles Les ~ veoer ceW heeveer keâce jnlee nw ~ meye megveves kesâ yeeo ceQves JeboveerÙe yeeyeepeer mes keâne efkeâ Deehekeâes Iej ues peeves ceW cegPes Mejce Dee jner nw ~ Deehekeâer mesJee {bie mes veneR keâj mekeâlee ~ PeeWheÌ[er ceW kegâÚ Keeves kesâ efueS Yeer veneR os mekeâlee ~ Deehe ves cesjs Iej Deeves keâer yeele keâner yeme Fmeer mes cegPes meceeOeeve efceue ieÙee nw ~ uesefkeâve JeboveerÙe yeeyeepeer nceejer PeeWheÌ[er ceW heOeejs ~ cesjer ceeb ves hetÚe efkeâ keäÙee Ùener iegueeyeyeeyee nQ ~ FvneR kesâ meeLe jnles nes ~ ceQves neb keâne ~ Iej ceW nej, Hetâue, iegueeue, Deiejyeòeer kegâÚ Yeer veneR Lee ~ mJeeiele veneR efkeâÙee ~ hetpÙe yeeyeepeer ves cegPemes keâne efkeâ Deheveer ceeb mes hetÚes, legcneje pevce keâneb ngDee ~ ceQves ceeb mes keâne efkeâ cesje pevce keâneb ngDee, cegPes Jen peien efoKeeDees ~ ceeb cegPes Iej kesâ Skeâ keâesves ceW ues ieF& Deewj Gbieueer mes peceerve hej Iesje yeveeles ngS yeleeÙee efkeâ legcneje pevce Ùeneb ngDee Lee ~ Fmekesâ yeeo JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer DeeS Deewj cesjs meeLe meejer PeeWheÌ[er ceW Ietces ~ Fme oewjeve Jes PeeWheÌ[er kesâ Gme keâesves ceW Yeer ieS, peneb cesjer ceelee

HeâjJejer 2014

he=‰ 23


ßeer iegueeye heg<he ves Gbieueer mes ieesuee yeveekeâj cesjs pevce keâe mLeeve yeleeÙee Lee; leye JeboveerÙe yeeyeepeer ves "erkeâ Gmeer peien keâes efoKeeles ngS keâne efkeâ legcneje pevce Ùeneb ngDee Lee ~ cegPes yeÌ[e DeeMÛeÙe& ngDee efkeâ JeboveerÙe yeeyeepeer ves Gme peien kesâ yeejs ceW kewâmes peeve efueÙee ~ leye JeboveerÙe yeeyeepeer ves keâne efkeâ ceQ legcnejs pevce keâer leejerKe Deewj Je<e& Yeer yelee mekeâlee ntb ~ ceQves Deheveer ieebJe keâer Deece yeesueÛeeue keâer Yee<ee ceW keâne efkeâ JeboveerÙe yeeyeepeer Deehekesâ ¤he ceW cegPes mee#eele YeieJeeve efceue ieS nQ ~ Deye Deehe ner cegPes mebYeeefueS ~ Deepe cesjer Gceü 84 Je<e& nw ~ Deepe Yeer cegPes JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer ner mebYeeue jns nQ ~ DevegYeJekeâlee&: ßeer. heeb[gjbie ieJeF&, Deekeâesš

efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed. heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

ßeer mebl e Kee[s yeeyee Devebl eele efJ eefueve JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebÛee DeeMeeaJeeo ueeYeuesues DeeefCe JeboveerÙe yeeyeepeeRÛes hejceYeòeâ ßeer meble Kee[s cenejepe Ùeebvee efoveebkeâ 8 peevesJeejer, 2014 jespeer keâebpetjceeie&, cegbyeF& ÙesLes iegueeyeDee%ee Peeueer. ßeer mebl e Kee[s yeeyee osn ¤heeves pejer Deepe DeeheuÙeeceOÙes vemeues lejer DeeheuÙee YeòeâebÛÙee, efMe<ÙeebÛÙee ùoÙeele Deelce¤heeves Jeeme keâjerle Deensle. ÙeesiesÕejmJe¤heer YeieJeeve iegueeyeyeeyeebveer npeejes ueeskeâebmeceesj meebefieleues nesles keâer, Kee[s yeeyeebvee ceePee DeeMeeaJeeo Deens. JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebveer meebefieleuÙeeØeceeCesÛe lÙeebÛÙee veeceeÛeer heleekeâe IesTve MesJešÛÙee ÕeemeeheÙeËle Kee[s yeeyeebveer keâeÙe& kesâues. meble iegueeyeyeeyee Ûeefj$e, heesLeer, nefjhee", mleJeve, ceefn cee, meeLe& Yepeveiebiee, meodieg¤bÛeer heeTues, mebleke=âhesÛes DeYebie, heefjmemheMe&, hejceeLe& ØeJesMe Jeiewjs Deveskeâ «ebLemeece«eer leÙeej kesâueer. meneMesÛÙeeJej Yepeves efuentve lÙeebvee mebieerle efoues. DeMee ceeOÙeceebletve JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebÛÙee veeJeeÛee ØeÛeej kesâuee Je Deveskeâ Yeòeâebv ee iegueeyeyeeyeepeeRÛes oMe&ve Ie[efJ eues. melmebie mLeeheve keâ¤ve lÙeeÛÙee Deveskeâ ef"keâeCeer MeeKee meg¤ kesâuÙee. Ùe%eÙeeie, efJeOeer›eles, Deveg‰eves, GheJeeme, efleLee&šves Deeoer hegCÙeØeo iees°eRkeâ[s PegkeâuesuÙee efJe<eÙeemeòeâ ceveeuee F&Õejekeâ[s JeUefJeues. DebOeßeæe, JÙemeveeOeerve ueeskeâebvee mJekeâle&JÙeeÛeer peeCeerJe keâ¤ve osJetve meledceeiee&keâ[s JeUefJeues, heehe–hegCÙeeÛee heie[e otj mee¤ve megKe–og:Keele DeeveboeÛeer iees[er efvecee&Ce kesâueer. meble ns osn¤heeves DeeheuÙeele vemeues lejer, DeveskeâebÛÙee nekesâuee SkeâeÛeJesUer OeeJetve Ùesleele. lÙeebÛes ns keâeÙe& DeKeb[ Ûeeuet jenes. ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ heefjJeejeleHexâ ßeer meble Kee[s cenejepeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer...

HeâjJejer 2014

he=‰ 24


ßeer iegueeye heg<he

legjKes[e ÙesLes meble iegueeyeyeeyee ÛejCe heeogkeâe ceneslmeJe meesceJeej efoveebkeâ 6 peevesJeejer, 2014 jespeer ßeeRÛÙee heeogkeâe Deeieceveeefveefceòe mJeeiele cenesl meJe DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeuee. legjKes[e ÙesLes mebpeerJe kegâceej efovekeâj mejesos Je lÙeebÛÙee heefjJeejekeâ[tve DeeÙeespeve keâjCÙeele Deeues nesles. efoveebkeâ 6 peevesJ eejer, 2014 jespeer mekeâeUer 8 Jeepelee ßeeR Û Ùee heegokeâebJej ceneDeefYe<eskeâ keâjCÙeele Ùes T ve heeogkeâebÛeer heeueKeerceOÙes mLeehevee keâ¤ve YeJÙe ef c ejJeCet k eâ ieeJeele keâe{CÙeele Deeueer. Ùee efcejJeCetkeâerÛes ieeJeele HegâueebÛeer GOeUCe keâ¤ve mJeeiele keâjCÙeele Deeues. mekeâeUer 11 Jeepelee Yeòeâ cesUeJÙeeÛes GodIeešve cee.ßeer. meesvetceecee YeeefšÙee, DeOÙe#e– keâešsue mebmLeeve, cee.ßeer. %eevesÕejYeeT Gcekeâ, DeOÙe#e– šekeâjKes[e mebmLeeve, cee.ßeer. heer.Sme. oelekeâj meensye, cee.ßeer. efceefuebo efKe[eakeâj, cee.ßeer. ceveesnj YeeT, cee.ßeer. [e@. efMeJeepeerjeJe heešerue, [eJejJee[er, cee.ßeer. ßeerceeve jsueskeâesšueer Ùee ceevÙeJejebÛÙee MegYenmles keâjCÙeele Deeues. lÙeeveblej mJe. ßeer. efoiebyej DeCCee meeUs, Deewjbieeyeeo, mJe.ßeer. megYee<eYeeT ye[iegpej, meekeâUer (peUieebJe Keeb.), mJe.ßeer. YewÙÙee ceecee (keâeshejieebJe), mJe.ieb.Yee. FbogyeeF& mehekeâeUs (legjKes[e) Ùeebvee ßeæebpeueer JeenCÙeele Deeueer. lÙeeveblej keâeÙe&›eâceeme meg¤Jeele nesTve Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛes Deeuesues mJeevegYeJe Je °eble keâLeveeÛee keâeÙe&›eâce Peeuee. lÙeeJesUer YeòeâieCeebvee ceOetve cee. ßeer. Sve.Jner. heešerue peUieebJe, cee. ßeer. legkeâejece heešerue, hebÛekeâ. cee.ßeer. JÙebkeâšYeeT heešerue, Kes[ieebJe, cee.ßeer. legkeâejeceYeeT ceeUer, peUieebJe, Ùeebveer lÙeebÛes DevegYeJe JÙeemeheer"eJej JÙeòeâ kesâues. lÙeeveblej cee.ßeer. meesvetceecee YeeefšÙee Ùeebveer megæe yeeyeebÛÙee keâeÙee&yeöue oesve Meyo meebefieleues Je ßeer. Heer.Sme. oelekeâj meensye Ùeebveer megæe Deeheues DevegYeJe Yeòeâebmeceesj ceeb[ues. lÙeeveblej keâešsue mebmLeeve ÙesLeerue YepeveeÛee keâeÙe&›eâceeves GheefmLele Yeòeâebvee ceb$ecegiOe kesâues. lÙeevebl ej onernb[er Heâes[CÙeeÛee keâeÙe&›eâce Jejerue meJe& ceevÙeJejebÛÙee nmles heej hee[CÙeele Deeuee Je YeeefJekeâebvee keâeuÙeeÛÙee ØemeeoeÛes Jeešhe kesâues. Ùee meJe& keâeÙe&›eâceeÛes meg$emebÛeeueve ßeer. Heer.Sme. oelekeâj meensye Ùeebveer kesâues. JÙeJemLeeheveemee"er De¤Ce YeešerÙee, OejCeieebJe, ieewjJe mejesos, heueeMe Ke[eakeâj, ÙeebÛes menkeâeÙe& ueeYeues Je ceneØemeeo efJelejCe JÙeJemLesmee"er veJeogiee& efce$eceb[U, ßeerjece efce$e ceb[U, Ùee YeeefJekeâebveer heefjßece IesJetve ßeeRÛÙee heeogkeâebÛes DeeieceCe ceneslmeJe ÙeMemJeer kesâuee.

HeâjJejer 2014

he=‰ 25


ßeer iegueeye heg<he

meble ßeer iegu eeyeyeeyee mesJ ee Deeßece, veeiehetj melmebie ne@ueÛes leLee YeòeâefveJeemeeÛes Jeemleghetpeve meceejbYe ßeer meble iegueeyeyeeyee mesJee Deeßece ÙesLes melmebie ne@u e Je Yeòeâ efveJeemeeÛes 8000 Ûeew. HeâtšeÛeer Fceejle yeebOeCÙeele Deeueer Demetve lÙee JeemlegÛÙee leUcepeuÙeeÛes yeebOekeâece hetCe& Peeues Deens. Ùee yeebOekeâeceeme Skeâ keâesšer hebÛeJeerme ueeKe ¤heÙes KeÛe& Peeuesuee Deens. melmebie ne@ue Je Yeòeâ efveJeemeeÛes leUcepeuÙeeÛee Jeemleghetpeve meceejbYe 23.1.14 jespeer DeeÙeese fpele keâjCÙeele Deeues nesles. Jeemleghetpeve Je nJeve MeeŒeesòeâ heæleerves keâjCÙeele Deeues. meoj nJeve hetpeveeÛee keâeÙe&›eâce 12 les 3 JeepesheÙeËle mebheVe Peeuee. lÙeeveblej JeemlegMeebleer meceejbYe Je osCeieer oejebÛes mJeeiele keâjCÙeele Deeues. Ùee meceejbYeeme ØecegKe DeefleLeer cnCetve DeeojCeerÙe meesvetceecee YeeefšÙee, ßeer meble iegueeyeyeeyee mebmLeeve, keâešsue, ßeer %eevesÕej Gcekeâ, DeOÙe#e ßeer meble iegueeyeyeeyee mebmLeeve, šekeâjKes[e, ßeer. vebotYeeT heeueebotjkeâj, Menehetj Yeb[eje, ßeer. JÙebkeâšYeeT efnjs, Yeesuesyeeyee peJeenj veiej, Yeb[eje, ßeer. yeeyeemeensye GòejJeej, meeF&yeeyee mebmLeeve, veeiehetj ns GheefmLele nesles. ßeer meble iegueeyeyeeyee mesJee Deeßece, veeiehetjÛes ßeer. jeceoemepeer meesvekegâmejs, DeOÙe#e Ùeebveer ØeemleeefJekeâ Yee<eCe kesâues. lÙeele DeeßeceeÛeer Peeuesueer Øeieleer DeeefCe heg{s nesCeeNÙee keâeceeÛeer ¤hejs<ee meebefieleueer. lÙeeveblej meJe& ØecegKe ceevÙeJejebveer DeeMeeaJeeo Je MegYesÛÚe efouÙee. ØecegKe osCeieeroej ßeer. MeefMekeâeble ÙeeoJe, ßeerceleer megefMeueeyeeF& meesvekegâmejs, ßeerceleer efmeleeyeeF& De«eJeeue, ßeer. mebefohe obos, DeeoeRÛee melkeâej keâjCÙeele Deeuee. lÙeeveblej 6 JeepeuÙeeheemetve ceneØemeeoeÛes efJelejCe keâjCÙeele Deeues. Ùee keâeÙe&›eâceeuee peJeUheeme 600 les 700 Yeòeâebveer GheefmLeleer ueeJetve keâeÙe&›eâceeÛeer MeesYee Jee{efJeueer. keâeÙe&›eâceeÛes mebÛeeueve [e@. GòecejeJe legjCekeâj Ùeebveer kesâues. keâeÙe&›eâce heej hee[CÙeekeâefjlee efJeÕemle ßeer. ÛebõMesKej DeeoceCes– GheeOÙe#e, ßeer. Deveble jeJeleue– GheeOÙe#e, ßeer. ceveesnjjeJe ÛeJneCe– meefÛeJe, n<e&o jeÙeÛee– menmeefÛeJe DeeefCe efJeÕemle– ceoveoeme Kesleeue, YeeueÛebõ meeJepeer, ßeer velLegpeer jeskeâ[s, ßeer %eevesÕej ceesne[erkeâj, ßeer. OevebpeÙe jeJeleue leLee Yeòeâ ßeer. efueueeOej [eWiejs, ØeYeekeâj jeTle, lespejece ceesne[erkeâj, oeoejece jeTle, efveyeebjles, keâehemes Meeefue«eece Heâjkeâmes, FlÙeeoer Yeòeâebveer DelÙeble cesnvele keâ¤ve keâeÙe&›eâce ÙeMemJeer kesâuee. Je=òemebkeâueve: ßeer. jeceoemepeer meesvekegâmejs, DeOÙe#e, meble iegueeyeyeeyee mesJee Deeßece, veeiehetj

ceeÛe& ceefnvÙeele meepejs nesCeejs keâeÙe&›eâce

16.03.14 nesUer heewefCe&cee / meble ßeer iegueeyeyeeyee hegCÙeefleLeer, keâešsue 18.03.14 meble legkeâejece yeerpe– meble ßeer iegueeyeyeeyeepeeRÛeer meceeOeer hegCÙeefleLeer, efmeæsÕej meble ßeer iegueeyeyeeyee meceeOeer cebefoj, šekeâjKes[e ceesjs–DecejeJeleer 22.03.14 ßeer SkeâveeLe<e‰er– hew"Ce Jeeef<e&keâeslmeJe

HeâjJejer 2014

he=‰ 26


ßeer iegueeye heg<he

HeâjJejer 2014

he=‰ 27


ßeer iegueeye heg<he

ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe ØelÙe#e DevegYeJe

HeâjJejer 2014

he=‰ 28

(efnboer)

Feb2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you