Page 1

ßeer iegueeye heg<he

efomebyej 2012

he=‰ 1


ßeer iegueeye heg<he

efomebyej 2012

he=‰ 2


ßeer iegueeye heg<he ogÜX{ída g§V lr Jwbm]]m]mOtMr A_¥VdMZ{, Vg{M gd©M² Y_©,OmVr d [§WmVrb ^º$m§Zm Amb{b{ obbmZw^d d ñ_¥Vr dJ¡a{ gmohË`mZ{ ZQ>b{b{ _mogH$.

mebheeefokeâe - meew. pÙeesleer efpeceer Deeuces[e (cegbyeF&) mebheeokeâerÙe meuueeieej ceb[U [e@. $Ùebyekeâ Jee. nsues (DecejeJeleer, ceneje°^) ßeer. Guneme ieesefJebo Deeoešss (cegbyeF&) ßeer. ØeMeeble DekegbâMejeJe (cegbyeF&) ßeer. jepeWõefmebn meesnsue (jepet mejoejpeer) ßeer. efJeveeÙekeâ ke=â<Ceepeer ØeYegosmeeF& (cegbyeF&)

[e@. DecejveeLe yee. pewve (meeiej-ce.Øe) ßeer. MÙeece meesveer (meeiej-ce.Øe) ßeer. mebpeerJe Demeešer (oceesn-ce.Øe) ßeer. mebefohe Demeešer (oceesn-ce.Øe)

ßeer. efovesMe osMecegKe (Deewjbieeyeeo) ßeer. efJeÅeeOej Iees[Keebos (veeiehetj) ßeer. efceueeRo efMebheer (hegCes) ßeer. DeMeeskeâ Yeesues (Yeb[eje-ceneje°^) ßeer. pemeJebleefmebie "eketâj (meeiej-ce.Øe)

cegbyeF& keâeÙee&ueÙe ØecegKe : ßeer. meefÛeve ceeleeW[keâj àH$meZ ñWi d aoO. Am°o\$g : JU{e oZdmg, ñdm. dra gmdaH$a _mJ©, à^mX{dr, _w§]B©-400 025. Q{>br\°$·g : 022-24229922 B©-_{b : gulabpushpa@gmail.com, gulabpushpaphoto@gmail.com

(_mogH$ _yë` é. Xhm dmof©H$ _yë` é. e§^a) e-magazine & website : www.santgulabbaba.com

A§V a§J mebheeokeâerÙe (ceje"er - efnboer) .......................................................... 4-5 mebheeokeâerÙe meuueeieej ceb[UeÛes ceveesiele (ceje"er – efnboer)...........................6-8 ßeer iegueeyeyeeyeebÛeer peerJeveer (ceje"er - efnboer) (ßeer. Guneme Deeoešs) ...............10-12 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (Deceesue "eWyejs) ................... 15 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (ÙeMeesoe ieeJe[s) ................... 16 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (ØeMeeble DekegbâMejeJe) ...........17-18 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (ceje"er - efnboer) (efJeveeso jeceveeLe efMebheer) .......19-20 ßeer iegueeyeyeeyeebÛes ØelÙe#e DevegYeJe (efnboer) (mJehvee Mecee&) ............................... 22 meceeÛeej ................................................................................ 23 Ùee Debkeâele ØeefmeOo PeeuesuÙee meeefnlÙeeMeer mebheeefokeâe mencele DemesueÛe Demes veener. meJe& keâeÙeosMeerj yeeyeeRmee"er cegbyeF& nsÛe keâeÙe&#es$e jenerue.

efomebyej 2012

he=‰ 3


ßeer iegueeye heg<he

&& g§[mXH$r` &&

(ceje"er)

efvemeiee&ceOes Deveskeâ Ûe›esâ Demeleele lemesÛe $e+legbÛesner Ûe›eâ Demeleele. ’ceie vescesefÛe Ùeslees heeJemeeUe’ ner cnCe megæe Lees[ŸeeHeâej Heâjkeâeves melÙe Deens. Ùee Ûe›eâeceOes Lees[eHeâej pejer efyeIee[ Peeuee lejer lees ceeveJeeuee $eemeoeÙekeâ "jlees. efvemeiee&ceOÙes ner Ûe›esâ DeJÙeenleheCes meg¤ DemeleeveeÛe lÙeeceOes DeeCeKeer Skeâ cenlJeeÛeer Øeef›eâÙee Ie[les cnCepes efvemeiee&Ûee leesue (Balance) meebYeeUCes. Goe. pemes GbojebÛeer mebKÙee Jee{t veÙes cnCetve efvemeiee&ves meeheebÛeer Ùeespevee kesâueer Deens], meeheebÛeer mebKÙee Jee{t veÙes cnCetve cegbietme, Ieej, ie¤[ ÙeebÛeer meesÙe efvemeiee&ves kesâueer Deens. hejbleg meeheeuee heeefnues keâer ceeCetme Ieeye¤ve lÙeebvee ceejlees Je lÙeecegUs meeheebÛeer mebKÙee keâceer nesTve GbojebÛeer mebKÙee Jee{le Deens lÙeecegUs DeVeOeevÙeeÛeer veemee[er nesTve meejer efhekesâ ve° nesle Deensle. efvemeiee&ceOes ØelÙeskeâeÛeer Yetefcekeâe ner "juesueer Je cenlJehetCe& Demeles. leer veerš heej he[ueer lej mebhetCe& efvemeiee&leerue Ûe›esâ Je lÙeebÛee leesue JÙeJeefmLele meebYeeUuee peelees. ceeCetme cee$e mJele:ÛÙee mJeeLee&mee"er ne efvemeiee&Ûee meceleesue efyeIe[JeCÙeeÛee ØeÙelve keâjle Deens. ÙeeÛes ØeecegKÙeeves GoenjCe IÙeeÙeÛes Peeues lej ŒeerYeütCe nlÙee. ne Kethe cees"e pJeueble ØeMve meJe& meceepeeuee Yes[meeJele Deens. DeeceÛÙee JebMeeuee efoJee nJee cnCetve cegueieeÛe Peeuee heeefnpes, ne Kethe cees"e mecepe Je DebOeßeæe ÙeebÛee mecegU veeÙeveeš PeeueeÛe heeefnpes. Ùeemee"er meJe& meeceeefpekeâ mebmLeeyejesyejÛe cegòeâ JÙeemeheer"s, keâe@uespe, efJeÅeeheer", ne@efmhešue Ùee meJeeËveerÛe ne pJeueble ØeMve neleeUeJeÙeeme nJee keâer pesCeskeâ¤ve cegueiee ne JebMeeÛee efoJee ner DebOeßeæe leUeieeUeheemetve {JeUtve efveIeCes Kethe iejpesÛes Deens. megbojMee veJeerve peieele veJeerve peerJeve meg¤Jeele keâjCÙeeme Glmegkeâ Demeuesues yeeU kesâJeU Œeerefuebieer Deens cnCetve mebheJeCÙeeÛee heje›eâce Deveskeâ heeuekeâ [e@keäšjebÛÙee meneÙÙeeves keâjle Deensle. ’kesâJeU cegueieeÛe nJee’ ¢ee efJe<ecelesves DeefKeue ceeveJepeeleer keâuebkeâerle Peeueer. ceeCemeeves nmle#eshe kesâuee veener lej Œeer DeeefCe heg¤<e ÙeebÛÙeeleerue meceleesue efvemeie&le:Ûe jeKeuee peelees. hejbleg mebhetCe& peieeleÛe ceeveJeeÛÙee nmle#esheecegUs ŒeerÙeebÛes ØeceeCe KetheÛe keâceer nesle Ûeeueues Deens. ceeveJeeves Jew%eeefvekeâ yejerÛe Øeieleer kesâueer, Deveskeâ mebMeesOeve kesâues, meeOeves efvecee&Ce kesâueer leer lÙeeÛÙee meesÙeermee"er DeeefCe megKeemee"er. hejbleg lÙeeÛee leesue vewmeefie&keâ leesue efyeIe[JeCÙeemee"er Demesue lej lÙeeÛee GheÙeesie keâeÙe ? Goe. Deuš^emeeTb[ meesvees«eeHeâer ÙeecegUs ieYe&Jeleer ŒeerÛÙee heesšeleuÙee yeeUeÛes Úesšs Úesšs DeJeÙeJe efomet ueeieues DeeefCe lÙeecegUsÛe efuebie ner efomet ueeieues. DeeefCe ŒeerYeügCe nlÙesmee"er veJes megšmegšerle nlÙeejÛe efvecee&Ce Peeues. ÙeeÛes heefjCeece Deepe Je keâener Je<ee&leÛe meJe& meceepeeceOes efometve Ùesle Deensle DeeefCe ÙesleerueÛe Ùeeyeöue mebosn veener. Ùee meJe& Deceeveg<e Øekeâejeuee DeeUe IeeueCÙeemee"er Deveskeâ ØekeâejÛes GheeÙe megÛeefJeues iesues. Goe. efuebie ÛeeÛeCeer keâjCes ne keâeÙeosMeerj iegvne Demetve meJe& efkeäueefvekeâ Je ne@efmhešue Ùeebvee ns keâeÙeosMeerj yebOeve heeUCes

efomebyej 2012

he=‰ 4


ßeer iegueeye heg<he yebOevekeâejkeâ Deens. hejbleg kegâ"ueener GheeÙe lÙeele jeKeuee lejer lÙeeceOes vÙegve keâenerlejer jneCeejÛe DeeefCe cnCetveÛe vegmeles efveÙece, keâeÙeos keâ¤ve ns nesCÙeemeejKes veener lej lÙeemee"er heeuekeâ Je meceepeeleuÙee ueeskeâebÛeer ceeveefmekeâlee DeeefCe DebOe:ßeæe otj nesCÙeeÛeer iejpe Deepe efvecee&Ce Peeueer Deens. KejÛeb Demee yeoue nesF&ue keâe ? mebheeefokeâe meew. pÙeesleer efpeceer Deeuces[e

&& g§[mXH$r` &&

(efnboer)

Ûeuees, efceuekeâj peeve yeÛeeSb; meblegueve yeveeSb meblegueve me=ef° keâe efveÙece nw...efpeme lejn JeerCee kesâ leej pÙeeoe keâmes neW; Ùee efHeâj kegâÚ {erues neW, lees Gmemes mener mebieerle veneR Hetâš mekeâlee; Gmeer lejn me=ef° keâe meblegueve ieÌ[yeÌ[e peeS, lees mebmeej mener ieefle mes veneR Ûeue mekeâlee nw ~ Øeke=âefle ceW Deveskeâ Ûe›eâ nesles nQ; Ssmee ner $e+legDeeW keâe Yeer Dehevee Ûe›eâ neslee nw ~ ‘ceie vescesefÛe Ùeslees heeJemeeUe’ Ùen keâneJele Yeer LeesÌ[s-yengle Deblej mes melÙe ner nw ~ Fme Ûe›eâ ceW LeesÌ[e-yengle Yeer heefjJele&ve ngDee, lees Jen ceveg<ÙeeW kesâ efueS keâ°oeÙekeâ neslee nw ~ Øeke=âefle kesâ Ûe›eâ efveyee&Oe ¤he mes ieefleMeerue jnles nQ, uesefkeâve GveceW Skeâ cenlJehetCe& Øeef›eâÙee nesleer nw Ùeeveer me=ef° keâe meblegueve ~ cemeueve, pewmes ÛetneW keâer mebKÙee no mes DeefOekeâ yeÌ{ves ve heeS, Fmekesâ efueS Øeke=âefle ves meebheeW keâer JÙeJemLee keâer nw ~ meebheeW keâer mebKÙee yeÌÌ{s veneR, Fmekesâ efueS vesJeues, ceesj, ie®Ì[ keâer JÙeJemLee Øeke=âefle ves keâer nw ~ uesefkeâve meebhe keâes osKeles ner ceveg<Ùe YeÙeYeerle neskeâj GvnW ceej [euelee nw; Deewj FmeefueS meebheeW keâer mebKÙee keâce nesves mes ÛetneW keâer mebKÙee yeÌ{ jner nw ~ efpemekesâ Ûeueles DeVe-OeevÙe keâe veeMe neskeâj HeâmeueW Ûeewheš nes jner nQ ~ Øeke=âefle ceW nj efkeâmeer keâer Yetefcekeâe leÙe nw, pees Deheves Deehe ceW yesno cenlJehetCe& nw ~ Fme Yetefcekeâe keâe mener {bie mes efveJee&n nes lees mebhetCe& me=ef<š keâe Ûe›eâ Deewj meblegueve yejkeâjej jnlee nw ~ ceveg<Ùe Deheves efvepeer mJeeLe& kesâ efueS me=ef° kesâ meblegueve mes ÚsÌ[ÚeÌ[ keâj jne nw ~ Fmekeâe Skeâ Dence GoenjCe nw keâvÙee YeütCe nlÙee ~ Ùen pJeueble mecemÙee meceepe ceW veemetj yevekeâj KeÌ[er nw ~ nceejs JebMe keâe efÛejeie jesMeve jns, FmeefueS ueÌ[keâe ner nesvee ÛeeefnS, Ùen yengle yeÌ[er ieueleHeânceer Deewj DebOeefJeMJeeme nw, efpemekeâe mecetue veeMe nesvee pe¤jer nw ~ Fmekesâ efueS meYeer meeceeefpekeâ mebmLeeDeeW kesâ meeLe ner mJeleb$e JÙeemeheer"eW, ceneefJeÅeeueÙeeW, efJeMJeefJeÅeeueÙeeW, DemheleeueeW keâes Skeâ meeLe Deekeâj Fme DeJeOeejCee keâes Kelce keâjvee nesiee efkeâ ueÌ[keâe ner JebMe keâe efÛejeie ØeppeJeefuele jKe mekeâlee nw ~ Fme henue keâer yesno pe¤jle nw ~ Fme megboj mebmeej ceW veS peerJeve keâe ØeejbYe keâjves keâes Glmegkeâ ieYe& keâvÙee keâe nw, yeme Fmeer keâejCe mes keâF& heeuekeâ [e@keäšjeW keâer meneÙelee mes YeütCe keâes meceehle keâj osves keâe efIeveewvee ke=âlÙe keâjles nQ ~ ‘efmeHe&â ueÌ[keâe

efomebyej 2012

he=‰ 5


ßeer iegueeye heg<he ÛeeefnS’ Fme efJe<ecelee ves mecemle ceeveJe peeefle keâes keâuebefkeâle efkeâÙee nw ~ ceveg<Ùe Ùeefo DeÌ[biee ve [eues lees Øeke=âefle mJeÙeb m$eer-heg®<e keâe meblegueve yeveeS jKeleer nw ~ uesefkeâve mecemle mebmeej ceW ceveg<ÙeeW kesâ nmle#eshe kesâ Ûeueles efŒeÙeeW keâer mebKÙee yesno keâce nesles pee jner nw ~ ceveg<Ùe ves yengle Jew%eeefvekeâ Øeieefle keâer nw, DeveskeâeW mebMeesOeve efkeâS nQ, meeOeveeW keâe efvecee&Ce efkeâÙee nw, lees efmeHe&â Deheveer megefJeOee Deewj megKe kesâ efueS ~ uesefkeâve Fmemes Ùeefo me=ef° keâe meblegueve ØeYeeefJele neslee nes, lees Gmekeâe GheÙeesie keäÙee nw ? cemeueve, Deuš^emeeTb[ meesvees«eeHeâer kesâ Ûeueles ieYe& ceW efmLele YeütCe kesâ Úesšs-Úesšs DeJeÙeJe efoKeves ueies Deewj Fmeer kesâ Ûeueles efuebie Yeer mhe° nesves ueiee ~ Deewj ceevees keâvÙee-YeütCe nlÙee kesâ efueS veÙee DelÙeeOegefvekeâ nefLeÙeej lewÙeej nes ieÙee ~ Fmekeâe efJejerle heefjCeece mecemle meceepe ceW efoKe jne nw Deewj efoKeeF& oslee jnsiee, Fmemes Fvekeâej veneR efkeâÙee pee mekeâlee ~ Fve meejs Deceevegef<ekeâ ke=âlÙeeW hej DebkegâMe ueieeves kesâ efueS keâF& lejn kesâ GheeÙe efkeâS ieS nQ, cemeueve efuebie hejer#eCe keâes keâevetveve DehejeOe Ieesef<ele efkeâÙee ieÙee nw Deewj efkeäueefvekeâeW SJeb DemheleeueeW keâes DeefveJeeÙe& ¤he mes Fmekeâe heeueve keâjves keâer meKleer ueeF& ieF& nw ~ uesefkeâve keâesF& Yeer GheeÙe efkeâS peeSb, lees GveceW kegâÚ ve kegâÚ meWOe ueieeS peeves keâer iegbpeeFMe jn peeleer nw, FmeefueS efveÙece-keâevetve keâe meeWše Yeebpekeâj Fme Deceevegef<ekeâ ke=âlÙe keâes hetCe&le: jeskeâe veneR pee mekeâlee ~ Fmekesâ efueS lees DeefYeYeeJekeâeW Deewj meceepe kesâ ueesieeW keâer ceeveefmekeâlee Deewj meceepe ceW JÙeehle ¤efÌ{ÙeeW SJeb DebOeefJeMJeeme keâe otj nesvee pe¤jer nw ~ Ùen yeoueeJe Deepe kesâ meceepe keâer meyemes yeÌ[er pe¤jle nw ~ meÛecegÛe Ssmee yeoueeJe nes heeSiee keäÙee ? mebheeefokeâe meew. pÙeesleer efpeceer Deeuces[e

mebheeokeâerÙe meuueeieej ceb[UeÛes ceveesiele ef[meWyej 2012 Ûee Debkeâ ØekeâeefMele keâ¤ve DeeheuÙee neleer osleevee mebheeokeâerÙe meuueeieej ceb[Ueuee ceve:hetJe&keâ Deevebo nesle Deens. veesJnWyej 2012 heÙeËle SketâCe 35 Debkeâ ØekeâeefMele Peeues Je ef[meWyejÛee ne 36 Jee Debkeâ. ns meJe&&Ûed Debkeâ ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâeÛes keâuee efoioMe&keâ ßeer efceefuebo efMebheer Ùeebveer keâueelcekeâlesves JeboveerÙe ßeer iegueeyeyeeyee ÙeebÛÙee efJeefJeOe YeeJecegõe Demeuesueer cegU ÚeÙeeefÛe$es (Heâesšes) ÙeebÛee Jeehej keâ¤ve meekeâejuesueer cegKehe=‰s, meJe&Ûed meYeemeoebmee"er heJe&CeerÛe "jueer. Deveskeâ meYeemeoebveer Je lÙeebÛÙee heefjJeejebveer ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâeÛeer cegKehe=‰s øesâce keâ¤ve DeeheuÙee meb«ener pehetve "sJeuÙeeÛes Deecnebuee ØelÙe#e Yesštve, HeâesveÉejs efkebâJee he$eeves keâUefJeues Deens . lÙeecegUs ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâeÛÙee ØekeâeMeveeÛes meeLe&keâ Peeues Demes Jeešles. ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ meekeâejCÙeemee"er pÙeebveer pÙeebveer menkeâeÙe& kesâues lÙeebÛes cevehetJe&keâ DeeYeej. ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ ØekeâeefMele keâjCÙeemee"er uesKeve meeefnlÙe Yejhetj ØeceeCeele pecee nesle Demeles, hejbleg ceeefmekeâeÛes cegU Gefæ° meble ßeer iegueeyeyeeyeepeeRÛes Ûeefj$e, Dece=leJeÛeves Je Yeòeâebvee Deeuesues efueueevegYeJe ØekeâeefMele keâjCes ns Deens. lÙeecegUs Flej ueefueleuesKeve efkebâJee keâeJÙe ØekeâeefMele kesâues peele veener.

efomebyej 2012

he=‰ 6


ßeer iegueeye heg<he efmeæsÕej meble ßeer iegueeyeyeeyeepeeRÛeer Dece=le JeÛeves, lemesÛed meJe&Ûed Oece&, peeleer Je hebLeebleerue Yeòeâebvee Deeuesues efueueevegYeJe Je mce=leer ÙeebÛeer osJeeCe IesJeeCe ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâeÉejs meJe& YeòeâebheÙeËle heesnesÛeJeeJeer, lemesÛed ns ceeefmekeâ ’’ßeer iegueeye heg<he’’ heefjJeejeÛes "House Magazine" Demes mJe¤he "sJeeJes lÙeecegUs keâesCelesner peeefnjeleoej Je osCeieeroej ÙeebÛÙeemeesyele ceeefmekeâeyeeyele ceoleerÛee JÙeJenej DeeheCe "sJeuee veener. lÙeecegUs veececee$e ¤.100/- ner Jeeef<e&keâ Jeie&Ceer meJe& meYeemeoebveer YejeJeer ner veweflekeâ peyeeyeoejer Deens Ùee peeCeerJesletve Heâòeâ meYeemeoebceeHe&âleÛe ns ceeefmekeâ ÛeeueJeeJes ne efJeÛeej lÙeeceeies Deens. Jeb. yeeyeepeeRÛÙee meJe& Yeòeâebvee Deeuesues ueerueevegYeJe keâceer vemetve, meJe& Yeòeâebveer mJele:ntve efuentve ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâekeâ[s hee"efJeCÙeeyeeyeleÛeer Goeefmevelee Je DeuheØeeflemeeo lemesÛe Dee"JeCeerves ceeefmekeâeÛeer veececee$e Jeeef<e&keâ Jeie&Ceer ¤.100/- JesUsle ve YejCes lemesÛed lÙeeyeeyele ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâeÛÙee keâeÙee&ueÙeekeâ[tve JesUesJesUer HeâesveÉejs mebheke&â keâ¤ve Dee"JeCe keâ¤ve osTvemegæe meYeemeoebkeâ[tve oeKeefJeCÙeele Deeuesueer DeveemLee FlÙeeoer keâejCeebcegUs ns ceeefmekeâ yebo ve keâjlee keâener keâeU efJeßeebleer IÙeeJeer keâe ? ÙeeÛee efJeÛeej keâjCes meJe&Ûed mebheeokeâerÙe meuueeieej ceb[Ueuee iejpesÛes Jeešues. DeeefCe leMeeØekeâejs mebheeokeâerÙe ceb[Ueves peeie=le meYeemeoebmeesyele Ùeeyeeyele ÛeÛee& kesâueer lÙeeJesUer ¢ee efveCe&ÙeeJej meJeeËveerÛe og:Ke JÙeòeâ kesâues DeeefCe ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ Ûeeuet jneJes Demes Heâesve, F&–cesue Je HesâmeyegkeâJejerue Øeefleef›eâÙee keâeÙee&ueÙeele efceUeuÙee. heCe pej Deeheues Gæer° meeOÙe nesle vemesue, lej DeeheCe ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ Ûeeuet "sJeeJes keâe ? Demee ØeMve efvecee&Ce Peeuee. lesJne meYeemeoebveer peeie=le nesTve Skeâe ceefnvÙeeleÛed, heg{erue mene ceefnves meeefnlÙe hegjsue Flekesâ ueerueevegYeJe hee"Jetve YejIeesme Øeeflemeeo efouee. lÙeele cegKÙe cnCepes meeiej, oceesn, veeiehetj, Deewjbieeyeeo, meesveF& (Denceoveiej) Je DeebOeÇØeosMeÛÙee YeòeâebÛee cees"e Jeeše Deens. lÙeecegUs Deeheues meJeeËÛes DeeJe[les ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ vesnceerØeceeCes Ùeeheg{sner meg¤ jenCeej Deens ne JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeeRÛeeÛe ke=âheeefMeJee&o Deens. ¢ee ceveesieleeÛÙee ceeOÙeceeletve Deecner DeeheCee meJeeËvee efJevebleer keâjlees keâer, DeeheCener DeeheuÙeeuee Deeuesues efueueevegYeJe ØekeâeefMele keâjCÙeemee"er hee"JeeJesle Je Deeheues ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ DeefJejle Ûeeuet "sJeCÙeeme meneÙÙe keâjeJes. lemesÛed DeeheCe Deeheues Jeeef<e&keâ Megukeâ ¤.100/- lJejerle hee"JeeJes. ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâecegUs Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛeer Dece=le JeÛeves lemesÛed mebhetCe& Yeejleele Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛÙee nesCeeNÙee efJeefJeOe keâeÙe&keâceebÛeer ceeefnleer Je lÙee keâeÙe&›eâceebÛes Heâesšes megæe DeeheCeeheÙeËle heesnesÛele Demeleele. lÙeecegUs Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛÙee ceeveJelesÛÙee YeòeâerÛÙee efJeÛeejebÛee ØeÛeej Je Øemeej keâjCÙeemee"er ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ ns Skeâ ØeYeeJeer ceeOÙece "jues Deens. mebheeokeâerÙe meuueeieej ceb[U DeeheCeebme ceveeheemetve efJevebleer keâjles keâer, DeeheCeebme Deeuesues ueerueevegYeJe lemesÛed yeeyeepeeRÛÙee meesyele DeeheuÙee mce=leer DeeheCe lJejerle ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ÛÙee keâeÙee&ueÙeele he$eeÉejs DeLeJee F&–cesue Éejs hee"JeeJesle. lÙeecegUs Jeb. ßeer iegueeyeyeeyeepeeRÛee hegmlekeâ¤heer DeeMeerJee&o DeeheCeebheÙeËle heesnesÛeCÙeeme DeeheCe mee¢eebYetle "jeue DeeefCe ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâeÛee ØeJeeme efvejblej meg¤ jeefnue. Jeb. ßeer iegueeye heg<he ceeefmekeâeÛÙee meYeemeoebme lemesÛed mebhetCe& YeòeâheefjJeejeme yeeyeepeeRÛee ceceleeceF& ØesceU DeeMeerJee&o melele ueeYees efnÛe yeeyeepeeRÛÙee ÛejCeer ØeeLe&vee. DeeheuÙee menekeâeÙee&yeöue hetvne Skeâoe ceve:hetJe&keâ OevÙeJeeo...!!!

efomebyej 2012

he=‰ 7

mebheeokeâerÙe meuueeieej ceb[U


ßeer iegueeye heg<he

mebheeokeâerÙe meueenkeâej ceb[ue keâe ceveesiele ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ keâe efomebyej 2012 keâe Ùen Debkeâ Deehekesâ neLeeW ceW meeQheles ngS ùoÙe ceW Deevebo keâe pJeej G" jne nw ~ Ùen Deevebo pJeej meeOeejCe veneR nw, keäÙeeWefkeâ Fmekeâer lejbieeW keâe œeesle iegueeye cenemeeiej nw ~ ... kewâmee DeodYegle mebÙeesie nw... efomebyej 2012... mebmeej keâer Deeyeeoer keâe Skeâ yengle yeÌ[e efnmmee Fme YeÙe ceW [tye-Gleje jne Lee efkeâ uees...Deye meye kegâÚ Kelce nes peeSiee... kegâÚ YeefJe<ÙeJeòeâeDeeW ves lees 21 efomebyej 2012 keâes ogefveÙee keâer ‘SkeämeheeÙejer [sš’ (Debeflece efleefLe) ner Ieesef<ele keâj oer Leer !...uesefkeâve ceejvesJeeues mes yeÛeeves Jeeuee yeÌ[e neslee nw; [gyeevesJeeues mes leejves Jeeuee yeÌ[e neslee nw; ‘efJeveeMe’ hej ‘me=peve’ ncesMee Yeejer heÌ[lee nw...mejue MeyoeW ceW keânW, lees ‘yegjeF&’ Deewj ‘DeÛÚeF&’ ceW ncesMee ‘36’ keâe DeebkeâÌ[e neslee nw... Deewj peerle ncesMee DeÛÚeF& keâer nesleer nw; melÙe ncesMee efJepeÙeer neslee nw ~ ...Deye peje ieewj HeâjceeFÙes...efomebyej 2012 keâe ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ keâe Ùen Debkeâ ‘36’ Jeeb Debkeâ nw ~... Jener ‘Úòeerme keâe DeebkeâÌ[e’...ogefveÙee mener meueecele nw... nceejs neLeeW ceW ’’ßeer iegueeye heg<he’’ keâe veJeervelece Debkeâ nw...hejce efhelee hejcesMJej ves Deheveer efoJÙe meòee keâer ieJeener oer nw...~ Deye Fme ‘36’ kesâ DeebkeâÌ[s ceW Deehe Skeâ mekeâejelcekeâlee osKe mekeâles nQ...‘3’ Deewj ‘6’ Ùeeveer leerve mes Ún nes peevee... Ùeeveer oesiegCee Øeieefle keâe Øeleerkeâ...Ùen nw meodieg® ke=âhee mes efJeÛeejeW ceW keâeQOeer mekeâejelcekeâlee... Ùen nw ‘iegueeye-ceefncee’...yeme veece mcejCe mes meejs efJeIveeW keâe efJeveeMe...Deewj megjef#ele Oeje hej nj Deesj Hewâuee efoJÙe ØekeâeMe...~ Kewj!...’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ keâe 36Jeeb Debkeâ Deehekesâ neLe ceW nw ~ Deye lekeâ kesâ meejs DebkeâeW kesâ DeeJejCe he=‰eW hej Deeheves JeboveerÙe ßeer iegueeyeyeeyeepeer kesâ efJeefJeOe YeeJecegõe Jeeues ÚeÙeeefÛe$e (Heâesšes) osKes nQ ~ Fmes Deheveer keâueelcekeâlee mes meekeâej efkeâÙee nw ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ kesâ keâuee efoioMe&keâ ßeer efceefuebo efMebheer ves ~ Deveskeâ meomÙeeW Deewj Gvekesâ heefjJeejpeveeW ves ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ kesâ cegKehe=‰eW keâes øesâce keâjJeekeâj meb«eefnle efkeâÙee nw ~ Fmekeâer peevekeâejer DeefOekeâebMe ueesieeW ves ncemes ¤-ye-¤ efceue keâj, Heâesve hej Ùee he$e kesâ peefjÙes oer nw ~ Ssmes ceW efvemmebosn ueielee nw efkeâ ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ keâe ØekeâeMeve meeLe&keâ efmeæ ngDee~ ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ meekeâej keâjves ceW efpeve-efpeve ves menkeâeÙe& efkeâÙee; Gvekeâe lens efoue mes DeeYeej~ ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ ØekeâeefMele keâjves kesâ efueS meeefnlÙe meece«eer Yejhetj ØeceeCe ceW pecee nesles jnleer nw, uesefkeâve ceeefmekeâ keâe cetue GösMÙe meble ßeer iegueeyeyeeyeepeer kesâ Ûeefj$e, Dece=le-JeÛeveeW Deewj YeòeâeW keâes ngS ueerueeDevegYeJeeW keâes ØekeâeefMele keâjvee nw ~ FmeefueS DevÙe ueefuele uesKeve Ùee keâeJÙe keâes ØekeâeefMele veneR efkeâÙee peelee nw ~ efmeæsÕej meble ßeer iegueeyeyeeyeepeer kesâ Dece=le-JeÛeveeW, leLee meYeer Oece&, peeefle Deewj hebLe kesâ YeòeâeW keâes ngS ueeruee-DevegYeJe Deewj mce=efle keâe uesveosve ’’ßeer iegueeye heg<he’’ Éeje meYeer YeòeâeW lekeâ hengbÛes Deewj Ùen ceeefmekeâ ’’ßeer iegueeye heg<he’’ heefjJeej keâer "House Magazine" Ùeeveer ie=n-heef$ekeâe kesâ mJe¤he ceW yejkeâjej jns FmeefueS efkeâmeer efJe%eeheveoelee Ùee oeveoelee mes nceves ceeefmekeâ kesâ meboYe& ceW efkeâmeer lejn keâer ceoo keâe JÙeJenej veneR jKee ~ FmeefueS veececee$e keâe 100 ®heÙes keâe Jeeef<e&keâ meomÙelee Megukeâ meYeer meomÙe YejW Ùen veweflekeâ peJeeyeoejer nw; Deewj Fme DevegYetefle mes efmeHe&â meomÙeeW kesâ ceeHe&âle Fme ceeefmekeâ keâe ØekeâeMeve efkeâÙee peeS Ùen efJeÛeej-YeeJevee nw ~ JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ meYeer YeòeâeW keâes ngS ueeruee-DevegYeJe keâce veneR nw, meYeer YeòeâeW ves mJele: FvnW efueKekeâj ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ keâeÙee&ueÙe lekeâ hengbÛeeves ceW Goemeervelee Deewj DeuheØeeflemeeo meeLe ner Ùeeo mes ceeefmekeâ keâer veececee$e keâer Jeeef<e&keâ meomÙelee Megukeâ 100 ®heÙes keâer OevejeefMe meceÙe mes ve Yejvee, meeLe ner ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ kesâ keâeÙee&ueÙe mes yeejbyeej Heâesve kesâ peefjÙes mebheke&â keâj Ùeeo efoueeves kesâ yeeJepeto meomÙeeW keâer Deesj mes efoKeeF& peeves Jeeueer DeveemLee FlÙeeefo keâejCeeW kesâ Ûeueles Ùen ceeefmekeâ yebo ve keâjles ngS kegâÚ meceÙe efJeßeebefle ueW keäÙee ? Fme hej efJeÛeej keâjvee meYeer mebheeokeâerÙe meueenkeâej ceb[ue keâes pe¤jer ueiee~

efomebyej 2012

he=‰ 8


ßeer iegueeye heg<he Deewj Fme lejn mebheeokeâerÙe ceb[ue ves peeie®keâ meomÙeeW mes Fme yeejs ceW ÛeÛee& keâer Deewj ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ melele Ûeeuet jns Ssmeer Øeefleef›eâÙee Heâesve, F&–cesue Deewj Hesâmeyegkeâ hej Øeehle ngFË ~ uesefkeâve Ùeefo nceeje GösMÙe hetje ve nes jne nes, lees nce ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ Ûeeuet jKeW keäÙee ? Ùen ØeMve G" KeÌ[e ngDee ~ leye meomÙeeW ves peeie®keâ neskeâj Skeâ cenerves ceW ner Deeieeceer Ún cenerveeW kesâ efueS heÙee&hle nes mekeâves efpeleves ueerueeDevegYeJe Yespekeâj lensefoue mes ØeÛeb[ Øeeflemeeo efoÙee ~ FmeceW Keemekeâj meeiej, oceesn, veeiehetj, Deewjbieeyeeo, meesveF& (Denceoveiej) Deewj DeebOeÇØeosMe kesâ YeòeâeW keâe yeÌ[e Ùeesieoeve nw ~ FmeefueS nce meYeer keâes efØeÙe ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ ncesMee keâer lejn Fmekesâ Deeies Yeer Meg¤ jnsieer Ùen Jeb. iegueeyeyeeyeepeer keâe ke=âhee-DeeMeerJee&o nw ~ meYeer %eeveer-OÙeeveer Deewj MeeŒeeW ves Ûeewjemeer ueeKe ÙeesefveÙeeW keâer YetueYeguewÙee Jeeueer Fme me=ef° ceW ‘ceeveJe Ùeesefve’ keâes meJe&ßes‰ ceevee nw ~ Fme ogefveÙee kesâ DejyeeW ceveg<Ùe ‘meewYeeiÙeMeeueer’ nQ efkeâ GvneWves Fme meJe&ßes‰ ceeveJe Ùeesefve ceW peerJeve heeÙee nw... uesefkeâve nce ‘hejce meewYeeiÙeMeeueer’ nQ efkeâ Fme ‘veMJej’ peerJeve ceW nceves JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer kesâ ¤he ceW mee#eele ‘F&MJej’ kesâ oMe&ve efkeâS nQ ~ JeboveerÙe meble ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâer efoJÙe pÙeesefle mes nce iegueeye YeòeâeW keâe peerJeve meoe Deeueesefkeâle nw... Ùegiees-ÙegieeW keâer keâef"ve lehemÙee kesâ yeeo efkeâmeerefkeâmeer keâes Ùen ‘efoJÙe-ke=âhee’ Øeehle nesleer nw ~ me=ef° Deewj MeeŒe ieJeen nQ efkeâ ‘meodieg®’ Deewj ‘ceelee’ kesâ $e+Ce mes keâesF& Gyej veneR mekeâlee... Ssmes ceW nce hejce meewYeeiÙeMeeefueÙeeW keâe hejce keâle&JÙe yevelee nw efkeâ meodieg® keâer ØeYeeJeMeeueer efoJÙe ueerueeDeeW keâe, Gvekesâ heLeØeoMe&keâ peerJeve Ûeefj$e keâe, meekeâej Deewj efvejekeâej ¤he ceW Gvekeâer efoJÙe DevegYetefleÙeeW keâe mešerkeâ Je=òeeble efueKekeâj ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ kesâ keâeÙee&ueÙe lekeâ DeJeMÙe YespeW Ùen Deehe meYeer keâe DeeOÙeeeflcekeâ keâle&JÙe nw; Deewj veweflekeâ efpeccesoejer Yeer ~... peje meesefÛeÙes, Fme keâefueÙegie ceW veece mcejCe ner DeeOeej nw... JeboveerÙe ßeer iegueeyeyeeyeepeer kesâ pees efoJÙe DevegYeJe Deehe nceW Øesef<ele keâjles nQ; Jen ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ kesâ ceeOÙece mes osMe kesâ keâesves-keâesves lekeâ hengbÛelee nw; Deewj nj hee"keâ hej iegueeyeke=âhee yejmeleer nw ~ nceejer JesyemeeFš efJeosMeeW ceW Yeer YeòeâeW lekeâ iegueeye-ke=âhee keâer efoJÙe megJeeme efyeKesj jner nw~ nceeje mebkeâuhe Ùener nesvee ÛeeefnS efkeâ ogefveÙee kesâ nj MeKme lekeâ JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâer efoJÙe ueerueeDeeW keâe melÙe Je=òeeble hengbÛes, leeefkeâ Fme ogefveÙee keâe keâuÙeeCe nes...peiele keâuÙeeCe ner JeboveerÙe yeeyeepeer keâe ue#Ùe Lee; Ùener nceeje Yeer GösMÙe nesvee ÛeeefnS ~ Fme ceveesiele kesâ ceeOÙece mes nce Deehe meYeer mes efJeveleer keâjles nQ efkeâ Deehe Deehekesâ peerJeve ceW ngS ueeruee-DevegYeJe nceW ØekeâeefMele keâjves kesâ efueS YespeW Deewj Deheves ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ keâes DeefJejle Ûeeuet jKeves ceW menÙeesie oW ~ Fmeer lejn Deehe Dehevee 100 ®heÙes keâe Jeeef<e&keâ meomÙelee Megukeâ Yeer MeerIeÇ YespeW ~ ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ kesâ Ûeueles JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer kesâ Dece=le JeÛeve Deewj mecetÛes Yeejle ceW nesves Jeeues JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ keâeÙe&›eâceeW keâer peevekeâejer, Gve keâeÙe&›eâceeW keâer lemJeerj Deewj efJeJejCe Deehe lekeâ hengbÛeles nQ ~ FmeefueS JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer kesâ ceeveJelee kesâ Yeefòeâ kesâ efJeÛeejeW keâe ØeÛeej-Øemeej keâjves kesâ efueS ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ Skeâ ØeYeeJeer ceeOÙece efmeæ ngDee nw ~ mebheeokeâerÙe meueenkeâej ceb[ue Deehemes ceve mes efJeveleer keâjlee nw efkeâ Deehekeâes ngS ueeruee-DevegYeJe Deewj Deheveer mce=efleÙeeW keâe efJeJejCe Deehe MeerIeÇ ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ kesâ keâeÙee&ueÙe ceW he$e DeLeJee F&–cesue kesâ peefjÙes Øesef<ele keâjW ~ Fmekesâ Ûeueles JeboveerÙe ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâe hegmlekeâ¤heer DeeMeerJee&o Deehe lekeâ hengbÛeeves ceW Deehe ceooieej neWies Deewj ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ keâe meHeâj efvejblej peejer jnsiee ~ JeboveerÙe ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ kesâ meomÙeeW leLee mebhetCe& Yeòeâ heefjJeej keâes yeeyeepeer keâe ceceleeceÙeer ØescehetCe& DeeMeerJee&o melele efceuelee jns Ùener yeeyeepeer kesâ ÛejCeeW ceW ØeeLe&vee nw ~ Deehekesâ menÙeesie kesâ efueS Skeâ yeej hegve: lens efoue mes OevÙeJeeo...!!!

mebheeokeâerÙe meueenkeâej ceb[ue efomebyej 2012

he=‰ 9


ßeer iegueeye heg<he

&& d§XZr` Jwbm]]m]mOtMr g§ojßV OrdZr &&(ceje"er) (hetJee&Oe&: Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛÙee DeeosMeevegmeej ßeer jepee ceeUsieeJeer Deeuee Je lÙeeves Jeb. yeeyeepeeRÛeer Yesš Iesleueer. Jeb. yeeyeepeeRveer ßeer jepeeuee henešsÛÙee yeÇÿecegnglee&uee peeies kesâues Je lÙeeuee meebefieleues efkeâ, ’’DeeheuÙeeuee legPÙee ieeJeer peeÙeÛes Deens’’. ßeer jepee Dee§eÙee&ves Jeb. yeeyeepeeRkeâ[s heent ueeieuee. keâejCe Mesšpeerves Jee[Ÿeeleerue meJe& ojJeepÙeebvee Yeueer cees"er kegâueghes ueeJeueer nesleer Je Jeb. yeeyeepeeRveer je$eer Deheje$eer Jee[Ÿeeyeensj peeT veÙes ÙeeÛee hetCe& yeboesyemle kesâuee neslee.)

Jeb. yeeyeepeeRveer ßeer jepeeuee meebefieleues efkeâ DeeheCe ÙesLetve DeeòeeÛÙee Deeòee efveIetve peeJeÙeeÛes Deens. lesJne let efveIeCÙeeÛeer leÙeejer keâj. ßeer jepee Jeb. yeeyeepeeRvee cnCeeuee, yeeyeepeer Ùee MesšpeeRveer lej Jee[Ÿeeleerue meJe& oejebvee Yeueer cees"er kegâueghes ueeJeuesueer Deensle Je lÙee kegâuegheebÛÙee ÛeeJÙee Mesšpeer keâcejsuee ueeJetve efveOee&mleheCes Peesheuee Deens, lesJne DeeheCe peeJeÙeeÛes keâmes. ceuee lej ÙesLetve peeCÙeeÛee keâesCeleener ceeie& efomele veener. peesheÙeËle Mesšpeer oej GIe[erle veener leesheÙeËle DeeheCe Ùee Jee[ŸeeÛÙee yeensj peeT Mekeâle veener. lesJne ke=âhee keâ¤ve DeeheCe efoJeme Gpe[sheÙeËle ÙesLesÛe LeebyetÙee. mekeâeUer MesšpeeRveer oejs GIe[ueer keâer DeeheCe peeT. Jeb. yeeyeepeer jepeeme cnCeeues, jepee efoJemee lees Mesšpeer DeeheCeebme peeT osCeej veener. lesJne DeeheuÙeeuee je$eerÛÙee DebOeejeleÛe ÙesLetve efveIeeues heeefnpes. ßeer jepeeves oejebkeâ[s FMeeje keâjerle Jeb. yeeyeepeeRvee efJeÛeejues efkeâ Ùee kegâuegheebÛes keâeÙe ? oejeuee lej kegâueghe Deens. DeeheCe keâ[er–kegâuegheele De[keâuesues Deenesle. lesJne Ùeeletve Deeheueer megškeâe keâMeer nesCeej...? Jeb. yeeyeepeeRveer nmetve ßeer jepeekeâ[s heeefnues. Jeb. yeeyeepeeRÛÙee ÛesnNÙeeJej ØemeVe nemÙe nesles. lÙeebÛÙee [esàÙeele Skeâ JesieUerÛe Ûecekeâ efomele nesleer. Jeb. yeeyeepeer cnCeeues, jepee YeieJeeve ßeerke=â<CeeÛee pevce ceLegjsuee yeboerMeeUsceOÙes, leg¤bieele Peeuee, nesÙe vee... lÙee leg¤bieeletve osJeeuee JeemegosJe veboeIejer keâmee keâeÙe IesTve iesuee... lÙee leg¤bieeleerue oejeÛeer kegâueghes keâesCeer GIe[ueer... henejskeâjer efMeheeÙeebvee keâMeer keâeÙe iee{ Peeshe ueeieueer ÙeeÛee efJeÛeej keâj... lees iepeeveve yeeyee DeeheuÙeeuee meneÙÙe keâjerue. Meskeâ[es henejskeâNÙeebÛee heneje Demeleevee JeemegosJe ßeer yeeUke=â<Ceeuee IesTve veboeIejer ieeskegâUele keâmes Deeues ? Dejs... YeieJeeve ßeerke=â<CeeÛee pevce nesleeÛe kebâmeemen meJe& henejskeâNÙeebvee iee{ Peeshe ueeieueer, leg¤bieeÛÙee oejeÛeer kegâueghes DeeheesDe he GIe[ueer, JeemegosJeeÛee DebieeJejerue meeKeàÙeebÛeer yebOeves Je neleeleerue yes[Ÿee DeeheesDeehe ieUtve he[uÙee Je osJeeuee IesTve JeemegosJe megKe¤he veboeIejer ieeskegâUele heesnesÛeues. ’’ke=â<Ce pevce De°ceerMeer Peeuee, ceLegjsÛÙee yeboerMeeUsuee ~~ je$e DebOesjer leer Heâej, heeTme Ùes cegmeUeOeej ~ pevceuesle MeejbieOej, Hegâues Je<e&leer megj Jej ~ DeieeOe ceefncee KejesKej, efveefõmle Peeues efveMeeÛej ~ kegâuehes ieUeueer, Ûecelkeâej Peeuee ~~ nes.. ceLegjsÛÙee lÙee yeboerMeeUsuee ~~ JeemegosJe IesTve peeÙe njer, ÙecegvesÛÙee lÙee cenehegjer, Mes<e jepee Ú$e Oejer, ÙecegveeceeF& Jeejkeâjer, yeeU "sefJeues veboeIejer, keâvÙee DeeefCeueer ceeIeejer, cnCes ßeerjece, Deevebo Peeuee ~~ nes.. ceLegjsÛÙee lÙee yeboerMeeUsuee ~~

efomebyej 2012

he=‰ 10


ßeer iegueeye heg<he Jeb. yeeyeepeer cnCeeues, jepee ceveeleerue Mebkeâe otj keâj DeeheuÙeeuee YeieJeble meneÙÙe keâjerue Je DeeheCe legPÙee ieeJeer megKe¤he peeJet. ’’pÙeeÛee meKee njer, lÙeeJej YeieJeble ke=âhee keâjer’’. lÙeecegUs Deelee JesU ueeJet vekeâesme Je ceveele keâesCeleerner Mebkeâe DeeCet vekeâesme, Ûeue DeeheCe efveIetÙee. Jeb. yeeyeepeeRÛee DeeosMe nesleeÛe ßeer jepee Pešdkeâve G"uee Je oejeÛÙee efoMesves Ûeeuet ueeieuee. ceveeleerue mebMeÙe peele veJnlee oejeÛÙee DeeJeepeeves keâesCeerlejer peeies nesF&ue Ùee efYeleerheesšer ßeer jepeeves nUtÛe oejeuee Oekeäkeâe efouee, oej Lees[smes efkeâueefkeâues Peeues, hejbleg oejeÛee DeeJeepe Peeuee veener. ßeer jepeeÛeer efYeleer keâceer Peeueer Je lÙeeves oejeuee hegvne Skeâ Oekeäkeâe efouee hejbleg oej GIe[ues veener. Jeb. yeeyeepeer ßeer jepeeÛeer og¤ve iebcele henele nesles. ßeer jepeeves Jeb. yeeyeepeeRkeâ[s heentve vekeâejeLeea ceeve nueefJeueer Je ceevesvesÛe Jeb. yeeyeepeeRvee FMeeje kesâuee efkeâ oej keâener GIe[le veener. Jeb. yeeyeepeer oejepeJeU Deeues Je oejeuee ueeJeuesuÙee YeuÙee cees"Ÿee kegâuegheeuee nUtJeej mheMe& kesâuee. efkebâyentvee SKeeÅee veepetkeâ Hegâueeuee nUgJeejheCes pemee mheMe& keâjleele lÙeeØeceeCes Jeb. yeeyeepeeRveer lÙee kegâuegheeuee mheMe& kesâuee DeeefCe Ûecelkeâej Peeuee. les Yeues cees"s kegâueghe GIe[ues Je lees pe[ ojJeepee efJevee mheMe& keâjlee nUtnUt GIe[t ueeieuee. pemes keâesCeerlejer DeodYetle Meòeâer, DeÂMÙeheCes lees pe[ ojJeepee mJenmles nUt nUt GIe[tve Jeb. yeeyeepeeRÛee Jee[Ÿeeyeensj peeCÙeeÛee ceeie& ceeskeâUe keâjerle nesleer. ßeer jepee Dee§eÙee&ves ojJeepÙeekeâ[s Je Jeb. yeeyeepeeRkeâ[s henele neslee. Jeb. yeeyeepeeRÛÙee ÛesnNÙeeJej efmcele nemÙe nesles. Jeb. yeeyeepeeRveer ßeer jepeeuee FMeeje kesâuee, Ûeue... Jeb. yeeyeepeer heg{s heg{s Ûeeueues nesles Je lÙeebÛÙee ceeieesceeie ßeer jepee SKeeÅee Dee%eeOeejkeâ cegueeØeceeCes Ûeeueuee neslee, lÙeeÛÙee ceeiee&leerue meJe& ojJeepes DeeheesDeehe GIe[t ueeieues. Jeb. yeeyeepeer Je ßeer jepee Deelee Jee[ŸeeÛÙee cegKÙe ojJeepeepeJeU Deeues nesles. ßeer jepeeves heeefnues lÙee Jee[ŸeeÛÙee cegKÙe ojJeepeeuee MesšpeeRveer Yeues cees"s meeKeUob[ yeebOeues nesles Je lÙee meeKeUob[euee Skeâ cepeyetle Demes kegâuethe ueeJeues nesles. ßeer jepeeves ØeMveeLe&keâ cegõsves Jeb. yeeyeepeeRkeâ[s heeefnues. Jeb. yeeyeepeer lÙee oejepeJeU iesues. SKeeÅee YejieÛÛe DeMee iegueeyeheg<heebÛÙee nejeuee pÙeeØeceeCes nUtJeej mheMe& keâjleele, lÙeeØeceeCes Jeb. iegueeyeyeeyeebveer lÙee YeuÙeecees"Ÿee meeKeU ob[evee nUtJeej mheMe& kesâuee. lÙee YeuÙeecees"Ÿee kegâuetheeuee ieesbpeejues Je Skeâ nuekeâemee Peškeâe lÙee kegâuetheeuee osleeÛe SKeeoer ceeslÙeeÛeer ceeU pÙeeØeceeCes nUtJeejheCes legštve he[les leÉle les meeKeUob[ Je kegâuethe Keeueer ieUtve he[ues. Jeb. yeeyeepeer Je ßeer jepee Deelee hetjCeceue MesšpeeRÛÙee Jee[Ÿeeyeensj ceeUsieeJeÛÙee cegKÙe jmlÙeeJej GYes nesles. yeensj ie[o DebOeej neslee. keâešsue ieeJeÛee jmlee keâesCelÙee efoMesves Deens ÙeeÛee Deboepe Ùesle veJnlee... ßeer jepeeuee DeeheuÙee ieeJeeÛee jmlee meehe[svee. lees YeebyeeJetve iesuee. lÙee ie[o DebOeejele ceeCemeeuee ceeCetme efomele veJnles. DeMeer YeÙeeCe keâeUesKeer je$e nesleer. ßeer jepee Jeb. yeeyeepeeRvee cnCeeuee, yeeyeepeer Ùee YeÙebkeâj DebOeejeceOÙes keâešsueÛee jmlee meehe[Ces keâ"erCe Deens. DeeheCe DebOeejele jmlee Ûegketâve peeT, Deelee Skeâe ØenjeceOÙes Lees[smes DebOegkeâ efomeCÙeeme meg¤Jeele nesF&ue, leesheÙeËle DeeheCe ÙesLesÛe Dee[esMeeuee LeebyetÙee Je Lees[smes efomet ueeieleeÛe DeeheCe ceeie&mLe nesT. Ùee DebOeejele jmlÙeeves peerJe peblet efHeâjle Demeleele, meehe, efJebÛeJeeÛeer efYeleer Demeles. lesJne Ùee DebOeeNÙee je$eer ØeJeeme keâjCes šeUeJes. je$eerÛÙee DebOeejele Pee[ePeg[heeletve jmlee meehe[Ces keâ"erCe, JesUØemebieer SKeeÅee KeñŸeele he[CÙeeÛeer MekeäÙelee. lesJne DeeheCe mekeâeUerÛe ÙesLetve efveIeeJes. Jeb. yeeyeepeeRveer ßeer jepeeÛee nele Oejuee Je Ûeeuet ueeieues. Jeb. yeeyeepeer ßeer jepeeuee cnCeeues, jepee Ieeye¤ vekeâes Ùee efveefye[ DejCÙeeceOÙes Ùee ie[o DebOeeNÙee je$eerle DeeheuÙeeuee osJeeÛeer ye@šjer ceole keâjerue. hejcesÕej DeeheuÙeeuee ceeie& oeKeefJeue lesJne Ieeye¤ vekeâesme Ûeue, Je ceePÙee ceeies ceeies Ùes. Jeb. yeeyeepeer keâešsue

efomebyej 2012

he=‰ 11


ßeer iegueeye heg<he ieeJeeÛÙee efoMesves ceeie&›eâceCe ke⤠ueeieues. lÙeebÛÙee ceeiesceeies ßeer jepee Ûeeuet ueeieuee Je ßeer jepeeves heeefnues efkeâ Jeb. yeeyeepeeRveer meebefieleuÙeeØeceeCes Skeâ efoJÙe ØekeâeMeeÛee Peesle Jeb. yeeyeepeeRÛÙee heg{sheg{s Ûeeuet ueeieuee. efkebâyentvee lees ØekeâeMePeesle Jeb. yeeyeepeeRvee Je ßeer jepeeuee SKeeÅee ye@šjerØeceeCes ceole keâjerle neslee. ßeer jepee DeÛebefyele nesTve ne Øekeâej henele neslee. ßeer jepee GIe[Ÿee [esàÙeeves YeieJeeve iegueeyeyeeyeebÛÙee DeodYetle efueuee henele neslee. hejbleg efJeÕeeme yemele veJnlee. lÙeeuee meJe& Iešvee mJehveJeled Jeešle neslÙee. keâešsueieeJe peJeU ÙesleeÛe osJeeÛÙee ye@šjerÛee ØekeâeMePeesle DeÂMÙe Peeuee. Jeb. yeeyeepeer Je ßeer jepee keâešsueieeJeer heesnesÛeues nesles. Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRveer DeeheuÙee ke=âleerletve Yeòeâebvee neÛe mebosMe efouee Deens efkeâ, ’’Skeâ lelJe veece Â{ Oejerceve ~ nefjmeer keâ¤Cee ÙesF&ue legPeer ~~ les veece meeshes jece ke=â<Ce ieesefJebo ~ JeeÛesmeer meodieod pehes DeeOeer ~~ veeceehejles lelJe veener js DevÙeLee ~ JeeÙee DeeefCekeâ hebLee peemeer PeCeer ~~ %eeveosJee ceewve pehe ceeU Deblejer ~ Oejesveer ßeernjer pehes meoe’’ ~~ ›eâceMe: Meyoebkeâve:– ßeer. Guneme Deeoešs, cegbyeF& meboYe&:– Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛÙee peerJeveeJej DeeOeeefjle efJeefJeOe hegmlekesâ.

&& d§XZr` Jwbm]]m]m H$r g§ojßV OrdZr &&

(efnboer)

keâešsue kesâ keâvnwÙee ves Yesoe keâejeieej (hetJee&Oe&: JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer kesâ DeeosMeevegmeej ßeer jepee ceeuesieebJe DeeS Deewj Gvemes cegueekeâele keâer ~ JeboveerÙe yeeyeepeer ves ßeer jepee keâes Yeesj ceW yeÇeÿecegntle& keâer Jesuee ceW peieeÙee Deewj Gvemes keâne, ‘‘nceW legcnejs ieebJe Ûeuevee nw ~’’ ßeer jepee Dee§eÙe&Ûeefkeâle neskeâj JeboveerÙe yeeyeepeer keâes osKeves ueies, keäÙeeWefkeâ mes"peer ves JeeÌ[s kesâ nj ojJeepes hej yeÌ[s-yeÌ[s leeues ueiee jKes Les Deewj JeboveerÙe yeeyeepeer jele ceW JeeÌ[e mes yeenj ve pee mekeWâ Fmekeâe hetje Fblepeece keâj jKee Lee ~ )

JeboveerÙe yeeyeepeer ves ßeer jepee mes keâne efkeâ nceW Ùeneb mes DeYeer kesâ DeYeer efvekeâue peevee nw ~ FmeefueS legce yeenj efvekeâueves keâer lewÙeejer keâjes ~ leye ßeer jepee ves JeboveerÙe yeeyeepeer mes keâne efkeâ Fme mes"peer ves JeeÌ[s kesâ meYeer ojJeepes hej yeÌ[s-yeÌ[s leeues ueiee jKes nQ Deewj meYeer leeueeW keâer ÛeeYeer Deheveer keâcej ceW KeeWmekeâj efveefMÛeble neskeâj mees ieS nQ ~ Ssmes ceW nce yeenj kewâmes pee mekeâles nQ ? cegPes lees Ùeneb mes yeenj efvekeâueves keâe keâesF& ceeie& veneR efoKeeF& os jne nw ~ peye lekeâ mes"peer ojJeepes veneR Keesueles, leye lekeâ nce Ùeneb mes yeenj veneR pee mekeâles nQ ~ FmeefueS ke=âhee keâjkesâ Deehe efove Gieves lekeâ ÙeneR ®efkeâS ~ megyen mes"peer peye ojJeepee KeesueWies, leye nce Ùeneb mes Ûeues peeSbies ~ Ùen megvekeâj JeboveerÙe yeeyeepeer ßeer jepee mes yeesues- jepee efove ceW mes"peer nceW JeeÌ[s mes yeenj veneR peeves oWies ~ FmeefueS jele kesâ DebOesjs ceW ner nceW Ùeneb mes efvekeâue peevee nw ~ ßeer jepee ves ojJeepes keâer Deesj FMeeje keâjles ngS JeboveerÙe yeeyeepeer mes keâne- Deewj Fve leeueeW keâe keäÙee ? ojJeepes hej yeÌ[s-yeÌ[s leeues nQ, efpevnW Keesue heevee mebYeJe veneR nw ~ nce keâefÌ[ÙeeW Deewj leeueeW kesâ yeerÛe Hebâme ieS nQ ~ Fmemes nce kewâmes Úgškeâeje hee mekeâles nQ ?...

efomebyej 2012

he=‰ 12


ßeer iegueeye heg<he JeboveerÙe yeeyeepeer ves efmcele nemÙe keâer cegõe ceW ßeer jepee keâer Deesj osKee ~ JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ DeespemJeer cegKeceb[ue hej nemÙe keâer DeeYee Leer ~ JeboveerÙe yeeyeepeer yeesues- jepee YeieJeeve ßeerke=â<Ce keâe pevce ceLegje ceW yeboerie=n ceW... pesue ceW ngDee Lee, nw efkeâ veneR...Gme yeboerie=n mes JeemegosJepeer osJe keâes efkeâme lejn vebopeer kesâ Iej ues ieS Les... Gme yeboerie=n kesâ ojJeepes efkeâmeves Keesues Les... Gme keâeue keâes"jer kesâ leeues kewâmes Kegues Les... henjsoej efmeheeefnÙeeW keâes kewâmes ienjer veeRo Dee ieF& Leer, Fmekeâe efJeÛeej keâjes... iepeeveve yeeyee nceW Yeer menÙeesie oWies ~ mewkeâÌ[eW henjsoejeW keâe keâÌ[e henje nesles ngS Yeer JeemegosJepeer ßeer yeeueke=â<Ce keâes ueskeâj ieeskegâue ceW vebopeer kesâ Iej kewâmes DeeS ? Dejs... YeieJeeve ßeer ke=â<Ce keâe pevce nesles ner kewâmes henjsoejeW keâes ienjer veeRo Dee ieF&, ojJeepeeW kesâ leeues Deheves-Deehe Kegue ieS, JeemegosJe kesâ Mejerj hej pekeâÌ[er pebpeerjeW keâe yebOeve mJele: ner Kegue ieS; Deewj YeieJeeve keâes ueskeâj JeemegosJepeer megKe¤he ieeskegâue ceW vebo kesâ Iej hengbÛe ieS ~ ’’ke=â<Ce pevce De°ceerMeer Peeuee, ceLegjsÛÙee yeboerMeeUsuee ~~ je$e DebOesjer leer Heâej, heeTme Ùes cegmeUeOeej ~ pevceuesle MeejbieOej, Hegâues Je<e&leer megj Jej ~ DeieeOe ceefncee KejesKej, efveefõmle Peeues efveMeeÛej ~ kegâuehes ieUeueer, Ûecelkeâej Peeuee ~~ nes.. ceLegjsÛÙee lÙee yeboerMeeUsuee ~~ JeemegosJe IesTve peeÙe njer, ÙecegvesÛÙee lÙee cenehegjer, Mes<e jepee Ú$e Oejer, ÙecegveeceeF& Jeejkeâjer, yeeU "sefJeues veboeIejer, keâvÙee DeeefCeueer ceeIeejer, cnCes ßeerjece, Deevebo Peeuee ~~ nes.. ceLegjsÛÙee lÙee yeboerMeeUsuee ~~ JeboveerÙe yeeyeepeer yeesues- jepee Deheves ceve mes meejer MebkeâeDeeW keâes otj keâj oes ~ YeieJeeve nceejer meneÙelee keâjWies ~ nce mekegâMeue legcnejs ieebJe peeSbies ~ ’’pÙeeÛee meKee njer, lÙeeJej YeieJeble ke=âhee keâjer’’ (efpemekesâ nefj meKee neW, Gme hej YeieJeeve ke=âhee keâjles nQ ~) FmeefueS Deye efJeuebye cele keâjes ~ ceve ceW keâesF& Mebkeâe ve ueeDees~ Ûeuees nce Ùeneb mes efvekeâue peeSb ~ JeboveerÙe yeeyeepeer keâe DeeosMe nesles ner ßeer jepee legjble G"s Deewj ojJeepes keâer efoMee ceW Deeies yeÌ{ves ueies~ ceve mes Mebkeâe peeves keâe veece veneR ues jner Leer ~ ojJeepes keâer DeeJeepe mes keâesF& G" peeSiee Fme YeÙe mes ßeer jepee ves Deeefnmlee mes ojJeepes keâes Oekeäkeâe efoÙee ~ ojJeepee LeesÌ[e mee {eruee ngDee, uesefkeâve ojJeepes mes DeeJeepe veneR hewoe ngF& ~ GvneWves ojJeepes keâes efHeâj Skeâ Oekeäkeâe efoÙee, uesefkeâve ojJeepee veneR Keguee ~ JeboveerÙe yeeyeepeer otj KeÌ[s neskeâj ßeer jepee keâer neuele osKe jns Les ~ ßeer jepee ves JeboveerÙe yeeyeepeer keâer Deesj osKekeâj vekeâejelcekeâ lejerkesâ mes efmej efnueekeâj FMeeje efkeâÙee efkeâ ojJeepee veneR Kegue jne nw ~ JeboveerÙe yeeyeepeer ojJeepes kesâ keâjerye DeeS Deewj ojJeepes hej peÌ[s yeÌ[s mes leeues keâes nukesâ mes mheMe& efkeâÙee ~ "erkeâ Gme lejn pewmes nce efkeâmeer keâesceue Hetâue keâes veepegkeâlee mes mheMe& keâjles nQ ~ JeboveerÙe yeeyeepeer ves leeues keâes mheMe& efkeâÙee Deewj Ûecelkeâej nes ieÙee~ Jen yeÌ[emee leeuee Deheves Deehe Kegue ieÙee Deewj efyevee DeeJeepe efkeâS ojJeepes kesâ keâheeš Oeerjs-Oeerjs Kegueves ueies~ ceeveeW keâesF& DeÂMÙe Meefòeâ Gme Yeejer ojJeepes keâes Oeerjs-Oeerjs Keesuekeâj JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ yeenj peeves keâe ceeie& ØeMemle keâj jner nes ~ ßeer jepee DeeMÛeÙe& mes keâYeer ojJeepes keâes lees keâYeer JeboveerÙe yeeyeepeer keâes efvenej jns Les~ JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ cegKeceb[ue hej efmcele nemÙe keâer DeeYee efJejepeceeve Leer ~ JeboveerÙe yeeyeepeer ves ßeer jepee keâes FMeeje efkeâÙee, Ûeue...~ JeboveerÙe yeeyeepeer Deeies-Deeies Ûeue jns Les; Deewj heerÚs-heerÚs ßeer jepee efkeâmeer

efomebyej 2012

he=‰ 13


ßeer iegueeye heg<he Dee%eekeâejer yeeuekeâ keâer lejn yeÌ{ jns Les ~ Gme jemles kesâ meYeer ojJeepes Deheves-Deehe Kegueves ueies ~ JeboveerÙe yeeyeepeer Deewj ßeer jepee Yeerlej JeeÌ[e kesâ cegKÙe ojJeepes kesâ heeme hengbÛe ieS Les ~ ßeer jepee ves osKee keâer Gme cegKÙe ojJeepes hej mes"peer ves ueesns keâer cepeyetle pebpeerjW pekeâÌ[Jee jKeer LeeR Deewj Gme hej Skeâ yengle yeÌ[e leeuee ueiee jKee Lee ~ ßeer jepee ves meJeeefueÙee lejerkesâ mes JeboveerÙe yeeyeepeer keâer Deesj osKee efkeâ Deye keäÙee nesiee ? leYeer JeboveerÙe yeeyeepeer Gme ojJeepes kesâ heeme ieS ~ efkeâmeer yeÌ[s iegueeyeheg<he kesâ nej ekâes efpeme lejn veepegkeâ lejerkesâ mes mheMe& keâjles nQ "erkeâ Gmeer lejn GvneWves ueesns keâer Gve cepeyetle pebpeerjeW keâes mheMe& efkeâÙee ~ Gve pebpeerjeW keâes neLe ceW Leece keâj Skeâ nukeâe mee Peškeâe efoÙee; Deewj HetâueeW keâer hebKegefÌ[ÙeeW keâer lejn Jes pebpeerjW Deewj yeÌ[e leeuee štš keâj efyeKej heÌ[s ~ JeboveerÙe yeeyeepeer Deewj ßeer jepee Deye mes" hetjveceue kesâ JeeÌ[s mes yeenj ceeuesieebJe kesâ cegKÙe jemles hej KeÌ[s Les ~ yeenj Ievee DebOesje Lee ~ keâešsue ieebJe keâe jemlee efkeâme efoMee ceW nw, Fmekeâe Deboepee ueiee heevee cegefMkeâue Lee ~ ßeer jepee keâes Deheves ieebJe keâer Deesj peeves Jeeuee jemlee metPe veneR jne Lee ~ Jen Yeüefcele nes ieS Les ~ DebOesje Flevee Ievee Lee efkeâ Deeoceer keâes Deeoceer ve efoKeeF& os... yeÌ[er YeÙeevekeâ keâeueer jele Leer ~ ßeer jepee ves JeboveerÙe yeeyeepeer mes keâne efkeâ Fme keâeueer-Ieveer jele ceW keâešsue keâe jemlee efceue heevee cegefMkeâue nw ~ nce DebOesjs ceW jemlee Yeškeâ peeSbies ~ DeYeer Skeâ Øenj ceW kegâÚ Deewj Yeesj nesieer, leye lekeâ nce ÙeneR keâneR DeeÌ[ ceW efÚhes jnles nQ; Deewj nukeâe Gpeeuee nesles ner keâešsue keâer Deesj jJeevee nes peeSbies ~ Fme DebOesjs jemles hej peerJepebleg efJeÛejCe keâj jns neWies ~ meebhe, efyeÛÚt keâe Keleje yejkeâjej nw ~ FmeefueS Fleves Ieves DebOesjs ceW Ùee$ee keâjves keâe efJeÛeej lÙeeie osles nQ ~ jele kesâ DebOesjs ceW PeeÌ[-PebKeeÌ[eW kesâ yeerÛe mes jemlee leueeMe keâj heevee keâef"ve nw ~ efkeâmeer ieºs ceW efiejves keâer mebYeeJevee mes Yeer Fvekeâej veneR efkeâÙee pee mekeâlee ~ Ssmes ceW nce megyen nesles ner Ùeneb mes Ûeues peeSbies ~ JeboveerÙe yeeyeepeer ves ßeer jepee keâe neLe hekeâÌ[e Deewj Ûeueves ueies ~ JeboveerÙe yeeyeepeer ßeer jepee mes yeesuesIeyejeDees cele, Fme megvemeeve heLe hej Fme ienve DebOesjer jele ceW YeieJeeve keâer še@Ûe& nceW jemlee efoKeeSieer ~ hejcesÕej nceeje ceeie& ØeMemle keâjWies, FmeefueS IeyejeDees cele... Ûeuees; cesjs heerÚs-heerÚs DeeDees ~ JeboveerÙe yeeyeepeer keâešsue ieebJe keâer efoMee ceW ceeie&›eâceCe keâjves ueies ~ Gvekesâ heerÚs-heerÚs ßeer jepee Ûeueves ueies ~ leYeer ßeer jepee ves osKee efkeâ JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ keâns Devegmeej Skeâ efoJÙe ØekeâeMe keâer pÙeesefle JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ Deeies-Deeies jen efoKeeleer yeÌ{ves ueieer ~ Jen efoJÙe pÙeesefle efkeâmeer še@Ûe& keâer lejn Gme cegefMkeâue jemles hej meHeâj leÙe keâjves ceW JeboveerÙe yeeyeepeer Deewj ßeer jepee keâer meneÙelee keâj jner Leer ~ ßeer jepee DeÛebefYele neskeâj Gme efoJÙe ØekeâeMe keâes osKe jns Les ~ ßeer jepee Kegueer DeebKeeW mes JeboveerÙe yeeyeepeer keâer F&ÕejerÙe ueeruee keâe mee#eelkeâej keâj jns Les, uesefkeâve GvnW Fme DeodYegle efoJÙe ÂMÙe hej efJeÕeeme veneR nes hee jne Lee ~ GvnW Ùen meejer Iešvee efkeâmeer mJehve keâer lejn ueie jner Leer ~ keâešsue ieebJe keâjerye Deeles ner YeieJeeve keâer Jen efoJÙe ØekeâeMe¤heer še@Ûe& DeÂMÙe nes ieF&~ JeboveerÙe yeeyeepeer Deewj ßeer jepee mekegâMeue keâešsue ieebJe hengbÛe ieS Les ~ JeboveerÙe iegue yeyeeyeepeer ves Deheveer ke=âefle mes YeòeâeW keâes Ùener mebosMe efoÙee nw efkeâ, ’’Skeâ lelJe veece Â{ Oejerceve ~ nefjmeer keâ®Cee ÙesF&ue legPeer ~~ les veece meeshes jece ke=â<Ce ieesefJebo ~ JeeÛesmeer meodieod pehes DeeOeer ~~ veeceehejles lelJe veener js DevÙeLee ~ JeeÙee DeeefCekeâ hebLee peemeer PeCeer ~~ %eeveosJee ceewve pehe ceeU Deblejer ~ Oejesveer ßeernjer pehes meoe’’ ~~ ›eâceMe: efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe, cegbyeF& Meyoebkeâve:– ßeer. Guneme Deeoešs, cegbyeF& meboYe&:– Jeb. iegueeyeyeeyeepeer kesâ peerJeve hej DeeOeeefjle efJeefYeVe hegmlekeWâ

efomebyej 2012

he=‰ 14


ßeer iegueeye heg<he

lr Jwbm]]m]m§M{ àË`j AZw^d

(ceje"er)

ceer Deceesue "eWyejs, efJejej Jeb. iegueeyeyeeyeepeeRÛee pegvee Yeòeâ Deens. ceePÙee efKeMeeceOÙes meowJe JeboveerÙe yeeyeepeeRÛee Heâesšes Demelees. lÙee HeâesšesÛÙee hee"erceeies [erMe šer.Jner. efjÛeepe& vebyej Deens. ceer Øeefle ceefnvee efjÛeepe& keâjCÙeemee"er efjÛeepe& ogkeâeveeceOÙes peelees. ØelÙeskeâJesUer ceer yeeyeepeeRÛee Heâesšes yeensj keâe{tve lÙee HeâesšesÛes oMe&ve IesTve lÙee hee"erceeieerue efjÛeepe& vebyej ogkeâeveoejeuee meebielees. meoj efjÛeepe&Ûeer jkeäkeâce osTve ceer efveIelees. heCe ceuee oesve JesUe Demee DevegYeJe Deeuee Deens efkeâ, vebyej efuentve IesCeeje ogkeâeveoejeves ceePÙeekeâ[tve efjÛeepe&Ûes hewmes Iesleues veenerle. ceer hewmes osCÙeemee"er heg{s kesâues, heCe lees ogkeâeveoej cnCeeuee keâer DeeheCe ceuee hewmes efoues Deensle. ceer lÙeebvee cnCeeuees keâer ceer hewmes efoues veenerle, hejblet les hewmes IÙeeÙeueeÛe leÙeej veener. les cnCeeues keâer legcner hewmes efoues Deensle, legcner pee DeeefCe ceer heCe yeeyeebÛee DeeosMe efceUeuÙeemeejKee ogkeâeveeletve Iejer efveIetve Ùeslees. meodieg¤ meble ßeer iegueeyeyeeyeebÛÙee DeeMeerJee&oeves keâesCelesner mebkeâš Deeues keâer iegueeyeyeeyeebÛes OÙeeve keâjlees. DeeheesDeehe mebkeâšeletve ceeie& efveIelees. DeMeerÛe Deecne meJeeËJej yeeyee Deeheueer ke=âhee Demet Åee Demes SkeâÛe ceeieCes Deens. nsefÛe oeve osiee osJee, letPee efJemej ve JneJee ~ efJemej ve JneJee letPee efJemej ve JneJee ~ DevegYeJekeâlee&: Deceesue "eWyejs, efJejej

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d

(efnboer)

ceQ Deceesue "eWyejs cegbyeF& mes mešs Gheveiej efJejej keâe jnves Jeeuee ntb ~ cesje meewYeeiÙe nw efkeâ yengle henues mes JeboveerÙe yeeyeepeer keâe Yeòeâ ntb ~ ceQ Deheveer pesye ceW ncesMee JeboveerÙe yeeyeepeer keâer lemJeerj jKelee ntb ~ Gme lemJeerj kesâ heerÚs cewves ef[Me šerJeer keâe efjÛeepe& vebyej efueKe jKee nw ~ ceQ nj cenerves ef[Me šerJeer keâe efjÛeepe& keâjeves peelee ntb Deewj pesye mes JeboveerÙe yeeyeepeer keâer lemJeerj efvekeâeue keâj Gme lemJeerj keâe oMe&ve keâj Dehevee efjÛeepe& vebyej ogkeâeveoej keâes yeleelee ntb ~ efjÛeepe& keâjeves kesâ yeeo efveOee&efjle jkeâce oskeâj ceQ Jeneb mes Ûeuee peelee ntb ~ uesefkeâve cegPes oes yeej Devet"s DevegYeJe ngS ~ efjÛeepe& vebyej efueKe uesves kesâ yeeo ogkeâeveoej ves efjÛeepe& lees keâj efoÙee, uesefkeâve cegPemes hewmes veneR efueS ~ peye cewves hewmes osvee Ûeene lees ogkeâeveoej ves keâne efkeâ Deeheves lees hewmes os efoS nQ ~ efkeâmeer Yeer keâercele hej ogkeâeveoej hewmes uesves keâes lewÙeej veneR ngDee ~ cewves ogkeâeveoej mes keâne efkeâ cewves hewmes veneR efoS nQ, uesefkeâve ogkeâeveoej ves oesveeW yeej Ùen keânkeâj hewmes uesves mes Fvekeâej keâj efoÙee efkeâ ceQ Gmes hewmes os Ûegkeâe ntb ~ peye ogkeâeveoej ves cegPemes peeves keâes keâne lees JeboveerÙe yeeyeepeer mes DeeosMe heeves pewmee cenmetme keâj ceQ Jeneb mes Ûeuee ieÙee ~ peerJeve ceW keâesF& Yeer mebkeâš keâer IeÌ[er Deeleer nw lees ceQ meodieg® meble iegueeyeyeeyeepeer keâe OÙeeve keâjlee ntb~ Deheves Deehe mebkeâš mes Úgškeâejs keâe ceeie& efvekeâue Deelee nw ~ cesjer Ùener ØeeLe&vee nw efkeâ nce hej Fmeer lejn JeboveerÙe yeeyeepeer keâer ke=âhee meoe yeveer jns ~ nsefÛe oeve osiee osJee, letPee efJemej ve JneJee ~ efJemej ve JneJee letPee efJemej ve JneJee ~ DevegYeJekeâlee&: Deceesue "eWyejs, efJejej

efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

efomebyej 2012

he=‰ 15


ßeer iegueeye heg<he

lr Jwbm]]m]m§M{ àË`j AZw^d

(ceje"er)

DeeceÛÙee Iejer yeeyeepeeRÛÙee hegCÙeleerLeerÛee ojJe<eea keâeÙe&›eâce neslees. lÙeeJesUer efnbieCeerJe¤ve yeeyeepeeRÛeer heeueKeer Ùesles. heeueKeer efMeceiÙeeÛÙee DeeouÙee efoJeMeer Ùesles. lÙeeJesUer Yejhetj ueeskeâ Ùesleele. pesJeCe Jeiewjs keâjleele heCe keâOeerner Deecnebuee keâceer he[le veener. ne yeeyeepeeRÛeeÛe DeeMeerJee&o Deecnebuee ueeYeuee Deens. ceer Je ceePes efleIes YeeT Je DeeF&–Jeef[ue Deecner meieUs kegâšgbye Skeâ$e neslees. Skeâoe yeeyeepeer DeeceÛÙee Iejer Deeues nesles. Iejer ÙesleeÛe lÙeebveer yeefIeleues efkeâ Skeâe ceeCemeeuee yes[Ÿee Ieeuetve lÙeeuee Keebyeeuee yeebOetve "sJeues. lesJne yeeyee cnCeeues keâe js YeeT Ùeeuee Demes keâeÙe kesâues ? lesJne yeeyeepeeRvee Deecner meebefieleues efkeâ yeeyeepeer ne DeeceÛee ceOeuee YeeT Deens Je ne [eskeäÙeeves peje nuekeâe Deens. ne kegâ"s heUtve peeT veÙes cnCetve Deecner Ùeeuee yeebOetve "sJelees, lÙeeÛes veeJe veeceosJe. lesJne yeeyeebveer lÙeebÛeer hetpee kesâueer Je lÙeeÛÙeeJe¤ve veejU GlejJetve šekeâuee lesJne yeeyee cnCeeues mees[e Deelee ¢eeuee ne yeje Peeuee Deens. Deecner lÙeeuee ueiesÛeÛe mees[ues Je lees JÙeJeefmLele yeesuet Jeiewjs ueeieuee neslee. Jes[ŸeemeejKes keâenerner keâjle veJnlee. Deecner lÙeeuee jespe Dece=lekegbâ[eÛÙee heeCÙeeves DeebIeesU Ieeuele neslees Je lees nUtnUt hetCe&heCes yeje Peeuee. DeMeeleNnsves yeeyeepeeRveer DeeceÛÙeeJej JesUesJesUer ke=âhee kesâueer. DevegYeJekeâlee&: ÙeMeesoe ieeJe[s, meb«eecehetj, yegue{eCee

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d

(efnboer)

nj yeeOee njles yeeyeepeer nceejs Iej ceW nj meeue JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâer hegCÙeefleefLe keâe keâeÙe&›eâce neslee nw ~ Fme ceewkesâ hej efnbieCeer mes JeboveerÙe yeeyeepeer keâer heeuekeâer Deeleer nw ~ Jen heeuekeâer meceejesn kesâ hetJe& efoJeme hej Deeleer nw ~ Gme meceÙe heeuekeâer kesâ meeLe Deewj oMe&ve nsleg yenesle ueesie Deeles nQ ~ Jeneb DeeS meYeer ueesie Yeespeve Øemeeo «enCe keâjles nQ, uesefkeâve keâYeer Yeer efkeâmeer Ûeerpe keâer keâceer veneR nesves heeleer ~ Ùen meye JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ DeeMeerJee&o mes ner mebYeJe nes heelee nw ~ Skeâ JeekeâÙee Ùeeo Deelee nw ~ ceQ Deewj cesjs leerveeW YeeF& Deewj nceejs ceelee-efhelee nceeje meeje heefjJeej meeLe Lee ~ Skeâ yeej JeboveerÙe yeeyeepeer nceejs Iej DeeS Les ~ Iej Deeves hej GvneWves osKee efkeâ Skeâ JÙeefòeâ kesâ neLe ceW yebOeve [euekeâj KebYes mes yeebOe keâj jKee ieÙee nw ~ leye JeboveerÙe yeeyeepeer ves hetÚe efkeâ keäÙeeW YeeT Fmes Fme lejn keäÙeeW jKee ieÙee nw ? leye nceves yeleeÙee efkeâ JeboveerÙe yeeyeepeer Ùen nceeje cebPeuee YeeF& veeceosJe nw~ Ùen efoceeieer ¤he mes keâcepeesj nw ~ Ùen Yeeie keâj keâneR Ûeuee ve peeS Fme [j mes Fmes yeebOe keâj jKee ieÙee nw ~ leye JeboveerÙe yeeyeepeer ves Gme hej hetpee keâer Deewj Gmekesâ efmej hej mes veeefjÙeue Gleeje ~ Fmekesâ yeeo JeboveerÙe yeeyeepeer ves nce ueesieeW mes cegKeeefleye nesles ngS keâne efkeâ Deye Fmes yebOeve mes Deepeeo keâj oes ~ Deye Ùen "erkeâ nes ieÙee nw ~ nceves men<e& JeboveerÙe yeeyeepeer keâer Dee%ee keâe heeueve efkeâÙee Deewj Gmes yebOeve mes cegòeâ keâj efoÙee~ nceeje YeeF& meeceevÙe {bie mes yeesueves ueiee Deewj meeceevÙe JÙeJenej keâjves ueiee ~ Jen Deye heeieueheve keâer keâesF& njkeâle veneR keâjlee Lee ~ nce Gmes jespe Dece=lekegbâ[ kesâ peue mes mveeve keâjeles Deewj Oeerjs-Oeerjs Jen hetjer lejn mes "erkeâ nes ieÙee ~ Fme lejn JeboveerÙe yeeyeepeer ves meceÙe-meceÙe hej nce hej meoe ke=âhee keâer nw ~ efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe, cegbyeF& DevegYeJekeâlee&: ÙeMeesoe ieeJe[s, meb«eecehetj, yegue{eCee

efomebyej 2012

he=‰ 16


ßeer iegueeye heg<he

lr Jwbm]]m]m§M{ àË`j AZw^d

(ceje"er)

1 peguew, 1932 ner JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebÛeer pevceleejerKe, lÙeecegUs Deecneb YeòeâebceOÙes 32 Ùee Deekeâ[Ÿeeuee Yejhetj cenlJe Øeehle Peeues Deens. keâesCeer DeeheuÙee iee[erÛee vebyej 32 Deekeâ[e Demeuesuee Ieslees, lej keâesCeer ceesyeeF&ue ›eâceebkeâele 32 Deekeâ[e DemeuÙeeme MegYe ceevelees, ceer mJele: pej keâesCelÙee keâeceemee"er peele DemeuÙeeme 32 Deekeâ[e efomeuÙeeme MegYe ceevelees Je ceePes keâece nesCeej ÙeeÛeer Kee$eer nesles. ØelÙeskeâpeCe 32 ›eâceebkeâeuee JesieJesieàÙee leNnsves MegYe ceevelees. JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebÛÙee iee[erÛee vebyej megæe 3240 Deens. 1 peguew, 1932 ne yeeyeebÛee pevceefoJeme. mebhetCe& Yeejleele JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebÛee pevceefoJeme Heâej cees"Ÿee ØeceeCeele meepeje nesle Demelees. ns ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ JeeÛeuÙeeJej ue#eele Deeues. ceuee Heâòeâ yeeyeepeeRÛee Jee{efoJeme veeiehetjuee meepeje neslees ÙeeÛeerÛe keâuhevee nesleer. 2005 meeueer ceuee megæe yeeyeebÛee pevceefoJeme meepeje keâjCÙeeÛeer F&ÛÚe Peeueer. cnCetve DeeceÛÙee cegbyeF& Yeòeâ ceb[UeÛes ßeer megOeerj cne$es Ùeebvee meebefieleues Je keâeÙe&›eâceeÛeer leÙeejer meg¤ kesâueer. veblej Guneme Deeoešs YeeT Ùeebvee Yepeveemee"er Deecebef$ele kesâues, heCe lesJne ue#eele Deeues keâer, Yepeveer ceb[Uer DeeuÙeeveblej Deeheues Iej ueneve he[sue. lÙeele heeJemeeÛes efoJeme cnCetve Deecner ef"keâeCe yeouetve Ieeškeâeshej ÙesLeerue pegvÙee IejeÛÙee ceeieerue mšspeJej keâjCÙeeÛes "jefJeues, hejbleg Ieeškeâeshej ceOÙes Jeb. iegueeyeyeeyeebÛes DemebKÙe Yeòeâ DemeuÙeeves mšspener keâceer he[sue Demes Jeešues Je Deecner Ûekeäkeâ ceb[he yeebOeuee DeeefCe meJeeËvee Deeceb$eCe osCÙeeme meg¤Jeele kesâueer. 1 peguew, 2005 Ûeer heneš Peeueer leer Oees–Oees heeTme IesTveÛe, otheej Peeueer lejer heeTme peeF&veeÛe. Deecne meJeeËvee keâeUpeer Jeešt ueeieueer. Jeb. yeeyeebÛee pevceefoJeme cees"Ÿee ØeceeCeeleÛe (Leešeceešele) meepeje Peeuee heeefnpes. mšspeJej Jeb. iegueeyeyeeyeebÛeer Øeeflecee ueeJeueer DeeefCe Dee§eÙe& cnCeeue lej keâeÙe lÙeeÛeJesUer Deeheues ieg¤yebOet ßeer jepetYeeF& (mejoejpeer) ÙeebÛee Heâesve Deeuee. oesvner yeepetves peÙe iegueeyeyeeyee Peeues. jepetYeeFËveer efJeÛeejues leÙeejer Peeueer keâe ? lesJne ceer ieceleerves cnCeeuees jepetYewÙÙee leÙeejer lej Peeueer heCe heeTme Kethe keâesmeUleesÙe, peje yeeyeepeeRvee meebietve veU yebo keâje vee ! jepetYewÙÙeeves ieceleerves ve Ieslee yeeyeepeeRvee efleLetveÛe meekeâ[s Ieeleues Je ceuee meebefieleues Leebyee ceer veU yebo keâjeÙeuee meebielees DeeefCe Dee§eÙe& cnCepes yejesyej 15 efceefvešeble heeTme Deesmejuee Je nUtnUt yeboÛe Peeuee. keâeÙe&›eâce meg¤ Peeuee. meJe& Yeòeâceb[Uer pecee nesT ueeieueer heCe ceePes ue#e heeTme vekeäkeâer Leebyeuee vee Ùeekeâ[s nesles. mebOÙeekeâeUÛes 6 Jeepeues nesles. keâeÙe&›eâceele veeceJebleebÛeer npesjer ueeieeÙeuee ueeieueer. keâebpetjceeie& ÙesLetve JeboveerÙe Kee[s cenejepe Je lÙeebÛes Yepeveer ceb[U Deeues. "eCes ÙesLetve "eCeskeâj Yepeveer ceb[U, IeeškeâeshejÛes veJeÙegie meeF& Yepeveer ceb[U DeMeer meJe& ceb[Us Yepeveele 2-2 YepeveebÛeer npesjer osTve YepeveebÛeer MeesYee Jee{efJele nesles. 8 Jee.10 efceefvešebveer yeB[ÛÙee leeueeJej meJe& Yeòeâ ceb[Uer yesOetbo nesTve veeÛeues. kesâkeâ keâehetve yeeyeebÛee Jee{efoJeme meepeje kesâuee. ØecegKe heengCes cnCetve efJeúue Gcehe oeoe Je Deevebo Mecee& (mebieerlekeâej) lemesÛe Øeuneo efMebos ÙeebÛes meghet$e Ûebõkeâeble efMebos ¢eebveer megæe DeeJepet&ve GheefmLeleer ueeJeueer. ØelÙeskeâeves Deeheueer npesjer ueeJeueer lÙeecegUs keâeÙe&›eâceeÛeer Meeve KetheÛe Jee{ueer. pees keâeÙe&›eâce nesCeej keâer veener ÙeeÛeer efÛeblee Jeešle nesleer lees keâeÙe&›eâce SJe{Ÿee cees"Ÿee ØeceeCeele meepeje Peeuee. ns Heâòeâ iegueeyeyeeyeeÛe ke⤠Mekeâleele. keâeÙe&›eâce mebheuee, meJe& ceb[Uer DeeheDeeheuÙee Iejer efveIetve iesueer heCe heeJemeeÛee Skeâ LeWye megæe Deeuee veener. ne Ûecelkeâej lej Jeb. iegueeyeyeeyeebefMeJeeÙe keâesCeerner ke⤠Mekeâle veener. ceer jepetYeeFËvee Heâesve kesâuee lesJne jepetYeeF& meceeOeer cebefojeÛÙee yeensjÛe nesles. lÙeebvee cnCeeuees osJee keâeÙe&›eâce Kethe Úeve Peeuee Deelee veU GIe[e Je hegvne 15 efceveeršebveer heeJemeeÛeer meg¤Jeele Peeueer. Demee lees DeefJemcejCeerÙe efoJeme DeeefCe heefnueeÛe DevegYeJe Deecner meJe& kegâšgefyeÙeebveer Iesleuee. DevegYeJekeâlee&: ØeMeeble DekegbâMejeJe, cegbyeF&

efomebyej 2012

he=‰ 17


ßeer iegueeye heg<he

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d

(efnboer)

Lece ieF& cetmeueeOeej yejmeele JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâer pevce leejerKe 1 pegueeF& 1932 nw ~ FmeefueS menpe ner nce YeòeâeW ceW 32 Debkeâ mebKÙee keâes yeÌ[e cenlJe Øeehle nw ~ keâesF& 32 Debkeâ mebKÙee Jeeueer ieeÌ[er Kejerolee nw, lees keâesF& Deheves ceesyeeFue ceW 32 Debkeâ mebKÙee nesves keâes MegYe ceevelee nw ~ ceQ mJeÙeb Yeer efkeâmeer keâece mes peeles meceÙe 32 Debkeâ mebKÙee efoKeeF& os peeves keâes MegYe ceevelee ntb Deewj ceve ceW Ùen efJeMJeeme jnlee nw efkeâ cesje keâece meHeâue nesiee ner ~ ØelÙeskeâpeve 32 Debkeâ mebKÙee keâes Deueie-Deueie lejn mes MegYe ceeveles nQ ~ JeboveerÙe meble iegueeyeyeeyeepeer keâer ieeÌ[er keâe vebyej Yeer 3240 nw ~ 1 pegueeF&, 1932 yeeyeepeer keâe pevce efoJeme ~ mecetÛes Yeejle ceW JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâe pevce efoJeme yeÌ[s YeJÙe hewceeves hej ceveeÙee peelee nw ~ Ùen ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ heÌ{ves hej OÙeeve ceW DeeÙee ~ cegPes lees yeme Ùener helee Lee efkeâ JeboveerÙe yeeyeepeer keâe pevce efoJeme meceejesn efmeHe&â veeiehegj ceW ceveeÙee peelee nw~ Je<e& 2005 ceW cegPes Yeer JeboveerÙe yeeyeepeer keâe pevce efoJeme ceveeves keâer FÛÚe ngF& ~ FmeefueS ceQves nceejs cegbyeF& Yeòeâ ceb[ue kesâ ßeer megOeerj cne$es mes Fme yeejs ceW efJeÛeej-efJeceMe& efkeâÙee; Deewj nceves keâeÙe&›eâce keâer lewÙeejer Meg¤ keâj oer ~ yeeo ceW Guneme Deeoešs YeeT keâes Yepeve nsleg Deecebef$ele efkeâÙee, hej leYeer OÙeeve ceW DeeÙee efkeâ Yepeve ceb[ueer kesâ Dee peeves hej nceeje Iej Gvekesâ efueS Úesše heÌ[siee ~ JeneR yejmeele kesâ efove Les, FmeefueS nceves keâeÙe&›eâce mLeue yeoueves keâe Hewâmeuee efkeâÙee Deewj Ieeškeâeshej ceW Deheves hegjeves Iej kesâ heerÚs mšspe yeveekeâj Jeneb keâeÙe&›eâce mebheeove keâe ceve yeveeÙee ~ efHeâj OÙeeve ceW DeeÙee efkeâ Ieeškeâeshej ceW JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ DemebKÙe Yeòeâ nQ, Ssmes ceW mšspe hej peien keâce heÌ[ peeSieer ~ meejer yeeleeW keâes OÙeeve ceW jKekeâj nceves YeJÙe ceb[he lewÙeej keâjJeeÙee; Deewj meejs YeòeâpeveeW keâes keâeÙe&›eâce nsleg Deecebef$ele keâjves ueies ~ 1 pegueeF&, 2005 keâer megyen cetmeueeOeej yejmeele kesâ meeLe ngF& ~ oeshenj nes peeves hej Yeer yejmeele yebo nesves keâe veece veneR ues jner Leer ~ nce meYeer efÛebeflele nes ieS ~ ceve ceW Ùen ueeuemee Leer efkeâ JeboveerÙe yeeyeepeer keâe pevce efoJeme meceejesn OetceOeece mes YeJÙe lejerkesâ mes mebheVe nesvee ÛeeefnS hej yeeefjMe lees ceevees jbie ceW Yebie [eueves keâes lewÙeej Leer ~ JeboveerÙe yeeyeepeer keâe veecemcejCe keâjles ngS nceves mšspe hej JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer keâer Øeeflecee ueieeF&; Deewj DeeMÛeÙe& osefKeS efkeâ Gmeer meceÙe nceejs ieg®yebOeg ßeer jepetYeeF& (mejoejpeer) keâe Heâesve DeeÙee ~ jepet YeeF& ves hetÚe- lewÙeejer nes ieF& keäÙee ? leye ceQves cepeeefkeâÙee uenpes ceW keâne-jepet YeeF& meejer lewÙeejer nes ieF& nw, uesefkeâve yejmeele yengle lespe nes jner nw ~ peje yeeyeepeer mes yeesue keâj veue yebo keâjves keâes keânes ve ! jepet YeeF& ves Fme yeele keâes cepeekeâ ceW ve uesles ngS JeneR mes JeboveerÙe yeeyeepeer mes ØeeLe&vee keâer Deesj keâne efkeâ peje ®efkeâS, ceQ JeboveerÙe yeeyeepeer mes veue yebo keâjves keâes keânlee ntb ~ Deewj meÛecegÛe Ûecelkeâej nes ieÙee ~ 15 efceveš ceW ner cetmeueeOeej yejmeele Oeerjs-Oeerjs yebo nes ieF&~ keâeÙe&›eâce DeejbYe nes ieÙee ~ ueesie Fkeâªe nesves ueies ~ uesefkeâve cesje meeje OÙeeve Fmeer yeele hej Lee efkeâ meÛecegÛe yejmeele yebo nes ieF& nw ve ! Meece kesâ Ún yepe Ûegkesâ Les ~ keâeÙe&›eâce ceW Øeefleef‰le peveeW keâer neefpejer ueieves ueieer~ keâebpegjceeie& mes JeboveerÙe KeeÌ[s cenejepe Deewj Gvekeâer Yepeve ceb[ueer DeeF& ~ "eCes mes "eCeskeâj Yepeve ceb[ueer, Ieeškeâeshej keâer veJeÙegie meeF& Yepeveer ceb[ueer; Ssmes meYeer Yepeve ceb[ue keâeÙe&›eâce ceW oes-oes YepeveeW keâer Hesâjer oskeâj keâeÙe&›eâce keâer MeesYee yeÌ{e jns Les ~ 8-10 efceveš ceW yeQ[ keâer leeue hej cemle neskeâj meYeer Yeòeâ peve Ketye veeÛes~ kesâkeâ keâeškeâj JeboveerÙe yeeyeepeer keâe pevceeslmeJe ceveeÙee ieÙee ~ ØecegKe DeefleefLe kesâ ¤he ceW efJeúue Gcehe (oeoe) Deewj Deevebo Mecee& (mebieerlekeâej) SJeb Øeuneo efMebos kesâ megheg$e Ûebõkeâeble efMebos ves Yeer mecetÛeer efve‰e mes GheefmLeefle

efomebyej 2012

he=‰ 18


ßeer iegueeye heg<he ope& keâjeF&, efpememes keâeÙe&›eâce keâer Ketye MeesYee yeÌ{er ~ efpeme keâeÙe&›eâce kesâ mebheVe nes heeves keâer efÛeblee KeeS pee jner Leer, Jener keâeÙe&›eâce Fleves YeJÙe mJe¤he ceW ngDee ~ Ùen efmeHe&â iegueeyeyeeyeepeer ner keâj mekeâles nQ ~ keâeÙe&›eâce keâe meceeheve ngDee ~ meejs ueesie Deheves-Deheves Iej keâes efJeoe nes ieS, uesefkeâve yejmeele keâer Skeâ yetbo Yeer veneR heÌ[er~ Ùen Ûecelkeâej lees JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeer kesâ efmeJee keâesF& veneR keâj mekeâlee nw ~ ceQves jepet YeeF& keâes Heâesve efkeâÙee leye jepet YeeF& meceeefOe cebefoj kesâ yeenj ner Les ~ ceQves GvnW yeleeÙee- ØeYeg keâeÙe&›eâce yengle yesnlej {bie mes mebheVe nes ieÙee ~ Deye veue KeesefueS; Deewj hegve: 15 efceveš kesâ Yeerlej yejmeele Meg® nes ieF& ~ Gme DeefJemcejCeerÙe efoJeme hej nceejs mecemle heefjJeej ves Gme efoJÙe DevegYeJe keâe Dece=le jmeheeve efkeâÙee ~ efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

DevegYeJekeâlee&: ØeMeeble DebkegâMejeJe, cegbyeF&

lr Jwbm]]m]m§M{ àË`j AZw^d

(ceje"er)

’’DeeefCe ie@meÛes hegmlekeâ efceUeues’’ leerme Je<ee&hetJeea ßeer iegueeyeyeeyee veiejosJeUe, leeuegkeâe heeÛeesje, efpeune peUieeJe, ÙesLes keâemeej Ùeebveer GYeejuesuÙee keâeefuekeâe ceelesÛÙee cebefojeÛÙee keâeÙe&›eâceemee"er Deeues nesles. lesJneheemetve ceer yeeyeebvee ØelÙe#e yeefIeleuesues Deens Je oMe&ve Iesleuesues Deens. ceer veeskeâjerefveefceòe hegCes ÙesLes Deeuees. hebÛeJeerme Je<ee&veblej meceepe keâeÙe& keâjCÙeeÛes efveefceòe ceer hegCÙeele ßeer efceefuebo efMebheer (mebheeokeâerÙe meuueeieej meefceleer) ÙeebÛÙeecegUs hegvne yeeyeebÛÙee mebhe&keâele Deeuees. ceer oesve Je<ee&heemetve ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ efveÙeefcele JeeÛele Deens. lÙeeveblej ceuee Úesšs cees"s DevegYeJe Deeues. lÙeeleueeÛe Skeâ ØelÙe#e DevegYeJe DeeheuÙeeheg{s ceeb[le Deens. Ûeej ceefnvÙeebhetJeea ceePes ie@meÛes hegmlekeâ Je mceeš& keâe[& meehe[le veJnles. efpeLes efpeLes MekeäÙe nesles efleLes efleLes MeesOeues hejbleg les meehe[ues veener. Skeâ efoJeme ogheejer ceer Je ceePeer helveer hegmlekeâ MeesOele neslees. MeesOele Demeleevee ceePeer helveer peesjele Deesj[ueer Je efleves ceuee DeeJeepe efouee. ceer lemeeÛe lees hemeeje ieeoerJejleer "sJetve keâheešeJejleer keâeÙe Deens ns yeIeCÙeemee"er G"uees lej efleLes les hegmlekeâ veJnles. ceer cnšues keâer yeeyeeÛe keâeÙe les Ûecelkeâej keâjleerue DeeefCe hejle ÙesJetve yeIelees lej keâeÙe ieeoerJej ie@meÛes hegmlekeâ Je mceeš& keâe[& pes ceer Ûeej ceefnvÙeebheemetve MeesOele neslees les nesles. les yeIetve ceuee KetheÛe Deevebo Peeuee. les hegmlekeâ yeeyeebveerÛe efleLes "sJeues nesles. ¢ee DevegYeJeeÛee mee#eeroej ØelÙe#e ceePeer helveer Deens. pesJneheemetve Deecner ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ meg¤ kesâues lesJneheemetve DeeceÛÙee JÙeJemeeÙeele YejYeješ Deeueer. DevegYeJekeâlee&: efJeveeso jeceveeLe efMebheer, veiejosJeUe, peUieeJe

~~ Jeeef<e&keâ Megukeâ ~~ lr Jwbm] [wî[ _mogH$mMr dmof©H$ g^mgX dJ©Ur 100 é[`{ (e§^a é[`{ \$º$) Amh{. hr dmof©H$ dJ©Ur M{H$/S­>mâQ AWdm _oZAm°S©>a Ûmam "lr Jwbm] [wî['À`m Zmd{ [mR>dmdr d `m _mogH$mM{ >g^mgX hm{D$Z lr Jwbm]]m]m§À`m AZ_m{b odMmam§Mm Am[U bm^ ¿`mdm, AoYH$ _mohVrgmR>r _mogH$mÀ`m H$m`m©b`rZ [Î`mda g§[H©$ gmYmdm. efomebyej 2012

he=‰ 19


ßeer iegueeye heg<he

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d

(efnboer)

... Deewj iewme keâer hegmlekeâ efceue ieF& leerme meeue henues ßeer iegueeyeyeeyee veiejosJeUe, leeuegkeâe heeÛeesje, efpeuee peueieebJe ceW keâemeej Éeje yeveJeeS ieS keâeueer ceelee kesâ cebefoj ceW keâeÙe&›eâce kesâ efueS DeeS Les ~ leye ceQves JeboveerÙe yeeyeepeer keâes ØelÙe#e ¤he ceW osKee Deewj Gvekesâ efoJÙe oMe&ve efkeâS ~ ceQ veewkeâjer kesâ efveefceòe hegCes Dee ieÙee ~ heÛÛeerme meeue yeeo meceepe keâeÙe& kesâ efveefceòe ßeer efceefuebo efMebheer (mebheeokeâerÙe meueenkeâej meefceefle) kesâ peefjS ceQ hegve: JeboveerÙe yeeyeepeer kesâ mebheke&â ceW DeeÙee ~ ceQ oes Je<eeX mes ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ efveÙeefcele heÌ{ jne ntb ~ Fmekesâ yeeo cegPes Úesšs-yeÌ[s DevegYeJe ngS ~ GvneR ceW mes Skeâ DevegYeJe Deehekesâ meeLe yeebš jne ntb ~ Ûeej cenerves henues keâer yeele nw ~ cesjer iewme keâer hegmlekeâ Deewj mceeš& keâe[& keâneR efceue veneR jne Lee ~ peneb-peneb nesves keâer mebYeeJevee Leer, leneb-leneb ceQves leueeMe efueÙee, uesefkeâve cegPes kegâÚ Yeer veneR efceuee ~ Skeâ efove oeshenj keâes ceQ Deewj cesjer helveer hegmlekeâ {tb{ jns Les ~ leYeer cesjer helveer peesj mes efÛeuueeF& Deewj cegPes DeeJeepe oer~ ceQves Jeneb hemejer JemlegDeeW keâes peme keâe leme ÚesÌ[e Deewj Ùen osKeves kesâ efueS ieÙee efkeâ keâheeš hej keäÙee nw, uesefkeâve Jen hegmlekeâ Jeneb veneR Leer ~ ceQves keâne Deye JeboveerÙe yeeyeepeer ner kegâÚ Ûecelkeâej keâjWies ~ Deewj pewmes ner ceQ Jeeheme Jeneb DeeÙee lees Ùen osKekeâj obie jn ieÙee efkeâ efpeme mceeš& keâe[& Deewj iewme keâer hegmlekeâ keâes efheÚues Ûeej cenerves mes ceQ leueeMe jne Lee, Jen ieeoer hej jKes nQ ~ Ùen osKekeâj cesjs Deevebo keâer meercee ve jner ~ Jen hegmlekeâ JeboveerÙe yeeyeepeer ves ner Jeneb jKeer ~ Fme DevegYeJe keâer ieJeen mJeÙeb cesjer helveer nw ~ peye mes nce ‘‘ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ Meg¤ efkeâS nQ leye mes nceejs JÙeJemeeÙe ceW Yeer lespeer DeeF& nw ~ efnvoer DevegJeeo : ßeer. Smed.heer. ÙeeoJe, cegbyeF&

DevegYeJekeâlee&: efJeveeso jeceveeLe efMebheer, peueieebJe

Je¤Ceueeskeâeletve veboyeeyeebvee mees[efJeCes

Skeâoe veboyeeyeebveer keâeefle&keâ Megæ SkeâeoMeerÛee GheJeeme kesâuee. lÙee efoJeMeer lÙeebveer YeieJebleeÛeer hetpee kesâueer DeeefCe je$eer ÉeoMeer ueeieuÙeeJej mveeveemee"er Ùecegvee veoerle les Glejues. veboyeeyeebvee ceeefnle veJnles keâer leer DemegjebÛeer JesU Deens. les je$eerÛe ÙecegvesÛÙee heeCÙeele Glejues. lÙeeJesUer Je¤CeeÛÙee Skeâe mesJekeâeves lÙeebvee hekeâ[ues Je lees lÙeebvee Je¤CeueeskeâeceOÙes IesTve iesuee. veboyeeyee njJeuÙeecegUs meJe& ieeskegâUele ieeWOeU G[euee. ÙeMeesoeceelesÛeer j[tve j[tve ogo&Mee Peeueer. DeeòeeheÙeËle efJeefJeOe ÛecelkeâejebcegUs ›epeJeemeerÙeebvee keâUtve Ûegkeâues nesles keâer, ßeerke=â<Ce ne keâener meeceevÙe yeeuekeâ veJns. lees ØelÙe#e YeieJeble Deens. lÙeeves Oecee&ÛÙee j#eCeemee"er vebo Je ÙeMeesoe ÙeebÛÙee heg$eeÛÙee ¤heeves pevce Iesleuesuee Deens. cnCetve meJe& ieeshe ke=â<CeepeJeU iesues DeeefCe cnCeeues keâer, ’’ßeerke=â<Cee, Deelee letÛe DeeheuÙee efhelÙeeÛee MeesOe ueeJe DeeefCe mebkeâš efveJeejCe keâj.’’ pesJne YeieJeeve ßeerke=â<Ceeves ›epeJeemeeRÛeer JÙeekegâUlee heeefnueer DeeefCe lÙeeves peeCeues keâer, lÙeeÛÙee efhelÙeeuee Je¤CeeÛee keâesCeer mesJekeâ IesTve iesuee Deens. lesJne lees Je¤CeueeskeâeceOÙes iesuee. pesJne ueeskeâheeue

efomebyej 2012

he=‰ 20


ßeer iegueeye heg<he Je¤Ceeuee mecepeues keâer ØelÙe#e YeieJeeve ßeerke=â<Ce DeeheuÙeekeâ[s Deeues Deensle, lesJne lees mJele: Je¤CeueeskeâeÛÙee ØeJesMeÉejeJej lÙeeÛÙee mJeeieleemee"er Deeuee DeeefCe lÙeeves lÙeeuee mJele:ÛÙee DeemeveeJej yemeefJeues Je lÙeeÛeer efJeefOeJele hetpee kesâueer. YeieJeeve ßeerke=â<CeeÛÙee oMe&veecegUs lees Deeveboeves jesceebefÛele Peeuee. Je¤Ce cnCeeuee, ’’ns ØeYees, Deepe ceePes peerJeve OevÙe Peeues. Deepe ceuee DeeheuÙee peerJeveeÛes mebhetCe& HeâU Øeehle Peeues. keâejCe Deepe ceuee legceÛÙee ÛejCeebÛeer mesJee keâjCÙeeÛee Ùeesie Deeuee Deens. ns YeieJeble, pÙeebvee legceÛÙee ÛejCeebÛeer mesJee keâjCÙeeÛeer mebOeer efceUles, les ne YeJemeeiej menpeheCes le¤ve peeleele. ceer legcnebuee JeejbJeej vecemkeâej keâjlees. ns ØeYees, ceePee mesJekeâ De%eeveer cetKe& Deens. leesÛe legceÛÙee efhelÙeeuee IesTve Deeuee Deens. legcner ke=âhee keâ¤ve lÙeeuee DehejeOeeÛeer #ecee keâje. legcner DeeheuÙee efhelÙeeÛee cees"e Deeoj keâjlee, ns ceuee "eTkeâ Deens. lÙeebvee legcner DeeojhetJe&keâ IesTve pee. legcner Deble&Ùeeceer Deenele DeeefCe meJe& peerJeebÛes mee#eer Deenele. cnCetve ns ØeYees, cepe oemeeJej ke=âhee keâje.’’

YeieJeeve ßeerke=â<Ce Je¤Ceeuee DeeMeerJee&o osTve veboyeeyeebÛÙeemeceJesle hejle Deeuee. ›epeJeemeerÙeebÛÙee Deeveboeuee heejeJeej Gjuee veener. meJe& ueeskeâebveer ßeerke=â<CeeÛeer Kethe Kethe ØeMebmee kesâueer. veboyeeyeebveer Je¤CeueeskeâeÛes pes SsÕeÙe& heeefnues nesles, lesLeerue efveJeemeer ßeerke=â<Ceeuee Jeeketâve vecemkeâej keâjerle nesles, nsner lÙeeuee efomeues. Ùee iees°eRÛes meefJemlej JeCe&ve lÙeebveer ieesheebpeJeU Kethe kesâues. YeieJeeve ßeerke=â<CeeÛes ØesceU Yeòeâ les Ssketâve Demes mecepet ueeieues keâer, DeeceÛÙeeceOÙes KesUCeeje ßeerke=â<Ce ne lej ØelÙe#e F&Õej Deens. Deecnebuee ÙeeÛÙee menJeemeele jeneCÙeeÛes ogue&Ye YeeiÙe efceUeues Deens, Deecner KejesKej YeeiÙeJeeve Deenesle.

efomebyej 2012

he=‰ 21


ßeer iegueeye heg<he

lr Jwbm]]m]mOr H$m àË`j AZw^d

(efnboer)

ceQves Jeb. iegueeyeyeeyeepeerkeâes ØelÙe#e ¤he ceW osKee vener nw ~ hejbleg ncesMee Gvekeâes cenmetme efkeâÙee nw ~ ceQ yeeyeepeerkesâ meeLe 2-3 meeue mes peg[er ntB ~ efheÚues 1 meeue mes yeeyeepeer mes Flevee ueieeJe nes ieÙee nw efkeâ yeeyeepeer ncesMee cesjs meeLe nw ~ 2011 mes 2012 keâer ieg¤heewefCe&cee lekeâ 13 heewefCe&cee ngF& ~ Gmeces mes 10 heewefCe&cee keâes yeeyeepeer kesâ ueieeoej oMe&ve efkeâÙes, hejbleg 2012 keâer jeKeer heewefCe&cee mes cew pee veneR heeF& Leer ~ yeej yeej efyeceej he[ jner Leer ~ ceQ yenesle jesF& Deewj yeeyeepeer mes efJevebleer keâer efkeâ, ’’yeeyeepeer cegPes Deheves heeme yegueeuees, cew Deehemes efceues efyevee jn veneR mekeâleer’’ ~ 2 ceefnves mes pÙeeoe nes ieÙee ~ yengle yeej ØeeLe&vee efkeâÙee... yengle lekeâueerHeâ ceW Leer ~ Skeâ efove yeeyeepeer cesjs meheves ceW DeeÙes ~ ceQves Gvekesâ ßeer ÛejCe hekeâ[s Deewj Ketye jesF& keâer yeeyeepeer Deye cegPes Deheves mes Deueie cele keâjvee ~ lees GvneWves cegPes G"eÙee, ieues mes ueieeÙee Deewj keâne pee yesše Deye legce meYeer ueesie menheefjJeej oMe&ve keâes Deevee ~ ceQves cesjs heehee Deewj cecceer keâes keâne lees Jees cesjer yeele keâes Deieues ceefnves ÛeueWies keânkesâ šeueles jns ~ Skeâ yeej ieg¤Jeej keâes yeeyeepeer Skeâ Heâkeâerj kesâ ¤he ceW heehee kesâ meheves ceW DeeÙes Deewj keâne keâer nce legPes yeguee jns nw let metve vener jne ~ nceejs heeme DeeDees lesjs meejs keâece yeve peeÙeWies ~ leye peekesâ meyekeâes cesjer yeele heW efJeÕeeme ngDee ~ Deewj legjble iee[er keâjkesâ nce ueesie efo. 3.10.12 keâes ner keâešsue, šekeâjKes[e Deewj veeiehetj ieÙes ~ Jeb. yeeyeepeer Deheves meYeer YeòeâeW keâer FÛÚe hetjer keâjles nw ~ DevegYeJekeâlee&: mJehvee Mecee& ~~ FJeuesmes iegueeyeheg<heeÛes jeshe ueeefJeÙeues ieCesMe efveJeemeer ~~ ~~ Je=#e nesTveer efceUeueer heg<hes Yeòeâebvee Úòeerme ceemeer ~~ JeboveerÙe yeeyeepeeRÛÙee DeeMeerJee&oeves ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâeves leerve Je<ee&le cnCepes 36 ceemeele 36 Debkeâ meJe& YeòeâebÛÙee neleer mebheeokeâerÙe ceb[UeÛÙee ceeOÙeceeletve efoueer Deensle. ’’ßeer iegueeye heg<he’’ HegâueefJeleevee ØeeceeefCekeâ keâ°eves Peesketâve osCeeNÙee Deecneb mebheeokeâerÙe ceb[UeÛÙee hee"erceeies DeeheCe meJe& efueueevegYeJe hee"efJeCeejs Jeb. yeeyeepeeRÛes Yeòeâ DemeuÙeeefMeJeeÙe nesTÛe Mekeâle veener. DeeheCe efouesuÙee ceesueeÛÙee menkeâeÙee&vesÛe DeeòeeheÙeËle ns ’’ßeer iegueeye heg<he’’ Ûes Debkeâ Hegâuele iesues Deensle. Ùeeheg{sner DeeheCe Deeheues efueueevegYeJe (JeboveerÙe yeeyeepeeRÛÙee mesJee keâeÙee&me) Deecnebuee hee"Jele jne. keâejCe yeeyeepeeRÛesÛe Meyo Deensle keâer, ’’ceer efpeJeble DemesheÙeËle ceePÙeemeesyele pes Deens les ceeÙeepeeue Deens, hejbleg ceer iesuÙeeveblej ceePÙee mesJee keâeÙee&me pes Jeentve Iesleerue lesÛe ceePes Kejs Yeòeâ.’’ lej Yeòeâebvees JeboveerÙe yeeyeepeeRÛÙee efoJÙe MeòeâeRÛee DeeheCe Deepener DevegYeJe Iesle Demelees. yeeyeepeeRÛÙee ’’peÙe iegueeyeyeeyee’’ Ùee veeceeleÛe ØeÛeb[ Meòeâer Deens keâer DeeheuÙee meejKÙee YeòeâebÛeer meJe& keâeces ceeieea ueeieleele leer Ùee veeceecegUsÛe. Ùee veeceecegUsÛe DeeheCe meJe& yeeyeepeeRÛÙee Ùee DeodYetle MeòeâeRÛÙee mebhekeâe&le jentve yeeyeepeeRÛÙee efMekeâJeCeeRÛÙee, keâeÙee&Ûee ØeÛeej–Øemeej keâ¤veÛe yeeyeepeeRÛeer mesJee keâ¤Ùee Je DeeheuÙee yejesyej Flej mves¢eebÛes peerJeve GpJeue Je megKeceÙe keâ¤Ùee. cegKehe=‰keâej: ßeer efceefuebo efMebheer, hegCes

efomebyej 2012

he=‰ 22


ßeer iegueeye heg<he

yeebmee leejKes[e (oceesn) ceW ßeer iegueeyeyeeyeepeer kesâ veJeefveceeale cebefoj ceW cetleea mLeehevee meceejesn meeiej ce.Øe. kesâ yegbosueKeb[ #es$e kesâ YeòeâeW keâes ßeer iegueeyeyeeyeepeerkesâ keâešsue mJe¤he keâer mLeehevee oceesn efpeues kesâ «eece yeebmee ceW keâer ieF& ~ ce.Øe. kesâ mšsš–neFJes hej efmLele yeebmee (oceesn mes 10 efkeâueesceeršj) ceW Yetceer hej veJeefveceeale ßeer iegueeyeyeeyeepeer, ßeer efMe[ea meeF&veeLe, ßeer iepeeveve cenejepe, ßeer jece ojyeej SJeb efheb[er mJe¤he ßeer efMeJepeer keâer cetleea mLeehevee, keâueMe SJeb OJepeejesnCe keâeÙe&›eâce veeefmekeâ mes DeeÙes heb. ßeer efveefleve ceesjkeâ, heb.ßeer. efiejerMe hew"ves meefnle meele hebef[leeW kesâ ceeie&oMe&ve ceW efoveebkeâ 28 SJeb 29 veJecyej keâes mebheVe ngDee~ efoveebkeâ 28 veJecyej, 2012 yegOeJeej keâes Øeele: 11.32 hej ßeer iegueeyeyeeyeepeerkesâ Yeòeâ ßeer efpeceer Deeuces[e, ßeerceleer pÙeesleerleeF&, hetpeve cegKÙe Ùepeceeve peÙeble ceecee, [e@. Yejle Deevebo JeeKeues, ßeerceleer Ùeesefieveer JeeKeues meefnle [e@. nefjMebkeâj meent, ßeerceleer ef$eJesCeer, kesâ.Sue. vescee, ßeerceleer G<ee vescee, [eueÛebo hešsue, ßeerceleer ueefuelee, [e@. DepeÙe efJeÕekeâcee&, ßeerceleer ieeÙe$eer, [e@. peerJeve efJeÕekeâcee&, ßeerceleer meefJelee, ßeerceleer SJeb ßeer njerke=â<Ce cesnlee, meboerhe (cegVee) Demeešer, efMeØee, mebpeerJe (ÛegVet) Demeešer, DeÛe&vee, ßeerceleer meefJelee cenWõ meesveer, ßeerceleer ceervee De¤Ce meesveer, ßeerceleer ceeÙee jepesMe ieghlee, ßeerceleer pecevee meesveer, ßeerceleer Debpet jepet efJeÕekeâcee&, ßeerceleer keâceuee jepet efJeÕekeâcee&, ßeerceleer SJeb ßeer Ieveerjece efJeÕekeâcee&, ßeerceleer SJeb ßeer ceove heejemej, ßeerceleer SJeb ßeer kebâoerueeue meent, ßeerceleer SJeb ßeer YewÙÙeeueeue Ûe›eâJeleea, ßeerceleer meeOevee jecesÕej ieghlee, ßeerceleer SJeb ßeer peerle efmebn (veejeÙeCe) meefnle jepeWõ efmebn meesnsue (jepet mejoejpeer), megYee<e pewve SJeb ceveerMebkeâj ieie& ves mebÙegòeâ ¤he hetCe& efJeOeer efJeOeeve mes hebef[leeW kesâ ceeie&oMe&ve ceW hetpeve keâeÙe& DeejbYe ngDee pees ieewOegefue yesuee lekeâ Ûeuelee jne, hetjs efove Fme hetpeve keâeÙe& kesâ meeLe–meeLe cebefoj heefjmej kesâ yeenj ÛeejeW Deesj Deheej peve mecetn ’’ieesheeuee ieesheeuee peÙe iegueeyeyeeyee ieesheeuee’’ keâer Oegve jKes Les ~ JeneR meeiej cebefoj kesâ ÛelegLe& Jeeef<e&keâ GlmeJe kesâ efueS vejefmebnie{ (oceesn) mes hewoue Ûeueer ’’ÛejCe heeogkeâe Ùee$ee’’ keâe ØeJesMe yeebmee cebefoj ceW Meece 6.32 hej ngDee ~ Deheej pevemecetn lees heeogkeâe Ùee$ee kesâ meeLe DeeÙee Lee, meYeer YeòeâeWves hetjer je$eer ßeer iegueeyeyeeyeepeer keâer YepeveeW keâe keâeÙe&›eâce efkeâÙee ~ efoveebkeâ 29 veJecyej, 2012 keâes Øeele: 8.32 hej hegve: hetpeve–nJeve keâeÙe&›eâceeW keâe DeejbYe ngDee ~ hetjs efove nJeve Ghejeble oeshenj 3.32 hej cetleeaÙeeW ceW ØeeCe Øeefle‰e keâe keâeÙe& Gòeâ ÙepeceeveeW kesâ meeLe ßeer Deeuces[e oeoepeer SJeb leeF& kesâ meeefveOÙe ceW ngDee, Ghejevle cebefoj kesâ efMeKej hej keâueMe mLeehevee ßeer Deeuces[e oeoe, ßeer jepesvõefmebn meesnsue, [e@. DecejveeLe pewve, ßeer peÙeble ceecee, [e@. JeeKeues meefnle yeeyeepeer kesâ Yeòeâ ieesheeue keâesueles, mebefohe keâoce, megjsMe leeÙe[s, efMeJee Ûeekeâesles, veeruesMe DeJemLeer, SkeâveeLe, meleer<e efJeÕekeâcee&, ue#ceCe meebie[s (heWšj) ves efkeâÙee SJeb Oece&OJepe heleekeâe jepet Dee{Ùee (efyebpeueer) ves Ûe{eF& ~ keâueMeejesnCe–OJepeejesnCe he§eele "erkeâ Meece 4.32 hej hetCe& Deentefle he§eele cebefoj ceW meJe& osJeeÙe Deejleer ngF& ~ Jener hetjs efove Yeb[ejs keâe DeeÙeespeve Ûeuelee jne efpemeceW npeejeW YeòeâeW ves mJe¤efÛe hetCe& Øemeeoer «enCe keâer ~ hetCe& je$eer lekeâ meeiej mes DeeÙes Yepeve ieeÙekeâeW– pemeJeble efmebn "eketâj, ceveceesnve veeceosJe, censMe Ûeewyes, ceveespe Ûeewyes, šbšt efJeÕekeâcee&, efJepeÙe he[erÙee meefnle nše, oceesn, vejefmebnie{, ie{ekeâesše, meeiej kesâ iegueeye iegbpeve Yepeve Dee@kesâmš^e kesâ keâueekeâejeW ves ØemlegefleÙeeB oer ~ leLee efJeefYeVe «eeceerCe DebÛeueeW mes heOeejer ßeer yeeyeepeer kesâ YeòeâeW keâer ceb[efueÙeeW ves Deheveer ØemlegefleÙeeB oer ~ Je=òemebkeâueve: ßeer MÙeece meesveer, hegefJe&ÙeeT, meeiej

efomebyej 2012

he=‰ 23


ßeer iegueeye heg<he

ßeer iegueeye ØeMve cebpet<ee  ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ kesâ meomÙeeW kesâ efueS ßeer iegueeye ØeMve cebpet<ee  Sme.Sce.Sme. DeLeJee he$e Yespes Deewj Deekeâ<e&keâ Fveece peerleW ~  meomÙe Deheves Gòej 25 leejerKe lekeâ Yespe oW ~  Sme.Sce.Sme. Yespeves kesâ efueS Dehevee veece mhesme oskeâj Deheves ieeBJe keâe veece DeÛÚer lejn šeFhe keâjkesâ 9323415125 Fme vebyej hej Yespe oW ~ GoenjCeeLe&, Santosh patil_Mumbai_B  DeLeJee ßeer iegueeye heg<he ceeefmekeâ kesâ cegbyeF& keâeÙee&ueÙe kesâ heles hej he$e YespeW ~  efJepeslee keâe ÛeÙeve uee@šjer heæefle mes efkeâÙee peeSÙee ~ meewYeeiÙeMeeueer efJepesleeDeeW keâes meefoÛÚe Yesš

oer peeSieer ~

ØeMve: ’’ßeer iegueeyeyeeyee meodieg¤Oeece cebefoj’’ keâe Jeeef<e&keâeslmeJe keâewvemes ceefnves ceW mebheVe neslee nw? A) efmelecyej B) HeâjJejer C) efomebyej D) Deiemle ßeer iegueeye ØeMvecebpeg<ee ceW menYeeieer meYeer meYeemeoeWkeâe neefo&keâ DeeYeej ~ veJecyej 2012 keâe Gòej – B – efmeæsÕej ßeer meble iegueeyeyeeyee cebefoj– Deewjbieeyeeo Deewj Fmekesâ YeeiÙeefJepeslee ßeer megefveue ieJneCes, meesveF& ~ Fvekeâe neefo&keâ DeefYevebove ~

cee. ßeer yeeUemeensye "ekeâjs ÙeebÛes ceneefveJee&Ce ceneje°^eÛes pÙes‰ jepekeâerÙe JÙeefòeâcelJe Glke=≠JÙebieefÛe$ekeâej JeboveerÙe iegueeyeyeeyeepeeRÛes oMe&ve Iesleuesues Demes yeeUemeensye "ekeâjs ¢eebÛes JeÙeeÛÙee 86 JÙee Je<eea 17 veesJnWyej, 2012 jespeer ogheejer 3.30 Jeepelee efveOeve Peeues. 1984-85 meeueer JeboveerÙe iegueeyeyeeyee cebgyeF&le DeeuÙeeÛes keâUleeÛe JeecevejeJe ceneef[keâ ÙeebÛÙeemeesyele efvejeshe hee"Jetve JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebvee ’’ceeleesßeer’’ Ùee DeeheuÙee efveJeememLeeveer yeeUemeensyeebveer Deeceb$eCe efoues. JeboveerÙe iegueeyeyeeyeebveer ns Deeceb$eCe mJeerkeâe¤ve efMeleesUs oeoe DeeefCe cegbyeF&–veeiehetjÛÙee Yeòeâceb[UeRmeesyele ceeleesßeer Jej heesnesÛeues Je yeeUemeensyeebvee DeeMeerJee&o efouee. 18 veesJnWyej jespeer yeeUemeensyeebÛÙee heeefLe&JeeJej efMeJeepeer heeke&â ÙesLeerue MeemekeâerÙe Fleceeceele DeblÙemebmkeâej keâjCÙeele Deeues. cee. yeeUemeensy e "ekeâjs Ùeebv ee ’’ßeer iegueeyeheg<he’’ ceeefmekeâ heefjJeejeleHexâ YeeJehetCe& ßeæebpeueer.

efomebyej 2012

he=‰ 24


ßeer iegueeye heg<he

 Dee«eneÛes efveceb$eCe  Ieeškeâeshej – cegbyeF& ÙesLes 18 ef[meWyej jespeer heeueKeer, Yepeve–Yeb[eje cegbyeF&, veJeer cegbyeF& Je "eCes ÙesLeerue YeòeâieCeebveer efoveebkeâ 18 ef[meWyej, 2012 jespeer Yepeve, Yeb[eje Je heeueKeer Ùee$esÛes DeeÙeespeve kesâues Deens. Jeb. iegueeyeyeeyeebÛeer keâce&Yetceer keâešsueOeece ÙesLetve 18 ef[meWyejuee cegbyeF& ÙesLes ÛejCe heeotkeâebÛes Deeieceve nesCeej Deens. lÙeeveblej ogheejer 4 Jeepelee Ieeškeâeshej ÙesLes efmeæerieCesMe cebefoj ÙesLetve heeueKeer Ùee$esuee ØeejbYe nesTve mebOÙeekeâeUer 6 les 10 JeepesheÙeËle meceepe keâuÙeeCe keWâõ, yeJexveiej, Ieeškeâeshej (he.) cegbyeF&– 400084 ÙesLes heeotkeâe oMe&ve Je Yepeve–Yeb[eje keâeÙe&›eâce mebheVe nesCeej Deens. lejer meJe& YeòeâieCeebveer Ùee keâeÙe&›eâceeme GheefmLele jneJes Demes cegbyeF&, veJeer cegbyeF& Je "eCes YeòeâieCeebkeâ[tve DeeheCee meJeeËvee Dee«eneÛes efveceb$eCe. DeefOekeâ ceeefnleer keâefjlee ßeer OevebpeÙe Ieeie ÙeebÛÙeeMeer mebheke&â meeOeeJee. YeüceCeOJeveer ›eâceebkeâ 9820985060.

ßeer iegueeyeyeeyee meodieg¤Oeece cebefoj, efJ ejej– Jeeef<e&keâeslmeJe 25 ef[meWyej, 2012 jespeer efJejej, ceneje°^ ÙesLes ßeer iegueeyeyeeyee meodieg¤Oeece cebefojeÛee Jeeef<e&keâeslmeJe meepeje keâjCÙeele ÙesCeej Deens. Ùee MegYeØemebieer meJe& YeòeâieCeebvee meble ßeer iegueeyeyeeyee Ûe@efjšsyeue š^mš leHexâ Deecebef$ele keâjCÙeele Ùesle Deens. mLeU: peer.Sced.yeÇgJejerpe efue. Mespeejer, mJeeleb$ÙeJeerj meeJejkeâj ceeie&, efJejej (het), efpeune "eCes – 401305, ceneje°^

[eWiejieebJe ÙesLes heeogkeâe oMe&ve meesnUe Je Yeòeâ cesUeJee, Je<e& 5 Jes [eWiejieebJe ÙesLes 2 peevesJeejer, 2013 jespeer meble ßeer iegueeyeyeeyee ÙeebÛÙee heeueKeer heoÙee$esefveefceòe ’ßeeR’ ÛÙee heeogkeâe oMe&ve meesnUe Je Yeòeâ cesUeJee ßeer meble iegueeyeyeeyee Yeòeâ ceb[U [eWiejieebJe Ùeebveer DeeÙeesefpele kesâuee Deens lejer meJe& iegueeyeYeòeâbevee Dee«eneÛes efveceb$eCe. mLeU: ØeeLeefcekeâ efJeÅeecebefoj, [eWiejieebJe, lee. efveHeâe[, efpe. veeefmekeâ mebheke&â: DeevebojeJe veeiejs– 9923349744 / kewâueeme veeiejs– 9923363213

meble ßeer iegueeyeyeeyee ÛejCe heeogkeâe Deeieceveeefveefceòe YeJÙe efoJÙe Yeòeâ cesUeJee efoveebkeâ 6 peevesJeejer, 2013 jespeer meble ßeer iegueeyeyeeyee ÛejCe heeogkeâe Deeieceveeefveefceòe legjKes[ veiejerle YeJÙe mJeeiele Je efoJÙe Yeòeâ cesUeJÙeeÛes DeeÙeespeve kesâuesues Demetve DeeheCe GheefmLele jeneJes ner Dee«eneÛeer veceü efJevebleer. DeefOekeâ ceeefnleer keâefjlee ßeer mebpeerJekegâceej efovekeâj mejesos ÙeebÛÙeeMeer mebheke&â meeOeeJee. YeüceCeOJeveer ›eâ. 9765180200 / otjOJeveer ›eâ. (0257) 2464539 mLeU: ieesheeueke=â<Ce Dee@F&ue efceue, legjKes[, lee.efpe. peUieebJe

efomebyej 2012

he=‰ 25


ßeer iegueeye heg<he

efmeæsÕej meble iegueeyeyeeyee DeKeb[ veece mehleen DeebOeÇØeosM e ÙesLes mebheVe ’’ieesheeuee ieesheeuee osJekeâervebove ieesheeuee, ieesheeuee ieesheeuee iegueeyeyeeyee ieesheeuee’’ Demee DeKeb[ veece mehleen 22 veesJnWyej les 29 veesJnWyej jespeer hetVetj, DeebOeÇØeosMe ÙesLes keâesvee jeOee ke=â<Cee ÙeebÛÙee Iejer mebheVe Peeuee. DeebOeÇØeosMe ceOeerue YeòeâieCeebveer GheefmLele jentve Ùee DeKeb[ veece mehleenele Yeeie Iesleuee.

Jeb. ßeer meble iegueeyeyeeyee mebmLeeve, keâešsue kesâ DeOÙe#e cee. meesvetceecee YeeefšÙee Fvekesâ 75 Jes pevceefove hej efJeÕemLe ceb[U Deewj YeòeâesÉeje Gvns mevceeefvele efkeâÙee ieÙee ~

meble ßeer iegueeyeyeeyee efoveoefMe&keâe 2013 ØekeâeMeve meceejbYe keâešsue mebmLeeve kesâ DeOÙe#e ßeer meesvetceecee YeeefšÙee, hegpeejer ßeer efJeÕeeme cenejepe, ßeer mebpeÙe JeeveKe[s, Jeb. yeeyeepeer kesâ Yeòeâ ßeer ÛebõMesK ej (leueesoe), efp e. vebo tjyeej Fvekesâ Gheefm Leleer ceW keâešsu eOeece Jeb. iegueeyeyeeyeepeer kesâ cebbefoj ceW mebheVe ngDee ~

~~ Jeeef<e&keâ Megukeâ ~~ ’’ßeer iegueeye heg<he’’ ceeefmekeâ keâer Jeeef<e&keâ meomÙelee Megukeâ 100 ¤heÙes (meew ¤heÙes cee$e) nw ~ Ùen Jeeef<e&keâ Megukeâ Ûeskeâ/[^eHeäš/ceveerDee@[&j Éeje ’’ßeer iegueeye heg<he’’ kesâ veeces Yespe os ~ Fme ceeefmekeâ kesâ meYeemeo neskesâ ßeer iegueeyeyeeyeepeerkesâ Deveceesue efJeÛeejeW keâe ueeYe efueefpeS ~ DeefOekeâ peevekeâejer kesâ efueS efpeune mebheke&â ØecegKe Ùee ceeefmekeâ kesâ keâeÙee&ueÙeerve heles hej mebheke&â efkeâefpeS ~

efomebyej 2012

he=‰ 26


ßeer iegueeye heg<he

efomebyej 2012

he=‰ 27


ßeer iegueeye heg<he

efomebyej 2012

he=‰ 28

Magzine December 2012  

Santh Gulab Baba Magzine December 2012

Magzine December 2012  

Santh Gulab Baba Magzine December 2012

Advertisement