Page 1

‫ایام رحلت پیامبر اعظم(ص)‪ ،‬شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) تسلیت باد‬

‫سرمقاله‬

‫هفته نامه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬

‫لیبرالیسماقتصادی‬ ‫در ‪ 2‬دهه گذشته ایران‬

‫سال اول‬ ‫شماره ‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1392‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1314‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2013‬‬ ‫قیمت ‪ 400‬تومان‬

‫مهدی تقوی ‪ .‬اقتصاد دان‬

‫تعدی��ل اقتص��ادی و‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها را می‬ ‫توان دو سیاس��ت لیبرالی‬ ‫دانس��ت که در س��ال های‬ ‫پس از انقالب‪ ،‬مش��کالت‬ ‫متعددی را متوجه اقتصاد کشور کرد‪.‬‬ ‫سیاس��ت تعدیل در ای��ران در دوره پنجم‬ ‫ریاس��ت جمه��وری به اج��را درآم��د‪ .‬بعد از‬ ‫جن��گ خزانه بانک مرکزی خالی ش��ده بود و‬ ‫دولت ناچ��ار بود برای اجرای سیاس��ت های‬ ‫خود وام ه��ای کالنی از صن��دوق بین الملل‬ ‫پ��ول و بان��ک جهانی دریافت کند‪ .‬سیاس��ت‬ ‫تعدیل پیشتر دردهه ‪ 1970‬از سوی صندوق‬ ‫بین الملل پول و بانک جهانی برای کشورهای‬ ‫آمری��کای التین تجویز ش��د که بع��د از چند‬ ‫س��ال در ای��ران نیز ب��ه اج��را درآمد‪.‬صندوق‬ ‫بین الملل پول سیاست تعدیل را اینگونه تعریف‬ ‫می کن��د‪« :‬تعدیل س��اختار عبارت اس��ت از‬ ‫برنامه‪ ،‬سیاس��ت ه��ا و تغیی��رات نهادی الزم‬ ‫برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی‬ ‫که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ‬ ‫کند‪».‬کش��ورها تنها با اجرای این سیاست ها‬ ‫می توانس��تند از وام های صندوق بین الملل‬ ‫پ��ول و بانک جهان��ی بهره مند ش��وند‪ .‬اغلب‬ ‫کش��ورهای اجرا کننده سیاست تعدیل ‪ ،‬غیر‬ ‫از برزیل با شکست روبه رو شدند و نتوانستند‬ ‫به اهداف مورد نظر برسند‪.‬‬

‫برندگان نوبل اقتصاد از ضرورت‬ ‫«اصالحات اقتصادی» در ایران می گویند‬

‫نسخه خارجی‬ ‫برای اقتصاد ایران‬

‫اگ��ر چه بر اس��اس آم��ار بان��ک جهانی‪ ،‬ای��ران با تولی��د ناخالص‬ ‫داخل��ی ‪ 997‬میلی��ارد دالر بع��د از اندون��زی و ترکی��ه‪ ،‬هفدهمی��ن‬ ‫رتبه اقتصاد دنیا را داراس��ت اما دس��تیابی به اهداف س��ند چش��م‏انداز‬ ‫جمه��ورى اس�لامى اي��ران در اف��ق ‪ 1404‬ک��ه ب��ر اس��اس آن ايران‬ ‫پس از بازداشت چند مسئول‬ ‫اين كشور به اتهام فساد مالي‬

‫بای��د به كش��ورى توس��عه يافته‪ ،‬ب��ا جاي��گاه اول اقتص��ادى‪ ،‬علمى و‬ ‫فناورى در س��طح‏ منطقه تبدیل ش��ود نیازمند تح��ول و اصالحات در‬ ‫عرص��ه های اقتصادی ‪ ،‬قطع وابس��تگی به نفت و اس��تفاده از تجربیات‬ ‫و الگوهای موفق و امتحان پس داده اقتصادی دیگر کشورها است‪...‬‬

‫ادامه در صفحه‪3‬‬

‫صفحه‪7‬‬

‫گزارش‬

‫گزارش «اقتصاد برتر» از موانع‬ ‫اقتصادی انتقال پایتخت‬

‫شوك ترکیه‬ ‫به دالر‬

‫نوش داروی تلخ‬

‫پشت دریا‬ ‫شهری است‬

‫صفحه ‪7‬‬

‫اکنون ک��ه کش��ور وارد چهارمین س��ال‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها می ش��ود«اقتصاد برتر»‬ ‫ضعف و ق��وت آن را مورد بررس��ی قرار داده‬ ‫است‪ .‬این گزارش را در صفحه رویداد بخوانید‪.‬‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫گام خصوصی‬ ‫در ساخت هواپیمای بزرگ‬

‫ای��ن روزه��ا هر روز و هر لحظه اش با انتش��ار اخباری همراه‬ ‫اس��ت که هرایرانی در هرجای دنیا که باش��د‪ ،‬ب��ه ایرانی بودنش‪،‬‬ ‫افتخار می کند‪ .‬گفت و گوی اقتصاد برتر با س��ازنده ش��بیه س��از‬ ‫فوکر ‪ 100‬را در صفحه صنعت و معدن بخوانید‪.‬‬

‫صفحه‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫خودرو های ‪ 2014‬روسی‬ ‫در راه ایران‬

‫محم��د بیات مدیر بازرگانی و عضو هی��ات مدیره گروه راهبر‬ ‫ش��ارویژن نماین��ده محص��والت الدا روس��یه در ای��ران از ورود‬ ‫دو م��دل خ��ودرو (گرانت��ا – کالینا ) در س��ال ‪ 2014‬به کش��ور‬ ‫خبر داد‪...‬‬

‫صفحه‪5‬‬

‫زنگنه‪ :‬با هر دالر نفتی باید‬ ‫چندین برابر سرمایه گذاری کنیم‬

‫گفت و گو‬

‫پایان مهمانی ها برسفره نفت‬ ‫صفحه ‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫ایران میزبان ‪ 20‬میلیون‬ ‫توریست خارجی‬ ‫پس از آنکه زمزمه س��اخت نخستین هتل‬ ‫خارج��ی در ایران به گوش رس��ید خبرنگار ما‬ ‫گف��ت و گویی با دبیر جامعه هتل��داران ایران‬ ‫انجام داد که در صفحه آخر می خوانید‪.‬‬


‫رویداد‬

‫‪2‬‬

‫سال اول شماره ‪ 2‬دو شنبه ‪ 9‬دی ‪1392‬‬

‫مدیر بخش مطالعات «ش��ورای روابط‬ ‫خارج��ی» آمریکا می گوید که رس��یدن‬ ‫ب��ه توافق دائم��ی با ای��ران اولویت اصلی‬ ‫دول��ت ب��اراک اوبام��ا در س��ال ‪2014‬‬ ‫میالدی اس��ت‪«.‬جیمز ام‪ .‬لیندس��ی» در‬

‫توافق با ایران‬ ‫اولویت اوباما‬ ‫یادداشت‬

‫سهم تولید و خدمات از هدفمندی‬ ‫باید تامین شود‬ ‫حمیدرضا فوالدگر ‪ .‬رئیس کمیسیون اصل ‪ 44‬مجلس‬

‫مجل��س با تش��کیل کار گروهی در حال بررس��ی‬ ‫آس��یب های فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها است و‬ ‫برای این که دولت فاز دوم را بهتر اجرا کند باید فاز اول‬ ‫آسیب شناسی شود‪ .‬آسیب های موجود باید در بخش‬ ‫پرداخت های نقدی به مردم و هم در بخش حمایت از‬ ‫تولید یا سهم دولت مشخص شود و اگر این کار درست‬ ‫انجام ش��ود و دولت در ای��ن زمینه با مجلس همکاری‬ ‫کند ب��رای فاز دوم قان��ون هدفمندی یاران��ه ها بهتر‬ ‫تصمیم گیری می ش��ود و البته باید به این نکته نیز اش��اره کرد که دولت تا کنون‬ ‫درباره تشکیل کمیته آسیب شناس��ی مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها با‬ ‫مجلس رایزنی نداشته است‪ .‬در فاز نخست این قانون سهم تولید‪ ،‬خدمات و صنعت‬ ‫و معدن و کشاورزی پرداخت نشد و حمایت های الزم از این بخش ها صورت نگرفت‬ ‫در شرایطی که قرار بود بعد از هدفمندی از تولید حمایت شود که آثار هدفمندی‬ ‫در بخش تولید جبران ش��ود‪.‬همچنین در مرحله نخس��ت قرار بود در بهینه سازی‬ ‫مصرف انرژی و بهره وری و نوسازی فرایند تولید و خدماتی بهبود حاصل شود که‬ ‫به این هدف نرس��یدیم‪.‬از سوی دیگر‪،‬در بحث اقتصاد مردمی هم قانون به پرداخت‬ ‫های نقدی و غیر نقدی اشاره کرده بود و باید با برنامه ریزی این اتفاق رخ می داد‬ ‫تا اقتصاد خانوار محدود به پرداخت نقدی به آحاد مردم نش��ود‪ .‬همچنین پرداخت‬ ‫ماهانه بیش از ‪ 3‬هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم در شرایطی که این روند‬ ‫برای اجرای قانون هدفمندی ادامه یابد می تواند‪ ،‬دولت را با کسری منابع رو به رو‬ ‫کند‪ .‬البته کسری منابع در دولت قبلی نیز وجود داشته است که آن زمان این کسری‬ ‫به صورت تنخواه گرفتن و استفاده از منابع نفت و نیرو جبران می شد‪.‬‬

‫نگاه‬

‫خأل هدفمندی در بودجه ‪93‬‬ ‫غالمرضا تاجگردون ‪ .‬نائب رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬

‫نقده��ای متعددی را می توان ب��ه الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ 93‬نسبت داد‪.‬هدفمندی یارانه ها یکی از مهم‬ ‫تری��ن خألهای موجود در الیحه ارائه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در م��دت زمان باقیمانده از اجرای‬ ‫قان��ون هدفمندکردن یارانه ه��ا( پایان برنامه پنجم)‬ ‫نمی ت��وان قیمت ها را یکباره اص�لاح و واقعی کرد‬ ‫از این رو نیاز اس��ت تا قانون برای زمان اجرای قانون‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها تمدید شود‪ .‬با توجه به فشار‬ ‫هزینه ای که جامعه در س��ال قبل تحمل کرد به طور قطع نمی توانیم در عمر‬ ‫باقی مانده از قانون هدفمندس��ازی یاران��ه ها این قانون را اجرا کنیم و تنها می‬ ‫توان قیمت حامل های انرژی را ‪ ‬با درصدی کم نسبت به نرخ تورم افزایش داد‬ ‫و افزای��ش یکباره قیمت حامل های انرژی و رس��اندن آن به فوب خلیج فارس‬ ‫ممکن نیس��ت چرا که به طور مثال رس��اندن قیمت بنزی��ن به نرخ فوب خلیج‬ ‫فارس یعنی افزایش قیمت آن به لیتری ‪ 2700‬تومان‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬دولت در‬ ‫توزیع منابع حاصل از هدفمندس��ازی یارانه ه��ا هم باید بازنگری کند وبه جای‬ ‫پرداخت نقدی س��هم بخش سالمت مردم را پرداخت کرده و پوشش بیمه های‬ ‫اجتماعی مردم را افزایش دهد‪.‬‬

‫دیدگاه‬

‫اقتصاد برتر‪-‬زمستان سال ‪ 89‬بود‬ ‫که جراح��ي بزرگ اقتصادي کش��ور با‬ ‫تيغ هدفمندی يارانه‌ها آغاز شد‪.‬حاال در‬ ‫حالی وارد چهارمین س��ال می‌شود که‬ ‫اقتصاد بيمار كش��ور افزون بر دردهاي‬ ‫مزمن گذش��ته و ع��وارض جراحي‪ ،‬در‬ ‫انتظ��ار نوش‌دارويي از ط��رف دولت و‬ ‫مجلس است‪.‬‬ ‫اي��ن قان��ون‪ ،‬چه��ار ه��دف عمده‬ ‫مدیریت مصرف ان��رژی‪ ،‬توزیع عادالنه‬ ‫پرداخت یارانه‌ه��ا‪ ،‬حذف انحصار دولت‬ ‫در تولید و توزیع انرژی و مدیریت سایر‬ ‫آث��ار و پیامدهای منفی نظام پیش��ین‬ ‫یارانه‌ها را نشانه رفته بود‪.‬اما آيا تيرهاي‬ ‫هدفمندي به هدف خورد؟‬ ‫همراهی خوب مردم‬ ‫با اجراي هدفمندی یارانه‌ها‪ ،‬قیمت‬ ‫بنزین آزاد به لیتری ‪ 7‬هزار ریال‪ ،‬قیمت‬ ‫سی ان جی (گاز خودرو) مترمکعبی ‪3‬‬ ‫هزار ریال و قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد‬ ‫ب��ه ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬ریال افزایش یافت و‬ ‫در براب��ر آن ‪ 68‬میلیون و ‪ 482‬هزار و‬ ‫‪ 758‬نف��ر در قالب ح��دود ‪ 20‬میلیون‬ ‫خان��وار‪ ،‬ماهانه ‪ 455‬هزار ریال یارانه از‬ ‫دولت‌دهم گرفتند‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد دولت دهم در آخرين‬ ‫گ��زارش خ��ود درباره آث��ار هدفمندي‬ ‫اع�لام ك��رد‪ :‬از ابتداي دي م��اه ‪ ۸۹‬تا‬ ‫ارديبهش��ت ‪ ۹۲‬بي��ش از ‪ ۹۹۱‬هزار و‬ ‫‪ ۲۸۷‬ميلي��ارد ريال يارانه ب��ه خانوارها‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫ش��روع تحول اقتصادي با مشاركت‬ ‫مردمي چنان خ��وب پيش مي‌رفت كه‬ ‫حت��ي تحس��ين مجامع جهان��ي مانند‬ ‫صندوق بين‌المللي پول را هم به همراه‬ ‫داش��ت اما با گذش��ت زم��ان عوارض‬ ‫جراحي آشكار شد‪.‬‬ ‫قفل فاز دوم در انتظار کلید‬ ‫در برابر دس��تاوردهاي هدفمندي‪،‬‬ ‫منتقداني از مجلس و استادان دانشگاه‬ ‫ب��ه عملكرد دولت ده��م‪ ،‬ايراداتي وارد‬ ‫كردند‪.‬ب��ه عقي��ده منتق��دان‪ ،‬ضع��ف‬ ‫آماري‪ ،‬تش��ديد تورم و ركود‪ ،‬مش��کل‬ ‫تامین منابع برای همه دهک‌ها‪ ،‬كسري‬ ‫بودج��ه‪ ،‬نوس��ان ن��رخ ارز‪ ،‬تحریم‌ها و‬ ‫نداش��تن س��ناریوی الزم برای اجرای‬ ‫قانون باعث ش��ده تا تي��ر هدفمندی از‬ ‫مسير درست منحرف شود‪.‬‬ ‫مش��اوران و تی��م اقتص��ادي دولت‬ ‫يازده��م هرچند بر اجرايي ش��دن اين‬ ‫قانون تاكيد دارند اما نسبت به چگونگي‬ ‫اج��رای آن‪ ،‬تامي��ن مناب��ع و پرداخت‬ ‫نشدن سهم صنایع‪ ،‬انتقاداتي دارند‪.‬‬

‫نگرانی مجلس از آینده هدفمندی‬ ‫جعفر قادری ‪ .‬عضو کمیسیون برنامه‪،‬بودجه و محاسبات مجلس‬

‫از آذر س��ال ‪ 89‬اج��رای قانون هدفمندی یارانه ها‬ ‫به یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است‬ ‫و طی ‪ 3‬س��ال گذش��ته انتقادهای فراوانی درباره نحوه‬ ‫اجرای این قانون مطرح ش��ده که متاس��فانه تا کنون‬ ‫به رغم این انتقادها اقدامی برای تغییر در نحوه اجرای‬ ‫این قانون صورت نگرفته است‪ .‬البته نمایندگان مجلس‬ ‫بیش از یک ماه قبل در جریان بررسی الیحه اصالحیه‬ ‫قانون بودجه سال ‪ 92‬کل کشور قصد اصالح این قانون‬ ‫را داش��تند و طرح حذف یارانه ‪ 3‬دهک پردرآمد را نیز مطرح کردند که در صحن‬ ‫مجلس این موضوع رای نیاورد و رئیس مجلس اعالم کرد که بهتر است نمایندگان‬ ‫در زمان بررسی الیحه بودجه سال ‪ 93‬کل کشور قانون هدفمندی یارانه ها را اصالح‬ ‫کنند‪ .‬پس از آن نمایندگان نیز تا زمان ارائه الیحه بودجه سال ‪ 93‬کل کشور صبر‬ ‫کردند تا در زمان بررسی این الیحه نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را اصالح‬ ‫کنند اما متاس��فانه در الیحه بودجه سال ‪ 93‬کل کش��ور اصالح قانون هدفمندی‬ ‫یارانه ها دیده نشده است و این موضوع نیز انتقادهای نمایندگان را به همراه داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬قرار نگرفتن موضوع قانون هدفمندی یارانه ها در الیحه بودجه سال ‪ 93‬در‬ ‫روزهای اخیر حاشیه هایی را به همراه داشته است و اخباری درباره ارائه الیحه درباره‬ ‫قانون هدفمندی به مجلس ش��نیده ش��ده که البته نمایندگان دولت در این رابطه‬ ‫تاکنون به صورت رسمی چیزی را به مجلس اعالم نکرده اند و آینده قانون هدفمندی‬ ‫در سال ‪ 93‬در ابهام قرار دارد‪ .‬تاکنون در کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات درباره‬ ‫قان��ون هدفمندی یارانه ها به صورت جدی بحث صورت نگرفته و فقط نمایندگان‬ ‫نگرانی خود را درباره آینده قانون هدفمندی یارانه ها و ادامه اشتباهات گذشته در‬ ‫س��ال آینده به مسئوالن دولتی اعالم کرده اند‪ .‬در همین رابطه نمایندگان مجلس‬ ‫در کمیس��یون برنامه و بودجه از مس��ئوالن دولتی خواسته اند که دولت پیشنهاد‬ ‫خود را درباره قانون هدفمندی یارانه ها در روزهای نخستین بررسی الیحه بودجه‬ ‫در کمیس��یون برنامه و بودجه به مجلس ارائه کند تا نمایندگان در جریان بررسی‬ ‫الیحه بودجه تغییرات الزم درباره قانون هدفمندی را نیز برای سال ‪ 93‬اتخاذ کنند‪.‬‬

‫بازگشت همه به سوی اوست‬ ‫جناب آقاي دکتر جوادظریف‬ ‫وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با کمال تاسف و تاثر ضایعه درگذشت والده گرامیتان را تسليت‬ ‫ع��رض نموده ‪ ،‬برای آن مرحوم��ه از درگاه خداوند متعال مغفرت‬ ‫و ب��رای جنابعالي وبازماندگـ��ان صبر جمیل واجرجزیل مس��ئلت‬ ‫می نمائیم ‪.‬‬

‫گروه راهبر شارویژن‬ ‫نماینده انحصاری محصوالت الدا روسیه درایران‬

‫طرح جدید‬ ‫«افزایش تعداد‬ ‫سانتریفیوژها»‪ ‬‬ ‫ط��رح «افزایـــــــ��ش تع��داد‬ ‫س��انتریفیوژها» در حال��ی توس��ط‬ ‫برخ��ی نمایندگان مجل��س پیگیری‬ ‫می ش��ود که ط��رح «ال��زام دولت به‬ ‫غن��ی س��ازی ‪ 60‬درصد» ب��ا حدود‬ ‫‪ 100‬امض��اء ق��رار اس��ت ب��ه هیئت‬ ‫رئیس��ه مجل��س تحویل داده ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن دو طرح مهم مرب��وط به تعیین‬

‫«اقتصاد برتر» از سه سال‬ ‫جراحی اقتصادی گزارش می دهد‬

‫نوش داروی تلخ‬

‫عی��ن حال گوش��زد ک��رد ک��ه مذاکرات‬ ‫دش��واری در پیش اس��ت و امکان دارد‬ ‫رس��یدن به توافق نهایی ناممکن باش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا ‪ ،‬لیندسی درباره دورنمای‬ ‫تح��والت مرب��وط ب��ه س��وریه و موضوع‬

‫اول رئي��س جمه��وري‪ ،‬ت��ا آن زم��ان‪،‬‬ ‫ش��كل كنوني پرداخ��ت يارانه‌ها ادامه‬ ‫مي‌يابد‪.‬جدا از چانه‌زني‌هايي كه درباره‬ ‫چگونگي اجراي فاز دوم مطرح ش��ده‪،‬‬ ‫دول��ت و نمایندگان مجل��س بر اجراي‬ ‫يك س��ناريو يعني ح��ذف قطعي چند‬ ‫دهك به‌دلي��ل كمبود منابع‪ ،‬اتفاق نظر‬ ‫دارند که چگونگی شناس��ایی دهک‌ها‬ ‫تبدیل ب��ه مانعی بلند ش��ده که پیش‬ ‫روی مجری��ان قانون هدفمن��دی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫دغدغه حمایت از تولید‬ ‫مرك��ز پژوهش‌های مجل��س برای‬ ‫رف��ع مش��کالت اج��رای ای��ن قان��ون‬ ‫پیش��نهاد بازنگری داده است‪.‬همچنین‬ ‫دفتر مطالع��ات اقتص��ادی و مطالعات‬ ‫برنامه و بودجه این مرکز س��ناریوهای‬ ‫مختلف��ی را ب��رای اق��دام در قال��ب‬ ‫اص�لاح الیحه بودجه س��ال آینده ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس نظ��ر كارشناس��ي دفت��ر‬ ‫مطالع��ات اقتصادی مرك��ز پژوهش‌ها‪،‬‬ ‫ب��ا حذف ی��ا کاه��ش س��همیه برخی‬ ‫حامل‌های س��همیه بندی ش��ده مانند‬ ‫بنزی��ن و نف��ت‌گاز‪ ،‬هزینه‌‌های کمتری‬ ‫را ب��ه بخش‌ه��ای تولی��دی تحمی��ل‬ ‫خواه��د کرد‪.‬با در نظ��ر گرفتن مصرف‬ ‫سالیانه حدود ‪ 18/5‬میلیارد لیتر بنزین‬

‫قرار اس�ت دولت‬ ‫يـــازده�م در‬ ‫الیحه‌ای‪ ،‬كليد گش�ايش‬ ‫قف�ل ف�از دوم هدفمندي‬ ‫يارانه‌ه�ا را به مجلس ارائه‬ ‫کند‪.‬ت�ا آن زم�ان‪ ،‬ش�كل‬ ‫كنون�ي پرداخ�ت يارانه‌ها‬ ‫ادامهمي‌يابد‬ ‫از ابت�داي دي ماه‬ ‫س�ال ‪ ۸۹‬ت�ا‬ ‫ارديبهش�ت ‪ ۹۲‬بيش از‬ ‫‪ ۹۹۱‬هزار و ‪ ۲۸۷‬ميليارد‬ ‫ري�ال يارانه ب�ه خانوارها‬ ‫پرداختشد‬ ‫معم��ای یافتن كليدي ب��راي قفل‬ ‫اجرای بهتر هدفمن��دی آنقدر پیچیده‬ ‫ش��ده که دول��ت یازده��م ترجیح داده‬ ‫نیاز های هسته ای کشور ‪ ‬در حوزه های‬ ‫صنعتی‪ ،‬پزشکی و کش��اورزی با نگاه‬ ‫به آینده و پیش��رفت در این حوزه ها‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش از این ابوالقاس��م جراره‬ ‫عضو فراکس��یون اصولگرایان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در خص��وص ورود‬ ‫مجل��س ب��ه طرح ه��ا و تعیی��ن نیاز‬ ‫هسته ای کشورمان گفته بود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر نیاز ما در بحث هسته ای در حد‬ ‫نیاز نیروگاه ها خالصه شده‪ ،‬در حالی‬ ‫که این گوش��ه ای از کار اس��ت و نیاز‬ ‫کشور های پیشرفته برای غنی سازی‬ ‫در حوزه های مختلف به مراتب بیشتر‬ ‫از این اس��ت‪ .‬جراره اف��زود‪ :‬به عنوان‬ ‫مث��ال با هس��ته ای ک��ردن خیلی از‬ ‫پ��روژه ها م��ی توانیم از آلوده ش��دن‬ ‫ه��وای ش��هرهای ب��زرگ جلوگیری‬ ‫کرده همچنین در بحث کشاورزی نیز‬ ‫می توانیم با استفاده از توانمندی های‬ ‫هسته ای مانع از بیماری هایی شویم‬ ‫ک��ه در اثر کودهای ش��یمیایی ایجاد‬ ‫می شوند‪.‬‬

‫اس��ت در الیح��ه بودج��ه س��ال آینده‬ ‫به‌ش��كل مفص��ل ب��ه آن اش��اره نکند‪.‬‬ ‫پاس��تور در اليحه پيش��نهادي خود به‬ ‫بهارستان تنها پيش‌بيني درآمد حاصل‬ ‫از هدفمن��دي را ب��ا ‪ 23‬درصد كاهش‬ ‫نس��بت به قان��ون بودجه س��ال ‪ 92‬به‬ ‫‪38‬ه��زارو‪ 800‬ميلي��ارد تومان كاهش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬قرار اس��ت دول��ت يازدهم‬ ‫در الیح��ه‌ای جداگانه‪ ،‬كليد گش��ايش‬ ‫قفل ف��از دوم هدفمن��دي يارانه‌ها در‬ ‫س��ال ‪ 93‬را گنجانده و به مجلس ارائه‬ ‫کند‪.‬به گفته اسحاق جهانگيري معاون‬

‫ایتالیا‪ :‬سیاست‬ ‫نزدیکی به ایران را‬ ‫از دست ندهید‬ ‫وزیر خارجه ایتالیا به اتحادیه اروپا‬ ‫هش��دار داد ‪ :‬پنجره نیم��ه باز ایران با‬ ‫حس��ن روحانی و ظریف به هزار دلیل‬ ‫برای همیش��ه ب��از نمی مان��د و برای‬ ‫همی��ن عنصر زم��ان در گفت و گوی‬ ‫غرب با تهران اساسی و مهم است‪.‬‬ ‫بونین��و در نشس��تی ک��ه توس��ط‬ ‫رادیو رادیکاله برگزار ش��د‪ ،‬ضمن ابراز‬

‫س��همیه‌ای (هر لیت��ر ‪4‬ه��زار ریال) و‬ ‫اخت�لاف قیمت آن با قیمت بنزین آزاد‬ ‫(هر لیتر ‪7‬هزار ری��ال) منابع حاصل از‬ ‫حذف کل س��همیه بنزین حدود ‪55/5‬‬ ‫ه��زار میلیارد ری��ال در س��ال خواهد‬ ‫بود ک��ه معادل نیمی از کس��ری منابع‬ ‫و مص��ارف کنون��ی هدفمن��د ک��ردن‬ ‫یارانه‌هاس��ت‪ .‬حال باي��د منتظر ماند و‬ ‫دي��د‪ ،‬با همكاري دولت و مجلس‪ ،‬نوش‬ ‫داروی تلخ هدفمندی‪ ،‬کام اقتصاد ایران‬ ‫را شیرین خواهد کرد؟‬

‫امیدواری برای افزایش س��فر همکاران‬ ‫غربی ب��ه ایران افزود‪ :‬غ��رب نباید آن‬ ‫فرصت��ی را ک��ه در زم��ان خاتم��ی از‬ ‫دس��ت داد‪ ،‬تکرار کند و م��ن این بار‬ ‫نس��بت به آگاهی بیش��تر در غرب از‬ ‫گش��ایش های ایران خوشبین هستم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مقاومت های��ی از طرف ما‬ ‫(غرب) وجود دارد که نگرانی مشروعی‬ ‫است‪ ،‬اما مهم این است که همکاران ما‬ ‫(در غرب) درک کنند که نباید فرصتی‬ ‫که در گذشته از دست داده شد تکرار‬ ‫شود و عنصر زمان در چنین موقعیتی‬ ‫اساسی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز عنصر‬ ‫اقتصادی بسیار مهم است و موضوعی‬ ‫حاشیه ای نیس��ت‪.‬وزیر خارجه ایتالیا‬ ‫همچنین با اش��اره به بحران س��وریه‬ ‫در آس��تانه کنفران��س ژن��و ‪ 2‬بر لزوم‬ ‫ت�لاش برای کاهش خش��ونت ها طی‬ ‫مذاکرات تاکید کرد و گفت که تشدید‬ ‫این بحران کمکی به راه حل سیاس��ی‬ ‫نمی کند بلک��ه برعکس کل منطقه را‬ ‫شکننده تر می کند‪.‬‬

‫تشکیل کارگروه مشترک ایران و روسیه‬

‫مهدی سنایی‪ ،‬سفیر ایران در روسیه و رحمانف‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت و تجارت روس��یه در دیداری بر‬ ‫ضرورت تش��کیل کارگروه مش��ترک صنعتی بین دو‬ ‫کش��ور به منظور زمینه سازی برای توسعه همکاری‬ ‫ه��ای تهران و مس��کو در این حوزه حس��اس تاکید‬ ‫کردند‪.‬س��نایی و رحمانف روز شنبه در این دیدار با‬ ‫بررس��ی آخرین وضعیت همکاری های دو جانبه در‬ ‫بخش های صنعت و تجارت‪ ،‬تشکیل هرچه سریع تر‬ ‫گروه کاری صنعت میان تهران و مس��کو را راهکاری‬ ‫برای اس��تفاده بیش��تر از توانمندی های صنعتی دو‬ ‫کشور ارزیابی کردند‪.‬س��فیر کشورمان در این دیدار‬

‫ب��ا اب��راز امی��دواری برای گس��ترش هرچه بیش��تر‬ ‫همکاری های ایران و روسیه به ویژه در بخش صنعت‬ ‫و تجارت در سال آینده ‪ ،‬آمادگی شرکت های دولتی‬ ‫و خصوصی جمهوری اس�لامی ایران برای همکاری‬ ‫در زمینه واردات و ص��ادرات محصوالت صنعتی‪ ،‬به‬ ‫خصوص فوالد و آهن آالت از روس��یه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ف‪ ،‬معاون وزیر صنعت و تجارت روس��یه نیز‬ ‫در این دیدار اب��راز امیدواری کرد که روابط صنعتی‬ ‫و اقتصادی دو کش��ور با تالش طرفین و با اس��تفاده‬ ‫از ظرفی��ت های موجود و تجربیات ش��خص س��فیر‬ ‫گسترش بیشتری یابد‪.‬رحمانف همچنین از آمادگی‬

‫روس��یه برای تج��ارت کاالهای صنعتی ب��ا ایران در‬ ‫حوزه های مختلف اعم از صنایع س��نگین‪ ،‬متالوژی‪،‬‬ ‫هواپیماسازی‪ ،‬صنایع س��بک‪ ،‬تجهیزات پاالیشگاهی‪،‬‬ ‫تجهیزات نفتی و گازی و معادن خبر داد‪ .‬ایران و روسیه‬ ‫با وج��ود توانمندی های باالی صنعتی دو کش��ور در‬ ‫س��ال های اخیر نتوانس��ته اند س��طح همکاری های‬ ‫دوجانب��ه در این ح��وزه راهبردی را توس��عه دهند‪ .‬بر‬ ‫اس��اس اظهارات مقام های دو کش��ور ارزش مبادالت‬ ‫تجاری س��االنه ایران و روس��یه در بهترین وضعیت به‬ ‫حدود چهار میلیارد دالر رس��یده اس��ت که هیچ گونه‬ ‫همخوانی ای با پتانسیل های دو طرف ندارد‪.‬‬

‫هسته ای ایران گفت‪ :‬خاورمیانه همچنان‬ ‫چالش های گوناگون��ی پیش روی دولت‬ ‫اوبام��ا قرار می ده��د‪ .‬اوضاع تا حد زیادی‬ ‫همانطور به نظر می رسد که در سال ‪2013‬‬ ‫بود اما جزئیات به نوعی تغییر کرده است‪.‬‬

‫برون مرزی‬ ‫خوشحالی از درگیری ها‬ ‫در سوریه‬

‫نوام چامس��کی با بی��ان اینکه آمریکا‬ ‫و اس��رائیل از جن��گ و درگی��ری‌ میان‬ ‫سوری‌ها خوشحالند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر واشنگتن‬ ‫و تل آویو خواهان سقوط نظام بشار اسد‬ ‫هس��تند‪ ،‬راه‌های دیگری غیر از ارس��ال‬ ‫س�لاح و خمپاره به س��وریه را در اختیار‬ ‫دارند‪ .‬این کارش��ناس سرشناس سیاسی‬ ‫اف��زود‪ :‬این کافی اس��ت تا اس��رائیل به‬ ‫نیروهای نظام��ی‌اش در تپه‌های جوالن‬ ‫دستور دهد که وارد عمل شوند و در این‬ ‫صورت دولت س��وریه ناچار خواهد بود تا‬ ‫نیروهایش را در جنوب به حرکت درآورد‬ ‫و این به شورشیان آزادی عمل می‌دهد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد این اق��دام تاکنون انجام‬ ‫نگرفته اس��ت چرا که س��قوط نظام بشار‬ ‫اس��د برای اس��رائیل در اولویت نیس��ت‪.‬‬ ‫چامسکی همچنین درخصوص مخالفت‬ ‫برخی کش��ورها با برنامه هسته‌ای ایران‬ ‫و تهدید دانس��تن آن برای صلح جهانی‬ ‫گفت‪ :‬مردم ای��ران دیدگاه‌ها و فرهنگی‬ ‫ق��وی دارن��د و جه��ان ع��رب‪ ،‬آمریکا و‬ ‫اس��رائیل‪ ،‬ایران را به واسطه نفوذش در‬ ‫منطقه تهدیدی واقعی می‌دانند‪.‬‬

‫ذره بین‬ ‫جفا در حق فعاالن اقتصادي‬ ‫روا نيست‬

‫*‬ ‫غالمحسین شافعی‬

‫کش��ور در تولید‬ ‫قانون مش��کل ندارد‪،‬‬ ‫ام��ا باید ب��ه موضوع‬ ‫چگونگ��ي اج��رای‬ ‫قانون و بحث نظارت‬ ‫بر اج��رای آن توجه‬ ‫كرد‪ .‬این در شرایطی‬ ‫اس��ت که قوانین مخل تولید در کشور کم‬ ‫نیست بر همین اس��اس‪ ،‬کمیته ماده ‪76‬‬ ‫تش��كيل و در حال شناس��ایی این قوانین‬ ‫مخل تولید اس��ت‪ .‬اين کمیته با توجه به‬ ‫مفاد قانون بهبود مس��تمر فضای کسب و‬ ‫کار تش��کیل ش��ده و با حض��ور ‪ 6‬عضو از‬ ‫س��ه قوه اعم از دو عض��و دولتی‪ ،‬دو عضو‬ ‫پارلمان��ی و دو عض��و از ق��وه قضائیه هم‬ ‫اکنون مشغول شناسایی قوانین و مقررات‬ ‫زاید اس��ت‪ .‬بعد از شناس��ایی این قوانین‪،‬‬ ‫فهرس��ت آنها به دولت ارائه خواهد شد تا‬ ‫درخواس��تی از مجلس‪ ،‬این قوانین اصالح‬ ‫یا حذف ش��وند‪ .‬البته باید توجه داشت که‬ ‫برخی خألهای قانونی برای رشد و توسعه‬ ‫اقتص��اد نیز وجود دارد ک��ه کمیته آنها را‬ ‫نیز بررسی خواهد کرد و با پیشنهاداتی که‬ ‫ارائه خواهد داد‪ ،‬این خأل را جبران خواهد‬ ‫کرد‪ .‬موضوع حذف برخی فعاالن اقتصادی‬ ‫از فهرس��ت ممن��وع الخروج‌ه��ا نی��ز ب��ه‬ ‫پیشنهاد این کمیته صورت گرفت؛ ضمن‬ ‫اینکه باال رفتن س��قف بده��ی بدهکاران‬ ‫مالیاتی نی��ز که به دالی��ل منطقی دچار‬ ‫مشکل شده اند‪ ،‬در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ا تصمیم دول��ت مبنی ب��ر کاهش‬ ‫تع��داد ممنوع الخ��روج ها‪ ،‬بخ��ش قابل‬ ‫توجه��ی از اعض��ای ات��اق بازرگان��ی و‬ ‫صنای��ع و مع��ادن ای��ران که ت��ا پیش از‬ ‫این دچار این مش��کل بودند از فهرس��ت‬ ‫ممن��وع الخروج ه��ا حذف ش��دند؛ البته‬ ‫بخش خصوص��ی معتقد اس��ت که وقتی‬ ‫هر نوع بده��کاری ای دارد و در قبال آن‪،‬‬ ‫تضمین های کافی در داخل کش��ور برای‬ ‫پرداخت ارائه کرده اس��ت‪ ،‬ممنوع الخروج‬ ‫کردن معنا ندارد‪.‬‬ ‫ممنوع الخروج کردن فعاالن اقتصادی‬ ‫ب��ه هر دلیلی آن هم در وضعیتی که فعال‬ ‫اقتصادی نیاز به تعامل با دنیا در ش��رایط‬ ‫تحری��م دارد و باید با ط��رف های مقابل‬ ‫مذاکره رو در رو داش��ته باش��د‪ ،‬به صالح‬ ‫نیست و این ممنوع الخروج کردن جفا به‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و‬ ‫معادن ایران‬


‫سال اول شماره ‪ 2‬دو شنبه ‪ 9‬دی ‪1392‬‬

‫در هفته گذشته‪ 173 ،‬هزار و ‪ 46‬خریدار‬ ‫در ‪ 537‬ه��زار و ‪ 273‬نوب��ت به داد و س��تد‬ ‫پرداختن��د‪ .‬در هفته یاد ش��ده‪ 6 ،‬میلیارد و‬ ‫‪ 578‬میلیون س��هم به ارزش ‪ 23‬هزار و ‪24‬‬ ‫میلیارد ریال به صورت خرد و بلوک جابهجا‬

‫سود ‪ 132‬درصدی‬ ‫سرمایهگذاران‬ ‫ادامه سرمقاله‬ ‫لیبرالیسماقتصادی‬ ‫در ‪ 2‬دهه گذشته ایران‬ ‫به وجود آمدن تورم لجام گسیخته در همه‬ ‫کشورهای اجرا کننده این سیاست مشترک‬ ‫بود‪.‬مهمترین انتقاد کارشناسان و صاحبنظران‬ ‫به سیاس��ت تعدیل پ��س از جنگ تحمیلی‬ ‫عدم تطابق این سیاس��ت با اقتصاد کش��ورها‬ ‫بود‪ .‬سیاس��ت تعدی��ل یک نس��خه عمومی‬ ‫بود ک��ه بدون توجه به نوع اقتصاد کش��ورها‬ ‫به آنها پیش��نهاد می ش��د‪ .‬این نس��خه برای‬ ‫همه کشورها یکس��ان بود‪ .‬کاهش نرخ تورم‪،‬‬ ‫افزایش تولید ملی و بهبود تراز پرداخت ها از‬ ‫مهمترین اهداف دولت پس از جنگ تحمیلی‬ ‫بود که برای رس��یدن به این اهداف ‪ ،‬سیاست‬ ‫هایی همچون کاهش کسری بودجه‪ ،‬کاهش‬ ‫یارانه ها‪ ،‬افزایش مالیات ها‪ ،‬خصوصی سازی‪،‬‬ ‫کنت��رل قیمت ها و کوچک ک��ردن دولت به‬ ‫اج��را درآمد‪ .‬نهایتا در س��ال ‪ 1374‬تورم ‪49‬‬ ‫درص��دی اقتصاد کش��ور را تح��ت تاثیر قرار‬ ‫داد از س��وی دیگرافزای��ش واردات‪ ،‬افزایش‬ ‫بدهی ه��ای خارجی‪ ،‬ب��اال رفتن ن��رخ ارز و‬ ‫افزایش شدید فساد اقتصادی و رانتی حاصل‬ ‫از خصوصی س��ازی س��بب ش��د تا سیاست‬ ‫تعدیل اقتصادی متوقف شود‪ .‬و اما هدفمندی‬ ‫یارانه که «جراحی اقتصاد» کشور نام گرفت‪،‬‬ ‫یک��ی دیگر از سیاس��ت های اقتص��ادی بود‬ ‫ک��ه در دول��ت ده��م رق��م خورد‪.‬افزای��ش‬ ‫نهاده های تولید و س��وخت پی��ش از به روز‬ ‫رس��انی واحدهای تولی��دی ‪ ،‬تولید داخلی را‬ ‫تح��ت تاثیر منفی ق��رار داد‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫معیش��ت مردم ب��ا آزاد س��ازی یاران��ه ها با‬ ‫مشکالتی مواجه ش��د که همچنان پس لرزه‬ ‫ه��ای آن در بدنه جامعه به خوبی احس��اس‬ ‫م��ی ش��ود‪.‬در س��الگرد اج��رای هدفمندی‬ ‫یاران��ه ها‪ ،‬باید به این نکته توجه داش��ت که‬ ‫اجرای سیاس��ت های اقتصادی بدون در نظر‬ ‫گرفت��ن عواق��ب آن‪ ،‬می تواند جامع��ه را به‬ ‫چالش های جدی بکشاند‪.‬‬

‫خبرها‬ ‫مرکز آمار ایران گزارش داد‪:‬‬

‫کاهش تورم در آذرماه‬ ‫مرک��ز آمار ای��ران‪ ،‬نرخ ت��ورم میانگین‬ ‫در دوازده م��اه منته��ی به آذرماه س��ال ‪92‬‬ ‫را ‪ 35.5‬درص��د و نرخ ت��ورم نقطه به نقطه‬ ‫را ‪ 28.8‬درصد اعالم ک��رد‪ .‬مرکز آمار ایران‬ ‫گ��زارش ش��اخص قیمت کااله��ا و خدمات‬ ‫مصرفی خانوارهای ش��هری کشور در آذرماه‬ ‫سال ‪ 92‬را بر اساس سال پایه ‪ 90‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫شاخص کل در آذرماه سال ‪ 92‬عدد ‪176.3‬‬ ‫را نش��ان می دهد که نسبت به ماه قبل ‪0.5‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪ .‬افزایش شاخص‬ ‫کل نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل ( تورم‬ ‫نقطه به نقطه) ‪ 28.8‬درصد است که نسبت‬ ‫ب��ه همین اطالع در ماه قبل (‪ )29.8‬کاهش‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬درصد تغییرات ش��اخص کل‬ ‫( نرخ ت��ورم ش��هری) در دوازده ماه منتهی‬ ‫به آذرماه س��ال ‪ 92‬نس��بت به دوره مش��ابه‬ ‫س��ال قبل ‪ 35.5‬درصد اس��ت که نسبت به‬ ‫تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ‪1392‬‬ ‫( ‪ ) 35.9‬کاهش یافته اس��ت‪ .‬شاخص گروه‬ ‫عمده «خوراکی‪ ،‬آشامیدنیها و دخانیات» در‬ ‫این ماه به رقم ‪ 216.1‬رس��ید که نس��بت به‬ ‫ماه قبل ‪ 0.2‬درصد کاهش نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫ش��اخص گروه اصل��ی « خوراکی ها» در ماه‬ ‫مورد بررسی به عدد ‪ 213.7‬رسید که نسبت‬ ‫به ماه قبل ‪ 0.3‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬

‫‪ 14‬ه��زار و ‪ 742‬نوبت این تعداد س��هام را‬ ‫خریداری کرده اند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬ش��اخص‬ ‫کل از ابتدای س��ال تا پای��ان این هفته‪50 ،‬‬ ‫هزار و ‪ 150‬واحد رشد کرد تا بازدهی ‪131/8‬‬ ‫درصدی را نصیب سرمایه گذاران کند‪.‬‬

‫گزارش «اقتصاد برتر» از موانع اقتصادی انتقال پایتخت‬

‫پشت دریا شهری است‬

‫تاالر شیشه‌ای‬

‫‪3‬‬

‫چشم‌انداز مثبت سهام بانک‌ها‬ ‫در بورس‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت‬ ‫از بازده��ی‪ 500‬درص��دی‬ ‫سهام بانک‌ها خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر فالح با اش��اره به‬ ‫اینکه در پنج سال گذشته‬ ‫س��هام بانک‌ها ‪ 500‬درصد‬ ‫بازده داشته است گفت‪ :‬از‬ ‫مجم��وع کل ارزش بازار بورس بیش از ‪11‬درصد مختص به س��هام بانک‌ها‬ ‫اس��ت هرچند در سال‌های ‪ 90‬و ‪ 91‬رشد شاخص مناسب نبود اما در سال‬ ‫‪ 92‬شاخص سهام بانک‌ها تاکنون افزایش چشمگیری را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وی به تغییر این روند در س��ال ‪ 92‬و بازدهی ‪ 169‬درصدی س��هام این‬ ‫گروه اش��اره کرد و افزود‪ :‬فرصت‌های بس��یاری پیش روی بانک‌های کشور‬ ‫وج��ود دارد که می‌تواند مطلوبیت س��هام این گروه را بیش از پیش افزایش‬ ‫ده��د‪ .‬مدیرعامل بانک تجارت کاه��ش تحریم‌ها پ��س از مذاکرات اخیر و‬ ‫رایزنی‌های صورت گرفته در خصوص دسترس��ی به سوئیفت و فعالیت‌های‬ ‫بین‌الملل��ی بانک‌ه��ا را یکی دیگ��ر از فرصت‌ه��ای این حوزه اع�لام کرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا بان��ک تجارت ارتباط خ��ود را با طرف‌ه��ای اروپایی خود از‬ ‫س��رگرفته و از طریق شعبه خود در پاریس ارتباطات موثری را برقرار کرده‬ ‫است‪.‬‬

‫توصیه‌ای برای تازه‌واردان بازار سرمایه‬

‫اقتصاد برتر ‪ -‬نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬کلی��ات طرحی را‬ ‫تصویب کردند ک��ه در صورت تصویب‬ ‫نهای��ی و تأیی��د احتمالی در ش��ورای‬ ‫نگهبان‪ ،‬راه را برای «تش��کیل شورای‬ ‫عالی انتقال پایتخ��ت» باز خواهد کرد‬ ‫که بررس��ی‌ جمع‌بندی مطالعات انجام‬ ‫ش��ده درباره تراکم‌زدایی از شهر تهران‬ ‫و انتقال پایتخت سیاس��ی و اداری و‪...‬‬ ‫و تهیه برنامه‌های اجرایی الزم‪ ،‬بررسی‬ ‫و جانمایی مکان مناس��ب برای انتقال‬ ‫پایتخت سیاس��ی و اداری‪ ،‬ساماندهی‬ ‫پایتخ��ت جدی��د در افق‌ه��ای زمانی‬ ‫کوتاه‌م��دت‪ ،‬میان‌م��دت و بلندم��دت‬ ‫را انج��ام خواهد داد‪.‬ام��ا تامین بودجه‬ ‫انتقال پایتخت سیاس��ی کش��ور‪ ،‬یکی‬ ‫از مش��کالتی اس��ت که فک��ر مدیران‬ ‫ونمایندگان مجلس را به خود مش��غول‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ع��زت اهلل یوس��فیان م�لا‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه در‬ ‫گف��ت وگو ب��ا «اقتص��اد برت��ر» اظهار‬ ‫ک��رد‪« :‬بحث آلودگی ه��وا و همچنین‬ ‫مش��کالت دیگری که در این کالنشهر‬ ‫ایج��اد ش��ده اس��ت‪ ،‬انتق��ال پایتخت‬ ‫سیاس��ی را اجتن��اب ناپذی��ر می کند‬ ‫ول��ی آنچه در این می��ان‪ ،‬اهمیت دارد‬ ‫عزم جدی مدیران دولتی برای اجرایی‬ ‫کردن این طرح است‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬بس��یاری از طرح های‬ ‫عمرانی در س��ال های اخیر بی نتیجه‬ ‫مانده و این طرح ملی‪ ،‬س��بب می شود‬

‫ورود لیزینگ‬ ‫به صنعت کشتیرانی‬ ‫مدیرعامل بانک پارس��یان بر لزوم ورود‬ ‫لیزینگ‌ها در صنعت کشتیرانی تاکید کرد‪.‬‬ ‫دکتر شايس��ته‪ ،‬مديرعامل بانک پارس��یان‬ ‫گف��ت‪ :‬ليزينگ يکي از ش��رکت‌هاي بزرگ‬ ‫گروه مالي پارس��يان اس��ت که به رغم تمام‬ ‫محدوديت ها و تحريم‌ها توانس��ته با دقت و‬ ‫برنامه ريزي‪ ،‬کارهاي مثبتي انجام دهد‪ .‬وي‬ ‫ب��ا تاکيد بر ل��زوم دوري از انحصار ليزينگ‬ ‫تنه��ا به صنع��ت خودرو افزود ‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫در کن��ار فعالي��ت خودروي��ي ب��ه کاالهاي‬ ‫س��رمايه‌اي ديگر نظير کشتيراني‪ ،‬صنعت و‬ ‫ديگر اقالم نيز توجه ش��ود‪ .‬وي اظهار کرد‪:‬‬ ‫يکي از اقدامات ما در بيمه نيز کاهش سهم‬ ‫خودرو به حدود ‪ 20‬درصد بود که اين اقدام‬ ‫امروز قدرت چانه زني ما را باال برده اس��ت‪.‬‬ ‫ليزينگ هم اگر در بازارهاي متنوعي حضور‬ ‫پيدا کن��د‪ ،‬قدرت چانه زني بيش��تري پيدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬

‫شد‪ .‬همچنین از ابتدای امسال‪ 147 ،‬میلیارد‬ ‫و ‪ 885‬میلیون س��هم و ح��ق تقدم به ارزش‬ ‫‪ 761‬هزار و ‪ 248‬میلیارد ریال دادوستد شده‬ ‫است‪ .‬در این مدت‪ ،‬تعداد چهار میلیون و ‪386‬‬ ‫هزار و ‪ 352‬س��رمایه گذار‪ ،‬در ‪ 13‬میلیون و‬

‫اقتصاد‬

‫‪6‬بانک موظف به‬ ‫پر کردن دخل‬ ‫دولت شدند‬ ‫براس��اس الیحه بودجه س��ال‬ ‫آین��ده‪ 6 ،‬بانک کش��ور باید ‪377‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ 565‬میلیون تومان را‬ ‫از دخل دولت تامین کنند‪.‬‬ ‫حدود ‪ 36‬درصد از درآمد بیش‬ ‫از ‪ 377‬میلی��ارد تومانی بانک‌های‬ ‫زی��ر نظر وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی در الیحه بودجه سال آینده‬ ‫را بانک مسکن تامین می‌کند‪.‬‬

‫تا پروژه های در دس��ت اج��را متوقف‬ ‫شود و اگر قرار بر این است که پایتخت‬ ‫سیاس��ی کش��ور به مرحله اجرا برسد‪،‬‬ ‫باید با درایت و مدیریت صحیح صورت‬ ‫گیرد‪ ».‬یوس��فیان اف��زود‪« :‬تامین زیر‬ ‫س��اخت های الزم برای ایجاد پایتخت‬ ‫جدید نیازمند بودجه کافی است که با‬ ‫شرایط فعلی‪ ،‬انجام آن غیرقابل ممکن‬ ‫اس��ت ‪ ».‬کم��ال علیپور‪،‬نای��ب رئیس‬ ‫فراکس��یون مدیریت ش��هری مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز با تایید صحبت‬ ‫های یوس��فیان‪ ،‬با بیان اینکه شهرهای‬ ‫دیگر کشور ظرفیت و گنجایش انتخاب‬ ‫به عن��وان پایتخ��ت را ندارن��د‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪« :‬ب��رای برون‌‌رفت از مش��کالت‬ ‫تهران بای��د به اختص��اص بودجه‌های‬ ‫مصوب‪،‬تسهیالت به بانک مسکن برای‬ ‫بافت‌ه��ای فرس��وده و مس��کن مردم‪،‬‬ ‫تقویت و تکمیل زیر ساخت‌ها و اجرای‬ ‫ط��رح جامع تهران که ب��ا هدف تعادل‬ ‫بخش��ی پایتخت انجام ش��ده اس��ت و‬ ‫تقویت مترو و حمل و نقل عمومی اقدام‬ ‫کنیم‪ ».‬وی افزود‪« :‬انتقال پایتخت ‪25‬‬ ‫سال طول می‌کش��د و حدود ‪ 30‬هزار‬ ‫میلیارد تومان هزینه دارد‪».‬‬ ‫در این میان‪،‬علیرضا خسروی دیگر‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو‬ ‫کمیسیون عمرانی مجلس در اظهاراتی‬ ‫انتق��ال پایتخت را امری اجتناب ناپذیر‬ ‫دانست و بیان کرد‪« :‬با توجه به شرایط‬ ‫بحرانی ته��ران به‌عنوان یک س��رمایه‬ ‫ملی‪ ،‬انتقال پایتخت سیاس��ی اجتناب‬

‫ای��ن در حالی اس��ت که بانک‬ ‫کشاورزی تنها یک میلیارد و ‪565‬‬ ‫میلی��ون از مجم��وع درآمدی که‬ ‫بانک‌ها از محل سود سهام ابزاری‬ ‫ایجاد می‌کنند را در س��ال آینده‬ ‫تامین می‌کند‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال بان��ک صنعت‬ ‫و مع��دن بع��د از بانک مس��کن با‬ ‫حدود ‪ 95‬میلیارد تومان بیشترین‬ ‫درآم��د را در بی��ن بانک‌ه��ای‬ ‫دولت��ی ب��رای وزارت اقتصاد و به‬ ‫تب��ع آن ب��رای بودجه ب��ه همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همچنین پیش‌بینی‌ها این است‬ ‫که بانک توسعه صادرات نیز بتواند‬ ‫نزدیک ب��ه ‪ 85‬میلی��ارد از منابع‬ ‫مورد نظر توسط بانک‌ها را پوشش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ام��ا بانک ملی ب��ا ‪ 25‬میلیارد‬ ‫توم��ان و بان��ک س��په ب��ا ‪33‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ 500‬میلی��ون توم��ان‬ ‫از دیگ��ر بانک‌های��ی خواهن��د‬ ‫ب��ود ک��ه دول��ت ب��ه درآمدهای‬ ‫آنها از محل س��ود س��هام ابزاری‬ ‫ش��رکت‌های دولتی در سال آینده‬ ‫امیدوار است‪.‬‬

‫بحث آلودگی هوا‬ ‫و همچنیـــ�ن‬ ‫مش�کالت دیگری که در‬ ‫این کالنشهر ایجاد شده‬ ‫اس�ت‪ ،‬انتق�ال پایتخت‬ ‫سیاسی را اجتناب ناپذیر‬ ‫می کند ولی آنچه در این‬ ‫میان‪ ،‬اهمی�ت دارد عزم‬ ‫جدی مدیران دولتی برای‬ ‫اجرایی ک�ردن این طرح‬ ‫است‬

‫ناپذیر اس��ت‪ ».‬نماینده مردم س��منان‬ ‫در مجلس انتقال پایتخت سیاس��ی را‬ ‫س��رمایه گ��ذاری خواند و بی��ان کرد ‪:‬‬ ‫«فروش برج های وزارتخانه ها در استان‬ ‫تهران می‌تواند بخشی از این هزینه ها‬ ‫را تامی��ن کند‪ ».‬حس��ین فتاحی دیگر‬ ‫نماینده بهارس��تان و عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیز انتقال پایتخت را تا ‪ 20‬سال آینده‬ ‫غیر ممکن دانس��ت و افزود ‪« :‬با توجه‬ ‫به فراهم نبودن زیر س��اخت های الزم‬ ‫در س��ایر شهر ها می‌توان اظهار داشت‬ ‫ک��ه انتقال پایتخت تا ‪ 20‬س��ال آینده‬ ‫غیرممکن خواهد بود‪».‬‬

‫سبد كاالي یارانه ها‬ ‫در بازار چند‬ ‫مي‌ارزد؟‬ ‫با مش��خص ش��دن میزان دقیق‬ ‫اعتبار مصوب برای توزیع سبدهای‬ ‫کاالی��ی‪ ،‬ارزش ه��ر س��بد کاالیی‬ ‫رایگان دولت به هر خانوار ‪ 50‬هزار‬ ‫تومان ش��د که بر این اس��اس‪15 ،‬‬ ‫میلیون خانوار در دو مرحله (بهمن‬ ‫و اسفند امس��ال) در مجموع ‪100‬‬ ‫هزار تومان غیرنقدی (سبد کاالیی)‬ ‫دریافت می‌کنند‪.‬‬

‫وی در ادام��ه ب��ه بررس��ی‬ ‫زیرساخت‌های ش��هر اصفهان که یکی‬ ‫از گزینه‌های پایتخت جدید است بیان‬ ‫کرد‪« :‬اگر پایتخت بخواهد به ش��هری‬ ‫مانند اصفهان منتقل ش��ود‪،‬مطمئنا ب ‪‎‬ه‬ ‫سبب فراهم نبودن زیرساخت‪‎‬ها‪ ،‬باعث‬ ‫ت��ورم باال و افزایش قیمت در مس��کن‬ ‫و زمی��ن در این شهرمی‪‎‬ش��ود و دوباره‬ ‫ازدحام جمعیت‪ ،‬ترافیک و دیگر مسائل‬ ‫پایتخت نشینی را شاهد خواهیم بود‪».‬‬ ‫عب��اس آخون��دی‪ ،‬وزی��ر راه و‬ ‫شهرسازی نیز در این گفت وگو با بیان‬ ‫اینکه در مطالعات گذش��ته ‪ 12‬س��ال‬ ‫زمان برای انتق��ال پایتخت پیش بینی‬ ‫ش��ده بود ‪ ،‬افزود ‪« :‬هزینه پیش بینی‬ ‫ش��ده برای انتقال پایتخت در سال ‪69‬‬ ‫حدود ‪ 15‬ه��زار میلیارد تومان بود که‬ ‫درآن زم��ان ن��رخ دالر کمتر از ‪1000‬‬ ‫تومان بود‪ ».‬وی در پایان صبحت های‬ ‫خ��ود گفت‪« :‬نمی توان ب��ه ارقامی که‬ ‫برای انتق��ال پایتخت اعالم می ش��ود‬ ‫اعتماد کرد و با بررسی ها ‪،‬حتما مردم‬ ‫را در جریان پیشرفت کار قرار خواهیم‬ ‫داد‪ ».‬به نظر می رس��د‪ ،‬انتقال پایتخت‬ ‫سیاسی کشور با تمام نظرات مخالف و‬ ‫موافقی که دارد‪ ،‬امری ضروری اس��ت‬ ‫ولی تامین بودج��ه و پیدا کردن منابع‬ ‫آن و همچنین ایجاد زیرس��اخت های‬ ‫الزم‪ ،‬نکته ای اس��ت ک��ه باید با تعامل‬ ‫بیش��تر دولت ب��ا مجل��س و همچنین‬ ‫کارشناس��ان بخ��ش خصوص��ی مورد‬ ‫مطالعه قرار گیرد‪.‬‬

‫براس��اس مصوب��ه دول��ت‪ ،‬قرار‬ ‫است که این سبدهای کاالیی میان‬ ‫‪ 15‬میلیون نفر از مردم که ش��امل‬ ‫سرپرستان خانوار است‪ ،‬توزیع شود‬ ‫که براین اس��اس‪ ،‬ارزش هر س��بد‬ ‫کاالیی هر خانوار ( با تقس��یم عدد‬ ‫‪ 750‬میلی��ارد تومان بر ‪ 15‬میلیون‬ ‫خانوار) حدود ‪ 50‬ه��زار تومان می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ 15 ،‬میلی��ون‬ ‫خانوار در دو مرحله (بهمن و اسفند‬ ‫امسال) در مجموع ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫غیرنقدی (س��بد کاالی��ی) دریافت‬ ‫می‌کنند‪.‬اما اين سبد در بازار چقدر‬ ‫ارزش دارد؟ با يك استعالم از مراكز‬ ‫عرضه مانن��د ميادين ميوه و تره بار‬ ‫و ‪ ...‬و محاس��به سرانگش��تي نرخ‌ها‬ ‫نشان مي‌دهد ارزش دو سبدكااليي‬ ‫دول��ت در بازار اندك��ي بیش از ‪81‬‬ ‫ه��زار تومان می‌ش��ود! البت��ه گفته‬ ‫می‌ش��ود که گوش��ت قرمز هم قرار‬ ‫اس��ت به این س��بد کاالی��ی اضافه‬ ‫ش��ود ک��ه در آن ص��ورت‪ ،‬احتمال‬ ‫افزایش ارزش این س��بد کاالیی به‬ ‫بی��ش از ‪ 100‬هزار تومان نیز وجود‬ ‫دارد‪.‬‬

‫به‌دنب��ال افت نرخ جهانی‪،‬‬ ‫طال در ب��ازار س��رمایه از‬ ‫سکه افتاده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار نی��ز در‬ ‫ای��ن ب��اره هش��دار داد‪:‬‬ ‫ریس��ک قراردادهای آتی‬ ‫طال به‌ش��دت باالس��ت و به س��رمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای توصیه می‌کنم‬ ‫در ای��ن ب��ازار فعالیت نکنند‪ .‬عل��ی صالح آب��ادی افزود‪ :‬ب��ازار آتی طال‬ ‫وی��ژه س��رمایه‌گذاران حرفه‌ای و افرادی اس��ت که می‌خواهن��د در بازار‬ ‫طال پوش��ش ریس��ک دهند و به‌جای خری��د فیزیکی از نوس��ان قرارداد‬ ‫آت��ی طال اس��تفاده کنند‪ .‬رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار گفت‪:‬‬ ‫ارزش معام�لات ق��رارداد آت��ی طال در ب��ورس کاال در س��ال جاری ‪32‬‬ ‫درصد کاهش را نش��ان می‌ده��د و جذابیت طال برای مردم کمتر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬س��رمایه گذاران با س�لایق مختل��ف وارد بازار‬ ‫مالی س��رمایه گذاری می شوند و متناس��ب با سالیق و ریسک پذیری و‬ ‫ریسک گریزی از خدمات سرمایه گذاری در بانک ها و بازار سهام استفاده‬ ‫می کنند اما باید از توان حرفه ای خوبی هم برخودار شوند‪ .‬بازار سرمایه‬ ‫کشور شامل بورس‪ ،‬فرابورس‪ ،‬بورس کاال و بورس انرژی است‪.‬‬

‫فعال‌ترین شرکت‌های بورسی کدامند؟‬ ‫صنای��ع پتروش��یمی خلیج‬ ‫ف��ارس‪ ،‬پاالی��ش نف��ت‬ ‫بندرعب��اس‪ ،‬پاالی��ش نفت‬ ‫اصفهان‪ ،‬هلدینگ نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشیمی تامین (تاپیکو)‬ ‫و فوالد خوزستان ‪ ۵‬شرکت‬ ‫فعال‌تر بورس اوراق بهادار در‬ ‫پاییز امس��ال بودند‪ .‬همچنین ملی صنایع مس ای��ران‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری غدیر‪ ،‬گسترش نفت و گاز پارس��یان‪ ،‬گروه مپنا‪ ،‬مخابرات‬ ‫ای��ران‪ ،‬معدن��ی و صنعتی گل گهر‪ ،‬بانک پاس��ارگاد‪ ،‬بانک ملت و معدنی و‬ ‫صنعت��ی چادرمل��و در رتبه های شش��م تا پانزدهم ج��دول از فعال ترین‬ ‫ش��رکت های بورس��ی در س��ه ماهه سوم س��ال ‪ 92‬قرار دارند‪ .‬در گزارش‬ ‫اداره آمار و اطالعات معاونت بازار ش��رکت بورس آمده است‪ ،‬بررسی تجربه‬ ‫بورس های اوراق بهادار در کش��ورهای مختلف نشان می‌دهد که شناسایی‬ ‫ش��رکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب ب��ر پایه معیارهای قدرت‬ ‫نقدش��وندگی سهام‪ ،‬میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار و برتری نسبت های‬ ‫مالی انجام می شود‪.‬‬ ‫شناسایی شرکت های برتر در بورس اوراق بهادار تهران نیز بر پایه ترکیبی‬ ‫از قدرت نقدش��وندگی س��هام‪ ،‬میزان تاثیرگذاری ش��رکت ها بر بازار و در‬ ‫چارچوب معیارهای سه گانه انجام می شود‪.‬‬

‫بازار طال‬

‫خروج اقتصاد جهانی از رکود‬ ‫محمد کشتی‌آرای ‪ .‬رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر‬

‫بازار جهانی طال ب��ا تزریق چندین میلیارد دالر‬ ‫به ب��ازار مالی آمری��کا و افزای��ش ارزش دالر‪ ،‬آغاز‬ ‫رون��د خروج اقتص��اد دنیا از رکود و کاهش ش��دید‬ ‫تقاضای جهانی‪ ،‬با کاهش ‪ ۲۵‬درصدی قیمت اونس‬ ‫طال مواجه ش��د‪ .‬این افت نرخ در حالی است که در‬ ‫روزهای پایانی س��ال میالدی به‌دلیل تسویه حساب‌‬ ‫ش��رکت‌های مالی و رد و بدل شدن طال به صورت فیزیکی‪ ،‬تقاضای طال‬ ‫افزایش و به تبع آن قیمت طال رش��د می‌کرد ام��ا عوامل مختلفی مانند‬ ‫آغ��از روند خروج از رکود اقتصادی و تزریق پول به بازار‌های مالی آمریکا‬ ‫موجب تقویت دالر و کاهش ارزش اونس جهانی شده است‪.‬‬ ‫انتشار آمارهای اقتصادی‪ ،‬شرایط اقتصاد جهان و کشورهای اروپایی و‬ ‫آمریکا را نشان می‌دهد که می‌تواند بر حرکت بازار جهانی طال و بازارهای‬ ‫مالی تاثیرگذار باش��د‪ .‬برداشت عمومی تحلیلگران اقتصادی این است که‬ ‫وضعیت اقتصاد جهان بهتر از سال گذشته است و پیش‌بینی می‌شود این‬ ‫روند مثبت ادامه یابد‪.‬با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رس��د در این‬ ‫دوره تغییر محسوسی را در بازار جهانی طال شاهد نباشیم‪.‬‬


‫صنعت و معدن‬

‫‪4‬‬

‫سال اول شماره ‪ 2‬دو شنبه ‪ 9‬دی ‪1392‬‬

‫توافق نعمت زاده‬ ‫با مجلسی ها‬

‫طرح استیضاح وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پس از جلس��ه مشترک طراحان‬ ‫این اس��تیضاح ب��ا «محمدرض��ا نعمت‬ ‫زاده» منتفی ش��د‪ .‬محسن بیگلری یکی‬ ‫از طراحان اس��تیضاح و عضو کمیسیون‬

‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫پس از پایان جلسه مشترک نمایندگان‬ ‫با نعمت زاده در دفتر کار وی‪ ،‬از منتفی‬ ‫شدن طرح اس��تیضاح خبر داد‪ .‬نماینده‬ ‫مردم س��قز در مجلس ش��ورای اسالمی‬

‫بهارستان‬

‫ديدگاه معدن‬

‫تخفیف دالری‬ ‫برای تولیدکنندگان‬

‫موتور توسعه‪ ،‬با بنگاه های بزرگ‬ ‫روشن می شود‬ ‫علی اصغر خدایاری ‪ .‬رئیس انجمن مهندسی معدن ایران‬

‫خبر‬

‫موانع صادرات زعفران را‬ ‫برطرف کنید‬ ‫رئی��س اتحـــــادیه‬ ‫صادرکنن��دگان زعف��ران‬ ‫از کاه��ش ‪ 15‬درص��دی‬ ‫صادرات زعفران در س��ال‬ ‫جاری نس��بت ب��ه مدت‬ ‫مشابه س��ال گذشته خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬این موضوع‬ ‫دالیل مختلفی دارد‪ .‬غالمرضا میری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اخذ مالیات بر صادرات‪،‬‬ ‫مان��ع بزرگی برای ص��ادرات زعفران اس��ت‪ .‬وی از جمله دالیل کاهش‬ ‫صادرات زعفران نس��بت به سال گذشته را نوسانات ارز و قیمت زعفران‬ ‫و مهم‌ت��ر از همه دریافت مالیات بر صادرات عن��وان کرد‪ .‬میری درباره‬ ‫مالی��ات بر صادرات زعف��ران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی ای��ن مالیات صادرکننده‬ ‫موظف است ارزی را که بابت صادرات زعفران دریافت می‌کند برگرداند‬ ‫ی��ا به جای آن مالی��ات پرداخت کند که این موض��وع عالوه بر کاهش‬ ‫صادرات زعفران‪ ،‬به افزایش قاچاق این محصول نیز منجر ش��ده اس��ت‬ ‫و اغل��ب صادرکنن��دگان دیگر رغبتی ب��ه صادرات ندارند‪ .‬ب��ه گفته او‬ ‫صادرکنندگان زعفران امکان اینکه ارز خارج شده را به کشور بازگردانند‬ ‫ندارن��د در نتیجه باید مالیات پرداخ��ت کنند که این موضوع به کاهش‬ ‫صادرات این محصول انجامیده است‪.‬‬

‫توافق ‪ 5‬کشور خزر برای ممنوعیت‬ ‫صید ماهی خاویاری‬

‫ای��ران و چهار کش��ور‬ ‫دیگر مج��اور دریای خزر‬ ‫ب��ا متوق��ف ک��ردن صید‬ ‫ماهی اس��تروژن به دلیل‬ ‫ق��رار گرفتن ای��ن ماهی‬ ‫در مع��رض خطر انقراض‪،‬‬ ‫موافق��ت و تواف��ق قبلی‬ ‫خ��ود را در این زمینه تمدید کردند‪ .‬س��ازمان ش��یالت فدرال روس��یه‬ ‫اعالم کرد این ممنوعیت که مورد موافقت قزاقس��تان‪ ،‬ایران‪ ،‬آذربایجان‬ ‫و ترکمنس��تان قرار گرفته از اول ژانویه به مدت یک س��ال آغاز می‌شود‬ ‫و ممکن اس��ت به مدت پنج س��ال تمدید شود‪ .‬استروژن ماده یکی از با‬ ‫ارزش‌ترین ماهی‌های جهان به ش��مار م��ی‌رود که به خاطر تخم خاویار‬ ‫س��یاهش صید می‌ش��ود و هر اونس خاویار در س��طح جهانی ‪ 70‬دالر‬ ‫قیمت دارد‪ .‬بیش از ‪ 90‬درصد از صید ساالنه استروژن جهان در دریای‬ ‫خزر صورت می‌گیرد اما صید بی‌رویه این ماهی پس از فروپاش��ی اتحاد‬ ‫جماهیر شوروی‪ ،‬گونه‌های آن را به خطر انقراض نزدیک کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش خبرگزاری یونایتدپرس اینترنشنال‪ ،‬روسیه صید‬ ‫تجاری ماهی استروژن را در سال ‪ 2002‬ممنوع کرد اما همچنان اجازه‬ ‫صید ساالنه اندک را داده بود‪.‬‬

‫عکس‪ :‬اقتصاد برتر ‪ .‬مصطفی خرازی‬

‫سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص‬ ‫ملی ايران از چند دهم درصد (کمتر از یک درصد)‬ ‫تا چند درصد ذکر شده است‪.‬‬ ‫این تفاوت در ارائه آمار از نوع نگاه به مس��ئله‬ ‫ناشی می‌شود‪.‬کس��انی‌که فقط تاثیرات مستقیم‬ ‫آش��کار را درنظر می‌گیرند‪ ،‬این س��هم را کمتر از‬ ‫یک درصد می‌بینند و کسانی که سعی می‌کنند‬ ‫تأثیر غیرمستقیم مواد معدنی بر تولید ناخالص ملی را نیز به‌حساب بیاورند‪،‬‬ ‫آن را بسیار باالتر تقویم می‌کنند‪.‬‬ ‫مش��کل گروه دوم اندازه‌گیری و برآورد این تاثیرات غیرمستقیم است‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که میزان تأثیرات غیرمس��تقیم معدن و صنایع معدنی‬ ‫بسیار باالتر از تأثیرات مستقیم آن است‪.‬براي نمونه‪ ،‬سهم بسیار باالی این‬ ‫مواد در صنعت ساختمان (همه مصالح ساختمانی مانند فوالد‪ ،‬سیمان‪ ،‬آجر‪،‬‬ ‫شن و ماسه‪ ،‬کاشی‪ ،‬موزاییک‪)... ،‬یا صنعت حمل‌ونقل (مصالح جاده‪ ،‬ریل‪،‬‬ ‫‪ )...‬که از بزرگ‌ترین صنایع صاحب نقش در تولید ملی هس��تند‪ ،‬به‌وضوح‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص ملی‬ ‫مهم‌ترین ش��اخص برای وزن‌دهی به اهمیت آنهاست‪ ،‬تقویم نادرست این‬ ‫سهم ممکن است به خطاهای فاحش در اولویت‌بندی اهمیت بخش‌ها در‬ ‫هدفگذاری‌ها و استراتژی‌ها در سطح ملی منجر شود‪ .‬بنابراین نگاه واقع‌بینانه‬ ‫به این س��هم (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) و تعریف و تقویم درست آن‬ ‫می‌تواند به درستی تصمیم‌گیری‌های کالن کمک کند‪.‬‬ ‫از طرف ديگر ش��ايد مهم‌ترین مش��کل معدنکاری در ایران پا نگرفتن‬ ‫بنگاه‌ه��ای بزرگ واقعا خصوص��ی در این حوزه است‪.‬متأس��فانه به دالیل‬ ‫مختلف سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی در ایران‪ ،‬شرکت‌های بزرگ خصوصی‬ ‫و انجمن‌ه��ای صنفی و حرفه‌ای قدرتمند مس��تقل از دولت در حوزه‌های‬ ‫مختلف از جمله حوزه معدن اجازه رشد پیدا نکرده‌اند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای توس��عه‌یافته موتور اصلی توس��عه اقتصادی و صنعتی‬ ‫بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی هستند و سایر پیشرفت‌ها مثل پیشرفت‌های‬ ‫فناورانه‪ ،‬صنعتی و علمی نتیجة محتوم تالش همین بنگاه‌هاست‪ .‬با ایجاد‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ مشکالت دیگر مثل مشکل تکنولوژی‪ ،‬سرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫بازار‪ ،‬تحقیق و توسعه‪ ،‬حتی ایمنی و محیط‌زیست راحت‌تر قابل حل است‪.‬‬ ‫اگر دغدغه توس��عه کشور ازجمله بخش معدن وجود دارد‪ ،‬باید به‌جای‬ ‫پرداختن به مس��ائل جزئی تمام تالش خود را به بهبود فضای کس��ب‌وکار‬ ‫معط��وف کرد تا در این فضا بنگاه‌ه��ا و انجمن‌ها و اتحادیه‌های قدرتمند و‬ ‫مستقل رشد و به شناسایی مشکالت حوزه و حل آنها مبادرت کنند‪.‬‬

‫گفت‪ :‬قرار ش��د وزیر صنعت‪ 16 ،‬محور‬ ‫اس��تیضاح را ظرف یکی دو هفته آینده‬ ‫حل کند و از این رو‪ ،‬طراحان استیضاح‬ ‫ب��ه این نتیجه رس��یدند ک��ه این طرح‬ ‫دو هفته مسکوت بماند‪.‬‬

‫تخفیف در تس��ویه ارزی تولیدکنندگان‬ ‫خبر خوش خانه ملت برای اهالی صنعت و‬ ‫معدن در هفته گذشته بود‪.‬‬ ‫بهارستانی‌ها کلیات طرح یک فوریتی را‬ ‫به تصویب رس��اندند که در صورت تصویب‬ ‫جزئیات آن‪ ،‬واحدهای تولیدی ای که ظرف‬ ‫ش��ش ماه از تاریخ ابالغ این قانون نسبت به‬ ‫پرداخت بدهی خود به بانک‌های عامل اعم از‬ ‫معوق و سررسید نشده اقدام کنند‪ ،‬بر اساس‬ ‫نرخ هر دالر ‪ 18‬ه��زار ریال و یورو ‪ 21‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬ریال محاس��به‌ش��ود و می‌توانند به‬ ‫صورت ریالی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫همچنین واحدهایی که موفق به تسویه‬ ‫کامل تس��هیالت دریافتی از محل حس��اب‬ ‫ذخی��ره ارزی طی مدت یاد ش��ده نش��وند‪،‬‬ ‫چنانچه ظرف ‪ 12‬ماه اقدام به تسویه کامل‬

‫در گفت و گوی «اقتصاد برتر» با سازنده شبیه ساز فوکر مطرح شد‬

‫داود ربیعی‬

‫گام خصوصی‬ ‫در ساخت هواپیمای بزرگ‬

‫ای��ن روزها هر روز و ه��ر لحظه اش با‬ ‫انتشار اخباری همراه است که هرایرانی در‬ ‫هرجای دنیا که باش��د‪ ،‬ب��ه ایرانی بودنش‪،‬‬ ‫افتخ��ار می کند‪ .‬نبوغ و پش��تکار جوانان‬ ‫ایرانی‪ ،‬ش��هره خاص و عام شده و صنایع‬ ‫هواوفض��ای کش��ورمان نی��ز از ای��ن امر‬ ‫مستثنی نیست‪.‬‬ ‫س��اخت ش��بیه س��از فوک��ر‪ 100‬که‬ ‫به تازگی توس��ط ش��رکت فناوری هوایی‬ ‫ش��اهین و ب��ه مدیری��ت مهن��دس ایرج‬ ‫ابراهیم��ی به مرحله اس��تاندارد س��ازی‬ ‫و به��ره ب��رداری رس��یده اس��ت‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگ تری��ن گام های بخ��ش خصوصی‬ ‫کش��ورمان در تولید شبیه س��از هواپیما‬ ‫است‪.‬س��اخت ش��بیه س��از به علت آنکه‬ ‫ب��ا اس��تانداردهای جهانی و ب��ا جزئیاتی‬ ‫ش��بیه ب��ه هواپیم��ای واقع��ی تولی��د‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می تواند به عنوان نخس��تین‬ ‫گام متخصص��ان کش��ورمان در تولی��د‬ ‫س��اخت هواپیماهای بزرگ قلمداد شود‪.‬‬ ‫ای��رج ابراهیمی ک��ه ‪ 17‬س��ال مدیریت‬ ‫گروه��ی با تخصص های متن��وع را انجام‬ ‫داده دان��ش و تخص��ص خ��ود را ص��رف‬ ‫آموزش دانش��جویان هواوفضا کرده و این‬

‫تبلیغات مرگ‬ ‫را متوقف‬ ‫کنیم‬ ‫اقتصاد برتر‪ -‬صنعت داروس��ازی‬ ‫کشور که سال ها با ممنوعیت تبلیغات‬ ‫فراگیر دارو مواجه بوده اس��ت‪ ،‬مس��یر‬ ‫چ��راغ خاموش توس��عه خ��ود را طی‬ ‫می کرده ام��ا با آزاد س��ازی تبلیغات‬ ‫داروهای گیاهی در رسانه ها و مطبوعات‬ ‫سراسری در ماه های اخیر‪ ،‬با اعتراض‬ ‫پزشکان متعددی همراه شد‪.‬داستان از‬ ‫آنجایی آغاز شد که با پخش سراسری‬ ‫تیزرهای تبلیغاتی یک ش��رکت تولید‬ ‫کنن��ده محص��والت داروی��ی ‪ ،‬پ��ای‬ ‫بیماران به داروخانه ها باز ش��د و چون‬ ‫در تبلیغات پخش ش��ده‪ ،‬در خصوص‬ ‫ع��دم اس��تفاده دارو توس��ط بیماران‬ ‫خاص‪ ،‬اش��اره ای نش��ده بود‪ ،‬برخی از‬ ‫بیمارس��تان های مطرح کشور با حجم‬ ‫قابل توجهی از بیماران اورژانسی مواجه‬ ‫شدند‪« .‬س��لیمان عباسی»‪ ،‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی در این باره به خبرنگار‬

‫روزه��ا به همراه گروه��ی از جوانان نخبه‬ ‫کش��ور‪ ،‬خ��ود را آماده تولی��د و صادرات‬ ‫ش��بیه س��از هواپیم��ای ایرب��اس ‪320‬‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ابراهیمی با اش��اره ب��ه اینکه گروهی‬ ‫متش��کل از طراحان‪ ،‬مهندسان هواوفضا‪،‬‬ ‫کنت��رل ‪ ،‬اویونی��ک ‪ ،‬مکانیک ‪ ،‬مخابرات‪،‬‬ ‫کامپیوت��ر و ‪ ...‬ب��ه مدت ‪ 2‬س��ال بر روی‬ ‫ای��ن پروژه فعالیت ک��رده اند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫آموزش��گاه ه��ای خلبان��ی‪ ،‬دانش��جویان‬ ‫خلبانی و شرکت های هواپیمایی همواره‬ ‫به وجود ش��بیه ساز دقیق نیاز دارند‪ ،‬چرا‬ ‫ک��ه وجود این ش��بیه س��ازها م��ی تواند‬ ‫هزینه ه��ای آموزش را برای دانش��جو و‬ ‫آموزش��گاه ه��ای خلبانی کاه��ش دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمانی که دانش��جوی خلبانی‬ ‫با آموزش دقیق وارد ش��رکت هواپیمایی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می تواند ب��ا دانش و تخصصی‬ ‫ک��ه در دوره دانش��جویی خ��ود کس��ب‬ ‫ک��رده ‪ ،‬عالوه بر ایمنی پرواز و س�لامتی‬ ‫مس��افران‪ ،‬از جنبه اقتص��ادی نیز موجب‬ ‫صرفه جویی در برخ��ی هزینه های پرواز‬ ‫باش��د و این موضوع‪ ،‬تنها ب��ا بهره گیری‬ ‫از شبیه سازهای با کیفیت و دقیق میسر‬ ‫«اقتصاد برت��ر» گفت‪« :‬ن��گاه تجاری‬ ‫باید در حوزه سالمت از میان برداشته‬ ‫شود و هر ش��هروند در این حوزه‪ ،‬تنها‬ ‫م��ی توان��د در برخ��ی از م��وارد‪ ،‬حق‬ ‫انتخ��اب داش��ته باش��د‪ ».‬وی افزود‪«:‬‬ ‫انتخاب پزش��ک‪ ،‬بیمارستان یا محیط‬ ‫درمان بر عهده شهروند است اما دارو و‬ ‫شیوه درمان‪ ،‬باید توسط پزشک انتخاب‬ ‫ش��ود و بیمار با توج��ه به اعتمادی که‬ ‫به پزش��ک دارد‪ ،‬نباید به مصرف خود‬ ‫س��رانه دارو بپ��ردازد‪ ».‬در ای��ن میان‬ ‫«بهن��ام کهربایی»‪ ،‬مدی��ر بازرگانی و‬ ‫عضو هیات مدیره نوش��داروی البرز به‬ ‫خبرنگار ما گفت‪« :‬تبلیغات تلویزیونی‬ ‫را می توان س��اده تری��ن راه در جهت‬ ‫افزای��ش فروش قلمداد کرد اما با توجه‬ ‫به باال بودن مصرف خودسرانه دارو در‬ ‫کش��ور‪ ،‬باید همواره سالمت جامعه را‬ ‫مد نظر قرار داد‪ ».‬وی افزود‪« :‬ش��رکت‬ ‫های دارویی در سال های اخیر توانسته‬ ‫اند با تقوی��ت رابطه خود با پزش��کان‬ ‫و مدی��ران داروخانه ها ک��ه عموما در‬ ‫نمایش��گاه ها و همایش های تخصصی‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬به توس��عه فروش خود‬ ‫اقدام کنند‪.‬ب��ه بیانی دیگ��ر‪ ،‬بازاریابی‬ ‫علم��ی و تخصصی جایگزی��ن تجارت‬ ‫عامه شده اس��ت و این موضوع‪ ،‬عالوه‬ ‫ب��ر رون��ق و ش��کوفایی ش��رکت های‬ ‫داروس��ازی به رفع مشکالت تخصصی‬ ‫نی��ز منجر ش��ده‪ ،‬چرا که پزش��کان و‬ ‫متخصصان با بررس��ی داروهای معرفی‬ ‫شده‪ ،‬می توانند ش��رکت های دارویی‬ ‫را در برط��رف نمودن برخ��ی عوارض‬ ‫موجود راهنمایی کنند‪».‬‬

‫شبیه ساز به علت‬ ‫آنک�ه بــــــا‬ ‫استانداردهای جهانی و با‬ ‫جزئیاتشبیهبههواپیمای‬ ‫واقعی تولید می شود‪ ،‬می‬ ‫تواندبهعنواننخستینگام‬ ‫متخصصان کشورمان در‬ ‫تولید ساخت هواپیماهای‬ ‫بزرگقلمدادشود‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬ابراهیم��ی در ادامه صحبت‬ ‫های خود با بیان اینکه تا پس از س��اخت‬ ‫ش��بیه س��از فوکر ‪ 100‬در داخل کشور‪،‬‬ ‫آموزش��گاه ه��ای خلبانی و دانش��جویان‬ ‫از ش��بیه س��ازهای خارج��ی اس��تفاده‬ ‫می کردند‪ ،‬افزود‪ :‬ش��بیه سازهای خارجی‬ ‫با هزین��ه ای نزدیک ب��ه ‪ 8‬میلیون دالر‬ ‫قاب��ل تهیه اس��ت ک��ه عالوه ب��ر صرف‬ ‫هزینه‪ ،‬آموزش��گاه های خلبان��ی با نبود‬ ‫پش��تیبانی و همچنی��ن قطع��ات یدکی‬

‫الیحه بودجه با‬ ‫واقعیت‌هاهماهنگ‬ ‫نیست‬ ‫اقتصاد برتر‪ -‬یحیی آل اس��حاق‪،‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگان��ی ته��ران ‪ ،‬درباره‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ 1393‬با بیان اینکه‬ ‫عزم دولت بر این است که با جهت دهی‬ ‫مناسب به نقدینگی تورم را کنترل کند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در حال حاض��ر اولویت اول‬ ‫سیاس��ت ه��ا و برنامه‌ریزی‌ه��ای دولت‬ ‫کنترل کند تورم است و از الیحه بودجه‬ ‫ای��ن طور بر می‌آید ک��ه با کنترل حجم‬ ‫نقدینگ��ی م��ی خواهد ت��ورم را کنترل‬ ‫و آن را کاه��ش ده��د‪ .‬او با بیان این‌که‬ ‫دولت بودج��ه ‪ 195‬میلی��اردی را برای‬ ‫اهداف خود در نظر گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به عملکرد دولت‌ها‪ ،‬سابقه حجم‬ ‫اس��تفاده از نفت و قیمت آن تجربه‌هایی‬ ‫کسب کرده‌ایم که این شبهه را به وجود‬ ‫آورده ک��ه آنچه در الیحه بودجه آمده با‬ ‫واقعیت‌ها هماهنگ نیست‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اولین ابزار دولت برای کاهش تورم کنترل‬ ‫حجم نقدینگی است و بودجه نقش اصلی‬

‫مواج��ه م��ی ش��وند ام��ا با س��اخت این‬ ‫ش��بیه س��از در داخل کش��ور‪ ،‬ع�لاوه بر‬ ‫جلوگیری از خروج ارز‪ ،‬دو س��وم هزینه‬ ‫دستگاه خارجی معادل ‪15‬میلیارد تومان‬ ‫ب��رای مرکزآم��وزش صرفه جویی ش��ده‬ ‫است‪ .‬کیفیت شبیه ساز داخلی در حدی‬ ‫است که آموزش��گاه های خلبانی‪ ،‬شبیه‬ ‫سازهای خارجی خود را عالوه بر وجه نقد‬ ‫با ش��بیه س��از داخلی معاوضه می کنند‪.‬‬ ‫وی درخصوص ساخت تمامی آالت دقیق‬ ‫این ش��بیه س��از در داخل کشور‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در کشورهای خارجی‪ ،‬برای ساخت‬ ‫شبیه س��از‪ ،‬تمامی آالت دقیق از شرکت‬ ‫های س��ازنده و از هواپیماساز خریداری و‬ ‫در شبیه ساز نصب می شود که با توجه به‬ ‫تحری��م ه��ای غ��رب‪ ،‬تمام��ی قطع��ات‬ ‫و آالت دقی��ق ای��ن ش��بیه س��از‬ ‫داخل��ی توس��ط متخصص��ان ایران��ی‬ ‫س��اخته ش��ده اس��ت و ب��ا ج��رات‬ ‫می توان به این نکته اش��اره کرد که ایران‬ ‫با بهره گیری از نخبگان داخلی و مدیریت‬ ‫صحیح و همچنین تعامل بیش��تر مدیران‬ ‫دولت��ی و بخ��ش خصوصی م��ی تواند به‬ ‫ساخت هواپیماهای بزرگ اقدام کند‪.‬‬ ‫و کلیدی را در حجم نقدینگی کل کشور‬ ‫ایفا می‌کن��د‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ب��ا تاکید بر این‌که در الیحه بودجه نفت‬ ‫براساس بشکه‌ای ‪ 100‬دالر تعیین شده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این موضوع این‬ ‫س��وال را به وجود می‌آورد که آیا دولت‬ ‫می تواند در س��ال آینده هر بشکه نفت‬ ‫را با قیمتی ‪ 100‬دالر به فروش برساند؟‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همچنی��ن قیمت هر دالر‬ ‫در الیح��ه بودج��ه ‪ 2650‬تومان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که باید دید تعیین چنین‬ ‫رقمی روی شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه‬ ‫تورم‪ ،‬تجارت جهانی و س��ایر شاخص‌ها‬ ‫چ��ه تاثیری می‌گ��ذارد‪ .‬آل اس��حاق با‬ ‫اش��اره به رقم اختصاص داده شده برای‬ ‫بودجه‌های عمرانی تاکید کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫گذشته حداکثر برای پروژه‌های عمرانی‬ ‫‪ 20‬درص��د اختص��اص داده ش��د ول��ی‬ ‫کاهش بی��ش از حد بودجه‌های عمرانی‬ ‫اثر وضعی روی اشتغال دارد‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی تهران افزود‪ :‬در حال حاضر باید‬ ‫این رقم را با توجه به نیاز پروژه‌های نیمه‬ ‫تمام یا در حال اجرا تعیین کرد زیرا این‬ ‫پروژه‌ها مستقیما با وضعیت اشتغال در‬ ‫کشور ارتباط دارند‪ .‬وی با تاکید بر این‌که‬ ‫موضوع مهمی که در الیحه بودجه سال‬ ‫‪ 1393‬م��ورد توجه ق��رار نگرفته بحث‬ ‫طلبکاران از دولت است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مش��خص نش��دن ردیف بودجه‌ای برای‬ ‫پرداخت بدهی‌ه��ای دولت به طلبکاران‬ ‫بخ��ش خصوصی از نق��اط ضعف الیحه‬ ‫بودجه اس��ت زیرا در ح��ال حاضر هیچ‬ ‫ردیفی ب��رای تعیین رقم بازپرداخت این‬ ‫بدهی‌ها تعیین نشده است‪.‬‬

‫نمایند‪ ،‬بر اس��اس ن��رخ ه��ر دالر ‪ 22‬هزار‬ ‫ریال و یورو ‪ 25‬هزار و ‪ 500‬ریال محاس��به‬ ‫و می‌توانن��د به ص��ورت ریالی با بانک عامل‬ ‫تسویه نمایند‪.‬‬ ‫همچنین واحدهایی ک��ه ظرف ‪ 12‬ماه‬ ‫موفق به تسویه بدهی خود نشوند موظفند‬ ‫بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای و تامین خسارت‬ ‫تاخیر (دیرکرد) و به صورت ریالی نسبت به‬ ‫تسویه بدهی خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی ک��ه بدهی خود را به‬ ‫حساب ذخیره ارزی تسویه نمایند‪ ،‬مجازند‬ ‫از محل حس��اب صندوق توسعه ملی جهت‬ ‫تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت‬ ‫سایر قوانین و مقررات بهره مند گردند‪.‬‬

‫روی خط صنعت‬ ‫تامین منابع‬ ‫‪ 5‬طرح فوالدی‬

‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از گش��ایش ال‌س��ی ‪ 15‬درص��دی برای‬ ‫‪ 5‬ط��رح ف��والدی خب��رداد و گفت‪ :‬این‬ ‫طرح‌ها با س��رمایه گ��ذاری ‪ 65‬درصدی‬ ‫بخش‌خصوص��ی داخل��ی و ‪ 35‬درصدی‬ ‫دولت محقق شده است‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان با تشریح جزئیات‬ ‫تامی��ن اعتب��ار ‪ 5‬طرح ف��والدی گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون سرمایه گذاران ایرانی با سهم‬ ‫‪ 65‬درص��دی و مش��ارکت ‪ 35‬درصدی‬ ‫ایمیدرو‪ 5 ،‬طرح فوالدی را تامین اعتبار‬ ‫کرده اند که خوشبختانه مراحل حقوقی‬ ‫این کار در حال سپری شدن است و برای‬ ‫گشایش ال‌سی اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬همچنین ‪ 4‬طرح را نیز بانک صنعت‬ ‫و مع��دن تامین اعتبار خواه��د کرد و اگر‬ ‫مش��کالت بروکراس��ی و اداری حل شود‪،‬‬ ‫هرچه زودتر این طرح ها اجرایی خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬گش��ایش ال‌سی‬ ‫با ن��رخ ‪ 15‬درصد ب��رای ‪ 5‬طرح فوالدی‬ ‫مذک��ور ص��ورت خواهد گرف��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه س��رمایه گذاران مبلغ این گشایش‬ ‫اعتب��ار را در دو قس��ط ‪ 7/5‬درص��دی در‬ ‫ابتدا و نیز بعد از گذش��ت مدتی پرداخت‬ ‫خواهند کرد‪ .‬به گفته کرباس��یان‪ ،‬این ‪5‬‬ ‫طرح شامل واحد احیای مستقیم‪ ‬نی‌ریز‪،‬‬ ‫احیای مس��تقیم شادگان‪ ،‬بافت‪ ،‬قائنات و‬ ‫س��فید دش��ت اس��ت که برای قائنات و‬ ‫سفیددشت گشایش ال‌س��ی نیز صورت‬ ‫گرفته و گش��ایش اعتبار س��ه طرح دیگر‬ ‫در مراحل نهایی قرار دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرح های احیای مستقیم سبزوار و میانه‬ ‫نی��ز مراحل اداری خود را برای گش��ایش‬ ‫ال‌س��ی س��پری می کنند که امیدواریم‬ ‫هرچ��ه زودتر این دو ط��رح نیز به نتیجه‬ ‫برسند‪.‬‬


‫سال اول شماره ‪ 2‬دو شنبه ‪ 9‬دی ‪1392‬‬

‫براس��اس یک نظرس��نجی ‪ 90‬درصد‬ ‫مردم مخالف ادامه حضور خودروس��ازان‬ ‫فرانسوی در ایران هستند‪.‬‬ ‫در برنامه مناظره تلویزیونی با موضوع‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬نظرسنجی با این پرسش‬

‫چراغ قرمز ایرانی ها‬ ‫به خودروسازان‬ ‫فرانسوی‬

‫صورت گرفت که به نظر شما خودروسازان‬ ‫کش��ور در همکاری‌ه��ای بین‌المللی پس‬ ‫از تحری��م‪ ،‬ک��دام راه را انتخ��اب کنند؟‬ ‫‪ -1‬تمدی��د هم��کاری با خودروس��ازان‬ ‫فرانسوی‪ -2 ،‬همکاری با دیگر خودروسازان‬

‫معتبربین‌المللی‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ 90 ،‬درص��د ( بیش از‬ ‫‪ 170‬هزار نفر) ش��رکت کنندگان در این‬ ‫نظر سنجی خواستار قطع همکاری ایران‬ ‫با خودروسازان فرانسوی هستند‪.‬‬

‫یادداشت‬

‫جهان خودرو‬

‫ساسان قربانی ‪ .‬دبیر انجمن قطعه سازان‬

‫انتصاب‬ ‫ملکی قائم مقام ارشد‬ ‫ايران خودرو شد‬ ‫عباس ملكي تهراني به‬ ‫سمت قائم مقام ارشد‬ ‫و مال��ي و اقتص��ادي‬ ‫مدي��ر عام��ل گ��روه‬ ‫صنعتي ايران خودرو‬ ‫منصوب ش��د‪ .‬هاشم‬ ‫يك��ه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو با اش��اره به‬ ‫س��وابق ملكي تهراني گفت‪ :‬اميدوارم تمامي‬ ‫بخش‌هاي گروه صنعتي ايران خودرو بتوانند از‬ ‫خدمات و سوابق قائم مقام ارشد استفاده كنند‬ ‫و منافع شرکت را در صدر برنامه‌هاي خود قرار‬ ‫دهند‪ .‬ملكي تهراني نيز با ابراز خرس��ندي از‬ ‫حضور در گروه صنعتي اي��ران خودرو يادآور‬ ‫شد‪ :‬اميدوارم به كمك همكارانم‪ ،‬ايران خودرو‬ ‫بار ديگر بتواند جايگاه شايسته خود را كسب‬ ‫كرده و با اهداف تعريف شده‪ ،‬جايگاه باالتري‬ ‫نيز كسب کند‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫الدا با ‪ 2‬خودرو جدید می آید‬

‫تولید قطعه‬ ‫چشم به راه نقدینگی‬ ‫اج��راي قانــــ��ون‬ ‫هدفمن��دي يارانه ها‬ ‫با ه��دف حمايت از‬ ‫ا قـــشا ر ‪  ‬آ س��يب‬ ‫پذي��ر و كم درآمد و‬ ‫همچني��ن تخصيص‬ ‫‪ 30‬درص��د از در آم��د حاص��ل به بخش‬ ‫صنع��ت ص��ورت گرفت ك��ه متاس��فانه‬ ‫ب��ا توجه ب��ه هزين��ه هاي ب��االي كنوني‬ ‫توليد‪،‬حم��ل و نق��ل و ‪ ...‬مي ت��وان عدم‬ ‫انجام تعهدات داده شده از سوي دولت را به‬ ‫وضوح مش��اهده کرد‪ .‬هم اكنون واحدهاي‬ ‫توليدي با كمبود ش��ديد نقدينگي مواجه‬ ‫هس��تند كه مانع از فعاليت اي��ن واحدها‬ ‫م��ي ش��ود‪.‬هرچند تحريم ها ه��م اثراتي‬ ‫بر اين ركود داش��ته اس��ت اما اعتقاد بنده‬ ‫اين اس��ت كه تحريم ه��ا تاثير چنداني بر‬ ‫اوضاع كنوني قطعه س��ازان نداشته است‪.‬‬ ‫ب��ه بیانی دیگر‪ ،‬مش��کالت داخل��ی را می‬ ‫توان يكي از مهمترين موانع عدم همكاري‬ ‫بانك ها در تامين نقدينگ��ي مورد نياز به‬ ‫ويژه ب��راي بخش صنعت دانس��ت كه در‬ ‫نتيجه ب��ه كاه��ش توليد و تعدي��ل نيرو‬ ‫انجاميده اس��ت‪ .‬اس��تفاده از تجربه برخي‬ ‫كش��ورهاي توسعه يافته در اين بخش مي‬ ‫تواند الگوي مناس��بي براي عبور از چالش‬ ‫كنوني باش��د‪ .‬در برخي كش��ورهاي غربي‬ ‫و حتي خاور دور در س��ال هاي گذش��ته‬ ‫چالش��ي بزرگ در صنعت خودروس��ازي‬ ‫ايج��اد ش��د ك��ه كارخان��ه ه��اي بزرگ‬ ‫خودروسازي را رو به ورشكستگي سوق داد‪.‬‬ ‫در بح��ران ب��ه وج��ود آمده اقتص��ادي و‬ ‫صنعتي در كش��ورهاي غربي و خاور دور‪،‬‬ ‫دولت ه��ا با ارائه كمك ه��اي بالعوض يا‬ ‫پرداخت تسهيالت بلند مدت به واحدهاي‬ ‫تولي��دي از طریق سيس��تم بانك��ي‪ ،‬اكثر‬ ‫شركت هاي در آستانه ورشكستگي را حتي‬ ‫ب��ه رونق مج��دد و دوچندان رس��انده اند‪.‬‬ ‫هر چند مصوب��ه ‪ 2000‬ميلياردي‪ ،‬اقدامي‬ ‫مهم و درخور تحس��ين محسوب مي شود‬ ‫اما نگراني قطعه س��ازان اين است كه اين‬ ‫مصوبه مشمول مرور زمان شود كه در اين‬ ‫صورت لطمات بيشتر و جبران ناپذيري به‬ ‫ش��ركت ها وارد كرده و بازگشت به حالت‬ ‫كنوني را نيز براي اين شركت ها سخت تر‬ ‫و در پاره اي از موارد غيرممكن خواهد كرد‪.‬‬ ‫‪    ‬اگ��ر صنع��ت خ��ودرو و به دنب��ال آن‬ ‫صنايع قطعه س��ازي فعال شود‪،‬بس��ياري‬ ‫از صنايع باالدس��تي و پايين دس��تي نيز‬ ‫ب��ا رونق و توس��عه هم��راه خواهند ش��د‪.‬‬ ‫تامي��ن قطعات مورد نياز خودروس��ازان تا‬ ‫‪ 90‬درصد و باالتر از توليدات داخل صورت‬ ‫مي گيرد و تامين ساير قطعات مورد نياز و‬ ‫مواد اوليه(همان گونه كه تمامي كشورهاي‬ ‫فعال و حتي توسعه يافته در اين زمينه قادر‬ ‫ب��ه تامين داخلي همه قطع��ات مورد نياز‬ ‫خودروس��ازي نبوده اند و به دنبال توجيه‬ ‫اقتص��ادي و مزي��ت تامين م��واد وارداتي‬ ‫هس��تند)از ساير كش��ورهاي توسعه يافته‬ ‫است و البته باید به این نکته توجه داشت‬ ‫که با اس��تاندارد سازی قطعات و همچنین‬ ‫بومی ک��ردن برخی فناوری ه��ا در داخل‬ ‫کش��ور‪ ،‬می توان در زمین��ه تولید قطعه و‬ ‫خودرو به خودکفایی رسید‪.‬‬

‫خودرو‬

‫«اقتص�اد برت�ر» از آخری�ن امتی�از ایمنی‬ ‫خودروس�ـــازان جه�ان گ�زارش می‌دهد‬

‫پر ستاره های خودرو جهان‬ ‫احمد راضی‬

‫اقتصاد برتر‪« -‬موسس��ه ‪»euroncap‬‬ ‫در حالی آخرین گزارش رده‌بندی ایمنی‬ ‫خودروسازان جهان را با نشان «ستاره‌های‬ ‫طالیی» اعالم کرده است که نام و نشانی‬ ‫از محصوالت ایران��ی در گزارش‌های این‬ ‫موسس ‌ه نیست‪.‬‬ ‫خودروسازان ایرانی بی‌تفاوت نسبت‬ ‫ب��ه رقابت ش��دید خودروس��ازان جهان‬ ‫برای کس��ب س��تاره‌های ایمنی‪ ،‬فتیله‬ ‫قیمت محصوالت خود را نسبت به سال‬ ‫گذش��ته بیش از دو برابر باال کشیده اند‬ ‫اما آیا مبلغی از این س��ود خرج حفاظت‬ ‫از جان مشتریان می‌‌شود؟‬ ‫پلی��س راهور این پرس��ش را با یک‬ ‫هشدار پاس��خ می‌دهد‪« :‬هیچ پیشرفتی‬ ‫در افزای��ش ایمن��ی خودروه��ا دی��ده‬ ‫نمی‌شود‪».‬‬ ‫سردار موسی امیری جانشین رئیس‬ ‫پلیس راه��ور ناجا از هم��کاری نکردن‬ ‫خودروس��ازان دولتی و بخش خصوصی‬ ‫در ارتق��ای ایمن��ی خودروها به ش��دت‬ ‫انتقاد کرده و می‌گوید‪ :‬با وجود اخطارها‬ ‫و درخواست‌های مکرر ناجا‪ ،‬نه‌تنها هیچ‬ ‫پیش��رفتی در افزای��ش ایمنی خودروها‬ ‫مش��اهده نمی‌شود بلکه متاسفانه شاهد‬ ‫پسرفت و کاهش کیفیت خودرو از نظر‬ ‫سامانه‌های ایمنی هستیم‪.‬‬

‫جایگاه شانزدهم‬ ‫ایران در رالی تولید‬ ‫خودرو‬ ‫ای��ران با تولید ‪ ۸۵۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫خودرو در سال ‪ 2012‬در رده شانزدهم‬ ‫جهانی و ششم آسیا جای گرفت‪.‬‬ ‫براس��اس آم��ار منتش��ر ش��ده در‬ ‫وب‌س��ایت «استاتیس��تا»‪ ،‬در رال��ی‬ ‫جهان��ی تولید خ��ودرو‪ ،‬ای��ران پس از‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬تایلن��د و اس��لواکی و با تیراژ‬

‫محمد گلچین‬

‫فراز فرهنگ‪ ،‬ثبات کیفیت‬ ‫براس��اس آمار اعالم ش��ده از سوی‬ ‫س��ازمان پزش��کی قانون��ی کش��ور‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ 91‬آمار تلفات ح��وادث رانندگی‬ ‫ب��ه ‪ 19‬هزار و ‪ 89‬نفر رس��ید‪.‬همچنین‬ ‫براساس گزارش سردار امیری‪ ،‬جانشین‬ ‫رئیس پلیس راهور‪ ،‬در هش��ت ماه اخیر‬ ‫امسال نیز تصادفات ‪ 12‬درصد و تلفات‬ ‫رانندگ��ی ‪8‬درصد در مقایس��ه با مدت‬ ‫مش��ابه پارس��ال کاهش یافته است اما‬ ‫خودروس��ازان نقش��ی در ای��ن بهب��ود‬ ‫نداش��ته و هم��کاری و همراه��ی خوب‬ ‫مردم ب��ا پلیس تنها دلیل این مس��ئله‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش پلیس‪ ،‬در سال‪91‬‬ ‫نق��ص فن��ی مس��تمر در خودروه��ا‪،‬‬ ‫‪46‬درصد افزایش داش��ته ک��ه این امر‬ ‫مهم‌ترین و بیش��ترین دلیل تصادفات و‬ ‫ترافیک در سالی که گذشت بود‪.‬‬ ‫خودروس��ازان در پاسخ به این انتقاد‬ ‫پلیس‪ ،‬توپ را به زمین مصرف‌کنندگان‬ ‫و خودروه��ای فرس��وده می‌اندازن��د در‬ ‫حالی که سازمان استاندارد و تحقیقات‬ ‫صنعتی ایران نظر دیگری دارد‪.‬‬ ‫اکنون ‪ 55‬اس��تاندارد خودرویی در‬ ‫کش��ور تدوین ش��ده که از ای��ن تعداد‪،‬‬ ‫‪ 51‬استاندارد در بحث ایمنی و عملکرد‬ ‫خودرو و چهار استاندارد نیز در خصوص‬ ‫آالیندگی است‪.‬‬

‫‪ 850‬هزاردس��تگاه ق��رار دارد‪ .‬در این‬ ‫رده‌بندی‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن و آلمان بزرگترین‬ ‫تولیدکنندگان خودرو جهان در س��ال‬ ‫‪ 2012‬معرفی شده‌اند که اژدهای زرد با‬ ‫بیش از ‪ 15‬میلیون و ‪ 523‬هزار‪ ،‬ژاپن با‬ ‫بیش از ‪ 8‬میلیون و ‪ 554‬هزار و آلمان‬ ‫با ‪ 8‬میلیون و ‪ 550‬هزار دس��تگاه جای‬ ‫گرفته‌ان��د‪ .‬اگرچه اعم��ال تحریم‌های‬ ‫جهانی و قطع همکاری خودروس��ازان‬ ‫خارجی و تامین نش��دن م��واد اولیه و‬ ‫قطعات مورد نیاز منجر به کاهش تولید‬ ‫شده است اما کارشناسان صنعتی ابراز‬ ‫امیدواری کرده اند که با بروز نشانه‌های‬ ‫بهبود در فضای بین‌المللی تولید خودرو‬ ‫ایران دوب��اره افزایش یابد‪.‬تولید خودرو‬ ‫ای��ران زمانی در حدود ی��ک میلیون و‬ ‫‪200‬هزار دس��تگاه در س��ال بود که در‬ ‫س��ال ‪ 2012‬با کاهشی ‪ 40‬درصدی به‬ ‫‪ 0/85‬میلیون دستگاه رسید‪.‬‬

‫این مطلب اشاره کرده و اذعان می‌کنند‬ ‫ک��ه تجرب��ه جهان��ی نش��ان می‌ده��د‬ ‫خودروه��ا براس��اس اس��تاندارد رقابتی‬ ‫خودروس��ازان س��اخته می‌ش��ود اما در‬ ‫کشور ما متاس��فانه حالت رقابتی وجود‬ ‫ن��دارد و مردم مجبورند ب��دون در نظر‬ ‫گرفتن ویژگی‌های خودرو‪ ،‬آن را بخرند‪.‬‬ ‫ستاره کم‌سو خودرو ایرانی‬ ‫موسس��ه ‪ euroncap‬و انجم��ن‬ ‫ایمنی آمریکا برای شفاف‌سازی و آگاهی‬ ‫مصرف‌کنن��دگان از ایمن��ی خودروها‪،‬‬ ‫آزمون��ی را به نام آزم��ون تصادف انجام‬ ‫داده و به خودروها با نشان ستاره طالیی‬ ‫امتیاز می‌ده��د‪ .‬نتایج ارزیابی نیز روی‬ ‫وب‌س��ایت این موسس��ه منتش��ر شده‬ ‫و مرج��ع و راهنمایی ب��رای خریداران‬ ‫خودرو در جهان است‪.‬‬ ‫اگ��ر در بخش جس��ت وج��وی این‬ ‫وب‌س��ایت ن��ام ش��رکت‌های ایرانی یا‬ ‫خودروهای ملی را وارد کنید‪ ،‬نتیجه‌ای‬ ‫مش��اهده نخواهی��د ک��رد ام��ا تصاویر‬ ‫منتش��ر ش��ده از خودروهای متالش��ی‬ ‫ش��ده در تصادفات‪ ،‬گویای آن است که‬ ‫در آس��مان صنعت خودرو ایران‪ ،‬ستاره‌‬ ‫ایمنی کم فروغ اس��ت‪.‬از خودروس��ازان‬ ‫کش��ور این انتظ��ار می رود که پاس��خ‬ ‫چهار ده��ه حمایت دولت��ی و صبوری‬ ‫مصرف‌کنن��دگان را ب��ا ک��م توجهی به‬ ‫جان و ایمنی آنها ندهند‪.‬‬

‫جانش�ین رئی�س‬ ‫پلیس راهور ناجا‪ :‬با‬ ‫وج�ود اخطارهــــ�ا و‬ ‫درخواست‌های مکرر ناجا‪،‬‬ ‫نه‌تنها هیچ پیش�رفتی در‬ ‫افزای�ش ایمن�ی خودروها‬ ‫مش�اهده نمی‌ش�ود بلکه‬ ‫متاسفانه شاهد پسرفت و‬ ‫کاهشکیفیتخودروازنظر‬ ‫سامانه‌هایایمنیهستیم‬ ‫نکته جالب در تدوین اس��تانداردها‪،‬‬ ‫تعیین کف یا پائین‌ترین س��طح کیفیت‬ ‫مورد قبول است‪.‬برهمین اساس داشتن‬ ‫دو کیس��ه هوا برای راننده و سرنش��ین‬ ‫جل��و اولویت نخس��ت برای اس��تاندارد‬ ‫ک��ردن ایمنی خودروه��ای تولید داخل‬ ‫اعالم شده است در حالیکه خودروسازان‬ ‫خارجی س��ال هاس��ت برای سرنشینان‬ ‫عق��ب نیز ایرب��گ نصب‌ک��رده و امروز‬ ‫در ح��ال ارتقای اس��تانداردهای ایمنی‬ ‫تصادف برای عابران هستند‪.‬‬ ‫ام�ا آیا ای�ن اس�تانداردها کافی‬ ‫است؟‬ ‫مسئوالن سازمان اس��تاندارد نیز به‬

‫ایران‌خودرو‬ ‫در فکر شرکای‬ ‫جدید‬ ‫وجود هيچ شريك خارجي ای باعث‬ ‫نخواهد ش��د تا ما به شركاي ديگر فكر‬ ‫نكني��م‪ ،‬اما آن چه براي م��ا در اولويت‬ ‫ق��رار گرفته اين اس��ت كه ما ش��ريك‬ ‫همراه مي خواهيم‪ ،‬شريكي كه عالوه بر‬ ‫روزهاي خوب در شرايط سخت نيز با ما‬

‫همكاري داشته باشد‪ .‬هاشم يكه زارع ‪،‬‬ ‫مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو با‬ ‫بي��ان اين كه برخي برخوردها با صنعت‬ ‫خودرو براس��اس واقعيت‌ه��اي موجود‬ ‫نيس��ت‪ ،‬در نظر گرفتن منافع ملي را به‬ ‫ويژه در شرايط كنوني ضروري دانست و‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه در سال‌هاي اخير‪ ،‬سايه‬ ‫سياس��ي بر حوزه خودروس��ازي حاكم‬ ‫شده است كه در دولت جديد اين سايه‬ ‫برداشته خواهد ش��د‪ .‬مديرعامل گروه‬ ‫صنعتي ايران خودرو در ادامه با اش��اره‬ ‫به چالش هاي موجود در صنعت خودرو‬ ‫اظه��ار كرد‪ :‬اميدوار هس��تيم با رويكرد‬ ‫منطقي پيش گرفته شده از سوي دولت‬ ‫تدبير و اميد‪ ،‬تحريم هاي بين المللي كه‬ ‫حدود ‪30‬درصد از مس��ائل و مشكالت‬ ‫صنعت خودرو را باعث ش��ده‪ ،‬به‌زودي‬ ‫رفع ش��ود‪ ،‬ام��ا عالوه ب��ر آن بايد براي‬ ‫تحريم‌هاي داخلي نيز چاره‌اي انديشيد‪.‬‬

‫پرورش رهبران آینده کسب و کار‬

‫اقتص�اد برت�ر‪ -‬بزرگترین س��مینار بین الملل‬ ‫مدیریت راهبردی کسب و کار ( ‪ ،) MBA‬در ششم‬ ‫دی ماه س��ال جاری ‪ ،‬با رویکرد راه اندازی مدیریت‬ ‫و توس��عه کس��ب و کار در محل مرکز همایش های‬ ‫بین المللی صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬سمینار مذکور به دنبال تجربه ارزشمند‬

‫برگزاری دوره نخست آن‪ ،‬با محوریت پرورش رهبران‬ ‫کس��ب و کار و رسالت توسعه مدیریت نوین ایرانی و‬ ‫با حضور اس��اتید بنام داخل��ی و خارجی ‪ ،‬از جمله‬ ‫پروفسور" ادیب" ‪ ،‬دکتر "محمدیان" ‪ ،‬دکتر "ناصحی‬ ‫فر"‪ ،‬دکتر "یاری فر"‪ ،‬دکتر" ماتس��ئو قاضی نوری" ‪،‬‬ ‫دکتر "فضلی پور" ‪،‬دکتر "اعرابی" ‪ ،‬پروفس��ور "نیل‬

‫اوزتاش" و پروفس��ور "نورتین پاریلتی" که همگی از‬ ‫اساتید برجسته عرصه مدیریت به شمار می آیند در‬ ‫دو بخش علمی و اعتباری برگزار شد‪.‬‬ ‫در اختتامی��ه ای��ن مراس��م از مدی��ران فع��ال و‬ ‫کارآفری��ن کش��ور با اه��دای تندیس وی��ژه حامیان‬ ‫مراسم ‪ ،‬تجلیل به عمل آمد‪.‬‬

‫گروه راهبر ش��ارویژن‬ ‫نماین��ده محص��والت الدا‬ ‫روس��یه در ای��ران دو مدل‬ ‫خودرو (گرانت��ا – کالینا )‬ ‫را در سال ‪ 2014‬وارد بازار‬ ‫ایران می کند‪.‬‬ ‫محم��د بی��ات مدی��ر‬ ‫بازرگانی و عضو هیات مدیره این گروه با اعالم این خبر گفت‪ :‬سابقه حضور‬ ‫الدا در ای��ران به پیش از پیروزی انقالب اس�لامی ایران ب��ر می گردد و از‬ ‫جمله نخس��تین خودروهایی به شمار می رود که به کشور وارد شده است‪.‬‬ ‫وی اش��اره کرد‪ :‬آوتاواز(‪ )av tovaz‬بزرگترین خودرو ساز روسیه محسوب‬ ‫می ش��ود که فعالیت خود را در س��ال ‪ 1970‬آغاز کرده و س��االنه بیش از‬ ‫دو میلیون دس��تگاه خودرو تولید می کن��د‪ .‬بیات افزود‪ :‬در حال حاضر الدا‬ ‫عالوه بر خودرو اقتصادی‪ ،‬تولید خودروهای اس��پرت‪ ،‬لوکس‪ ،‬کم مصرف و‬ ‫جذاب را دردست ساخت دارد که این موضوع موجب شده است تا تولیدات‬ ‫این ش��رکت روس��ی گزینه اول مردم روس��یه‪ ،‬اروپای ش��رقی و بسیاری از‬ ‫کشورهای دیگر شود‪ .‬وی در پایان اشاره کرد‪ :‬مهمترین ویژگی متمایز بودن‬ ‫این خودروها نس��بت به خودروهای چینی‪ ،‬خدمات فروش و پس از فروش‬ ‫آن‪ ،‬پایین بودن قیمت قطعات یدکی‪ ،‬مصرف س��وخت کم با استاندارد یورو‬ ‫‪ ،5‬ایمنی باال و تجهیزات مناسب آن است‪.‬‬

‫فراخوان تويوتا‬ ‫بزرگترين خودروس��از‬ ‫ژاپ��ن بی��ش از ‪ 400‬هزار‬ ‫دس��تگاه از خودروه��ای‬ ‫خ��ود را به‌س��بب نق��ص‬ ‫فنی در سیستم شتابدهی‬ ‫خودرو ازعربستان سعودی‬ ‫مرجوع کرد‪.‬‬ ‫خودروهای مرجوعی از عربس��تان بین س��ال ه��ای ‪ 2006‬تا ‪2010‬‬ ‫س��اخته ش��ده اند و مش��کل آنها‪ ،‬دقیقا همان مشکلی اس��ت که سبب‬ ‫ش��د تویوتا از اواخر س��ال ‪ 2009‬تا اوایل سال ‪ ،2011‬حدود ‪ 19‬میلیون‬ ‫دس��تگاه از خودروهای خود را از سرتاس��ر جهان مرجوع کند‪ .‬این نقص‬ ‫فنی س��بب می ش��ود خودرو به طور ناخواسته و بیش از اندازه مورد نیاز‬ ‫شتاب بگیرد‪.‬‬ ‫تویوتا پس از آنکه وزارت صنایع و بازرگانی عربس��تان سعودی از این‬ ‫شرکت خواست نرم افزاری در سیستم های کامپیوتری خودرو تعبیه کند‬ ‫که جلوی شتاب ناخواس��ته آن را بگیرد‪ ،‬خودروهای خود را از آن کشور‬ ‫مرجوع کرد و وعده داد این سامانه را در خودروها تعبیه خواهد کرد‪.‬‬

‫شاسی‌بلند جدید هوندا‬ ‫هون��دا با شاس��ی‌بلند‬ ‫کوچ��ک تازه‌اش ب��ه بازار‬ ‫پرتقاضای ای��ن خودروها‬ ‫در اروپا می‌پیوندد‪.‬‬ ‫وزل (‪ )Vezel‬خودرو‬ ‫جدی��د هون��دا اس��ت که‬ ‫عرضه‌اش در ژاپن با قیمت‬ ‫پایه یک میلیون و ‪ 870‬هزار ین (‪ 18‬هزار و ‪ )147‬دالر آغاز شده است‪.‬‬ ‫خودروس��از ژاپنی اعالم ک��رده فروش این خودرو از نیمه دوم س��ال‬ ‫‪ 2014‬در آمریکا و از سال ‪ 2015‬در اروپا آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وزل در ژاپن خودرویی هیبریدی اس��ت که به یک موتور ‪ 1/5‬لیتری‬ ‫و نی��ز یک موتور ‪ 22‬کیلوواتی الکتریکی مجهز و سیس��تم انتقال نیروی‬ ‫آن ‪ 7‬دنده است‪.‬‬

‫بزرگترین خودروسازان‬ ‫براس��اس آمار منتشر‬ ‫ش��ده در وب‌س��ایت‬ ‫«استاتیستا» شرکت‌های‬ ‫فولک��س واگ��ن‪ ،‬تویوت��ا‬ ‫و هیون��دای بزرگتری��ن‬ ‫خودروس��ازان جهان در‬ ‫سال ‪ 2012‬بودند‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمار تولید جهانی خودروسازان‪ ،‬شرکت فولکس واگن با‬ ‫تولید ‪ 8‬میلیون و ‪ 576‬هزار و ‪ 964‬دس��تگاه خودرو س��بک در صدر‬ ‫رکورد بیش��ترین میزان تولید در جهان ق��رار دارد‪.‬تویوتای ژاپن نیز با‬ ‫تولید ‪ 8‬میلیون و ‪ 381‬هزار و ‪ 968‬دس��تگاه خودرو س��بک با فاصله‬ ‫کمی از فولکس واگن در مکان دوم بزرگترین خودروس��ازان جهان در‬ ‫سال ‪ 2012‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت هیوندای کره جنوب��ی با تولید ‪ 6‬میلی��ون و ‪ 791‬هزار و‬ ‫‪ 74‬دس��تگاه خودرو س��بک در سال ‪ 2012‬س��ومین خودروساز برتر‬ ‫جهان بود‪.‬ش��رکت آمریکایی جنرال موتورز آمریکا با تولید ‪ 6‬میلیون و‬ ‫‪ 608‬هزار و ‪ 567‬در رده چهارم قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های هون��دای ژاپ��ن ب��ا تولی��د ‪4‬میلی��ون و ‪78‬ه��زار و‬ ‫‪ 376‬دس��تگاه‪ ،‬نیس��ان ژاپن با ‪ 3‬میلیون و ‪ 830‬هزار و ‪ 954‬دستگاه‪،‬‬ ‫فورد با ‪ 3‬میلیون و ‪ 123‬هزار و ‪ 340‬دستگاه‪ ،‬پژو سیتروئن فرانسه با‬ ‫‪ 2‬میلیون و ‪ 554‬هزار و ‪ 59‬دس��تگاه‪ ،‬س��وزوکی ژاپن با ‪ 2‬میلیون و‬ ‫‪ 483‬هزارو ‪ ، 721‬رنو فرانس��ه با ‪ 2‬میلیون و ‪ 302‬هزارو ‪ 769‬و بی ام‬ ‫دبلیو با ‪2‬میلیون و ‪65‬هزارو ‪ 216‬دستگاه در سال قرار دارند‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2012‬بیش از ‪ 84‬میلیون دستگاه خودرو در جهان تولید‬ ‫ش��ده است که ‪ 63‬میلیون دس��تگاه از این تعداد خودروهای سبک و‬ ‫‪ 21‬میلیون دستگاه نیز خودرو سنگین یا با کاربری تجاری بوده‌اند‪.‬‬


‫انرژی ‪ -‬عمران‬

‫‪6‬‬

‫سال اول شماره ‪ 2‬دو شنبه ‪ 9‬دی ‪1392‬‬

‫ارزانی‬ ‫‪ 22‬درصدی خانه‬ ‫راه‬

‫حمایت دولت از سازندگان آزادراه ها‬ ‫مع��اون س��اخت و‬ ‫توسعه آزاد‌راه‌ها گفت‪:‬‬ ‫برنامه‌ری��زی کرده‌ای��م‬ ‫اگر سرمایه سرمایه‌گذار‬ ‫خصوص��ی در آزاد‌راه‌ها‬ ‫از محل اخ��ذ عوارضی‬ ‫در م��دت زم��ان مقرر‬ ‫مستهلک نشد‪ ،‬دولت از محل درآمد آزادراه‌های دولتی‪ ،‬مبلغی را‬ ‫به سرمایه‌گذار اختصاص دهد‪ .‬حسن احمدی‌نوری‪ ‬به تالش دولت‬ ‫برای فراهم‌س��ازی مش��وق‌های جذب س��رمایه بخش خصوصی‪،‬‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬در حال آسیب‌شناسی وضعیت گذشته ساخت‬ ‫آزاد‌راه‌ها با مشارکت بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم قوانین را‬ ‫اصالح کنیم و در این راستا به نتایج مطلوبی دست یافته‌ایم‪.‬‬ ‫مع��اون س��اخت و توس��عه آزاد‌راه‌ه��ا اضافه‪ ‬کرد‪ :‬قطع��اً اگر‬ ‫س��رمایه‌گذار بخش خصوصی از ساخت آزادراه‌ها استقبال نکند‪،‬‬ ‫تکمیل محور‌ها زمانبر و تقریباً با بودجه موجود غیرممکن است‪.‬‬

‫رئی��س اتحادیه کش��وری مش��اوران‬ ‫امالک گفت‪ :‬با وجود کاهش ‪ 22‬درصدی‬ ‫قیمت مسکن در سال جاری‪ ،‬هنوز جای‬ ‫چانه‌زنی و کاهش قیمت مس��کن در بازار‬ ‫وجود دارد‪ .‬مصطفی قلی‌خس��روی افزود‪:‬‬

‫در پاییز امس��ال عالوه ب��ر حذف حباب‬ ‫‪ 20‬درص��دی از ب��ازار مس��کن‪ ،‬قیم��ت‬ ‫مسکن دو درصد دیگر کاهش یافته است‬ ‫و پیش‌بینی می‌ش��ود تا پایان سال‪ ،‬رونق‬ ‫دوباره به بازار مس��کن بازگ��ردد اما این‬

‫پایان مهمانی ها برسفره نفت‬

‫نفت‬ ‫سرمایه‌گذاری هند‬ ‫در صنعت نفت ایران‬

‫زنگنه‪ :‬با هر دالر نفتی باید چندین برابر سرمایه گذاری کنیم‬

‫انتقال پروازهای مهرآباد به فرودگاه امام‬ ‫قائم مق��ام وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی با اشاره‬ ‫ب��ه پیش��نهاد انتق��ال‬ ‫پروازهای ب��االی ‪500‬‬ ‫کیلومت��ر به ف��رودگاه‬ ‫امام خمینی(ره)‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر فرودگاه‬ ‫امام ‪ 4/9‬میلیون مس��افر را در سال جابه جا می کند که این رقم‬ ‫باید افزایش پیدا کن��د‪ .‬علی محمد نوریان در گفت وگو با مهر با‬ ‫اشاره به اینکه فرودگاه مهرآباد در حال حاضر ظرفیت جابه جایی‬ ‫‪ 6‬میلی��ون مس��افر را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اما در عم��ل این فرودگاه ‪4/9‬‬ ‫میلیون مس��افر را در سال جابه جا می کند که در حال مطالعه و‬ ‫بررسی افزایش ظرفیت این فرودگاه هستیم‪.‬‬

‫رونق به منزله‌ افزایش قیمت نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬قیمت مس��کن در حال‬ ‫حرکت به س��مت ثبات قیمتی اس��ت و‬ ‫این ثبات اقتص��ادی تاثیر‌ گرفته از ثبات‬ ‫اقتصادی کشور است‪.‬‬

‫«اقتصاد برت�ر»‪« -‬صنعت‬ ‫نف��ت در ای��ران دارای اهمی��ت‬ ‫بس��یار باالیی در اقتصاد است و‬ ‫این نقش بدون تردید برای سال‬ ‫های طوالنی حفظ خواهد ش��د‪.‬‬ ‫این نقش با ترتیبات جدیدی که‬ ‫برای تبدیل در آمد های نفتی به‬ ‫س��رمایه های تجدید پذیر روی‬ ‫زمینی که از محل منابع صندوق‬

‫توسعه ملی انجام خواهد گرفت‬ ‫روز به روز پر رنگ تر خواهد شد‬ ‫در عین حال نباید با تزریق پول‬ ‫صندوق توسعه ملی به پروژه‌‌‌های‬ ‫ج��اری‪ ،‬دولت را به یک پیمانکار‬ ‫بزرگ با کارایی اندک تبدیل کرد‪.‬‬ ‫از سویی هم نفت و گاز طبیعی‪،‬‬ ‫مه��م ترین منابع تأمی��ن انرژی‬ ‫بشر امروزی هستند؛ به‌طوری که‬

‫نفت خام ‪ 45‬درصد و گاز طبیعی‬ ‫‪ 25‬درصد ان��رژی دنیا را تأمین‬ ‫می‌کنن��د؛ از ای��ن رو نفت و گاز‬ ‫در معادالت اقتصادی ـ سیاسی‬ ‫جهان اهمی��ت راهبردی دارند و‬ ‫در فرآیند روابط بین الملل نقش‬ ‫مهمی ایفا‌می کنند‪».‬‬ ‫اظهار نظر وزیر نفت درحالی‬ ‫است که کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫بارها نس��بت به استفاده از منابع‬ ‫صندوق توسعه توسط بخش‌های‬ ‫دولت��ی و تکرار تجرب��ه ناموفق‬ ‫حس��اب ذخی��ره ارزی هش��دار‬ ‫می‌دهند‪.‬ام��ا چرا ن��گاه فعاالن‬ ‫اقتصادی به صندوق توسعه ملی‬ ‫دوخته شده است؟‬ ‫پنج س��ال پیش ک��ه دولت‬ ‫و مجل��س خ��ود را ب��رای تهیه‬ ‫پنجمین برنامه توسعه کشور مهیا‬ ‫می‌کردند‪ ،‬رهبر معظم انقالب در‬ ‫نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری‬ ‫وقت‪ ،‬سیاست‌های کلی که باید‬ ‫در تدوی��ن پنجم توس��عه مورد‬ ‫توجه ق��رار می‌گرف��ت را اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ایش��ان در بند بیست و دوم‬ ‫سیاس��ت‌های ابالغ��ی‪ ،‬دولت و‬ ‫مجل��س را موظف به تاس��یس‬ ‫صن��دوق توس��عه ملی ک��رده و‬ ‫مق��رر فرمودن��د از درآمده��ای‬ ‫س��االنه حاصل از صادرات نفت‪،‬‬ ‫گاز و فراورده‌ه��ای نفتی‪ ،‬حداقل‬

‫‪20‬درص��د در ای��ن صن��دوق‬ ‫نگهداری و برای ارائه تس��هیالت‬ ‫به بخش‌های «خصوصی‪ ،‬تعاونی‬ ‫و عموم��ی غیردولت��ی» با هدف‬ ‫«تولید توسعه س��رمایه گذار در‬ ‫داخل و خارج کشور» اختصاص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫براساس این رهنمود‪ ،‬صندوق‬ ‫توسعه ملی با هدف جلوگیری از‬ ‫نوسانات نرخ ارز‪ ،‬حفظ ثروت‌های‬ ‫بین نس��لی‪ ،‬جلوگی��ری از تاثیر‬ ‫بحران اقتصادی غ��رب بر ایران‪،‬‬ ‫توس��عه پایدار و متوازن کش��ور‪،‬‬ ‫تبدی��ل منابع حاص��ل از فروش‬ ‫نفت به س��رمایه مول��د از طریق‬ ‫س��رمایه‌گذاری در پروژه‌ه��ای‬ ‫توس��عه‌ای و س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بازارهای مالی جهان و کاهش اتکا‬ ‫به درآمد های نفت و گاز تشکیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س�هم پروژه های نفت از‬ ‫صندوق‬ ‫زنگن��ه ک��ه وزارتخانه تحت‬ ‫مدیریتش سهم اصلی در تامین‬ ‫منابع صن��دوق توس��عه ملی را‬ ‫برعه��ده دارد از اختص��اص ‪14‬‬ ‫میلی��ارد دالر از مناب��ع صندوق‬ ‫توس��عه ملی به پروژه‌های نفتی‬ ‫ت��ا کن��ون را خب��ر می‌ده��د و‬ ‫م��ی گوی��د‪ :‬طرح های توس��عه‬ ‫پتروش��یمی ‪ ،‬نفت و گاز نیازمند‬ ‫‪ 70‬ت��ا ‪ 90‬میلی��ارد دالر منابع‬

‫اس��ت که الزم است با اختصاص‬ ‫منابع بیشتر به طرح‌های نفتی که‬ ‫بخش خصوصی مجری آن است‪،‬‬ ‫از آنها حمایت کرد‪.‬‬ ‫زنگنه ایرادهایی را به چگونگی‬ ‫اس��تفاده از مناب��ع صن��دوق در‬ ‫س��ال‌های گذشته وارد می‌داند و‬ ‫می‌گوید‪ :‬در حال حاضر از منابع‬ ‫صندوق به ص��ورت یک به یک‬ ‫استفاده می‌شود به این معنی که‬ ‫اگر ی��ک دالر دارایی از صندوق‬ ‫داری��م به اندازه هم��ان یک دالر‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌کنیم که این‬ ‫کار با منطق بنگاهی در س��طح‬ ‫کالن سازگاری ندارد‪.‬ما باید کاری‬ ‫کنیم ک��ه اگر یکص��د دالر وارد‬ ‫صندوق توس��عه ملی می‌ش��ود‪،‬‬ ‫چندین برابر آن س��رمایه‌گذاری‬ ‫در کش��ور س��اماندهی شود که‬ ‫این اقدام از طریق جلب سرمایه‬ ‫بانک‌ه��ای داخل��ی و به‌وی��ژه‬ ‫بانک‌های خارجی محقق می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه دولت‬ ‫یازدهم مصمم است با تزریق پول‬ ‫صندوق توسعه ملی به پروژه‌های‬ ‫سرمایه‌ای موتور توسعه کشور را‬ ‫پیش بب��رد می‌گوید‪ :‬نباید اجازه‬ ‫بدهیم پول صندوق توسعه ملی‬ ‫دوب��اره تبدیل به ری��ال و بودجه‬ ‫دولت ش��ود همان چیزی که در‬ ‫یکصد سال گذشته به طور مکرر‬ ‫شاهد آن بوده‌ایم‪.‬‬

‫پایگاه تحلیلی خب��ری ایندیپندت نیوز‬ ‫در تحلیلی نوشت‪ :‬س��رمایه‌گذاری هند در‬ ‫پروژه‌ه��ای نفت و گاز ایران ب��ه نفع هر دو‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬هند و ایران قرن‌ها است که‬ ‫به لحاظ اقتصادی با هم در ارتباط هستند‪،‬‬ ‫هرچند این ارتباط پس از تقسیم شبه قاره‬ ‫هن��د به دو بخش هند و پاکس��تان‪ ،‬رخداد‬ ‫انقالب اسالمی در ایران و موضوع هسته‌ای‬ ‫وارد مراحل جدیدی شده است‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر و پس از تحریم‌های‬ ‫بین‌الملل��ی علی��ه اقتص��اد ای��ران‪ ،‬هند و‬ ‫ای��ران رابطه سیاس��ی و بازرگان��ی جدید و‬ ‫پیچیده ای را تجربه کرده اند‪ .‬روابط بازرگانی‬ ‫هند و ایران تقریبا مربوط به واردات نفت خام‬ ‫هند از ایران اس��ت‪ .‬از یک سو‪ ،‬هند دومین‬ ‫خریدار بزرگ نفت خام ایران است و از سوی‬ ‫دیگ��ر ایران شش��مین تامی��ن کننده نفت‬ ‫خام هند اس��ت‪ .‬ایران همچنین مهمترین‬ ‫تامین کننده محصوالت پتروش��یمی برای‬ ‫هند اس��ت‪ .‬حتی پس از تحمیل تحریم ها‬ ‫ب��ر صادرات نفت ایران‪ ،‬هند و ایران مکانیزم‬ ‫پرداخت روپیه را ب��رای تداوم تجارت نفت‪،‬‬ ‫جایگزین دالر کردند زیرا بانک‌های خارجی‬ ‫از ترس جریمه ش��دن از س��وی آمریکا‪ ،‬از‬ ‫تعامل با ایران خودداری کردند‪.‬‬ ‫هند و ایران در نشست کمیته مشترک‬ ‫دو کش��ور (جی‪.‬س��ی‪.‬ام)‪ ،‬گف��ت و گوهای‬ ‫دوجانبه معمول خود در موضوعات اقتصادی‬ ‫و تج��اری را حفظ کردند‪.‬در نشس��ت اخیر‬ ‫جی‪.‬سی‪.‬ام‪ ،‬فرصت های هند برای مشارکت‬ ‫در پ��روژه ه��ای مختلف ای��ران از جمله در‬ ‫بخش نفت و گاز‪ ،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫دو کش��ور درباره پ��روژه های مختلف از‬ ‫جمله پروژه خط لوله گاز ایران ‪ -‬پاکس��تان‬ ‫ هند موسوم به آی‪.‬پی‪.‬آی‪ ،‬تولید بلندمدت‬‫ساالنه پنج میلیون تن گاز طبیعی مایع (ال‪.‬‬ ‫ان‪.‬جی)‪ ،‬توس��عه منطقه نفت و گاز فارسی‪،‬‬ ‫پ��روژه میدان گازی پ��ارس جنوبی و پروژه‬ ‫بن��در چابه��ار در حال مذاکره هس��تند‪ .‬دو‬ ‫کش��ور همچنین قرارداد سرمایه گذاری دو‬ ‫جانبه تامین و تولی��د (بی‪.‬آی‪.‬پی‪.‬پی‪.‬ای) را‬ ‫دارند و در حال نهایی کردن قرارداد اجتناب‬ ‫از مالیات مضاعف (دی‪.‬تی‪.‬ای‪.‬ای) هستند‪.‬‬

‫مسکن‬ ‫شناسایی دهک‌های‬ ‫نیازمند مسکن‬

‫رقیب گازی دست رفاقت دراز کرد!‬ ‫قطر ک��ه تا چن��دی پیش‬ ‫رقی��ب ای��ران در برداش��ت از‬ ‫می��دان ب��زرگ گازی «پارس‬ ‫جنوب��ی» ب��ود‪ ،‬حاال دس��ت‬ ‫رفاق��ت به‌س��وی ته��ران دراز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن شیخ‌نش��ین حاش��یه‬ ‫خلیج فارس به لطف همکاری‬ ‫و حمای��ت غرب‪ ،‬از چندس��ال‬ ‫پی��ش اق��دام ب��ه س��اخت‬ ‫کارخانه‌ه��ای چن��د میلی��ارد‬ ‫دالری و برداش��ت از می��دان‬ ‫مش��ترک کرد ب��ه گونه‌ای که‬ ‫ب��ه بزرگ‌تری��ن صادرکنن��ده‬ ‫ال ان ج��ی (گازطبیع��ی مایع‬ ‫ش��ده) جهان تبدیل ش��د‪ ،‬اما‬ ‫تحریم‌ه��ای غرب مانع ش��ده‬ ‫تا رقیب ایرانی بتواند از س��هم‬ ‫خود استفاده کند‪.‬‬ ‫ایران ک��ه از کمبود داخلی‬ ‫گاز رنج می برد‪ ،‬افزایش سریع‬ ‫تولی��د گاز از می��دان پ��ارس‬ ‫جنوبی را در دس��تور کار خود‬ ‫ق��رار داده و این موضوع باعث‬ ‫ش��ده اس��ت تا برخی در قطر‬

‫درب��اره افزای��ش حفاری‌های‬ ‫اکتشافی ایران که احتمال دارد‬ ‫ب��ه ضریب برداش��ت دو طرف‬ ‫آس��یب برس��اند‪ ،‬ابراز نگرانی‬ ‫کنن��د‪ .‬قطری‌ها برای��ن باورند‬ ‫ک��ه روابط ای��ران با غ��رب به‬ ‫ان��دازه ای گرم ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه ممک��ن اس��ت برخ��ی از‬ ‫کارشناس��ان صنع��ت ان��رژی‬ ‫بخواهن��د دانش��ی را ک��ه هم‬ ‫اکن��ون از کاوش در بس��تر‬ ‫دری��ا ب��ه دس��ت آورده اند با‬ ‫ط��رف ایران��ی تقس��یم کنند‪.‬‬ ‫بی��ژن نام��دار زنگن��ه‪ ،‬وزی��ر‬ ‫نفت ایران درم��اه اوت ‪2013‬‬ ‫اع�لام ک��رده ب��ود خواه��ان‬ ‫هم��کاری مش��ترک ای��ران و‬ ‫قطر ب��رای حداکث��ر تولید از‬ ‫این میدان مشترک است‪.‬حاال‬ ‫ب��ه دنب��ال کاه��ش تحریم‌ها‪،‬‬ ‫مناب��ع رس��می ش��رکت نفت‬ ‫قطر اع�لام کردند که خواهان‬ ‫کمک به ایران در توسعه بخش‬ ‫ایرانی بزرگ‌ترین میدان گازی‬ ‫جهان (پارس جنوبی) است تا‬

‫دو کش��ور بتوانن��د امتیازهای‬ ‫بیش��تری را در بلن��د مدت به‬ ‫دس��ت آورند‪ .‬میدان گازی که‬ ‫بخش ایرانی آن ب��ا نام پارس‬ ‫جنوبی و بخ��ش قطری آن با‬ ‫نام الشمال شناخته شده است‪،‬‬ ‫نزدیک به کل تولید گاز قطر و‬ ‫حدود ‪ ٦٠‬درصد از درآمدهای‬ ‫صادراتی این کش��ور را شامل‬ ‫می ش��ود‪ .‬یک منبع ش��رکت‬ ‫قط��ر پترولی��وم مدعی اس��ت‬ ‫که امضای توافقنامه هسته‌ای‬ ‫ای��ران با غرب‪ ،‬درها را برای ما‬ ‫باز کرده است تا به طرف ایرانی‬ ‫کم��ک کنیم از می��دان پارس‬ ‫جنوبی اس��تفاده بیشتری کند‬ ‫و برنامه این است که به آنها در‬ ‫زمینه فناوری و اکتشاف زمین‬ ‫شناس��ی این میدان مش��اوره‬ ‫دهیم‪ .‬به گــــ��زارش آژانس‬ ‫بین‌الملل��ی ان��رژی‪ ،‬می��دان‬ ‫پ��ارس جنوب��ی دارای حدود‬ ‫‪ ٥١‬تریلی��ون مترمکع��ب گاز‬ ‫و ح��دود ‪ ٥٠‬میلی��ارد بش��که‬ ‫میعانات گازی است‪.‬‬

‫رئیس س��ازمان ملی زمین و مس��کن‬ ‫گفت‪ :‬دولت در حال شناس��ایی دهک‌های‬ ‫نیازمند مسکن است و جزئیات طرح مسکن‬ ‫اجتماعی به محض شناس��ایی دهک‌های‬ ‫نیازمند مسکن اعالم می شود‪.‬‬ ‫س��ید محمد پژمان اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر سازمان ملی زمین و مسکن و دولت‬ ‫در حال شناسایی دهک‌های نیازمند مسکن‬ ‫هس��تند و نتایج آن ظ��رف چند ماه آینده‬ ‫حاصل خواهد ش��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫‪ 30‬درصد از اقتصاد کشور مربوط به بخش‬ ‫مس��کن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید برای این‬ ‫بخش مهم اقتصادی برنامه داش��ته باشد و‬ ‫این برنامه نه تنها برای اقشار کم درآمد بلکه‬ ‫باید برای همه بخش های اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫پژم��ان افزود‪ :‬هم اکن��ون اصل موضوع‬ ‫سازمان ملی زمین و مسکن تامین مسکن‬ ‫از سوی دولت برای افراد کم درآمد است که‬ ‫در حال حاضر در حال مطالعه طرح جامع‬ ‫مسکن هستیم‪.‬‬ ‫او یادآورش��د‪ :‬دهک های پایین جامعه‬ ‫برای امرار معاش نیازمند کمک و پوش��ش‬ ‫نهادهای اداری هستند که دولت موظف به‬ ‫عرضه زمین رایگان و تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫برای این گروه هاست‪.‬‬


‫سال اول شماره ‪ 2‬دو شنبه ‪ 9‬دی ‪1392‬‬

‫یک روزنام��ه آلمانی در گزارش��ی با‬ ‫انتقاد از سیاس��ت‌های آمری��کا در جهان‬ ‫نوش��ت‪ :‬قدرت جهانی این کشور در حال‬ ‫نوعی افول ژئو‌استراتژیک است‪ .‬به گزارش‬ ‫«تاگس‌آنتسایگر»‪ ،‬باراک اوباما ‪ ،‬نیروهای‌‬

‫افول قدرت جهانی‬ ‫آمریکا‬

‫خ��ود را از عراق خارج کرد و در عین حال‬ ‫دست دوس��تی خود را به سوی ایران دراز‬ ‫می‌کند‪ .‬این رویکرد باعث شده تا منتقدان‬ ‫در داخ��ل و خ��ارج چنی��ن عملکردی را‬ ‫ضعف سیاست خارجی اوباما بدانند‪ .‬بنابر‬

‫افش��اگری‌های چندین م��اه اخیر‪ ،‬آمریکا‬ ‫در کش��ورهای مختلف جاسوسی می‌کند‬ ‫به ط��وری که آژان��س امنی��ت ملی این‬ ‫برقی الکترونیکی قدرت‬ ‫کشور مانند جارو ِ‬ ‫انحصاری آمریکا عمل می‌کند‪.‬‬

‫سیاست بین الملل‬

‫اقتصاد بین الملل‬

‫بورس در افغانستان‬ ‫از رویا تا واقعیت‬

‫حسن ابراهیمی‬

‫اقتص�اد برتر‪ -‬اگر چه بر اس��اس‬ ‫آم��ار بان��ک جهانی‪ ،‬ای��ران ب��ا تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی ‪ 997‬میلیارد دالر بعد‬ ‫از اندون��زی و ترکی��ه‪ ،‬هفدهمین رتبه‬ ‫اقتصاد دنیا را داراس��ت اما دس��تیابی‬ ‫به اهداف س��ند چش��م‏انداز جمهورى‬ ‫اس�لامى اي��ران در اف��ق ‪ 1404‬که بر‬ ‫اساس آن ايران باید به كشورى توسعه‬ ‫يافته‪ ،‬با جاي��گاه اول اقتصادى‪ ،‬علمى‬ ‫و فن��اورى در س��طح‏ منطق��ه تبدیل‬ ‫ش��ود نیازمن��د تح��ول و اصالحات در‬ ‫عرصه های اقتصادی ‪ ،‬قطع وابستگی به‬ ‫نفت و اس��تفاده از تجربیات و الگوهای‬ ‫موف��ق و امتحان پ��س داده اقتصادی‬ ‫دیگ��ر کش��ورها اس��ت‪ .‬ظرفیت‌ه��ای‬ ‫ک��م نظیر جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫زمین��ه ه��ای جغرافیای��ی‪ ،‬فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی و همچنین نیروی‬ ‫انس��انی بالقوه کش��ور با بی��ش از ‪75‬‬ ‫میلیون نفر جمعیت و همچنین وجود‬ ‫ذخای��ر معدنی غنی و پ��ر ارزش نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬مزی��ت هایی اس��ت که چنانچه‬ ‫ب��ا تدبیر و دوراندیش��ی هدای��ت و به‬ ‫ش��کل اصولی مورد استفاده قرار گیرند‬ ‫می توانند کش��ور را به افق های روشن‬ ‫رهنمون سازند‪ .‬از همین رو گری بکر‪،‬‬ ‫اقتص��اددان آمریکایی و برن��ده جایزه‬ ‫نوبل اقتص��اد در س��ال ‪ ۱۹۹۲‬معتقد‬ ‫اس��ت که ایران آینده ب��ه «اصالحات‬ ‫اقتصادی»بستگی دارد‪ .‬وی در ارزیابی‬ ‫وضعی��ت اقتص��ادی ای��ران و جه��ان‬ ‫در س��ال ‪ 2013‬و پی��ش بین��ی ای��ن‬ ‫وضعیت در س��ال ‪ 2014‬گفته اس��ت‬ ‫که به احتمال زی��اد اقتصاد جهانی‪ ،‬به‬ ‫خصوص اقتصاد آمریکا در سال ‪2014‬‬ ‫بهتر عمل خواهد کرد‪ .‬ایران نیز از این‬ ‫بهبود عملکرد س��ود خواه��د برد‪ ،‬ولی‬ ‫آینده این کش��ور بس��تگی زی��ادی به‬ ‫«اصالحات اقتصادی» دارد‪.‬‬ ‫بکر در ارتباط با سال ‪ 2014‬به دولت‬ ‫ای��ران توصیه کرده اس��ت که اقدامات‬ ‫وس��یعی برای آزاد کردن اقتصاد انجام‬ ‫دهد و در نتیجه در بیش��تر بخش‌های‬

‫برندگان نوبل اقتصــــاد از ضرورت‬ ‫«اصالحاتاقتصادی» درایرانمیگویند‬

‫نسخهخـارجی‬ ‫اقتص�اد ایران‬

‫ممک��ن‪ ،‬رقابت ایجاد کن��د‪ .‬همچنین‬ ‫بهتر اس��ت قیمت‌ها را نیز آزاد کند تا‬ ‫این که دست به سهمیه‌بندی عرضه و‬ ‫تقاضا بزند‪ .‬س��رمایه‌گذاری خارجی نیز‬ ‫باید در بخش‌های مختلف‪ ،‬به خصوص‬ ‫بخش نفت تشویق شود‪.‬‬ ‫الگ�وی اقتص�اد پوی�ا از ن�گاه‬ ‫ادموند فلپس‬ ‫با وجود چندین س��ال رشد متوالی‬ ‫در عرص��ه اقتص��اد کش��ور ‪ ،‬تغیی��ر‬ ‫چندانی در رش��د بلند مدت اقتصادی‬ ‫و توس��عه پایدار حاصل نش��ده اس��ت‬ ‫که از نب��ود پویایی اقتص��ادی حکایت‬ ‫م��ی کند ‪ .‬ادموند فلپ��س‪ ،‬برنده نوبل‬ ‫اقتصاد س��ال ‪ ،۲۰۰۶‬پویایی اقتصادی‬ ‫یک کش��ور را چگونگ��ی خالقیت یک‬ ‫کش��ور در طرح ایده ه��ای نوآورانه با‬ ‫چشم اندازهای س��ودآوری؛ مهارت در‬ ‫شناسایی و تقویت ایده هایی که دارای‬ ‫بهترین چشم انداز هستند و همچنین‬ ‫چگونگ��ی ارزیابی وآزمایش محصوالت‬ ‫و روش ه��ای جدی��دی ک��ه ب��ه بازار‬ ‫آمده ان��د‪ ،‬تعریف کرده اس��ت‪ .‬فلپس‬ ‫اعتقاد دارد که پویایی اقتصادی زاییده‬ ‫الگوی اقتصادی یک کشوراس��ت‪ .‬برای‬ ‫مثال درکشوری که فرهنگ کارآفرینی‬ ‫به خوبی رش��دکرده وکارآفرینان مرتبا‬ ‫درح��ال نوآوری هس��تند‪ ،‬فرصت های‬ ‫ش��غلی ودرنتیجه بهره وری نیزافزایش‬ ‫م��ی یاب��د‪ .‬اقتص��اد ای��ران « بیماری‬ ‫هلندی» دارد‪.‬‬

‫نورالدی�ن مون�ا‬ ‫نماین�ده فائو در‬ ‫ای�ران معتقد اس�ت که‬ ‫کش�اورزی ایـــ�ران از‬ ‫ظرفیت‌های بسیار باالیی‬ ‫برخوردار است اما از آن به‬ ‫خوبیاستفادهنمی‌شود‬ ‫نف��ت‪ -‬نه ي��ک درآم��د‪ -‬بلکه يک‬ ‫ثروت «بين نس��لي» اس��ت‪ ،‬بايد خرج‬ ‫س��رمايه‏گذاري مان��دگار و بلندم��دت‬ ‫ش��ود‪ ،‬نه مخ��ارج روزم��ره و مصرفي‪.‬‬ ‫بررس��ي مديريت اقتصادي کش��ور در‬ ‫حدود نيم قرن اخير نشان مي‏دهد که‬ ‫اوج ايف��اي نقش درآمده��اي نفتي در‬ ‫بودجه‏ کش��ور‪ ،‬در دهه ‪ 50‬و در زماني‬ ‫بود که با تش��کيل اوپک ‪ ،‬قيمت نفت‬ ‫افزايش قابل مالحظ��ه‏اي يافت‪.‬اگرچه‬ ‫در درون و در پس اين سياست افزايش‬ ‫قيمت‪ ،‬رونق بازار س�لاح و محصوالت‬ ‫کشورهاي غربي از طريق افزايش توان‬ ‫اقتصادي کش��ورهاي نفت‏خيز تعقيب‬ ‫مي‏شد اما‪ ،‬بازتاب داخلي اين سياست‪،‬‬ ‫«دوپينگ اقتص��ادي» و تزريق دالر به‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬به حدي خارج از تحمل‬ ‫آن منجر ش��د‪ ،‬که معن��ي آن به زبان‬ ‫تخصص��ي اقتصاد‪« ،‬بيم��اري هلندي»‬ ‫اس��ت‪ .‬البته بديهي اس��ت که بيماري‬

‫موجود در اقتصاد ما‪ ،‬يک بيماري چند‬ ‫عارضه‏اي اس��ت و با يک نس��خه واحد‬ ‫قابل درمان نيست ‪.‬‬ ‫كشاورزي ؛ دشت گمشده‬ ‫بخ��ش كش��اورزي در بس��ياري از‬ ‫كشورهاي در حال توسعه‪ ،‬بخش غالب‬ ‫اقتصاد ملي است‪.‬‬ ‫نورالدین مونا‪ ،‬نماینده فائو در ایران‬ ‫معتق��د اس��ت که کش��اورزی ایران از‬ ‫ظرفیت‌های بس��یار باالی��ی برخوردار‬ ‫اس��ت ام��ا از آن ب��ه خوبی اس��تفاده‬ ‫نمی‌شود‪.‬مناطق زیادی را می‌توان دید‬ ‫که امکان بهره‌ب��رداری به لحاظ کمی‪،‬‬ ‫کیفی و عملکرد در س��طح وجود دارد‬ ‫اما در عمل از این ام��کان بهره‌برداری‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی اگ��ر ب��ا اس��تفاده‬ ‫تکنولوژی‌های نوین از این اس��تعدادها‬ ‫استفاده شود نه تنها مواد غذایی داخلی‬ ‫کش��ور تامین می‌ش��ود بلکه صادرات‬ ‫عمده‌ای هم می‌توان انجام داد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ای��ران به لحاظ‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬خ��دادادی و نیز نیروی‬ ‫انسانی بسیار غنی است‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایه‌‬ ‫گذاری مناس��بی در بخش کش��اورزی‬ ‫ص��ورت نگرفته اس��ت‪ ،‬تکنولوژی هم‬ ‫کمتر در این بخش وارد شده است‪.‬‬ ‫گردشگری پربازده ترین صنعت‬ ‫اقتصادی جهان‬ ‫انجمن جهانی اقتصاد در گزارش��ی‬ ‫با بررس��ی وضعیت صنعت گردشگری‬ ‫‪ ۱۴۰‬کشور‪ ،‬ایران را ارزان ترین مقصد‬ ‫گردش��گری جهان معرفی کرده و رتبه‬ ‫ای��ران را از نظر ق��درت رقابت صنعت‬ ‫گردشگری ‪ ۹۸‬اعالم کرده است‪.‬‬ ‫گردشگري عالوه برآنکه يک مقوله‬ ‫فرهنگ��ي اجتماع��ي اس��ت در اقتصاد‬ ‫کش��ورها نيز تاثير بس��يار زيادي دارد‬ ‫تا جايي که کارشناس��ان معتقدند اگر‬ ‫اي��ن صنعت در کش��ورمان ب��ه خوبي‬ ‫حماي��ت ش��ود و رون��ق ياب��د‪ 2 ،‬برابر‬ ‫درآمد حاصل از فروش نفت س��ودهي‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬

‫سرخط اخبار مهمترین نشریات اقتصادی جهان‬

‫اکرم صدیقی‬

‫اکونومیست‬ ‫با گذش��ت ‪ ۱۲‬س��ال از پایان نسبی جنگ‪ ‎‬و‬ ‫رفع نابس��امانی‪‎‬های سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و حتی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اکنون افغانس��تان به ایجاد بازار بورس‬ ‫نی��ز فکر می‌کن��د‪ .‬افغانس��تان در دوازده س��ال‬ ‫گذش��ته از منظر سیاس��ی‪ ،‬امنیت��ی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫حتی اقتصادی پیشرفت‪‎‬های زیادی داشته است‪،‬‬ ‫حال با س��ر و سامان گرفتن نس��بی افغانستان‪،‬‬ ‫شماری از بازرگانان و اقتصاددانان افغان خواهان‬ ‫ایجاد بازار بورس در افغانس��تان هس��تند‪ .‬اما آیا‬ ‫افغانستان به حدی پیشرفت کرده است که بتواند‬ ‫ب��ازار بورس را در خود ج��ای دهد؛ آیا ایجاد این‬ ‫بازار رش��د اقتصادی را برای افغانستان به ارمغان‬ ‫خواه��د آورد یا بحران کابل‪‎‬بان��ک را که هنوز به‬ ‫ص��ورت کامل حل نش��ده‪ ،‬دوباره تک��رار خواهد‬ ‫کرد؟‬ ‫از س��ال‪‎‬ها پیش بازار ب��ورس‪ ،‬جایگاه خوبی‬ ‫در بازارهای آس��یایی نی��ز پیدا ک��رده و امروزه‬ ‫بیش��تر معامالت در کش��ورهای منطقه از جمله‬ ‫روس��یه‪ ،‬چین‪ ،‬ایران و هند توس��ط بازار بورس‬ ‫ص��ورت می‪‎‬گی��رد و بازرگانان ه��م می‪‎‬توانند به‬ ‫سهولت امکانات سرمایه‪‎‬گذاری را بدست بیاورند‬ ‫و هم می‪‎‬توانند بخشی که نیازمند سرمایه‪‎‬گذاری‬ ‫هستند‪ ،‬را نیز بررسی کنند‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫رمز موفقیت صادراتی آلمان ها‬

‫شوك ترکیه‬ ‫به دالر‬

‫اقتص�اد برتر ‪ -‬تحوالت سياس��ي در‬ ‫اس��تانبول تركي��ه؛ با اين اس��تدالل فعاالن‬ ‫بازار ارز در ميدان فردوس��ي خود را براي باال‬ ‫كشيدن نرخ دالر آماده مي‌كنند‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه قیمت دالر و یورو‬ ‫و پوند‪ ،‬در آخرین روز هفته گذشته‪ ،‬افزایش‬ ‫یافت اما در اين نوسان شديد‪ ،‬عرضه و تقاضا‬ ‫چندان نقشي ندارد‪.‬به گفته دالالن بازار ارز‪،‬‬ ‫پ��س از اتفاقات اخیر در ترکیه و بازداش��ت‬ ‫چند مسئول اين كشور به اتهام فساد مالي‪،‬‬ ‫ارزش لیر در برابر دالر به ش��دت پايين آمده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين مس��ئله فرصتي را براي برخي از‬ ‫سودجويان فراهم كرده است تا دالر خود را از‬ ‫پستوی صرافي‌هاي ميدان فردوسي به مقصد‬ ‫اس��تانبول تركيه خارج كنند‪.‬با قوت گرفتن‬ ‫زمزمه‌هاي��ي مبني برقاچ��اق دالر به صورت‬ ‫نق��دی از ایران به ترکیه‪ ،‬ن��رخ دالر در بازار‬ ‫داخلی تحت‌تاثیر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ن��رخ دالر در بازار تهران‪ ،‬در اين هفته به‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 990‬تومان رس��يد‪ .‬فروش این یک‬ ‫دالر در ب��ازار ترکیه‪ ،‬ب��ا توجه به نرخ برابری‬ ‫لیر به دالر که حدود ‪ 46‬صدم اس��ت‪16/2 ،‬‬ ‫لیر پول عاید فروش��نده می‌کند‪ .‬فروش این‬ ‫مقدار لی��ر در بازار تهران‪ ،‬با توجه به آخرین‬ ‫قیمت لیر در بازار تهران که ‪ 1455‬تومان بود‪،‬‬ ‫س��رمایه فروشنده را به ‪ 3‬هزار و ‪ 145‬تومان‬ ‫افزایش می‌دهد‪ .‬در نتیجه سفته‌باز در جریان‬ ‫ای��ن خرید و فروش هر ‪ 2‬هزار و ‪ 990‬تومان‬ ‫خود را به ‪ 3‬هزار و ‪ 145‬تومان تبدیل کرده و‬ ‫‪‌155‬تومان سود می‌کند‪.‬‬ ‫این مس��ائل موجب ش��ده ب��ازار نگران‬ ‫روند نقل‌و‌انتقال از مسیرهای گذشته باشد‬ ‫و همین موض��وع بازار ارز را نوس��انی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌واس��طه افزایش قیمت ارز در بازار‬ ‫سکه نیز نوسان قیمتی صعودی بود‪.‬برخالف‬ ‫بازار داخلی بازار جهانی طال روند کاری خود‬ ‫را کاهش��ی طی کرد‪.‬قیمت هر اونس طالی‬ ‫جهانی‪ ،‬هفته گذش��ته به‌واسطه انتشار آمار‬ ‫مثبت از اقتصاد آمریکا قدری کاهش یافت‪،‬‬ ‫ام��ا پس از ش��وك دالري در ح��ال افزايش‬ ‫اس��ت‪ .‬در آخرین روز هفته گذش��ته قیمت‬ ‫دالر آمریکا به هم��راه عمده ارزهای اروپایی‬ ‫افزایش یافت‪ .‬تغییر قیمت‌های روز پنجشنبه‬ ‫به نس��بت روزهای پیش از آن شدیدتر بود‪،‬‬ ‫به‌عن��وان مثال قیمت دالر آمریکا ‪ 25‬تومان‬ ‫نسبت به روز پیش از آن و ‪ 50‬تومان نسبت‬ ‫ب��ه ابتدای هفته باال رف��ت‪ .‬دالر قبل از این‪،‬‬ ‫چند هفته‌ای بود که مسیر کاهش قیمتی را‬ ‫به تدریج و با ثبات مناسب می‌پیمود‪ ،‬اما چند‬ ‫روزی است که این روند معکوس شده است‪.‬‬

‫بین الملل‬

‫وال استریت ژورنال‬

‫با وجود بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫انگلیس ‪ ،‬ریسک هزینه زندگی هنوز‬ ‫باقی است‪.‬‬ ‫مشارکت در سرمایه گذاری و‬ ‫صادرات باید به زودی باید آغاز شود‬

‫اعمال تحریم بیشتر علیه ایران‪،‬‬ ‫توافقنامه هسته ای با ایران را از بین‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫آیا جایزه صلح نوبل ‪ 2014‬به‬ ‫اشتون می رسد ؟‬

‫فایننشال تایمز‬

‫قطعهمکاریمرسدسبنزبارنوبرای‬ ‫تولید خودروهای توربو‪ V6،‬فرمول یک ‪.‬‬ ‫همکاری رنو – نیسان و مرسدس بنز در‬ ‫ماه های آینده افزایش خواهد یافت ‪.‬‬

‫جاذبه های سرمایه گذاری در ایران‬ ‫روزنامه ایتالیایی «ایل سوله» در گزارشی‬ ‫با عنوان «توافق هسته‌ای؛ نمی توان به عقب‬ ‫بازگشت» با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه‬ ‫ایتالیا به تهران‪ ،‬بر ظرفیت‌های باالی بازار در‬ ‫ایران تاکید کرد و نوشت‪ :‬ایران صحنه رقابت‬ ‫شدید میان غربی ها خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ای��ن روزنامه ایتالیایی‪ ،‬بازار‬ ‫ایران از ظرفیت‌های بسیار باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت اما ای��ن در هنوز به روی ش��رکت‌ها‬ ‫و صنای��ع خارجی بس��ته مانده اس��ت که‬

‫درصورت عملی ش��دن توافق هسته‌ای ژنو‬ ‫می‌توان به پنج دلیل به گش��ایش تدریجی‬ ‫بازار بزرگ ایران امیدوار بود؛ اول اینکه ایران‬ ‫کش��وری با ‪ 75‬میلیون جمعیت است که‬ ‫دو س��وم آن زیر ‪ 35‬س��ال سن دارند‪ ،‬قشر‬ ‫متوس��ط ایرانی آماده ارتقای رفاه‪ ،‬س��طح‬ ‫زندگی و نظام تحصیلی اس��ت‪.‬درحالی که‬ ‫در دیگر کش��ورها عالئم خستگی مشاهده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬ایران از تمام��ی ویژگی‌های الزم‬ ‫برای تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور یا‬

‫«بریک» جدید (کشورهای برزیل‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫هن��د و چین) برخوردار اس��ت‪ .‬دوم اینکه‬ ‫ای��ران برای ابراز کام��ل ظرفیت‌های باالی‬ ‫خود‪ ،‬به رهایی از تحریم‌ها نیاز دارد‪ .‬س��وم‪،‬‬ ‫تحریم نفتی اروپا و آمریکا باعث ش��ده که‬ ‫فروش نفت ایران در س��ال ‪ 2012‬از روزانه‬ ‫‪ 2/5‬میلیون بش��که به یک میلیون بش��که‬ ‫کاهش پیدا کند‪.‬دورنمای لغو تحریم نفتی‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های خارجی را به حضور مجدد در‬ ‫ایران امیدوار کرده اس��ت‪ .‬چهارم اینکه در‬

‫نمایشگاه بین‌المللی خودرو که چندی پیش‬ ‫درتهران برگزار شد‪ ،‬به‌خوبی مشهود بود که‬ ‫ایران از توانایی باالیی برای تبدیل شدن به‬ ‫تولیدکننده و مصرف‌کننده بزرگ خودرو در‬ ‫س��طح جهان برخوردار است‪ .‬پنجم اینکه‬ ‫سفر «اما بونینو» به ایران راهگشای حضور‬ ‫مجدد صنایع ایتالیایی در ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫دیگر کشورها نیز قصد ندارند نقش ناظر را‬ ‫بازی کنند و قرار اس��ت بزودی یک هیات‬ ‫بزرگ اقتصادی از فرانسه عازم تهران شود‪.‬‬

‫‪ ‬آلمان قهرمان صادرات جهان اس��ت‪ .‬هیچ کش��ور دیگری به اندازه آلمان‬ ‫محل تولد و خانه برندهای مطرح جهانی در عرصه‌های مختلف نیست‪ .‬بسیاری‬ ‫از مش��اوران و کارشناسان اقتصادی و بازرگانی دنیا به دنبال رازهای موفقیت‬ ‫آلمانی‌ها هستند‪ .‬آلمان از سال ‪ ۱۹۸۶‬در مجموع ‪ 10‬بار قهرمان صادرات جهان‬ ‫شده است‪ .‬صادرات کلید رفاه عمومی و موتور اصلی اشتغالزایی در این کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬این روزها که بسیاری از کش��ورهای اروپایی و همچنین آمریکا درگیر‬ ‫بحران یا رشد ضعیف اقتصادی هستند‪ ،‬بیش از هر زمان دیگری عالقه به کشف‬ ‫«نسخ ‌ه کامیابی آلمان» افزایش یافته است‪ .‬اما ریشه‌های این موفقیت کجاست؟‬ ‫روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ» به این پرسش پرداخته است‪.‬‬ ‫به نوشت ‌ه این روزنامه‪ ،‬در پاسخ به پرسش مزبور دو نکته را نباید فراموش کرد‪.‬‬ ‫نخست اینکه این موفقیت برآمده از یک عامل نیست‪ .‬دوم اینکه این موفقیت را‬ ‫کارخانه‌های بزرگ به دوش نمی‌کشند‪ .‬آمریکا چهار برابر و ژاپن دو برابر آلمان‬ ‫کارخانه‌های بزرگ دارند‪ .‬حتی ش��مار کارخانه‌های بزرگ فرانسه هم از آلمان‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫در واقع ش��رکت‌های صنعتی متوس��ط رمز اصلی موفقیت اقتصاد آلمان‬ ‫هس��تند‪ .‬هزار و ‪ ۳۰۷‬ش��رکت از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۳۴‬شرکت متوسط صنعتی که از‬ ‫تولیدکنندگان برتر در عرص ‌ه بین‌المللی به شمار می‌روند‪ ،‬آلمانی هستند‪ .‬این‬ ‫تولیدکنندگان که «قهرمانان پنهان» نامیده می‌ش��وند‪ ۲۵ ،‬درصد محصوالت‬ ‫صادرات��ی آلمان را روانه بازارهای بین‌المللی می‌کنن��د‪ .‬آلمان به ازای هر یک‬ ‫میلیون ش��هروند‪« ۱۶ ،‬قهرمان پنهان» دارد‪ .‬این رقم در فرانسه تنها ‪ ،۱/۱‬در‬ ‫آمریکا ‪ ۱ /۲‬و در ژاپن ‪ ۱ /۷‬است‪ .‬تنها سوئیس و اتریش با ‪ ۱۴‬شرکت متوسط‬ ‫به ازای هر یک میلیون شهروند‪ ،‬فاصله کمی با آلمان دارند‪ .‬اما چرا شمار این‬ ‫دست شرکت‌ها در آلمان تا این حد باالست؟! «فرانکفورتر آلگمانه تسایتونگ»‬ ‫برای پاسخ به این پرسش مفاهیمی را برمی‌شمرد که گاه در طرز فکر آلمانی‌ها‬ ‫و تاریخ آنان ریشه دارند‪.‬‬ ‫‪ ‬شهرهایکوچک‬ ‫بر خالف کش��ورهای دیگری همچون فرانسه‪ ،‬آلمان تا پایان قرن نوزدهم‬ ‫میالدی نه یک کش��ور یکپارچه‪ ،‬بلکه مجموعه‌ای از حکومت‌های محلی بود؛‬ ‫مناطقی که شهرهای کوچک هست ‌ه اصلی آنها بودند‪.‬‬ ‫‪ ‬تخصصدیرپا‬ ‫در بس��یاری از مناطق‬ ‫آلمان از قرن‌ها پیش ساعت‬ ‫ساخته می‌شد‪ .‬این صنعت‬ ‫مادر صنعت مدرن برشمرده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬صده��ا ش��رکت‬ ‫آلمانی تولید لوازم پزشکی یا‬ ‫دستگاه‌های حساس اندازه‌گیری که انحصار این عرصه در سطح بین‌المللی را در‬ ‫دست دارند‪ ،‬از سنت ساعت‌سازی برآمده‌اند‪.‬‬ ‫‪ ‬توان خارق‌العاده در نوآوری‬ ‫بنا بر داده‌های اداره ثبت اختراعات اروپا‪ ،‬شمار اختراعات ثبت‌شد‌ه آلمانی‌ها‬ ‫نسبت به جمعیت این کشور دو برابر فرانسوی‌ها‪ ،‬چهار برابر ایتالیایی‌ها‪ ،‬پنج برابر‬ ‫بریتانیایی‌ها‪ ۱۸ ،‬برابر اسپانیایی‌ها‪ ۵۶ ،‬برابر پرتغالی‌ها و ‪ ۱۱۰‬برابر یونانی‌ها است‪.‬‬ ‫تنها سوئد و سوئیس که هر دو جمعیت بسیار کمتری نسبت به آلمان دارند‪ ،‬در‬ ‫این عرصه از این کشور جلو هستند‪.‬‬ ‫‪ ‬پایه‌هایمستحکمتولید‬ ‫آلمانی ها بر خالف بریتانیا و آمریکا به سنت تولید بنیادی وفادار ماندند و‬ ‫پایه‌ه��ای تولید را حفظ کرده اند‪ .‬این ویژگی تا چندی پیش به عقب‌ماندگی‬ ‫تعبیر می‌شد؛ امروز اما مورد ستایش قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪ ‬دستمزد‬ ‫درآمد آلمانی‌ها در فاصله سال‌های ‪ ۲۰۰۲‬تا ‪ ۲۰۱۰‬افزایش چندانی نداشته‬ ‫است‪ .‬این موضوع هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت تمام‌شد‌ه کاال را پایین نگه‬ ‫می‌دارد و در نهایت محصول را در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر می‌کند‪.‬‬ ‫فروش در داخل‪ ،‬دشوارتر از خارج‬ ‫مهم‌ترین رقیبان «قهرمانان پنهان» آلمان در داخل کشور و در بسیاری از‬ ‫موارد در ش��هرهای نزدیک هستند‪ .‬این پدیده شرکت‌های آلمانی را به سوی‬ ‫فروش محصول در بازارهای بین‌المللی سوق داده است‪.‬‬ ‫‪ ‬ساخت آلمان‬ ‫انگلیسی‌ها در سال ‪ ۱۸۸۷‬اجناس بی کیفیت را با تحقیر « ساخت آلمان »‬ ‫م��ی خواندند ‪ .‬این عبارت اکنون معرف یکی از بهترین محصوالت دنیاس��ت‪.‬‬ ‫تالش آلمانی‌ها برای باالبردن کیفیت‪ ،‬محصوالت این کشور را به جمع بهترین‬ ‫محصوالت در عرصه بین‌المللی رسانده است‪ .‬‬ ‫‪ ‬زنجیر ‌هتولید‬ ‫زنجیره‌کام��ل تولید محصوالت مختلف در آلمان وج��ود دارد‪ .‬این پدیده‬ ‫متخصصان عرصه‌های مختلف از کشورهای مختلف را در یک منطقه گرد هم‬ ‫می‌آورد‪ .‬برآیند فعالیت بهترین‌ها‪ ،‬بهترین محصول را می‌آفریند‪.‬‬ ‫‪ ‬تمرکز تولیدکنندگان‬ ‫در بس��یاری از مناط��ق آلمان ن��وع دیگ��ری از تمرکز وج��ود دارد‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های فعال در عرصه‌ه��ای مختلف که در فاصله‌ کمی نس��بت به‬ ‫هم قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ ‬پراکندگی‬ ‫در بس��یاری از کشورهای جهان استعدادها در پایتخت یا در شهرهای‬ ‫بزرگ جمع ش��ده‌اند‪ .‬در آلمان اما این تمرکز وجود ندارد و بس��یاری از‬ ‫«قهرمانان پنهان» در ایاالت مختلف مستقرهستند‪.‬‬ ‫‪ ‬سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای‬ ‫سیس��تم آم��وزش فنی منحص��ر به فرد آلم��ان یک��ی از موفق‌ترین‬ ‫سیس��تم‌های فنی حرفه‌ای در جهان است‪ .‬درس��تی این ادعا را آمارهای‬ ‫مختلف بین‌المللی تأیید می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ ‬موقعیت ممتاز جغرافیایی‬ ‫حض��ور آلمان در قل��ب اروپا نه تنه��ا ارتباط با کش��ورهای این قاره‬ ‫را تس��هیل می‌کند‪ ،‬بلکه ام��کان برقراری ارتباط با ش��رق و غرب دور را‬ ‫هم فراهم می‌آورد‪ .‬اختالف گاه بیش از ‪ 10‬س��اعت‪ ،‬ارتباط ش��رکت‌های‬ ‫آسیایی و آمریکایی با یکدیگر را تا حدودی دشوار کرده است‪ .‬این موضوع‬ ‫در مورد مسافرت‌های کاری هم صادق است‪.‬‬ ‫‪ ‬جهانی فکر کردن‬ ‫فعالیت مداوم در عرصه بین‌المللی افق فکری آلمانی‌ها را به آن سوی‬ ‫مرزهای این کش��ور می‌برد‪ .‬این موضوع سبب تولید محصوالتی می‌شود‬ ‫که در کشورهای مختلف طرفدار دارند‪.‬‬ ‫برخی از ویژگی‌های شخصیتی آلمانی‌ها همچون دقت و وقت‌شناسی‬ ‫نیز از دیگر دالیل موفقیت آنان شمرده می‌شوند‪.‬‬


‫هفته نامه اقتــــــصادی ‪ -‬سیــــاسی ‪ -‬اجتمـــاعی‬

‫سال اول شماره ‪ 2‬دو شنبه‬

‫‪ 9‬دی ‪1392‬‬

‫چهره های هفته‬ ‫دنده عقب نرویم‬

‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬احمد خادم المله‬ ‫سردبیر‪ :‬حمیدرضا صدیقی‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬امیر حسین خادم المله‬ ‫نشانی‪ :‬میدان آرژانتین‪ ،‬خیابان بیهقی‪ ،‬خیابان ‪ 14‬شرقی ‪،‬پالک ‪10‬‬ ‫تلفکس‪88544186-88544187 :‬‬ ‫سازمان آگهی ها‪ 10 ( 88741064 :‬خط)‬ ‫چاپ و توزیع‪ :‬موسسه فرهنگی‪ -‬مطبوعاتی ایران‬

‫فانوس‬

‫علی ربیعی‪ ،‬وزیر تع��اون‪ ،‬كار و‬ ‫رفاه اجتماعي گفت‪ :‬دنیا با سرعت در‬ ‫حال حرکت اس��ت و ما حق نداریم‬ ‫در ماشینی بنشینیم که ‪ 10‬کیلومتر‬ ‫س��رعت داشته باش��د یا دنده عقب‬ ‫برود‪ .‬ما باید به نحوی حرکت کنیم‬ ‫که جامعه از رشد و پیشرفت محروم‬ ‫نش��ود و امروز مفهوم کارآفرینی موتور توسعه اجتماعی‪ ،‬‬ ‫اقتصادی و حتی سیاسی کش��ورها است‪ .‬سودآوری تنها‬ ‫هدف کارآفرینی نیست و افراد باید جرات حرف زدن داشته‬ ‫باشند و در این زمینه شالوده شکنی اتفاق بیفتد‪.‬‬

‫سرچشمه‬

‫ما تهدید شدیم!‬

‫با توج��ه به کاهش ‪ 13‬درصدی‬ ‫صادرات خش��کبار در هش��ت ماهه‌‬ ‫امسال‪ ،‬اسداهلل عسگراوالدی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون صادرات ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران معاف نشدن مالیات از صادرات‬ ‫و اظهارنظر دولت درباره کاهش نرخ‬ ‫ارز را تهدید‌های��ی برای فعالیت‌های‬ ‫صادراتی اعالم کرد‪ .‬اولین چالش��ی که در میزان صادرات‬ ‫هشت ماه اخیر نیز تاثیر زیادی داشته‪ ،‬تهدید‌های وزارت‬ ‫امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات‬ ‫از صادر‌کنندگان است‪.‬‬

‫رئیس جدید شورای رقابت‬

‫دکتر حس��ن روحان��ی رئیس‬ ‫جمهوری حکم ریاس��ت رضا شیوا‬ ‫بر شورای رقابت را امضا کرد‪.‬‬ ‫پیرو انتخاب رضا شیوا از طرف‬ ‫اعضای ش��ورای رقاب��ت به عنوان‬ ‫ریاست ش��ورا‪ ،‬رئیس جمهور نیز‬ ‫در حکم��ی وی را به عنوان رئیس‬ ‫ش��ورای رقابت و رئیس مرکز ملی رقابت منصوب کرد‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬جمش��ید پژویان ریاست شورای رقابت و‬ ‫مرکز ملی رقابت را بر عهده داشت که مدت قبل بنا به‬ ‫دالیلی‪ ،‬از این سمت استعفا کرده بود‪.‬‬

‫نگاه هفته‬

‫سالمت‬

‫من زندگي را دوس��ت‬ ‫دارم ول��ي نه آنق��در که‬ ‫آلوده اش شوم و خويشتن‬ ‫را گ��م و فرام��وش کن��م‬ ‫عل��ي وار زيس��تن و‬ ‫علي وار ش��هيد ش��دن‪,‬‬ ‫حس��ين وار زيس��تن و‬ ‫حس��ين وار شهيد شدن را دوس��ت مي دارم‪ ،‬شهادت در قاموس اسالم‬ ‫كاري‌ترين ضربات را بر پيكر ظلم‪ ،‬جور‪،‬ش��رك و الحاد مي‌زند و خواهد‬ ‫زد‪.‬‬ ‫شهید ابراهیم همت‬

‫پرخرج ترین بیماری دنیا‬

‫از گوشه و کنار‬

‫کیک ‪165‬میلیون دالری‬

‫برای بس��یاری از مردم مهم نیست که پول خودشان را بابت چه چیزی‬ ‫خرج می‌کنند‪ .‬اگرچه پایتخت‌نشین‌های ژاپنی با قیمت‌های گزاف میوه‌های‬ ‫داخل بسته‌بندی شیک توانستند نام میوه فروشی‌های توکیو را به عنوان یکی‬ ‫از لوکس‌ترین میوه فروشی‌های دنیا سر زبان‌ها بیندازند اما واقعیت این است‬ ‫که هیچ‌یك از این کارها هنوز هم نتوانسته است جای شهرت کیک میوه‌ای را‬ ‫که در توکیو درست شد‪ ،‬بگیرد‪.‬کیک میوه‌ای با تزئینات الماس دارای ارزشی‬ ‫بالغ بر ‪ 165‬میلیون دالر بود که سرآش��پز و مسئول پخت این کیک ‪ 6‬ماه‬ ‫وقت صرف طراحی و انتخاب میوه‌های منحصر به فرد و نایاب داخل کیک و‬ ‫نحوه قرارگرفتن ‪ 233‬قطعه الماس مزین‌کننده آن کرده بود‪.‬‬

‫اقتصاد شخصی‬

‫ماست بندی که میلیاردر شد‬ ‫َحم��دی اولــوکای��ا‪،‬‬ ‫موس��س و مدی��ر عامل‬ ‫ش��رکت « ُچبانی» است‬ ‫که در طول شش سال که‬ ‫از آغاز فعالیتش می‌گذرد‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬درص��د از بازار‬ ‫شش و نیم میلیارد دالری‬ ‫ماست در آمریکا را تحت کنترل خود گرفته است‪ .‬نام آقای اولوکایا که کرد‬ ‫ترکی ‌ه است‪ ،‬در فهرست میلیاردرهای سال ‪ ۲۰۱۳‬مجله فوربس قرار دارد‪.‬‬ ‫موسسه « ُچبانی » در مجموع حدود دو هزار کارمند در استخدام خود‬ ‫دارد و محصول خود را در دو کارخانه که بزرگترین مراکز تولید ماست در‬ ‫«چبانی» پر فروش‌ترین ماستی است که در‬ ‫جهان هستند‪ ،‬تولید می‌کند‪ُ .‬‬ ‫بازار آمریکا به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫حمدی اولوکایای‪ ۴۱‬ساله می‌گوید راز موفقیتش بازگشت به موضوعات‬ ‫اساسی و اولیه در شناخت بازار و پیروی از غریزه خود بوده است‪ .‬وی سال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬به این اندیشیده است که اگرچه ماست‌های آمریکا‪ ،‬عمدتا ماست‬ ‫میوه‌ای و ماست‌های شیرین و آغشته به شکر هستند‪ ،‬ماست واقعی همان‬ ‫ماستی است که در مناطقی مثل کوهستان‌های مناطق کردنشین تولید و‬ ‫مصرف می‌شود و قاعدتا باید یک چنین محصولی بسیار بهتر از ماست‌های‬ ‫شیرین به فروش برسد‪.‬‬ ‫وی با دریافت وام یک میلیون دالری از اداره کمک به تجارت‌های خرد‬ ‫در آمریکا توانس��ت اولین کارخانه خود را خریداری کند‪ .‬پس از آن آقای‬ ‫اولوکایا مصطفی دوئان‪ ،‬یک کارش��ناس با تجربه ماست‌بندی را از ترکیه‬ ‫به آمریکا آورد‪ .‬آنها به مدت ‪ ۱۸‬ماه انواع ماس��ت‌های محصول آمریکا و‬ ‫ماست‌های وارداتی را آزمایش کرده و باالخره روش ویژه ماست‌بندی خود‬ ‫را تثبیت کردند‪.‬‬ ‫آنها می‌دانس��تند که بازار آمریکا به ماس��ت ش��یرین ع��ادت کرده‪،‬‬ ‫ول��ی از خالل صحبت با مصرف کنندگان متوجه ش��دند که بس��یاری‬ ‫از آنه��ا ماس��ت‌های طبیعی را که در کش��ورهای اروپای��ی و خاورمیانه‬ ‫رایج اس��ت ترجیح می‌دهند‪ .‬آق��ای اولوکایا در عین ح��ال به این نکته‬ ‫نیز توجه ک��رد که الگوی مصرف مواد غذایی در آمریکا به س��مت مواد‬ ‫طبیعی و کاس��تن شکر و مواد مصنوعی گرایش پیدا کرده است‪ .‬همین‬ ‫نکات س��اده راز موفقیت بن��ای امپراتوری ماس��ت‌بندی در آمریکا بود‪.‬‬ ‫ی اولوکایا در حال حاضر در آمریکا صاحب دو کارخان ‌ه اس��ت؛ یکی‬ ‫حمد ‌‬ ‫کارخانه‌ای قدیمی در ایالت نیوجرس��ی که سابقا به شرکت تولید کننده‬ ‫کرفت» تعلق داش��ت و دیگری کارخانه جدیدی که‬ ‫محصوالت غذایی « َ‬ ‫با هزینه ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر در ایالت آیداهو احداث ش��ده است‪ .‬موسسه‬ ‫ُچبانی س��ال ‪ ۲۰۱۱‬یک کارخانه دیگر نیز در اتریش راه اندازی کرد و به‬ ‫سرعت به سومین تولید کننده ماست در آن کشور بدل شد‪ .‬این مؤسسه‬ ‫در نظر دارد که در سال جاری فعالیت‌های خود در بریتانیا را نیز آغاز کند‪.‬‬ ‫حمدی اولوکایا نمونه‌ای از مهاجرینی است که به آمریکا مهاجرت کرده و‬ ‫سرنوشتی موفق و برجسته برای خود رقم زده‌اند و به قول معروف «آرزوی‬ ‫آمریکایی» در مورد آن‌ها محقق شده است‪.‬‬

‫فناوری‬

‫حضور گوگل در ایران‬

‫‪ ‬مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد حضور گوگل در‬ ‫ایران اعالم کرد ‪« :‬از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین‬ ‫س��ازمان فناوری اطالع��ات در ح��ال مذاکره ب��ا کمپانی‌های بزرگ‬ ‫اینترنت��ی جهان همچون گوگل هس��تیم تا با حصول ش��رایط الزم و‬ ‫توافق طرفین و قبول سیاست‌های ایران‪ ،‬شرایط حضور این کمپانی‌ها‬ ‫در کشور عزیزمان فراهم شود‪».‬‬

‫یقین بدان که تو به همة آرزو‌هایت نخواهی‬ ‫رسید و تا زمان مرگ بیشتر زندگی نخواهی کرد و‬ ‫به راه کسی می‌روی که پیش از تو می‌رفت‪ ،‬پس‬ ‫در به دس��ت آوردن دنی��ا آرام باش و در مصرف‬ ‫آنچه به دس��ت آوردی نیکو عمل کن‪ ،‬زیرا چه‬ ‫بس��ا تالش بی‌اندازه برای دنیا که به تاراج رفتن‬ ‫اموال کشانده ش��د‪ .‬پس هر تالشگری به روزی‬ ‫دلخواه نخواهد رسید وهر مدارا کننده‌ای محروم‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬نفس خود را از هرگونه پستی باز دار‬ ‫هر چند تو را به اهدافت رساند‪ ،‬زیرا نمی‌توانی به‬ ‫اندازه آبرویی که از دست می‌دهی بهایی به دست‬ ‫آوری…‬ ‫خطبه‪31‬نهجالبالغه‬

‫در آستانه سال نو میالدی‪ ،‬برف و توفان ‪ 100‬میلیون دالر به اقتصاد آمریکا خسارت وارد کرد‬

‫ایران میزبان ‪ 20‬میلیون توریست خارجی‬ ‫مهسا خادم المله‬

‫چندی پیش خب��ری در رس��انه های‬ ‫داخل��ی مبن��ی بر س��اخت نخس��تین‬ ‫هت��ل زنجی��ره ای ب��ا مش��ارکت‬ ‫س��رمایه گ��ذار خارجی در کش��ورپس‬ ‫از انق�لاب اس�لامی‪ ،‬منتش��ر ش��د که‬ ‫می تواند قابل تامل باشد‪.‬‬ ‫خس��رو ایرانپ��ور‪ ،‬دبی��ر جامع��ه‬ ‫هتلداران ایران در این خصوص اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران بر اساس چش��م انداز ‪ ،1404‬به‬ ‫ب��زرگ ترین قطب اقتصادی خاورمیانه‬ ‫تبدی��ل می ش��ود و باید ب��ه این نکته‬ ‫اش��اره کرد که ع�لاوه بر تالش مردم و‬ ‫مدی��ران در جهت تحق��ق این اهداف‪،‬‬

‫کش��ورها و س��رمایه گ��ذاران خارجی‬ ‫نیز س��عی می کنند ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫آنچ��ه در آین��ده محقق خواهد ش��د‪،‬‬ ‫با س��رمایه گذاری مناس��ب در ایران‪،‬‬ ‫سهمی در آینده اقتصادی کشور داشته‬ ‫باشند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه بر اساس‬ ‫چشم انداز ‪ ،1404‬ایران میزبان بیست‬ ‫میلیون توریس��ت خارجی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با تعامل می��ان مجلس و دولت‪ ،‬فضای‬ ‫کس��ب و کار در حال بهبود اس��ت و با‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬س��رمایه گ��ذاران داخلی‬ ‫و خارج��ی ب��ا امین��ت بیش��تری وارد‬ ‫س��رمایه گذاری در کش��ور می شوند‪.‬‬ ‫ایرانپ��ور افزود‪ :‬س��اخت هتل توس��ط‬

‫س��رمایه داخل��ی و خارج��ی نیازمند‬ ‫تامین زیرس��اخت ه��ای الزم از جمله‬ ‫حمل و نقل صحیح جاده ای و هوایی‪،‬‬ ‫حامل های انرژی و همچنین مسیرهای‬ ‫تردد مس��افر اس��ت که ب��ا تامین زیر‬ ‫س��اخت های ذکر ش��ده‪ ،‬می ت��وان با‬ ‫امنیت بیش��تری ب��ه جذب س��رمایه‬ ‫گذار اقدام ک��رد‪ .‬دبیر جامعه هتلداران‬ ‫کش��ور تصریح ک��رد‪ :‬عم��ر مفید یک‬ ‫هت��ل‪ 15 ،‬س��ال اس��ت که براس��اس‬ ‫پیش بینی ها باید در ‪ 5‬س��ال نخست‪،‬‬ ‫بازگشت س��رمایه اولیه صورت پذیرد‪،‬‬ ‫در نتیجه مدیران کش��ور می توانند با‬ ‫تامین زیرس��اخت ه��ای الزم و بهبود‬

‫فضای کس��ب و کار‪ ،‬راه را برای حضور‬ ‫سرمایه گذار خارجی هموار کند‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به پرسشی مبنی بر تعهد شرکت‬ ‫های خارجی هتل ساز نسبت به قوانین‬ ‫کش��ور و رعای��ت اص��ول اس�لامی در‬ ‫هتل های زنجیره ای اظهار کرد‪ :‬هتل های‬ ‫زنجیره ای که با سرمایه خارجی ساخته‬ ‫می شوند با مدیریت و پرسنل داخلی به‬ ‫فعالی��ت می پردازن��د و باید به این نکته‬ ‫توجه کرد که در تمامی کشورهای دنیا‪،‬‬ ‫فرهنگ جامعه ه��دف مورد مطالعه قرار‬ ‫می گیرد و به طور حتم در این خصوص‬ ‫نی��ز قوانین اس�لامی و قوانین مربوط به‬ ‫کشور رعایت خواهد شد‪.‬‬

‫افزایش ‪ ۱۹۵‬میلیارد دالری فروش کفش جهان‬

‫واردات ‪ 9‬میلیون دالری اسباب بازی‬

‫بهبود شرایط اقتصادی در جهان آمار فروش کفش و پوشاک را در بازارهای‬ ‫بین‌الملل افزایش داده است‪ .‬پیش‌بینی می‌شود این افزایش تا سال ‪ ۲۰۱۵‬نیز‬ ‫ادامه یابد‪ .‬به گزارش س��ایت های رپیورت لینکر و استاتیس��تا‪ ،‬بهبود ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی در جهان آمار فروش کفش و پوش��اک را در ب��ازار های بین المللی‬ ‫افزایش داده است‪ .‬پیش بینی می شود‪ ،‬بازار بین المللی کفش در سال ‪2015‬‬ ‫به میزان ‪ 195‬میلیارد دالر افزایش یابد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2012‬تعداد ‪ 13‬میلیارد جفت‬ ‫کفش در بازاره��ای بین‌المللی به فروش‬ ‫رس��ید و پیش بینی می ش��ود این روند‬ ‫تا سال ‪ 2018‬با روندی صعودی افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬

‫‪ 8‬میلیون و ‪ 986‬هزار دالر اسباب بازی در نیمه نخست امسال به کشور وارد شد؛‬ ‫این خبر را دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫داد‪ .‬محمد حسین فرجو با بیان اینکه سیر نزولی ورود وسایل سرگرمی همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس آخرین آمار‪ ،‬امسال در هر ماه حدود یک میلیون و ‪ 500‬هزار دالر‬ ‫اسباب بازی و وسایل سرگرمی وارد کشور شده در حالی که این میزان در هر ماه در سال‬ ‫‪ ،91‬دو میلیون و ‪ 300‬هزار دالر بوده است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای نظارت بر اسباب بازی کانون‬ ‫پرورش فکری یادآورشد‪ :‬در سال ‪ ،90‬میزان‬ ‫کل واردات اسباب بازی و وسایل سرگرمی به‬ ‫کشور حدود ‪ 50‬میلیون دالر و در سال ‪،91‬‬ ‫حدود ‪ 25‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬

‫قاچاق سیگار و دود‬ ‫شدن فرصت شغلی‬

‫دورخیز تلویزیون برای‬ ‫نوروز ‪93‬‬ ‫نخستین گام‌ها برای تولید سریال‌های‬ ‫نوروزی در ش��بکه‌های تلویزیون برداشته‬ ‫شده و پیش‌تولید برخی از آنها آغاز شده است‪.‬تصویر برداری سریال پایتخت ‪3‬‬ ‫قرار است هفته اول دی در شمال کشور آغاز شود‪ .‬سریال « دردسرهای عظیم»‬ ‫به تهیه کنندگ��ی ایرج محمدی و مهران مهام‪ ،‬براس��اس طرحی از محمدرضا‬ ‫فاضلی ساخته می شود‪.‬شبکه چهار برای نوروز ‪ 93‬مجموعه «یادداشت های یک‬ ‫زن خانه دار» را تدارک دیده که در ‪ 45‬قسمت ساخته می شود‪.‬‬ ‫مجموعه های «خوشبختی در می زند» و «ما فرشته نیستیم» در شبکه تهران‬ ‫نیز مرحله پیش تولید را پشت سر می گذارد‪.‬‬

‫تولید نک��ردن و روی آوری به واردات‬ ‫س��یگار یا قاچاق آن ابزار مناس��بی برای‬ ‫رسیدن به کاهش مصرف نیست و فقط اشتغال بیش از ‪ 70‬هزار نفر در صنعت‬ ‫دخانی��ات را از بین خواهد برد؛ این اظهار نظر جالب معصوم نجفيان مدیرعامل‬ ‫شرکت دخانیات ایران است‪ .‬وی از ورود برندهای جدید سیگار به کشور خبر داد‬ ‫و افزود‪‌:‬آرزوی قلبی تمام مدیران ش��رکت دخانیات تولید در راس��تای صادرات‬ ‫است اما باید با توجه به وظایف تعریف شده برای این صنعت نیاز داخل نیز تامین‬ ‫شود‪ .‬هرگونه کوتاهی و تاخیر در تولید و تامین نیاز داخل از سوی شرکت باعث‬ ‫جایگزینی سیگار قاچاق به جای محصوالت دخانی تولید داخل خواهد شد‪.‬‬

‫استقبال رسانه ها از تولد «اقتصاد برتر»‬ ‫پس از انتشار نخس��تین شماره « اقتصاد برتر» ‪،‬‬ ‫دوستان رس��انه ای ما با انعکاس خبر چاپ و توزیع‬ ‫ای��ن نش��ریه و پرداختن به صفح��ات تخصصی آن‪،‬‬ ‫ب��ا پیام ه��ای تبریک و اعالم همکاری و مس��اعدت‬ ‫ش��ان‪ ،‬ما را ب��رای ادامه این مس��یر دلگ��رم کردند‪.‬‬ ‫دوس��تان ما در خبرگ��زاری جمهوری اس�لامی در‬ ‫مطلبی با عنوان«اقتصاد برت��ر به خانواده مطبوعات‬ ‫کشور پیوست»‪ ،‬سرمقاله مدیرمسئول اقتصاد برتر را‬ ‫موضوع مطلب خود قرار دادند ودر پایان برای دست‬ ‫ان��درکاران اقتصادبرترآرزوی موفقی��ت کردند‪ .‬دیگر‬

‫همکاران رس��انه ای ما در صدا و س��یمای جمهوری‬ ‫اس�لامی‪ ،‬خبرگ��زاری ها‪ ،‬مطبوعات و س��ایت های‬

‫خبری نی��ز در انعکاس خبر انتش��ار « اقتصادبرتر»‬ ‫م��ا را م��ورد لطف ق��رار دادند‪ .‬همچنی��ن در فاصله‬ ‫انتشار دو شماره نش��ریه‪ ،‬بسیاری از شخصیت های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬سیاس��ی و ‪ ...‬ضمن ارس��ال پیام‬ ‫های تبریک ‪ ،‬این گروه کاری را از نقطه نظرات خود‬ ‫برای بهبود کار آگاه س��اختند که ب��ا درج این خبر‬ ‫از همه این عزیزان تش��کر م��ی کنیم ‪ .‬ادامه حیات‬ ‫این نش��ریه بدون پیش��نهاد و نقد ش��ما همراهان‪،‬‬ ‫امری امکان ناپذیراس��ت و تمامی نظرات کارشناسی‬ ‫دوستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬

‫‪ ‬انجمن س��رطان آمریکا اعالم کرد که‬ ‫س��رطان یک قاتل اقتصادی شمرده شده‬ ‫و ب��ه عنوان پرخ��رج ترین بیم��اری دنیا‬ ‫محسوب می ش��ود‪ .‬به نقل از فاکس نیوز‪،‬‬ ‫سرطان نسبت به سایر بیماری های مهلک‬ ‫و کشنده مانند ایدز و آنفلوانزا که از فردی‬ ‫به فرد دیگر منتقل می ش��ود‪ ،‬پرهزینه تر‬ ‫اس��ت‪ .‬بیماری های مزمن شامل سرطان‪،‬‬ ‫بیم��اری قلبی‪ ،‬و دیابت بیش از ‪ 60‬درصد‬ ‫مرگ و میرهای جهان را تشکیل می دهد‬ ‫ولی تنها ‪ 3‬درصد از تأمین بودجه این بیماری‬ ‫های از طریق سازمان بهداشت جهانی تأمین‬ ‫میشود‪ .‬گفته شده است که بيماري سرطان‬ ‫در س��ال ‪ 2008‬در حدود ‪ 895‬ميليارد دالر‬ ‫براي اقتصاد آمريکا هزينه در برداشته است‬ ‫که اين رقم معادل ‪ 1/5‬درصد توليد ناخالص‬ ‫داخلي سراسر جهان است‪.‬‬

‫گیشه‬ ‫«استرداد» در صدر‬

‫ف��روش فیل��م «اس��ترداد» از م��رز‬ ‫‪ 600‬میلیون تومان گذشت و «سر به مهر»‬ ‫درچهارشنبه و پنجشنبه گذشته به ترتیب‬ ‫‪ 9‬میلیون و ‪ 500‬هزار تومان و ‪ 27‬میلیون‬ ‫تومان فروش داش��ته که پ��ر فروش‌ترین‬ ‫فیلم سینما «آزادی» بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫«جیب‌بر خیابان جنوبی» درطول ‪ 15‬روز‬ ‫اکران در ‪ 20‬سینمای تهران‪ 150 ،‬میلیون‬ ‫تومان فروش داشته است‪ ،‬همچنین فروش‬ ‫این فیلم ها در شهرستان‌ها به ‪ 50‬میلیون‬ ‫تومان رس��یده اس��ت‪ .‬حبیب اس��ماعیلی‬ ‫پخش‌کنن��ده‌ «ابره��ای ارغوان��ی» درباره‌‬ ‫ف��روش این فیلم اظهار ک��رد‪ :‬این فیلم در‬ ‫تهران و سه استانی که به تازگی پخش آن‬ ‫را شروع کرده‌اند جمعاً ‪ 110‬میلیون تومان‬ ‫فروش داشته است‪.‬‬

‫گردشگری‬ ‫پرو موفق‌ترین کشور‬ ‫آمریکای جنوبی‬ ‫در جذب گردشگر‬

‫پ��رو موفق‌ترین کش��ور منطق��ه آمریکای‬ ‫جنوب��ی در ج��ذب گردش��گر در س��ال ‪2013‬‬ ‫لقب گرفت‪ .‬وزارت گردش��گری پرو اعالم کرد‪،‬‬ ‫این کش��ور تا پایان سال جاری میالدی میزبان‬ ‫س��ه میلیون و ‪ 200‬هزار گردش��گر خواهد بود‬ ‫ک��ه با این حس��اب می‌توان پ��رو را موفق‌ترین‬ ‫کش��ور منطق��ه آمری��کای جنوب��ی در ج��ذب‬ ‫گردشگری در سال جاری میالدی لقب داد‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫پرو در س��ال آینده میالدی نی��ز میزبان حدود‬ ‫س��ه میلیون و ‪ 600‬هزار گردش��گر باش��د که‬ ‫از رش��د ‪ 13‬درصدی نس��بت به زمان مش��ابه‬ ‫در س��ال ‪ 2013‬حکای��ت دارد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫یکی از مقامات صنعت گردش��گری این کش��ور‬ ‫نیز از رشد ‪ 20‬درصدی درآمدهای پرو از محل‬ ‫صنعت گردش��گری در س��ال جاری میالدی و‬ ‫رس��یدن آن به ح��دود پنج میلی��ارد دالر خبر‬ ‫داد‪ .‬کارشناس��ان علت اصل��ی این امر را معرفی‬ ‫جاذبه‌ه��ای گردش��گری پرو از جمله دو ش��هر‬ ‫تاریخی «ماچوپیچو» و «سوسکو» در شبکه‌های‬ ‫تلویزیون��ی جهانی‪ ،‬برگ��زاری همایش‌های ویژه‬ ‫صنع��ت گردش��گری در ش��هرهای مختلف پرو‬ ‫از جمله لیما و توس��عه گردش��گری زمستانی و‬ ‫گردشگری گلف اعالم کرده‌اند‪.‬‬

eghtesadbartar02  
eghtesadbartar02  

شماره دوم نشریه اقتصاد برتر

Advertisement