Page 1

‫سرمقاله‬

‫هفته نامه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬

‫مردم؛ ثروت واقعی کشور‬ ‫دکتر مجید مجدنیا‬ ‫سال اول‬ ‫شماره ‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1392‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1435‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2014‬‬ ‫قیمت ‪ 1000‬تومان‬

‫“م��ردم ثروت واقعی هر کش��وری هس��تند”‬ ‫این جمله در ابتدای گزارش توس��عه انس��انی‬ ‫سازمان ملل متحد آمده است‪ .‬این گزارش که‬ ‫از سال ‪ 1990‬به بعد هر سال منتشر می شود‬ ‫اکن��ون به مرجع تمام مطالعاتی تبدیل ش��ده‬ ‫که قص��د دارد میزان و جایگاه هر کش��ور در‬ ‫جه��ان را از نظر توس��عه یافتگی نش��ان دهد‪.‬‬ ‫در ابتدای این گ��زارش پس از ذکر این جمله‬ ‫ک��ه مردم ثروت واقعی هر کش��وری هس��تند‬ ‫آمده اس��ت که «در حقیقت هدف اساس��ی از‬ ‫توسعه‪ ،‬گس��ترش آزادی های انسانی است »‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش هدف بعدی توس��عه‪ ،‬افزایش‬ ‫توانمندی های افراد برای انتخاب ابزار زندگی‬ ‫معرفی ش��ده است ‪ .‬ش��اخص توسعه انسانی‬ ‫در ابت��دا زیاد مورد توجه نبود ولی با همفکری‬ ‫آقای آمارتیا سن برنده جایزه نوبل ‪،‬به همراهی‬ ‫آقای محبوب الحق اقتصاددان پاکس��تانی و با‬ ‫همکاری «گوستاو رانیس» استاد دانشگاه ییل‬ ‫و آقای دسایی استاد مدرسه اقتصاد لندن ‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪1990‬مورد توجه قرار گرفت و از همان‬ ‫زمان توس��ط “برنامه توس��عه س��ازمان ملل”‬ ‫مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬

‫اروپایی ها می آیند‬ ‫آمریکایی ها مردد‬

‫ادامه در صفحه‪6‬‬

‫فرانسوی ها‪ ،‬نیمه بهمن در تهران‬ ‫مقام ارشد بزرگ ترین تشكل خصوصی فرانسه از برنامه حضور گسترده‬ ‫سرمایه گذاران این كشور در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله معدنی‬ ‫و صنعت��ی ایران خبر داد‪ .‬تی��ه ری كورتی��ن (‪)Thierrry Courtaign‬‬ ‫مدیر عامل و نایب رئیس بزرگ ترین تش��كل بخش خصوصی فرانس��ه‬ ‫ب��ا ن��ام ‪ MEDEF‬با اعالم این خبر تصریح ك��رد‌‪ :‬روزهای ‪ 4‬تا ‪ 5‬فوریه‬ ‫‪ 15( 2014‬و ‪ 16‬بهم��ن) مدی��ران ب��زرگ ترین بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫فرانس��ه در تمامی حوزه های كس��ب و كار به ایران س��فر خواهند كرد‬ ‫كه بخش��ی از این هی��ات ‪ ،‬فع��االن معدنی و صنایع معدنی هس��تند‪.‬‬ ‫مدیر عامل و نایب رئی��س ‪ MEDEF‬تاکید کرد «می خواهیم به روابط‬ ‫سابق خود با ایران برگردیم‪ ».‬پس از سخنرانی دکتر روحانی و دیدارهای‬ ‫حاش��یه اجالس داووس‪ ،‬اس��تقبال کش��ورهای اروپایی برای حضور و‬

‫متهم ردیف اول‬ ‫آلودگی هوا کیست؟‬

‫آلودگی هوا‪ ،‬زیان های اقتصادی فراوانی را به همراه دارد و از آنجاکه این‬ ‫معضل از چندین جهات به خصوص سالمت مردم ما را در بر می گیرد‪،‬‬ ‫«اقتصاد برتر» تالش دارد با دریافت نظرات همه طرف های درگیر مسئله‬ ‫بنزین‪ ،‬آن را واکاوی کند‪....‬‬

‫صفحه‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫رویــداد‬ ‫‪ 2‬میلیارد انسان‬ ‫قربانی تحریم‬

‫س��رمایه گذاری در ایران در بازتاب رسانه های جهان به خوبی مشاهده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی است که مقامات آمریکایی پس از روبه رو شدن‬ ‫ب��ا این بازخورده��ای مثبت جهانی در قبال ایران دچار تردید ش��ده اند‬ ‫گوی��ی در حوزه جهانی و اش��تراک نظر مقابل ای��ران دیگر خود را رهبر‬ ‫تحریم نمی بینند طوری که در نخس��تین واکن��ش مقامات آمریکایی‪،‬‬ ‫جک ل��و‪ ،‬وزیر خزانه‌داری آمریکا به ش��رکت‌های تجاری خارجی گفته‬ ‫اس��ت در معامله با ایران “با احتیاط" عمل کنند‪.‬لو در حاش��یه اجالس‬ ‫داووس‪ ،‬به بی‌بی‌س��ی گفت تحریم‌هایی که اخیرا لغو شده‪ ،‬محدود بوده‬ ‫و بیش��تر تحریم‌ها همچنان بر قرار اس��ت‪ .‬در عین ح��ال اینگونه که از‬ ‫اش��تیاق روسای اقتصادی کش��ورهای اروپایی استنباط می شود ظاهرا‬ ‫آنه��ا بر س��ر منافع اقتصادی خ��ود با آمریکا مش��ورت نخواهند گرفت‪.‬‬

‫بیس��ت و هشت کش��ور جهان شامل ‪ 2‬میلیارد‬ ‫نف��ر تحت ان��واع مختلف تحریم ق��رار گرفته اند‬ ‫ک��ه ایجاد«نهض��ت ض��د تحری��م» را اجتن��اب‬ ‫ناپذیر می کند‪ .‬وضعیت تحریم کش��ورها ازسوی‬ ‫آمریکا‪ ،‬اتحادیه اروپا و س��ازمان ملل را در نماگر‬ ‫«اقتصاد برتر» در صفحه رویداد بخوانید‪.‬‬

‫از نگاه کارشناسان‬

‫صفحه های ‪ 5 ،3 ،2‬و ‪6‬‬

‫قضاوت در مورد توافق زود است‬

‫استقبال فرانسوی ها از دعوت روحانی‬

‫اقتصاد روی پای‬ ‫آدم‌ها می‌ایستد‬

‫در کش��ورهای توسعه یافته‪ ،‬نیروی انس��انی متخصص سهم زیادی در‬ ‫ی و سرمایه بنگاه‌ها دارد به‌گونه‌ای که به گفته حسین‬ ‫محاسبه ارزش دارای ‌‬ ‫راغفر‪ ،‬اقتصاددان‪ ،‬ارزش یک نیروی کار دارای مدرک دکترا در کش��وری‬ ‫مثل کانادا‪ ،‬یک ونیم میلیون دالر برآورد شده است‪...‬‬

‫صفحه‪3‬‬

‫واکنش های مثبت جهان‬ ‫به دیپلماسی لبخند‬

‫غالمعلی حداد عادل‬

‫افق اقتصادی روشن است‬

‫مستخدمینحسینی‬

‫‪3‬‬

‫احمد نعمت‌بخش‬

‫‪5‬‬

‫محمد رزم‬

‫‪6‬‬

‫ناگزیریم خودرو گران شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫راهکار کنترل تورم وام مسکن‬


‫‪2‬‬

‫رویداد‬

‫سال اول شماره ‪ 6‬دو شنبه ‪ 7‬بهمن ‪1392‬‬

‫بهمن ماه‪ ،‬یادآور روزهای پر غروری‬ ‫است که مبارزات مردم مسلمان ایران با‬ ‫رهبری حکیمانه حضرت امام (ره) به بار‬ ‫نشس��ت‪.‬ماهی که با وحدت کلمه و الگو‬ ‫گرفت��ن از آموزه های عاش��ورا‪ ،‬خون بر‬

‫بهمن‬ ‫طلوعی دوباره‬

‫اس�لام‪ ،‬فقط باید بر خدا تکیه داش��ت‪.‬‬ ‫آموزه دیگ��ر این ماه ب��رای همه تاریخ‪،‬‬ ‫تحقق ش��عار «ما می‌توانیم» بود که امام‬ ‫راحل و رهبر فرزانه انقالب همواره بر آن‬ ‫تاکید دارند‪.‬‬

‫شمشیر پیروز شد و در نتیجه با اعتصام‬ ‫به «حبل اهلل» رژیم ستم شاهی دوهزار و‬ ‫پانصد ساله طاغوتیان به زباله دانی تاریخ‬ ‫سپرده شد‪.‬آموزه بزرگ این ماه برای ملت‬ ‫ایران این بود که در مبارزه با دش��منان‬

‫سیاست‬

‫استقبال فرانسوی‌ها از دعوت ایران‬ ‫خبرگزاري فرانسه گزارش‬ ‫داد‪ :‬رنو‪ ،‬پژو سيتروئن و توتال‬ ‫در راس شرکت‌هاي فرانسوي‬ ‫قرار دارند که براي بازگش��ت‬ ‫به ايران پ��س از توافق موقت‬ ‫هسته‌اي‪ ،‬عجله دارند‪.‬‬ ‫اين خبرگزاری در گزارشی به بررسی بازتاب لغو تحریم ایران و دعوت‬ ‫دکترحسن روحانی رئیس جمهوری از شرکت‌های اروپایی برای حضور در‬ ‫ایران پرداخته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬پس از آغاز لغو بخش��ي از تحريم‌هاي‬ ‫بين‌المللي عليه ايران‪ ،‬يک هيات به نمايندگي از يکصد شرکت فرانسوي‬ ‫که بس��ياري از آنها در بازار بورس فرانسه حضور دارند با حمايت جنبش‬ ‫ش��رکت‌هاي فرانسوي موسوم به «مدف» قرار است در اوايل ماه فوريه به‬ ‫ايران سفر کنند‪.‬‬ ‫رنو و به‌ويژه پژو‪-‬س��يتروئن در همکاري با شرکت‌هاي ايران خودرو و‬ ‫س��ايپا با توليد يک ميليون و ‪ 600‬هزار دس��تگاه خودرو در سال ‪2011‬‬ ‫مي�لادي در توليد بيش از يک س��وم محصوالت خ��ودرو در ايران نقش‬ ‫داشتند‪ .‬اين ميزان توليد در سال ‪ 2013‬ميالدي به نصف کاهش يافت‪.‬‬ ‫«استفاني ويژيه» کارشناس خودرو در خاورميانه اعالم کرد‪ :‬با شرکت‬ ‫پژو‪-‬س��يتروئن که در سال ‪ 2012‬ميالدي به‌طور ناگهاني همه چيز را در‬ ‫ايران رها و از آن خارج ش��د و با ش��رکت رنو که فعاليت خود را در س��ال‬ ‫‪ 2013‬ميالدي متوقف ساخت اما حضورش را در اين کشور حفظ کرد‪ ،‬به‬ ‫يک شيوه برخورد نخواهد نشد‪ .‬ويژيه چالش ديگر در اين زمينه را وجود‬ ‫رقيبان چيني دانست و افزود‪ :‬از آنجا که تحريم شامل حال آنان نمي‌شد‪،‬‬ ‫حضور آنان در بازار ايران از ‪ 1.4‬درصد در سال ‪ 2011‬ميالدي به ‪ 8‬درصد‬ ‫در حال حاضر رسيده است‪ .‬اين در حالي است که شرکت آلماني «دايملر»‬ ‫نيز قصد دارد با قدرت به ايران بازگردد‪.‬‬

‫اقتصادبرتر‪ -‬دهک��ده برفي داووس‬ ‫س��وييس‪ ،‬بازه��م به رس��م هر س��اله در‬ ‫روزه��اي پاياني نخس��تين م��اه ميالدي‪،‬‬ ‫پذيراي صده��ا مهمان از سراس��ر جهان‬ ‫ب��ود؛ ام��ا يک��ي از تفاوت‌ه��اي چه��ل و‬ ‫چهارمي��ن گردهماي��ي مجم��ع جهان��ي‬ ‫اقتصاد با نشست سال‌هاي گذشته حضور‬ ‫«دکترحس��ن روحاني» رئيس جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران در داووس و سخنان مهم‬ ‫ايران عصر جديد با اروپا‪،‬‬ ‫او درب��اره روابط ِ‬ ‫آمريكا‪ ،‬همس��ايگان و س��اير كش��ورهاي‬ ‫جهان بود‪ .‬حجت االس�لام والمس��لمین‬ ‫دکتر حسن روحانی در سخنرانی خود در‬ ‫اج�لاس داووس و نی��ز در دیدارهایی که‬ ‫درحاشیه اجالس با سران کشورها داشت‬ ‫و نیز مصاحبه رسانه ها با وی‪ ،‬اظهاراتی را‬ ‫مطرح کرد که همگی یک وجه مشترکی‬ ‫داش��ت‪« :‬دوس��تی با جهان و درهای باز‬

‫واکنش های مثبت جهان به دیپلماسی لبخند‬

‫استقبال جهانی از دعوت روحانی‬ ‫ایران» وی گفت‪ :‬از حضا ِر دعوت مي‌کنم‬ ‫وسيع‬ ‫که به ايران سفر کنند و زمينه‌هاي‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مش��ترک‬ ‫س��رمايه گ��ذاري و هم��کاري‬ ‫امنيت س��از را‪ ،‬خود‪ ،‬مش��اهده کنند و با‬ ‫بخش خصوص��ي و دولتي اي��ران تماس‬ ‫حاص��ل کنند؛ با فرهن��گ و تمدن ايراني‬ ‫و اس�لامي آش��نا ش��وند و از نزدي��ک‪،‬‬ ‫مهمان دوس��تي ايراني��ان را تجربه کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین پیش��نهادهای جذابی را به‬

‫شرکت های نفتی و خودروساز بزرگ دنیا‬ ‫ارائه کرد که با سبقت از دیگران و حضور‬ ‫س��ریع تر از امتیازات وی��ژه ای برخوردار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫واکن�ش ه�ای مثبت رس�انه های‬ ‫جهان به دیپلماسی لبخند‬ ‫رس��انه‌های بين‌الملل��ي واکنش‌هاي‬ ‫مثبتي ب��ه اظهارات روحان��ي در داووس‬ ‫داش��تند‪ .‬پایگاه های خبری بی‪.‬بی‪.‬س��ی‪،‬‬

‫جزایری ‪ :‬آمریکا خطا نکند‬

‫بهارستان‬

‫برای قضاوت زود است‬ ‫غالمعلی حداد عادل‬

‫*‬

‫نماین��دگان مجل��س ب��ر‬ ‫مذاکرات اش��راف کامل دارند‪.‬‬ ‫داوری و ارزیاب��ی درب��اره‬ ‫مذاکرات هسته ای زود است و‬ ‫باید زمان بیشتری بگذرد تا هر‬ ‫دو طرف به نتایج خود برسند‪.‬‬ ‫باید دید آی��ا طرف مقابل به تعهداتش عمل می‌کند یا خیر‪ ،‬اظهارات در‬ ‫مورد شکست دشمن یا پیروزی ما شتاب‌زده است‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس بر مذاکرات اش��راف کامل دارند و حضور وزیر امور‬ ‫خارجه در صحن علنی مجلس ‪ ،‬کمیس��یون‌ها و فراکس��یون‌ها نشان از‬ ‫نظارت و پیگیری دقیق نمایندگان بر مذاکرات هسته‌ای است‪.‬‬ ‫مقام معظم رهبری بارها فرمودند که ما به تیم مذاکره کننده هسته‌ای‬ ‫خوش بین هستیم و همین امر تضمینی برای اعتماد به تیم مذاکره کننده‬ ‫است‪ .‬نمایندگان مجلس از سر دلسوزی به وظایف خود عمل می‌کنند و‬ ‫قصد مخالفت و تضعیف دولت را ندارند‪ ،‬نمایندگان تالش دارند تا از تقابل‬ ‫مجلس و دولت جلوگیری شود‪.‬‬

‫کافه‬ ‫تیتـر‬

‫رادیو ف��ردا‪ ،‬دویچه وله‪ ،‬رادیو فرانس��ه و‬ ‫همچنین خبرگزاری های آسوشیتدپرس‬ ‫و رویترز‪ ،‬با انتش��ار سخنان آقای روحانی‬ ‫در نشس��ت داووس‪ ،‬بخش های مربوط به‬ ‫مواضع ای��ران در ارتباط ب��ا خاورمیانه و‬ ‫اروپا را به ش��کلی ویژه‪ ،‬م��ورد توجه قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس‪ ،‬ط��ی‬ ‫خب��ری عن��وان ک��رد‪ :‬بن��ا ب��ه اظهارات‬

‫نام کشور‬

‫نیروهای مسلح در واکنش‬ ‫به ادعاه��ا و تهدی��دات اخیر‬ ‫وزیرخارجه آمریکا علیه ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬وزیرخارج��ه آمری��کا‬ ‫خ��ودش از زنگ زدگی گزینه‬ ‫نظامی کشورش مطلع بوده و‬ ‫بهتر است این حرف احمقانه‬ ‫را تکرار نکند‪ .‬سرتیپ مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی‬ ‫س��تادکل نیروهای مس��لح در واکنش به تهدید وزیر خارجه آمریکا علیه‬ ‫ایران با تأکید بر اینکه واکنش ایران به هرگونه اقدام نظامی بسیار سخت‬ ‫خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬آمریکا باید بداند در صورت هرگونه خطایی همه منافع‬ ‫نامشروعش در منطقه با خاک یکسان می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر جنگی رخ دهد‪ ،‬سرنوشت جدید آمریکا که‬ ‫از درون آماده انفجار است را رقم می زنیم‪ .‬جان کری‪ ،‬وزیر خارجه آمریکا‬ ‫در حاشیه اجالس داووس گفته بود ‪ ،‬آمریکا اجازه نخواهد داد ایران برای‬ ‫راه ان��دازی رآکتور اراک گام ب��ردارد وحضور نظامی ما در خاورمیانه برای‬ ‫پاس��خ به تهدیدات منطقه ای و برای حمایت از متحدین ما مهم اس��ت‪.‬‬ ‫کری افزود‪ :‬روابط آمریکا با کشورهای خاورمیانه براساس منافع مشترک‬ ‫ما است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬عقب نشینی آمریکا از خاورمیانه یک افسانه است‪.‬‬ ‫این سخنان کری که در تناقض با توافقنامه ژنو و قوانین بین المللی است‬ ‫با واکنش های منفی در جهان مواجه شده است‪.‬‬

‫رئیس جمهوری ای��ران‪ ،‬تهران قصد دارد‬ ‫رواب��ط خ��ود را با همه کش��ورها به ویژه‬ ‫همسایگانش‪ ،‬گسترش دهد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری رویت��رز نی��ز با انتش��ار‬ ‫س��خنان رئی��س جمه��وری‪ ،‬ب��ه تمایل‬ ‫تهران برای عادی س��ازی رواب��ط با اروپا‬ ‫توجه نشان داد‪ .‬پایگاه خبری بی‪.‬بی‪.‬سی‬ ‫ه��م در این زمینه نوش��ت‪ :‬روحانی گفت‬ ‫دره��ای اقتصاد ایران ب��ه روی جهان باز‬ ‫اس��ت‪.‬همچنین پایگاه خبری دویچه وله‬ ‫(ص��دای آلمان) ب��ا تاکید ب��ر این بخش‬ ‫از سخنان دکترحس��ن روحانی که پایان‬ ‫دادن به دش��منی ای��ران و آمریکا امکان‬ ‫پذیر اس��ت نوشت‪ :‬رئیس جمهوری ایران‬ ‫معتقد اس��ت دشمنی ها نمی توانند تا ابد‬ ‫ادامه یابند همان طور که دوس��تی ها هم‬ ‫ابدی نیس��تند‪ .‬بنابراین ما باید دشمنی ها‬ ‫را به دوستی تبدیل کنیم‪.‬‬

‫تحریم از طرف‬ ‫شورای امنیت‬

‫نماگر نگاهی دارد به وضعیت تحریم کشورها ازسوی آمریکا‬ ‫اتحادیه اروپا و سازمان ملل درسال ‪2011‬‬ ‫بیست و هشت کشور جهان شامل ‪ 2‬میلیارد نفر تحت انواع‬ ‫مختلف تحریم قرار گرفته اند‬

‫اکرم صدیقی ‪.‬استاد دانشگاه‬

‫ایجاد قدرت در جهان مسیر های مختلفی را طی کرده‬ ‫اس��ت که از ق��درت فیزیکی ‪ ،‬نظامی به قدرت نرم ش��امل‬ ‫ق��درت اقتصادی ‪ ،‬دانش ‪ ،‬اطالع��ات و تکنولوژی اطالعات‬ ‫تکامل یافته اس��ت ‪ .‬در این فرآین��د ایجاد قدرت به روش‬ ‫اقتصادی که یکی از روش های نرم محس��وب می شود ابزار‬ ‫های گوناگونی را به خدمت گرفته است تحریم یکی از ابزار‬ ‫های اقتصادی ایجاد قدرت برای کش��ورهای اس��تعمارگر و‬ ‫کنترل کشورهای مستقل و در حال توسعه است‪.‬کشورهای‬ ‫غرب��ی و در راس آن آمری��کا از اب��زار تحریم ب��رای نیل به‬ ‫اهداف سیاس��ی خود و س��لطه بر کش��ورها به روش های‬ ‫گوناگون استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫تحریم بیش از آن که اثر فیزیکی موثر داشته باشد ‪ ،‬اثر‬ ‫روانی بر جامعه هدف تحریم دارد‪ .‬اما آنچه در فضای تحریم‬ ‫و هماهنگ ک��ردن غرب در برابر کش��ورهای مورد تحریم‬ ‫اهمیت دارد این است که بدانیم رسانه های همگانی غرب‬ ‫بیشترین سهم را در تحریم علیه کشورها دارند‪.‬رسانه های‬ ‫غرب��ی به مح��ض تدوین طرح تحریم علیه هر کش��وری از‬ ‫س��وی رهبران آنها‪ ،‬با بمباران خبری و همسو کردن افکار‬ ‫جهان‪ ،‬بستر مناسبی را برای اعمال فشار به وجود می آورند‪.‬‬ ‫ج��ا دارد مدیران رس��انه های همگانی کش��ورهایی که‬ ‫قربان��ی تحریم های غرب به س��رکردگی آمریکا هس��تند‪،‬‬ ‫نهضت��ی را علیه تحریم های ناجوانمردان��ه که دو میلیارد‬ ‫انس��ان در جهان را در بر می گیرد‪ ،‬راه اندازی کنند‪ .‬البته‬ ‫در مواقعی این نهضت می تواند راهکارهایی به سازمان ملل‬ ‫ارائه کند تا مس��ئوالن کشورهایی که از مسیر قانون خارج‬ ‫می ش��وند و به حریم دیگر کش��ورها تجاوز می کنند تحت‬ ‫فشار منطقی قرار گیرند‪.‬‬ ‫ ش‬

‫اتحادیه اروپا‬

‫افغانستان‬ ‫اریتره‬ ‫زیمبابوه‬ ‫بالروس‬

‫جهان در انتظار نهضت ضد تحریم‬

‫‪ 2‬میلیارد انسان‬ ‫قربانی تحریم‬

‫ایاالت متحده‬

‫بوسنی و هرزگوین‬ ‫میانمار (برمه)‬ ‫تونس‬ ‫چین‬ ‫صربستان و مونته نگرو‬ ‫جمهوری دموکراتیک کنگو‬ ‫جمهوری گینه (کُناکری)‬ ‫ساحل عاج‬ ‫کرواسی‬ ‫کره شمالی‬ ‫کوبا‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫عراق‬ ‫لبنان‬ ‫لیبریا‬ ‫لیبی‬ ‫سیرالئون‬ ‫سومالی‬ ‫سودان‬ ‫سوریه‬ ‫مصر‬ ‫مولداوی‬ ‫هائیتی‬ ‫تحریم اسلحه و مهمات و قطعات یدکی و کاالهای مربوطه‬

‫محدودیت سرمایه گذاری‪ ،‬تجارت یا توقیف اموال کشور‬

‫تحریم کامل اقتصادی‬

‫بعضی کاال‌ها و خدمات‬

‫تحریم علیه رهبران‪ ،‬افراد و توقیف اموال آنها‬

‫تحریم ‪ - UN‬عدم اجرای مطالبات‪ ،‬طبق قطعنامه‬

‫*‬

‫رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس‬

‫ایران‬ ‫کاظم جاللی ‪ :‬انتق�ال آب دریای خزر به‬ ‫مرکز ایران ضروری است‬ ‫جش�نواره زمستانی سرعین نیازمند ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون تومان اعتبار است‬ ‫نماینده م�ردم اراک درمجلس‪ :‬مبادالت‬ ‫اقتصادی باید با نگاه استانی انجام شود‬

‫سیاسی ‪ -‬خارجی‬ ‫تأکید الریجانی بر افزایش توان اقتصادی‬ ‫کشور در بودجه ‪۹۳‬‬ ‫کوفی عنان‪ ،‬اردوغان و وزیر خارجه سوئد‬ ‫در راه تهران‬ ‫یک مس�لمان‪ ،‬س�خنگوی وزارت خارجه‬ ‫آلمان شد‬ ‫کیف‪ ،‬میدان نبرد شرق و غرب‬

‫علم و فناوری‬ ‫بازار آش�فته کالهبرداری در پاساژ موبایل‬ ‫عالءالدین تهران‬ ‫کل�وب بازدید کننده بیش�تری نس�بت به‬ ‫فیس‌بوک دارد‬ ‫عرضه کوچک‌ترین کامپیوتر تاریخ توس�ط‬ ‫اینتل‬ ‫واگذاری اینترنت ‪10‬مگابایتی در تهران‬

‫گردشگری‬

‫بازارچه‌های صنایع دس�تی در کردس�تان‬ ‫ایجاد می‌شود‬ ‫چهارمح�ال و بختیاری مقصد گردش�گری‬ ‫زمستانی کشور است‬ ‫نخستین راهنمای طبیعت‌گردی منتشر شد‬ ‫ش�یوه اعالم آمار مس�افران در ن�وروز ‪93‬‬ ‫تغییر می کند‬

‫فرهنگ وهنر‬ ‫برگزاری جش�ن‌های ویژه دهه فجر در ‪۶۰‬‬ ‫کشور جهان‬ ‫ش�جریان و پورناظری ب�ا آرایش غلیظ به‬ ‫جشنواره فیلم فجر می‌روند‬ ‫«س�مفونی اس�تخوان‌های ت�رک خورده»‬ ‫روایتی متفاوت از دفاع مقدس در تئاتر فجر‬ ‫پیش‌فروش بلیت جشنوار ‌ه فیلم فجر‬


‫سال اول شماره ‪ 6‬دو شنبه ‪ 7‬بهمن ‪1392‬‬

‫فارین پالیسی با اشاره به سفر رئیس‬ ‫جمه��وری ای��ران ب��ه داووس و تالش‬ ‫وی برای بازگرداندن س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی به ایران نوش��ت‪ :‬واکنش های‬ ‫اولیه نش��ان می دهد که دکترروحانی‬

‫ترمیم تصویر بین المللی‬ ‫ایران در داووس‬ ‫تحلیل‬ ‫بانکداری کشور‪ ،‬اسالمی است ؟‬ ‫دکتر سید عباس موسویان‬

‫*‬

‫آیین‌نــامه‌هـــ��ا‬ ‫و مقررات��ی ک��ه بانک‬ ‫مرک��زی ب��ه بانک‌ها‬ ‫ابالغ می‌کن��د‪ ،‬گاهی‬ ‫نواقصی دارند و برخی‬ ‫اوقات نواقص و ایرادات‬ ‫ش��رعی هم دارند اما در جمع‌بندی می‌توان‬ ‫گف��ت‪ :‬باالی ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬درصد آیین‌نامه‌ها نیز‬ ‫تطابق ش��رعی و قانونی دارد‪.‬اما مرحله مهم‬ ‫مرحل��ه اجرا و فرآیند عملیاتی کردن اس��ت‬ ‫که ما با پدیده‌های مختلفی مواجه هس��تیم‪.‬‬ ‫از جمل��ه تن��وع بانک‌ه��ا و موسس��ات مالی‬ ‫و اعتب��اری که همه آنها به یک ش��کل عمل‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬برخی از قرارداد‌ها به گونه‌ای است‬ ‫که در همه بانک‌ها و موسسات مالی به صورت‬ ‫صحیح اجرا می‌شود و برخی از قرارداد‌ها نیز‬ ‫به شکل صوری در بیشتر بانک‌ها و موسسات‬ ‫عمل می‌ش��ود‪ .‬باید توجه کرد که هر صوری‬ ‫بودنی ب��ه معنی ربوی بودن نیس��ت‪ ،‬گاهی‬ ‫مواقع قراردادی باطل می‌ش��ود و سودش هم‬ ‫ش��رعی نیست اما ربا نیس��ت‪ .‬یکی از عوامل‬ ‫اصل��ی صوری ش��دن قرارداد‌ه��ا ضعف‌های‬ ‫آیین‌نامه‌هایی اس��ت که بان��ک مرکزی ابالغ‬ ‫می‌کند‪ .‬ب��رای مثال مطاب��ق آیین‌نامه بانک‬ ‫مرکزی برای فروش اقساطی‪ ،‬بانک‌ها فقط در‬ ‫چند مورد می‌توانند از فروش اقساطی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬پس گاهی مواقع عامل صوری ش��دن‬ ‫محدودیت آیین‌نامه است‪.‬‬

‫ديدگاه اقتصادي‬ ‫افق اقتصادی روشن است‬ ‫حیدر مستخدمین حسینی ‪ .‬اقتصاددان‬

‫رویداده��ای اقتصادی‬ ‫پ��س از تواف��ق ژن��و‬ ‫می‌توان��د منجر به باز‬ ‫ش��دن فضای فعالیت‬ ‫بیشتر برای بانک‌های‬ ‫تحریم نشده‪ ،‬صنعت‬ ‫پتروش��یمی و خودروس��ازی باش��د‪ .‬به‌نظر‬ ‫می‌رس��د فض��ای اقتص��ادی پ��س از اجرای‬ ‫توافقات حداقل نسبت به شرایط کنونی بهتر‬ ‫باشد‪.‬همچنین پیش‌بینی می‌شود بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی بتوانند برای افزایش سطح تولید و‬ ‫اش��تغال برنامه‌ریزی کرده و در نهایت شاهد‬ ‫افزایش عرضه کاال و خدمات باشیم‪ .‬از طرف‬ ‫دیگ��ر این رویداد در می��ان مدت می‌تواند به‬ ‫تثبیت تدریجی قیمت‌ها و حتی در دوره‌های‬ ‫بع��د با بهبود ش��رایط در حوزه‌های مختلف‪،‬‬ ‫منجر به کاه��ش قیمت برخی اقالم مصرفی‬ ‫شود‪ .‬به نظر من در این توافق تحولی در نظام‬ ‫بانکی به وج��ود نمی‌آید‪ ،‬اما بانک‌هایی که از‬ ‫ابتدا مورد تحریم قرار نگرفته و به س��وئیفت‬ ‫متصل هس��تند‪ ،‬می‌توانند این خدمات را به‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی ارائه کنند‪.‬‬

‫پژوهش‬ ‫درآمد مالیاتی را کاهش دهید‬

‫اقتصاد روی پای آدم‌ها می‌ایستد‬ ‫ارزش افزوده ذهن‪ ،‬بیشتر از منابع‬

‫احمد راضی‬

‫«پ��ل داگالس» اقتصاددان آمریكایی‬ ‫در س��ال ‪ 1928‬رابط��ه ای ریاض��ی بین‬ ‫تولید‪ ،‬نیروی انس��انی و س��رمایه تعریف‬ ‫كرد ك��ه به تاب��ع تولی��د كاب‪-‬داگالس‬ ‫معروف است‪ .‬او با استفاده از بررسی‌های‬ ‫اولی��ه «چارلز‪.‬دبلی��و‪.‬كاب»‪ ،‬محص��ول‬ ‫صنای��ع مختلف را تابع��ی از نیروی كار و‬ ‫سرمایه نشان‌داد‪.‬سال‌ها بعد‪ ،‬کارشناسان‬ ‫نظریه‌ه��ای جدی��دی درباره تاب��ع تولید‬ ‫کاب– داگالس ارائه کردند‪.‬به اعتقاد آنها‪،‬‬ ‫به‌دلیل اینکه پیشرفت‌های حوزه فناوری‬ ‫و صنایع «های‌تک» نتیجه تالش نیروی‬ ‫کار متخصص اس��ت‪ ،‬در نتیجه «انسان»‬ ‫ع�لاوه ب��ر اینکه نی��روی کار محس��وب‬ ‫می‌شود‪ ،‬یک سرمایه ارزشمند نیز است‪.‬‬ ‫به‌همین دلیل در کش��ورهای توسعه‬ ‫یافت��ه‪ ،‬نیروی انس��انی متخصص س��هم‬ ‫ی و سرمایه‬ ‫زیادی در محاسبه ارزش دارای ‌‬ ‫بنگاه‌ه��ا دارن��د به‌گونه‌ای که ب��ه گفته‬ ‫حس��ین راغف��ر‪ ،‬اقتص��اددان‪ ،‬ارزش یک‬ ‫نیروی کار دارای مدرک دکترا در کشوری‬ ‫مثل کانادا‪ ،‬یک ونیم میلیون دالر برآورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ام��ا به‌راس��تی وضعیت کش��ور ما در‬ ‫شاخص س��رمایه نیروی انس��انی چگونه‬ ‫اس��ت و چه افق اقتصادی و توسعه‌ای را‬ ‫می‌توان براساس رشد جمعیتی کشور در‬ ‫آینده ترسیم کرد؟‬ ‫هشدار‬ ‫سازمان ملل متحد در گزارشی اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ :‬اگ��ر روند جمعیت��ی ایران‬ ‫به‌همین ش��کل ادامه یابد‪ ،‬در ‪ 80‬س��ال‬ ‫آینده‪ ،‬جمعی��ت ‪ 31‬میلیون��ی را تجربه‬ ‫خواهد کرد‪.‬نکت��ه تامل برانگیز اینکه ‪47‬‬ ‫درصد از ای��ن جمعیت را افراد س��المند‬ ‫ب��االی ‪ 60‬س��ال ک��ه ت��وان کار ندارند‪،‬‬ ‫تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫براساس گزارش س��ازمان ملل متحد‬

‫که مش��روح آن را در نم��ودار می‌بینید‪،‬‬ ‫ای��ران در حال حاضر جزو ‪ 10‬کش��وری‬ ‫اس��ت که به‌سرعت به‌س��مت کهن سالی‬ ‫حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫اما آیا این مس��ئله می‌تواند تهدیدی‬ ‫برای ما محسوب شود؟‬ ‫« زبیگنو برژینس��کی» سیاس��تمدار‬ ‫کهنه‌کار آمریکایی در مصاحب ‌ه با روزنامه‬ ‫«وال استریت ژورنال» پاسخ وحشتناکی‬ ‫به این پرس��ش داده است؛ «از فکر کردن‬ ‫به حمله علیه تاسیس��ات هسته‌ای ایران‬ ‫اجتن��اب کنید و گفت وگوه��ا با تهران را‬ ‫حف��ظ کنید‪.‬باالتر از همه ب��ازی طوالنی‬ ‫مدتی را انجام دهید چون زمان‪ ،‬آمارهای‬ ‫جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع این‬ ‫کشور نیست‪».‬‬ ‫اقتصاد مبتنی بر مغز افزار‬ ‫حس��ین راغفر استاد دانشگاه الزهرا از‬ ‫منظر اقتصادی به بررسی روند جمعیتی‬ ‫ایران می‌پردازد‪.‬‬ ‫وی در گف��ت وگو ب��ا «اقتصاد برتر»‬ ‫یکی از مولفه‌های اصل��ی تولید و اقتصاد‬ ‫دانش‌بنیان را نیروی انسانی معرفی کرده‬ ‫و می‌گوی��د‪ :‬امروز نیروی کار ماهر تبدیل‬ ‫به یک سرمایه ارزش��مند شده است‪.‬این‬ ‫انس��ان‌ها هس��تند که دانش و علم تولید‬ ‫و به دنبال آن ارزش افزوده بیش��تر ایجاد‬ ‫می‌کنند نه منابع طبیعی مثل نفت‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه‬ ‫آیا می‌ت��وان رابط��ه‌ای بی��ن جمعیت و‬ ‫رش��د اقتصادی برقرار کرد‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته مانند آمریکا و کان��ادا را مثال‬ ‫زده و می‌افزاید‪ :‬با وجود اینکه نرخ رش��د‬ ‫جمعیتی این کش��ورها منفی اس��ت اما‬ ‫آنها برای جذب س��رمایه ارزشمند نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬دروازه‌ه��ای خ��ود را ب��از کرده‬ ‫و نخب��گان را ب��رای ایج��اد ارزش افزوده‬ ‫مبتنی ب��ر مغز اف��زار‪ ،‬ج��ذب می‌کنند‪.‬‬

‫رئی��س اتحادیه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان ط�لا‪ ،‬جواهر‪ ،‬نقره و‬ ‫سنگ های قیمتی ایران گفت‪ :‬عیار‬ ‫طال باید تنوع یابد ت��ا مردم با توان‬ ‫مالی متفاوت بتوانند خرید کنند‪.‬‬ ‫عب��اداهلل محمدول��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید به مردم اجازه داد با قدرت های‬ ‫خرید متفاوت بتوانند مصنوعات طال‬ ‫را با عیارهای ‪ 14 ،9‬و ‪ 18‬خریداری‬ ‫کنند‪.‬ام��روز اگر فقط ب��ه یک عیار‬ ‫تاکی��د کنیم‪ ،‬در واق��ع قدرت خرید‬ ‫مردم را از آنها س��لب کرده ایم‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬زمانی طال گرم��ی ‪ 10‬هزار‬ ‫تومان بود که بخش وسیعی از مردم‬ ‫می توانس��تند آن را خریداری کنند‬

‫اما اکنون ک��ه طال گرمی حدود ‪90‬‬ ‫هزار تومان اس��ت بس��یاری از افراد‬ ‫جامعه نمی توانند طال بخرند‪.‬‬ ‫محمدول��ی گف��ت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنونی تولیدکنن��دگان طال درصدد‬ ‫هس��تند زیور آالتی تولید کنند که‬ ‫برای خانوارها مقرون به صرفه باشد‪.‬‬ ‫دیگر زمان آن که النگویی با ‪ 50‬گرم‬ ‫وزن ساخته شود‪ ،‬گذشته است‪.‬‬ ‫به گفته وی هم اکنون بس��یاری‬ ‫از کش��ورها نظی��ر ترکی��ه و ایتالیا‬ ‫طالهایی با عیاره��ای مختلف تهیه‬ ‫می کنند تا همه افراد جامعه بتوانند‬ ‫خریدار مصنوعات طال باشند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به وضعیت بازار طال در چند‬ ‫ماه گذشته گفت‪ :‬هم اکنون شرایط‬ ‫به لح��اظ روانی بهتر ش��ده اس��ت‬ ‫و از افزای��ش ب��ی روی��ه قیمت طال‬ ‫خبری نیس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫م��ردم رغب��ت بیش��تری ب��ه خرید‬ ‫طال دارند‪.‬‬

‫اگر هدفگ�ذاری‬ ‫کش�ور رس�یدن‬ ‫به جمعیت ‪ 150‬میلیونی‬ ‫اس�ت‪ ،‬بای�د مس�ئوالن‬ ‫استراتژی رسیدن به این‬ ‫هدف را تدوین کنند‪.‬برای‬ ‫رسیدن به این جمعیت با‬ ‫س�طح رفاه امروزی الزم‬ ‫اس�ت رش�د اقتص�ادی‬ ‫کشور به ‪ 4‬درصد برسد‬ ‫در زم��ان دول��ت نهم یکی از مس��ئوالن‬ ‫کانادای��ی اعالم کرد ک��ه ارزش اقتصادی‬ ‫نخب��گان ایرانی که در ش��رکت‌های این‬ ‫کشور مش��غول به کار هس��تند‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 30‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬حال این پرسش‬ ‫مطح اس��ت که کاهش جمعیت چه اثری‬ ‫در اقتصاد خواهد داشت؟‬ ‫رابطه متقاب�ل رش�د اقتصادی و‬ ‫جمعیت‬ ‫استاد دانش��گاه الزهرا می‌گوید‪ :‬توابع‬ ‫تولید سنتی‪ ،‬مفهومی به‌نام بازدهی نزولی‬ ‫در مقی��اس را مط��رح می‌ک��رد که برای‬ ‫افزایش هر واح��د تولیدی باید نهاده‌ها یا‬ ‫نی��روی کار را افزایش داد اما اش��کال آن‬ ‫این بود که پس از رد شدن از مرحله‌ای‪ ،‬با‬ ‫افزوده شدن نهاده‌ها‪ ،‬تولید کمتر می‌شد‪.‬‬ ‫در اقتصادهای پیش��رفته‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫متخصص این مش��کل را حل کرده است‪.‬‬ ‫امروز عامل انسانی با دانش خود‪ ،‬بازدهی‬ ‫صع��ودی و ارزش اف��زوده مضاعف ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫راغف��ر ب��ا اب��راز تاس��ف از ادام��ه‬ ‫سیاس��ت‌‌گذاری‌های نادرس��ت کنت��رل‬

‫جمعیت پس از ده��ه ‪ 70‬می‌گوید‪ :‬پس‬ ‫از موفقی��ت در کنترل انفج��ار جمعیتی‬ ‫ده��ه ‪ ،60‬دولت‌ه��ا به‌دلی��ل اینک��ه در‬ ‫تامین پایین‌ترین س��طح خدمات عمومی‬ ‫و رفاه درمانده بودند‪ ،‬بازهم ش��عار فرزند‬ ‫کمتر‪ ،‬زندگی بهتر س��رمی‌دادند در حالی‬ ‫که می بایس��ت چاره‌ای برای رفع مشکل‬ ‫اقتصاد و افزایش رفاه مردم می‌کردند‪.‬‬ ‫وی به اثر متقابل نرخ رش��د جمعیت‬ ‫و رش��د اقتصاد اش��اره کرده و می افزاید‪:‬‬ ‫اگر هدفگذاری کشور رسیدن به جمعیت‬ ‫‪ 150‬میلیون��ی اس��ت‪ ،‬بای��د مس��ئوالن‬ ‫اس��تراتژی رسیدن به این هدف را تدوین‬ ‫کنند‪.‬ب��رای رس��یدن ب��ه ای��ن جمعیت‬ ‫با س��طح رفاه امروزی الزم اس��ت رش��د‬ ‫اقتصادی کشور به ‪ 4‬درصد برسد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می‌کن��د‪ :‬اگ��ر خواه��ان‬ ‫رفاه بیش��تر و ایجاد انگی��زه برای افزایش‬ ‫جمعیت هس��تیم باید نرخ رشد اقتصادی‬ ‫کش��ور را ب��ه ‪ 12‬درص��د برس��انیم که‬ ‫متاسفانه در س��ال‌های گذشته این رشد‬ ‫محقق نش��ده اس��ت‪ .‬اما آیا می‌توان هم‬ ‫نیازهای جمعیت روب��ه ازدیاد را تامین و‬ ‫هم رش��د اقتصادی باال را همزمان تجربه‬ ‫کرد؟‬ ‫کلید قفل در بهره‌وری است‬ ‫راغفر به منتق��دان افزایش جمعیت‬ ‫پاسخ می‌دهد که بله‪ .‬او به دستاوردهای‬ ‫اقتص��ادی چی��ن و نرخ‌ رش��د اقتصادی‬ ‫دو رقم��ی اژده��ای زرد در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته اش��اره کرده و می‌گوید‪ :‬دولت‬ ‫چین با تمرکز ب��ر صنایع با فناوری باال‪،‬‬ ‫افزایش به��ره‌وری و تولید صنایع غذایی‬ ‫به روش زیس��ت فناوری توانس��ته است‬ ‫نیازهای غذای��ی جمعیت ‪ 1/3‬میلیاردی‬ ‫خود را تامین کن��د همچنین به دومین‬ ‫ق��درت برتر اقتصادی جه��ان نیز تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬

‫یارانه تورم زاست ولی قطع آن داستان می شود !‬

‫مسعود نیلی‬

‫*‬

‫دول��ت در هدفمن��دی یارانه‌ها در‬ ‫حالی هر ماه��ه ‪ 3500‬میلیارد تومان‬ ‫بابت یارانه نقدی پرداخت می کند که‬ ‫فق��ط ‪ 1800‬میلیارد تومان آن از آزاد‬ ‫کردن قیم��ت حامل‌های انرژی تامین‬ ‫می‌شود‪.‬پرسش اینجاست که بقیه آن‬ ‫چطور تامین شده است؟ دولت تاکنون‬ ‫‪ 5700‬میلیارد تومان از بانک مرکزی‬ ‫استقراض کرده که با افزوده شدن آن‬ ‫به پای��ه پولی در ایجاد تورم موثر بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو ادام��ه این روند تورم‬ ‫را تش��دید می‌کند‪ .‬اگر دولت تصمیم‬ ‫بگی��رد یارانه ع��ده‌ای را قطع کند نیز‬

‫‪3‬‬

‫رهبران سیاس��ی در اج�لاس داووس‪،‬‬ ‫در ح��ال معرفی ایران ب��ه عنوان یک‬ ‫فرصت س��رمایه گذاری برجسته است‪.‬‬ ‫آنها قطعا مایلند نگاهی به اقتصاد ایران‬ ‫بیندازند‪.‬‬

‫هشدار «اقتصاد برتر» نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به سرمایه انسانی‬

‫طالی ‪ 9‬عیار می آید‬ ‫مرک��ز پژوهش‌های مجلس در گزارش��ی‬ ‫با اع�لام اینکه ‪ 16‬درص��د از درآم��د مالیاتی‬ ‫پیش‌بینی شده در الیحه بودجه محقق شدنی‬ ‫نیست خواهان کاهش درآمد مالیاتی شد‪.‬‬ ‫براساس بررسی کارشناسانه دفتر مطالعات‬ ‫برنام��ه و بودجه مرکز پژوه��ش های مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ۱۶ ،‬درصد از درآمدهای مالیاتی‬ ‫در الیحه بودجه ‪ ۹۳‬بیش برآورد بوده و رشد ‪۵۸‬‬ ‫درصدی نسبت به عملکرد امسال دارد‪.‬پیشنهاد‬ ‫می‌ش��ود که رق��م مالیاتی در الیح��ه بودجه‬ ‫س��ال ‪ 1393‬از ‪660‬هزارو‪972‬میلیارد ریال به‬ ‫‪569‬هزارو‪214‬میلیاردریالکاهشیابد‪.‬‬ ‫ش��واهد موجود حاکی از آن است که عدم‬ ‫تحقق‪ 13‬درصدی ارقام مصوب مالیاتی در قانون‬ ‫بودجه سال ‪ 1391‬به حدود ‪ 25‬درصد در سال‬ ‫‪ 1392‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دلیلاصلیاینرخدادریشهدرتحققنیافتن‬ ‫مالیات‌های اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات‬ ‫است که بیشتر ناشی از تحریم و تشدید فشار بر‬ ‫بخش های تولیدی (به دلیل کمبود نقدینگی‪،‬‬ ‫کاهش واردات مواد واس��طه ای و س��رمایه ای‪،‬‬ ‫افزایش نرخ ارز و‪ ) ...‬بوده است‪.‬‬

‫توانسته در س��طح روابط عمومی یک‬ ‫موفقیت آشکار به دست آورد‪.‬‬ ‫فارین پالیس��ی طی گزارش��ی از این‬ ‫سفر نوش��ت‪ :‬حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس‬ ‫جمه��وری ای��ران در جم��ع تج��ار و‬

‫اقتصاد‬

‫خود داستانی اس��ت‪ .‬این که آیا واقعا‬ ‫شناسایی اقش��ار تا چه اندازه واقعی و‬ ‫درس��ت و تا چه اندازه ب��ا خطا همراه‬ ‫است موضوع مهمی خواهد بود‪ .‬دولت‬ ‫بای��د به مردم بگوید ک��ه اگر تا دیروز‬ ‫با افزایش قیم��ت ‪ 60‬درصدی مواجه‬ ‫بودید من کاری کردم که این افزایش‬ ‫به ‪ 40‬درصد رسیده است‪ .‬نسخه تورم‬ ‫مش��خص اس��ت اما اجرای آن سخت‪.‬‬ ‫در م��ورد رکود‪ ،‬نس��خه دادن بس��یار‬ ‫سخت‌تر اس��ت چون رکود موجود در‬ ‫کش��ور از نوع غیر متعارف است تورم‬ ‫از نوع متعارف با علل آن نیز مشخص‬ ‫است اما رکود از جنس رکودی نیست‬ ‫که اقتصاد آمریکا و اروپا در س��ال‌های‬ ‫‪ 2008‬ت��ا ‪ 2009‬ب��ا آن مواجه بودند‪.‬‬ ‫دراین ش��رایط تبیین درست مسائل‬ ‫برای مردم‪ ،‬همچنی��ن برقراری نوعی‬ ‫آت��ش بس با گروه‌ه��ای مختلف برای‬ ‫حل مشکالت کشور ضروری است‪.‬‬ ‫*مشاوراقتصادیرئیسجمهوری‬

‫خبر‬

‫در کنار دریافت ‪ISO‬سنجش رضایت مشتری‬

‫پاسارگاد‌ «تندیس سیمین» گرفت‬ ‫بان��ک پاس��ارگا ‌د موفق‬ ‫ی ب��ه عمل‬ ‫ش��د طب��ق ارزیاب ‌‬ ‫آمده توس��ط کمیت��ه داوری‪،‬‬ ‫در چهارمین دوره جایزه ملی‬ ‫مدیریت مالی ایران و هفتمین‬ ‫کنفرانس حسابداران و مدیران‬ ‫مالی به باالترین سطح جایزه یعنی «تندیس سیمین» دست یابد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این خبر در این مراسم که با عنوان یادواره استاد فرهیخته‪،‬‬ ‫دکتر غالمرضا اس�لامی بیدگلی برپا شد بانک‌پاسارگاد با توجه به عملکرد‬ ‫مطلوب و شایسته خود در حوزه‌های مدیریت مالی‪ ،‬شفافیت مالی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و ‪ .. .‬حائز کسب امتیاز الزم شده و این موفقیت چشمگیر را در کارنامه خود‬ ‫به ثبت رساند‪.‬‬ ‫باالترین ‪ISO‬سنجش رضایت مشتری‬ ‫همچنین روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد برای سومین بار‪ ،‬موفق به دریافت‬ ‫اس��تاندارد ‪ ISO 10004:2012‬در زمینه سنجش رضایتمندی مشتریان‬ ‫ش��د‪ .‬پس از انجام ممیزی‌های الزم توسط شرکت ‪ ACS‬انگلستان‪ ،‬بانک‬ ‫پاس��ارگاد موفق شد اس��تاندارد ‪ ISO 10004:2012‬را برای سومین دوره‬ ‫متوالی از آن خود کند‪ .‬انجام اقدامات مؤثر در خصوص جلب رضایتمندی‬ ‫مشتریان و سنجش آن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش اثربخشی‪،‬‬ ‫از ضرورت های کسب این ‪ ISO‬است‪ .‬مسئوالن این بانک می گویند‪ :‬تفکر‬ ‫حاکم بر بانک پاسارگاد پیام «مشتری ذات بانک است» را سرلوحه قرار داده‬ ‫و از شعار« حق با مشتری است» عبور کرده است‪.‬‬

‫پرداخت غیرقانونی دولت به هما‬ ‫دیوان محاس��بات مجلس‬ ‫در گ��زارش تفری��غ بودج��ه‬ ‫‪ ۹۱‬از پرداخ��ت غیرقانون��ی‬ ‫‪ ۳۳۰‬میلی��ون دالری ب��ه‬ ‫ش��رکت هواپیمایی ایران ایر‬ ‫بابت خری��د هواپیما از محل‬ ‫صندوق توسعه ملی در سال‬ ‫گذش��ته خبر داد‪ .‬در ج��زء ‪ 5‬بند ‪ 5‬قانون بودجه س��ال ‪ 91‬آمده بود‪،‬‬ ‫پنج درصد از منابع صندوق توس��عه ملی برای خرید هواپیما به‌ صورت‬ ‫تس��هیالت ارزی با اقساط حداقل ‪ 10‬ساله برای شرکت های هواپیمایی‬ ‫غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص یابد که بر اساس‬ ‫گزارش دیوان محاس��بات‪ ،‬دولت در اجرای این بند مرتکب تخلف شده‬ ‫است‪.‬‬

‫یک ثانیه تبلیغات تلویزیون چند؟‬

‫دیوان محاسبات مجلس‬ ‫در گ��زارش تفری��غ بودجه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بر اس��اس جدول‬ ‫قیم��ت پایه پخش آگهی در‬ ‫صدا و سیما در سالهای ‪۹۰‬‬ ‫و ‪ ،۹۱‬یک ثانیه تبلیغات در‬ ‫تلویزی��ون برای تولید ملی در باالتری��ن رکورد‪ ۶۷۵ ،‬هزار تومان بوده‬ ‫است‪.‬س��ازمان صدا و س��یمای جمهوری اس�لامی ایران موظف است‬ ‫از مح��ل منابع داخلی نس��بت به تهیه برنامه‌ه��ای ویژه و عمومی در‬ ‫جهت فرهنگ‌س��ازی مصرف کاالی تولید داخلی حمایت از سرمایه و‬ ‫اش��تغال‪ ،‬اقدامات الزم معمول نماید و ن��رخ تبلیغات موضوع این بند‬ ‫در س��ازمان صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران را نسبت به سال‬ ‫‪ 1390‬افزایش ندهد‪.‬این در حالی اس��ت که بر اس��اس گزارش جدید‬ ‫دیوان محاس��بات مجلس‪ ،‬باوجود پیگیری‌ها و مکاتبات انجام ش��ده‪،‬‬ ‫س��ازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران اطالعاتی در خصوص‬ ‫برنامه‌های ویژه برای ترویج فرهنگ مصرف کاالهای تولید داخل ارائه‬ ‫نکرده است‪.‬‬

‫تاالر شيشه‌اي‬

‫هفته قرمز بورس‬ ‫بازار سرمایه هفته گذشته‬ ‫را ب��ا اوج ریزش ش��اخص کل‬ ‫س��پری نمود‪ .‬س��قوط ‪3550‬‬ ‫واح��دی ش��اخص کل را طی‬ ‫ی��ک هفته می ت��وان کابوس‬ ‫دانس��ت‪ .‬هر چند افت و خيز‪،‬‬ ‫ذات بازار سرمايه و به مثابه دم و بازدم تنفسي براي پيكره بورس است‪ ،‬اما‬ ‫به اعتقاد برخي تحليلگران‪ ،‬بيش از آنکه حجم ریزش شاخص نگران کننده‬ ‫باشد‪ ،‬اين روزها شدت و شیب تند ریزش بازار است كه موجب بی اعتمادی‬ ‫اهالي بازار شده است‪ .‬از نگاه رسانه اي ‪ ،‬ريشه يابي دقيق و تحلیل چرايي‬ ‫و چگونگي این اتفاقات بسیار حائز اهمیت خواهد بود و اقتصاد برتر اعتقاد‬ ‫راس��خ دارد كه اي��ن مهم را فراموش نكند‪ .‬برخی کارشناس��ان‪ ،‬مهمترین‬ ‫عامل سقوط بورس را به نوعی مرتبط با اخبار ضد و نقیض قیمت خوراک‬ ‫پتروشیمی ها می دانند‪ .‬برخی نیز تصویب نرخ ‪30‬درصدی بهره مالکانه را‬ ‫دلیل افت ش��اخص بورس اعالم کرده اند‪ .‬ش��ایعاتی هم در بورس مبنی بر‬ ‫برکناری رئیس س��ازمان بورس از هفته گذشته‪ ،‬مطرح شده است‪ .‬عده اي‬ ‫از تحليلگ��ران نيز اتفاقات اخير بورس را بي ارتباط با تصميمات بودجه اي‬ ‫در مجلس نمي دانند‪ .‬گروه ديگر معتقدند كه بورس ما بيش��تر تحت تاثير‬ ‫خبرهاس��ت تا اتفاقات واقعي كه به وقوع مي پيون��دد‪ .‬صرف نظر از موارد‬ ‫فوق‪ ،‬همچنان اعتقاد داريم كه در حال حاضر با توجه به قرار داش��تن اکثر‬ ‫نمادها در سطوح حمایتی و جذاب برای خرید‪ ،‬دوری از معامالت هیجانی‬ ‫و تامل بیش��تر در نقاط خرید و فروش‪ ،‬خرید س��هام بنیادی با ‪ pe‬پایین‪،‬‬ ‫قطعاً در میان مدت با س��ودآوری همراه خواهد بود‪ .‬در مجموع با توجه به‬ ‫اصالح مناسب گروه ساختمانی‪ ،‬اين گروه مستعد برگشت قیمتی می باشند‪.‬‬ ‫گروه بانکی‪ ،‬آی تی و سیمانی کم ریسک و گروه خودرویی و قطعه سازان‬ ‫و پتروشیمی (بخصوص خوراک مایع ها) پرریسک اما به نسبت با پتانسیل‬ ‫بیشتری برای صعود ارزیابی می شوند‪.‬‬


‫صنعت و معدن‬

‫‪4‬‬

‫سال اول شماره ‪ 6‬دو شنبه ‪ 7‬بهمن ‪1392‬‬

‫سید‌محمدعلی سید‌ابریشمی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در تالش است تا بخشی از مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده را در اختیار شرکت‌های خدماتی‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی قرار ده��د‪ .‬به گفته وی‪،‬‬

‫تخصیص‬ ‫بخشی از مالیات‬ ‫به شهرک‌های صنعتی‬ ‫تريبون بخش خصوصی‬

‫برای پرداخت بدهی ‪ 2‬سال فرصت دهید‬

‫رضا علیخانزاده ‪ .‬رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون‬

‫در حال حاضر موجودیت بنگاه‌های تولیدی به شدت‬ ‫به مخاطره افتاده اس��ت به نحوی که در س��ال‌های اخیر‬ ‫علیرغم مش��کالت اقتصادی که خود در ایجاد آن نقشی‬ ‫نداشته‌اند با بدهی‌های معوق بانکی روبه رو شده‌اند‪.‬‬ ‫بنگاه‌های تولیدی به عنوان سربازان خط مقدم جبهه‬ ‫اقتصادی در جهت حفظ اش��تغال و تولید ملی حرکت‬ ‫کرده است و رسالت خطیر خود را به انجام رسانده‌اند‬ ‫ولی به دالیل موجهی‪ ،‬نتوانس��ته‌اند بدهی خود را در موعد مقرر به بانک‌ها‬ ‫پرداخت کنند و عدم پرداخت به موقع تسهیالت بانکی به معوق شدن بدهی آنها‬ ‫منجر ش��ده است‪.‬براس��اس آمارها‪ ،‬میزان معوقات بانکی حدود ‪ 75‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت که از این میزان تنها ‪ 14.5‬درصد مربوط به تولید است‪ ،‬البته سهم‬ ‫بنگاه‌های فعال تولیدی از این مقدار بسیار کمتر و سهم بنگاه‌های تولیدی فعال‬ ‫کوچک و متوسط نیز بسیار کوچکتر است و آمار دقیقی از آن در دست نیست‪.‬‬ ‫همین بنگاه‌ها که در ش��رایط س��خت تالش کرده تا با حفظ بنگاه خود‪ ،‬به‬ ‫تولید و اشتغال دست پیدا کنند امروز از بیشتر امکانات محروم هستند به نحوی‬ ‫که از داشتن دسته چک که ابزار اولیه و مهم یک بنگاه تولیدی به شمار می رود‬ ‫و همچنین امکان اخذ هرگونه تس��هیالت بانکی با وجود کاهش ارزش پول ملی‬ ‫محروم شده اند‪.‬با توجه به نکات ذکر شده‪ ،‬پیشنهاد می شود‪ ،‬سیستم بانکی کشور‬ ‫حداکثر به مدت دو سال‪ ،‬معوقات بنگاه‌های تولیدی فعال را به تعویق بیندازد تا‬ ‫فعالیت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط دوباره احیا شود‪.‬‬

‫تک خبر‬

‫ايران در جمع‬ ‫غول های استخراج نیترات‬ ‫معاونسازمانزمينشناسيواکتشافاتمعدنيکشورگفت‪:‬کشفنخستينذخيره‬ ‫معدني نيترات در استان کهگيلويه و بويراحمد موجب شد که ايران در آينده به جمع‬ ‫کشورهاي آمريکا‪ ،‬چين و شيلي به عنوان استخراج کنندگان اين ماده معدني بپيوندد‪ .‬‬ ‫بهروز برنا گفت‪ :‬معدن نيترات اس��تان مذکور در منطقه ليراب واقع اس��ت و حجم‬ ‫اي��ن ذخيره ‪ 605‬هزار ت��ن و عيار آن ‪ 8.1‬درصد و به زودي اکتش��افات عمقي در‬ ‫اين محدوده‪ ،‬پس از صدور گواهي کشف‪ ،‬بهره‌برداري و توليد نيترات آغاز مي‌شود‪ .‬‬ ‫نيترات ماده معدني مهمي اس��ت که در حوزه‌هاي مختلفي از جمله صنعت نفت و‬ ‫گاز‪ ،‬پااليش��گاه‌ها‪ ،‬صنايع داروسازي و دستگاه‌هاي سرمايشي و تهويه مطبوع مورد‬ ‫استفاده قرار مي گيرد‪ .‬‬

‫هدف م��ا در دولت‪ ‬در خصوص ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی ایج��اد زیرس��اخت‌ها و زمین��ه‬ ‫سرمایه‌گذاری برای واحدها به خصوص صنایع‬ ‫کوچ��ک اس��ت و امیدواریم برای ش��هرک‌ها‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم برای توسعه فراهم شود‪.‬‬

‫گزارش «اقتصاد برتر» از تسهیالت و عوارض حوزه معدن‬

‫تشویق و تنبیه همزمان معدنکاران‬

‫مدیرعامل ش��هرک های صنعت��ی اضافه کرد‪:‬‬ ‫یکی از مشکالت شهرک‌های صنعتی در کشور‬ ‫کمب��ود آب و معضل بع��دی‪ ،‬برق این صنایع‬ ‫اس��ت که ب��ا توجه به مصرف برق ب��اال نیاز به‬ ‫پست برق وجود دارد که هزینه آن زیاد است‪.‬‬

‫خبرها‬ ‫تسهيالت مكانيزاسيون فقط‬ ‫برای كشاورزان‬

‫داود ربیعی‬

‫در هفته ای که گذشت‪ ،‬دو خبر تاثیر گذار در‬ ‫حوزه معادن‪ ،‬توانست با واکنش های متفاوتی روبه رو‬ ‫ش��ود‪.‬دوخبر‪ ،‬دو پارادوک��س و دو واکنش مختلف‪.‬‬ ‫داستان از آنجا شروع شد که بر اساس توافق‬ ‫سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬خانه‬ ‫معدن ایران و نظام بانکداری کشور‪،‬‬ ‫مقرر شد که تسهیالت ویژه ای‬ ‫ب��رای خرید و تامین ماش��ین‬ ‫آالت معدنی ب��ه اهالی معدن‬ ‫اختصاص یابد اما خبر دوم که‬ ‫به فاصله چند روز پس از انتشار‬ ‫ارائهتسهیالتمنتشرشد‪،‬بهگفتهمعدنکاران‪،‬‬ ‫توانست شیرینی خبر نخست را در کام فعاالن‬ ‫معدنی ها تلخ کند‪.‬بر اساس نظر نمایندگان مجلس‬ ‫و طرحی که در کمیس��یون تلفیق مجلس شورای‬ ‫اسالمی مطرح ش��د‪ ،‬عوارض معادن سنگ آهن به‬ ‫‪ 30‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫معدن‪ ،‬یار مهربان دوران تحریم‬ ‫آنچه در این می��ان‪ ،‬می تواند مورد توجه قرار‬ ‫گی��رد‪ ،‬تفاوت دیدگاه ه��ای بخش خصوصی‪،‬‬ ‫دولت و مجلس نس��بت به معادن کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬معادنی که در سال های تحریم‪،‬‬ ‫توانس��تند راه گری��ز اقتصاد کش��ور از‬ ‫بحران های اقتصادی باش��ند‪.‬بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬معدن را تنه��ا راه فرار‬ ‫کش��ور از اقتصاد نفتی می داند‬ ‫و کاهش مالیات و مشوق های‬ ‫صادراتی را حق مس��لم فعاالن‬ ‫اقتصادی بخش خصوصی می داند‪ ،‬از سویی دولت‪،‬‬ ‫معادن کشور اعم از خصوصی و دولتی را بزرگ ترین‬ ‫تکیه گاه خ��ود در تامین نیازش قلمداد می کند و‬ ‫پرداخت عوارض و تعرف��ه های صادراتی را تنها به‬ ‫عنوان راهی در جهت کنترل خام فروشی می داند‬ ‫اما مجلس‪ ،‬به عنوان نمایندگان ملت در بهارستان‪،‬‬ ‫تفاوتی میان فعاالن اقتصادی معدنی و غیر معدنی‬

‫قائل نمی شود‪.‬نمایندگان‪ ،‬پرداخت مالیات و عوارض‬ ‫و تبعیت از قوانین را تنها شرط ادامه حیات فعاالن‬ ‫اقتصادی می دانند‪.‬‬ ‫عوارض صادراتی‪ ،‬فضای س�رمایه گذاری‬ ‫معدنی را ناامن می کند‬ ‫محمدرضابهرامن‪،‬نایبرئیسخانهمعدنایران‪،‬‬ ‫که همواره یار ثابت بخش خصوصی معدن در میان‬ ‫دولت��ی ها بوده اس��ت‪ ،‬در این خصوص به خبرنگار‬ ‫«اقتص��اد برتر» گفت‪ :‬بحث ع��وارض که این روزها‬ ‫از آن سخن گفته می ش��ود‪ ،‬در تمامی حوزه های‬ ‫معدن‪ ،‬عمومیت ندارد و تنها در مورد معادن سنگ‬ ‫آهن‪ ،‬بیان شده است‪ ،‬اما باید به این نکته توجه شود‬ ‫که تصویب تعرفه و عوارض صادراتی‪ ،‬تنها به ناامن‬ ‫کردن فضای سرمایه گذاری در حوزه معدن منجر‬ ‫می شود‪ ،‬چرا که درصد بسیاری از معادن سنگ آهن‬ ‫با سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی اداره می شود‬ ‫و فرار سرمایه در دوره کنونی نمی تواند به سود کشور‬ ‫تمام شود‪.‬‬ ‫ازارائهتسهیالتمتشکریم‬ ‫وی در ادامه صحبت های خود در خصوص‬ ‫ارائ��ه تس��هیالت ب��ه معدنکاران س��خن گفت‬ ‫و اف��زود‪ :‬ارائه تس��هیالت را می ت��وان یکی از‬ ‫بهترین کارهای صورت گرفته در س��ال جاری‬ ‫دانس��ت‪ ،‬چ��را که در ش��رایط س��خت تحریم‪،‬‬ ‫بسیاری از معدنکاران با مشکالت عدیده ای در‬ ‫حوزه ماشین آالت معدنی مواجه شدند و حتی‬ ‫بزرگ ترین معادن کش��ور در اختیار دولت نیز‬ ‫با مش��کل مواجه بودند و براساس توافق صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬مقرر ش��ده اس��ت که تسهیالت ارزی و‬ ‫ریالی به معادن کش��ور از سوی صندوق توسعه‬ ‫ملی‪ ،‬اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی در پایان صحبت های خود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تصویب ع��وارض و تعرفه صادراتی بدون نظر و‬ ‫مش��ورت تش��کل های خصوصی صورت گرفته‬ ‫اس��ت و با نظر کارشناسی ‪ ،‬قابلیت انعطاف این‬ ‫طرح وجود داشت‪.‬‬

‫مش�وق صادراتی‪ ،‬بس�تر ف�رار از مالیات‬ ‫نیست‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬عزت اهلل یوس��فیان مال‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون تلفیق مجلس ش��ورای اسالمی نظری‬ ‫متفاوت دارد‪.‬به گفته وی‪ ،‬ارائه تس��هیالت توس��ط‬ ‫دولت به فعاالن اقتصادی‪ ،‬از مشوق های دولت برای‬ ‫توسعه اقتصادی کشور است اما مشوق های صادراتی‬ ‫نم��ی تواند توجیهی برای فرار فع��االن اقتصادی از‬ ‫مالیات و عوارض باشد‪.‬مالکان و بهره برداران معادن‬ ‫سنگ آهن‪ ،‬نس��بت به در آمد و سود سرشاری که‬ ‫دارند‪ ،‬عوارض و مالیات پرداخت نمی کنند و تصویب‬ ‫افزایش این طرح به دلیل تناسب مالیات و حق ملت‬ ‫با سود دریافتی است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون تلفیق در ادامه صحبت های‬ ‫خ��ود‪ ،‬افزود‪ :‬البته باید به این نکته نیز اش��اره کرد‬ ‫ک��ه افزایش ع��وارض در حوزه س��نگ آهن با نظر‬ ‫کارشناس��ی انجام شده است و با تصویب این طرح‬ ‫در کمیسیون تلفیق‪ ،‬امکان بازگشت آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫مجل�س‪ ،‬وظیف�ه ای ب�رای تفکی�ک‬ ‫خام فروشان ندارد‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر انعطاف‬ ‫پذیر بودن این طرح و تفکیک معادن س��نگ آهن‬ ‫و همچنین تف��اوت در پرداخت ع��وارض در موارد‬ ‫خام فروش��ی در حوزه مع��دن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجلس‬ ‫در این موارد نمی تواند وارد جزئیات ش��ود و دولت‬ ‫می تواند با ارائه برخی نکات‪ ،‬این طرح را به اجرا در‬ ‫آورد‪ ،‬مجلس موظف است از حقوق ملت و همچنین‬ ‫سرمایه گذاران کشور حمایت کند و تصویب برخی‬ ‫طرح های تسهیالتی و افزایش تعرفه های صادراتی‪،‬‬ ‫تنها به سود اقتصاد کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬پس از گذش��ت سال ها‬ ‫از دوران س��ازندگی و ت�لاش همه بخش های‬ ‫کش��ور در توس��عه اقتصادی کش��ور‪ ،‬یک بام و‬ ‫دو ه��وا بودن برخی بخش های مهم کش��ور در‬ ‫توسعه اقتصادی‪ ،‬همچنان با بحران تفاوت نظر‬ ‫و دیدگاه مواجه است‪.‬‬

‫محمود حجتي وزير جهاد كش��اورزي‬ ‫در جلس��ه ستاد مكانيزاس��يون كه مديران‬ ‫كارخانه‌هاي توليد ماشين‌‌هاي كشاورزي و‬ ‫انجمن‌هاي مكانيزاسيون نيز حضور داشتند‪،‬‬ ‫اعالم كرد ‪:‬توسعه مكانيزاسيون از برنامه‌هاي‬ ‫اصلي وزارت جهادكشاورزي جهت افزايش‬ ‫به��ره‌وري بوده اس��ت به همي��ن منظور با‬ ‫پيگيري هاي ص��ورت گرفته خط اعتباري‬ ‫است که به مبلغ ‪ 7500‬ميليارد ريال ايجاد‬ ‫شده است و اين اعتباري فقط به كشاورزي‬ ‫و كش��اورزان اختصاص مي‌يابد كه ماحصل‬ ‫آن افزايش ضريب حضور ماشين در مزرعه‬ ‫است‪.‬‬

‫سبد کاال نیمه بهمن می رسد‬

‫بهمن حاج‌علی‪ ،‬مدیر اجرای طرح س��بد‬ ‫کاالی��ی با تاکید بر اینکه دولت به تعهد خود‬ ‫مبنی بر ارائه یک سبد کاالیی در بهمن ماه و‬ ‫یک س��بد کاالیی در اسفندماه پایبند است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در نیم��ه اول بهمن ماه‪ ،‬حتما س��بد‬ ‫کاالی��ی را عرضه خواهیم ک��رد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫دولت ب��ه تعهد خود مبنی بر ارائه دو س��بد‬ ‫کاالیی تا پایان سال پایبند است و حتما سبد‬ ‫کاالیی‪ ،‬اول تا ‪ 15‬بهمن ماه توزیع خواهد شد‪.‬‬


‫سال اول شماره ‪ 6‬دو شنبه ‪ 7‬بهمن ‪1392‬‬ ‫حجت االس�لام والمس��لمین دکترحسن‬ ‫روحانی در دیدار با ش��رکت ه��ای بزرگ جهان‬ ‫در حاش��یه اجالس اقتصادی داووس اظهار کرد‪:‬‬ ‫با مدل‌های جدید قراردادی و رفع موانع گذشته‪،‬‬ ‫همه چیز برای آغ��از دوره‌ای ن��و از همکاری‌ها‬

‫خودروسازان خارجی‬ ‫بیایند شریک شوند‬ ‫دیدگاه‬ ‫خودرو ناگزیر گران می شود‬ ‫احمد نعمت‌بخش‬

‫*‬

‫به‌دلیل جلوگیری‬ ‫از رش��د قیمــــ��ت‬ ‫خودروها متناس��ب با‬ ‫نرخ تورم در دو سال‬ ‫اخی��ر‪ ،‬تولید بیش��تر‬ ‫این محصوالت زیانده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬زیان بیش از ‪5‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان��ی خودروس��ازان‌ در یک س��ال و نیم‬ ‫گذش��ته گواه زیانده بودن تولید محصوالت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اگرچه ی��ک بن��گاه اقتصادی مدت‬ ‫محدودی با زی��ان می‌تواند به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهد اما در درازمدت این امکان وجود‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬هم اکنون خودروس��ازان‬ ‫ب��رای تامی��ن نقدینگی به ف��روش اموال و‬ ‫دارایی‌ها مانند سهام و برخی از شرکت‌های‬ ‫زی��ر مجموع��ه روی آورده‌ان��د‪.‬در نتیج��ه‬ ‫ف��روش ام��وال‪ ،‬بخش��ی از نقدینگی مورد‬ ‫نی��از خودروس��ازان تامی��ن ش��ده و تولید‬ ‫خودرو اندکی افزایش یافته اس��ت که البته‬ ‫ادامه رون��د صعودی تولی��د نیازمند تامین‬ ‫تس��هیالت مورد نیاز اس��ت‪ .‬در این شرایط‬ ‫خودروس��ازان به درخواست وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قیم��ت محصوالت خود را‬ ‫تا پایان س��ال جاری تثبیت کرده‌اند با این‬ ‫حال قیمت خودروها در سال آینده افزایش‬ ‫خواه��د یافت که میزان آن نیز بس��تگی به‬ ‫هزینه‌های تولید مانند نرخ ارز و مواد اولیه‬ ‫دارد‪.‬‬

‫*‬

‫دبیر انجمن خودروسازان ایران‬

‫ذره بین‬ ‫معامالت خودرو را‬ ‫در سامانه ثبت کنید‬ ‫حسن زمانی افشار‬

‫*‬

‫س��امانه کش��وری‬ ‫ثبت معامالت خودرو‬ ‫در کش��ور راه اندازی‬ ‫و بیش��تر دفاتر فروش‬ ‫خ��ودرو دارای مج��وز‬ ‫صنفی به این س��امانه‬ ‫وصل ش��ده‌اند‪ .‬با ثبت معام�لات خودرو در‬ ‫این س��امانه امکان س��وء اس��تفاده و فروش‬ ‫خودروه��ای س��رقتی تا حد زی��ادی کاهش‬ ‫می‌یابد و تنها مال��ک خودرو قادر خواهد بود‬ ‫ک��ه خودرو خود را برای ف��روش عرضه کند‪،‬‬ ‫در غیر این صورت با اخطار سیس��تم مواجه‬ ‫خواهد شد‪ .‬همه‌گیر شدن این سامانه موجب‬ ‫نظام‌مند ش��دن معام�لات خری��د و فروش‬ ‫خودرو ش��ده و دالالن و واسطه‌های خیابانی‬ ‫را از چرخ��ه معامالت حذف خواهد کرد‪ .‬هم‬ ‫اکنون تمام نمایشگاه‌داران دارای مجوز صنفی‬ ‫می‌توانند برای اتصال به سامانه ثبت معامالت‬ ‫خ��ودرو اقدام کنند‪.‬در آین��ده هرگونه نقل و‬ ‫انتقال س��ند خودرو منوط به ثبت معامله در‬ ‫این سامانه خواهد بود بنابراین بهتر است هم‬ ‫نمایش��گاه‌داران و هم خریداران از هم اکنون‬ ‫برای ثبت معامالت خود در این سامانه اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫*رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و‬ ‫فروشندگان خودرو‬

‫تک خبر‬ ‫وانت «کاکی» در راه ایران‬

‫بین ایران و ش��رکت‌های بزرگ مهیا شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬برای شرکت های بزرگ‬ ‫خودروس��ازی جهان هم پیش��نهادهای جذابی‬ ‫داریم تا در مالکیت ش��رکت های خودرو س��از‬ ‫داخلی شریک شوند‪.‬رسانه های خارجی حضور‬

‫رئیس جمه��وری را در اجالس داووس موفقیت‬ ‫آمیز ارزیابی کردند و عنوان داشتند‪ :‬واکنش های‬ ‫اولیه نشان می دهد که روحانی توانسته در سطح‬ ‫روابط عمومی و تبلیغاتی یک موفقیت آش��کار‬ ‫به دست آورد‪.‬‬

‫«اقتصاد برتر» از مشکالت قطعه‌سازان گزارش می‌دهد‬

‫لوکوموتیو صنعت‪ ،‬بدون پیچ و مهره!‬ ‫داوود نوروزبیگی‬

‫«تاکن�ون به ه�ر مرجعی که‬ ‫کوچکتری�ن ارتباط�ی ب�ا ای�ن‬ ‫صنعت داش�ته مراجعه کرده‌ایم‬ ‫و به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و‬ ‫حال از رهبر معظم انقالب تقاضا‬ ‫می‌کنیم تا ش�خصا به مشکالت‬ ‫این صنعت رس�یدگی و آن را از‬ ‫خطر نابودی نجات دهند‪».‬‬ ‫ای��ن صحب��ت رئی��س انجمن‬ ‫قطعه‌سازان در اردیبهشت ماه سال‬ ‫جاری اس��ت که پس از استیصال و‬ ‫ع��دم نتیجه از جلس��ات مختلف با‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دولت‬ ‫قبل و دیگر نهاد ه��ای مرتبط ‪ ،‬به‬ ‫زبان آورد‪.‬‬ ‫صنع��ت قطعه‌س��ازی دارای‬ ‫مزیت نس��بی اس��ت و اگر حمایت‬ ‫ش��ود می‌توان��د ب��ا رقب��ای بزرگ‬ ‫آس��یایی رقابت کند‪ ،‬اما این صنعت‬ ‫در ح��ال حاض��ر ب��ا چالش‌های��ی‬ ‫ازجمل��ه تصمیمات غل��ط‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬رش��د قیمت م��واد اولیه‪،‬‬ ‫افزای��ش قیم��ت ارزه��ای خارجی‬ ‫و خودتحریمی‌ه��ا روب��ه رو اس��ت‪.‬‬ ‫قطعه‌سازان براین باورند‪ ،‬تصمیمات‬ ‫خلق‌الس��اعه عام��ل ایجاد مش��کل‬ ‫کنونی صنعت خودرو و قطعه‌سازی‬ ‫است و برخی رس��انه‌ها و مسئوالن‬ ‫به اشتباه گمان می‌کنند که مشکل‪،‬‬ ‫مطالب��ات زیاد س��ازندگان قطعه از‬ ‫خودروسازان است‪.‬‬ ‫بی‌مهری بانک‌ها‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه‌های‬ ‫خ��ودرو می‌گوي��د‪‌ :‬در یک��ی دو‬ ‫س��ال اخیر صنع��ت قطعه‌س��ازی‬ ‫مانند هم��ه بخش‌ه��ای صنعتی با‬ ‫مش��کالت زی��ادی از جمل��ه رکود‬ ‫دس��ت‌به‌گریبان ب��وده اس��ت‪ ،‬ب��ه‬ ‫طوری که ش��ماری از ش��رکت‌های‬ ‫قطعه‌س��ازی تغییر ش��غل داده‌اند‪.‬‬ ‫گل‌وردی گلس��تانی مهمتری��ن‬ ‫مش��کالت صنع��ت قطعه‌س��ازی‬ ‫کش��ور را بی‌مهری بانک‌ها نس��بت‬

‫خواسته های قطعه سازان برای خروج از بحران‬

‫به تولیدکنن��دگان‪ ،‬تامی��ن هزینه‬ ‫مالی گران‪ ،‬افزایش سرسام آور‬ ‫بهای مواد اولیه‪ ،‬نوس��انات‬ ‫سیاست زدایی‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬تصمیم��ات‬ ‫از صنعت خودرو‬ ‫غی��ر کارشناس��ی و‬ ‫کنترل واردات‬ ‫تورم عن��وان می‌کند‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫و می‌گوی��د‪« :‬س��ود‬ ‫چینی)‬ ‫خصوص‬ ‫(به‬ ‫حمایت‬ ‫قطعه سازی ‪10‬درصد‬ ‫از بخش‬ ‫ک��ه‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حال��ی‬ ‫خصوصی‬ ‫بانک‌ه��ا ب��رای اعط��ای‬ ‫کارآمد‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬بهره ای نزدیک به‬ ‫‪ 30‬درص��دی طل��ب می‌کنند‪».‬‬ ‫وی راه برون‌رف��ت از مش��کالت‬ ‫ای��ن صنع��ت را ح��ذف سیاس��ت‬ ‫تشکیل‬ ‫قیمت‌گذاری دس��توری‪ ،‬آزادسازی‬ ‫کارگروه مشترک‬ ‫قیم��ت خودرو و ب��ه تبع آن قیمت‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫گ��ذاری قطع��ات خودرو از س��وی‬ ‫و قطعه سازی‬ ‫خودروس��از‪‌ ،‬حمای��ت منطق��ی از‬ ‫صنایع قطعه‌س��ازی با استفاده از‬ ‫ابزار تعرفه‌ای و ارائه تسهیالت‬ ‫ارزان‌قیمت عنوان می‌کند‪.‬‬ ‫تزریق‬ ‫تصمیمات اشتباه‬ ‫نقدینگی‬ ‫حذف سیاست‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش‬ ‫فوری‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫عضو هی��ات مدیره انجمن‬ ‫دستوری خودرو‬ ‫قطعه‌س��ازان تصمیم��ات‬ ‫احیا و ادامه‬ ‫اشتباه مسئوالن را عامل ایجاد‬ ‫سیاست های‬ ‫و‬ ‫خ��ودرو‬ ‫مش��کل کنون��ی صنعت‬ ‫حمایت منطقی از‬ ‫«‪70‬‬ ‫‌‌گوی��د‪:‬‬ ‫قطع��ه می‌دان��د و می‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫درصد از ضربات وارده به این صنعت‬ ‫را از داخل متحمل شدیم و تحریم‬ ‫شاید تنها ‪30‬درصد در ناتوانی فعلی‬ ‫كه اگ��ر تحریم‌ها حتی به‬ ‫قطعه‌‌سازان موثر باشد‪».‬‬ ‫سخن آخر‬ ‫وی درم��ورد مش��کالت صنعت تدریج برداش��ته ش��ود‪ ،‬تا حدودی‬ ‫با نگاهی به کشورهایی که در صنعت‬ ‫خاطرنش��ان می‌س��ازد‪ :‬ضعف توان ش��اهد رفع مش��کالت خواهیم بود ‬ ‫قطعه‌س��از‪ ،‬کاه��ش تولیدخ��ودرو ام��ا معض�لات داخلی کم��اکان پا قطعه‌سازی اسم و رس��م دارند‪ ،‬متوجه‬ ‫ای��ن امر می‌ش��ویم که ای��ن صنعت از‬ ‫را به‌دنب��ال آورد و کــــــــاه��ش برجاست‪.‬‬ ‫وي در اين باره مي‌گويد‪« :‬قوانین خودروس��ازی همان کشور ریشه گرفته‬ ‫تولیدخودروساز‪ ،‬بدهی بیشتر ایجاد‬ ‫ک��رد و کل صنعت خودرو به داخل لحظه‌ای و فقدان برنامه مشخص در و این دو برای حیات به یکدیگر احتیاج‬ ‫یک چرخ��ه باطل افتاد که خالصی بخش صنع��ت می‌تواند زیان‌بارتر از دارند‪.‬ب��ر همین اس��اس کارشناس��ان‬ ‫از آن ب��ه س��ادگی ممکن نیس��ت‪ .‬تحریم باش��د‪ .‬نمی‌توانیم صنعت را وابس��تگی این دو صنعت به یکدیگر را‬ ‫حال ش��ما این مشکالت را در کنار بدون ارتباط با جهان خارج توسعه طبیعی و حی��ات آنه��ا را الزم و ملزوم‬ ‫افزایش ش��دید قیمت مواد اولیه و دهیم‪ .‬چین و روسیه نیز نتوانستند‪ ،‬یکدیگر می‌دانند‪.‬پس تا زمانی که نتوانیم‬ ‫اگ��ر چ��ه بس��یار پهناورت��ر از م��ا برند جهانی خود را ارائه دهیم‪ ،‬قطعه‌ساز‬ ‫نوسانات نرخ ارز بگذارید‪.‬‬ ‫جهانی هم نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫نجفی‌من��ش بر این باور اس��ت بودند‪».‬‬

‫راناي هیبریدی می آید‬

‫طراح��ی و س��اخت خ��ودرو رانای‬ ‫هیبریدی در ایران خودرو ش��روع شد‪.‬‬ ‫قطعات مربوط ب��ه راناي هيبريدی (دو‬ ‫نی��رو) در مركز تحقيق��ات موتور ايران‬ ‫خ��ودرو طراحي و س��اخته ش��ده و در‬ ‫حال نصب بر روي خودرو اس��ت‪ .‬طرح‬ ‫راناي دونيرو در قالب "طرح ملي خودرو‬ ‫دو نیرو" با حمايت سازمان گسترش و‬

‫معاونت فناوري رياست جمهوري اجرا‬ ‫می ش��ود که می‌تواند راه حل مناسبی‬ ‫ب��رای رف��ع معض��ل آلودگی ه��وا در‬ ‫شهرهاي بزرگ باشد که اجرایی شدن‬ ‫آن من��وط ب��ه اختص��اص یارانه خرید‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬آزمون های میدانی این‬ ‫خودرو که براي استفاده درون شهري و‬ ‫رسيدن به آلودگي صفر عرضه مي شود‪،‬‬ ‫تابستان سال آينده در داخل تهران انجام‬ ‫مي شود‪ .‬راناي دونيرو از نوع "سري قابل‬ ‫شارژ" است و باتري آن با اتصال به پريز‬ ‫برق در ايستگاه هاي مخصوص شارژ كه‬ ‫در دني��ا رايج اس��ت و در ايران هم بايد‬ ‫ايجاد شود‪ ،‬شارژ مي‌شود‪.‬‬

‫خودرو جدید سایپا در راه است‬

‫گروه خودروس��ازی س��ایپا تولید‬ ‫خودرویی جدی��د به نام ‪ S300‬را در‬ ‫دس��تور کار دارد که به زودی با برند‬ ‫سایپا به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫خ��ودرو ‪ S300‬ب��ا قابلیت هایی‬ ‫نظی��ر برخ��ورداری از موت��ور ‪1600‬‬ ‫سی‌س��ی ش��رکت میتسوبیش��ی و‬ ‫دارای ‪ 120‬اس��ب بخ��ار ق��درت‪،‬‬

‫استاندارد آالیندگی یورو‪ ،5‬گیربکس‬ ‫اتوماتیک ‪ 4‬س��رعته تی��پ ترونیک‪،‬‬ ‫مصرف سوخت ‪ 7/6‬لیتر در هر ‪100‬‬ ‫کیلومتر و دارای ‪ 16‬س��وپاپ به بازار‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫طراح��ی زیبا و مدرن و همچنین‬ ‫امکانات��ی نظیر ‪ 6‬کیس��ه ایمنی هوا‪،‬‬ ‫س��انروف برق��ی‪ ،‬سیس��تم صوتی و‬ ‫تصویری بس��یار پیش��رفته‪ ،‬صندلی‬ ‫تمام چرم‪ ،‬نرم افزار اطالعات س��فر‪،‬‬ ‫دوربین و سنس��ور عق��ب و صندلی‬ ‫عقب تاش��ونده مجهز ب��ه نگهدارنده‬ ‫صندلی ک��ودک از دیگر ویژگی های‬ ‫متمایز این خودرو است‪.‬‬

‫یکه‌تازی بنز و فراری در بازار خودروهای لوکس ایران‬

‫ش��رکت تولی��دی مرتب ف��روش ویژه‬ ‫وانت کاکی را آغاز کرد‪.‬‬ ‫این ش��رکت پس از عرضه شاسی بلند‬ ‫«گونو» فروش استثنایی وانت کاکی را به‬ ‫تعداد محدود آغاز کرده است‪.‬‬ ‫وان��ت کاک��ی ‪ KY5‬تولید مش��ترک‬ ‫شرکت کارسان یکتا و گروه تولیدی مرتب‬ ‫محصول س��ال های‌‪ 2009‬تا ‪ 2011‬است‬ ‫ک��ه در ایران به عنوان نس��ل جدید وانت‬ ‫با کاربری کامیونت معرفی شده است‪.‬این‬ ‫وانت بار با پیشرانه ‪ 1.3‬لیتری با توان ‪78‬‬ ‫اس��ب بخار توان حمل ‪ 1.5‬تن بار را دارد‬ ‫ک��ه می‌توان آن را از نظر توانایی حمل بار‬ ‫در مقابل وانت باردو و کارا قرار داد‪.‬‬

‫اقتص�اد برتر – ف��راری و بنز در‬ ‫بازار خودروهای لوکس ایران یکه تازی‬ ‫می‌کنند‪ .‬براس��اس گزارش گمرک در‬ ‫‪ 9‬ماه اخیر‪ ،‬رقابت شدیدی بین فراری‬ ‫و بنز در رالی ب��ازار خودروهای لوکس‬ ‫ایران در گرفته بود‪.‬‬ ‫در این مدت‪ ،‬فراری ‪ 458‬اس��پایدر‬ ‫کروک مجهز به دنده اتوماتیک با رنگ‬ ‫قرمز‪ ،‬مقام نخس��ت گران‌ترین خودرو‬ ‫وارداتی ایران را از آن خود کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو که از مب��دا امارات و بندر‬ ‫نوشهر در شهریور امس��ال وارد کشور‬ ‫ش��ده اس��ت‪ 204 ،‬ه��زار و ‪ 483‬دالر‬ ‫قیم��ت خورده اس��ت‪ .‬پ��س از فراری‪،‬‬ ‫چندین م��دل بنز در رده‌ه��ای بعدی‬ ‫گران قیمت‌تری��ن خودروهای وارداتی‬ ‫به ایران ق��رار دارند‪.‬ازجمل��ه می‌توان‬ ‫به بنز ‪ 500 SL‬اش��اره کرد که ارزش‬

‫گمرک��ی بالغ ب��ر ‪ 180‬هزار و ‪ 55‬دالر‬ ‫دارد‪.‬این خودرو آبان امس��ال از طریق‬ ‫گم��رک ی��زد و از مب��دا ام��ارات وارد‬ ‫ش��د‪.‬چندین مدل دیگ��ر از همین نوع‬ ‫بنز نی��ز با قیمت‌ه��ای اندکی کمتر از‬ ‫‪ 180‬ه��زار دالر رده‌ه��ای بعدی گران‬ ‫قیمت‌تری��ن خودروه��ای واردات��ی به‬ ‫ای��ران را به خ��ود اختص��اص داده‌اند‪.‬‬ ‫مدل های��ی از کیا‪ ،‬ب��ی ام و‪ ،‬مازراتی‪،‬‬ ‫تویوتا و پورش��ه هم در رده‌های بعدی‬ ‫گرانترین خودروهای وارداتی ایران قرار‬

‫دارند‪ .‬همچنین در بین خودروس��ازان‬ ‫جهان‪ ،‬پورش��ه بیشترین س��هم را در‬ ‫سبد خودروهای وارداتی ایران دارد‪.‬این‬ ‫خودروس��از آلمانی بزرگترین محموله‬ ‫خودروهای سواری خود را آبان امسال‬ ‫به ارزش ‪ 3.9‬میلی��ون دالر روانه بازار‬ ‫ایران ک��رد‪ .‬این محموله از خودروهای‬ ‫س��واری پورش��ه به تعداد ‪ 49‬دستگاه‬ ‫از مب��دا ام��ارات و از طری��ق گم��رک‬ ‫یزد وارد شده اس��ت‪.‬همچنین دومین‬ ‫محموله بزرگ خودروهای پورش��ه نیز‬

‫خودرو‬

‫به تعداد هش��ت دستگاه در آذر امسال‬ ‫وارد ش��د‪.‬طبق آمار گمرک ایران در ‪9‬‬ ‫ماه اخیر ‪ 85‬دس��تگاه انواع خودروهای‬ ‫پورشه وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫تاکن��ون خودروهای ک��ره‌ای (کیا‪،‬‬ ‫هیون��دای و س��انگ‌ یان��گ)‪ ،‬چین��ی‬ ‫(‪ SAIC‬موت��ور و جیل��ی)‪ ،‬ایتالیای��ی‬ ‫(آلفارومئ��و‪ ،‬فی��ات)‪ ،‬ژاپن��ی (هوندا‪،‬‬ ‫میتسوبیشی و تویوتا)‪ ،‬آلمانی (‪،ABT‬‬ ‫فولکس واگن‪ ،‬بنز و بی‌ام‌و)‪ ،‬س��وئدی‬ ‫(ول��وو) و فرانس��وی (رن��و) موف��ق به‬ ‫دریاف��ت مجوز واردات محصوالت خود‬ ‫به ایران در سال جاری شده‌اند‪.‬‬ ‫براس��اس آخری��ن آم��ار گم��رک‬ ‫ای��ران در ‪ 9‬م��اه اخی��ر ‪ 44‬ه��زار و‬ ‫‪ 647‬دس��تگاه انواع خودرو س��واری به‬ ‫ارزش تقریب��ی ‪ 924‬میلیون دالر وارد‬ ‫شده است‪.‬‬

‫تازه های خودرو‬

‫‪5‬‬

‫نانو‪ ،‬ارزان‌ترين خودرو جهان‬

‫ش��رکت هندي تاتا‪ ،‬ارزان‌ترين‬ ‫خودرو جهان را که قيمت آن‪۲‬‬ ‫هزارو ‪۷۰۰‬دالر (حدود هش��ت‬ ‫ميلي��ون تومان) تعیین ش��ده‬ ‫ب��ا ن��ام "‪ "tata nano‬عرضه‬ ‫مي‌کن��د‪ .‬ابعاد بس��يار کوچک‪،‬‬ ‫وزن سبک‪ ،‬حجم موتور پايين‪،‬‬ ‫نداشتن امکاناتي چون بخاري‪ ،‬کولر و سيستم پخش صوت و همچنين پايين‬ ‫بودن سطح استانداردها دليل قيمت بسيار پايين اين خودرو است‪.‬‬

‫رولزرویس در اندیشه شاسی بلند‬

‫تورس��تن مولراتووس‪ ،‬رئیس‬ ‫کارخان��ه رولزروی��س گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت در حال بررسی‬ ‫طراح��ی و تولید یک خودرو‬ ‫در کالس «کراس‌اوور» یعنی‬ ‫ترکیبی از مینی ون با شاسی‬ ‫بلند اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫نباید انتظار داش��ت که این مدل به این زودی‌ها روانه بازار شود افزود‪:‬‬ ‫م��ا در حال بررس��ی این موضوع هس��تیم اما باق��ی محصوالتمان هم‬ ‫عملکرد خوبی دارند و قصد نداریم که در این موضوع عجله کنیم‪.‬‬

‫کوروت‪ ،‬ستار ‌ه دیترویت‬ ‫ش��ورولت در نمـــــــایشگاه‬ ‫بین الملل��ی دیتروی��ت یک��ی‬ ‫از ‪ 10‬خ��ودرو برت��ر س��ال را‬ ‫به نمایش گذاش��ت‪ .‬ش��ورولت‬ ‫کوروت ‪ Z06‬با پشتیبانی قوی‬ ‫تاریخ��ی خود بر روی س��کوی‬ ‫معرفی رفت و توانست توجهات‬ ‫عموم مردم نمایش��گاه را به خود جلب کند‪.‬مهم‌ترین عاملی که باعث خاص‬ ‫ش��دن ‪ Z06‬شده‪ ،‬پیش��رانه قدرتمند هشت سیلندر ‪ 6.2‬لیتری این خودرو‬ ‫است که به همراه دو گزینه متفاوت جعبه دنده ‪ 7‬سرعته دستی و ‪ 8‬سرعته‬ ‫اتوماتیک مجهز به پدال‌های تعبیه شده در پشت فرمان‪ ،‬خودرو را تبدیل به‬ ‫یکی از ستاره‌های نمایشگاه کرده‌ است‪.‬‬

‫کادیالک ‪ ATS‬کوپه آمد‬ ‫ش��رکت کادیالک با خودرو‬ ‫کوپه در نمایش��گاه دیترویت‬ ‫حاضـــ��ر ش��د‪ .‬کادی�لاک‬ ‫‪ ATS‬کوپ��ه در اصل همان‬ ‫کادیالک ‪ ATS‬سدان چهار‬ ‫در معروف است که با کاهش‬ ‫فاصله بی��ن دو محور جلو و‬ ‫عقب��ش با تعادل وزنی کامل به یک خودرو کوپه دوس��ت داش��تنی با‬ ‫تجهیزاتی نظیر سیستم تعلیق اسپرت‪ ،‬فرمان اسپرت با فرمان پذیری‬ ‫س��ریع‌تر‪ ،‬الستیک‌های جدید با چسبندگی باالتر‪ ،‬دامپر مغناطیسی و‬ ‫یک دیفرانسیل با لغزش محدود تبدیل شده است‪.‬‬


‫انرژی ‪ -‬عمران‬

‫‪6‬‬

‫سال اول شماره ‪ 6‬دو شنبه ‪ 7‬بهمن ‪1392‬‬

‫وزير راه و شهرسازي با اشاره به اجرايي‬ ‫ش��دن نتاي��ج مذاكرات ژن��و و اينكه فضا تا‬ ‫حدي باز ش��ده اس��ت‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬در اين‬ ‫‪ 6‬ماه‪ ،‬اصلي ترين وظيفه مهندس��ان‪ ،‬خارج‬ ‫كردن كشور از ركود است و مسكن پيشتاز‬

‫مسكن‪ ،‬پيشتاز خروج از‬ ‫ركود اقتصادي‬

‫اين خروج خواهد ب��ود‪ .‬عباس آخوندي در‬ ‫چهارمي��ن كنفران��س بي��ن المللي صنعت‬ ‫احداث و انرژي يادآور شد‪ :‬براي اين خروج‬ ‫از ركود بايد برنامه داش��ته باشيم و در این‬ ‫زمينه آمادگي داريم با جامعه مهندسان در‬

‫دیدگاه‬

‫اخبار کوتاه‬

‫در اقتصاد مقاومتی‬ ‫از نفت فاصله بگیریم‬

‫دعوت روحانی از غول های جهانی انرژی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین‬ ‫دکترحس��ن روحانی در دیدار‬ ‫با رؤس��ای قدرت ه��ای بزرگ‬ ‫نفتی جهان در حاشیه اجالس‬ ‫اقتص��ادی داووس اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا مدل‌های جدید ق��راردادی‬ ‫و رف��ع موان��ع گذش��ته‪ ،‬همه‬ ‫چی��ز برای آغاز دوره‌ای ن��و از همکاری‌ها بین ایران و ش��رکت‌های بزرگ و‬ ‫معتبرنفتی فراهم گردیده است‪ .‬رئیس جمهوری از معرفی ‪ 40‬میدان نفتی‬ ‫جدی��د به جه��ان خبر داد و آمادگی ب��رای عقد قرارداده��ای بلند مدت در‬ ‫حوزه پتروش��یمی را اعالم کرد‪.‬رئیس کابینه دول��ت تدبیروامید افزود‪ :‬برای‬ ‫شرکت‌هایی که زودتر سرمایه‌گذاری‌های خود را در صنایع پتروشیمی و برق‬ ‫آغاز کنند‪ ،‬قیمت‌های ارزان‌تر گاز و تس��هیالت ویژ ‌ه در نظر گرفته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬برای ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی جهان‬ ‫هم پیشنهادهای جذابی داریم تا در مالکیت شرکت های خودرو ساز داخلی‬ ‫شریک شوند‪.‬‬

‫سهم بخش خصوصی در تولید برق‪ 5 ،‬درصد!‬

‫در حال��ی ک��ه هوش��نگ‬ ‫فالحتی��ان‪ ،‬مع��اون وزی��ر نیرو‬ ‫مدع��ی اس��ت س��هم بخ��ش‬ ‫خصوص��ی در تولی��د برق بیش‬ ‫از ‪ ٤٠‬درص��د اس��ت رئی��س‬ ‫سندیکای صنعت برق سهم این‬ ‫بخ��ش را تنه��ا ‪ ٥‬درصد عنوان‬ ‫کرد‪ .‬محمد پارس��ا‪ ،‬رئیس س��ندیکای صنعت برق با بیان اینکه س��هم بخش‬ ‫خصوصی واقعی در تولید برق بس��یار اندک اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بیشتر نیروگاه های‬ ‫دولتی به ش��به دولتی ها مانند شهرداری‪ ،‬بانک ها‪ ،‬بنیاد شهید و وزرات دفاع‬ ‫واگذار شده است که البته در قانون از این نهادها به عنوان بخش خصوصی یاد‬ ‫می شود‪.‬رئیس س��ندیکای صنعت برق اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ١٠‬درصد مطالبات‬ ‫پرداخت ش��ده اس��ت اما به دلیل انجام کارهای جدید رق��م مطالبات افزایش‬ ‫یافته اس��ت و در صورت عدم پرداخ��ت مطالبات پیمانکاران‪ ،‬قطعا تابس��تان‬ ‫خاموشی خواهیم داشت‪.‬‬

‫افزایش صادرات نفت ایران به‪ 1/2‬میلیون بشکه‬ ‫رویت��رز از مناب��ع رص��د‬ ‫کننده حرکت کشتی‌ها نوشت‪:‬‬ ‫ص��ادرات نفت ای��ران در ژانویه‬ ‫برای سومین ماه متوالی‪ 50‬هزار‬ ‫بشکه در روز افزایش یافته و به‬ ‫‪ 1.2‬میلیون بشکه رسیده است‪.‬‬ ‫رویت��رز در ای��ن گ��زارش‬ ‫می گوی��د‪ :‬صادرات نفت ایران در ماه ژانویه برای س��ومین ماه متوالی افزایش‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬یک ش��رکت رص��د کنن��ده حرکت نفت‌ک��ش ها اع�لام کرد‪،‬‬ ‫محموله‌های نفتی ایران حدود ‪ 50‬هزار بش��که در روز افزایش یافته اس��ت که‬ ‫رق��م صادرات نفت ایران در ماه ژانویه را به حدود ‪ 1.2‬میلیون بش��که در روز‬ ‫می‌رساند و حدود ‪ 150‬میلیون دالر در ماه به درآمدهای نفتی ایران می افزاید‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بعید است که این افزایش اندک در صادرات نفت ایران‬ ‫در نتیجه مستقیم کاهش تحریم‌ها که تنها از روز دوشنبه اجرایی شده است‪،‬‬ ‫صورت گرفته باشد‪.‬‬

‫دعوت راه آهن از بخش خصوصی‬ ‫مدیرعام��ل راه‌آه��ن جذب‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫را از اولویت‌ه��ای مه��م راه‌آهن‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران‬ ‫برشمرد‪ .‬محسن پور سید آقایی‌‬ ‫در جلس��ه ش��ورای هماهنگی‬ ‫مدی��ران راه آه��ن با بی��ان این‬ ‫مطلب اظهار داش��ت‪ :‬ض��رورت دارد به س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه‬ ‫بیش��تری ش��ود و جذب س��رمایه‌گذاری از موضوعات جدی سازمان است‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬به همین دلیل س��رمایه‌گذاری بای��د به صورت جدی در راه‌آهن تقویت‬ ‫ش��ود و دراین راستا مصمم به تفکیک دفتر س��رمایه گذاری و امور بین‌الملل‬ ‫راه‌آهن‪ ‬به دو بخش س��رمایه‌گذاری و بین‌الملل هستیم‪ .‬مدیرعامل راه‌آهن با‬ ‫بیان اینکه در دنیا خطوط قطارهای حومه‌ای از خطوط مترو مستقل هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬چیزی که اکنون در کش��ور به ن��ام قطار حومه ای وجود دارد با تعریف‬ ‫متداول جهانی آن مغایرت دارد‪ ،‬زیرا قطار حومه ای باید از خارج ش��هر شروع‬ ‫ش��ده و در مرکز ش��هر با خطوط مترو ایستگاه تبادلی داش��ته باشد بنابراین‬ ‫رویکرد احداث خطوط حومه‌ای در شهرهای اصلی کشور در دستور کار وزارت‬ ‫راه و شهرسازی قرار دارد‪.‬‬

‫سفره رانت نفتی برچیده می‌شود‬ ‫کمیس��یون‌هــــای تلفیق‪،‬‬ ‫صنایع و دولت تالش می کنند‬ ‫با وجود اخت�لاف نظرهای زیاد‬ ‫به یک فرمول واحد برای تعیین‬ ‫قیمت پتروش��یمی دس��ت پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بهای خوراک پتروشیمی‌ها‬ ‫در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی بعد از آنکه قیمت ‪۱۸‬‬ ‫س��نتی مصوبه همین کمیس��یون به ‪ ۱۵‬سنت تقلیل یافت حاال در کمیسیون‬ ‫تلفیق بودجه در مرحله بررسی است‪.‬‬ ‫بر اس��اس آخری��ن مصوب��ه کمیس��یون صنای��ع‪ ،‬قیمت خ��وراک گازی‬ ‫پتروش��یمی‌ها به ازای هر مترمکعب گاز تحویلی به واحد‌ها‪ ۱۵ ،‬سنت مصوبه‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬در کمیس��یون تلفیق فرمولی(‪ )IRRE‬پیشنهاد ش��ده است که‬ ‫احتمال دارد این قیمت با افزایش یک س��نتی به ‪ ۱۶‬س��نت برس��د اما به نظر‬ ‫می‌رسد قیمت ‪ ۱۵‬سنت مطلوب است‪.‬‬ ‫چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در بررسی ای که‬ ‫منتش��ر کرد نوشت‪ :‬بررسی وضعیت مالی شرکت‌های پتروشیمی گازی نشان‬ ‫دهنده س��ود نامتعارف در این صنعت اس��ت‪.‬برای مثال حاشیه سود یک واحد‬ ‫متانول حدود ‪ ٦٣‬درصد در س��ال ‪ ١٣٩١‬بوده اس��ت که ای��ن میزان دو برابر‬ ‫س��ودی است که نصیب پتروشیمی های مش��ابه در کشور عربستان می شود‪.‬‬ ‫این سود نامتعارف حاصل تخفیف در قیمت خوراک گازی است که در اختیار‬ ‫این واحدها قرار می گیرد‪.‬‬

‫انواع مدل هاي حمل و نقل به توافق برسيم‪.‬‬ ‫وی اعالم كرد‪ :‬آماده‌ايم شورايي را در حوزه‬ ‫مس��كن و حمل و نقل براي خروج از ركود‬ ‫تش��كيل دهي��م و برنام��ه خ��روج از ركود‬ ‫اقتصادي را تدوين كنيم‪.‬‬

‫محمدرضا مقدم‬

‫بنزین آلوده یا خودرو فرسوده؟‬

‫متهمردیفاولآلودگیکیست؟‬

‫آزاده کاری‬

‫این روزها که آلودگی هوا‬ ‫بزرگ ترین « تیتر رسانه ای»‬ ‫روی آسمان است و تنها واژه‬ ‫ای اس�ت که برای همه‪ ،‬یک‬ ‫فهم مش�ترک را ب�ه نمایش‬ ‫می گذارد‪ ،‬دولت‪ ،‬مس�ئوالن‬ ‫شهری و کارشناسان مستقل‪،‬‬ ‫همگی با چالش جدی مواجه‬ ‫ش�ده ان�د و البت�ه ه�ر یک‬ ‫دیگ�ری را مقصر م�ی دانند‪.‬‬ ‫ای�ن آلودگی ه�وا‪ ،‬زیان های‬ ‫اقتصادی فراوانی را به همراه‬ ‫دارد و از آنجاک�ه این معضل‬ ‫از چندی�ن جهات به خصوص‬ ‫سلامت و اقتصاد مردم ما را‬ ‫در بر می گیرد و یک مشکل‬ ‫ملی اس�ت‪« ،‬اقتص�اد برتر»‬ ‫تالش دارد با دریافت نظرات‬ ‫همه طرف های درگیر مسئله‬ ‫بنزین‪ ،‬آن را واکاوی کند‬ ‫ش��رکت مل��ی پاالی��ش و‬ ‫پخ��ش فرآورده‌ه��ای نفت��ی در‬ ‫اطالعی��ه ای آلودگ��ی بنزین ها‬ ‫را تکذیب کرد‪ .‬مدی��ران وزارت‬ ‫بهداش��ت ‪ ،‬تاکید دارند «اکتان»‬ ‫بنزین باالس��ت‪ ،‬مدیر ش��رکت‬ ‫کنت��رل کیفیت ه��وای تهران از‬ ‫ش��رایط موجود انتقاد دارد ولی‬ ‫با واکنش شرکت تولید و پخش‬ ‫ف��رآورده های نفت��ی مواجه می‬ ‫ش��ود‪.‬اما در طرف دیگ��ر ماجرا‬ ‫خودروس��ازان ق��رار دارند‪.‬دبیر‬ ‫انجمن خودروسازان ایران معتقد‬ ‫اس��ت ک��م کاری دول��ت و عدم‬ ‫عرضه بنزین یورو ‪ 4‬عامل اصلی‬ ‫آلودگی هواست‪.‬‬ ‫احم��د نعمت بخ��ش دبیر‬ ‫انجمن خودروس��ازان ایران در‬ ‫این خص��وص‪ ،‬گفت‪:‬بر اس��اس‬ ‫مصوب��ه هیات وزیران ق��رار بود‬ ‫تا پایان امس��ال تم��ام خودروها‬ ‫براساس استاندارد یورو ‪ 4‬ساخته‬ ‫شود‪ .‬از س��وی دیگر وزارت نفت‬ ‫هم موظف ش��د تا در این مدت‬ ‫سوخت یورو‪ 4‬را در تمام جایگاه‬ ‫ها عرضه کند ولی عرضه فراگیر‪،‬‬ ‫میسر نشد‪.‬‬ ‫بنزی�ن ی�ورو‪ 2‬ب�ه موتور‬ ‫خود‌‌‌‌‌‌‌‌رو یورو‪ 4‬آسیب می‌زند‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر این که‬ ‫بنزین یورو‪ 2‬ب��ه موتور خود‌‌‌‌‌‌‌‌رو‬ ‫ی��ورو‪ 4‬آس��یب می‌زند‌‌‌‌‌‌‌‌؛اظه��ار‬ ‫داش��ت‪:‬برای انج��ام ه��ر کاری‬ ‫ابت��دا باید زیرس��اخت های آن‬ ‫آم��اده شود‪.‬متاس��فانه باوجود‬ ‫همکاری خودروس��ازان بنزین‬ ‫ی��ورو ‪ 4‬در جای��گاه ه��ا عرضه‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬از س��وی دیگ��ر‬ ‫مراک��ز معاین��ه فن��ی خ��ودرو‬ ‫سراسر کشور به جز تهران فاقد‬

‫دستگاه های کنترل خودروهای‬ ‫یورو ‪ 4‬است و این خود معضلی‬ ‫مه��م به ش��مار م��ی رود‪ .‬د‌‌‌‌‌‌‌‌بیر‬ ‫انجم��ن خود‌‌‌‌‌‌‌‌روس��ازان ایران با‬ ‫اش��اره به خود‌‌‌‌‌‌‌‌روه��ای د‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی‬ ‫که با اس��تاند‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌ ی��ورو‪ 4‬تولید‬ ‫می‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‪ ،‬از رانا‪ ،‬تیبا‪،‬تیانا‪،‬مگان‪،‬‬ ‫تند‌‌‌‌‌‌‌‌ر‪،90‬پ��ژو‪ ، 206‬تم��ام‬ ‫خودروه��ای کرم��ان موت��ور‪،‬‬ ‫مدیران خ��ودرو ‪،‬گ��روه بهمن‬ ‫و درص��دی از تولی��دات پ��ژو‪،‬‬ ‫پ��ارس و س��مند ن��ام ب��رد و‬ ‫تأکید‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‪ :‬اگر س��وخت یورو‪4‬‬ ‫توزیع سراس��ری ش��ود‌‌‌‌‌‌‌‌‪ ،‬موتور‬ ‫خود‌‌‌‌‌‌‌‌روه��ای پرتیراژ د‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی هم‬ ‫می‌توانن��د‌‌‌‌‌‌‌‌ به اس��تاند‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌ یورو‪4‬‬ ‫ارتقا پید‌‌‌‌‌‌‌‌ا کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‪.‬‬ ‫آلودگی ‪ 30‬برابری‬ ‫خودروهای فرسوده‬ ‫وی ب��ا بی��ان این ک��ه دلیل‬ ‫اصلی آلودگی به پدیده وارونگی‬ ‫و ذرات معل��ق موجود در هوا بر‬ ‫می گردد؛خاطر نشان کرد‪:‬وجود‬ ‫ذرات معل��ق ‪ 2/5‬میکرون به باال‬ ‫هی��چ ارتباط��ی ب��ه خودروهای‬ ‫سواری بنزین سوز ندارد‪.‬از سوی‬ ‫دیگ��ر حدود ‪ 3‬میلی��ون خودرو‬ ‫کاربراتوری و فرس��وده داریم که‬ ‫هر ی��ک از این خودروها بیش از‬ ‫‪30‬برابر یک خودرو معمولی یورو‬ ‫‪ 2‬آالیندگی ایجاد می کنند‪.‬‬

‫کاهش آب سدهای تهران‬

‫حج��م آب ورودي ب��ه مخ��زن‬ ‫س��دهاي تهران از ابتداي س��ال آبي‬ ‫جاري تاکنون ‪ 14‬درصد در مقايسه با‬

‫نعم��ت بخ��ش همچنین از‬ ‫ساخت همه خودرو ها بر اساس‬ ‫استاندارد یورو ‪ 4‬تا پایان خرداد‬ ‫سال آینده خبر داد‪.‬‬ ‫تردد زیاد خودروها علت‬ ‫آلودگی هوا است‬ ‫عباس کاظم��ی معاون وزیر‬ ‫نف��ت در امور پاالی��ش و پخش‬ ‫ف��رآورده ه��ای نفتی در پاس��خ‬ ‫خبرن��گار «اقتص��اد برتر»‪ ،‬علت‬ ‫اصلی آلودگی ه��وا را تردد زیاد‬ ‫خودرو ه��ا می داند و نه کیفیت‬ ‫ب��د بنزی��ن‪.‬وی در این خصوص‬ ‫اظهار داشت‪:‬چنانچه بنزین یورو‬ ‫‪ 5‬هم در جایگاه ها عرضه ش��ود‬ ‫ام��ا از می��زان جابه جای��ی های‬ ‫درون ش��هری کاس��ته نشود؛به‬ ‫دلی��ل ت��ردد ف��راوان خودروها‬ ‫میزان آروماتی��ک موجود بنزین‬ ‫باال رفته و ضمن ایجاد آلودگی‪،‬‬ ‫این تصور به وج��ود می آید که‬ ‫بنزی��ن ب��ا کیفیت تولید نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزان�ه ‪ 12‬ت�ا ‪ 13‬میلیون‬ ‫لیت�ر بنزین ی�ورو ‪ 4‬در کالن‬ ‫شهرها عرضه می شود‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬ش��رکت ملی‬ ‫پخ��ش ف��رآورده ه��ای نفت��ی‬ ‫ط��ی اطالعی��ه ای اع�لام کرد‪:‬‬ ‫بنزین ه��ای تولی��دی و وارداتی‬ ‫کشور مورد تایید آزمایشگاه های‬

‫زمان مش��ابه سال آبي گذشته کاهش‬ ‫يافته است‪ .‬‬ ‫به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني‬ ‫وزارت ني��رو‪ ،‬حج��م آب ورودي ب��ه‬ ‫مخازن س��دهاي تهران از ابتداي سال‬ ‫آبي ج��اري (مهرم��اه ‪ )92‬تاکنون به‬ ‫‪ 226‬ميليون مترمکعب رسيده که در‬ ‫مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته‬ ‫‪ 38‬ميليون مترمکعب کمتر اس��ت‪  .‬‬

‫صنعتی مرجع ب��ه عنوان متولی‬ ‫آنالی��ز و تایی��د کیفی��ت بنزین‬ ‫اس��ت‪.‬در واق��ع ای��ن ش��رکت‬ ‫آالیندگی بنزین های وارداتی را‬ ‫تکذیب می کند‪.‬‬ ‫اما امیر عباس سلطانی عضو‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس در این‬ ‫خصوص نظر دیگ��ری دارد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط فعلی که تحریم‬ ‫ها هنوز رفع نشده است‪ ،‬بعید به‬ ‫نظر می رس��د که بتوانیم بنزین‬ ‫اس��تاندارد از کش��ورهای دیگر‬ ‫وارد کنیم‪.‬البت��ه در کمیس��یون‬ ‫ان��رژی تصمیمات��ی گرفت��ه ایم‬ ‫ت��ا از س��ال آین��ده روزانه ‪30‬‬ ‫میلیون لیتر ی��ورو ‪ 4‬وارد کنیم‬ ‫تا ش��اید در کاهش آلودگی هوا‬ ‫موث��ر باش��د‪.‬اکنون نی��ز روزانه‬ ‫‪ 12‬ت��ا ‪ 13‬میلی��ون لیتر بنزین‬ ‫ی��ورو ‪ 4‬در کالن ش��هرها عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محی�ط زیس�ت‪ ،‬مظل�وم‬ ‫بودجه ‪93‬‬ ‫وی با اش��اره به ای��ن که در‬ ‫بودجه س��ال ‪ 93‬هم به مس��ائل‬ ‫زیس��ت محیطی توجه چندانی‬ ‫نش��ده اس��ت ؛گف��ت‪:‬در بودجه‬ ‫سال آینده هم مبلغی که بتواند‬ ‫مش��کل آلودگ��ی ه��وا را ح��ل‬ ‫کند وجود ن��دارد و بهترین راه‪،‬‬ ‫اس��تاندارد کردن بنزین مصرفی‬

‫خودروهاست‪.‬‬ ‫خو د ر و هـــــ�ا ی‬ ‫تولیدی فاقد استاندارد یورو‬ ‫‪ 4‬هستند‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی‬ ‫مجل��س ب��ا تاکی��د بر ای��ن که‬ ‫درصدی از آلودگی هوا ناش��ی از‬ ‫مصرف بنزین بی کیفیت اس��ت‬ ‫؛تصریح ک��رد‪ :‬خودروهای تولید‬ ‫داخل فاقد اس��تاندارد های یورو‬ ‫‪ 4‬و یورو ‪ 5‬هستند و این موضوع‬ ‫به آلودگ��ی هوا دام��ن می زند‪.‬‬ ‫چنانچ��ه بنزین ی��ورو ‪ 4‬و یورو‬ ‫‪ 5‬هم در تمام جایگاه ها داش��ته‬ ‫باش��یم چون خودروهای ما فاقد‬ ‫این اس��تانداردها هس��تند پس‬ ‫عمال این مش��کل ب��ه قوت خود‬ ‫باقی می ماند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا زمانی که رقابت‬ ‫جدی ب��ر ب��ازار خ��ودرو حاکم‬ ‫نش��ود؛ ارتق��ای کیفیت میس��ر‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫س�وخت و خودرو‪ ،‬هر دو‬ ‫مقصرند‬ ‫س��ید جعفر تشکری هاشمی‪،‬‬ ‫مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران هم به خبرنگار‬ ‫«اقتص��اد برتر» می گوی��د‪ :‬تردد‬ ‫روزانه میلیون‌ها دس��تگاه خودرو‬ ‫و موتورس��یکلت غیر استاندارد و‬ ‫نیز مصرف روزان��ه میلیون‌ها لیتر‬ ‫س��وخت ب��ا کیفیت پایی��ن‪ ،‬مهم‬ ‫ترین دلیل آلودگ��ی هوای تهران‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬خودروس��ازان با‬ ‫خلف وع��ده‪ ،‬هنوز خ��ودرو یورو‬ ‫‪ 2‬تولی��د و روان��ه ب��ازار می‌کنند‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر آن همچن��ان بنزی��ن‬ ‫ب��ی ‌کیفی��ت در جایگاه‌ه��ای‬ ‫س��وخت عرضه می‌ش��ود‪ ،‬چنین‬ ‫ش��رایطی باع��ث ش��ده ت��ا جان‬ ‫میلیون‌ه��ا نف��ر از ش��هروندان‬ ‫تهران��ی در مع��رض خط��ر ق��رار‬ ‫گی��رد‪ .‬قائم مقام مع��اون ترافیک‬ ‫ش��هردار ته��ران هم با بی��ان این‬ ‫ک��ه ش��هرداری چندی��ن ب��ار‬ ‫آمادگ��ی خود را جه��ت پذیرفتن‬ ‫مس��ئولیت حل آلودگ��ی هوا در‬ ‫ص��ورت حمایت دولت اعالم کرده‬ ‫است؛اظهار داشت‪ :‬کنترل آلودگی‬ ‫هوا از منبع انتشار‪ ،‬سیاست اصلی‬ ‫شهرداری تهران محسوب می‌شود‬ ‫ک��ه اس��تفاده از ابزارهای علمی و‬ ‫سیستماتیک نیاز اصلی آن است تا‬ ‫حداقل ما را از وضعیت هوای شهر‬ ‫ته��ران مطلع کند ب��ه گونه‌ای که‬ ‫بتوانیم بر اس��اس آن برنامه‌ریزی‬ ‫کنیم‪ .‬مهندس به��روز همچنین‬ ‫از ی��ک برنام��ه کوت��اه م��دت در‬ ‫ش��هرداری خبر داد که بر اساس‬ ‫آن ت��ا س��ال ‪ 96‬تع��داد روزهای‬

‫از سرگیری پرواز مستقیم تهران ‪ -‬مادرید‬

‫محم��د علی نجفی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫میراثفرهنگی‪،‬صنایعدستیوگردشگری‬ ‫درباره پرواز مستقیم تهران ‪ -‬مادرید گفت‪:‬‬

‫برقراری این پ��رواز از نظر اقتصادی کامال‬ ‫قابل دفاع اس��ت و وزیر صنع��ت‪ ،‬انرژی و‬ ‫گردشگری اسپانیا هم ابراز امیدواری کرده‬ ‫است که این پروازها از سر گرفته شود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬اسپانیا در عین حال که در چارچوب‬ ‫اتحادی��ه اروپا سیاس��ت‌هایش را تنظیم‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما همواره جزو دوستان ایران بوده‬ ‫و خوش��حالیم که این رابطه در سال‌های‬ ‫گذشته هرگز خصمانه نبوده است‪.‬‬

‫*‬

‫از زمان برداشت نفت‬ ‫در کشور تا امروز با فرض‬ ‫قیم��ت بش��که ای ‪100‬‬ ‫دالر‪ ،‬هشت هزار میلیارد‬ ‫دالر نفت‪ ،‬گاز و میعانات‬ ‫گازی تولید ک��رده ایم و‬ ‫پیش بینی می‌شود هنوز‬ ‫‪ 30‬هزار میلی��ارد دالر دیگر از منابع هیدروکربنی‬ ‫باقی مانده باشد‪ .‬اما با وجود پتانسیل خوب باید در‬ ‫نظر داشت که سیاستگذاری غلط در داخل کشور‬ ‫می‌تواند بر منابع تولیدی تاثیر منفی بگذارد‪.‬عوامل‬ ‫خارجی نیز مانند تحری��م‪ ،‬تاثیر منفی می گذارد‪،‬‬ ‫بنابراین باید وابستگی به این عوامل را کاهش داد‪.‬‬ ‫به دلیل اینکه عوام��ل خارجی‪ ،‬خارج از کنترل ما‬ ‫هستند‪ ،‬بنابراین خطر آنها برای رشد اقتصادی کشور‬ ‫بیشتر است‪ .‬اگر به سراغ برداشت صیانتی و درست از‬ ‫منابع نفتی و گازی برویم قادر خواهیم بود که ارزش‬ ‫منابع هیدروکربنی باقی مانده را از ‪ 30‬هزار به یکصد‬ ‫هزار میلیارد دالر افزایش دهیم‪ .‬اقتصاد مقاومتی این‬ ‫اس��ت که ما از نفت به عنوان منبع درآمدی فاصله‬ ‫بگیری��م‪ ،‬چراکه نفت و میعان��ات گازی باید دارای‬ ‫ارزش افزوده باالتری شوند‪.‬باید زنجیره تولید را در‬ ‫کش��ور تکمیل کرد و ارزش افزوده تولیدات خود را‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫*معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت‬

‫راهکار کنترل تورم وام مسکن‬ ‫محمد رزم‬

‫*‬

‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫به منظور رفع مشکالت‬ ‫مسکن در کــــــشور‬ ‫به‌خصوص برای اقش��ار‬ ‫متوس��ط و ک��م درآمد‬ ‫جامع��ه ‪ ،‬مجموعــــه‬ ‫سیاست‌های جدیدی را‬ ‫تدوین کرده اس��ت و برای این منظور قصد دارد‬ ‫تس��هیالت پرداختی در حوزه مسکن را افزایش‬ ‫دهد اما مسئله مهم در این زمینه دقت در نحوه‬ ‫پرداخ��ت و مدیریت بازار اس��ت ب��ه نحوی که‬ ‫افزایش ‪۱۰‬میلیونی وام مسکن منجر به افزایش‬ ‫قیمت مسکن نش��ود و این رقم بر قدرت خرید‬ ‫مس��کن مردم بیفزاید‪ .‬بهترین راه برای کاهش‬ ‫آثار تورمی افزایش وام مسکن ‪،‬تزریق تسهیالت‬ ‫به حوزه س��اخت و ساز اس��ت که از این طریق‬ ‫جلوی گرانی افس��ار گسیخته مس��کن نیز در‬ ‫کش��ور گرفته ش��ود‪.‬هرچند افزایش وام خرید‬ ‫مس��کن می‌تواند مقداری افزای��ش قیمت را در‬ ‫بازار مس��کن ایجاد کند‪ ،‬اما این امر باعث خارج‬ ‫ش��دن مسکن از رکود فعلی خواهد شد‪ ،‬چراکه‬ ‫وامی که در گذش��ته به افراد و متقاضیان بخش‬ ‫مسکن تعلق می‌گرفت‪ ،‬جوابگوی نیاز افراد نبود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪،‬طرح ودیعه مس��کن برای اجاره‬ ‫واحد مسکونی‪ ،‬به خصوص برای زوج‌های جوان‬ ‫یک حرکت مثبت به ش��مار می‌رود به خصوص‬ ‫این‌که کارمزد این تسهیالت نیز با نرخ مناسبی‬ ‫در مدت زمان ‪۱۵‬س��ال مستهلک خواهد شد و‬ ‫این امکان را برای زوج‌های جوان فراهم می‌کند‬ ‫که در ابتدای زندگی مشترکش��ان با مشکالت‬ ‫کمتری مواجه باشند‪.‬‬ ‫*نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی‬ ‫مجلس‬

‫ادامه سرمقاله‬ ‫مردم؛ ثروت واقعی کشور‬

‫تأکید این ش��اخص به جای اس��تفاده از ش��اخص‬ ‫درآمده��ای س��رانه‪ ،‬به جنبه های وس��یع توس��عه‬ ‫معطوف ش��د‪ .‬این ش��اخص ضمن اینک��ه معیاری‬ ‫برای اندازه گیری رفاه ش��هروندان به دست می دهد‬ ‫اثرسیاست هایاقتصادیبرکیفیتزندگیشهروندان‬ ‫را نیز اندازه گیری می کند ‪ .‬این شاخص ‪،‬کشورها را‬ ‫برحسب کیفیت زندگی شهروندان و نه صرفا بر اساس‬ ‫ارقام س��نتی در آمد سرانه آنها رتبه بندی می کند‪.‬‬ ‫معیار محاسبه این شاخص ‪ ،‬میانگین سه نما گر امید‬ ‫به زندگی ‪ ،‬پیشرفت آموزشی ‪ ،‬در آمد سرانه بر اساس‬ ‫برابری قدرت خرید مردم (‪ )PPP‬تنظیم شده است‪.‬‬ ‫بنابر گزارشی که از سوی سازمان ملل در بخش توسعه‬ ‫انسانی بر مبنای سال ‪ 2007‬انتشار یافته است ‪ ،‬ایران‬ ‫در میان ‪ 177‬کشور جهان ‪ ،‬در جایگاه ‪ 94‬قرار گرفته‬ ‫است ‪ .‬کشورهای ایسلند ‪،‬نروژ‪ ،‬استرالیا‪ ،‬کانادا ‪ ،‬ایرلند‪،‬‬ ‫س��وئد‪ ،‬سوئیس ‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند و فرانسه ‪ 10 ،‬کشوری‬ ‫هستند که به ترتیب در صدر کشورهای توسعه یافته‬ ‫قرار دارند ‪ .‬شاخص های توسعه انسانی ‪،‬همانطوری که‬ ‫قب ً‬ ‫ال ذکر شد در بر گیرنده تغییرهای زیادی است که‬ ‫عمدتاً توسعه و پیشرفت جوامع بشری را از نقطه نظر‬ ‫«طول عمر» ‪ «،‬سالمت » ‪ «،‬درآمد سرانه» و «میزان‬ ‫تحصیالت» ارزیابی و طبقه بندی می نماید ‪ .‬در هزاره‬ ‫سوم ‪ ،‬سرمایه انسانی باالترین و با ارزش ترین سرمایه‬ ‫و بزرگترین دارایی هر سازمان و هر کشوری محسوب‬ ‫می ش��ود ‪ ،‬اگرچه در هیچ تراز وحساب کتابی از آن‬ ‫ذکری به میان نمی آید‪ ،‬لیکن نتیجه س��ود و زیان‬ ‫س��ازمان ها را رقم می زند و تنها منبعی است که با‬ ‫استفاده بیشتر ‪ ،‬کاهش نمی یابد و به صورت فزاینده‪،‬‬ ‫توس��عه نیز می یابد‪ .‬می توان گفت که کلید توسعه‬ ‫کشورها ‪،‬نیروهای انسانی کارآمد آن است‪.‬‬


‫سال اول شماره ‪ 6‬دو شنبه ‪ 7‬بهمن ‪1392‬‬

‫س��خنگوی صن��دوق بین‌الملل��ی پول‬ ‫گزارشی از پیش��رفت‪ ،‬کاستی و چالش‌های‬ ‫پیش روی اقتصاد ایران منتشر خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬صندوق‬ ‫بین‌الملل��ی پول اعالم ک��رد که این صندوق‬

‫هیات صندوق‬ ‫بین المللی پول‬ ‫در ایران‬

‫برآوردهای س��االنه خود از اقتصاد ایران را که‬ ‫از ‪ 3‬سال پیش متوقف شده بود‪ ،‬از سر خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬ویلیام موری سخنگوی این نهاد بین‬ ‫المللی گفت‪ :‬توافقی برای ارزیابی اقتصاد ایران‬ ‫بر اس��اس بند ‪ 4‬وجود دارد؛ اما در سال های‬

‫بین الملل‬

‫اخیر‪ ،‬وقفه‌ای در این زمینه اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫در این س��فر‪ ،‬هیات صندوق بین المللی پول‬ ‫پس از مذاکره با مقامات‪ ،‬تجار‪ ،‬سیاس��یون و‬ ‫گروه های جامعه مدنی‪ ،‬با نگاهی انتقادی به‬ ‫موقعیت و مدیریت اقتصادی ایران می پردازند‪.‬‬

‫اقتصاد بین الملل‬

‫‪7‬‬

‫کمبود گاز‪ ،‬زندگی آمریکایی ها  را مختلکرد‬

‫کمبود ش��دید گاز ط��ی هفته‬ ‫ج��اری در مناط��ق مختل��ف‬ ‫آمریکا موجب شد تا میلیون ها‬ ‫آمریکایی که با س��رمای شدید‬ ‫و طاق��ت فرس��ای ه��وا روبه رو‬ ‫هس��تند ب��ا مش��کالت زیادی‬ ‫روبه رو شوند‪.‬به گزارش رویترز؛‬ ‫قیمت سوخت در برخی مناطق آمریکا به شدت افزایش یافته و توزیع کنندگان‬ ‫س��وخت در برخی مناطق مجبور به سهمیه بندی شده اند‪ .‬این مسئله برخی‬ ‫مدارس آمریکا را به علت کمبود سوخت به تعطیلی کشانده است‪.‬‬

‫ثروت اندوزی شرکت های غربی‬ ‫به قیمت جان انسان ها‬

‫دست های آلوده  ‬

‫نوری المالکی‪ :‬عربستان‬ ‫منشاء تروریسم است‬

‫‪Chevron‬‬

‫حسن ابراهیمی‬

‫‪De Beers‬‬

‫ بسیاری از شرکت های نفتی در فهرست پرخطرترین شرکت ها قرار دارند اما شورون آمریکا در این میان جایگاه ویژه ای دارد‪ .‬در بین سال های‬‫‪1972‬تا ‪ 1993‬شورون ‪ 18‬میلیارد بشکه آب سمی در جنگل های استوایی اکوادور رها کرد به این ترتیب ابزار امرار معاش کشاورزان محلی نابود‬ ‫شد و باعث بیماری همه گیر جمعیت بومی شد‪.‬‬ ‫شورون همچنین مسئول مرگ تعداد زیادی از مردم نیجریه بود که به حضور و اقدامات استثمارگرانه این شرکت در دلتای نیجریه دست به اعتراض‬ ‫زده بودند‪ .‬این شرکت فراملی با پرداخت پول به شبه نظامیان محلی ‪ ،‬آنها را به سرکوب این تظاهرات ترغیب کرد که در نتیجه آن شبه نظامیان‬ ‫به روی معترضان آتش گشودند و سپس خانه و مزارع آنها را به آتش کشیدند‪.‬‬

‫‪Coca-Cola‬‬

‫این شرکت که مقر آن در ژوهانسبورگ قرار دارد در زمینه اکتشاف و استخراج معادن فعالیت می کند و در حال حاضر ‪ 60‬درصد بازار الماس دنیا‬ ‫را در اختیار دارد‪.‬فعالیت‌های این ش��رکت فقط به اس��تخراج محدود نمی‌شود و در زمینه تشکیل گروه‌های چریکی و خلق دیکتاتورها برای ایجاد‬ ‫وحش��ت و اس��تثمار کودکان و بزرگساالن در مسیر دستیابی به این سنگ قیمتی س��رمایه‌گذاری می‌کند‪ .‬این شرکت در بوتسوانا به تاراج معادن‬ ‫الماس و آوارگی جمعیت بومی از خانه و کاشانه شان که هزاران سال در آنجا زندگی می کردند متهم است‪.‬دولت بوتسوانا که در خدمت این شرکت‬ ‫بود با قطع کردن منابع آب بومیان ‪ ،‬تهدید و شکنجه و حلق آویز کردن آنها در انظار عمومی‪ ،‬بومیان را مجبور به ترک محل زندگیشان کرد‪.‬‬

‫‪Pfizer‬‬

‫کوکا کوال نوشیدنی مورد عالقه بسیاری از مردم جهان که به “شیر سرمایه داری” شهرت یافته‪ ،‬در بسیاری از کشورهای تولیدکننده آن‪ ،‬پیامدهایی‬ ‫نظیر آلودگی و اس��تفاده غیر مجاز از آب را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬این ش��رکت برای تولید یک لیتر محصول خود سه لیتر آب مصرف می‌کند و‬ ‫پسماندهای روند تولید بسیار آلوده کننده هستند‪ .‬اهمال کاری این شرکت در حفاظت پسماند هایش در کلمبیا و هند ‪ ،‬منجر به اعتراضات مردمی‬ ‫و جریمه این شرکت شد‪ .‬همچنین این شرکت در امور سیاسی فعال است و حامی سرسخت رژیم صهیونیستی می باشد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1997‬هیات دولتی اقتصادی اس��رائیل در مهمانی ش��امی به افتخار کوکاکوال به خاطر ‪ 30‬سال پشتیبانی بی وقفه خود از اسرائیل و بی‬ ‫توجهی به تحریم کشورهای عرب‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬

‫‪Mc Donalds‬‬

‫فایزر شرکت داروسازی آمریکایی و چند ملیتی‪ ،‬بزرگترین شرکت داروسازی جهان به شمار می‌رود‪ .‬سهام شرکت فایزر در بازار بورس نیویورک‬ ‫معامل��ه می‌ش��ود‪ .‬ازآنجایی که آزمای��ش روی حیوانات فایزر را راضی نمی‌کرد این ش��رکت تصمیم گرفت از ک��ودکان نیجریه‌ای به‌عنوان موش‬ ‫آزمایشگاهی استفاده کند‪ .‬فایزر در سال ‪ 1996‬برای امتحان یک آنتی بیوتیک در جهان سوم علیه بیماری هایی مانند سرخک‪ ،‬وبا و مننژیت به‬ ‫نیجریه س��فر و داروی ترو و افلوکساس��ین را روی ‪ 200‬کودک آزمایش کرد‪ .‬هیچ کس هنوز نمی‌داند که ریش��ه بسیاری از بیماری‌ها مانند‪ :‬ایدز‪،‬‬ ‫بیماری لژیونری‪ ،‬هپاتیت سی‪ ،‬جنون گاوی‪ ،‬ویروس‌های عامل خونریزی‪ ،‬تب السا‪ ،‬سندرم خستگی مزمن و ده‌ها بیماری دیگری که هیچگاه منشاء‬ ‫آن مشخص نشده را می توان در آزمایشگاه‌های سری ایاالت متحده آمریکا کشف کرد‪.‬‬

‫‪Nestlé‬‬

‫هر سال هزاران کودک غذاهای فوری شرکتی را مصرف می‌کنند که نقش زیادی در نابودی جنگل‌ها‪ ،‬استثمار کاری و مرگ میلیوها حیوان دارد‪.‬‬ ‫استراتژی های بازاریابی هوشمندانه شرکت مک دونالد باعث گسترش شعبه‌های آن به بیش از ‪ 40‬کشور شده است‪ .‬طراحی تصویری مهربانانه از‬ ‫رونالد مک دونالد همراه با “جعبه شادی” کودکان را به خرید غذای آماده این شرکت تحریک می کند‪ .‬این تبلیغ که موفقیت بزرگی در کشورهای‬ ‫مختلف جهان داشت در کنار خود به ضریب باالی چاقی در کودکان کمک زیادی کرد‪.‬‬ ‫همبرگر و ناگت هایی که این شرکت به مشتریان عرضه می کند از گوشت حیواناتی تهیه شده که در شرایط مصنوعی و محروم از هوای آزاد و نور‬ ‫خورشید نگهداری می‌شوند‪ .‬مک دونالد برای رشد سریع دام ها از هورمون های چاقی استفاده می‌کند‪.‬‬

‫خبرگزاری آسوش��یتدپرس برای نخس��تین بار گاف یک سناتور آمریکایی در ایالت اوکالهاما را منتشر کرد که او فاش کرد ‪ :‬شرکت‌های پپسی‪،‬‬ ‫کرافت و نستله از جنین‌های سقط شده به عنوان طعم‌دهنده نوشیدنی‌های خود استفاده می‌کنند و روزانه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان‪ ،‬از این‬ ‫نوشیدنی‌ها استفاده می‌کنند‪ .‬نستله با انبوهی از جرائم دیگرعلیه بشریت از جمله نابودی وسیع جنگل‌ها در بورنئو‪ ،‬به مخاطره انداختن زیستگاه‬ ‫اورانگوتان‌ها برای کش��ت روغن پالم و خرید ش��یر از دامداری‌های غیرقانونی در زیمبابوه روبه رو اس��ت‪.‬این ش��رکت تالش زیادی کرد تا مادران‬ ‫درکشورهای جهان سوم را متقاعد کند که شیر خشک را جایگزین شیر مادر کنند بدون این که درباره تاثیرات منفی آن هشدار دهد‪.‬‬

‫‪Phillip Morris‬‬

‫فیلیپ موریس ‪ ،‬شرکت بین‌المللی سیگار و تنباکوی آمریکایی است‪ ،‬که در بیش از ‪ ۲۰۰‬کشور محصوالت خود را ارائه می‌کند ‪.‬نیکوتین به وسیله‬ ‫س��یگار کش��یدن به درون ریه‌ها وارد می‌ش��ود و در عرض مدت ‪ ۶‬ثانیه به مغز می‌رسد‪ .‬سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری های قلبی‪،‬‬ ‫کبدی و ریوی می ش��ود‪ .‬مصرف سیگار ریس��ک فاکتور اصلی برای بیماری‌هایی همچون سکته قلبی‪ ،‬سکته مغزی‪ ،‬بیماری های مزمن انسدادی‬ ‫ریه‪ ،‬ش��امل آمفیزم و برنش��یت مزمن و سرطان (به خصوص سرطان ریه‪ ،‬سرطان حنجره و سرطان پانکراس) است‪ .‬سازمان بهداشت جهانی طی‬ ‫دوران مصرف س��یگار در قرن بیس��تم ‪ ۱۰۰ ،‬میلیون مرگ را تخمین زده است که این میزان خیلی بیشتر از مجموع تلفات ایدز‪ ،‬سل‪ ،‬تصادفات‬ ‫رانندگی و خودکشی‌ها است‪.‬‬

‫نخس��ت وزیر عراق ‪،‬عربستان‬ ‫س��عودی را منش��اء تروریس��م‬ ‫دانس��ت و اعالم ک��رد که گروه‬ ‫داعش به دنبال تش��کیل دولت‬ ‫اس�لامی در مرزه��ای عراق و‬ ‫سوریه است‪.‬‬ ‫نوری المالکی نخست وزیر عراق‬ ‫در گفت وگو با سومریه نیوز اظهار داشت‪ :‬عربستان سعودی به اشتباهات خود‬ ‫در رابطه با حمایت از تروریسم اعتراف نمی کند‪ ،‬زیرا این کشور گرایش های‬ ‫طایفه ای دارد و رفتار آنها کینه توزانه است‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب افزود‪ :‬گروه های تروریستی در سوریه احساس کردند‬ ‫که پیروزی ش��ان نزدیک است‪ ،‬زیرا از سوی برخی کشورها همچون ترکیه‪،‬‬ ‫قطر و عربستان سعودی حمایت مالی می شوند‪.‬‬ ‫مالکی تصریح کرد‪ :‬تروریس��م وجود دارد و از عربس��تان س��عودی نش��ات‬ ‫می گیرد‪.‬‬

‫واشنگتن‌پست‪ :‬شکست «ژنو ‪ »۲‬بدون ایران‬ ‫روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست‬ ‫در ارتباط با کنفرانس موس��وم‬ ‫ب��ه «ژن��و‪ »2‬درب��اره س��وریه‬ ‫گف��ت که «جان ک��ری» وزیر‬ ‫خارجه آمری��کا اصرار دارد که‬ ‫این گفت‌وگوه��ا به یک دولت‬ ‫انتقال��ی در س��وریه منته��ی‬ ‫می‌ش��ود که «بش��ار اس��د» در آن جایگاهی ندارد اما هیأت سوری در این‬ ‫نشس��ت چنین فرضیه‌ای را رد کردند‪.‬این روزنام��ه آمریکایی ادامه داد که‬ ‫در واقع «باراک اوبام��ا» رئیس‌جمهوری آمریکا‪ ،‬احتماالً گزینه‌هایی را در‬ ‫اختیار اسد می‌گذارد که یا آن را بپذیرد یا حمالت هوایی آمریکا را متحمل‬ ‫ش��ود‪.‬این کنفرانس بین‌المللی بدون حضور ایران برگزار ش��د و بسیاری از‬ ‫تحلیلگران و کارشناس��ان پیشرفت این مذاکرات بدون حضور ایران را بعید‬ ‫دانستند‪.‬‬

‫کره ‪ 48‬میلیون تن نفت ایران را خرید‬ ‫واردات نف��ت ک��ره جنوبی از‬ ‫ایران در ماه دس��امبر به ‪130‬‬ ‫ه��زار و ‪ 194‬بش��که در روز‬ ‫رس��ید‪ .‬براس��اس آمار شرکت‬ ‫مل��ی نفت کره جنوبی‪ ،‬واردات‬ ‫نفت این کشور از ایران در ماه‬ ‫دسامبر با ‪ 29.4‬درصد کاهش‬ ‫نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل به چهار میلیون و ‪ 36‬هزار بشکه (‪130‬‬ ‫هزار و ‪ 194‬بش��که در روز) رس��ید‪ .‬واردات نفت کره جنوبی در دس��امبر‬ ‫‪ 2012‬معادل پنج میلیون و ‪ 724‬تن بود‪ .‬کره جنوبی در کل س��ال ‪2013‬‬ ‫در مجم��وع ‪ 48‬میلی��ون و ‪ 210‬هزار تن نفت خام از ای��ران وارد کرد که‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ 2012‬که ‪ 56‬میلیون و ‪ 150‬هزار تن بود‪ 14.1 ،‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬

‫بولیوی به دنبال انرژی هسته‌ای‬

‫رئیس‌جمه��وری بولیوی اعالم‬ ‫کرد که کش��ورش قص��د دارد‬ ‫انرژی هس��ته‌ای تولی��د کند‪.‬‬ ‫اوو مورال��س‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫بولی��وی در س��خنرانی در‬ ‫پارلمان این کش��ور در آخرین‬ ‫سال از دوره ریاست جمهوری‬ ‫خود اعالم کرد‪ :‬امس��ال ما قص��د داریم برنامه انرژی هس��ته‌ای بولیوی را‬ ‫آغ��از کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬ما تصمی��م گرفته‌ایم که یک کمیس��یون انرژی با‬ ‫درجه عالی را تاس��یس کنیم‪ .‬این یک اولویت برای کش��ور بولیوی اس��ت‪.‬‬ ‫مورال��س در ادامه گفت که قص��د دارد در زمینه انرژی گرمایی و برق آبی‬ ‫نیز پیش��رفت‌هایی را در کش��ور ایجاد کند تا منبع انرژی برای کشورهای‬ ‫همسایه باشد‪.‬‬

‫‪Title Cafe‬‬

‫بلومبرگ‬ ‫افزایش قیمت مسکن در بازار ایران‬ ‫رش�د ‪ 50‬درص�دی بازار خ�ودرو ایران‬ ‫ب�ا رفع تحریم ه�ا‪ /‬خواس�تار تجارت با‬ ‫ایران هستیم‬ ‫رژیم صهیونیستی از خصوصیات جنسی‬ ‫زن�ان برای دس�ت یابی اهداف جاسوس�ی‬ ‫خود استفاده می کند‪.‬‬

‫سی ‪.‬ان‪ .‬ان‬ ‫رش�د ‪ 10‬درصدی قیم�ت نفت ‪ WTI‬در‬ ‫یک ماه اخیر‬ ‫کند شدن نرخ رشد اقتصادی آسیا‬ ‫فرانسه عامل تطویل دوره رکود اقتصادی‬ ‫در منطقه یورو‬ ‫‪ 10‬هزار س�رباز آمریکایی در افغانس�تان‬ ‫می مانند‬

‫وال استریت ژورنال‬ ‫آغ�از اعتص�اب معدنچی�ان در بزرگ‌ترین‬ ‫معادن پالتین جهان در آفریقای جنوبی‬ ‫واردات نف�ت چی�ن از ع�راق ‪ ٥٠‬درص�د‬ ‫افزایش یافت‬ ‫تغییر مس�یر س�رمایه گ�ذاران از دوبی به‬ ‫ایران‬

‫اکونومیست‬

‫هالی�وود دارای یک اس�تودیو ی جدید با‬ ‫روش های متفاوت برای کسب و کار فیلم ‪.‬‬ ‫ش�رکت های توتون و تنباک�وی بزرگ در‬ ‫سراشیبی سقوط هستند‪.‬‬ ‫مردان مالیاتی دنبال کسب و کارآنالین‪.‬‬ ‫ای�ران به دنب�ال هم�کاری س�ازنده ب�ا‬ ‫همسایگانش است‬

‫لوموند‬ ‫سایه غیبت ایران بر سر " ژنو ‪ "2‬سنگینی‬ ‫می کند‬ ‫ن�گاه تعامل�ی و س�ازنده جهانی ای�ران در‬ ‫اجالس داووس‬ ‫آغاز مذاکره نهایی آمریکا با ایران در اواخر بهمن‬ ‫روحانی‪ ،‬ستاره نشست امسال داووس‬


‫هفته نامه اقتــــــصادی ‪ -‬سیــــاسی ‪ -‬اجتمـــاعی‬

‫سال اول شماره ‪ 6‬دو شنبه ‪ 7‬بهمن ‪1392‬‬ ‫تهران‬

‫‪14‬‬

‫رشت‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬

‫مشهد‬

‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫تبریز‬

‫‪11‬‬

‫بندر عباس‬

‫‪0‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪14‬‬

‫اهواز‬

‫‪20‬‬ ‫‪11‬‬

‫زاهدان‬

‫‪17‬‬ ‫‪6‬‬

‫سرچشمه‬ ‫بپرهی��ز از آنکه مرکب طم ‌ع ورزی تو را به‬ ‫سوی هالکت به پیش راند‪ ،‬زیرا تو روزی خود را‬ ‫دریافت می‌کنی و مال اندکی که از طرف خدای‬ ‫سبحان به دست می‌آوری بزرگ‌تر از مال فراوانی‬ ‫است که از دست بندگان دریافت می‌کنی‪.‬‬ ‫بخشی از فرمایشات امام علی(ع)‬

‫نگاه هفته‬ ‫گرامیداشتسالروزورود‬ ‫حضرت معصومه(س) به قم‬

‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬احمد خادم المله‬ ‫سردبیر‪ :‬حمیدرضا صدیقی‬ ‫جانشین مدیرمسئول‪ :‬امیر حسین خادم المله‬

‫حرکت نمادین مردم قم‬ ‫درسالروز ورود حضرت‬ ‫معصومه(س) در‪23‬‬ ‫ربیع االول هر ساله با تجمع‬ ‫در میدان معصومیه(س) آغاز‬ ‫می‌شود که پس از مداحی‬ ‫ومولودی‌خوانیمداحان‬ ‫اهل‌بیت (ع)‪ ،‬مردم به سمت‬ ‫حرممطهرحرکتمی‌کنند‪.‬‬

‫نشانی‪ :‬میدان آرژانتین‪ ،‬خیابان بیهقی‪ ،‬خیابان ‪ 14‬شرقی ‪،‬پالک ‪10‬‬ ‫تلفکس‪88544186 :‬‬

‫سازمان آگهی ها‪ 10 ( 88741064 :‬خط)‬

‫مدیریت امور استان ها‪88626449 -88626456 :‬‬ ‫چاپ و توزیع‪ :‬موسسه فرهنگی‪ -‬مطبوعاتی ایران‬

‫چهره های هفته‬

‫کارآفرین‬

‫بازار‪ ،‬دانشگاه من بود‬ ‫ش��اهرخ ظهی��ری نمون��ه واقعی‬ ‫یک انس��ان موفق اس��ت؛ کسی که‬ ‫می‌تواند با تجربیاتش موتور محرک‬ ‫هزاران جوان باش��د‪ .‬وی در س��ال‬ ‫‪1337‬شمس��ی ‪ ،‬توس��ط یک��ی از‬ ‫دوستان به رئیس کارخانه پارچه‌بافی‬ ‫درخش��ان یزد معرفی شد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ،1338‬در دبیرس��تان رش��ته فلس��فه و منطق درس می‌داد و هرروز از بازار تا قلهک را‬ ‫پیاده طی می‌کرد‪ .‬به گفته خودش‪ ،‬در حقیقت با ‪ ۲‬لیسانس و شغل معلمی‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫پادو در بازار مشغول به کار بود و اصال هم ناراحت نبود‪ .‬ظهیری در سال‪ ،1349‬شرکت‬ ‫مواد غذایی خود را راه اندازی می کند و در س��ال ‪ 1350‬محصول سس این کارخانه به‬ ‫ایرانیان معرفی می شود‪.‬ظهیری در مورد دوران بازنشستگی خود می گوید‪ :‬پس از چند‬ ‫سال زحمت باالخره محصوالت مهرام جای خود را در میان مصرف‌کنندگان باز کرد و‬ ‫من با ‪ ۳۰‬سال خدمت که پول ‪ ۵‬سال آن را یک جا به حساب دولت ریختم خودم را از‬ ‫خدمات دولتی بازنشسته کردم چون به پول بازنشستگی نیازی نداشتم‪ ،‬تصمیم گرفتم‬ ‫آن را وقف کودکان بی‌سرپرست کنم‪ .‬اسرار زندگی شاهرخ ظهیری برای کسب موفقیت‪:‬‬ ‫تحصیالت عالیه ‪ -‬کارکردن عار نیس��ت‪ -‬بازار دانش��گاه است‪ -‬سالمت نفس و داشتن‬ ‫صداقت_ تالش بی وقفه_ دستگیری از ضعفا‬

‫دیجیتال‬

‫بدترین رمزهای ورود سال ‪2013‬‬ ‫محققان در یک بررسی بدترین‬ ‫رمزه��ای عب��ور اینترنتی در س��ال‬ ‫‪ 2013‬را معرف��ی کردن��د‪ .‬یک گروه‬ ‫از محقق��ان در موسس��ه تحقیقاتی‪ ‬‬ ‫‪ SplashData‬میلیون ها رمز عبور‬ ‫دزدیده ش��ده آنالین در سال ‪2013‬‬ ‫را مورد بررس��ی قرار داده و فهرست‬ ‫ساالنه خود را از بدترین رمز عبورها اعالم کردند‪ .‬رمز عبور “ ‪ “  password‬اکنون درجایگاه‬ ‫دومین رمز عبور بد در دنیاست‪ .‬بر اساس این گزارش ‪ ‬فهرست سال جاری تحت تاثیر تعداد‬ ‫زیادی از رمزعبورهای کاربران ‪  Adobe‬است که به آنالین دزیده شده اند‪ .‬مورگان اسلین‬ ‫مدیر اجرایی‪ SplashData ‬می گوید مش��اهده رمز عبورهایی مانند “ ‪ “ adobe123‬و “‬ ‫‪ “ photoshop‬بر روی این فهرست یادآور خوبی است که رمز عبور خود را بر اساس اسم‬ ‫وب سایت ها یا اپلیکیشن هایی که به آنها دسترسی دارید قرار ندهید‪.‬‬

‫گیشه‬

‫لیستکاملفیلم‌هایفجرامسال‬

‫هیات انتخاب مس��ابقه سینمای‬ ‫ایران در س��ی‌ودومین جشنواره‬ ‫بین‌الملل��ی فیلم فجر«س��ودای‬ ‫س��یمرغ» و «ن��گاه نو» اس��امی‬ ‫فیلم ه��ای راه یافت��ه ب��ه ای��ن‬ ‫بخش ه��ا را اعالم کرد‪ .‬س��ودای‬ ‫س��یمرغ ‪ :‬آذر‪ ،‬ش��هدخت‪،‬‬ ‫پروی��ز و دیگران(بهروز افخمی) ‪ -‬امروز(س��ید رض��ا میرکریمی) ‪-‬برف(مهدی‬ ‫رحمان��ی) ‪-‬بیگانه(به��رام توکل��ی) ‪ -‬پنج��اه ق��دم آخر(کیوم��رث پوراحم��د‬ ‫) ‪ -‬تمشک(س��امان س��الور) ‪ -‬چ(ابراهی��م حاتمی کیا) ‪ -‬خ��ط ویژه(مصطفی‬ ‫کیایی) ‪ -‬رس��تاخیز(احمد رضا درویش) ‪ -‬زندگی جای دیگری اس��ت(منوچهر‬ ‫ه��ادی) ش��هابی از جنس ن��ور( محمد رضا اس�لاملو) ‪ -‬طبقه حس��اس(کمال‬ ‫تبریزی) ‪ -‬عصبانی نیس��تم!(رضا درمیش��یان) ‪ -‬قصه‌ها ( رخشان بنی اعتماد)‬ ‫کالشینکف(س��عید سهیلی) ‪ -‬گنجشکک اشی مشی(وحید نیکخواه‪ ،‬غالمرضا‬‫رمضان��ی‪ ،‬مس��عود کرامت��ی) ‪ -‬متروپل(مس��عود کیمیایی) ‪ -‬میهم��ان داریم‬ ‫(محمد مهدی عسگرپور) ‪-‬همه چیز برای فروش (امیر حسین ثقفی)‬ ‫مدیری��ت ارتباط��ات س��ی و دومین جش��نواره فیلم فجر تاکید کرد بر اس��اس‬ ‫جمع‌بندی هیات انتخاب‪ ،‬ممکن است با توجه به آخرین وضعیت فنی فیلم ها و‬ ‫آماده ش��دن آنها‪،‬در جلسه نهایی هیات انتخاب‪ ،‬آثاری به عنوان مسابقه ‪ ،‬خارج‬ ‫از مسابقه یا رزرو به این اسامی اضافه شود‪.‬‬

‫گردشگری‬

‫به دریاچه صورتی سفر کنید‬

‫در ‪ 15‬كیلومتری چابهار‪ ،‬در مسیر جاده ساحلی چابهار به گواتر‪ ،‬تنگه‌ای‬ ‫صخره‌ای مش��رف به دره‌ای سرس��بز و زیبا قرار دارد كه از باالی آن روستای‬ ‫لیپار در میان س��بزه‌زارها پیداس��ت‪ .‬در میان ‪ 2‬كوه كه فاصله چندانی با هم‬ ‫ندارند‪ ،‬آب‌بندی ایجاد ش��ده كه آب‌های س��رگردان اط��راف را در خود جمع‬ ‫كرده و به آبگیری به طول ‪ 14‬كیلومتر تبدیل شده است‪ .‬این دریاچه كوچك‬ ‫به‌دلی��ل رنگ منطق��ه‪ ،‬صورتی به‌نظر می‌رس��د و به همین دلی��ل به دریاچه‬ ‫(صورت��ی لیپار) معروف اس��ت ‪ .‬در این آبگیر زیبا ان��واع بوته‌ها و درختچه‌ها‪،‬‬ ‫منطق��ه‌ای بكر با اكوسیس��تم خاصی را به‌وجود آورده‌ان��د‪ .‬ماهی‌های كوچك‬ ‫زیادی هم در آب هستند كه حتی روی قایق‌ها هم می‌پرند‪ .‬برای نزدیك‌شدن‬ ‫به آب آن دقت كنید چون كناره‌های دریاچه حالت باتالق گونه دارد و ممكن‬ ‫است شما را پایین بكشد‪.‬‬

‫اشتغال معتادان بهبودیافته‬ ‫ِ‬

‫دبیرکل س��تاد مبارزه ب��ا موادمخدر‬ ‫گفت‪ :‬ت�لاش می‌کنیم می��زان فعلی‬ ‫سهم اشتغال‌زایی معتادان بهبود یافته‬ ‫افزایش یابد‪.‬عبدالرضارحمانی‌فضلیدر‬ ‫حاشیه دیدار با نمایندگان کانون‌های‬ ‫مداحان کش��ور اظهار داش��ت‪ :‬تالش‬ ‫داشتیم با شبکه‌های اجتماعی تماس‬ ‫داش��ته باش��یم و از ظرفیت آنها در اجتماعی کردن مبارزه با‬ ‫موادمخ��در مخصوصا در حوزه پیش��گیری‪ ،‬درمان و صیانت‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شبکه مداحان با اعتقادات دینی‬ ‫و ایمانی و باورهای قلبی مردم ارتباط دارند‪ ،‬می‌توانند در این‬ ‫حوزه به ستاد مبارزه با موادمخدر کمک زیادی کنند‪.‬‬

‫عذرخواهی می‌کنیم‬

‫قائ��م مقام ایران خودرو با بیان اینکه‬ ‫دوران سختی را گذرانده ایم از مردم‬ ‫به دلیل کاستی‌های ناشی از تحریم‬ ‫عذرخواهی کرد‪ .‬عباس ملکی تهرانی‬ ‫گفت‪ :‬در سال های اخیر محدودیت‌ها‬ ‫و فضای حاکم بر اقتصاد کشور منجر‬ ‫به کاهش تولید در این صنعت شد؛‬ ‫ضمن این که قدرت خرید مشتریان ما کاهش پیدا کرد و‬ ‫از سوی دیگر بر کیفیت محصوالت تولیدی نیز تاثیر منفی‬ ‫گذاش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همه این موارد باعث شد تا سه گروه‬ ‫«س��هامداران»‪« ،‬اعضای خانواده و کارکنان گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو» و «دولت و جامعه» متضرر شوند‪.‬‬

‫جادوگری‪ ،‬دلقک بازی و ‪...‬‬

‫عجیب ترین‬ ‫رشته های‬ ‫تحصیلیجهان‬

‫بلیت‪250‬هزار تومانی برای سفر به تونل زمان‬ ‫نخستین تلویزیون تعاملی ایران محصول مشترک رسانه ملی و مخابرات به‬ ‫زودی راه اندازی خواهد شد‪ .‬ثبت‌نام تلویزیون اینترنتی (‪ )IP Media‬از دهه‬ ‫فجر ش��روع می ش��ود و به صورت آزمایشی در ‪ 6‬شهر تهران‪ ،‬تبریز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫مش��هد‪ ،‬یزد و قزوین صورت می گیرد‪6 .‬شهری که سهمیه ‪140‬هزار پورت را‬ ‫در فاز اول دریافت خواهند کرد و تا‪ 30‬ماه آینده تمام کشور از این تلویزیون‬ ‫بهره مند خواهند شد‪.‬ثبت نام کنندگان‬ ‫ف��از اول‪ ،‬س��رویس تلویزی��ون اینترنتی‬ ‫را از فروردی��ن ماه دریاف��ت می کنند و‬ ‫از آن ب��ه بعد می توانن��د به برنامه های‬ ‫تلویزیونی به صورت انتخابی دسترس��ی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬

‫پایان حاشیه‌های تامین اجتماعی‬

‫مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی‬ ‫از تخصیص مناب��ع بهینه از محل‬ ‫اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫توس��ط دولت ب��ه نظام س�لامت‬ ‫ک��ه ‪ ۱۲‬ه��زار میلی��ارد توم��ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬تش��کر ک��رد و گف��ت‪ :‬از‬ ‫چالش‌ها و حاش��یه‌های ناخواسته‬ ‫تأمین‌اجتماعی گذر می‌کنیم‪ .‬س��یدتقی نوربخش ادامه‬ ‫داد‪ :‬همدلی موج��ود میان س��ازمان تأمین‌اجتماعی با‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداش��ت‬ ‫ب��رای حل مس��ائل و مش��کالت‪ ،‬بی‌نظیر اس��ت و این‬ ‫همدلی را فرصتی برای سازمان و بیمه‌شدگان می‌دانم‪.‬‬

‫ی��اد بگیرند و بعد از فارغ التحصیلی در رادیو و اس��تودیو‌های‬ ‫سینمایی و تلویزیونی مشغول به کار‌شوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬رش�ته گ�وش دادن به موس�یقی‪ :‬دان��ش آموزان‬ ‫و دانش��جویان با شنیدن موس��یقی‌های مختلف و آشنایی با‬ ‫فرهنگ موس��یقی و تاریخچه آن می‌توانند سطح علمی خود‬ ‫را درباره موس��یقی افزایش دهند و به مدارج باالی علمی در‬ ‫این رشته دست یابند‪.‬‬ ‫‪ .6‬رشته خیمه ش�ب بازی‪ :‬در دانشگاه کنیکت آمریکا‬ ‫رش��ته تحصیلی خیمه ش��ب بازی در دو درجه کار‌شناسی و‬ ‫کار‌شناسی ارش��د ارائه می‌شود و تاکنون عالقه مندان زیادی‬ ‫بع��د از گذران��دن آزم��ون در این رش��ته ثبت ن��ام کرده‌اند‪.‬‬ ‫دانش��جویان با عروسک بازی آش��نا می‌شوند و پس از گرفتن‬ ‫م��درک در صحنه‌های بین المللی تئا‌ت��ر‪ ،‬موزه‌ها و فیلم‌ها و‬ ‫حتی طراحی عروسک مشغول به کار می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ .7‬رش�ته تصمیم گیری‪ :‬در این رش��ته که بیشتر ویژه‬ ‫محققان‪ ،‬معلمان و مس��ئوالن مدیریتی اس��ت دانشجویان با‬ ‫فراگیری علوم تصمیم گیری‪ ،‬سیستم‌های اطالعات و مدیریت‬ ‫عملیات‪ ،‬راحت‌تر می‌توانند مس��ائل عملیاتی‪ ،‬بازاریابی و امور‬ ‫مالی را تحلیل کنند‪.‬‬ ‫‪ .8‬رشته بس�ته بندی دانش�جویان‪ :‬با گذراندن‬ ‫دوره‌ه��ای آموزش��ی و یادگیری اصول مه��م در این فن‬ ‫می توانند به رش��د بازار صنعت و تس��هیل در س��اخت‬ ‫محص��والت و افزایش بازاریاب��ی خدمت کنند‪ .‬همچنین‬ ‫دانش��گاه ه��ای بالتیم��ور‪ ،‬ناتینگهام‪ ،‬گالس��کو و چند‬ ‫دانش��گاه دیگ��ر امکاناتی فراهم کرده اند تا دانش��جویان‬ ‫عالقه مند بتوانند در رش��ته های تحصیلی با موضوعات‬ ‫جنگ س��تارگان‪ ،‬افس��انه ها و اشعار باس��تانی ادامه‬ ‫تحصیل دهند‪.‬‬

‫هواپیمای عمود پرواز نهنگ!‬ ‫«اسکار وینالس»‪ ،‬طراح اسپانیایی به تازگی هواپیمایی را طراحی کرده‬ ‫که انقالبی در صنعت پرواز و هواپیمایی تلقی می‌ش��ود‪ .‬اسکار هواپیمای‬ ‫خود را به گونه‌ای طراحی کرده که مسافران بتوانند به طور کامل بر محیط‬ ‫پیرامون خود اش��راف داشته باش��ند و بتوانند آن را ببینند‪ .‬اسکار که نام‬ ‫هواپیمای خود را نهن��گ نامیده‪ ،‬از بال‌هایی بهره می‌برد که می‌تواند‪ ،‬در‬ ‫صورت بروز هرگونه اشکال فنی خود‬ ‫را تعمیر و ترمی��م کنند‪ .‬این هواپیما‬ ‫برخالف دیگر هواپیماها مانند بالگرد‬ ‫ب��ه صورت عمودی از روی زمین بلند‬ ‫می‌شود و دوباره بر زمین می‌نشیند‪.‬‬

‫مجسمه‌ای ‪ 3500‬ساله‬ ‫در جنوب قاهره‬

‫خطرناک ترین‬ ‫درخت دنیا‬ ‫درخت ها همیشه معنی بخش زندگی‬ ‫ب��وده اند و ما از آن ه��ا برای زندگی بهتر‬ ‫اس��تفاده می کنیم ولی برخی درختان هم هس��تند که سمی بوده و باعث ضرر‬ ‫رس��یدن به انس��ان ها می ش��وند از این رو نزدیک ش��دن به آن ه��ا می تواند‬ ‫به معنای پایان زندگی باش��د‪« .‬مانچنیل» یک��ی از خطرناک ترین درخت های‬ ‫دنیاس��ت که حتی بوی میوه آن هم می تواند انس��ان را راهی بیمارس��تان کند‪.‬‬ ‫این درخت در مناطق مختلف مانند فلوریدا‪ ،‬کارابیان و باهاماس رش��د می کند‬ ‫ولی به تازگی در غرب انگلستان هم رشد کرده است‪.‬این درخت زیر باران بسیار‬ ‫خطرناک  تر خواهد شد زیرا قطرات باران با برگ های آن برخورد کرده و سپس‬ ‫به ریشه می رسد‪.‬‬

‫س��ر مجسمه گرانیتی با قدمتی بیش از‬ ‫‪ 35‬ق��رن در پرستش��گاهی در جنوب قاهره‬ ‫کشف ش��د‪ .‬یک گروه باستان‌شناس مصری‪ -‬اسپانیایی در منطقه تاریخی “االقصر”‬ ‫واقع در جنوب مصر موفق به کش��ف س��ر یک مجس��مه گرانیت��ی درمعبد مخصوص‬ ‫«توتمس» س��وم شدند‪ .‬توتمس سوم حدود ‪ 35‬قرن پیش در مصر حکومت می‌کرد و‬ ‫یکی از بزرگترین فراعنه مصر محس��وب می‌ش��د‪ .‬تاریخ شناسان وی را «ناپلئون عصر‬ ‫کهن مصر» می‌دانند‪ .‬وزارت گردش��گری و حفاظت از آثار باس��تانی مصر در بیانیه‌ای‬ ‫اعالم کرد‪ :‬صاحب این مجس��مه‌ ‪ 30‬س��انتی‌‪ ،‬یکی از پادش��اهان عصر نوین مصر است‬ ‫و در حال حاضر تحقیقات گس��ترده‌ای برای کش��ف هویت صاحب مجس��مه در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬

‫هزینه سرسامآور زندگی در حاشيه خلیج فارس‬

‫بر اس��اس گ��زارش هزینه زندگی که از مقایس��ه هفت‬ ‫معیار به دس��ت آمده اس��ت‪ ،‬قطر در مجم��وع‪ ،‬گران‌ترین‬ ‫کش��ور حوزه خلی��ج فارس برای زندگی ش��ناخته ش��ده‬ ‫اس��ت و کش��ورهای امارات‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬بحری��ن‪ ،‬عمان و‬ ‫کوی��ت ب��ه ترتی��ب در مکان‌های بع��دی ق��رار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ارقام نشان می‌دهد‪ :‬در سه ماه چهارم سال گذشته‪ ،‬متوسط‬ ‫هزینه اجاره یک آپارتمان دو خوابه در قطر‪ 42‬هزار و‪ 930‬دالر‬ ‫بودهکهازمیانگیننرخ‪،‬دومینرتبهاجارهگران‌قیمتبهمیزان‬ ‫‪ 27‬ه��زار و ‪ 390‬دالر در این فهرس��ت که به امارات متحده‬

‫من یک ماه به طور مداوم کربال را می دیدم‪.‬‬ ‫فریاد آنها بی سیم را از کار می انداخت و هیچ‬ ‫راه نجات��ی نبود به اتاق می رفتم‪ ،‬گریه را آغاز‬ ‫می کردم و فریاد می زدم ای رب العالمین بر‬ ‫ما مپسند ذلت و خواری را‪ .‬‬ ‫وصیت نامه شهید محمد جهان آرا‬

‫اقتصاد پزشکی‬

‫مهسا خادم المله‬

‫‪ .1‬رش�ته جادوگری‪ :‬در س��ال ‪ ۱۹۶۷‬دانشگاه هاروارد‪،‬‬ ‫قدیمی‌تری��ن برنامه‌ه��ای کار‌شناس��ی را در فرهن��گ عام��ه‬ ‫برای آش��نایی بیش��تر عالقه مندان به مس��ائل سحر و جادو‬ ‫و داس��تان‌های تخیل��ی و اس��طوره‌ای تاس��یس ک��رد‪ .‬فارغ‬ ‫التحصیالن در این رش��ته از فرصتهای شغلی زیادی در زمینه‬ ‫طب‪ ،‬روزنامه نگاری و قانون برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ .2‬رش�ته مواد مخدر‪ :‬دانشجویان دانش��گاه آمستردام‬ ‫هلن��د در این رش��ته‪ ،‬با سیاس��ت‪ ،‬تاری��خ و روابط بیمار‬ ‫آش��نا و از چگونگ��ی خرید و فروش م��واد مخدر در‬ ‫می��ان عامالن آن آگاه می‌ش��وند و پس از اخذ مدرک‬ ‫می‌توانن��د در درمانگاه‌های پزش��کی و مراکز ترک‬ ‫اعتیاد مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫‪ .3‬رش�ته دلقک بازی‪ :‬دانش��جویان با‬ ‫گذراندن دوره‌های آموزش��ی در این رش��ته‬ ‫می‌توانن��د ق��درت بدن��ی و ذهنی خود‬ ‫را ب��رای دلقک ب��ازی‪ ،‬آماتور و‬ ‫تقلید افزایش دهند و دانش‬ ‫آموخت��گان مهارت‌ه��ای‬ ‫جدی��دی را کس��ب‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ .4‬رش�ته کمدی‪:‬‬ ‫در دانش��گاه ساوت‬ ‫همپت��ون‪ ،‬دان��ش‬ ‫آم��وزان و دانش��جویان با‬ ‫یادگیری نوشتن و عملکرد‬ ‫کمدی می‌توانند نحوه بازی‬ ‫کردن در طنز‌های کمدی را‬

‫فانوس‬

‫تعلق داش��ته است‪ 15,540 ،‬دالر بیشتر بوده است‪ .‬این رقم‬ ‫همچنین‪ 15‬برابر بیشتر از آمار کشور بحرین (‪ 2,849‬دالر در‬

‫سال) است‪ .‬قطر همچنین گران‌ترین هزینه کرایه ماهانه برای‬ ‫یک ماشین شاسی بلند کوچک به میزان ‪ 2,773‬دالر داشته‬ ‫است که تقریبا دو برابر هزینه همان خودرو در امارات است‪.‬‬ ‫این گزارش‪ ،‬همچنین در مقایسه هزینه‪ 21‬محصول غذایی‬ ‫در سراسر حوزه خلیج فارس شامل نان‪ ،‬آب معدنی و همبرگر‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬بحرین با ‪ 88,80‬دالر گران ترین کشور بوده‬ ‫و کوی��ت با ‪83‬؛‪ 68‬دالر در مکان دوم و کش��ورهای عمان با‬ ‫‪ ،74,28‬عربستان با ‪، 61,85‬امارات با ‪ 61,32‬و قطر با ‪56,19‬‬ ‫درمکان‌هایبعدیقرارگرفته‌اند‪.‬‬

‫نرم افزار رایگان سالمتی‬ ‫دکتر علیرضا خادم المله‬

‫س�لامتی تاجی اس��ت که‬ ‫فقط افراد بیمار می توانند‬ ‫روی سر افراد سالم ببینند‪.‬‬ ‫با وضعیت اقتصادی امروز‬ ‫جامع��ه برخی افراد با چند‬ ‫ش��غله ب��ودن و ع��ده ای‬ ‫هم با طمع بیش��تر ‪ ،‬س�لامتی خود را به خطر می‬ ‫اندازند تا پول بیشتری به دست آورند ولی افسوس‬ ‫که نمی دانن��د اگر س�لامتی را خصوصا در جوانی‬ ‫و میانس��الی حف��ظ نکنن��د ‪ ،‬حتی ب��ا هزینه تمام‬ ‫پول هایی که جمع کرده اند نیزنمی توانند سالمتی‬ ‫اولیه را به دست آورند‪.‬‬ ‫نتیجه یک تحقیق نش��ان می ده��د افرادی که به‬ ‫علت بیم��اری های صعب الع�لاج آخرین روزهای‬ ‫عمر خود را می گذراندند ‪ ،‬در پاس��خ به این سوال‬ ‫که اگر به گذشته باز گردید چه کاری برای سالمتی‬ ‫خود انجام می دهید ؟‬ ‫اکثری��ت از ای��ن که در کنار خانواده نیس��تند و به‬ ‫س�لامتی و آرامش روح��ی خود توجه نک��رده اند‬ ‫افسوس خورده اند‪.‬‬ ‫بای��د بدانیم مال ‪ ،‬ثروت ‪ ،‬علم و ش��هرت به تنهایی‬ ‫ضامن حفظ سالمتی نیستند‪.‬‬ ‫رس��یدن به س�لامتی و حفظ آن‪ ،‬اص��ول و باید و‬ ‫نبایدهایی دارد که همه بای��د به موقع از آن مطلع‬ ‫بوده و به آن عمل کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از این اص��ول بدون هزینه اس��ت و فقط‬ ‫نیازمند صرف کمی وقت روزانه می باش��د که اهم‬ ‫آن در زیر از نظر می گذرد‪.‬‬ ‫‪ - 1‬نرمش و ورزش روزانه خصوصا با افراد خانواده‬ ‫حتی به ان��دازه ‪ 20‬تا ‪ 30‬دقیقه در روز یا به مدت‬ ‫‪ 140‬دقیقه در هفته س��اده ترین و مهمترین اصل‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن��وع ورزش و مق��دار آن متناس��ب با س��ن افراد و‬ ‫وضعیت جس��مانی ‪ ،‬قلب و ریه اف��راد می تواند از‬ ‫یک حرکت دس��ت و پا در حالت نشس��ته یا پیاده‬ ‫روی کوتاه تا ورزش های سنگین و طوالنی باشد‪.‬‬ ‫‪ – 2‬داش��تن وزن ایده آل ‪ ،‬توجه به تغذیه مناسب‬ ‫و رس��یدن به وزن ایده آل اصل مهم دیگری است‬ ‫‪ .‬امروزه مش��خص ش��ده که زیاد بودن چربی های‬ ‫ش��کم و بزرگ ب��ودن ش��کم رابطه مس��تقیمی با‬ ‫گرفتگی عروق و سکته های قلبی و مغزی دارد‪.‬‬ ‫اس��تفاده زیاد از مواد غذایی پر چرب‪ ،‬شیرین‪ ،‬شور‬ ‫و نوش��ابه ها ( به جز دوغ کم چرب ) و کم تحرکی‬ ‫عامل مهم چاقی و کبد چرب است‪.‬‬ ‫‪ – 3‬مصرف سیگار و قلیان بعنوان اولین و مهمترین‬ ‫عامل قابل پیشگیری در سکته های قلبی و مغزی و‬ ‫انواع سرطان ها اس��ت که متاسفانه در ایران شایع‬ ‫ش��ده به نحوی ک��ه ‪ 15‬درصد ایران��ی ها مصرف‬ ‫دخانیات دارند‪ .‬تنها راه اگر چه س��خت اس��ت ولی‬ ‫کم کردن و ترک سیگار به روش های اصولی است ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬استفاده کمتر از شیر و لبنیات کم چرب باعث‬ ‫کاه��ش میانگین قد ایرانی ه��ا و همچنین افزایش‬ ‫شکستگی های اس��تخوان ناشی از پوکی استخوان‬ ‫می شود که از آن به عنوان قاتل خاموش نام می برند‬ ‫( ‪) Silent Killer‬‬ ‫‪ – 5‬مصرف نکردن س��بزیجات سالم ‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫میوه و گوش��ت قرمز بدون چربی به اندازه کافی با‬ ‫محروم ش��دن بدن از ویتامین ها و امالح مورد نیاز‬ ‫افراد را زودت��ر دچار بیماری های مختلف مثل کم‬ ‫خونی ‪ ،‬ضعف بدنی و عفونت ها می  کند ‪.‬‬ ‫تحقیقات نش��ان داده است این اصول ساده و قابل‬ ‫دس��ترس‪ ،‬نرم اف��زار بدون هزینه ای اس��ت که‬ ‫عمر انس��ان را دس��ت کم ‪ 10 – 12‬س��ال افزایش‬ ‫می دهد ‪.‬‬

‫روش هایی برای تقویت‬ ‫اعتماد به نفس‬

‫وقت��ی ظاهر خوب��ی نداش��ته باش��ید‪ ،‬کامال‬ ‫طبیعی اس��ت نحوه راه رفتن و تعامل شما هم‬ ‫ب��ا دیگران تغییر یاب��د‪ .‬البته این موضوع اصال‬ ‫به معنای خرید لباس‌های گران‌قمیت نیس��ت‬ ‫و می‌ت��وان با صرف هزینه‌ای اندک لباس‌هایی‬ ‫مناس��ب و زیبا تهیه کرد‪ .‬ش��انه‌های آویزان و‬ ‫ح��رکات آرام و بی‌ح��ال‪ ،‬نش��ان‌دهنده عدم‬ ‫اعتماد به نفس افراد اس��ت ‪ .‬صاف بایس��تید‪،‬‬ ‫س��رتان را ب��اال بگیری��د و با دیگ��ران ارتباط‬ ‫چشمی برقرار کنید‪.‬‬ ‫آمادگی جسمانی و وضعیت جسمی مناسب‪،‬‬ ‫تاثیر بس��یار زی��ادی بر اعتماد ب��ه نفس افراد‬ ‫دارد‪.‬‬

نشريه اقتصاد برتر شماره 6  
نشريه اقتصاد برتر شماره 6  
Advertisement