Page 1

‫سرمقاله‬

‫هفته نامه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬

‫اقتصاد مقاومتی را باورکنید‬ ‫احمد خادم المله ‪ .‬مدیرمسئول‬

‫سال اول‬ ‫شماره ‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1435‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2014‬‬ ‫قیمت ‪ 1000‬تومان‬

‫در هفت��ه ای که گذش��ت مق��ام معظم رهبری‬ ‫سیاس��ت های کلی « اقتصاد مقاومتی» را تائید‬ ‫و اب�لاغ کردند‪ .‬به بهانه ای��ن ابالغیه مروری بر‬ ‫ض��رورت پیگی��ری و تحقق اقتص��اد مقاومتی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫«اقتصاد مقاومتي» اقتصادي است كه اجرای آن‬ ‫کش��ور را قادر به كنترل و خنثي كردن نوسانات‬ ‫داخل��ي و خارجي در بحث عرضه و تقاضا خواهد‬ ‫کرد به گونه اي كه اين نوسانات كمترين تغييرات‬ ‫ناخواس��ته را ب��ر توليد ناخال��ص داخلي برجاي‬ ‫بگ��ذارد و به عبارت��ی اقتصاد کش��ور را در برابر‬ ‫فش��ارهای بیرونی که امروز هدف دشمنان است‬ ‫از حالت انفعال به حالت آفندی تبدیل کند‪.‬‬ ‫در هش��ت س��ال اخیر که مقام معظم رهبری‬ ‫عناوی��ن اقتصادی را عنوان س��ال ه��ا انتخاب‬ ‫کردند اگر مسئوالن وقت برداشت و باور درستی‬ ‫از دالیل انتخاب این عنوان ها داش��تند و با عزم‬ ‫و برنامه آن را پیگیری می کردند ش��اید امروز‬ ‫نی��ازی به تکرار این بحث نبود اما هنوز هم دیر‬ ‫نش��ده و به عبارت��ی «ماهی را ه��ر وقت از آب‬ ‫بگیری تازه اس��ت» ‪ .‬با درس هایی که از اجرای‬ ‫ناموفق ای��ن توصیه ها گرفته ایم برای موفقیت‬ ‫در اجرای اقتصاد مقاومتی اجرای موارد زیر را به‬ ‫همه مدیران دلسوز نظام توصیه می کنم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تعریف مناس��ب و مشترک از مبانی ذهنی‬ ‫و فک��ری اقتصاد مقاومتی تا همه مس��ئوالن با‬ ‫فکر مش��ترک ‪ ،‬باور مش��ترک به رفتار مشترک‬ ‫و مسئوالنه در اجرای اقتصاد مقاومتی برسند‪.‬‬ ‫‪ – 2‬بستر سازی مناسب دولت و همراهی سایر‬ ‫قوا با قوه مجریه‪.‬‬ ‫‪ – 3‬تدوین برنامه مناس��ب که سهم هر یک از‬ ‫دستگاه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی مشخص و‬ ‫قابل اندازه گیری باشد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اصالح تفکر مردم درباره اقتصاد مقاومتی تا‬ ‫همه برای س��رمایه گذاری و کار آفرینان احترام‬ ‫قائل شوند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪info@eghtesadbartar.com‬‬

‫رقابت خارجی برای حضور در بازار ایران‬

‫آمریکا مشتاق تر از اروپا‬

‫شرکت‌های آمریکایی در پی رفت و آمد هیات‌های تجاری از شرق‬ ‫و غرب به ایران‪ ،‬در پی احیای روابط تجاری با تهران هس��تند‪ .‬در‬ ‫حالی که طی هفته‌های اخیر تهران در عرصه دیپلماس��ی‪ ،‬ش��اهد‬ ‫ترافیک و تردد فعاالن بخش خصوصی از اروپا و آس��یا بود‪ ،‬ایاالت‬ ‫متح��ده نیز ب��رای اینکه از قافله عقب نماند‪ ،‬پیام‌های مس��تقیم و‬ ‫غیر مس��تقیم به تهران مبنی بر برقراری روابط تجاری می‌فرستد‪.‬‬ ‫در این باره‪ ،‬رویترز طی گزارشی خبر داد که دو شرکت آمریکایی‬ ‫«بوئین��گ» و «جنرال الکتریک» به‌دنبال اخ��ذ مجوزهای الزم از‬ ‫دولت آمریکا ب��رای فروش قطعات هواپیماه��ای جت به ایران در‬ ‫بازه زمانی ‪ 6‬ماهه هس��تند‪ .‬در صورت تایید‪ ،‬این نخستین مبادله‬

‫رس��می میان ایران و آمریکا از سال ‪ 1979‬تاکنون است که درپی‬ ‫قطع رابطه دو کش��ور ص��ورت می‌گیرد‪ ،‬در گ��زارش رویترز آمده‬ ‫اس��ت که این دو شرکت از سال ‪ 2004‬تنها با هدف حفظ امنیت‬ ‫و نه کس��ب س��ود به دنبال اخذ مجوز به‌منظ��ور تامین قطعات و‬ ‫نگه��داری موتورهای هواپیما در ای��ران بوده اند‪ .‬یک منبع آگاه به‬ ‫این پرونده نیز اعالم کرد که بوئینگ‪ ،‬به‌عنوان بزرگترین ش��رکت‬ ‫تولید کننده هواپیماهای مسافربری‪ ،‬برای صادرات قطعات جت به‬ ‫ایران درخواستی مشابه مطرح کرده است‪ .‬همچنین یک هلدینگ‬ ‫بزرگ هتلداری این کش��ور نیز از تمایل خود برای سرمایه‌گذاری‬ ‫در صنعت گردشگری ایران خبر داده است‪.‬‬ ‫صفحه های‪ 5 ،2‬و ‪7‬‬

‫خودرو ضد اتمی پوتین‬

‫به بهانه افزایش قیمت سوخت‬

‫صفحه‪5‬‬

‫صفحه‪6‬‬

‫منتظر ظهور‬ ‫خودرو سازان‬ ‫روسیه باشید‬

‫صندوق توسعه‬ ‫باید نسوز باشد‬

‫ای��ن روزها با آزادس��ازی دارایی‌ه��ای ایران‪ ،‬اقتصاددانان نس��بت به‬ ‫س��وخت منابع صندوق توسعه ملی هش��دار می‌دهند از این رو مرور‬ ‫تجرب��ه‌ ن��روژ در اس��تفاده از دالرهای نفت��ی می‌توان��د الگویی برای‬ ‫مس��ئوالن میدان پاستور و نمایندگان بهارس��تان باشد تا در «باتالق‬ ‫نفرین منابع» گرفتار نشویم‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬

‫روایتی از‬ ‫خوراک‬ ‫پرنده های آهنین‬

‫عزم ملی‬ ‫برای اقتصاد مقاومتی‬

‫پس از ابالغ سياس��ت‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم‬ ‫انق�لاب‪ ،‬دول��ت‪ ،‬مجلس و فع��االن اقتصادي‪ ،‬براي تحق��ق اين برنامه‬ ‫راهبردي‪ ،‬اعالم آمادگي كردند‪ .‬تحليلگران اقتصادي روح این سیاست‌ها‬ ‫را احیاکننده نگاه ایرانی به اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده‬ ‫داخلی برای تحقق رشد و رونق اقتصادی ارزیابی کردند‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬

‫از نگاه کارشناسان‬ ‫قدرت برتر اقتصادی می شویم‬

‫رونق بازار شب عید‬

‫مسئوالن مدیریت کنند‬

‫صفحه ‪4‬‬

‫سید حسن ابوترابی فرد‬

‫‪2‬‬

‫غالمرضامصباحیمقدم‬

‫‪4‬‬

‫تعاونی ها را دریابید‬

‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقتصاد ریاضتی نیست‬ ‫جعفرزاده ایمن آبادی‬

‫‪2‬‬

‫کاظم جاللی‬

‫‪4‬‬

‫دانشگاه از تولید حمایت کند‬


‫‪2‬‬

‫رویداد‬

‫سال اول شماره ‪ 10‬دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪1392‬‬ ‫ح��داد عادل نماینده مردم تهران در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در نطق میان دستور خود خطاب‬ ‫ب��ه رئیس جمهوری گفت ‪ :‬مطمئن باش��ید در‬ ‫مجلس هیچ اراده جمعی و جناحی برای تضعیف‬ ‫دولت وجود ندارد‪ ،‬فرآیند تصویب بودجه گواهی بر‬

‫حدادعادل ‪ :‬روند تغییر‬ ‫مدیریت را اصالح کنید‬

‫عزم ملی‬ ‫برای اقتصاد مقاومتی‬

‫ایستگاه خبر‬

‫‪ 222‬هزار نفر فدایی انقالب اسالمی‬ ‫حج��ت االس�لام و المس��لمین‬ ‫محم��د عل��ی ش��هیدی نماینده‬ ‫ولی فقیه‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫گف��ت‪ :‬ت��ا ابتدای س��ال ج��اری‪،‬‬ ‫‪ 222‬ه��زار و ‪ 85‬ش��هید ثب��ت‬ ‫شده اند که از این تعداد ‪ 17‬هزار‬ ‫نفر جزو شهدای ترور هستند‪ .‬به گفته شهیدی بالغ بر ‪ 500‬هزار نفر از خانواده شهدا‪،‬‬ ‫حدود ‪ 505‬هزار جانباز ‪ ،‬دو میلیون خانواده ایثارگر ‪ ،‬حدود ‪ 40‬هزار آزاده و بیش از‬ ‫‪ 200‬هزار خانواده آنان نیز در جامعه ایثارگران و بنیاد شهید حضور دارند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت نشر فرهنگ ایثار و شهادت گفت‪ :‬به اعتقاد من نشر و ترویج‬ ‫فرهنگ ایثار و شهادت بدون مالقات با جانبازان میسر نمی شود‪ .‬چطور می توان این‬ ‫ایثارگری ها را جبران کرد‪ ،‬حتی اگر هم وزن جانبازان که س��ال ها است در بستر و‬ ‫روی ویلچر زندگی می کنند طال به پایشان ریخته شود‪ ،‬ایثارگری های آنان جبران‬ ‫نمی شود‪.‬‬

‫الریجانی در پایان اجالس بین المجالس عنوان کرد‪:‬‬

‫اقتص��اد برتر – پس از ابالغ سياس��ت‌هاي كلي اقتصاد‬ ‫مقاومتي از سوي رهبر معظم انقالب در هفته گذشته‪،‬‬ ‫دول��ت‪ ،‬مجلس و فع��االن اقتصادي‪ ،‬ب��راي تحقق اين‬ ‫برنامه راهبردي‪ ،‬اعالم آمادگي كردند‪.‬‬ ‫تحليلگران اقتصادي با بيان اينكه سياست ابالغي رهبر‬ ‫فرزانه انقالب چراغ راهی در مس��ير تعالي و پيش��رفت‬ ‫اقتصادي كشور است‪ ،‬روح این سیاست‌ها را احیاکننده‬ ‫نگاه ایرانی به اقتصاد و اس��تفاده از ظرفیت‌های مغفول‬ ‫مانده داخلی برای تحقق رشد و رونق اقتصادی ارزیابی‬ ‫کردند‪ .‬حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی با ابالغ سیاس��ت‌های كلی «اقتصاد مقاومتی»‬ ‫بر اس��اس بند یك اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساس��ی كه‬

‫اعتماد کشورهای اسالمی به ایران‬

‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با بیان اینکه اجالس کش��ورهای‬ ‫اس�لامی نمادی از حضور مقتدر‬ ‫ایران در صحنه های بین المللی را‬ ‫نشان داد گفت‪ :‬حضور چشمگیر‬ ‫پارلمان کشورهای اسالمی نشان‬ ‫از اتحاد و همبستگی و اعتماد به‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران بود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در این چند روز در س��طح کمیته‬ ‫و اجالس س��ران بحث‌های خوبی در خصوص چالش‌های جهان اسالم و راه‌های‬ ‫برون رفت از آن مطرح ش��د و در قطعنامه بیانیه پایانی نمود پیدا کرد‪.‬الریجانی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از این جه��ت ظرفیت خوبی به وجود آمده اس��ت و روابط صمیمانه‬ ‫پارلمانی ایران و کشورهای اسالمی باعث می شود در مقابل چالش‌هایی که یک‬ ‫گونه آن اس��تبدادی و گونه دیگر آن مربوط به جریان های افراطی و تروریس��م‬ ‫است فائق آییم و این مجمع نشان از همبستگی و اتحاد میان کشورهای اسالمی‬ ‫بود و هم نش��ان از اعتماد به جمهوری اس�لامی ایران که هر دو وجه آن اهمیت‬ ‫دارد‪.‬‬

‫ظریف ‪ :‬نتیجه مذاکرات‬ ‫تیر ماه تعیین می شود‬

‫وزیر امور خارجه گفت‪ :‬مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای ایران و ‪ 5+1‬تا پایان‬ ‫تیرم��اه ‪ 93‬ب��ه نتیج��ه خواهد‬ ‫رسید‪ .‬محمد جواد ظریف درباره‬ ‫فض��ای س��ه روزه مذاکرات وین‬ ‫افزود‪ :‬طبق برنامه اقدام مشترک‬ ‫ژن��و‪ ،‬توافق کردیم با هدف ادامه‬ ‫برنامه صلح آمیز هس��ته‌ای ای��ران و ایجاد اطمین��ان از ماهیت صلح آمیز آن‪،‬‬ ‫مذاک��رات را ادامه دهیم‪ .‬وی با بیان اینک��ه در بعضی موارد تفاهم و در بعضی‬ ‫موارد ممکن اس��ت دیدگاه‌ها متفاوت باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬نمی پذیریم کس��ی برای‬ ‫ما نس��خه بپیچد و هیچ کس این امکان را نداش��ته و نخواهد داش��ت که به ما‬ ‫موضوع��ی را تحمیل کن��د‪ .‬محمد جواد ظریف گفت ‪ :‬نتیج��ه مذاکرات تا تیر‬ ‫ماه ‪ 93‬مش��خص می شود‪ .‬اکثر ش��رکت کنندگان در این دور از مذاکرات در‬ ‫مصاحبه های خود بر این س��ه نکته تاکید کردند ‪ ،‬مذاکرات س��خت و دش��وار‬ ‫بود ‪ ،‬زمان بندی فرآیند مذاکرات و رویکرد های مش��ترک طرفین تعیین ش��د‬ ‫و نکته آخر این که همه شرکت کنندگان در رسیدن به تفاهم مصمم بودند‪.‬‬

‫گسترش همکاری های آموزشی ایران و ژاپن‬ ‫معاون هماهنگ��ی اجرای مقررات‬ ‫اداری معاونت توس��عه مدیریت و‬ ‫سرمایه انس��انی رئیس جمهوری‬ ‫گف��ت‪ :‬رویکرد دو کش��ور ایران و‬ ‫ژاپن برای تحکیم آرامش و ثبات‬ ‫در قاره آسیا‪ ،‬بستر مناسبی برای‬ ‫تحکیم همکاری‌های فی‌مابین به‬ ‫وجود آورده اس��ت و با توجه به اینکه قرن ‪ 21‬به نام قرن آس��یا نام‌گذاری شده و با‬ ‫توجه به شرایط مساعد طرفین‪ ،‬زمینه تحقق مشارکت بیشتر در زمینه‌های مختلف‬ ‫بین دو کشور فراهم است‪ .‬دکتر محمدعلی داریانی در این گردهمایی که با حضور‬ ‫وزیر مختار سفارت ژاپن در ایران‪ ،‬مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و نماینده مقیم جایکا در دفتر نمایندگی ایران برگزار شد‪،‬‬ ‫پیشنهادهایی را به منظور بهره‌وری و اثربخشی بیشتر دوره‌های آموزشی که جایکا‬ ‫متولی برگزاری آنها است ارائه کرد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست‌های تخصصی بین اعضای انجمن در ایران و ژاپن‪ ،‬طراحی دوره‌های‬ ‫آموزشی برنامه‌ریزی و مدیریتی در سطوح مختلف با رویکرد مسئله محور‪ ،‬در اختیار‬ ‫گذاش��تن آخرین تجربیات موفق مدیریتی ژاپن و بازنگ��ری در طراحی دوره‌های‬ ‫آموزشی و به‌روز رسانی محتوای دوره‌های متناسب با نیازهای اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫ایران از جمله پیشنهادهای ارائه شده دکتر داریانی در این گردهمایی بود‪.‬‬ ‫آگیرا چیبا وزیر مختار سفارت ژاپن در ایران نیز در این نشست گفت‪ :‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪3‬هزار کارآموز ایرانی در دوره‌های مختلف آموزش��ی ژاپن ش��رکت کرده‌اند و با‬ ‫گشایش فصل جدید روابط دو کشور که در سایه دیدارها و گفت و گوهای مقامات‬ ‫سیاس��ی دو کش��ور در ماه‌های اخیر صورت گرفته باید تالش کنیم که این روابط‬ ‫توسعه و تعمیق یابند‪ .‬جایکا انجمن شرکت کنندگان دوره‌های آموزشی در کشور‬ ‫ژاپن است‪.‬‬

‫کافه‬ ‫تیتـر‬

‫ایران‬ ‫مع�اون س�ازمان صنای�ع دس�تی‪:‬خانه‬ ‫عش�ایردر اس�تان ه�ای کش�ورراه اندازی‬ ‫می شود‬ ‫تبریز در ‪ 3‬ش�اهراه مه�م صاحب تراموا‬ ‫می‌شود‬ ‫‪ 600‬میلی�ارد توم�ان اعتبار ب�ه راه های‬ ‫روستایی کشور اختصاص داده شد‬

‫این مدعا است‪ .‬وی افزود‪:‬آقای روحانی شما با شعار‬ ‫اعتدال به پیروزی رسیدید و مردم از شما انتظار‬ ‫دارند اعتدال را توضیح دهید تا هر کس��ی نتواند‬ ‫خ��ود را زیر نقاب اعتدال مخفی کند‪ .‬حدادعادل‬ ‫ب��ا انتقاد از عزل و نصب ها در دولت تدبیر و امید‬

‫پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‬ ‫شده است‪ ،‬تأكید كردند‪ :‬پیروی از الگوی علمی و بومی‬ ‫برآمده از فرهنگ انقالبی و اس�لامی‪ ،‬عامل شكست و‬ ‫عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه‬ ‫ملت ای��ران خواهد ش��د‪ ،‬همچنین اقتص��اد مقاومتی‬ ‫خواهد توانس��ت در بحران‌های رو ب��ه افزایش جهانی‪،‬‬ ‫الگوی��ی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اس�لام را عینیت‬ ‫بخش��د و زمینه و فرصت مناسبی را برای نقش آفرینی‬ ‫م��ردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماس��ه اقتصادی‬ ‫فراهم كند‪.‬‬ ‫دستور ویژه رئیس جمهوری‬ ‫پس از ابالغ این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقالب‪،‬‬

‫گفت ‪ :‬این کارها با دولت اعتدال نمی سازد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬شیوه تغییر مدیریت کشور مانند توپ‬ ‫فوتبالی است که هر ‪ 4‬یا ‪ 8‬سال از پای یک جناح‬ ‫سیاسی به جناح سیاسی دیگری منتقل شود‪ .‬این‬ ‫روند تغییر مدیریتی باید اصالح شود‪.‬‬

‫دیدگاه‬ ‫قدرت برتر اقتصادی می شویم‬ ‫سید حسن ابوترابی فرد‬

‫دکتر حس��ن روحانی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‬ ‫جمهوری درباره ابالغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬الزم اس��ت بی‌درنگ‪ ،‬اقدامات بایس��ته در‬ ‫جهت جلب مش��ارکت گس��ترده همه نهاده��ا و آحاد‬ ‫جامعه در فعالیت های اقتصادی برای دستیابی به رشد‬ ‫پویا و تحقق اهداف سند چشم انداز ‪ 20‬ساله ساماندهی‬ ‫شود‪ .‬رئیس جمهوری در این پیام به اسحاق جهانگیری‬ ‫تاکید کرد که اقدامات الزم جهت جلب مشارکت گسترده‬ ‫همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی صورت‬ ‫گی��رد‪ .‬این نماگر نگاهی دارد به رهنمودهای رهبر فرزانه‬ ‫انقالب درباره اقتص��اد مقاومتی که طی ماه‌های اخیر در‬ ‫بیانات ایشان مورد تاکید بوده است‪:‬‬

‫كوتاه مدت‪ :‬برنامه‌ها و امور اجرایی كشور‬

‫حمایت از تولید ملی‬ ‫يك ركن اقتصاد مقاومتى‪ ،‬حمايت از توليد ملى اس��ت؛ صنعت و كش��اورزى‪...‬واحدهاى كوچك و متوسط را فعال كنيد‪ .‬البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعالند و سوددهى‌‌شان‬ ‫خوب اس��ت‪ ،‬لذا محصول س��يمان و فوالدمان خوب است ليكن بايد به فكر واحدهاى متوس��ط و كوچك باشيد؛ اينها خيلى مهم است‪ ،‬اينها در زندگى مردم تأثيرات مستقيم دارد‪.‬‬ ‫‪۱۳۹۱/۰۶/۰۲‬‬ ‫مدیریت منابع ارزی‬ ‫بايد منابع ارزى را درست مديريت كرد‪ .‬اشاره شد به ارز پايه؛ در اين زمينه هم حرف هاى گوناگونى از دولت صادر شد‪ .‬يعنى در روزنامه‌‌ها از قول يك مسئول‪ ،‬يك جور گفته شد؛‬ ‫فردا يا دو روز بعد‪ ،‬يك جور ديگر‪ .‬نگذاريد اين اتفاق بيفتد‪ .‬واقعاً يك تصميم قاطع گرفته شود‪ ،‬روى آن تصميم پافشارى شود و مسئله را دنبال كنيد‪ .‬به هر حال منابع ارزى بايد‬ ‫مديريت دقيق شود‪۱۳۹۱/۰۶/۰۲ .‬‬

‫بای��د سیاس��ــت ه��ا و‬ ‫س��رفصل ه��ای اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی را ک��ه امروز‬ ‫توس��ط رهب��ر معظ��م‬ ‫انق�لاب اس�لامی ابالغ‬ ‫ش��د‪ ،‬به عن��وان نقش��ه‬ ‫راه پی��ش رو همچنی��ن‬ ‫به منظور ایجاد حماس��ه اقتصادی در دستور کار‬ ‫ق��رار دهیم‪ .‬این سیاس��ت ها چن��د رکن دارد که‬ ‫یک��ی از آن ها مدیریت مص��رف و اقتصاد مبتنی‬ ‫بر تولید و نوآوری های‪ ‬علمی‪ ‬اس��ت‪ .‬ما در حوزه‬ ‫انرژی با کاهش ذخیره منابع روبه رو هس��تیم و از‬ ‫طرف دیگر محیط زیس��ت که جزو منابع‪ ،‬منافع و‬ ‫سرمایه ملی محسوب می شود را تخریب می کنیم‪.‬‬ ‫ما همه ارکان و عوام��ل را جهت تبدیل به قدرت‬ ‫برتر اقتصادی دارا هس��تیم و در این زمینه نیروی‬ ‫انس��انی عنصر‪ ،‬استقالل سیاس��ی دارای ظرفیت‬ ‫ب��اال و منابع ج��زو زیر س��اخت ه��ای اقتصادی‬ ‫محسوب می شوند‪ .‬کش��ور ما قادر به بهره گیری‬ ‫از ط�لای س��یاه‪ ‬و‪ ‬منابع طبیع��ی سرشار‪ ‬اس��ت‬ ‫اما متاس��فانه در طول تاریخ کش��ورهای استعمار‬ ‫گر نقش بس��زایی در غارت منابع انرژی کش��ورها‬ ‫ب��ه خصوص کش��ور های حاش��یه خلی��ج فارس‬ ‫داشتند و اس��تکبار‪ ‬برای دستیابی به اهداف شوم‬ ‫خود‪ ‬کشورهایی را‪  ‬که دارای ذخایر مشترک نفت‬ ‫و گاز هس��تند‪ ‬را تشویق به بهره برداری و استفاده‬ ‫بیشتر از این منابع مهم می کند‪.‬‬ ‫نائب رئیس مجلس شورای اسالمی‬

‫مدیریت مصرف‬ ‫مسئله‌ مديريت مصرف‪ ،‬يكى از اركان اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير‪ .‬هم دستگاه‌هاى دولتى‪ ،‬هم آحاد مردم و خانواده‌ها بايد به اين مسئله‬ ‫توجه كنند كه امروز پرهيز از اسراف و مالحظه‌ تعادل در مصرف‪ ،‬بالشك در مقابل دشمن يك حركت جهادى است؛ انسان مي تواند ادعا كند كه اين اجر جهاد فى‌سبيل هّ‬ ‫‌الل‌ دارد‪.‬‬ ‫‪۱۳۹۱/۰۵/۰۳‬‬

‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫اقتصاد ریاضتی نیست‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی‬

‫استفاد ‌ه حداكثری از زمان و منابع و امكانات‬ ‫از زمان بايد حداكثر اس��تفاده بش��ود‪ .‬طرح هایى كه س��ال هاى متمادى طول مي كشيد‪ ،‬امروز خوش��بختانه با فاصله‌ كمترى انسان مى‌بيند كه فالن كارخانه ظرف دو سال یا ظرف‬ ‫هجده ماه به بهره‌بردارى رسيده است‪ .‬بايد اين را در كشور تقويت كرد‪۱۳۹۱/۰۵/۰۳ .‬‬

‫اقتصـــــ��اد مقاومت��ی‬ ‫اقتصاد ریاضتی نیس��ت‪،‬‬ ‫بلک��ه برگرفت��ه از ی��ک‬ ‫اقتصاد اس�لامی اس��ت‬ ‫ک��ه می توان��د در براب��ر‬ ‫مجموعه اقتصادی غرب‬ ‫که به طرف کشور هجمه‬ ‫آورده مقاومت کند‪ .‬نمونه آن نظام بانکداری‪ ‬است‬ ‫که هنوز بعد از ‪ 35‬س��ال‪ ،‬مورد اعتراض اس��ت و‬ ‫م��ردم آن را بانکداری اس�لامی نمی دانند‪ .‬اگر به‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی توجه کامل می ش��د هیچگاه‬ ‫تحریم‪ ،‬فشاری به ما وارد نمی کرد‪ ،‬یا آثار حداقلی‬ ‫از خود نش��ان م��ی داد‪ ،‬اما چون نگاه‪ ‬مس��ئوالن‬ ‫همیش��ه ب��ه بی��رون ب��وده و توجهی به ت��وان و‬ ‫پتانس��یل داخلی نداش��ته اند نتیجه آن ش��رایط‬ ‫موجود اقتصادی و وابس��تگی به برخی کش��ورها‬ ‫است‪ .‬نگاه به توانایی خود و استوار بودن بر داشته‬ ‫ها‪ ،‬تعریف س��اده ای از اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬ما‬ ‫اکنون از تمام ظرفیت های کش��ور اس��تفاده نمی‬ ‫کنی��م‪ ،‬در صورت��ی که کش��ور ایران سرش��ار از‬ ‫پتانس��یل های انسانی اس��ت‪ .‬برای تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی باید بازنگری درونی انجام دهیم و نقشه‬ ‫و راهبرد آن باید اقتصاد مقاومتی مطرح ش��ده از‬ ‫سوی مقام معظم رهبری باشد‪ ،‬چون ایشان مسیر‬ ‫را‪  ‬نشان داده اند و ما باید آن را اجرا کنیم‪.‬‬

‫حركت بر اساس برنامه‬ ‫حركت بر اساس برنامه‪ ،‬يكى از كارهاى اساسى است‪ .‬تصميم هاى خلق‌الساعه و تغيير مقررات‪ ،‬جزو ضربه‌هایى است كه به «اقتصاد مقاومتى» وارد مي شود و به مقاومت ملت ضربه‬ ‫مي زند‪ .‬اين را هم دولت محترم‪ ،‬هم مجلس محترم بايد توجه داشته باشند؛ نگذارند سياست هاى اقتصادى كشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغييرهاى بى‌مورد شود‪۱۳۹۱/۰۵/۰۳ .‬‬

‫بلند مدت و میان مدت‪ :‬مربوط به اصالح نظام اقتصادی كشور‬ ‫تكیه بر مردم‬ ‫اقتصاد مقاومتى شرایط و اركانى دارد؛ يكى از بخش هايش همين تكيه‌‌ بر مردم است؛ بايد فكرى بكنيد براى اينكه به بخش خصوصى توانبخشى شود؛ حاال از طريق بانك هاست‪،‬‬ ‫از طريق قوانين الزم و مقرراتِ الزم است؛ از هر طريقى كه الزم است‪ ،‬كارى كنيد كه بخش خصوصى‪ ،‬بخش مردمى‪ ،‬فعال شود‪۱۳۹۱/۰۶/۰۲ .‬‬ ‫مقاوم بودن اقتصاد‬ ‫وظيفه‌ همه‌ ما اين اس��ت كه س��عی كنيم كش��ور را مستحكم‪ ،‬غير قابل نفوذ‪ ،‬غير قابل تأثير از سوی دشمن‪ ،‬حفظ كنيم و نگه داريم؛ اين يكی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است‬ ‫كه ما مطرح كرديم‪ .‬در اقتصاد مقاومتی‪ ،‬يك ركن اساس��ی و مهم‪ ،‬مقاوم بودن اقتصاد اس��ت‪ .‬اقتصاد بايد مقاوم باش��د؛ بايد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن اس��ت در معرض توطئه‬ ‫دشمن قرار بگيرد‪ ،‬مقاومت كند‪۱۳۹۲/۰۱/۰۱ .‬‬ ‫اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫به نظر من يكى از بخش هاى مهمى كه مي تواند اين اقتصاد مقاومتى را پايدار كند‪ ،‬همين شركت هاى دانش‌‌‌بنيان است؛ اين يكى از بهترين مظاهر و يكى از مؤثرترين مؤلفه‌‌‌هاى‬ ‫اقتصاد مقاومتى است‪۱۳۹۱/۰۵/۰۸ .‬‬ ‫كاهش وابستگی به نفت‬ ‫كاهش وابستگى به نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است‪ .‬اين وابستگى‪ ،‬ميراث شوم صد ساله‌ ماست‪ .‬ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد‪ ،‬استفاده كنيم‬ ‫و تالش كنيم نفت را با فعاليت هاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين كنيم‪ ،‬بزرگترين حركت مهم را در زمينه اقتصاد انجام داده‌ايم‪ .‬امروز صنايع دانش‌بنيان از جمله كارهایى‬ ‫است كه مي تواند اين خأل را تا ميزان زيادى پر كند‪۱۳۹۱/۰۵/۰۳ .‬‬

‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬

‫تبیین دانشگاهی و آكادمیك اقتصاد مقاومتی‬ ‫آنچه كه به نظر ما رسيده‪ ،‬اقتصاد مقاومتى بوده‪ ،‬اين يك فكر است‪ ،‬يك مطالبه‌ عمومى است‪ .‬شما دانشجو هستيد‪ ،‬استاد هستيد‪ ،‬اقتصاددان هستيد؛ بسيار خوب‪ ،‬با زبان دانشگاهى‪،‬‬ ‫همين ايده اقتصاد مقاومتى را تبيين كنيد؛ حدودش را مشخص كنيد‪۱۳۹۱/۰۵/۱۶ .‬‬

‫رقابت خارجی برای حضور در بازار ایران‬ ‫ش��رکت‌های آمریکای��ی در پ��ی رف��ت و آمد‬ ‫هیات‌های تجاری از شرق و غرب به ایران‪ ،‬در پی‬ ‫احیای روابط تجاری با تهران هستند‪ .‬در حالی که‬ ‫طی هفته‌های اخیر تهران در عرصه دیپلماسی‪،‬‬ ‫شاهد ترافیک و تردد فعاالن بخش خصوصی از‬ ‫اروپا و آس��یا بود‪ ،‬ای��االت متحده نیز برای اینکه‬ ‫از قافل��ه عقب نماند‪ ،‬پیام‌های مس��تقیم و غیر‬ ‫مستقیم به تهران مبنی بر برقراری روابط تجاری‬ ‫می‌فرس��تد‪ .‬در این باره‪ ،‬رویترز طی گزارش��ی‬ ‫خبر داد که دو ش��رکت آمریکایی «بوئینگ» و‬ ‫«جنرال الکتریک» به‌دنبال اخذ مجوزهای الزم‬ ‫از دولت آمریکا برای فروش قطعات هواپیماهای‬ ‫جت به ایران در بازه زمانی ‪ 6‬ماهه هس��تند‪ .‬در‬ ‫صورت تایید‪ ،‬این نخستین مبادله رسمی میان‬ ‫ایران و آمریکا از س��ال ‪ 1979‬تاکنون اس��ت که‬ ‫درپی قطع رابطه دو کش��ور صورت می‌گیرد‪ ،‬در‬

‫سیاسی ‪ -‬خارجی‬ ‫آژانس بین الملل�ی انرژی اتمی‪ :‬ایران به‬ ‫تعهدات خود عمل کرده است‬ ‫رئیس‌جمه�وری اوکرای�ن ب�ا برگ�زاری‬ ‫زودهن�گام انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری‬ ‫موافقت کرد‬ ‫سیاس�تگذاری مجلس ش�ورای اسالمی‬ ‫برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی‬

‫تک خبر‬

‫آمریکا مشتاق تر از اروپا‬

‫گزارش رویترز آمده اس��ت که این دو شرکت از‬ ‫سال ‪ 2004‬تنها با هدف حفظ امنیت و نه کسب‬ ‫سود به دنبال اخذ مجوز به‌منظور تامین قطعات‬ ‫و نگه��داری موتورهای هواپیما در ایران بوده اند‪.‬‬ ‫یک منبع آگاه ب��ه این پرونده نیز اعالم کرد که‬ ‫بوئینگ‪ ،‬به‌عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده‬ ‫هواپیماهای مس��افربری‪ ،‬برای صادرات قطعات‬ ‫جت به ایران درخواس��تی مش��ابه مطرح کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین یک هلدینگ بزرگ هتلداری این‬

‫کش��ور نیز از تمایل خود برای سرمایه‌گذاری در‬ ‫صنعت گردشگری ایران خبر داده است‪ .‬حسین‬ ‫س��لیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫ایران��ی و خارجی در بیس��ت و نهمین جلس��ه‬ ‫کمیسیون گردش��گری و خدمات اتاق بازرگانی‬ ‫ايران گفت‪ :‬با توس��عه ارتباطات خارجی طی ‪6‬‬ ‫ماه گذشته‪ ،‬درخواست سرمایه‌گذاران بین‌المللی‬ ‫برای حضور در طرح‌های سرمایه‌گذاری ایران در‬ ‫حال افزایش است‪ .‬وی افزود‪ :‬در یکی از جلسات‬ ‫بین‌المللی گروه هتل‌های زنجیره‌ای ماریوت که‬ ‫از برندهاي مش��هور در صنعت هتلداری جهان‬ ‫است‪ ،‬برای احداث هتل‌های زنجیره ای در ایران‬ ‫ابرازعالقه کرده است‪ .‬گروه هتل‌هاي زنجيره‌اي‬ ‫«ماريوت» آمریکا‪ ،‬ش��امل ‪ 500‬شرکت و بيش‬ ‫از س��ه هزار و ‪ 800‬هتل در ‪ 74‬كشور دنياست‬ ‫كه مركز آن در مريلند آمريكا واقع ش��ده است‪.‬‬

‫علم و فناوری‬ ‫پژوهش�گران صنعت�ی ش�ریف آلومینیوم‬ ‫مورد نیاز صنعت هوافضا تولید کردند‬ ‫‪ 6500‬میلی�ارد ری�ال وام به ش�رکت های‬ ‫دانش بنیان پرداخت می شود‬ ‫رئی�س س�ازمان ان�رژی های نو خب�ر داد‪:‬‬ ‫ساخت توربین ‪ 660‬کیلوواتی در داخل کشور‬

‫اندیشکدهویلسون‪:‬مذاکرات‬ ‫ایران و آمریکا را زنده نگهدارید‬

‫همچنین به گفته ش��بنم بهرامی شبس��تری‬ ‫رئیس کمیسیون گردش��گری و خدمات ایران‪،‬‬ ‫پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم ورود‬ ‫گردش��گران به ایران سیر صعودی داشته است‪.‬‬ ‫براساس آمار اعالم شده تعداد گردشگران ورودی‬ ‫به کشوربیش از ‪ 20‬درصد افزایش داشته و این‬ ‫روندی رو به رشد است که همچنان ادامه دارد‪ .‬به‬ ‫گفتهتحلیلگران‪،‬بایددیدسیاستمدارانآمریکایی‬ ‫تا چه زمان خواهند توانست در مقابل اشتیاق و‬ ‫فشارهای شرکت‌های بزرگ این کشور مقاومت‬ ‫کنند‪.‬چراکه در صورت تعلل و انعقاد قرارداد ایران‬ ‫با شرکت های اروپایی‪ ،‬آنها مثل همیشه از قافله‬ ‫عق��ب مانده اند و بدون تردید اقتصاد آمریکا که‬ ‫در سال های اخیر افت محسوسی را شاهد است‪،‬‬ ‫در این برهه هم به چالشی برای دولتمردان کاخ‬ ‫سفیدتبدیلمی‌شود‪.‬‬

‫اجتماعی‬ ‫آغاز تمهیدات پلیس برای خریدهای شب‬ ‫عید‬ ‫م�ردم می‌توانن�د در اماک�ن وی�ژه چ�ادر‬ ‫مسافرتی برپا کنند‬ ‫بیمه سالمت در کشور اجباری می شود‬ ‫‪ 58‬مرک�ز تحقیق�ات کارب�ردی در ناج�ا‬ ‫راه اندازی شد‬

‫اندیش��کده آمریکایی «ویلسون» دستیابی به توافق‬ ‫جامع هس��ته ای را در کوتاه مدت بعید دانست و بر‬ ‫لزوم زنده نگه داش��تن فرایند مذاکرات تاکید کرد‪.‬‬ ‫مرکز بین المللی ویلسون در مقاله ای به قلم “آرون‬ ‫دیوید میلر” در خصوص غیرقابل پیش بینی بودن‬ ‫نتیجه مذاکرات مدعی شد‪“ :‬یک دلیل این است که‬ ‫عمده روند مذاکرات خارج از چارچوب گروه ‪ 5+1‬و‬ ‫در پشت پرده انجام می گیرد و دلیل دیگر این است‬ ‫که بازیگران‪ ،‬مسائل مورد بحث و کل فرایند تعامل‬ ‫مستقیم بین ایران و آمریکا امری جدید است‪.‬‬

‫فرهنگ وهنر‬ ‫فیلمب�رداری اولی�ن فیل�م بلن�د ش�هاب‬ ‫حسینی به‌پایان رسید‬ ‫وزی�ر فرهنگ وارش�اد از اردوان کامکار و‬ ‫فریماه قوام صدری (موسیقیدان) تقدیر کرد‬ ‫حضور پررنگ کرت راسل در فیلم «سریع‬ ‫و آتشی ‪»۷‬‬


‫سال اول شماره ‪ 10‬دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪1392‬‬

‫وزیر صنعت‪ ،‬معدنو تجارتازاعطای مشوق‌های‬ ‫ویژه برای جذب تولیدکنندگان به بورس کاال خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬برنامه دولت این است که کارایی بورس‬ ‫کاالی ایران را با توس��عه رقابت میان خریداران و‬ ‫فروش��ندگان در پی آزادسازی قیمت ها افزایش‬

‫مشوق‌های ویژه‬ ‫برای بورس کاال‬ ‫ایستگاه خبر‬ ‫بودجه را عملیاتی ببندید‬

‫دهد‪ .‬محمدرض��ا نعمت زاده اف��زود‪ :‬بورس کاال‬ ‫چنان باید توسعه یابد که تمامی تولیدکنندگان‬ ‫ب��ا رغبت در معامالت بورس کاال ش��رکت کنند‬ ‫و عم��وم کاالهای مش��مول در این بورس عرضه‬ ‫شود‪.‬به‌همین منظور برنامه ما این است که با ارائه‬

‫مشوق هایی در معامالت‪ ،‬همه تولیدکنندگان را به‬ ‫حضور در مبادالت این بازار مدرن تشویق کنیم‪.‬‬ ‫اگر تمام تولیدکنندگان ترغیب ش��وند که همه‬ ‫محصوالتشان را در بورس کاال عرضه کنند‪ ،‬کارایی‬ ‫بورس بیش از گذشته می شود‪.‬‬

‫گزارش «اقتصاد برتر» از واکسن نروژی برای درمان اقتصاد‬

‫صندوق توسعه باید نسوز باشد‬

‫احمد راضی‬

‫احمد راضی‬

‫رئیس دیوان محاسبات گفت‪ :‬نظام بودجه‌ریزی‬ ‫فعلی اش��کال دارد لذا بای��د نظام بودجه‌ریزی‬ ‫عملیاتی باشد تا بسیاری از مشکالت فعلی رفع‬ ‫شود‪ .‬امین حسین رحیمی افزود‪ :‬در سال ‪82‬‬ ‫بودجه کل کش��ور ‪ 96‬هزار میلیارد تومان بود‬ ‫که این رقم در س��ال ‪ 92‬به ‪ 727‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان و در س��ال ‪ 93‬به ‪ 803‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان افزایش یافت لذا باید نگاه کنیم و ببینیم‬ ‫توسعه و آبادانی کشور هم به همین اندازه رشد‬ ‫کرده اس��ت یا نه و علت را پیدا کنیم‪ .‬رحیمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بودجه‌ریزی عملیاتی بس��یاری از‬ ‫اختی��ارات بر عهده مدیر اس��ت و در پایان در‬ ‫قبال بودجه اختصاص یافته به دستگاه اجرایی‬ ‫از آن کار باکیفیت می‌خواهیم اما در حال حاضر‬ ‫اینچنین نیست‪ ،‬فالن دستگاه اجرایی می گوید‬ ‫ما سال گذشته اینقدر بودجه داشته ایم و باید‬ ‫امسال اینقدر افزایش یابد لذا امروز بودجه‌ریزی‬ ‫شده بر پایه چانه‌زنی قرار گرفته و هر بخشی که‬ ‫بیشتر چانه بزند بودجه بیشتری هم می‌گیرد‪.‬‬

‫ظرفیت بازار ایران برای جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی‬

‫رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی‬ ‫و اقتصادی ایران گفت‪ :‬کش��ش‌پذیری بازار از‬ ‫عمده‌ترین دالیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫در ایران به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫به��روز علیش��یری انگیزه‌ه��ای حض��ور‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی در ای��ران را بر پایه ‪4‬‬ ‫ش��اخص مهم منابع بازار‪ ،‬کارایی ودارایی‌های‬ ‫راهبردی ارزیابی کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬صنایع پیشتاز‬ ‫همواره باید نقش تعیی��ن کننده‌ای در جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی کشور‬ ‫داشته باشند و در عین حال در عرصه اقتصاد‬ ‫خارج��ی نیز فعال عمل نماین��د‪ .‬معاون وزیر‬ ‫اقتصاد و امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬کشش‌پذیری‬ ‫بازار‪ ،‬دسترس��ی به نیروی کار ارزان و ارتباط با‬ ‫شرکای تجاری محلی را از عمده ترین دالیل‬ ‫حضور سرمایه‌گذاران خارجی دانست‪.‬‬

‫ادامه سرمقاله‬ ‫اقتصاد مقاومتی را باور کنید‬

‫‪ – 5‬اس��تفاده بهینه از همه ظرفیت های اقتصادی‬ ‫و صنعتی ب��ا توجه به ظرفیت های عظیمی که در‬ ‫بخش های مختلف خصوصا منابع انسانی در کشور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اهتم��ام ب��ه روابط بین الملل ( به��ره گیری از‬ ‫دانش ‪ ،‬تخصص ‪ ،‬س��رمایه و تکنولوژی کشورهای‬ ‫پیشرفته دوست )‬ ‫‪ – 7‬اقتصاد جهان بين و آينده نگر‬ ‫‪ - 8‬برنامه ریزی برای مدیریت اقتصاد در ش��رایط‬ ‫بحران‬ ‫‪ - 9‬کاه��ش بروكراس��ي و افزایش س��رعت عمل‬ ‫‪ - 10‬مدیریت در آمد و هزینه ارزي ( مصون سازی‬ ‫اقتصاد در نوسانات احتمالی)‬ ‫‪ – 11‬ایج��اد تن��وع در‪ ‬منابع و مقاص��د واردات و‬ ‫صادرات‬ ‫‪ – 12‬برخ��ورداری از قدرت مدیریت افکار عمومی‬ ‫برای مقابله با عملیات روانی دشمن‬ ‫‪ -13 ‬ذخیره کافی کاالهای استراتژیک ( دست کم‬ ‫برای یک سال )‬ ‫‪ -14‬ایجاد قابلیت انعطاف در سيستم اقتصادي(خط‬ ‫تولید متناسب با نیاز تغییر کند )‬ ‫‪ –15‬برخ��ورداری از انضب��اط مالي و پولي و حفظ‬ ‫ثبات اقتصادی‬ ‫‪ -16‬تدوین سیاس��ت های انقباضی برای مصرف‬ ‫صحیحمنابع‬ ‫‪ - 17 ‬فراهم ساختن امکان جذب منابع خصوصی‬ ‫در کنار منابع دولتی برای تقویت تولید‬ ‫‪ – 18‬افزایش منابع پولی موجود به روش مشارکت‬ ‫با منابع خارجی‬ ‫‪ –19‬حمای��ت از توليد داخ��ل در مقابل رويه هاي‬ ‫مخ��رب خارج��ي نظي��ر قاچ��اق و دامپين��گ‬ ‫‪ –20‬مقابله با شوک های داخلی و خارجی به اقتصاد‬ ‫در نهایت با توجه به منابع بی نظیر ایران ‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر با وضعیت مطلوب اقتصادی که در شأن این‬ ‫ملت بزرگ و منابع خدادادی عظیم ایران باشد فاصله‬ ‫زيادي داریم‪ .‬برای پر کردن شکاف موجود باید ابتدا‬ ‫مباني فكري و ذهني جامعه را تدوین کرد سپس در‬ ‫قالب یک برنامه جامع و فراگیر با بس��یج همگانی‪،‬‬ ‫اقتصاد انفعالی کنونی را به اقتصادی آفندی تبدیل‬ ‫کنیم که در برابر فشارهای خارجی مقاوم باشد‪.‬‬

‫خرید سبدي‬ ‫از سهام‬ ‫بين­المللي‬

‫صندوق‬ ‫پس انداز است‬ ‫نه جاری!‬

‫تبدیل در آمد های‬ ‫حاصل به سبد انواع‬ ‫سهام بین المللی‬

‫سرمایه گذاری‬ ‫با کمترین‬ ‫ظرفیت ممکن‬

‫تعهد اخالقی به‬ ‫نسل های بعد‬ ‫در خصوص‬ ‫ثروت ملی‬

‫افزایش درآمد‬ ‫از طریق‬ ‫مدیریت فعال‬

‫مردم مالک اصلی‬ ‫صندوق هستند‬

‫در آمد صندوق صرف‬ ‫خرید امالک در خارج از‬ ‫کشور می شود‬ ‫ایمن ساختن‬ ‫اقتصاد داخلی‬

‫ای��ن نماگر نش��ان دهنده تدبیر ن��روژ برای مدیریت مناب��ع صندوق ملی و راهکارهای آن برای توس��عه پایدار اس��ت‬

‫نروژ؛ کشوری در اروپای شمالی که مرد ‌م‬ ‫رن��گ پریده‌اش به عضوی��ت در اتحادیه‬ ‫اروپ��ا‪« ،‬نه» گفتند‪ .‬قس��مت کوچکی از‬ ‫این س��رزمین که مساحت آن یک پنجم‬ ‫ایران عزیز ماس��ت‪ ،‬قابل کش��ت بوده و‬ ‫کش��اورزان و دامداران بیش��تر به تولید‬ ‫لبنی��ات و علوفه می‌پردازند‪.‬ش��هروندان‬ ‫نروژی مالیات‌های س��نگینی می‌پردازند‬ ‫ام��ا در ع��وض‪ ،‬خدمات بیم��ه درمان و‬ ‫تامین اجتماعی از دولت می‌گیرند‪.‬‬ ‫اینها چه ربطی به اقتصاد ایران دارد؟‬ ‫نروژی‌ها هم مانند م��ا‪ ،‬ذخایر نفت‪ ،‬گاز‬ ‫طبیعی و مواد معدنی دارند‪.‬سهم صنایع‬ ‫وابس��ته به طالی س��یاه هر دو کش��ور‬ ‫در تولی��د ناخال��ص داخل��ی تقریبا ‪25‬‬ ‫درص��د اس��ت‪ .‬آنها با اینک��ه عضو اوپک‬ ‫نیس��تند‪ ،‬روزانه ‪ ۳‬میلیون بش��که نفت‬ ‫صادر ک��رده و مانند م��ا دالرهای نفتی‬ ‫خ��ود را در صندوقی ذخی��ره می‌کنند‪.‬‬ ‫ش��هروندان نروژی‌که تعداد آنها به اندازه‬ ‫نصف جمعیت تهران هم نیس��ت‪ ،‬یارانه‬ ‫می‌گیرند‪ .‬با وجود این شباهت‌ها‪ ،‬تفاوت‬ ‫اصلی ما ب��ا نروژی‌ها در چگونگی آوردن‬ ‫دالرهای نفتی بر س��ر سفره اقتصاد ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشور میلیونرها‬ ‫کریس��مس امس��ال در حالی که بیشتر‬ ‫اهالی قاره س��بز‪ ،‬چش��م به‌راه بازگشت‬ ‫رونق اقتصادی سوار بر کالسکه بابا نوئل‬ ‫بودن��د‪ ،‬نروژی‌ه��ا جای برف‪ ،‬پ��ول پارو‬ ‫می‌‌کردند‪ .‬رس��انه‌های غربی ب��ه نقل از‬ ‫بانك مركزي نروژ اعالم کردند که ارزش‬ ‫دارايي‌ه��اي اين كش��ور در صندوقي كه‬ ‫براي حفظ ث��روت ملي حاصل از فروش‬ ‫نفت ايجاد شده اس��ت – شبیه صندوق‬ ‫توسعه ملی ایران‪ -‬در ژانويه ‪( 2014‬یک‬ ‫ماه پیش) به حدود ‪ 5.11‬تريليون كرون‬ ‫نروژ (معادل ‪ 828‬ميليارد دالر) رس��يده‬ ‫اس��ت‪.‬این رقم تقریبا ‪ 24‬برابر موجودی‬ ‫صندوق توسعه ملی ماست‪.‬‬ ‫در حالی که نروژی‌ه��ا اکنون چهارمین‬

‫درآم��د س��رانه را بین کش��ورهای دنیا‬ ‫دارند‪ ،‬پيش‌بيني مي‌ش��ود كه موجودي‬ ‫صندق ملی آنها در سال ‪ 2019‬به بيش‬ ‫از هزارمیلیارد دالر و در س��ال ‪ 2030‬به‬ ‫رقم نجومی بي��ش از ‪3‬هزارمیلیارد دالر‬ ‫هم برسد‪.‬‬ ‫درس‌های نروژی‬ ‫نروژی‌ه��ا ‪ 10‬س��ال پیش ت��ر از زمانی‬ ‫که حس��اب ذخیره ارزی در ایران ایجاد‬ ‫ش��ود(‪ ،)1379‬صندوقی ب��رای مديريت‬ ‫بلندم��دت و پاي��دار ث��روت حاص��ل از‬ ‫مناب��ع طبيع��ي در س��ال ‪ 1990‬تحت‬ ‫عن��وان رس��مي صن��دوق دولت��ي نفت‬ ‫(‪)GovernmentPetroleum Fund‬‬ ‫ایجاد کردند‪.‬‬ ‫ای��ن صن��دوق در س��ال ‪ 2006‬ب��ه‬ ‫صندوق بازنشس��تگي دول��ت – جهاني‬ ‫(‪Government Pension Fund-‬‬ ‫‪ )Global‬تغيي��ر ن��ام داد و در ح��ال‬ ‫حاض��ر‪ ،‬بزرگ‌ترين صن��دوق ثروت ملي‬ ‫و همچنين بزرگ‌ترين س��رمايه‌گذار در‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬ش��اید در نگاه اول‪ ،‬حجم‬ ‫انبوه دالرهای نفتی نوید بخش افق‌های‬ ‫ن‬ ‫روش��ن اقتصادی باش��د ام��ا تحلیلگرا ‌‬ ‫اقتص��ادی هش��دار می‌دهن��د که س��وء‬ ‫مدیری��ت در اس��تفاده از آن‪ ،‬اقتص��اد را‬ ‫گرفت��ار بیماری هلن��دی و پدیده نفرین‬ ‫مناب��ع خواهد کرد‪.‬از س��وی دیگر تاریخ‬ ‫اقتصاد نش��ان داده اس��ت ک��ه افزایش‬ ‫درآمدهای نفتی‪ ،‬اثر ضدانگيزشي بر كار‬ ‫كردن مردم و توسعه منابع انساني دارد‪.‬‬ ‫این روزها با آزادسازی دارایی‌های ایران‪،‬‬ ‫اقتصاددان��ان نس��بت به س��وخت منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی هش��دار می‌دهند‬ ‫از ای��ن رو مرور تجربه‌ نروژ در اس��تفاده‬ ‫از دالرهای نفت��ی می‌تواند الگویی برای‬ ‫مس��ئوالن میدان پاس��تور و نمایندگان‬ ‫بهارس��تان باش��د تا در «بات�لاق نفرین‬ ‫منابع» گرفتار نشویم‪.‬‬ ‫چند توصیه‌ علمی‬ ‫موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی‬

‫بازگشت آرامش به بورس‬

‫صرف نظر از اینکه در بسیاری از کشورها‪،‬‬ ‫بورس نمادی از وضعیت رشد تولید به شمار‬ ‫می آید و تحلیل وضعیت بازار س��رمایه می‬ ‫توان��د به نوعی ش��رایط صنعتی را تش��ریح‬ ‫نماید‪ ،‬اين روزها در بورس ما همه نگاه ها به‬ ‫سمت گزارش پیش بینی سال ‪ 93‬شرکت‬ ‫ها است‪ .‬با نيم نگاهي تحليلي به بودجه هاي‬ ‫منتشر شده توسط شركت ها مي توان اذعان‬ ‫نمود كه تقریباً ش��رایط خوبی حاکم است‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد هم در جلس��ه مع��روف خود با‬ ‫متولیان بازار س��رمایه اعالم کرد که امس��ال‬ ‫حدود ‪ 500‬هزار نفر س��هامدار ت��ازه وارد به‬ ‫بازار س��رمایه كشور داش��ته ایم‪ .‬با توجه به‬ ‫اين آمار‪ ،‬اگر متوس��ط مبلغ ورودی این افراد‬ ‫را صرفا ‪ 5‬میلیون تومان درنظر بگیریم‪ ،‬می‬

‫توان نتیجه گرفت که ‪ 2500‬میلیارد تومان‬ ‫نقدینگ��ی از طریق این افراد تازه وارد به بازار‬ ‫تزریق شده است‪ .‬این افراد بدون آموزش های‬ ‫الزم وارد س��رمايه گذاري در بورس شدند و‬ ‫بعد از ریزش س��نگین بازار در ماه گذش��ته‪،‬‬ ‫بس��یاری از آنها با ضرر فراوان سرمایه خود را‬ ‫نقد کردند و خارج شدند‪ .‬بر همين اساس به‬ ‫نظر می رسد زهر اصلی فروشندگان افراطي‬ ‫در بازار س��رمايه گرفته شده است‪ .‬بر همين‬ ‫اساس مطابق با انتظار و پيش بيني بسياري‬ ‫از صاحبنظ��ران‪ ،‬بازار س��رمايه از ابتداي اين‬ ‫هفته‪ ،‬شروعی مثبت همراه با افزایش تقاضا‬ ‫را تجربه کرد که اين امر در گروه های بانكي‪،‬‬ ‫ساختمانی‪ ،‬دارویی و پاالیشگاهی ملموس تر‬ ‫بود‪ .‬با توجه به محدودیت ايجاد ش��ده براي‬ ‫فروش و نيز بازگشایی متعادل هلدینگ خلیج‬ ‫فارس به نظر مي رسد طي اين هفته شرایط‬ ‫بازار متعادل و با گرایش مثبت دنبال شود و از‬ ‫فروش‌های هیجانی خبری نباشد‪ .‬در صورت‬ ‫عدم رخداد سیاس��ی منف��ی‪ ،‬معامالتی کم‬ ‫حجم اما پرتقاضا و مثب��ت در اکثر گروه ها‬ ‫پیش بینی می شود‪.‬‬

‫بانکداری‬

‫‪3‬‬

‫ایده بانک تجارت‬ ‫برای آرامش بازار سرمایه‬

‫مدیرعامل بان��ک تجارت از‬ ‫ارائه پیشنهاد تاسیس «صندوق‬ ‫تثبیت» به منظور رشد متوازن‬ ‫بازار سرمایه و حمایت از منافع‬ ‫بلند مدت سهامداران و فعاالن‬ ‫ب��ورس خب��ر داد‪ .‬دکت��ر فالح‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک تج��ارت در‬ ‫ای��ن خصوص گفت‪ :‬در جلس��ه ای که با حضور وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بورس‪ ،‬مدیران عامل بانک‌های تج��ارت‪ ،‬ملی و صادرات‪،‬‬ ‫مدیران عامل شرکت‌های بزرگ صنایع معدنی و پتروشیمی و نیز صندوق‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری فعال بازار بورس برگزار ش��د‪ ،‬مس��ائل و مش��کالت اخیر بازار‬ ‫س��رمایه مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت‪ .‬مدیرعامل بان��ک تجارت در ادامه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬یکی از مهمترین موضوعاتی که در این جلس��ه دو س��اعته مورد‬ ‫اشاره قرار گرفت همزمانی عرضه اوراق مشارکت ‪ 23‬درصدی بانک مرکزی با‬ ‫انتش��ار اخبار مربوط به افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و افزایش‬ ‫نرخ حقوق مالکانه‪ ‬معادن بود‪.‬‬

‫مشتریانپاسارگادغیرحضوریبیمهمیشوند‬

‫هر ساله فقط ‪ 4‬درصد‬ ‫از صندوق استفاده‬ ‫داخلی می شود‬

‫در گزارش��ی به بررسی الگوهای اقتصادی‬ ‫نروژ در مدیریت صندوق توس��عه پرداخته‬ ‫است و راهکارهایی برای تبدیل تهدیدهای‬ ‫احتمالی به فرصت‌های طالیی ارائه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این گزارش آمده اس��ت‪ :‬با آزاد‬ ‫شدن منابع و همراه شدن آن با درآمدهاي‬ ‫حاصل از صادرات نفت‪ ،‬اين نگراني وجود‬ ‫دارد که مانند گذش��ته‪ ،‬سيلي ويرانگر به‬ ‫اقتصاد کش��ور تزريق ش��ود و به‌جاي حل‬ ‫مش��کالت عدي��ده موج��ود‪ ،‬خ��ود نيز بر‬ ‫اين مش��کالت بيفزايد‪ .‬ای��ن مرکز با بیان‬ ‫اینکه منابع آزاد ش��ده ب��ه مثابه پس‌انداز‬ ‫کش��ور اس��ت توصیه کرده اس��ت‪ :‬دولت‬ ‫بايد رويه صرفه‌جوي��ي را که از پیش و از‬

‫اقتصاد‬

‫روی اجب��ار پيش گرفته ب��ود‪ ،‬ادامه دهد‪.‬‬ ‫دولت باید تا ح��د ممكن‪ ،‬هم دارايي‌هاي‬ ‫آزادشده و هم درآمدهاي جديد را مدبرانه‬ ‫ص��رف س��رمايه‌گذاري کرده و براس��اس‬ ‫مدل صندوق بازنشس��تگي دولت‪-‬جهاني‬ ‫ن��روژ عم��ل کن��د‪ .‬در اين مي��ان‪ ،‬تدوين‬ ‫و اج��راي دقي��ق و ش��فاف اس��تراتژي‌ و‬ ‫سياس��ت‌هاي مربوطه و نظ��ارت عمومي‬ ‫و کارآم��د بر فرآيندهاي آن از بيش��ترين‬ ‫اهميت برخوردار اس��ت‪ ،‬تا از آسيب‌هايي‬ ‫جلوگيري ش��ود که نمونه‌هاي ايراني اين‬ ‫صندوق از حس��اب ذخيره ارزي گرفته تا‬ ‫صندوق توس��عه ملي تاکن��ون از آن رنج‬ ‫برده‌اند‪.‬‬

‫ش��رکت بیمه پاس��ارگاد در‬ ‫راستای تسهیل در ارائه خدمات‬ ‫‪ ،‬از ابتدای س��ال ج��اری امکان‬ ‫پرداخت حق بیمه‪ ،‬بیمه‌نامه عمر‬ ‫و تأمین‌آتی��ه را از طریق درگاه‬ ‫الکترونیک��ی و خودپردازه��ای‬ ‫بانک پاسارگاد میسر کرده‌است‪.‬‬ ‫از این پس متقاضیان قادر هس��تند از طریق پایگاه اطالع‌رس��انی بیمه‌پاسارگاد‬ ‫و انتخ��اب گزین��ه «پرداخت الکترونیک حق بیمه عمر و تأمین‌آتیه» و س��پس‬ ‫انتخاب گزینه «پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت بانک‌پاس��ارگاد»با استفاده‬ ‫از‪« ‬شناسه قبض» و «شناسه‌پرداخت» مبلغ اقساط بیمه نامه خود را پرداخت‬ ‫کنند‪.‬همچنی��ن بیمه‌گذاران این بیمه‌نامه می‌توانند با مراجعه به دس��تگاه‌های‬ ‫خودپرداز بانک پاسارگاد در سراسر کشور و انتخاب منوی «پرداخت قبوض » با‬ ‫وارد کردن «شناس��ه قبض» و «شناسه پرداخت» مندرج در برگه‌های دفترچه‪،‬‬ ‫حق بیمه مربوطه را پرداخت کنند‪.‬بر اساس این خبر‪ ،‬دارندگان بیمه‌نامه عمر و‬ ‫تأمین‌آتیه بیمه‌پاسارگاد که دفترچه‌های آنان فاقد شناسه‌های پرداختی است با‬ ‫مراجعه به مراکز صدور و دریافت دفترچه‌های جدید که دارای «شناسه قبض»‬ ‫و «شناس��ه پرداخت» باش��د‪ ،‬می‌توانند از طریق اینترنت بانک یا عابر بانک‌های‬ ‫پاسارگاد نیز اقدام به پرداخت حق بیمه خود نمایند‪.‬امکان پرداخت غیرحضوری‬ ‫اقس��اط این بیمه‌‌نامه‌ از طریق نرم‌افزار صدور بیمه‌نامه عمر و تأمین‌آتیه فراهم‬ ‫شده‌است‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫صنعت‪ -‬بازرگانی‬

‫سال اول شماره ‪ 10‬دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪1392‬‬

‫اروپایی‌ها دنبال بازار‬ ‫الکترونیک ایران‬ ‫ایستگاه خبر‬

‫حضور فرانسه در بازار آب معدنی‬ ‫عضو انجم��ن آب معدنی‬ ‫در ایران با اش��اره به اختالف‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی بین قیمت مواد‬ ‫پتروش��یمی بس��ته‌بندی در‬ ‫ب��ورس و ب��ازار آزاد به دلیل‬ ‫محدودیت عرض��ه این مواد‪،‬‬ ‫از س��رمایه‌گذاری جدید فرانسوی‌ها در تولید آب معدنی در ایران خبر‬ ‫داد‪ .‬میش��ل راس��کائو‪  ‬اظهار کرد‪ :‬عرضه محدود مواد پتروشیمی برای‬ ‫بس��ته‌بندی باعث افزایش قیمت این مواد در بازار آزاد ش��ده است‪ ،‬به‬ ‫ط��وری که قیمت ‪ PET‬در بازار آزاد ‪ 30‬درصد با بورس اختالف دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه محدودیت‌های رواب��ط بین‌المللی تا حدی در تولید‬ ‫این کش��ور تأثیر‌گذار بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مشکالتی در تأمین مواد اولیه‬ ‫و همچنین تأمین قطعات یدکی کارخانه وجود داشت ولی با این حال‬ ‫تولید این شرکت در ایران متوقف نشده است‪.‬مدیر شعبه دنون فرانسه‬ ‫در ایران از تمایل فرانس��وی‌ها برای سرمایه‌گذاری دوباره در تولید آب‬ ‫معدنی در ایران و نصب آخرین تکنولوژی روز دنیا در زمینه بسته بندی‬ ‫خبر داد‪.‬‬

‫سود بازرگانی ‪2‬برابری برای واردات خودرو‬ ‫مدی��ر کل گمرک اس��تان‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬خودروهایی با‬ ‫حج��م موتور کمت��ر از ‪۲۵۰۰‬‬ ‫س��ی س��ی با پرداخت ‪ ۲‬برابر‬ ‫س��ود بازرگان��ی وارد خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬احمد کارگری با اش��اره‬ ‫ب��ه ممنوعی��ت خودرو‌های واردات��ی با حجم موتور‪ ‬باالی ‪ 2500‬سی‌س��ی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در حال حاضر ماشین‌های کمتر از این حجم با پرداخت دو برابر‬ ‫س��ود بازرگانی ورودشان به کش��ور آزاد‪ ‬بوده و این مصوبه مربوط به تاریخ‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪ 93‬است و‪  ‬ثبت سفارش و ورود بیش از این حجم مجاز نیست‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرک اس��تان تهران در خصوص ارزیابی سامانه از راه دور گمرک‬ ‫اظهارداش��ت‪ :‬این سامانه برای اولین بار در گمرک کشور به صورت پایلوت‬ ‫در اس��تان تهران اجرایی ش��ده و از لحاظ گس��تردگی اجرای این س��امانه‬ ‫کم‌نظیر اس��ت‪.‬به گفته وی‪ ،‬سرعت‪ ،‬دقت و ارائه خدمات گمرکی با سرعت‬ ‫باال از ویژگی‌های این س��امانه هوش��مند اس��ت که اخذ مجوز‌ها و مباحث‬ ‫اداری مربوط به گمرک را کاهش می‌دهد‪.‬‬

‫میوه شب عید فراوان است‬ ‫نایب رئیس خانه کش��اورز‬ ‫از تولید ‪4‬میلی��ون و ‪500‬هزار‬ ‫تن مرکبات در کش��ور خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬ذخیره سازی مناسبی‬ ‫برای ش��ب عید صورت گرفته‬ ‫به نحوی که هم اکنون ‪ 300‬تا‬ ‫‪ 400‬هزار تن مرکبات در انبارها ذخیره ش��ده است‪.‬عنایت اهلل بیابانی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ش��رایط فعلی ذخیره سازی کافی مرکبات در کشور برای ایام پایانی سال‬ ‫صورت گرفته و ما مخالف هرگونه واردات هستیم‪.‬وی افزود‪ :‬ساالنه ‪4‬میلیون و‬ ‫‪500‬هزار تن مرکبات تولید می شود و امسال نیز شاهد تولیدی با ‪20‬درصد‬ ‫افزایش در استان مازندران هستیم‪.‬‬

‫ن شرکت‌های ایران‬ ‫برتری ‌‬ ‫اقتص��اد برتر – هفته گذش��ته‬ ‫فهرس��ت برترین شرکت‌های ایران‬ ‫در سال مالی منتهی به اسفند ‪91‬‬ ‫در همایش « ‪ »100 -IMI‬معرفی‬ ‫ش��دند‪ .‬ه��دف از برگ��زاری ای��ن‬ ‫همایش‪ ،‬شفاف‌سازی فضای کسب‬ ‫و کار و رتبه‌بندی‌شرکت‌ها از نظر‬ ‫میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی و نیز گس��ترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی اعالم‬ ‫ش��ده است‪ .‬در این فهرس��ت بانک ملی ایران باالترین فروش و باالترین اشتغال‌زایی‪،‬‬ ‫بانک ملت بیش��ترین دارایی و صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیشترین صادرات را در‬ ‫بین شرکت‌های برتر ایران به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‌ش��رکت‌های برتر ایران به ترتیب عبارتند از‪ :‬بانك ملي ايران ‪ -‬صنايع پتروشيمي‬ ‫خليج فارس ‪ -‬پااليش نفت اصفهان ‪ -‬پااليش نفت بندرعباس ‪ -‬بانك ملت ‪ -‬پااليش‬ ‫نفت تهران ‪ -‬بانك مسكن ‪ -‬بانك پارسيان ‪ -‬مخابرات ايران ‪ -‬سرمايه‌گذاري صندوق‬ ‫بازنشستگي كاركنان صنعت نفت ‪ -‬بانك صادرات ايران ‪ -‬ايران خودرو ‪ -‬سرمايه‌گذاري‬ ‫نفت و گاز و پتروش��يمي تامين ‪ -‬فوالد مباركه اصفهان ‪ -‬س��ايپا ‪ -‬پتروشيمي نوري‬ ‫ بيمه ايران ‪ -‬بانك تجارت ‪ -‬بانك مهر اقتصاد ‪ -‬ارتباطات س��يار ايران ‪ -‬طراحي‬‫مهندس��ي و تامين قطعات ايران خودرو(س��اپكو) ‪ -‬س��رمايه‌گذاري گروه توسعه ملي‬ ‫ س��رمايه‌گذاري پ��ارس آريان ‪ -‬بانك س��په ‪ -‬پااليش نفت تبريز ‪ -‬س��رمايه‌گذاري‬‫غدير‪ -‬بانك پاس��ارگاد ‪ -‬پتروش��يمي پارس ‪ -‬ملي صنايع مس ايران ‪ -‬بانك قوامين‬ ‫ فوالد خوزس��تان ‪ -‬خدمات ارتباطي ايرانس��ل ‪ -‬گسترش الكترونيك سينا ‪ -‬گروه‬‫گس��ترش نفت و گاز پارس��يان ‪ -‬پتروشيمي مارون ‪ -‬پتروش��يمي بندر امام ‪ -‬بانك‬ ‫اقتصاد نوين ‪ -‬س��رمايه‌گذاري ايران ‪ -‬پتروش��يمي جم ‪ -‬بازرگاني پتروش��يمي ‪-‬‬ ‫پااليش نفت الوان ‪ -‬مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران (مپنا) ‪ -‬ذوب آهن اصفهان‬ ‫ بانك س��امان ‪ -‬پتروشيمي بوعلي س��ينا ‪ -‬پااليش نفت شيراز ‪ -‬سرمايه‌گذاري مهر‬‫اقتص��اد ايرانيان ‪ -‬گروه مالي ملت ‪ -‬بانك رفاه كارگران ‪ -‬توس��عه صنايع بهش��هر ‪-‬‬ ‫س��رمايه‌گذاري دارويي تامين ‪ -‬مهندس��ي مشاور سازه گس��تر سايپا ‪ -‬پتروشيمي‬ ‫ش��ازند ‪ -‬به پخش ‪ -‬پتروش��يمي زاگرس ‪ -‬پتروشيمي امير كبير ‪ -‬معدني و صنعتي‬ ‫گل‌گه��ر ‪ -‬كش��تيراني جمهوري اس�لامي ايران ‪ -‬معدني و صنعت��ي چادرملو ‪ -‬نفت‬ ‫پاس��ارگاد ‪ -‬بانك صنعت و معدن ‪ -‬مديريت سرمايه‌گذاري اميد ‪ -‬طراحي مهندسي‬ ‫و تامين قطعات و مواد ش��يميايي صنايع پتروشيمي ‪ -‬بانك انصار ‪ -‬خدمات بازرگاني‬ ‫سهند نفتيران ‪ -‬مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران ‪ -‬سرمايه‌گذاري سيمان‬ ‫تامين ‪ -‬س��ازمان اتكا ‪ -‬بانك سينا – بيمه آسيا ‪ -‬پتروشيمي پرديس ‪ -‬صنايع شير‬ ‫ايران(پگاه) ‪ -‬پارس خودرو ‪ -‬كيس��ون ‪ -‬بانك سرمايه ‪ -‬پتروشيمي شهيد تندگويان‬ ‫ داروپخش ‪ -‬پس��ت بانك ايران ‪ -‬سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات ‪ -‬سيمان‬‫فارس و خوزستان ‪ -‬نفت سپاهان ‪ -‬مهندسي و ساختمان صنايع نفت ‪ -‬بانك شهر ‪-‬‬ ‫انرژي گستر سينا ‪ -‬توليدي موتور گيربكس و اكسل سايپا ‪ -‬بانك تات ‪ -‬پااليش نفت‬ ‫جي ‪ -‬پتروش��يمي مبين ‪ -‬پتروش��يمي الله ‪ -‬پتروشيمي رازي ‪ -‬خدمات دريايي و‬ ‫مهندس��ي كشتيراني قشم ‪ -‬نفت بهران ‪ -‬پتروش��يمي خارگ ‪ -‬گروه سرمايه‌گذاري‬ ‫البرز ‪ -‬س��رمايه گذاري ص��در تامين ‪ -‬توزيع داروپخش – س��رمايه‌گذاري صنايع‬ ‫شيميايي ايران ‪ -‬صنعتي بهشهر ‪ -‬نفت ايرانول ‪ -‬مخابرات استان تهران‪.‬‬

‫مع��اون وزی��ر ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالعات گفت‪ :‬ش��رکت‌های اروپایی و‬ ‫آس��یایی پیگیر حضور در بخش آی‌تی‬ ‫ایران هس��تند اما اولوی��ت وزارتخانه ما‬ ‫در دول��ت تدبی��ر و امی��د بهره‌گیری از‬

‫توان ش��رکت‌های داخلی است‪.‬نصر اهلل‬ ‫جهانگرد با اش��اره به اینکه شرکت‌های‬ ‫اروپای��ی و آس��یایی پیگی��ر حضور در‬ ‫بخش آی‌تی هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پس‬ ‫از مذاکرات اخیر‪ ،‬ش��رکت‌های اروپایی‬

‫عید شد! پاشو بریم خرید‬ ‫با گزارش های عیدانه «اقتصاد برتر» همراه باشید‬ ‫اسفند ماه که آغاز می شود بوی نوروز‬ ‫به مشام می رسد‪ ،‬خانه تکانی و خرید‬ ‫مایحت��اج عی��د تبدیل ب��ه دغدغه ای‬ ‫برای خانواده های ایرانی می شود‪.‬جدا‬ ‫از کاره��ای روزمره‪ ،‬آماده کردن منزل‬ ‫و خری��د های ش��ب عی��د‪ ،‬توانی صد‬ ‫چندان می طلبد ام��ا با رعایت برخی‬ ‫ن��کات‪ ،‬می توان با هزین��ه کمتر و در‬ ‫مدت زمان کوتاه بهتر به خواسته های‬ ‫خود برسید‪.‬‬ ‫مراکز خرید مناسب‬ ‫برای خرید ش��ب عید بهتر اس��ت در‬ ‫گام نخس��ت‪ ،‬تالش کنید تا خرید‌تان‬ ‫به روزهای پایانی س��ال موکول نشود‪،‬‬ ‫البته برای خرید میوه و شیرینی چاره‬ ‫دیگ��ری ندارید ام��ا می‌توانید س��ایر‬ ‫خرید‌ها را از چند هفته قبل به تدریج‬ ‫انجام دهید‪ .‬در صورت امکان‪ ،‬ساعات‬ ‫اولی��ه روز را به خرید اختصاص دهید؛‬ ‫چ��ون ه��م خیابان‌ها و مراک��ز خرید‬ ‫خل��وت‌ترند و هم فروش��ندگان صبر‬ ‫و حوصله بیش��تری دارند‪ .‬برای خرید‬ ‫شب عید مراکز خرید مناسب و معتبر‬ ‫را در نظ��ر بگیرید و به فروش��گاه‌های‬ ‫ب��ی‌ نام و نش��ان و غیرمعتبر اطمینان‬ ‫نکنید‪.‬عالوه بر فروش��گاه های معروف‬ ‫ش��هر‪ ،‬حتما به نمایش��گاه های بهاره‬ ‫که زی��ر نظر وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪ ،‬سر بزنید‪ .‬نمایشگاه‌های‬ ‫بهاره ته��ران در چهار نقطه پارک ارم‪،‬‬ ‫بوس��تان والیت‪ ،‬فرهنگسرای خاوران‬ ‫و بوس��تان حکیمیه برپا خواهد بود و‬ ‫در شهرس��تان ها نیز از طریق سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت م��ی توانید‬ ‫از محل های برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫ها اط�لاع کس��ب کنید‪.‬تمامی قیمت‬ ‫ه��ای اجن��اس ای��ن نمایش��گاه ها با‬ ‫نظ��ارت دول��ت ن��رخ گذاری ش��ده و‬ ‫کیفی��ت آن نیز مورد تایید س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد اس��ت‪.‬در این ای��ام تمرکز‬ ‫خری��د خ��ود را فق��ط روی کاالهای‬ ‫ضروری که نیاز داری��د متمرکز کنید‬ ‫و آن چه را که واقعا نیاز دارید‪ ،‬بخرید‪.‬‬ ‫هدیه بدهید‬ ‫ش��روع س��ال نو بهانه‌ای اس��ت تا به‬ ‫کس��انی که دوستش��ان داری��د هدیه‬ ‫بدهی��د و البته این کار گاهی آس��ان‬ ‫و گاهی بس��یار دشوار اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫هدای��ای رایج عطر و ادکلن اس��ت‪ .‬در‬ ‫خرید عطر و ادکلن هیچ‌گاه به زیبایی‬ ‫شیش��ه توجه نکنید و بیشتر بوی آن‬ ‫را در نظر بگیری��د‪ .‬هنگام خرید عطر‪،‬‬ ‫بینی شما به س��رعت اشباع می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین بع��د از امتح��ان چند رایحه‬

‫کم��ی‌قهوه بو کنید ی��ا چند لحظه به‬ ‫ش��امه‌تان اس��تراحت دهید تا بتوانید‬ ‫رایحه عطر را درس��ت تشخیص دهید‪.‬‬ ‫خری��د کتاب یا اش��تراک مجالت هم‬ ‫هدیه نوروزی مناس��بی است‪ .‬اگر هم‬ ‫دلت��ان می‌خواه��د هدیه ش��ما نقدی‬ ‫باش��د‪ ،‬بد نیس��ت بدانید که در برخی‬ ‫از بانک‌ه��ا مانند تجارت و پاس��ارگاد‬ ‫کارت‌ه��ای اعتب��اری هدی��ه درهمان‬ ‫لحظه صادر می ش��ود که هدیه نقدی‬ ‫خوبی هم به‌ش��مار می‌رود‪ .‬به هر حال‬ ‫مهم‌ ترین نکته این اس��ت که س��عی‬ ‫کنی��د هدی��ه را ب��ا توجه ب��ه عالیق‬ ‫اش��خاص بخری��د و جنب��ه کاربردی‬ ‫ب��ودن آن را ه��م مدنظر ق��رار دهید‪.‬‬ ‫خرید یک جفت کفش شاید کار ساده‬ ‫و آس��انی به نظر برسد‪ .‬البد با خودتان‬ ‫می‌گویید ب��ه فروش��گاه می‌روید و از‬ ‫میان ان��واع کفش در رن��گ و طرح و‬ ‫مدل‌های گوناگون هر کدام که بیشتر‬ ‫خوش��تان آم��د و به دلتان نشس��ت‪،‬‬ ‫انتخ��اب می‌کنی��د و می‌خری��د‪ .‬ام��ا‬ ‫موضوع به همین آس��انی نیست‪ .‬برای‬ ‫خرید یک جفت کفش مناسب باید به‬ ‫نکات دیگری هم توجه کرد‪.‬‬ ‫کفش‌ه��ا بی��ش از س��ایر لباس‌ه��ا و‬ ‫پوش��ش‌ها در راحت��ی‪ ،‬ش��ادابی و‬ ‫س�لامت ش��ما موثرند‪ .‬بنابراین ارزش‬ ‫دارد ک��ه کم��ی‌بیش��تر وق��ت صرف‬ ‫کنی��د و ای��ن کار را ج��دی بگیری��د‪.‬‬ ‫برای خرید کی��ف و کفش‪ ،‬می توانید‬ ‫ب��ه ب��اغ سپهس��االر‪،‬میدان ولی‌عصر‬ ‫ب��ه س��مت خیاب��ان فاطم��ی ‪،‬میدان‬ ‫بهارس��تان‪،‬منیریه‪،‬خیابان گان��دی‬ ‫‪،‬فلکه اول صادقیه پاس��اژ پردیس‪،‬بازار‬ ‫سنتی ستارخان‪،‬میالد نور‪،‬مرکز خرید‬ ‫ونک و پاس��اژ قائم در میدان تجریش‬ ‫مراجع��ه کنید‪.‬ب��ه طور حت��م در این‬ ‫مح��ل ه��ا کی��ف و کفش خ��ود را با‬ ‫قیمت مناسب تری تهیه خواهید کرد‪.‬‬ ‫خوراکی های شب عید‬ ‫از هر چه بگذریم‪ ،‬خوراکی های شب‬ ‫عید طرفداران خود را دارد‪.‬آجیل یکی‬ ‫از خوراکی‏های پرطرفداری اس��ت که‬ ‫همیش��ه در لیس��ت خرید عید جای‬ ‫دارد‪ .‬آجیل‪ ،‬کلس��ترول خون را پایین‬ ‫م��ی‌آورد و خط��ر بیماری‌های قلبی و‬ ‫عروق��ی را کم می‌کند‪ .‬همچنین منبع‬ ‫پروتئی��ن‪ ،‬ویتامین‌ها و م��واد معدنی‬ ‫مختلف است‪.‬برای خرید آجیل عید‪ ،‬تا‬ ‫حد امکان از فروشگاه‌های معتبر خرید‬ ‫کنید که اجناسی با کیفیت مرغوب و‬ ‫تازه عرضه می‌کنن��د‪ ،‬از خرید گذری‬ ‫ی��ا خرید از دستفروش��ان خ��ودداری‬

‫خریـــد ش�ب‬ ‫عید اگ�ر با کمی‬ ‫درایت و تفکر انجام شود‪،‬‬ ‫علاوه ب�ر ایجاد نش�اط‬ ‫در خان�واده م�ی تواند به‬ ‫کاهش هزینه ه�ای زائد‬ ‫کمککند‬

‫کنید‪ .‬هنگام خرید آجیل به تازگی آن‬ ‫توجه داشته باش��ید‪ .‬آجیل تازه نباید‬ ‫هیچ‌گونه بوی بدی داش��ته باشد‪ .‬بوی‬ ‫ماندگی‪ ،‬بوی تند و یا بوی ترش��یدگی‬ ‫نشانه ناس��الم بودن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آجیل است‪ .‬رنگ‬ ‫آجیل را با دس��ت‌تان کنت��رل کنید‪.‬‬ ‫اگر دس��ت‌تان رنگی شد احتمال دارد‬ ‫آجیل‌ه��ا را ب��ا رنگ‌ه��ای غیرمجاز یا‬ ‫خوراک��ی رنگ کرده باش��ند و باید از‬ ‫خری��د آنها خودداری کنی��د‪ .‬از خرید‬ ‫پس��ته‌هایی که زیادی خندان هستند‪،‬‬ ‫خودداری کنید؛ زیرا فروشندگان آنها‬ ‫را در ظرف‌ه��ای آب ج��وش می‌ریزند‬ ‫و س��پس ناگه��ان در آب س��رد قرار‬ ‫می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند تا در اثر ش��وک حرارتی سر‬ ‫بازکنن��د و خن��دان ش��وند البته این‬ ‫ش��وک حرارتی‪ ،‬کیفیت پس��ته را نیز‬ ‫پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد‪ .‬بد نیست قبل از خرید‬ ‫چند نمونه از آن را امتحان کنید ‪.‬‬ ‫بازار پوشاک‬ ‫برای خری��د لباس نیز بای��د به نکات‬ ‫بیش��تری توج��ه کرد‪ ،‬چرا ک��ه ظاهر‬ ‫اف��راد م��ی توان��د نش��انی از باطن و‬ ‫ن��وع تفک��ر ش��خص ب��ه ش��مار آید‪.‬‬ ‫لباسی که می‌پوش��یم‪ ،‬می‌تواند طرف‬ ‫مقابل ما را متوجه نقاط مثبت یا منفی‬ ‫ش��خصیت‏مان کند‪ .‬به عالوه‪ ،‬چنانچه‬ ‫لباس مناس��بی به تن داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫می‌توانیم با اطمین��ان خاطر و اعتماد‬ ‫به نفس بیش��تری با دیگ��ران ارتباط‬ ‫برق��رار کنیم‪ .‬لباس‌های نو و مناس��ب‬ ‫می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند آرامش روان��ی به ما بدهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن برازنده ب��ودن لباس دارای‬ ‫اهمیت زیادی اس��ت‪ .‬برازندگی یعنی‬ ‫اینکه لباس��ی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوش��ید با حالت‬ ‫چهره‪ ،‬فرم بدن و ش��أن و ش��خصیت‬ ‫ش��ما هم‌خوانی داشته باش��د‪ .‬هنگام‬ ‫خرید لباس به کیفی��ت پارچه‪ ،‬اندازه‬ ‫و رنگ لباس و تناس��ب قیمت به نوع‬ ‫لباس توجه داشته باشید‪.‬‬ ‫پیش��نهاد ما به ش��ما‪ ،‬خرید لباس از‬ ‫محل هایی اس��ت که عالوه بر نظارت‬

‫س��ازمان های نظارتی در زمینه قیمت‬ ‫ها‪ ،‬با تن��وع جنس و نوع لباس مواجه‬ ‫خواهی��د ش��د‪.‬برای خری��د مانت��و و‬ ‫پوش��اک‪ ،‬می توانید به هفت تیر‪ ،‬بازار‬ ‫کویتی ها‪ ،‬نازی آباد‪ ،‬مرکز خرید ونک‪،‬‬ ‫خیابان فاطمی بی��ن میدان فاطمی و‬ ‫خیابان ولی عص��ر و خیابان جمهوری‬ ‫تقاطع فلسطین‪ ،‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫برای خرید لباس زنانه نیز می توانید به‬ ‫خیابان الله زار‪ ،‬خیابان مفتح ش��مالی‪،‬‬ ‫پاس��اژ شانزه لیزه در خیابان جمهوری‪،‬‬ ‫مراکز خرید ون��ک‪ ،‬مرکز خرید تیراژه‪،‬‬ ‫مرکز خرید گلس��تان‪ ،‬انتهای میرداماد‬ ‫میدان محس��نی و ميدان هفت حوض‬ ‫نارمک‪ ،‬س��ری بزنید‪ .‬اگ��ر هم تصمیم‬ ‫دارید در آستانه نوروز‪ ،‬پرده و رو مبلی‬ ‫ه��ای منزل را تعوی��ض کنید‪ ،‬حتما به‬ ‫پارچه فروشی های عبدل آباد‪ ،‬خیابان‬ ‫گاندی‪ ،‬خیابان زرتشت‪ ،‬مولوی‪ ،‬ميدان‬ ‫هفت حوض و پامنار مراجعه کنید‪.‬‬ ‫ورزشی‪ -‬لوازم خانگی‪ -‬بچه گانه‬ ‫بهترین و ارزان ترین لباس و وس��ایل‬ ‫ورزش��ی را از منیریه‪ ،‬لباس عروس��ی‬ ‫و نام��زدی را از چه��ار راه امی��ر اکرم‬ ‫و ‪ ‬می��دان محس��نی و همچنین لوازم‬ ‫منزل(ظروف) را از تیمچه بازار تهران و‬ ‫میدان شوش تهیه کنید‪ .‬اگر هم قصد‬ ‫دارید که به مناسبت سال جدید‪ ،‬لوازم‬ ‫برقی جدید را که متناس��ب با دکور و‬ ‫طراحی خان��ه تان باش��د‪ ،‬تهیه کنید‬ ‫حتم��ا به خیابان جمه��وری و خیابان‬ ‫امی��ن حضور مراجعه کنید تا در کوتاه‬ ‫ترین زمان بتوانید خرید خوبی داشته‬ ‫باش��ید‪.‬البته مغازه های شیک سه راه‬ ‫قلهک در خیابان ش��ریعتی هم شما را‬ ‫برای خرید با کیفیت و کاالهای متنوع‬ ‫ل��وازم خانگی همراهی می کنند‪ .‬برای‬ ‫آنهایی هم که در سال جدید‪ ،‬صاحب‬ ‫فرزن��د می ش��وند‪ ،‬توصیه م��ی کنیم‬ ‫برای خرید سیس��مونی و لوازم نوزاد‬ ‫به خیاب��ان بهار یا خیاب��ان جمهوری‬ ‫مراجعه کنند‪.‬برای کودکان تا ‪ 15‬سال‬ ‫خ��ود هم خیابان به��ار بهترین گزینه‬ ‫تنوع پوش��اک بچه گانه اس��ت‪.‬خیابان‬ ‫ثنای��ی حد فاص��ل کریمخ��ان زند تا‬ ‫خیابان مطهری هم پوش��اک بچه گانه‬ ‫متنوعی دارد‪.‬‬ ‫مبل و راحتی‬ ‫به خانم های خانه که همیش��ه به فکر‬ ‫تغییر دکور و چیدمان منزل هس��تند‬ ‫نی��ز توصی��ه می کنی��م ب��رای خرید‬ ‫مبلم��ان ب��ه یافت آباد‪ ،‬حس��ن آباد و‬ ‫خیابان امام زاده حس��ن و نیز خیابان‬ ‫دالوران در شرق تهران سر بزنند‪.‬‬

‫مدیران‪ ،‬شب عید کام مردم را شیرین کنند‬

‫با توج��ه به آغاز خریده��ای نوروزی و‬ ‫حضور م��ردم در بازارها و مراکز خرید‪،‬‬ ‫کارشناسان بر لزوم مدیریت و نظارت بر‬ ‫تحوالت بازار شب عید تاکید می‌کنند‪.‬‬ ‫تامی��ن امنی��ت‪ ،‬مدیری��ت ترافی��ک و‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬نظارت بر عملکرد اصناف‪،‬‬

‫مقابله با س��ودجویان و گرانفروش��ان و‬ ‫جلوگیری از عرضه اجناس بی‌کیفیت و‬ ‫بنجل از جمله دغدغه‌های مردم در این‬ ‫روزهاس��ت‪.‬به گفته کارشناسان ایجاد‬ ‫شرایطی مناسب برای اینکه شهروندان‬ ‫بتوانند در رفاه و آس��ایش خاطر اقدام‬

‫به خرید مایحت��اج خود کنند‪ ،‬نیازمند‬ ‫تعامل و هم��کاری تمامی دس��تگاه‌ها‬ ‫به‌ویژه ش��هرداری تهران‪ ،‬میادین میوه‬ ‫و تره‌بار‪ ،‬اتحادیه‌ها و اصناف‪ ،‬س��ازمان‬ ‫حمای��ت از مصرف کنن��دگان‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظام��ی‪ ،‬تاکس��یرانی‪ ،‬اتوبوس��رانی‪،‬‬

‫مترو و‪ ...‬اس��ت‪ .‬به گفته آنها‪ ،‬می‌توان‬ ‫با تشکیل ستاد ویژه خریدهای نوروزی‬ ‫و برنامه‌ریزی‪ ،‬س��اماندهی و نظارت بر‬ ‫عملکرد بخش‌ه��ای مختلف و ذیربط ‪،‬‬ ‫زمینه خرید بی‌دغدغه و مطئن را برای‬ ‫شهروندان فراهم کرد‪.‬‬

‫خواهان حضور در بازار فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات ایران هس��تند ام��ا اولویت‬ ‫وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات در‬ ‫دولت تدبیر و امی��د بهره‌گیری از توان‬ ‫شرکت‌های داخلی است‪.‬‬

‫دیدگاه‬ ‫تعاونی ها را دریابید‬ ‫غالمرضا مصباحی مقدم‬

‫در قانون سیاست های‬ ‫اص��ل ‪ 44‬امتی��ازات‬ ‫زی��ادی ب��رای بخ��ش‬ ‫تع��اون کش��ور در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده ک��ه آن‬ ‫امتیازه��ا م��ورد توجه‬ ‫ق��رار نگرفت��ه اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن قانون قرار بود س��هم بخش دولتی در‬ ‫اقتصاد کشور کاهش و به همان میزان به بخش‬ ‫خصوصی و تعاونی اضافه شود‪ .‬هم اکنون فاصله‬ ‫زیادی در سیاست های اصل ‪ 44‬قانون اساسی‬ ‫ب��رای بخش خصوصی و تعاونی وج��ود دارد و‬ ‫دول��ت باید تالش های زی��ادی را برای کاهش‬ ‫این فاصل��ه انجام دهد‪ .‬در صورت��ی که وزارت‬ ‫کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی به آس��یب شناسی‬ ‫عملکرد تعاونی ها بپردازد‪ ،‬زمینه ها برای حضور‬ ‫ای��ن بخش در اقتصاد ملی افزایش می یابد‪ .‬در‬ ‫صورتی که فرهنگ تعاون در کش��ور جا نیفتد‪،‬‬ ‫تعاونی‌ها با شکست مواجه خواهند شد‪ .‬جا دارد‬ ‫دولت برای افزایش س��هم تعاونی ها در اقتصاد‬ ‫ملی تالش های زیادی را برای این بخش انجام‬ ‫دهد‪.‬‬

‫رئیس کمیسیون تلفیق مجلس‬

‫دانشگاه از تولید حمایت کند‬ ‫کاظم جاللی‬

‫در زمین��ه حماس��ه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نخس��تین‬ ‫کار ن��گارش طرحی‬ ‫در رابط��ه ب��ا ای��ن‬ ‫منظور بود که در این‬ ‫خصوص جلس��ـــات‬ ‫متعددی نی��ز در مرک��ز پژوهش ها برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬البت��ه برخی م��ی گفتن��د این طرح‬ ‫نیاز و ضرورت ن��دارد چون در این باره کم‬ ‫قان��ون نداری��م و آن هم باید اجرا ش��ود یا‬ ‫تصادم های قانونی در این باره رفع شود که‬ ‫با این حال این طرح نوشته شد‪ .‬مجلس در‬ ‫یک مرحله اضافاتی را نس��بت به طرح ارائه‬ ‫کرد که فوریت آن تصویب نش��د ولی اخیرا‬ ‫این طرح را نمایندگان به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫در حال حاضر برنامه ریزی بر روی طرح در‬ ‫حال انجام است تا به نوعی حمایت از تولید‬ ‫ملی انجام گیرد‪ .‬در بودجه اخیر هم مجلس‬ ‫تالش کرد ت��ا بتواند راهکارهای��ی را بیابد‬ ‫که بس��تر ساز حماس��ه اقتصادی و افزایش‬ ‫تولید داخلی ش��ود‪ .‬اصل حماسه اقتصادی‬ ‫با تقویت تولید ملی است ولی اینکه تقویت‬ ‫تولی��د داخلی چگون��ه انجام ش��ود نیاز به‬ ‫راه��کار دارد و در ای��ن زمینه‪ ،‬دانش��گاه‌ها‬ ‫و مراک��ز علمی بای��د در تقویت راهکارهای‬ ‫حماس��ه اقتصادی فعالیت انجام دهند و به‬ ‫آن اهتمام ورزند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های مجلس‬

‫برای اصالح اقتصاد‪ ،‬همه آشتی کنند‬ ‫محمد خانی چهری‬

‫اقتص��اد در ای��ران به‬ ‫درس��تی تعریف نشده‬ ‫و دچار بیماری اس��ت‬ ‫که باید درمان ش��ود‪.‬‬ ‫راه��کار درم��ان ای��ن‬ ‫معض��ل ‪ ،‬آش��تی ملی‬ ‫بی��ن بنگاه های اقتصادی زودبازده و دیربازده‪،‬‬ ‫دول��ت‪ ،‬دانش��گاه و کارآفرینان اس��ت‪ .‬نقش‬ ‫بنگاه های اقتصادی درایجاد اش��تغال پایدارو‬ ‫پیشرفت اقتصاد بر هیچ کسی پوشیده نیست‬ ‫و هم اینک بنگاه های اقتصادی و ظرفیت های‬ ‫متع��ددی در کش��ور وج��ود دارد ک��ه باید با‬ ‫رویکرده��ای متفاوت��ی به آنها توجه ش��ود و‬ ‫نباید تنها توانمندسازی آنها را مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫با توجه به ظرفی��ت های متعدد اقتصادی که‬ ‫در ای��ران وجود دارد می ت��وان با بهره گرفتن‬ ‫از دانش مدیریت و س��رمایه به عنوان دو رکن‬ ‫اصلی ‪ ،‬بنگاه های اقتصادی کشورمان را شکوفا‬ ‫کنیم‪ .‬ه��م اکنون نمی توان گف��ت‪ ،‬صادرات‬ ‫ایران رشد مطلوبی ندارد لیکن رشد و پیشرفت‬ ‫اقتصادی در این زمینه دو مقوله جدا از یکدیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬صادرات و واردات به ویژه صادرات یکی‬ ‫از س��ازه های مثبت شدن تراز بازرگانی کشور‬ ‫است‪ .‬همچنین بنگاه های بازرگانی خارجی و‬ ‫داخلی در س��ه دوره مدرنیته‪ ،‬ماقبل مدرنیته‬ ‫و فرامدرنیته از دیگر س��ازه های مثبت شدن‬ ‫تراز بازرگانی کشور هستند‪ .‬باید این سه دوره‬ ‫ب��ه گونه ای ب��ا یکدیگ��ر ترکیب ش��وند که‬ ‫پاسخگوی دو اقتصاد سنتی و صنعتی بوده و با‬ ‫اقتصاد فرانوگرایی نیز همخوانی داشته باشند‪.‬‬ ‫موان��ع فرا روی ص��ادرات ای��ران در دو بخش‬ ‫داخلی و خارجی قابل تعریف است‪.‬‬ ‫پژوهشگر دفتر مطالعات اقتصادی مجلس‬


‫سال اول شماره‪ 10‬دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪1392‬‬

‫واردات خودروهای‬ ‫لوکس با کدام نرخ ارز‬ ‫جهان خودرو‬ ‫آینده از نگاه هوندا‬

‫نمایش��گاه خودرو دهلی هن��د که این‬ ‫روزه��ا با میزبان��ی از ب��زرگان صنعت‬ ‫خودروس��ازی جهان به روزهای س��رد‬ ‫زمستان گرما بخشیده است‪ ،‬فرصتی را‬ ‫برای هوندا فراهم کرده تا هوندا خودرو‬ ‫جدید مفهومی خود را با نام «ویژن» به‬ ‫جهانیان نشان دهد‪.‬‬ ‫هون��دا در اص��ل ط��رح ای��ن خ��ودرو‬ ‫مفهومی را بر اس��اس اص��ل «حداکثر‬ ‫انس��ان ‪ /‬حداق��ل ماش��ین» پایه‌ریزی‬ ‫کرده اس��ت و به همین دلیل خودرو را‬ ‫با گنجای��ش ‪ 7‬نفره و با طراحی مدرن‬ ‫آینده‌نگر تولید کرده که از آن به عنوان‬ ‫نقطه عطفی از یک چش��م‌انداز روشن‬ ‫در سبد تولیدی محصوالت آینده هوندا‬ ‫هم یاد کرده است‪.‬‬

‫نخستین بی‪‌.‬ام‪.‬دبلیو محور جلو‬

‫ب��ی‪.‬ام دبلیو نخس��تین خ��ودرو محور‬ ‫مح��رک جل��و تاریخ ش��رکت خ��ود را‬ ‫ب��ا نام س��ری‪ 2‬اکتیو ت��ورر (‪Active‬‬ ‫‪ )Tourer‬معرفی کرد‪.‬‬ ‫ارائ��ه یک خ��ودرو محور جلو توس��ط‬ ‫شرکت خودروسازی بی‪.‬ام‪.‬دبلیو که در‬ ‫تاریخچه آن تا ب��ه امروز با خودروهای‬ ‫محور عقب شناخته شده‪ ،‬اتفاق تازه‌ای‬ ‫اس��ت‪.‬خودروهای محور جل��و مزایای‬ ‫خ��اص خ��ود را دارند که می‌ت��وان به‬ ‫کاه��ش اتالف انرژی در مس��یر انتقال‬ ‫و فرم��ان پذیری بهت��ر به علت محرک‬ ‫ب��ودن چرخ‪ ،‬فرمان پذی��ری و از طرف‬ ‫دیگر توزی��ع وزن بهت��ر و حذف تونل‬ ‫می��ل گاردان در اتاق سرنش��ینان و ‪...‬‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬

‫پوست اندازی فراری کالیفرنیا‬

‫فراری پی��ش از برگزاری نمایش��گاه ژنو‬ ‫‪ ،2014‬محصول جدید خ��ود را معرفی‬ ‫کرد‪ .‬در س��ال ‪ 1950‬میالدی نخستین‬ ‫فراری کالیفرنیا وارد چرخه تولید شد‪.‬حاال‬ ‫نواده کالیفرنیا با لق��ب ‪ T‬آماده ورود به‬ ‫بازار است‪ .‬ظاهر این خودرو قدری جمع‬ ‫و جور و بهتر ش��ده اس��ت‪.‬در زیر کاپوت‬ ‫کالیفرنیا ‪ T‬یک پیشرانه تزریق مستقیم‬ ‫توربوشارژر هشت سیلندر قرار گرفته که‬ ‫در دور موت��ور ‪ 7500‬دور بر دقیقه قادر‬ ‫به تولید ‪ 560‬اس��ب‌بخار قدرت است که‬ ‫توانایی رساندن شتاب صفر تا صد خودرو‬ ‫چیزی در حدود ‪ 3.6‬ثانیه را دارد‪.‬‬

‫معرفی کوچک‌ترین پژو‬

‫پژو کوچک‌ترین عضو خانواده خود یعنی‬ ‫‪ 108‬را برای رقابت ب��ا فیات ‪ 500C‬در‬ ‫مدل‌های هاچ بک استاندارد و کانورتیبل‬ ‫معرفی کرد‪ .‬ه��دف اصلی پژو از طراحی‬ ‫ای��ن محص��ول اس��تفاده روزم��ره از آن‬ ‫در شهرهاس��ت که با وزن س��بک ‪840‬‬ ‫کیلوگرم��ی‪ ،‬چابک��ی بیش��تر و مصرف‬ ‫سوخت بس��یار کمتری را با خود همراه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬پژو برای خودرو ‪ 108‬خود‬ ‫س��ه مدل س��ه در و پن��ج در و پنج در‬ ‫کروکی را در نظر گرفته که مدل کروکی‬ ‫از س��قفی پارچه‌ای سود می‌برد که تنها‬ ‫سقف جمع شده و ستون‌ها سر جای خود‬ ‫ثابت می‌مانند‪.‬‬

‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی گفت‪ :‬دولت باید برای واردات‬ ‫خودروهای لوکس به داخل کش��ور پاسخگوی‬ ‫مجلس باش��د‪ .‬علی علی لو با اش��اره به تبعات‬ ‫واردات خودرو‌ه��ای لوکس اف��زود‪ :‬با ورود این‬

‫خودروها به داخل کشور آن هم با قیمت گزاف‬ ‫ارزی ک��ه جزو منابع و منافع ملی ما اس��ت از‬ ‫کشور خارج می‌شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در بخش‬ ‫واردات خودروه��ای لوکس باید این محاس��به‬ ‫انجام ش��ود که با چه ارزی قرار است به کسی‬

‫اجازه واردات داده شود‪.‬مجوز واردات خودروهای‬ ‫لوکس در س��ه مقطع صادر ش��ده که هر کدام‬ ‫دارای ش��رایط مختلفی بوده است اما تا کنون‬ ‫در خصوص چگونگی صادر شدن مجوز پاسخ‬ ‫دقیقی به دست ما نرسیده است‪.‬‬

‫خودرو ضد اتمی پوتین‬

‫ایستگاه خبر‬

‫منتظر ظهور خودرو سازان‬ ‫روسیه باشید‬

‫ش��اید برای عالقه من��دان به صنعت‬ ‫خودرو سوال باشد که شخصیت های‬ ‫مط��رح جه��ان چ��ه خودروهایی را‬ ‫انتخاب م��ی کنند ‪ .‬مث�لا والدیمیر‬ ‫پوتی��ن که هم��واره در خ��ط مقدم‬ ‫جنگ ستارگان با آمریکا و غرب قرار‬ ‫دارد ایمنی خود را برای س��وار شدن‬ ‫خودرو چگونه تضمین می کند؟‬ ‫والدیمی��ر پوتین رئی��س جمهوری‬ ‫روس��یه خودرو جدید لیموزین خود‬ ‫را ک��ه مخصوص ریاس��ت جمهوری‬ ‫این کش��ور است دریافت کرده است‪.‬‬ ‫این خودرو که محصول یک شرکت‬ ‫داخلی خودروس��ازی روس��یه است‪،‬‬ ‫از خ��ودرو ویژه ب��اراک اوباما رئیس‬ ‫جمهوری آمریکا پیشرفته‌تر است‪.‬‬ ‫پوتین اصرار داشته تمامی ساختارها‬ ‫و قطعات این خودرو س��اخت روسیه‬ ‫باش��د و تکنولوژی امنیتی و نظامی‬ ‫آن نیز از روس��یه تامین ش��ود تا به‬ ‫صورت کامل بت��وان آن را خودرویی‬ ‫ساخت روسیه دانست‪.‬‬ ‫ای��ن خ��ودرو ک��ه کام�لا زرهی و‬ ‫امن اس��ت‪ 3 ،‬و نیم ت��ن وزن دارد‪،‬‬ ‫شیش��ه های این خودرو ض��د گلوله‬ ‫و ض��د موش��ک اس��ت و س��اختار‬ ‫تجهی��زات داخل��ی آن ب��ه گونه ای‬ ‫است که حتی می‌توان یک جنگ را‬ ‫از درون آن اداره کرد‪.‬خ��ودرو مذکور‬ ‫حتی در مقابل حمالت ش��یمیایی و‬ ‫اتم��ی نیز مصون بوده و از سیس��تم‬ ‫پیش��رفته الکترونیکی بهره‌مند است‬ ‫ک��ه قابلی��ت کنت��رل و حرک��ت آن‬ ‫را از داخ��ل و خ��ارج خ��ودرو فراهم‬ ‫می کن��د‪ ،‬ای��ن خ��ودرو تجهی��زات‬ ‫پیشرفته ارتباطاتی دارد که می‌توان‬ ‫آن را در ح��ال حرکت خودرو به یک‬ ‫سالن ارتباطات و نشست های نظامی‬ ‫محرمانه تبدیل کرد‪.‬‬ ‫ام��ا واقعا ه��دف پوتین از س��اخت‬ ‫چنی��ن خودروی��ی تنه��ا امنی��ت‬

‫رئیس جمهوری بوده است؟ یا اینکه‬ ‫نمایش��ی از ق��درت صنع��ت خودرو‬ ‫روسیه را به رخ جهان کشیده است؟‬ ‫پاس��خ به ای��ن س��واالت را می توان‬ ‫در گ��زارش پیش رو از روند توس��عه‬ ‫خودرو سازی روسیه دریافت کرد‪.‬‬ ‫دولت فدرال روس��یه در سال ‪۱۹۹۸‬‬ ‫كلی��ات طرح توس��عه صنعت خودرو‬ ‫كش��ور تا س��ال ‪ ۲۰۰۵‬را بررسی و‬ ‫تصویب ک��رد ‪ .‬براس��اس این طرح‪،‬‬ ‫میزان عرضه خ��ودرو به بازار داخلی‬ ‫روس��یه در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬باید به رقم‬ ‫‪ ۱/۸۵‬میلی��ون دس��تگاه در س��ال‬ ‫می‌رس��ید ك��ه س��هم خودروه��ای‬ ‫خارجی بی��ن ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین می‌بایس��ت ‪ ۶۵‬هزار‬ ‫دستگاه اتوبوس به بازار عرضه می‌شد‬ ‫كه س��هم واردات ‪ ۱۰‬هزار دستگاه و‬ ‫س��هم تولید داخلی ‪ ۵۵‬هزار دستگاه‬ ‫در نظر گرفته شده بود‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد كارشناس��ان‪ ،‬مهمترین‬ ‫هدف از تصویب طرح مذكور ارتقای‬ ‫س��طح رقابتی صنعت خودرو روسیه‬ ‫ب��رای حض��ور مؤثرت��ر در بازارهای‬ ‫داخلی و بین‌المللی بوده است‪.‬‬ ‫صنایع خودروسازی روسیه متشكل از‬ ‫هفت شركت اصلی و بزرگ است كه‬ ‫در مجموع ‪ ۳۶۶۶‬ش��ركت و كارخانه‬ ‫تولی��دی را در ب��ر می‌گی��رد‪ .‬تولید‬ ‫كنن��دگان داخلی خ��ودرو از دولت‬ ‫خواس��ته‌اند س��طح عوارض واردات‬ ‫خودرو را بی��ن ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد نگه‬ ‫دارد ت��ا به این ترتی��ب حمایت‌های‬ ‫الزم از صنای��ع داخلی صورت گیرد‪.‬‬ ‫براساس آمار منتش��ر شده‪ ،‬به دلیل‬ ‫وجود تقاضای چش��مگیر برای انواع‬ ‫خودرو در روسیه‪ ،‬این كشور در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۴‬ب��ه عن��وان یك��ی از ‪ ۱۰‬بازار‬ ‫بزرگ خ��ودرو در جهان مطرح بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین س��ال بالغ بر ‪۱/۳‬‬ ‫میلیون دس��تگاه به بازار این كش��ور‬

‫عرضه ش��د‪.‬همچنین درس��ال‪2012‬‬ ‫تع��داد ‪ 2‬میلیون و ‪ 231‬هزار و ‪737‬‬ ‫دستگاه اتومبيل درروسيه توليد شد‬ ‫كه با ‪ 12.1‬درصد رش��د نس��بت به‬ ‫س��ال قبل رتبه ‪ 11‬جهان را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫پيش بيني مي ش��ود روسيه در سال‬ ‫‪ 2020‬با توليد‪ 4.4‬ميليون دس��تگاه‬ ‫به رتبه ‪ 5‬بزرگترين كشورهاي توليد‬ ‫كننده خودرو جهان تبديل شود‪.‬‬ ‫کارشناسان جهانی اعتقاد دارند ورود‬ ‫فناوری های نوین در صنعت خودرو‬

‫روس��یه ب��ا توجه ب��ه انعق��اد تفاهم‬ ‫نامه های مشترک بین خودروسازان‬ ‫روس و دیگ��ر غ��ول ه��ای خ��ودرو‬ ‫س��ازی جهان‪ ،‬این کشور را در آینده‬ ‫نزدی��ک به ی��ک محور اساس��ی در‬ ‫حوزه خودروسازی در منطقه تبدیل‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۴‬نزدیك ب��ه ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫كل خودروهای تولید ش��ده توس��ط‬ ‫خودروس��ازان جهان در این بازار به‬ ‫ف��روش برس��د‪ .‬البته ای��ن به معنی‬ ‫ف��روش مس��تقیم در ب��ازار روس��یه‬ ‫نیس��ت بلکه این کش��ور ب��ه عنوان‬ ‫پایگاه صادراتی غرب در منطقه عمل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در حال حاضر بس��یاری‬ ‫از تولید كنن��دگان بین‌المللی‪ ،‬انواع‬

‫خودروهایشان را در این كشور مونتاژ‬ ‫می‌كنند‪ .‬به عنوان نمونه شركت‌های‬ ‫فورد‪ ،‬كیا موتورز‪ ،‬رنو‪ ،‬تویوتا‪ ،‬دایملر‬ ‫كرایس��لر‪ ،‬فولك��س واگ��ن و جنرال‬ ‫موت��ورز ب��ا اح��داث كارخانه‌ه��ای‬ ‫خودروس��ازی در خ��اك روس��یه به‬ ‫تولید مشغول هستند‪.‬‬ ‫مهمتری��ن تولیدكنن��دگان داخل��ی‬ ‫خ��ودرو در روس��یه عبارتن��د از‬ ‫ش��ركت‌های الدا‪ ،‬آوتوواز‪ ،‬مسكویچ‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬زی��ل‪ ،‬كام��از‪ ،‬اواز‪ ،‬ك��راز‪ ،‬ولگا‬ ‫‪ ،‬اورال آز‪ ،‬ایژم��اش‪ ،‬لی��از و نس��ام‬ ‫اسكشینا‪.‬‬ ‫از لح��اظ رعای��ت اس��تانداردهای‬ ‫بین‌المللی تولید نیز باید گفت حدود‬ ‫‪ ۴۵‬درصد كل قطعات تولید شده در‬ ‫روسیه مشمول استانداردهای جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل نوس��ازی این‬ ‫صنعت و خرید فن��اوری و تجهیزات‬ ‫جدی��د لزوم افزایش س��رمایه‌گذاری‬ ‫در این كش��ور را افزایش داده است‪.‬‬ ‫خودروس��ازان روس��یه برای رسیدن‬ ‫به س��طح مطلوبی از اس��تانداردهای‬ ‫م��ورد نیاز بای��د ب��ه واردات لوازم و‬ ‫دس��تگاه‌های جدی��د اق��دام كنند‪.‬‬ ‫روس‌ه��ا امیدوارند صنع��ت خودرو‬ ‫كشورش��ان تا س��ال ‪ ۲۰۱۴‬س��االنه‬ ‫‪ ۶‬درص��د رش��د تولی��د را تجرب��ه‬ ‫كن��د‪ .‬مطاب��ق تحقیق پژوهش��گران‬ ‫آلمان��ی‪ ۷۲ ،‬درصد از ش��ركت‌های‬ ‫فعال در روسیه‪ ،‬همكاری با طرف‌های‬ ‫خارجی را مؤثرترین راه برای سرعت‬ ‫بخشیدن به بهینه سازی و رشد این‬ ‫صنعت دانس��ته‌اند‪ .‬به این ترتیب هر‬ ‫دو طرف از مزایای همكاری مشترك‬ ‫برخ��وردار خواهند ش��د‪ .‬روس‌ها به‬ ‫فناوری و استانداردهای روز خواهند‬ ‫رس��ید و طرف‌های خارجی آنها نیز‬ ‫خواهند توانس��ت مش��تریان روس و‬ ‫بازار فروش خودرو را در این كش��ور‬ ‫در اختیار بگیرند‪.‬‬

‫برندهای آمریکا در جاده مخصوص؟!‬

‫حالت فعلی که شرکت‌های خودروسازی‬ ‫آمری��کا پنهان و آش��کار‪ ،‬چ��ه از طریق‬ ‫دبی یا مس��یرهای دیگر برای مذاکره با‬ ‫اقتصاد دانان و صنعتگران ایرانی در آمد‬ ‫و شد هس��تند‪ ،‬این مسئله خودروسازان‬ ‫فرانس��وی را نگ��ران می‌کند ک��ه آیا در‬ ‫وضعیت جدی��د‪ ،‬ایران مای��ل به احیا و‬ ‫ادامه همکاری با رنو و پژو خواهد بود یا‬ ‫ش��رکت‌های آمریکایی را ترجیح خواهد‬ ‫داد؟ خودروس��ازان فرانسوی نگران این‬ ‫موضوع هستند‪.‬‬ ‫زورگویی یانکی‌ها و زیان فرانسوی‌ها‬ ‫فش��ار تحریم‌ه��ای بین‌الملل��ی و‬ ‫همچنی��ن تحریم‌های یک جانبه آمریکا‬ ‫ش��اید بی��ش از هم��ه به ش��رکت‌های‬

‫فرانسوی خسارت وارد کرده است ‪.‬ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬ش��ریک اصلی تجاری‬ ‫فرانسه در خاورمیانه به حساب می‌آمد‪.‬‬ ‫صادرات فرانس��ه به ای��ران که درمارس‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬حدود ‪ ۱,۸‬میلیارد دالر در سال‬ ‫ب��ود در مارس ‪ ۲۰۱۳‬ب��ه نصف کاهش‬ ‫پی��دا کرد‪.‬بخش مهم��ی از این کاهش‬ ‫مربوط ب��ه کاهش یا توق��ف فعالیت‌ دو‬ ‫خودروس��از بزرگ فرانسوی یعنی پژو و‬ ‫رنو در ایران بود ‪.‬‬ ‫ش��رکت پژو حدود ‪ ۳۴‬س��ال سابقه‬ ‫حضور در ب��ازار ای��ران را دارد‪ .‬ایران تا‬ ‫فوریه ‪ ۲۰۱۲‬دومین بازار پژو بعد از بازار‬ ‫داخلی فرانسه به حساب می‌آمد‪.‬‬ ‫به گزارش لوپوئن در پایان ماه فوریه‬

‫‪5‬‬

‫رونمایی از کارت طالیی الکترونیک خودرو‬

‫کند و کاو آمریکا در بازار خودرو ایران‬

‫روزنامه «الشرق االوسط» از مذاکره‬ ‫غول‌ه��ای خودروس��ازی آمری��کا ب��ا‬ ‫مدیران ش��رکت‌های خودرویی در جاده‬ ‫مخصوص خبر داد‪.‬‬ ‫این روزنامه به نقل از رئیس پیشین‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ته��ران آورده اس��ت‪:‬‬ ‫خیزآش��تی جویی آمریکا و ایران که در‬ ‫س��ال‌های پس از انقالب بی‌سابقه بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬این پی��ام را ه��م دارد که رقیب‬ ‫اقتصادی گ��ردن کلفتی مانن��د آمریکا‬ ‫ممکن است در بازار ایران حاضر شود‪.‬‬ ‫برخ��ی ش��نیده‌ها حکای��ت از آن‬ ‫دارد ک��ه همزمان با ترافیک س��فرهای‬ ‫رسمی مقامات و ش��رکت‌های اروپایی‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های آمریکای��ی ب�� ‌ه ط��ور غیر‬ ‫رسمی تحقیقات گسترده ای را در بازار‬ ‫خ��ودرو ایران آغاز ک��رده اند و با برخی‬ ‫از دس��ت اندرکاران بخش خصوصی در‬ ‫صنعت قطعه و خودرو س��ازی ایران هم‬ ‫مذاکراتی داشته اند‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان با اشاره به هشدار‬ ‫اخیر مقام های آمریکایی به شرکت‌های‬ ‫فرانس��وی بر جاری ب��ودن تحریم علیه‬ ‫ایران‪ ،‬آن را جنبه‌ای از رقابت اقتصادی‬ ‫میان فرانسه و آمریکا ارزیابی می‌کنند‪.‬‬ ‫بهزادی��ان در این ب��اره می‌گوید‪ :‬در‬

‫خودرو‬

‫‪ ۲۰۱۲‬پ��ژو فعالیت‌های��ش را در ایران‬ ‫متوقف کرد‪.‬آمارها گویای آن است که از‬ ‫نیمه نخست سال ‪ ۲۰۱۱‬تا نیمه نخست‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬تع��داد خودروهای��ی ک��ه پژو به‬ ‫صورت قطعات مجزا به کشورهای دیگر‬ ‫فروخته بود ‪ ۳۱,۱‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫که بخش بزرگی از این کاهش به خاطر‬ ‫قطع صادرات به ایران بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال رنو تجارت خود را مدت‬ ‫بیشتری با ایران ادامه داد‪.‬در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫این ش��رکت بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار خودرو و‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬حدود ‪ ۹۴‬هزار خودرو‬ ‫ب��ه ای��ران فروخته اس��ت (خودروهایی‬ ‫که در ایران تحت عن��وان تندر و مگان‬ ‫مونتاژ ش��ده اند)‪ .‬همچنین در نیمه اول‬ ‫س��ال ‪۲۸ ،۲۰۱۳‬هزار خودرو (به شکل‬ ‫قطع��ات) برای مونتاژ ب��ه ایران فروخته‬ ‫اس��ت‪ .‬با این ح��ال در ژوئیه ‪ ۲۰۱۳‬که‬ ‫این ش��رکت با هش��دار ای��االت متحده‬ ‫روبه رو شد بازار خود را در ایران تعطیل‬ ‫کرد‪ .‬با این پیش��ینه همکاری ش��رکت‬ ‫های فرانس��وی با ایران و خسارت هایی‬ ‫ک��ه متوجه آنها ش��ده‪ ،‬بهت��ر می توان‬ ‫س��فر گروهی ش��رکت های فرانس��وی‬ ‫برای بازیابی بازار از دست رفته را درک‬ ‫کرد‪.‬‬

‫همزمان ب��ا برپای��ی دهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنعت‬ ‫خ��ودرو اصفه��ان‪ ،‬ش��رکت‬ ‫امدادخ��ودرو ای��ران ب��رای‬ ‫نخس��تین ب��ار کارت طالیی‬ ‫الکترونیکی را رونمایی کرد‪.‬‬ ‫در این مراس��م سیدعلی جعفری مدیرعامل ش��رکت امداد خودرو ایران از‬ ‫برنامه های گسترده این شرکت برای ارائه خدمات کارت طالیی الکترونیک‬ ‫خودرو به مش��تریان گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو خبر داد و اف��زود‪ :‬ارائه‬ ‫کارت های طالیی الکترونیکی خودرو در راستای بهبود خدمات و بهره‌گیری‬ ‫از آخرین فناوری‌ها‪ ،‬از تابس��تان امسال برای چند محصول ایران خودرو به‬ ‫صورت آزمایشی اجرا شده است‪.‬‬ ‫تمامی کارت‌های طالیی به صورت مکانیزه و الکترونیکی ارائه می‌ش��ود‪.‬از‬ ‫جمله مزایای این ش��یوه‪ ،‬می‌توان به امنیت‪ ،‬افزایش سرعت و دقت تبادل‬ ‫اطالعات میان مراکز و نمایندگی‌ها‪ ،‬حفظ اطالعات خودرو در سرویس‌های‬ ‫دوره‌ای و سهولت استفاده‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬

‫پیش فروش دو محصول جدید سایپا‬ ‫قائ��م مقام س��ایپا از پیش‬ ‫ف��روش خودروه��ای تیبا‪ 2‬و‬ ‫خ��ودرو ‪ V5‬در آینده نزدیک‬ ‫خبر داد‪ .‬حسن عموزاده گفت‪:‬‬ ‫خودروه��ای تیب��ا ‪ 2‬یا تیبای‬ ‫هاچ بک جدیدترین محصول‬ ‫سایپا است که به زودی مرحله دوم پیش فروش آن آغاز خواهد شد و به‌نظر‬ ‫می‌رسد با توجه به استقبال مشتریان به‌ویژه قشر جوان در مرحله اول پیش‬ ‫فروش‪ ،‬اس��تقبال فراوانی در دوره دوم پیش ف��روش از این خودرو صورت‬ ‫پذیرد‪ .‬وی همچنین با اش��اره به پیش فروش خودرو ‪ V5‬سایپا در آینده‬ ‫نزدیک افزود‪ :‬این خودرو نیز با امکانات به روز و ظاهر زیبای خود می‌تواند‬ ‫با اس��تقبال خوبی در بین مصرف‌کنندگان داخلی مواجه شود‪ .‬این خودرو‬ ‫دارای گیربکس تیپ ترونیک و دستی ‪ 5‬سرعته و ‪ 5‬دنده است‪.‬‬

‫امداد خودرو رتبه اول بهره‌وری‬ ‫امدادخ��ودرو ایـــ��ران‬ ‫در پنجمی��ن جش��نواره ملی‬ ‫به��ره‌وری کش��ور در ح��وزه‬ ‫خدم��ات فن��ی و مهندس��ی‬ ‫خودرو در بخش جانبی رتبه‬ ‫اول و در بخ��ش کل��ی رتبه‬ ‫دوم را کس��ب کرد‪ .‬این جش��نواره با حضور مقامات ارش��د نهاد ریاست‬ ‫جمه��وری و مدی��ران دیگر بخش‌ه��ای دولتی وخصوصی برگ��زار و از‬ ‫شرکت‌های برتر تجلیل شد‪ .‬براس��اس محاسبات صورت گرفته توسط‬ ‫س��امانه ملی اندازه‌گیری و تحلیل ش��اخص‌های به��ره‌وری که باحضور‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬ش��رکت‌کننده سراسر کشور پس از طی دو مرحله ارزیابی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬نتایج نهایی در روز ‪ ۲۲‬دی ماه ‪ ۱۳۹۲‬اعالم و برگزیدگان از سوی‬ ‫دکت��ر محمد نهاوندیان مورد تقدیر قرار گرفتند‪ .‬ش��رکت امداد خودرو‬ ‫ای��ران در بخش خدمات فنی ومهندس��ی از میان ‪ ۶۹‬ش��رکت منتخب‬ ‫با نظر کمیته علمی و هیات داوران‪ ،‬موفق به دریافت لوح س��پاس رتبه‬ ‫اول برای عملکرد مناس��ب در بخش جانب��ی و رتبه دوم در بخش کلی‬ ‫جشنواره شد‪.‬‬

‫قطعه‌سازان پلتفرم می‌سازند‬ ‫مش��اور وزی��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت صنعت خودرو‬ ‫نداش��تن پلتف��رم متعلق به‬ ‫صنعت قطعه‌س��ازی اس��ت‪.‬‬ ‫بیوک علی مرادلو افزود‪ :‬ارائه‬ ‫نکردن پلت فرم اختصاصی صنعت قطعه‌س��ازی‪ ،‬تنوع محصول و تولید‬ ‫خودروهای جدید را محدود کرده اس��ت که با همکاری و تعامل بیشتر‬ ‫میان خودروس��ازان و قطعه سازان می توان این مشکل را برطرف کرد‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬شرکت‌های خودروسازی با‬ ‫در اختیار داش��تن تعداد محدودی پلتفرم‪ ،‬خودروهای جدید و متنوعی‬ ‫را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کنند که این امر با تعامل هرچه بیشتر‬ ‫با قطعه‌سازان می‌تواند تنوع و کیفیت خودروهای داخلی را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال گلوردی گلس��تانی رئی��س هیات مدی��ره انجمن‬ ‫قطعه‌سازان گفت‪ :‬طرح اولیه قطعه‌سازان برای طراحی پلتفرم خودرو به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه شده و موافقت آنها اخذ شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌که با س��ه شرکت بزرگ جهانی در زمینه طراحی این‬ ‫پلت‌فرم مذاکره شده است‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت‌هایی از فرانسه‪ ،‬آلمان و ایتالیا‬ ‫در این پروژه مشارکت خواهند داشت‪.‬‬

‫قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی‬

‫قیمت‌ها در بازار خودروهای پرتیراژ داخلی به ثبات رس��یده اس��ت‪ .‬با‬ ‫وج��ود نزدیکی به ایام پایانی س��ال به‌دلیل رکود ب��ازار‪ ،‬تغییری در قیمت‬ ‫خودروهای داخلی رخ نداده است‪.‬فعاالن بازار خودرو معتقدند در صورتی که‬ ‫وعده‌های کاهش قیمت خودرو دوباره تکرار شود‪ ،‬قیمت این محصوالت تا‬ ‫پایان سال نیز ثابت خواهد بود‪ .‬این در حالی است که اخیرا رئیس شورای‬ ‫رقابت از بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری خودروها تا پایان سال جاری خبر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫خودرو‬

‫قیمت‬

‫تیبا‬ ‫پراید ‪SX111‬‬ ‫پژو ‪405‬‬ ‫‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫سمند ‪ LX‬سال‬ ‫پژو پارس سال‬

‫‪ 22‬میلیون‬ ‫‪ 18‬میلیون و ‪ 300‬هزار‬ ‫‪ 28‬میلیون و ‪ 300‬هزار‬ ‫‪ 36‬میلیون‬ ‫‪ 28‬میلیون‬ ‫‪ 34‬میلیون و ‪ 600‬هزار‬


‫‪6‬‬

‫انرژی ‪ -‬عمران‬

‫سال اول شماره ‪ 10‬دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪1392‬‬ ‫فیلیپین برای توسعه نیروگاه زمین گرمایی‬ ‫س��بالن که به دلی��ل کمبود بودج��ه عملیات‬ ‫اجرایی آن متوقف شده‪ ،‬اعالم آمادگی کرد‪.‬‬ ‫اسماعیل محصولی ‪،‬قائم مقام وزارت نیرو از‬ ‫تمایل فیلیپین برای بازگشت به ایران خبر داد و‬

‫فیلیپینی ها‬ ‫در راه ایران‬

‫افزود‪ :‬وزیر انرژی فیلیپین ابراز عالقه کرده که بار‬ ‫دیگر برای توسعه‪ ‬نیروگاه زمین گرمایی به ایران‬ ‫بازگردد‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬همگام با سیاست‬ ‫مرکز انرژی های نو وزارت نیرو در جذب سرمایه‬ ‫گذاری خارجی در س��ال ‪ )١٩٩٧( ١٣٧٥‬تیمی‬

‫گوناگون‬

‫افزایش ترانزیت کاال از طریق محور ریلی‬ ‫ب��ه دنب��ال دی��دار معاون‬ ‫بهره‌ب��رداری و س��یر و حرکت‬ ‫راه‌آهن با هیات های تجاری دو‬ ‫کشور تاجیکستان و ازبکستان‪،‬‬ ‫می��زان ترانزی��ت کاال از ای��ن‬ ‫کش��ورها از طریق شبکه ریلی‬ ‫ایران افزایش می‌‌یابد‪ .‬حس��ین عاش��وری معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت‬ ‫راه‌آهن‌با هیات تجاری از کش��ور تاجیکستان و ازبکس��تان دیدار و در مورد‬ ‫ی دو جانبه مذاکره کردند‌‪.‬براساس این گزارش‪ ،‬در این نشست‬ ‫توسعه همکار ‌‬ ‫دو طرف‌بر مواردی از جمله حمل محموالت ترانزیتی از مس��یر ایران توافق‬ ‫کردند‪.‬در صورت اجرا شدن توافقات‪ ،‬میزان ترانزیت کاالهای این دو کشور از‬ ‫طریق شبکه ریلی کشور با رشد قابل توجهی مواجه خواهد شد‪.‬‬

‫صادرات ‪ 33‬میلیون دالری بنزین‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران اعالم کرد‪ :‬تا ابتدای بهمن‬ ‫م��اه س��ال جاری ‪ 33‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار دالر بنزین از ایران‬ ‫صادر شد‪ .‬سهم بنزین از ارزش‬ ‫کل صادرات غیر نفتی ایران در‬ ‫مدت یاد ش��ده ‪ 0/13‬درصد بوده اس��ت‪.‬همچنین بنزین تا ابتدای بهمن ماه‬ ‫امسال رتبه ‪ 125‬را در میان اقالم عمده صادراتی کشورمان به خود اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬

‫دستورالعمل جدید خرید و فروش مسکن مهر‬ ‫رئیس س��ازمان ملی زمین‬ ‫و مس��کن با اش��اره به اینکه تا‬ ‫پایان اسفند س��ازوکار اجرایی‬ ‫مسکن اجتماعی نهایی می‌شود‬ ‫گفت‪ :‬در دس��تورالعمل جدید‬ ‫مس��کن مهر‪ ،‬واجدین شرایط‬ ‫خرید و فروش مس��کن مهر مشخص می‌شوند‪ .‬سیدمحمد پژمان‪،‬با اشاره به‬ ‫اینکه بخشنامه اول خرید و فروش مسکن مهر شامل افرادی می‌شد که واجد‬ ‫شرایط دریافت مسکن مهر بودند‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی که در این‌باره اعالم شد‬ ‫تس��هیالتی را قائل ش��ده بودند‪ ،‬اما به دلیل آنکه به آزادسازی کامل مسکن‬ ‫مهر معتقد بودیم‪ ،‬تالش ش��د تا این آزادسازی به شکل کامل انجام شود‪.‬وی‬ ‫با بیان اینکه نیاز بود تا بعضی از تصمیماتی که در دولت قبل گرفته شده بود‬ ‫تصحیح‪ ،‬تغییر یا لغو شود‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا این پیشنهاد به دولت رفت و‬ ‫شرایط برداشته ش��د و این امکان فراهم آمد تا افراد معامالت مسکن مهر را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬

‫فروش اینترنتی بلیت اتوبوس از ‪ 11‬اسفند‬ ‫رئی��س س��ازمان راهداری‬ ‫از آغاز ف��روش اینترنتی بلیت‬ ‫اتوبوس ب��رای نوروز ‪ 93‬از ‪11‬‬ ‫اسفند خبر داد و گفت‪ :‬فروش‬ ‫حضوری نیز از ‪ 18‬اسفند آغاز‬ ‫می‌ش��ود؛ در راس��تای جبران‬ ‫تردد‌ه��ای یکس��ر خالی بلیت‌های ن��وروزی اتوبوس ب��ا ‪ 20‬درصد افزایش‬ ‫قیمت ارائه می‌شود‪ .‬داود کش��اورزیان با اعالم این خبر‪ ‬اظهار داشت‪ :‬طرح‬ ‫نوروزی س��فر‌های جاده‌ای‪ ‬امسال از ‪ 25‬اسفند‌ماه ‪ 1392‬آغاز می‌شود‪ ‬و تا‬ ‫‪ 15‬فروردی��ن ‪ 93‬ادامه دارد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬س��ازمان راهداری حمل و نقل‬ ‫س و دیگر ارگان‌های مرتبط با حمل‬ ‫جاده‌ای‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬پلیس راه‪ ،‬اورژان ‌‬ ‫و نق��ل ج��اده‌ای در روز آغاز طرح نوروزی‪ ،‬س��فرهای ن��وروزی را با انجام‬ ‫رزمایشی‪ ،‬برگزار می‌کنند‪.‬‬

‫صدور ‪ 174‬مجوز دفتر مسافرتی‬ ‫مع��اون هوان��وردي و امور‬ ‫بين الملل س��ازمان هواپيمايي‬ ‫كش��وري از ص��دور ‪ 174‬مجوز‬ ‫دفتر خدمات مس��افرت هوايي‬ ‫طي ‪10‬ماه��ه اخیر خب��ر داد‪.‬‬ ‫محم��د خداكرمي اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫بر اس��اس بند الف از ماده يك آئين نامه نظارت بر تاس��يس و فعاليت دفاتر‬ ‫خدمات مس��افرت هوايي‪ ،‬جهانگردي و زيارتي طي ‪10‬ماهه اخیر در مجموع‬ ‫‪ 174‬مجوز صادر ش��د‪.‬وي تعداد مجوزهاي لغو ش��ده در مدت مذكور را ‪32‬‬ ‫فقره اعالم كرد و افزود‪ :‬همچنين بر اس��اس بازرس��ي ه��اي به عمل آمده از‬ ‫‪ 156‬دفتر خدمات مسافرت هوايي در كل كشور توسط بازرسان كميته فني‬ ‫س��ازمان هواپيمايي كش��وري طي مدت مزبور ‪95‬مجوز به دليل عدم رعايت‬ ‫قوانين و تطبيق با آئين نامه دفاتر خدمات مسافرت هوايي تعليق و ‪ 63‬مجوز‬ ‫به جهت رفع مشكالت آئين نامه اي در بازرسي هاي كارشناسان كميته فني‬ ‫و رضايت شاكيان پرونده هاي مطرح شده‪ ،‬رفع تعليق شده است‪.‬‬

‫‪ 10‬درصدصرفه‌جویی‪ 7،‬میلیارددالرارزشدارد‬

‫مع��اون وزير نيرو با اش��اره‬ ‫ب��ه برنام��ه افزای��ش ‪ 47‬هزار‬ ‫مگاوات��ی تولید ب��رق ایران در‬ ‫ط��ول یک ده��ه آین��ده از نیاز‬ ‫به س��رمایه گذاری ‪ 35‬میلیارد‬ ‫دالری در صنع��ت برق خبر داد‬ ‫و گفت‪ 10 :‬درصد صرفه‌ جويي در مصرف برق‪ 7 ،‬ميليارد دالر هزینه سوخت‬ ‫نيروگاه‌ها را کاهش می‌دهد‪ .‬هوش��نگ ‪ ،‬با بيان اينكه بايد از س��ال ‪ 1393‬تا‬ ‫‪ 1400‬حدود ‪ 47‬هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي كشور افزوده شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در راس��تاي توجه ويژه به محيط زيس��ت بايد نگاه ويژه‌اي ب��ه توليد برق از‬ ‫طريق نيروگاه‌هاي تجديد پذير داشته باشيم‪.‬‬

‫متش��کل از کارشناسان ایرانی و فیلیپینی اقدام‬ ‫به برداشت های تفصیلی زمین شناسی هیدرو‬ ‫ژئوش��یمیایی و ژئوفیزی��ک در ناحیه دره قطور‬ ‫(منطق��ه ماکو‪-‬خوی) کردن��د همچنین وجود‬ ‫پتانسیل ژئوترمال در این ناحیه اثبات شد‪.‬‬

‫دیدگاه‬

‫خرید ‪ ٦‬توربین بادی‬ ‫از آلمان‬

‫ب�ه بهان�ه افزای�ش قیم�ت و‬ ‫نگرانی هــــــای همیشگی‬ ‫مصرف سوخت‬

‫روایتی از خوراک پرنده های آهنین‬ ‫«افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب می شود صنعت‬ ‫هوای�ی بین المللی با چالش روبه رو ش�ود واگ�ر قیمت نفت به‬ ‫بشکه ای ‪ 150‬دالر برس�د‪ ،‬صنعت هواپیمایی جهان ورشکست‬ ‫خواهد ش�د»‪.‬این جمل�ه ای بود ک�ه تونی تاین�ر‪ ،‬مدیرانجمن‬ ‫بین الملل�ی حم�ل و نق�ل هوایی موس�وم ب�ه یات�ا را در صدر‬ ‫اخبار دنیا ق�رار داد‪.‬چندی بعد‪ ،‬خبرگزاری آسوش�یتدپرس از‬ ‫ژن�و گزارش داد‪ :‬یاتا پی�ش بینی کرده اگر به�ای نفت به علت‬

‫تحری�م های ای�ران بیش از پیش بینی ها افزای�ش یابد‪ ،‬صنعت‬ ‫هوانوردی جهانی ممکن اس�ت با خس�ارت بی�ش از ‪ 5‬میلیارد‬ ‫دالری روبه رو شود‪ .‬این کلید واژه های خبری‪،‬توجه ویژه ای را‬ ‫به س�مت مصرف سوخت در آسمان متمرکز می کند‪ .‬این اخبار‬ ‫در کنار زمزمه های افزایش قیمت س�وخت و تکذیبیه های بعد‬ ‫از آن‪ ،‬بهان�ه ای ش�د برای گ�زارش «اقتصاد برت�ر» تا تولید و‬ ‫هزین�ه های مصرف س�وخت را از زاویه ای دیگر بررس�ی کند‪.‬‬

‫داود ربیعی‬

‫دو س��ال است از تحریم نفت ایران‬ ‫و فش��ار بر صنع��ت هوان��وردی جهان‪،‬‬ ‫می گذرد‪ ،‬صنع��ت هوانوردی ایران نیز‬ ‫با حواش��ی بس��یار خود‪ ،‬مش��کالتی را‬ ‫طی می کن��د که البته این نیز س��بب‬ ‫موفقیت هایی ش��ده و ایران توانس��ته‬ ‫اس��ت به منب��ع بزرگی ب��رای صادرات‬ ‫س��وخت هواپیما تبدیل شود‪.‬بر اساس‬ ‫آمار وزارت نفت‪ ،‬ایران روزانه ‪ 7‬میلیون‬ ‫لیتر س��وخت هواپیما تولی��د می کند‬ ‫که با توج��ه به نی��از ‪ 3‬میلیون لیتری‬ ‫ایرالین ه��ای داخل��ی‪ 4 ،‬میلیون لیتر‬ ‫س��وخت هواپیما به کش��ورهای شمال‬ ‫افریقا و سایر شرکای نفتی ایران‪ ،‬صادر‬ ‫می شود‪.‬از س��وی دیگر‪ ،‬بدهی هنگفت‬ ‫ش��رکت ه��ای هواپیمای��ی ب��ه وزارت‬ ‫نفت در ش��رایطی که ای��ران به یکی از‬ ‫ب��زرگ تری��ن صادرکنندگان س��وخت‬ ‫هواپیما تبدیل ش��ده است‪ ،‬پارادوکسی‬ ‫قابل تامل اس��ت ‪.‬پاردوکس��ی که خود‬ ‫در زنجیره کاملی از مش��کالت‪ ،‬س��بب‬ ‫شده تا صنعت هوانوردی را با معضالت‬ ‫اقتصادی مواجه کند‪.‬‬ ‫مدی��ران ایرالی��ن ه��ای داخلی در‬ ‫تعامل با کارشناسان اقتصادی ومدیران‬ ‫شرکت های نفتی توانسته اند با بررسی‬ ‫عواملی که بر افزایش مصرف س��وخت‬ ‫هواپیم��ا و ضربه اقتصادی به ایرالین ها‬ ‫می شود را شناسایی کنند‪.‬موضوعی که‬ ‫در س��ال های اخیر به خوبی توانس��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬م��ورد اس��تفاده ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی و آموزشگاه های خلبانی قرار‬ ‫گی��رد‪.‬در بیانی اجمالی‪ ،‬می توان دانش‬ ‫خلب��ان‪ ،‬ترافیک هوای��ی‪ ،‬وزن هواپیما‬ ‫‪،‬مسافت و برد پروازی‪ ،‬تعمیر و نگهداری‬ ‫هواپیما‪ ،‬مشخصات عملكرد و دینامیك‬ ‫پرواز ‪ ،‬مشخصات آیرودینامیكی‪ ،‬به روز‬ ‫رس��انی سیستم های پیش��رانه هواپیما‬ ‫ونوسازی ناوگان هواپیمایی را مظنونین‬ ‫همیش��گی افزای��ش مصرف س��وخت‬ ‫دانس��ت‪.‬حال با بیان مشخصات عوامل‬ ‫م��ورد نظر‪ ،‬م��ی توان به فض��ای تضاد‬ ‫میان تولید و صادرات و ساخت هواپیما‬

‫و هزین��ه س��نگین مصرف س��وخت در‬ ‫کش��ور پی برد‪.‬عواملی که با وجود خود‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬به دش��من اقتصاد‬ ‫ایرالین ها تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫در بررس��ی تاثیر دانش خلبان در‬ ‫کاهش مصرف سوخت باید ارجاعی به‬ ‫صحبت کاپیتان ج��واد عرب‪ ،‬یکی از‬ ‫مطرح ترین اس��اتید خلبانی در کشور‬ ‫داشت‪.‬به گفته وی‪« ،‬ایرالین‪ ،‬خلبانی‬ ‫را دوس��ت دارد که با صرفه جویی در‬ ‫زم��ان و س��وخت مصرف��ی‪ ،‬بتواند به‬ ‫اقتصاد ایرالین کم��ک کند»‪.‬به گفته‬ ‫ع��رب‪« ،‬آموزش��گاه ه��ای خلبانی با‬ ‫افزای��ش هزینه س��وخت و به تبع آن‬ ‫ب��ا افزای��ش هزین��ه آم��وزش مواجه‬ ‫شده اند که با بررسی و مدیریت موفق‬ ‫برخی دانش��کده ه��ای خلبانی‪ ،‬نصب‬ ‫کیت های بنزین س��وپر ب��ا هزینه ای‬ ‫کمتر‪ ،‬سبب ش��ده با صرفه جویی در‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬عالوه ب��ر کمک به‬ ‫اقتصاد دانش��کده‪ ،‬دانش��جویان نیز با‬ ‫مباح��ث اقتصادی صنع��ت هوانوردی‬ ‫آشنا شوند‪».‬‬ ‫قرار گیری مباحث مرتبط با اقتصاد‬ ‫و صرف��ه جویی در مصرف س��وخت در‬ ‫میان دروس آموزش خلبانی در تمامی‬ ‫کش��ورهای جهان دیده می ش��ود و در‬ ‫برخی ایرالین ه��ای خارجی‪ ،‬با خلبان‬ ‫و خدم��ه پ��رواز ک��ه در کاهش مصرف‬ ‫س��وخت هواپیم��ا مش��ارکت ندارن��د‪،‬‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫با توجه به تأثیر مستقیم پارامترهای‬ ‫اصلی طراحی هواپیما بر میزان مصرف‬ ‫س��وخت‪ ،‬بهت��ر اس��ت اش��اره ای ب��ه‬ ‫هواپیماه��ای موجود در ن��اوگان هوایی‬ ‫ایران و میزان مصرف سوخت آنها داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬می��زان س��وخت الزم برای هر‬ ‫صندلی‪/‬کیلومتر برای هواپیمای ایرباس‬ ‫‪ 320‬براب��ر با ‪ 0.028‬لیت��ر ‪،‬هواپیمای‬ ‫‪82-MD‬بوین��گ براب��ر ب��ا ‪0.033‬‬ ‫لیت��ر ‪،‬هواپیمای بوئین��گ ‪ 734‬برابر با‬ ‫‪ 0.034‬لیت��ر ‪،‬هواپیم��ای ایرباس ‪321‬‬ ‫برابر ب��ا ‪ 0.024‬لیتر ‪،‬هواپیمای توپولف‬

‫مدیــــری�ت‬ ‫موفـــق برخی‬ ‫دانش�کده های خلبانی‪،‬‬ ‫سبب شده با صرفه جویی‬ ‫در مصـــرف س�وخت‪،‬‬ ‫عالوه بر کمک به اقتصاد‬ ‫دانشکده‪،‬دانشجویاننیز‬ ‫بامباحثاقتصادیصنعت‬ ‫هوانوردیآشناشوند‬

‫‪ 154‬برابر ب��ا ‪ 0.046‬لیتر و هواپیمای‬ ‫ایلیوشین ‪ 62‬برابر با ‪ 0.055‬لیتر برآورد‬ ‫شده است‪ .‬نکته جالب توجه در این آمار‬ ‫را باید در به روزرسانی هواپیما و میزان‬ ‫مصرف س��وخت آن دانس��ت‪.‬به عنوان‬ ‫نمونه‪،‬هواپیم��ای توپولف ‪ 154‬با دانش‬ ‫طراحی مربوط به دهه ‪ 60‬با هواپیمایی‬ ‫مثل ‪321‬ایرباس باعث می ش��ود عدد‬ ‫مصرف سوخت‪،‬تقریبا ‪ 1.9‬برابر افزایش‬ ‫یابد و در ش��رایط واقعی ب��ه ‪ 2.8‬برابر‬ ‫مص��رف برس��د‪.‬در نتیجه م��ی توان به‬ ‫این نکته توجه داش��ت که تحریم ورود‬ ‫هواپیماهای پیش��رفته به کشور‪ ،‬جدا از‬ ‫مباحث س�لامت پرواز و پیش��گیری از‬ ‫حادث��ه‪ ،‬چه تاثیر مس��تقیمی بر میزان‬ ‫مصرف س��وخت هواپیما داش��ته است‪.‬‬ ‫مش��خصات مأموریت مثل ارتفاع پرواز‪،‬‬ ‫تعداد صندلی و وزن هواپیما ( در ایران‬

‫برای توجیه مالی پرواز‪ ،‬فاصله صندلی ها‬ ‫کمتر می شود تا تعداد صندلی بیشتری‬ ‫قرار گیرد) وطول باند روی كارایی كلی‬ ‫هواپیم��ا از نظر مصرف س��وخت تأثیر‬ ‫می گذارد‪ .‬انتخاب هواپیمای مناسب با‬ ‫طول مس��یر از دیگر موضوعات مهمی‬ ‫اس��ت که در این حوزه تاثیر دارد‪.‬حدود‬ ‫هشتاد درصد كل پروازهای مسافری به‬ ‫پروازهای داخلی اختصاص دارد و از نظر‬ ‫سوخت مصرفی در پروازهای داخلی نیز‬ ‫می ت��وان گفت تقریب��اً ‪ 65‬درصد كل‬ ‫س��وخت هوای��ی در پروازه��ای داخلی‬ ‫مصرف م��ی ش��ود‪ .‬بنابر این بررس��ی‬ ‫شیوه مصرف سوخت و ارائه روش های‬ ‫كاهش می��زان آن در پرواز های داخلی‬ ‫از اولوی��ت خاص��ی برخ��وردار اس��ت‪.‬‬ ‫نکت��ه کلی��دی در آس��یب اقتص��ادی‬ ‫ش��رکت ه��ای هواپیمای��ی و ج��دا از‬ ‫س��وانح پیش آمده در سال های اخیر‪،‬‬ ‫تحریم صنعت هوانوردی ایران براساس‬ ‫كنوانسیون ش��یكاگو‪ ،‬بندهای ‪ ۴‬و ‪۴۴‬‬ ‫با قاطعیت‪ ،‬غیرقانونی اس��ت‪ .‬مصوبات‬ ‫كنوانسیون ش��یكاگو كه آمریكا یكی از‬ ‫امضاء كنندگان آن است كام ً‬ ‫ال صریح و‬ ‫روشن اس��ت‪ .‬مصوبات این كنوانسیون‬ ‫اع�لام می‌کند ك��ه امضاءكنن��دگان و‬ ‫متعهدین به آن بایس��تی در راس��تای‬ ‫حمل‌ونقل هوایی ایمن و عادالنه كوشا‬ ‫باش��ند‪ .‬ماده چه��ارم این كنوانس��یون‬ ‫ب��ه صراحت اع�لام می کن��د كه هیچ‬ ‫دولتی حق ن��دارد از حمل‌ونقل هوایی‬ ‫غیرنظامی برای اهداف سیاسی یا اصوالً‬ ‫اختالف��ات سیاس��ی‪ ،‬اس��تفاده كند‪ .‬با‬ ‫توجه به رف��ع تحریم صنعت هوانوردی‬ ‫ایران در برخی موارد که شامل قطعات‬ ‫و لوازم یدکی هواپیما میشود‪ ،‬می توان‬ ‫در به روزرس��انی تجهیزات و همچنین‬ ‫رفع آسیب های اقتصادی شرکت های‬ ‫هواپیمایی امید داش��ت‪.‬بر اس��اس آمار‬ ‫ذکر ش��ده‪ ،‬با کاهش مصرف سوخت در‬ ‫ایرالین های داخلی‪ ،‬صادرات س��وخت‬ ‫هواپیم��ا از مازاد مص��رف داخلی رونق‬ ‫بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫ ‬

‫نماینده شرکت موتور آخن آلمان‪:‬‬

‫تولید فناوری نوین‪ ،‬محصول همکاری خودرو سازان ایران و اروپا‬ ‫هش��تمین همای��ش بی��ن الملل��ی‬ ‫موتورهای درون سوز و نفت با هدف نمایش‬ ‫جدید ترین دس��تاوردها و توانمندی های‬ ‫کش��ور در زمینه توس��عه قوای محرکه و‬ ‫بهینه سازی مصرف انرژی برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر پیشینگر‪ ،‬نماینده شرکت موتور‬ ‫آخ��ن آلمان در س��خنرانی خ��ود در این‬ ‫همایش با اش��اره به تحلیل آلودگی هوای‬ ‫کالنشهرهای ایران گفت‪ :‬دنیای جدید در‬ ‫حال ورود به س��اخت موتوره��ای خودرو‬ ‫ب��ا بهره گی��ری از بنزین های اس��تاندارد‬ ‫اس��ت که با توجه به قدرت ایران در تولید‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬می توان امید داش��ت ش��رکت‬ ‫های خودروس��از ایرانی با تعامل بیش��تر‬ ‫خود با ش��رکت های اروپای��ی‪ ،‬بتوانند به‬ ‫فناوری های نوین تولید خودرو با آالیندگی‬ ‫کمتر دست یابند‪.‬‬ ‫دکتر پیش��ینگر ب��ا اذعان ب��ه اینکه‬ ‫نمی توان پیشرفت های متخصصان ایرانی‬ ‫را در صنعت ساخت موتور و خودرو سازی‬ ‫نادیده گرفت تاکید کرد تعامل و همکاری‬

‫دانش��مندان ایرانی و اروپایی برای تبادل‬ ‫تجربه و گسترش جهانی این صنعت حائز‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫مصطفیمیرسلیمعضومجمعتشخیص‬ ‫مصلح��ت نظام و رئی��س همایش‪ ‬هم در‬ ‫این همای��ش ب��ا بیان‪ ‬این‪ ‬که‪ ‬موتورهای‬ ‫درون س��وز طی یک قرن گذشته همواره‬ ‫سر منش��ا خدمات بی بدیلی به بشر بوده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون این نوع موتورها به‬

‫دلیل وابستگی زیاد به سوخت های فسیلی‬ ‫ب��ار عظیمی از آلودگی هوا را به دوش می‬ ‫کشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان ای��ن که همزم��ان با آثار‬ ‫نگران کننده آلودگی هوا توسط موتورهای‬ ‫درون س��وز نبای��د از مزایای آنها چش��م‬ ‫پوش��ید‪ ،‬گفت ‪ :‬در حال حاضر تحقیق در‬ ‫باره احتراق و بهبود ب��ازده این موتورها و‬ ‫اص�لاح فرآیندهای آن س��رلوحه اقدامات‬

‫اساس��ی متخصص��ان موت��ور در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬میرس��لیم بر لزوم بهب��ود کیفیت‬ ‫س��وخت های نفتی و روغ��ن های معدنی‬ ‫به موازات استفاده از سوخت‌های زیستی‪،‬‬ ‫ترکیبی و سبز تاکید کرد‪ .‬رئیس هشتمین‬ ‫همایش بین المللی موتورهای درون سوز‬ ‫و نفت بر هم��کاری با پاالیش��گران برای‬ ‫بهبود کیفیت‪ ‬سوخت های نفتی و روغن‬ ‫های معدنی به‪ ‬موازات توسعه به کارگیری‬ ‫س��وخت س��بز و همچنی��ن رواج دادن‬ ‫استفاده از سوخت‌های زیستی و ترکیبی‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬ب��ر پایه این گ��زارش‪ ،‬وحید‬ ‫حس��ینی‪ ،‬دبیر علمی همایش هشتمین‬ ‫کنفرانس بین المللی موتورهای درون سوز‬ ‫و نفت نیز گف��ت‪ :‬در این همایش بیش از‬ ‫‪ ١٨٧‬مقاله ارائه شده که‪  ‬از بین آنها ‪١٠٧‬‬ ‫مقاله پذیرفته شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هش��تمین کنفران��س‬ ‫بین المللی موتورهای درون س��وز و نفت‬ ‫‪ ٦٣‬مقاله به صورت شفاهی و ‪ ٤٤‬مقاله به‬ ‫صورت پوستر ارائه شد‪.‬‬

‫ای��ران ‪٦‬توربین بادی از ش��رکت فول‬ ‫لندر آلم��ان برای نص��ب در مزرعه بادی‬ ‫که��ک در شهرس��تان تاکس��تان اس��تان‬ ‫قزوین خرید‪.‬‬ ‫محمد ساتکین‪ ،‬مدیر دفتر انرژی های‬ ‫بادی و امواج سازمان انرژی های نو درباره‬ ‫نص��ب نخس��تین توربین ب��ادی در کهک‬ ‫گف��ت‪ :‬نخس��تین توربی��ن ‪ ٢,٥‬مگاواتی‬ ‫کش��ور اواخر دی ماه توس��ط شرکت مپنا‬ ‫در س��ایت کهک نصب ش��د‪ .‬این توربین‬ ‫جزئ��ی از نیروگاه ‪ ٢٠‬مگاواتی در س��ایت‬ ‫مذک��ور اس��ت‪ .‬او ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ‪٥‬‬ ‫توربی��ن دیگ��ر نیز با فاصله مش��خص در‬ ‫این س��ایت نصب می شوند‪،‬افزود‪:‬شرکت‬ ‫مپن��ا در مجم��وع نص��ب ‪ ٧٥٠‬م��گاوات‬ ‫نی��روگاه ب��ادی را در برنام��ه خ��ود دارد‪.‬‬ ‫س��اتکین در این ب��اره که آی��ا لغو برخی‬ ‫تحری��م ه��ا واردات ای��ن توربی��ن ها‪ ‬را‬ ‫تس��هیل کرده یا نه‪، ‬افزود‪ :‬واردات توربین‬ ‫هیچ��گاه در تحری��م ق��رار نداش��ت بلکه‬ ‫فراین��د پرداخ��ت پول ب��رای واردات این‬ ‫توربی��ن ها در دوره تحری��م‪  ‬عملی نبود‪.‬‬ ‫اوپیش از این گفته بود‪ :‬تامین منابع مالی‬ ‫و فاینان��س نیروگاه های ب��ادی در زمان‬ ‫تحریم توس��عه این نیروگاه ها را با مشکل‬ ‫مواجه کرد‪.‬‬

‫صادرات ضایعات نفت و‬ ‫پتروشیمی آزاد شد‬

‫مدیرکل دفتر ص��ادرات گمرک ایران با‬ ‫صدور بخش��نامه‌ای اعالم ک��رد که صادرات‬ ‫ضایعات واحدهای پتروش��یمی و محصوالت‬ ‫جانبی تولیدی پس از انجام استانداردسازی‬ ‫و کد استاندارد مجاز است‪.‬‬ ‫حس��ن علیدوس��تی در ای��ن بخش��نامه‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ :‬پیرو بخشنامه ردیف ‪321‬‬ ‫مورخ بیس��ت و نهم آبان ‪ 1391‬در خصوص‬ ‫ممنوعی��ت صادرات ف��رآورده ه��ای نفتی با‬ ‫منش��ا ضایعات پاالیش��گاهی و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫به پیوس��ت نامه‌های ش��ماره ‪/92/3550‬ص‬ ‫مورخ بیس��تم مه��ر ‪ 1392‬و ‪/92/2917‬ص‬ ‫مورخ بیس��ت و نه��م م��رداد ‪ 1392‬معاونت‬ ‫پیش��گیری و هماهنگ��ی س��ازمان‌ها و‬ ‫اس��تان‌های س��تاد مرکزی مب��ارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز در خص��وص مجاز ب��ودن صادرات‬ ‫محصوالت تولیدی با منش��ا صرف��ا ضایعات‬ ‫واحدهای پتروش��یمی و همچنین محصوالت‬ ‫جانب��ی تولیدش��ده ب��ا منش��ا آن ضایع��ات‬ ‫(پ��س از انج��ام مراح��ل استانداردس��ازی و‬ ‫دریافت کد استاندارد ) ارسال و اعالم می‌دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ص��دور هرگونه فرآورده و مش��تقات‬ ‫نفتی با منشا ضایعات پاالیشگاهی و ضایعات‬ ‫حاص��ل از شست وش��و و الیروب��ی مخازن‬ ‫(به عنوان مواد اولیه) لذا با توجه به بخشنامه‬ ‫اش��اره شده تا ابالغ ش��یوه‌نامه الزم از سوی‬ ‫س��تاد مرکزی مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫همچنان امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫‪ -2‬صادرات فرآورده‌های نفتی با منش��ا‬ ‫ضایعات واحدهای پتروش��یمی و محصوالت‬ ‫جانب��ی آنه��ا صرف��ا پ��س از انج��ام روی��ه‬ ‫استانداردس��ازی با رعایت مفاد دستورالعمل‬ ‫اصالح��ی پیش��گیری و مبارزه ب��ا قاچاق و‬ ‫عرض��ه خارج از ش��بکه فرآورده‌ه��ای نفتی‬ ‫یارانه‌ای امکان‌پذیر است‪.‬‬

‫بازگشت همه به سوی اوست‬ ‫جناب آقای دکتر سید مرتضی مرتضایی‬ ‫رئیس محترم هیات مدیره نفت جی‬

‫مصیبت غم از دست دادن برادر را به جنابعالی و‬ ‫خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه‬ ‫خداوند س��بحان‪ ،‬برای آن مرح��وم رحمت الهی و‬ ‫برای شما و بازماندگان صبر مسئلت می نماییم ‪.‬‬

‫اقتصاد برتر‬

‫بازگشت همه به سوی اوست‬ ‫جناب آقای مهدی زاده‬ ‫جناب آقای توکلی‬

‫مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان‬ ‫تس��لیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان‪،‬‬ ‫برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما‬ ‫و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم ‪.‬‬

‫اقتصاد برتر‬


‫سال اول شماره ‪ 10‬دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪1392‬‬

‫یونان‬ ‫دنبال توسعه تجارت‬ ‫با ایران‬

‫نماین��ده مجلس یونان با اش��اره به روابط‬ ‫دیرین��ه و دوس��تانه ته��ران و آت��ن گفت‪:‬‬ ‫از توس��عه همکاری ه��ای اقتص��ادی ب��ا‬ ‫ایران حمای��ت م��ی کنیم‪".‬ترانس کویک"‬ ‫نماین��ده پارلم��ان یونان از ح��زب یونانیان‬

‫مس��تقل با اش��اره به روابط دیرینه یونان و‬ ‫ایران‪،‬گف��ت‪ :‬با توجه به پیش��ینه تاریخی و‬ ‫دوس��تی دیرینه دو ملت متم��دن یونان و‬ ‫ایران ما از توس��عه همه جانبه همکاری ها‬ ‫و به خصوص هم��کاری در بخش اقتصادی‬

‫معرفی ‪ 10‬تیم برتر اقتصادی دنیای فوتبال‬

‫پاری سن ژرمن ‪ -‬فرانسه‬ ‫درآمد سال گذشته‪ 220.5 :‬میلیون یورو‬ ‫درآمد امسال‪ 398.8:‬میلیون یورو‬ ‫رشد‪ ۸۱ :‬درصد‬ ‫قطعا پدیده امسال لیگ اقتصادی است‪ .‬آن ها با درآمدی بالغ بر ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون یورو تمامی رکورد ها را شکستند‪ .‬درآمد این باشگاه پاریسی‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۰‬تنها ‪ ۸۲‬میلیون یورو بود اما حاال موفق ترین باشگاه‬ ‫در زمینه کسب درآمد است‪.‬قطعا این موضوع می تواند افتخار بزرگی‬ ‫برای پاری سن ژرمن باشد و باید شاهد حضور آن ها در جمع ‪ ۳‬تیم‬ ‫برتر این لیگ در سال ‪ ۲۰۱۴‬باشیم‪.‬‬

‫پاس کاری‬ ‫سکه های طال‬

‫مستطیل سبز امروز تنها میدان ورزش نیست‪.‬گردش مالی چندین میلیاردی‬ ‫توپ و بازیکنان فوتبال در کنار فرصت‌های تبلیغاتی از فوتبال یک صنعت پر سود‬ ‫ساخته است‪« .‬اقتصاد برتر» در این گزارش به بررسی برترین‌های اقتصادی صنعت‬ ‫فوتبال پرداخته است‪.‬‬

‫یوونتوس ‪ -‬ایتالیا‬

‫و تج��اری حمایت می کنیم‪ .‬ای��ن نماینده‬ ‫اف��زود‪ :‬معتقدم که می ت��وان از ظرفیت ها‬ ‫و پتانس��یل های موجود اقتصادی دو کشور‬ ‫برای توس��عه همکاری ها در راستای تامین‬ ‫منافع دو ملت بهره جست‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬ ‫هامبورگ‪ -‬آلمان‬ ‫درآمد سال قبل‪ 121.1 :‬میلیون یورو‬ ‫درآمد امسال‪ 135.4 :‬میلیون یورو‬ ‫رشد‪ 11.8 :‬درصد‬ ‫هر چند هامبورگ س��ال گذشته را بدون داشتن حتی یک رقابت‬ ‫اروپایی گذراند اما موفق ش��د به لیگ اقتص��ادی فوتبال صعود کند‪.‬‬ ‫اسپانسر قوی یعنی ‪ Fly Emirates‬آن ها را همچنان در این جدول‬ ‫نگه داش��ته است‪ .‬اسپانس��ری که هر فصل حدود ‪ 20‬میلیون یورو به‬ ‫این باشگاه آلمانی تزریق می کند‪.‬‬

‫اتلتیکو مادرید ‪ -‬اسپانیا‬

‫درآمد سال گذشته‪ ۱۹۵,۴ :‬میلیون یورو‬ ‫درآمد امسال‪ ۲۷۲,۴ :‬میلیون یورو‬ ‫رشد‪ ۳۹,۴:‬درصد‬ ‫حاال یوونتوس پادش��اه مال��ی فوتبال اروپاس��ت‪ .‬پس از‬ ‫قهرمانی مجدد در اس��کودتو و عملکرد نسبتا موفق در‬ ‫لیگ قهرمانان اروپا یوونت��وس به لطف در آمد های‬ ‫حاصل از پخش زنده تلویزیونی‪ ،‬موفق ش��د رش��د‬ ‫چشمگیری داشته باشد و پس از ‪ ۴‬سال به جمع‬ ‫‪ ۱۰‬تی��م برت��ر بپیوندد‪ .‬از نکات قاب��ل تامل در‬ ‫مورد یووه حضور پور شور هواداران در ورزشگاه‬ ‫اس��ت‪ ،‬میانگین حضور هواداران در ورزش��گاه‬ ‫‪۱۹‬درصد بیش��تر از میانگین حضور هواداران‬ ‫در ورزشگاه های دیگر اروپاست‪.‬‬

‫درآمد سال قبل ‪ 107.8 :‬میلیون یورو‬ ‫درآمد امسال‪ 120 :‬میلیون یورو‬ ‫رشد‪ 11 :‬درصد‬ ‫اتلتیکو مادرید امس��ال باالخره به جمع ‪ 10‬تیم برتر‬ ‫راه یاف��ت‪ .‬در ی��ک فص��ل و نیمی که گذش��ت‪ ،‬آن ها‬ ‫قهرمان س��وپر کاپ اروپا ش��دند و رئال مادرید را در‬ ‫فینال کوپا دل ری شکس��ت دادن��د و قهرمان جام‬ ‫حذفی اس��پانیا ش��دند‪ .‬در آمد اتلتیک��و مادرید از‬ ‫طریق پخش تلویزیونی تنها یک سوم رئال مادرید‬ ‫و بارسلونا است اما ظاهرا توفانی در راه است‪.‬‬

‫آ‪.‬اس‪ .‬رم ‪ -‬ایتالیا‬

‫بروسیا دورتموند‪ -‬آلمان‬

‫درآمد سال قبل‪ 116 :‬میلیون یورو‬ ‫درآمد امسال‪ 124.4 :‬میلیون یورو‬ ‫رشد‪ 7.3:‬درصد‬ ‫هرچن��د رم فصل س��ختی را پش��ت س��ر‬ ‫گذاشت اما امس��ال در لیگ اقتصادی خودی نشان‬ ‫داد‪ .‬رم س��ال گذش��ته س��ری آ را با رده ششم به اتمام‬ ‫رس��اند و با شکس��ت در فینال جام حذفی در برابر التزیو‬ ‫از رس��یدن به یورو لیگ نیز بازمان��د‪ .‬اما آنچه که باعث‬ ‫رشد ‪ 40‬درصدی سهام آن ها شده است‪ ،‬افزایش مبلغ‬ ‫ح��ق پخش تلویزیونی (‪2‬درصد)‪ ،‬فروخته ش��دن نیمی‬ ‫از بلیت ه��ای ب��ازی های خانگی رم و درآمد بیش��تر از‬ ‫تبلیغات (‪3‬درصد) بوده است‪.‬‬

‫درآمد سال قبل‪ 196.7 :‬میلیون یورو‬ ‫درآمد امسال‪ 256.2:‬میلیون یورو‬ ‫رشد‪ 30.2 :‬درصد‬ ‫یک رشد فوق العاده برای نایب قهرمان بوندس لیگا‬ ‫و لی��گ قهرمانان اروپا‪ .‬حق پخ��ش تلویزیون طالیی‬ ‫پوشان وست فالن با رشدی ‪ 45‬درصدی به ‪ 88‬میلیون‬ ‫یورو رس��ید‪ .‬رس��یدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا و نایب‬ ‫قهرمان��ی در بون��دس لی��گا از دیگر عوام��ل در آمد هنگفت‬ ‫دورتموند بوده اس��ت‪ .‬ام��ا یکی از عوامل برجس��ته موفقیت‬ ‫دورتموند مانند لیورپول‪ ،‬هواداران این تیم است‪ ،‬حضور ‪100‬‬ ‫درصدی در س��یگنال ایدونا پارک باعث شد دورتموند بتواند‬ ‫خود را در جمع ‪ 10‬تیم برتر اقتصادی دنیا ببیند‪.‬‬

‫فنرباغچه‪ -‬ترکیه‬

‫درآمد سال قبل‪ 103.2 :‬میلیون یورو‬ ‫درآمد امسال‪ 126.4 :‬میلیون یورو‬ ‫رشد‪ 22.5:‬درصد‬ ‫رسیدن به نیمه نهایی یورو لیگ‪ ،‬به فنرباغچه کمک‬ ‫کرد تا پس از سال ‪ 2009‬در این لیست قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در آمد ‪ 126.4‬میلیون یورو قطعا برای قهرمان جام‬ ‫حذف��ی ترکیه و نایب قهرمان س��وپر لیگ ترکیه‬ ‫عادالنه اس��ت‪ .‬این تیم اس��تانبولی ‪ 13.3‬میلیون‬ ‫ی��ورو از یورو لیگ‪ 43 ،‬میلیون ی��ورو از حق پخش تلویزیونی‬ ‫و مقداری نیز از بلیت فروش��ی کس��ب کرده اس��ت‪ .‬حضور‬ ‫‪ 40000‬نفر در ورزش��گاه فنرباغچه کمک فراوانی به رشد‬ ‫اقتصادی این تیم کرده است ‪.‬‬

‫شالکه ‪ -04‬آلمان‬ ‫درآمد سال قبل‪ 174.5 :‬میلیون یورو‬ ‫درآمد امسال‪ 198.2 :‬میلیون یورو‬ ‫رشد‪ 13.6 :‬درصد‬ ‫نماینده گلس��ن کرشن با حضور مجدد در لیگ قهرمانان اروپا رشدی‬ ‫چش��مگیر داشت و در لیگ اقتصادی قرار گرفت‪ .‬حضور در جمع ‪16‬‬ ‫تی��م برتر لیگ قهرمانان اروپا و عملک��رد خوب در بوندس لیگا عامل‬ ‫اصلی موفقیت ش��الکه در سال گذشته بود؛ درآمد آن ها از حضور در‬ ‫لی��گ قهرمانان اروپا ‪ 28‬میلی��ون یورو بود‪ ،‬همچنین آن ها از حضور‬ ‫خود در یورو لیگ نیز ‪ 12‬میلیون یورو کسب کردند‪.‬‬

‫گاالتاسرای‪ -‬ترکیه‬

‫بایرن مونیخ ‪ -‬آلمان‬

‫درآمد سال قبل‪ 129.7:‬میلیون یورو‬ ‫درآمد امسال‪ 157 :‬میلیون یورو‬ ‫رشد‪ 21:‬درصد‬ ‫س��رخ پوش��ان ترکیه ای سال گذشته قهرمان س��وپرلیگ ترکیه‬ ‫ش��دند و تا مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که توس��ط‬ ‫رئال مادرید حذف ش��دند حضور افتخار آمیزی داشتند‪.‬س��ود اصلی‬ ‫ش��یرها از قهرمان��ی در لیگ ترکیه بود‪ ،‬لیگی که س��ال گذش��ته به‬ ‫جم��ع ‪ 5‬لیگ برتر اروپا اضافه ش��د‪ .‬در آمد آن ها تنها از حق پخش‬ ‫تلویزیون��ی رقاب��ت های لیگ قهرمان��ان اروپا چی��زی در حدود ‪25‬‬ ‫میلیون یورو بود‪.‬‬

‫اکرم صدیقی‬

‫ناکام ها‬

‫در آمد سال گذشته‪ ۳۶۸,۴:‬میلیون یورو‬ ‫درآمد امسال‪ ۴۳۱,۲ :‬میلیون یورو‬ ‫رشد‪ ۱۷,۵ :‬درصد‬ ‫قهرمان��ی اروپا پس از دو فینال نا موفق‪ ،‬باعث ش��د بایرن مونیخ به‬ ‫جم��ع برترین ها بپیوندد‪ .‬بایرن مونیخ فق��ط ‪ ۵۵‬میلیون یورو بابت‬ ‫قهرمان��ی در لیگ قهرمانان اروپا دریافت ک��رد‪ .‬افزایش ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫حق پخش تلویزیونی و افزایش ‪ ۱۸‬درصدی تبلیغات و اسپانس��رها و‬ ‫البته حضور تمام و کمال هواداران در آلینس آرنا باعث ش��د بایرن با‬ ‫غرور در لیست پولدارها قرار گیرد‪.‬‬

‫حتم�ا تعجب کردید ن�ام ب�زرگان فوتبال جهان‬ ‫مانن�د‪ :‬بارس�لونا و رئ�ال مادری�د را در این گزارش‬ ‫ندیدی�د‪ .‬ولی بهتر اس�ت بدانید ای�ن دو تیم مانند‬ ‫خیلی دیگر از بزرگان جهان فوتبال با رش�د منفی‬ ‫در درآم�د س�االنه روب�ه رو بودند تا آنج�ا که رئال‬ ‫مادرید دس�ت به ح�راج بازیکنان�ش زد‪ .‬فوتبال در‬ ‫عالم اقتصاد هم چهره بی رحمی دارد‪.‬‬

‫شنود ارتباطات شبکه نظامی آمریکا توسط هکرهای ایرانی‬

‫روزنامه وال اس��تریت ژورنال نوش��ت‪:‬‬ ‫مقام��ات آمریکایی و نماین��دگان کنگره‬ ‫ایاالت متحده نس��بت به ش��کاف امنیتی‬ ‫حاصل از حمله ایران به شبکه کامپیوتری‬ ‫نی��روی دریایی ایاالت متحده ابراز نگرانی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش این روزنامه‪ ،‬کشور ایران به‬ ‫بزرگترین ش��بکه کامپیوتری طبقه بندی‬ ‫نشده نیروی دریایی آمریکا حمله سایبری‬

‫انج��ام داده اس��ت‪ .‬فاک��س نی��وز در این‬ ‫رابط��ه گ��زارش داد حل و فصل مش��کل‬ ‫کامپیوترهای نیروی دریایی آمریکا بیش‬ ‫از ‪ 4‬ماه طول کشیده بوده است‪.‬‬ ‫وال استریت ژورنال به نقل از مقامات‬ ‫آمریکای��ی نوش��ت‪ :‬این حمله س��ایبری‪،‬‬ ‫ش��بکه اینترنت نیروی دریایی آمریکا که‬ ‫‪ 800‬هزار کاربر در سراسر جهان دارد را به‬ ‫مدت ‪ 4‬ماه هدف قرار داده بود‪ .‬دپارتمان‬

‫نیروی دریایی آمریکا برای میزبانی از وب‬ ‫سایتها از این شبکه استفاده می کند‪.‬‬ ‫ی��ک مق��ام بلندپای��ه آمریکا ب��ه این‬ ‫نش��ریه گف��ت‪ :‬این مس��ئله بس��یار مهم‬ ‫اس��ت و عملی��ات نفوذ به این ش��بکه ها‬ ‫هم نش��انگر ضعف این سیس��تم اس��ت و‬ ‫هم پیش��رفت فوق الع��اده ایرانی ها را در‬ ‫زمینه های ن��رم افزاری نش��ان می دهد‬ ‫ت��ا جایی که هکرهای ایرانی موفق ش��ده‬

‫‪ hTC‬س�اعت هوشمند خود را رونمایی‬ ‫می کند‬ ‫هش�دار به ف�رودگاه ه�ای آمریکا برای‬ ‫بمب های جاساز شده در کفش‬ ‫مای�کل م�ان‪ :‬مذاک�رات وی�ن مفی�د و‬ ‫واقع بینانه بود‬

‫بودند با شناس��ایی ارتباطات ش��بکه های‬ ‫کامپیوت��ری نیروهای دریای��ی مکالمات‬ ‫آنان را شنود کنند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود این‪ ،‬یک مق��ام دیگر آمریکا‬ ‫به وال اس��تریت ژورنال گفت‪ :‬با اینکه به‬ ‫حساب های ایمیل حمله سایبری صورت‬ ‫گرفت��ه ام��ا اطالعات��ی به س��رقت نرفته‬ ‫اس��ت و ایران موفق ب��ه نفوذ به الیه های‬ ‫طبقه بندی شده آمریکا نشده است‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫بازداشت‪ 2‬اسرائیلی‬ ‫به جرم خروج از تحریم‬

‫ب��ه نوش��ته روزنــــام��ه‬ ‫صهیونیس��تی «هـــاآرتص»‪،‬‬ ‫کان��ال ‪ 2‬تلویزیون اس��رائیل‬ ‫گ��زارش داده اس��ت ک��ه ‪2‬‬ ‫دالل تس��لیحاتی اسرائیلی به‬ ‫اتهام ت�لاش ب��رای دور زدن‬ ‫تحریم‌های ایران‪ ،‬بازداشت شده‌اند‪.‬کانال ‪ 10‬تلویزیون اسرائیل هم گزارش‬ ‫داده است که این ‪ 2‬نفر «آویخای وینشتین» و «الی کوهن» مالکان شرکت‬ ‫لوازم یدکی «آر‌‪.‬اس‌‪.‬پی» هس��تند‪ .‬ادعا ش��ده است که این شرکت واقع در‬ ‫ش��مال فلسطین اشغالی قصد داشته در پوشش یک شرکت صوری یونانی‬ ‫قطعات هواپیمای فانتوم اف‪ 4-‬را به ایران بفروشد‪.‬‬

‫آمریکا بمب اتم آزمایش کرد‬ ‫اداره امنیت ملی هس��ته‌ای‬ ‫آمریکا طی بیانیه ای اعالم کرد؛‬ ‫این آزمایش به تازگی توس��ط‬ ‫آزمایشگاه ملی «لس آالموس»‬ ‫و «ساندیا» انجام شده است‪.‬به‬ ‫گفته مقامات آمریکایی‪ ،‬اقدامات‬ ‫مهندسی بر روی این بمب که بیش از ‪ 2‬سال به طول انجامیده با هدف آمادگی‬ ‫برای اس��تفاده بالقوه از آن در شرایط تهدید امنیتی صورت گرفته است‪«.‬دان‬ ‫کوک» معاون اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا گفت‪ :‬این یک دستاورد بزرگ‬ ‫است و اعتماد به نفس ما را برای افزایش توانایی خود در ایمنی و امنیت این بمب‬ ‫باال می‌برد! این در حالی است که آزمایش سالح هسته‌ای مغایر صلح و امنیت‬ ‫بین‌الملل و نوعی تهدید محسوب می‌شود و شورای امنیت در این خصوص باید‬ ‫واکنش مناسبیداشتهباشد‪.‬‬

‫کودتای نافرجام‬ ‫فرزند حاکم امارات‬ ‫رس��انه‌های اماراتی اعالم‬ ‫کردند که دستگاه‌‌های امنیتی‬ ‫این کش��ور «شیخ سلطان بن‬ ‫خلیفه»‪ ،‬فرزند حاکم امارات و‬ ‫یارانش را تحت اقامت اجباری‬ ‫قرار دادند‪ .‬این رس��انه‌ها دلیل‬ ‫این اقدام دستگاه‌های امنیتی امارات را انتشار اخباری مبنی بر تالش شیخ‬ ‫س��لطان جهت کودتا در این کش��ور و به دست گرفتن قدرت به جای پدر‬ ‫بیمارش با حمایت گسترده دایی‌های قدرتمندش اعالم کرده‌اند‪ .‬آنها بر این‬ ‫باورند که او خواهان حکومت بر شیخ نشین ابوظبی است‪ .‬رسانه‌های اماراتی‬ ‫می‌گویند که شیخ سلطان از حمایت دایی‌هایش یعنی برادران شیخه حصه‪،‬‬ ‫اولین همسر شیخ زاید و پسر عمویش برخوردار است‪.‬‬

‫عایدی ‪ 20‬میلیارد دالری‬ ‫از فروش تحریم‬ ‫واش��نگتن تایمز نوش��ت‪:‬‬ ‫هم��ه ادعاهای اوبام��ا در مورد‬ ‫ای��ران باطل از آب درآمد‪ .‬ایران‬ ‫از ناحی��ه توافق هس��ته ای‪ ،‬نه‬ ‫‪ 7‬میلی��ارد دالر که بیش از ‪20‬‬ ‫میلی��ارد دالر به یم��ن فروش‬ ‫نفت نصیبش خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫روزنام��ه نزدیک به محافظه کاران آمریکا در مطلبی به قل��م «آدام کره دو»‬ ‫می نویسد‪« :‬آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده است که به دنبال آزادشدن‬ ‫میلیاردها دالر درآمد توقیف شده ایران سطح صدور نفت ایران از ‪ 1/6‬میلیون‬ ‫بشکه در روز در ماه دسامبر به ‪ 1/32‬میلیون بشکه در روز در ماه ژانویه افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬این افزایش صدور نفت به یمن خریدهایی است که کشورهای‬ ‫ژاپن‪ ،‬چین و هند انجام داده اند و این حرکت کمک ش��ایانی به ثبات اقتصاد‬ ‫ایران و ثبات نرخ سرسام آور تورم کرده است‪.‬‬

‫سرمایه‌های خارجی در راه تاالر شیشه‌ای‬ ‫ش��بکه تلویزیونی سی‪.‬ان‪.‬‬ ‫بی‪.‬س��ی آمریکا در گزارشی با‬ ‫عنوان بازار سهام ایران پر رونق‬ ‫اس��ت و مذاکرات هسته‌ای به‬ ‫همین دلیل در جریان اس��ت‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬سرمایه گذاران اروپایی‬ ‫و آمریکایی زیادی عالقه مند ورود به بازار س��هام بکر ایران هستند‪ .‬اگر توافق‬ ‫نهایی در گفت و گوهای هس��ته ای حاصل شود‪ ،‬جریان عظیمی از سرمایه از‬ ‫خارج کشور به بازار سهام ایران سرازیر خواهد شد‪ .‬به گزارش سی‪.‬ان‪.‬بی‪.‬سی‪،‬‬ ‫همزمان با پیشرفت مذاکرات دولت ایران و قدرت های جهانی در مورد کاهش‬ ‫تحریم هایی که اقتصاد این کش��ور را به رکود دچار کرد‪ ،‬در خیابان های ایران‬ ‫نیز نشانه های رهایی از این تحریم ها که سالیان متمادی بر این کشور تحمیل‬ ‫شده بود وجود دارد‪.‬‬

‫نشریات اقتصادی جهان‬

‫اکرم صدیقی‬

‫بلومبرگ‬

‫بین الملل‬

‫راشا تودی‬ ‫ارزش روبل روسیه به پایین ترین سطح‬ ‫در برابر یورو رسید‬ ‫س�هم گازپروم روس�یه در اروپ�ا به ‪30‬‬ ‫درصد رسید‬ ‫افزایش ‪ 13.6‬درصدی وام وصول نش�ده‬ ‫بانک های اسپانیا‬

‫وال استریت ژورنال‬ ‫افشای حمله نظامی آمریکا به سوریه‬ ‫توافق ایران و ‪ 6‬قدرت نظامی بر چارچوب‬ ‫و برنامه زمان بندی‬ ‫وحشت آمریکا از نفوذ ایران‬

‫شین هوآ‬

‫ابتلای بیش از ‪ 400‬دان�ش آموز چینی به‬ ‫عفونت های ویروسی‬ ‫نق�ش پررن�گ مع�دن چی�ان چین�ی در‬ ‫دانمارک‬ ‫امضای ق�رارداد ‪ 20‬میلیارد دالری چین و‬ ‫پاکستان‬

‫لوموند‬ ‫مادورو خطاب به دیپلمات های آمریکایی‪:‬‬ ‫بروید در خاک خودتان توطئه کنید‬ ‫شکست مذاکرات ژنو ‪2‬‬ ‫س�فر رئیس ائتلاف مخالفان س�وری به‬ ‫استان ادلب‬


‫هفته نامه اقتــــــصادی ‪ -‬سیــــاسی ‪ -‬اجتمـــاعی‬

‫سال اول شماره ‪ 10‬دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪1392‬‬

‫تهران‬

‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬

‫رشت‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬

‫مشهد‬

‫‪1‬‬

‫تبریز‬

‫‪11‬‬

‫بندر عباس‬

‫‪-2‬‬

‫‪25‬‬

‫اهواز‬

‫‪12‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪9‬‬

‫زاهدان‬

‫‪21‬‬ ‫‪3‬‬

‫نگاه هفته‬ ‫رزمایش الی بیت‌المقدس‬ ‫با هدف حفظ و ارتقای‬ ‫آمادگی رزمی بسیجیان‪،‬‬ ‫تمرین مقابله با تهدیدات‬ ‫سخت و نیمه سخت‪،‬‬ ‫تقویت روحیه نیروهای‬ ‫خودی و ارعاب دشمنان‬ ‫در محل اردوگاه‌های‬ ‫قدس همه شهرستان‌ها‬ ‫به صورت مجزا و همچنین‬ ‫در موقعیت شهید رشیدی‬ ‫یزد برگزار شد‪.‬‬

‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬احمد خادم المله‬ ‫سردبیر‪ :‬حمیدرضا صدیقی‬ ‫جانشین مدیرمسئول‪ :‬امیر حسین خادم المله‬ ‫نشانی‪ :‬میدان آرژانتین‪ ،‬خیابان بیهقی‪ ،‬خیابان ‪ 14‬شرقی ‪،‬پالک ‪10‬‬ ‫تلفکس‪88544186 :‬‬ ‫سازمان آگهی ها‪88626449 -88626456 :‬‬ ‫چاپ و توزیع‪ :‬موسسه فرهنگی‪ -‬مطبوعاتی ایران‬

‫عکس‪ :‬تسنیم‬

‫چهره های هفته‬

‫سرآمد‬

‫‪ 7‬راه کلیدی برای کارآفرینی‬ ‫مارتین لوتر کینگ جونیور ‪،‬‬ ‫رهبر سیاهپوست جنبش حقوق‬ ‫مدنی ایاالت متحده آمریکا بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬او ایده ه��ای متفاوتی را‬ ‫در س��طوح مدیریت��ی در طول‬ ‫مبارزات خود داش��ت‪ .‬آموزه ها‪،‬‬ ‫سخنرانی ها‪ ،‬نوشته ها و قوانین‬ ‫مب��ارزات او م��ی تواند به ما کمک کند تا در کس��ب‌وکار و زندگی خود رهبران‬ ‫بهتری باش��یم‪ .‬اما دکتر کینگ چگونه می‌تواند به ش��ما کمک کند کارآفرین‬ ‫بهتری ش��وید؟ در ادامه هفت آموزه ناب رهبری از دکتر مارتین لوتر کینگ را‬ ‫بدانید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬رویاهایی بزرگ داشته باشید‬ ‫‪ -۲‬بدون اعمال قدرت افراد را متقاعد کنید‬ ‫‪ -۳‬چیزی به افراد بدهید که به آن باور داشته باشند‬ ‫‪ -۴‬ترس را بپذیرید و به هر حال شجاعانه رفتار کنید‬ ‫‪ -۵‬همه را درگیر کنید‬ ‫‪-۶‬یک حس اضطرار ایجاد کنید‬ ‫‪ -۷‬الهام‌بخش افراد باشید‬

‫دیجیتال‬

‫رودخانه آمازون به کمک فناوری میآید‬

‫محقق��ان با اله��ام از «چاقو‬ ‫ماه��ی روح ش��ب» روب��ات زیر‬ ‫دریایی جدیدی س��اخته اند که‬ ‫م��ی تواند به مطالعه صخره های‬ ‫مرجانی‪ ،‬ترمیم س��کوهای نفتی‬ ‫اعماق دریا و بررسی کشتی های‬ ‫غرق ش��ده بپردازد‪ .‬پژوهشگران‬ ‫دانش��گاه نورث وس��ترن‪ ،‬این روبات چاالک را با الهام از چاقو ماهی روح ش��ب‬ ‫که بومی حوزه آمازون است ساخته اند‪.‬روبات های زیر آبی کنونی بزرگ و غیر‬ ‫چاالک هستند از این رو امکان کار کردن این روبات ها در نزدیکی ساختارهای‬ ‫زنده وجود ندارد‪ .‬مش��وق اصلی برای س��اخت مدل های روباتیک چاقو ماهی‪،‬‬ ‫در واقع دس��تیابی به ش��ناخت بهتر از چگونگی توان سیستم عصبی در ترکیب‬ ‫کس��ب اطالعات و محیط اس��ت‪.‬چاقو ماهی روح شب در رودخانه های گل آلود‬ ‫حوزه آمازون با اس��تفاده از سیستم حسی و حرکتی تلفیقی خود‪ ،‬به شکار می‬ ‫رود‪ .‬این ماهی توانایی منحصر به فردی در حس کردن محیط دارد و این کار را‬ ‫ب��ا میدان الکتریکی ضعیفی که در اطراف بدنش تولید می کند انجام می دهد‪.‬‬ ‫این ماهی به خوبی قادر به ش��نا کردن در جهت های مختلف است‪.‬چاقو ماهی‬ ‫به دلیل برخورداری از باله های روبان مانندی در زیر بدنش توانایی شنا به طور‬ ‫عمودی و افقی را دارد‪.‬‬

‫گیشه‬

‫«یخ زده» ‪ ۶۰۰‬میلیون دالری می‌شود‬

‫استقبال تماشاگران بین‌المللی‬ ‫از انیمیش��ن کامپیوتــــ��ری‬ ‫«یخ‌زده»‪ ،‬ف��روش کلی آن در‬ ‫‪ 40‬کش��ور جه��ان را ب��ه مرز‬ ‫‪ 600‬میلیون دالر می‌رس��اند‪.‬‬ ‫دومی��ن قس��مت انیمیش��ن‬ ‫کامپیوتری‪« ‬م��ن نفرت‌انگی��ز» که فصل تابس��تان به روی پرده س��ینماها‬ ‫رفت‪ ،‬در آمریکای ش��مالی فروش��ی ‪ 368‬میلیون دالری داش��ت‪ .‬منتقدان‬ ‫س��ینمایی از ای��ن دو فیلم به عن��وان رقبای اصلی دریاف��ت جایزه بهترین‬ ‫انیمیشن س��ال در دو مراسم ساالنه اس��کار‪  ‬و گلدن گلوپ اسم می‌بردند‪.‬‬ ‫منتقدان و تحلیلگران اقتصادی سینما عقیده دارند «یخ‌زده» در سال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬همان موفقیتی را برای کمپانی والت‌دیزنی خلق می‌کند که س��ال‬ ‫قبل «ش��جاع» خلق ک��رد‪ .‬آنها می گویند این فیلم‪ ،‬جایزه اس��کار بهترین‬ ‫انیمیشن را خواهد گرفت‪.‬‬

‫گردشگری‬

‫تهرانی ها به دیدن کاخ گلستان بروند‬ ‫کاخ گلس��تان یک��ی از‬ ‫آثاری اس��ت که در یونس��کو‬ ‫به ثبت جهانی رس��یده است‪.‬‬ ‫این کاخ با تم��ام زیبایی‌های‬ ‫وصف‌نــــــــاپذیرش‪،‬شاهد‬ ‫حکمران��ی س�لاطین ب��وده‬ ‫اس��ت‪.‬کاخ گلس��تان یکی از یادگارهای تهران در روزگار حکمرانی سلسله‬ ‫پادش��اهی قاجاریه است که به واس��طه اتفاقات مهمی که در آن رخ داده‪،‬‬ ‫از س��ایر کاخ‌های سلطنتی که در ش��هر تهران قرار دارد شناخته شده‌تر و‬ ‫نام آشناتر است‪.‬کاخ گلستان مسکن پادشاهانی چون آغامحمد‌خان قاجار‪،‬‬ ‫فتحعلی ش��اه قاجار‪ ،‬ناصرالدین‌ش��اه قاجار و مظفرالدین شاه قاجار بوده و‬ ‫دیگر پادش��اهان قاجار و پهلوی بیش��تر اوقات در س��ایر کاخ‌های واقع در‬ ‫تهران اقامت داشته‌اند‪.‬‬ ‫ای��وان تخت مرمر‪،‬عم��ارت حوضخان��ه‪ ،‬تاالرعاج یا س��فره‌خانه‪ ،‬تاالر‬ ‫س�لام ‪،‬تاالر آیینه و شمس‌العماره و خلوت کریم‌خانی‪ ،‬موزه مخصوص و‬ ‫نگارخانه از جمله جاهای دیدنی این کاخ است‪.‬‬

‫بیرون از ایران کشت می کنیم‬

‫وزی��ر جه��اد کش��اورزی گف��ت‪ :‬به‬ ‫دنب��ال کش��ورهای مناس��بی برای‬ ‫کش��ت فراس��رزمینی هس��تیم ت��ا‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن مناطق از‬ ‫لح��اظ اقتص��ادی پش��توانه خوبی‬ ‫برای افزایش تولید‪ ،‬امنیت غذایی و‬ ‫اشتغال کشور باشد‪ .‬محمود حجتی‬ ‫افزود‪ :‬در این راستا در تالشیم کشورهای مناسبی را برای‬ ‫تولید فراس��رزمینی محصوالتی که در ایران قابل کش��ت‬ ‫نیس��ت یا ما در کاشت آنها با محدودیت منابع آبی مواجه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬بیابی��م و قراردادهای بلندمدت��ی در این بخش‬ ‫منعقد کنیم‪.‬‬

‫فتوای رهبری‪ ،‬سند هسته ای است‬

‫رئی��س س��ازمان انرژی اتم��ی گفت‪:‬‬ ‫فت��وای مق��ام معظم رهب��ری در رد‬ ‫اس��تفاده از س�لاح اتمی می تواند به‬ ‫عنوان س��ندی معتبر و قابل استناد و‬ ‫در جایگاهی همتراز با مفاد میثاق های‬ ‫جهانی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫عل��ی اکب��ر صالحی رئیس س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی در همایش فقه هس��ته ای تاکید کرد‪ :‬با عنایت‬ ‫به نکات یاد ش��ده می توان دریافت که ص��دور فتوای مقام‬ ‫معظم رهبری مبنی بر حرمت تولید‪ ،‬انباش��ت و به کارگیری‬ ‫س�لاح اتمی از جوهر و گوهر مت��ون دینی و نصوص فقهی‬ ‫ما استنباط شده و با اندیشه امام راحل صیقل یافته است‪.‬‬

‫دس��تگیر شد‪.‬دس��تگیری های مش��ابهی‬ ‫نی��ز در جورجی��ا‪ ،‬ایندیاناپولیس‪ ،‬فلوریدا‬ ‫و نیوی��ورک ب��ه دلی��ل اعمال خش��ونت‬ ‫خری��داران‪ ،‬درگیری ب��ا یکدیگر و ضرب‬ ‫و جرح کارکنان فروش��گاه ه��ا در همین‬ ‫س��ال گزارش شده اس��ت‪ .‬یک سال بعد‪،‬‬ ‫یک زن در کالیفرنیا با پاش��یدن اس��پری‬ ‫فلف��ل به دیگ��ر خریداران باعث آس��یب‬ ‫دی��دن ‪ 20‬نف��ر ش��د‪ .‬به گفته ش��اهدان‬ ‫عین��ی این زن که به هم��راه دو فرزندش‬ ‫در صف انتظار بازگش��ایی فروشگاه بود به‬ ‫دلیل فشار جمعیت در صف یکباره کنترل‬ ‫خود را از دس��ت می دهد و با خشونت به‬

‫تنبل ترین قلب جهان‬ ‫قلب یک نهنگ آن هم از نوع نهنگ آبی تنبل‌ترین قلب جهان اس��ت و تنها ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۶‬بار در دقیقه می‌زند‪.‬‬ ‫آی��ا قلب یک نهنگ آن هم از نوع نهنگ آبی را دیده‌اید‪ .‬طول نهنگ‌های آبی ‪۳۰‬‬ ‫مت��ر یا به اندازه یک زمین بازی بس��تکبال اس��ت و وزن آن ب��ه ‪ ۲۰۰‬تن یا وزن ‪۱۵‬‬ ‫س��رویس مدرس��ه اس��ت‪ .‬وزن زبان نهنگ آبی به تنهایی ‪ ۴‬تن است و با این توصیف‬ ‫می‌توانید بفهمید که برای چنین بدنی چه قلبی الزم است‪.‬‬ ‫قل��ب نهن��گ آبی به ان��دازه یک ماش��ین مینی کوپ��ر ‪ ۹۰۷‬کیلوگرمی اس��ت و‬ ‫در ه��ر دقیق��ه تنه��ا ‪ ۵‬ال��ی ‪ ۶‬بار بیش��تر‬ ‫نمی‌زند‪.‬تص��ور کنید‪ ،‬رگ‌ها و ش��ریان‌های‬ ‫ای��ن قل��ب چ��ه ان��دازه اس��ت‪ .‬در این‌باره‬ ‫گفت��ه می‌ش��ود که یک انس��ان ب��ه راحتی‬ ‫می‌توان��د وارد ای��ن رگ‌ه��ا ش��ود و در آنها‬ ‫قدم بزند!‬

‫تخم مرغ مصنوعی‬ ‫ساخته شد‬ ‫محققان یک شرکت آمریکایی با استفاده از پشتوانه مالی یکی از ثروتمند ترین‬ ‫مردان آسیا توانستند تخم مرغ مصنوعی بسازند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خب��ری دیلی میل‪ ،‬این تخم مرغ مصنوع��ی که از گیاهان‬ ‫س��اخته ش��ده است می تواند در انواع غذاها از جمله کیک و سس مایونز به جای‬ ‫تخم مرغ معمولی مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن تخ��م مرغ در حال حاض��ر در نوعی س��س مایونز در آمری��کا به فروش‬ ‫می رس��د و این ش��رکت در نظر دارد ف��روش این تخم م��رغ را جهانی کند‪.‬این‬ ‫ش��رکت ‪ 23‬میلیون دالر برای تولید این تخم مرغ مصنوعی هزینه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ه��دف اصلی از س��اخت این تخم مرغ جایگزین ک��ردن گیاهان به جای حیوانات‬ ‫است‪.‬‬

‫همانا دوستان خدا كسانى هستند كه‬ ‫ب��ه باطن دنیا نظر مى‏كنن��د در حالى كه‬ ‫مردم به ظاهر آن مى‏نگرند‪ .‬آنها به فرداى‬ ‫دني��ا پرداخته اند‪ ،‬در حالى كه مردم خود‬ ‫را سرگرم امروز آن ساخته اند‪.‬‬ ‫(ع)‬ ‫فرازی از فرمایشات امام علی‬

‫سرچشمه‬ ‫اولی��ن ش��رط الزم ب��رای پاس��داری از‬ ‫اسالم‪ ،‬اعتقاد داش��تن به امام حسین(ع)‬ ‫اس��ت‪ .‬هیچ کس نمی‌تواند پاس��داری از‬ ‫اس�لام کند در حالی که ایمان و یقین به‬ ‫اباعبداهلل‌الحسین(ع) نداشته باشد‪.‬‬ ‫بخشی از وصیت نامه‬ ‫شهید مهدی زین الدین‬

‫اقتصاد پزشکی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬خط مقدم انقالب‬

‫رئیس س��ازمان بس��یج مستضعفین‬ ‫گف��ت‪ :‬رس��اندن ف��روش نف��ت از ‪6‬‬ ‫میلیون بش��که به یک میلیون بشکه‬ ‫ناش��ی از موفقی��ت نظ��ام در عرصه‬ ‫اقتصادی اس��ت و این نشان می‌دهد‬ ‫که می‌شود وابستگی به نفت را قطع‬ ‫ک��رد‪ .‬س��ردار محمدرضا نق��دی در‬ ‫همایش ملی نفت و توس��عه اقتص��ادی جبهه اصلی مبارزه‬ ‫با اس��تکبار را جبهه اقتصادی عن��وان کرد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به شکس��ت اس��تکبار در عرصه سیاس��ی‪ ،‬نظامی و تهاجم‬ ‫فرهنگ��ی آنها در عرص��ه اقتصاد برای از پ��ای درآوردن ما‬ ‫امید بسته‌اند‪.‬‬

‫خرید پرتلفات در غرب‬

‫جمعه سیاه (‪)Black Friday‬‬ ‫جمعه س��یاه روز پس از روز ش��کرگزاری‬ ‫در ای��االت متح��ده آمریکاس��ت و اغلب‬ ‫ب��ه عن��وان آغاز فص��ل خری��د تعطیالت‬ ‫کریسمس ش��ناخته می ش��ود‪ .‬در کانادا‬ ‫و برخی کشورهای اروپایی چون انگلیس‬ ‫هم جمعه س��یاه وج��ود دارد‪ .‬اما چرا این‬ ‫نام؟ جمعه سیاه !‬ ‫مردن برای ارزان خریدن‬ ‫در س��ال ‪ 2008‬جمعیت��ی نزدیک به دو‬ ‫ه��زار نفر از خریداران از س��اعت ‪ 5‬صبح‬ ‫مقاب��ل دره��ای وال م��ارت در نیویورک‬ ‫تجم��ع کردند‪.‬هنگامی که درهای ورودی‬ ‫باز شد جماعت خسته و البته هیجان زده‬ ‫به سمت فروش��گاه هجوم بردند‪ ،‬درها را‬ ‫شکستند و س��بب مرگ یکی از کارکنان‬ ‫جوان فروش��گاه ش��دند‪ .‬خریداران بدون‬ ‫توجه به مرگ فروش��نده جوان به تالش‬ ‫ب��رای ورود به س��اختمان ادام��ه دادند و‬ ‫مانع از کمک رس��انی س��ایر کارکنان به‬ ‫فرد آس��یب دیده ش��دند‪ .‬بدتر آنکه حتی‬ ‫پ��س از ورود پلی��س به صحن��ه و تالش‬ ‫مام��وران ب��رای نج��ات فروش��نده نگون‬ ‫بخت‪ ،‬مردم همچنان به هل دادن یکدیگر‬ ‫ادام��ه دادند‪ .‬در جمعه س��یاه ‪ 2010‬یک‬ ‫زن به ج��رم تهدید خریداران با اس��لحه‪،‬‬ ‫بی��رون از فروش��گاه در ویسکانس��ین‬

‫فانوس‬

‫س��ایر خریداران حمله می کند‪ .‬سه گانه‬ ‫‪ South Park‬فیلم��ی اس��ت که در آن‬ ‫خش��ونت های روز جمعه سیاه به تصویر‬ ‫کشیده شده اس��ت‪ .‬در وقایع مشابهی در‬ ‫تمام طول س��ال می توان ش��اهد چنین‬ ‫رویدادهای��ی در سراس��ر آمری��کا بود‪ .‬در‬ ‫دسامبر سال گذش��ته رسانه های خبری‬ ‫آمری��کا از هج��وم بی س��ابقه خری��داران‬ ‫مش��تاق به فروش��گاه ایس��ت لند مال در‬ ‫کلمب��وس اوهای��و خبر دادند‪ .‬ای��ن افراد‬ ‫ب��ه قصد دریافت بن خری��د کفش جدید‬ ‫ورزشی ‪ Air Jordan‬چنان به فروشگاه‬ ‫مذک��ور حمله ور ش��دند ک��ه در ورودی‬

‫فروشگاه از جا کنده شد‪.‬‬ ‫باکسینگ دی یا رینگ بوکس‬ ‫س��نت فروش فوق العاده در جمعه س��یاه‬ ‫آمریکا در اروپا نیز الگوبرداری ش��ده است‪.‬‬ ‫کشورهایی نظیر انگلس��تان‪ ،‬کانادا‪ ،‬هنگ‬ ‫کنگ‪ ،‬اس��ترالیا ونیوزیلن��د نیز در اقدامی‬ ‫مش��ابه روز ‪ 26‬دس��امبر را روز باکسینگ‬ ‫دی (‪) Boxing Day‬نامگذاری کرده اند‬ ‫و در ای��ن روز خری��داران را به حراج های‬ ‫گسترده در مراکز خرید فرا می خوانند‪ .‬در‬ ‫انگلستان‪ ،‬خریداران هیجان زده و مشتاق‬ ‫بیرون از فروش��گاه های خیابان آکسفورد‬ ‫مناظ��ری را ب��ه وج��ود آوردن��د که حتی‬ ‫خبرنگاران نیز در توصیف آن درماندند‪.‬‬ ‫رایگان به هر قیمت‬ ‫ازدحام خریداران نیمه عریان در برابر فروش��گاه‬ ‫دیزیگوال (‪ )Desigual‬در ایتالیا‪ ،‬تنها دو هفته‬ ‫قبل به یکی از رویدادهای خبری ش��گفت انگیز‬ ‫در رس��انه های جهان تبدیل شد‪ .‬در ژانویه سال‬ ‫‪ 2012‬هم ‪ 250‬خریدار نیمه برهنه به فروشگاهی‬ ‫در م��رز آلمان‪ -‬دانمارک هج��وم بردند‪.‬صاحب‬ ‫فروشگاه به مناسبت افتتاح آن اعالم کرده بود که‬ ‫به ‪ 100‬نفر مشتری اولی که عریان وارد فروشگاه‬ ‫شوند! یک سبد خواربار رایگان اهدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫جالب آنکه خریداران شب قبل از افتتاح فروشگاه‪،‬‬ ‫مشتاقانه بیرون از آن اتراق کرده بودند تا مطمئن‬ ‫شوند جزو ‪ 100‬نفر نخست هستند‪.‬‬

‫کشف اتاق مرگ ‪ 2300‬ساله‬ ‫در جریان کاوش‌های باستان‌شناس��ان دانش��گاه آناتولی ترکیه در محوطه‌های‬ ‫تاریخی در اس��تان «بورسا»‪ ،‬بقایای یک اتاق مرگ با قدمت ‪ 2300‬سال به همراه‬ ‫صدها اثر تاریخی کشف شد‪.‬این اتاق که عالوه‌بر محلی برای گردن زدن قربانیان‪،‬‬ ‫محلی برای ش��کنجه‌ آن‌ها نیز بوده اس��ت به مردمان تمدن ناش��ناخته «بیتینیا»‬ ‫تعل��ق دارد ک��ه بین ‪ 2100‬تا ‪ 2500‬س��ال قبل بر بخش‌های��ی از ترکیه فعلی و‬ ‫به ویژه ف�لات آناتولی حکوم��ت می‌کرده‌اند‪ .‬باستان‌شناس��ان همچنین موفق به‬ ‫کش��ف اتاق‌هایی ش��ده‌اند که به احتمال فراوان از آنها برای نگهداری بردگان و یا‬ ‫اس��یران جنگی پیش از ش��کنجه و گردن‬ ‫زدن استفاده می‌شده است‪ .‬در این شرایط‬ ‫دول��ت ترکیه قص��د دارد در اولین فرصت‬ ‫تمامی بخش‌های این اثر تاریخی را از زیر‬ ‫خ��اک خارج ک��رده و آن را ب��ه یک موزه‬ ‫فضای باز تبدیل کند‪.‬‬

‫بد شانس ترین‬ ‫سرباز دنیا‬ ‫"کیونگ جونگ یانگ" سرباز جوان ‪ 18‬ساله کره ای بود که در سال ‪ 1938‬توسط‬ ‫ارتش ژاپن از کش��ور اشغال شده کره به خدمت اجباری فراخوانده شد‪ .‬ارتش ژاپن او‬ ‫را برای جنگ مقابل ش��وروی به جبهه ها اعزام نمود اما او پس از مدتی توسط ارتش‬ ‫سرخ به اسارت گرفته شد و ارتش سرخ نیز وی را در سال ‪ 1942‬به جبهه های شرقی‬ ‫و مقابل آلمان نازی فرس��تاد‪ .‬از بخت بد “جونگ یانگ" در س��ال ‪ 1943‬به اس��ارت‬ ‫نیروهای آلمانی درمی آید و آلمانی ها نیز او را در س��ال ‪ 1943‬و به منظور مقابله با‬ ‫نیروهای متفقین به ساحل نرماندی می فرستند‪.‬باز هم “جونگ یانگ" در سال ‪1944‬‬ ‫و در جریان جنگ با نیروهای متفقین این بار به اسارت چتربازان آمریکایی در می آید‬ ‫و نهایتا در س��ال ‪ 1945‬توس��ط انگلیسی ها آزاد می ش��ود‪.‬فیلم ‪ my way‬بر اساس‬ ‫زندگی این سرباز جوان ‪ 18‬ساله ساخته شده است‪.‬‬

‫‪ 15‬روش ترک سیگار‪...‬‬ ‫امتحان کنید‬ ‫دکتر علیرضا خادم المله‬

‫مص��رف س��یگار ی��ک‬ ‫معض��ل جهانی اس��ت که‬ ‫ضم��ن دود ک��ردن مناب��ع‬ ‫هر س��اله باعث مرگ بیش‬ ‫از پنج میلی��ون نفر در دنیا‬ ‫می شود ‪ ،‬متاسفانه در ایران‬ ‫نی��ز ح��دود ‪ 15‬درصد افراد مص��رف دخانیات‬ ‫دارن��د‪ .‬به علت عوارض متعدد س��یگار در افراد‬ ‫س��یگاری و مجاوران با آنان در سال های اخیر‬ ‫با اقدامات مناس��ب آموزش��ی و قوانین مناسب‬ ‫مصرف س��یگار در کش��ورهای پیش��رفته روبه‬ ‫کاهش است اما این روند در کشورهای در حال‬ ‫توس��عه از جمله ایران روبه افزایش چشمگیری‬ ‫می باش��د‪ .‬در این مقال تالش داریم با اطالعات‬ ‫مختصر به پیش��گیری از ابتال به سیگار‪ ،‬کاهش‬ ‫مصرف و ترک آن کمک کنیم‪.‬‬ ‫آی��ا می دانید س��یگار حاوی ‪ 4‬ه��زار ماده‬ ‫ش��یمیایی اس��ت که تا کنون ‪ 400‬ن��وع ماده‬ ‫سمی و ‪ 40‬نوع ماده سرطان زا در آن شناسایی‬ ‫شده است؟!‬ ‫س��یگار عامل بی��ش از ‪ 50‬ن��وع بیماری از‬ ‫جمل��ه بیماری های قلبی ‪ ،‬ریوی ‪ ،‬گوارش��ی ‪،‬‬ ‫دهان و دندان و ‪ ...‬و ‪ 20‬نوع سرطان است ‪.‬‬ ‫متوس��ط طول عمر افراد س��یگاری معموال‬ ‫‪ 10 – 12‬سال کمتر از افراد عادی است‪.‬‬ ‫اغلب کس��انی که اولین سیگار را می کشند‬ ‫فکر م��ی کنند ‪ ،‬تعداد کمی می کش��ند یا هر‬ ‫زمان��ی که اراده کنند ب��ه راحتی ترک خواهند‬ ‫کرد اما به دلیل وابس��تگی ش��دید ‪ ،‬اکثر افراد‬ ‫مصرف روزانه را افزایش می دهند و ترک برای‬ ‫آنان بسیار مش��کل خواهد بود‪ .‬به همین خاطر‬ ‫گفته می ش��ود بهترین راه درمان ‪ ،‬پیشگیری‬ ‫از اولین اس��تعمال دخانیات اس��ت که معموال‬ ‫در دوره نوجوان��ی اتف��اق می افت��د و به همین‬ ‫خاطر اغلب برنامه های آموزشی و پیشگیری در‬ ‫کشورهای پیشرفته مخصوص نوجوانان است ‪.‬‬ ‫باید بدانیم که در روزهای اول ترک س��یگار‬ ‫ممکن اس��ت بیقراری یا عصبانیت ‪ ،‬خستگی و‬ ‫افزایش اش��تها ایجاد ش��ود که با صبر و تحمل‬ ‫و اقدامات مناسب درمانی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 15‬روش درمانی ک�ه برگرفته از تجارب‬ ‫افراد موفق به ترک است به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اراده کنید و به خودتان اعتماد داش��ته‬ ‫باشید‪ ،‬مهمترین عامل ترک‪ ،‬انگیزه قوی است‪.‬‬ ‫‪ – 2‬از کم��ک خان��واده برای ترک س��یگار‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ – 3‬س��یگار نخرید یا دان��ه ای بخرید و آن‬ ‫را ب��ه خانواده بدهید ت��ا در مصرف محدودیت‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ – 4‬اگر تصمیم به مصرف س��یگار گرفتید‪،‬‬ ‫تصمیم خود را سه دقیقه به تاخیر بیندازید‪.‬‬ ‫‪ – 5‬در ص��ورت ض��رورت از س��یگارهای با‬ ‫نیکوتین و قطران کم استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ – 6‬سیگار را تا آخر نکشید‪.‬‬ ‫‪ – 7‬ی��ک برنام��ه جایگزین مث��ل ورزش‪،‬‬ ‫مطالعه و تفریح مناسب برای خود بگذارید‪.‬‬ ‫‪ – 8‬با دوس��تان غیر سیگاری که ارتباط با‬ ‫آن ها لذت بخش اس��ت بیش��تر تماس داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫‪ – 9‬از خ��وردن برخ��ی م��واد غذایی مثل‬ ‫چ��ای‪ ،‬قهوه ‪ ،‬نوش��ابه و غذاهای پ��ر چرب که‬ ‫تمایل به سیگار را افزایش می دهد پرهیز کنید‪.‬‬ ‫‪ – 10‬آب بیش��تر از حد معمول اس��تفاده‬ ‫کنید چ��ون باعث دف��ع زودتر س��موم از بدن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ – 11‬از مح��رک هایی ک��ه باعث تمایل به‬ ‫مصرف سیگار می شود مثل استرس و تماشای‬ ‫مسابقات ورزشی پرهیز کنید‪.‬‬ ‫‪ – 12‬بیشتر از حد معمول دست های خود‬ ‫را بشوئید و دوش بگیرید‪.‬‬ ‫‪ – 13‬صبح کمی زودتر از خانه خارج شوید‬ ‫ت��ا ماندن در ترافیک باع��ث تحریک به مصرف‬ ‫سیگار نشود‪.‬‬ ‫‪ - 14‬ب��ا دوس��تان و افراد س��یگاری کمتر‬ ‫تماس داشته باشید ‪ ،‬چون آن ها در ترک موفق‬ ‫نبوده و شما را مایوس می کنند‪.‬‬ ‫‪ – 15‬اگر احساس ناراحتی جسمی و روحی‬ ‫دارید با پزشک خود مشورت کنید‪.‬‬

اقتصاد برتر شماره 10  
Advertisement