Page 1

‫میالد حضرت علی اکبر(ع) و یگانه منجی عالم بش��ریت‬ ‫حض��رت ولی عص��ر (عج) بر عموم ش��یعیان مب��ارک باد‬

‫سرمقاله‬

‫هفته نامه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬

‫تحقق رهنمود مراجع‬ ‫ضامن موفقیت دولتمردان‬

‫سال اول‬ ‫شماره ‪23‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1393‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1435‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2014‬‬ ‫قیمت ‪ 1000‬تومان‬

‫احمد خادم المله‬

‫ولی اهلل س��یف‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکزی هفته‬ ‫گذشته برای دیدار با مراجع و کسب رهنمود از‬ ‫ایشان سفری به قم داشت و با شش تن از مراجع‬ ‫عظام جداگانه دیدار کرد‪.‬‬ ‫رس��انه های همگانی متناس��ب با رویکرد خود‬ ‫اخبار متفاوتی را از این دیدارها منتش��ر کردند‪.‬‬ ‫برخی بر حمایت مراجع از دولت تأکید داشتند‪،‬‬ ‫برخی دغدغه و نگرانی مراجع را متذکر ش��دند‬ ‫و شماری از رس��انه ها نیز گفتند نظام بانکی و‬ ‫پولی کشور باید متحول شود ‪ .‬به دور از برخورد‬ ‫سیاسی با این نوع دیدارها ‪ ،‬الزم است در ارتباط‬ ‫با دیدار مس��ئوالن ارشد کش��ور با مراجع عظام‬ ‫نکاتی را مرور کنیم‪.‬‬ ‫‪ – 1‬دی��دار هر از چندگاه مس��ئوالن با مراجع‬ ‫عظام‪ ،‬اقدامی پسندیده و درخور تحسین است‬ ‫به شرط این که نتایج آن را در مدیریت اداره امور‬ ‫کشور شاهد باشیم ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬مدیران ارشد کشور الزم است هدفمند و با‬ ‫برنامه به دیدار مراجع عظام بروند و رهنمودهایی‬ ‫را ک��ه اخذ م��ی کنند در دس��تگاه های تحت‬ ‫مدیری��ت خود اجرا کنند به گون��ه ای که مردم‬ ‫تحول ناشی از آن را شاهد باشند‪.‬‬ ‫‪-3‬دیدار مس��ئوالن با مراجع نبای��د به دیداری‬ ‫تشریفاتی و تبلیغاتی تبدیل شود که ثمری برای‬ ‫منافع ملی کشور نداشته باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬مراجع عظام به دلیل ارتباط مستقیم با مردم‬ ‫و اشراف به علوم دینی دغدغه ها و نگرانی هایی‬ ‫از اداره امور کش��ور دارند که معموال در دیدار با‬ ‫مسئوالن مطرح می کنند ‪ ،‬الزم است مسئوالن‬ ‫به این نگرانی ها توجه کافی داش��ته باشند زیرا‬ ‫ب��ه همان میزان ک��ه حمایت مراج��ع عظام از‬ ‫مس��ئوالن برای دولت راهگش��ا و حالل برخی‬ ‫مشکالت آنان اس��ت قطعا در دنیا و آخرت نیز‬ ‫برای آنان کارساز خواهد بود‪.‬‬

‫مراجع عظام تاکید کردند‬

‫بازتاب سفر روحانی به ترکیه‬

‫اجرای اقتصاد مقاومتی‬ ‫و بانکداری اسالمی‬

‫ارتقاء سطح مناسبات‬ ‫تهران ‪-‬آنکارا‬

‫ صفحه‪2‬‬

‫‪info@eghtesadbartar.com‬‬

‫جشن تجارت اروپا با ایران‬ ‫درغیاب آمریکا‬

‫نوسانات پول خارجی را چگونه مدیریت کنیم؟‬

‫ن ارزی‬ ‫راه رهایی از توفا ‌‬

‫ صفحه ‪3‬‬

‫ صفحه ‪3‬‬

‫اقتصاد جهان‬ ‫تحت تاثیر بالیای طبیعی‬ ‫آمار ها نش��ان می دهد ازس��ال های ‪ 2000‬ت��ا ‪ 2012‬بر اثر‬ ‫بحران های طبیعی‪ 1.7 ،‬تریلیون دالر خسارت های انسانی و‬ ‫مالی به اقتصاد جهان وارد شده است‪ .‬کشته شدن ‪ 1.2‬میلیون‬ ‫نف��ر و تحت تاثیر قرار گرفتن ‪ 2.9‬میلیارد دالر از تبعات این‬ ‫بحران ها در این دهه بوده است‪...‬‬ ‫ صفحه ‪8‬‬

‫درمان تب و لرز اقتصادی‬

‫سیدبهاءالدینحسینیهاشمی‬

‫‪3‬‬

‫آسیب های نظام اقتصادی‬ ‫از پدیده پول شویی‬

‫ریشه رانت در ارز دونرخی است‬ ‫راه رسیدن به توسعه اقتصادی‬ ‫حمید زنگنه ‪3‬‬

‫‪ 50‬برابر درآمد نفت پیشکش تولید‬ ‫اسفندیار معصومی‬

‫‪4‬‬

‫با حضور وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صورت گرفت‬

‫بهره برداري از پيشرفتهترين مركز تست آاليندگي در ايران خودرو‬

‫اعتراض اروپاییها به سیاست تجاری آمریکا ‬

‫افزای��ش همکاری های تج��اری ایران و‬ ‫آمریکا طی سه س��ال گذشته شرکت های‬ ‫اروپایی را خشمگین کرده است‪.‬‬ ‫به نوش��ته بیزینس ویک‪،‬تحقیق تجاری‬ ‫اتحادیه اروپا نش��ان می دهد روابط تجاری‬ ‫ایران و آمریکا طی س��ه س��ال گذشته ‪35‬‬ ‫درص��د افزایش یافته اس��ت ‪ ،‬این در حالی‬

‫اس��ت که تحری��م های آمری��کا علیه ایران‬ ‫ک��ه بر اروپایی ها تحمیل ش��ده اس��ت ‪77‬‬ ‫درص��د تج��ارت اروپا ب��ا ای��ران را کاهش‬ ‫داده و خس��ارت س��نگینی را ب��ر ش��رکت‬ ‫ه��ای اروپایی وارد کرده اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫ای��ن گزارش ص��ادرات آمریکا ب��ه ایران در‬ ‫س��ال قبل ( میالدی ) ب��ه ‪ 312‬میلیون و‬

‫بازتاب سفر مشاور مذهبی اوباما به ایران‬

‫نزدیک ب��ه دوهفته پس از‬ ‫حضور هیات مذهبی آمریکایی‬ ‫در ایران‪ ،‬واکنش ها به آن تازه‬ ‫آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬ی��ک هیات‬ ‫مذهب��ی آمریکای��ی متش��کل‬ ‫از ‪30‬نف��ر از ش��خصیت ه��ای‬ ‫برجس��ته کلیس��اهای آمریکا‬ ‫ب��ه ریاس��ت «ژوئ��ل هانت��ر»‬ ‫دس��تیار ارش��د دینی کلیسای‬ ‫«نورتلند»‪ ،‬چهارم خرداد وارد‬ ‫تهران شدند‪.‬‬ ‫این هی��ات آمریکایی برای‬ ‫ش��رکت در نشس��ت دین��ی‬ ‫«جهان ع��اری از خش��ونت و‬ ‫افراط��ی گری از منظ��ر ادیان‬ ‫ابراهیم��ی» عازم تهران ش��ده‬ ‫بودند‪ .‬اکنون «م��اری هارف»‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه آمریکا‬

‫ صفحه ‪4‬‬

‫هزین��ه تماش��اچیان ج��ام جهان��ی در ریودوژانی��رو بیش‬ ‫از شش��صد دالر ب��رای ه��ر روز خواهد بود اما ش��هرهایی‬ ‫ک��ه مس��ابقات ای��ران در آن ها برگزار می ش��ود نس��بتا‬ ‫ارزان تر هستند‪ .‬در واقع اقامت در شهرهای مختلف برزیل‬ ‫هزینه های متفاوتی را به همراه دارد‪...‬‬

‫از نگاه کارشناسان‬ ‫محمد خوش چهره‬

‫مش��اور سابق وزارت کش��اورزی آمریکا در گزارشی از سفر‬ ‫اخی��ر خ��ود به تهران‪ ،‬تبلیغ��ات منفی رس��انه های غربی‬ ‫را علیه ایران به چالش کش��ید و گف��ت‪ :‬ایران پر از مظاهر‬ ‫تکنولوژی های مدرن اس��ت و کش��ورهای دیگر در غیاب‬ ‫آمریکا با ایران مشغول تجارت هستند ‪...‬‬

‫هزینه تماشای‬ ‫بازی های جام جهانی‬

‫ادامه در صفحه ‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫ صفحه ‪2‬‬

‫نه تنها حضور کشیشان در ماه‬ ‫می (خرداد) را تایید کرده‪ ،‬بلکه‬ ‫گفته که تعدادی از کشیش��ان‬ ‫کاتولی��ک آمریکای��ی در م��اه‬ ‫مارس (اسفند و فروردین) نیز‬ ‫به ایران آمده بودند‪.‬‬ ‫«ه��ارف» در ادام��ه اف��زود‪:‬‬ ‫«م��ا مطلــــ��ع هس��تیم که‬ ‫شخصیت های مختلف مذهبی‬ ‫آمری��کا گف��ت وگوهای��ی را با‬ ‫ش��خصیت های مذهبی ایرانی‬ ‫در زمین��ه آموزش های مذهبی‬ ‫انجام داده اند‪ .‬ما از این تالش ها‬ ‫برای افزایش س��طح آگاهی بین‬ ‫ادی��ان و آزادی های مذهبی که‬ ‫به طور قطع یکی از اولویت های‬ ‫سیاس��ت خارجی این وزارتخانه‬ ‫است استقبال می کنیم‪».‬‬

‫‪ 800‬هزار دالر رس��ید‪ .‬ب��ه گفته یک مقام‬ ‫اروپایی‪ ،‬در حالی که ش��رکت های اتحادیه‬ ‫اروپ��ا قربان��ی تحریم ه��ای آمریکایی علیه‬ ‫ایران شده اند و بانک های اروپایی از جمله‬ ‫بانک فرانس��وی"ب ان پ پاریب��ا "به اتهام‬ ‫رواب��ط تجاری با ایران از س��وی آمریکا ‪11‬‬ ‫میلیارد دالر جریمه می شود ‪ ،‬شرکت های‬ ‫آمریکایی در بازار ایران فعال شده و تجارت‬ ‫خود را با ایرانی ها افزایش می دهند‪.‬‬ ‫این مق��ام اروپایی گفت ‪ :‬ای��ن عادالنه‬ ‫نیس��ت که ش��رکت های آمریکای��ی مواد‬ ‫خوراک��ی ‪ ،‬دارو ‪ ،‬تجهیزات درمانی ‪ ،‬خمیر‪،‬‬ ‫کاغ��ذ ‪ ،‬برنج ‪ ،‬س��ویا ‪ ،‬لبنی��ات و تخم مرغ‬ ‫به ایران ارس��ال کنند ‪.‬ص��ادرات آمریکا در‬ ‫س��ال ‪ 2010‬به ایران ‪ 211‬میلیون و ‪400‬‬ ‫هزار دالر بود که این رقم در س��ال گذشته‬ ‫میالدی ب��ه ‪ 312‬میلیون و ‪ 800‬هزار دالر‬ ‫رسید‪.‬‬

‫شگرد ایران برای دور زدن تحریم ها‬ ‫نش��ریه فوربس طی گزارشی‬ ‫اع�لام کرد ای��ران با اس��تفاده از‬ ‫کارت‌های اعتب��اری و روش‌های‬ ‫انتقالالکترونیکیپول‪،‬تحریم‌های‬ ‫بانکی و مالی آمریکا را دور می زند‪.‬‬ ‫مجل��ه اقتصادی فوربس نوش��ت‬ ‫ایران در حال استفاده از واحد پولی‬ ‫مجازی و دیگر روش‌های پرداخت‬ ‫پ��ول ب��رای دور زدن تحریم‌های‬ ‫مال��ی اس��ت‪ .‬ی��ک هی��ات ویژه‬ ‫س��ازمان ملل که مسئول نظارت‬ ‫بر اجرای تحریم هاس��ت معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬ایران احتماال «یاد گرفته‬ ‫اس��ت که چگونه زرنگی بیشتری‬ ‫نسبت به سرویس‌های امنیتی و‬ ‫جاسوس��ی به کار برد و تجهیزات‬

‫و مواد حس��اس مورد نیاز خود را‬ ‫تهی��ه کن��د‪ ».‬ای��ران ن��ه تنها‬ ‫می‌دان��د ک��ه چگون��ه رد تهی��ه‬ ‫تجهی��زات م��ورد نی��از خ��ود را‬ ‫پنهان کند‪ ،‬بلکه آموخته اس��ت‬ ‫که چگونه تحریم‌های مالی را نیز‬ ‫دور بزن��د‪ .‬ظاهرا آنه��ا عملیات‬ ‫انتقال پول از کش��وری به کشور‬ ‫دیگ��ر را به خوبی ی��اد گرفته‌اند‪.‬‬ ‫در م��اه فوری��ه گذش��ته‪ ،‬وزارت‬ ‫خزانه داری آمریکا مس��تنداتی‬ ‫را ارائه کرد که نش��ان می‌داد یک‬ ‫ش��بکه تحت مدیری��ت ‪ 3‬تبعه‬ ‫ایرانی را ک��ه عمدتا در تفلیس و‬ ‫دبی فعالیت می‌کردند‪ ،‬هدف قرار‬ ‫داده است‪.‬‬

‫جناب آقای مهندس محمود لیائی‬

‫رئیس محترم هیات مدیره شرکت مهندسی ایران برنا‬ ‫بدینوسیله انتصاب جنابعالی را تبریک می گوییم و برای‬ ‫شما و همکارانتان آرزوی توفیق داریم‪.‬‬ ‫احمد خادم المله ‪ -‬سید محمد موسوی ‪ -‬محمد پناهی فر‬

‫ صفحه‪5‬‬

‫پدیده پول ش��ویی در ایران بیشتر با سرنوشت پول های‬ ‫به دست آمده از قاچاق مواد مخدر بر سر زبان ها افتاد‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه این پدیده م��ی تواند چرخ��ه عظیمی از‬ ‫درآمده��ای نامش��روع ناش��ی از جرائم بزرگ را ش��امل‬ ‫شود‪...‬‬ ‫ صفحه ‪2‬‬


‫‪2‬‬

‫رویداد‬

‫سال اول شماره ‪ 23‬دو شنبه ‪ 19‬خرداد ‪1393‬‬

‫دیدگاه‬

‫تاکید مراجع عظام بر اجرای اقتصاد مقاومتی و بانکداری اسالمی‬

‫ایستگاه خبر‬

‫ارتقاء سطح مناسبات تهران ‪-‬آنکارا‬ ‫سفر رئیس جمهوری ایران‬ ‫ب��ه ترکیه از روز دوش��نبه ‪19‬‬ ‫خ��رداد آغاز ش��د‪ .‬به نوش��ته‬ ‫رسانه های این کشور مقامات‬ ‫آن��کارا در دیداربا دکترحس��ن‬ ‫روحانی عالوه ب��ر تالش برای‬ ‫ارتقاء س��طح مناس��بات دو کشور در پی حل مش��کالتی که چندین سال‬ ‫است میان تهران و آنکارا وجود دارد نیز خواهند بود‪.‬‬ ‫س��فر حس��ن روحانی به ترکیه از آنجا که اولین سفر رئیس جمهوری‬ ‫ایران به این کشور از سال ‪1996‬میالدی تا کنون محسوب می شود دارای‬ ‫اهمیت زیادی است از همین رو رسانه های این کشور از جمله روزنامه های‬ ‫حریت و تودی زمان در گزارش هایی به بررس��ی برنامه های مقامات آنکارا‬ ‫در دیدار با دکتر روحانی پرداخته اند‪ .‬بر اس��اس گزارش رسانه های ترکیه‪،‬‬ ‫ارتقاء روابط سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی در درجه اول‪ ،‬مس��ائل مربوط‬ ‫به س��وریه و عراق و نی��ز مهمترین موضوعات منطقه ای‪ ،‬مش��کالت چند‬ ‫س��اله روابط دو کش��ور و موضوع بنزین و نیز مشکل کامیون داران ترک از‬ ‫موضوعات مورد توجه و مذاکره دو طرف خواهد بود‪.‬‬

‫ورود ‪ ۸۳‬شهید دفاع مقدس به کشور‬

‫فرمانده کمیته جست‌وجوی‬ ‫مفقودین ستادکل نیروهای مسلح‬ ‫گفت‪ :‬کاروان پیکرهای مطهر‪83‬‬ ‫ش��هید دوران دفاع مقدس صبح‬ ‫روز دوشنبه ‪ ۲۶‬خرداد ماه ‪ ۹۳‬از‬ ‫مرز شلمچه وارد کشور می‌شود‪.‬‬ ‫س��ردار سید محمد باقرزاده گفت‪ :‬طی عملیات تفحص کمیته مفقودین در یک‬ ‫ماه اخیر ‪ 83‬شهید در مناطق فاو و مجنون پیدا شده‌اند‪ .‬وی افزود‪ :‬طی عملیات‬ ‫تفحص‪ ،‬پیکر مطهر ‪ 15‬شهید هم در منطقه کردستان عراق پیدا شده است که‬ ‫زمان ورود این پیکرهای مطهر نیز متعاقباً اعالم خواهد شد‪.‬‬

‫ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی‬ ‫مع��اون س��رمایه انس��انی و‬ ‫معاونت توس��عه مدیریت رئیس‬ ‫جمهوری گف��ت‪ :‬هدف از اجرای‬ ‫«برنامه ساماندهی نیروی انسانی‬ ‫دس��تگاه های اجرای��ی»‪ ،‬جذب‬ ‫و ظرفیت س��ازی نیروی انسانی‬ ‫متناسب با نیازها‪ ،‬تعالی سرمایه انسانی و استفاده بهره ور از آنها در راستای تحقق‬ ‫اهداف توس��عه کشور است‪ .‬دکتر علی صدرالس��ادات با اعالم این مطلب گفت‪:‬‬ ‫براس��اس مدل طراحی شده‪ ،‬ابتدا دس��تگاه های اجرایی نسبت به تدوین برنامه‬ ‫جامع نیروی انسانی خود اقدام خواهند کرد که این برنامه مبنای تفاهم معاونت‬ ‫توس��عه مدیریت رئیس جمهوری و دستگاه اجرایی درخصوص کمیت و کیفیت‬ ‫نیروی انسانی دستگاه در افق زمانی سه ساله و به عنوان سند ساماندهی نیروی‬ ‫انسانی دستگاه خواهد بود‪.‬‬

‫اعالم نتیجه محاکمه رحیمی‪ ،‬هفته آینده‬ ‫محاکم��ه محم��د رضارحیمی‬ ‫عالــــ��ی تری��ن مق��ام دولتی‬ ‫جمهوری اسالمی پایان یافت و‬ ‫نتیج��ه محاکمه در ‪ 7‬روز آینده‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��عبه ‪ 76‬دادگاه کیف��ری‬ ‫اس��تان تهران جلس��ات بررس��ی اتهامات معاون اول دولت احمدی نژاد را به‬ ‫اتمام رس��انده و با اعالم ختم دادرس��ی‪ ،‬قانوناً یک هفته مهلت دارد که حکم‬ ‫خود را درب��اره رحیمی اعالم کند‪ :‬تبرئه ی��ا محکومیت‪.‬به دلیل این که هیچ‬ ‫اتهامی قطعیت قضایی نیافته ‪ ،‬جزئیات پرونده اعالم نشده است‪ .‬تا یک هفته‬ ‫آینده ‪ ،‬روزهای چندانی باقی نیست و بمب خبری هفته آینده منفجر خواهد‬ ‫شد؛ درست در هیاهوی آغاز جام جهانی فوتبال!‪.‬‬

‫سرمقاله‬

‫ ‬ ‫مراجع‬ ‫تحقق رهنمود‬ ‫ضامن موفقیت دولتمردان‬

‫ادامه از صفحه یک‬ ‫‪-5‬اخب��اری که از این ن��وع دیدارها به مردم داده می ش��ود نباید وجهه‬ ‫تبلیغاتی یا سیاس��ی به خود بگیرد بلکه بایس��تی مبتن��ی بر واقعیت بوده به‬ ‫گونه ای که مردم حمایت مراجع عظام از خود را احساس کنند ‪.‬‬ ‫‪-6‬تذکر و انتقاد مراجع عظام از مس��ئوالن نبای��د باعث کاهش دیدارها‬ ‫ش��ود بلکه باید به این نوع دیدارها جهت داده ش��ود ت��ا حصول نتیجه موثر‬ ‫اس��تمرار یابد‪ .‬امیدواریم رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک مدیر ارش��د‬ ‫کشور تذکر مراجع عظام را جدی گرفته و تالش کند اقدامات عملی را برای‬ ‫تأمی��ن خاطر این بزرگواران انجام دهد و نتیج��ه آن را به عنوان یک الگو به‬ ‫اطالع افکار عمومی برس��اند که اطمینان داریم رضای خدا و بندگان خدا نیز‬ ‫در آن خواهد بود‪.‬‬

‫کافه‬ ‫تیتـر‬

‫فرهنگ وهنر‬ ‫از آلبوم «ش�کوه» ب�ه خوانندگی محمد‬ ‫اصفهانی رونمایی شد‬ ‫الن�از شـــاکردوس�ت در نق�ش یک�ی‬ ‫از شخصیت های شاهنامه‬ ‫آخرین مراحل تولید «معمای شاه»‬

‫رئیس کل بان��ک مرکزی‬ ‫اخی��را با ش��ماری از علما‬ ‫و مراج��ع در ق��م دیدار و‬ ‫گف��ت و گ��و کرد‪.‬مراجع‬ ‫تقلی��د در ای��ن دیدارها با‬ ‫ارائ��ه رهنمودهایی‪ ،‬ضمن‬ ‫حمای��ت از دول��ت‪ ،‬ب��ر‬ ‫ضرورت ایجاد یک اقتصاد‬ ‫ق��وی از طری��ق اج��رای‬ ‫سیاس��ت ه��ای اقتص��اد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬تقویت تولید و‬ ‫ادامه مهار تورم و نیز توجه‬ ‫بی��ش از پیش ب��ه مبانی‬ ‫و معیاره��ای بانک��داری‬ ‫اسالمی تاکید کردند‪.‬‬

‫آی��ت اهلل العظم��ی ناص��ر‬ ‫م��کارم ش��یرازی گف��ت‪:‬‬ ‫اگ��ر دولت بتوان��د تورم را‬ ‫به‌خوبی برطرف کند‪ ،‬پایه‬ ‫های دولت بسیار مستحکم‬ ‫خواهد شد‪.‬همچنین آیت‬ ‫اهلل العظمی عبداهلل جوادی‬ ‫آملی توجه ویژه به اقتصاد‬

‫و فرهنگ را گوش��زد کرد‪.‬‬ ‫آی��ت اهلل العظم��ی جعفر‬ ‫س��بحانی از مراجع تقلید‬ ‫نیز گفت‪ :‬برای کاهش تورم‬ ‫باید اشتغال ایجاد کنیم و‬ ‫دره��ای کش��ور را بر روی‬ ‫واردات بی‌رویه ببندیم‪.‬‬ ‫آیت اهلل العظمی حس��ین‬

‫ن��وری همدان��ی از مراجع‬ ‫تقلی��د با اش��اره با اهمیت‬ ‫توجه مسئوالن به اقتصاد‬ ‫و ت�لاش ب��رای از بی��ن‬ ‫بردن فقر گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫ب��ر قیمت‌ه��ا نظ��ارت و‬ ‫اشراف مناس��بی نداریم و‬ ‫قیمت‌ه��ا نوس��ان زیادی‬

‫در نق��اط مختل��ف دارد‪.‬‬ ‫آیت اهلل العظمی سیدهاشم‬ ‫حس��ینی بوش��هری مدیر‬ ‫حوزه های علمیه سراس��ر‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬امکانات و‬ ‫ظرفیت‌های بانک‌ها باید در‬ ‫جهت رونق تولید درکشور‬ ‫بیش از پیش فعال شود‪.‬‬

‫اعدام ‬ ‫پادزهر فساد‬

‫آی��ت اهلل العــــــــظم��ی‬ ‫س��یدعبدالـــکریم موسوی‬ ‫اردبیل��ی از مراجع تقلید هم‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه دلیل مش��کالت‬ ‫اقتصادی و بانکی‪ ،‬از س��وی‬ ‫م��ردم نامه‌هایی به دس��ت‬ ‫ما می‌رس��د ک��ه امیدواریم‪،‬‬ ‫مس��ئوالن در ح��ل ای��ن‬ ‫مش��کالت بکوش��ند‪ .‬حجت‬ ‫االسالم والمسلمین سیدجواد‬ ‫شهرستانی نماینده آیت اهلل‬ ‫العظمی سیس��تانی در ایران‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬بای��د از ظرفیت‬ ‫حوزه در بانکداری اسالمی به‬ ‫خوبی استفاده شود‪.‬‬

‫علی بختیاری زاده‬

‫یکی از ش��ـــــروط‬ ‫تحقق اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومتی مب��ارزه با‬ ‫فس��اد اداری و مالی‬ ‫است که اعدام متهم‬ ‫اصلی پرونده فس��اد‬ ‫‪ ۳‬ه��زار میلی��ارد تومان��ی را ج��دا از‬ ‫جنبه های انس��انی آن باید به فال نیک‬ ‫گرفت‪ .‬به باور اقتصاددان ها ریشه کن کردن‬ ‫فساد شرط اول رش��د و توسعه هر اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬فساد نقش موش را در درون اقتصاد‬ ‫بازی می کند و با سس��ت کردن پایه های‬ ‫اقتص��اد و به تباهی کش��اندن بروکراس��ی‬ ‫اقتصادی میل و رغبتی در س��رمایه گذاران‬ ‫برای قدم گذاش��تن در خان��ه اقتصاد باقی‬ ‫نمی گذارد‪ .‬اصل اول در اقتصاد رقابت و به‬ ‫عبارتی سازوکار سود و زیان است‪.‬‬ ‫اگ��ر س��از و کار س��ود و زی��ان حال��ت‬ ‫طبیعی خود را نداش��ته باش��د جایی برای‬ ‫محاس��به گری که مبن��ای تصمیم گیری‬ ‫سرمایه گذاران است باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫در اقتصادی که فس��اد ریش��ه دوانده است‬ ‫کس��ب س��ود بر مبنای رواب��ط‪ ،‬زد و بند‪،‬‬ ‫رش��وه و پارتی ب��ازی انجام م��ی گیرد‪ .‬با‬ ‫توج��ه به ای��ن مالحظات و نظ��ر به طرح‬ ‫موضوع اقتص��اد مقاومتی فتح ب��اب اعدام‬ ‫در عرص��ه فس��اد اقتصادی را بای��د به فال‬ ‫نیک گرفت‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه ایران و نظ��ام جمهوری‬ ‫اس�لامی در وضعی��ت جن��گ تم��ام عیار‬ ‫اقتصادی قرار دارد هر اقدامی که باعث شود‬ ‫ضربه ای به اقتصاد کشور وارد آید در واقع به‬ ‫معنای قرار گرفتن در جبهه دشمن‪ ،‬خروج‬ ‫علیه نظام اس�لامی و ضدی��ت و معاندت با‬ ‫نظام اس��ت و حکم معاند مشخص است‪ .‬از‬ ‫این رو از دس��تگاه قضایی انتظ��ار می رود‬ ‫ب��ا همان قاطعیتی که در م��ورد متهم اول‬ ‫پرونده فساد ‪ 3‬هزار میلیارد تومانی برخورد‬ ‫شد در موارد دیگر نیز به وظیفه خود عمل‬ ‫کند و زمینه های فس��اد و ارتش��ا در نظام‬ ‫اقتصادی را بخشکاند تا فرصتی برای رشد‬ ‫و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم آید‪.‬‬

‫آسیب های نظام اقتصادی از‬

‫پدیده پول شویی‬

‫در ده�ه ‪ ۱۹۳۰‬میلادی گانگس�ترهای ش�یکاگو دالره�ای حاص�ل از معامالت‬ ‫غی�ر قانون�ی خ�ود را ب�رای به جری�ان انداخت�ن در سیس�تم پولی کش�ور به‬ ‫خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند‪ ،‬می سپردند و‬ ‫آن ها هم این دالرها را به مشتریان خود می دادند(رد می کردند) بدین ترتیب این‬ ‫پول ها در سیستم پولی به جریان می افتاد و به اصطالح تمیز می شد‪.‬از آنجا که‬ ‫شیوه ای که گروه آل کاپون برای تمیز کردن پول های کثیف انتخاب کرده بودند‬ ‫از طریق خشکشویی بود به پول شویی مشهور شد‪ .‬پول شویی را به فرایند تغییر‬ ‫شکل و نحوه استفاده عواید نامشروع ناشی از جرم به قصد اختفای منبع چنین‬ ‫عوایدی تعریف کرده اند‪.‬در حقیقت قانونگذاران و جامعه سالیان سال تالش خود‬ ‫را بر روی این چنین جرائمی معطوف نموده اند و در خصوص عواید حاصله برای‬ ‫مجرمان و نحوه استفاده از این عواید و ورود آنها به چرخه اقتصادی جامعه‬ ‫تامل کمتری کرده اند‪.‬‬ ‫پدی��ده پ��ول ش��ویی در ایران بیش��تر با‬ ‫سرنوشت پول های به دست آمده از قاچاق‬ ‫مواد مخدر بر س��ر زبان ه��ا افتاد‪.‬در حالی‬ ‫ک��ه این پدیده می تواند چرخه عظیمی از‬ ‫درآمدهای نامش��روع ناشی از جرائم بزرگ‬ ‫را شامل شود‪.‬‬ ‫روند پول شویی در ایران در سال های اخیر‬ ‫دقت نظر و ممارست بیشتری را بر پژوهشی‬

‫جرم اقتصادی با کند و کاو حقوقی‬ ‫در قسمت اول و با بررسی تاثیرات اقتصادی‬ ‫آن در قسمت دوم مد نظر قرار گیرد‪.‬هرچند‬ ‫که قبل از هر چیز باید دقت داشته باشیم که‬ ‫این پدیده یک جرم است‪.‬عملیات پول شویی‬ ‫ب��ه منظور تامین منابع ب��رای فعالیت های‬ ‫مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی‬ ‫از اهمیت بیشتری برخوردار است‪.‬این که پول‬

‫مشابه است‪ ،‬می تواند به همین دلیل باشد‪.‬‬ ‫برای روشن ساختن منظور از پول شویی می‬ ‫توان یک مثال س��اده در حقوق داخلی ارائه‬ ‫کرد هرگاه سارقی درصدد استفاده از اتومبیلی‬ ‫که دزدیده است برآید‪،‬احتمال دستگیری او‬ ‫بسیار بیشتر از زمانی اس��ت که اتومبیل را‬ ‫اوراق کرده و سپس به فروختن قطعات اوراق‬ ‫شده در بازار اقدام کند‪ .‬تاثیر سوء این عمل در‬

‫ارسال ‪ 247‬گزارش پولشويي به قوه قضائيه‬ ‫در نخستین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در دولت یازدهم‬ ‫اعالم ش��د که تا پایان اردیبهشت امسال‪ 1345،‬گزارش در این باره‬ ‫دریافت شده است‪.‬‬ ‫در این میان ‪ 247‬مورد مش��کوک به دادس��را ارسال شده است‪ .‬از‬ ‫این میان ‪ 930‬گزارش در فهرس��ت پایش درج ش��ده‪ 168 ،‬گزارش‬ ‫در حال بررس��ی و ‪ 18 /36‬صدم درصد مش��کوک اعالم شده است‬ ‫که پس از قطعیت به مراجع قضائی ارس��ال می شود‪.‬ارسال گزارش‌‬ ‫کالهبرداری های پیامکی به صورت مستقیم به پلیس آگاهی طبق‬ ‫بند ‪ 44‬آیین نامه اجرایی‪ ،‬تعیین سقفی برای جابه جایی وجه نقد تا‬ ‫‪ 15‬میلیون تومان و معادل ارزی آن تا ‪ 10‬هزار دالر برای هر انتقال‬ ‫در روز از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بوده است‪.‬‬

‫دقیق بر روی این پدیده می طلبد‪.‬از آنجا که‬ ‫دغدغه اصلی اندیش��ه در باب پیوند حقوق‬ ‫و اقتصاد‪ ،‬به نحوی بررس��ی حقوق و قوانین‬ ‫جامعه با نگاه تحلیلی و اقتصادی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫این پژوهش س��عی بر آن شده است که یک‬

‫گزارش های مشکوک درباره پول شویی به دادسرا ارسال شده که ‪27‬‬ ‫درصد زمینه و منشا پول شویی مربوط به طرف غیر مجاز بوده و ‪25‬‬ ‫درصد رابط ریالی در جرایم بوده است‪.‬‬ ‫از جرای��م و فس��ادهای ص��ورت گرفته ‪ 15‬درصد مرب��وط به قاچاق‬ ‫کاال‪ 12 ،‬درص��د قاچ��اق ارز‪ 9 ،‬درص��د قاچاق مواد مخ��در‪ 8 ،‬درصد‬ ‫کالهبرداری و ‪ 4‬درصد س��ایر موارد تخلفات بانکی ش��امل س��رقت و‬ ‫قاچاق بوده اس��ت‪.‬علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه‬ ‫این نشست با بیان اینکه شفاف سازي و جريان آزاد اطالعات اقتصادي‬ ‫فس��اد را کاهش مي دهد‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکن��ون در وزارت اقتصاد ایجاد‬ ‫س��امانه ه��ای اطالع��ات اقتص��ادی در ح��ال تدوی��ن و عملیاتی‬ ‫شدن است‪.‬‬

‫شویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل‬ ‫در نظر گرفته شود همچنین حساسیت به‬ ‫وجود آمده برای مبارزه با پول ش��ویی و نیز‬ ‫مجازات در نظر گرفته شده برای آن به میزان‬ ‫بیش از مجازات لحاظ ش��ده ب��رای جرائم‬

‫جرائم سازمان یافته و فراملی بیشتر است‪.‬در‬ ‫این گونه جرایم روند پول شویی باعث خروج‬ ‫مال از یک کشور و عدم دستیابی ماموران به‬ ‫آن می شود‪.‬‬ ‫پول یا مال ناش��ی از جرم تنها عامل ایجاد‬

‫ارتباط بین رهبران سازمان های مجرمانه‬ ‫ب��وده و عم��ل تطهیر باعث می ش��ود که‬ ‫دس��تیابی به این رهبران مش��کل شود و‬ ‫آنان بتوانند به راحتی و با آرامش خیال از‬ ‫درآمد های اعمال مجرمانه س��ازمان بهره‬ ‫ببرند‪.‬اصط�لاح پول ش��ویی از دی��ر باز با‬ ‫جرائم قاچاق مواد مخدر همراه بوده است‬ ‫اما امروزه به آن به چشم رکن اصلی مبارزه‬ ‫با فساد نگریسته می شود‪.‬‬ ‫در بع��د ص��ادرات هم اگ��ر فعالیت هایی‬ ‫از جان��ب آن ص��ورت گی��رد اوال‪:‬بیش��تر‬ ‫ب��ر کااله��ای لوک��س و عتیق��ه متمرکز‬ ‫می ش��ود و ثانیا درآمدهای حاصل از این‬ ‫نوع ص��ادرات به داخل کش��ور ب��از نمی‬ ‫گردد‪ .‬نتیج��ه همه فعالیت ها عدم تعادل‬ ‫در بخ��ش خارجی اقتص��اد و به دنبال آن‬ ‫بی ثباتی در اقتصاد داخلی خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��خصی که با اس��تفاده از پدیده ش��وم‬ ‫پول ش��ویی به پول هنگفتی دست یافته‬ ‫حت��ی اگ��ر ای��ن پ��ول را در راه واردات و‬ ‫ص��ادرات ب��ه کار نبندد به عب��ارت دیگر‬ ‫ش��خص مجرم با پنهان شدن منشا جرم‬ ‫درآمد نامشروع خود را در چرخه اقتصادی‬ ‫به کار گرفته و سعی در انجام یک فعالیت‬ ‫مفید اقتصادی م��ی نماید در حالی که با‬ ‫به کار گرفتن س��ود این پول کثیف در راه‬ ‫یک جرم اقتصادی دیگر ضربه ای دیگر بر‬ ‫بخ��ش های داخل��ی و مخصوصا خارجی‬ ‫اقتصاد وارد میکند‪.‬‬

‫کارشناس اقتصادی‬

‫درمان تب و لرز اقتصادی‬ ‫محمد خوش چهره‬

‫نمی ت��وان اذعان کرد‬ ‫که ب��ا موج دوم رکود‬ ‫تورمی مواجه هستیم‬ ‫البته باید توجه داشت‬ ‫که خط��ر اس��تمرار‬ ‫رک��ود تورمی همواره‬ ‫وج��ود داش��ته و آن را تایید می کنم‪ ،‬اما‬ ‫کشورهیچگاه از این وضعیت خارج نشده‬ ‫اس��ت که احتمال رخ دادن موج دوم آن‬ ‫اقتصاد را باردیگر تهدید کند‪.‬‬ ‫ایران همچنان با بیماری رکود تورمی در‬ ‫حوزه پیش��تازی مانند مسکن و تورم‌های‬ ‫س��نگین در تولید و نهاده های آن مواجه‬ ‫است‪ ،‬همچنین تورم در سبد غذایی مردم‬ ‫وج��ود داش��ته‪ ،‬بنابر این اس��تمرار رکود‬ ‫تورمی را تایید می کنم‪ ،‬اما وقوع موج دوم‬ ‫را خیر‪.‬‬ ‫در خصوص راهکارهای درمان رکود تورمی‬ ‫باید بگویم این موضوع به مثابه بیماری تب‬ ‫و لرز است‪ ،‬یعنی اگر بخواهیم تب بیمار را با‬ ‫سرما کاهش دهیم لرز می کند و گرم کردن‬ ‫به منظور جلوگیری از لرز هم تب را افزایش‬ ‫می ده��د و درمان این موضوع نیازمند نوع‬ ‫خاصی از سیاس��ت ها و تصمیمات دوگانه‬ ‫و همزمان اس��ت‪.‬درمان این بیماری دشوار‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه فقط پیچیده ب��وده و باید با‬ ‫بهره گیری از تجربیات و اس��تفاده از مبانی‬ ‫نظری آن را درمان کرد‪.‬به طور مثال در این‬ ‫وضعیت‪ ،‬باید سیاست های پولی انبساطی‬ ‫و انقباضی را اج��را کرد به نحوی که هم با‬ ‫ت��ورم و هم ب��ا رکود مقابله ش��ود و اجرای‬ ‫سیاس��ت ه��ا نی��ز ب��ه ص��ورت هدفمند‬ ‫باشند‪.‬‬

‫ کویت‪ ،‬رقیب جدید امارات در تجارت با ایران‬ ‫عربستان برگزار شد‪ ،‬با مهم و تاریخی توصیف کردن سفر‬ ‫امی��ر کویت به تهران‪ ،‬ابراز امیدواری کردند که این س��فر‬ ‫تأثیر مثبتی بر روند بهبود روابط کشورهای عضو آن شورا‬ ‫با ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫س��فر امیر کویت به ایران از جنبه ه��ای گوناگون دارای‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬ظرف چند روز اخیر رسانه های منطقه ای‬ ‫و فرا منطقه ای به ارزیابی این «سفر تاریخی» پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫روزنام ‌ه الشرق االوسط نوشت‪ :‬تاریخ روابط دو جانبه کویت‬ ‫و ایران به اواسط قرن گذشته برمی‌گردد زمانی که عوامل‬ ‫اقتص��ادی و مبادالت تجاری به عنوان محرک اولیه روابط‬ ‫دو کش��ور بود‪ .‬این روزنام ‌ه در گزارشی با عنوان "‪ 70‬سال‬ ‫رواب��ط دو جانبه ای��ران و کویت" آورده اس��ت‪ :‬مبادالت‬ ‫تجاری میان دو کش��ور از طریق بنادر کویت و المحمره و‬ ‫بنادر ایرانی بوش��هر و بندرعباس انجام می‌شد و البته این‬ ‫مبادالت در کنار تجارت ترانزیتی بود که میان دو کش��ور‬ ‫رایج بود‪ .‬حاالاین تاریخ دوباره در حال تکرار است‪.‬‬

‫ش��یخ صباح االحمد الجاب��ر الصباح ‪ ،‬امی��ر کویت هفته‬ ‫گذش��ته برای دی��دار و گفت وگو با مس��ئوالن عالی رتبه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران وارد تهران شد و عالوه بر دیدار‬ ‫و مذاکره با مسئوالن و مقامات بلندپایه کشورمان با رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی نیز دیدار کرد‪.‬‬ ‫تحلیلگران منطقه ای س��فر ش��یخ صب��اح االحمد الجابر‬ ‫الصب��اح امی��ر کویت به ته��ران و دیدار وی با مس��ئوالن‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران را تاریخی دانس��تند و از آن به‬ ‫عنوان فصل جدید دیپلماسی دو کشور یاد کردند ‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران اقتصادی نی��ز این حض��ور را مبنای جدید‬ ‫تجارت دو کش��ور قلم��داد کردند که راه جدی��دی را در‬ ‫حوزه اقتصادی کش��ورهای منطقه خواهد گش��ود‪ .‬سفر‬ ‫امی��ر کویت با اس��تقبال وزیران امور خارجه کش��ورهای‬ ‫عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس رو به رو ش��د‪ .‬وزرای‬ ‫خارجه کش��ورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در‬ ‫بیانیه پایانی نشست شورای وزیران که در ریاض‪ ،‬پایتخت‬

‫اجتماعی‬ ‫خس�ارت ‪ ۵‬میلیارد تومان�ی توفان در‬ ‫تهران‪ /‬خسارت‌های ش�هروندان جبران‬ ‫می‌شود‬ ‫افزایش بیماران قلبی به‌علت مشکالت‬ ‫روحی و روانی‬

‫علم و فناوری‬ ‫محقق�ان هر گونه ادعای�ی در رابطه با‬

‫یادگیری در خواب را رد کرده اند‬

‫ساخت آینه هوشمند برای دیدن عقب‬

‫خودرو‪ /‬محو مس�افران داخل خودرو در‬ ‫آینه‬

‫استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس‬

‫سیاسی ‪ -‬خارجی‬ ‫اقتصاده�ای ب�زرگ اروپ�ا در براب�ر‬ ‫روسیه دست به عصا شدند‬ ‫باهنر‪ :‬احمدی نژاد برنمیگردد‬ ‫مب�ادالت بازرگانی ایران و ترکیه در‬ ‫س�ه ماه اول سال به ‪ 3.25‬میلیارد دالر‬ ‫رسید‬

‫ایران‬ ‫س�االنه بیش از ‪ 100‬ه�زار تن ماهی در‬ ‫خوزستان صید می شود‬ ‫اعالم آمادگی ش�رکت های ایتالیایی‬ ‫برای سرمایه گذاری در استان کرمانشاه‬ ‫کار خوش�ه بندی نخل ها در سیستان‬ ‫و بلوچستان آغاز شد‬


‫سال اول شماره ‪ 23‬دو شنبه ‪ 19‬خرداد ‪1393‬‬

‫رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از وصول‬ ‫‪ 65‬هزار و ‪ 700‬میلیارد تومان مالیات در دو‬ ‫ماه ابتدای سال خبر داد‪.‬‬ ‫علی عس��کری اف��زود‪ :‬این رقم با رش��د ‪32‬‬ ‫درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل‪88 ،‬‬

‫وصول ‪ 65‬هزار و‬ ‫‪ 700‬میلیارد تومان مالیات‬ ‫دیدگاه‬ ‫ریشه رانت ‬ ‫در ارز دونرخی است‬ ‫سید بهاءالدین حسینی هاشمی‬

‫ن��رخ ارز یــــکی‬ ‫از ابزارهـ��ای مهــ��م‬ ‫مدیریــــ��ت تـــراز‬ ‫پرداخت‌های خارجی و‬ ‫حفظ ارزش پول ملی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫در ص��ورت ع��دم‬ ‫تعیین دقیق آن براساس تئوری قدرت برابری‬ ‫خری��د ارزها و دیگر روش‌های متداول‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اینکه باعث زیان و ضرر ملی می‌شود‪ ،‬رانت‬ ‫نهفته‌ای را در نرخ ارز حفظ می‌کند که منشأ‬ ‫انحراف‌ها و از بین بردن رقابت‌های سالم شده‬ ‫و هزینه سنگینی را برای کشور فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫این مس��ئله باع��ث خ��روج ارز از طریق‬ ‫بیش‌نمای��ی در واردات یعنی ورود کمتر کاال‬ ‫و خروج بیشتر ارز و انتقال مابه‌التفاوت آن به‬ ‫حساب واردکننده در خارج از کشور می شود‪.‬‬ ‫ف��رض کنی��د کل مص��ارف ارز بازرگانی‬ ‫کش��ور بین ‪ 50‬تا ‪ 70‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫باش��د‪.‬با مقایس��ه نرخ رس��می ارز به‌میزان‬ ‫‪ 2550‬تومان فعلی و نرخ آزاد و غیررس��می‬ ‫ارز به‌قیمت ‪ 3300‬تومان فعلی‪ ،‬مابه‌التفاوتی‬ ‫مع��ادل ‪ 750‬تومان به‌ازای ه��ر دالر در خود‬ ‫نرخ ارز وجود دارد که بدون هیچ‌گونه فعالیت‬ ‫تجاری و اقتصادی نصیب خریدار ارز می‌شود‬ ‫که از کیسه ملت ایران پرداخت می‌شود‪.‬یعنی‬ ‫هر ش��خص حقیقی و حقوقی که بتواند یک‬ ‫دالر ارز از بان��ک مرکزی بخرد چه در بخش‬ ‫بازرگانی یا تولید‪ 750 ،‬تومان س��ود یا منافع‬ ‫را بدون هیچ‌گونه فعالیتی کسب کرده است‪.‬‬ ‫چنانچ��ه ‪ 70‬ی��ا ‪ 50‬میلی��ارد دالر را در این‬ ‫عدد ضرب کنیم‪ ،‬به مبلغی نجومی و بس��یار‬ ‫تأثیرگذار به‌میزان حداکث��ر ‪ 52‬هزار و ‪500‬‬ ‫میلی��ارد تومان ی��ا حداقل ‪ 37‬ه��زار و ‪500‬‬ ‫میلیارد تومان بالغ می‌شود‪.‬‬ ‫لذا یکسان سازی نرخ ارز از اوجب واجبات‬ ‫برای اقتصاد ایران اس��ت و فروش دارایی‌های‬ ‫ملی به‌قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن مقرون‬ ‫به صالح و صرفه ملی و اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصادی‬

‫راه رسیدن به توسعه اقتصادی‬ ‫حمید زنگنه‬

‫هیـــچ کـــــس‬ ‫نم��ی توان��د منک��ر‬ ‫پهن��ای ب��ی ک��ران‬ ‫ع��دم تع��ادل در‬ ‫توزی��ع درآم��د بین‬ ‫کش��ــــورها و نی��ز‬ ‫درون کشورها باشد‪.‬‬ ‫ما دیده ایم که ای��ن بلیه در تمام دنیا‪ ،‬چه‬ ‫کشورهای تابع بازار آزاد و چه سایر کشورها‬ ‫وج��ود داش��ته و دارد‪ .‬در ضمن ما همه به‬ ‫این نقطه رسیده ایـم که می دانیم «اقتصاد‬ ‫بازار آزاد» به تنهایی راه رسیدن به توسعه‬ ‫اقتصادی برای بیشتر کشورها نیست‪.‬‬ ‫اما اقتصاددانان هنوز نتوانسته اند جوابی‬ ‫به این معضل بدهند که چرا و چگونه است‬ ‫که بعضی از کشورها موفقند و بعضی موفق‬ ‫نبوده اند؟‬ ‫در دهه‌ه��ای ‪ 1970‬به بعد کش��ورها‬ ‫گزین��ه توس��عه ص��ادرات ب��رای توس��عه‬ ‫اقتصادی را برگزیدن��د و در این روند چند‬ ‫کش��ور موفقیت‌های چش��مگیری داشتند‬ ‫که مای��ه توجه و تمجید دیگران نیز ش��د‪.‬‬ ‫در نتیج��ه گزینه توس��عه ص��ادرات تقریبا‬ ‫همه گیــر ش��د و «غول ه��ای اقتصادی»‬ ‫جدی��دی مانن��د ک��ره جنوب��ی‪ ،‬تای��وان‪،‬‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬و س��نگاپور که به «پلنگ های‬ ‫آسیایی» معروف شده اند را رقم زد‪.‬‬ ‫حال باید دید که چگونه باید از ش��رایط‬ ‫فعلی نجات یابیم‪.‬ش��خصا معتقدم که باید‬ ‫از این موقعیتی که به ایران تحمیل ش��ده‬ ‫اس��ت اس��تفاده کرد و کلیه منابع مملکت‬ ‫(آنچه که در دس��ترس اس��ت) را در جهت‬ ‫ساختن زیر بنای اقتصاد ایران به کار ببریم‪،‬‬ ‫همانطور که در دو س��ه سال بعد از انقالب‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت که م��ردم در مضیقه به‬ ‫زندگی خود ادامه دهند برای آنها نقشه راه‬ ‫را توضیح بدهیم‪.‬از آنها بخواهیم که س��هم‬ ‫خود را در ارتقاء این اهداف نهایی که لزوما‬ ‫باید شامل رقابتی کردن ایران در جهان در‬ ‫چند بخش انتخابی که باید بر مبنای قدرت‬ ‫و مکنت مملکت باشد بپردازند‪.‬‬ ‫دولت بای��د این بخش ها را بش��مارد و‬ ‫استراتژی ساخت آنها را به طور شفاف اعالم‬ ‫کند و مردم را در تحقق آنها شریک کند‪.‬‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر‬ ‫پنسیلوانیای آمریکا‬

‫درصد پیش‌بینی‌ها را محقق کرد ضمن آنکه‬ ‫هر ساله نیمی از فروردین تعطیل است‪.‬وی با‬ ‫اشاره به در نظر گرفتن تسهیالتی برای مؤدیان‬ ‫مالیاتی با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان‬ ‫افزود‪ :‬ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات س��ال‬

‫‪ 92‬از ابتدای خرداد ماه به صورت الکترونیکی‬ ‫انجام می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری‬ ‫مؤدیان نیست‪.‬تقسیط مالیات مشاغل نیز برای‬ ‫رفاه حال ش��هروندان از ابتدای مرداد ماه انجام‬ ‫شده است‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬

‫نوسانات پول خارجی را چگونه مدیریت کنیم؟‬

‫راه رهایی از توفان‌ ارزی‬

‫احمد راضی‬

‫پاییز س��ال ‪ 91‬بود که کش��تی‬ ‫اقتصاد ایران گرفتار توفان‌ سهمگین‬ ‫ارزی شد‪.‬‬ ‫روزهای��ی ک��ه ن��رخ دالر در‬ ‫صرافی‌ه��ای چهارراه اس��تانبول و‬ ‫خیابان منوچهری‪ ،‬نه روز و س��اعت‬ ‫ک��ه در دقیق��ه‪ ،‬جهش‌ه��ای هزار‬ ‫تومان��ی داش��ت‪.‬فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫کارشناس��ان و مس��ئوالن‪ ،‬متحی��ر‬ ‫از نوس��انات ثانی��ه‌ای ن��رخ ارز در‬ ‫جس��ت و جوی کس��انی بودند که‬ ‫می‌خواس��تند از ای��ن آب گل آلود‬ ‫ماه��ی بگیرند‪.‬اندکی بع��د یکی از‬ ‫اعضای کابینه دول��ت دهم پرده از‬ ‫ن��ام ناخدای کش��تی بح��ران ارزی‬ ‫برداشت؛ جمشید بسم‌ا‪...‬‬ ‫دولتم��ردان او را مته��م ردیف‬ ‫اول بح��ران ارزی ای��ران معرف��ی‬ ‫کردن��د‪ ،‬جوانک دالر ف��روش کف‬ ‫خیاب��ان منوچهری ک��ه می‌گفتند‬ ‫س��وار بر موج بازار‪ ،‬نب��ض نرخ ارز‬ ‫را از دس��ت بانک مرک��زی دزدیده‬ ‫است‪«.‬اقتصاد برتر» در این گزارش‬ ‫قصد بازگشایی پرونده جمشید بسم‬ ‫ا‪ ...‬و سرنوش��ت نامعل��وم او را ندارد‬ ‫بلکه موضوع این نوش��تار‪ ،‬بررس��ی‬ ‫ایجاد بحران‌ه��ای ارزی در ایران و‬ ‫س��ایر کشورهاست که زمینه قدرت‬ ‫گرفتن امثال جمش��ید بسم‌ا‪...‬ها را‬ ‫فراه��م می‌کند‪.‬به‌ویژه در ش��رایط‬ ‫کنونی ک��ه کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫درب��اره وق��وع دوباره بح��ران ارزی‬ ‫هشدار می‌دهند‪.‬‬ ‫آیا اقتصاد ایران‪ ،‬فقط گرفتار‬ ‫توفان‌های ارزی است؟‬ ‫نگاهی ب��ه رخدادهای اقتصادی‬ ‫دیگر کش��ورها مانند ک��ره جنوبی‬ ‫و ترکی��ه نش��ان می‌دهد ک��ه آنها‬ ‫نیز گرفتار دری��ای پرتالطم بحران‬ ‫ارزی ش��ده‌اند‪.‬با این حال توانستند‬ ‫با ترس��یم نقش��ه‌ای معق��ول از آن‬ ‫بگریزن��د؛ تجرب��ه‌ای ک��ه می‌تواند‬ ‫الگویی برای س��کان‌داران اقتصادی‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫‪ 3‬شباهت ما و کر ‌ه جنوبی‬ ‫گس��ترش و آزادس��ازی نظ��ام‬

‫بانک��ی در کره‌ جنوبی طی دهه ‪90‬‬ ‫میالدی بدون توجه همزمان به بازار‬ ‫سرمایه و نظارت ناکافی بر بازار پول‬ ‫به‌ویژه موسس��ات مال��ی غیربانکی‪،‬‬ ‫کش��تی اقتصاد چش��م بادامی‌های‬ ‫شرق آسیا را به‌ گرداب بحران ارزی‬ ‫کش��ید‪.‬نکته تامل برانگیز اینجاست‬ ‫که ای��ن ویژگی‌ها با ش��رایط امروز‬ ‫اقتصاد ایران مطابقت دارد‪.‬‬ ‫بررس��ی‌های اقتص��ادی نش��ان‬ ‫می‌ده��د ریش��ه بح��ران مالی کره‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬حمایت‌های زی��اد دولت‬ ‫از ش��رکت‌های غ��ول پیک��ری بود‬ ‫ک��ه س��اختار ناکارآمدی داش��تند‪.‬‬ ‫مش��ابه این شرکت‌ها ش��به دولتی‬ ‫ام��روز در ایران وج��ود دارد که در‬ ‫بیشتر فعالیت‌های اقتصادی سرک‬ ‫می‌کشند و نفوذ زیادی دارند‪.‬‬ ‫س��ومین ش��باهت اقتص��اد ما و‬ ‫روزگار بحران��ی کره جنوبی‪ ،‬فش��ار‬ ‫دول��ت ب��ه بانک‌ه��ا ب��رای هدایت‬ ‫منابع به س��مت م��ورد نظر دولت‬ ‫اس��ت‪.‬به گفته کارشناس��ان بانکی‪،‬‬ ‫این سیاس��ت‪ ،‬کارآی��ی تخصیص‬ ‫مناب��ع بانک��ی را کاه��ش می‌دهد‪.‬‬ ‫نتیجه بارز این سیاس��ت در اقتصاد‬ ‫ای��ران‪ ،‬ناتوانی بانک‌ه��ا در دریافت‬ ‫مطالبات‌شان است‪.‬‬ ‫شباهت‌ها با‬ ‫ترکیه‬ ‫مهمترین ش��باهت اقتصاد امروز‬ ‫ایران با دوره بحران ارزی ترکیه در‬ ‫سال‌های ‪2000‬تا ‪ ،2001‬حاکمیت‬ ‫نظ��ام ارزی ثابت‪ ،‬یا تقریبا ثابت در‬ ‫دو کشور پیش از بروز بحران است‪.‬‬ ‫در ای��ران بین س��ال‌های ‪ 1381‬تا‬ ‫‪( ، 1389‬پس از یکسان‌س��ازی نرخ‬ ‫ارز) ن��رخ دالر از حدود ‪ 800‬تومان‬ ‫به حدود یکهزارو‪ 50‬تومان افزایش‬ ‫یافت که تناس��بی ب��ا روند تورم در‬ ‫سال‌های مذکور ندارد‪.‬‬ ‫نقطه اشتراک دیگر میان تجربه‬ ‫ترکیه و ای��ران به نظام ارزی حاکم‬ ‫بر این دو کش��ور باز می‌گردد‪.‬نظام‬ ‫ارزی در ایران به‌طور رسمی «شناور‬ ‫مدیریت شده» اس��ت‪ ،‬اما در عمل‬

‫‪3‬‬

‫«من کارت» خدمت جدید بانک پاس�ارگاد‬

‫مراقب قدرت گرفتن دارودسته جمشید بسم ا‪...‬باشید!‬

‫گون��ه‌ای از نظام‌های ارزی ثابت در‬ ‫ی��ک دامنه محدود از س��وی بانک‬ ‫مرکزی به مرحله اجرا در می‌آید‪.‬از‬ ‫این نظر‪ ،‬شباهت بارزی بین شرایط‬ ‫قبل و حین بحران در ایران و ترکیه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫اکن��ون ای��ن پرس��ش مط��رح‬ ‫می‌شود که چگونه می‌توان از تجربه‬ ‫دو کش��ور یاد ش��ده ب��رای گذر از‬ ‫بحران ارزی در ایران استفاده کرد؟‬ ‫راهکار کره‌ای‌ها‬ ‫براس��اس گزارش دفتر مطالعات‬ ‫اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬تجربه کره‌جنوبی‬ ‫نش��ان می‌دهد اعمال سیاست‌های‬ ‫کنترل اعتباری‪ ،‬حتی در اقتصادی‬ ‫که به‌س��رعت در تمام��ی زمینه‌ها‬ ‫رش��د می‌کند نیز می‌تواند س��بب‬ ‫بروز بح��ران و انباش��ت بدهی‌های‬ ‫غیرجاری به بخش بانکی شود‪.‬‬ ‫کره‌ای‌ه��ا پس از آگاهی از تاثیر‬ ‫نفوذ ش��رکت‌های ب��زرگ و ناتوانی‬ ‫بانک‌ها در دریاف��ت مطالبات خود‬ ‫که زمینه‌ساز فروپاشی بخش بانکی‬ ‫و به تبع آن اقتصاد ش��ده بود‪ ،‬یک‬ ‫اص��ل اساس��ی را در عملیات بانکی‬ ‫خود برق��رار کردند‪.‬آنها ب��ا ارزیابی‬ ‫صحیح طرح‌های متقاضیان بانک‌ها‬ ‫و جلوگی��ری از نفوذ ش��رکت‌های‬ ‫ب��زرگ مان��ع از فرآین��دی ش��دند‬ ‫که به بازار ارز این کش��ور خدش��ه‬ ‫وارد می‌کرد‪.‬‬ ‫نقشه ترکیه‬ ‫با نگاهی به سیاس��ت‌های ترکیه‬ ‫برای مقابله با بحران ارزی‪ ،‬می‌توان‬ ‫نتیج��ه گرفت ک��ه راه ح��ل کوتاه‬ ‫مدتی ب��رای غلبه بر بح��ران ارزی‬ ‫وجود ن��دارد و در نهای��ت دولت و‬ ‫بانک مرکزی باید نرخ‌های رایج در‬ ‫بازار آزاد را بپذیرند‪.‬‬ ‫با این حال ترکیه در میان مدت‬ ‫و بلندمدت با کاهش کسری بودجه‪،‬‬ ‫اصالح سیاس��ت پولی و کاهش نرخ‌‬ ‫رش��د حجم پول‪‌ ،‬توانس��ت به‌طور‬ ‫موثری آرامش را به ب��ازار ارز خود‬ ‫برگرداند‪.‬‬

‫اقتصاد‬

‫به گ��زارش مرک��ز پژوهش‌های‬ ‫مجل��س‪ ،‬قیمت گ��ذاری مصنوعی‬ ‫نرخ ارز در سال های قبل از بحران‬ ‫و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با‬ ‫شرایط اقتصادی در دو کشور ایران‬ ‫و ترکیه یکی از عوامل اصلی بحران‬ ‫ارزی است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو ترکیه ب��ا نرخ‌گذاری‬ ‫متناس��ب ب��ا ش��رایط و متغیرهای‬ ‫اساس��ی اقتصاد همچون نرخ تورم‪،‬‬ ‫نرخ رش��د اقتصادی‪ ،‬ن��رخ‌ واقعی و‬ ‫تعادل��ی ارز را اع�لام و از آن دفاع‬ ‫کرد چراک��ه نرخ‌گ��ذاری پایین تر‬ ‫از تعادل در نهایت موجب تش��دید‬ ‫بحران می‌شد‪.‬‬ ‫چند پیشنهاد‬ ‫مرک��ز پژوهش‌های مجلس پس‬ ‫از بررس��ی تج��ارب ترکی��ه و کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬نسخه‌ای با سه دستورالعمل‬ ‫پیشنهاد می‌دهد‪:‬‬ ‫نخس�ت‪ :‬اتخاذ سیاس��ت‌های‬ ‫مهار تورمی همراه با توس��عه فضای‬ ‫کس��ب و کار ب��رای کاه��ش آث��ار‬ ‫تورمی نقدینگی موجود در کش��ور‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد مرک��ز پژوهش‌ها‪ ،‬حجم‬ ‫باالی نقدینگی سرگردان در اقتصاد‬ ‫در ش��رایط فقدان فضای مناس��ب‬ ‫کسب و کار و تخصیص ناکارآمدی‬ ‫مناب��ع ب��ه فعالیت‌ه��ای مول��د‬ ‫تولی��د و س��رمایه‌گذاری‪ ،‬می‌تواند‬ ‫اقتص��اد را در براب��ر تهدی��د بالقوه‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬تدوی��ن برنام��ه مدیریت‬ ‫بح��ران با اف��ق زمانی مح��دود و با‬ ‫محوریت نجات تولید در کشور‪.‬‬ ‫س�وم‪ :‬کاهش تدریجی تس��لط‬ ‫عرض��ه ارز نفتی در بازار ارز در بلند‬ ‫مدت و جلوگیری از ایجاد نوسانات‬ ‫آن در کوتاه مدت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اب��راز امی��دواری‬ ‫می‌کنند دولتمردان با اس��تفاده از‬ ‫تجارب دیگر کشورها بتوانند بحران‬ ‫ارزی را مدیری��ت ک��رده و مانع از‬ ‫موج س��واری افرادی مانند جمشید‬ ‫بس��م ا‪ ...‬ه��ا در بحران‌ه��ای ارزی‬ ‫شوند‪.‬‬

‫ت مش��تـرک بانـــ ‌‬ ‫ک‬ ‫کار ‌‬ ‫پاسارگاد و «من‌کارت» همراه‬ ‫ش��هروندان خدم��ات بانک��ی‬ ‫هوش��مند جدیدی اس��ت که‬ ‫در مش��هد رونمایی شد‪.‬کارت‬ ‫ک پاسارگاد و من‬ ‫مشترک بان ‌‬ ‫‌کارت‪ ،‬کارتی دارای قابلیت استفاده به‌عنوان کارت بانکی و کارت هوشمند‬ ‫شهروندی‪ ،‬به صورت همزمان است که با همکاری شهرداری مشهد مقدس‬ ‫و ش��رکت توسعه فناوری‌های هوش��مند اتیک پارس‪ ،‬یکی از شرکت‌های‬ ‫گروه مالی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬عرضه شده‌اس��ت‪.‬این کارت در واقع کیف پول‬ ‫الکترونیک همراه شهروندان بوده و دارندگان آن عالوه بر پرداخت و انتقال‬ ‫وج��ه از طریق خدم��ات بانکی می‌توانن��د از آن در پرداخت وجوه خرد در‬ ‫س��طح شهر مشهد اس��تفاده کنند‪.‬همه اتوبوس‌های درون شهری‪ ،‬تمامی‬ ‫ایستگاه‌های مترو و برخی فروش��گاه‌ها و ارائه دهندگان خدمات در سطح‬ ‫ش��هر مشهد پذیرنده این کارت هستند‪ .‬بانک پاس��ارگاد با همکاری سایر‬ ‫ش��هرداری‌ها در حال راه اندازی این خدمت در برخی شهرهای دیگر مانند‬ ‫اهواز و قزوین است و به زودی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز‬ ‫این خدمات ارائه خواهد شد‪.‬‬

‫طالفروشان کمتر از کارمندان ‬ ‫مالیات می‌دهند‬ ‫کارش��ناس مالیاتی مرکز‬ ‫پژوهش‌ه��ای مجلس گفت‪:‬‬ ‫طالفروش��ان س��ال گذشته‬ ‫کمت��ر از کارمن��دان مالیات‬ ‫پرداخ��ت کردن��د‪ ،‬میانگین‬ ‫پرداخ��ت مالیات ب��ر درآمد‬ ‫ساالنه هر طالفروش��ی یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان بوده است‪.‬سعید‬ ‫توتونچی افزود‪ :‬این میزان مالیات از درآمد قش��ر کارگر هم کمتر است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬بر اس��اس عملکرد س��ال ‪ 90‬به طور متوسط مالیات بر‬ ‫مش��اغل طالفروش��ی برای هر عضو این صنف یک میلیون و ‪ 600‬هزار‬ ‫تومان در س��ال اس��ت که این میزان مالیات از درآمد قش��ر کارگر هم‬ ‫کمتر است‪.‬‬

‫معرفی‪ 9‬شرکت دولتی زیانده‬ ‫طب��ق قان��ون بودجه ‪93‬‬ ‫اعتبارات بودجه‌ای ‪ ۹‬شرکت‬ ‫دولتی زیانده دولتی مشخص‬ ‫شد‪.‬براساس پیوست شماره ‪3‬‬ ‫قانون بودج��ه ‪ 93‬که مربوط‬ ‫به بودجه شرکت‌های دولتی‪،‬‬ ‫بنگاه‌های غیرانتفاعی و موسس��ات وابس��ته به دولت اس��ت‪ ،‬خالصه کل‬ ‫منابع و مصارف‌ ش��رکت‌های دولتی زیانده در س��ال جاری نشان می‌دهد‬ ‫سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران‪ ،‬سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان‪ ،‬س��ازمان خبرگزاری جمهوری اس�لامی‪ ،‬سازمان صداو‬ ‫سیما‪ ،‬شرکت س��هامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‪ ،‬شرکت‬ ‫مادرتخصصی خدمات کش��اورزی‪ ،‬شرکت شهرک‌های کشاورزی‪ ،‬شرکت‬ ‫مادرتخصص��ی تولی��د مواد اولیه و س��وخت هس��ته‌ای ایران و س��ازمان‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها جزو ‪ 9‬شرکت زیانده هستند‪.‬‬

‫افزایش سود شرکت‌های بورسی‬ ‫مدیرعامل شرکت بورس‬ ‫و اوراق بهادار ب��ا بیان اینکه‬ ‫مس��ئوالن بورس همواره به‬ ‫سرمایه‌گذاران تاکید کرده‌اند‬ ‫که با مطالع��ه خرید کنند یا‬ ‫سهام خود را بفروشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫میزان سود اعالمی شرکت‌ها به بورس در سال ‪ 93‬حدود ‪ 3‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بیش��تر از سال ‪ 92‬است‪ .‬حسن قالیباف اصل گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫بودجه اعالمی ش��رکت ها به بورس‪ ،‬حدود ‪ 52‬هزار میلیارد تومان بود‪،‬‬ ‫در حالی که امس��ال س��ود اعالمی ش��رکت‌ها و صنایع به ب��ازار‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 55‬ه��زار میلیارد تومان اس��ت که این تفاوت‪ ،‬به معنای افزایش س��ود‬ ‫شرکت‌ها است‪.‬‬

‫هزینه تماشای بازی های جام جهانی‬ ‫هزینه تماشاچیان جام جهانی در ریودوژانیرو بیش از ششصد‬ ‫دالر برای هر روز خواهد بود اما شهرهایی که مسابقات ایران‬ ‫در آن ها برگزار می ش��ود نسبتا ارزان تر هستند‪ .‬وب سایت‬ ‫تری��پ ادوایزر (‪ )Trip Advisor‬که یکی از مش��هورترین‬ ‫مراجع آنالین برای افرادی است که قصد سفر دارند‪ ،‬برآوردی‬ ‫از هزینههای سفر به برزیل در روزهای برگزاری جام جهانی‬ ‫را ارائه کرده اس��ت‪ .‬طبق برآورد این وب س��ایت‪ ،‬با در نظر‬ ‫گرفتن هزینه بلی��ت بازی ها‪ ،‬هر روز اقامت در برزیل حدود‬ ‫پانصد دالر هزینه خواهد داش��ت اما هزینه ها در ش��هرهای‬ ‫مختل��ف متفاوت خواهد بود‪ .‬برای مثال هزینه هر روز اقامت‬

‫در ریودوژانی��رو معادل ‪ 681‬دالر خواهد بود که از این منظر‬ ‫ش��هر ریودوژانیرو گرانترین ش��هر برای تماش��اچیان فوتبال‬ ‫محس��وب می شود‪ .‬برای محاس��به هزینه تماشای مسابقات‬ ‫مجموع هزینه های بلیت تماش��ای بازی در مرحله گروهی‪،‬‬ ‫هزینه یک ش��ب اقامت در هتل س��ه یا چهار س��تاره‪ ،‬هزینه‬ ‫رفت و برگش��ت از هتل به ورزش��گاه با تاکس��ی‪ ،‬هزینه یک‬ ‫میان وعده و هزینه یک وعده شام در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ب��رآورد هزین��ه ها برای ش��هرهایی که بازی ه��ای ایران در‬ ‫مرحله اول بازی ها در آن برگزار خواهد ش��د به این ش��رح‬ ‫است‪( :‬هزینه ها به دالر آمریکا برآورد شده است)‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫صنعت و معدن‬

‫سال اول شماره ‪ 23‬دو شنبه ‪ 19‬خرداد ‪1393‬‬

‫س��یدرضا ن��وروززاده‪ ،‬رئیس جدید‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫با تش��ریح ‪ ۳‬راهبرد اصلی این سازمان‬ ‫گف��ت‪ :‬تغییر نگ��رش مدیری��ت عالی‬ ‫سازمان‪ ،‬رابطه با جامعه جهانی و توجه‬

‫ ‪ ۳‬راهبرد ایدرو‬ ‫در دوره مدیریت جدید‬ ‫ایستگاه خبر‬

‫صادرات آسان می شود‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا‬ ‫برنامه‌ریزی‌های ص��ورت گرفته‬ ‫تعداد اس��ناد م��ورد نی��از برای‬ ‫صادرات از ‪ 10‬به ‪ 5‬سند کاهش‬ ‫می‌یابد گف��ت‪ :‬در دو ماه ابتدایی‬ ‫امسال‪ ،‬بازهم صادرات از واردات پیشی گرفت‪.‬ولی اله افخمی راد افزود‪ :‬براساس‬ ‫برنامه پنجم‪ ،‬امسال صادرات غیرنفتی در بخش کاالیی باید به ‪ 47‬میلیارد دالر‬ ‫و در بخش خدمات نیز به ‪ 22‬میلیارد دالر برسد؛ به همین دلیل این رقم معادل‬ ‫افزایش ‪ 50‬درصدی صادرات نس��بت به س��ال گذشته اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬دولت‬ ‫یازده��م‪ ،‬مقررات زدایی را از جمل��ه راهکارهای حمایت از صادرات می‌داند و در‬ ‫تالش است که مقررات زائد را از پیش پای صادرکنندگان بردارد‪.‬‬

‫به نیروی انس��انی ‪ ۳‬راهبرد اصلی ایدرو‬ ‫محس��وب می‌شود‪.‬س��یدرضا نوروززاده‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬نوع نگاه و س��اختارهای‬ ‫شکل‌دهنده نیروی انسانی باید در کنار‬ ‫اص�لاح نگرش متعال��ی و دقیق مدنظر‬

‫سهم ایران از بازار ‪ 400‬میلیارد دالری‪ ،‬فقط یک درصد است‬

‫سوادآموزی صنعت بسته‌بندی‬ ‫در کالس جهانی‬

‫وام ‪ ۱۰۰‬میلیونی برای برند داخلی‬

‫سرپرست صندوق مهرامام‬ ‫رض��ا(ع) با اش��اره ب��ه آمادگی‬ ‫صندوق برای پرداخت وام ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی به نمایندگی‌های‬ ‫فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫برندهای داخلی گفت‪ :‬پرداخت‬ ‫تس��هیالت صندوق ‪ ۳۶‬الی ‪ ۶۰‬ماهه است‪ .‬نوراله زاده با اشاره به ایجاد بستر‬ ‫اش��تغال پایدار برای کس��ب‌وکارهای خرد و کوچک گفت‪ :‬صندوق مهرامام‬ ‫رضا(ع) در جهت ایجاد بس��تر اش��تغال پایدار برای کس��ب و کارهای خرد و‬ ‫کوچک و پیوند آنها با کسب و کارهای بزرگ از طریق توسعه شبکه نمایندگی‬ ‫برندها‪ ،‬متناس��ب با ش��رایط‪ ،‬نوع و محصول تولیدی به متقاضیان راه اندازی‬ ‫نمایندگ��ی فروش و خدمات پس از ف��روش و حمل و نقل و تکمیل زنجیره‬ ‫تولید بازار محور برندها‪ ،‬تا سقف یک میلیارد ریال تسهیالت پرداخت می‌کند‪.‬‬

‫تهدید به وتو‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��ران‪ ،‬اتاق‬ ‫تهران را تهدید به وتو برنامه‌ها‬ ‫کرد‪.‬اسداهلل عس��گر‌اوالدی در‬ ‫جلس��ه هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگان��ی با انتق��اد از عملکرد‬ ‫رئیس ات��اق تهران در خصوص‬ ‫نحو‌ه تعامل دو اتاق گفت‪ :‬شما نباید در جزیره‌ای جدا از اتاق ایران حرکت‬ ‫کنید و نباید بگویید حرکت ما در اتاق تهران جدا از اتاق ایران اس��ت‪.‬وی با‬ ‫بیان این‌که اتاق‌های بازرگانی باید وحدت خود را حفظ کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شما‬ ‫نمی‌توانید با امارات جلس��ه بگذارید اما روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و هیات رئیس��ه آن را دع��وت نکنید‪.‬رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين‬ ‫گفت‪ :‬اقتصاد ما در بخش صادرات مش��کالت جدي دارد‪ ،‬اما؛ بايد ابتدا اين‬ ‫مشکالت را در بخش خصوصي حل کنيم و بعد از آن به سراغ دولت برويم‪.‬‬ ‫عس��گر‌اوالدی خطاب به آل‌اسحاق‪ ،‬رئیس اتاق تهران با تاکید بر این‌که من‬ ‫از ش��ما در این خصوص طلبکار هستم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همچنین شما با ترک‌ها‬ ‫مذاکره می‌کنید‪ ،‬اما اتاق بازرگانی آذربایجان‪ ،‬ارومیه و تبریز را که ش��ورای‬ ‫ایران و ترکیه را به دس��ت دارند بر سر این مذاکرات دعوت نمی‌کنید‪.‬چنین‬ ‫اقدامی از طرف ش��ما باعث می‌شود که این اتاق بازرگانی تصمیمات شما را‬ ‫در عمل وتو کند‪.‬‬

‫نیاز ‪ 150‬هزار میلیاردی تولید‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫واحده��ای تولیدی امس��ال به‬ ‫‪ 150‬هزار میلیارد تومان سرمایه‬ ‫در گردش نیاز دارند‪.‬‬ ‫محس��ن صالح��ی نی��ا ب��ا‬ ‫بیان اینکه ‪ 120‬هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در‬ ‫س��ال گذشته بوده است خاطرنشان کرد‪ :‬واحدهای تولیدی در سراسر کشور‬ ‫امسال به ‪ 150‬هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند که این میزان‬ ‫سرمایه در گردش توسط منابع بانکی تامین می‪‎‬شود‪.‬‬

‫نوآوری صنعتی‬

‫شکست انحصار آمریکا در ساخت قطعه گازی‬ ‫یکی از مدیران شرکت‬ ‫ملی گاز ایران از شکس��ته‬ ‫ش��دن انحص��ار آمری��کا و‬ ‫کانادا در ساخت یک قطعه‬ ‫اس��تراتژیک در صنعت گاز‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫فرش��ید ابدالی دهدزی مدیرعامل شرکت پاالیش گاز پارسیان‬ ‫گفت‪:‬پ��س از تحریم و با تش��کیل کمیته‌های خودکفایی بیش از‬ ‫‪ 2551‬قطعه مورد نیاز شناسنامه‌دار شد‪.‬‬ ‫وی با اظهار این‌که بس��یاری از قطعات مورد نیاز از داخل تهیه‬ ‫می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترین قطعه‌ای که ساخت داخل شده شیرهای‬ ‫کنترلی اس��ت که دارای فن‌آوری و آلیاژ خاص اس��ت؛ چراکه این‬ ‫قطعه در فشار و دمای بسیار باال کار می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز پارسیان با اعالم این‌که ساخت‬ ‫ای��ن نوع ش��یرهای کنترلی در ایران به انحصار دو کش��ور آمریکا‬ ‫و کان��ادا پای��ان داده اس��ت در مورد علت اهمیت داخلی س��ازی‬ ‫این قطعه توضیح داد‪ :‬با از س��رویس خارج ش��دن هرکدام از این‬ ‫قطعه‌ها بین ‪ 25‬تا ‪ 28‬میلیون متر مکعب گاز در روز توقف تولید‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬

‫«ظاهر آراس��ته کن تا بر دل نشینی»‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ای��ن ض��رب‬ ‫المث��ل قدیم��ی راز موفقی��ت در فروش‬ ‫محص��والت ب��ه ب��ازار رنگارن��گ جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬تجار موف��ق دنی��ا معتقدند کاال‬ ‫با بس��ته بندی ش��یک‪ ،‬طراح��ی نوین و‬ ‫البت��ه با کیفیت خ��وب و قیمت رقابتی‪،‬‬ ‫هم��ان چیزی اس��ت ک��ه ن��گاه مصرف‬ ‫کننده مش��کل پس��ند دهکده جهانی را‬ ‫می ربای��د‪ .‬نکته‌ای که تولی��د کنندگان‬ ‫ایرانی از اهمیت آن غافل هستند و سود‬ ‫این ک��م توجهی دالرهایی اس��ت که به‬ ‫جیب کشورهای دیگر می‌رود‪.‬‬ ‫نمون��ه آش��کار این مس��ئله صادرات‬ ‫مج��دد ط�لای س��رخ و خرم��ای ایران‬ ‫توس��ط دیگر کشورهاست به گونه‌ای که‬ ‫اگر پا از مرزه��ای جغرافیایی ایران فراتر‬ ‫بگذارید‪ ،‬جهانیان‪ ،‬زعفران را با نام اسپانیا‬ ‫می‌شناس��ند هر چند که ایران بزرگترین‬ ‫تولید کننده آن است‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر رس��انه‌های مختلف‬ ‫به تحلی��ل می��زان زی��ان و فرصت‌های‬ ‫اقتصادی از دس��ت رفته ای��ران از غفلت‬ ‫در بس��ته‌بندی پرداختن��د اما چیزی که‬ ‫در این گزارش‌ها مغف��ول مانده‪ ،‬جایگاه‬ ‫صنعت بسته‌بندی‪ ،‬چشم انداز‪ ،‬الگوهای‬ ‫موفق و راهکار اعتالی این صنعت اس��ت‬ ‫که« اقتصاد برتر» در این گزارش به آنها‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫اهمیت صنعت بسته بندی‬ ‫در استاندارد انگلیس‪ ،‬واژه بسته‌بندی‬ ‫به‌عنوان هنر یا عملیات مورد استفاده در‬ ‫آماده‌س��ازی کاال برای حمل‪ ،‬نگهداری یا‬ ‫تحویل به مش��تری تعریف ش��ده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در تعری��ف بس��ته‌بندی‬ ‫می‌گویند‪ :‬یک سیس��تم ک��ه زمان تهیه‬ ‫کاال را جه��ت انتق��ال‪ ،‬توزی��ع‪ ،‬ذخیره‪،‬‬

‫خرده فروشی و مصرف کاهش می دهد‪.‬‬ ‫همچنین بسته بندی یک مفهوم تضمین‬ ‫کننده ب��رای تحوی��ل مطمئ��ن کاال به‬ ‫آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب‬ ‫و با حداقل هزینه است‪.‬‬ ‫یک��ی از مهمتری��ن نقش‌ه��ای‬ ‫بس��ته‌بن��دی ایج��اد ارزش اف��زوده در‬ ‫محص��والت اس��ت‪.‬بر اس��اس اطالع��ات‬ ‫موج��ود‪ ،‬متوس��ط هزین��ه بس��ته بندی‬

‫ش��ده و اثر مثبتی بر تراز بازرگانی کشور‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫چشم‌انداز صنعت بسته‌بندی‬ ‫به گزارش سازمان جهانی بسته بندی‬ ‫ارزش بازار بس��ته‌ بندی در س��ال ‪2010‬‬ ‫بی��ش از ‪ 395‬میلی��ارد دالر ب��ود که با‬ ‫بهبود اقتصاد جهانی پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫میانگین رشد س��االنه ‪ 3‬درصدی ارزش‬ ‫ای��ن بازار به ‪ 456‬میلیارد دالر در س��ال‬

‫یک الگوی موفق جهانی‬

‫در س�ال‌های گذشته پنج ش�ركت بزرگ بسته‌بندی جهان شامل‬ ‫دو ش�ركت آلماني‪ ،‬دو شركت انگليسي و يك ش�ركت آمريكايي با‬ ‫ادغام در یکدیگر‪ ،‬يكي از بزرگترين مراكز چاپ و بسته بندي جهان‬ ‫را به نام شركت اكسپو پك هلدينگ در لوگزامبورگ تأسيس کردند‬ ‫كه با حدود ‪9‬هزار نفر پرسنل و بيش از ‪ 63‬مركز بسته بندي جهاني‬ ‫و پيش‌بيني درآمد ‪ 2.5‬ميليارد دالردر س�ال‪ ،‬تبدیل به غول صنعت‬ ‫بسته‌بندی جهان شدند‪ .‬حقی درباره این تجربه موفق می‌گوید‪ :‬این‬ ‫هلدین�گ تحت نظارت یک مدی�ر آمریکایی به عنوان مدير ارش�د‬ ‫اجراي�ي‪ ،‬اداره می‌ش�ود‪.‬نکته مهم این که ای�ن هلدینگ‪ ،‬نیروی کار‬ ‫خ�ود را از چین و هند‪ ،‬نقدینگ�ی را از ژاپن با بهره صفر درصد‪ ،‬تیم‬ ‫تحقیق و توسعه خود را از آمریکا و انگلیس تأمین کرده و برای عدم‬ ‫پرداخ�ت مالیات م�کان اصلی خود را در لوگزامب�ورگ تعیین کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬وی با اشاره به عقب ماندگی های صنعت بسته‌بندی در ایران‬ ‫می‌افزای�د‪ :‬صنايع چاپ و بس�ته‌بندي كش�ور براي رقاب�ت با رقباي‬ ‫خارجي خ�ود بايد مورد حمايت قرار گيرند‪.‬بايد به اين صنعت كمك‬ ‫شود تا در مدرسه تجارت جهاني ثبت نام و تحصيل كند‪.‬‬ ‫‪ 10‬درص��د قیم��ت تمام ش��ده کاالهای‬ ‫صادراتی اس��ت اما تا ح��دود ‪ 90‬درصد‬ ‫می‌تواند س��بب ایجاد ارزش افزوده شود‪.‬‬ ‫ارزش افزوده از دو بعد مورد ارزیابی قرار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬بعد ملی که سبب افزایش سطح‬ ‫درآمد ملی میگردد و بعد بین‌المللی که‬ ‫سبب افزایش ارزش محصوالت صادراتی‬

‫‪ 2015‬افزای��ش یابد‪.‬پیش‌بینی‌ها نش��ان‬ ‫می‌دهد بس��ته‌ بندی م��واد غذایی با ‪51‬‬ ‫درص��د همچنان بیش��ترین س��هم را از‬ ‫ارزش کل بازار بسته‌بندی جهان داشته‬ ‫باش��د‪.‬پس از مواد غذایی‪ ،‬نوشیدنی‌ها با‬ ‫‪ 18‬درص��د‪ ،‬محص��والت بهداش��تی با ‪6‬‬ ‫درصد و محصوالت آرایش��ی با ‪ 5‬درصد‬

‫قراردارند‪.‬اما به راس��تی سهم ایران از این‬ ‫بازار چقدر است؟‬ ‫صنعــــ��ت بس��ته‌بندی در ای��ران‬ ‫متولی مش��خصی ن��دارد و ای��ن صنعت‬ ‫زیر مجموعه صنعت بزرگ چاپ اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د که این مس��ئله‬ ‫باعث ش��ده تا آمار دقیق��ی از ارزش بازار‬ ‫بس��ته‌ بندی وجود نداشته باشد چرا که‬ ‫آم��ار این بخش ب��ا آمار چ��اپ کتاب و‬ ‫بروشور و‪..‬آمیخته است‪.‬‬ ‫سهم یک درصدی از بازار جهانی‬ ‫محمدعل��ی حق��ي مدی��ر یک��ی از‬ ‫ش��رکت‌های بس��ته‌بندی در ای��ن ب��اره‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در حال��ی ک��ه بس��یاری از‬ ‫کشورهای پیش��رفته صنعتی بخش قابل‬ ‫توجه��ی از تولید ناخال��ص داخلی خود‬ ‫را به واس��طه توس��عه و پیشرفت صنعت‬ ‫چاپ و بس��ته بندی به دست می آورند‪،‬‬ ‫اما س��هم ای��ران از بازار تج��ارت جهانی‬ ‫ای��ن صنعت به ق��دری ناچیز اس��ت که‬ ‫نمی توان ب��رآورد مش��خصی از اعداد و‬ ‫ارق��ام مرتبط ب��ا آن اس��تخراج کرد‪.‬وی‬ ‫ارزش چاپ و بس��ته بن��دي در جهان در‬ ‫سال‌های گذش��ته را معادل ‪ 424‬ميليارد‬ ‫دالر اع�لام ک��رده و می‌افزاید‪ :‬قاره آس��يا‬ ‫‪27‬درصد از س��هم بازار جهان��ي به ارزش‬ ‫‪ 114‬ميلي��ارد دالر را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪.‬از س��هم ب��ازار آس��يا ‪ ،‬ژاپن با‬ ‫‪48‬درصد به ارزش ‪ 55‬ميليارد دالر‪ ،‬چين‬ ‫ب��ا ‪32‬درصد ب��ه ارزش ‪ 36‬ميلي��ارد دالر‪،‬‬ ‫هن��د با ‪12‬درصد با ارزش ‪ 14‬ميليارد دالر‬ ‫بیشترین سهم را دارند‪.‬باقيمانده بازار آسيا‬ ‫‪8‬درصد به ارزش ‪ 9‬ميليارد دالر مي‌شود که‬ ‫سهم ایران کمتر از ‪ 1‬درصد است‪ .‬حال این‬ ‫پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان‬ ‫صنعت بسته‌بندی را به جایگاه واقعی خود‬ ‫رساند؟‬

‫تصویر ایران به روایت مشاور آمریکایی‬

‫جشن تجارت اروپا با ایران در غیاب آمریکا‬ ‫مشاور س��ابق وزارت کشاورزی آمریکا‬ ‫در گزارش��ی از س��فر اخیر خود به تهران‪،‬‬ ‫تبلیغات منفی رس��انه های غربی را علیه‬ ‫ایران به چالش کش��ید و گف��ت‪ :‬ایران پر‬ ‫از مظاه��ر تکنولوژی های مدرن اس��ت و‬ ‫کش��ورهای دیگر در غیاب آمریکا با ایران‬ ‫مشغول تجارت هستند‪ .‬یک مشاور سابق‬ ‫وزارت کشاورزی آمریکا چندی پیش برای‬ ‫شرکت در کنفرانس کاالهای ارگانیک به‬ ‫دعوت اتاق بازرگانی ایران به تهران س��فر‬ ‫کرد‪ .‬جیم ریدل‪ ،‬شهروند منطقه وینونا در‬ ‫ایالت مینه سوتای آمریکاست که از جمله‬ ‫افراد پیش��رو در زمین��ه تولید محصوالت‬ ‫ارگانیک در آمریکاس��ت‪ .‬وی مدتی برای‬ ‫تدوین قوانی��ن و مق��ررات در این زمینه‬ ‫ب��ه عنوان مش��اور ب��ا وزارت کش��اورزی‬ ‫آمریکا همکاری داش��ته اس��ت‪ .‬ریدل در‬ ‫ت وگو با پایگاه آمریکایی وینونا پست‪،‬‬ ‫گف ‌‬ ‫گف��ت ‪ :‬از این س��فر هیجان زده ش��ده و‬ ‫از چیز های��ی که در مورد م��ردم ایران و‬ ‫فرهنگشان آموخته شگفت زده شده است‪.‬‬ ‫ایران مملو از تکنولوژی های‬ ‫مدرن است‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بر خالف تصور عموم‪ ،‬این‬

‫کشور فقیر یا عقب مانده نیست‪ .‬ایران پر‬ ‫از اتومبیل ها و تکنولوژی های مدرن است‬ ‫که با فرهنگ ها و سنت های کهن ترکیب‬ ‫شده اند‪ .‬اما هیچ کدام از این اتومبیل ها و‬ ‫تکنولوژی های مدرن از آمریکا نمی آیند‪،‬‬ ‫زیرا کش��ور ما با ای��ران روابط دیپلماتیک‬ ‫ی��ا تج��اری رس��می ن��دارد‪ .‬در ع��وض‬ ‫شرکت های اروپایی‪ ،‬آسیایی و استرالیایی‬ ‫هستند که محصوالتش��ان را به ایران می‬ ‫فروشند و با کشوری که دارای ‪ 80‬میلیون‬ ‫نفر جمعیت و تاریخی کهن اس��ت‪ ،‬رابطه‬ ‫برقرار کرده اند‪.‬‬ ‫ریدل در ادامه افزود‪« :‬کش��ورهای دیگر‬ ‫دارند در ایران تجارت می کنند و ما این کار را‬

‫انجام نمی دهیم»‪.‬‬ ‫ایرانی ها سازماندهی خوبی دارند‬ ‫ای��ن مش��ـــــاور آمریکای��ی گفت‪:‬‬ ‫«ایرانی ها به بحث گیاهان ارگانیک خیلی‬ ‫عالق��ه من��د ند‪...‬آنها س��ازماندهی خوبی‬ ‫دارند‪ .‬آنها از حمایت دولتی‪ ،‬دانشگاهی و‬ ‫بخش خصوصی برخوردارند و واقعا مولفه‬ ‫ه��ای حرکت رو به جلو را دارا هس��تند»‪.‬‬ ‫باوجود اینکه وی عالقه داشت تا بیشتر با‬ ‫فعالیت های کشاورزی ایران آشنا شود‪ ،‬اما‬ ‫تنها این فرصت را داش��ت تا از یک مزرعه‬ ‫کش��ت انجیر بازدید کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬من‬ ‫از غنای کش��اورزی دموکراتیک در ایران‬ ‫ش��گفت زده ش��دم! آنها از ی��ک رهبری‬

‫منتخ��ب و تاریخی ق��وی از همکاری ها‬ ‫بین کش��اورزان برخوردار هس��تند‪ .‬ریدل‬ ‫در این س��فر از شهرهای تهران و شیراز و‬ ‫تخت جمش��ید بازدید کرد‪ .‬تجربه بازدید‬ ‫وی از رستوران ها‪ ،‬بازار و شب های تهران‬ ‫برای این شهروند آمریکایی جالب بود و از‬ ‫آمیختگی زندگی مدرن با زندگی س��نتی‬ ‫ایران شگفت زده بود!‬ ‫زنان ایران تحصیل کرده اند‬ ‫وی گفت‪ :‬زن��ان ایرانی باوجود رعایت‬ ‫حجاب و تفکیک جنس��یتی‪ ،‬درست مثل‬ ‫م��ردان در خیابان ه��ا رانندگی می کنند‬ ‫و مش��اغل مختلف��ی نظی��ر پزش��ک ی��ا‬ ‫روزنام��ه ن��گاری را ب��ر عهده دارن��د‪ .‬این‬ ‫شهروند آمریکایی تاکید کرد‪« :‬زنان ایرانی‬ ‫تحت ستم نیستند‪ .‬آنها تحصیل کرده اند»‪.‬‬ ‫ریدل افزود‪ 3 :‬چیز در ایران‪ ،‬برای وی‬ ‫یادآور آمریکا بوده اس��ت ک��ه عبارتند از‬ ‫کوکاکوال‪ ،‬پپسی و محصوالت شرکت اپل‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬م��ردم ایران فقط می خواهند‬ ‫زندگ��ی ش��ان را بگذرانند‪...‬آنه��ا تاریخی‬ ‫بسیار عمیق و قوی دارند‪ .‬مایه شرمساری‬ ‫اس��ت که ما رواب��ط عادی با این کش��ور‬ ‫نداریم»‪.‬‬

‫قرار گی��رد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬بدون رابطه‬ ‫با جامع��ه جهانی نمی‌توان به توس��عه‬ ‫ملی رسید و البته توجه به پتانسیل‌های‬ ‫داخلی نیز باید مدنظر قرار گیرد تا زمینه‬ ‫شکوفایی استعدادها فراهم شود‪.‬‬

‫دیدگاه‬ ‫‪ 50‬برابر درآمد‬ ‫نفت پیشکش تولید‬ ‫اسفندیار معصومی‬

‫الگوه��ای تولی��د و‬ ‫مص��رف س��وخت در‬ ‫آینده در ح��ال تغییر‬ ‫اس��ت‪.‬در ای��ن میان‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان نفت‬ ‫در خاورمیان��ه بیش از‬ ‫دیگران از این تغییرات متاثر خواهند شد‪.‬‬ ‫مرک��ز این تح��والت‪ ،‬ت�لاش آمری��کا برای‬ ‫خودکفای��ی در تولید نفت و گاز اس��ت‪.‬از این‬ ‫رو ای��ران باید به‌صورت منحص��ر به‌فردی‪ ،‬به‬ ‫این تح��والت واکنش نش��ان دهد‪.‬ابتدا ایران‬ ‫باید گام‌هایی فوری برای تبدیل شدن به یک‬ ‫قدرت مهم پتروشیمی و ایفای نقش رهبری‬ ‫در ای��ن زمینه بردارد‪.‬این منطقی نیس��ت که‬ ‫ایران منابع نفت و گاز خود را به دلیل آس��ان‬ ‫بودن نق��ل و انتق��ال و ص��ادرات‪ ،‬به صورت‬ ‫بی رویه‌ای مصرف کند‪.‬‬ ‫باب��ت هر دالر نفت و گازی که این کش��ور به‬ ‫خارج صادر می‌کند‪ ،‬باید ‪ 50‬دالر برای تولید‬ ‫کاالهای وارداتی خود نظی��ر دارو‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫مواد پیشرفته‪ ،‬پالستیک و غیره سرمایه‌گذاری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایران دارای جمعیتی اس��ت ک��ه می تواند از‬ ‫ی��ک اقتصاد تولیدی قوی با یک پایه مصرفی‬ ‫داخلی قوی حمایت کند‪.‬این کش��ور سرمایه‬ ‫و می��راث انس��انی الزم و منابع طبیعی مورد‬ ‫نیاز ب��رای خودکفایی را در اختی��ار دارد‪.‬اگر‬ ‫ایران موفق شود‪ ،‬بازارهای بزرگی برای صدور‬ ‫محص��والت نهایی در منطقه خواهد داش��ت‬ ‫و میلیارده��ا مصرف کننده در یک مس��افت‬ ‫کوتاه در دسترس خواهند بود‪.‬از این رو ایران‬ ‫می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد آسیا و‬ ‫خاورمیانه به کشورهای چین و هند بپیوندد‪.‬‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه اموری آمریکا‬

‫راهکارهایی ‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫عبدالمجید شیخی‬

‫طبق منوی��ات اقتصاد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬دولـــــت‬ ‫به‌عنوان متولی اقتصاد‪،‬‬ ‫باید در نقش یک مادر‬ ‫در اقتصاد ظاهر ش��ود‬ ‫و حمای��ت از تولید و‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های نوپا‬ ‫و خرده را تا رسیدن به جایگاه مطلوب و توان‬ ‫خودگردانی و استقالل به عهده بگیرد‪.‬‬ ‫طبق اقتصاد سنتی و متعارف‪ ،‬وظایف عمومی‬ ‫دولت ش��امل حمایت‪ ،‬کنت��رل‪ ،‬تنظیم بازار‪،‬‬ ‫ارزیابی و ارزش��یابی و تنبیه و تش��ویق است‬ ‫که در قلمرو وظایف کااله��ای عمومی (عام‬ ‫المنفعه) ق��رار دارند و ازحیطه وظایف بخش‬ ‫خصوصی خارج هستند‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن وجه حمایت‪ ،‬خلق تش��کل‌های‬ ‫تولیدی در اقتصاد است که با توجه به شرایط‬ ‫و مدار و چرخه فعالیت های کنونی اقتصادی‪،‬‬ ‫امکان ایجاد تشکل های جدید بدون حمایت‬ ‫بخ��ش عموم��ی (دولت)وج��ود ن��دارد و در‬ ‫واق��ع این خدمت از عه��ده بخش خصوصی‬ ‫برنمی‌آید‪.‬‬ ‫البته ایجاد تش��کل به معنی استخدام نیروی‬ ‫جدید برای دولت نیست بلکه به معنای ایفای‬ ‫نقش مادری و حمایت��ی دولت برای اقتصاد با‬ ‫خلق تش��کل ها و حمایت همه جانبه از آنها تا‬ ‫مرحله بلوغ است‪.‬این حمایت ها همانند چتری‬ ‫هستند که شامل کمک مالی‪ ،‬تسهیالت پولی و‬ ‫اعتباری‪ ،‬آموزش حرفه‪ ،‬کمک تحقیقاتی‪ ،‬فنی و‬ ‫علمی‪ ،‬بازاریابی و غیره می‌شوند‪.‬منابعی که بدین‬ ‫ترتی��ب از طرف دس��تگاه متولی بخش هزینه‬ ‫می‌شود را می‌توان پس از بلوغ بنگاه و سوددهی‬ ‫و رهاس��ازی در بازار کار و کسب قدرت رقابت و‬ ‫چانه زنی به صورت اقساطی پس گرفت‪ .‬در واقع‬ ‫هزینه تمام این حمایت ها قابل جبران خواهد‬ ‫بود‪.‬البته فعالیت های حمایتی که در چارچوب‬ ‫اقتصادمتعارفگفتهشدنقشترمیمیوجبرانی‬ ‫را ب��رای اقتصاد دارند و مکم��ل و ابزار حمایت‬ ‫اصلی محسوب می ش��وند‪.‬البته اگر در جریان‬ ‫افزایش قیم��ت حامل‌های انرژی حمایت‌هایی‬ ‫در نظر گرفته ش��ود تا هم��راه با صرفه جویی‪،‬‬ ‫روش‌های تولید بهبود پیدا کند‪ ،‬باعث رش��د و‬ ‫بهبود وضعیت تولید خواهد ش��د و تا حدودی‬ ‫در کاهش انتظارات تورمی موثر است‪.‬همچنین‬ ‫برای حمایت از تولید‪ ،‬دولت باید طرحی را با‬ ‫زمینه عزم ملی پیاده کند و انتظارات تورمی را‬ ‫کاهش دهد و نقش حمایت از تولید را با یک‬ ‫بسته سیاستی منسجم برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصادی‬


‫سال اول شماره ‪ 23‬دو شنبه ‪ 19‬خرداد ‪1393‬‬

‫در دو ماه نخس��ت امسال ‪ ۱۳۵‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۱‬دس��تگاه انواع خودرو تولید شده که‬ ‫نسبت به مدت مشابه پارسال‪ ،‬رشد ‪۹۲.۵‬‬ ‫درصدی را نش��ان می دهد‪.‬ایران در مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل ‪ 70‬هزار و ‪ 583‬دستگاه‬

‫رشد ‪ ۹۲‬درصدی‬ ‫تولید خودرو‬

‫خودرو تولید ک��رده بود‪.‬تولید خودروهای‬ ‫س��واری در این مدت به ‪ 115‬هزار و ‪589‬‬ ‫دستگاه‪ ،‬وانت به ‪ 19‬هزار و ‪ 332‬دستگاه؛‬ ‫کامی��ون ب��ه ‪ 955‬دس��تگاه‪ ،‬اتوبوس ‪17‬‬ ‫دستگاه و مینی بوس به ‪ 8‬دستگاه رسید‪.‬‬

‫در این مدت پراید نسیم و صبا با ‪ 25‬هزار و‬ ‫‪10‬دستگاه؛ پژو ‪ 405‬با ‪ 5‬هزار و ‪977‬؛ پژو‬ ‫پارس با تعداد ‪ 5‬ه��زار و ‪ 337‬و ‪MVM‬‬ ‫با ‪ 3‬هزار و ‪ 731‬دس��تگاه بیشترین تیراژ‬ ‫را داشتند‪.‬‬

‫طنابکشی برای تعیین قیمت خودرو‬

‫اقتصاد برتر – چه کس�ی قیمت را تعیین می‌کند؟ اگر این پرس�ش را از پیروان مکتب اقتصاد‬ ‫کالس�یک بپرس�ید‪ ،‬می‌گویند‪« :‬دس�ت های پنهان بازار قیمت را تعیین می کنند »‪.‬آنها معتقدند‬ ‫در کش�اکش عوامل موث�ر در بازار هرکاالی�ی‪ ،‬در نهایت برخورد منحنی‌های عرضه و تقاضاس�ت‬ ‫ک�ه تکلیف قیمت‪ ،‬تولید کننده‪ ،‬مصرف‌ کننده‪ ،‬رقب�ا و خالصه همه را تعیین می‌کند‪.‬اما در مقابل‪،‬‬ ‫پیروان مکتب اقتصاد «کینزی» معتقدند اگر دس�ت های پنهان بازاری هم وجود داشته باشد‪ ،‬باید‬ ‫از آس�تین دولت‌ بیرون بیاید! حاال‪ ،‬این دس�ت نظریه پردازی‌های اقتصادی از میان مقاالت علمی‬

‫اما به راستی حق با چه کسی است؟‬ ‫دولت مخالف هر نوع گرانی‬ ‫طبیع��ی اس��ت ک��ه اصل��ی ‌ترین‬ ‫پی��رو اقتص��اد کین��زی ی��ا ب��ه زب��ان‬ ‫س��اده ‌تر«اقتصاد دولت��ی» خود دولت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند مواضع دولت‬ ‫کنونی و دولت پیشین در برابر تغییرات‬ ‫قیمتی بازار خودرو همس��و است‪.‬امروز‬ ‫جمل��ه مع��روفِ مس��ئوالن دولت دهم‬ ‫«پرای��د کیلویی چن��د؟»‪ ،‬ب��ا ادبیاتی‬ ‫لطیف‌تر اما با همان ضرب‌آهنگ از زبان‬ ‫دولت تدبیر و امید ش��نیده می‌ش��ود‪،‬‬ ‫نکته‌ای که خودروسازان را نا امید کرده‬ ‫است!‬ ‫نمونه اخیر این مسئله نیز اظهارات‬ ‫سخنگوی پاس��تور در جمع خبرنگاران‬ ‫اس��ت‪.‬محمد باق��ر نوبخ��ت‪ ،‬مع��اون‬ ‫برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی رئیس‬ ‫جمهوری در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫خودروس��ازان معتقد به افزایش قیمت‬ ‫خودرو هستند‪ ،‬نظر دولت در این مورد‬ ‫چیس��ت؟ آب پاکی را روی دست همه‬ ‫ریخته و می‌گوید‪« :‬نظر دولت نس��بت‬ ‫به هیچ افزایش قیمتی مثبت نیست»‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬تا آنجا ک��ه بتوانیم‬ ‫جلوی هر رش��د قیمتی را می‌گیریم و‬ ‫اینکه ش��ورای رقابت در جایگاه قانونی‬ ‫خ��ود در این خص��وص تصمیم گیری‬ ‫می‌کند‪ ،‬باید پاسخگوی تصمیمات خود‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫موضع یک شبه دولتی‬ ‫در ای��ن میان اخبار منتش��ر ش��ده‬ ‫از ش��ورای رقاب��ت به‌عن��وان مرج��ع‬ ‫ت حاکی از‬ ‫رس��می تعیین فرمول قیم ‌‬

‫تالش ش��ورا برای برقراری تعادلی بین‬ ‫خواس��ته‌های خودروس��ازان و موض��ع‬ ‫دولت است‪.‬شواهد نش��ان می‌دهد این‬ ‫مرجع رس��می در پی اجرای سیاس��ت‬ ‫«نه سیخ بسوزد و نه کباب» است‪.‬‬ ‫رض��ا ش��یوا‪ ،‬رئیس ش��ورای رقابت‬ ‫اع�لام ک��رده ‪ ،‬فرم��ول قیمت‌گ��ذاری‬ ‫خ��ودرو نهایی ش��ده ام��ا ب��ا توجه به‬ ‫اظه��ارات دکتر نوبخت فعال آن را اعالم‬ ‫نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره فرم��ول جدی��د تعیین‬ ‫قیمت خ��ودرو می‌گوید‪ :‬فرم��ول ما با‬ ‫تاکید بر کیفیت ش��کل گرفته به‌طوری‬ ‫ک��ه خودروس��ازان درای��ن ح��وزه ب��ا‬ ‫جریمه یا پ��اداش ‪ 2.5‬درصدی روبه رو‬ ‫می‌ش��وند‪.‬همچنین متغی��ر بهره‌ وری‬ ‫نی��ز در فرمول جدید ب��ا تاکید زیادی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درباره بحث‌های��ی که پیرامون‬ ‫افزای��ش قیمت خ��ودرو مطرح ش��ده‪،‬‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬ش��ورای رقابت هی��چ گونه‬ ‫صحبت��ی در رابطه با قیم��ت نمی‌کند‪.‬‬ ‫آنچ��ه وظیفه م��ا اس��ت‪ ،‬تعیین کردن‬ ‫دستورالعمل قیمت گذاری است که کار‬ ‫کارشناس��ی آن تمام ش��ده و در انتظار‬ ‫نهایی شدن برنامه‌های دولت است‪.‬آنچه‬

‫و دانش�گاهی به بازار خودرو ایران کشیده شده است‪.‬این روزها تعیین فرمولی برای قیمت خودرو‬ ‫تبدیل به آوردگاه پیروان این دو دیدگاه اقتصادی ش�ده است‪ .‬در یک سوی میدان‪ ،‬خودروسازان‬ ‫و فعاالن صنعت خودرو قرار دارند که معتقدند دولت باید پای خود را از زمین بازی بنگاه‌ها و بازار‬ ‫خودرو بیرون بکشد تا دست پنهان بازار‪ ،‬سرنوشت قیمت‌ها را تعیین کند و در سوی دیگر میدان‪،‬‬ ‫ف کننده‪،‬‬ ‫چندین و چند نهاد دولتی ‪ ،‬ناظر و وابسته به دولت قرار دارند که با داعیه حمایت از مصر ‌‬ ‫معتقدند حق تعیین قیمت با آنهاست‪.‬‬

‫مسلم اس��ت این که قیمت نهاده‌های‬ ‫تولی��د باال رفته و البته با باال رفتن نرخ‬ ‫انرژی و همچنین تالش برای باال بردن‬ ‫می��زان کیفی��ت‪ ،‬ش��اید در حوزه‌هایی‬ ‫افزایش قیمت اجتناب‌ ناپذیر باشد‪.‬‬ ‫خواسته‌ خودروسازان‬ ‫خودروس��ازان نیز واکنش جالبی به‬ ‫این اظهارات دارند‪.‬‬ ‫احمد نعم��ت ‌بخش‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫خودروسازان با بیان اینکه ما راهکارهای‬ ‫حمایتی را ب��ه افزایش قیمت‌ها ترجیح‬ ‫می‌دهی��م می‌گوید‪ :‬دول��ت می‌تواند از‬ ‫افزایش قیمت خ��ودرو جلوگیری کند‬ ‫البته به ش��رط پرداخت ضرر و زیان ما‬ ‫در سال‌های اخیر‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه می��زان زیان‬ ‫خودروس��ازان از س��ال ‪ 91‬تاکن��ون به‬ ‫بیش از ‪ 6‬هزار میلی��ارد تومان افزایش‬ ‫یافته است می‌گوید‪ :‬این زیان به‌معنای‬ ‫تضعیف زیرساخت‌های صنعت خودرو و‬ ‫قطعه‌سازی است‪.‬‬ ‫وی با بیان این نکته که امس��ال نیز‬ ‫تولید با قیمت‌های فعلی زیانده اس��ت‬ ‫می‌افزاید‪‌:‬در این شرایط دولت می‌تواند‬ ‫با پرداخت ‪ 6‬ه��زار میلیارد تومان ضرر‬ ‫و زیان خودروسازان در سال‌های اخیر‪،‬‬

‫از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کند‪.‬‬ ‫هاش��م یکه‌زارع‪ ،‬مدیرعام��ل ایران‬ ‫خ��ودرو در ای��ن ب��اره می‌گوی��د‪ :‬م��ا‬ ‫عالقه‌من��د ب��ه افزایش قیم��ت خودرو‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬اما با توجه به افزایش قیمت‬ ‫حداقل افزایش‬ ‫مواد اولیه س��عی داریم‬ ‫ِ‬ ‫قیمت را اعمال کنیم‪.‬‬ ‫حال این پرس��ش مطرح می‌ش��ود‬ ‫ک��ه دود آتش این مناظرات و به تعویق‬ ‫انداختن این مسئله به چشم چه کسی‬ ‫می‌رود؟ و سود بازار خودرو به جیب چه‬ ‫گروهی سرازیر می‌شود؟‬ ‫بالتکلیفی خریداران‬ ‫ب��ه گفت��ه فع��االن ب��ازار‪ ،‬تناقض‬ ‫دیدگاه در م��ورد قیمت‌گذاری جدید‬ ‫خودروها بین دولت و شورای رقابت و‬ ‫برآورده نشدن انتظارات خودروسازان‪،‬‬ ‫این ب��ازار را ب��ا رکود دوب��اره مواجه‬ ‫کرده اس��ت‪.‬‬ ‫معام�لات خودروه��ای تولید داخل‬ ‫روند نزولی یافته اس��ت ام��ا در عوض‪،‬‬ ‫دالالن بازار خودروهای لوکس وارداتی‬ ‫هر روز سود بیشتری به جیب می‌زنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش به‌دلی��ل رکود و‬ ‫ش��رایط روانی بازار ه��م اکنون قیمت‬ ‫یک دستگاه پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬با کاهش‬

‫خودرو‬

‫‪ 900‬ه��زار تومان��ی ب��ه ‪ 38‬میلیون و‬ ‫‪ 500‬ه��زار تومان رس��یده و قیمت پژو‬ ‫‪ 206‬صن��دوق‌دار مدل ‪ V8‬با افت یک‬ ‫میلیون تومانی ب��ه ‪ 38‬میلیون و ‪700‬‬ ‫هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫قیمت س��ایپا ‪ 131‬با افزایش ‪200‬‬ ‫هزار تومانی به ‪ 19‬میلیون و ‪ 200‬هزار‬ ‫تومان رس��یده اس��ت‪ .‬در مورد تیانا و‬ ‫مگان نیز که تولید آنها متوقف اس��ت‪،‬‬ ‫باید به رشد یک میلیون‌ تومانی قیمت‬ ‫اشاره کنیم به طوری که در حال حاضر‬ ‫هر دس��تگاه تیانا ‪ 149‬میلیون تومان و‬ ‫هر دستگاه مگان ‪ 94‬میلیون تومان در‬ ‫بازار معامله می‌شود‪.‬‬ ‫گرانی وارداتی‌ها‬ ‫اما در بازار خودروهای خارجی روند‬ ‫افزایشی را ش��اهد هستیم‪.‬قیمت پرادو‬ ‫‪ 4‬در ک��ه ی��ک خودرو با حج��م موتور‬ ‫باالی ‪ 2500‬سی‌س��ی ب��وده و واردات‬ ‫آن متوقف ش��ده اس��ت‪ ،‬با افزایش ‪15‬‬ ‫میلیون تومان��ی به ‪ 370‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫قیم��ت لندکروز فول‌آپش��ن نیز به‬ ‫‪ 435‬میلیون تومان رسیده است‪.‬یاریس‬ ‫هاچ‌بک نیز با افزایش قیمت دو میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬این روزه��ا ‪ 92‬میلیون تومان‬ ‫معامله می‌شود‪.‬‬ ‫اپتیما هم با افزایش قیمت ‪ 3‬میلیون‬ ‫تومان��ی‪ ،‬به قیم��ت ‪ 148‬میلیون تومان‬ ‫به خریداران عرضه می‌ش��ود‪ .‬قیمت بنز‬ ‫‪ C200‬نیز با رشد ‪ 15‬میلیون تومانی به‬ ‫‪ 280‬میلیون تومان رسیده و بنز ‪E200‬‬ ‫نیز با افزایش قیمت ‪ 30‬میلیون تومانی‪،‬‬ ‫این روزها با قیمت ‪ 370‬میلیون تومان به‬ ‫خریداران عرضه می‌شود‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬

‫‪5‬‬

‫سراتو روی خط سایپا‬

‫مدیرعامــــ��ل گـــ��روه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا با بیان‬ ‫اینکه امسال خط تولید سراتو‬ ‫راه‌اندازی می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬تولید‬ ‫خودروها ب��ا قیمت‌های فعلی‬ ‫زیانده است‪.‬‬ ‫سعید مدنی اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ 91‬و ‪ 92‬تولید محصوالت زیانده بوده‬ ‫و امس��ال نیز در صورت عدم اصالح قیمت‌ها زیان س��نگینی را پیش‌بینی‬ ‫می‌کنی��م‪.‬وی با بیان این‌که درباره قیمت خودرو اظهارنظر نکرده و آن‌را به‬ ‫شورای رقابت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واگذار کرده‌ایم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با ابالغ فرمول جدید قیمت‌گذاری ممکن است افزایش قیمت ناچیزی‬ ‫داش��ته باش��یم‪.‬مدنی در رابطه با فعالیت دالالن و واسطه‌ها در بازار خودرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ظرف دو سال گذشته حجم تولید به دلیل مساعد نبودن فضای‬ ‫کس��ب و کار کاهش یافته و تقاضای انباشته ش��ده در سال جاری خود را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬

‫خودروهای جدید پشت در بازار‬ ‫چندی��ن خ��ودرو جدی��د‬ ‫داخلی در آستانه ورود به بازار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دنا‪ ،‬تیبا هاچ بک‪ ،‬س��اینا‪،‬‬ ‫آریو‪ ،‬سراتو و ساندرو از جمله‬ ‫خودروهای س��واری جدیدی‬ ‫هستند که امسال به تدریج وارد بازار خواهند شد‪.‬ایران‌خودرو عرضه سواری‬ ‫ن آنکه این ش��رکت عرضه‬ ‫دن��ا را تا چند ما‌ه آین��ده آغاز خواهد کرد ضم ‌‬ ‫خودروهای سواری دیگری را نیز در دستور کار دارد‪.‬پارس خودرو نیز افزون‬ ‫بر س��اندرو به دنبال عرضه دو سواری جدید چینی است‪.‬شرکت سایپا نیز‬ ‫امس��ال تیبا هاچ بک و سراتو‪ ،‬س��اینا و آریو را وارد بازار می‌کند‪.‬عرضه این‬ ‫تعداد س��واری جدید به بازار در حالی اس��ت که در س��ال‌های اخیر تنوع‬ ‫خودروهای تولیدی در کشور در حد قابل توجهی کاهش یافته است‪.‬‬

‫راهکار جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌س��ازان‬ ‫ایران گفت‪‌:‬ب��ا کاهش قیمت‬ ‫تمام ش��ده تولید محصوالت‬ ‫می‌ت��وان از افزای��ش قیم��ت‬ ‫خودرو جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫ساسان قربانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫رشد ش��دید قیمت مواد اولیه هزینه‌های تولید خودرو را به شدت افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هم‌اکنون تولید بس��یاری از خودروها زیانده اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از راهکارهای جلوگی��ری از افزایش قیمت خودرو‪،‬‬ ‫کاهش قیمت مواد اولیه دولتی است‪.‬از سوی دیگر دولت می‌تواند با اعطای‬ ‫تسهیالت مناس��ب‪ ،‬نقدینگی الزم برای رشد تیراژ تولید قطعه و خودرو را‬ ‫فراهم کند‪.‬وی افزود‪‌:‬در چند سال اخیر کاهش شدید تولید خودرو و قطعه‬ ‫افزایش هزینه‌های س��ربار و رش��د قیمت تمام شده تولید محصوالت را به‬ ‫دنبال داشته است‪.‬‬

‫ادامه رکود در بازار خودرو‬ ‫با حضور وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صورت گرفت‬

‫بهره برداري از پيش�رفتهترين مركز تس�ت آاليندگي در ايران خودرو‬

‫ب��ا حض��ور وزي��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت پيش��رفته ترين‬ ‫مركز تس��ت آاليندگ��ي خودرو‬ ‫در خاور ميانه ب��ه بهره برداري‬ ‫رسيد‪ .‬‬ ‫محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزير‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همزمان‬ ‫ب��ا بازديد از خط��وط توليد گروه‬ ‫صنعتي ايران خ��ودرو در تهران‪،‬‬ ‫آزمايش��گاه‌هاي تست آاليندگي‬ ‫خودرو براس��اس اس��تانداردهاي‬ ‫يورو ‪ 4‬و يورو ‪ 5‬را نيز افتتاح كرد‪.‬‬ ‫ب��ا نص��ب و راه‌ان��دازي اين‬ ‫تجهيزات جدي��د‪ ،‬گروه صنعتي‬ ‫ايران خودرو به مجموعه کاملي‬ ‫از پيشرفته‌ترين آزمايشگاه‌هاي‬ ‫تس��ت آاليـــــندگ��ي خودرو‬ ‫براس��اس اس��تانداردهاي كامل‬ ‫آاليندگ��ي ي��ورو چه��ار و پنج‬ ‫دس��ت يافت‪.‬با اجراي اين پروژه‬ ‫آزمايش��گاه هاي مركز طراحي‬ ‫و توس��عه پلتفرم اي��ران خودرو‬ ‫امكان انج��ام کليه تس��ت‌هاي‬ ‫آاليندگ��ي و مص��رف س��وخت‬ ‫خودرو تا س��طح استاندارد يورو‬ ‫چهار و پنج را دارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر مجموعه‌اي از‬ ‫بهترين امکانات تست آاليندگي‬ ‫و مص��رف س��وخت در اختي��ار‬ ‫گ��روه صنعتي ايران خودرو قرار‬

‫گرفت��ه اس��ت كه مرکز تس��ت‬ ‫آاليندگ��ي خودرو ب��ا دو واحد‬ ‫آزمايش��گاهي و تس��ت مستقل‬ ‫عالوه ب��ر توانايي انجام تس��ت‬ ‫ن��وع ‪ 6‬اس��تاندارد (در دم��اي‬ ‫‪7‬درج��ه س��انتي‌گراد)‪ ،‬قابليت‬ ‫انجام تست برروي خودرو ديزلي‬ ‫سواري در ايران را دارد‪.‬‬

‫همچنين اي��ن مجموعه تنها‬ ‫مرک��ز تس��ت آاليندگي اس��ت‬ ‫که با در اختيار داش��تن شاس��ي‬ ‫دينامومتر مخصوص دوام‪ ،‬امکان‬ ‫انجام تس��ت نوع پنج اس��تاندارد‬ ‫مرب��وط ب��ه تس��ت دوام قطعات‬ ‫مرتبط با سيستم کاهنده آلودگي‬ ‫بر روي خودروها را درايران فراهم‬

‫آورده است‪.‬‬ ‫پيشرفت و توس��عه در زمينه‬ ‫فن��اوري ان��دازه گي��ري مي��زان‬ ‫آاليندگ��ي خودروه��ا ع�لاوه بر‬ ‫تاثيرگذاري بر كيفيت محصوالت‬ ‫گ��روه صنعتي ايران خ��ودرو‪ ،‬به‬ ‫عن��وان يک��ي از پيش‌نيازه��اي‬ ‫دستيابي به هواي پاک در سطح‬

‫ش��هرهاي مختلف اي��ران مطرح‬ ‫ب��وده و نتاي��ج زيس��ت محيطي‬ ‫ارزش��مند و رقاب��ت پذيري براي‬ ‫محصوالت را به همراه دارد‪.‬‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫عالوه بر افتتاح اين آزمايشگاه‪ ،‬از‬ ‫سالن‌هاي پرس ‪ ،3‬بدنه ‪ ،5‬رنگ‪،2‬‬ ‫موتورس��ازي‪ ،3‬مونتاژ ‪ 4‬و مرکز‬

‫تحقیقات نيز بازديد و از نزديك‬ ‫وضعيت فرآيند توليد محصوالت‬ ‫بزرگ‌تريـــن خــــودروس��ازي‬ ‫خاورميانه را بازديدكرد‪.‬‬ ‫مهندس نعمت زاده سپس در‬ ‫جلس��ه اي مشترك با مديرعامل‬ ‫و ديگ��ر مدي��ران ارش��د گ��روه‬ ‫صنعتی ايران خودرو به بررس��ي‬ ‫مهم­ترين مسائل و مباحث موجود‬ ‫در صنعت خودروسازي پرداخت‪.‬‬ ‫در اي��ن جلس��ه مديرعامل‪ ،‬قائم‬ ‫مق��ام ها و معاونان گروه صنعتي‬ ‫اي��ران خ��ودرو در بخ��ش هاي‬ ‫مختلف نظي��ر تولي��د‪ ،‬كيفيت‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬خدمات پ��س از فروش‪،‬‬ ‫تامين‪ ،‬مالي و ‪ ...‬به ارائه گزارشي‬ ‫از ش��رايط موج��ود و تش��ريح‬ ‫برنامه ه��اي آينده اين ش��ركت‬ ‫پرداختند‪.‬وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نيز با صراحت و دقت نظر به‬ ‫جزیيات هر بخش ورود كرد و نقطه‬ ‫نظرات خود را مطرح و عنوان كرد‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده بر بخ��ش فروش‬ ‫و ح��وزه صادرات تاكيد بيش��تري‬ ‫داش��ت و ب��ه مديران ارش��د گروه‬ ‫صنعتي ايران خ��ودرو گفت‪ :‬براي‬ ‫حضور موفق در بازارهاي بين المللي‬ ‫نياز به توليد محصوالتي داريم كه‬ ‫ويژگي و برتري خاصي نس��بت به‬ ‫توليداترقباداشتهباشند‪.‬‬

‫بالتکلیف��ی قیمت��ی‪ ،‬آغاز‬ ‫فصل امتحان��ات دانش‌آموزان‬ ‫و همچنین نامش��خص بودن‬ ‫آین��ده ن��رخ ارز‪ ،‬رک��ود بازار‬ ‫خودرو را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫از ابتدای سال جاری رکود‬ ‫بازار خودرو آغاز و در یکی دو هفته اخیر تش��دید شده است‪ .‬این وضعیت‬ ‫در حالی است که هنوز تکلیف قیمت خودروهای داخلی مشخص نشده و‬ ‫همین امر بر رکود بازار افزوده است‪.‬‬ ‫یکی از فعاالن بازار خودرو در این زمینه می‌گوید‪ :‬یک روز خبر از افزایش‬ ‫‪ 10‬درصدی قیمت‌ها می‌دهند و روز دیگر این خبر تکذیب می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫شرایط بازار را بالتکلیف کرده است‪.‬پورحسنی با بیان این‌که در این وضعیت‬ ‫فروش��ندگان خودرو به امید افزایش قیمت‌ها از فروش خودداری می‌کنند‪،‬‬ ‫خاطرنشان می‌کند‪ :‬در مقابل برخی خریداران نیز به امید کاهش احتمالی‬ ‫قیمت‌ها خرید خود را به تعویق می‌اندازند‪.‬از آن سو نیز هنوز سمت و سوی‬ ‫نرخ ارز در س��ال جاری مشخص نشده و همین موضوع آینده قیمت‌ها در‬ ‫بازار خودرو را نیز نامعلوم ساخته است‪.‬‬

‫نارضایتی مردم از لیزینگیها‬ ‫مدیرعام��ل یک ش��رکت‬ ‫لیزین��گ خ��ودرو نس��بت به‬ ‫س��وء اس��تفاده لیزینگ‌های‬ ‫غیررسمی هشدار داد‪.‬‬ ‫س��یدحمید رضا حسینی‬ ‫با اش��اره به ایج��اد قارچ‌گونه‬ ‫ف این شرکت‌ها سوء‬ ‫ش��رکت‌های لیزینگ نامعتبر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تنها هد ‌‬ ‫اس��تفاده از فرصت‌ه��ای پیش آمده برای کس��ب درآمدهای نامش��روع از‬ ‫متقاضیان خرید اقس��اطی خودرو است‪.‬عملکرد این گونه شرکت‌ها اعتبار‬ ‫واحد‌های معتبر را دچار خدشه می‌کند و به مرور زمان بی‌اعتمادی نسبت‬ ‫به این صنف به وجود می‌آورد‪.‬حس��ینی تصریح کرد‪ :‬از دیگر مشکالتی که‬ ‫ش��رکت‌های لیزینگی معتبر با آن درگیرند‪ ،‬عدم تأمین خودروهای داخلی‬ ‫توس��ط کارخانه‌های تولید داخل اس��ت‪.‬بدقولی کارخانه‌های خودروس��از‬ ‫داخلی در تحویل به موقع س��بدهای خرید یکی از مهمترین عوامل گالیه‬ ‫مشتریان شرکت‌های لیزینگ است‪ .‬بالتکلیفی قیمتی‪ ،‬آغاز فصل امتحانات‬ ‫دانش‌آموزان و همچنین نامشخص بودن آینده نرخ ارز رکود بازار خودرو را‬ ‫تشدید کرده است‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫انرژی ‪ -‬عمران‬

‫سال اول شماره ‪ 23‬دو شنبه ‪ 19‬خرداد ‪1393‬‬ ‫«بیزین��س الی��ن» گـــــ��زارش داد‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های نفتی علیه‬ ‫ایران را برای ‪ 6‬م��اه آینده به تعویق انداخته‬ ‫اس��ت‪.‬جو کارنی‪ ،‬سخنگوی کاخ سفید اعالم‬ ‫کرد‪ :‬زمانی که ش��رایط بازار نش��ان می‌دهد‬

‫آمریکا تشدید تحریم‌ نفت را‬ ‫به تعویق انداخت‬ ‫مسکن‬

‫اعالم نرخ کارمزد بنگاه ‌های مسکن‬ ‫ب��ر اس��اس دس��تورالعمل‬ ‫اتحادی��ه مش��اوران ام�لاک‪،‬‬ ‫بنگاه‌ه��ای مس��کن ب��رای‬ ‫قرارداده��ای ت��ا ‪ 30‬میلی��ون‬ ‫تومان‪ ،‬مبل��غ ‪ 150‬هزارتومان‬ ‫دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه امالک تهران با اعالم این خبر افزود‪ :‬قراردادهای از ‪ 30‬تا‬ ‫‪ 50‬میلیون تومان‪ ،‬معادل ‪ 75‬صدم درصد گرفته می‌ش��ود و از‪ 50‬تا ‪100‬‬ ‫میلیون تومان نیم درصد اس��ت‪.‬اما معامله‌های صدمیلیون تومانی؛ ‪ 550‬هزار‬ ‫تومان حق کمیسیون دارد که خریدار و فروشنده با هم پرداخت می کنند‪.‬در‬ ‫معامالت بیش از ‪ 100‬میلیون تومان هم ‪ 25‬صدم درصد یعنی برای هر صد‬ ‫میلیون تومان ‪ 250‬هزارتومان دریافت می‌شود‪.‬حسام عقبایی افزود ‪ :‬مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده از حق کمیس��یون گرفته می‌ش��ود و معادل ‪ 8‬درصد اس��ت‬ ‫که مالک و مس��تاجر یا خریدار و فروشنده به صورت مشترک آن را پرداخت‬ ‫می کنند‪.‬وی گفت‪ :‬معامالت مسکن افزایش یافته اما قیمت‌ها همچنان ثابت‬ ‫است و با توجه به اینکه اجاره‌بها تابع افزایش قیمت است‪ ،‬نباید افزایش یابد‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود در کالنشهر تهران اجاره بها زیر ‪15‬درصد و در شهرهای‬ ‫کوچک زیر ‪ 10‬درصد افزایش یابد‪ .‬وی از مستاجران خواست در بنگاه هایی‬ ‫قرارداد ببندند که کد رهگیری دارند‪.‬‬

‫افزایش شاخص قیمت مسکن‬ ‫بر اس��اس گ��زارش جدید‬ ‫مرک��ز آم��ار‪ ،‬ش��اخص قیمت‬ ‫مسکن در مناطق شهری کشور‬ ‫در اردیبهشت ‪ 93‬نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال گذشته بیش از‪22‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫گزارش مرکز آمار از افزایش قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در یک‬ ‫سال اخیر در حالی است که مسئوالن بخش مسکن بارها از کاهش قیمت ها‬ ‫در این مدت خبر داده بودند‪ .‬افزایش ‪ 22‬درصدی قیمت مسکن در یک سال‬ ‫اخیر در حالی است که اظهارات برخی مسئوالن از ثبات و حتی کاهش قیمت‬ ‫مسکن حکایت داش��ت‪.‬از چند ماه پیش که وام خرید مسکن افزایش یافت‪،‬‬ ‫برخی کارشناس��ان هش��دار داده بودند که این اقدام می تواند سبب تحریک‬ ‫تقاضا و سپس افزایش قیمت مسکن شود حال به نظر می رسد پیش بینی‬ ‫کارشناسان در حال تحقق است‪.‬‬

‫ذخایر کافی نفت به حدی اس��ت که می‌توان‬ ‫از می��زان خرید نفت ایران کاس��ت بنابراین‬ ‫آمریکا تصمیم گرفت��ه تالش‌ها برای کاهش‬ ‫بیشتر خرید نفت از ایران را برای ‪ 6‬ماه آینده‬ ‫متوقف کند‪.‬به گفته وی این تصمیم بر اساس‬

‫طرح مشترک کشورهای ‪ 5+1‬و ایران انجام‬ ‫شده اس��ت‪.‬به گفته کارنی ایران در ازای این‬ ‫تصمیم و کاهش اقدامات محدود کننده دیگر‬ ‫متعهد شده است که گام‌هایی برای پیشرفت‬ ‫در برنامه‌های هسته‌ای بردارد‪.‬‬

‫تجرب�ه کش�ورها در زمین�ه مدیریت درآمدهای طالی س�یاه‬

‫راهکارمدیریت قلک نفتی‬

‫ض��رورت مدیریت درآمده��ای نفتی به‬ ‫ویژه با توجه به نوسانات غیرقابل پیش بینی‬ ‫و گاهی هم ش��دید درقیمت نفت آش��کار‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمان افزایش قیم��ت بین المللی‬ ‫نف��ت ‪ ،‬درآمدهای حجیم و ب��ادآورده‪ ،‬وارد‬ ‫اقتصاد کشورها می شود و از سوی دیگر‪ ،‬بروز‬ ‫تکان��ه های منف��ی موجب کاهش ش��دید‬ ‫درآمده��ای ارزی م��ی گ��ردد‪ .‬در می��ان‬ ‫کش��ورهای نفت خیز‪ ،‬نخستین کشوری که‬ ‫در این زمینه اقدام عملی انجام داده اس��ت‪،‬‬ ‫کویت می باش��د‪ ،‬که در ده��ه ‪ 60‬میالدی‬ ‫صندوقی به جهت ذخی��ره مازاد درآمدهای‬ ‫نفتی ایجاد کرد ‪.‬‬ ‫از آن زمان تا به امروز کشورهای مختلفی‬ ‫اقدام به تأس��یس چنین صندوق هایی کرده‬ ‫ان��د که موفق ترین تجرب��ه ها در این زمینه‬ ‫مربوط ب��ه کویت‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬آلبرتا‪ ،‬آالس��کا و‬ ‫نروژ اس��ت که در این گزارش موفقیت های‬ ‫دو کشور نخست بررسی می شود‪.‬‬ ‫در نظری��ات اقتصادی س��ه نوع صندوق‬ ‫تحت عن��وان ‪ -1‬صن��دوق تثبی��ت کننده‬ ‫‪ -2‬ذخی��ره پ��س ان��داز ‪ -3‬صن��دوق های‬ ‫مج��ازی (تأمین مالی ) مطرح اس��ت ‪ .‬انواع‬ ‫صن��دوق اگرچ��ه به لحاظ کل��ی یک هدف‬ ‫مش��ترک را دنب��ال م��ی نماید‪ ،‬ام��ا از نظر‬ ‫اجرای��ی و رابط��ه ب��ا بودجه دول��ت و نحوه‬ ‫مدیری��ت با یکدیگرمتفاوتن��د‪ .‬انواع مختلف‬ ‫این صندوق ها در کشورهای مختلف تجارب‬ ‫موفقی داشته اند و توانسته اند اهداف اصلی‬ ‫خود را برآورده سازند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب نوع صن��دوق به خودی‬ ‫خ��ود نم��ی تواند عام��ل موفقیت ی��ا عدم‬ ‫موفقیت ای��ن نهاد در مدیری��ت درآمدهای‬

‫نفتی باشد‪.‬‬ ‫کویت‬ ‫این کش��ور‪ ،‬پیش��رو در تش��کیل چنین‬ ‫نهادهای��ی از دو نوع صندوق بهره مند ش��د‬ ‫وصندوق دیگ��ری نیز با عن��وان « صندوق‬ ‫ذخیره عمومی » تأسیس کرد‪.‬‬ ‫صندوق ذخی��ره عمومی ی��ک صندوق‬ ‫تثبی��ت کننده اس��ت که با ه��دف تثبیت‬ ‫درآمدهای نفتی ش��کل گرفت ‪ .‬هدف اصلی‬ ‫از ایجاد این صندوق ایجاد گزینه جایگزینی‬ ‫به ج��ای درآمده��ای نفتی هن��گام کاهش‬ ‫ی��ا از بین رفتن ای��ن درآمدها بود ‪ .‬صندوق‬ ‫ذخیره نس��ل های آینده ه��م یک صندوق‬ ‫پس اندازکننده اس��ت که به منظور حفظ و‬ ‫نگه��داری این ثروت برای نس��ل های آینده‬ ‫به صورت یک جریان درآمدی ایجاد ش��ده‬ ‫است‪ .‬منابع صندوق ذخیره عمومی حاصل از‬ ‫مازاد بودجه دولت بوده که در زمان افزایش‬ ‫درآمده��ای دول��ت اکثرا ً ناش��ی از افزایش‬ ‫قیمت ها و درآمدهای نفتی است که به این‬ ‫صندوق واریز می شود ‪ .‬در رابطه با صندوق‬ ‫پس انداز نس��ل های آین��ده‪ ،‬موجودی این‬ ‫صندوق ش��امل ‪ 50‬درصد از منابع صندوق‬ ‫ذخایرعمومی تا آن زمان به عالوه ‪10‬درصد‬ ‫از کل درآمده��ای دولت اع��م از درآمدهای‬ ‫نفت��ی و غیرنفت��ی مس��تقل از تغیی��رات‬ ‫بودجه ای اس��ت‪ ،‬که البته با توجه به هدف‬ ‫تشکیل این صندوق که بیشتر با حفظ ارزش‬ ‫این دارایی از طریق س��رمایه گذاری ارتباط‬ ‫دارد‪ ،‬درآمد حاصل از این سرمایه گذاری نیز‬ ‫بدان اضافه می شود‪.‬‬ ‫ای��ن صندوق ها از طریق یک ش��خصیت‬ ‫حقوقی مس��تقل اداره می ش��ود‪.‬هیات مدیره‬

‫این مجموعه‪ ،‬مسئولیت اداره آن را برعهده دارد‬ ‫که متشکل از وزیر نفت‪ ،‬رئیس بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مع��اون وزی��ر دارایی و پنج نف��ر از افراد خبره‬ ‫در این امر می باش��د ؛ س��ه نفر از این پنج نفر‬ ‫نباید هیچ سمت دولتی دیگری داشته باشند‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اصلی این گروه عالوه بر مدیریت‬ ‫مجموعه‪ ،‬تعیین سیاست های کلی مرجع و نیز‬ ‫تعیین بودجه ساالنه و نظارت بر مسائل مربوط‬ ‫به حسابداری صندوق است‪.‬‬

‫ونزوئال‬ ‫صن��دوق س��رمایه گ��ذاری و تثبی��ت‬ ‫اقتصادی ونزوئال در س��ال ‪ 1998‬تأس��یس‬ ‫شد‪ .‬این صندوق به دنبال وقوع بحران مالی‬ ‫آس��یا در سال ‪1997‬و کاهش قیمت نفت‪ ،‬و‬ ‫بر اس��اس پیشنهاد صندوق بین المللی پول‬ ‫ایجاد شد‪.‬این صندوق‪ ،‬تثبیت کوتاه مدت را‬ ‫هدف قرار داده اس��ت و یک صندوق تثبیت‬ ‫کننده به حساب می آید ‪.‬‬ ‫س��ازوکار صن��دوق بدی��ن گونه اس��ت‬ ‫که در زم��ان افزایش درآمد نفتی‪ ،‬بخش��ی‬ ‫ازدرآمدهای ارزی نفت پس انداز می ش��ود‬ ‫تا در زم��ان کاهش درآمده��ا مورد مصرف‬ ‫قرار گیرد‪ .‬ازاین ذخایر برای جبران کس��ری‬ ‫بودجه جاری دولت در زمان افت قیمت نفت‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫نحوه تأمین منابع و مصارف‬ ‫واریز و برداشت منابع از صندوق بر اساس‬ ‫قیمت مرجــــــع نفت انجام می ش��ود ‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس چنانچه قیمت نف��ت و به تبع آن‬ ‫درآمده��ای ارزی نفت باالتر ازس��طوح مرجع‬ ‫باش��د‪ ،‬منابع مازاد به صندوق واریز می شوند ‪.‬‬ ‫چنانچه قیمت نفت به زیر قیمت مرجع تقلیل‬

‫یابد‪ ،‬کسری بودجه دولت‬ ‫از محل منابع صندوق‬ ‫تأمین می شود‪ .‬قیمت‬ ‫مرجع برای هربش��که‬ ‫نفت خ��ام بر اس��اس‬ ‫میانگین متحرک درآمد‬ ‫نفتی ‪ 5‬س��ال گذشته به‬ ‫دس��ت می آید ‪ .‬درصورتی‬ ‫که ذخیره صندوق به باالتر از‬ ‫‪ 80‬درصد درآمد پیش بینی شده‬ ‫برس��د‪ ،‬می توان ازموجودی صندوق‬ ‫ب��رای پرداخ��ت بدهی ه��ای‬ ‫دول��ت نیز اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫همــــچنی��ن ب��رای‬ ‫مـــــــحا فظ��ت‬ ‫ازصنــــ��دوق‪،‬‬ ‫بــــــراســاس‬ ‫تمـــهیــدات‬ ‫قانونـی تکلیف‬ ‫ش��ـده اس��ت‬ ‫که مـوجودی‬ ‫صنــ��دوق در‬ ‫هیچ س��الی به‬ ‫سطح پایین تر از‬ ‫یک ســوم موجودی‬ ‫ســال قبل تقلیل نیابد‪.‬‬ ‫برداش��ت از صن��دوق‬ ‫نی��ز مربوط به زمانی اس��ت که‬ ‫درآمدها از شاخص مشخص شده کمتر‬ ‫باشد‪ ،‬اما درعمل پس از تصویب پارلمان و پس‬ ‫از احراز پاره ای از ش��رایط‪ ،‬برداشت از صندوق‬ ‫مجازشناخته شود‪ .‬همچنین وجوه این صندوق‬ ‫در بازارهای خارجی سرمایه گذاری می شود‪.‬‬

‫آخرین ردهبندی قیمت سوخت در جهان‬ ‫بلومبرگ طی گزارش��ی در آستانه آغاز فصل‬ ‫پرمصرف تابس��تان که س��فرهای جاده‌ای رونق‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬به بررسی متوسط قیمت بنزین در ‪60‬‬ ‫کشور جهان پرداخته است‪.‬‬ ‫بلومبرگ برای استخراج این رده بندی قیمت‬ ‫بنزین و درآمد سرانه را مالک قرارداده و کشورها‬

‫را براس��اس می��زان درصد اختص��اص درآمد به‬ ‫بنزین رده بندی کرده اس��ت‪.‬بر این اساس‪ ،‬نروژ‬ ‫با در اختیار داش��تن رتبه دوم بیش��ترین سطح‬ ‫درآم��دی در جهان‪ ،‬باالتری��ن قیمت بنزین را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬آمریکا‪ ،‬کشوری که در‬ ‫مقام مصرف بنزین‪ ،‬هیچ کش��وری توان رقابت با‬

‫کشورهای ارزان‬ ‫ونزوئال‬ ‫عربستان‬ ‫کویت‬ ‫مصر‬ ‫ایران‬

‫قیمت هر گالن به دالر‬ ‫‪ 0.04‬دالر‬ ‫‪ 0.45‬دالر‬ ‫‪ 0.81‬دالر‬ ‫‪ 1.01‬دالر‬ ‫‪ 1.52‬دالر‬

‫درصد از درآمد‬ ‫‪ 0.05‬درصد‬ ‫‪ 0.42‬درصد‬ ‫‪ 0.53‬درصد‬ ‫‪ 0.72‬درصد‬ ‫‪ 2.40‬درصد‬

‫کشورهای گران‬ ‫نروژ‬ ‫هلند‬ ‫ایتالیا‬ ‫دانمارک‬ ‫یونان‬

‫قیمت هر گالن به دالر‬ ‫‪ 9.79‬دالر‬ ‫‪ 9.45‬دالر‬ ‫‪ 9.34‬دالر‬ ‫‪ 9.14‬دالر‬ ‫‪ 8.81‬دالر‬

‫درصد از درآمد‬ ‫‪ 0.86‬درصد‬ ‫‪ 1.69‬درصد‬ ‫‪ 1.57‬درصد‬ ‫‪ 1.49‬درصد‬ ‫‪ 4.54‬درصد‬

‫پایین‌تر آمدن قیمت خانه از نرخ تورم‬ ‫قیمت مسکن افزایش نداشته‬ ‫و روند بازار با شیب مالیمی پیش‬ ‫می‌رود و تغییرات قیمتی همراه و‬ ‫همگام با تورم اس��ت تا جایی که‬ ‫در بعضی مواقع از میزان تورم هم‬ ‫پایین‌تر شده است‪.‬‬ ‫کیوان ش��ادمان‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫مس��کن اظهار کرد‪ :‬بازار مس��کن‬ ‫تناسب زیادی با تصمیم‌گیری‌های‬ ‫کالن دولت��ی دارد؛ به طوری که‬ ‫اگ��ر قیمت‌ه��ا در س��طح کالن‬ ‫اقتصادی با تغییرات مواجه نشود‬ ‫در بازار مسکن نیز قیمت‌ها تغییر‬ ‫آنچنانی نخواهد داشت و همگام با‬ ‫شیب تورم پیش می‌رود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این‌که به هیچ‬ ‫عنوان از جهش قیمتی س��ابق در‬ ‫بازار خبری نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تغییرات قیمت��ی همراه و همگام‬ ‫ب��ا تورم پی��ش می‌رود ت��ا جایی‬ ‫ک��ه در بعض��ی مواق��ع از میزان‬

‫تورم هم پایین‌تر اس��ت‪.‬از این رو‬ ‫خری��داران می‌توانند ب��ا حوصله‬ ‫بیش��تر به دنبال ملک مورد نظر‬ ‫خود با ساخت مناسب‌تر باشند تا‬ ‫بتوانند بیشترین بهر ‌ه را ببرند‪.‬اگر‬ ‫تغیی��رات در قوانین مخصوصا در‬ ‫شهرداری‌ها ایجاد نشود همچنان‬ ‫در ی��ک ب��ازار آرام پیش خواهیم‬ ‫رفت و حد متعادل از داد و س��تد‬ ‫در آن وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬زمانی‬ ‫که بازار متشنج می‌شود سازنده‌ها‬ ‫فق��ط درص��دد این هس��تند که‬ ‫ساختمان‌های خود را زودتر تمام‬ ‫کنند ‪.‬‬

‫آن را ن��دارد از این لحاظ در رتبه ‪ 51‬قرار گرفته‬ ‫است‪.‬براساس این رده بندی ارزان‌ترین بنزین را‬ ‫ونزوئ�لا عرضه می‌کند‪ .‬قیمت هر گالن بنزین در‬ ‫این کش��ور ‪ 0.04‬دالر اس��ت‪ .‬پس از این کشور‬ ‫عربس��تان و کویت ارزان‌ترین قیم��ت بنزین در‬ ‫جهان را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬

‫احتمال اجرای طرح کارت به کارت بنزین‬

‫یک مقام مس��ئول در ش��رکت‬ ‫ملی پخ��ش فرآورده‌ه��ای نفتی با‬ ‫تاکید بر اینکه ام��کان اجرای طرح‬ ‫«کارت به کارت» سهمیه‌های بنزین‬ ‫در ص��ورت توصیه وزارت نفت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬از امضای تفاهم نامه‌ای با ونزوئال‬ ‫به منظور ص��ادرات خدمات فنی و‬ ‫مهندسیسامانههوشمندسوختبه‬ ‫این کشور آمریکای جنوبی خبر داد‪.‬‬ ‫سید محسن روحانی گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط فعلی در سامانه هوشمند‬ ‫سوخت قابلیت اجرای طرح "کارت‬ ‫به کارت" سهمیه‌های بنزین وجود‬ ‫ندارد‪.‬مدیر سامانه هوشمند سوخت‬ ‫ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده‌های‬

‫نفت��ی ایران با تاکید ب��ر اینکه اگر‬ ‫اجرای چنین طرحی توصیه شود‪،‬‬ ‫ام��کان برنامه ریزی ب��رای اجرای‬ ‫آن وج��ود دارد‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫سامانه هوش��مند سوخت کشور از‬ ‫قابلی��ت های مختلف��ی برخوردار‬ ‫بوده و ب��ا انجام برنامه نویس��ی‌ها‬ ‫می ت��وان بر قابلیت ه��ای فنی و‬ ‫عملیاتی آن اضاف��ه کرد‪.‬این مقام‬ ‫مس��ئول همچنی��ن در خصوص‬ ‫درخواست چندین کشور آمریکای‬ ‫جنوب��ی همچون برزی��ل و ونزوئال‬ ‫برای دریافت خدمات مشابه سامانه‬ ‫هوشمند سوخت در ایران به منظور‬ ‫مدیری��ت مصرف س��وخت در این‬ ‫کشورها‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تاکنون در‬ ‫ایران مذاکرات مختلفی با کشورهای‬ ‫مختل��ف جهان ب��رای ص��ادرات‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی سامانه‬ ‫مش��ابه سامانه هوش��مند سوخت‬ ‫انجام گرفته است‪.‬‬


‫سال اول شماره ‪ 23‬دو شنبه ‪ 19‬خرداد ‪1393‬‬

‫درحالی که پوتین با س��فر اخیر خود‬ ‫به پکن و انعقاد توافقاتی با مقامات چینی‬ ‫ضربات��ی را بر جای��گاه جهان��ی دالر وارد‬ ‫آورده است کارشناس��ان راه اندازی بورس‬ ‫ان��رژی غیر دالری روس��یه در ماه ژوئن را‬

‫ ‬ ‫روسیه‬ ‫ضربات پی در پی‬ ‫به دالر آمریکا‬

‫ضربه دیگری بر پ��ول ملی آمریکا ارزیابی‬ ‫می کنند‪.‬پایگاه خبری اس سی جی نیوز‬ ‫طی گزارشی نوش��ت‪ :‬والدیمیر پوتین در‬ ‫طول سفر دو روزه خود به شانگهای چین‪،‬‬ ‫گام دیگری برای از بین بردن سلطه پولی‬

‫بین الملل‬

‫دالر برداش��ت؛ چرا ک��ه دومین نهاد مالی‬ ‫بزرگ روسیه یعنی بانک وی تی بی با بانک‬ ‫چین پیمانی را امضاء کردند تا دالر را کنار‬ ‫گذاشته و پرداخت ها به یکدیگر را بر اساس‬ ‫ارزهای داخلی انجام دهند‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬ ‫استراتژی اقتصادی سنگاپور در جنوب شرق‌ آسیا‪ ،‬با‬ ‫ی بیش از پنج میلیون نفر‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫جمعی��ت اندک ‌‬ ‫ناچیز و دسترس��ی محدود به آب های شیرین‪ ،‬همواره‬ ‫مورد توجه اقتصاد دانان بوده اس��ت‪ .‬کمتر کشوری در‬ ‫دنیا طی تنها ‪ ۵۰‬س��ال تغییرى پانزده برابری در درآمد‬ ‫س��رانه (در مقایسه با حدود س�� ‌ه برابر در ایالت متحده‬ ‫و انگلیس) داش��ته اس��ت‪ .‬امید به زندگی‌ در س��نگاپور‬ ‫نزدیک به ‪ ۸۲‬س��ال اس��ت که این رقم ‪ ۳‬س��ال بیشتر‬ ‫از آمریکا و کانادا اس��ت‪ .‬نرخ مرگ و میر در این کشور‬ ‫کمت��ر از میانگی��ن آمریکای ش��مالی و اروپاس��ت‪ .‬به‬ ‫عالوه شاخص‌ آموزش��ی نیز در این کشور کوچک قابل‬ ‫مقایسه با کشورهای صنعتی است‪ .‬ولی‌ آیا سیاست‌های‬ ‫اقتصادی عامل موفقیت این کش��ور از زمان اس��تقالل‬ ‫سنگاپور از بریتانیا است یا سیاست هاى اجتماعى نقش‬ ‫مهمتری در پیشرفت این کشور داشته اند؟‬ ‫محوریت با اقتصاد بازار آزاد‬ ‫بنیانگذاران سنگاپور ‪ ،‬که در سال ‪ ۱۹۶۳‬از بریتانیا‬ ‫جدا ش��د‪ ،‬س��نگ بنای این کش��ور را بر مبنای اقتصاد‬ ‫بازار آزاد بنا نهادند‪ .‬امروزه س��نگاپور دومین کش��وری‬ ‫اس��ت که اقتص��ادی آزاد دارد و ش��فافیت اقتصادی در‬ ‫این کشور در سطح بسیار باالیی نمایان است ‪ .‬بر مبنای‬ ‫شاخص‌های تجارت جهانی‌‪ ،‬سنگاپور چهاردهمین صادر‬

‫سنگاپور مدلی برای پیشرفت‬

‫کش�وری با درآمد سرانه‬ ‫‪ 3‬برابر آمریکا و انگلیس‬ ‫کننده بزرگ و پانزدهمین وارد کننده در دنیاس��ت‪ .‬این‬ ‫کش��ور کوچک با بهره گیری از بنادر توسعه یافته خود‬ ‫باالتری��ن نرخ تجارت خارجی‌ نس��بت به تولید ناخالص‬ ‫داخلی‌ در دنیا را داراست طوری که این نسبت در حال‬ ‫حاضر ‪ ۳۹۰‬درصد (در مقایس��ه با ‪ ۳۱‬درصد در ایاالت‬ ‫متحده ) است‪.‬‬ ‫راه اندازی "صندوق آینده نگر”‬ ‫بس��یاری از اقتص��اد دان��ان معتقدن��د عوامل��ى‬ ‫مانند توس��عه س��ازمانی‪-‬دولتی‪ ،‬س��اختار ژئوپولتیکی‪،‬‬ ‫تش��ویق به پس انداز و س��رما‌یه گذاری توس��ط دولت‬ ‫ی چیزی‬ ‫(نرخ پس انداز نس��بت به تولید ناخالص داخل ‌‬ ‫تقریبا ‪ ۵۰‬درصد است در حالی‌ که این نرخ در کشوری‬ ‫مانن��د ژاپن ‪ ۱۹‬درصد و در ایالت متحده نزدیک به ‪۱۱‬‬ ‫درصد است)‪ ،‬و سرما‌یه گذاری در بخش صنعت و بنادر‬ ‫ی در پیشرفت این کشور داشته‬ ‫در سنگاپور نقشى اساس ‌‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی‌ که برخی‌ دیگر از اقتص��اد دانان مانند‬ ‫جوسف استیگلیتز‪ ،‬استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده‬ ‫جایزه نوبل اقتصاد در س��ال ‪ ،۲۰۰۱‬توس��عه این کشور‬ ‫را مرهون سیاس��ت‌های س��نگاپور در کاه��ش نابرابری‬

‫اقتصادى می‌دانند‪ .‬استیگلیتز معتقد است نظام مالیاتی‬ ‫و راه ان��دازی “صن��دوق آینده نگر” تاثیری چش��مگیر‬ ‫در توزی��ع عادالنه درآمد و ب��ه تبع آن جهش اقتصادی‬ ‫س��نگاپور داشته اس��ت‪ .‬طبق قوانین‪ ٣٦ ،‬درصد درآمد‬ ‫اف��راد ج��وان در صندوقى ذخیره مى ش��ود تا بعدها به‬ ‫عنوان منبعى براى پرداخت هزینه هاى بیمه س�لامت‪،‬‬ ‫مس��کن و بیکارى باش��د‪ .‬نابرابرى اقتص��ادى منتهى به‬ ‫نابرابرى در توزیع قدرت مى شود و جامعه اى که در آن‬ ‫توزیع ثروت عادالنه تر است‪ ،‬شهروندان قدرت بیشترى‬ ‫داش��ته و رانت خوارى که یکى از بازدارنده هاى توسعه‬ ‫اقتصادى است رواج کمترى دارد‪.‬‬ ‫نظام آموزشی همگانی و کارآمد‬ ‫ش��اید یک��ى از مهمترین عوامل دخیل در توس��عه‬ ‫اقتصادى س��نگاپور طى چهل س��ال اخیر نظام آموزش‬ ‫همگانى و کارآمد این کش��ور اس��ت‪ .‬دسترسى همگانى‬ ‫ب��ه آموزش عالوه بر تالش براى ایج��اد جامعه اى برابر‬ ‫(ایجاد فرصت هاى یکس��ان براى قش��ر ج��وان)‪ ،‬مولد‬ ‫نیروى کار متخصص یک جامعه نیز مى باشد‪ .‬طى چهل‬ ‫سال اخیر‪ ،‬نظام آموزشى سنگاپور از سطحى معادل‬

‫سایر کشورهاى در حال توسعه به سطح کشورهاى‬ ‫توس��عه یافته ارتقا پیدا کرده اس��ت‪ .‬این بهبود کیفیت‬ ‫طى س��ه مرحله از س��ال ‪ ١٩٥٩‬صورت گرفته است که‬ ‫طى مرحله اول‪ ،‬نخس��ت وزیر آن زمان نظام آموزش��ى‬ ‫ملى این کش��ور را بنا نهاد‪ .‬در طول این دوره مدارس��ى‬ ‫که منحصر به قش��رهاى قومى نژادى مختلف بودند‪ ،‬به‬ ‫نظام واحدى ملحق شدند که در کنار زبان اصلى کشور‪،‬‬ ‫دروس را ب��ه زبان انگلیس��ى نیز فرا م��ی گرفتند ‪ .‬طى‬ ‫مرحل��ه دوم اصالحات‪ ،‬نظام آموزش��ى جدیدى معرفى‬ ‫ش��د که تمرکز بیش��ترى روى تاس��یس مدارس فنى و‬ ‫حرف��ه اى و تربیت نیروى متخصص براى کش��ورى که‬ ‫از کمب��ود ای��ن نیرو رن��ج مى برد داش��ت‪ .‬طى مرحله‬ ‫س��وم این دگردیس��ى آموزشى‪ ،‬تمرکز بیش��تر بر روى‬ ‫مؤسسات آموزش عالى و بهبود کیفیت دانشگاه ها بود‪.‬‬ ‫این تغییر با تش��ویق دانشجویان خارجى به تحصیل در‬ ‫دانش��گاه هاى سنگاپور‪ ،‬ارتباط بیشتر دانشگاه هاى این‬ ‫کشور با دانش��گاه هاى سایر کشورها‪ ،‬و سرمایه گذارى‬ ‫بیش��تر در مراکز تحقیقاتى ص��ورت گرفت‪ .‬طى همین‬ ‫دوره ای��ده های��ى نظیر تفکر خ�لاق و تدریس کمتر ‪-‬‬ ‫یادگیرى بیش��تر در سطح مدارس اجرا شد‪ .‬در مجموع‬ ‫این تغییرات کمک ش��ایانى به توسعه منابع انسانى در‬ ‫س��نگاپور و تأمین نیروى کار متخصص براى به حرکت‬ ‫در آوردن چرخ هاى صنعت در این کشور کرد‪.‬‬ ‫تاثیر سرمایه گذاری خارجی در صنعت‬ ‫نم��ى ت��وان ب��ا قطعی��ت گف��ت کدام ی��ک از‬ ‫سیاست هاى اقتصادى و اجتماعى در سنگاپور بیشترین‬ ‫تأثیر را در پیش��رفت این کش��ور داشته است یا این که‬ ‫آیا این سیاس��ت گذارى ها در سایر کشورها قابل پیاده‬ ‫کردن هس��تند یا نه؟ ولى در نقش مجریان این کش��ور‬ ‫در کس��ب موفقیت ها شکى نیست‪ .‬موفقیتى که بخش‬ ‫مهمى از آن ناشى از سیاست هاى موفق آموزشى همراه‬ ‫با س��رمایه گذارى داخلى و خارج��ى در بخش صنعت‬ ‫بوده اس��ت که همراه با مدیریت موف��ق عرضه و تقاضا‬ ‫در بازار کار نرخ بیکارى ‪ ٢‬درصدى کنونى (در مقایس��ه‬ ‫با ‪ ٢٥‬درصد هنگام اس��تقالل این کش��ور) و شکوفایى‬ ‫اقتصادى این کشور را به ارمغان آورده است‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫سهم اقتصاد انگلیس از مواد مخدر و فحشا‬

‫م��واد مخدر و فحش��ا بالغ‬ ‫بر ‪ 10‬میلی��ارد پوند از اقتصاد‬ ‫س��االنه انگلیس را تش��کیل‬ ‫می دهند و در آمارهای رسمی‬ ‫این کش��ور نیز محاس��به می‬ ‫شوند‪.‬به گزارش سی ان ان‪ ،‬بر‬ ‫اساس اعالم دفتر آمار دولتی انگلیس‪ ،‬طی سال گذشته فعالیت های مرتبط‬ ‫با فحش��ا و مواد مخدر بالغ بر ‪ 10‬میلیارد پوند‪ ،‬معادل ‪ 16.7‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫ب��ه تولید ناخالص داخلی انگلیس افزوده اس��ت‪.‬دولت انگلیس اعالم کرده‬ ‫است که سهم مواد مخدر و فحشا را در آمارهای رسمی تولید ناخالص خود‬ ‫محاسبه می کند‪ .‬در حال حاضر مواد مخدر و فحشا در برخی از کشورهای‬ ‫اروپایی مانند هلند آزاد و قانونی است و دولت آلمان نیز آمار مربوط به این‬ ‫فعالیت ها را در آمارهای رسمی خود لحاظ می کند‪.‬‬

‫پدرخوانده قرص اکس درگذشت‬ ‫الکس��اندر ساش��ا تئودور‬ ‫شولگین‪ ،‬سازنده بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫داروی روانگردان و احیاکننده‬ ‫«قرص ا ِکس»‪ ،‬دوازدهم خرداد‬ ‫ماه‪ ،‬در سن ‪ ۸۸‬سالگی در اثر‬ ‫ابتال به سرطان کبد درگذشت‪.‬‬ ‫به نوش��ته روزنامه ایندیپندنت‪ ،‬شولگین در زمان حیات خود بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫نوع داروی روانگردان را ساخته و آزمایش کرده بود‪.‬وی در سال ‪ ۱۹۷۶‬پس‬ ‫از ابداع روش جدیدی برای س��اخت «ام دی ام ا ِی» ‪ -‬خالص‌ترین ترکیب‬ ‫اکس��تازی ‪ )Ecstasy( -‬شهرتی جهانی یافت و به «پدرخوانده اکستازی»‬ ‫معروف ش��د‪.‬پدرخوانده ا ِکس پس از ترک کار خود در داروسازی « ُدو»‪ ،‬در‬ ‫منزل ش��خصی‌اش در برکلی کالیفرنیا یک آزمایشگاه خصوصی راه‌‌اندازی‬ ‫کرد و س��ال‌ها در همان‌جا با جدیت تمام کار می‌کرد‪ .‬ساالنه تعداد زیادی‬ ‫از جوان��ان جهان بر اثر اس��تفاده از قرص های روان گ��ردان جان خود را از‬ ‫دست می دهند‪.‬‬

‫داعش از سوریه رانده از عراق مانده‬

‫در پ��ی پیروزی اس��د در‬ ‫انتخاب��ات س��وریه و موفقیت‬ ‫ارت��ش س��وریه در شکس��ت‬ ‫مخالف��ان ‪ ،‬گروه تروریس��تی‬ ‫داعش تالش دارد فعالیت های‬ ‫خود را به داخل عراق بکشاند و‬ ‫عراق را نیز مثل سوریه با بحران مواجه کند ‪.‬این گروه تروریستی روز جمعه‬ ‫س��ه منطقه در شهر موصل واقع در شمال عراق را اشغال کردند‪ .‬این گروه‬ ‫تروریس��تی با عوامل دولتی در موصل درگیر شدند و شماری تلفات به بار‬ ‫آوردند‪ .‬در پیامی که در یک ش��بکه اجتماعی عربی منتشر شده به نقل از‬ ‫ابومحمد العدنانی‪ ،‬فرمانده نیروهای القاعده در عراق اعتراف به شکست کرده‬ ‫و گفته است‪« :‬اگر پایداری و استقامت نیروهای سپاه صفویان (شیعیان) و‬ ‫پشتیبانی لجستیکی که به آنان می رسد نبود‪ ،‬هم اکنون به کربال رسیده‬ ‫بودیم و دولت خود را در نجف برپا کرده بودیم»‪.‬‬

‫دختر و داماد‪ ،‬پادشاهی را فنا کردند‬

‫نظام سیاس��ی در س��وریه طی سه سال‬ ‫گذش��ته پنج��ه در پنجه تروریس��م داخلی‪،‬‬ ‫منطق��ه‌ای و فرامنطق��ه‌ای داش��ته و در این‬ ‫روند ملت سوریه آسیب‌های بزرگ انسانی و‬ ‫مادی دیده اند‪ .‬گفته می‌شود تعداد کشته‌ها‬ ‫و شهدای س��وریه طی این سه سال از ‪150‬‬ ‫هزار نفر فراتر رفته اس��ت‪ .‬نظام سیاس��ی در‬ ‫سوریه حق و تکلیف داشته که از ملت سوریه‬ ‫در برابر این مثلث تروریستی با قاطعیت دفاع‬ ‫کند و این کار را هم کرده و توانس��ته است تا‬ ‫حد زیادی سوریه را از یک فتنه عظیم رهایی‬ ‫بخش��د‪ .‬البته این نظام در عرصه بین‌المللی‬ ‫و منطق��ه‌ای متهم به طایف�� ‌ه گرایی و عامل‬ ‫بحران معرفی ش��ده اس��ت‪ ،‬از این رو میزان‬ ‫مشارکت مردم در انتخابات سوریه دربردارنده‬ ‫ق ترین پاسخ به این اتهام است‪ .‬مشارکت‬ ‫دقی ‌‬ ‫گسترده مردم سوریه در انتخابات‪ ،‬ثابت کرد‬ ‫اکثریت مردم‪ ،‬نظام سیاس��ی کشورش��ان را‬ ‫قبول داشته و آن را طایفه‌ای نمی‌دانند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر این انتخابات نشانه واضحی‬ ‫از عبور س��وریه از بحران به حس��اب می‌آید‪.‬‬ ‫اگ��ر بح��ران در س��وریه هوی��ت حداکثری‬

‫سوریه؛ تولدی دیگر‬

‫داش��ت برگزاری انتخابات در آن ممکن نبود‬ ‫و زمانی که انتخابات برگزار می‌ش��ود به این‬ ‫معناس��ت که بحران از هوی��ت حداکثری به‬ ‫هویت حداقلی نقل مکان کرده اس��ت و این‬ ‫خود دلیل روش��نی بر توانمندی و صالحیت‬ ‫دولت درگیر بحران می‌باش��د و از این روست‬ ‫که بشار اسد با کنایه می‌گوید «دنیا نتوانست‬ ‫س��وریه را تغییر دهد‪ ،‬س��وریه دنیا را تغییر‬ ‫می‌دهد»‪ .‬انتخابات ریاست جمهوری سوریه‬ ‫پس از س��ه سال فراز و نش��یب برگزار شد و‬ ‫قرار اس��ت آینده این کشور از درون این روند‬

‫تعیین شود‪ .‬این در حالی است که گروه های‬ ‫تروریس��ت و پش��تیبانان خارجی آنها تالش‬ ‫کردند تا از برگزاری انتخابات جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫بشار اسد با کسب بیش از ‪88‬‬ ‫درصد آرا پیروز انتخابات شد‬ ‫ب��ا هم��ه مخالف��ت ه��ا و تهدی��د های‬ ‫معارضان باالخره انتخابات سوریه برگزار شد‬ ‫و بش��ار اسد با به دس��ت آوردن ‪ 10‬میلیون‬ ‫و ‪ 319‬ه��زار و ‪723‬رای از کل ‪ 15‬میلیون‬ ‫و ‪ 840‬هزار و ‪ 575‬آرای ش��مارش ش��ده(‬ ‫‪ 88.7‬درص��د) به عنوان رئی��س جمهوری‬

‫خبرنگار دویچه وله به خاطر توهین‬ ‫به محجبه ها اخراج شد‬ ‫ایران “ شریک راهبردی” چین است‬ ‫س�ایه بح�ران اوکرای�ن ب�ر نشس�ت‬ ‫گروه هفت در بروکسل‬

‫اعتراف آمریکا به ارسال سالح مرگبار به سوریه‬ ‫مشاور امنیت ملی آمریکا‬ ‫اعالم کرد‪ :‬کشورش تسلیحات‬ ‫مرگبار و غیر مرگبار در اختیار‬ ‫مخالف��ان نظ��ام س��وریه قرار‬ ‫می ده��د‪ .‬ش��بکه تلویزیونی‬ ‫العربیه‪ ،‬خبر داد سوزان رایس‬ ‫گفته است ‪ :‬آمریکا تسلیحات مرگبار و غیر مرگبار در اختیار مخالفان میانه‬ ‫روی نظام س��وریه قرار می دهد‪ .‬این اعتراف در حالی صورت می گیرد که‬ ‫پیش از این مقامات آمریکایی از هرگونه کمک تسلیحاتی کشتار جمعی به‬ ‫معارضان سوری خود را مبرا می دانستند‪.‬‬

‫نشریات اقتصادی جهان‬

‫اکرم صدیقی‬

‫دویچه وله‬

‫س��وریه برای هفت س��ال دیگر انتخاب شد‪.‬‬ ‫انتخابات این دوره ریاست جمهوری سوریه‪،‬‬ ‫اولی��ن انتخابات چند حزبی بود که به گفته‬ ‫مناب��ع س��وری به ص��ورت ش��فاف و کامال‬ ‫آزادانه برگزار شد‪«.‬بشار حافظ اسد» در ‪11‬‬ ‫سپتامبر ‪ 1965‬در یک خانواده شیعه علوی‬ ‫متولد شد وی دوران کودکی و نوجوانی خود‬ ‫را در مدارس دمش��ق طی کرد و در س��ال‬ ‫‪1988‬در رشته پزش��کی از دانشگاه دمشق‬ ‫فارغ التحصیل ش��د و در بیمارستان نظامی‬ ‫تش��رین مش��غول به کار ش��د‪ .‬وی در سال‬

‫‪ 1992‬ب��رای ط��ی دوره تخصص��ی چش��م‬ ‫پزشکی به انگلستان عزیمت کرد و در سال‬ ‫‪ 1994‬موفق به اخذ مدرک تخصصی چشم‬ ‫پزشکی شد‪ .‬وی س��پس با “اسما االخرس”‬ ‫ازدواج کردو از وی دارای س��ه فرزند است‪.‬‬ ‫درگی��ری های داخلی در س��وریه همچنان‬ ‫ادامه دارد با وجود آن بشار اسد ترجیح داد‬ ‫در انتخابات شرکت کند‪.‬‬ ‫شب پرغوغای دمشق‬ ‫س��وریه پ��س از اعالم نتیج��ه انتخابات‬ ‫و ب��ه محض اط�لاع مردم از پیروزی بش��ار‬ ‫اس��د سراس��ر جش��ن و پایکوبی بود‪.‬مردم‬ ‫پ��س از اطالع از این پی��روزی به خیابان‌ها‬ ‫ریختند و به جش��ن و پایکوب��ی پرداختند‪.‬‬ ‫قش��رهای مختل��ف م��ردم که بیشترش��ان‬ ‫جوانان را تش��کیل می‌دادند سوار بر خودرو‬ ‫و پی��اده ب��ه خیابان‌ه��ا آمده بودن��د و این‬ ‫پی��روزی را به جش��ن ملی تبدی��ل کردند‪.‬‬ ‫آنچه مس��لم اس��ت اینکه مردم س��وریه که‬ ‫م��اه هاس��ت در مقاب��ل تهاجم تروریس��ت‬ ‫ه��ا مقاومت می کنن��د‪ ،‬پی��روز واقعی این‬ ‫انتخابات بودند‪.‬‬

‫ماریان��و راجوی نخس��ت‬ ‫وزیر اس��پانیا اعالم کرد خوآن‬ ‫کارلوس پادش��اه این کش��ور‬ ‫تصمیم به کناره گیری گرفته‬ ‫است‪.‬خوآن کارلوس ‪ 76‬ساله‬ ‫از س��ال ‪ 1975‬بر این کش��ور‬ ‫حکومت کرده اس��ت‪ .‬خوآن کارلوس برای بیش��تر مدت عمر س��لطنتش‬ ‫جزو محبوب ترین پادش��اهان جهان به حس��اب می آمد‪.‬اما اخیرا خیلی از‬ ‫اس��پانیایی ها اعتماد خود را به او از دس��ت داده بودند و عمده آن به خاطر‬ ‫طوالنی ش��دن تحقیق و تفحص درباره فس��اد دختر و داماد او بوده است‪.‬‬ ‫در نوامبر ‪ 2011‬فاش ش��د که داماد پادشاه و شریکش در طول دست کم‬ ‫دو س��ال با تش��کیل ش��رکتی به نام «نوئوس» تحت پوشش یک موسسه‬ ‫ی والنس��یا و جزایر‬ ‫ی میلیونی را با دولت‌های ایالت ‌‬ ‫غیر انتفاعی‪ ،‬قرارداد‌های ‌‬ ‫بالئار ‪ -‬وابسته به حزب حاکم کنونی «مردمی» اسپانیا ‪ -‬منعقد کرده و سود‬ ‫سرشار حاصل از آن را به حساب دیگر شرکت‌های خود انتقال می دادند‪.‬‬

‫راشا تودی‬ ‫دیدار پوتین با وزیرخارجه عربستان‬ ‫سعودی در شهرساحلی سوچی‬ ‫آمری�کا م�ی خواه�د اوکرای�ن را به‬ ‫کشور ضدروسی تبدیل کند‬ ‫پایگاه خبری آمریکا پس از ‪ 12‬س�ال‬ ‫در قرقیزستان تعطیل شد‬

‫وال استریت ژورنال‬ ‫نامه اوالند ب�ه اوباما بابت جریمه های‬ ‫بانکی نقض تحریم ها‬ ‫پیروزی بزرگ و ش�یرین اس�د نتیجه‬ ‫شکست غرب‬ ‫اوبام�ا الیح�ه “ تش�دید تحریم های‬ ‫نفتی ایران” را ‪ 6‬ماه دیگر تعلیق کرد‬

‫شین هوآ‬ ‫‪ 22‬نف�ر قربان�ی حادث�ه در معدنی در‬ ‫چین‬ ‫مسکو بازگشت به گروه هشت را رد کرد‬ ‫ش�به نظامی�ان فارک و دول�ت کلمبیا‬ ‫مذاکرات صلح را از سر گرفتند‬

‫رویترز‬

‫گ�زارش پنتاگون از هزینه نظامی ‪145‬‬ ‫میلیارد دالری چین‬ ‫جامع�ه ترکی�ه ب�ا پی�روزی اردوغان‬ ‫دوقطبی شد‬ ‫آمریکا با ‪ 3100‬جنگنده ‪ F-35‬ناوگان‬ ‫خود را نوسازی می کند‬


‫سال اول شماره ‪ 23‬دو شنبه ‪ 19‬خرداد ‪1393‬‬

‫هفته نامه اقتــــــصادی ‪ -‬سیــــاسی ‪ -‬اجتمـــاعی‬

‫تهران‬

‫‪33‬‬ ‫‪21‬‬

‫رشت‬

‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪33‬‬

‫مشهد‬

‫‪21‬‬

‫تبریز‬

‫‪28‬‬ ‫‪17‬‬

‫بندر عباس‬

‫‪44‬‬ ‫‪32‬‬

‫اهواز‬

‫‪47‬‬ ‫‪33‬‬

‫زاهدان‬

‫‪34‬‬ ‫‪25‬‬

‫نگاه هفته‬ ‫مس��كن عش��ایر و س��بک‬ ‫زندگ��ی آن ه��ا‪ ،‬زب��ان‪،‬‬ ‫موس��یقی‪ ،‬غذاه��ای محلی‪،‬‬ ‫صنای��ع دس��تی‪ ،‬رق��ص و‬ ‫لباس ه��ای محلی به همراه‬ ‫آیی��ن های به ج��ای آوردن‬ ‫جشن های عروسی و محلی‬ ‫از مه��م تری��ن جاذب��ه های‬ ‫ایالت و عشایر است‪.‬‬ ‫بارزترین مش��خصه ایالت و‬ ‫عش��ایر ش��یوه زندگی آنان‬ ‫اس��ت كه بر خ�لاف یك جا‬ ‫نشینان روستایی و شهری‪،‬‬ ‫در ك��وچ و نق��ل و انتق��ال‬ ‫دائم��ی س��یاه چادره��ا و‬ ‫رمه های خود هستند‬

‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬احمد خادم المله‬ ‫سردبیر‪ :‬حمیدرضا صدیقی‬ ‫جانشین مدیرمسئول‪ :‬امیر حسین خادم المله‬ ‫نشانی‪ :‬ونک‪-‬مال صدرا‪ -‬شیراز شمالی‪ -‬دانشور شرقی‪ -‬پالک ‪ -26‬طبقه ششم‬ ‫نمابر‪88049001 :‬‬ ‫تلفن‪88059032 :‬‬ ‫سازمان آگهی ها‪88626449 -88626456 :‬‬ ‫چاپ و توزیع‪ :‬موسسه فرهنگی‪ -‬مطبوعاتی ایران‬

‫عکس‪:‬فارس‬

‫اقتصاد جهان تحت تاثیر بالیای طبیعی‬

‫رویدادهای مهم دهه های اخیر جهان ازنظر‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬جغرافیایی و‬ ‫انس��ـــانی نـــــــش��ان می دهـــد که‬ ‫جـــــوامع بش��ری پیوس��ته دس��تخوش‬ ‫حوادث طبیعی یا تمایالت مخرب انسان ها‬ ‫که بـــاعث بروز بحران های گوناگون می‬

‫شود‪ ،‬بوده است‪.‬‬ ‫روزی نیس��ت ک��ه اخب��ار مرب��وط ب��ه‬ ‫بــــحران ه��ای کوچ��ک و بزرگی که در‬ ‫گوشه و کنار دنیا رخ مــی دهد در وسایل‬ ‫ارتباط جمعی منعکس نشود این بحران ها‬ ‫ممکن اس��ت تا آنجا پی��ش برود که منافع‬

‫داخل��ی و خارج��ی جوامع ی��ا اعتبار یک‬ ‫سازمان بزرگ را موردتهدید قرار دهد‪.‬‬ ‫انفجار سفینه هوایی چلنجر در سال ‪،۱۹۸۶‬‬ ‫به گل نشستن کشتی نفتکش ‪VALDEZ‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۸۹‬ک��ه باعث آلوده س��ازی‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬کیلومتر از س��احل زیبای آالس��کا‬

‫شد‪ ،‬انفجار کارخانه شیمیایی ‪UNION‬‬ ‫‪ KARBIDE‬در بوپ��ال هندوس��تان در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۸۴‬که موجب مرگ ‪ ۲۵۰۰‬نفر و‬ ‫مصدوم شدن دویست هزار نفر شد‪ ،‬بحران‬ ‫اقتصادی کش��ورهای ش��رق آسیا در سال‬ ‫‪ ،۱۹۹۵‬بیماری جنون گاوی در انگلستان‪،‬‬ ‫ورشکستگی یا رســوایی های مالی‪ ،‬بالیای‬ ‫طبیعی مانند زلزله های بزرگی که تاکنون‬ ‫چندین گوش��ه از جهان را لرزانده اس��ت‪،‬‬ ‫جن��گ ه��ا و بس��یاری از رویدادهای مهم‬ ‫سیاس��ی دیگر در دنیا‪ ،‬همگی بحران هایی‬ ‫هستندکه همواره شرکت ها و سازمان های‬ ‫اقتص��ادی و تج��اری ب��زرگ را تهدی��د‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اما در می��ان همه این اخبار بحران‪ ،‬بحران‬ ‫های طبیعی همواره اقتصاد جهانی را تحت‬ ‫تاثیر ضربات س��نگین خود داش��ته است‪.‬‬ ‫خشکس��الی‪ ،‬زلزل��ه‪ ،‬توفان‪ ،‬ران��ش زمین‪،‬‬ ‫س��یل‪ ،‬هجوم حشرات‪ ،‬آتشفش��ان‪ ،‬آتش‬ ‫سوزی و مواردی دیگر از این قبیل‪ ،‬ساالنه‬ ‫بخش زیادی از ذخایر مالی دولت ها را می‬ ‫بلعند‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۵‬میلیارد تومانی‬ ‫توفان سیاه در تهران‬ ‫در البه الی اخب��ار بحران های طبیعی در‬ ‫جه��ان ‪ ،‬توفان��ی در هفته گذش��ته تهران‬ ‫را درنوردی��د ک��ه خیابان‌ه��ای این ش��هر‬ ‫تاب توف��ان ‪ ۱۱۰‬کیلومتری را نداش��ت و‬ ‫لحظات��ی پس از وقوع توف��ان ‪ ،‬قطع برق‪،‬‬ ‫قط��ع درختان‪ ،‬ترافیک و وحش��ت مردم ‪،‬‬ ‫صحنه ای کم نظیر را رقم زد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران‬ ‫با اش��اره به اینکه توفان ته��ران ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫تومان خس��ارت برجا می گذاش��ت گفت‪:‬‬ ‫میزان خس��ارتی ک��ه به ش��هروندان وارد‬

‫شده را به ستاد مدیریت بحران استانداری‬ ‫تهران اعالم می‌کنیم چرا که خسارت‌های‬ ‫ناشی از حوادث غیرمترقبه را دولت جبران‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫احمد صادقی درباره خس��ارت‌هایی که در‬ ‫توفان هفته گذش��ته به ش��هر تهران وارد‬ ‫ش��د گفت‪ :‬برآورد ما از میزان خس��ارت‌ها‬ ‫‪ 5‬میلیارد تومان اس��ت و مقرر شده میزان‬ ‫خس��ارتی که به شهروندان وارد شده را به‬ ‫س��تاد مدیریت بحران اس��تانداری تهران‬ ‫اعالم کنیم چرا که خس��ارت‌های ناشی از‬ ‫حوادث غیرمترقب��ه را دولت باید پرداخت‬ ‫کند و با همکاری شهرداری این خسارت‌ها‬ ‫پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫توف��ان تهران ‪ 5‬کش��ته بر جای گذاش��ت‬ ‫و مرگ‌ه��ای رخ داده ناش��ی از س��قوط‬ ‫درخت در ملک ش��خصی‪ ،‬سقوط قاب بتن‬ ‫س��اختمان‪ ،‬س��قوط آالچی��ق فایبرگالس‬ ‫در می��دان ام��ام حس��ین(ع)‪ ،‬مان��دن در‬ ‫زی��ر آوار دی��وار دورچی��ن س��اختمان و‬ ‫س��قوط از طبقه پنج��م س��اختمان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 81‬نفر از شهروندان نیز مجروح‬ ‫ش��دند که علت آن ‪4‬مورد تصادف ماشین‪،‬‬ ‫‪ 24‬موردضربه و جراحت(تروما)‪ 19 ،‬مورد‬ ‫آس��یب مغزی و ‪ 34‬مورد ناش��ی از س��ایر‬ ‫موارد گزارش شده است‪.‬‬ ‫شکس��ته شدن ‪‌2‬هزار و ‪ 554‬اصله درخت‪،‬‬ ‫‪ 109‬مورد س��قوط تابلو‪ 35،‬مورد س��قوط‬ ‫داربست ‪ 8 ،‬مورد شکستگی تیر برق و ‪39‬‬ ‫مورد پارگی و قطع کابل برق فشار متوسط و‬ ‫ضعیف ثبت شده که ‪ 19‬مورد پست برق از‬ ‫مدار خارج و هزار و ‪ 128‬مورد خاموشی رخ‬ ‫داده‪ ،‬همچنین به‪ 128‬خودرو آس��یب وارد‬ ‫شده است‪.‬‬

‫این نماگر آمار خسارت های انسانی و مالی از سال ‪ 2000‬تا ‪ 2012‬را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ 1.7‬تریلی�ون دالر رقم قابل توجهی اس�ت که بر اثر بح�ران های طبیعی به جهان‬ ‫خس�ارت زده اس�ت‪ .‬کش�ته ش�دن ‪ 1.2‬میلیون نفر و تحت تاثیر قرار گرفتن ‪2.9‬‬ ‫میلیارد دالر ‪ ،‬از تبعات این بحران ها در این دهه بوده است‪.‬‬

‫سرچشمه‬ ‫بندگان خدا‪ ،‬شما را از اهل نفاق مى ترسانم‪،‬‬ ‫چرا ك��ه آنان گمراه و گمراه كنن��ده اند‪ ،‬و دچار‬ ‫لغ��زش و لغزاننده اند‪ .‬رنگ به رنگ مى ش��وند و‬ ‫به حاالت گوناگون ظاهر مى گردند‪ ،‬به هر وسيله‬ ‫كوبن��ده اى براى گمراه كردن ش��ما متوس��ل‬ ‫مى شوند و در هر كمين گاهى كمين مى گيرند‪.‬‬ ‫فرازی از کالم امام علی علیه السالم‬

‫فانوس‬ ‫شكر خدا كه با ايمان به او از تاريكى ها و‬ ‫پوچ��ي ها و اضطراب دل و قلب بيرون آمدم‪.‬‬ ‫بار پروردگارا من كه هنوز به نور نرس��يده ام‬ ‫اميدم به توست تا بلكه با شهادتم به نور برسم‬ ‫و با موالیم امام حسین (ع) محشور گردم‪.‬‬ ‫بخشی از وصیتنامه‬ ‫شهید محمد علی معینی‬

‫اقتصاد پزشکی‬ ‫ ‬ ‫معده‬ ‫ترش کردن‬ ‫بیماری شایع ولی قابل درمان‬ ‫دکتر علیرضا خادم المله‬

‫ترش کردن معده یک��ی از بیماری های‬ ‫ش��ایع دس��تگاه گوارش اس��ت که به آن‬ ‫رفالکس گفته می شود‪ .‬علت این بیماری‬ ‫برگشت غذا از معده به مری می باشد که‬ ‫به علت وجود اس��ید در معده و برگش��ت‬ ‫آن باعث ایجاد عالئمی مثل تلخی دهان‪،‬‬ ‫ترش کردن دهان یا سوزش پشت جناق‬ ‫می شود‪ .‬در مواردی که این بیماری زیاد‬ ‫طول بکشد و درمان نشود می تواند باعث‬ ‫تخریب دندان ها یا ایجاد س��رفه شبانه (‬ ‫شبیه آس��م ش��ود) ‪ .‬این بیماری معموال‬ ‫با خ��وردن غذاه��ای پرچرب و ش��یرین‬ ‫و ب��ا حجم زیاد ایجاد می ش��ود‪ .‬چاقی و‬ ‫مص��رف س��یگار و دخانی��ات و همچنین‬ ‫دراز کشیدن بالفاصله پس از خوردن غذا‬ ‫نقش مهمی در ایج��اد این بیماری دارد‪.‬‬ ‫مص��رف برخی داروهای خ��اص که باعث‬ ‫شل ش��دن دریچه تحتانی مری به معده‬ ‫می شود باعث ایجاد و تشدید این بیماری‬ ‫می شود‪ .‬در حالت عادی این دریچه باید‬ ‫بسته باشد و فقط هنگام عبور مواد غذایی‬ ‫از م��ری به معده باز ش��ود‪ .‬زمانی که غذا‬ ‫در مع��ده می مان��د ترش��حات مختلفی‬ ‫برای هضم و جذب بهت��ر مواد غذایی به‬ ‫آن اضافه می ش��ود ک��ه از جمله آنها می‬ ‫توان به اس��ید معده اشاره کرد‪ .‬حال اگر‬ ‫به دالیل مختلف این دریچه ش��ل باش��د‬ ‫مواد غذایی معده به همراه اسید به سمت‬ ‫م��ری و دهان حرکت م��ی کنند که این‬ ‫برگش��ت مواد غذایی باعث ایجاد عالئمی‬ ‫در بیماران می ش��ود‪ .‬در صورت طوالنی‬ ‫ش��دن این برگشت اسید از معده به مری‬ ‫تغییراتی در الیه های س��طحی و تحتانی‬ ‫مری ایجاد می ش��ود که در صورت عدم‬ ‫درمان به موقع و مناس��ب می تواند باعث‬ ‫ایج��اد تنگ��ی و درص��د کم��ی تغییرات‬ ‫س��رطانی ایجاد نماید‪ .‬درمان این بیماری‬ ‫ساده ولی ممکن است طوالنی باشد‪ .‬این‬ ‫درم��ان ش��امل دو قس��مت غیردارویی و‬ ‫دارویی می باشد‪:‬‬ ‫درمان غی��ر داروی��ی در حقیقت اصالح‬ ‫ش��یوه های غلط غذا خوردن است‪ .‬یعنی‬ ‫اف��راد باید از خ��وردن غذاه��ای چرب و‬ ‫ش��یرین و مواد غذایی ترش و اس��یدی و‬ ‫غذای با حجم زیاد پرهیز کنند و بالفاصله‬ ‫بعد از غذا دراز نکش��ند‪ .‬افراد س��یگاری‬ ‫برای بهبودی الزم اس��ت س��یگار خود را‬ ‫ترک کنند ‪ .‬افراد چاق الزم اس��ت تحت‬ ‫نظر متخصصین تغذیه و به صورت اصولی‬ ‫وزن خود را کم کنند‪.‬‬ ‫کسانی که این بیماری را دارند الزم است‬ ‫غذا را خ��وب بجوند و از خ��وردن غذاها‬ ‫و داروهای��ی ک��ه باعث ایجاد س��وزش و‬ ‫ترش کردن معده می شوند پرهیز کنند‪.‬‬ ‫اقدام��ات دارویی نیز ش��امل دو قس��مت‬ ‫اس��ت‪ -1 :‬داروهایی که اسید معده را کم‬ ‫می کنند که باید تحت نظر پزشک تجویز‬ ‫و در ص��ورت بهبودی ب��ه تدریج کاهش‬ ‫یابد ‪ -2‬داروهایی که باعث بس��ته ش��دن‬ ‫دریچه تحتانی مری می شود که این هم‬ ‫باید در موارد خاصی با نظر پزشک تجویز‬ ‫شود‪ .‬همانطوری که گفته شد اگرچه این‬ ‫بیماری بس��یار شایع است ولی به راحتی‬ ‫قابل کنترل و درمان است‪ ،‬سهل انگاری و‬ ‫نادیده گرفتن این عالئم در طوالنی مدت‬ ‫م��ی تواند ع��وارض خطرناک��ی به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬

23 email  
Advertisement