Page 1

‫سرمقاله‬

‫هفته نامه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬

‫جهان نیازمند‬ ‫مدل فکری امام خمینی‬

‫سال اول‬ ‫شماره ‪22‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1393‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1435‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2014‬‬ ‫قیمت ‪ 1000‬تومان‬

‫احمد خادم المله‬

‫‪ 25‬س��ال از رحلت مردی م��ی گذرد که با‬ ‫انقالب خود جهان در قرن ‪ 21‬را که موسوم‬ ‫به عصر ارتباطات است حیرت زده کرد‪.‬‬ ‫یکی از ویژگی های مهم امام خمینی (ره) که‬ ‫به روایت بسیاری از شخصیت های جهان از‬ ‫پدیده های قرن معاصر بود ‪ ،‬ساده زیستی و‬ ‫ق��درت جاذبه در عین اقت��دار و صالبت بود‪.‬‬ ‫اکنون که چن��د ده��ه از دوران حیات امام‬ ‫خمینی (ره) می گذرد هنوز جهان در حیرت‬ ‫تحولی اس��ت ک��ه او خالقش ب��ود‪ .‬امروزه‬ ‫بسیاری از پژوهشگاه ها و دانشگاه های بزرگ‬ ‫جهان در حال تحقیق و بررس��ی ریشه های‬ ‫انقالب اسالمی با تفکر امام خمینی (ره)هستند‬ ‫و به دنبال پاس��خ این س��وال می گردند که‬ ‫امام خمینی (ره) با چه قدرت خارق العاده ای‬ ‫توانست بدون تکیه بر ابزار نظامی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و سیاسی معمول روز‪ ،‬انقالبی را رقم بزند که‬ ‫قدرت های بزرگ جهانی از کنترل و مدیریت‬ ‫آن عاجز بودند‪.‬‬ ‫آنچه امروز در دانش��گاه های روز دنیا درباره‬ ‫مفهوم قدرت تدریس می ش��ود ‪ ،‬حکایت از‬ ‫آن دارد که قدرت یک فرد یا کش��ور در قرن‬ ‫‪ 21‬میزان نفوذ و تاثیر گذاری فرد ‪ ،‬کش��ور‬ ‫و جامع��ه ب��ر دیگران و دنی��ای اطراف خود‬ ‫اس��ت و این منش��اء همان قدرتی است که‬ ‫امام خمینی(ره) به اتکای آن توانست تاثیری‬ ‫ش��گرف از خود ب��ر جهان معاص��ر به جای‬ ‫گذارد‪ .‬اما همه پژوهشگران معاصر در پی آن‬ ‫هستند که دریابند جاذبه و ریشه این قدرت‬ ‫نهانی در ضمیر این مرد روحانی چگونه ایجاد‬ ‫شده و بروز کرده و انقالبی را باعث شده است‬ ‫که جهانی را تحت تاثیر خود قرار داده است‪.‬‬

‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬ناجی اقتصادکشور است‬ ‫مجید قاسمی‬

‫‪3‬‬

‫بهزادسلطانی‬

‫‪2‬‬

‫دانش صادر کنیم‬

‫جایگزینی معادن به جای نفت‬ ‫محمد تقی کره‌ای ‪4‬‬

‫رواج سوداگری در بازار مسکن‬ ‫محمود جهانی‬

‫صفحه ‪2‬‬

‫رویای آمریکا‬ ‫برای شراکت با ایران‬

‫رونق بازارمسکن‬

‫کارشناس��ان اقتص��ادی و فع��االن ب��ازار درب��اره رون��د‬ ‫قیم��ت مس��کن پیش‌بینی‌ه��ای ض��د ونقیض��ی‬ ‫دارند‪ .‬برخی معتقدند با توجه به افزایش هزینه دستمزد‪،‬‬

‫گران شدن مصالح ساختمانی‪ ،‬افزایش حق بیمه و اجرای‬ ‫فاز دوم هدفمندی‪ ،‬قیمت تمام شده مسکن افزایش جهشی‬ ‫خواهد داش��ت اما رئیس کمیس��یون تخصصی مشاوران‬

‫امالک کش��ور نظر دیگری دارد‪ .‬مصطفی قلی خسروی با‬ ‫بیان اینکه اکنون بهترین زمان برای خرید مس��کن است‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬کاهش نرخ دالر و سکه موجب ثبات نسبی قیمت‬

‫برخورد‬ ‫ناو اقتصادی‬ ‫باکوه یخ‬

‫اصن��اف مختل��ف در این زمینه‬ ‫همکاری می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اینکه چه‬ ‫فک��ری ب��رای زنجیره مناس��ب‬ ‫توزی��ع کاالهــ��ای اساس��ی و‬ ‫کاهش هزینه حم��ل و نقل در‬ ‫س��طح ش��هر برای دسترس��ی‬ ‫آس��ان مردم به کاالها کرده‌اید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��تی ک��ه در تهران‬ ‫آغ��از کرده‌ای��م افزای��ش تعداد‬ ‫فروش��گاه‌های زنجیره‌ای جدید‬ ‫اس��ت که در دنیا هم این تجربه‬ ‫ثابت شده است‪.‬این فروشگاه‌ها‬ ‫ب��ا نام‌ه��ای جدی��د در نق��اط‬ ‫مختلف ش��هر ایجاد می‌شوند با‬ ‫ای��ن کار که هم ان��واع کاال در‬ ‫دسترس مردم خواهد بود و هم‬ ‫س��بب ایجاد رقابت و منطقی‌تر‬ ‫ش��دن قیمت‌ها می‌ش��ود که به‬ ‫نف��ع تولید‌کننده‪ ،‬فروش��نده و‬ ‫مصرف‌کننده نیز خواهد بود‪.‬‬

‫است‪ ،‬در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫یک منبع آگاه گفت‪ :‬ایران در‬ ‫ماه می به طور متوسط روزانه یک‬ ‫میلیون و ‪ 380‬هزار بش��که نفت‬ ‫ص��ادر کرده که این رقم نس��بت‬ ‫به صادرات م��اه آوریل که آژانس‬ ‫بین‌الملل��ی ان��رژی روزان��ه یک‬ ‫میلیون و ‪ 100‬هزار بش��که اعالم‬ ‫کرده بود‪ ،‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ای��ن منب��ع گفت‪ :‬ص��ادرات‬ ‫نفت ایران در مجموع در ماه می‬ ‫افزای��ش یافته و ش��اهد افزایش‬ ‫حرکت نفتکش‌ها به سمت ترکیه‬ ‫بوده‌ای��م و واردات چی��ن از ایران‬ ‫در ای��ن ماه افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫یک منبع دیگر که صادرات نفت‬ ‫ای��ران را رصد می‌کند گفت‪ :‬آمار‬ ‫بارگیری‌ها حاکی از این است که‬ ‫ص��ادرات نفت ای��ران در ماه می‬ ‫افزایش یافته که ش��امل افزایش‬ ‫صادرات به چین می‌شود‪.‬‬

‫مسکن شده است‪.‬وی با اس��تناد به آمارهای سامانه ثبت‬ ‫ام�لاک می‌گوید‪ :‬خرید و فروش مس��کن در تهران و کل‬ ‫کشور رونق مناسبی گرفته است‪...‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬

‫ایران قهرمان‬ ‫گازسوز جهان‬

‫صفحه ‪5‬‬

‫راهکارهای‬ ‫تولید ارزان‬

‫درحال��ی ک��ه تدابی��ر ریاضت��ی ناش��ی از رکود‬ ‫اقتص��ادی و تح��والت سیاس��ی ش��دید در اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬ش��رایط را برای طبقه متوس��ط دشوار ساخته‬ ‫اس��ت‪ ،‬این اتحادی��ه ب��رای ادام��ه موجودیت خود‬ ‫ب��ا چالش ه��ای زیادی روب��ه رو اس��ت‪.‬پایگاه اطالع‬ ‫رس��انی ش��بکه تلویزیون��ی دویچ��ه وله آلم��ان در‬ ‫گزارش��ی به تش��ریح ‪10‬چالش پی��ش روی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا به خصوص در مس��ائل اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫پرداخت��ه اس��ت‪.‬درحالی که بی��ش از‪26‬میلیون نفر‬ ‫در کل ‪ 28‬کش��ورعضو این اتحادی��ه بیکارند‪ .‬اکنون‬ ‫جوان��ان بی��کار اروپای��ی منتظ��ر کمک بروکس��ل‬ ‫هستند‪...‬‬

‫‪6‬‬

‫برای نخستین بار در چند دهه گذشته بازرگانان آمریکایی به‬ ‫تعداد قابل توجهی به ایران سفر کرده و احتمال شراکت آینده‬ ‫را در صورت گشایش مجدد کانال‌های تجاری میان دو کشور‬ ‫بررس��ی می‌کنند‪ .‬واشنگتن پست نوشت‪ :‬با وجود تحریم ها‪،‬‬ ‫هیچ ممنوعیتی برای سفر به ایران وجود ندارد‪...‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬

‫«ایران؛ پیش��تاز در تولید خودروهای دوگانه سوز» این عنوان‬ ‫گزارش��ی اس��ت که وال اس��تریت ژورنال درباره گس��ترش‬ ‫خودروهای گاز س��وز در جهان منتشر کرده است‪.‬اما به گفته‬ ‫کارشناسان تعداد جایگاه‌های سی‌ان‌جی اصال تناسبی با روند‬ ‫رو به رشد خودروهای گازسوز ندارد ‪...‬‬

‫‪10‬چالش اتحادیه اروپا‬

‫افزایش صادرات نفت‬

‫منابع آگاه از افزایش صادرات‬ ‫نفت خام ای��ران در ماه می خبر‬ ‫دادند‪.‬ب��ه گزارش رویت��رز‪ ،‬منابع‬ ‫آگاه ک��ه حرک��ت نفتکش‌ه��ا را‬ ‫پیگیری می‌کنند گفتند‪ :‬صادرات‬ ‫نف��ت ای��ران در ماه م��ی پس از‬ ‫کاهش در ماه آوریل افزایش یافته‬ ‫و باالتر از سطح مجاز تعیین شده‬ ‫طبق توافقنامه هس��ته ای موقت‬ ‫ماه نوامبر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر می‌رس��د افزایش‬ ‫صادرات نفت ایران بر اثر افزایش‬ ‫ص��ادرات به چی��ن بوده باش��د‬ ‫و نگران��ی مج��دد واش��نگتن را‬ ‫مبنی بر اینکه کاهش تحریم‌های‬ ‫ایران‪ ،‬فراتر از برنامه ریزی‌ها باعث‬ ‫رونق اقتصادی این کش��ور شده‬

‫صفحه ‪2‬‬

‫صاحبخانه ها ومستأجران بخوانند‬

‫جهش قیمتی نگران‌کننده‌ای نداشتیم‬

‫اس��تاندار تهران با اش��اره به‬ ‫اینکه افزای��ش قیمت کاالها در‬ ‫دو م��اه اخیر قاب��ل تحمل بوده‬ ‫اس��ت از برنام��ه دول��ت ب��رای‬ ‫افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سید حس��ین هاش��می در‬ ‫مورد کنترل قیمت‌ها در س��طح‬ ‫اس��تان طی یکی دو ماه اخیر و‬ ‫سیاست‌های استانداری در این‬ ‫راستا گفت‪ :‬با اتخاذ سیاست‌های‬ ‫تنظیم ب��ازار در تهران قیمت‌ها‬ ‫خ��وب کنت��رل ش��ده و جهش‬ ‫قیمتی نگران‌کننده نداشته‌ایم‪،‬‬ ‫افزایش قیمت کاالهای اساسی‬ ‫هم چیزی حدود ‪ 8‬تا ‪ 10‬درصد‬ ‫ب��وده ک��ه قابل تحمل اس��ت و‬

‫تاکید رئیس جمهوری بر‬ ‫استفاده از انرژی‌های نو‬

‫یاد امام خمینی‬ ‫گرامی باد‬

‫(ره)‬

‫‪info@eghtesadbartar.com‬‬

‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫از نگاه کارشناسان‬

‫در جمع فعاالن محیط زیست‬

‫نیمه سوزان خرداد‬

‫صفحه‪7‬‬

‫چ��را تولید در ای��ران اینقدر هزینه‌بر یا به زبان س��اده‪ ،‬گران‬ ‫است؟پاسخ کارشناسان به این پرسش‌ها باال بودن هزینه‌های‬ ‫تولید است‪.‬هزینه‌های گزافی که باعث شده تا کاالهای ایرانی‬ ‫در مقایسه با مشابه خارجی‪ ،‬از نظر قیمتی توان رقابت نداشته‬ ‫باشد‪.‬اما به راستی این هزینه‌ها کدام اند؟‬ ‫صفحه ‪4‬‬

‫توليد نخستين رانا‬ ‫در عراق‬

‫برنامه آزادسازی منابع ایران( ارقام به میلیون دالر)‬

‫رشد آرام تولیدات صنعتی‬

‫بان��ک جهان��ی از رش��د ‪0/3‬‬ ‫درص��دی تولیدات صنعتی جهان‬ ‫در م��اه م��ارس ‪ ۲۰۱۴‬خبر داد و‬ ‫اع�لام کرد تولیدات صنعتی ایران‬ ‫در همی��ن ماه ‪ 0/7‬درصد رش��د‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫تولی��دات صنعتی ای��ران که‬ ‫در س��ال ‪ 2013‬رش��د منف��ی‬ ‫‪ 10‬درص��دی را تجرب��ه ک��رده‬ ‫ب��ود در ماه‌ه��ای ژانوی��ه‪ ،‬فوریه‬ ‫و م��ارس امس��ال ب��ه ترتی��ب‬ ‫ب��ا رش��د ‪ 1/4‬درص��دی‪0/2 ،‬‬ ‫درص��دی و ‪ 0/7‬درص��دی مواجه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رش��د تولی��دات صنعت��ی‬ ‫ای��ران در س��ال ‪ 2012‬نی��ز‬ ‫منف��ی ‪20/2‬درصد اعالم ش��ده‬

‫ب��ود‪ .‬ب��ر اس��اس ای��ن گزارش‬ ‫متوسط رش��د تولیدات صنعتی‬ ‫جهان در ماه مارس ‪ 2014‬بالغ‬ ‫بر ‪ 0/3‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫کش��ورهای صنــــعتی در‬ ‫این ماه رش��د ‪ 0/5‬درصدی در‬ ‫تولی��دات صنعتی خود را تجربه‬ ‫ک��رده ان��د و ای��ن رق��م برای‬ ‫کش��ـــــــــــــــــــورهای‬ ‫در ح��ال توس��عه صف��ر اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫میزان رشد تولیدات صنعتی‬ ‫ب��رای برخ��ی کش��ورها در ماه‬ ‫مارس ‪ 2014‬به این شرح اعالم‬ ‫شده اس��ت‪ :‬آمریکا ‪ 0.9‬درصد‪،‬‬ ‫ژاپن ‪ 0/7‬درص��د‪ ،‬منطقه یورو‬ ‫منفی‪ 0/5‬درصد‪ ،‬انگلیس منفی‬ ‫‪ 0.1‬درص��د‪ ،‬چی��ن ‪0/7‬درصد‪،‬‬ ‫ترکیه منفی ‪ 0/8‬درصد‪ ،‬روسیه‬ ‫‪ 0/4‬درص��د‪ ،‬عربس��تان منف��ی‬ ‫‪1/6‬درصد‪ ،‬و هند ‪ 1/8‬درصد‪.‬‬

‫پیشنهاد بخش خصوصی در حمایت از تولید‬

‫نایب رئیس کمیسیون صنعت‬ ‫ات��اق بازرگانی و صنای��ع و معادن‬ ‫ته��ران از ارائ��ه طرحی از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره یارانه تولید در‬ ‫فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬به منظور بازتوزیع منطقی‬ ‫‪ 5400‬میلیارد تومان سهم صنعت‬ ‫از اجرای فاز دو‪ ،‬بهتر اس��ت دولت‬ ‫به نسبت میزان تولید هر کارخانه‪،‬‬ ‫بخشی از صورت حساب گاز و برق‬ ‫آن را بپ��ردازد‪ .‬احمد پورفالح افزود‪:‬‬ ‫ب��ا وج��ود وعده‌های داده ش��ده به‬ ‫بخش تولید کشور مبنی بر حمایت‬ ‫از ای��ن بخ��ش در اج��رای قان��ون‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫در فاز اول اجرای این قانون س��هم‬

‫تولید به طور کامل پرداخت نشده‬ ‫و تولیدکنن��دگان از ش��یوه اجرای‬ ‫این بخ��ش از قان��ون‪ ،‬گالیه هایی‬ ‫داشته اند‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫اجرای فاز دوم قانون نیز وعده هایی‬ ‫به بخش تولید کشور داده شده در‬ ‫حالی که هنوز با گذش��ت مدتی از‬ ‫اجرای این قان��ون‪ ،‬وعده حمایت از‬ ‫تولیدعملیاتینشدهاست‪.‬‬ ‫عضو هی��ات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگانی و صنای��ع و معادن تهران‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اگر دولت بخواهد‬ ‫بر مبنای سیس��تم منطقی‪ ،‬یارانه‬ ‫تولید را توزیع کنند‪ ،‬پیش��نهاد ما‬ ‫این است که بخش��ی از رقم قبض‬ ‫مصرفی گاز و برق واحدهای تولید را‬ ‫دولت پرداخت کند‪ .‬در این صورت‪،‬‬ ‫الزم نیست که این ‪ 5400‬میلیارد‬ ‫تومان را از خزانه به بانک واریز کنیم‬ ‫و بعد تولیدکنندگان با تائیدیه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬بروند و پول بگیرند‪.‬‬

‫در واپسين روزهاي ارديبهشت ماه نخستين خودرو رانا در خط‬ ‫توليد گروه صنعتی ایران خودرو در س��ایت عراق تولید شد تا‬ ‫گامي بلند در جهت حضور پررنگ صنعت خودرو ایران در اين‬ ‫كشور باش��د‪ .‬این سایت ظرفیت توليد ‪ 20‬هزار خودرو در هر‬ ‫شيفت را دارد ‪...‬‬ ‫صفحه‪5‬‬


‫‪2‬‬

‫رویداد‬

‫سال اول شماره ‪ 22‬دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪1393‬‬

‫صلوات و سالم خدا بر شاهد شهيدان‬ ‫و ام��ام مجاه��دان و اس��وه و مقت��داي‬ ‫صالح��ان و رفعت بخش كلم��ه پيامبران‬ ‫‪ ،‬حضرت امام خميني قدس اهلل س��ره و‬ ‫اعلي اهلل كلمه كه آتش خشم مستضعفان‬

‫یاد امام خمینی‬ ‫گرامی باد‬ ‫(ره)‬

‫را بر هيمه فس��ق و فس��اد و كفر و الحاد‬ ‫و ظلم و اس��تكبار جهان��ي افكند و اركان‬ ‫سلطة مستكبران را متزلزل ساخت ‪.‬‬ ‫دش��منان انقالب چاره ا ى ندارند جز‬ ‫اين كه با فلس��فه امام ‪ ،‬با مكتب امام و با‬

‫خروج نخبگان چقدر برای ایران هزینه دارد؟‬

‫ایستگاه خبر‬

‫تاکید رئیس جمهوری بر استفاده از‬ ‫انرژی‌های نو‬

‫دکت��ر حس��ن روحانی در‬ ‫دیدار با کارکنان محیط زیست‬ ‫و س��ازمان های مردم نهاد در‬ ‫آس��تانه روز جهان��ی محی��ط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬با بی��ان اینکه دولت‬ ‫تنها م��ی تواند رونق اقتصادی‬ ‫درس��ت کند گفت‪ :‬در مسئله‬ ‫اقتص��اد هم همین گونه اس��ت‪ .‬م��ا باید تنها موان��ع را از پیش روی مردم‬ ‫برداریم و یک چارچوبی را برای آینده اقتصاد کش��ور ترسیم کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫جمهوری ادامه داد‪ :‬در بخش صنعت هم هرچه صنعت به مردم واگذار شود‬ ‫و دولت تنها حمایت کند با سرعت بیشتری می توانیم به هدف اصلی مان‬ ‫برس��یم‪ .‬وی با بیان این که در گذشته محیط زیست تنها جنبه تشریفاتی‬ ‫داشت گفت‪ :‬برخی ها در گذشته هنوز به این باور نرسیده بودند که محیط‬ ‫زیس��ت مدخلیت دارد و فکر می کردند که جزو تش��ریفات است اما وقتی‬ ‫رفتند جلو و گرفتار شدند به اهمیت محیط زیست پی بردند‪.‬دکتر روحانی‬ ‫همچنین به لزوم اس��تفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر ادامه داد ‪ :‬ما در‬ ‫کش��ورمان آمادگی بسیار زیادی برای استفاده از انرژی خورشیدی و بادی‬ ‫داریم مخصوصا در جنوب کش��ور می توانیم نیروگاه خورش��یدی درست‬ ‫کنیم تا عالوه بر ایجاد برق از مزایای آب شیرین کن آن نیز استفاده کنیم‪.‬‬

‫دیدگاه‬

‫فرش قرمز جهان برای مغزهای ایرانی‬

‫چندی پیش رضا فرجی دانا‪ ،‬وزیر علوم اعالم کرد‪ « :‬هر سال‬ ‫‪ 150‬هزار نفر از نخبگان ایران‪ ،‬کشور را ترک می کنند‪ ».‬این‬ ‫یعن�ی ماه�ی ‪ 12‬هزار و ‪ 500‬نفر ی�ا روزی ‪ 410‬نفر از نخبگان‬ ‫کشور بدون قصد بازگش�ت به خارج از ایران سفر می کنند‪.‬‬ ‫س�فر بدون بازگش�تی که به گفته وزیر علوم‪ ،‬باعث می شود‬

‫دانش صادر کنیم‬ ‫بهزاد سلطانی‬

‫اقتص��اد می تواند‬ ‫ب��ر س��ه پای��ه نفت‪،‬‬ ‫صنعت و دانش استوار‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما ه��ر چه از‬ ‫اقتص��اد مناب��ع اولیه‬ ‫دور ش��ده و به سمت‬ ‫اقتص��اد دانش بنیان‬ ‫حرکت کنی��م‪ ،‬ارزش اف��زوده افزایش و به‬ ‫توسعه اقتصادی بیشتر دست پیدا خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬سود حاصل از فروش دانش فنی بسیار‬ ‫باالس��ت و در برخی از شرکت‌های خارجی‬ ‫سود فروش از دانش فنی و نرم افزار حدود‬ ‫‪ 80‬درصد اس��ت و اگر کشور به این سمت‬ ‫حرکت کند‪ ،‬اقتصاد قوی تر می ش��ود‪.‬پیک‬ ‫جمعیتی کش��ور و نیروی انس��انی به لحاظ‬ ‫سطح دانش متوسط کارشناسی را گذرانده‬ ‫و در مرحله کارشناس��ی ارشد است که اگر‬ ‫از این ظرفیت نیرو و دانش استفاده مناسب‬ ‫ش��ود‪ ،‬جهش خوب��ی در توس��عه علمی و‬ ‫فناوری خواهیم داش��ت‪.‬در کش��ور به‌طور‬ ‫متوس��ط از یکهزار ایده‪ ،‬حدود یکصد سوژه‬ ‫رصد می ش��ود‪ 10 ،‬مورد از آنها تولید و دو‬ ‫تا س��ه مورد در بازار عرضه ش��ده و تجاری‬ ‫می ش��ود‪.‬طرح ه��ای دارای اهمی��ت باید‬ ‫ب��ه مرحله تولید و تجاری ش��دن برس��ند‪،‬‬ ‫ی��ک ط��رح صنعت��ی و اقتص��ادی ک��ه به‬ ‫ثم��ر برس��د می‌تواند کش��وری را به لحاظ‬ ‫اقتص��ادی توس��عه دهد از جمل��ه می‌توان‬ ‫به کش��ور فنالن��د و تاثیر ش��رکت نوکیا را‬ ‫در اقتصاد این کش��ور اش��اره کرد‪ .‬معاونت‬ ‫علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری‬ ‫از ش��رکت‌هایی ک��ه ثب��ت نش��ده‌اند ام��ا‬ ‫ایده های علمی و فناوری مناسبی دارند به‬ ‫طور جداگانه حمایت می‌کند‪.‬‬

‫«س�االنه ‪ 150‬میلیارد دالر» به کش�ورهای دیگر کمک کنیم‬ ‫و خودم�ان ض�رر ببینیم؛ یعنی برای هر ی�ک دانش آموخته‬ ‫مهاجرت کرده‪ ،‬یک میلیون دالر‪ .‬ضرری که باعث شده ایران‬ ‫در زمینه فرار مغزها در میان کش�ور ه�ای دنیا در رتبه دوم‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬

‫رونق تولید با استعدادهای داخلی فعال شود‬ ‫رئی��س مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬برای رونق تولید‬ ‫در کش��ور بــاید استعدادهای‬ ‫مختل��ف داخل��ی فعال ش��ود‪.‬‬ ‫«علی الریجانی» اف��زود‪ :‬رهبر‬ ‫معظ��م انقالب اس�لامی تاکید‬ ‫دارند که با تکیه بر اقتصاد مقاومتی‪ ،‬رونق تولید در داخل کشور ایجاد شود از‬ ‫این رو باید از استعدادهای مختلف استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مذاکرات ایران با غرب نیز در حال انجام اس��ت اما تا زمانی‬ ‫که روی پای خود نایستیم و مشکالت درونی را حل نکنیم نباید انتظار داشته‬ ‫باشیم حریف تخفیفی به ما بدهد‪.‬الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با تاکید بر این که اقتصاد باید دردست مردم باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این که دولت کمک‬ ‫کند اش��تباه است ‪ ،‬مثال در مسئله ورزش باید بسیاری از امکانات ورزشی در‬ ‫دست مردم قرار گیرد و دولت به آنان تسهیالت ارزان قیمت بدهد‪.‬‬

‫دانشجو را قانع کنیم ‪ ،‬نه ساکت‬ ‫وزی��ر اطالعات گف��ت‪ :‬ما‬ ‫باید دلسوزی پدرانه با دانشجو‬ ‫داش��ته باشیم و باید جوابی به‬ ‫سواالت او بدهیم که او را قانع‬ ‫کند نه س��اکت و اگ��ر غیر از‬ ‫این باشد اشتباه از عملکرد ما‬ ‫است‪ .‬حجت االسالم والمسلمین دکتر سید محمود علوی وزیر اطالعات‬ ‫در اجالس معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور با اعالم‬ ‫ای��ن که امنیت جامعه از فرهنگ‪ ،‬باورها و ایمان مردم نش��أت می گیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد امنیت جامعه در پویایی فرهنگی و ش��کوفایی اقتصادی تاثیر‬ ‫گذار است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اندیشی در عرصه پویایی فرهنگی در دانشگاه ها‬ ‫یک ضرورت است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در دین اسالم مبحث علم و دین توأمان‬ ‫مطرح می شود و آن علمی مد نظر است که با فرهنگ و ایمان همراه باشد‬ ‫تا به عنوان تقوی و مالک برتری انسان مطرح شود‪.‬‬

‫تشویق دانشجویان در طرح افزایش جمعیت‬ ‫نای��ب رئیس کمیس��یون‬ ‫فرهنگ��ی مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی از طرح مجلس برای‬ ‫حل مش��کالت دانش��جویان و‬ ‫س��ربازان متأه��ل و سیاس��ت‬ ‫های تش��ویقی و تبلیغی برای‬ ‫افزای��ش نس��ل خبر داد و گفت‪ :‬ب��رای این طرح ‪ ۱۲‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫بودجه در نظر گرفته ش��ده است‪.‬سیدمرتضی حس��ینی نماینده قزوین در‬ ‫خصوص ابالغ سیاس��ت های جمعیتی از س��وی رهبر معظم انقالب گفت‪:‬‬ ‫پس از اولین دستور رهبر معظم انقالب مبنی بر پیگیری افزایش جمعیت‬ ‫ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگی طرح��ی را آماده کرد و ب��ه مجلس جهت‬ ‫تدوین قانون ارائه کرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬کمیس��یون بهداش��ت بررس��ی های‬ ‫اولی��ه ب��ر روی این طرح را انج��ام داد و به کمیس��یون فرهنگی ارائه کرد‬ ‫و کمیس��یون فرهنگی نیز در ‪ ۵۲‬ماده این طرح را تدوین کرد که ش��امل‬ ‫تش��ویق افزایش ازدواج و فرزن��دآوری‪ ،‬راهکارهای کاهش نرخ طالق‪ ،‬رفع‬ ‫موانع قانونی افزایش جمعیت است‪.‬‬

‫کافه‬ ‫تیتـر‬

‫فرهنگ وهنر‬ ‫تابلوی پیکاسو به ایران می آید؟‬

‫براد پیت در مراس�م نمایش فیل�م آنجلینا جولی‬

‫کتک خورد‬

‫گالیه‌های ش�هرام ناظری از بی‌مهری به اساتید‬

‫بزرگ‬

‫بر اساس نتیجه تحقیقاتی‬ ‫ک��ه صن��دوق بی��ن الملل��ی‬ ‫پ��ول در س��ال ‪ 1999‬انجام‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬ای��ران در میان‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه‬ ‫بیش��ترین می��زان مهاجرت‬ ‫نخب��گان را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬ب��ه ط��وری که‬ ‫نزدی��ک به ‪ 150‬ه��زار نفر از‬ ‫بهتری��ن جوان��ان و نخبگان‬ ‫ایرانی هر سال کشور را ترک‬ ‫می کنند‪ .‬ای��ن صندوق بین‬ ‫المللی همچنی��ن در گزارش‬ ‫س��ال ‪ 2009‬خ��ود نیز اعالم‬ ‫کرد ایران در میان ‪ 91‬کشور‬ ‫توس��عه یافته و توسعه نیافته‬ ‫بیش��ترین میزان فرار مغزها‬ ‫را ب��ه خ��ود اختص��اص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طوری که در حال‬ ‫حاضر ‪ 250‬ه��زار مهندس و‬ ‫فیزیک��دان ایران��ی و بیش از‬ ‫‪ 170‬ه��زار ایران��ی با مدارک‬ ‫علمی ب��اال در ایاالت متحده‬ ‫آمریکا زندگی می کنند‪ .‬حتی‬ ‫بر اس��اس تحقیقات نهاد ملی‬ ‫علوم ‪ 89‬درصد از ایرانی هایی‬ ‫که به آمریکا پ��رواز کرده اند‬ ‫پس از اخ��ذ مدرک دکترا در‬ ‫این کش��ور برای همیشه می‬ ‫مانند و اقامت می گیرند‪.‬‬ ‫فرار مغزهای ایرانی از کشور‬ ‫و مهاجرت آنها به کش��ورهای‬ ‫دیگر درحدی اس��ت که باعث‬ ‫ش��د س��ه س��ال پیش حتی‬ ‫مجله نیوزویک هم گزارش��ی‬ ‫در مورد این گ��روه از ایرانیان‬ ‫منتش��ر کن��د‪ .‬در بخش��ی از‬ ‫این گ��زارش نوش��ته ش��ده‪:‬‬ ‫«مس��ئوالن واحد مهندس��ی‬ ‫ب��رق دانش��گاه اس��تانفورد با‬ ‫گروهی از دانشجویان خارجی‬ ‫مواج��ه ش��دند ک��ه باالترین‬ ‫نم��رات را در آزم��ون س��خت‬

‫مامور رسیدگی‬ ‫به فساد اقتصادی‬ ‫تعیین شد‬

‫اجتماعی‬ ‫آغ�از مس�کن اجتماعی و حمایت�ی از اواخر‬ ‫خرداد ماه‬ ‫تهدی�د م�واد مخ�در؛ ای�ران در رده ه�ای‬ ‫پرمصرف ترین ها‬ ‫ش�مارش معکوس برای آغاز ش�نا در دریای‬ ‫خزر‬

‫دکترای این رش��ته به دس��ت‬ ‫آورده ان��د‪ .‬به گفته یکی از آن‬ ‫مس��ئوالن ؛ این دانشجویان از‬ ‫یک دانشگاه آمریکایی یا دیگر‬ ‫موسسات آموزشی کشورهایی‬ ‫ک��ه ب��ا موسس��ات آمریکایی‬ ‫مرتبط هس��تند و تمایز خود‬ ‫را در چنین آزمون هایی نشان‬ ‫می دهند نیام��ده بودند‪ ،‬بلکه‬ ‫اکث��ر آنها ایرانیان��ی بودند که‬ ‫از دانش��گاه صنعت��ی ش��ریف‬ ‫فارغ التحصیل شده بودند‪.‬‬ ‫به گفت��ه «ب��روس وولی»‬ ‫مدیر پیش��ین واحد مهندسی‬ ‫برق استانفورد‪ ،‬دانشگاه شریف‬ ‫دارای یک��ی از بهتری��ن برنامه‬ ‫های آموزشی برای کارشناسی‬ ‫در رش��ته مهندسی برق است‪.‬‬ ‫سرآمدی این دانشگاه را نباید با‬ ‫داشتن رقیبانی چون ام‪.‬آی‪.‬تی‬ ‫آمریکایی و کمبریج انگلیسی و‬ ‫دیگرانی چون چین دست کم‬ ‫گرفت‪».‬‬ ‫همچنین در ای��ن گزارش‬ ‫نوشته ش��ده که دانشگاه های‬ ‫دیگ��ری در کانادا و اس��ترالیا‬ ‫که از مقررات آس��انتری برای‬

‫اعطای روادی��د برخوردارند از‬ ‫رونق چش��مگیر دانش��جویان‬ ‫ایران��ی در کش��ورهای خ��ود‬ ‫سخن می گویند‪ .‬در حالی که‬ ‫آمارهای دانش��گاه های کانادا‬ ‫نسبت به سال ‪ ۱۹۸۵‬با جهش‬ ‫‪ ۲۴۰‬درص��دی دانش��جویان‬ ‫ایرانی مواجه شده است‪ ،‬رسانه‬ ‫های اس��ترالیا هم از پنج برابر‬ ‫شدن تعداد دانشجویان ایرانی‬ ‫در پنج سال گذشته و رسیدن‬ ‫آنها ب��ه م��رز ‪ ۱۵۰۰‬نفر خبر‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ه��ر س��ال ح��دود ی��ک‬ ‫میلیـــ��ون نف��ر از فــــارغ‬ ‫التحصیالن دبیــرستان های‬ ‫کش��ور در آزم��ون ورودی‬ ‫موسس��ات آم��وزش عال��ی‬ ‫ش��رکت می کنن��د ولی تنها‬ ‫‪10‬در صد از آنها موفق به ورود‬ ‫به دانشگاه های دولتی شده و‬ ‫فقط یک در صد از آنها بخت‬ ‫راهیابی به موسسات آموزشی‬ ‫عال��ی چ��ون ش��ریف را پیدا‬ ‫می کند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫با هوش ترین‪ ،‬پر انگیزه ترین‬ ‫و کوش��اترین دانش��جویان‬

‫کشور را در اختیار موسسات‬ ‫آموزش عالی قرار می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه هرح��ال‪ ،‬تم��ام این‬ ‫مشکالت و شرایط باعث شده‬ ‫ت��ا از ه��ر ‪ 125‬دان��ش آموز‬ ‫المپی��ادی ای��ران‪ 90 ،‬نفر در‬ ‫دانشگاه های آمریکا تحصیل‬ ‫کنند و از هر ‪ 96‬دانش��جوی‬ ‫اعزامی به خارج‪ ،‬تنها ‪ 30‬نفر‬ ‫به ای��ران باز گردن��د‪ .‬همین‬ ‫ط��ور ‪ ۶۰‬ه��زار دانش��جوی‬ ‫ایرانی هم در خارج از کش��ور‬ ‫تحصیل ‌کنند‪ .‬طبق آمارهای‬ ‫رس��می نس��بت خروج فارغ‬ ‫التحصی�لان از ایران به تعداد‬ ‫کل ای��ن اف��راد‪ ۱۵ ،‬درص��د‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق آمار منتش��ره از‬ ‫س��ازمان ها و نهادهای دولتی‬ ‫مث��ل هفت��ه نام��ه س��ازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ریزی‪۹۰ ،‬‬ ‫نف��ر از ‪ ۱۲۵‬دان��ش آم��وزی‬ ‫که در س��ه س��ال گذشته در‬ ‫المپیاده��ای جهان��ی رتب��ه‬ ‫کسب کرده‌اند‪ ،‬هم اکنون در‬ ‫دانش��گاه‌های آمریکا تحصیل‬ ‫می‌کنن��د و بس��یاری از آنان‬ ‫هرگز به ایران ب��رای زندگی‬

‫دانشگاه برتر‬

‫محبوب ترین شهرها‬

‫آزمون ریاضی فیزیک‬

‫‪San Diego‬‬ ‫استانفورد‬ ‫‪UCLA‬‬ ‫‪EPFL‬‬ ‫تورنتو‬

‫لس آنجلس‬ ‫سان دیگو‬ ‫پالو آلتو‬ ‫لوزان‬ ‫تورنتو‬

‫متقاضیان اولیه ‪350.000‬‬ ‫متقاضیان برتر ‪ 4000‬نفر‬ ‫ورود به دانشگاه صنعتی شریف‪ 200‬نفر‬ ‫خروج از کشور ‪ 48/4‬درصد‬ ‫دختران ‪ 58‬درصد‪ /‬پسران ‪ 42‬درصد‬

‫عض��و کمیس��یون اص��ل ‪ 90‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از تش��کیل کمیته ویژه‬ ‫بررس��ی پرون��ده های فس��اد اقتصادی در‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ 90‬خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫پرونده ها اولویت بندی شده اند که بررسی‬

‫معوق��ات بانکی و فس��اد گمرکات در صدر‬ ‫این پرونده ها قرار دارد‪ .‬فاطمه رهبر اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کمیسیون اصل ‪ 90‬پرونده هایی که‬ ‫مربوط به فساد اقتصادی بوده و قب ً‬ ‫ال احصا‬ ‫شده بود را اولویت بندی کرده و کمیته ای‬

‫علم و فناوری‬ ‫وال‌استریت ژورنال‪ :‬هکرهای ایرانی به مدت‬ ‫‪ ۳‬س�ال از مقامات ارش�د آمریکایی جاسوسی‬ ‫می‌کردند‬ ‫ش�انس برنده ش�دن یک ایرانی در مس�ابقه‬ ‫"الکترولوک�س"‪ /‬ظرف‌هایی که ب�ا غذا خورده‬ ‫می‌شوند‬

‫دائ��م ب��از نمی‌گردن��د‪ .‬طبق‬ ‫آمار رسمی اداره گذرنامه‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۸۷‬روزانه ‪ ۱۵‬کارشناس‬ ‫ارشد‪ ۲/۳ ،‬دکترا و در مجموع‬ ‫‪ ۵۴۷۵‬نفر لیس��انس از کشور‬ ‫مهاجرت کرده اند‪.‬‬ ‫مجله نیوزویک در بررس��ی‬ ‫دالیل مهاجرت نخبگان ایرانی‬ ‫گفته است که ایران با مشکالت و‬ ‫بیماری های گوناگونیچون تورم‬ ‫مزمن‪ ،‬در جا زدن دستمزدها و‬ ‫بخش خصوصی بی بنیه ناشی‬ ‫از مدیری��ت ناکارآمد اقتصادی‪،‬‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬بر اس��اس ادعای‬ ‫این نشریه‪ ،‬اس��اتید دانشگاه ها‬ ‫در ای��ران به ن��درت به حقوقی‬ ‫که کفاف زندگ��ی آنها را بدهد‬ ‫دسترسیدارند‪.‬‬ ‫به هرحال دالیل متعددی‬ ‫وج��ود دارد که ای��ران را در‬ ‫رتبه دوم فرار مغزها قرار داده‬ ‫است‪ .‬از جمله اینکه در کشور‬ ‫توجه خاصی به جایگاه علم و‬ ‫دانش نمی ش��ود‪ .‬برای مثال‬ ‫اینقدر که در رس��انه ها مثال‬ ‫خوانن��دگان‪ ،‬هنر پیش��ه ها‪،‬‬ ‫وزشکاران‪ ،‬تجلیل می شوند‪،‬‬ ‫به چهره های ماندگار علمی‪،‬‬ ‫اس��تادان برجسته و مبتکران‬ ‫و مخترع��ان ی��ا المپیادی ها‬ ‫احترام گذاش��ته نمی شود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر هم به رشد کیفی‪،‬‬ ‫تحقیق و پژوهش بهایی داده‬ ‫نمی شود‪ .‬مس��ائل اقتصادی‬ ‫که شامل حقوق و مزایا برای‬ ‫آینده ش��غلی اس��ت‪ ،‬مسائل‬ ‫سیاس��ی و قانونی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫عدم شایسته ساالری‪ ،‬انحصار‬ ‫دولتی‪ ،‬امید به آینده‪ ،‬همه و‬ ‫همه باعث ش��ده ت��ا مغزهای‬ ‫کش��ور ف��رار کنن��د و اص�لا‬ ‫ب��ه برگش��تن خ��ود فکر هم‬ ‫نکنند‪.‬‬

‫رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی‬

‫چند راهکار کلیدی‬ ‫برای مهار تورم‬ ‫محمدباقر صدری‬

‫ویژه را مامور رس��یدگی ب��ه این پرونده ها‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی با بیان این که تعداد این‬ ‫پرونده ها به صورت دقیق مش��خص نیست‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن پرونده ها مرب��وط به معوقات‬ ‫بانکی و فساد اقتصادی در گمرکات است‪.‬‬

‫سیاسی ‪ -‬خارجی‬ ‫آی�ت‌اهلل جنتی‪:‬هی�چ ش�خصی نمی‌توان�د‬ ‫شورای نگهبان را به جناح‌گرایی متهم کند‬ ‫ارزیابی مثبت وزیران خارجه ایران و اسپانیا‬ ‫از تماس ها و تحرکات اخیر تهران – مادرید‬ ‫موافق�ت ای�ران ب�ا تأخیر یک‌س�اله آغاز‬ ‫صادرات گاز به پاکستان‬

‫ش��خصيت امام كه همچنان زنده و پايدار‬ ‫است دشمنى كنند تا بتوانند اين ملت را‬ ‫به خيال خود به عقب نشينى و تسليم در‬ ‫مقابل خودشان وادار كنند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب‬

‫ت��ورم یـــکی از‬ ‫مشکالت اســـــاسی‬ ‫اقتصادی ب��ه وی‍‍ژه در‬ ‫کش��ورهای در ح��ال‬ ‫توسعه است و عمدتا‬ ‫اث��رات نامطلوب��ی بر‬ ‫فرآیند رش��د و توس��عه اقتص��ادی برجای‬ ‫می گ��ذارد‪ ،‬به همین دلیل بررس��ی اثرات‬ ‫تورم بر رش��د‪ ،‬زوای��ای خاص��ی را از رابطه‬ ‫بین این دو پدیده روش��ن می سازد‪.‬براساس‬ ‫پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی دولت و‬ ‫مسئوالن اقتصادی‪ ،‬در سال ‪ 93‬حداکثر تورم‬ ‫به ‪ 25‬درصد می‌رسد اما این میزان همچنان‬ ‫باالترین نرخ تورم در میان کشورهای منطقه‬ ‫خاورمیانه و شمال آفریقاست‪.‬حداقل تحمل‬ ‫نرخ تورم در کشور بین ‪ 7‬تا ‪12‬درصد است‪،‬‬ ‫ام��ا تورم��ی که در س��ال ‪ 93‬ب��ا آن روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬حداقل دو براب��ر تورم قابل تحمل‬ ‫در کش��ور است‪.‬بخش��ی از تورم موجود در‬ ‫کشور ناشی از س��وء مدیریت ها در گذشته‬ ‫اس��ت‪.‬برای کاهش ت��ورم‪ ،‬باید مش��کالت‬ ‫ساختاری تولید حل ش��ود و اگر دولت قادر‬ ‫باشد مش��کالت تولید و اشتغال را در کشور‬ ‫ح��ل کن��د‪ ،‬واردات را کاهش و ص��ادرات را‬ ‫افزایش دهد‪ ،‬در این صورت کاهش تورم نیز‬ ‫امکانپذیر خواهد بود‪.‬برای کاهش تورم باید‬ ‫س��از و کارهای اقتصادی درست تدوین و به‬ ‫صورت تدریجی اجرا ش��ود‪ ،‬عالوه بر اجرای‬ ‫درس��ت س��از و کارهای اقتص��ادی‪ ،‬در بازار‬ ‫سرمایه باید اصالحات ساختاری نیز صورت‬ ‫گیرد‪.‬توصی��ه ما به دول��ت‪ ،‬تامین مایحتاج‬ ‫عمومی م��ردم و جدا کردن س��فره مردم از‬ ‫تورم موجود در کش��ور است تا مردم بتوانند‬ ‫متوس��ط مایحتاج خود و خان��واده را تامین‬ ‫کنند‪.‬‬

‫ایران‬ ‫جاده باستانی ابریشم در خراسان شمالی ثبت‬ ‫ملی شود‬ ‫آف�ت زنجره خرما نخلس�تان ه�ای جنوب‬ ‫کشور را تهدید می کند‬ ‫ش�رکت فوالدس�ازی چین�ی در س�رخس‬ ‫سرمایه گذاری می کند‬


‫سال اول شماره ‪ 22‬دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪1393‬‬

‫اس��ــــحاق جـــهانگیری معاون اول‬ ‫رئیس‌جمه��وری مصوبه هی��ات وزیران در‬ ‫مورد تشکیل واحد سازمانی جداگانه‌ای در‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی به منظور‬ ‫ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی‌ها و‬

‫ثبت بدهی های دولت‬ ‫در سازمان جدید‬

‫تعهدات قانونی دولت را برای اجرا ابالغ کرد‪.‬‬ ‫هی��أت وزیران به پیش��نهاد وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارای��ی تصویب کرد‪ :‬این واحد‬ ‫موظف است نسبت به احصاء و ثبت خالصه‬ ‫بدهی‌ها و تعهدات دولت و نگهداری متمرکز‬

‫حس��اب آنها اقدام و گزارش‌های مدیریتی‬ ‫الزم را حداقل ساالنه یکبار به هیأت وزیران‪،‬‬ ‫معاون��ت برنامه‌ری��زی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫رئیس‌جمهوری و سایر مراجع به تشخیص‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬

‫دیدگاه‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫ناجی اقتصادکشور است‬ ‫مجید قاسمی‬

‫سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی به هیچ‌عنوان‬ ‫رویکــــ��رد اقتص��اد‬ ‫ریاضت��ی ندارن��د‪ .‬در‬ ‫اقتصــــــاد ریاضتی‬ ‫اقتصاد متوقف ش��ده‬ ‫و ب��ه حداقل‌های��ی‬ ‫ک��ه بیش از آن عقب نرود‪ ،‬قانع می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫حالی‌که ه��ر روز این عقب‌نش��ینی را در آن‬ ‫می‌بینید‪ .‬ام��ا در اقتصاد مقاومتی به انعطاف‪،‬‬ ‫به��ره‌وری و برون‌گرایی در کنار درون‌زا بودن‬ ‫توجه می ش��ود‪ .‬نباید ب��دون مطالعه و دقت‪،‬‬ ‫از سیاس��ت‌های اقتص��اد مقاومت��ی به‌عنوان‬ ‫سیاس��ت‌های ریاضتی تعبیر کرد‪ .‬در اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬اقتصاد مانن��د درختی تنومند هم‬ ‫رش��د می‌کند‪ ،‬ه��م در مقاب��ل توفان‌ها خم‬ ‫می‌ش��ود و هم بع��د از هر توفان��ی در تعادل‬ ‫جدی��د‪ ،‬حت��ی باالت��ر از تع��ادل قبل��ی قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬در حالی‌ک��ه در اقتص��اد ریاضتی‬ ‫ریش��ه اقتصاد خش��کانده می‌‌ش��ود‪ .‬اقتصاد‬ ‫مقاومتی یک اقتصاد زنده‪ ،‬پویا‪ ،‬عدالت‌محور‪،‬‬ ‫با تحرک بس��یار جدی و آماده برای مقابله با‬ ‫نابس��امانی‌ها اس��ت‪ .‬در این اقتصاد هر رکنی‬ ‫از اقتص��اد هم خود و هم دیگ��ران را تقویت‬ ‫می‌کند‪ .‬اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را‬ ‫بررسی کنید‪ ،‬مش��اهده می‌کنید که درتمام‬ ‫بندهای آن‪ ،‬به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‬ ‫بهره‌وری اشاره شده‌است‪ .‬به‌عنوان مثال محور‬ ‫قراردادن رش��د بهره‌وری در اقتصاد با تقویت‬ ‫عوامل تولید‪ ،‬توانمندسازی نیروی‌کار‪ ،‬تقویت‬ ‫رقابت‌پذیری اقتصاد‪ ،‬ایجاد بستر رقابت بین‬ ‫مناطق و اس��تان‌ها و به‌کار گیری ظرفیت و‬ ‫قابلیت‌های متن��وع در جغرافیای مزیت‌های‬ ‫مناطق کشور یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی‬ ‫است که به‌طور مس��تقیم به بهره‌وری اشاره‬ ‫کرده‌اس��ت‪ .‬وابس��تگی به عواید نفت و گاز‪،‬‬ ‫وابس��تگی به رانت‌های دولتی‪ ،‬محیط کسب‬ ‫و کار نامناس��ب‪ ،‬عدم وجود نظام‌های آماری‬ ‫دقیق‪ ،‬نوس��انات و عدم وجود ثبات اقتصادی‬ ‫و ضعف در اثربخشی نظام آموزشی کشور از‬ ‫چالش‌های ارتقاء بهره‌وری در اقتصاد اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه هر ص��ورت تبیین‪ ،‬نهایی‌ش��دن و ابالغ‬ ‫سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ‪ 2‬سال به‌طول‬ ‫انجامید‪ .‬جلس��ات کارشناس��ی متعددی در‬ ‫سطح همه دس��تگاه‌های کشور برگزار شد و‬ ‫در تمام طول این مس��یر رهبر معظم انقالب‬ ‫نظارت مس��تقیم داش��تند‪ .‬این سیاس��ت‌ها‬ ‫می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد‪.‬‬ ‫معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز‬ ‫تحقیقات استراتژیک و مدیرعامل‬ ‫بانک‌پاسارگاد‬

‫اقتصاد برتر‪ -‬طی سال‌های‬ ‫اخیر و با افزایش ذخایر ارزی‬ ‫کش��ورهای دارای مناب��ع‬ ‫نفتی‪ ،‬ش��اهد رشد تأسیس‬ ‫صندوق‌های توس��عه در آنها‬ ‫بوده ایم‪.‬نکته جالب این است‬ ‫که رشد منابع این صندوق‌ها‬ ‫بیشتر در کشورهای اسالمی‬ ‫ص��ورت گرفته اس��ت‪.‬اما آیا‬ ‫این منابع براس��اس موازین‬ ‫اسالمی مدیریت می‌شود؟‬ ‫برای یافتن پاسخ این پرسش‬ ‫و به‌منظور آگاهی از تجارب‬ ‫جهان��ی در مدیری��ت ای��ن‬ ‫صندوق‌ها‪ ،‬ب��ا دکتر «فاروخ‬ ‫حبیب» محقق حوزه مالی و‬ ‫بانکداری اسالمی در آکادمی‬ ‫بین‌المللی ش��ریعه مالزی به‬ ‫گفت وگو نشستیم‪.‬او در این‬ ‫مصاحبه به تفاوت روش‌های‬ ‫مختلف کشورها در مدیریت‬ ‫صندوق‌های توس��عه‪ ،‬اصول‬ ‫صندوق‌داری غرب موس��وم‬ ‫به « س��انتیاگو» و مشکالت‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های خارجی‬ ‫صندوق‌ه��ا اش��اره ک��رده و‬ ‫ب��ر ل��زوم تطبی��ق مدیرت‬ ‫صندوق‌های توسعه براساس‬ ‫موازی��ن اس�لامی تاکی��د‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫آقای دکتــر حبیب طی‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 15‬سال اخیر شاهد‬ ‫افزایشصــــندوق‌های‬ ‫توسعه در جهان بوده ایم‪،‬‬ ‫ارزیاب�ی ش�ما از می�زان‬ ‫مناب�ع ای�ن صندوق‌ه�ا‬ ‫چیست؟‬ ‫حجم س��رمایه صندوق‌های‬ ‫توس��عه مل��ی در سراس��ر‬ ‫جهان به ‪ 6/3‬تریلیون دالر‬ ‫می‌رس��د‪.‬از نظر جغرافیایی‪،‬‬ ‫بیش��تر صندوق‌ها در آس��یا‬ ‫و خاورمیانه هس��تند‪.‬یعنی‬ ‫‪ 35‬ت��ا ‪ 40‬درص��د مناب��ع‬ ‫صندوق‌ه��ای توس��عه در‬ ‫کشورهای اسالمی است‪.‬‬ ‫اما وقتی به آنها نگاه می‌کنیم‬ ‫می‌بینیم تفاوت‌های زیادی‬ ‫با هم دارند و یکسری اصول‬ ‫متف��اوت دارن��د‪.‬از ای��ن رو‬ ‫یک نس��خه ب��رای همه آنها‬ ‫نمی‌توان پیچید‪.‬‬ ‫یکی از نکات بحث برانگیز‬

‫گفت وگوی« اقتصاد برتر» با محقق آکادمی بین‌المللی شریعه‬

‫صندوق‌هـای توسعه‪،‬‬ ‫اسالمی مدیریت شود‬

‫درب�اره صـــندوق‌های‬ ‫توس�عه‪ ،‬مدیری�ت منابع‬ ‫آنهاس�ت‪ ،‬چه ارزیابی در‬ ‫این زمینه دارید؟‬ ‫این صندوق‌ها در همه جای‬ ‫دنیا معم��وال مدیریت خوبی‬ ‫ندارند و کارای��ی و عملکرد‬ ‫آنها موض��وع اصلی اس��ت‪.‬‬ ‫دولت‌ها عالقه‌مند هس��تند‬ ‫از منابع این صندوق‌ها برای‬ ‫نیازهای جاری استفاده کنند‬ ‫و دشواراست که این منابع را‬ ‫با برنام��ه و در جهت اهداف‬ ‫کالن و ملی و آینده استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برخ�ی کارشناس�ان ب�ه‬ ‫ای�ران توصی�ه می‌کنند‬ ‫از منابــــ�ع صن�دوق‬ ‫درسرمـــایه‌گذاری‌های‬ ‫خارج�ی اس�تفاده کنند‪.‬‬ ‫نظر شما چیست؟‬ ‫درباره سرمایه‌گذاری منابع‬

‫‪ ۲۶‬سال تا توسعه یافتگی‬

‫استاد دانشگاه‬ ‫کالیفرنیای جنوبی آمریکا‬

‫صندوق‌های توسعه می‌توان‬ ‫از دو منظر نگاه کرد؛ نخست‬ ‫منافع کش��ورهای اسپانسر‬ ‫(کشورهای تس��هیالت دهنده )‬ ‫و دوم کش��ورهای میزب��ان‬ ‫( کش��ورهای دریافت کننده‬ ‫سرمایه گذاری)‪.‬یعنی کشور‬ ‫مبدا ک��ه س��رمایه می‌دهد‬ ‫و کش��ور دیگر ک��ه میزبان‬ ‫سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫معموال کشورهایی که نقش‬ ‫میزب��ان س��رمایه را دارن��د‪،‬‬ ‫دغدغ��ه ش��فافیت مناب��ع‬ ‫را دارند‪.‬یعن��ی کش��ورهای‬ ‫میزب��ان ممکن اس��ت فکر‬ ‫کنند‪ ،‬قصد کشور مهمان از‬ ‫انجام سرمایه‌گذاری‪ ،‬اهداف‬ ‫سیاسی و نه اقتصادی است‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬در حالی که‬ ‫منافع سرمایه‌گذاری بیشتر‬ ‫برای کش��ور مبدا اس��ت اما‬ ‫در مقابل صندوق‌ها بیش��تر‬

‫پاس��خگوی کش��ور میزبان‬ ‫هستند تا کشور مبدا‪.‬‬ ‫آی�ا چارچوبی ب�رای نظم‬ ‫بخشیدن به این تعامالت‬ ‫وجود ندارد؟‬ ‫البت��ه که وج��ود دارد‪.‬مثال‬ ‫اص��ول پذیرفته ش��ده «آی‬ ‫دبلی��و جی» که ش��امل ‪26‬‬ ‫کش��ور اس��ت و همچنی��ن‬ ‫اصول س��انتـیاگو‪.‬این اصول‬ ‫چند زمینه مقرراتی‪ ،‬نهادی‪،‬‬ ‫محدودیت‌ه��ا و مدیری��ت‬ ‫ریسک را پوشش می‌دهد‪.‬‬ ‫آی�ا هم�ه صندوق‌ه�ای‬ ‫توس�عه ب�ه ای�ن اص�ول‬ ‫پایبند هستند؟‬ ‫مطالعاتی که س��ال ‪2011‬‬ ‫روی ح��دود ‪ 20‬صن��دوق‬ ‫صورت گرفت نشان می دهد‬ ‫ک��ه ‪ 80‬درص��د صندوق‌ها‬ ‫پی��ش از تصوی��ب اص��ول‬ ‫سانتیاگو نیز به اصول پوشش‬

‫دهنده مقررات‪ ،‬محدودیت‌ها‬ ‫و مدیری��ت ریس��ک پایبند‬ ‫بودن��د در حالی که ‪ 5‬درصد‬ ‫پ��س از تصوی��ب اص��ول‬ ‫س��انتیاگو هنوز ه��م از این‬ ‫اصول پیروی نمی‌کنند‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫بسیاری از این اصول تبعیض‬ ‫آمی��ز هس��تند و مس��ائل‬ ‫اخالقی را در نظر نمی‌گیرند‪.‬‬ ‫به نظ��ر م��ن باید مس��ائل‬ ‫فرهنگی و بوم��ی را رعایت‬ ‫کرد‪.‬کش��ورهای پیرو اصول‬ ‫س��انتیاگو‪ ،‬از اصول اخالقی‬ ‫خودشان اس��تفاده می‌کنند‬ ‫که در کشـــورهای اسالمی‬ ‫خالف اخالق و موازین است‪.‬‬ ‫البته برخی از صندوق‌ها هم‬ ‫از مس��ائل انس��انی حمایت‬ ‫می‌کنند‪.‬آنه��ا دارای ی��ک‬ ‫ش��ــــورای اخالقی(دینی)‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب�ه نظ�ر ش�ما صن�دوق‬ ‫توسعه اســــالمی چه‬ ‫ویژگی هایی باید داش�ته‬ ‫باشد؟‬ ‫م��ا بای��د ی��ک چارچوب‬ ‫اخالق��ی و اس�لامی را برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری صندوق‌ه��ا‬ ‫در نظ��ر بگیریم‪.‬س��اختار‬ ‫مدیریتی آنها باید اس�لامی‬ ‫باشد‪.‬شفافیت و پاسخگویی‬ ‫صنــــــدوق‌های توســعه‬ ‫کش��ورهای مس��لمان باید‬ ‫بهتر شود‪.‬ما باید بر اســـاس‬ ‫مــفاهی��م قرآن��ی‪ ،‬آخرت‬ ‫و مع��اد اص��ول حاک��م ب��ر‬ ‫صندوق‌ها را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫چ�ه پیش�نهادی ب�رای‬ ‫مدیرانصنــــدوق‌های‬ ‫توسعه کشورهای اسالمی‬ ‫دارید؟‬ ‫اصلی‌ترین تفاوت چارچوب‬ ‫اس�لامی با نظ��ام غربی در‬ ‫عدالت اس��ت‪.‬نظام اقتصادی‬ ‫اسالمی سعی می‌کند عدالت‬ ‫را رعایت کند‪.‬‬ ‫بای��د این را به‌عن��وان الگو و‬ ‫درس ب��ه دنی��ا معرفی کرد‪.‬‬ ‫پیش��نهاد من این است که‬ ‫اص��ول مدیری��ت اقتصادی‬ ‫اسالمی را تبیین و برای اجرا‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬

‫واشنگتن پست گزارش داد‪:‬‬

‫نک کامرانی‬

‫طی س��ال‌های اخیر‬ ‫فرآیند توس��ــــعه‬ ‫اقتص��ادی در جهان‬ ‫به س��مت کشورهای‬ ‫دارای درآمد متوسط‬ ‫می��ل پی��دا ک��رده‬ ‫اس��ت‪ .‬رشد قابل توجه کش��ورهایی مثل‬ ‫چین‪ ،‬هند و برزیل ش��اهدی در این زمینه‬ ‫اس��ت‪.‬ایران نیز در مسیر این کشورها قرار‬ ‫دارد‪ .‬متوسط رشد اقتصادی ایران در فاصله‬ ‫س��ال های ‪ 1993‬ت��ا ‪ 2011‬یک دلیل در‬ ‫این زمینه اس��ت‪.‬ایران در این مدت به طور‬ ‫متوسط رشد ‪ 11‬درصدی در اقتصاد خود را‬ ‫تجربه کرده است‪ ،‬در حالی که اقتصادهای‬ ‫توس��عه یافته در همین دوره رشد متوسط‬ ‫‪ 2‬درصدی داشته اند‪ .‬به عالوه ایران دارای‬ ‫منابع غنی مثل نفت و گاز است و این منابع‬ ‫پش��توانه خوبی برای حرکت این کشور به‬ ‫سمت توس��عه اقتصادی است‪ .‬وجود یک‬ ‫نظام آموزش��ی پیش��رفته و دانشگاه های‬ ‫عالی که قابل مقایس��ه با کشورهای غربی‬ ‫هس��تند نیز به حرکت ایران در این مسیر‬ ‫کم��ک م��ی کنند‪ .‬ب��ر این اس��اس وجود‬ ‫نی��روی کار ماهر به هم��راه منابع طبیعی‬ ‫غنی موتور حرکت اقتصاد ایران به س��مت‬ ‫توس��عه یافتگی هستند‪ .‬براساس مطالعــه‬ ‫انجام ش��ده در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی‬ ‫آمریکا‪ ،‬ایران در مس��یر رس��یدن به سطح‬ ‫کشورهای توسعه یافته از نظر میزان توسعه‬ ‫ناخالص داخلی سرانه قرار دارد و حدود ‪۲۶‬‬ ‫سال دیگر به سطح کشورهای توسعه یافته‬ ‫می‌رسد‪.‬‬

‫اقتصاد‬

‫رویای سرمایه‌گذاران آمریکایی برای شراکت با ایران‬

‫برای نخستین بار در چند دهه گذشته‬ ‫بازرگانان آمریکایی به تعداد قابل توجهی به‬ ‫ایران سفر کرده و احتمال شراکت آینده را‬ ‫در صورت گشایش مجدد کانال‌های تجاری‬ ‫میان دو کشور بررسی می‌کنند‪ .‬واشنگتن‬ ‫پست در گزارشی نوشت‪ :‬اگرچه تحریم‌ها‬ ‫همچنان برقرار هستند اما هیچ ممنوعیتی‬ ‫برای س��فر ب��ه ای��ران وجود ن��دارد‪ .‬برای‬ ‫شهروندان آمریکایی که برای سفر به ایران‬ ‫روادید دریافت می‌کنن��د‪ ،‬میزبانان ایرانی‬ ‫می‌توانند برنامه‌های��ی را ترتیب دهند که‬ ‫شامل بازدید از شرکت‌های سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫ب��ازار بورس ته��ران‪ ،‬کارخانه‌ه��ا‪ ،‬مزارع و‬ ‫شرکت‌های فناوری است‪.‬‬ ‫ای��ن روزنام��ه آمریکای��ی در ادام��ه‬ ‫می‌نویس��د‪ :‬دولت حس��ن روحانی فعاالنه‬ ‫به دنبال جذب س��رمایه گ��ذاران خارجی‬ ‫به ایران بوده اما مطل��ب چندانی در مورد‬ ‫آمریکا نگفته اس��ت‪ .‬با این هم��ه‪ ،‬از زمان‬ ‫روی کار آمدن دولت جدید ایران‪ ،‬غول‌های‬ ‫نفتی و خودروس��ازان آمریکایی س��رگرم‬ ‫مذاکرات ادام��ه‌دار با همتایان ایرانی خود‬ ‫هستند‪ .‬ش��راکت بلندمدت در بخش‌های‬ ‫انرژی و خودرو میان ایران و ش��رکت‌هایی‬ ‫از آلمان‪ ،‬فرانسه و ایتالیا در سال‌های اخیر‬ ‫به دلی��ل تحریم‌های اتحادی��ه اروپا علیه‬ ‫ایران کاهش یافته اس��ت‪ .‬با وجود کاهش‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از تحریم‌های‬ ‫غربی‪ ،‬کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد‬ ‫ب��رآورد کرده ‪ ،‬س��رمایه‌گذاری مس��تقیم‬

‫خارج��ی در ایران رو ب��ه افزایش بوده و به‬ ‫پنج میلیارد دالر در سال ‪ 2012‬رسیده که‬ ‫عمدتا از سوی شرکت‌های چینی‪ ،‬روسی و‬ ‫ترک بوده است‪ .‬با این همه این رقم کمتر‬ ‫از هفت میلی��ارد دالری بود که ایران برای‬ ‫س��ال ‪ 2012‬پیش‌بینی کرده ب��ود و نیاز‬ ‫این کش��ور برای سرمایه خارجی همچنان‬ ‫رو به رش��د اس��ت‪ .‬در حالی که بعید است‬ ‫س��رمایه‌گذاری آمریکایی ها این ش��کاف‬ ‫را به زودی پر کند اما س��رمایه‌گذارانی که‬ ‫اخیرا به ایران س��فر کرده‌اند‪ ،‬پتانسیل باال‬ ‫در بخش‌ه��ای متعدد را م��ورد تاکید قرار‬ ‫داده‌اند‪ .‬دیک س��یمون‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مدیریت س��رمایه و توسعه امالک «آر اس‬ ‫آی» که یکی از س��ازمان دهندگان س��فر‬ ‫اخی��ر کارآفرینان آمریکای��ی و همچنین‬ ‫کانادایی و انگلیسی به ایران بود‪ ،‬در این باره‬ ‫می گـــویــد ‪ :‬فرصت‌های فوق العاده‌ای‬ ‫برای سرمایه‌گذاران آمریکایی وجود دارد و‬

‫در ادامه افزود‪ :‬ب ‌ه طور قطع سرمایه‌گذاری‬ ‫در ایران را مورد مالحظه قرار خواهم داد و‬ ‫فکر می‌کنم که این یک پاسخ جهانی است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش واشنگتن پست‪ ،‬در نبود‬ ‫روابط دیپلماتیک چنین تماسی به کاهش‬ ‫فشارها میان دو کشور کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫واش��نگتن پس��ت در بخش دیگری از‬ ‫گزارش خود به این موضوع اش��اره می‌کند‬ ‫عالوه بر تحریم‌ها و دس��تورالعمل داخلی‬ ‫موسس��ات مال��ی آمریکای��ی در خصوص‬ ‫همکاری با ایران‪ ،‬ترغیب کردن شرکت‌های‬ ‫آمریکایی ب��رای س��رمایه‌گذاری در ایران‬ ‫ممکن است به دلیل نگرشی که نسبت به‬ ‫این کشور وجود دارد‪ ،‬دشوار باشد‪.‬‬ ‫با این همه هر چه ارتباطات نفر به نفر‬ ‫و ش��رکت به شرکت بیشتر ایجاد شود‪ ،‬راه‬ ‫برای یک ارتباط واقعی و طوالنی‌تر راحت‌تر‬ ‫خواهد بود‪ .‬این رسانه آمریکایی خاطرنشان‬ ‫کرده کس��انی که از آمریکا به ایران س��فر‬

‫کرده‌ان��د‪ ،‬تحت تاثیر پیش��رفته بودن کار‬ ‫مهندسان و برنامه نویسان ایرانی نسبت به‬ ‫سطحی که کشورشان در منطقه برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬قرار گرفته‌اند‪ .‬کریس��توفر شرودر‪،‬‬ ‫کارآفرین اینترنت آمریکایی و نویسنده کتاب‬ ‫راه ان��دازی ش��رکت در خاورمیان��ه که در‬ ‫آوریل به ایران س��فر کرده اس��ت‪ ،‬معتقد‬ ‫است ایران با موقعیت جغرافیایی فوق العاده‬ ‫و اس��تعدادی ک��ه دارد می‌تواند یک نقطه‬ ‫ارتباط مرکزی میان شرق‪-‬غرب و شمال‪-‬‬ ‫جنوب باش��د‪ .‬نادیده گرفتن اقتصادهایی‬ ‫مانند ایران به مثابه نادیده گرفتن سمت و‬ ‫سویی است که جهان در آن جهت حرکت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین در صنایع سنتی ایران مانند‬ ‫کش��اورزی با توجه به اینک��ه ایران یکی از‬ ‫گ ترین تولید کنندگان میوه اس��ت‪،‬‬ ‫ب��زر ‌‬ ‫فرصت‌های مشترکی وجود دارد‪.‬‬ ‫جیم رایدل‪ ،‬کشاورز بلوبری از وینونای‬ ‫مین ‌ه س��وتا و کارش��ناس محص��والت که‬ ‫برای صحبت در مورد مق��ررات مربوط به‬ ‫محصوالت ارگانیک در آمریکا از سوی یک‬ ‫کنفرانس ساالنه به تهران دعوت شده بود‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬دلیل وی برای آمدن به ایران کمک‬ ‫به توسعه زیرساخت ارگانیک است که وی‬ ‫در مورد آن در سراس��ر جهان س��خنرانی‬ ‫دارد‪ .‬وی در ادامه گفته‌هایش خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬اگر روابط میان دو کش��ور بهبود پیدا‬ ‫کند هر تعداد محصولی که منحصر به ایران‬ ‫باشد‪ ،‬در آمریکا متقاضی خواهد داشت‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫روابط عمومی پاسارگاد ایزو گرفت‬

‫دریـــــــافت استاندارد‬ ‫‪ ISO‬در زمین��ه س��نجش‬ ‫رضایتمندی مشتریان توسط‬ ‫روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد‪،‬‬ ‫نش��ان‌دهنده توج��ه ویژه و‬ ‫ن��گاه خ��اص این بان��ک به‬ ‫مشتریان است‪ .‬خسرو رفیعی مش��اور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی‬ ‫این بانک با اعالم این مطلب گفت‪ :‬بانک‌پاس��ارگاد در راس��تای اعتقاد‬ ‫خود مبنی بر این که «مش��تری ذات بانک اس��ت»‪ ،‬اقدامات موثری را‬ ‫برای جلب رضایت این عزیزان‪ ،‬در قالب مش��تری‌مداری‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫و محصوالت جدید‪ ،‬نوآوری‪ ،‬برقراری ارتباط موثر با مشتریان از طریق‬ ‫استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان‪ ،‬جمع‌آوری و بهره‌مندی از‬ ‫پیشنهادهای اثربخش از طریق انجام نظرسنجی‌های مختلف از جامعه‬ ‫مش��تریان به‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی ش��ده‪ ،‬اطالع‌رسانی دقیق و‬ ‫به‌موقع‪ ،‬جمع‌آوری بازخوردهای مش��تریان در زمینه‌های مختلف و ‪...‬‬ ‫انجام داده‌است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انجام ممیزی‌های الزم توس��ط نمایندگی ش��رکت‬ ‫‪ ACS‬انگلس��تان در خص��وص اقدامات موثر بانک‌پاس��ارگاد در جلب‬ ‫رضایتمندی مش��تریان و س��نجش آن ب��ه عنوان یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫ابزارهای افزایش اثربخشی و تمدید استاندارد‪ ISO‬برای سومین دوره‬ ‫متوالی‪ ،‬شاهد و گواه نگاه ویژه و متفاوت این بانک و روابط‌عمومی‪ ،‬به‬ ‫مشتریان است‪.‬‬ ‫تا جایی که ما از ش��عار «حق با مشتری‌اس��ت» عبور کرده و شعار‬ ‫«مشتری ذات بانک است» را سرلوحه امور خود قرار داده‌ایم‪.‬‬

‫تمهیدات برای مالیات دهندگان‬ ‫رئی��س س��ازمان ام��ور‬ ‫مالیات��ی از طراحی س��ه نوع‬ ‫فاکتور برای طالفروش��ان در‬ ‫راس��ـــــتای واحد ش��دن‬ ‫فاکتوره��ا خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫طالفروش��ان ب��ه بهانه‌ه��ای‬ ‫مختلف تاکنون به توافق صورت گرفته در راستای استفاده از فاکتورهای‬ ‫یکسان عمل نکرده‌اند‪.‬‬ ‫علی عسکری درباره وضعیت ارائه اظهارنامه‌های الکترونیکی مالیاتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مودیان می‌توانند در خ��رداد ماه اظهارنامه‌های الکترونیکی‬ ‫مالیات��ی خ��ود را در س��امانه س��ازمان مالیات��ی تکمیل و ب��ه صورت‬ ‫الکترونیکی مالیات خود را پرداخت کنند تا حداقل مراجعه به س��ازمان‬ ‫و ادارات مالیاتی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‌‪ :‬ب��رای م��اه مب��ارک رمض��ان تمهیداتی انجام ش��ده تا‬ ‫پرداخت‌کنن��دگان مالیات ب��ه زحمت نیفتند و اکنون نی��ز امکان ارائه‬ ‫اظهارنام��ه وج��ود دارد و ضرورت ندارد که حتم��ا اظهارنامه در تیر ماه‬ ‫ارائه شود‪.‬‬

‫کاهش ‪ 8‬درصدی تورم در ‪ 8‬ماه‬ ‫نرخ تورم که اردیبهش��ت‬ ‫س��ال ‪ 92‬از م��رز ‪ 30‬درصد‬ ‫عبور ک��رده بود ب��ار دیگر در‬ ‫اردیبهش��ت ماه سال جاری با‬ ‫عقب گرد از رنج ‪ 40‬درصدی‬ ‫به بازه ‪ 30‬درصدی بازگشت‪.‬‬ ‫بعد از اینکه افزایش س��طح قیمت ها از آبان ماه س��ال ‪ 91‬در ش��یب‬ ‫صعودی قرار گرفت و از پایه ‪ 25.1‬درصد رش��د خود را شروع کرد تا پایان‬ ‫همان س��ال با افزایش ‪ 3.7‬درصدی به ‪ 28.8‬درصد در اس��فند ماه رسید‪.‬‬ ‫حرکت تورم در مسیر صعودی در سال ‪ 92‬نیز ادامه دار شد و در فروردین‬ ‫م��اه ب��ه ‪ 29.8‬درصد افزایش یافت‪ .‬اما تورم در اردیبهش��ت ماه از مرز ‪30‬‬ ‫درصد نیز عبور کرد و با رش��د ‪ 0.2‬درصدی به ‪ 31‬درصد رس��ید که این‬ ‫روند افزایشی تا هفتمین ماه همان سال ادامه یافته و با رشد ‪ 6.2‬درصدی‬ ‫نس��بت به ابتدای سال در ‪ 36.2‬درصد در مهرماه متوقف شد‪.‬بر این اساس‬ ‫تورم ماهانه در س��ال ‪ 92‬از ‪ 36.2‬درصد در مهرماه به ‪ 35.9‬در آبان‪35.5،‬‬ ‫درصد آذر‪ 35،‬درصد دی‪ 33.7،‬درصد بهمن‪ 32.1،‬درصد اسفند همچنین‬ ‫به ‪ 30.2‬درصد در فروردین و ‪ 28.4‬درصد در اردیبهشت کاهش یافته است‪.‬‬

‫سرمقاله‬

‫جهان نیازمند مدل فکری امام خمینی‬ ‫ادامه از صفحه یک‬ ‫مردم ایران و بسیاری از مسلمانان جهان ریشه قدرت پیر جماران نشین‬ ‫را که از اتاق کوچک خود با اش��اره ای جهان معاصر را متأثر می کرد‪،‬‬ ‫خوب می شناسند و به آن باور دارند‪.‬‬ ‫نکته مهم در این مقال این اس��ت که اگر غربی ها از چنین ش��خصیت‬ ‫و ق��درت جهانی برخ��وردار بودند با آن چه می کردن��د ؟ و ما وارثان‬ ‫خمینی کبیر از این شخصیت و قدرت الهی چه بهره ای گرفته ایم !‬ ‫آنچه جهان امروز به آن نیاز دارد یک مدل مدیریتی و رهبری نهادینه‬ ‫ش��ده از امام خمینی(ره) اس��ت که با اتکای به آن بتواند جهان بحران‬ ‫زده کنونی را از گرداب بی اخالقی ها و سقوط ارزش ها نجات دهد و‬ ‫به راه فالح و رستگاری هدایت کند‪.‬‬ ‫س��خن پایانی این که‪ ،‬گذر زمان نتوانسته است نام و یاد خمینی را در‬ ‫دل وج��دان های بیدار جهانی از بین ببرد بلکه هر چه زمان می گذرد‬ ‫دنیا بیش از پیش به خالء مدل رهبری امام خمینی(ره) واقف می ش��ود‬ ‫و این وظیفه نظام جمهوری اس�لامی و م��ردم انقالبی ایران به عنوان‬ ‫می��راث داران خمینی(ره) اس��ت که ش��خصیت ‪ ،‬ایده ه��ا و تفکر امام‬ ‫خمین��ی (ره) را به مدلی ب��رای رهبری جهانی تبدیل و به جهان اهداء‬ ‫کنند تا ش��اید بتوانیم دنیای گرفت��ار کنونی را از بحران برهانیم‪ .‬نام و‬ ‫یاد خمینی کبیر زنده و جاوید باد‪.‬‬ ‫مدیر مسئول‬


‫‪4‬‬

‫صنعت و معدن‬

‫سال اول شماره ‪ 22‬دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪1393‬‬

‫به همت سفارت جمهوری اسالمی ایران در الهه‬ ‫و با شرکت گروهی از بازرگانان ایرانی مقیم هلند‪،‬‬ ‫روز جمعه دوم خردادماه نشستی در محل اقامت‬ ‫گاه سفیرکشورمان برگزار شد‪ .‬در این نشست که‬ ‫مدیران ‪ 55‬شرکت ایرانی از بخش های مختلف‬

‫نشست بازرگانان‬ ‫ایران و هلند‬

‫اقتصادی و تجاری حضور داشتند‪ ،‬دکتر علیرضا‬ ‫جهانگیری‪،‬سفیرکشورمانباتبیینسیاستهای‬ ‫نظ��ام در عرصه اقتصاد و رویکرد دولت جدید در‬ ‫سطح نظام بین المللی مبتنی بر افزایش تعامل‬ ‫و هم��کاری اقتصادی با کش��ورهای اروپایی و از‬

‫ایستگاه خبر‬

‫اختصاص یارانه‪ 5‬هزار میلیارد تومانی به صنعت‬

‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از اختص��اص ‪ 5‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ب��ه عنوان یارانه‬ ‫صنع��ت خب��ر داد و اظه��ار‬ ‫امیدواری کرد که بخشی از این‬ ‫یارانه به توسعه زیرساخت‌های‬ ‫صنعتی در ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص یابد‪.‬سیدمحمدعلی سید‬ ‫ابریش��می افزود‪ :‬امیدواریم بخش��ی از این یارانه به توس��عه زیر ساخت‌های‬ ‫صنعت��ی در ش��هرک‌ها و نواحی صنعت��ی اختصاص یابد‪.‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫استان های شمالی با توجه به محدودیت عرصه با مشکل مواجه هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در استان گیالن به استثنای رشت که دارای ‪ 700‬هکتار عرصه صنعتی است‪،‬‬ ‫سهم شهرک‌های دیگر استان به طور میانگین حدود ‪ ٣٠‬هکتار است‪.‬‬

‫واردات ‪ ۱۵‬هزار تن قهوه‬ ‫اداره آمار وزارت کش��اورزی‬ ‫آمریکا اعالم کرد ایران در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬بالغ بر ‪ ۱۵‬هزار تن قهوه‬ ‫وارد ک��رد که معادل ‪ ۰.۲‬درصد‬ ‫کل واردات قه��وه جه��ان بوده‬ ‫اس��ت‪.‬بر اساس این گزارش کل‬ ‫قهوه مصرفی ایران در این س��ال از محل واردات تامین شده است‪.‬میزان قهوه‬ ‫وارداتی ایران معادل ‪ 0.2‬درصد کل واردات قهوه جهان بوده است‪ .‬این گزارش‬ ‫م��ی افزاید‪:‬کل قهوه مصرفی جهان در س��ال ‪ 2013‬بال��غ بر ‪ 8.6‬میلیون تن‬ ‫بوده اس��ت که ‪ 2.7‬میلیون تن از این رقم به اتحادیه اروپا اختصاص داش��ته‬ ‫اس��ت‪.‬جالب این اس��ت که اتحادیه اروپا و آمریکا کل قهوه مصرفی خود را از‬ ‫محل واردات تامین می کنند و بر این اس��اس در جایگاه نخس��تین و دومین‬ ‫واردکنندگان بزرگ قهوه در جهان قرار گرفته اند‪.‬‬

‫ثبات قیمت الستیک و روغن موتور‬ ‫رئیس اتحادیه الس��تیک و‬ ‫روغن با تأکید ب��ر اینکه برخی‬ ‫سودجویان با واسطه‌گری دنبال‬ ‫اعم��ال نرخ‌‌ه��ای غیرقانونی و‬ ‫تزریق کاالی بی‌کیفیت در بازار‬ ‫روغن و الستیک هستند‪ ،‬از عدم‬ ‫افزای��ش قیمت این دو کاال بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫دولت با کاهش مالیات‌ها‪ ،‬از این صنف حمایت کند‪.‬عباس سماواتی افزود‪ :‬در‬ ‫سال ‪ 93‬دولت نرخ این کاالها را افزایش نداده است‪ ،‬بنابراین در راستای فروش‬ ‫این کاالها طبق نرخ‌های مصوب سازمان‌های زیرمجموعه دولت‪ ،‬اتحادیه روغن‬ ‫و الس��تیک به عنوان یکی از وظایف‪ ،‬بر فروش نظ��ارت دارد‪.‬اتحادیه روغن و‬ ‫الس��تیک‪ ،‬نظارت دقیق بر فروش این کاال‌‌ها دارد تا‌با قیمت بیشتر به فروش‬ ‫نرود یا اینکه احتکار کاال انجام نشود‪.‬‬

‫لتقلبی‬ ‫وارداتعس ‌‬

‫عضو هیات مدی��ره اتحادیه‬ ‫سراس��ری زنب��ورداران گف��ت‪:‬‬ ‫عس��ل‌های تــقلب��ی و فاق��د‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬پ��س از واردات ب��ه‬ ‫کشور و بسته‌بندی نامرغوب در‬ ‫کارگاه‌ه��ا‪ ،‬در اختیار مردم قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬حیدری با اش��اره به وضعیت صادرات عس��ل اظهار کرد‪ :‬زنبور عسل‬ ‫به کش��ور عراق و عس��ل نیز از طریق اس��تان‌های آذربایجان شرقی و غربی و‬ ‫مرزنشینان به دیگر کشورهای همسایه صادر می‌شود‪.‬وی با اشاره به وضعیت‬ ‫نامطلوب بس��ته‌بندی عسل اظهار کرد‪ :‬این محصول در بسته‌بندی نامناسبی‬ ‫به صورت محدود به بازار ارائه می‌ش��ود که از کیفیت باالیی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫وی نبود بسته‌بندی شیک و شکیل عسل را عاملی برای کاهش صادرات این‬ ‫محصول عنوان و اظهار کرد‪ :‬اگر دولت تدبیری برای افزایش کیفیت بسته‌بندی‬ ‫عس��ل در نظر گیرد قطعا این محص��ول می‌تواند به عنوان یکی از محصوالت‬ ‫اصلی ارزآور در ایران شناخته شود‪.‬‬

‫دیدگاه‬

‫«اقتصاد برتر» از تجارب جهانی گزارش می‌دهد‬

‫جایگزینی معادن‬ ‫به جای نفت‬

‫راهکارهای تولید ارزان‬ ‫احمد راضی‬

‫راز تولید ارزان‬ ‫برخی کشورها چیست؟‬ ‫چ��را محص��ول تولی��دی م��ا‬ ‫در مقایس��ه با یک نمونه مش��ابه‬ ‫خارج��ی از نظر کیفی��ت‪ ،‬گران‌تر‬ ‫است؟‬ ‫و چرا تولی��د در ایران اینقدر‬ ‫هزینه‌ب��ر یا به زبان س��اده‪ ،‬گران‬ ‫است؟‬ ‫پاس��خ کارشناس��ان ب��ه ای��ن‬ ‫پرسش‌ها باال بودن هزینه‌های تولید‬ ‫اس��ت‪.‬هزینه‌های گزاف��ی که باعث‬ ‫شده تا کاالهای ایرانی در مقایسه با‬ ‫مشابه خارجی‪ ،‬از نظر قیمتی توان‬ ‫رقابت نداشته باشد‪.‬اما به راستی این‬ ‫هزینه‌ها کدام اند؟‬ ‫سه هزینه سربار تولید‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی افزون‬ ‫بر هزینه‌های مرس��وم حسابداری‬ ‫که هم��ه با آنها آش��نا هس��تند‪،‬‬ ‫هزینه‌ه��ای تولید را ش��امل س��ه‬ ‫بخش دیگ��ر هزینه‌ه��ای تبدیل‪،‬‬ ‫نااطمینان��ی و مبادل��ه‌ای نی��ز‬ ‫می‌دانن��د‪ .‬هزینه‌ه��ای تبدیل��ی‬ ‫هزینه‌های��ی هس��تند ک��ه دارای‬ ‫پش��تـــــوانه قانونی هس��تند و‬ ‫تولیدکنن��ده از آنه��ا خب��ر دارد‬ ‫مثل تعطیالت رس��می‪ ،‬مرخصی‬

‫با حقوق پرس��نل‪ ،‬سهم پرداختی‬ ‫به تامین اجتماعی و‪ ....‬هزینه‌های‬ ‫نااطمینانی ب��ه هزینه هایی گفته‬ ‫می‌ش��ود که ب��ر اث��ر تصمیمات‬ ‫اقتصادی کالن ب��ر تولید تحمیل‬ ‫می‌ش��ود‪.‬در بیش��تر م��وارد این‬ ‫هزینه‌ها غیرقابل پیش‌بینی است‬ ‫مثل تورم‪ ،‬نرخ سود بانکی‪ ،‬حجم‬ ‫تسهیالت و‪....‬‬ ‫ام��ا دس��ته آخ��ر هزینه‌های‬ ‫تولید‪ ،‬هزینه‌های مبادله ای است‬ ‫که به‌دلیل تصمیمات سیاس��ی و‬ ‫ب��دون هرگونه کنترلی از س��وی‬ ‫تولیدکنن��ده ب��ر فعالی��ت بنگاه‬ ‫تحمیل می‌شود مثل تحریم‪.‬‬ ‫حال این پرسش مطرح می‌شود‬ ‫که وضعیت تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫و خارجی در مواجه با این هزینه‌ها‬ ‫چگونه است؟‬ ‫تجربه های جهانی‬ ‫ص‬ ‫مقایس��ه جهانی چند شاخ ‌‬ ‫مرتبط با س��ه هزینه اش��اره شده‬ ‫نشان می‌دهد هزینه تولید کننده‬ ‫ایرانی هم��واره بیش��تر از رقبای‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬کمیسیون اقتصاد‬ ‫کالن اتـــــاق بازرگانی و صنایع‬ ‫و مع��ادن ای��ران در گزارش��ی به‬ ‫بررسی این موضوع در ایران و چند‬ ‫کش��ور منتخب پرداخته است که‬

‫محمد تقی کره‌ای‬

‫داده‌های‬ ‫مطالعاتی آن در‬ ‫جدول آمده است‪.‬‬ ‫همانطور که ارقـــــام جدول‬ ‫نش��ان می‌دهد تولید در ایران در‬ ‫مقایس��ه ب��ا کش��ورهای منتخب‬ ‫دارای هزینه‌های س��ربار و ریسک‬ ‫بیشتری اس��ت اما به راستی‪ ،‬این‬ ‫کشورها برای کاهش هزینه‌ها چه‬ ‫اقداماتی انجام داده‌اند؟‬ ‫نتایج مطالعه کمیسیون اقتصاد‬ ‫کالن ات��اق بازرگان��ی و صنای��ع‬ ‫و مع��ادن ای��ران نش��ان می‌دهد‬ ‫ک��ه تولیدکنن��دگان کش��ورهای‬ ‫منتخب افزون بر اینکه نس��بت به‬ ‫تولیدکننده ایرانی هزینه س��ربار‬ ‫کمت��ری دارن��د‪ ،‬از حمایت‌ه��ای‬ ‫بیش��تری نیز برخوردارند‪.‬در این‬ ‫کشورها مشوق‌هایی مانند حقوق‬ ‫گمرکی‪ ،‬معافیت از مالیات ارزش‬ ‫اف��زوده‪ ،‬جبران هزینه‌های نیروی‬ ‫کار‪ ،‬تخصیص زمین‪ ،‬حمایت‌های‬ ‫بانکی‪ ،‬یارانه حقوق کارکنان و‪...‬به‬ ‫تولیدکنندگان پرداخت می‌ش��ود‬ ‫که ب��ه کاهش هزینه‌ه��ای تولید‬ ‫کمک می‌کند‪.‬‬

‫نتایج مطالعه‬ ‫کمیسیون اقتصاد‬ ‫کالن اتاق بازرگانی‬ ‫و صنایع و معادن‬ ‫ایران نشان می‌دهد‬ ‫که تولیدکنندگان‬ ‫کشورهای منتخب‬ ‫افزون بر اینکه نسبت به‬ ‫تولیدکننده ایرانی هزینه‬ ‫سربار کمتری دارند‪ ،‬از‬ ‫حمایت‌های بیشتری نیز‬ ‫برخوردارند‬

‫جدول هزینه‌های سربار تولید‬ ‫نام کشور‬ ‫ترکیه‬ ‫مالزی‬ ‫کره جنوبی‬ ‫چین‬ ‫آلمان‬ ‫ایران‬

‫تعطیالت رسمی‬ ‫‪ 7‬تا ‪11‬‬ ‫‪12‬تا‪14‬‬ ‫‪14‬تا ‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬تا ‪13‬‬ ‫‪25‬‬

‫جعل‬ ‫برندهای ایرانی‬ ‫در عراق‬

‫(روز)‬

‫مرخصی با حقوق‬

‫(روز)‬

‫‪14‬تا‪26‬‬ ‫‪2‬تا‪16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5‬تا‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬

‫سهم تامین اجتماعی‬

‫(درصد از حقوق)‬

‫نرخ تورم سال ‪2012‬‬

‫نرخ سود‬

‫‪8.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‬‫‪27.3‬‬

‫‬‫‪4.8‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‬‫‪ 23‬تا‪30‬‬

‫‪21.5‬‬ ‫‬‫‪4.7‬تا ‪9.2‬‬ ‫‬‫‪ 13‬تا‪20.5‬‬ ‫‪23‬‬

‫رایزن بازرگان��ی ایران در عراق گفت‪:‬‬ ‫نداش��تن نمایندگ��ی و ارائه خدمات پس‬ ‫از ف��روش محص��والت ایران��ی در عراق‪،‬‬ ‫بازاریابی نکردن و ثبت نش��دن برندهای‬ ‫معتبر ایرانی باعث شده تا برندهای معتبر‬ ‫ایران در عراق جعل شوند‪.‬ابراهیم رضازاده‬ ‫به وضعیت حض��ور بازرگان��ان ایرانی در‬ ‫ب��ازار عراق که ‪ 95‬درصد محصوالتش��ان‬

‫از طریق واردات تامین می‌ش��ود‪ ،‬اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬س��هم عمده ب��ازار عراق تا‬ ‫س��ال گذش��ته پس از ترکیه‪ ،‬در اختیار‬ ‫ما بود‪ ،‬اما از س��ال گذش��ته این وضعیت‬ ‫تغییر کرد و چینی‌ها از ما پیشی گرفتند‪.‬‬ ‫اعداد و ارقام نش��ان می‌دهد ترکیه با ‪12‬‬ ‫میلی��ارد دالر صادرات به ع��راق در مقام‬ ‫اول‪ ،‬چین ب��ا ‪ 7‬میلیارد دالر دوم و ایران‬

‫با رقمی نزدیک به ‪ 6‬میلیارد دالر از سهم‬ ‫بازار عراق در مقام س��وم قرار دارد‪.‬رایزن‬ ‫بازرگان��ی ای��ران در عراق اف��زود‪ :‬اگرچه‬ ‫کیفی��ت کاالی ایران��ی در برخ��ی موارد‬ ‫بسیار مرغوب‌تر از کاالی چینی است‪ ،‬اما‬ ‫اکثر شرکت‌های ایرانی منتظرند‪ ،‬تا طرف‬ ‫عراقی بیاید دم در کارخانه و جنسشان را‬ ‫بخرد و ببرد‪.‬‬

‫مشکل کشاورزی‪ ،‬آب یا شهرنشینی ؟‬

‫ساخت نسل پنجم دستگاه همودیالیز‬

‫افزای��ش روند شهرنش��ینی در ایران طی‬ ‫زمانی بیش از ‪ 30‬س��ال‪ ،‬وضعیت کش��اورزی‬ ‫صنعتی و س��نتی کش��ور را با خط��ر مواجه‬ ‫خواهد کرد ‪ .‬در صورتی که آمار شهرنش��ینی‬ ‫روند صعودی داش��ته باش��د‪ ،‬اندازه ش��هرها‬ ‫وسیع شده و در نهایت مانع بزرگی در مقابل‬ ‫کشاورزی حاشیه شهرهای بزرگ ایران ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬در حال حاضر بخش مهمی از نیاز‬ ‫کش��اورزی تهران از طریق حاش��یه ش��هرها‬ ‫تامین می شود و در صورتی که روند گسترش‬ ‫ش��هر با همین ش��تاب پیش برود‪ ،‬کشاورزی‬ ‫از نظ��ر مالی زیانده می ش��ود‪ .‬افزایش قیمت‬ ‫زمین های کش��اورزی و اشتیاق مالکان برای‬ ‫تبدی��ل کارب��ری زمین ه��ای کش��اورزی به‬ ‫مس��کونی موجب شده طی سال های گذشته‬ ‫بخش مهمی از زمین های کش��اورزی از بین‬ ‫برود‪ .‬س��ال هاس��ت روند شهرنش��ینی ادامه‬ ‫دارد و مردم زیادی خانه و کاش��انه هایش��ان‬

‫را در روس��تا رها کرده و به ش��هرها می آیند‪.‬‬ ‫سال هایی به اندازه انقالب صنعتی تا به االن‪.‬‬ ‫مردم به ش��هرها می آمدند چون به گمانشان‬ ‫با رس��یدن به شهرها می توانستند از امکانات‬ ‫بیشتری برخوردار شوند و زندگی راحت تری‬ ‫را تجرب��ه کنن��د‪ .‬رس��یدن ب��ه امکاناتی که‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود شهرنش��ینی را بی��ن‬ ‫س��ال ه��ای ‪ 2000‬تا ‪ 2030‬در کش��ورهای‬ ‫آس��یایی و آفریقای��ی دو برابر کن��د و به ‪1.7‬‬ ‫بیلیون نفر برس��اند‪ .‬صندوق توسعه جمعیت‬ ‫س��ازمان ملل متحد پیش بین��ی کرده بود تا‬ ‫س��ال ‪ 2013‬نیمی از مردم جهان شهرنشین‬ ‫خواهند ش��د و تا سال ‪2030‬حدود ‪81‬درصد‬ ‫از جهان را ش��هرها تشکیل خواهند داد‪ .‬البته‬ ‫در نهای��ت ش��هرها آن طور ک��ه جایی برای‬ ‫بهتر زیس��تن نش��ان می دادند‪ ،‬نش��دند و با‬ ‫خودشان بیماری و مشکالت زیادی را آوردند‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب آلودگی ه��وا‪ ،‬آلودگی صوتی‪،‬‬

‫سهم بخش معدن‬ ‫از تولید ناخالص ملی‬ ‫یک درصد اس��ت که‬ ‫ب��ا احتس��اب صنایع‬ ‫معدنی در مجموع این‬ ‫شاخص به پنج درصد‬ ‫می‌رس��د‪.‬پایین بودن‬ ‫این شاخص نشان می‌دهد که توجه الزم به‬ ‫این بخش مولد نشده است‪.‬‬ ‫اکن��ون ‪ 43‬میلی��ارد ت��ن ذخایر قطعی‬ ‫معدنی در کش��ور وجود دارد که ‪ 67‬درصد‬ ‫این ذخای��ر مصالح س��اختمانی‪ 10 ،‬درصد‬ ‫فلزی‪ 19 ،‬درصد غیر فلزی و مابقی س��نگ‬ ‫تزئینی است‪.‬‬ ‫ای��ران ی��ک درص��د جمعی��ت دنی��ا و‬ ‫یک درصد مس��احت خش��کی های جهان‬ ‫را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت‪ ،‬ام��ا‬ ‫س��هم مناس��بی از اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وجود پتانس��یل‌های باال‪ ،‬دلیل محکمی‬ ‫برای توس��عه فعالیت اکتشافی و معدنکاری‬ ‫است چرا که بخش معدن می‌تواند جایگزین‬ ‫مناسبی برای نفت باشد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر بخش معدن با مشکل عدم‬ ‫فراوری مواد معدنی روبه رو است که می‌توان‬ ‫با سرمایه‌گذاری در این بخش ارزش افزوده‬ ‫باالیی را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی‬

‫نوآوری صنعتی‬

‫مخترعان کشور در سازمان‬ ‫پژوهش ه��ای علمی و صنعتی‬ ‫ای��ران نس��ل پنجم دس��تگاه‬ ‫همودیالیز را با برخ��ورداری از‬ ‫اس��تانداردهای ‪ 2013‬و ‪2014‬‬ ‫متداول جهان ساختند‪.‬‬ ‫برآوردهای غیررس��می نش��ان می دهد دیالیز ساالنه ‪ 700‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه به کش��ور تحمیل می کند‪.‬مجری پروژه س��اخت دس��تگاه همودیالیز‬ ‫سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا‬ ‫به سابقه تولید اولین دستگاه همودیالیز در این سازمان در سال ‪ 1373‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬طی س��ال های گذشته سعی کردیم این دستگاه را ارتقا دهیم و‬ ‫اکنون به دانش فنی س��اخت نسل پنجم دستگاه همودیالیز دست یافته ایم‪.‬‬ ‫منوچهر اقبال افزود‪ :‬نمونه پژوهش��ی دس��تگاه همودیالیز نسل پنجم ساخته‬ ‫شده است و در آینده‪ ،‬دانش فنی آن به بخش های خصوصی متقاضی و واجد‬ ‫ش��رایط منتقل خواهد شد‪.‬وی با بیان اینکه ‪ 80‬درصد قطعات موردنیاز برای‬ ‫ساخت دستگاه جدید همودیالیز از داخل کشور تامین می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه‬ ‫س��اخت این دستگاه نسبت به نمونه های مش��ابه خارجی‪ 40 ،‬درصد ارزانتر‬ ‫تمام می شود‪.‬‬ ‫عضو گروه مهندسی پزشکی پژوهشکده برق و فناوری اطالعات ادامه داد‪:‬‬ ‫به دلیل تحریم های بین المللی طی سال های گذشته‪ ،‬استفاده از دستگاه های‬ ‫همودیالیز خارجی با مشکالت زیادی در زمینه تهیه قطعات یدکی و خدمات‬ ‫پس از فروش همراه بوده و عالوه بر این هزینه زیادی هم دارد‪.‬‬

‫جمله هلند‪ ،‬آمادگی دولت جدید جهت حمایت از‬ ‫طرح ها و ابتکارات نخبگان و فعاالن عرصه اقتصاد‬ ‫و تجار و بازرگانان ایرانی در جهت افزایش مبادالت‬ ‫تجاری یا سرمایه گذاری در حوزه های مربوطه در‬ ‫کشورمان را مورد تأکید قرار داد‪.‬‬

‫بیماری های روحی و روانی‪ ،‬استرس و ‪ ...‬هم‬ ‫با شهرها رش��د کردند و آن عده ای که پولی‬ ‫نداش��تند و برای به دست آوردن کار به شهر‬ ‫آمده بودند‪ ،‬حاشیه ها را ساختند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ایران در ‪ 60‬س��ال گذش��ته روند رو به رشد‬ ‫شهرنش��ینی را تجربه کرده اس��ت و از میزان‬ ‫‪ 31.4‬درصد در س��ال ‪ 35‬به ‪ 71.4‬درصد در‬ ‫س��ال ‪ 90‬رسیده اس��ت‪ .‬آمریکا که در رتبه‬ ‫سومین کشور جهان از لحاظ جمعیت و وسعت‬ ‫ایس��تاده اس��ت‪ ،‬تا س��ال ‪ 82 ،2010‬درصد‬ ‫شهرنشین داشته اس��ت‪ .‬انگلیس پیش بینی‬ ‫م��ی کن��د ک��ه ت��ا س��ال ‪ ،2030‬می��زان‬ ‫شهرنش��ینی اش ب��ه ‪ 92.2‬درص��د برس��د‪.‬‬ ‫ژاپ��ن ه��م امیدوار اس��ت تا ‪ 16‬س��ال دیگر‬ ‫شهرنش��ینی اش هف��ت درص��د افزایش پیدا‬ ‫کند و ‪ 73.3‬ش��ود‪ .‬همین طور مصر‪ ،‬کش��ور‬ ‫ش��اخ آفریقا تالش می کند تا در سال ‪،2030‬‬ ‫شهرنشین هایش به ‪ 53.9‬درصد برسند‪.‬‬

‫خروج از رکود تورمی‬ ‫با حمایت از تولید‬ ‫جعفر قادری‬

‫نخس��تین اقدام‬ ‫ب��رای درم��ان رکود‬ ‫تورم��ی‪ ،‬رونــــ��ق‬ ‫تولید با اس��تفاده از‬ ‫ظر فیـــــت‌ه��ا ی‬ ‫داخلی اس��ت و باید‬ ‫ش��رایط ب��رای بهبود فضای کس��ب و کار‬ ‫مهیا شود‪.‬‬ ‫باید سیاس��ت ه��ای پول��ی و مالی در‬ ‫راس��تای حمای��ت از تولی��د باش��د‪ ،‬چرا‬ ‫ک��ه باره��ا اع�لام ش��ده دوای خ��روج از‬ ‫رک��ود تورمی حمای��ت از تولی��د و رونق‬ ‫آن اس��ت‪ .‬م��ورد دیگ��ر اینک��ه بای��د به‬ ‫منظورکنت��رل ت��ورم‪ ،‬راهکارهای��ی برای‬ ‫هدایت نقدینگی به سوی تولید اندیشیده‬ ‫ش��ود و دولت ه��م از ظرفیت‌ه��ا و منابع‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��رای تولی��د و صادرات‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫همچنین در شرایط رکود تورمی‪ ،‬یکی‬ ‫از راهکاره��ای افزایش عرضه کل‪ ،‬تکمیل‬ ‫پ��روژه های نیمه تمام بوده که به وس��یله‬ ‫تامی��ن هزینه ه��ا از طریق ف��روش اوراق‬ ‫مشارکت انجام می شود‪.‬‬ ‫از موارد دیگر‪ ،‬هدایت تقاضا به س��مت‬ ‫تولی��د داخ��ل بوده ک��ه در این ش��رایط‪،‬‬ ‫بای��د واردات کاهش و ب��ا افزایش کیفیت‬ ‫محص��والت داخلی عرص��ه را برای کاالی‬ ‫خارجی تنگ تر کنیم‪.‬‬ ‫از دیگر نکاتی که باید به آن اشاره کرد‬ ‫س��وق دادن س��رمایه‌های خرد به س��مت‬ ‫تولید‪ ،‬فرهنگ‌س��ازی ب��رای رعایت صرفه‬ ‫جویی و هم راستا کردن منافع تولیدکننده‬ ‫و مصرف کننده است که رعایت این مسائل‬ ‫قطعا در خروج از رک��ود تورمی تاثیر گذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاهش س��ود س��پرده هم باعث خروج‬ ‫منابع از بانک‌ها ش��ده و باعث می‌شود که‬ ‫امکان تجهی��ز منابع کاهش یاب��د‪ ،‬از این‬ ‫رو بای��د ب��ه نوعی عمل کرد ک��ه منابع به‬ ‫سمت بانک‌ها حرکت کند‪ ،‬اما فاصله سود‬ ‫تس��هیالت و س��ود س��پرده‌ها به کمترین‬ ‫میزان کاهش یابد و دولت بخش��ی از این‬ ‫ما به التفاوت را پرداخت کند‪.‬‬ ‫باید به جای تغییر در سود سپرده های‬ ‫بانکی از ظرفیت بازاری مانند بازار سرمایه‬ ‫استفاده شود تا نقدینگی موجود به سمت‬ ‫تولید حرکت کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاسبات مجلس‬


‫سال اول شماره ‪ 22‬دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪1393‬‬

‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت‪:‬‬ ‫باید برای یک بازار ‪ 400‬میلیونی برنامه ریزی‬ ‫کنیم تا س��ال ‪ 1404‬یک میلیون خودرو به‬ ‫این بازار تحویل دهیم‪.‬سعید مدنی در نشستی‬ ‫که با صنعتگران شهرستان گلپایگان داشت‪،‬‬

‫تولید یک میلیون‬ ‫خودرو تا ‪1404‬‬

‫اظهار کرد‪ :‬سال گذشته صنعت خودروسازی‬ ‫دچار فراز و نش��یب های زیادی ش��د که این‬ ‫موض��وع به قبل از س��ال ‪ 91‬باز م��ی گردد‪.‬‬ ‫مدیر عامل گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪:‬‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬بخ��ش های مهندس��ی خود را‬

‫بس��یار تقویت کنند تا از قافله خودروس��ازی‬ ‫عقب نمانند چرا که شرکت هایی هستند که‬ ‫بخش مهندس��ی قوی دارند و به محض ورود‬ ‫محصول جدید‪ ،‬آن را طراحی و نمونه سازی و‬ ‫سپس وارد تولید انبوه می کنند‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬

‫جهان خودرو‬

‫خودروهای گوگل‬

‫گ��وگل قص��د دارد ب��ه جای هم��کاری با‬ ‫شرکت‌های خودروساز خود به طور مستقل در‬ ‫زمینه س��اخت خودروهای بدون نیاز به راننده‬ ‫اقدام کند‪.‬این خودروهای دو در به طور کامل از‬ ‫وجود راننده بی‌نیاز هستند‪ ،‬به گونه‌ای که حتی‬ ‫قرار نیست در آنها فرمان نصب شود‪.‬‬

‫بازگشت می‌باخ‬

‫مرسدس‌بنز قصد دارد مدل می‌باخ اس‪600‬‬ ‫خود را به طور رس��می در نمایش��گاه گوانگژو‬ ‫معرفی کند‪ .‬این نمایش��گاه در ماه نوامبر شروع‬ ‫به کار خواهد کرد‪.‬ظاهرا می‌باخ درحال بازگشت‬ ‫است البته این بار نه به عنوان یک برند مستقل‬ ‫بلکه دایملر تصمیم گرفته اس��ت ک��ه این نام‬ ‫افسانه‌ای را با کالس‪ S‬ترکیب کند‪.‬‬

‫بروزرسانیاینفینیتی‬

‫شرکت اینفینیتی مدل کیو ایکس ‪ 70‬را که‬ ‫پیش از این با نام ‪ FX‬شناخته می‌شد بروزرسانی‬ ‫کرده اس��ت‪.‬این شرکت قصد دارد ایکس ‪70‬را به‬ ‫عنوان مدل ‪ 2015‬رونمایی کند‪.‬این خودرو دارای‬ ‫یک موتور ‪ 3.7‬لیتری گازوئیلی به توان ‪ 325‬اسب‬ ‫بخار اس��ت و در دو نسخه دیفرانسیل عقب و دو‬ ‫دیفرانسیلعرضهمی‌شود‪.‬‬

‫هوندا فیت‬

‫نسل جدید هوندا جاز (هوندا فیت) ماه گذشته‬ ‫با چهار نسخه در بازار برزیل عرضه شد‪.‬گزارشات‬ ‫اخیر از برزیل حاکی از آن است که هوندا تصمیم‬ ‫دارد طرح شاسی بلندهای شبیه به هاچ بک را در‬ ‫نسل جدید این خودرو نیز گسترش دهد‪.‬‬

‫یاریس ‪2015‬‬

‫تویوتا یاریس ‪ 2015‬رونمایی شد‪.‬این خودرو از‬ ‫نظر فنی تفاوت چندانی با مدل قبلی خود ندارد و‬ ‫با همان موتور های ‪ 1300‬و ‪ 1500‬سی‌سی عرضه‬ ‫خواهد شد‪.‬براساس اعالم تویوتا در این مدل میزان‬ ‫صدای ورودی به داخل کابین به شکل محسوسی‬ ‫کاه��ش یافته‪ ،‬در چراغ های عق��ب از تکنولوژی‬ ‫‪ LED‬اس��تفاده ش��ده و طراحی داشبورد و جلو‬ ‫پنجره خودرو تغییر کرده است‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫سرمایه‌گذاری سایپا در خودروهای هیبریدی‬

‫معرفی پژو قدرتمند در استرالیا‬

‫پژو به تازگی قدرتمندترین خ��ودرو جاده‌ای‬ ‫خود یعنی ‪ RCZ R‬را با قیمت پایه ‪ 68990‬دالر‬ ‫وارد بازار استرالیا کرد‪.‬در حال حاضر پژو ‪RCZ R‬‬ ‫حدود ‪ 10‬هزار دالر گران تر از مدل فعلی ‪RCZ‬‬ ‫است اما دارای امکانات بیشتری نیز است‪.‬از تغییرات‬ ‫نسخهجدیداینمحصولمیتوانبهبهبودطراحی‬ ‫کمربند صندلی های جلو ‪ ،‬تودوزی چرم قرمز رنگ‬ ‫و تجهیز آن به روکش چرم آلکانترا با آرم ‪ R‬برروی‬ ‫آن ها و صندلی های مجهز به س��امانه گرم کن‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬

‫خودرو‬

‫«اقتصاد برتر» از تدارکات ضعیف جشن مقام اولی گزارش می دهد‬

‫ایران قهرمان گازس�وز جهان‬ ‫«ایران؛ پیش��تاز در تولی��د خودروهای‬ ‫دوگانه س��وز» این عنوان گزارش��ی اس��ت‬ ‫که وال اس��تریت ژورنال ب�� ‌ه تازگی درباره‬ ‫گسترش خودروهای با سوخت گاز طبیعی‬ ‫در جهان منتشر کرده است‪.‬‬ ‫اما نکته جالب درباره این خبر آن است‬ ‫که به گفته کارشناس��ان تعداد جایگاه‌های‬ ‫س��ی‌ان‌جی اصال تناسبی با روند رو به رشد‬ ‫خودروهای گازسوز ندارد به‌گونه‌ای که تنها‬ ‫در پایتخ��ت ‪ 200‬جایگاه س��ی‌ان‌جی کم‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‪ ۳.۵‬میلی��ون خودرو گازس��وز که یک‬ ‫پنجم کل تعداد خودروهای از این دس��ت‬ ‫می‌شود در ایران تردد می‌کنند‪.‬بازار وسائل‬ ‫نقلیه‌ای که با گاز طبیعی کار می‌کنند‪ ،‬در‬ ‫یک دهه گذشته رو به گسترش است‪.‬امروزه‬ ‫در جاده‌های آمریکا حدود ‪ 140‬هزار وسیله‬ ‫نقلیه گازس��وز تردد می‌کنند‪ ،‬اما در سطح‬ ‫جهان بی��ش از ‪ 18‬میلیون خ��ودرو گازی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫اما دلیل این اقبال جهانی چیست؟‬ ‫سوخت پاک و ارزان‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬آالیندگی بسیار‬ ‫کم گاز طبیعی نسبت به بنزین و گازوئیل‪،‬‬ ‫تنوع بخشی سبد سوخت و قیمت مناسب‌تر‬ ‫از جمله دالیل گسترش تولید و استفاده از‬ ‫خودروهای گاز سوز در جهان است‪.‬‬ ‫براساس آمار منتش��ر شده اکنون ایران‬ ‫با ‪ 3.5‬میلیون‪ ،‬پاکس��تان ب��ا ‪ 2.8‬میلیون‪،‬‬ ‫آرژانتی��ن ب��ا ‪ 2.3‬میلیون‪ ،‬برزی��ل با ‪1.8‬‬ ‫میلی��ون و چین با ‪ 1.6‬میلی��ون خودرو در‬ ‫صدر جدول کشورهای اس��تفاده کننده از‬ ‫خودروهای با سوخت گاز طبیعی قرار دارند‪.‬‬

‫این در حالی است که در آمریکا با وجود‬ ‫اینکه بزرگترین بازار خودرو جهان اس��ت‪،‬‬ ‫خودروهای با س��وخت گاز طبیعی با اقبال‬ ‫کمتری مواجه بوده‌اند‪.‬‬ ‫هدفمندی و استقبال از ‪CNG‬‬ ‫بی��ش از یک دهه از آغ��از طرح دوگانه‬ ‫س��وز کردن خودروها در ای��ران می‌گذرد‪.‬‬ ‫هرچند در س��ال‌های ابتدای��ی روند دوگانه‬ ‫س��وز ش��دن خودروها به دلیل آگاهی کم‬ ‫عموم��ی‪ ،‬روند کندی داش��ت اما با اجرایی‬ ‫ش��دن قانون هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‬ ‫بندی و افزایش قیمت بنزین‪ ،‬استقبال مردم‬ ‫از این خودروها نیز بیشتر شده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ب��ه گفته‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬با وجود اقبال عمومی‪ ،‬تعداد‬

‫ندارد به‌گونه ای که در س��ال ‪ 91‬س��اخت‬ ‫جایگاه های سی‪.‬ان‪.‬جی ‪ 60‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬طی این سال ها مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده که توس��ط جای��گاه داران پرداخت‬ ‫می ش��ود از س��ه درصد به ش��ش درصد‬ ‫افزایش یافته و عالوه بر این‪ ،‬نوسان نرخ ارز‬ ‫نی��ز بر تامین قطعات وارداتی مورد نیاز این‬ ‫صنعت تاثیر داشته است‪.‬‬ ‫کندی در تحقق وعده‌ها‬ ‫گل��ه جای��گاه داران س��ی‌ان‌جی در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که تا پایان اس��فند سال‬ ‫گذشته قرار بود تعداد کل جایگاه‌های کشور‬ ‫به ‪ 2200‬ایس��تگاه افزایش یابد اما براساس‬ ‫آخرین اعالم رس��می مدیریت طرح توسعه‬ ‫‪ CNG‬در شرکت ملی پخش فرآورده‌های‬ ‫نفتی‪ ،‬این وعده در پایان اردیبهشت امسال‬ ‫محقق ش��د‪.‬به این ترتی��ب ظرفیت عرضه‬ ‫گاز طبیعی به ن��اوگان حمل و نقل به ‪2.4‬‬ ‫میلیون مترمکعب در ساعت افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما به گفته کارشناسان با توجه به برنامه‬ ‫خودروسازان برای افزایش تولید خودرو در‬ ‫سال جاری هنوز تناس��بی بین خودروهای‬ ‫گازسوز و ایستگاه‌های ‪ CNG‬برقرار نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجتبی شیخ بهایی معاونت مهندسی و‬ ‫بهره برداری مدیریت گازرسانی شرکت ملی‬ ‫گاز درباره تالش دولت برای رفع این فاصله‬ ‫می‌گوید‪ :‬به‌تازگی تفاهمنام��ه‌ای به ارزش‬ ‫یکهزار میلیارد تومان ب��رای تامین یکهزار‬ ‫دستگاه تجهیزات ‪ CNG‬بین شرکت ملی‬ ‫پاالی��ش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و‬ ‫سازندگان داخلی امضا شده است‪.‬‬

‫جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی متناس��ب با‬ ‫رشد تعداد خودروهای دوگانه سوز افزایش‬ ‫نیافته و وج��ود صف‌های طوالنی در مقابل‬ ‫ایستگاه‌های ‪ CNG‬گواه این مسئله است‪.‬‬ ‫کمبود‪ 200‬جایگاه در تهران‬ ‫مرتض��ی ابراهیم��ی مق��دم دبیرهیات‬ ‫مدیره انجمن صنفی س��ی‪.‬ان‪.‬جی با اذعان‬ ‫به این مس��ئله می‌گوید‪ :‬با احتساب تعداد‬ ‫خودروه��ای کنون��ی‪ ،‬فق��ط ش��هر تهران‬ ‫دست‌کم به ‪ 180‬تا ‪ 200‬جایگاه دیگر نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی درباره دالیل نبود تناسب بین تعداد‬ ‫خودروهای گازس��وز و جایگاه‌های ‪CNG‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬گس��ترش جایگاه های س��ی‪.‬ان‪.‬‬ ‫جی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی‬

‫کمک در راه است‬

‫ش��یخ بهایی با اعالم خبر س��اخت یکهزار جایگاه ‪ CNG‬جدید می‌گوید‪ :‬با ورود‬ ‫این تعداد جایگاه روزانه ‪ 20‬میلیون لیتر در مصرف بنزین کشور صرفه‌جویی می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین وزارت نفت برنامه‌ریزی کرده اس��ت تا س��هم ‪ CNG‬در سبد سوخت‬ ‫کش��ور را از ‪ 25‬درصد به ‪ 35‬درصد افزایش دهد یعنی مصرف گاز طبیعی به‌عنوان‬ ‫س��وخت خودروها از ‪ 19‬میلیون متر مكعب کنونی به ‪ 30‬میلیون متر مكعب در روز‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫شورای اقتصاد نیز به منظور گسترش تعداد جایگاه‌ها‪ ،‬کارمزد جایگاه داران سی ان‬ ‫جی را از اواخر اسفند سال گذشته دو برابر کرد‪.‬کارمزد جایگاه های عرضه سی ان جی‬ ‫ساخته شده به وسیله بخش خصوصی از ‪ 400‬ریال به ‪ 800‬ریال و جایگاه‌های وابسته‬ ‫به شهرداری نیز از ‪ 400‬ریال به ‪ 700‬ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کارشناسان ابراز امیدواری می‌کنند با اجرایی شدن تدابیر دولت‪ ،‬تعداد جایگاه‌های‬ ‫س��ی‌ان‌جی نیز متناسب با رشد تولید خودروهای دوگانه‌سوز افزایش یابد تا ایران در‬ ‫این زمینه نیز عنوان پیشتاز جهانی را کسب کند‪.‬‬

‫توليد نخستين رانا در عراق‬ ‫در واپس��ين روزهاي ارديبهشت‬ ‫ماه نخس��تين خودرو ران��ا در خط‬ ‫توليد گ��روه صنعتی ای��ران خودرو‬ ‫در س��ایت عراق تولید شد تا گامي‬ ‫بلند در جهت حضور پررنگ صنعت‬ ‫خودرو ایران در اين كشور باشد‪.‬‬ ‫معاون صادرات و امور بين‌الملل‬ ‫گروه صنعتي اي��ران خودرو با اعالم‬ ‫ای��ن خب��ر‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬خ��ط توليد‬ ‫اي��ران خ��ودرو در ع��راق ظرفي��ت‬ ‫توليد ‪ 10‬دستگاه از محصوالت اين‬ ‫ش��ركت را در ه��ر س��اعت دارد كه‬ ‫براس��اس آن مي‌توان در سال براي‬ ‫توليد ‪ 20‬هزار خودرو در هر شيفت‬ ‫برنامه‌ريزي كرد‪.‬‬ ‫علي علم��ي با بيان اي��ن كه در‬ ‫ع��راق درخواس��ت تولي��د بيش از‬ ‫‪22‬هزار دس��تگاه محصول به ايران‬ ‫خودرو ارائه شده‪ ،‬افزود‪ :‬اين سفارش‬ ‫وجود دارد و از نظر صنعتي نيز توان‬ ‫انج��ام آن مهياس��ت اما مش��كالت‬ ‫ناش��ي از تحريم هاي بي��ن المللي‬ ‫كمي كار را سخت كرده است‪.‬‬ ‫وي در پاس��خ به اين پرسش‌كه‬ ‫آيا تحريم‌ه��اي بين‌المللي همچنان‬ ‫مشكل آفرين هستند يا خير‪ ،‬اظهار‬ ‫كرد‪ :‬اين مشكالت تا اندازه‌اي کمتر‬ ‫ش��ده‪ ،‬ام��ا در ح��وزه فعاليت‌هاي‬ ‫بين‌المللي همچنان محدوديت‌هايي‬ ‫را ايج��اد مي‌كنن��د ك��ه در تالش‬ ‫هستيم تا از طريق شركاي خارجي‬

‫و همچني��ن بانك‌هاي��ي ك��ه در‬ ‫فهرس��ت تحريم قرار ندارند‪ ،‬آنها را‬ ‫رفع كنيم‪.‬‬ ‫علمي گفت‪ :‬از اين هفته اقدامات‬ ‫توليدي را براساس برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫ص��ورت گرفت��ه در س��ايت ع��راق‬ ‫ج��اري خواهيم ك��رد تا ب��ه توليد‬ ‫‪1500‬دستگاه خودرو در ماه برسيم‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينكه ب��راي تحقق‬ ‫اين مهم نياز داريم تا همه به شكلي‬ ‫نو فكر و حركت كني��م‪ ،‬افزود‪ :‬رانا‪،‬‬ ‫سمند و س��ورن محصوالتي هستند‬ ‫كه در عراق تولي��د و به بازار عرضه‬ ‫خواهند ش��د‪ ،‬اما اين را بايد در نظر‬

‫بگيريم كه نيازهاي مشتري در اين‬ ‫كشور متفاوت است و از نظر مقررات‬ ‫نيز ويژگي هاي خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫معاون ص��ادرات گ��روه صنعتي‬ ‫ايران خ��ودرو اظهار كرد‪ :‬رانا از پايه‬ ‫براساس استاندارد يورو‪ ،4‬ترمز ضد‬ ‫قفل و داشتن دو كيسه هوا طراحي‬ ‫و تولي��د ش��ده‪ ،‬اما مش��تري ما در‬ ‫عراق هيچ‌كدام از اين سه ويژگي را‬ ‫نمي‌خواهد‪.‬اين امر از يك سو زمينه‬ ‫توليد محصول با قيمت تمام ش��ده‬ ‫كمتر و قدرت رقابت بيشتر را فراهم‬ ‫مي‌كند اما از س��وي ديگر ما را وادار‬ ‫مي كند در بخ��ش طراحي و توليد‬

‫تغييراتي ايجاد كنيم‪.‬‬ ‫علم��ي خودروس��ازان چين��ي را‬ ‫مهمترين رقباي اي��ران در بازار عراق‬ ‫دانست و افزود‪ :‬چيني‌ها با جديت در‬ ‫بازار عراق حض��ور پيدا كرده‌اند و اگر‬ ‫ما در رقابت ب��ا آنها كوتاهي يا تاخير‬ ‫داشته باشيم به سادگي اين بازار را از‬ ‫دست مي‌دهيم كه پس گرفتن آن نیز‬ ‫بسيار مشكل خواهد بود‪.‬‬ ‫وي با بيان اينكه تا پايان امسال‬ ‫ارس��ال ‪18‬ه��زار خ��ودرو به‌صورت‬ ‫‪SKD‬ب��ه ع��راق را در دس��تور كار‬ ‫داريم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در خط توليد عراق‬ ‫تاكنون نزديك به ‪ 100‬دستگاه پژو‬ ‫پارس توليد ش��ده و در حال حاضر‬ ‫نيز قطعات مورد نياز براي توليد صد‬ ‫دستگاه رانا ارسال شده است‪.‬‬ ‫معاون ص��ادرات گ��روه صنعتي‬ ‫اي��ران خ��ودرو در پاي��ان گف��ت‪:‬‬ ‫هم��كاران م��ن در معاونت صادرات‬ ‫از حال��ت درون گ��را خارج ش��ده و‬ ‫با رويكردي برون گ��را‪ ،‬برنامه هاي‬ ‫صادراتي گ��روه را دنبال مي كنند‪.‬‬ ‫هر چ��ه اين برون گرای��ي را جلوتر‬ ‫ببريم‪ ،‬ش��اهد ثم��رات بيش��تر آن‬ ‫خواهي��م بود چرا كه درها يكي پس‬ ‫از ديگري در حال باز شدن هستند‬ ‫و با وجود مش��كالت و موانع متعدد‪،‬‬ ‫در حال پيش��رفت و حل مش��كالت‬ ‫هس��تيم كه نتيجه آن بهبود اوضاع‬ ‫خواهد بود‪.‬‬

‫گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫با هدف ایج��اد فضای تحقیق‬ ‫و توس��عه و گسترش همکاری‬ ‫با نهادهای علمی و پژوهش��ی‬ ‫و گروه های دانش��گاهی پروژه‬ ‫همکاری با نخبگان را در قالب‬ ‫س��رمایه گذاری بر روی طراحی و ساخت خودروهای هیبریدی کلید زد‪ .‬در‬ ‫جریان بازدید تیم هاوین متشکل از دانشجویان برگزیده دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫واح��د قزوین از س��ایپا و نمایش خودرو هیبریدی هاوین‪ 2‬در این ش��رکت‪،‬‬ ‫مدیرعامل و اعضا هیات مدیره گروه خودروس��ازی س��ایپا حمایت مالی خود‬ ‫از این طرح را با هدف گس��ترش تحقیق و توسعه در حوزه طراحی و ساخت‬ ‫خودروهای هیبریدی اعالم کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش مراحل طراحی و ساخت خودرو هیبریدی هاوین‪2‬‬ ‫بر روی پلتفرم ایکس ‪ 100‬محصوالت سایپا از آبان سال ‪ 1388‬آغاز شد و در‬ ‫مدت زمان ‪ 10‬ماه به انجام رسید و پس از آن فاز ساخت این خودرو آغاز شد‬ ‫و پس از ‪ 6‬ماه نیز این مرحله هم به اتمام رسیده است‪.‬‬

‫خودروهای ایرانی در راه ساحل عاج‬ ‫وزی��ر حمل‌ونقل کش��ور‬ ‫آفریقای��ی س��احل‌عاج گفت‪:‬‬ ‫مایلی��م طی طرحی ‪ ۵‬س��اله‬ ‫ب��رای تعوی��ض ‪ ۵۰‬ه��زار‬ ‫دس��تگاه خودرو به ارزش ‪۱.۵‬‬ ‫میلیارد دالر در کش��ورمان از‬ ‫خودروهای ایرانی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫گائوس��و توره طرح تعویض ‪ 50‬هزار خودرو از ناوگان حمل‌ونقل کشور‬ ‫متبوعش طی ‪ 5‬س��ال را مطرح کرد و گفت‪ :‬کش��ور ساحل‌عاج مایل است‬ ‫که این طرح به ارزش یک و نیم میلیارد دالر به وس��یله خودروهای ایرانی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی بازدید از صنایع خودروس��ازی ایران را مطلوب ارزیابی کرد و افزود‪:‬‬ ‫ی باالیی دارد و با توجه به نیاز مبرم‬ ‫ایران در زمینه خودروس��ازی توانمند ‌‬ ‫کشورمان به خودرو بس��یار مایلیم که کارخانه‌های خودروسازی ایرانی در‬ ‫ساحل عاج تاسیس و مستقر شوند‪.‬اگر کارخانه‌های خودروسازی ایرانی در‬ ‫ساحل‌عاج تاسیس شوند به بازار غرب آفریقا دسترسی خواهند داشت زیرا‬ ‫این کشور دروازه ورود به منطقه غرب آفریقاست‪.‬‬

‫متغیرهای فرمول قیمت خودرو‬ ‫رئیس شورای رقابت گفت‪:‬‬ ‫پس از مذاکره با وزیر صنعت و‬ ‫اعالم نظر وزیر در مورد تعیین‬ ‫قیمت خودرو‪ ،‬قرار شد فرمول‬ ‫جدید قیمت‌گذاری خودرو از‬ ‫سوی ش��ورای رقابت نهایی و‬ ‫اعالم شود‪.‬‬ ‫رضا ش��یوا توضیح داد‪ :‬در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو‪ ،‬دو متغیر‬ ‫کیفی��ت و نرخ تورم مورد بازنگری قرار گرفته و در مورد کیفیت خودروها‪،‬‬ ‫تأکید بر تشویق تولیدکنندگان خودروهای با کیفیت و تنبیه تولیدکنندگان‬ ‫خودروهای با کیفیت پایین اس��ت‪.‬وی اف��زود‪ :‬در این فرمول عالوه بر تورم‬ ‫بخشی‪ ،‬نمره منفی بهره‌وری نیز مد نظر است ‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬متغیر کیفیت بین منفی ‪ 2.5‬تا مثبت ‪ 2.5‬درصد می‌تواند‬ ‫نوسان داشته باشد‪.‬‬

‫حرکت خودروسازان در مسیر سبز‬ ‫معاون محیط زیست انسانی‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��تاب خودروس��ازان‬ ‫برای تولی��د محصول مطابق با‬ ‫استاندارد یورو ‪ 4‬مناسب است‬ ‫و در زمان تعیین شده یعنی اول‬ ‫شهریورماه سال جاری به تعهد خود عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫س��عید متصدی اظهار داشت‪ :‬تاکنون س��ازمان حفاظت محیط زیست با‬ ‫خودروسازان جلسات متعددی داشته است و گزارش های ارائه شده از صنایع‬ ‫نش��ان می دهد برخی از آنها به اس��تاندارد یورو ‪ 4‬رسیده‌اند‪.‬وی افزود‪:‬برخی‬ ‫م��وارد مانند نصب دس��تگاهی که ب��رای کنترل الکترونیکی سیس��تم های‬ ‫خودرو استفاده می شود‪ ،‬جزو برنامه های خودروسازان است و برخی صنایع‬ ‫خودرو سازی موفق به نصب آن بر روی خودرو شده اند‪.‬‬

‫توليد روزانه ‪ 200‬موتور ‪ EF 7‬در ايران خودرو‬ ‫ب��ا رف��ع مش��كل مرب��وط‬ ‫ب��ه تامين واش��ر سرس��يلندر‬ ‫و اويل‌مــــ��اژول‪ ،‬تــــولي��د‬ ‫موت��ور«اي‪‌.‬اف‪ »7.‬در خط��وط‬ ‫تولي��دي موت��ور س��ازي ايران‬ ‫خودرو بار ديگر افزايش يافته و‬ ‫در آينده نزديك به روزانه ‪ 300‬تا ‪ 350‬دستگاه خواهد رسيد‪ .‬‬ ‫مع��اون توليد نيروي محركه ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت‪ :‬موتور‬ ‫« ‪ »EF 7‬بسيار پيشرفته است‪ ،‬به همين دليل تعميرات آن در شبكه خدمات‬ ‫پس از فروش اهميت بس��يار دارد و ايران خودرو براي تجهيز تعميركاران به‬ ‫مهارت و دانش الزم‪ ،‬آنان را در خطوط توليد آموزش مي دهد‪.‬‬ ‫جمشيد حيدركندري آشنايي با دقت‌هاي مونتاژي و كيفيتي اين موتور‬ ‫را از نتاي��ج آموزش تعمي��ركاران در خط��وط توليدي دانس��ت و افزود‪37 :‬‬ ‫هزار دس��تگاه اوليه موتور « ‪ »EF7‬هيچ ايراد و برگش��تي نداش��ت‪ ،‬اما بعدها‬ ‫ب��ه دلي��ل عدم تامين بعض��ي از قطعات نامنطبق با نقش��ه و اس��تاندارد در‬ ‫داخل كش��ور‪ ،‬مش��كالتي در اين موتور پيدا شد كه نارضايتي مشتريان را در‬ ‫پي داشت‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫انرژی ‪ -‬عمران‬

‫سال اول شماره ‪ 22‬دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪1393‬‬

‫مدیر امور بین‌الملل ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران با تشریح آخرین وضعیت صادرات نفت‬ ‫ایران به ترکیه از صدور روزانه ‪ 110‬هزار بشکه‬ ‫طالی سیاه به این کشور همسایه خبر داد و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ترک ها قراردادهای نفتی با ایران‬

‫توافق بزرگ نفتی‬ ‫تهران‪-‬آنکارا‬

‫را تمدید کردند‪.‬سید محسن قمصری با اشاره‬ ‫به تمدید قراردادهای صادرات نفت خام ایران‬ ‫به ترکیه‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر صادرات نفت‬ ‫ایران به ترکیه مطابق با سهمیه های تعریف‬ ‫شده انجام می شود‪.‬وی با تاکید بر اینکه حجم‬

‫گوناگون‬

‫دیدگاه‬

‫آغاز مسکن اجتماعی‪ ،‬آخر خرداد‬ ‫قائ��م مق��ام وزی��ر راه و‬ ‫شهرسازی در مســـکن مهر‬ ‫با بیان اینکـــه برای تکمیل‬ ‫پروژه‌های مسکن مهر حداقل‬ ‫‪ 3‬ه��زار میلیارد تومان دیگر‬ ‫اعتب��ار نی��از اس��ت گفت‪ :‬تا‬ ‫پایان خرداد ماه و تابس��تان امس��ال طرح‌های جدید مسکن اجتماعی‬ ‫و حمایتی ش��روع به کار می‌کنند‪ .‬احمد اصغری‌مهرآبادی افزود‪ :‬دولت‬ ‫یازدهم پس از پایان کار مس��کن مهر راهکارها و رویکردهای جدیدی‬ ‫دارد از جمله اجرای طرح‌های جدید در قالب مسکن اجتماعی‪ ،‬مسکن‬ ‫حمایتی و مش��ارکتی است که مش��کل مسکن نیازمندان کشور را حل‬ ‫می‌کن��د‪ .‬وی خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬در صورت مس��اعدت بانک مرکزی‪،‬‬ ‫ت��ا پایان س��ال آینده پروژه‌های مس��کن مهر به اتمام می‌رس��ند‪.‬تمام‬ ‫پروژه‌های مس��کن مهر در سطح کش��ور برای اتمام به اعتبار نیاز دارند‬ ‫و بانک مرکزی برابر مصوبه دولت برای مس��کن مهر‪ 50 ،‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان تصوی��ب کرده که از این رقم ‪ 44‬هزار میلی��ارد تومان آن تا به‬ ‫امروز پرداخت شده است‪.‬‬

‫سهمیه‌بندی ‪ CNG‬منتفی شد‬

‫ی��ک مق��ام مس��ئول در‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌های نفتی با تش��ریح‬ ‫آخرین وضعیت صدور کارت‬ ‫هوش��مند انرژی‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫عرضه کارتی یا سهمیه بندی‬ ‫‪ CNG‬فعال منتفی است‪ .‬سید محسن روحانی درباره آخرین وضعیت‬ ‫راه اندازی س��امانه هوشمند انرژی در سطح جایگاه‌های ‪ CNG‬کشور‬ ‫گفت‪ :‬راه اندازی سامانه هوشمند در جایگاه‌های گاز تاکنون به صورت‬ ‫آزمایش��ی انجام شده اس��ت‪ .‬وی با اعالم اینکه با وجود این در شرایط‬ ‫فعلی راه اندازی گس��ترده سامانه هوش��مند در جایگاه‌های ‪ CNG‬در‬ ‫اولویت قرار ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عرضه کارتی یا س��همیه بندی ‪CNG‬‬ ‫فعال منتفی اس��ت‪ .‬وی در خصوص فعال س��ازی کارت هوشمند انرژی‬ ‫در کش��ور توضیح داد‪ :‬یکی از اهداف راه اندازی کارت هوشمند انرژی‬ ‫استفاده همزمان از چند حامل انرژی همچون بنزین‪ ،‬گازوئیل‪CNG ،‬‬ ‫و ‪ LPG‬با یک کارت است‪.‬‬

‫صادرات نفت ایران به ترکیه در س��ال جاری‬ ‫تغییری نکرده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫توافق با پاالیشگرهای ترکیه به طور متوسط‬ ‫روزانه ‪ 100‬تا ‪ 110‬هزار بش��که نفت خام به‬ ‫این کشور همسایه صادر می شود‪.‬‬

‫رواج سوداگری‬ ‫در بازار مسکن‬ ‫محمود جهانی‬

‫صاحبخانه ها ومس�تأجران بخوانند‬

‫«بخش مس��کن ب��ا حرکتی‬ ‫الک پش��تی از رک��ود خ��ارج‬ ‫می‌شود»؛ این ارزیابی مشاوران‬ ‫ام�لاک تهران درب��اره آخرین‬ ‫وضعیت بازار مس��کن و اجاره‬ ‫خانه است‪.‬‬ ‫کاروکاس��بی دفات��ر مش��اور‬ ‫امالک که از سال پایانی دولت‬ ‫قبل س��ر به الک رک��ود برده‬ ‫ب��ود ای��ن روزها انتظ��ار فصل‬ ‫پایان امتحان��ات دانش آموزان‬ ‫ی مس��تأجران‬ ‫و آغاز جابه جای ‌‬ ‫را می‌کشد‪.‬‬ ‫مه��دی محمدی ک��ه دفتر‬ ‫مشاوره امالک در محله عباس‬ ‫آب��اد ته��ران دارد در این باره‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬بیش از یک س��ال‬ ‫اس��ت که تعداد شهروندانی که‬ ‫پ��ای میز معامله می‌نشس��تند‬ ‫نزدیک به صفر ش��ده است اما‬ ‫در ع��وض قرارداده��ای اجاره‬ ‫رونق نسبی دارد‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬به ‌دلیل رکود‬ ‫حاکم در بازار‪ ،‬قیمت مس��کن‬

‫رونق بازارمسکن‬

‫پارسال در برخی مناطق تهران‬ ‫ت��ا چن��د میلیون توم��ان افت‬ ‫ک��رد اما به‌ دلیل ج��و روانی و‬ ‫انتظ��ار جامع��ه ب��رای کاهش‬ ‫بیش��تر قیمت‌ها‪ ،‬مس��تأجران‬ ‫ترجیح دادند ب��ه جای خرید‪،‬‬ ‫ق��رارداد اجاره خ��ود را تمدید‬ ‫کنن��د‪.‬در این ش��رایط بس��از‬ ‫وبفروش‌ها و فروش��ندگان هم‬ ‫ب��رای فروش واحدهای آماده و‬ ‫تامین نقدینگی مورد نیازشان‬ ‫حتی مجبور ب��ه دادن تخفیف‬ ‫می‌ش��دند ام��ا ب��ا ای��ن حال‬ ‫معامله‌های کمتری نس��بت به‬ ‫سال‌های قبل جوش می خورد!‬ ‫وی ب��ه تأثیر روانی حاکم در‬ ‫بازار اشاره می کند و می‌گوید‪:‬‬ ‫کاهش ش��دید معامالت باعث‬ ‫شد تا مالکان خانه‌های کلنگی‬ ‫و بس��ازوبفروش‌ها که پیش تر‬ ‫در قالب قراردادهای مشارکتی‬ ‫اقدام به نوسازی می‌کردند نیز‬ ‫دلس��رد شده و ساخت و سازها‬ ‫نیز کم شود‪.‬‬

‫ام��ا آیا ب��ازار مس��کن رونق‬ ‫سابق را باز خواهد یافت؟‬ ‫پیش‌بینی بیزینس‬ ‫مانیتور‬ ‫نش��ريه بين‌الملل��ي بيزينس‬ ‫مانيتور در گزارشی با اشاره به‬ ‫رشد منفی یک درصدی بخش‬ ‫س��اخت وس��از ایران در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬پیش‌بین��ی می‌کند این‬ ‫بخش در س��ال جاری میالدی‬ ‫رشد یک درصدی و در ‪ ۵‬سال‬ ‫آینده به طور متوس��ط رش��د‬ ‫س��االنه ‪ ۳.۸‬درصدی را تجربه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می‌افزای��د‪:‬‬ ‫چش��م ان��داز مثبت ناش��ی از‬ ‫کاهش تحریم‌ه��ای اقتصادی‬ ‫غ��رب علی��ه ای��ران‪ ،‬کاه��ش‬ ‫تاثیرات پایه‌ای و افزایش تقاضا‬ ‫ب��رای پروژه‌های زیرس��اختی‬ ‫اس��ت‪.‬اما در ارتب��اط با تصویر‬ ‫چال��ش برانگی��ز اقتصاد کالن‬ ‫کش��ور و فض��ای کس��ب و‬ ‫کار ضعی��ف آن همچن��ان‬ ‫ریس��ک‌هایی وجود دارد‪.‬بانک‬ ‫مرکزی ایران در جوالی ‪،2013‬‬ ‫ارزش پول ملی را از ‪ 12‬هزار و‬ ‫‪ 260‬ریال برای هر دالر آمریکا‬ ‫به ‪ 24‬هزار و ‪ 779‬ریال کاهش‬ ‫داد‪.‬ای��ن اقدام تاثی��ری منفی‬ ‫بر می��زان دسترس��ی و قیمت‬ ‫کااله��ای س��رمایه‌ای وارداتی‬ ‫گذاش��ت و فشار بیش��تری را‬ ‫بر ش��رکت‌های فعال در زمینه‬ ‫ساخت و ساز وارد کرد‪.‬‬ ‫در بخ��ش مس��کونی‪ ،‬دولت‬ ‫روحانی روند طرح مسکن مهر‬ ‫را کن��د کرد ‪.‬این اقدام احتماال‬ ‫بخش خصوصی را تش��ویق به‬ ‫مش��ارکت بیش��تر در ساخت‬ ‫مس��کن و کاهش تدریجی در‬ ‫هزینه‌های ساخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ح��اال روند قیمت‌ه��ا چگونه‬ ‫خواهد بود؟‬

‫جهش قیمتی نداریم‬ ‫کارشناس��ان اقتصــ��ادی و‬ ‫فعاالن بازار درباره روند قیمت‬ ‫مس��کن پیش‌بینی‌ه��ای ضد‬ ‫ونقیض��ی دارند‪.‬برخی معتقدند‬ ‫با توج��ه ب��ه افزای��ش هزینه‬ ‫دستمزد‪ ،‬گران ش��دن مصالح‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬افزایش حق بیمه‬ ‫و اجرای ف��از دوم هدفمندی‪،‬‬ ‫قیم��ت تم��ام ش��ده مس��کن‬ ‫افزایش جهش��ی خواهد داشت‬ ‫اما رئیس کمیسیون تخصصی‬ ‫مش��اوران امالک کش��ور نظر‬

‫دیگری دارد‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خسروی با بیان‬ ‫اینکه اکنون بهترین زمان برای‬ ‫خرید مسکن اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫کاهش نرخ دالر و سکه موجب‬ ‫ثبات نسبی قیمت مسکن شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اس��تناد به آمـــارهای‬ ‫س��امانه ثبت امالک می‌گوید‪:‬‬ ‫خری��د و ف��روش مس��کن در‬ ‫ته��ران و کل کش��ور رون��ق‬ ‫مناس��بی گرفته است‪،‬بنابراین‬ ‫رون��د بازار مس��کن روند رو به‬ ‫بهبود دارد‪ .‬از طرف دیگر نبود‬ ‫هیج��ان کاذب و س��فته‌بازی‬ ‫باعث ش��ده تا قیمت مس��کن‬ ‫در س��ال جاری برخالف برخی‬ ‫پیش‌بینی‌ه��ا افزای��ش قاب��ل‬ ‫مالحظه‌ای نداشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفـــــت��ه وی در ‪29‬‬ ‫اردیبهش��ت م��اه ج��اری کل‬ ‫قرارداده��ای ثب��ت ‌ش��ده در‬

‫س��امانه ام�لاک در ته��ران‬ ‫‪ 1661‬قرارداد بوده که ش��امل‬ ‫‪ 803‬قرارداد مبایعه‌نامه‪725 ،‬‬ ‫ق��رارداد اجاره‌نامه‪ 80 ،‬قرارداد‬ ‫پیش‌ف��روش‪ 31 ،‬ق��رارداد‬ ‫هب��ه و وق��ف و ‪ 22‬ق��رارداد‬ ‫س��رقفلی اس��ت‪ .‬بررسی‌های‬ ‫میـــــدان��ی خبرنگار«اقتصاد‬ ‫برت��ر» از مش��اوران امالک در‬ ‫نق��اط مختل��ف ته��ران حاکی‬ ‫از آن اس��ت که رون��د مراجعه‬ ‫شهروندان به دفاتر امالک برای‬ ‫جس��ت وجوی خان��ه در حال‬ ‫افزایش است‪.‬مش��اوران امالک‬ ‫نیز خ��ود را برای چانه‌زنی‌های‬ ‫داغ معام�لات مس��کن آم��اده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫قیمت آپارتمان‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬قیمت‬

‫هر مت��ر مرب��ع از واحدی ‪60‬‬ ‫مت��ری ی��ک خواب��ه در بلوار‬ ‫ف��ردوس ‪ 5‬میلی��ون تومان و‬ ‫واح��دی ‪ 84‬متری در منطقه‬ ‫آیت اهلل کاش��انی آپارتمان دو‬ ‫خوابه متری ‪ 5‬میلیون و ‪500‬‬ ‫هزار تومان تعیین ش��ده است‪.‬‬ ‫واح��دی دو خوابه و ‪ 90‬متری‬ ‫در ستارخان متری ‪ 4‬میلیون و‬ ‫‪ 200‬هزار تومان قیمت خورده‬ ‫و در امیرآباد ‪ 95‬متر‪ ،‬دو خوابه‬ ‫متری ‪ 5‬میلی��ون و ‪ 300‬هزار‬ ‫تومان ثبت شد‪.‬‬ ‫در م��رزداران نی��ز آپارتمانی‬ ‫‪ 127‬مت��ری ب��ا ‪ 60‬میلی��ون‬ ‫تومان رهن‪ ،‬متری ‪ 4‬میلیون و‬ ‫‪ 800‬ه��زار تومان قیمت خورد‬ ‫و در کارگر ش��مالی آپارتمانی‬ ‫‪ 190‬متری س��ه خوابه با ‪143‬‬ ‫میلیون توم��ان رهن‪ ،‬متری ‪7‬‬ ‫میلیون و ‪ 500‬هزار تومان ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین در تهرانپارس‪84 ،‬‬ ‫مت��ر ‪ 2‬خواب��ه ب��ا ‪ 60‬میلیون‬ ‫تومان رهن‪ ،‬مت��ری ‪ 5‬میلیون‬ ‫تومان قیمت خورده است‪.‬‬ ‫قیمت رهن و اجاره‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬برای‬ ‫واحدی ‪ 67‬متری یک خوابه با‬ ‫آسانس��ور و انباری در مجیدیه‬ ‫جنوب��ی‪ 43 ،‬میلی��ون توم��ان‬ ‫رهن کامل تعیین شده است‪.‬‬ ‫واح��دی ‪ 70‬متری نوس��از و‬ ‫دوخوابه ب��ا پارکینگ و انباری‬ ‫در گیش��ا‪ ،‬با ‪ 30‬میلیون تومان‬ ‫ره��ن و یک میلیون و ‪ 50‬هزار‬ ‫توم��ان در هر م��اه‪ ،‬اجاره داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در پاس��داران میدان هروی‪،‬‬ ‫نی��ز آپارتمان��ی ‪ 85‬مت��ری و‬ ‫نوس��از در طبق��ه چه��ارم ب��ا‬ ‫آسانس��ور‪ 110 ،‬میلیون تومان‬ ‫ره��ن کام��ل داده می ش��ود‬ ‫و در ف��از ی��ک ش��هرک غرب‬ ‫ب��رای آپارتمان��ی ‪ 85‬متری و‬ ‫دوخواب��ه ‪ 100‬میلیون تومان‬ ‫ره��ن و ماهیانه ی��ک میلیون‬ ‫توم��ان اج��اره تعیی��ن ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫واح��دی ‪ 70‬مت��ری در بلوار‬ ‫کشاورز نیز با ‪ 15‬سال ساخت‪،‬‬ ‫‪ 65‬میلیون توم��ان رهن داده‬ ‫می شود و در خیابان پاکستان‪،‬‬ ‫منطقه بهشتی نیز واحدی ‪50‬‬ ‫متری یک خواب��ه ‪ 15‬میلیون‬ ‫رهن و ماهی ‪ 900‬هزار تومان‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬

‫گشایش خط تولید کاتالیست بنزین یورو ‪4‬‬

‫خ��ط تولید کاتالیس��ت‌های ح��اوی فلزات‬ ‫گرانبها برای تولید بنزین با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬با‬ ‫حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫افتتاح شد‪.‬با راه اندازی این خط تولید امکان تولید‬ ‫کاتالیست‌های واحدهای آروماتیک‌سازی نظیر‬ ‫پتروشیمی‌های بوعلی س��ینا‪ ،‬بندرامام و نوری‪،‬‬ ‫تولید کاتالیست‌های واحدهای نفتاریفورمینگ‬

‫پاالیشگاهی و واحدهای ‪ ،CCR‬تولید کاتالیست‬ ‫دهیدوژناس��یون پارافین‌ه��ا‪ ،‬کاتالیس��ت‌های‬ ‫واحدهای ایزومریزاس��یون پاالیش��گاهی جهت‬ ‫تولید بنزین یورو ‪ ،4‬خالص سازی فلزات گرانبها‬ ‫برای نخس��تین بار در کش��ور فراهم می ش��ود‪.‬‬ ‫عباس ش��عری مقدم معاون وزی��ر نفت در امور‬ ‫پتروشیمی با اشاره به نیاز جدی به این کاتالیست‬ ‫در مجتمع‌های پتروشیمی و پاالیشگاه‌ها افزود‪:‬‬ ‫پیش از این حتی قادر به استخراج فلزات گرانبها‬ ‫مثل پالتین از این کاتالیس��ت نبودیم و پس از‬ ‫مصرف این کاتالیس��ت‌ها را انب��ار می کردیم تا‬ ‫بعدها بتوانیم فلزات گران بهای آنها را استخراج‬ ‫کنیم‪.‬‬

‫پ��س از رک��ودی‬ ‫که از تابس��تان سال‬ ‫گذش��ته در بخ��ش‬ ‫مسکن ایجاد شد در‬ ‫ماه‌های پایانی س��ال‬ ‫به وی��ژه از بهمن ماه‬ ‫ش��رایط به طور محسوس��ی تغیی��ر کرد و‬ ‫معامالت به طور نسبی افزایش یافت‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه بازار مسکن تحت تاثیر‬ ‫فضای کالن اقتصادی اس��ت و پارامترهای‬ ‫زیادی برای س��رمایه‌گذاری در این بخش‬ ‫نق��ش دارند نمی‌ت��وان پیش‌بین��ی خیلی‬ ‫دقیق��ی از وضعیت ب��ازار ارائه کرد‪.‬در حال‬ ‫حاض��ر یکی از پارامترهایی که در این بازار‬ ‫تاثیرگذار اس��ت اجرای فاز دوم هدفمندی‌‬ ‫یارانه‌ه��ا و افزایش قیمت حامل‌های انرژی‬ ‫اس��ت که پیش‌بینی می‌ش��ود این مسئله‬ ‫باعث فشار هزینه شود و در نهایت افزایش‬ ‫قیمت تمام شده مسکن را به همراه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگر ای��ن عوامل کالن اقتص��ادی را در‬ ‫نظر داش��ته باش��یم و اتفاق جدید دیگری‬ ‫رخ ندهد‪ ،‬افزایش قیمت تمام شده ساخت‬ ‫باع��ث ادامه روند رک��ود تورم��ی در بازار‬ ‫خواهد ش��د چراکه تحت تاثیر این شرایط‬ ‫می‌یابد بدون آن که‬ ‫قیمت ساخت افزایش ِ‬ ‫قدرت خرید متقاضیان افزایش پیدا کند یا‬ ‫تقاضا تحریک شود‪.‬‬ ‫بدین ترتی��ب تعداد معام�لات با روند‬ ‫افزایشی روبه رو نخواهد بود و رکود در این‬ ‫بخش ادامه دارد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت متعاقب اج��رای فاز دوم‬ ‫ی یارانه‌ها یا تحت شرایطی شاهد‬ ‫هدفمند ‌‬ ‫ش��کل‌گیری نوعی تقاضای س��وداگرانه در‬ ‫بازار باشیم‪.‬ایجاد ش��رایط مناسب در بازار‪،‬‬ ‫نیازمند ثب��ات در تصمیم‌گیری‌های کالن‬ ‫اقتص��ادی و بهبود فضای سیاس��ی و بین‬ ‫المللی کش��ور در جهت رف��ع تحریم‌های‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫کارشناس مسکن‬

‫آسیب تجارت خارجی‬ ‫از تعداد تعرفه ها‬ ‫محمد حسین برخوردار‬

‫اگـــربـــخواهیم‬ ‫سیاس��ــت کاه��ش‬ ‫دس��ت‌انداز در مسیر‬ ‫تج��ارت خارج��ی را‬ ‫دنب��ال کنی��م و ب��ه‬ ‫دنب��ال بهره‌ب��رداری‬ ‫حداکثری از فرصت‌های بین‌المللی باش��یم‪،‬‬ ‫بای��د تع��داد طبقه‌های تعرفه‌ه��ا را کاهش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫رژی��م تجارت خارجی کش��ور در س��ال‬ ‫قبل‪ 15 ،‬طبقه تعرفه‌ای داشت که در دنیای‬ ‫تجارت بین‌المللی‪ ،‬بسیاری از کشورها حدود‬ ‫دو طبقه تعرفه‌ای دارند‪ .‬جای تامل دارد که‬ ‫چرا تجارت ما به این سمت سوق پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 14‬طبقه تعرفه‌ای وجود‬ ‫دارد ک��ه پایین‌تری��ن تعرف��ه ‪ 4‬درصد و به‬ ‫همین صورت ما تعرف��ه ‪ 6‬درصد‪ 8 ،‬درصد‪،‬‬ ‫‪ 10‬درص��د‪ ،‬و ‪ 12‬درصد داری��م و باالترین‬ ‫تعرف��ه ‪ 100‬درص��د اس��ت که مرب��وط به‬ ‫کااله��ای لوکس اس��ت‪.‬هرچند که تعریفی‬ ‫مش��خص و جامع از کاالی لوکس در کشور‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارشات کمیسیون‌های مجمع‬ ‫واردات‪ ،‬ه��م اکنون ‪ 654‬قل��م کاال تعرفه ‪4‬‬ ‫درصد‪ 624 ،‬قل��م کاال تعرفه ‪ 6‬درصد‪450 ،‬‬ ‫قل��م کاال تعرفه ‪ 8‬درص��د‪ 3451 ،‬قلم کاال‬ ‫تعرفه ‪ 10‬درصد و ‪ 329‬قلم کاال تعرفه ‪100‬‬ ‫درصدی دارند‪.‬‬ ‫کاهش طبقات تعرفه زمینه‌ساز تسهیل‬ ‫تجارت قانونی است‪.‬با کاهش تعداد طبقه‌ها‪،‬‬ ‫فساد اداری به‌صورت محسوس کاهش پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬چراکه بخش زیادی از بروکراس��ی‬ ‫تجاری ما کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین سرعت ترخیص کاال در گمرک‬ ‫زیاد می ش��ود و اعمال سلیقه در تشخیص‬ ‫ردیف گمرکی کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫رئیس مجمع واردات‬


‫سال اول شماره ‪ 22‬دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪1393‬‬

‫تالش انگلیس‬ ‫برای تبدیل شدن‬ ‫به مرکز مالیه اسالمی‬

‫فایننش��ال تایمز طی گزارشی از تالش‬ ‫دول��ت انگلیس برای تبدیل این کش��ور به‬ ‫مرک��ز مالیه اس�لامی در جه��ان خبر داد‬ ‫و نوش��ت‪ :‬مالیه اس�لامی ی��ک صنعت به‬ ‫س��رعت در حال رش��د اس��ت که سرمایه‬

‫داری م��درن را ب��ا اصول مذهبی اس�لامی‬ ‫تلفیق می کند‪.‬فایننشال تایمز طی گزارشی‬ ‫نوش��ت‪ :‬دولت انگلیس س��ال گذشته طرح‬ ‫هایی را برای تبدیل ش��دن به اولین کشور‬ ‫غربی منتشر کننده اوراق قرضه اسالمی یا‬

‫بین الملل‬

‫صکوک اعالم کرد‪ .‬مالیه اس�لامی در سطح‬ ‫جه��ان تنها پس از گذش��ت چن��د دهه از‬ ‫ش��کل گیری اش‪ ،‬امس��ــــال بر اس��اس‬ ‫پیش بینی ها رکورد ‪ 2‬تریلیون مبادلــــــه‬ ‫مالی را پشـت سر خواهد گذاشت‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬

‫‪7‬‬

‫زلزله سیاسی در اروپا‬

‫‪10‬چالش اتحادیه اروپا‬

‫برخورد ناو اقتصادی با کوه یخ‬

‫درحالی ک��ه تدابیر ریاضتی ناش��ی از‬ ‫رکود اقتصادی و تحوالت سیاس��ی شدید‬ ‫در اتحادی��ه اروپ��ا‪ ،‬ش��رایط را برای طبقه‬ ‫متوسط دش��وار ساخته است‪ ،‬این اتحادیه‬ ‫ب��رای ادامه موجودیت خود با چالش های‬ ‫زیادی روبه رو اس��ت‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ش��بکه تلویزیونی‬ ‫دویچه وله آلمان در گزارش��ی به تش��ریح‬ ‫‪10‬چال��ش پی��ش روی اتحادی��ه اروپا به‬ ‫خصوص در مس��ائل اقتصادی و اجتماعی‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫افق تاریک پیش روی بیکاران اروپا‬ ‫درحالی که بی��ش از‪26‬میلیون نفر در‬ ‫کل ‪ 28‬کش��ورعضو این اتحادیه بیکارند‪،‬‬ ‫بهب��ود در این ش��رایط بس��یار مهم تلقی‬ ‫می ش��ود‪ .‬تدابیر ریاضت��ی و نظارت های‬ ‫س��ختگیرانه ناظ��ران در زم��ان بـــحران‬ ‫یکی از دالیل افزایش بیکاری و مدت زمان‬ ‫جس��ت و جو برای کار بود‪ .‬اکنون جوانان‬ ‫بی��کار اروپای��ی منتظ��ر کمک بروکس��ل‬ ‫هستند‪.‬‬

‫بدبینی‬ ‫در زم��ان بحران‪ ،‬بدبینی ها و انتقادات‬ ‫یک��ی از موض��ع گی��ری های مش��ترک‬ ‫نس��بت ب��ه اتحادیه اروپا بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫موض��ع گی��ری ه��ا در انتخاب��ات به طور‬ ‫محسوسی خود را نشان داد‪ .‬مشارکت رای‬

‫دهندگان در س��ال های قب��ل روند نزولی‬ ‫ط��ی کرده اس��ت‪ ،‬اما این ب��ار نمایندگان‬ ‫پارلم��ان اروپا همه توان خ��ود را برای به‬ ‫میدان کش��اندن مردم ب��ه کار گرفتند که‬ ‫البته سرنوشت دور از انتظاری رقم خورد‪.‬‬ ‫غافل گیری اروپایی‬ ‫احزاب مخالف اتحادی��ه اروپا نیز برای‬ ‫کس��ب رای به ش��دت تالش کردند‪ ،‬این‬ ‫احزاب ش��امل ح��زب مس��تقل انگلیس‪،‬‬ ‫راست افراطی جبهه مالی فرانسه یا حزب‬ ‫گزینه دیگر آلمان است و می خواهند اروپا‬ ‫کوچک تر شود‪.‬‬ ‫این مرحله ای اس��ت که ش��باهت ها‬ ‫پای��ان می یابد‪ ،‬آیا آنها م��ی توانند ائتالف‬ ‫طرفدار اروپایی مستمر را تشکیل دهند‪.‬‬ ‫بحران مالی‬ ‫میلی��ون ه��ا ی��ورو کم��ک مال��ی به‬ ‫کش��ورهای در ح��ال ورشکس��ته حاض��ر‬ ‫در منطق��ه یورو و اتحادیه اروپا توانس��ت‬ ‫وضعی��ت مال��ی ای��ن منطق��ه را تا حدی‬ ‫تثبی��ت کن��د‪ ،‬ایرلن��د از طری��ق اجرای‬ ‫اصالح��ات مالی س��ختگیرانه توانس��ت از‬ ‫کمک مال��ی صندوق کمک مالی یورو رها‬ ‫ش��ود‪ .‬اما دیگر کش��ورها هنوز باید تدابیر‬ ‫مالی سختگیرانه را اجرا کنند‪ .‬فرانسه نیز‬ ‫با رکود درازمدت روبه روست‪.‬‬ ‫معالجه معجزه گونه بحران‬ ‫مدیری��ت موفقی��ت آمی��ز بح��ران با‬

‫دیلی تلگراف طی گزارش��ی نوشت‪ :‬جایگزین های‬ ‫جدی برای دالر در اقتصاد جهانی هنوز باید راهی دور و‬ ‫دراز را بپیمایند اما اقدامات شیطنت آمیز صورت گرفته‬ ‫در کنگره آمریکا موجب تقویت تالش ها برای یافتن یک‬ ‫جایگزین مناسب برای دالر شده است‪.‬‬ ‫روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف طی گزارشی نوشت‪:‬‬ ‫تمامی امپراتوری های ب��زرگ از یونان گرفته تا رم و از‬ ‫اس��پانیا گرفته تا بریتانیا‪ ،‬در قلب خ��ود ابزارهایی برای‬ ‫داد و س��تد دارند که بخش مهمی از هژمونی سیاسی و‬ ‫اجتماعی آنها را تشکیل می داده است‪ .‬زمانی سکه های‬ ‫ضرب ش��ده توس��ط رومی ها واحد پولی رایج در جهان‬ ‫محسوب می شد‪ .‬در همین اواخر‪ ،‬پوند انگلیس ارز رایج‬ ‫جهانی بود‪ .‬و امروز دالر این نقش را در مبادالت تجاری‬ ‫جهانی ایفا می کند‪ .‬این واحد پولی بسیار رایج و حداقل‬ ‫ت��ا همین اواخ��ر قابل اعتماد‪ ،‬هیچ رقیب��ی در نزدیکی‬ ‫خود نمی دید که بتواند جایگاهش را در سیس��تم پولی‬ ‫بین المللی تهدید کند‪.‬‬ ‫اینکه این موقعیت دالر‪ ،‬ممکن اس��ت خیلی اتفاقی‬ ‫توسط سیاس��تمداران در کنگره آمریکا به خطر بیفتد‪،‬‬ ‫یک نمایش غیرعادی اس��ت که ممکن اس��ت هشداری‬ ‫باشد مبنی بر اینکه قدرت عظیم آمریکا به صورت جدی‬ ‫مدتی است رو به زوال گذاشته است‪.‬‬ ‫س��قوط پوند از جایگاه جهانی اش نیز خیلی سریع‬ ‫اتف��اق افتاد‪ .‬اقتصاد انگلیس پ��س از جنگ جهانی اول‬ ‫آسیبی غیرقابل جبران دید و این کشور به یکباره خود را‬ ‫با بدهی های سنگین و یک بخش تولید به شدت آسیب‬

‫تش��خیص ریش��ه های بح��ران معین می‬ ‫ش��ود‪ ،‬بان��ک هایی ک��ه قواعد نادرس��تی‬ ‫دارن��د نباید بار دیگر کل سیس��تم را وارد‬ ‫دوران رکود اقتصادی بکنند‪ .‬ش��هروندان‬ ‫ه��م نباید با پ��ول مالیات خ��ود‪ ،‬بانک ها‬ ‫را از ورشکس��تگی نجات دهن��د‪ .‬اتحادیه‬ ‫بانکداری به اتحادی��ه اروپا اجازه می دهد‬

‫را در رقاب��ت جهان��ی همچن��ان س��ر پ��ا‬ ‫نگ��ه دارد‪ ،‬بای��د اقتص��اد را تقویت کند‪.‬‬ ‫برای ای��ن منظور کمیس��یون اروپ��ا باید‬ ‫توافقنامه های تجاری را با کشورهای سوم‬ ‫امضا کند‪ ،‬در همان ح��ال همه اعضا باید‬ ‫برای افزایش رقابت پذیری خود را تقویت‬ ‫کنند‪.‬‬

‫اس��ت‪ ،‬ب��ه وی��ژه بع��د از حادث��ه تصادف‬ ‫ب��رای ‪ 360‬مهاج��ر آفریقای��ی در دری��ای‬ ‫مدیترانه که به س��مت سواحل اروپا حرکت‬ ‫می کردند‪ .‬اتحادیه اروپا می خواهد همکاری‬ ‫با کش��ورهای مهاجرفرس��ت و کش��ورهای‬ ‫واس��طه را در س��ال ‪ 2014‬تقوی��ت کند و‬ ‫کمک های خود را برای بهبود عوامل موجب‬

‫ابتدا در امور مداخله کند و نهادهای مالی‬ ‫مهم را از ورشکستگی نجات دهد‪.‬‬ ‫ساخت و ساز مستمر‬ ‫ساخت و ساز مستمر در بیشتر کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا همواره وجود دارد‪ ،‬س��ایت‬ ‫های س��اخت و س��از به خودی خ��ود صدا و‬ ‫آلودگی زیادی تولید می کنند‪ ،‬اما از این مهم‬ ‫تر اشتغال زایی می کنند‪ .‬سازندگان مسئولیت‬ ‫مالی دارند‪ ،‬کارگران س��اختمانی به مطالبات‬ ‫کارفرما پاسخ می دهند و ساکنان این مناطق‬ ‫باید همه مشکالت را تحمل کنند‪.‬‬ ‫رقابت بیشتر‬ ‫اگ��ر اتحادی��ه اروپ��ا بخواه��د خ��ود‬

‫مراقبت از اطالعات‬ ‫حفظ اطالعات گف��ت وگوهای تلفنی‬ ‫و اینترنت��ی ب��رای مدت دو س��ال‪ ،‬از نظر‬ ‫حقوقی در کش��ورها ی عضو اتحادیه اروپا‬ ‫ممکن اس��ت‪ .‬دیوان دادگس��تری اتحادیه‬ ‫اروپا باید در این مورد در بهار سال ‪2014‬‬ ‫تصمی��م گیری کند‪ ،‬انتظار می رود قضات‬ ‫ای��ن قان��ون را تغییر دهند زیرا احس��اس‬ ‫م��ی کنند ای��ن موضوع حری��م خصوصی‬ ‫شهروندان اروپایی را نقض می کند‪.‬‬ ‫سیاست های مهاجرتی‬ ‫سیــــاس��ت ه��ای مهاجرپذی��ری در‬ ‫اتحادی��ه اروپا به ش��دت مورد انتق��اد بوده‬

‫برگشت مهاجران افزایش دهد‪.‬‬ ‫وحدت‬ ‫اتحادیه اروپا در یک دهه گذشته توسعه‬ ‫یافته و اکنون ‪ 28‬کش��ور را در بر می گیرد‬ ‫و درخواس��ت های عضویت جدید نیز پایان‬ ‫نیافته اس��ت‪ .‬کرواس��ی س��ال گذش��ته به‬ ‫اتحادیه اروپا پیوس��ت و صربستان می تواند‬ ‫عضو بعدی باش��د‪ .‬ام��ا در حالی که اتحادیه‬ ‫اروپا در س��مت شرق توسعه می یابد‪ ،‬تنش‬ ‫ها با روسیه نیز بیش��تر می شود‪ .‬مذاکرات‬ ‫اتحادیه اروپا با ترکیه نشان می دهد احتماال‬ ‫روند پیوس��تن کشورها به اتحادیه اروپا باید‬ ‫خاتمه یابد‪.‬‬

‫س�ازمان امنی�ت و هم�کاری اروپا ناظران‬ ‫خود را از اوکراین خارج می کند‬ ‫روس�یه هشت رآکتور هس�ته ای در ایران‬ ‫می سازد‬ ‫مردم اروپ�ا احزاب س�نتی را در انتخابات‬ ‫پارلمانی تنبیه کردند‬

‫اعدام مهندسان ساختمانی که فروریخت‬ ‫کیم جونگ اون‪ ،‬رهبر کره‬ ‫شمالی مهندسان و معمارانی را‬ ‫که مسئول سقوط یک مجتمع‬ ‫آپارتمانی بزرگ در پیونگ یانگ‬ ‫بوده اند اع��دام کرد‪.‬به گزارش‬ ‫وب س��ایت دیلی می��ل در پی‬ ‫س��قوط ناگهانی یک مجتمع س��اختمانی ‪ 23‬طبقه در پیونگ یانگ و مرگ‬ ‫بیش از ‪ 500‬نفر‪ ،‬کیم جونگ اون همه مهندس��ان و معمارانی را که مسئول‬ ‫س��اخت این پروژه بوده ا ند را جمع کرد و به جوخه اعدام س��پرد‪.‬دیلی میل‬ ‫گزارش داده است عمده افراد کشته شده در این حادثه افسران بلندپایه پلیس‬ ‫و سازمان اطالعات این کشور بوده اند‪.‬یک روزنامه ژاپنی این خبر را فاش کرده‬ ‫و نوشته است‪ :‬کیم جونگ اون با شنیدن این خبر نتوانست بخوابد و براین باور‬ ‫بوده که علت اصلی این حادثه کم کاری مهندسان و معماران متصدی طراحی‬ ‫و ساخت این ساختمان بوده است‪.‬‬

‫جنگ خانوادگی آل‌سعود‬

‫روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گزارش داد‪:‬‬

‫غروب دالر‬

‫دیده مواجه دید‪ .‬دالر به س��رعت توانست جای پوند را‬ ‫در مب��ادالت بین المللی بگیرد‪ .‬آخرین شکس��ت برای‬ ‫استرلینگ زمانی بود که انگلیس در سال ‪ 1931‬تصمیم‬ ‫به ترک استاندارد طال گرفت‪ .‬این یک تصمیم اقتصادی‬ ‫عاقالنه بود‪ ،‬اما یک نقطه عطف روانی برای اس��ترلینگ‬ ‫محس��وب می ش��د که این واحد پولی را ب��ه نقطه ای‬ ‫غیرقابل بازگش��ت رس��اند‪ .‬نبود هیچ جایگزین مناسب‬

‫بدان معناس��ت ک��ه این اتفاق در مورد دالر به س��رعت‬ ‫رخ نخواه��د داد‪ .‬چی��ن با وجود تمامی دس��تاوردهای‬ ‫اقتصادی اش در ‪ 30‬س��ال گذش��ته‪ ،‬همچنان نس��بت‬ ‫ب��ه اقتص��اد آمریکا اقتص��اد کوچکت��ری دارد و در هر‬ ‫ص��ورت‪ ،‬هنوز واحد پولی مناس��بی که بتواند جایگزین‬ ‫مس��ئولیت های دالر شود به وجود نیامده است ‪ .‬اما در‬ ‫حال حاضر میزان عدم رضایت بین المللی از نقش دالر‬

‫به عنوان یک واحد پولی مورد استفاده برای ذخایر ارزی‬ ‫کش��ورها بسیار باالست‪ .‬مش��هودترین عصبانیت از این‬ ‫موضوع از جانب چین اس��ت که بیش از ‪ 3‬تریلیون دالر‬ ‫ذخایر ارزی خارجی دارد که ‪ 1.3‬تریلیون دالر آن در وزارت‬ ‫خزانه داری آمریکا نگهداری می شود‪ .‬خبرگزاری رسمی‬ ‫دولتی چین اعالم کرده است‪« :‬شاید اکنون زمان خوبی‬ ‫برای جهان باش��د که شروع به بررسی ایجاد یک جهان‬ ‫غیر آمریکایی کند‪ .‬روند کاهش اعتماد که با بحران مالی‬ ‫‪ 5‬سال پیش آغاز شده‪ ،‬ظاهرا با اقدامات عجیب و غریب‬ ‫صورت گرفته در کنگره آمریکا به نقطه انفجار رس��یده‬ ‫است‪ .‬بیش از ‪ 60‬درصد کل ذخایر ارزی خارجی جهان‬ ‫به دالر نگهداری می شود که البته این رقم بیش از ‪80‬‬ ‫درصد داد و ستد ارز در جهان را نیز تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫نق��ش دالر در تج��ارت جهانی چن��ان اهمیت دارد‬ ‫که اگر ش��ما بخواهید دالرهای س��نگاپوری را بفروشید‬ ‫و در آفریق��ای جنوب��ی بخرید‪ ،‬دالل‪ ،‬ابت��دا با دالرهای‬ ‫س��نگاپورتان‪ ،‬دالر آمریکا می خرد و بعد آنها را به «رند‬ ‫آفریق��ای جنوبی» تبدیل م��ی کند‪ .‬دالر‪ ،‬ارز واس��طه‬ ‫مجموعه وس��یعی از معام�لات بین المللی محس��وب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هژمون��ی دالر مدت ه��ای مدید یک عامل بی ثبات‬ ‫کننده در مرکز سیس��تم پولی بین المللی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫انباش��ت بی س��ابقه ذخایر ارزی خارجی به دالر به نوبه‬ ‫خ��ود موجب چالش ه��ای جدیدی برای آمریکا ش��ده‬ ‫و حف��ظ ثبات مال��ی این کش��ور در درون مرزهایش را‬ ‫دشوارتر ساخته است‪.‬‬

‫ی��ک نش��ریه آمریکایی با‬ ‫اش��اره ب��ه انتصاب ش��اهزاده‬ ‫"مقرن" ب��ه عنوان جانش��ین‬ ‫ولیعه��د عربس��تان س��عودی‬ ‫اعالم کرد این اقدام به مخالفت‬ ‫دیگر اعضای خاندان سلطنتی‬ ‫منجر ش��ده است و ممکن است در آینده به یک نزاع منتهی شود‪.‬به گزارش‬ ‫واشنگتن‌پس��ت؛ چند هفته پس از اعالم رسمی این تصمیم‪ ،‬این انتصاب به‬ ‫نارضایتی‌های کم س��ابقه‌ای منجر ش��د که نش��ان دهنده وجود مشکالت و‬ ‫کش مکش‌هایی در درون خاندان س��لطنتی این کشور است‪ ،‬امری که آینده‬ ‫انتقال آرام قدرت پس از ملک عبداهلل را مورد ش��ک و تردید قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫مقرن بن عبدالعزیز جوان‌ترین برادر پادش��اه عربستان که به عنوان جانشین‬ ‫ولیعهد معرفی شده است ظاهرا در بین مردم عادی محبوب است‪.‬‬

‫السیسی‪ :‬به دنبال جذب جوانان هستم‬ ‫عبدالفتاح السیسی در اولین‬ ‫اظهارات خود پس از پیروزی در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری مصر‬ ‫اعالم کرد که مصر به عقب باز‬ ‫نخواهد گشت و او دست خود را‬ ‫به دور از اختالفات و درگیری‌ها‬ ‫به سوی همه دراز خواهد کرد‪ ،‬وی همچنین توضیح داد که قصد دارد جوانان‬ ‫را آرام کرده و آنان را جذب کند‪.‬السیس��ی در گفت وگو با روزنامه “الجریده"‬ ‫کویت تاکید کرد که منتظر اعالم رسمی نتایج انتخابات است تا فورا کار خود‬ ‫را آغ��از کند‪ ،‬وی افزود‪ :‬ما جنگجویان را برای تحقق اولویت خود در برقراری‬ ‫امنیت و ثبات انتخاب می‌کنیم و نه برای حذف کسی‪ ،‬دست ما به سوی همه‬ ‫برای ساختن وطن دراز است‪.‬‬

‫خانم نخست‌وزیر بازداشت شد‬ ‫نیروه��ای نظام��ی تایلند‬ ‫که ب��ا کودتای��ی حکومت این‬ ‫کش��ور را در دس��ت گرفته‌اند‬ ‫نخست‌وزیر س��ابق این کشور‬ ‫و دو نف��ر از خویش��اوندان وی‬ ‫را بازداش��ت کردند‪.‬به گزارش‬ ‫رویترز؛ حکومت نظامی تایلند یینگالک ش��یناواترا‪ ،‬نخس��ت‌وزیر سابق این‬ ‫کش��ور و برخ��ی اعضای خان��واده وی را پس از احض��ار وی و وزرای دولتش‬ ‫برای گفت وگو بازداش��ت کردند‪ .‬یکی از مقامات ارشد نیروهای نظامی تایلند‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ما یینگالک‪ ،‬خواهر و همس��ر خواهر وی را دس��تگیر کردیم‪ .‬دو‬ ‫خویشاوند وی دارای مناصب سیاسی رده باال در دولت وی بودند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫گفت‌‪“ :‬بازداشت شیناواترا بیش از یک هفته به طول نخواهد انجامید‪ .‬ما فقط‬ ‫می‌خواهیم ابتدا مسائل را در کشور سامان دهیم‪".‬‬

‫نشریات اقتصادی جهان‬

‫اکرم صدیقی‬

‫دویچه وله‬

‫احزاب محافظه کار و راست‬ ‫اروپای��ی با وج��ود کاهش قابل‬ ‫مالحظه کرس��ی هایش��ان به‬ ‫نسبت دوره قبل‪ ،‬بار دیگر برنده‬ ‫انتخابات پارلمانی اروپا شدند و‬ ‫سوس��یال دموک��رات ها هم در‬ ‫جایگاه دوم ایس��تادند‪ .‬با وجود این‪ ،‬مردم کشورهای مختلف اروپایی در این‬ ‫انتخابات با آرای خود‪ ،‬احزاب س��نتی را به دلیل س��وء مدیریت و بروز بحران‬ ‫اقتصادی و بیکاری گسترده تنبیه کرده و به منتقدان اتحادیه اروپا جایزه دادند‪.‬‬ ‫اگرچه احزاب محافظه کار «مردم» تعداد ‪ 212‬و سوس��یال دموکرات ها‬ ‫‪ 186‬کرس��ی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا را به دس��ت آورده اند اما احزاب‬ ‫مخالف اروپاگرایی نیز موفق ش��ده اند در مجموع با کس��ب ‪ 183‬کرس��ی به‬ ‫عنوان یک قدرت بزرگ در این انتخابات ظاهر شوند‪.‬انتخابات پارلمان اروپا از‬ ‫روز پنجشنبه ‪ 22‬ماه می ‪ 2014‬شروع ودر یکشنبه ‪ 25‬می به پایان رسید‪.‬‬

‫راشا تودی‬ ‫تندتر شدن بوی باروت در شرق اوکراین‬ ‫تنها س�ه انگلیس�ی میان ‪ 20‬ثروتمند اول‬ ‫این کشور‬ ‫س�ناتور اس�ترالیایی ب�ا ی�ک بم�ب وارد‬ ‫پارلمان شد!‬

‫وال استریت ژورنال‬ ‫فرصت واقعی آمریکا برای توافق با ایران‬ ‫آم�وزش مخالف�ان س�وری در قطر توس�ط‬ ‫آمریکا‬ ‫فش�ار اوباما مان�ع ورود تیم های اکتش�اف‬ ‫غربی به ایران نشد‬

‫چاینا دیلی‬

‫چین خواستار ش�فافیت برنامه آمریکا برای‬ ‫خروج از افغانستان شد‬ ‫هش�دار آمریکا به چین درباره تنش آفرینی‬ ‫در حریم هوایی بین المللی‬ ‫س�فیر ویتنام در آمریکا از سیاست پکن در‬ ‫دریای چین جنوبی انتقاد کرد‬

‫لوموند‬ ‫بحران اوکراین نشانه ای از شکست اتحادیه‬ ‫اروپا در شرق‬ ‫انتخابات قاره سبز فرصتی برای نفوذ بیشتر‬ ‫بانوی اروپا‬ ‫برکناری اولین سردبیر زن روزنامه نیویورک‬ ‫تایمز‬


‫هفته نامه اقتــــــصادی ‪ -‬سیــــاسی ‪ -‬اجتمـــاعی‬

‫سال اول شماره ‪ 22‬دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪1393‬‬ ‫تهران‬

‫‪31‬‬ ‫‪-22‬‬

‫رشت‬

‫‪29‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪28‬‬

‫مشهد‬

‫‪19‬‬

‫تبریز‬

‫‪29‬‬ ‫‪18‬‬

‫بندر عباس‬

‫‪38‬‬ ‫‪28‬‬

‫اهواز‬

‫‪45‬‬ ‫‪33‬‬

‫زاهدان‬

‫‪42‬‬

‫سرچشمه‬

‫‪31‬‬

‫تبه��كار در مهلت��ى ك��ه از جان��ب‬ ‫خ��دا دارد به دنبال بى خبران اس��ت و با‬ ‫گنهكاران به س��ر مى برد‪ ،‬بدون راهى كه‬ ‫او را به مقصد رساند و به غير از امامى كه‬ ‫راهنمايش باشد‪.‬‬ ‫فرازی از کالم امام علی علیه السالم‬

‫نگاه هفته‬ ‫فصل گالب‌گیری حدود دو‬ ‫م��اه از اوایل اردیبهش��ت‬ ‫تا اواخر خ��رداد ماه ادامه‬ ‫پی��دا می‌کن��د ‪ .‬گل چین��ی‬ ‫ب��ه ص��ورت دس��ته جمعی‬ ‫ص��ورت می‌گی��رد و معموال‬ ‫قب��ل از طل��وع آفت��اب از‬ ‫س��اعت ‪ 5‬تا ‪ 8‬صبح ادامه‬ ‫پیدا می کند‪.‬گالب‌گیری در‬ ‫كاشان توریست‌های زیادی‬ ‫را به به این شهر می‌كشاند‬

‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬احمد خادم المله‬ ‫سردبیر‪ :‬حمیدرضا صدیقی‬ ‫جانشین مدیرمسئول‪ :‬امیر حسین خادم المله‬ ‫نشانی‪ :‬ونک‪-‬مال صدرا‪ -‬شیراز شمالی‪ -‬دانشور شرقی‪ -‬پالک ‪ -26‬طبقه ششم‬ ‫نمابر‪88049001 :‬‬ ‫تلفن‪88059032 :‬‬ ‫سازمان آگهی ها‪88626449 -88626456 :‬‬ ‫چاپ و توزیع‪ :‬موسسه فرهنگی‪ -‬مطبوعاتی ایران‬

‫سرآمد‬

‫رازهای موفقیت یک مدیر‬

‫تجربه مدیران موفق نش��ان‬ ‫می دهد ت��ا زمانی که یک مدیر‬ ‫خود با زیرو ب��م کاری که انجام‬ ‫می دهد و فعالیت های شرکتش‬ ‫آشنایی نداشته باشد نمی تواند‬ ‫در جه��ت موفقی��ت گام بردارد‬ ‫در س��ال های گذش��ته موسس��ات تحقیقاتی مه��م جهان ک��ه روی مدیریت‬ ‫سازمان ها و بنگاه ها پژوهش انجام می دهند هر از چندی با بررسی های میدانی‪،‬‬ ‫علم��ی و مصاحبه با مدی��ران موفق و باتجربه تالش می کنند تا به معرفی رموز‬ ‫موفقیت مدی��ران بپردازند و راهکارهایی را در این بین مطرح کنند‪ .‬در متن زیر‬ ‫از توصیه های موسسات تحقیقاتی مدیریتی مانند «هاروارد بیزینس مانیتور»‪،‬‬ ‫سازمان مدیریت کسب و کارهای کوچک‪ ،‬چند کتاب اصول مدیریتی و همچنین‬ ‫مصاحبه های مدیران موفق داخلی درباره تجربه های سال های کاری شان استفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ .1‬روی کاری که انجام می دهید تسلط داشته باشید‬ ‫‪ .2‬کارکنانتان را بشناسید‬ ‫‪ .3‬مدیریت موفق یعنی مهارت ارتباطی باال‬ ‫‪ .4‬برای مدیران و کارکنانتان در دسترس باشید‬ ‫‪ .5‬در مدیریت فعال و پویا باشید‬ ‫‪ .6‬مسئولیت پذیر باشید و از اشتباه نترسید‬ ‫‪ .7‬تمرکز روی کار تیمی به جای فردگرایی‬ ‫‪ .8‬بخشی از کار را به مدیران و کارکنان بسپارید‬ ‫‪ .9‬زیر دستان خود را به چالش بکشید‬ ‫‪ .10‬تشویق و تنبیه را بجا و درست انجام دهید‬ ‫‪ .11‬انعطاف پذیری درعین جدیت در برخورد‬ ‫‪ .12‬با برنامه و سازمان دهی پیش بروید‬

‫اقتصاد پزشکی‬

‫تغذیه مناسب‪ ،‬کلید تندرستی‬ ‫دکتر علیرضا خادم المله‬

‫س�لامتی نعمتی الهی است‬ ‫ک��ه خداوند ب��ه انس��ان ها عطا‬ ‫می کند و حفظ آن برای هر انسانی‬ ‫الزم است ‪ .‬رمز سالمتی انسان ها‬ ‫کنترل وزن و تغذیه مناسب است‪.‬‬ ‫وزن افراد برآیند عوامل مختلف از‬ ‫جملهفاکتورهایزیراست‪.‬‬

‫‪ – 1‬وراثت‬ ‫‪ – 2‬نوع و میزان تغذیه‬ ‫‪ – 3‬میزان و شدت فعالیت بدنی‬ ‫ب��ه جز عامل وراثت که فرد دخالتی در آن ندارد و نمی تواند آن را تغییر‬ ‫ده��د ‪ ،‬دو عام��ل دیگر یعنی تغذیه و فعالیت بدن��ی نقش مهمی در کنترل‬ ‫وزن دارند ‪.‬کنترل وزن کلید درمان و کنترل بس��یاری از بیماری های ش��ایع‬ ‫و مهم مثل دیابت ‪ ،‬فش��ار خون ب��اال ‪ ،‬چربی خون باال ‪ ،‬بیماری های قلبی ‪،‬‬ ‫بیماری های گوارشی‪ ،‬کبد چرب ‪ ،‬سنگ کلیه و نقرس است‪.‬‬ ‫پیشگیری از ابتال به بیماری های خطرناک یادشده مستلزم رعایت برنامه‬ ‫غذایی و داشتن فعالیت مناسب بدنی و دستیابی به وزن ایده آل برای هر فرد‬ ‫اس��ت ‪.‬تغذیه در سنین مختلف و متناسب با قد و وزن افراد و میزان فعالیت‬ ‫روزانه آن ها و وجود بیماری ها متفاوت است و حتما باید زیر نظر متخصصین‬ ‫تغذیه محاس��به و مشخص ش��ود ‪ .‬اما مواد زیر باید در برنامه غذایی افراد به‬ ‫گونه ای متناسب با وضعیت جسمی فرد لحاظ شود ‪.‬‬ ‫‪ – 1‬نان و غالت‬ ‫‪ – 2‬گوشت و پروتئین ها‬ ‫‪ – 3‬چربی ها‬ ‫‪ – 4‬شیر و لبنیات‬ ‫‪ – 5‬ویتامین ها و امالح استفاده شود‬ ‫به طور کلی رعایت نکات تغذیه ای زیر برای عموم افراد بالغ مناسب و مفید‬ ‫خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ – 1‬غذا به موقع و به اندازه مصرف شود‬ ‫‪ – 2‬غذا خوب جویده و به آرامی مصرف شود‬ ‫‪ – 3‬هنگام غذا خوردن صحبت نشود‬ ‫‪ – 4‬از خوردن غذاهای چرب و شور پرهیز شود‬ ‫‪ – 5‬از مصرف زیاد مواد غذایی شیرین پرهیز شود‬ ‫‪ – 6‬از خوردن نوشابه گاز دار پرهیز شود‬ ‫‪ – 7‬از خوردن غذای رستورانی و فست فود ها پرهیز شود‬ ‫‪ – 8‬شیر ‪ ،‬ماست ‪ ،‬دوغ و کشک در برنامه غذایی روزانه قرار داده شود‬ ‫‪ – 9‬حبوبات قبل از مصرف به مدت ‪ 24‬ساعت خیسانده شود‬ ‫‪ – 10‬بالفاصله بعد از غذا ( تا دو ساعت ) چای مصرف نشود‬ ‫‪ – 11‬بالفاصله بعد از غذا دراز کشیده نشود‬ ‫‪ – 12‬میوه و سبزیجات سالم در برنامه غذایی روزانه قرار داده شود‬ ‫‪ - 13‬استفاده از مغزها ( پسته – بادام ‪ ،‬فندق و گردو ) به مقدار کم توصیه می شود‬ ‫‪ – 14‬تا حد امکان روزانه ‪ 8 -6‬لیوان آب مصرف ش��ود ‪ ،‬خصوصا در فصول‬ ‫گرم سال‬ ‫‪ – 15‬دس��تورات غذایی و پرهیزهای خاص هر بیماری به خوبی رعایت شود‬ ‫‪ – 16‬زیتون ‪ ،‬روغن زیتون و سرکه سیب و خرما استفاده شود‬ ‫با تغذیه مناسب و ورزش کافی می توانیم بسیاری از بیماری ها را بدون دارو‬ ‫کنترل کنیم‬

‫فانوس‬ ‫دوستان و آشنایان اتحاد و همبستگی‬ ‫خ��ود را هرچ��ه بیش��تر کنی��د و به آیه‬ ‫واعتصموا بحبل اهلل جمیعا وال تفرقوا عمل‬ ‫کرده و بدانید که تنها راه سعادت است‪.‬‬ ‫بخشی از وصیت نامه‬

‫شهید حسن نوفالح‬

‫زنگ خسته صدای کودکان کار‬

‫ه��ر روز در مس��یر من��زل جث��ه کوچکش را‬ ‫می بینم‪ ،‬زیر پل عابر خیابان بس��اط پهن می کند‬ ‫و از رهگ��ذران می خواه��د از او جورابی خریداری‬ ‫کنند‪.‬التم��اس می کند‪ :‬خانم ! ت��و را به خدا فقط‬ ‫یک جفت‪ .‬آقا! جوراب های خوب دارم‪.‬‬ ‫عرفان کودک ‪ 8‬س��اله ای اس��ت که به خاطر‬ ‫بیماری پدر و فقر مالی خانواده اش مجبور اس��ت‬ ‫در این سن کم کار کند ‪.‬‬ ‫وقت��ی ب��ا او ح��رف م��ی زن��م‪ ،‬معصومیت در‬ ‫چه��ره اش م��وج می زن��د‪ ،‬لباس ه��ای مندرس‪،‬‬ ‫کفش های پاره و نگاه مهربانش دنیایی حرف دارد‪.‬‬ ‫احساس می کنم از عالقه به زندگی بهتر سخن‬ ‫می گوید‪ ،‬از اینکه می خواهد زنده باش��د و زندگی‬ ‫کند حتی به قیم��ت لذت نبردن از دوران کودکی‬ ‫و سرگرم ش��دن به کارهایی که برای او خیلی زود‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��اید او با نگاهش می خواهد بگوید که « من‬ ‫هم کودکم و دلم می خواهد مانند دیگر بچه های‬ ‫هم س��ن و سال خود بازی و تفریح کنم‪ ،‬به همراه‬ ‫پدر و مادر به پارک و ش��هر بازی بروم و در آغوش‬ ‫گرم آنها س��اعت ها بخوابم اما افس��وس که به من‬ ‫یاد داده ان��د برای زنده ماندن باید گلیم خود را از‬ ‫آب بکشم»‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د بهترین کار ب��رای کمک به‬ ‫این قش��ر از جامعه‪ ،‬حمایت از حقوق آنها به ویژه‬ ‫کودکان محروم و در معرض آس��یب‏ های ناش��ی‬ ‫از بحران‏ ها‪ ،‬نابس��امانی‏ ه��ای اجتماعی و حوادث‬ ‫طبیعی اس��ت هر چند یک وظیفه انس��انی نیز به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫اما رش��د روز افزون این پدیده در کش��ور‪ ،‬قوه‬ ‫ن ها و نهاده��ا را متعهد به‬ ‫مجری��ه‪ ،‬مردم‪ ،‬س��ازما ‏‬ ‫تعامل با یکدیگر برای ریشه کن کردن آن می کند‪.‬‬ ‫فاطم��ه دانش��ور عضو اتاق بازرگان��ی ایران و‬ ‫مدیر عامل مؤسس��ه خیریه مهرآفرین در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬طبق آخری��ن اطالعات مرکز آمار ایران‬ ‫یک میلیون و ‪ 700‬هزار کودک در ایران به صورت‬ ‫مس��تقیم درگیر کار هس��تند و بررس��ی ها نشان‬ ‫می دهد هر کودک ماهیانه ‪ 80‬تا ‪ 100‬هزارتومان‬ ‫درآمد دارد‪.‬‬ ‫ش��اید از ای��ن اظه��ارات بتوان نتیج��ه گرفت‬ ‫در صورتی ک��ه این مبلغ برای خان��واده های این‬ ‫کودکان تأمین ش��ود شرایط برای بازگشت آنها به‬ ‫محیط مدرسه و خانه فراهم می شود‪.‬‬ ‫باید اذعان داش��ت بدون توجه به این حقوق و‬ ‫سرمایه‏ گذاری در امر بهداشت و آموزش و ارتقای‬ ‫س��طح زندگی کودکان کار نمی توان به دستیابی‬ ‫به دنیایی بهتر امید داش��ت زیرا این افراد جوانانی‬ ‫می ش��وند که می توانن��د برای کش��ور آینده ای‬ ‫روشن را رقم بزنند‪.‬‬ ‫یکی از مراکز حمایتی که به تازگی فعالیت خود‬ ‫را در زمینه ارائه خدمات به کودکان کار آغاز کرده‬ ‫موسسه خیریه کودکان کار کوک است ‪.‬‬ ‫وجود ‪ 20‬هزار کودک کار در تهران‬ ‫عضو هیات موسس موسسه خیریه کودکان کار‬ ‫کوک گفت‪ :‬حدود ‪20‬ه��زار کودک کار در تهران‬ ‫وجود دارد که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود‪.‬‬ ‫فروغ علیپور درباره موسس��ه یادش��ده افزود‪:‬‬ ‫سال گذش��ته ایده تأس��یس آن با هدف کمک به‬ ‫ک��ودکان کار در میان دانش��جویان مرکز آموزش‬ ‫علمی کاربردی خانه کارگر تهران شکل گرفت که‬ ‫هم اکنون در حال مراحل ثبت مؤسسه هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه فعالیت های این موسس��ه‬ ‫در مراکز دانش��گاهی و روابط عمومی انجمن های‬ ‫علمی در حال انجام است‪ ،‬گفت ‪:‬موسسات زیادی‬ ‫در ح��وزه ارائه خدم��ات مالی و اقتص��ادی به این‬ ‫ک��ودکان وج��ود دارد اما جای خال��ی کمک های‬ ‫حقوق��ی و پیگیری خالء های قانونی در این حوزه‬ ‫به شدت احساس می شد‪.‬‬ ‫فقر از عوامل شکل گیری پدیده کودک کار‬ ‫رئیس مرک��ز آم��وزش علمی کارب��ردی خانه‬ ‫کارگر تهران اظهار داش��ت‪ :‬از آنجا که فقر یکی از‬ ‫عوامل بازماندن کودکان از ادامه تحصیل اس��ت‪ ،‬از‬ ‫دولتمردان و س��ازمان های مدنی درخواست داریم‬ ‫ب��ا کمک ه��ای مالی و وض��ع قوانین ب��رای ایجاد‬ ‫ش��رایط بهتر برای این قش��ر آس��یب پذیر جامعه‬ ‫تالش کنند‪.‬‬

‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ک��ودکان کار ب��ه ان��واع‬ ‫بیماری ها مبتال هس��تند ‪،‬گف��ت‪72 :‬درصد آنها از‬ ‫بیماری چشمی و ‪61‬درصد از بیماری های تنفسی‬ ‫رنج می برند‪.‬‬ ‫به گفته علیپور‪64 ،‬درصد کودکان کار بیماری‬ ‫قلب��ی‪82 ،‬درصد بیماری پوس��تی و ‪ 69‬درصد نیز‬ ‫اختالالت شنوایی دارند‪.‬‬

‫وی ب��ا یادآوری ای��ن مطلب که طب��ق قانون‪،‬‬ ‫ک��ودکان زیر ‪ 16‬س��ال در ایران نبای��د کار کنند‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬متأسفانه ش��اهد پدیده کودک کار در‬ ‫کش��ور هستیم در حالی که کودک باید به اقتضای‬ ‫س��نش کودکی و علم آموزی کند‪ ،‬ن��ه اینکه زود‬ ‫هنگام به فضای کسب و کار وارد شود‪.‬‬ ‫علیپ��ور ادام��ه داد‪ :‬ورود زود هن��گام کودکان‬

‫ب��ه عرصه کس��ب و کار منجر به بل��وغ زود هنگام‬ ‫جس��می می ش��ود که این مس��ئله خود به بروز‬ ‫مشکالتی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات موسس موسسه خیریه کودکان کار‬ ‫کوک با تاکید بر رشد و پرورش کودک در محیط‬ ‫مدرس��ه و خانواده خاطر نش��ان کرد‪:‬برای رسیدن‬ ‫ب��ه جامعه ای س��الم و عاری از ه��ر گونه تبعیض‬ ‫به هم��کاری و تعامل میان همه افراد نیاز اس��ت‪.‬‬ ‫فرزندان امروز فردای جامعه را می س��ازند ازاین رو‬ ‫برای رفع مشکل کودکان کار دست کمک به سوی‬ ‫همه دراز می کنیم‪.‬‬ ‫وی ی��اری رس��انی و دس��تگیری از دیگران را‬ ‫اقدامی ارزشمند خواند و گفت‪ :‬کودکان کار تشنه‬ ‫محب��ت هس��تند بنابراین حمایت ه��ای عاطفی و‬ ‫روان��ی از آنها به منظ��ور ارتباط صحیح با جامعه و‬ ‫کسب شرایط مناسب تربرای زندگی ضروری است‪.‬‬ ‫علیپ��ور ابراز امیدواری کرد همه افراد بتوانند با‬ ‫تالش و نگاه مثبت به این کودکان ‪ ،‬آنها را همچون‬ ‫فرزندان خود در حرکت رو به جلو به آینده و کسب‬ ‫موفقیت یاری رسانند‪.‬‬

22_  

no 22