Page 1

‫سرمقاله‬

‫هفته نامه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬

‫بازارمان را در اختیار غرب‬ ‫قرار دهیم؟‬

‫سال اول‬ ‫شماره ‪19‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1393‬‬ ‫‪ 12‬رجب ‪1435‬‬ ‫‪ 12‬می ‪2014‬‬ ‫قیمت ‪ 1000‬تومان‬

‫احمد خادم المله ‪ .‬مدیرمسئول‬

‫از ابتدای سال جاری اخبار متعددی درباره‬ ‫ت�لاش غربی ه��ا ( آمری��کا و اروپا ) برای‬ ‫مطالعه بازار ایران در رسانه های همگانی‬ ‫داخ��ل و خارج از کش��ور منتش��ر ش��د‪،‬‬ ‫هیأت های متنوعی از کش��ورهای مختلف‬ ‫جهان به ایران آمدند و با مقام های کشور‬ ‫دیدار و گفت و گو کردند ‪.‬‬ ‫بخ��ش اقتص��ادی و تجاری س��فارتخانه‬ ‫کش��ورهای خارجی در ای��ران برای تهیه‬ ‫گ��زارش های مختلف از ب��ازار ایران فعال‬ ‫ش��ده اند و دیدارهای اقتصادی و تجاری‬ ‫خود را با مقام های دس��تگاه های مختلف‬ ‫ایران افزایش داده اند‪.‬‬ ‫ای��ن روزها اخب��ار متعددی در نش��ریات‬ ‫اروپایی از تالش غربی ها خصوصا شرکت‬ ‫ه��ای آمریکایی ب��رای نزدیکی ب��ه ایران‬ ‫مشاهده می شود ‪ ،‬برابر شنیده ها در وزارت‬ ‫خزان��ه داری آمریکا که تحریم های ایران‬ ‫را مدیریت می کرده اس��ت فهرست بلند‬ ‫باالیی از تقاضای ش��رکت های آمریکایی‬ ‫ایجاد ش��ده که همه آنان ب��ه دنبال اخذ‬ ‫مجوز برای مذاکره با شرکت های ایرانی و‬ ‫ورود به بازار ایران هستند‪ .‬گزارش هایی‬ ‫که از ال به الی س��خنان مذاکره کنندگان‬ ‫هسته ای به گوش می رسد امید به ایجاد‬ ‫توافق را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت ه��ای اروپایی نیز ب��رای این که‬ ‫از ش��رکت ه��ای آمریکایی عق��ب نمانند‬ ‫هیات های متعدد و نمایندگانی را به ایران‬ ‫می فرستند و آمادگی خود را برای توسعه‬ ‫همکاری های اقتصادی ‪ ،‬تجاری و صنعتی‬ ‫به اط�لاع مقام های ایران می رس��انند و‬ ‫پیشنهاد هایی ارائه می کنند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬

‫‪info@eghtesadbartar.com‬‬

‫«اقتصاد برتر» از ترانزیت ارز گزارش می دهد‬

‫صادرکنندگانحمایت‬ ‫می‌خواهند نه جایزه‬

‫«صادر کنید و جایزه بگیرید»؛ این اصلی ترین شعار حمایتی چند‬ ‫س��ال پیش دول��ت از فعاالن عرصه تجارت خارج��ی بود‪ .‬در عین‬ ‫حال دس��ت اندرکاران صادرات نی��ز برای رونق این بخش از دولت‬ ‫خواسته‌هایی دارند‪.‬‬

‫در س��ال‌های اخیر اصلی‌ترین مطالبه صادرکنندگان برتر کش��ور‪،‬‬ ‫پرداخت جوایز صادراتی بود که هر س��اله دولت وعده پرداخت آن‬ ‫را می‌داد‪.‬اما اکنون فعاالن این بخش مهم اقتصادی کشور خواهان‬ ‫حمایت‌های واقعی و زیرساختی به‌جای پرداخت جایزه هستند‪.‬‬ ‫صفحه  ‪4‬‬

‫«اقتصاد برتر» پیشنهاد می دهد‬

‫نوسان جهانی فلز زرد‬

‫شهر خودرو‬ ‫ایجاد کنید‬

‫تالطم‬ ‫طال‬

‫صفحه‪5‬‬

‫از نگاه کارشناسان‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫دیپلماسی‬ ‫با بوی نفت‬

‫به گفته کارشــــناسان استقبال بی‌نظیر خارجی‌ها از نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‪ ،‬نشان از عالقه‌مندی شرکت‌های بزرگ‬ ‫بین المللی برای بازگش��ت به ایران‪ ،‬رونق مذاکرات و امضای قراردادهای‬ ‫همکاری دارد‪ .‬در این نمایشگاه ‪ 600‬شرکت خارجی فعال در حوزه نفت‬ ‫و انرژی از ‪ 32‬کشور جهان حضور داشتند‪...‬‬ ‫همینصفحه‬

‫رمزگشایی فیگارو از‬ ‫همکاری آمریکا و ایران‬

‫فیگارو نوشت‪ :‬درحالی که مذاکرات سیاسی میان کشورهای غربی و ایران‬ ‫همچنان در جریان است‪ ،‬شرکت های آمریکایی مانند بوئینگ‪ ،‬کرایسلر و‬ ‫سیسکو تماس های خود با تهران را افزایش داده اند‪ .‬درحالی که قرار است‬ ‫نشست جدیدی تا پانزده روز آینده در وین برگزار شود‪ ،‬برخی مسائل در‬ ‫پشت صحنه سرعت گرفته است‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬

‫رشد بازار سرمایه با ابزارهای اسالمی‬

‫گزارش «اقتصادبرتر» از چالشها و راهكارهای بحران آب‬

‫آب؛ طعم بحران گرفت‬

‫دیپلماسی با بوی نفت‬ ‫اقتصادبرت�ر‪ -‬نوزدهمی��ن‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالی��ش و پتروش��یمی با ش��عار‬ ‫«گس��ترش دیپلماس��ی ان��رژی‬ ‫و تقوی��ت تولید داخل��ی» هفته‬ ‫گذشته به کار خود خاتمه داد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ‪1200‬‬ ‫ش��رکت داخلی و ‪ 600‬ش��رکت‬ ‫خارجی فع��ال در ح��وزه نفت و‬ ‫انرژی از ‪ 32‬کش��ور جهان حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫انگلی��س‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫آلم��ان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬آلبان��ی‪ ،‬الجزایر‪،‬‬ ‫کان��ادا‪ ،‬آمری��کا‪ ،‬چین‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬ع��راق‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬کره ش��مالی‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬رومانی‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫س��نگاپور‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬س��وئیس‪،‬‬ ‫تای��وان‪ ،‬تایلن��د‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬امارات‬ ‫متح��ده عرب��ی‪ ،‬اوکرای��ن و‬ ‫افغانس��تان از جمله کش��ورهایی‬ ‫بودند ک��ه توانمندی‌ه��ای خود‬ ‫را در ای��ن دوره از نمایش��گاه در‬ ‫معرض دید کارشناس��ان صنعت‬ ‫نفت قرار دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه کارشــــناس��ان‬ ‫اس��تقبال بی‌نظی��ر خارجی‌ه��ا‬ ‫از ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬عالقه‌من��دی‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ بی��ن المللی‬ ‫ب��رای بازگش��ت به ای��ران‪ ،‬رونق‬ ‫مذاک��رات و امض��ای قراردادهای‬ ‫همکاری از جمله ویژگی‌های این‬ ‫دوره از برپایی نمایشگاه نفت بود‪.‬‬ ‫بازگشت ایران‬ ‫به بازار جهانی نفت‬ ‫در ای��ن بـــــ��اره «دری��ک‬ ‫ردهد»مدیر فروش منطقه‌ای یک‬ ‫شرکت انگلیس��ی‪ ،‬نمایشگاه نفت‬

‫تهران را زمینه گس��ترش فعالیت‬ ‫ش��رکت‌های خارج��ی در ای��ران‬ ‫دانس��ت و نس��بت به آغاز دوباره‬ ‫روابط تجاری ایران با شرکت های‬ ‫بین المللی ابراز امیدواری کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این که ش��رکت‬ ‫بروکز بانک برای نخس��تین بار و‬ ‫با همکاری نماین��ده ایرانی خود‬ ‫در نمایش��گاه نفت تهران شرکت‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا حضور در‬ ‫نمایش��گاه نفت ته��ران به دنبال‬ ‫آن هستیم که امکان و زمینه‌های‬ ‫فعالیت در صنع��ت نفت ایران را‬ ‫بررسی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به تحوالت‬ ‫اخیر سیاس��ی این احساس وجود‬ ‫دارد که مسائل مربوط به ایران در‬ ‫حال تغییر است و به همین دلیل‬ ‫نی��ز تصمی��م گرفتی��م از فرصت‬ ‫نمایش��گاه نفت تهران اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیر فروش منطقه‌ای شرکت‬ ‫انگلیس��ی بروکزبانک با بیان این‬ ‫مطل��ب که در جریان نمایش��گاه‬ ‫نف��ت ته��ران توانس��ته اس��ت با‬

‫مش��تری‌های زیادی مالقات کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با دیدارها و مذاکراتی که در‬ ‫ایران داشتیم به دنبال آن هستیم‬ ‫ت��ا حضور خ��ود را در این کش��ور‬ ‫گسترش دهیم‪.‬‬ ‫وی با ابراز خوش��بینی نسبت‬ ‫ب��ه آینده صنعت نفت ایران افزود‪:‬‬ ‫ایران بازار بسیار مهمی برای همه‬ ‫ش��رکت‌های بین‌المللی اس��ت و‬ ‫امیدواری��م که رواب��ط تجاری این‬ ‫کش��ور با دنیا بار دیگر آغاز ش��ود‬ ‫و گسترش یابد‪.‬‬ ‫اروپایی ها در ایران‬ ‫همچنی��ن نماین��ده ش��رکت‬ ‫«جی کو» ایتالیا در این نمایشگاه‬ ‫گف��ت‪ :‬تغیی��ر رویکرد سیاس��ت‬ ‫خارج��ی‪ ،‬ش��رکت‌های اروپایی را‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری به جمهوری‬ ‫اسالمی ایران کشانده است‪.‬‬ ‫ش��اهرخ ش��یرکپری اظه��ار‬ ‫داش��ت‪ :‬سیاس��ت خارج��ی ایران‬ ‫تغییر یافته و تاثیر آن در تغییرنگاه‬ ‫ش��رکت های بین المللی به ایران‬ ‫مشخص است‪.‬‬

‫وی گف��ت‪ :‬ش��رکت ج��ی کو‬ ‫ایتالیا برای نخس��تین ب��ار در ایران‬ ‫حض��ور یافت��ه و تمای��ل دارد ک��ه‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری و کار‬ ‫را در ایران بررس��ی کند‪.‬در صورت‬ ‫ت��داوم سیاس��ت تن��ش زدایی در‬ ‫سیاس��ت خارجی ای��ران‪ ،‬می‌توان‬ ‫امیدوار بود که شرکت‌های خارجی‬ ‫بیشتری برای حضور در ایران تمایل‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری آلمانی‌ها‬ ‫ناصر مسعودی نژاد مدیر شرکت‬ ‫آلمانی «جی‪.‬س��ی‪.‬ای» نیز گفت‪ :‬از‬ ‫زمان روی کار آم��دن دولت جدید‬ ‫در ایران و بهبود سیاس��ت خارجی‪،‬‬ ‫م��وج خوب��ی در بین ش��رکت‌های‬ ‫آلمان��ی ب��رای حض��ور و س��رمایه‬ ‫گذاری در ایران شکل گرفته است‪.‬‬ ‫نماینده شرکت آلمانی که در زمینه‬ ‫تجهی��زات کنترل فش��ار گاز برای‬ ‫مصارف صنعتی‪ ،‬پزشکی و آزمایشی‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬افزود‪ :‬علت حضور‬ ‫ما در ایران‪ ،‬بهبود ش��رایط سیاست‬ ‫خارج��ی ای��ران است‪.‬اس��تقبال‬

‫صفحه‪6‬‬

‫سید ناصر موسوی الرگانی‬

‫‪3‬‬

‫حسنطایی‬

‫‪2‬‬

‫س�االنه یک میلیون ش�غل نیاز داریم‬ ‫توسعه صادرات نیازمند حمایت های جدید‬ ‫محمدحسینمیرمحمدی ‪4‬‬

‫در بحران آب‪ ،‬منطقه ای عمل کنیم‬ ‫عباس رجائی‬

‫حداقل یک سفر برای ‪ 53‬درصد ایرانی ها‬ ‫شرکت های اروپایی برای حضور در‬ ‫ایران نسبت به سال گذشته افزایش‬ ‫قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بی��ن المللی صنعت‬ ‫نف��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬س��یگنال ه��ای‬ ‫خوب��ی از ایران به س��ایر کش��ورها‬ ‫منتقل ش��ده و بدی��ن ترتیب آنها‬ ‫عالقه مند به سرمایه گذاری در ایران‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ارتقای صنعت نفت ایران‬ ‫مجی��د ارومی��ه چ��ی نماینده‬ ‫ش��رکت تکنو ویدئ��وی ایتالیا هم‬ ‫گفت‪ :‬با بهبود ش��رایط سیاسی و‬ ‫افزایش تعامل با شرکت های معتبر‬ ‫بی��ن الملل��ی صنعت نف��ت ایران‬ ‫ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫امضای قرارداد‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ق��رارداد‬ ‫س��اخت کارخان��ه ‪( GTL‬مایع‬ ‫س��ازی گاز) می��ان پژوهش��گاه‬ ‫صنع��ت نفت ب��ا مش��ارکت یک‬ ‫ش��رکت ایرانی امضا شد‪.‬قرارداد‬ ‫ساخت کارخانه جی تی ال میان‬ ‫پژوهش��گاه صنعت نفت و شرکت‬ ‫مهندس��ی و مدیری��ت ص��ف‪-‬‬ ‫رزمون��د ب��ه ارزش ‪ ١٨٠‬تا ‪٢٠٠‬‬ ‫میلیون دالر بس��ته شد‪.‬بر اساس‬ ‫این ق��رارداد مش��ترک کارخانه‬ ‫ج��ی تی ال با ظرفیت س��ه هزار‬ ‫بش��که در روز در جزی��ره قش��م‬ ‫س��اختهخواهدش��د‪.‬‬ ‫به موجب ای��ن توافقنامه‪ ،‬ایران‬ ‫با توسعه تولید جی تی ال‪ ،‬انحصار‬ ‫کش��ورهای خارجی نظی��ر آمریکا‪،‬‬ ‫استرالیا و کانادا را خواهد شکست و‬ ‫هم ردیف غول‏های نفتی مانند شل‬ ‫قرار می‏گیرد‪.‬‬

‫نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار ‪ 92‬نشان‬ ‫می دهد از ‪ 22‬میلیون و ‪ 227‬هزار خانوار کش��ور‪11 ،‬‬ ‫میلیون و ‪ 694‬هزار و ‪ 727‬خانوار در بهار سال گذشته‬ ‫به س��فر رفته اند و باقی در خانه هایشان مانده اند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ 53 ،‬درصد از خانوارهای کشور حداقل یک‬ ‫س��فر داش��ته اند‪ .‬نتایج آمارگیری از گردشگران ملی‬ ‫بهار ‪ ،92‬باالخره در اردیبهش��ت ‪ 93‬توسط مرکز آمار‬ ‫ایران منتشر شد‪ .‬آخرین گزارش مرکز آمار ایران تایید‬ ‫می کند فروردین سال گذشته ‪ 4‬هزار میلیارد تومان‬ ‫هزینه سفرهای نوروزی ش��ده است‪ .‬این عدد برابر با‬ ‫توزیع تقریبا س��ه س��ری س��بد کاالیی بین مردم و‬ ‫همچنین برابر با بودجه خرید داروی وزارت بهداشت‬ ‫و درمان اس��ت‪ .‬همچنین هزینه گش��ت و گذار مردم‬ ‫ایران در فروردین س��ال قبل برابر با پرداخت یک ماه‬ ‫یاران��ه ‪ 45‬هزار و ‪ 500‬تومانی به کل مردم ایران بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در آخرین اخبار بازار سرمایه نیز تاکید شد که‬ ‫تزریق ‪ 4‬هزار میلیارد تومان پول‪ ،‬این بازار را از سقوط‬ ‫نجات می دهد‪.‬‬ ‫هزینه ‪ 4‬ه��زار میلیارد تومانی گش��ت و گذار در‬ ‫شرایطی صرف شده که تورم ‪ 40‬درصدی در اسفند دو‬ ‫سال قبل رقم خورده بود و به گفته تحلیلگران اقتصادی‬ ‫سخت ترین بحران های مالی گریبان معیشت مردم را‬ ‫گرفته بود‪ .‬در همین دوره زمانی قدرت خرید مردم به‬ ‫یک س��وم کاهش یافته بود‪ .‬براین اساس پیش بینی‬ ‫می ش��د میزان هزینه تفریح مردم کاهش یافته باشد‬ ‫ولی گزارش مرکز آمار تایید می کند‪ ،‬چنین اتفاقی رخ‬ ‫نداده اس��ت‪ .‬در همین دوره زمانی ‪ 447‬هزار و ‪754‬‬ ‫س��فر خارجی در کشور صورت گرفته بود‪ .‬گزارشی از‬ ‫میزان ارزی که از طریق این سفرهای خارجی از کشور‬ ‫خارج ش��ده‪ ،‬ارائه نشده اس��ت ولی به صورت تقریبی‬ ‫اعالم شده این مسافرت ها حداقل ‪ 4‬میلیون دالر ارز‬ ‫را از کشور خارج کرده است‪.‬گردشگران بهار سال ‪،92‬‬ ‫حدود ‪ 4‬هزار میلیارد تومان بابت سفرهای خود هزینه‬ ‫کرده اند‪ .‬از این میزان در بیشترین اندازه یعنی حدود‬ ‫هزار میلیارد تومان به قس��مت خوراکی و دخانی و در‬ ‫کمترین اندازه یعنی حدود ‪ 61‬میلیارد تومان به قسمت‬ ‫فرهنگی و تفریحی و ورزش��ی س��فر خود اختصاص‬

‫داده اند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به طور کلی ‪ 164‬میلیون و ‪545‬‬ ‫هزار و ‪ 132‬نفر شب در بهار ‪ 92‬وجود داشته است که‬ ‫از این میزان‪ ،‬تعداد‪ 119‬میلیون و ‪ 334‬هزار و ‪ 25‬نفر‬ ‫شب‪ ،‬یعنی حدود ‪ 73‬درصد کل نفر شب ها‪ ،‬سفرشان‬ ‫را در منزل آشنایان و بستگان سپری کرده اند‪ .‬همین‬ ‫ط��ور ویال و آپارتم��ان با ‪ 8‬درصد و وی�لا و آپارتمان‬ ‫شخصی با ‪ 6‬درصد از دیگر اقامتگاه های اصلی نفرشب‬ ‫ها بوده اس��ت‪ .‬براس��اس این آمار‪ ،‬نحوه تصرف محل‬ ‫سکونت کل خانوارهای سفر رفته از ‪ 62‬میلیون و ‪585‬‬ ‫هزار و ‪ 304‬مورد‪ 46 ،‬میلیون و ‪ 952‬هزار و ‪ 299‬مورد‬ ‫سکونت ملکی و ‪ 12‬میلیون و ‪ 236‬هزار و ‪ 868‬مورد‬ ‫س��کونت اس��تیجاری و ‪ 3‬میلیون و ‪ 396‬هزار و ‪136‬‬ ‫مورد‪ ،‬س��ایر مکان ها بوده اس��ت‪ .‬با توجه به این آمار‪،‬‬ ‫بیشترین خانوارهایی که به سفر رفته اند با تعداد ‪23‬‬ ‫میلیون و ‪ 345‬هزار و ‪ 301‬س��فرداخلی‪ ،‬خانوارهایی‬ ‫بوده اند که وضع شغلی سرپرست آنان کارکن مستقل‬ ‫بوده است‪.‬بهار ‪ 447 ،92‬هزار و ‪ 754‬سفر خارجی در‬ ‫کشور صورت گرفته بوده است که هزینه این سفرها به‬ ‫طور کلی‪ 900‬میلیارد تومان شده است‪ .‬از این میزان‬ ‫بیش��ترین هزینه به اندازه ‪ 440‬میلیارد تومان مربوط‬ ‫به هزینه تور و گش��ت و کمترین میزان یعنی‪ ،‬س��ه‬ ‫میلیارد تومان مربوط به هزینه های فرهنگی‪ ،‬تفریحی‬ ‫و ورزشی بوده است‪ .‬براس��اس این آمار‪ ،‬نحوه تصرف‬ ‫محل سکونت کل خانوارهای سفر خارجی رفته از کل‬ ‫سفرها‪ 338 ،‬هزار و ‪ 128‬مورد سکونت ملکی‪ 93 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 855‬مورد س��کونت اس��تیجاری و ‪ 15‬هزار و ‪772‬‬ ‫مورد‪ ،‬س��ایر مکان ها بوده است‪ .‬از میان کل سفرهای‬ ‫خارجی انجام شده‪ 419 ،‬هزار مورد را مردان و ‪ 28‬هزار‬ ‫سفر را زنان انجام داده اند‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫‪2‬‬

‫رویداد‬

‫سال اول شماره ‪ 19‬دو شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ‪1393‬‬

‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه در زمینه‬ ‫فناوری هس��ته ای عقب نشینی نخواهیم کرد‬ ‫و زی��ر بار آپارتاید هس��ته ای نمی رویم‪ ،‬اظهار‬ ‫داش��ت می خواهیم در زمینه های سیاسی و‬ ‫حقوقی گام های جدید برداریم‪ .‬حجت االسالم‬

‫در فناوری هسته ای‬ ‫عقب نشینی نمیکنیم‬ ‫ایستگاه خبر‬

‫دو طرح از دستور کار مجلس خارج شد‬

‫دو طرح الح��اق یک بند به‬ ‫ماده دو قانون تش��کیل شورای‬ ‫عالی اش��تغال و طرح بررس��ی‬ ‫حمای��ت از مالکی��ت صنعت��ی‬ ‫از دس��تور کار مجل��س خ��ارج‬ ‫شد‪.‬براس��اس رای نماین��دگان‬ ‫چون در طرح الحاق یک بند به ماده دو قانون تشکیل شورای عالی اشتغال که به‬ ‫وسیله کمیسیون اجتماعی ارائه شده بود فقط نام کمیته امداد برای حضور در این‬ ‫شورا آمده بود از دستور کار خارج شد‪.‬همچنین برخی از نمایندگان مجلس طرح‬ ‫بررس��ی حمایت از مالکیت صنعتی را که به هیات رئیسه تقدیم کرده بودند پس‬ ‫گرفتند به همین دلیل این طرح نیز از دس��تور کار خارج ش��د‪.‬این طرح با امضای‬ ‫‪ 10‬نفر در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که یک فوریت آن نیز در آذرماه سال‬ ‫گذشته به تصویب رسید‪.‬‬

‫و المس��لمین دکترحس��ن روحانی در مراسم‬ ‫رونمایی از س��ه دس��تاورد جدید هسته ای در‬ ‫حوزه س�لامت افزود‪ :‬ما در بسیاری از زمینه ها‬ ‫نی��از داری��م در کنار فناوری ه��ا و تالش های‬ ‫علمی که انجام می دهیم فعالیت های حقوقی‬

‫رمز گشایی فیگارو‬ ‫از همکاری اقتصادی آمریکا و ایران‬

‫دیدگاه‬ ‫ظرفیت اقتصاد‬ ‫برای اجماع ملی‬ ‫جعفر قادری‬

‫برنـــام��ه هـای‬ ‫اقتــــــص��ادی در‬ ‫صورتی که درس��ت‬ ‫اجرا ش��ود می تواند‬ ‫زمینه ســـاز اجماع‬ ‫مل��ی و همچنی��ن‬ ‫جلوگیری از تخریب دولت باشد‪.‬‬ ‫دراج��رای ف��از دوم قان��ون هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا دولت م��ی تواند با اس��تفاده از‬ ‫اطالع��ات اقتصادی ک��ه در اختی��ار دارد‬ ‫تعداد دریافت کنندگان یارانه را مش��خص‬ ‫کن��د و هزین��ه و تبلیغاتی ب��رای انصراف‬ ‫م��ردم متحم��ل نش��ود‪.‬دولت م��ی تواند‬ ‫در عرص��ه اقتص��ادی اجماع ایج��اد کند‬ ‫در صورت��ی که ورود به مس��ائل سیاس��ی‬ ‫تن��ش زا باع��ث س��لب اعتم��اد از دولت‬ ‫می ش��ود‪.‬دولت س��ابق ک��ه در دوره دوم‬ ‫فعالیتش وارد مسائل سیاسی تنش زا شد‬ ‫تمام تالش هایش بی ثمر ماند‪.‬اگر اقدامات‬ ‫اقتصادی به درس��تی اجرا شود‪ ،‬هر جریان‬ ‫فکری این کار را تایید خواهد کرد اما ورود‬ ‫به مسائل حاشیه ای زمینه را برای تخریب‬ ‫دولت فراهم می کند‪.‬همچنین در خصوص‬ ‫نوس��انات و افزای��ش قیم��ت ارز می توان‬ ‫اینگونه تحلیل کرد که عدم اجرای تعهدات‬ ‫گ��روه ‪ 5+1‬در فرایند مذاکرات هس��ته ای‬ ‫‪،‬عدم انجام اقدامات اقتصادی برجس��ته ای‬ ‫ک��ه از دولت انتظار م��ی رفت و همچنین‬ ‫نگرانی ها از بابت اجرای فاز دوم هدفمندی‬ ‫یارانه ها از جمله علل افزایش قیمت ارز طی‬ ‫هفته گذشته بوده است‪.‬‬

‫شیر نفت به روی ایتالیا و نروژ بسته شد‬

‫مدی��ر ام��ور بی��ن الملل‬ ‫ش��رکت ملی نفت ای��ران از‬ ‫توقف فروش و صادرات نفت‬ ‫و میعانات گازی ایران به انی‬ ‫ایتالیا و استات اویل هیدروی‬ ‫نروژ تا اطالع ثانونی خبر داد‪.‬‬ ‫س��ید محسن قمصری با اشاره به توقف فروش نفت خام و میعانات گازی‬ ‫ایران به شرکت‌های انی ایتالیا و استات اویل هیدروی نروژ‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت‬ ‫ملی نفت ایران هیچ گونه محدودیتی برای فروش و صادرات میعانات گازی‬ ‫و نفت خام به این دو ش��رکت اروپایی ندارد‪.‬مدیر امور بین الملل ش��رکت‬ ‫ملی نفت ایران در خصوص دالیل توقف صادرات نفت و میعانات گازی به‬ ‫این دو غول نفت اتحادیه اروپا‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬هم اکنون این دو شرکت با‬ ‫یکسری مشکالت حقوقی و قانونی روبه رو هستند که به نظر می رسد به‬ ‫زودی آن را حل کنند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬هر لحظه امکان رفع مش��کل انی و‬ ‫استات اویل و از سرگیری صادرات نفت و میعانات گازی ایران وجود دارد‪.‬‬

‫دالر ‪ 2650‬تومان می‌شود‬

‫مع��اون برنام��ه ری��زی و‬ ‫نظ��ارت راهب��ردی رئی��س‬ ‫جمه��وری گف��ت‪ :‬دول��ت در‬ ‫راس��تای یکسان‌سازی نرخ ارز‬ ‫حرک��ت می‌کند و قیمت دالر‬ ‫ب��ی تردید به ن��رخ مبادله ای‬ ‫‪ 2650‬تومان خواهد رسید ‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت با اعالم اینکه دولت عرضه ارز را در بازار افزایش داده و با‬ ‫وارد کردن ارز صادرات پتروشیمی و همچنین کاهش تقاضای بازار به سمت‬ ‫تع��ادل حرکت کرده‪ ،‬گفت‪ :‬با افزایش عرض��ه و در این مورد کاهش تقاضا‪،‬‬ ‫تعادل قیمت را به بازار آزاد ارز برمیگردانیم‪.‬‬

‫رونق اعزام هیات‌های تجاری ایران به دنیا‬ ‫مدیرکل دفتر امور تجارت‬ ‫س��ازمان توس��عه تج��ارت از‬ ‫برنام��ه دولت یازده��م برای‬ ‫اعزام هیات‌های تجاری متعدد‬ ‫در س��ال های ‪ 93‬و ‪ 94‬خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬ای��ران تاکن��ون‬ ‫میزبان ‪ 20‬تا ‪ 30‬هیات تجاری از فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬اسپانیا و بلژیک بوده است‪.‬‬ ‫مهرداد جاللی پور در نشست نمایشگاه داران آلمانی با فعاالن اقتصادی‬ ‫ایران با بیان اینکه ایران دارای ‪ 30‬س��ایت نمایش��گاهی است گفت‪ :‬ایران‬ ‫در می��ان ب��ازار ‪ 400‬میلیون نف��ری منطقه قرار گرفته اس��ت و عالوه بر‬ ‫پتانسیل‌های تولیدی و حضور برندهای معتبر نمایشگاهی در نمایشگاه های‬ ‫ایران‪ ،‬این فرصت برای منطقه ایجاد می شود که از این مسیر بهتر استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه یک‬

‫سرمقاله‬

‫برخی سیاستمداران اروپایی معتقدند ؛ آمریکایی ها اروپا را از نزدیکی به بازار‬ ‫ایران بر حذر می دارند اما خودش��ان تالش گس��ترده ای را برای ورود به بازار‬ ‫ای��ران آغ��از کرده اند و به تدری��ج اجازه همکاری با ایران را به ش��رکت های‬ ‫آمریکایی می دهند ‪ .‬آنچه در این فضا مهم است ‪ ،‬انجام دیدارهای هدفمند‬ ‫‪ ،‬با اس��تراتژی مشخص و نتیجه گیری از مذاکرات با مشتاقان برقراری رابطه‬ ‫ب��ا ایران اس��ت ‪ .‬این مذاکرات زمانی در جهت منافع ملی کش��ور خواهد بود‬ ‫که بتواند ‪ ،‬تولید داخل را تقویت کرده و به ارتقاء س��طح دانش علمی و فنی‬ ‫کش��ور بینجامد و به واردات فناوری های نوین جهان و بومی سازی آن ختم‬ ‫شود‪ .‬باید از تجارب گذشته پند بگیریم و فراموش نکنیم ‪ ،‬واردات بی برنامه‬ ‫به تقویت زیر بناهای اقتصادی و صنعتی کشور و نهایتا استقالل ایران کمک‬ ‫نمی کند و منجر به افزایش توانایی های داخلی نمی شود و نه تنها در جهت‬ ‫منافع ملی نخواهد بود بلکه گامی در جهت وابس��ته کردن کشور به بیگانگان‬ ‫تلقی می ش��ود‪ .‬شایسته است دولت محترم اهداف و سیاست های خود را در‬ ‫زمینه توسعه روابط با کشورهای خارجی تعیین و به همه دستگاه های فعال‬ ‫در امور خارجی اعالم کند ‪.‬‬

‫کافه‬ ‫تیتـر‬

‫ایران‬ ‫تبری�ز به جم�ع تولیدکنن�دگان داروهای‬ ‫بیوتکنولوژیپیوست‬ ‫پیش‌بینی برداش�ت ‪ ۲۰‬هزار تن گندم از‬ ‫اراضی کشاورزی رشتخوار‬ ‫خراسان ش�مالی به خشکسالی نزدیک‌تر‬ ‫می‌شود‬

‫فیگارو نوش��ت‪ :‬درحالی که مذاکرات‬ ‫سیاس��ی میان کش��ورهای غربی و ایران‬ ‫همچنان در جریان اس��ت‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫آمریکایی مانند بوئینگ‪ ،‬کرایسلر‪ ،‬و سیسکو‬ ‫تماس های خود با تهران را افزایش داده اند‪.‬‬ ‫پیشنهادکرایسلربهایران‬ ‫ب��ه گفته ی��ک ب��ازرگان مس��تقر در‬ ‫ته��ران‪ ،‬در بخ��ش اتومبی��ل س��ازی‪،‬‬ ‫گروه ش��رکت های کرایس��لر پیش��نهاد‬ ‫س��رمایه گذاری در این بازار مصرف کننده‬ ‫‪ ۷۵‬میلیون نف��ری را به رئیس جمهوری‬ ‫ایران ارائه کرده اس��ت‪ .‬این پیشنهاد که در‬ ‫اوایل ماه مارس مطرح شده‪ ،‬از طریق کانال‬ ‫های دیپلماتیک منتقل شده است و بدین‬ ‫معنی است که توافقی در واشنگتن دراین‬ ‫زمینه صورت گرفته اس��ت‪ .‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫واش��نگتن به طور رسمی به شرکت های‬ ‫خارج��ی اعالم ک��رده ب��رای ورود به ایران‬ ‫ش��تاب نکنند‪ ،‬چرا که هنوز توافق جامعی‬ ‫درخصوص منتفی بودن تهدید اتمی ایران‬ ‫احراز نشده است‪.‬‬ ‫سیسکوبهدنبالاینترنتایران‬ ‫ازسوی دیگر‪ ،‬شرکت بزرگ کامپیوتری‬ ‫“سیس��کو سیس��تمز" با س��ود جستن از‬ ‫اظهارنظر اوباما دایر بر توس��عه اینترنت در‬

‫ایران‪ ،‬تقاضای خود در رابطه با صدور مجوز‬ ‫صادرات برای تجهیزات کامپیوتری به ایران‬ ‫را به وزارت خزانه داری تسلیم کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته یک منبع غربی در تهران‪ ،‬در‬ ‫ماه فوریه‪ ،‬ده ها تن از رؤسای دانشگاه های‬ ‫آمریکایی از بهترین دانش��گاه های ایران‪،‬‬ ‫ازجمله دانش��گاه صنعتی ش��ریف تهران‪،‬‬ ‫بازدید کردند‪ .‬ای��ن هیأت آمریکایی عالوه‬ ‫بر دیدار با وزیر آموزش و پرورش‪ ،‬و محمد‬ ‫نهاوندیان‪ ،‬مشاور اقتصادی رئیس جمهوری‬ ‫مالقات کردند‪.‬نتیجه این سفر چه بود؟ سه‬ ‫هفته پ��س از آن‪ ،‬دولت آمریکا محدودیت‬ ‫ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاه‬ ‫های آمریکایی را لغو کرد‪.‬‬ ‫شرکت های نفتی در آماده باش‬ ‫مقام های دولتی ایران در تالش هستند‬ ‫یک اتاق بازرگانی ایرانی‪-‬آمریکایی در تهران‬ ‫تأسیس کنند و قرار است این اتاق توسط‬ ‫یکی از اساتید س��ابق دانشگاه که اصلیت‬ ‫ایرانی دارد اداره شود‪.‬‬ ‫ش��رکت های آمریکایی درتالش خود‬ ‫برای نزدیک شدن به بازار ایران این امتیاز‬ ‫را دارند که می توانند به ایرانیان تحصیلکرده‬ ‫مقیم آمریکا متوسل ش��وند‪ .‬این درحالی‬ ‫است که بسیاری از این افراد به نمایندگی‬

‫فرار مغزها آفت اقتصاد‬

‫بلومبرگ با اش�اره ب�ه پدیده فرار مغزه�ا از ایران نوش�ت‪ :‬درحالی که‬ ‫ش�رکت های بین المللی در حال طراحی اس�تراتژی خود ب�رای ایران بعد از‬ ‫لغو تحریم ها هس�تند‪ ،‬تالش آنها ممکن است به دلیل کمبود نیروهای ماهر‬ ‫در این کش�ور بی نتیجه بماند‪ .‬بلومبرگ طی گزارش�ی نوشت‪ :‬تصاویری که‬ ‫در فیس بوک و اینس�تاگرام قرار داده شده اند‪ ،‬نشان دهنده برخی از ده ها‬ ‫س��یل مهاجرت نخبگان‪ ،‬زنگ خطر‬ ‫را در س��طح عالی ترین مقامات کش��ور‬ ‫به صدا درآورده اس��ت‪ .‬حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری ایران‪ ،‬در جریان مبارزات‬ ‫انتخابات��ی اش‪ ،‬کاه��ش ف��رار مغزها را‬ ‫اولویت خود اعالم کرده بود‪ .‬در حالی که‬ ‫شرکت های بین المللی در حال طراحی‬ ‫اس��تراتژی خود ب��رای ایران بع��د از لغو‬ ‫تحریم ها هستند‪ ،‬تالش آنها ممکن است‬ ‫به دلیل کمبود نیروه��ای ماهر در ایران‬ ‫بی نتیجه بماند‪ .‬ه��ر روز میدان انقالب‬ ‫تهران پذیرای گروه های مختلف فروشنده‬ ‫کتاب‪ ،‬مترجمان و تایید کنندگان اسناد‬ ‫و مدارک اس��ت که برای دانشجویانی که‬ ‫رویای زندگی در خارج از ایران را در س��ر‬ ‫می پرورانند‪ ،‬خدمات ارائه دهند‪.‬‬ ‫بهرام یوس��فی‪ ،‬جوان ‪ 29‬ساله ای که‬ ‫درخواس��ت های نوشته ش��ده به فارسی‬ ‫را به انگلیس��ی و دیگر زبان های اروپایی‬

‫سیاسی ‪ -‬خارجی‬ ‫تجمع معلوالن تحت پوش�ش بهزیستی‬ ‫مقابل مجلس‬ ‫بازداشت ‪ 3‬نفر در پرونده ستاد سوخت‬ ‫نگرانی ش�دید غربی‌ها از بازگش�ت موج‬ ‫تروریسم صادراتی‬

‫از شرکت های آمریکایی به ایران رفت و آمد‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بوئینگ در نقطه شروع‬ ‫پ��س از جنــــــ��رال موت��ورز‪،‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ نفتی و بوئینگ نیز‬ ‫از تابستان س��ال گذشته در نقطه شروع‬ ‫ایستاده اند‪ .‬براساس توافق مقدماتی امضا‬ ‫شده در اواخر نوامبر‪ ،‬شرکت بوئینگ می‬ ‫تواند قطع��ات یدکی به ای��ران ایر را که‬ ‫ناوگانش بسیار قدیمی است تحویل دهد‪.‬‬ ‫در صورت رس��یدن به توافق جامع‪،‬‬ ‫ش��رکت های غول پیکر آمریکایی برای‬ ‫به دس��ت آوردن بهترین بخش این بازار‬ ‫در زمین��ه های هوایی‪ ،‬نفتی و س��اخت‬ ‫نیروگاه های حرارت��ی از موقعیت خوبی‬ ‫برخوردارن��د‪ .‬ایران یک “بس��ته بزرگ”‬ ‫ب��رای ایاالت متح��ده کنار گذاش��ته تا‬ ‫ق��دری از تنش روابط ک��ه همچنان در‬ ‫کنگ��ره در رابطه با لغ��و تحریم ها علیه‬ ‫ایران به چش��م می خورد‪ ،‬کاس��ته شود‪.‬‬ ‫نامه هایی درخص��وص آغاز همکاری در‬ ‫بخش های هوایی و نفتی رد و بدل شده‬ ‫است‪ .‬ولی حتی اگر دو طرف در تاریخ ‪۲۰‬‬ ‫ژوئیه [آخرین مهلت برای انجام مذاکرات‬ ‫اتمی] نیز به توافق دس��ت یابند‪ ،‬احتماالً‬

‫ترجم��ه می کند گفت‪« :‬جوان��ان ایرانی‬ ‫اکث��را می خواهند ب��ه کانادا‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫آلمان یا س��وئد بروند‪ ».‬وی افزود‪« :‬اینجا‬ ‫امنیت ش��غلی زندگی وجود ندارد‪ ».‬وی‬ ‫می افزای��د‪ ،‬خودم هم ب��ه محض تمام‬

‫مباحثات دیگری نیز برای بسته شدن این‬ ‫پرونده سنگین الزم خواهد بود‪.‬‬ ‫تهران قبل از لغو تحریم ها به این مسئله‬ ‫بسنده کرده که بخش بزرگی از ‪ ۸۰‬میلیارد‬ ‫دالر توقیف شده در آسیا را دریافت کند و‬ ‫این کمک خواهد کرد تا تهران بودجه برخی‬ ‫از قرارداده��ای خود ب��ا آمریکا را که در فاز‬ ‫گفت وگو قرار دارند تأمین کند‪.‬‬ ‫نیویورکپایگاهمذاکرات‬ ‫درحالی که قرار اس��ت نشست جدیدی‬ ‫تا پانزده روز آینده در وین برگزار شود‪ ،‬برخی‬ ‫مسائل در پشت صحنه سرعت گرفته است‪.‬‬ ‫مذاکره کنن��دگان ایرانی به ط��ور مرتب به‬ ‫نیویورکمیروندتابانمایندگانوزارتخارجه‬ ‫این کش��ور مذاکره کنند‪ .‬آمریکا نیز به نوبه‬ ‫خود درخصوص صدور مجوز برای کشورهای‬ ‫آسیاییدرزمینهوارداتنفتیایرانسخاوتمند‬ ‫ظاهر شده است‪ .‬یک اقتصاددان در تهران می‬ ‫گوید‪":‬نهتنهامقداروارداتافزایشیافته‪،‬بلکه‬ ‫ایران می تواند کل وجه فروش نفت در آسیا را‬ ‫دریافت کند‪ ”.‬و واشنگتن برای نوروز‪ ،‬درحالی‬ ‫که ایران به شدت به وجه نقد برای پرداخت‬ ‫عیدی به هزاران کارمند دولتی نیاز داش��ت‪،‬‬ ‫چش��مان خود را بر بازگشت ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫اضافیازطریقعمانبست‪.‬‬

‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‬

‫ساالنه یک میلیون شغل‬ ‫نیاز داریم‬

‫حسن طایی‬

‫آنچه ک��ه امروز‬ ‫اهمی��ت دارد‪ ،‬ای��ن‬ ‫اس��ت ک��ه ن��رخ‬ ‫بی��کاری برای مردم‬ ‫قابل تحم��ل نبوده‬ ‫و هش��داری ب��رای‬ ‫مسئوالن است‪.‬همه دس��تور العمل ها و‬ ‫کارهای نظارتی باید در راس��تای س��وق‬ ‫دادن سرمایه ها به سمت تولید و اشتغال‬ ‫باشد‪.‬هم اکنون برای اینکه تعادل در بازار‬ ‫عرضه کار برقرار شود‪ ،‬باید در یک سطح‬ ‫تعادل‪ 6/5‬درصدی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫متقاضی��ان نیروی کار امروز با س��ال‬ ‫پی��ش کامال متفاوت بوده و بیش��تر فارغ‬ ‫التحصیالن دانش��گاهی و افراد با مدارک‬ ‫تحصیلی باال را تشکیل می دهند‪.‬مشکل‬ ‫اقتص��اد ایران را به��ره وری حل می کند‬ ‫که آن هم در س��ایه یادگیری‪ ،‬نوآوری و‬ ‫فناوری حاصل می شود‪.‬‬ ‫در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال باید‬ ‫طرح های نیمه تمام تکمیل شوند‪ .‬توزیع‬ ‫منابع با پراکندگی جمعیت یکسان نیست‬ ‫ولی باید با مدیریت خوب و کارآمد بتوانیم‬ ‫نتایج بهتری بگیریم‪.‬ایجاد طرح های تازه را‬ ‫در دستور کار قرار ندهیم‪ ،‬بلکه همین بنگاه‬ ‫های موجود و طرح ه��ای نیمه تمام را به‬ ‫سمت توس��عه پایدار ببریم‪ .‬بحث اشتغال‬ ‫اجتماعی را با همکاری ‪ 13‬دستگاه اجرایی‬ ‫برای توس��عه مناطق محروم و روستایی در‬ ‫دستور کار داریم‪.‬مراکز کاریابی برای معرفی‬ ‫افراد ب��ه مراکز کار و موسس��ه ها باید کد‬ ‫پیگیری به منظور جلوگیری از تکرار این رویه‬ ‫صادر کنند‪.‬‬

‫هزار ایرانی اس�ت که هر سال برای ادامه زندگی به کشورهای دیگر و عمدتا‬ ‫به اروپا و آمریکای ش�مالی مهاجرت می کنند‪ .‬سید حسن حسینی‪ ،‬معاون‬ ‫رئی�س بنیاد مل�ی نخبگان ای�ران در روز ‪ 20‬آوریل گفته بود طی دو س�ال‬ ‫گذش�ته دست کم ‪ 40‬درصد دانشجویان ممتاز در رشته های علوم طبیعی و‬ ‫مهندسی‪ ،‬کشور را ترک کرده اند‪.‬‬

‫شدن سربازی ام از ایران خواهم رفت‪.‬‬ ‫بر اساس آمارهای رسمی‪ ،‬ساالنه بیش‬ ‫از ‪ 5‬ه��زار و ‪ 600‬ایرانی برای تحصیل به‬ ‫آمریکا س��فرمیکنند‪ .‬این آمار هر س��ال‬ ‫ی��ک پنجم افزایش می یابد‪ .‬بس��یاری از‬

‫علم و فناوری‬ ‫ابداع اولین قهوه ساز یک بار مصرف جهان‬ ‫س�رمایه‌گذاری یک میلیارد دالری اچ پی‬ ‫بر روی فناوری ابری‬ ‫عجیب ترین نسخه آنفلوانزا کشف شد‬

‫آنه��ا هرگز به کشورش��ان برنمی گردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس تحقیق��ی که موسس��ه علوم‬ ‫ملی در واشنگتن در س��ال ‪ 2012‬انجام‬ ‫داده اس��ت‪ 89 ،‬درصد دانشجویان ایرانی‬ ‫دکت��ری پس از اتمام تحصیالتش��ان در‬ ‫آمری��کا باقی می مانند‪ .‬در فاصله س��ال‬ ‫های ‪ 1993‬ت��ا ‪ 140 ،2007‬نفر از ‪255‬‬ ‫نفری که در المپیادهای علمی بین المللی‬ ‫شرکت داشته اند‪ ،‬در دانشگاه های معتبر‬ ‫خارج��ی تحصیل می کرده ان��د‪ .‬ترمیم‬ ‫اقتصاد ایران آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬به دنبال‬ ‫توافق هسته ای ژنو‪ 7 ،‬میلیارد دالر عاید‬ ‫ایران شده است و امیدها برای دستیابی به‬ ‫توافقی جامع افزایش یافته است‪ .‬نرخ تورم‬ ‫در ماه فوریه به ‪ 23‬درصد کاهش یافت و‬ ‫صندوق بین المللی پول برای اولین بار در‬ ‫سه سال گذشته‪ ،‬نرخ رشد ‪ 1.5‬درصدی‬ ‫را برای اقتصاد ایران در سال ‪ 2014‬پیش‬ ‫بینی کرده است‪.‬‬

‫اجتماعی‬ ‫لیس�ت ‪ 200‬نفره ورزش�کاران ممنوع‌الخروج‬ ‫مالیاتی‬ ‫دادس�تان تهران‪:‬حجم مالی پرونده بابک‬ ‫زنجانی سه برابر پرونده مه آفرید است‬ ‫کتابخان�ه تخصص�ی م�د و لب�اس تاس�یس‬ ‫می شود‬

‫و سیاسی و تبلیغاتی خودمان را هم همپای آن‬ ‫پیش ببریم‪ .‬رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬ما در‬ ‫زمینه فناوری و آنچه دستاورد دانشمندان عزیز‬ ‫ما است‪ ،‬عقب نشینی نخواهیم کرد اما در زمینه‬ ‫سیاسی می خواهیم گامی به جلو برداریم‪.‬‬

‫معاون توسعه کارآفرینی‬ ‫و اشتغال وزارت تعاون‬

‫فرهنگ وهنر‬ ‫دست‌نوشته‌های سیمین و جالل چه شده است؟‬

‫مستندات شهید آوینی در صدر فروش روایت‬

‫فتح‬

‫«این فیلم نباید دیده بش�ه» برگزیده جشنواره‬ ‫هیوستونشد‬


‫سال اول شماره ‪ 19‬دو شنبه‬ ‫رئیــــ��س کل س��ازمان س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی از تصوی��ب ‪ ۲۱۵‬میلی��ون دالر طرح‬ ‫جدید سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫بهروز علیش��یری گفت‪ :‬در جلسه اخیر هیات‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی هف��ت طرح جدید به‬

‫تصویب‬ ‫‪ ۲۱۵‬میلیون دالر‬ ‫طرح سرمایه‌گذاری خارجی‬

‫دیدگاه‬

‫‪ 3‬اشتباه محاسباتی‬ ‫در هدفمندی‬ ‫محمدرضا فرزین‬

‫یاران��ه نقــ��دی‬ ‫کنونی محصول روش‬ ‫بازپرداخ��ت یارانه‌ه��ا‬ ‫در گام اول اس��ت که‬ ‫پ��س از اصالح قیمت‬ ‫حامل‌های انرژی‪ ،‬آب‬ ‫و نان به‌طور مس��اوی ب��ه تمامی خانوارهای‬ ‫متقاض��ی یارانه پرداخت ش��د‪.‬در اولین گام‬ ‫بازپرداخ��ت این منابع پس از اقدامات دولت‬ ‫جهت خود انصرافی م��ردم‪ 63 ،‬میلیون نفر‬ ‫ایرانی متقاضی یارانه شدند و از دی ماه سال‬ ‫‪ 1389‬تاکن��ون به دلی��ل تولدهای جدید و‬ ‫افرادی که مجددا ً متقاضی یارانه ش��دند این‬ ‫عدد به حدود ‪ 77‬میلیون نفر رسید‪.‬‬ ‫سوال اساسی این است که چند درصد‬ ‫مردم ایران غنی هستند یا به عبارت دیگر از‬ ‫ابتدا باید انتظار انصراف چه بخشی از مردم‬ ‫ایران را می داشتیم‪ .‬مطالعات ما درخصوص‬ ‫هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری نهادهای‬ ‫آماری کش��ور نش��ان می داد ک��ه تنها ‪8‬‬ ‫درصد از خانوارهای کش��ور پردرآمد تلقی‬ ‫می‌ش��وند (یعن��ی کمتر از ی��ک دهک) و‬ ‫تنه��ا ‪ 5‬درصد از خانوارهای کش��ور دارای‬ ‫س��طح درآمدی بیش از ‪ 34‬میلیون ریال‬ ‫در ماه هستند‪.‬‬ ‫اما سوال بعدی این است که اشتباهات‬ ‫مسئوالن کنونی اقتصادی در این طرح چه‬ ‫بوده است؟‬ ‫اولی��ن اش��تباه برآوردهای غل��ط آنها‬ ‫از اف��رادی ک��ه می‌توانند انص��راف دهند‬ ‫بود‪.‬اش��تباه دوم ک��ه بس��یار اهمیت دارد‬ ‫ناش��ی از زمان بس��یار نامناس��ب ثبت نام‬ ‫انصراف بود‪.‬یعنی در آستانه افزایش قیمت‬ ‫ان��رژی که با ابهام کامل ب��رای مردم روبه‬ ‫روس��ت و ده‌ها سوال پاسخ داده نشده که‬ ‫در ذهن آنهاست‪.‬‬ ‫اش��تباه س��وم مربوط به نح��وه اطالع‬ ‫رس��انی بود‪ ،‬پرسش��نامه ای که مردم باید‬ ‫تکمی��ل م��ی کردن��د و ادبی��ات تعدادی‬ ‫از دولتم��ردان اقتص��ادی در گف��ت و گو‬ ‫ب��ا مردم ب��ود که آی��ا واقعاً ه��دف دولت‬ ‫خ��ود انصراف��ی ب��ود ی��ا ح��ذف ک��ردن‬ ‫مردم ؟!‬ ‫دبیر سابق ستاد‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها‬

‫رشد بازار سرمایه‬ ‫با ابزارهای اسالمی‬ ‫سید ناصر موسوی الرگانی‬

‫تدوی��ن اب��زار و‬ ‫قوانی��ن اس�لامی در‬ ‫ب��ازار ب��ورس باع��ث‬ ‫ایج��اد ثبات و امنیت‬ ‫س��رمایه گ��ذاری و‬ ‫رشد این بازار خواهد‬ ‫شد‪.‬این ظرفیت و آمادگی در مجلس وجود‬ ‫دارد و دول��ت باید مواردی را که به تدوین‬ ‫قانون نیاز دارد شناس��ایی و به نمایندگان‬ ‫مجلس اعالم کن��د‪.‬در مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس تحقیقات ارزشمندی در خصوص‬ ‫بانکداری اس�لامی انجام ش��ده اس��ت که‬ ‫مجموع��ه ب��ورس‪ ،‬وزارت اقتصاد و در کل‬ ‫دول��ت می تواند با هم��کاری این مرکز در‬ ‫خص��وص ایجاد ب��ازار اس�لامی مطابق با‬ ‫موازین ش��رع مواردی را که نیاز به تدوین‬ ‫قانون دارد شناس��ایی و در قالب الیحه ای‬ ‫به مجلس اعالم کند‪.‬‬ ‫به دلیل اینکه اقتصاد کشور بیمار است و‬ ‫پویایی الزم را ندارد مسائلی مانند نوسانات‬ ‫اخیر نرخ ارز و بی ثباتی سرمایه گذاری ها‬ ‫پیش می آید‪ .‬مجلس برای تدوین ابزارهای‬ ‫قانونی ایجاد بازارهای اسالمی آمادگی دارد‬ ‫و از آن حمایت می کند‪ .‬وقتی نرخ س��ود‬ ‫بانکی به صورت ناگهانی تا ‪ 40‬درصد رشد‬ ‫می کند‪ ،‬بس��یاری از س��رمایه ها از بورس‬ ‫خارج و روانه حساب های بانکی می شود‪.‬‬ ‫فعالی��ت های اقتص��ادی در ح��ال حاضر‬ ‫شفافیت و ثبات الزم را ندارد که در صورت‬ ‫تدوین ابزارها و قوانین اس�لامی بخش��ی‬ ‫از ای��ن مش��کالت حل خواهد ش��د‪.‬وقتی‬ ‫بازار های اسالمی مبتنی بر موازین شرعی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬در این صورت مردم با امنیت‬ ‫خاطر بیشتری نسبت به فعالیت و سرمایه‬ ‫گذاری در ب��ورس اقدام می کنند بنابراین‬ ‫شاهد رشد و ترقی بازار بورس خواهیم بود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬

‫ارزش معادل ‪ 215‬میلیون دالر‪ ،‬به همراه موارد‬ ‫دیگر مرتبط به طرح‌های سرمایه گذاری خارجی‬ ‫مورد تصویب ق��رار گرفت‪.‬از جمل��ه طرح های‬ ‫مصوب در این هیات‪ ،‬س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫در طرح ایجاد واحد گردش��گری از نوع مجتمع‬

‫اقامتی و پذیرایی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬توریستی و ورزشی‪،‬‬ ‫ط��رح های تولید فراورده های گوش��تی‪ ،‬تولید‬ ‫قطعات تراکتور‪ ،‬تولید سیب زمینی نیمه آماده‬ ‫منجمد‪ ،‬تولید ریل آسانس��ور‪ ،‬تولید استیپل و‬ ‫طرح هتل آپارتمان است‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬

‫«اقتصاد برتر» از نوسان فلز زرد گزارش می دهد‬

‫تالطم طال‬ ‫احمد راضی‬

‫س��ومین عنص��ر در گروه‬ ‫‪11‬ج��دول مندلیف! عنصری‬ ‫ب��ا ع��دد اتمی ‪ 79‬اس��ت که‬ ‫فیزیکدان‌ها می‌گویند بهترین‬ ‫هادی دما و الکتریسیته است‪.‬‬ ‫ام��ا این عنصر چ��ه ربطی به‬ ‫اقتصاد دارد؟‬ ‫درخشش سپیده دم‬ ‫آنچ��ه زلف اقتص��اد و این‬ ‫عنص��ر را ب��ه هم گ��ره زده‪،‬‬ ‫داش��تن جرم اتمی ‪196.96‬‬ ‫نیست‪ ،‬اقتصاددانان می‌گویند‬ ‫این فلز‪ ،‬دارای «ارزش ذاتی»‬ ‫است‪.‬شاید به همین دلیل در‬ ‫التین ب��ه آن«‪ »aurum‬به‬ ‫معنی «درخشش سپیده دم»‬ ‫می‌گویند!‬ ‫صحبت از طالس��ت‪.‬فلزی‬ ‫که مهمترین نقش را در توسعه‬ ‫اقتص��اد در گذر تاریخ داش��ته‬ ‫است و امروز بانک‌های مرکزی‬ ‫دنیا‪ ،‬به پشتوانه ذخایر ارزشمند‬ ‫آن‪ ،‬اس��کناس چاپ می‌کنند‪.‬‬ ‫در حالی که بانک‌های مرکزی‬ ‫اقدام به ذخیره طال در ش��کل‬ ‫ش��مش می‌کنند‪ ،‬مردم نیز از‬ ‫این فلز بیشتر به شکل «سکه»‬ ‫برای حفظ ثروت خود استفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫تکیه پول به طال‬ ‫به گفته «رابرت منل» برنده‬ ‫جای��زه نوبل اقتصاد در س��ال‬ ‫‪ ،1999‬طال‪ ،‬تکیه گاهی برای‬ ‫کشورهایی اس��ت که در نظام‬ ‫پول��ی جهان‪ ،‬ن��ه عضو منطقه‬ ‫یورو هستند و نه عضو منطقه‬ ‫دالر‪.‬هنگامی که ی��ورو یا دالر‬ ‫در وضعیت مناس��بی نباشند‪،‬‬ ‫طال بهترین پش��توانه است‪.‬اما‬ ‫وضعی��ت ذخایر ط�لای ایران‬ ‫چگونه است؟‬ ‫به گفته مسئوالن سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات‬ ‫معدن��ی‪ 12 ،‬مح��دوه معدنی‬ ‫ط�لا در کش��ور فعال و س��ه‬ ‫مح��دوده غیرفع��ال اس��ت‪.‬‬ ‫مهمترین محدوده‌های معدن‬ ‫ط�لای ای��ران‪ ،‬ذخای��ر موته‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬ارغ��ش نیش��ابور‪،‬‬ ‫طرقب��ه مش��هد و زرش��وران‬ ‫آذربایجان غربی است‪.‬‬ ‫اکن��ون اکتش��افات ط�لا‬ ‫در بیشتر اس��تان‌های کشور‬ ‫از جمل��ه آذربایجان ش��رقی‬ ‫و غرب��ی‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫خراس��ان رض��وی و جنوبی‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬ی��زد‪ ،‬مرکزی‪ ،‬قم و‬ ‫همدان در دس��ت اجراس��ت‬ ‫و براس��اس اع�لام س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتش��افات‬ ‫معدنی‪ ،‬حج��م ذخایر قطعی‬ ‫و احتمالی طالی کش��ور نیز‬

‫بال��غ ب��ر ‪ 320‬تن می‌ش��ود‪.‬‬ ‫هدف‌گذاری شده بود تا پایان‬ ‫برنام��ه پنجم توس��عه‪،‬میزان‬ ‫تولی��د طال به پنج هزارتن در‬ ‫سال برس��د‪.‬هم اکنون حدود‬ ‫‪ 10‬ه��زار واح��د تولیدی در‬ ‫زمینه ساخت طالو جواهر در‬ ‫سراسر کشور فعال است‪.‬‬ ‫به گفت��ه محمد کش��تی‬ ‫آرای‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه طال و‬ ‫جواهر کشور‪ ،‬توان تولید انواع‬ ‫مصنوع��ات ط�لا و جواهر در‬ ‫ایران ‪ 110‬تن در س��ال است‬ ‫در حال��ی که می��زان مصرف‬ ‫مصنوعات طال و جواهر ساالنه‬ ‫‪ 300‬تن اس��ت‪.‬از ای��ن میزان‬ ‫‪ 250‬ت��ن به ص��ورت جواهر و‬ ‫‪ 50‬تن به صورت نشان استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫کشورهای طالیی‬ ‫ب��ه گفت��ه کارشناس��ان‪،‬‬ ‫تایلن��د در ‪ 15‬س��ال اخی��ر‬ ‫توانسته اس��ت با برنامه‌ریزی‬ ‫مناسب جایگاه خوبی در این‬ ‫صنعت پیدا کند‪.‬این کش��ور‬ ‫ک��ه تقریب��ا جمعیت��ی برابر‬ ‫ب��ا ای��ران دارد دومین صادر‬ ‫کنن��ده جواه��ر در کل دنی��ا‬ ‫اس��ت و رقمی بالغ بر ‪ 8‬یا ‪9‬‬

‫میلیارد دالر در سال گذشته‬ ‫ارزش اف��زوده و چرخ��ش‬ ‫اقتصادی داشته است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از کش��ورهایی‬ ‫ک��ه در زمینه ط�لا و جواهر‬ ‫کش��وری تقریبا نا آشنا بود و‬ ‫امروز حرف‌های بسیاری برای‬ ‫گفت��ن در س��طح بین‌المللی‬ ‫دارد‪ ،‬ترکیه اس��ت‪.‬ترک‌ها با‬ ‫فرستادن نیروهای انسانی به‬ ‫ایتالیا امروز به عنوان سومین‬ ‫صادر کننده طال و جواهر در‬ ‫دنیا درآمدی میلیاردی کسب‬ ‫می کنند‪.‬این دو کشور چیزی‬ ‫حدود ‪ 350‬هزار نفر از همین‬ ‫صنع��ت ط�لا نی��روی کار به‬ ‫ص��ورت مس��تقیم و فقط در‬ ‫بخش تولید طال وارد بازار کار‬ ‫کرده اند و کاش کشور ما نیز‬ ‫با داشتن منابع طبیعی عظیم‬ ‫می توانس��ت با فرآوری مواد‬ ‫معدن��ی از ای��ن فرصت برای‬ ‫ایجاد اشتغال استفاده کند‪.‬‬ ‫هندوس��تان با ص��ادرات‬ ‫س��االنه بی��ش از ‪ 40‬میلیارد‬ ‫دالر جواه��ر آالت و س��نگ‬ ‫ه��ای قیمت��ی از قطب‌ه��ای‬ ‫مه��م صنعت جواهر س��ازی‬ ‫در جهان به شمار می آید در‬ ‫حالی که ب��ا ‪ 56‬میلیارددالر‬ ‫واردات ط�لا بزرگتری��ن بازار‬ ‫مصرف این فلز گرانبها است‪.‬‬ ‫جزر و مد طال‬ ‫جزر و م��د قیمت طال در‬ ‫بازار جهانی و داخلی در کنار‬ ‫سودی که برای حرفه‌ای‌های‬ ‫ای��ن ب��ازار دارد ب��رای ت��ازه‬ ‫واردان می‌توان��د بس��یار‬ ‫خطرناک باشد‪.‬به گفته محمد‬ ‫ول��ی‪ ،‬رئی��س هی��ات مدیره‬ ‫اتحادی��ه تولی��د کنن��دگان‬ ‫و صادرکنن��دگان ط�لا و‬ ‫جواهرات با محاس��به ای که‬ ‫در ط��ول یک س��ال صورت‬ ‫گرفته است‪ ،‬طال بیش از یک‬ ‫میلی��ارد و دویس��ت میلیون‬ ‫دالر در دنیا نوس��ان و گردش‬ ‫دارد‪.‬این نش��ان دهن��ده این‬ ‫موضوع اس��ت که م��ردم در‬ ‫حال ط�لا خریدن هس��تند‪.‬‬ ‫در خرید و ف��روش طال افراد‬ ‫زی��ادی دس��ت دارن��د و این‬ ‫حج��م گردش نش��ان دهنده‬ ‫اس��تراتژیک ب��ودن و خاص‬

‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1393‬‬

‫اقتصاد‬

‫بودن ط�لا اس��ت‪.‬همه دنیا‬ ‫یک ن��گاه ویژه ب��ه این فلز‬ ‫پرارزش دارند و چقدر خوب‬ ‫اس��ت که کش��ور ما نیز در‬ ‫زمینه س��اخت طال و جواهر‬ ‫س��رمایه​گذاری کن��د و یک‬ ‫نگاه محوری به این فلز گران‬ ‫بها داشته باشد تا در جامعه‬ ‫نهایت بهره ب��رداری از این‬ ‫صنع��ت خام��وش داش��ته‬ ‫باش��یم‪.‬اما با وجود این همه‬ ‫نوسان باز هم می‌شود به طال‬ ‫اعتماد کرد؟‬ ‫طال خیانت نمی‌کند‬ ‫ولی‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫اتحادی��ه تولی��د کنندگان و‬ ‫صادرکنندگان ط�لا معتقد‬ ‫اس��ت این فل��ز گرانبها هیچ‬ ‫وق��ت خیان��ت نمی​کند‪.‬وی‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬هر کس��ی که به‬ ‫س��مت طال می​آید مطمئنا‬ ‫بع��د از مدتی ب��ه خاطر این‬ ‫سرمایه‌گذاری یک اطمینان‬ ‫خاطری به دس��ت می آورد‪.‬‬

‫در جامعه ما اگر امروز فردی‬ ‫حتی یک النگ��و یا ‪ 10‬عدد‬ ‫النگو داش��ته باش��د خود را‬ ‫سرمایه دار می‌داند و امنیتی‬ ‫از لح��اظ مال��ی احس��اس‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬در ه��ر‬ ‫ش��رایطی ک��ه باش��ید طال‬ ‫بخرید ض��رر نخواهید کرد‪.‬‬ ‫پیش‌بین��ی م��ن از قیم��ت‬ ‫طال این اس��ت که در کشور‬ ‫و ش��رایط فعلی که قیمت‌ها‬ ‫رو ب��ه افزای��ش و در ح��ال‬ ‫تغیی��ر اس��ت نبای��د انتظار‬ ‫داش��ت که فلز طال با توجه‬ ‫به حساسیت‌هایی که نیز در‬ ‫دنیا بر روی ای��ن فلز وجود‬ ‫دارد با س��یر نزول��ی مواجه‬ ‫شود و قیمت ها کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫چرا این همه نوسان؟‬ ‫محمد کشتي آراي‪ ،‬رئيس‬ ‫اتحاديه طـــال و جواهر عوامل‬ ‫سياسي را يکي از داليل مؤثر‬ ‫در شاخص‌هاي اقتصادي دنيا‬ ‫می‌داند و با اشاره به نوسانات‬ ‫نرخ ط�لا طي دو م��اه اخير‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬قيمت ط�لا در دو‬ ‫ماه اخير روند افزايش��ي قابل‬ ‫توجهي داش��ت ک��ه اين امر‬ ‫ناش��ي از بحران اوکراين بود‪.‬‬ ‫قيمت ط�لا در ب��ازار داخلي‬ ‫تابعي از نرخ جهاني اين کاال و‬ ‫همچنين قيمت ارز است‪.‬‬ ‫کش��تي آراي می‌افزاید‪:‬‬ ‫افزايش قيم��ت طال در بازار‬ ‫جهان��ي و نوس��انات نرخ ارز‬ ‫منجر به گران شدن طال در‬ ‫بازار داخلي شد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫استان البرز پایلوت اقتصاد مقاومتی‬

‫استاندار البرز با بیان اینکه‬ ‫فراخ��وان طرح ب��رد ‪ -‬برد از‬ ‫استان البرز و در سطحی ملی‬ ‫کلید خورده است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫طرح با هدف جلب س��رمایه‬ ‫گذاران و حذف واس��طه ها و‬ ‫برداشتن رانت هایی که به شاکله اقتصاد کشور آسیب وارد می سازد‪ ،‬شکل‬ ‫گرفته اس��ت‪.‬به گزارش خبرگزاری پانا؛سیدطاهر طاهری با بیان این مطلب‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اجرای طرح فراخوان فرصت های برد ‪ -‬برد در این استان را نمونه‬ ‫ای بی بدیل در اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سطح کشور دانست‪.‬‬

‫فرهنگ سازی پاسارگاد برای کودکان‬ ‫بانک پاســــارگاد در‬ ‫جهت فرهــــنگ‌س��ازی‬ ‫بنـــیادین‪،‬وب‌س��ـــایت‬ ‫ک��ودک را رونمای��ی کرد‪.‬‬ ‫این وب‌سایت با بخش‌های‬ ‫جالب‪ ،‬جذاب و آموزنده و با‬ ‫هدف فرهنگ‌سازی در خصوص مفاهیم بنیادین بانکی‪ ،‬اقتصادی و همچنین‬ ‫نهادینه کردن فرهنگ بهره‌مندی از امکانات بانکداری الکترونیک به نشانی‬ ‫‪ www.kids.bpi.ir‬راه اندازی شد‪.‬‬

‫ایجاد کانال‌ جدید گفت وگو‬ ‫بین دولت و سرمایه‌گذاران‬ ‫مع��اون وزی��ر ام��ور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی ب��ا‬ ‫تاکید ب��ر لزوم ورود بخش‬ ‫خصوصی به سرمایه گذاری‬ ‫در طرح های کشور گفت‪:‬‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی زمینه‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی را هموار می کند‪ .‬بهروز علیش��یری با اشاره به‬ ‫بیان��ات رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری در خصوص اقتصاد مقاومتی‬ ‫و نسبت آن با توسعه فرهنگی‪ ،‬بر ضرورت توجه اساسی به بخش خصوصی‬ ‫و ایجاد کانال های گفت وگو میان بخش های دولتی‪ ،‬خصوصی و تعاونی و‬ ‫همچنین اعطای اختیارات بیشتر به استانداران تاکید کرد‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫صنعت‪ -‬بازرگانی‬

‫سال اول شماره ‪ 19‬دو شنبه‬

‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1393‬‬

‫ورود ساالنه ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر کاالی قاچاق‬

‫رئیس کل گمرک جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران با اش��اره به ورود ساالنه ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر کاالی قاچاق به کشور گفت‪ :‬هر یک‬ ‫دالر ب��ه معنای یک اش��تغال در بیرون از‬ ‫کشور است‪.‬مس��عود کرباسیان بر حمایت‬

‫قاطعان��ه گم��رک از ص��ادر کنن��دگان و‬ ‫ص��ادرات غی��ر نفتی کش��ور تأکی��د و از‬ ‫کمبود امکانات در برخی از گمرکات مهم‬ ‫صادراتی در مرزه��ا انتقاد کرد‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫گمرکات باید از تجارت قانونی درکش��ور‬

‫ایستگاه خبر‬

‫دیدگاه‬

‫آمادگی ایدرو برای صادرات دانش فنی‬

‫توسعه صادرات نیازمند‬ ‫حمایت های جدید‬

‫رئیس هیات عامل سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ای��ران تاکید کرد ک��ه ایدرو‬ ‫آمادگ��ی دارد دان��ش فنی و‬ ‫صنای��ع «های ت��ک» خود را‬ ‫به کشورهای در حال توسعه‬ ‫ص��ادر کند‪.‬غالمرضا ش��افعی در دیدار ب��ا رایزنان بازرگان��ی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫معدن��ی ایران‪ ،‬با بیان بخش‌هایی از ظرفیت‌های عظیم صنعتی کش��ور‬ ‫در ح��وزه نف��ت و گاز‪ ،‬گفت‪ :‬ایدرو از ش��رکت‌های خارجی عالقه‌مند به‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز استقبال می کند و آماده مشارکت با‬ ‫این شرکت‌ها در حوزه ساخت تجهیزات است‪.‬‬

‫محمدحسین میرمحمدی‬

‫پیشبینی رشد اقتصاد گردشگری ایران‬ ‫ش��ورای جهانی مسافرت‬ ‫و گردشگری پیش بینی کرد‬ ‫صنعت گردشگری ایران رشد‬ ‫س��االنه ‪ ۵.۷‬درصدی را طی‬ ‫‪ ۱۰‬سال آینده تجربه خواهد‬ ‫ک��رد و ارزش ای��ن صنع��ت‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۲۴‬به ‪ ۲۸.۹‬هزار میلیارد تومان می رس��د‪ .‬شورای جهانی‬ ‫مسافرت و گردشگری در گزارشی از چشم انداز صنعت گردشگری ایران‬ ‫طی ‪ 10‬سال آینده رشد ساالنه ‪ 5.7‬درصدی را برای این صنعت در این‬ ‫مدت پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی مستقیم صنعت گردشگری‬ ‫ایران در سال ‪ 2014‬بالغ بر ‪ 16.61‬هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و‬ ‫انتظار می رود این رقم در سال ‪ 2024‬به ‪ 28.9‬هزار میلیارد تومان برسد‪.‬‬

‫گرانی ‪۱۰‬درصدی قیمت لوازم خانگی‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫ل��وازم خانگ��ی از افزایش ‪10‬‬ ‫درص��دی قیمت‌ه��ا در پ��ی‬ ‫هج��وم مردم برای خرید خبر‬ ‫داد‪.‬محمد طحان‌پ��ور گفت‪:‬‬ ‫زمان��ی که س��خنگوی دولت‬ ‫اعالم می کند ما تا خرداد ماه سال جاری با مسئله گرانی مواجه نیستیم‬ ‫متاسفانه برداشت مردم این است که از این تاریخ به بعد اجناس و کاالها‬ ‫گ��ران خواهند ش��د‪.‬به همین دلی��ل هجوم به بازار ل��وازم خانگی باعث‬ ‫افزایش قیمت‌ها شد‪.‬وی افزود‪ :‬گران شدن ‪ 20‬تا ‪ 25‬درصدی کاال ها را‬ ‫تکذیب می‌کنم‪ ،‬اما افزایش قیمت ‪10‬درصدی را قبول دارم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش قیمت کاال توس��ط تولی��د کنندگان داخلی‬ ‫و ثب��ات قیمت کاالهای خارجی گفت‪ :‬متاس��فانه توزیع کاال در بازار به‬ ‫صورت مویرگی پیش می‌رود‪.‬کسبه بازار در گرانی کاال نقشی ندارند‪ ،‬زیرا‬ ‫زمانی که تولید کننده یک کاال را گران می‌کند‪ ،‬فروش��نده و واحدهای‬ ‫صنفی نیز باید قیمت‌ها را افزایش دهند‪.‬‬

‫ایران در غنا کشاورزی می‌کند‬ ‫وزی��ر جه��اد کش��اورزی‬ ‫گفت‪ :‬ای��ران برنام ‌ه توس��عه‬ ‫کش��ت فراس��رزمینی را‬ ‫ب��رای نخس��تین ب��ار در غنا‬ ‫اج��را می‌کن��د و پیش‌نویس‬ ‫آیین نامه حمای��ت از بخش‬ ‫خصوصی برای اجرا به وزارت‬ ‫اقتصاد ارس��ال شده است‪.‬محمود حجتی اظهار داشت‪ :‬به دلیل بارندگی‬ ‫‪ 1200‬میلی‌متر در این کش��ور که در مقایسه با بارش ‪ 240‬میلی‌متری‬ ‫ایران‌‪ ،‬وضعیت بس��یار مناس��بی دارد‪ ،‬ایران برنامه کشت فراسرزمینی را‬ ‫در این کش��ور توسعه می‌دهد‪.‬برنامه کشت ایران بیشتر روی محصوالت‬ ‫آب‌دوست مانند ذرت و برنج متمرکز خواهد شد‪.‬وی گفت‪ :‬عالوه بر بحث‬ ‫توس��عه کشاورزی‪ ،‬روابط سیاسی دو کش��ور در سطح وسیعی در حوزه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬عمران روس��تایی وجود داش��ته و موافقت‌نامه‌های‬ ‫زیادی هم در این زمینه در گذشته به امضا رسیده است‪.‬‬

‫نوآوری صنعتی‬

‫دالل‌هاتا‪ ۳۰۰‬درصدقیمتمیوهراگرانمیکنند‬ ‫رئی��س اتحادی��ه میوه و‬ ‫سبزی‌فروش��ان گفت ‪:‬گاهی‬ ‫میوه از س��ر مزرعه تا دس��ت‬ ‫مص��رف کننده که می‌رس��د‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۸‬دالل و واس��طه آن را‬ ‫دست به دست می‌کنند و در‬ ‫برخ��ی موارد ت��ا ‪ ۳۰۰‬درصد‬ ‫هم قیمت ها را افزایش می دهند‪ .‬سید حسین مهاجران از کاهش قیمت‬ ‫انواع میوه و س��بزی در بازار و در مواردی تا ‪ 50‬درصد خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه بازار داللی معموال پر رونق اس��ت‪ .‬وی افزود ‪ :‬نرخ سودی هم‬ ‫که در این میادین دریافت می شود ‪ ،‬غیرقانونی است و باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه افزایش عرضه‪ ،‬قیمت ها را کاهش داده اس��ت ‪،‬‬ ‫تصریح کرد ‪ :‬قیمت س��یب از ‪ 1000‬تا ‪ 4000‬تومان متناسب با کیفیت‬ ‫آن متغیر اس��ت و قیمت پرتقال از کیلویی ‪ 500‬ت��ا ‪ 2200‬تومان فرق‬ ‫می کند‪ .‬رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان اعالم کرد ‪ :‬قیمت خیار از‬ ‫‪ 700‬ت��ا ‪ 2000‬تومان‪ ،‬لیموش��یرین از ‪ 1200‬تا ‪ 1600‬تومان‪ ،‬کیوی از‬ ‫‪ 800‬تا ‪ 4000‬تومان و گوجه‌فرنگی از ‪ 600‬تا ‪ 1800‬تومان متغیر است‪.‬‬ ‫مهاجران با بیان این‌که هندوانه‌های تازه نیز به بازار آمده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر قیمت هندوانه از کیلویی ‪ 600‬تا ‪ 800‬تومان متغیر است‪،‬‬ ‫قیمت سیب زمینی هم کاهش را نشان می دهد‪.‬‬

‫حمای��ت کنند و اجازه ندهند قیمت تمام‬ ‫ش��ده کاالها افزایش یابد‪.‬شرایطی ایجاد‬ ‫نکنیم که بعضی مقررات دس��ت و پا گیر‬ ‫زمینه های س��وء اس��تفاده برخی افراد را‬ ‫فراهم آورد‪.‬‬

‫«اقتصاد برتر» از ترانزیت ارز گزارش می دهد‬

‫صادرکنندگان‬ ‫حمایت می‌خواهند نه جایزه‬

‫اقتص�اد برتر – «ص��ادر کنید و‬ ‫جایزه بگیرید»؛ این اصلی ترین ش��عار‬ ‫حمایت��ی چند س��ال پی��ش دولت از‬ ‫فعاالن عرصه تجارت خارجی بود‪.‬‬ ‫هرچند سه سالی است که این شعار‬ ‫حمایت��ی فقط در حد «ش��عار» باقی‬ ‫مانده اما با کوشش فعاالن اقتصادی و‬ ‫دست‌اندرکاران حوزه صادرات‪ ،‬پارسال‬ ‫ب��ا وج��ود تحری��م‪ ،‬میزان ص��ادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور از رقم ‪ 40‬میلیارد و‬ ‫‪ 376‬میلیون دالر فراتر رفت‪ .‬امس��ال‬ ‫مسئوالن‪ ،‬صادرات ‪ 47‬میلیارد دالری‬ ‫را ه��دف گذاری کرده‌اند‪ ،‬رقمی که به‬ ‫گفته کارشناس��ان‪ ،‬نه تنها باید محقق‬ ‫شود‪ ،‬بلکه بر اس��اس شرایط جدیدی‬ ‫که در سیاست خارجی به وجود آمده‪،‬‬ ‫باید از م��رز ‪ 50‬میلیارد دالر نیز فراتر‬ ‫رود‪ .‬در این باره کارشناس��ان‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و دس��ت ان��درکاران حوزه‬ ‫صادرات معتقدند هرچند با دیپلماسی‬ ‫دولت تدبیر و امید تنگناهای گذش��ته‬ ‫در فضای بی��ن المللی تا حدودی رفع‬ ‫ش��ده اما هنوز اقدامات اساس��ی باید‬ ‫در داخل کش��ور برای توسعه صادرات‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫تامین مالی‬ ‫حس��ین امی��ری خامکان��ی رئیس‬ ‫فراکسیون توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫مجل��س در این باره می‌گوی��د‪ :‬احیاء‬ ‫کارگروه توس��عه صادرات اس��تان‌ها و‬ ‫تامی��ن مالی و حمایت از این بخش از‬ ‫سوی صندوق ضمانت صادرات و بانک‬ ‫توس��عه ص��ادرات از راهکارهای مهم‬ ‫توسعه صادرات است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ل��زوم برنامه‌ریزی‬ ‫برای «تولید صادرات محور» می‌گوید‪:‬‬ ‫الزم��ه ص��ادرات پایدار این اس��ت که‬ ‫محص��والت تولی��دی داخ��ل کش��ور‬

‫توانایی رقابت از لحاظ قیمتی و کیفی‬ ‫در س��طح بین‌المللی را داشته باشند و‬ ‫نباید فراموش کرد که مش��کل کمبود‬ ‫نقدینگ��ی بخش تولید با صادرات رفع‬ ‫می‌ش��ود‪.‬البته برای توس��عه صادرات‬ ‫پایدار باید ش��رایط الزم را فراهم کرد‬ ‫و موضوع بروکراس��ی اداری در بخش‬ ‫صادارت را باید تسهیل کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید می‌کند صندوق ضمانت‬ ‫صادرات و بانک توس��عه صادرات باید‬ ‫مناب��ع مالی بخش ص��ادرات را تامین‬ ‫کنند‪.‬باید سقف تسهیالت بانکی برای‬ ‫حمای��ت از بخ��ش ص��ادرات افزایش‬ ‫یابد و ارائه تس��هیالت بانکی به بخش‬ ‫صادرات نیز تسهیل شود‪.‬‬ ‫رئیس فراکس��یون توسعه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی مجل��س‪ ،‬ارائ��ه معافی��ت‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬پرداخت جوای��ز صادراتی و‬ ‫تسهیل در حمل و نقل بخش صادرات‬ ‫و احی��اء کارگ��روه توس��عه ص��ادرات‬ ‫استان‌ها را از دیگر راهکارهای موثر در‬ ‫رونق صادرات می‌داند‪.‬‬ ‫جایزه نمی‌خواهیم‬ ‫دس��ت اندرکاران صادرات نیز برای‬ ‫رونق این بخش از دولت خواسته‌هایی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در س��ـــال‌های اخی��ر اصلی‌ترین‬ ‫مطالب��ه صادرکنن��دگان برتر کش��ور‪،‬‬ ‫پرداخ��ت جوایز صادرات��ی ای بود که‬ ‫هر س��اله دولت وع��ده پرداخت آن را‬ ‫می‌داد‪.‬اما اکنون فعاالن این بخش مهم‬ ‫اقتصادی کش��ور خواهان حمایت‌های‬ ‫واقعی و زیرس��اختی به‌جای پرداخت‬ ‫جایزه هستند‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل ش��ریف نای��ب رئی��س‬ ‫کمیس��یون ص��ادرات اتاق ای��ران در‬ ‫ای��ن ب��اره می‌گوی��د‪ :‬با وج��ود اینکه‬ ‫برنام��ه پنجم توس��عه تصریح می‌کند‬

‫که تمام ص��ادرات از پرداخت هر نوع‬ ‫عوارض معاف هستند‪ ،‬اما شاهد صدور‬ ‫بخشنامه‌هایی مانند (پرداخت افزایش‬ ‫نرخ ارز صادراتی به گمرک) یا ضرورت‬ ‫تعه��د صادر‌کننده برای بازگش��ت ارز‬ ‫صادراتی به گمرک هستیم‪.‬‬ ‫بخشنامه‌های دست وپاگیر‬ ‫او درب��اره پرداخت نش��دن جوایز‬ ‫صادرات��ی می‌گوی��د‪ :‬دول��ت به جای‬ ‫دادن جای��زه وی��ژه صادرات��ی ک��ه از‬ ‫س��ه س��ال قب��ل پرداخ��ت نک��رده‪،‬‬ ‫مزاحمــــت‌ه��ای بخش��ـــــنامه‌ای‬ ‫را از پی��ش روی صــــادرکنن��دگان‬ ‫بردارد و پایانه صادراتی در هر اس��تان‬ ‫ایجاد کند‪.‬بهتر بود تا دولت بستر‌سازی‬ ‫مناس��ب برای بخش صادرات داش��ته‬ ‫باش��د و مزاحمت‌های بخش��نامه‌ای را‬ ‫از س��ر راه صادر‌کنن��دگان بردارد چرا‬ ‫ک��ه فقط در س��ال ‪ 92‬به وی��ژه در ‪6‬‬ ‫ماهه اول س��ال اکث��ر صادر‌کنندگان‬ ‫وق��ت خ��ود را ب��رای برط��رف کردن‬ ‫بخش��نامه‌های موازی ب��ا قانون پنجم‬ ‫توسعه صرف کردند‪.‬‬ ‫نوسانات ارزی‬ ‫ش��ریف به مش��کل مبادالت ارزی‬ ‫بین صادر‌کنندگان ایرانی و کشورهای‬ ‫خارج��ی از جمله کش��ورهای اروپایی‬ ‫پس از تحریم اش��اره کرده و می‌گوید‪:‬‬ ‫برگش��ت پ��ول محص��ول صادراتی به‬ ‫کش��ور یکی دیگر از مسائلی است که‬ ‫ه��م دغدغه صادر‌کنن��ده را دوچندان‬ ‫کرده و هم قیمت تمام شده را افزایش‬ ‫می‌ده��د و از آنجا که در فضای رقابت‬ ‫قیمت نیز در کنار کیفیت بسیار موثر‬ ‫اس��ت ما به عن��وان صادر‌کننده فقط‬ ‫بای��د ‪ 5‬ت��ا ‪ 10‬درصد هزین��ه کاالی‬ ‫خود را بابت تبدی��ل پول به صرافی‌ها‬ ‫و واسطه‌ها بپردازیم‪.‬‬

‫وی می‌افزای��د‪ :‬نوس��ان مداوم نرخ‬ ‫ارز ما را در تهی��ه و تولید کاال از بازار‬ ‫و در عین حال حم��ل و نقل که خود‬ ‫یکی از هزینه‌ه��ای اصلی صادر‌کننده‬ ‫اس��ت با مش��کل مواجه کرده است و‬ ‫صادر‌کنن��دگان در این میان دس��ت و‬ ‫پا می‌زنند به امید آنکه این مش��کالت‬ ‫به‌زودی برطرف شود‪.‬‬ ‫پیشنهادی برای جایگزینی‬ ‫جایزه صادرات‬ ‫وی در م��ورد تاثی��ر جای��زه ویژه‬ ‫صادراتی می‌گوید‪ :‬قب�لا هم به دولت‬ ‫پیش��نهاد کرده‌ایم که به‌ج��ای جوایز‬ ‫صادراتی حمایت‌های زیرساختی ایجاد‬ ‫کن��د و بودجه و اعتبار جایزه صادراتی‬ ‫را برای ایج��اد ترمینال‌های صادراتی‬ ‫و حم��ل و نق��ل ارزانت��ر در اختی��ار‬ ‫صادر‌کننده‌ها در نقاط مختلف کش��ور‬ ‫قرار دهد‪ ،‬چرا که در برخی اس��تان‌ها‬ ‫حم��ل و نق��ل ریل��ی و هوایی ضعیف‬ ‫است و با افزایش قیمت سوخت حمل‬ ‫و نق��ل جاده‌ای هم چن��دان به صرفه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س کمیس��یون ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران اختص��اص جای��زه‬ ‫صادرات��ی ب��ه حمل و نق��ل را یکی از‬ ‫راهبرده��ای خوب می‌داند و می‌گوید‪:‬‬ ‫ب��ر اس��اس بارنام��ه‌ای ک��ه ب��ه ن��ام‬ ‫صادر‌کنن��ده صادر می‌ش��ود‪ ،‬می‌توان‬ ‫میزان صادرات را برآورد کرده و جایزه‬ ‫وی��ژه حمل و نق��ل را به آن اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در عین حال باید در کنار مرکز هر‬ ‫حم��ل و نقلی یک ترمین��ال صادراتی‬ ‫ایجاد کرد تا صادر‌کننده بتواند کاالی‬ ‫خود را بنا به زمانبر بودن در یک انبار‬ ‫ی��ا س��ردخانه نگهداری ک��رده تا کاال‬ ‫فاسد نشود‪.‬‬

‫متاسفــــانه در‬ ‫دو س��ــال گذشته‬ ‫در پـــرداخــــ��ت‬ ‫جوایـــ��ز صادراتی‬ ‫صادرکنـــن��دگان‬ ‫عملکرد قابل دفاعی‬ ‫نداش��ته ای��م‪ ،‬البت��ه بخش��ی از عملکرد‬ ‫ضعیف مس��ئوالن در حمای��ت از بخش‬ ‫ص��ادرات به دلیل اعمال تحریم‌ها بود اما‬ ‫نباید فراموش کرد با طراحی مشوق‌های‬ ‫جدید مالیات��ی و حمایت جدی از تولید‬ ‫می‌توان صادرات را رونق داد‪.‬‬ ‫درای��ن زمیـــن��ه چنــ��د راه��کار‬ ‫توصی��ه می‌ش��ود‪:‬در ح��ال حاض��ر باید‬ ‫مشوق های صادراتی را عملیاتی کرد که‬ ‫یک��ی از مهمترین موضوع��ات برای این‬ ‫مه��م‪ ،‬پرداخت معوق��ات جوایز صادراتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر پرداخ��ت معوق��ات جوایز‬ ‫صادراتی به صادرکنندگان‪ ،‬بانک ها نیز با‬ ‫ارائه تسهیالت مناسب می‌توانند از بخش‬ ‫تولید صادراتی حمایت کنند‪.‬‬ ‫وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بای��د با هماهنگی با سیس��تم‬ ‫بانکی و تمام��ی نهادهای مرتبط دیگر با‬ ‫صادرات س��عی کنند صادرات کش��ور را‬ ‫تسهیل کنند‪.‬‬ ‫توس��عه صادرات به رش��د درآمدهای‬ ‫ارزی منته��ی می‌ش��ود بنابرای��ن یک��ی‬ ‫از راهـــکارهـــ��ا در برق��راری ثب��ات‬ ‫در ب��ازار ارز‪ ،‬افزای��ش ص��ادرات اس��ت‬ ‫ک��ه برای دس��تیابی ب��ه این مه��م‪ ،‬باید‬ ‫برخ��ی مق��ررات صادرات��ی اص�لاح و‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬

‫بستهحمایتیرا‬ ‫جایگزینیارانهنقدیکنید‬ ‫غالمحسین شافعی‬

‫پـرداخـــــــت‬ ‫یاران��ه نقـــ��دی از‬ ‫ابتدا کار بس��ـــیار‬ ‫اش��تــباهی ب��ود و‬ ‫کارشناس��ان اتــاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران از‬ ‫ابت��دا با اج��رای این ش��یوه یارانه نقدی‬ ‫مخالف بودند‪.‬‬ ‫می‌توان این منابع قابل توجه را صرف‬ ‫اصالح زیرس��اخت و توانمندسازی مردم‬ ‫کرد‪ ،‬نه اینکه اعانه بدهیم‪.‬‬ ‫پرداخت یارانه نقدی طی این سال ها‬ ‫ب��ه تولید و کاره��ای مولد آس��یب زده‪،‬‬ ‫به‌وی��ژه در بخ��ش اقتصاد روس��تایی اثر‬ ‫منفی داشته و بسیاری افراد را خانه نشین‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫می‌توانس��تیم رق��م یارانه‌ه��ا را در‬ ‫قال��ب تس��هیالت مختلف مانن��د تأمین‬ ‫نه��اده مرغ��وب‪ ،‬کود و س��م مناس��ب و‬ ‫حتی ماشین آالت کش��اورزی در اختیار‬ ‫کش��اورز قرار دهیم‪ ،‬ت��ا محصول بهتری‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫همچنین در بخ��ش صنعت نیز برای‬ ‫کاهش قیمت تمام شده و اصالح مصرف‬ ‫انرژی می‌توانس��تیم این یاران��ه را خرج‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بخش خصوصی ب��ا پرداخت هرگونه‬ ‫وجه نق��دی در بخش‌های مختلف حتی‬ ‫کارت ان��رژی مخالف اس��ت‪ ،‬چرا که باید‬ ‫مبالغ قدرتمند را در جای دیگر هزینه کرد‬ ‫و برای پیش��گیری از آثار تورمی‪ ،‬بخشی‬ ‫از یارانه نقدی را از طریق س��ازمان‌هایی‬ ‫مانند بهزیس��تی‪ ،‬کمیته ام��داد و هالل‬ ‫احمر برای پوش��ش مناسب قشر ضعیف‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو ارائه کارت ان��رژی نیز جز‬ ‫آس��یب به بخش مولد کش��ور چیزی در‬ ‫پی ندارد و باید ای��ن مبالغ اثرگذار را در‬ ‫قالب بس��ته‌های حمایتی به کش��اورزان‪،‬‬ ‫بخ��ش تولی��د و اص�لاح زیرس��اخت‌ها‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران‬


‫سال اول شماره ‪ 19‬دو شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ‪1393‬‬

‫برنامه‌های ضربتی‬ ‫خودروسازان برای تنظیم بازار‬

‫جهان خودرو‬

‫اس�تقبال از گرانترین ها‬ ‫در نمایشگاه پکن‬

‫نمایش��گاه بی��ن المللی خ��ودرو ‪2014‬‬ ‫چین چندی پیش در ش��هر پکن با نمایش‬ ‫خودروه��ای گرانقیم��ت در بزرگتری��ن‬ ‫بازار خ��ودرو جهان برپا بود‪.‬این نمایش��گاه‬ ‫همچون س��ال های گذش��ته از روز نخست‬ ‫ب��ا اس��تقبال پرش��ور چین��ی ه��ا مواجه‬ ‫شد‪.‬خودروس��ازان ‪ 14‬کش��ور جه��ان در‬ ‫بیش از دو هزار غرفه این نمایش��گاه وسایل‬ ‫نقلیه جاده ای خود را به نمایش گذاش��تند‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان ش��رکت ه��ا و کارخانه های‬ ‫مختل��ف نیز در این نمایش��گاه ت��ازه ترین‬ ‫دستاوردهای خود را در معرض دید همگان‬ ‫قرار دادند‪.‬‬

‫معرفی زوتی‬

‫شرکت خودروس��ازی چینی زوتی مدل‬ ‫‪ Z500‬را در نمایش��گاه پک��ن معرفی کرد‪.‬‬ ‫این م��دل در پاییز امس��ال به ب��ازار چین‬ ‫عرضه خواهد ش��د و قیمت نس��خه پایه آن‬ ‫‪ 90‬هزار یوآن و نسخه مجهز آن ‪ 140‬هزار‬ ‫یوآن خواهد بود‪.‬این مدل بزرگ‌ترین سدان‬ ‫تولید ش��ده توس��ط زوتی اس��ت و در خط‬ ‫تولید کارخانه باالتر از مدل س��دان ‪Z300‬‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬قدرت خودرو توسط یک‬ ‫موتور ‪ 1.5‬لیتری جدید توربو چهار سیلندر‬ ‫تامی��ن خواهد ش��د‪.‬فضای داخل��ی خودرو‬ ‫جذاب و دوست‌داشتنی به نظر می‌رسد‪.‬‬

‫سخنگوي ش��وراي سياستگذاري خودرو‬ ‫با اش��اره ب��ه افزای��ش ‪ 75‬درص��دی تولید‬ ‫خودرو در فروردين امس��ال‪ ،‬از برنامه ضربتی‬ ‫خودروس��ازان ب��رای تنظیم ب��ازار خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این ش��ورا مقرر کرده اس��ت حداقل‬

‫‪ 20‬درصد توليد كارخانه‌ها به صورت تحويل‬ ‫فوري عرضه شوند‪.‬ساسان قرباني گفت‪ :‬مقرر‬ ‫شده است افزایش تولید با برنامه‌های ضربتی‬ ‫که شرکت‌های خودرو ساز خواهند داشت در‬ ‫ماه‌ه��ای بعد تداوم یابد‪.‬از س��وی دیگر مقرر‬

‫شد در جهت تنظيم بازار و پاسخ به نيازهاي‬ ‫مردم‪ ،‬حداق��ل ‪ 20‬درصد توليد كارخانه ها‬ ‫به ص��ورت تحويل فوري ص��ورت بپذيرد‪.‬در‬ ‫این نشست وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت بر‬ ‫ایجاد یک مرکز آزمون جاده ای تاکید کرد‪.‬‬

‫«اقتصادبرتر» پیشنهاد می دهد‬

‫شهرخودرو ایجاد کنید‬

‫در بین شهرهای مختلف جهان نام‬ ‫یک شهر با صنعت خودرو اجین شده‬ ‫است؛ دیترویت‪.‬‬ ‫این ش��هر در واقع یک منطقه آزاد‬ ‫تجاری و صنعتی در ایالت میش��یگان‬ ‫آمری��کا اس��ت ک��ه فع��االن صنعت‬ ‫خودرو جه��ان از آن به‌عنوان پایتخت‬ ‫خودروسازی جهان یاد می‌کنند‪.‬‬ ‫س��ه خودروس��از مع��روف جنرال‬ ‫موتورز‪،‬فورد و کرایسلر از قدیمی‌ترین‬ ‫برندهایی هس��تند که در این منطقه‬ ‫آزاد تج��اری و صنعت��ی واحده��ای‬ ‫بزرگ تولی��دی ایجاد کرد‌ه‌اند و امروز‬ ‫ش��رکت‌های دیگ��ری مانن��د هوندا‪،‬‬ ‫نیس��ان‪ ،‬تویوت��ا‪ ،‬هیون��دا‪ ،‬ایس��وزو‪،‬‬ ‫کیاموتورز‪ ،‬میتسوبیش��ی‪ ،‬س��وبارو و‬ ‫سوزوکی نیز به جرگه ساکنان قدیمی‬ ‫این منطقه آزاد پیوسته‌اند‪.‬‬ ‫اما اینه��ا چه اهمیتی برای اقتصاد‬ ‫ایران و صنعت خودرو کشور دارد؟‬ ‫کارشناس��ان با اش��اره ب��ه میزان‬ ‫تولید‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬گ��ردش مال��ی و‪....‬‬ ‫دیترویت معتقدند این ش��هر می‌تواند‬ ‫الگویی برای س��ایر کش��ورها به ویژه‬ ‫ای��ران ب��رای ایجاد ی��ک منطقه آزاد‬ ‫تجاری و صنعت��ی با محوریت صنعت‬

‫خودرو و قطعه سازی باشد‪.‬‬ ‫چرا منطقه آزاد؟‬ ‫مناط��ق آزاد تج��اری و صنعت��ی‬ ‫در ای��ران و س��ایر کش��ورها عمدت��ا با‬ ‫هدف تس��ریع در انجام امور زیربنایی‪،‬‬ ‫عم��ران و آبادان��ی‪ ،‬رش��د و توس��عه‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و افزای��ش‬ ‫درآمد عمومی‪ ،‬ایجاد اش��تغال س��الم و‬ ‫مولد‪ ،‬تنظی��م ب��ازار کار و کاال‪ ،‬حضور‬ ‫فعال در بازاره��ای جهانی و منطقه‌ای‪،‬‬ ‫تولید و ص��ادرات کااله��ای صنعتی و‬ ‫تبدیلی و ارائه خدم��ات عمومی ایجاد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫آمریکا نیز با ایجاد این منطقه آزاد‬ ‫تج��اری و صنعت��ی‪ ،‬موافقت نامه‌های‬ ‫تج��اری متع��ددی ب��ا کش��ورهای‬ ‫همسایه و س��ایر کشورهای متقاضی‬ ‫خودرو منعقد کرده اس��ت که عاملی‬ ‫جه��ت ایجاد تقاضا و س��رمایه‌گذاری‬ ‫ش��رکت‌های معروف در ای��ن منطقه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫موسس��ه مطالعات و پژوهش‌های‬ ‫بازرگان��ی در گزارش��ی ب��ا توج��ه به‬ ‫موقعیت استراتژیک ایران‪ ،‬برای ایجاد‬ ‫تح��ول در صنعت خودرو‪ ،‬دیترویت را‬ ‫الگویی مناسب برای ایران می داند‪.‬‬

‫تقاضای منطقه ای‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬ب��ا توجه به‬ ‫تقاض��ای ب��اال و روزافزون خ��ودرو در‬ ‫منطقه خاورمیانه و به‌ویژه کش��ورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬ای��ران دارای مزی��ت باالیی‬ ‫برای ایج��اد یک منطقه وی��ژه تجاری‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪.‬ایجاد این منطقه‬ ‫آزاد تج��اری باعث تمرک��ز جغرافیایی‬ ‫خودروس��ازان داخلی و خارجی خواهد‬ ‫شد که در کاهش هزینه‌های لجستیک‪،‬‬ ‫انبارداری‪ ،‬نیروی انسانی و‪ ....‬تاثیر دارد‪.‬‬ ‫با حضور خودروسازان بزرگ جهان‬ ‫در این منطقه آزاد تجاری و صنعتی‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی نیز تش��ویق‬ ‫ب��ه ارتق��ای کیفیت تولی��دات خود و‬ ‫در نتیج��ه افزای��ش رقابت‌پذیری آنها‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫تمرکز بر تحقیق و توسعه‬ ‫استفاده از تجربه دیگر خودروسازان‬ ‫بزرگ جه��ان از دیگر مزیت‌های ایجاد‬ ‫منطقه آزاد است‪.‬‬ ‫با توجه به تمرکز خودروسازان در‬ ‫این منطق��ه‪ ،‬واحدهای مجهز تحقیق‬ ‫و توس��عه ایجاد می‌ش��ود که با توجه‬ ‫ب��ه منافع مش��ترک خودروس��ازان از‬ ‫این واحده��ا‪ ،‬نتیجه آن ایجاد نوآوری‬

‫در زمینه تولی��د خودروهای جدید و‬ ‫فروش بیشتر در بازار جهانی است‪.‬‬ ‫شکوفایی قطعه‌سازی‬ ‫نتایج بررس��ی‌ موسس��ه مطالعات‬ ‫و پژوهش‌ه��ای بازرگان��ی روی‬ ‫منطق��ه دیتروی��ت نش��ان می‌دهد با‬ ‫الگو ب��رداری از این مدل و اجرای آن‬ ‫در ایران می‌توان با تمرکز جغرافیایی‬ ‫خودروس��ازان در ای��ن منطقه‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی از واحدهای تولید قطعه را نیز‬ ‫در ای��ن منطقه ایجاد ک��رد که باعث‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ا و افزایش کیفیت‬ ‫تولیدات نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫رونق صادرات‬ ‫با ایجاد منطقه آزاد خودروسازی و‬ ‫با امضای تفاهمنامه های تجارت آزاد‬ ‫با کش��ورهای منطقه‪ ،‬صادرات خودرو‬ ‫افزایش خواهد یافت و در نتیجه باعث‬ ‫رشد اقتصادی کشور خواهد شد‪.‬جذب‬ ‫برنده��ای خارجی در ایجاد واحدهای‬ ‫تولیدی در ای��ن منطقه باعث خواهد‬ ‫ش��د از نی��روی کار داخلی اس��تفاده‬ ‫بیشتری ش��ود و این منطقه به عنوان‬ ‫هاب اصلی در آموزش و تحصیل عالی‬ ‫در صنعت خودرو ش��ود که نمونه آن‬ ‫در دیترویت دیده می‌شود‪.‬‬

‫بنز چینی‬

‫بازگشت پژو با ‪ ۲‬محصول جدید‬

‫مرسدس از نسخه بلند مدل کالس‪ C‬در‬ ‫نمایشگاه پکن ‪ 2014‬رونمایی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مدل یک نس��خه طوالنی‌تر ش��ده‬ ‫برای بازار چین از مدل کالس‪ C‬است که با‬ ‫افزایش ‪ 60‬میلی‌متری‪ ،‬فاصله بین محوری‬ ‫براب��ر ب��ا ‪ 2900‬میلی‌مت��ری دارد‪.‬طراحی‬ ‫پش��ت خودرو کمی عادی و معمولی به نظر‬ ‫می‌رس��د و به اندازه کافی لوکس نیس��ت‪.‬‬ ‫صفحه‌ه��ای تلویزیون‪ ،‬میزه��ای کوچک و‬ ‫جای اس��تراحت برای دست که دکمه‌های‬ ‫متعددی برای کنترل سیس��تم‌های خودرو‬ ‫دارد‪ ،‬از تجهیزات خودرو هستند‪.‬موتورهای‬ ‫‪ 1.6‬لیتری توربو‪ 2 ،‬لیتری توربو و ‪ 3‬لیتری‬ ‫توربو از گزینه‌های موتور خودرو هستند‪ .‬این‬ ‫خودرو در چین و با همکاری پکن‪-‬بنز تولید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫مفهومی جک‬

‫کارخان��ه ‪ JAC‬کانس��پت ‪ 9-SC‬را در‬ ‫نمایش��گاه پکن معرف��ی کرد‪.‬ای��ن خودرو‬ ‫نمایانگ��ر زبان جدید طراح��ی این کارخانه‬ ‫ب��رای ‪‌SUV‬های آتی س��ایز بزرگ اس��ت‪.‬‬ ‫جلوپنج��ره بزرگ ب��ا میله‌ه��ای کرومی و‬ ‫ورودی‌ه��ای ه��وای زیر چراغ‌ه��ای جلو از‬ ‫ویژگی‌ه��ای اصل��ی ظاهری این کانس��پت‬ ‫هستند‪ 9-SC.‬از سه ردیف صندلی دو تایی‬ ‫به��ره می‌برد و صندلی‌ه��ای ردیف مرکزی‬ ‫قابلیت چرخش دارن��د‪ .‬در داخل خودرو از‬ ‫مواد متعددی مثل چوب‪ ،‬آهن‪ ،‬چرم و فیبر‬ ‫کربن استفاده شده است‪.‬‬ ‫ای��ن مدل همچنین مجهز به سیس��تم‬ ‫رابط کاربری حرکتی اس��ت‪.‬این سیستم به‬ ‫شما اجازه می‌دهد که با تکان دادن حرکت‬ ‫دست‪ ،‬صدای موزیک را زیاد کنید یا کانال‬ ‫رادیو را عوض کنید‪.‬‬

‫دو محصول جدید شرکت پژو در‬ ‫ایران تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫پژو ‪ 2008‬که یک خودرو شاسی‬ ‫بلند اس��ت ح��دود ‪ 3‬س��ال پیش به‬ ‫بازارهای دنیا عرضه ش��ده است‪.‬قرار‬ ‫اس��ت این خودرو با س��رمایه‌گذاری‬ ‫مش��ترک پژو و ایران خ��ودرو تولید‬ ‫ش��ود که برای ای��ن کار نیاز به ایجاد‬ ‫خ��ط مونتاژ جدید در ش��رکت ایران‬ ‫خودرو اس��ت‪.‬پژو ‪ 301‬نیز به عنوان‬ ‫یکی دیگر از محصوالت جدید شرکت‬ ‫پژو در ایران تولید خواهد شد که این‬ ‫خودرو حدود ‪ 2‬س��ال اس��ت در بازار‬ ‫چین عرضه می‌ش��ود‪.‬این محصول با‬ ‫مش��ارکت ش��رکت پژو و دانگ‌فنگ‬ ‫چین در این کش��ور تولی��د و عرضه‬ ‫می‌شود‪«.‬ماکس��یم پیکا» مدیرعامل‬ ‫ش��رکت پ��ژو اوای��ل هفته گذش��ته‬ ‫در بازدی��د از ش��رکت ای��ران خودرو‬ ‫در مورد زمینه‌ه��ای جدید همکاری‬ ‫این دو ش��رکت خودروساز مذاکراتی‬ ‫را با هاش��م یکه‌زارع مدیرعامل ایران‬ ‫خ��ودرو انجام داد که بر این اس��اس‬ ‫قرار است ش��رکت پژو برای تولید دو‬

‫محصول در ایران سرمایه‌گذاری کند‪.‬‬ ‫یکه زارع در مورد جلسه ‪ 10‬ساعته‬ ‫با مدیر عامل شرکت پژو اظهار داشت‪:‬‬ ‫در این جلسه در مورد تولید دو محصول‬ ‫جدید ب��ر روی دو پلت‌فرم متفاوت‪ ،‬به‬ ‫عنوان نقطه شروع کار صحبت شد‪.‬در‬ ‫ابت��دا این محصوالت به صورت ‪CBU‬‬ ‫به کش��ور وارد خواهد ش��د و هر زمان‬ ‫که در مورد تولید آن به نتیجه برسیم‪،‬‬ ‫در م��دت ‪ 11‬ماه محص��ول جدید به‬ ‫مرحله تولید و عرض��ه در بازار خواهد‬ ‫رس��ید‪.‬وی با بیان اینکه تأکید زیادی‬ ‫بر سرمایه‌گذاری ش��رکت پژو در ایران‬ ‫داش��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬همکاری فنی‪ ،‬انتقال‬ ‫دانش فنی‪ ،‬طراحی و تولید خودروهای‬ ‫مش��ترک و فعالیت مراک��ز تحقیق و‬ ‫توسعه مش��ترک از جمله مواردی بود‬ ‫که با ش��رکت پژو در مورد آن صحبت‬ ‫کردیم‪.‬ب��ه مدیر عامل پژو اعالم کردیم‬ ‫که این ش��رکت تنها ش��ریک خارجی‬ ‫ایران خودرو نخواهد بود و عالوه بر آنها‪،‬‬ ‫یک شریک تجاری غیرفرانسوی قوی‬ ‫نیز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر پ��ژو ‪ 2008‬در‬ ‫بازارهای جهانی حدود ‪ 18‬هزار دالر‬ ‫و پژو ‪ 301‬حدود ‪ 15‬هزار دالر عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪.‬قیمت پ��ژو ‪ 301‬در ایران‬ ‫باالی ‪ 60‬میلیون تومان و قیمت پژو‬ ‫‪ 2008‬نیز ب��االی ‪ 90‬میلیون تومان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬

‫تاکید مدیر عامل سایپا بر همکاری با نهادهای علمی‬

‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا حمایت از تولید داخلی را برای‬ ‫تعالی و رش��د اقتصاد کش��ور ضروری‬ ‫دانست‪.‬س��عید مدن��ی ب��ا اش��اره به‬ ‫رهنموده��ای رهبر معظ��م انقالب در‬ ‫جم��ع کارگران که «حمای��ت از تولید‬ ‫داخل��ی را از ارکان اقتص��اد مقاومتی‬ ‫برش��مردند و افزودن��د در پرت��و ای��ن‬ ‫سیاست دستگاه های دولتی باید ضمن‬ ‫حمایت از تولیدگران برای محصوالت‬ ‫آنه��ا ب��ازار به وج��ود آورن��د و واردات‬ ‫محصوالت مش��ابه خارجی را به دقت‬ ‫کنترل کنند» تاکید کرد‪ :‬از آنجایی که‬ ‫بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقالب‬ ‫اس��تفاده از محصوالت داخلی به جای‬ ‫کاالهای وارداتی به عنوان یکی از ارکان‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬امیدواریم این‬ ‫فرهنگ به عن��وان یک اصل در جامعه‬ ‫ما نهادینه شود‪.‬‬ ‫وی خــــاطرنش��ان ک��رد‪ :‬گ��روه‬ ‫خودروس��ازی سایپا نیز با تالش فراوان‬ ‫برای ایجاد تنوع در تولیدات و همچنین‬ ‫بهبود کیفیت محص��والت خود تالش‬ ‫می کند زمینه ایجاد تمایل را در میان‬

‫مش��تریان و مصرف کنندگان بیش از‬ ‫گذشته فراهم کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به ضرورت‬ ‫هم��کاری با ش��رکت‌های دانش بنیان‬ ‫و نهادهای علمی گف��ت‪ :‬در مجموعه‬ ‫گروه سایپا تمایل فراوانی برای استفاده‬ ‫از تجربیات و دانش مجامع و نهادهای‬ ‫علمی و پژوهشی برای استحکام پیوند‬ ‫میان صنعت و دانش��گاه وج��ود دارد و‬ ‫همواره تاکید بر سرمایه گذاری و ایجاد‬ ‫فضای همکاری مشترک بوده است‪.‬‬ ‫وی خودب��اوری و اعتم��اد ب��ه‬ ‫توانایی های داخلی را سرلوحه اقدامات‬ ‫و برنامه ها دانست و افزود‪ :‬این موضوع‬ ‫سبب شده تا در همکاری با شرکت های‬ ‫خارجی نیز نیروهای داخلی حضور ی‬ ‫جدی و فعال داشته باشند تا در تمامی‬ ‫مراحل همکاری از زمان انعقاد قراردادها‬ ‫تا پایان فعالیت ها بتوانیم حضور خود را‬ ‫حفظ کنیم‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬گ��روه‬ ‫خودروسازی سایپا در فروردین امسال‬ ‫توانس��ته ‪ 17‬هزارو‪555‬دستگاه خودرو‬ ‫تولید کند‪.‬محصوالت گ��روه ‪ x100‬با‬ ‫تولید ‪12‬هزارو‪ 464‬دس��تگاه رش��دی‬ ‫بیش از‪ 19‬درصد داش��ته اس��ت‪.‬عالوه‬ ‫بر ای��ن در محصول تیبا نیز با تولید ‪3‬‬ ‫هزارو‪117‬دستگاه به ‪ 224‬درصد رشد‬ ‫نسبت به مدت مشابه در سال گذشته‬ ‫رسیده است‪.‬‬

‫کاهـش قیـمت خـودرو در بـازار؟‬

‫همزم��ان ب��ا افزای��ش قاب��ل توجه‬ ‫تی��راژ تولی��د خ��ودرو در فروردین ماه‪،‬‬ ‫رفع ممنوعیت ش��ماره گ��ذاری برخی‬ ‫خودروه��ا و افزای��ش واردات خ��ودرو‪،‬‬ ‫خودروسازان از کاهش و متعادل شدن‬ ‫قیمت خودرو در بازار خبر می دهند‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود اع�لام دولت مبن��ی بر‬ ‫تخصی��ص ارز مبادل��ه ای ب��ه صنع��ت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬قیمت خودرو در ‪ 10‬روز اخیر‬

‫در ب��ازار افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫فع��االن بازار خودرو عل��ت این افزایش‬ ‫قیمت را کاهش عرض��ه خودرو به بازار‬ ‫توس��ط خودروس��ازان و توقف ثبت نام‬ ‫برای تحوی��ل فروش فوری خ��ودرو از‬ ‫سوی آنان اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫در همین حال منع ش��ماره گذاری‬ ‫برخ��ی خودروها که اس��تاندارد مصرف‬ ‫س��وخت یورو‪ 4‬نداشت نیز مزید برعلت‬

‫ش��د تا قیمت ها در ب��ازار افزایش یابد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬درخواس��ت های پی‬ ‫درپی خودروسازان برای افزایش قیمت‬ ‫خودرو و تعلل ش��ورای رقابت یا شورای‬ ‫سیاس��تگذاری قیم��ت خ��ودرو ب��رای‬ ‫تعیی��ن فرمول یا اع�لام موضع در این‬ ‫باره باعث ش��د که بازار به لحاظ روانی‬ ‫در نگران��ی و بالتکلیف��ی به س��ر برد و‬ ‫همین موضوع باعث دامن زدن به رشد‬

‫خودرو‬

‫قیمت ها ش��ود‪ ،‬ام��ا از دیروز همزمان‬ ‫با اعالم خودروس��ازان مبنی بر کاهش‬ ‫و متع��ادل ش��دن قیم��ت ه��ا اخب��ار‬ ‫پراکن��ده ای مبنی بر رف��ع موانع ورود‬ ‫خودرو ب��ه بازار در حال نمایان ش��دن‬ ‫است که این نش��انه ها احتمال کاهش‬ ‫قیمت خودرو را افزایش داده اس��ت‪ .‬با‬ ‫این حال برای قضاوت نهایی در این باره‬ ‫باید چند روزی صبر کرد‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬

‫‪5‬‬

‫تعرفه صفر واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫مع��اون وزی��ر صنــع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬برای‬ ‫نخس��تین بار با تصمیم دولت‬ ‫تعرفه خودروه��ای هیبریدی و‬ ‫برقی به صفر رس��یده و این به‬ ‫این معناس��ت که این دسته از‬ ‫خودروها با حجم موتور کمتر از‪ 2500‬سی سی مجبور به پرداخت سود بازرگانی‬ ‫نخواهندبود‪.‬‬ ‫ول��ی اهلل افخم��ی راد همچنین در خصوص فرآیند ثبت س��فارش و‬ ‫ح��ذف آن گف��ت‪ :‬ظرف ‪ 6‬ماه تا یک س��ال آینده ثبت س��فارش حذف‬ ‫خواهد ش��د و این در شرایطی است که ثبت سفارش کاال تنها در ایران‬ ‫صورت می گیرد و هیچ یک از کشورهای دنیا برای واردات ثبت سفارش‬ ‫صورت نمی دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ایران یک صادرکننده برای صادرات ‪ 10‬س��ند و برای‬ ‫واردات ‪ 19‬س��ند را موظف است‪ ،‬ارائه دهد که این موضوع رتبه ایران را‬ ‫در بهبود فضای کسب و کار با مشکل مواجه کرده است‪.‬‬

‫وام ‪ 20‬میلیونی برای فرسوده‌ها‬ ‫رئی��س س��تاد مدیری��ت‬ ‫حم��ل و نق��ل و س��وخت از‬ ‫امضای تفاهم نامه این س��تاد‬ ‫با بانک ص��ادرات برای خروج‬ ‫بیش��تر از ‪ 60‬هزار دس��تگاه‬ ‫خودرو فرسوده خبرداد‪.‬‬ ‫مجتبی شفیعی گفت‪ :‬در این تفاهم نامه بانک صادرات تسهیالت الزم‬ ‫برای خروج خودروهای فرسوده‪ ،‬تاکسی و سواری را تا سقف ‪ 200‬میلیون‬ ‫ری��ال تامین خواهد کرد‪.‬در این طرح‪ ،‬خودروهای س��واری ‪ 100‬تا ‪150‬‬ ‫میلیون ریال و خودروهای تاکس��ی ‪ 200‬میلیون ریال تسهیالت جهت‬ ‫اسقاط خودرو فرسوده و جایگزینی با خودرو جدید دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ش��فیعی خروج تاکس��ی های فرس��وده از ناوگان حم��ل و نقل را از‬ ‫اولویت‌های این تفاهم نامه دانس��ت و گفت‪ :‬در حال حاضر بیشتر از ‪60‬‬ ‫هزار تاکس��ی فرس��وده در ناوگان حمل و نقل عمومی وجود دارد که با‬ ‫توجه به توسعه حمل و نقل عمومی‪ ،‬خروج این تاکسی ها در اولویت این‬ ‫تفاهم نامه خواهد بود‪.‬‬

‫تولید‪ ۱۰۰‬هزار خودرو سواری‬ ‫تولید خودرو س��واری در‬ ‫یک ماه و نیم گذش��ته در دو‬ ‫ش��رکت ایران خودرو و سایپا‬ ‫از مرز ‪ ۱۰۰‬هزار تا گذشت‪.‬‬ ‫مع��اون بازاریابی و فروش‬ ‫گ��روه صنعتی ای��ران خودرو‬ ‫گفت ‪ :‬از ابتدای امس��ال تاکنون بیش از ‪ 70‬هزار دستگاه خودرو سواری‬ ‫در ایران خودرو تولید شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش‬ ‫از ‪ 180‬درصد رشد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن محمدعل��ی ق��ادری مع��اون بازاریاب��ی و ف��روش گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا از تولید ‪ 14‬هزار دس��تگاه خودرو یورو ‪ 2‬خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬همچنان در انتظار رفع مش��کالت مربوط به شماره گذاری این‬ ‫خودرو هستیم تا بتوانیم به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنیم‪.‬‬

‫بازار‪ ،‬تشنه خودرو‬ ‫باوجود اعالم شرکت‌های‬ ‫خودروس��از در افزایش حجم‬ ‫تولید ب��ازار خری��د و فروش‬ ‫خ��ودرو ب��ا کمب��ود عرضه و‬ ‫افزایش قیمت انواع محصوالت‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫این روزها در حالی از سوی شرکت های خودرو ساز اخباری مبنی بر‬ ‫رش��د حجم تولیدات به گوش می‌رسد که بازار همچنان با کمبود عرضه‬ ‫خودرو روبه رو اس��ت و ای��ن امر نقش بس��زایی در افزایش قیمت انواع‬ ‫خودروهای داخلی داشته است‪.‬‬ ‫محمدی یکی از فروش��ندگان خودرو در رابطه ب��ا حال و هوای این‬ ‫روزهای بازار خرید و فروش خودرو می‌گوید‪ :‬قیمت خودروهای وارداتی‬ ‫به واس��طه افزایش ‪ 10‬درصدی قیم��ت دالر و البته ‪ 15‬درصدی تعرفه‬ ‫واردات خودروهای ‪ 2001‬تا ‪ 2500‬س��ی س��ی با افزایش قیمت مواجه‬ ‫شده است ‪.‬وی در خصوص قیمت خودروهای داخلی نیز با اشاره به اینکه‬ ‫بازار در انتظار عرضه‌های جدید است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون خودروهای‬ ‫پژو ‪ ، 206‬ال ‪ 90‬و انواع پراید در س��طح بازار کم ش��ده است و این امر‬ ‫افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است‪.‬‬

‫تولید سایپا ‪ 232‬در کاشان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سایپا‬ ‫کاش��ان از تولی��د آزمایش��ی‬ ‫محصول س��ایپا ‪ 232‬از مهر‬ ‫م��اه س��ال ج��اری در ای��ن‬ ‫ش��رکت خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫خودرو دارای طراحی ظاهری‬ ‫متفاوت و زیباتر نس��بت به تیبا و از لحاظ ظرفیت و س��ایر مش��خصات‬ ‫فنی برابر با این خودرو خواهد بود‪.‬محمدرضا ش��یخ عطار اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫تغییراتی در خط تولید شرکت برای ساخت سایپا ‪ 232‬انجام شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین به تولی��د دو محصول جدید دیگر که حاصل تعامل با‬ ‫شرکت های خودروساز خارجی است‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬مرحله آزمایشی‬ ‫ای��ن خودروها انجام ش��ده و امید اس��ت تا پایان س��ال آینده به مرحله‬ ‫تولید برسد‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫انرژی ‪ -‬عمران‬

‫سال اول شماره ‪ 19‬دو شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ‪1393‬‬

‫شرکت کانادایی‪ ،‬خواستار‬ ‫فروش هواپیما به ایران‬

‫گوناگون‬

‫چالش در تولید آب‬ ‫رئیــــ��س کمیس��یون‬ ‫کش��ـــاورزی‪ ،‬آب و مناب��ع‬ ‫طبیعی با بی��ان اینکه اعتبار‬ ‫بخش آب کشور باید ‪ 9‬هزار‬ ‫میلیارد توم��ان افزایش یابد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در بخش تولید آب با‬ ‫چالش مواجه هستیم‪.‬عباس رجایی با اشاره به پایین بودن بودجه بخش‬ ‫آب کشور‪ ،‬گفت‪ 11 :‬هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش آب کشور نیاز‬ ‫اس��ت اما دو هزار میلیارد تومان تخصیص می‌دهیم و انتظار داریم بازده‬ ‫آبیاری افزایش یابد و آبیاری نوین انجام و سدها احداث شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همه مس��ئوالن اعم از مجلس و دولت و نیز مردم‬ ‫می‌دانند که کش��ور ما کشور نیمه‌خشکی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه متوسط‬ ‫بارندگی کشور کمتر از ‪ 250‬میلی‌متر و یک سوم متوسط جهانی است‪،‬‬ ‫واقعیتی اس��ت که وجود دارد و با این علم باید مدیریت منابع کش��ور را‬ ‫انجام دهیم و همه برنامه‌ها باید حول این موضوع باشد‪.‬‬

‫بار گرانی بر دوش ‪ 2/5‬میلیون مستاجر‬ ‫مع��اون وزیــــ��ر راه و‬ ‫شهرسازی با پیش بینی بازار‬ ‫اجاره بها پ��س از اجرای فاز‬ ‫دوم هدفمن��دی یارانه‌ها در‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬گفت‪ :‬متوسط‬ ‫ماهانه صدور پروانه در تهران‬ ‫طی س��ه سال گذشته بالغ بر ‪ 20‬هزار واحد بوده است در حالی که نیاز‬ ‫تهران حدود ‪ 10‬هزار واحد تخمین زده می شود‪.‬‬ ‫حام��د مظاهریان در خصوص وضعیت ب��ازار اجاره بها و تاثیر اجرای‬ ‫ف��از دوم هدفمندی یاران��ه ها براین بازار‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حال حاضر حدود‬ ‫‪ 5‬میلیون و ‪ 300‬هزار مس��تاجر در کش��ور داریم که از این تعداد‪2.5 ،‬‬ ‫میلیون مستاجر کم درآمد تلقی می شوند که بیشتر فشار گرانی بر روی‬ ‫این گروه از مستاجران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در خصوص احتمال گرانی مس��کن باید این موضوع را در‬ ‫نظر داش��ت که عواملی که مس��کن را تحت تاثیر قرار می دهند‪ ،‬چند‬ ‫بردار غیر هم جهت هستند و امسال مسکن برابر با تورم‪ ،‬افزایش خواهد‬ ‫داشت نه بیشتر‪.‬‬

‫به گزارش پایگاه اینترنت��ی مونترال گازت‪،‬‬ ‫ش��رکت کانادای��ی بومباردیر با ه��دف افزایش‬ ‫حضور خود در بازارهای نوظهور جهان‪ ،‬به دنبال‬ ‫فرصت هایی برای فروش قطار و هواپیما به ایران‬ ‫است‪.‬پیربودوین‪،‬مدیرعاملشرکتبومباردیرپس‬

‫از نشست ساالنه شرکت ‪ ،‬در کنفرانسی خبری‬ ‫گفت‪«:‬درحالحاضرنقشمافهمیدناینمسئله‬ ‫است که زمانی که تحریم ها علیه ایران برداشته‬ ‫شد‪ ،‬ما چگونه باید از بازاری که حس می کنیم‬ ‫برای همه محصوالتمان مهم خواهد بود‪ ،‬استفاده‬

‫گزارش « اقتصادبرتر» از چالشها و راهكارهای بحران آب‬

‫آب؛ طعم بحران گرفت‬ ‫ایران به طور بالقوه با کمبود‬ ‫آب روبه رو است‪ ،‬آنقدر جدی که‬ ‫مقامات در حال تهیه برنامه های‬ ‫احتمالی ب��رای جیره بندی آب‬ ‫در تهران‪ ،‬شهری با ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫جمعی��ت و دیگ��ر ش��هرهای‬ ‫ب��زرگ این کش��ور هس��تند‪.‬‬ ‫حجت االس�لام والمس��لمین‬ ‫حسن روحانی رئیس جمهوری‬ ‫از آب ب��ه عن��وان یک مس��ئله‬ ‫امنی��ت ملی ی��اد ک��رده و در‬ ‫سخنرانی های خود در مناطقی‬ ‫که از کمبود آب‪ ،‬س��خت ترین‬ ‫صدم��ات را خ��ورده ان��د‪ ،‬قول‬ ‫داده اس��ت آب را به این مناطق‬ ‫برگرداند‪.‬‬ ‫کارشناسان میگویند؛ تغییر‬ ‫آب و هوا‪ ،‬ش��یوه ه��ای آبیاری‬ ‫نادرس��ت و موث��ر در اتالف آب‬ ‫و کاهش مناب��ع آب زیرزمینی‬ ‫از مهمتری��ن عوامل گس��ترش‬ ‫کم آبی در کشور هستند‪ .‬درباره‬

‫دریاچه ارومیه‪ ،‬آنها س��دهایی‬ ‫ک��ه جری��ان آب ورودی به این‬ ‫دریاچه را مح��دود می کنند را‬ ‫نیز ب��ه عوامل یادش��ده اضافه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حمی��د چیت چی��ان وزیر‬ ‫نیرو که اخیرا به منظور گزارش‬ ‫درب��اره وضعی��ت آب و برق در‬ ‫جلس��ه علنی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی حاضر شده‪ ،‬مسئله آب‬ ‫را ی��ک چالش اصل��ی در هزاره‬

‫سوم برای تمام کشورها خواند و‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس گزارش هایی که‬ ‫سازمان ملل ارائه کرده‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۶‬بیش از ‪ ۱.۲‬میلیارد نفر‬ ‫از آب بهداش��تی محروم بودند‬ ‫که این رقم در س��ال ‪ ۲۰۲۵‬به‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د جمعیت بیش از ‪۹‬‬ ‫میلیاردی جهان می رس��د که‬ ‫نشان می دهد وضعیت آب روز‬ ‫به روز حادتر می شود و ما باید‬ ‫با دقت و مراقبت بیشتری عمل‬

‫هس��تیم‪ .‬پيش بيني مي شود‬ ‫ای��ران در س��ال ‪ 2050‬جزو ‪10‬‬ ‫كشور پرجمعيت جهان به شمار‬ ‫آید‪ .‬مش��کل آب ایران از دریاچه‬ ‫ارومی��ه‪ ،‬دریاچه نمکی که هرگز‬ ‫براینوشیدنیاکشاورزیمناسب‬ ‫نبود‪ ،‬فراتر است‪ .‬دیگر دریاچه ها و‬ ‫رودخانه های اصلی کشور نیز در‬ ‫حالخشکشدنهستند‪،‬مسئله‬ ‫ای که می تواند به بحث و جدل‬ ‫ها در م��ورد حق آب ‪ ،‬اعتراضات‬

‫کنیم تا مدیری��ت صحیحی بر‬ ‫منابع آب داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ 120‬میلیارد متر مکعب‬ ‫کاهش آب‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه متوسط‬ ‫بارش ها در کشور از‪ ۲۵۰‬میلیمتر‬ ‫به‪ ۲۴۲‬میلیمتر کاهش پیدا کرده‬ ‫است و با موضوع جدی بحران آب‬ ‫روب��ه رو هس��تیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��ا‬ ‫خشکس��الی ها و تغییرات اقلیم‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیارد متر مکعب آب در‬ ‫کش��ور برآورد می شد که در این‬ ‫چند س��اله به ‪ ۱۲۰‬میلیارد متر‬ ‫مکعب کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫مصرف آب در کش��ور ‪ ۹۶‬هزار‬ ‫میلیارد متر مکعب اس��ت که با‬ ‫توجه به اینکه ‪ ۱۲۰‬میلیارد متر‬ ‫مکع��ب آب تجدید ش��ونده در‬ ‫کش��ور داریم‪ ،‬یعنی ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از مناب��ع آب تجدید ش��ونده را‬ ‫استفاده می کنیم که بر اساس‬ ‫تعریف ها اگر بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫باشد آن کشور در مرحله بحران‬ ‫قرار دارد‪ .‬لذا ما در مرحله بحران‬ ‫آب هستیم‪.‬‬ ‫جمعيت ايران در سال ‪1300‬‬ ‫كمتر از ‪ 10‬ميليون نفر بوده كه‬ ‫ام��روزه به بي��ش از ‪ 77‬ميليون‬ ‫نف��ر افزاي��ش يافت��ه(‪ )1385‬و‬ ‫هفدهمين كشور پرجمعيت دنيا‬

‫و چالش های جدی منجر شود‪.‬‬ ‫خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت‬ ‫آب منطقه ای تهران با بیان آنکه‬ ‫میزان ورودی آب سدهای تهران‬ ‫در بحرانی ترین شرایط ‪ 46‬سال‬ ‫گذش��ته ق��رار دارد‪ ،‬م��ی گوید‪:‬‬ ‫وضعیت تهران امسال در مقایسه‬ ‫با سال ‪ 80‬نیز که سال کم بارانی‬ ‫بود‪ ،‬بدتر است به طوری که رکورد‬ ‫کم آب��ی در این کالنش��هر زده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رودهای اصلی‬ ‫خشک می شوند‬ ‫روده��ای اصل��ی نزدی��ک‬ ‫اصفهان واق��ع در مرکز ایران و‬ ‫اه��واز در نزدیکی خلیج فارس‬ ‫روبه خش��ک ش��دن هس��تند‬ ‫همانگونه که دریاچه هامون در‬ ‫مرز ایران و افغانس��تان خشک‬ ‫ش��د‪ .‬گرد و غباری که از بستر‬ ‫رودهای خشک برمی خیزد به‬ ‫مش��کل آلودگی هوا در س��طح‬ ‫ای��ران‪ ،‬که بنابه اعالم س��ازمان‬ ‫ملل‪ ،‬چهار شهر آن در فهرست‬ ‫‪ ۱۰‬شهر آلوده جهان قرار دارند‪،‬‬ ‫می افزاید‪.‬‬ ‫هی��چ نقط��ه ای از ایران به‬ ‫اندازه دریاچ��ه ارومیه که با ‪۹۰‬‬ ‫مای��ل طول و تقریب��ا ‪ ۳۵‬مایل‬ ‫عرض روزی بزرگ ترین دریاچه‬ ‫نمک جهان بود‪ ،‬بحران‪ ،‬خود را‬

‫نشان نداده اس��ت‪ .‬کارشناسان‬ ‫محیط زیست هشدار می دهند‬ ‫که نمک های خش��ک ش��ده‪،‬‬ ‫اراضی با ارزش کشاورزی اطراف‬ ‫دریاچه و زندگی س��ه میلیون‬ ‫س��اکنین منطق��ه را تهدی��د‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صدای پای بحران آب خیلی‬ ‫واض��ح به گوش می رس��د‪ ،‬اما‬ ‫برای شنیدن آن باید پنبه ها را‬ ‫از گوش ها درآورد‪.‬‬ ‫م��واردی ک��ه م��ی تواند‬ ‫درحل بحران آب كارگشا باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تدوین آیین نامه اجرایی‬ ‫چگونگی مصرف آب‬ ‫‪ -2‬حفاظ��ت و بازیاف��ت‬ ‫برنامه های بخش مصرف‬ ‫‪ -3‬آگاه س��ازی عموم��ی و‬ ‫مش��اركت مردم دربرنامه ریزی‬ ‫و مدیریت آب‬ ‫‪ -4‬توج��ه به عرضه و تقاضا‬ ‫در كل چرخه آب‬ ‫‪ -5‬توجه دقیق به مدیریت‬ ‫جامع آب‬ ‫‪ -6‬ب��رآورد ارزش اقتصادی‬ ‫آب درهریك از حوزه ها‬ ‫‪ -7‬توج��ه ب��ه برنامه های‬ ‫اجرایی مدیریت خشكسالی‬ ‫‪ -8‬اس��تفاده از روش های‬ ‫نوین (آبیاری قطره ای)‬ ‫‪ -9‬ارتق��اء س��طح فرهنگ‬ ‫جامعه دراستفاده ازآب‬ ‫‪ -10‬ب��ه كارگی��ری تجربه‬ ‫كش��ورهای موف��ق در زمین��ه‬ ‫كشاورزی‬ ‫‪-11‬اصالح شبكه آبرسانی‬ ‫‪ -12‬بررسی شكستگی های‬ ‫شبكه ها برای جلوگیری از اتالف‬ ‫آب‬ ‫‪ -13‬اج��رای ط��رح هایی‬ ‫نظی��ر حفر چاه ‪،‬انتق��ال آب از‬ ‫مناط��ق دیگ��ر و آبرس��انی به‬ ‫وسیله تانكر‬ ‫‪ -14‬كنترل ذخیره پش��ت‬ ‫سدها‬ ‫‪ -15‬پمپ��اژ ه��ا و حف��ر‬ ‫چاه ه��ای موقت ‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫تانكرهای آبرسانی‬ ‫‪ -16‬تغیی��ر الگوی كش��ت‬ ‫توسط كشاورزان‬ ‫‪ -17‬مب��ارزه با عل��ف های‬ ‫هرز ‪ ،‬آبیاری درس��اعات مناسب‬ ‫روز (عصرها)‬ ‫‪-18‬بهكارگیریاندیشهعلمی‬

‫بنزین های عرضه شده پاک هستند یا آالینده‬ ‫س��ه نهاد اصلی مرتبط با بنزی��ن درباره نحوه‬ ‫کنترل آالینده های بنزین با یکدیگر اختالف دارند‬ ‫و م��ردم نمی دانند باالخره بنزین های تولیدی یا‬ ‫وارداتی در کش��ور پاک هس��تند و استانداردهای‬ ‫روز را تامی��ن می کنند یا آالینده هس��تند ‪ .‬طی‬ ‫چند روز گذشته سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫طی اطالعی��ه ای اعالم کرد که در ترکیب بنزین‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬که مورد نظر سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت ب��وده‪ ،‬میزان بنزن ی��ک درصد و‬ ‫میزان ترکیبات آروماتیک ‪ ۳۵‬درصد است‪ .‬در حالی‬ ‫که در بنزین پتروشیمی‪ ،‬بنزن و آروماتیک ها بخش‬ ‫اصلی ترکیب بنزین را تشکیل می دهند و میزان آن‬ ‫بسیار فراتر از استانداردهای مورد نظر است‪ .‬بر اساس‬ ‫نمونه های مستقیم برداشت شده از واحدهای توزیع‬

‫بنزین ش��هر تهران و آنالیزهای انجام شده در کشور‬ ‫آلمان میزان آروماتیک ها در بنزین پتروشیمی‪۴۸.۶‬‬ ‫درصدگزارششدهاست‪.‬بهاستنادنمونهبرداریانجام‬ ‫ش��ده در مرکز آزمایشگاهی سازمان محیط زیست‬ ‫نتایجبهدستآمدهحاکیازباالبودنمیزانآروماتیک‬ ‫ه��ا به مقدار ‪ ۷۲.۶۳‬و میزان بنزن ‪ ۶.۹۸‬در صد بوده‬ ‫است‪ .‬مراکز دانشگاهی مستقلی نیز این آمار را تأیید‬ ‫کرده اند‪ .‬شرکت کنترل کیفیت هوا در این زمینه‬ ‫مطرح می کند که این گزارش از سوی آن ها ارائه‬ ‫شده است و آن ها این اطالعات را بعد از آزمایش‬ ‫در یک آزمایش��گاه در آلمان به دس��ت آوردند و‬ ‫در خصوص اطالعیه محیط زیس��ت به دلیل این‬ ‫که معلوم نیس��ت منبع این اطالعات کجاس��ت‪،‬‬ ‫اظهارنظر نمی کنند‪.‬‬

‫کنیم»یکمقامارشدهواپیماییایراناخیراگفته‬ ‫است در صورت لغو تحریم ها‪ ،‬کشورش با هدف‬ ‫ارتقای سطح ناوگان حمل و نقل هوایی خود به‬ ‫دنبالخرید‪ 400‬دستگاههواپیمایمسافربریدر‬ ‫طی‪ 10‬سال آینده خواهد بود‪.‬‬

‫دیدگاه‬

‫در بحران آب‬ ‫منطقهای عمل کنیم‬ ‫عباس رجائی‬

‫ام��روز مس��ئله آب‬ ‫بحران‌های جدی ای به‬ ‫وجود آورده و استان ها‬ ‫را به ج��ان هم انداخته‬ ‫اس��ت‪.‬اینکه متوس��ط‬ ‫بارندگی کشور کمتر از‬ ‫‪ 250‬میل��ی لیتر و یک‬ ‫سوم متوس��ط جهانی است واقعیتی است که‬ ‫وج��ود دارد و با این عل��م باید مدیریت منابع‬ ‫کشور را انجام دهیم و همه برنامه ها باید حول‬ ‫این محور باشد‪.‬‬ ‫‌اینکه از خشکسالی ها مرتب گالیه کنیم‬ ‫حرف درستی نیس��ت و باید با همین شرایط‬ ‫کش��ور را جل��و ببریم و تولید و کش��اورزی را‬ ‫تقویت و آب مورد نی��از آنها را تأمین کنیم و‬ ‫یک کشور مرفه را رقم بزنیم‪.‬‬ ‫طبق آمارهای وزارت نی��رو ‪ 420‬میلیارد‬ ‫متر مکعب نزوالت بلند مدت کش��ور است که‬ ‫‪ 30‬تا ‪ 40‬میلیارد متر مکعب آن کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در کش��ور ما برای مص��رف ‪ 100‬تا ‪110‬‬ ‫میلی��ارد متر مکعب از منابع آبی برنامه ریزی‬ ‫کردی��م اما ‪ 2‬تا ‪ 3‬برابر آن را داریم از دس��ت‬ ‫می دهیم و از دسترس خارج می شود‪.‬‬ ‫اینک��ه نمی توانیم برای بیش از دو س��وم‬ ‫آبی ک��ه خداوند ب��رای ما مقدر کرده اس��ت‬ ‫برنامه ریزی کنیم جای س��ؤال دارد و اینکه‬ ‫بگویی��م همه این آب تبخیر می ش��ود جای‬ ‫سؤال اس��ت‪.‬چطور می شود در برخی مناطق‬ ‫کم بارش آبادانی داریم اما با ‪ 2‬برابر این میزان‬ ‫بارش تبخی��ر داریم ؟! این مطل��ب با عقل و‬ ‫منطق جور نیست و کارشناسان باید درباره این‬ ‫موضوع بحث و مطالعه کنند و نتایج عملیاتی را‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون کشاورزی‬ ‫و آب و منابع طبیعی مجلس‬

‫توسعه صادرات‬ ‫کليد تحقق اقتصادمقاومتي‬ ‫اميررضا سوري‬

‫ص��ادرات غير نفتي‬ ‫ب��ه خص��وص كاالهاي‬ ‫صنعت��ي ضم��ن ايجاد‬ ‫ارزش اف��زوده ب��اال‪،‬‬ ‫وضعي��ت اش��تغال در‬ ‫جامع��ه جوان اي��ران را‬ ‫بهبود ‌بخشيده و سبب‬ ‫كس��ب درآمدهاي ارزي براي تامين نيازهاي‬ ‫وارداتي در كش��ور مي‌شود و همچنين ضريب‬ ‫تاثيرپذي��ري كش��ور از تح��والت سياس��ي و‬ ‫اقتصادي جهاني كه به واسطه تكيه بر اقتصاد‬ ‫نفت��ي به وجود مي‌آي��د را كاهش مي‌دهد‪ .‬به‬ ‫وي��ژه اينكه در تحوالت نوي��ن اقتصاد جهاني‬ ‫كه به س��مت حذف كلي��ه موانع غيرتعرفه‌اي‬ ‫و كاهش تعرفه‌ه��ا حركت مي‌كند‪ ،‬به منظور‬ ‫افزاي��ش س��هم كش��ور در اقتص��اد جهاني و‬ ‫دس��تيابي به رشد و توس��عه اقتصادي پايدار‪،‬‬ ‫جهش صادراتي امري الزامي بوده و عزم جدي‬ ‫را مي‌طلبد‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان كالس��يك و نئوكالس��يك‬ ‫اهمي��ت ويژه‌اي براي تجارت خارجي در روند‬ ‫توسعه اقتصادي قائل هستند و از آن به مثابه‬ ‫موتور رش��د اقتص��ادي نام مي برن��د‪ .‬تجارت‬ ‫خارجي مي‌تواند نياز به صنعتي شدن‪ ،‬دانش‬ ‫و تجربه الزم براي توس��عه اقتصادي را فراهم‬ ‫آورد و حربه‌هاي دسترسي به آن را در اختيار‬ ‫اين كش��ورها قرار دهد‪ .‬ضم��ن اينکه تجارت‬ ‫زيربناي اصلي تقسيم كار اجتماعي است‪.‬‬ ‫مطالع��ات اخي��ر ثاب��ت كرده که رش��د‬ ‫بهره‌روي عوامل توليد‪ ،‬در مقايس��ه با افزايش‬ ‫انباشت سرمايه‪ ،‬اثر بيشتري بر توليد دارد كه‬ ‫يكي از منابع افزايش به ‌ره‌وري تجارت اس��ت‪.‬‬ ‫تجارت باعث مي‌ش��ود تا بنگاه‌هاي داخلي در‬ ‫س��طح گس��ترده‌اي به عوامل توليد با هزينه‬ ‫كمتر دست يابند‪.‬‬ ‫بخش ص��ادرات از طري��ق منافع جانبي‬ ‫حاصل��ه قادر خواهد بود تا ب��ر بهر ‌هو‌ري همه‬ ‫عوام��ل توليد اث��ر مثبت بگ��ذارد و موجبات‬ ‫افزايش توليد و رش��د اقتص��اد را فراهم آورد‪.‬‬ ‫در اي��ن حال بخش‌ه��اي غيرصادراتي نيز به‬ ‫طور غيرمس��تقيم در ‪ 2‬بخش الف) اس��تفاده‬ ‫از خدم��ات مديريتي‪ ،‬اس��تراتژي بازاريابي و‬ ‫بهب��ود تكنولوژي و ب) توس��عه حمل و نقل‬ ‫و ارتباطات و خدمات جانبي به واس��طه رشد‬ ‫بخ��ش صادرات��ي از منافع ناش��ي از افزايش‬ ‫صادرات بهر ‌ه مي‌برن��د‪ .‬غالبا بهره‌وري عوامل‬ ‫صادرات��ي ب��ه دليل اس��تفاده از ني��روي كار‬ ‫ي برت��ر و تقويت تحرك‬ ‫متخص��ص تر‪ ،‬فناور ‌‬ ‫عوامل توليد از به��ره‌وري بخش غيرصادراتي‬ ‫باالتر است‪.‬‬ ‫عضو هيات علمي موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش هاي بازرگاني‬


‫سال اول شماره ‪ 19‬دو شنبه‬

‫ی��ک روزنام��ه فرانس��وی در گزارش��ی‬ ‫محدودیت‌های نظام گردش مالی را اصلی‌ترین‬ ‫مان��ع بر س��ر راه معامالت و تب��ادالت تجاری‬ ‫ش��رکت‌های فرانس��ه و ایران دانس��ت‪.‬روزنامه‬ ‫فرانسوی «فیگارو» در گزارشی به قلم «جورج‬

‫فیگارو‪:‬‬

‫انگلیسی‌ها در حال‬ ‫پیشروی به بازار ایران‬

‫مالبرونو» نوشت‪ :‬محدودیت نظام گردش مالی‬ ‫همچن��ان اصلی‌ترین مانع بر س��ر راه مراودات‬ ‫تجاری فرانسه با ایران اس��ت‪.‬فیگارو ادامه داد‪:‬‬ ‫گرچه س��فر مس��ئوالن ‪ 110‬شرکت فرانسوی‬ ‫ب��ه تهران امیدهای��ی را به وج��ود آورده‪ ،‬اما به‬

‫‪ 22‬اردیبهشت‪1393‬‬

‫بین الملل‬

‫نظر می‌رس��د که آنها هم‌اکنون ناکام شده‌اند‪.‬‬ ‫شرکت‌های فرانسوی می‌گویند که انگلیسی‌ها‬ ‫در حال پیشروی برای ورود به بازار ایران هستند‬ ‫و «ج��ک اس��تروا» وزیر امور خارجه پیش��ین‬ ‫انگلیس‪ ،‬به نفع ایران در لندن البی می‌کند‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬

‫‪7‬‬

‫‪ ۳‬چیز نمی‌گذارد بخوابم‪ :‬ایران‪ ،‬ایران و ایران‬

‫رئی��س کمیت��ه نیروهای‬ ‫مسلح مجلس نمایندگان آمریکا‬ ‫گف��ت‪ :‬اوای��ل کار‪ ،‬مالقاتی با‬ ‫ژن��رال ماتیس رئیس (س��ابق)‬ ‫فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا‬ ‫داشتم که به من گفت سه چیز‬ ‫نمی گذارد شب ها بخوابد‪ :‬ایران‪ ،‬ایران‪ ،‬و ایران‪.‬مک کئون در خصوص این که‬ ‫مذاکره برای تهیه پیش نویس یک توافق جامع هسته ای با ایران از نظر او و‬ ‫همکارانش چه اهمیتی دارد به صدای آمریکا گفت‪ :‬اوایل کار‪ ،‬مالقاتی با ژنرال‬ ‫ماتیس رئیس فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا داشتم که به من گفت سه‬ ‫چیز نمی گذارد شب ها بخوابد‪ :‬ایران‪ ،‬ایران و ایران‪ .‬بعدها‪ ،‬پس از بازنشستگی‬ ‫هم این نگرانی را تکرار کرد‪.‬‬

‫تحریمدانشمندآمریکاییبهخاطرایران‬

‫چشم انداز پیچیده اقتصاد کرملین و غرب‬ ‫میر بهزاد فیض بخش‬

‫در پي رخدادهاي اخير و عملكرد‬ ‫غير مترقبه روس��يه در ش��به جزيره‬ ‫"كريم��ه" و ني��ز تهدي��دات آمریکا و‬ ‫اروپا ب��رای تحریم روس��یه ‪ ،‬موضوع‬ ‫مناس��بات اقتصادي و سياسي روسيه‬ ‫و غرب دچار تزلزل ش��د‪ .‬اکنون همه‬ ‫در انتظار دریافت پاس��خ این س��وال‬ ‫هس��تند که آی��ا واکنش روس��يه به‬

‫تهدیدات اقتص��ادی آمری��کا و اروپا‬ ‫همانگون��ه كه در س��خنراني ها ايراد‬ ‫می ش��ود ‪ ،‬شديد و سريع خواهد بود‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫براي پاس��خگویی به اين پرسش‬ ‫باي��د عميق تر به مس��ئله نگاه كنيم‬ ‫و ريش��ه اصل��ي اي��ن رواب��ط را در‬ ‫مناس��بات تنگاتن��گ اقتص��ادي دو‬ ‫طرف جس��ت وجو کنیم‪ .‬از آنجا كه‬ ‫كش��ورهاي اروپايي با روس��يه داراي‬ ‫روابط اقتصادي و مبادالت تجاري آن‬ ‫هم در حوزه بسيار استراتژيك انرژي‬ ‫هس��تند‪ ،‬مي توان به روشني دريافت‬ ‫كه تحريم روس��يه در حوزه اقتصادي‬ ‫ب��راي قطع ي��ا كاه��ش مناس��بات‬ ‫اقتصادي و تجاري به معناي از دست‬

‫رفتن منبع اصل��ي تامين انرژي اروپا‬ ‫محسوب مي شود‪.‬‬ ‫بر مبن��اي آمار مس��تند (‪Euro‬‬ ‫‪ )State‬اتحادي��ه اروپ��ا بزرگتري��ن‬ ‫ش��ريك تجاري روسيه است و حجم‬ ‫مبادالت اقتص��ادي دو طرف بيش از‬ ‫‪ 267‬ميلي��ارد يورو در س��ال ‪2012‬‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ب��ا نگاهي گ��ذرا به آمار‬ ‫و ارق��ام در م��ي يابي��م بخ��ش قابل‬ ‫توجهی از صادرات روسيه به اتحاديه‬ ‫اروپا را س��وخت هاي فس��يلي شامل‬ ‫نف��ت خ��ام و گاز(ان��رژي) تش��كيل‬ ‫م��ي دهند‪ .‬بر مبناي گ��زارش های‬ ‫س��ازمان مديري��ت اطالع��ات انرژي‬ ‫اروپا(‪ )EIA‬كش��ورهاي اروپايي ‪84‬‬ ‫در صد صادرات نفت و ‪ 76‬درصد گاز‬

‫طبيع��ي مورد نیاز خود را از روس��يه‬ ‫تامی��ن می کنند و در عوض روس��يه‬ ‫واردكنن��ده ماش��ين آالت‪ ،‬تجهيزات‬ ‫حم��ل و نقلي‪ ،‬مواد ش��يميايي‪ ،‬دارو‬ ‫و محصوالت كش��اورزي از كشورهاي‬ ‫اروپايي است‪.‬‬ ‫با نگاهي گذرا به آمار ذکر ش��ده به‬ ‫روشني قابل درك است كه هر دو طرف‬ ‫مناسبات اقتصادي استراتژیکی با یکدیگر‬ ‫دارند و از آنجا كه اتحاديه اروپا‪ ،‬روسيه را به‬ ‫طور لفظي به تحريم هاي سريع‪ ،‬شديد و‬ ‫همه جانبه تهديد كرده است‪ ،‬بعيد به نظر‬ ‫مي رسد اين تهديدات در عمل با دامنه‬ ‫ای گسترده و با شدت اجرا شوند ‪ .‬چرا كه‬ ‫نخستینقربانیتحريمروسيهدرحقیقت‬ ‫اروپایی ها هستند که انرژی استراتژیک‬

‫مورد نیاز خود را با تحریم روسیه از دست‬ ‫خواهند داد ‪.‬‬ ‫از آنج��ا كه پارامتره��اي اقتصادي‬ ‫يكي از عوامل مه��م و تاثير گذار روي‬ ‫مناقش��ات اروپا و روسيه بر سر مسائل‬ ‫اخي��ر از جمل��ه اوكراين هس��تند‪ ،‬به‬ ‫طور قط��ع و يقين نمي ت��وان ادعايي‬ ‫در راس��تاي پيش بيني آين��ده روابط‬ ‫دو طرف داش��ت‪ .‬اما از آنجا كه همواره‬ ‫عوام��ل اقتصادي نقش��ي پ��ر رنگ در‬ ‫تصمي��م گي��ري هاي دو ط��رف براي‬ ‫برنام��ه ريزي و کارکرد هاي سياس��ي‬ ‫دارد ‪ ،‬م��يتــ��وان پی��ش بین��ی کرد‬ ‫تحريم هاي احتمالي آتي در قبال روسيه‬ ‫از س��وی اتحادیه اروپا به آس��اني قابل‬ ‫برنامه ريزي و اجرا نخواهد بود‪.‬‬

‫راز«سوپر میلیاردر» شدن چیست؟‬ ‫س��وپر میلیاردر‌ها یا ب��ه قولی آن‬ ‫دسته از مدیران موفق در کسب و کار‬ ‫را که توانس��ته‌اند به این رتبه دس��ت‬ ‫یابند‪ ،‬ب��ه اصطالح «س��یندرالهای»‬ ‫عرص��ه کس��ب‌و‌کار می‌نامن��د‪ .‬ای��ن‬ ‫دس��ته‪‌،‬ویژگی بارز و مشخصی دارند‬ ‫ک��ه توانس��ته اند میلیاردر ش��ده و به‬ ‫ای��ن رتبه دس��ت یابند ‪ .‬هم��ه آن‌ها‬ ‫ب��ر پای��ه توانایی‌ه��ای خ��ود بزرگ‬ ‫شده‌اند!‬ ‫‪ ‬مرک��ز مطالعات سیاس��تگذاری‬ ‫لن��دن‪ ،‬اق��دام ب��ه شناس��ایی ‪۱۰۰۰‬‬ ‫س��وپرمیلیــــاردر در ‪ ۵۳‬کــــشور‬ ‫جه��ان آن ه��م ب��ر پای��ه فهرس��ت‬ ‫منتش��ره در ‌نش��ریه فورب��س ‌از‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۹۶‬ت��ا ‪ ۲۰۱۰‬کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن مطالعه مدیران��ی که موفق‬ ‫ب��ه کس��ب دارای��ی ب��ه ارزش ی��ک‬ ‫میلیارد دالر ش��ده‌اند‪ ،‬سوپر میلیاردر‬ ‫شناس��ایی ش��ده‌اند‪ .‬نکته جالب آنکه‬

‫در این فهرس��ت‪ ،‬نام اشخاصی که بر‬ ‫حسب اتفاق یا‌ به ارث بردن دارایی‌ها‬ ‫میلیاردر ش��ده‌اند‪ ،‬وجود ندارد و همه‬

‫افراد نامبرده‌ در این گزارش‪ ،‬کس��انی‬ ‫هس��تند که ب��ا تکی��ه ب��ر توانایی و‬ ‫خالقیت خود س��وپر‌میلیاردر شده‌اند‪.‬‬

‫مایرانوارداتموادغذاییرامختلکردهاست‬ ‫رویترز‪:‬تحری ‌‬

‫رکود در بازار فوالد اروپا‬ ‫ب��ازار ص��ادرات میلگ��رد ترکیه در س��کوت بود‪.‬‬ ‫متوس��ط قیمت میلگرد صادراتی این کشور با ‪ 2‬دالر‬ ‫کاهش ‪ 568‬دالر هر تن فوب ثبت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «فوالد نیوز»‪ ،‬بازار صادرات میلگرد اروپا‬ ‫هفته گذشته راکد بود‪ .‬با این که بازار‪ ،‬فعالیت نداشت‬ ‫برخ��ی کارخانه ها از افزای��ش قیمت به‪ 450‬یورو در‬ ‫هر تن فوب خبر دادند ولی معامله ای نش��د‪ .‬متوسط‬ ‫قیمت میلگ��رد در بازار داخلی جن��وب اروپا ‪ 2‬یورو‬ ‫پایین آمده و به ‪ 454‬یورو در هر تن بود‪.‬‬

‫متوس��ط قیمت ب��ازار داخل��ی میلگ��رد آمریکا‬ ‫‪ 630‬ت��ا ‪ 640‬دالر ه��ر ت��ن در مح��ل تحوی��ل‬ ‫کارخانه بود‪.‬‬ ‫قیمت میلگرد در ش��مال چین ه��م باال رفت‪ .‬در‬ ‫بازار نقدی پک��ن آخرین قیمت ‪ 528‬تا ‪ 531‬دالرهر‬ ‫تن با ‪ 17‬درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت ش��د که‬ ‫نس��بت به قیمت های قبل تا ‪ 3‬دالر باال رفت‪ .‬قیمت‬ ‫میلگرد صادراتی چین نی��ز‪ 490‬تا ‪ 580‬دالر در هر‬ ‫تن سی اف آر سنگاپور ثبت شد‪.‬‬

‫رویت��رز در گزارش��ی اع�لام کرد تداوم مش��کالت‬ ‫پرداخت‌های مالی ایران که ناشی از سختگیری‌ها و تداوم‬ ‫تحریم‌های بانکی غربی است منجر به این شده که صدها‬ ‫هزار تن غالت و ش��کر وارداتی در مس��یرهای ترانزیتی‬ ‫خود به ایران متوقف شوند‪ .‬خبرگزاری رویترز در مطلبی‬ ‫به بررس��ی اثرات تداوم تحریم‌های بانکی علیه ایران در‬ ‫حوزه‌های خرید مواد غذایی پرداخته است‪ ،‬در این گزارش‬ ‫آمده است‪ :‬همچنان که تداوم تحریم‌های بانکی غربی‌ها‬ ‫علی��ه ایران تجارت را پیچیده ک��رده و تأمین‌کنندگان‬

‫رئیس س�ابق آژانس امنی�ت ملی آمریکا‪:‬‬ ‫اسنودن آلت دست روسیه است‬ ‫شورشیانلیبی‪:‬بانخستوزیرجدیدمعاملهنمی‬ ‫کنیم‬ ‫اس�کاتلند ب�دون انگلی�س ب�ه عضو مهم‬ ‫اتحادیه اروپا تبدیل می شود‬

‫را با محدودیت مواجه کرده اس��ت‪ ،‬مشکالت پرداخت‬ ‫(مال��ی) واردات محموله‌های بزرگ مواد غذایی به ایران‬ ‫را مختل کرده است به شکلی که صده‌ا هزار تن غالت و‬ ‫شکر در مسیرهای ترانزیتی خود متوقف شده اند‪ .‬ایران‬ ‫هرچن��د حتی در چارچوب تحریم‌های اعمالی از خرید‬ ‫مواد غذایی و کاالهای “بشردوس��تانه” منع نشده است‪،‬‬ ‫اما معیارهای اتخاذ ش��ده از سوی اتحادیه اروپا و ایاالت‬ ‫متحده تجارت را در دو سال گذشته بیش از پیش مشکل‬ ‫کرده است‪.‬‬

‫صاعقه‪ ،‬ساعت بلندتر از کعبه را از کار انداخت‬ ‫برخ��ورد صاعق��ه‪ ،‬س��اعت‬ ‫ب��زرگ و جنجالی برج "البیت"‬ ‫ُمشرف بر کعبه معظمه را از کار‬ ‫انداخت‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫العالم‪ ،‬همزمان با بارش ش��دید‬ ‫باران و جاری شدن سیالب در‬ ‫این شهر مقدس‪ ،‬برخورد صاعقه موجب از کار افتادن ساعت مشهور مکه شد‪.‬‬ ‫به نوشته س��ایت روزنامه الحیاه‪ ،‬گروهی از فعاالن سعودی در تویتیر تصویر‬ ‫لحظه فرود صاعقه بر س��اعت را منتش��ر کرده ان��د و برخی دیگر هم تاکید‬ ‫کرده اند که برخورد صاعقه س��بب توقف فعالیت ساعت مکه شده است‪ .‬این‬ ‫واقعه واکنش های متفاوتی را در میان کاربران اینترنت در پی داشت و عده‬ ‫ای از کاربران در نظرات خود‪ ،‬توقف ساعت “ملک عبداهلل” را با قریب الوقوع‬ ‫بودن پایان عمر پادشاهی سعودی در ارتباط دانستند!‬

‫یک آبشار در مالزی زنانه شد‬

‫دول��ت ایالت��ی «ترنگانو»‬ ‫مال��زی ب��رای افزای��ش تعداد‬ ‫گردشگران و حفاظت از حریم‬ ‫بان��وان ی��ک آبش��ار را در این‬ ‫ایال��ت به این قش��ر اختصاص‬ ‫داد‪.‬احمد س��عید سروزیر ایالت‬ ‫ترنگانو مالزی اعالم کرد بانوان امنیت این منطقه را بر عهده دارند و کارکنان‬ ‫قایق های حمل کننده مس��افران تا این آبش��ار نیز از بین این قشر انتخاب‬ ‫ش��ده اند‪.‬وی گفت که اختصاص این آبش��ار به بانوان به دلیل درخواس��تی‬ ‫است که از سوی گردشگران زن که از خاورمیانه عازم مالزی می شوند انجام‬ ‫شده است‪.‬این آبشار در یکی از جزایر دریاچه تاسیک کنیز در ایالت ترنگانو‬ ‫در شمال ش��رق واقع شده است‪.‬این مقام ایالتی مالزی همچنین به هزینه‬ ‫‪ 300‬میلیون رینگیتی (‪ 100‬میلیون دالر) دولت مالزی برای توسعه دریاچه‬ ‫«تاسیک کنیر» اشاره کرد و گفت که این نخستین دریاچه در جهان است که‬ ‫جزایر آن از عوارض گمرکی معاف است‪.‬‬

‫فاجعه غذایی در سومالی‬

‫چندین نهاد بش��ر دوستانه‬ ‫هش��دار دادند س��ومالی که از‬ ‫س��ال ‪ 1991‬با جن��گ داخلی‬ ‫روبه‌رو اس��ت‪ ،‬به دلیل کمبود‬ ‫بارش‪ ،‬تش��دید خش��ونت‌ها و‬ ‫کاهش کمک‌ها‪ ،‬در کمتر از سه‬ ‫س��ال پس از قحطی مرگبار‪ ،‬با بحران غذایی مواجه خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری فرانسه‪ ،‬ائتالف حدود ‪ 22‬نهاد بشردوستانه بین المللی و سومالیایی‬ ‫اعالم کرد بیش از ‪ 50‬هزار کودک در سومالی دچار سوء تغذیه شدید شده‬ ‫و در آستانه مرگ هستند‪.‬این منبع افزود‪ :‬حدود سه میلیون نفر در سومالی‬ ‫با بحران غذایی مواج ‌ه هستند و حدود یک میلیون نفر نیز از خانه‌های خود‬ ‫آواره شده‌اند‪.‬‬

‫نشریات اقتصادی جهان‬

‫اکرم صدیقی‬

‫رویتر‬

‫ثروتمند شدن است‌ و جالب آنکه همه‬ ‫این سوپر‌میلیاردر‌ها برای جامعه خود‬ ‫به شدت مفید واقع شده و توانسته‌اند‬ ‫مس��تقیم و غیر مس��تقیم میلیون‌ها‬ ‫ش��غل در کش��ور خود‌ایج��اد کنند‪.‬‬ ‫نتیجه این گزارش آن است که کشور‬ ‫هنگ کنگ‌نسبت به جمعیت خود در‬ ‫سطح بر‌ترین کش��ور‌ها برای پرورش‬ ‫دادن سوپر میلیاردر‌ها قرار گرفته و پس‬ ‫از آن به ترتیب رژیم اس��رائیل‪ ،‬ایاالت‬ ‫متحده آمریکا‪ ،‬س��وئیس و س��نگاپور‬ ‫در رده‌ه��ای دوم ت��ا پنجم هس��تند‪.‬‬ ‫نتای��ج ای��ن گزارش نش��ان می دهد‬ ‫سیستم مالیاتی شفاف و کاربردی در‬ ‫کنار عدم قوانین دست‌و‌پا‌گیر تنظیمی‬ ‫ب��ه عن��وان مهم‌تری��ن فاکتوره��ای‬ ‫موفقیت مدیران خالق شناسایی شده‬ ‫هدف از تهیه این گزارش‪ ،‬بررسی تأثیر ‌و جالب آنکه حمایت‌های دولتی هیچ‬ ‫زیر‌ساخت‌های سیاست‌گذاری و دولتی جایگاهی در موفقیت فضای کس��ب و‬ ‫برای فراهم ساختن شرایط موفقیت و کار در کشورهای موفق ندارد‪.‬‬

‫ب��ه گ��زارش ش��ـــبکه‬ ‫پرس‌ت��ی‌وی‪ ،‬دول��ت آمریکا‬ ‫در اقدام��ی قابل تامل‪ ،‬بودجه‬ ‫تحقیقات��ی یک دانش��مند و‬ ‫فیزیک��دان آمریکایی را فقط‬ ‫به دلیل هم��کاری با محققان‬ ‫ایرانی قطع کرد‪«.‬اریک لرنر»‪ ،‬گفته است‪ :‬هدف از تحقیقات وی رسیدن به‬ ‫شکلی از انرژی است که هیچ‌گونه زباله رادیواکتیو و هیچ گاز گلخانه‌ای تولید‬ ‫نکند و ‪ 10‬برابر ارزان‌تر از هرگونه منبع انرژی موجود است‪.‬تصور می کنم که‬ ‫ایران ‪ 8‬نوع از این دستگاه ها را دارد که ما روی آن کار می‌کنیم‪ .‬این دستگاه‬ ‫ها از دستگاه های ما کوچکتر هستند‪.‬بنابراین هم‌اکنون با آن آزمایشگاه در‬ ‫حال همکاری و انجام آزمایشی هستیم که به ما در آزمایش بعدی در ماه ژوئن‬ ‫کمک می‌کند‪ .‬به گفته این دانش��مند آمریکایی‪ ،‬به رغم قطع شدن بودجه‬ ‫تحقیقاتی اش از س��وی دولت آمریکا‌‪ ،‬وی دست از کار نکشیده و با حمایت‬ ‫سازمان های خصوصی به تحقیقاتش ادامه می دهد‪.‬‬

‫راشا تودی‬ ‫پوتین‪ :‬گفت وگوهای مستقیم‪ ،‬کلید حل‬ ‫بحران اوکراین‬ ‫‪ 102‬میلیون بیکار در آمریکا‬ ‫آیا روس�یه در جنگ اطالعاتی با آمریکا‬ ‫برنده می شود؟‬

‫وال استریت ژورنال‬ ‫ک�ری‪ :‬اقدامات روس�یه‪ ،‬دیدگاه ش�خصی‬ ‫پوتین است‬ ‫اپل پس از آمازون دومین فروشگاه آنالین‬ ‫جهان‬ ‫برتری “ قدرت نرم” ایران برابر ماجراجویی‬ ‫آمریکا در سوریه‬

‫شین هوآ‬

‫پوتین‪:‬ازمرزهایاوکراینعقبنشینیمیکنیم‬ ‫حمایت مالی اتحادیه اروپا از گرجس�تان برای‬ ‫اعمالاصالحات‬ ‫ق�رارداد هم�کاری می�ان ژاپ�ن و ناتو در‬ ‫بروکسل‬

‫رادیو فرانسه‬ ‫مذاکرات گسترده اقتصادی آمریکا و اروپا‬ ‫در تهران‬ ‫موج سوم تحریم ها در راه روسیه‬ ‫فیلی�پ مارینــ�ی‪ :‬ایــــ�ران س�ازگاری‬ ‫خارق العاده ای در برابر تحریم ها از خود نشان داد‬


‫هفته نامه اقتــــــصادی ‪ -‬سیــــاسی ‪ -‬اجتمـــاعی‬

‫سال اول شماره ‪ 19‬دو شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ‪1393‬‬

‫تهران‬

‫‪29‬‬ ‫‪17‬‬

‫رشت‬

‫‪28‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪26‬‬

‫مشهد‬

‫‪15‬‬

‫تبریز‬

‫‪24‬‬ ‫‪16‬‬

‫بندر عباس‬

‫‪36‬‬ ‫‪26‬‬

‫اهواز‬

‫‪41‬‬ ‫‪27‬‬

‫اصفهان‬

‫‪28‬‬ ‫‪16‬‬

‫سرچشمه‬ ‫چشم پوش��ي ام از ش��ما به خاطر پنهان‬ ‫بودنتان زير لباس دين بود‪ ،‬در حالى كه نور قلبم‬ ‫مرا از پنهان شما خبر مى داد‪ ،‬كنار مسير گمراه‬ ‫كننده ايس��تادم تا ش��ما را به راه حق آورم‪ ،‬آن‬ ‫زمان كه جمع مى شديد و راهنما نداشتيد‪...‬‬ ‫فرازی از کالم امام علی علیه السالم‬

‫نگاه هفته‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬احمد خادم المله‬ ‫سردبیر‪ :‬حمیدرضا صدیقی‬ ‫جانشین مدیرمسئول‪ :‬امیر حسین خادم المله‬

‫هر سال از اوایل‬ ‫اردیبهشت ماه برداشت‬ ‫برگ سبز چای از باغ های‬ ‫گیالن آغاز می شود و در‬ ‫کارخانه های چای سازی‬ ‫فرآوری شده و به چای‬ ‫خشک تبدیل می شود‪.‬‬ ‫با افزایش کیفیت چای‬ ‫کشورمان‪ ،‬صادرات آن هم‬ ‫رونق بیشتری گرفته است‪.‬‬

‫نشانی‪ :‬ونک‪-‬مال صدرا‪ -‬شیراز شمالی‪ -‬دانشور شرقی‪ -‬پالک ‪ -26‬طبقه ششم‬ ‫نمابر‪88049001 :‬‬ ‫تلفن‪88059032 :‬‬ ‫سازمان آگهی ها‪88626449 -88626456 :‬‬ ‫چاپ و توزیع‪ :‬موسسه فرهنگی‪ -‬مطبوعاتی ایران‬

‫عکس‪ :‬ایرنا‬

‫فانوس‬ ‫ش��ما خانواده هاي شهدا خون هايتان با‬ ‫هم عجين شده است خداوند لطفي به شما‬ ‫نم��ود كه اين لطف را به همه نكرد‪ .‬خداوند‬ ‫ش��ما را در وضعيت ارزش��مندي قرار داد؛‬ ‫ارزش��مندي همان بود كه عزيزتان را در راه‬ ‫خدا هديه كرديد‪...‬‬ ‫بخشی از وص ّیتنامه‬ ‫سردار شهيد حاج حسين بصير‬

‫سرآمد‬ ‫محبوبیت کارمند نزد رئیس با ‪ 10‬نکته‬ ‫اگ��ر ش��ما خوش‌ش��انس‬ ‫هس��تید و ب��رای خ��ود کار‬ ‫می‌کنی��د و ب��ه اصط�لاح آق��ا‬ ‫باالی س��ر ندارید که هیچ‪ ،‬ولی‬ ‫اگر مثل بس��یاری دیگر از افراد‪،‬‬ ‫کارمند شخص خاص یا شرکت‬ ‫خاصی هس��تید و بایستی به او‬ ‫پاس��خگو باش��ید زیاد نگران نباشید زیرا رئیس ش��ما هم مثل خودتان انسان‬ ‫اس��ت و با چند تکنیکی که در زیر گفته می‌ش��ود می‌توانید او را تحت تأثیر‬ ‫خ��ود ق��رار دهید و از ای��ن طریق محی��ط کاری خود را دلچس��ب تر و قابل‬ ‫‌تحمل تر کنید‪ ،‬اما صرفاً بایستی نکات زیر را همواره به خاطر بسپارید‪.‬‬ ‫ هنگام کار خوش‌روتر و مهربان تر باشید‬‫ خود را مفید نشان دهید‬‫ اولویت‌های شرکت و رئیس خود را مدنظر قرار دهید‬‫ تماس خود را به صورت مرتب با مافوق خود حفظ کنید‬‫ مشکالتتان را قبل از اینکه به شما بگویند خود حل کنید‬‫ در صورت انجام اشتباه عذرخواهی کنید‬‫ به خود و دیگران احترام بگذارید‬‫ هیچ‌وقت بیکار نمانید‬‫ پاسخ‌های صادقانه‌ای بدهید‬‫‪ -‬کارها را به صورت تیمی انجام دهید‬

‫اقتصاد پزشکی‬ ‫نقش مدیران در سالمت کارکنان‬ ‫دکتر علیرضا خادم المله‬

‫انجـــام کارهـــای یکنواخت و گاهی سخت‬ ‫و طوالن��ی و ب��ه روش های غل��ط و غیر علمی و‬ ‫اس��تراحت نداشتن و ورزش مناسب و البته تغذیه‬ ‫نامناس��ب می تواند س�لامتی افراد شاغل در هر‬ ‫مجموع��ه ای را به خطر بین��دازد و باعث تحمیل‬ ‫هزینه های مستقیم و غیر مستقیم به فرد‪ ،‬خانواده‬ ‫و مجموعه تحت اشتغال و جامعه و کشور شود ‪.‬‬ ‫بدون ش��ک یک مدیر آگاه و با تجربه م��ی تواند با هزینه های اندک‬ ‫نقش مهمی در ایجاد و حفظ سالمتی و شادابی نیروها داشته باشد و در‬ ‫پی آن به اهداف مجموعه تحت مدیریت خود برسد‪.‬‬ ‫انج��ام امور زیر ضمن ارتقای س�لامتی و ایجاد روحیه خوب‪ ،‬از ایجاد‬ ‫بیماری و غیبت از کار پرسنل و تحمیل هزینه ها جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫‪ – 1‬آموزش مس��ائل پزش��کی و بهداشتی س��اده ولی مهم به صورت‬ ‫نوش��ته های کوت��اه و تصویری و نص��ب در راهرو ها و آسانس��ورها مثل‬ ‫روش های صحیح نشستن ‪ ،‬ایستادن ‪ ،‬کار با کامپیوتر و بلند کردن اجسام‬ ‫‪ – 2‬آموزش نرمش های کششی ساده حین کار به مدت چند دقیقه‬ ‫در روز برای جلوگیری از اسپاس��م عض�لات و آرتروز گردن ‪ ،‬کمر کتف ‪،‬‬ ‫مچ دست و زانو‬ ‫‪ – 3‬تش��کیل کالس های کوتاه و مفید تغذیه سالم و بهداشتی برای‬ ‫کارکنان و مسئوالن تغذیه جهت جلوگیری از اضافه وزن و باال رفتن فشار‬ ‫خون ‪ ،‬قند ‪ ،‬چربی که زمینه ساز بیماری های مهلک قلبی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬تش��کیل جلس��ات و کالس های آموزش��ی روابط بهتر بین فرد‬ ‫و خانواده و فرد و جامعه جهت داش��تن روحیه ش��اداب و پیش��گیری از‬ ‫تنش ها و نزاع های بیهوده که ش��یوع زیادی در محل های کار و جامعه‬ ‫دارد ‪.‬‬ ‫‪ – 5‬تهیه و توزیع مواد غذایی ضروری و مقوی از س��وی تعاونی های‬ ‫ادارات برای رش��د ‪ ،‬س�لامتی ‪ ،‬شادابی و تش��ویق به استفاده کارکنان از‬ ‫موادی مثل ش��یر کم چرب ‪ ،‬ماهی ‪ ،‬زیتون ‪ ،‬روغن زیتون ‪ ،‬سرکه سیب‬ ‫و خرما‬ ‫‪ – 6‬فراهم کردن زمینه و تشویق پرسنل به ورزش های دسته جمعی‬ ‫حتی یک بار در هفته و به مدت ‪ 1/5‬س��اعت با اجاره کردن س��الن های‬ ‫ورزشی و بدنسازی و استخر‬ ‫‪ – 7‬بیم��ار یاب��ی ( غربالگ��ری ) تح��ت پوش��ش خصوص��ا در‬ ‫ش��غل هایی که کم تحرک و پر اس��ترس بوده برای شناس��ایی به موقع‬ ‫و درم��ان مناس��ب بیم��اری ه��ای مه��م و ش��ایع ولی مخف��ی و بدون‬ ‫عالم��ت مث��ل دیاب��ت ‪ ،‬پر فش��اری خون ‪ ،‬چرب��ی خون ب��اال ‪ ،‬مصرف‬ ‫دخانی��ات و اضاف��ه وزن و چاق��ی که ای��ن بیماری ها در ای��ن مرحله با‬ ‫هزینه های بسیار کم قابل پیشگیری و درمان خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ – 8‬شناس��ایی افراد س��یگاری مجموعه و آموزش آن��ان با آگاهی از‬ ‫عوارض س��یگار و راه های ترک سیگار و تش��ویق مناسب به شرط ترک‬ ‫س��یگار که بس��یار کم هزینه ت��ر از درمان های طوالن��ی و گران قیمت‬ ‫بیماری های قلبی ‪ ،‬ریوی و سرطان های ناشی از سیگار خواهد بود‪.‬‬ ‫شاید در نگاه اول انجام موارد فوق و صرف اینگونه هزینه های مستقیم‬ ‫غیر ضروری و بیهوده به نظر برس��د ولی امروزه مدیران موفق شرکت ها‬ ‫و کارخانه های بزرگ دنیا که از هزینه های غیر مس��تقیم و بسیار باالی‬ ‫ناش��ی از پایین بودن کارایی و غیبت پرسنل خود و ضرر و زیان ناشی از‬ ‫آن آگاهی دارند ‪ ،‬ترجیح می دهند با صرف هزینه های اندک ولی به موقع‬ ‫از خسارت های متعدد و پر هزینه ولی پنهان در آینده جلوگیری نمایند ‪.‬‬ ‫با آرزوی س�لامتی و تحقق ش��عار “ پیش��گیری بهتر ‪ ،‬آس��ان تر و با‬ ‫صرفه تر از درمان است “‪.‬‬

‫مصرف زدگی ‪ ،‬بیماری مزمن جامعه ایران‬

‫س��ال ها اس��ت رش��د مصرف به صورت افس��ار‬ ‫گس��یخته افزایش یافته و دراین گ��ذار منابع نفتی‬ ‫به س��مت خرید کاال های مصرفی سوق یافته است‪.‬‬ ‫درصورتی که مصرف زیاد‪ ،‬تجارت کشور را به سمت‬ ‫واردات س��وق داده و افزایش واردات هم وابستگی به‬ ‫اقتصاد کشورهای دیگر را دو چندان می کند‪.‬‬ ‫تغییر زندگی و مصرف گرایی‬ ‫نیاز به مصرف بیش��تر و تغییر نوع زندگی مردم‬ ‫به س��مت مصرف گرایی اقتصاد ما را بیش از پیش‬ ‫وابسته می کند ‪.‬‬ ‫متاس��فانه مردم حاضر هس��تند برای به دست‬ ‫آوردن کاالهای مصرفی اعم از خوراکی‪ ،‬تجملی و‪....‬‬ ‫به سختی کار کنند‪.‬‬ ‫از یک دیدگاه نیازها دو گونه‌اند‪ :‬نیازهای واقعی و‬ ‫نیازهای غیر واقعی و کاذب به عبارتی برخی از نیازها‬ ‫برخاسته از وضعیت طبیعی وجود انسان است مثل‬ ‫نیاز به خوراک‪ ،‬پوشاک‪ ،‬مسکن‪ ،‬آموزش و بهداشت‪،‬‬ ‫تفریح و سرگرمی‪ ،‬مسافرت‪ ،‬رفت و آمد و مصاحبت‬ ‫با دیگران و برخی دیگر نیازهایی است که انسان برای‬ ‫خودش ایجاد وجعل می‌کند مثل نیاز به س��یگار یا‬ ‫وقت��ی برای گذران زندگی ی��ک خانواده ‪ 4-3‬نفری‬ ‫یک خانه ‪ 100‬متری کافی اس��ت به دلیل چش��م و‬ ‫هم چشمی احس��اس نیاز به یک خانه ‪ 300‬متری‬ ‫می‌ش��ود که باید به انواع و اقس��ام وسایل و مبلمان‬ ‫هم آ‌راسته باشد‪.‬‬ ‫تولید روزانه ‪8‬هزار تن زباله‬ ‫میزان سرانه تولید زباله در جهان ‪ 450‬گرم است‬ ‫‪ ،‬در حالی که تولید زباله در ایران به ‪ 800‬گرم تا یک‬ ‫کیلو گرم می‌رسد‪.‬‬ ‫مدیر عامل س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫ته��ران می گوید ‪ :‬روزان��ه ‪7‬تا ‪ 8‬هزار ت��ن زباله در‬ ‫ته��ران تولید می‌ش��ود‪.‬آیا تولید این هم��ه زباله از‬ ‫مصرف صحیح امکانپذیر اس��ت؟این آمار نش��ان از‬ ‫مصرف گرایی باالی ایرانی ها دارد ‪.‬‬ ‫تجمل و تجمل گرایی‪ ،‬زاده مصرف گرایی‬ ‫امروزه مصرف گرایی به طرز وسیعی در نوجوانان‬ ‫ایرانی ظاهر ش��ده اس��ت و می توان آن را در تمام‬ ‫جنبه های زندگی ش��ان مشاهده کرد‪ .‬در حالی که‬ ‫م��ی دانیم مصرف گرایی نه ارزش اس��ت نه نش��انه‬ ‫شخصیت باال و نه نماد پیشرفت در صورتی که همه‬ ‫آن ها برای ما ایرانیان معنای اشتباه می دهند‪.‬‬ ‫متاس��فانه مردم فکر می کنند هرچه تجملی تر‬ ‫زندگی کنند شأن و منزلت آنان باالتر می رود و نظر‬ ‫دیگران نسبت به آن ها عوض می شود ‪.‬‬ ‫در جوام��ع نوین‪ ،‬مص��رف گرایی به یک فعالیت‬ ‫اجتماعی اصلی تبدیل ش��ده است و اکثر خانواده ها‬ ‫این فعالیت را انجام می دهند‪ .‬فرهنگ مصرف گرایی‬ ‫به نوجوانان هم سرایت کرده است‪.‬‬ ‫تجمل و تجمل گرایی از مقوالتی است که به نظر‬ ‫می رسد با ش��تابی فراوان زندگی اجتماعی ایران را‬ ‫در می نوردد و به تدریج به عنوان معضلی اجتماعی‬ ‫و اقتصادی پیامد های زیان بار خویش را در س��طح‬ ‫جامع��ه برجای می گ��ذارد در واقع از هر نگاهی که‬ ‫به علل پدید آمدن و ش��یوع تجمل گرایی در جامعه‬ ‫نگریسته می شود؛ یعنی چه آن را ناشی از علل بومی‬ ‫و مش��کالت چند الیه ای داخلی انگاش��ته و چه آن‬ ‫را در پرت��و تحوالت جهانی و رواج جهانی س��ازی و‬ ‫غلطیدن جامعه ایرانی در مسیر سرمایه داری جهانی‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬امری چندان خوش��ایند برای کش��وری‬ ‫همانن��د ایران که در حال گذر از اقتصاد س��نتی به‬ ‫اقتصادی تحول یافته و پیشرفته است‪ ،‬نیست‪.‬‬

‫ن��گاه به مصرف و جامعه مصرفی دیگر مبتنی بر‬ ‫رفع نیاز نیست‪ ،‬بلکه تبدیل به نوعی تجمل گرایی و‬ ‫خود نمایی شده است‪ .‬عادت های ما‪ ،‬سنت های ما‪،‬‬ ‫روش های غلطی که از این و آن یاد گرفته ایم ما را به‬ ‫زیاده روی در مصرف به نحو اسراف سوق داده است‪.‬‬ ‫دورری��ز غذاها در منزل و به خصوص رس��توران ها‪،‬‬ ‫اس��راف در مصرف آب در همه بخش های مسکونی‬ ‫و اداری ‪ ،‬اسراف در خرید لباس و ‪ ...‬پرهیز از رعایت‬ ‫مصرف صحیح برق و گاز و‪...‬‬

‫حل مشکل مصرف زدگی‬ ‫نیازمند فرهنگ سازی است‬ ‫اگ��ر ب��ه جامع��ه پذی��ری ارزش های اس�لامی‬ ‫بیندیش��یم می توانی��م در درازمدت مان��ع بزرگی در‬ ‫برابر مص��رف گرایی ایجاد کنیم‪،‬چرا ک��ه افراد تحت‬ ‫تأثیر فضای فرهنگی ای هس��تند ک��ه در آن زندگی‬ ‫می کنند‪.‬به طور مثال رسانه ای همانند تلویزیون با‬ ‫ابعاد تاثیر گذاری چند گانه می تواند با توجه بیشتر‬ ‫ب��ه واقعیات جامع��ه و پرهیز از نمای��ش رفتارهای‬

‫کلیش��ه ای و تجمالت اقلیتی چند درصدی جامعه‬ ‫احساس کمبود و نیاز به تجمالت را در سطوح میانی‬ ‫و پایینی دهک های جامعه باعث نشود‪.‬بحث مصرف‬ ‫گرایی مقوله ای کهن است که پس از انقالب اسالمی‬ ‫تالش های زیادی برای مهار آن ش��ده است‪.‬با توجه‬ ‫ب��ه برقراری ارتباط افراد جامعه با فن��اوری اطالعات و‬ ‫تکنول��وژی و ارتباطات میان ملت ها مصرف گرایی در‬ ‫جوامع مختلف به چشم می خورد و مختص به جامعه‬ ‫خاصی نیست‪ .‬لذا باید در این زمینه فرهنگ سازی شود‪.‬‬

اقتصاد برتر شماره 19  
اقتصاد برتر شماره 19  
Advertisement