Page 1

‫سرمقاله‬

‫هفته نامه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬

‫فیس بوک بازها بخوانند !‬ ‫احمد خادم المله ‪ .‬مدیرمسئول‬

‫سال اول‬ ‫شماره ‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1435‬‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1392‬‬ ‫قیمت ‪ 1000‬تومان‬

‫پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری و تش��کیل دولت یک��ی از موضوعاتی‬ ‫که در جامعه بحث بر انگیز شد و کامال به چشم‬ ‫می آمد ‪ ،‬انتش��ار پیام های مدیران ارش��د دولت‬ ‫در ش��بکه های اجتماعی مختلف بود که مورد‬ ‫توجه بسیاری از رسانه های همگانی آن سوی آب‬ ‫نیز قرار گرفت‪.‬‬ ‫صرف نظر از کاربرد ش��بکه های اجتماعی ‪ ،‬نقش‬ ‫آن ه��ا در جوام��ع م��درن و این ک��ه فیس بوک‬ ‫خوب است یا بد باید از آن استفاده کرد یا خیر ؟ جای‬ ‫بحث آن اینجا نیست و مجال دیگری می خواهد ‪،‬‬ ‫نکت��ه مهم و رنج آور در این موضوع‪ ،‬اختالف نظر و‬ ‫سلیقه ای است که بین مسئوالن کشور وجود دارد‬ ‫و در آن سوی دیگر این اختالف جماعت سرگردان‬ ‫وحیرانمردمداخلکشور‪،‬تمسخرناظرانآنسوی‬ ‫آبی است که باالخره در این کشور اسالمی که باید‬ ‫الگوی دستکم کشورهای اسالمی دیگر باشد چه‬ ‫می گذرد؟ و چه کسی تصمیم گیرنده در خصوص‬ ‫چنین موضوعاتی است و این یک بوم و دو هوا درباره‬ ‫یک موضوع س��اده در کشوری که سازمان ‪ ،‬ارکان ‪،‬‬ ‫سیستم و سلسله مراتب تصمیم گیری دارد ‪ ،‬چه‬ ‫معنی دارد !‬ ‫اگر فیس بوک یک وسیله ارتباطی موثر در عصر‬ ‫معاصر اس��ت که می تواند پی��ام ما را به میلیون‬ ‫ها یا میلی��ارد ها نفر در جهان منتقل کند ‪ ،‬چرا‬ ‫دسترسی به چنین ابزار مهم ارتباطی ای برای همه‬ ‫آزاد و ساده نیست و فقط بخشی از جامعه آن هم‬ ‫درسطح مسئوالن دولت می توانند از آن استفاده‬ ‫کنند؟ ! اگر فیس بوک بد است و بد آموزی دارد و‬ ‫مشکالتدیگریبرایکشورایجادمیکندکهقطعا‬ ‫بخشی از این کارها را هم می کند‪ ،‬پس دوستان‬ ‫دولت آن هم در س��طح مدیران ارشد در آن چه‬ ‫می کنند و چرا باید پیام های اصلیشان را از طریق‬ ‫شبکه های اجتماعی به گوش مردم و مخاطبان‬ ‫جامعهبرسانند؟!‬

‫‪info@eghtesadbartar.com‬‬

‫«اقتصاد برتر» از آمار سال ‪ 92‬گزارش میدهد‬

‫رکورد شکنی واردات خودرو‬ ‫اقتصادبرت��ر‪ -‬واردات ح��دود ‪ 70‬هزار دس��تگاه خودرو در س��ال‬ ‫‪ 1392‬رش��د بی��ش از ‪50‬درص��دی را نش��ان م��ی ده��د این در‬ ‫حال��ی اس��ت ک��ه تولید خ��ودرو در س��ال جاری همچون س��ال‬ ‫قبل با اف��ت تیراژ مواج��ه بود‪.‬عرضه تع��دادی از برندهای مطرح‬ ‫جهان��ی نظیر هون��دا‪ ،‬ولوو‪ ،‬س��وبارو‪ ،‬فولکس واگ��ن و ‪. . .‬پس از‬

‫س��ال ها توقف واردات برای نخس��تین بار در ب��ازار خودرو ایران‬ ‫صورت گرفت‪ .‬در میان خودروهای وارداتی‪ ،‬برندهای چینی سهم‬ ‫جهش��ی را تجربه کردند و از ‪ 2500‬دستگاه در سال ‪ 1391‬به ‪11‬‬ ‫هزار دستگاه و سهم ‪ 15‬درصدی در سال ‪ 92‬رسیدند‪.‬‬ ‫ صفحه ‪5‬‬

‫سفر پربار شافعی به چین‬

‫تحلیل اقتصادایران‬ ‫از نگاه بانوی اقتصاد‬

‫تولید خودرو‬ ‫و الیاف شیشه‌‬ ‫با مشارکت چین‬

‫مشکل اقتصاد‬ ‫خوب ندیدن‬ ‫است‬

‫ادامه در صفحه‪2‬‬

‫صفحه‪3‬‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫نگاهی به تجربه جهانی‬ ‫مدیریت مصرف انرژی‬

‫اگرچه به گفته مس��ئوالن وزارت نفت‪ ،‬ایران تا ‪ 70‬س��ال دیگر نفت‬ ‫دارد ام��ا به گفته کارشناس��ان منب��ع انرژی امانت نس��ل‌های آینده‬ ‫نیز هس��ت‪.‬از ای��ن رو نگاهی به تجربه‌ها و اقدامات کش��ورهای دیگر‬ ‫ک��ه حتی ی��ک پنجم منابع انرژی ای��ران را ندارن��د می‌تواند الگویی‬ ‫ب��رای دول��ت تدبیر و امی��د و خصوصا م��ردم ایران ب��رای مدیریت‬ ‫مصرف انرژی باشد‪.‬‬

‫صفحه ‪6‬‬

‫هدفمندی‬ ‫از نگاه‪ 10‬اقتصاددان‬

‫طرح تحول اقتصادی که چهار س��ال پیش با اجرای فاز نخس��ت قانون‬ ‫هدفمندی آغاز شد‪ ،‬همواره با اما و اگرهایی از سوی کارشناسان اقتصادی‬ ‫داخلی و خارجی مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬زمان اجرای فاز دوم هدفمندی‬ ‫یارانه ها تا پایان سال تعیین می‌شود؛ این آخرین اظهار نظر رسمی دولت‬ ‫درباره بزرگترین جراحی اقتصادی کش��ور است‪ « .‬اقتصاد برتر» در این‬ ‫خصوص نظر ‪ 10‬اقتصاددان را مطرح کرده است‪.‬‬

‫صفحه‪2‬‬

‫از نگاه کارشناسان‬ ‫آزمون چهارم‪ ،‬سکوی جهش‬

‫تازهترین واکنش روسیه به تهدیدهای غرب‬

‫رونمایی مسکو از مدل ایرانی ضد تحریم‬ ‫صفحه ‪7‬‬

‫محسن رضایی‬

‫‪2‬‬

‫ابراهیم نکو‬

‫‪4‬‬

‫ورود کاالهای لوکس ممنوع‬ ‫مالیات سنگین‪ ،‬خانه‌های خالی‬ ‫سید احسن علوی ‪6‬‬

‫دغدغه‌های انبوه سازان‬ ‫جمشید برزگر‬

‫‪6‬‬


‫‪2‬‬

‫رویداد‬

‫سال اول شماره ‪ 12‬دو شنبه ‪ 19‬اسفند ‪1392‬‬ ‫حضرت آی��ت اهلل خامنه‌ای ‪ ،‬رهبر معظم انقالب در‬ ‫دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری‪،‬‬ ‫تأکی��د کردند‪« :‬واق��ع بینی و دی��دن نقاط مثبت‬ ‫فراوان در کنار برخی نقاط ضعف»‪« ،‬افتخار به نسل‬ ‫جوان مؤمن و انقالبی»‪« ،‬اس��تفاده از ظرفیت های‬

‫‪ ۱۲‬فرمان رهبری‬ ‫برای مدیران کشور‬ ‫ایستگاه خبر‬

‫مصباحی مقدم‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‬

‫افزایش مناسبات اقتصادی با قاره سیاه‬

‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به روابط دو کشور ایران و‬ ‫آفریقای جنوبی خواستار افزایش‬ ‫مناس��بات اقتص��ادی ته��ران –‬ ‫پرتوریا و همچنین تحرک بیشتر‬ ‫مسئوالن در این عرصه شد‪.‬‬ ‫عل��ی الریجان��ی که ب��ه آفریقای‬ ‫جنوبی و کنگو س��فر ک��رده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زمینه های افزایش مناس��بات اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و کشورهایی‬ ‫چون آفریقای جنوبی و کنگو زیاد اس��ت و روابط اقتصادی ما با این کش��ورها باید‬ ‫قدری قوی تر و گام ها تندتر برداشته شود‪.‬خانم هجیج نایب رئیس پارلمان آفریقای‬ ‫جنوبی نیز با تاکید بر حمایت کش��ورش از برنامه هس��ته ای ایران و سنگ اندازی‬ ‫آمریکا و برخی کش��ورهای دیگر در ش��ورای امنیت علیه ایران گفت‪ :‬ایران کشوری‬ ‫بزرگ است که توانسته با اتکا به خود‪ ،‬در بسیاری از زمینه ها از جمله علوم پیشرفته‪،‬‬ ‫دارو و خدمات فنی – مهندس��ی به پیش��رفت های قابل توجهی دست یابد‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس در سفر خود به کنگو هم با مقامات عالی رتبه این کشور دیدار کرد و درباره‬ ‫مسائل دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و بین المللی به رایزنی پرداخت‪.‬‬

‫سبقت مهاجرت تحصیلی از مهاجرت کار‬ ‫رئیس پژوهش��کده آمار گفت‪ :‬در‬ ‫بین دالیل مهاجرت مردم از روستا‬ ‫به ش��هر و برعکس‪ 2 ،‬دلیل کار و‬ ‫تحصیل نس��بت به سایر عوامل از‬ ‫سهم بیش��تری برخوردار هستند‪،‬‬ ‫اما نکته جالب این است که سهم‬ ‫تحصیل بر کار در میان مهاجران‪،‬‬ ‫پیش��ی گرفته اس��ت ! علیرضا زاهدیان افزود‪ :‬در فاصله سال های ‪ 85‬تا ‪ 90‬معادل‬ ‫پنج میلیون و ‪ 534‬هزار و ‪ 666‬نفر به عنوان مهاجر محل اقامت قبلی خود را تغییر‬ ‫داده اند که در این میان ‪ 64‬درصد از مهاجرت ها شهر به شهر بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که‪ ،‬مدیریت جذب دانشجو در کالنشهرها و شهرهای بزرگ می تواند تاثیر‬ ‫مهمی بر مهاجرت داشته باشد گفت‪ :‬در بین دالیلی که در خصوص مهاجرت از افراد‬ ‫پرسیده می شود‪ ،‬مشخص شده که انگیزه تحصیل مهمترین عامل مهاجرت محسوب‬ ‫می شود و بسیاری از مهاجرین کسانی هستند که برای تحصیل به کالنشهرهایی‬ ‫نظیر تهران وارد می شوند و پس از آشنایی با شیوه زندگی در این کالنشهرها دیگر‬ ‫به محل اقامت قبلی خود بر نمی گردند‪.‬‬

‫ظریف ‪ :‬جزئیات را نمیگویم‬ ‫حتی اگر استیضاح شوم‬

‫معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد‪:‬‬ ‫مسئله هسته ای فراجناحی است‬ ‫و نبای��د با آن برخ��ورد جناحی و‬ ‫خطی کرد‪.‬‬ ‫س��ید عباس عراقچی در نشست‬ ‫بررس��ی تواف��ق ژن��و با اش��اره به‬ ‫برخی اختالفات با مجلس شورای‬ ‫اسالمی در خصوص محرمانه بودن مذاکرات تصریح کرد‪ :‬علت محرمانه بودن جزئیات‬ ‫مذاکرات این بود که اگر این جزئیات پخش می ش��د دش��من می توانس��ت از آن‬ ‫استفاده کند‪ .‬عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ادامه داد‪ :‬در مقطعی با مجلس‬ ‫شورای اسالمی سر محرمانه بودن مذاکرات دچار اختالف شدیم چرا که جزئیاتی را‬ ‫که برای نمایندگان توضیح می دادیم س��ر از رسانه ها درمی آورد‪.‬عراقچی افزود‪ :‬ما‬ ‫از نمایندگان خواستیم که جزئیات مذاکرات را به صورت مصاحبه منتشر نکنند اما‬ ‫آنها قبول نداشتند و دکتر ظریف نیز نسبت به این مسئله موضع گرفت و گفت اگر‬ ‫استیضاح هم شوم باز هم جزئیات مذاکرات را بیان نخواهم کرد‪.‬‬

‫بابک خیلی ها را با خود غرق میکند‬

‫عزت اهلل یوس��فیان مال عضو ناظر‬ ‫مجلس در س��تاد مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی می گوید‪ « :‬بابک زنجانی‬ ‫همان کسی اس��ت که مملکت را‬ ‫نابود کرد و اقتصاد کشور را به قعر‬ ‫چاه برد‪».‬‬ ‫ب��ه گفتــــ��ه یوس��فیان م�لا‬ ‫‪،‬ابع��اد پرون��ده بابک زنجانی وس��یع ت��ر از بدهی ب��ه وزارت نفت اس��ت‪ .‬اما چون‬ ‫ای��ن پرون��ده با تدبیر در حال پیگیری اس��ت س��ایر ابعاد فعال مطرح نمی ش��ود‪.‬‬ ‫اما اگر عدد و رقم این فس��اد مش��خص ش��ود‪ ،‬افراد زیادی در رابطه با این پرونده‬ ‫دستگیر خواهند شد‪.‬‬ ‫پی��ش از این نیز امیرعباس س��لطانی فر عضو کمیته تحقی��ق و تفحص از پرونده‬ ‫بده��ی بابک زنجانی به وزارت نفت گفته بود که رقم بدهی زنجانی بیش از ‪ 9‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‪ .‬او همچنین تاکید کرده بود که جرم او فقط عدم پرداخت پول‬ ‫نفت نیست‪.‬‬

‫آمار اسفآور بیکاری‬

‫عل��ی طی��ب نی��ا‪ ،‬وزی��ر اقتصاد‬ ‫وضعیت اش��تغال زای��ی ایران در‬ ‫س��ال های اخی��ر را مس��تند به‬ ‫آمارهای رسمی بس��یار نامناسب‬ ‫اع�لام و تأکید کرد که در س��ال‬ ‫‪90‬نه تنها ش��غل جدی��دی ایجاد‬ ‫نشده‪ ،‬بلکه ‪200‬هزار نفر از شاغلین‬ ‫هم ش��غل خود را از دس��ت داده اند و این وضعیت در س��ال‪ 1391‬از این هم بدتر‬ ‫شده است‪.‬‬

‫هادی صالحی اصفهانی‬ ‫استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا‬

‫یارانه را‬ ‫به تولید بدهید‬

‫در اج��رای ف��از دوم هدفمن��دی‬ ‫تخصی��ص یارانه ه��ا اصالح خواهد‬ ‫ش��د و قیم��ت حامل ه��ای انرژی‬ ‫افزای��ش خواهد یافت‪.‬ب��ا توجه به‬ ‫ب��اال بودن نرخ ت��ورم و اینکه مردم‬ ‫ظرفی��ت ش��وک جدی��د قیمتی را‬ ‫ندارند‪ ،‬اجرای فازم دوم هدفمندی‬ ‫یارانه ها تدریجی اعمال می ش��ود‬ ‫و ما به دنبال اجرای قانون هس��تیم‬ ‫که طب��ق قانون ‪ ۵۰‬درص��د یارانه‬ ‫ب��ه ص��ورت نق��دی و غیرنقدی به‬ ‫خانواره��ا ‪ ۳۰ ،‬درصد ب��ه تولید و‬ ‫‪ ۲۰‬درصد به دولت تعلق می گیرد‪،‬‬ ‫البته موافقیم س��هم دول��ت نیز به‬ ‫بخش تولید اختص��اص یابد که به‬ ‫توسعه تولید کمک کند‪.‬‬

‫رابرت لوکاس‬ ‫برنده نوبل اقتصاد‬

‫توزیع نقدینگی چاپ‬ ‫پول و تورم می آورد‬

‫عنصر کلی��دی و مهمی که باید به‬ ‫آن اش��اره کن��م‪ ،‬آزادی اقتص��ادی‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک مرکزی ای��ران حتماً‬ ‫بای��د به مقدار کافی سیاس��ت‌های‬ ‫پول��ی خ��ود را انقباض��ی کند‪ .‬من‬ ‫نمی‌توان��م بفهمم ک��ه دولت ایران‬ ‫چ��را چنین سیاس��تی(توزیع نقدی‬ ‫یاران��ه ها) را در پیش گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی‬ ‫کردن پول ملی نیس��ت‪ .‬از نظر من‬ ‫نباید این کار انجام شود‪.‬‬

‫بی شمار داخلی و ملی»‪« ،‬غفلت نکردن از دشمنی‬ ‫دش��منان»‪« ،‬مرزبن��دی صریح و ش��فاف با جبهه‬ ‫استکبار»‪« ،‬نترسیدن از دشمن»‪« ،‬تکیه به مردم و‬ ‫تقویت حرکت جه��ادی»‪« ،‬حفظ و تقویت وحدت‬ ‫ملی»‪« ،‬توجه به فرهنگ دینی و انقالبی»‪ ،‬و «گفتمان‬

‫‪ 2‬اشتباه کلیدی‬ ‫انجام شد‬

‫دو اش��تباه کلی��دی باع��ث ش��د‬ ‫اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها‬ ‫در رس��یدن به اهدافش با شکست‬ ‫مواج��ه شود‪.‬اش��تباه اول ثاب��ت‬ ‫نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی‬ ‫به ریال بعد از جهش اولیه آن در فاز‬ ‫اول طرح بود‪ .‬اش��تباه کلیدی دوم‬ ‫محاسبات دریافت‌ها و پرداخت‌های‬ ‫آن اس��ت‪ .‬دولت یاران��ه نقدی را به‬ ‫ص��ورت فراگی��ر و در ح��د خیلی‬ ‫باالی��ی تعیین کرد ب��ه طوری که‬ ‫پرداخت‌های یارانه نقدی به حدود‬ ‫دو براب��ر کل دریافت‌های طرح بالغ‬ ‫گردید‪ .‬این کار به تورم کم س��ابقه‬ ‫دوسال گذشته دامن زد‪.‬‬

‫هدفمن�دی از ن�گاه‬

‫‪ 10‬اقتصاددان‬ ‫زمان اجرای ف�از دوم هدفمندی یارانه ها‬ ‫تا پایان س�ال تعیین می‌شود؛ این آخرین‬ ‫اظهار نظر رس�می دولت درباره بزرگترین‬ ‫جراح�ی اقتص�ادی کش�ور اس�ت‪ .‬طرح‬ ‫تح�ول اقتص�ادی که چهار س�ال پیش با‬ ‫اجرای فاز نخس�ت قانون هدفمندی آغاز‬ ‫ش�د‪ ،‬هم�واره با ام�ا و اگرهایی از س�وی‬ ‫کارشناس�ان اقتصادی داخل�ی و خارجی‬ ‫مواجه ش�ده اس�ت‪ .‬اس�حاق جهانگیری‬ ‫معاون اول رئی�س جمهوری با بیان اینکه‬ ‫هدف دول�ت از هدفمندی تنه�ا افزایش‬ ‫قیمت و کسب درآمد نیست‪ ،‬گفت‪ :‬هدف‬ ‫رفع مش�کالت ناش�ی از اجرای نادرست‬ ‫مرحله نخس�ت‪ ،‬بهبود اوض�اع اقتصادی‬ ‫کشور و رفع نواقص‪ ،‬کاستی‌ها و تنگناهای‬ ‫موجود در حوزه سلامت‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫تولید و اش�تغال کشور اس�ت‪ .‬این نماگر‪،‬‬ ‫نظ�ر کارشناس�ی ‪ 10‬اقتص�اددان درباره‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها را نشان می‌دهد‪:‬‬

‫بهمن آرمان‬ ‫اقتصاددان‬

‫محمد خوش چهره‬ ‫دکترای تخصصی توسعه و برنامه ریزی‬ ‫اقتصادی از دانشگاه انگلستان‬

‫صورت مسئله‬ ‫را پاک نکنید‬

‫معتقد به قطع یارانه‬ ‫نیستم‬

‫جمشید پژويان‪ ،‬عضو هيات‬ ‫علمي دانشگاه عالمه طباطبايي‬

‫نظام مالیاتی‬

‫بهترین سازو کار است‬ ‫اصوال بای��د پرداخت یارانه هدفمند‬ ‫‌باش��د و دلیل اصلی آن هم حمایت‬ ‫از گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه‬ ‫است نه ثروتمندان به همین دلیل‬ ‫باید در شناسایی این دو گروه کامال‬ ‫دقت ش��ود‪ .‬نظر من بیش��تر روی‬ ‫مالیات‌ه��ای نظام مجم��وع درآمد‬ ‫است و اگر چنین روشی پیش‌از این‬ ‫هم اجرا می‌شد یک مبنای درستی‬ ‫برای شناسایی دهک‌های جامعه نیز‬ ‫محسوب می‌شد‪.‬‬

‫مهدی تقوی‬ ‫استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫دانش آموخته دکترا از انگلستان‬

‫از ثروتمندان‬ ‫مالیات بگیرید‬

‫در س��اده ترین حالت باید گفت یارانه‬ ‫مانند مسکنی است که فع ً‬ ‫ال قبل از هر‬ ‫درمانی به بیم��ار دارای درد می‌دهند‬ ‫ت��ا به برنام��ه درمان برس��د‪ .‬اول باید‬ ‫انحرافات استداللی یارانه را بگیریم بعد‬ ‫بیاییم به جز آنهایی که درد دارند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫در بدترین حال��ت بگوییم ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫جامعه که درد دارند را با مس��کن نگه‬ ‫داریم و بقیه را از برنامه مس��کن دادن‬ ‫حذف کنیم‪ .‬بنده به قطع یارانه معتقد‬ ‫نیس��تم ‪ .‬یارانه نقدی برای ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫م��ردم باید قطع ش��ود و در عوض به‬ ‫سبد غذایی مردم کمک کنیم‪.‬‬

‫سیاس��ت هدفمن��دی یاران��ه ه��ا‬ ‫اس��مش پرداخت یارانه اس��ت در‬ ‫حال��ی ک��ه واقع��ا پرداخ��ت یارانه‬ ‫نیست‪ .‬یارانه این است که دولت از‬ ‫ثروتمندان مالیات بگیرد و به اقشار‬ ‫ک��م درآم��د کمک کند‪ ،‬ن��ه اینکه‬ ‫قیمت انرژی حداقل ‪ ۵‬برابر ش��ود‬ ‫و ب��ا دادن ‪ ۴۵‬هزار تومان‪ ،‬مردم را‬ ‫فلک زده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کار رکود تورم��ی ایجاد کرد‪،‬‬ ‫یعن��ی بی��کاری و ت��ورم ب��ه طور‬ ‫همزمان باال رفت که ناش��ی از این‬ ‫سیاست غلط بود‪.‬‬

‫ابراهیم رزاقی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه تهران‬

‫حسین راغفر‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا‬

‫عباسعلی نورا کارشناس‬ ‫اقتصادی‬

‫پرداخت نقدی‬ ‫یارانه ها به نفع‬ ‫واردکنندگان شد‬

‫این هدفمندی‬ ‫نیست آزادسازی‬ ‫قیمت ها است‬

‫درآمد هدفمندی‬ ‫شوک تورمی‬ ‫ایجاد نمی کند‬

‫مط��رح ک��ردن مباحثی مثل س��قف‬ ‫درآمدی برای اجرای فاز دوم هدفمندی‬ ‫انحراف از واقعیت است‪.‬ما صورت مسئله‬ ‫را پاک می‌کنیم و به این نمی پردازیم که‬ ‫به چه دلیل و چرا این وضع در کش��ور‬ ‫پیش آمده که دولت مجبور به پرداخت‬ ‫یارانه نقدی شده است‪ .‬پرداخت یارانه در‬ ‫اقتصاد جهان منسوخ شده و اگر یارانه‌ای‬ ‫پرداختشود‪،‬یارانهبهبخشتولیدتعلق‬ ‫می‌گیرد اما در کشور ما پرداخت یارانه‬ ‫یدانند‪.‬در نظر‬ ‫به بخش تولید را رانت م ‌‬ ‫نمی‌گیرند که این بخش بازرگانی داللی‬ ‫و قاچاق میکند‪.‬‬

‫چهارنف�ر از ماموران انتظامی اندیمش�ک‬ ‫در درگیری با قاچاقچیان زخمی شدند‬ ‫‪ 50‬طرح ‪ 730‬میلیون دالری به بانک های‬ ‫عامل آذربایجان شرقی معرفی شد‬ ‫درخت�کاری در بیرجن�د ‪ /‬وقت�ی کوی�ر‬ ‫زردرنگ سبزقبا می شود‬

‫دیدگاه‬ ‫آزمون چهارم‪ ،‬سکوی جهش‬ ‫محسن رضایی‬

‫بیش از یک صد سال از‬ ‫بیدار ش��دن ملت ایران‬ ‫گذشته اس��ت‪ ،‬تاکنون‬ ‫س��ه آزمون سیاس��ت‪،‬‬ ‫امنیت‪ ،‬اقتدار و دفاع را‬ ‫پشت سر گذاشته‌ایم و‬ ‫باید به آزم��ون چهارم‬ ‫که اقتصاد است توجه جدی داشته باشیم‪.‬آزمون‬ ‫نخست در زمان مشروطه شکل گرفت و آزمون‬ ‫دوم و سوم را در سال‌های جنگ تحمیلی به دست‬ ‫آوردیم و در حال حاضر در آزمون چهارم یعنی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬صنعت‪ ،‬فناوری و تجارت هستیم که باید‬ ‫حرکت تند تری در این زمینه انجام دهیم‪.‬برای‬ ‫موفقیت در این آزمون و پیشرفت خواهان اقدام‬ ‫جمعی و ملی هس��تیم و دولت باید با همکاری‬ ‫سایر قوا و مردم در این باره اهتمام ویژه‌ای انجام‬ ‫دهد‪.‬تحریم‌ها آغاز آزمون اقتصادی بود که باید‬ ‫پرسید آیا می توان از آن عبور کرد یا خیر؟بدون‬ ‫ش��ک یک بال ما در پرواز دیپلماس��ی اس��ت و‬ ‫بال دیگر توجه به اقتصاد داخلی اس��ت‪.‬اقتصاد‬ ‫مقاومتی به معنای عقب زدن تحریم ها و رسیدن‬ ‫به شکوفایی در اقتصاد اس��ت و توجه باالترین‬ ‫سیاستگذاران کشور هم به دلیل همین پیشرفت‬ ‫اقتصادی است‪.‬اصل بحث اقتصاد مقاومتی این‬ ‫اس��ت که ما به یک گفتم��ان و الگوی اقتصاد‬ ‫مدیریتی برس��یم ک��ه هم جنب��ه اقتصادی و‬ ‫مدیریتی داشته باشد و هم اینکه بتواند اقتصاد‬ ‫مل��ی را در مقابل تحریم ها فراه��م آورد و توان‬ ‫تحریم شکنی داشته باشد‪.‬‬ ‫دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام‬

‫یک فرصت طالیی‬

‫رضا رحمانی‬

‫اقتص��اد مقـــاومت��ی‬ ‫مقولــ��ه‌ای فرات��ر از‬ ‫اقتص��اد حمایت��ی و‬ ‫توس��عه‌ای اس��ت که‬ ‫در آن ارکان مختل��ف‬ ‫نظ��ام و کش��ور برای‬ ‫مقابل��ه ب��ا ه��ر ن��وع‬ ‫تهدید و فش��ارهای موج��ود و احتمالی آینده‬ ‫در حوزه‌ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬آماده‌تر می‌ش��وند‪.‬‬ ‫نقش اقتصاد مقاومتی در پیشرفت کشور از جهات‬ ‫مختلف قابل بررس��ی و بحث است و می‌توان ادعا‬ ‫کرد که اگر حتی هیچ تحریمی هم متوجه کشور‬ ‫نباشد توجه به اقتصاد مقاومتی ما را در برابر انواع‬ ‫تهدیدها و مشکالت مقاوم تر می کند‪.‬از این رو ابالغ‬ ‫سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر‬ ‫معظم انق�لاب‪ ،‬فرصتی طالیی در اختیار اقتصاد‪،‬‬ ‫صنعت و تولید قرارداده است که با استقبال سران‬ ‫قوا‪ ،‬نهادها و دستگاه‌های مختلفی روبه رو شده و‬ ‫اقدامات اجرایی آن آغاز ش��ده است‪.‬باید به دور از‬ ‫نگاه های زودگذر و آنی با برنامه‌ریزی دقیق و مدون‬ ‫حرکت کنیم تا اه��داف و منویات مورد نظرمقام‬ ‫معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی جامه‬ ‫عمل به خود بپوشد‪.‬البته این برنامه‌ریزی تعریف‬ ‫ش��ده به‌طور الزام��ی به این معنی نیس��ت که‬ ‫قانونگ��ذاری کنیم‪ ،‬ش��اید در این مس��یر و در‬ ‫پاره ای از موارد برخی قوانین دست و پا گیر را نیز‬ ‫حذف کرد‪.‬‬ ‫رئیسکمیسیونصنایع‬ ‫و معادن مجلس‬

‫هدفمندي در اصل به معناي پرداخت‬ ‫كمك به گروه‌هاي محروم و آس��يب‬ ‫پذير است ولي آنچه در عمل مشاهده‬ ‫مي‌شود ارتباطي با هدفمندي ندارد و‬ ‫در حقيقت آزادس��ازي قيمت‌ها بوده‬ ‫است‪ .‬افزایش درآمدهای نفتی مسبب‬ ‫اصلی مشکالت اقتصادی کشور است‬ ‫لذا درآمدهای نفتی می توانست سبب‬ ‫توسعه یافتگی کشور شود اما سبب‬ ‫تخریب اقتصادی شد‪.‬‬

‫در ابتدا ق��رار بود يارانه به افراد كم‬ ‫درآمد پرداخت ش��ود ام��ا به همه‬ ‫افراد جامعه پرداخت شد ‪.‬‬ ‫ای��ن س��بب ش��د افزاي��ش تقاضا‬ ‫ص��ورت بگي��رد‪ ،‬و از طرف��ی چون‬ ‫توليدكنن��دگان داخلي با مش��كل‬ ‫توليد مواج��ه بودند واردات افزايش‬ ‫ياف��ت و اي��ن در نهای��ت ب��ه نفع‬ ‫وارد كنندگان شد‪.‬‬

‫عضو اقتص��اددان دوره قبل مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬دول��ت‬ ‫می‌توان��د ب��ا تغیی��رات ان��دک در‬ ‫قیمت منابع س��وختی و همچنین‬ ‫ب��ا حذف برخ��ی یاران ‌ه بگی��ران از‬ ‫لیست مربوطه‪ ،‬رقم ‪ ۶۳‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان را محقق کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ایجاد یک ش��وک تورمی‬ ‫بعید است‪.‬‬

‫کافه‬ ‫تیتـر‬

‫ایران‬

‫سازی»‪ ،‬از وظایف خطیر مسئوالن نظام در سطوح‬ ‫مختلف است‪.‬ایشان فرمودند‪ :‬مطالبی که گفته شد‬ ‫باید به‌صورت گفتمان و باور عمومی درآید که الزمه‬ ‫آن هم تبیین منطقی و عالمانه این مسائل‪ ،‬به دور از‬ ‫زیاده روی‌های گوناگون و با زبان خوش است‪.‬‬

‫سیاسی ‪ -‬خارجی‬ ‫آمریکا پرهزینه ترین کشورجهان از نظر‬ ‫بودجه نظامی‬ ‫کاهش محبوبیت دولت آلمان در آستانه‬ ‫برگزاری انتخابات پارلمان اروپا‬ ‫معتضد‪ :‬محمدرضاش�اه می‌گفت‪ :‬راه‌آهن‬ ‫شمال به جنوب اسباب‌بازی رضا شاه بود‬

‫علم و فناوری‬ ‫رکورد عمل پیوند قلب در ایران شکس�ته‬ ‫شد‬ ‫ ساخت سربندی که فکر را می خواند‬ ‫تولید حامل‌های نانو ذرات طال برای درمان‬ ‫سرطان رحم‬

‫اجتماعی‬ ‫ثب�ت جهان�ی ن�وروز این ب�ار ب�ا ‪ ۱۰‬عضو‬ ‫مشترک‬ ‫تولیدهروئی�ن تقریب ًا ‪ ۲‬برابر میزان مصرف‬ ‫امسال‬ ‫زی�اده‌روی در خریدهای ن�وروزی اقتصاد‬ ‫منزل را به چالش می‌کشاند‬

‫سر مقاله‬ ‫فیس بوک بازها بخوانند !‬

‫ادامهازصفحه‪1‬‬

‫آیا پیام این نوع رفتار برای مخاطبان جامعه دوگانگی‬ ‫بین مسئوالن و یک بوم و دو هوا در کشور نیست ؟‬ ‫مسئوالندرجلساتفضایمجازی‪،‬اینترنت‪،‬ماهواره‬ ‫و ‪ ....‬چ��ه می کنند؟ ! چرا یک تصمیم واحد نمی‬ ‫گیرندوآنرااجرایینمیکنندتاجامعهازبالتکلیفی‬ ‫خارج شود و بدانند حضور در شبکه های اجتماعی‬ ‫قانونی اس��ت یا غیر قانونی ؟ای��ن نوع رفتار نه تنها‬ ‫جامعه را دچار دوگانگی و چند دستگی می کند‬ ‫بلکه اعتبار و پایه تصمیمات نهاد های اصلی کشور‬ ‫را هم سس��ت پی و کم اعتبار می سازد‪ .‬امیدوارم‬ ‫مس��ئوالن مربوطه دلخوری برخی م��ردم در این‬ ‫زمینه را مد نظر قرار دهند و برای رفع این مشکل‬ ‫ساده سریع تر تصمیمی واحد اتخاذ نمایند‪.‬‬

‫فرهنگ وهنر‬ ‫آتنه فقیه‌نصیری نقش اصلی س�ریال تازه‬ ‫سروش صحت‬ ‫محسن چاوش�ی با «پاروی بی‌قایق»‪ ،‬بهار‬ ‫را به آب می‌زند‬ ‫‪ 7‬تل�ه فیل�م طن�ز ب�رای ن�وروز‬ ‫شبکه اول‬


‫سال اول شماره ‪ 12‬دو شنبه ‪ 19‬اسفند ‪1392‬‬ ‫براس��اس مذاک��رات ب��ه عمل آم��ده بین‬ ‫مقامات بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫و مقامات ژاپنی و در راس��تای تفاهم ژنو؛ س��ه‬ ‫بان��ک بزرگ این کش��ور‪ ،‬آمادگی خود را برای‬ ‫انجام عملیات تسویه مربوط به کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫دارو و تجهیزات پزشکی اعالم کردند‪ .‬بانک های‬

‫‪ 3‬بانک ژاپنی مامور‬ ‫تسویه حساب با ایران‬

‫توکیو میتسوبیش��ی (‪ ،) BTMU‬گروه بانکی‬ ‫سومیتومو میتسویی(‌‪ )SMBC‬و میزوهو بانک‬ ‫ژاپ��ن‪ ،‬آمادگی خ��ود را برای تس��ویه مبادالت‬ ‫بانک های ایرانی اعالم کردند‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی با بی��ان اینکه‬ ‫ع�لاوه ب��ر بانک‌ه��ای ژاپن��ی و سوئیس��ی ‪،‬‬

‫اقتصاد‬

‫‪3‬‬

‫بانک‌ها ی دیگری اضافه می شود گفت‪ :‬تفاهم‬ ‫ش��ده که پول‌ها ب��ه صورت یکج��ا از منابع ما‬ ‫در ژاپ��ن‌‪ ،‬کر ‌ه یا هن��د به بانک‌های��ی که با ما‬ ‫ارتباطات کارگزاری ایجاد کرده‌اند همین طور‬ ‫به فروش��ندگان کاالهای اساس��ی و تجهیزات‬ ‫پزشکی پرداخت شود‪.‬‬

‫خبر‬

‫‪ 3‬عامل افزایش قیمت سکه و ارز‬

‫تحلیل اقتصادایران از نگاه‬ ‫دکتر خلعتبری‬

‫ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی‬ ‫گفت‪ :‬ع��دم تمای��ل دولت برای‬ ‫کاه��ش قیم��ت دالر‪ ،‬عملک��رد‬ ‫بازارهای م��وازی‪ ،‬اث��ر فصلی و‬ ‫افزایش تقاضای دالر مس��افرتی‬ ‫‪ 3‬عامل مؤثر ب��ر افزایش قیمت‬ ‫سکه و دالر است‪.‬‬ ‫میثم رادپور کارش��ناس بازار س��که و ارز گفت‪ :‬پس از رخدادهای اقتصادی‬ ‫و انعکاس اخبار خوش��بینانه باالخره قیمت دالر درحدود ‪ 3‬هزار تومان رسید و‬ ‫این مسئله حاکی از آن است که دالر و بازار تمایل به کاهش بیشتر قیمت این‬ ‫ارز ندارند‪.‬وی افزود‪ :‬اگر محیط آرام باشد نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای به هم نزدیک‬ ‫می‌ش��وند در حالی که این اتفاق تاکنون به دلیل نگرانی‌های اقتصادی موجود و‬ ‫عملکرد دولت هنوز مش��اهده نش��ده و نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای هنوز یکی نشده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬بازار ارز در چند ماه گذشته ‪ 20‬درصد نزولی بوده و بازار سهام‬ ‫حدود ‪ 60‬درصد صعودی بوده و این بازار بعد از صعود کامال ریزش داش��ت در‬ ‫حالی که بازار ارز در همان حالت اول خود مانده بنابراین همین موضوع بازار ارز‬ ‫را به رقیبی برای بازار سهام تبدیل می‌کند‪.‬‬

‫م‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫اقتصاد‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫دكتر في��روزه خلعتبری‪ ،‬اقتص��اددان و از باس��ابقه ترین‬ ‫کارشناسان بانک مرکزی‪ ،‬در سخنرانی ای که در دانشگاه‬ ‫خاتم ب��ا موضوع “تحلیل وضعیت کنون��ی اقتصاد ایران و‬ ‫رویک��رد اصالح آن” انجام داد نگاه ت��ازه ای دارد به اعداد‬ ‫و آمار منتش��ر شده در نهادهای قانونی اقتصادی کشور که‬ ‫البته با نگاه تیزبینانه انتقاد های صریحی به این آمار دارد‪.‬‬ ‫در بخش هایی از این سخنرانی آمده است‪:‬‬ ‫نگاه درست به اقتصاد مهارت می‌خواهد‬ ‫نگاه درست به اقتصادی که با موجی از بیانات و گفته‌های ضد و‬ ‫نقیض مواجه می‌شود‪ ،‬بسیار مهم است‪ .‬این نگاه درست سبب‬ ‫می‌شود به واقعه راستینی که ریشه نابسامانی‌های کشور است‪،‬‬ ‫برس��یم‪ .‬تردید نکنید که نگاه درست به اقتصاد یک مهارت‬ ‫می‌خواه��د‪ .‬این مهارت هم در یک لحظه به دس��ت نمی‌آید‬ ‫ام��ا اگر به خودتان ق��ول دهید که هرگز در مقابل موجی که‬ ‫می‌آید و می‌گویند نظر بدهید‪ ،‬نظر ندهید‪ ،‬می‌شود به نتیجه‬ ‫خوبیبرسیم‪.‬‬ ‫دو عدد متفاوت از سوی دو مرجع رسمی‬ ‫برای درک این اهمیت ابتدا به جدیدترین وضعیت خردی که در‬ ‫اقتصادکشورمانداریم‪،‬می‌پردازم‪.‬آمارهایبودجهخانوارریزترین‬ ‫تصویری است که از وضعیت اقتصاد وجود دارد‪ .‬بانک مرکزی آمار‬ ‫بودجه خانوار ش��هری را می‌دهد و مرکز آمار هم آمار خانوارهای‬ ‫ش��هری را می‌دهد و ه��م آمار خانوارهایی روس��تایی را درآمد‬ ‫خانوارهای شهری بر اساس آمار بانک‌مرکزی به دو بخش تقسیم‬

‫می‌ش��ود‪ .‬درآمد پولی و غیرپولی‪ .‬با دقت در اعداد‪ ،‬می‌بینیم که‬ ‫درآمدهای پولی ما از‪ 123.6‬میلیون ریال به‪ 148.1‬میلیون دالر‬ ‫رسید‌ه ‪ .‬یعنی‪ 19.8‬درصد رشد کرده است‪ .‬اما مرکز آمار می‌گوید‬ ‫درآمد کل (معادل درآمد شهری) ‪ 130.3‬میلیون بوده و االن به‬ ‫‪ 167.2‬رسیده‌اس��ت‪ .‬یعنی دو عدد متفاوت از س��وی دو مرجع‬ ‫رسمی در یک سال با این همه تفاوت!‬ ‫چطور می‌شود در مورد این اقتصاد حرف زد؟!‬ ‫در ن��گاه اول درآمد خانوار ش��هری از نظ��ر مفهومی در‬ ‫بانک‌مرکزی با مرکز آمار تفاوت معنا پیدا می‌کند و بانک‬ ‫مرکزی مقداری از درآمدهای خانوار مثل فروش اجناس‬ ‫دوم و ‪ ..‬را هم در این عدد آورد ‌ه اس��ت‪ .‬ولی وقتی دقت‬ ‫می‌کنیم می بینیم ارقام رش��د رقم‌هایی که باید مشابه‬ ‫باشند با هم تفاوت فاحشی دارند چطور می‌شود در مورد‬ ‫این اقتصاد حرف زد؟!‬ ‫شکاف زیاد بین درآمد شهری و روستایی‬ ‫بانوی اقتصادی در بخش��ی از س��خنان خود در خصوص‬ ‫محرومیت خانوارها ی روس��تایی م��ی گوید‪ :‬درآمد خانوار‬ ‫روس��تایی را مرکز آمار می‌دهد‪ .‬درآمد خانوار روس��تایی از‬ ‫‪ 79.7‬میلیون ریال به ‪ 101.3‬میلیون ریال رس��یده است‪.‬‬ ‫این در آمد ساالنه است‪ .‬باز هم نگاه می کنیم و می بینیم‬ ‫که رش��د عظیمی در درآمدها ایجاد شده‌است‪ .‬البته هیچ‬ ‫کدام از درآمدها به اندازه تورم باال نرفته‌اس��ت‪ .‬بنابراین به‬ ‫طور مؤثر قدرت خرید خانوارها در تمام کشور کم شده‌است‪.‬‬

‫افزایش‪ 20‬درصدیحقوقکارمندان‬

‫هر دو مرجع هم این را قبول دارد‪ .‬پس یک نقطه واحد در‬ ‫این دو آمار پیدا می‌کنیم‪ .‬وقتی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم‬ ‫شکاف بین درآمد شهری و روستایی بسیار زیاد است‪ .‬سهم‬ ‫درآمدهای متفرقه در خانواده‌ها بسیار زیاد است‪ .‬آیا معنی‬ ‫آن این اس��ت که آمارها نادرست است یا مفهوم دیگری را‬ ‫بیان می‌کند؟ کشور از نظر نابرابری درآمدی وضعیت بسیار‬ ‫بدی دارد این اقتصاددان اعتقاد دارد‪ :‬کشور ما از نظر نابرابری‬ ‫درآمدی جزو کشورهای نابرابر است‪ .‬از این اعداد مفاهیم زیادی‬ ‫را م��ی توان فهمید‪ .‬اول این که درآمدهای غیرپولی خانوارها‬ ‫رشد کرد‌ه که حاصل چند پدیده است‪ .‬یکی از آنها گسترش‬ ‫فساد و بزرگ‌شدن بخش زیرزمینی است‪.‬‬ ‫بیکار چرا دنبال کار برود؟!‬ ‫خلعتب��ری در بخش دیگری از س��خنان خ��ود به معضل‬ ‫بیکاری اش��اره می کن��د و می گوید‪ :‬بیکاران��ی که بیکار‬ ‫هس��تند و تمایلی هم به ورود به ب��ازار کار ندارند و به این‬ ‫نتیجه رسیده‌اند که زندگی را نمی‌توانند از این بازار تأمین‬ ‫کنند بیکارانی هستند که جویای کار نیستند برای این که‬ ‫می‌دانند درآمدی را که از کار به دست می‌آوردند می‌توانند‬ ‫از محل پول نقد یارانه‌هایی که می‌دهیم به دست‌آورند یا از‬ ‫محل دالل‌بازی‪ .‬چرا دنبال کار بروند؟ بنابراین می‌بینیم که‬ ‫افت نرخ مشارکت و افت نرخ بیکاری داریم‪.‬‬ ‫خانواده ها چاره ای جز مدارا با تورم ندارند‬ ‫وی ت��ورم را از زاوی��ه دیگ��ری م��ی بیند و م��ی گوید‪:‬‬

‫ماجرای ارتباط تورم و رفتار خانوار بس��یار مهم اس��ت‪.‬‬ ‫خانوار درحال مدارا کردن است‪ .‬بودجه‌اش باال نمی‌رود‪،‬‬ ‫کاری ه��م نمی‌توان��د انج��ام دهد و تنه��ا از زندگی‌اش‬ ‫می زند‪ .‬اتفاقی که می‌افتد این اس��ت که س��هم آن قلم‬ ‫کاالی خوراکی که قیمت آن خیلی باال می‌رود عمال کم‬ ‫می‌شود‪ .‬اگر گزارش بانک‌مرکزی را نگاه کنیم می‌بینیم‬ ‫که از س��ال ‪ 1382‬تا ‪ 1391‬وزن اقالم مصرفی در تمام‬ ‫اقالم اصلی زندگی کم شده‌است‪.‬‬ ‫نمی شود فرض کرد اتفاق عظیمی افتاده اال مدارا کردن‪.‬‬ ‫حاص��ل این ن��گاه متفاوت ما به اقتصاد چه بوده‌اس��ت؟‬ ‫خ��وب نگاه‌کردن ب��ه اقتصاد‪ ،‬علمی اس��ت که داده‌های‬ ‫آم��اری را به اطالع��ات مبدل می‌کن��د‪ .‬داده دیگر عدد‬ ‫نیست‪ ،‬اطالع است و می‌توانیم آن را خوب لمس کنیم‪،‬‬ ‫می‌توان با آن تصویر وضعیت را شفاف کرد‪.‬‬ ‫در این حالت سیاست‌های اقتصادی می‌توانند بهتر شوند‬ ‫و مدیریت اقتصادی اگر ای��ن نگاه را بپذیرد می‌تواند به‬ ‫خوبی به وضعیت اقتصاد رس��یدگی ک��رده و زندگی را‬ ‫بهتر کند‪.‬‬ ‫خوب نگاه کردن یک علم است‬ ‫خوب نگاه کردن یک علم است‪ .‬علمی که شاید هیچ‌کدام‬ ‫از ما پش��ت میز دانش��گاه آن را یاد نگیریم‪ .‬به همه توصیه‬ ‫م��ی کن��م س��ــعی کنی��د خــــــ��وب نگاه ک��ردن را‬ ‫یاد بگیرید‪.‬‬ ‫این بهترین چیزی است که در اقتصاد وجود دارد‪.‬‬

‫ارزیابی مجلس از عملکرد بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی‬

‫سفر پربار رئیس هیات عامل ایدرو به چین‬

‫کارنامه ای با نمره های ناپلئونی‬

‫تولید خودرو و الیاف شیشه با مشارکت چین‬

‫مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫قالب یک طرح پژوهش��ی عملکرد بانک تخصصی و‬ ‫توس��عه ای صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی را‬ ‫طی دوره ‪ 1384‬تا ‪ 1392‬مورد ارزیابی قرار داد‪.‬‬ ‫مجموع تس��هیالت ارزی مصوب صندوق توسعه ملی‬ ‫‪ 23/3‬میلی��ارد دالر ب��وده که از ای��ن میزان حدود ‪7‬‬ ‫میلی��ارد دالر معادل ‪ 30‬درصد به مرحله گش��ایش‬ ‫اعتبار رسیده و از کل اعتبارات گشایش شده ‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲.۳‬میلیارد دالر معادل ‪ 32‬درصد به سرمایه گذاران‬

‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر پرداخت قطعی تس��هیالت ارزی به‬ ‫واحدهای تولیدی کشور نسبت به طرح های مصوب‬ ‫صندوق توسعه ملی در دوره مورد بررسی‪ ،‬نزدیک به‬ ‫‪10‬درصد برآورد می شود‪.‬‬ ‫دفتر مطالعات انرژی‪ ،‬صنعت و معدن این مرکز اعالم کرد‪:‬‬ ‫نتایج ارزیابی سیاست‌های دولت‪ ،‬عملکرد مالی و تکالیف‬ ‫قانونی بانک صنعت و معدن و صندوق توس��عه ملی در‬ ‫دوره ‪ 1384‬تا ‪ 1392‬نش��ان می‌دهند که در دوره مورد‬ ‫بررسی‪ ،‬عمده جهت‌گیری سیاست‌های دولت در قبال‬ ‫بانک صنعت و معدن مبتنی بر سیاست اختصاصی منابع‬ ‫ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی‬ ‫‪ ،‬افزایش سرمایه بانک و ایجاد خط اعتباری از محل منابع‬ ‫داخلی بانک مرکزی بوده اس��ت که بر اساس اطالعات‬ ‫تفریغ بودجه‪ ،‬سیاست های دولت فقط در زمینه افزایش‬ ‫سرمایه بانک صنعت و معدن کارنامه نسبتا قابل قبولی‬ ‫داشته و در دو مورد دیگر به خصوص ایجاد خط اعتباری‬ ‫ارزی ب��رای بانک‌های تخصصی از جمله بانک صنعت و‬ ‫مع��دن از محل منابع داخلی بانک مرکزی‪ ،‬تقریبا ناکام‬ ‫بوده است‪.‬عملکرد و اثربخشی بانک صنعت و معدن در‬ ‫زمینه اعطای تس��هیالت با توجه به نتایج نسبت‌های‬ ‫مال��ی و عملکرد اجرای سیاس��ت‌های تکلیفی دولت‬ ‫در چارچ��وب اه��داف و ماموری��ت ه��ای بان��ک در‬ ‫اساس��نامه ‪ ،‬مطل��وب و مثبت ارزیابی می ش��ود‪ ،‬هر‬ ‫چند بانک باید در زمینه ارتقای سیستم اعتبار سنجی‬ ‫مشتریان و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی طرح های‬ ‫سرمایه گذاری و استفاده بهینه از سرمایه خود تمرکز‬ ‫و اهتمام بیشتری داشته باش��د‪.‬بانک‌های توسعه‌ای‪،‬‬ ‫ب��ه بانک‌هایی گفته می‌ش��ود که با اس��تفاده از انواع‬ ‫کمک‌ه��ای دولتی برای اجرای طرح‌هایی که س��ایر‬ ‫واسطه‌های مالی مایل و قادر به پذیرش آنها نیستند‪،‬‬ ‫تامین اعتبار کرده و خدمات مرتبط را نیز به متقاضیان‬ ‫واجد ش��رایط عرضه‌کنند‪.‬ویژگی اصلی این بانک‌ها‪،‬‬ ‫تاکید به فعالیت بر پایه اولویت‌های توس��عه‌ای‪ ،‬توجه‬ ‫کمتر به س��ودآوری‪ ،‬برخ��ورداری از کمک‌های مالی‬ ‫دولتی و س��ایر نهادهای عمومی بین‌المللی در مقابل‬ ‫توجه خاص آنها به فایده‌ه��ای اجتماعی و اقتصادی‬ ‫طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر است‪.‬‬

‫ایران و چین س��ه توافقنامه همکاری در جریان سفر‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو امضا کردند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش دو توافقنام��ه در زمینه تولید‬ ‫خودرو و دیگری در زمینه تولید الیاف شیشه‌ای است‪.‬‬ ‫در مراس��م امضای توافقنامه تولی��د دو خودرو جدید‬ ‫س��دان و شاس��ی بلند بین شرکت س��ایپا و شرکت‬ ‫بزرگ خودروس��ازی چانگان چین غالمرضا ش��افعی‬ ‫رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران بر توسعه همکاری در زمینه تحقیقات و طراحی‬ ‫خودرو عالوه برای تولید خودروهای جدید تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد ک��رد ش��رکت چان��گان در طراح��ی‬ ‫خودروهای جدید س��ایپا به‌صورت مستقیم مشارکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫شافعی با اشاره به اینکه شرکت چانگان می‌تواند از سه‬ ‫طریق در صنعت خودروسازی ایران حضور یابد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی از این راه‌ها‪ ،‬سرمایه گذاری در زمینه تولید‬ ‫قطعات الکترونیکی و با فناوری باال به‌طور مس��تقیم‬ ‫در ایران است‪.‬پیش��نهاد دیگر این اس��ت که با خرید‬ ‫بخشی از س��هام شرکت‌های سایپاکاش��ان‪ ،‬بن رو و‬ ‫پارس خودرو‪ ،‬و تولید محصول در این شرکت‌ها وارد‬ ‫بازار ایران شود‪.‬‬ ‫به گفته مهندس شافعی‪ ،‬گزینه سوم حضور چانگان‬ ‫درایران‪ ،‬خرید بخش��ی از سهام س��ایپا خواهد بود‬ ‫ک��ه اگر ش��رکت چین��ی عالقه‌مند ب��ه حضور در‬ ‫بازار ایران باش��د‪ ،‬از طریق س��ایپا می تواند حضور‬ ‫موثرتری داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در جریــــــ��ان ای��ن س��فر‪ ،‬اس��ــناد‬ ‫تفاهمنامه توس��عه همكاري بين دو ش��ركت س��ايپا‬ ‫و ش��ركت طراحی مهندس��ي خودرو ‪ TJI‬در زمینه‬ ‫طراح��ی پل��ت ف��رم خ��ودرو امض��ا و مبادله ش��د‪.‬‬ ‫ش��ركت ‪ TJI‬از بزرگتري��ن ش��ركت‌هاي طراحي و‬ ‫مهندس��ي در كش��ور چين محسوب مي‌ش��ود‪ ،‬كه‬ ‫قرارداده��اي متعددي براي طراح��ي كامل خودرو با‬ ‫شركت‌هاي چيني و اروپايي منعقد كرده است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬شافعي در پي عقد تفاهمنامه با‬ ‫بزرگترين توليد كننده الياف شيشه از خطوط توليد‬ ‫و تجهيزات پيش��رفته الياف شيش��ه در اين شركت‬ ‫ديدن کرد‪.‬‬

‫وي ب��ا بيان اينكه ايدرو قصد دارد دس��ت‌کم دو خط‬ ‫توليد س��االنه ‪ 30‬هزار تن الياف شيش��ه را در ايران‬ ‫راه ان��دازي كند‪ ،‬گفت‪ :‬زمين مورد ني��از براي ايجاد‬ ‫نخس��تين س��ايت الياف شيش��ه در ايران خريداري‬ ‫ش��ده و آماده آغاز عمليات اجرايي كارخانه هس��تيم‪.‬‬ ‫فن��اوري تولي��د الي��اف شيش��ه در اي��ن ش��ركت‬ ‫منحص��ر ب��ه ف��رد ب��وده و محص��والت آن از قدرت‬ ‫رقاب��ت بااليي ب��ا محص��والت اروپاي��ي و آمريكايي‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬

‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬حقوق‬ ‫کارمن��دان دول��ت از فروردین‌ماه‬ ‫س��ال آین��ده ‪ ۲۰‬درص��د افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬محـــمدباقــ��ر نوبخ��ت‬ ‫س��خنگوی دول��ت گفت‪ :‬حس��ب‬ ‫مصوب��ه هی��ات وزی��ران‪ ،‬حقوق و‬ ‫مزایای کارکنان اعم از ش��اغلین و‬ ‫بازنشس��تگان در س��ال آینده ‪ 20‬درصد افزایش می یابد و به این ترتیب کارکنان‬ ‫دول��ت حقوق فرودین ماه را با ‪ 20‬درص��د افزایش دریافت خواهند کرد‪.‬نوبخت با‬ ‫بیان اینکه قرار بود قبال ‪ 18‬درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شود‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد با تمهیداتی که انجام شد این رقم به افزایش ‪ 20‬درصدی انجامید‪.‬‬

‫افزایش ساعت کار بانک پاسارگاد‬

‫بانک‌پاسارگاد با بسیج امکانات‬ ‫برای اس��تقبال از نوروز ‪ ،‬ساعت کار‬ ‫ش��عبه‌های خود در روزهای پایانی‬ ‫سال ‪ 1392‬را اعالم کرد‪.‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬با توجه‬ ‫به فرارسیدن روزهای پایانی سال و‬ ‫افزای��ش مبادالت پول��ی و بانکی و‬ ‫به‌منظور رفاه حال مش��تریان‪ ،‬شعبه‌های بانک‌پاساگاد در تهران و شهرستان‌ها از روز‬ ‫شنبه ‪ 17‬اسفند تا چهارشنبه ‪ 28‬اسفند به استثنای روزهای پنجشنبه ‪ 22‬و جمعه‬ ‫‪ 23‬و سه‌ش��نبه ‪ 27‬اسفند به‌طور یکسره تا ساعت ‪ 18‬آماده ارائه انواع خدمات بانکی‬ ‫به هم‌میهنان گرامی است‪.‬هم‌میهنان گرامی می‌توانند برای کسب اطالعات بیشتر به‬ ‫سایت این بانک به نشانی ‪ www.bpi.ir‬مراجعه يا با مرکز اطالع‌رسانی این بانک به‬ ‫شماره ‪ 82898289‬تماس حاصل کنند‪.‬‬

‫نرخ سود بانکی را افزایش ندهید‬

‫شبکه تحلیلگران فناوری ایران‬ ‫در پ��ی اقدام اخی��ر بانک مرکزی‬ ‫ب��رای انتش��ار اوراق مش��ارکت ‪6‬‬ ‫ماهه با نرخ ‪ 23‬درصد‪ ،‬طی نامه‌ای‬ ‫خطاب به س��یف رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬ابرازنگرانی خود را نسبت‬ ‫به نوس��انات ب��ازار پول��ی و بانکی‬ ‫کشور و تشدید رکود اقتصادی اعالم کرد‪.‬‬ ‫در این نامه آمده اس��ت‪ :‬اولین قربانی افزایش نرخ س��ود س��پرده های بانکی‪،‬‬ ‫بخش‌ه��ای مول��د اقتص��اد خواه��د ب��ود و در نتیجه رک��ود فعلی اقتص��اد ایران‬ ‫تشدید خواهد شد‪.‬‬ ‫در کش��ورهای با تورم باال‪ ،‬معموال از سیاس��ت‌های ترکیبی برای مهار تورم و‬ ‫رکود استفاده می‌شود که در پی آن مالیات بر سود بخش‌های نامولد و فعالیت‌های‬ ‫س��فته بازانه افزایش یافت��ه و جذابیت فعالیت‌های مول��د از طریق کاهش میزان‬ ‫مالی��ات یا پرداخت تس��هیالت یارانه افزایش می‌یابد‪ .‬س��وال این اس��ت که چرا‬ ‫همزمان با اجرای این سیاست پولی‪ ،‬دولت هیچ گونه مالحظه دیگری را همچون‬ ‫سیاس��ت های مالی و مالیاتی تقویت ش��ده در نظر نگرفته است؟ آیا افزایش توان‬ ‫نظ��ام بانک��ی در خلق پول و نق��ش ضعیف و رو به افول بان��ک ها در تخصیص و‬ ‫هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد‪ ،‬لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر فعالیت‬ ‫های بانکی را نمایان نمی‌س��ازد؟ بانک مرکزی می توانست به جای اتخاذ سیاست‬ ‫پولی انقباضی از طریق انتش��ار اوراق مشارکت‪ ،‬به کاهش ضریب فزاینده از طریق‬ ‫افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی‪ ،‬بپردازد‪.‬‬

‫نقدینگیهمچناندرسیرصعودی‬

‫معاون اقتصادی بانک مرکزی‬ ‫با بی��ان اینکه حج��م نقدینگی تا‬ ‫پایان دی ماه امسال به ‪ ۵۶۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد توم��ان افزای��ش‬ ‫یاف��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حج��م پایه پولی در‬ ‫این م��دت با ‪ ۲.۱‬درصد رش��د به‬ ‫رقم ‪ ۹۹‬هزار و ‪ ۶۲۸‬میلیارد تومان‬ ‫و ضریب فزاینده به ‪ ۵.۶۲۷‬رسیده است‪.‬‬ ‫پیم��ان قربان��ی با بیان اینکه رش��د نقدینگی در ‪ 10‬ماه��ه اخیر بدون لحاظ‬ ‫آمارهای موسس��ات جدید پولی به ‪ 18.8‬درصد می‌رس��د‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬حجم کل‬ ‫نقدینگی در پایان دی ماه امس��ال به ‪ 560‬هزار و ‪ 600‬میلیارد تومان و پایه پولی‬ ‫‪ 99‬هزار و ‪ 628‬میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫جدول نقدینگی و پایه پولی در ‪ 5‬سال اخیر‬ ‫( ارقام به میلیارد تومان)‬

‫سال‬

‫نقدینگی‬

‫میزان تغییر(درصد)‬

‫‪88‬‬

‫‪235000‬‬

‫‪23.9‬‬

‫‪89‬‬

‫‪295000‬‬

‫‪25.9‬‬

‫‪90‬‬

‫‪352000‬‬

‫‪19.4‬‬

‫‪91‬‬

‫‪460000‬‬

‫‪30.8‬‬

‫‪ 10‬ماهه ‪92‬‬

‫‪560600‬‬

‫‪21.7‬‬


‫‪4‬‬

‫صنعت‪ -‬بازرگانی‬

‫سال اول شماره ‪ 12‬دو شنبه ‪ 19‬اسفند ‪1392‬‬ ‫وزارت خزان��ه‌داری انگلی��س تحریم ‪ 11‬نفر‬ ‫از مدیران گروه کش��تیرانی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران را لغ��و کرد‪.‬به گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫ش��رکت کشتیرانی جمهوری اسالمی‪ ،‬پیرو رأی‬ ‫برائت دادگاه عموم��ی اتحادیه اروپا برای ‪ 11‬تن‬

‫انگلیس تحریم‬ ‫کشتیرانی را‬ ‫لغو کرد‬ ‫ایستگاه خبر‬

‫گزارش «اقتصاد برتر»‬ ‫از راهکارهای تسهیل تجارت خارجی‬

‫ازهر سه هزار مقاله‪،‬‬ ‫یکی به اختراع می رسد‬

‫تجار روی فرش قرمز‬ ‫راه می‌روند‬

‫منوچه��ر منطق��ی رئی��س‬ ‫س��ازمان صنای��ع هوایی گفت‪:‬‬ ‫نس��بت تع��داد پتن��ت (ثب��ت‬ ‫اخت��راع) به مقاله در ایران یک‬ ‫به سه هزار است و این عدد در‬ ‫دنیا یک به س��ه اس��ت‪.‬‬ ‫منطقی در مراس��م آغاز به‬ ‫کار س��یزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران اظهار داشت‪ :‬برای ارتقای‬ ‫تعداد پتنت‌های بین‌المللی پژوهش��گران کش��ور در زمینه هوافضا قرار است‬ ‫با همکاری انجمن مدیریت فناوری ش��رکت های دانش بنیان ‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫برای ثبت پتنت راهنمایی ش��وند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنایع هوایی با تاکید بر این ک��ه تعداد قابل توجهی از‬ ‫مقاالت پژوهش��گران در نش��ریات بین المللی به ثبت نمی‌رس��د خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬قصد داریم با همکاری انجمن هوافضای کش��ور پروژه های دانشجویان‬ ‫دوره کارشناس��ی ارش��د و دکتری را در مجالت بین المللی منتش��ر کنیم تا‬ ‫در ای��ن زمین��ه رتبه کش��ور را ارتقا بخش��یم‪.‬وی با تاکید ب��ر اینکه مدیران‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان افرادی دانشمند هس��تند و با قوانین کسب و کار‬ ‫آش��نایی کافی ندارند گفت‪ :‬قرار است ش��رکت هایی برای گسترش کسب و‬ ‫کار دانش بنیان در کش��ور ایجاد ش��ود‪.‬‬

‫کشف بزرگترین معدن طالی خاورمیانه‬

‫با کش��ف بزرگترین معدن‬ ‫ط�لای خاورمیانه در مس��جد‬ ‫داغ��ی در مح��دوده جلف��ا و‬ ‫خاروان��ا ‪ ،‬اس��تان آذربایج��ان‬ ‫ش��رقی عنوان استان طال خیز‬ ‫کشور را کسب کرده است ‪.‬‬ ‫غالمحس��ین گل محمدی‬ ‫معاون امور معادن و اکتشافات‬ ‫معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان ش��رقی گفت ‪ :‬در این‬ ‫حوزه بزرگترین معدن طالی خاورمیانه در مس��جد داغی در محدوده جلفا‬ ‫و خاروانا کش��ف شده اس��ت‪.‬وی با بیان اینکه س��رمایه‌گذاران گرجی این‬ ‫ط��رح تاکنون ‪ 250‬میلیارد ریال برای اکتش��اف آن هزینه کرده‌اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به تازگی س��ه پروانه بهره برداری دیگر نیز برای معدن طالی استان صادر‬ ‫شده و تعدادی طرح مطالعه نیز در دست اجراست که در صورت به نتیجه‬ ‫رسیدن می تواند نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی کشور ایفا کند‪.‬‬

‫تعطیلی بزرگ‌ترین معدن تیتانیوم کشور‬ ‫نماین��ده م��ردم س��یرجان‬ ‫و بردس��یر در مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی با اش��اره به تعطیلی ‪۴۰‬‬ ‫مع��دن م��س در اس��تان کرمان‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر بزرگ‌ترین‬ ‫مع��دن تیتانیوم کش��ور واقع در‬ ‫جنوب کرمان تعطیل است‪.‬‬ ‫شهباز حس��ن‌پور یکی از دالیل تعطیلی برنامه‌های معدنی را نبود تسهیالت‬ ‫بانکی دانست و افزود‪ :‬صندوق توسعه ملی باید فعال‌تر از قبل وارد عرصه حمایت‬ ‫از معادن شود‪.‬حس��ن‌پور اظهار کرد‪ :‬معادن باید در کش��ور جایگزین نفت شوند‬ ‫که با توجه به گستردگی معدن در استان کرمان این موضوع امری ممکن است‪.‬‬ ‫حسن‌پور تصریح کرد‪ :‬برای سال آینده که اتفاقات بزرگ صنعتی را در استان‬ ‫کرمان ش��اهد خواهیم بود نیاز جدی به تولید ‪2‬هزار مگاوات برق اس��ت که فع ً‬ ‫ال‬ ‫جای آن در استان خالی است‪.‬‬

‫هنوز به واردات محصول وابسته ایم‬ ‫رئـــیس س��ازمان بســـیج‬ ‫مهندسین کشاورزی کشور گفت‪:‬‬ ‫برخ�لاف افزای��ش پن��ج برابری‬ ‫تولیدات بخش کشاورزی نسبت‬ ‫به قب��ل از انق�لاب‪ ،‬همچنان در‬ ‫بس��یاری از محصوالت راهبردی‬

‫به واردات وابسته هستیم‪.‬‬ ‫محمدرضا جهانس��وز افزود‪ :‬ب��رای تامین نیازهای کش��ور در محصول جو‬ ‫‪ 44‬درصد‪ ،‬ذرت ‪ 62‬درصد‪ ،‬برنج ‪ 56‬درصد‪ ،‬کنجاله س��ویا ‪ 98‬درصد‪ ،‬ش��کر‬ ‫‪ 50‬درصد و در روغن خوراکی نیز ‪ 85‬درصد به واردات وابس��ته هس��تیم‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال ‪ 90‬افزون بر هش��ت میلیارد دالر محصوالت کش��اورزی وارد‬ ‫کش��ور شده که این رقم در س��ال ‪ 91‬به ‪ 12‬میلیارد دالر افزایش یافت و این‬ ‫حجم واردات نش��انگر آن اس��ت که از ظرفیت های بخش کشاورزی در کشور‬ ‫آنگونه که باید‪ ،‬بهره برداری نش��ده است‪.‬جهانس��وز در عین حال افزایش سه‬ ‫و نی��م برابری عملک��رد در تولید گندم آبی‪ ،‬افزایش چه��ار برابری تولید برنج‬ ‫و گن��دم دی��م و افزایش ‪ 18‬برابری تولید پس��ته را از نق��اط امیدبخش حوزه‬ ‫کش��اورزیایراندانس��ت‪.‬‬

‫فروش کاالی خارجی ممنوع‬ ‫فرمان��دار ش��میرانات گفت‪:‬‬ ‫ف��روش کااله��ای خارج��ی ک��ه‬ ‫مش��ابه داخلی در کشور دارند در‬ ‫فروش��گاه‌های بهاره ممنوع است‪.‬‬ ‫عزت‌اهلل خانمحمدی در حاش��یه‬ ‫مراس��م افتت��اح نمایش��گاه بهاره‬ ‫اردوگاه باهنر اظهار داش��ت‪ :‬این نمایشگاه در راستای سیاست‌های دولت توسط‬ ‫ستاد تنظیم بازار شهرس��تان شمیرانات برگزار شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬علی‌رغم‬ ‫نمایشگاه بهاره اردوگاه باهنر‪ ،‬نمایشگاه دیگری نیز در ولنجک به صورت همزمان‬ ‫از امروز به مدت ‪ 10‬روز از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 21‬آغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫خانمحم��دی بیان داش��ت‪ :‬در ای��ن نمایش��گاه‌ها اجناس پایین‌تر از س��طح‬ ‫بازار به فروش می‌رس��د و حداقل تخفیف در این نمایش��گاه‌ها ‪ 15‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫فرماندار ش��میرانات خاطرنشان کرد‪ :‬کاالهای خارجی که مشابه داخلی دارند در‬ ‫فروشگاه‌های بهاره عرضه نخواهند ش��د و کاالها توسط کارشناسان اتحادیه‌های‬ ‫صنفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند‪.‬‬

‫از مدیران ارش��د ش��رکت‌های گروه کش��تیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و عدم فرجام‌خواهی از‬ ‫طرف مس��ئولین ذی ربط اتحادی��ه اروپا و نهایتاً‬ ‫قطعی شدن رای دادگاه ‪ ،‬وزارت خزانه‌داری دولت‬ ‫انگلی��س نیز ‪‌،‬مبادرت به لغو تحریم‌های اعمالی‬

‫اقتصاد برتر – تجارت خارجی یكي از ش�اخص‌های مهم اقتصادی کش�ور اس�ت که بر اثر تحريم‬ ‫آس�یب دید‪ .‬اکنون با برداش�ته ش�دن تدریجی تحریم‌ها و رفت و آمد هیات‌های اقتصادی از شرق و‬ ‫غرب‪ ،‬زمینه برای احیا و افزایش تجارت خارجی کش�ور فراهم ش�ده است اما حضور تجار خارجی در‬ ‫ایران و موفقیت بازرگانان ایرانی در خارج نیازمند آماده س�ازی مقدماتی اس�ت‪ .‬سرلوحه آمد و رفت‬ ‫هیات های خارجی به ایران داشتن طرح و برنامه برای مذاکره با این هیات ها و اخذ نتیجه از مذاکرات‬ ‫اس�ت وگرن�ه صرف آمد و رفت تنها از نظر روانی فضای مناس�بی را ایجاد م�یکند ولی عمال فایده ای‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬

‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬سیاست‌های‬ ‫تش��ویقی‪ ،‬تس��هیالت و قوانین راهگشا‪،‬‬ ‫مانن��د ف��رش قرمز م��ورد اس��تفاده در‬ ‫مراس ‌م رس��می است که باید پیش روی‬ ‫بازرگانان گستراند‪.‬‬ ‫اقتص��اد برتر در ای��ن گزارش ضمن‬ ‫بررس��ی تجرب��ه چند کش��ور موفق در‬ ‫توسعه تجارت خارجی به آسیب شناسی‬ ‫این مسئله‪ ،‬راهکارهای توسعه و صنایع‬ ‫اولویت‌دار برای توسعه تجارت پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫جذب سرمایه خارجی‬ ‫بررس��ی تجرب��ه موفق کش��ورهایی‬ ‫مانند کره‪ ،‬مالزی و تایوان نشان می‌دهد‬ ‫یکی از کلیدهای آنها برای گشایش قفل‬ ‫تج��ارت خارجی‪ ،‬افزون بر بهبود محيط‬ ‫كس��ب‌وكار‪ ،‬بازک��ردن دروازه ب��ه روی‬ ‫سرمایه‌های خارجی است‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران در آس��یب شناس��ی‬ ‫عملکرد ایران در شاخص سرمايه‌گذاري‬ ‫خارجي به ویژه نوع مستقيم آن (‪)FDI‬‬ ‫معتقدن��د با وج��ود ظرفیت‌های خوب‬ ‫ایران در مقايس��ه با بسياري از كشورها‪،‬‬

‫عملک��رد مطلوبي نداش��ته اس��ت‪.‬يكي‬ ‫از دالي��ل پایين‌بودن ج��ذب ‪ FDI‬در‬ ‫ايران‪ ،‬تحريم‌هاس��ت كه پ��س از توافق‬ ‫ژن��و‪ ،‬به‌تدری��ج در حال برطرف ش��دن‬ ‫اس��ت‪.‬اما چگونه می‌توان س��رمایه‌های‬ ‫خارجی را جذب کرد؟‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬جذب ‪FDI‬‬ ‫نيازمند برخي سياس��تگذاري‌ها به ویژه‬ ‫ارائه مشوق‌های هدفمند است‪.‬‬ ‫به اعتقاد مهدی رضایی عضو هيات‬ ‫علمي موسس��ه مطالعات و پژوهش‌هاي‬ ‫بازرگان��ي‪ ،‬بازنگ��ري در قوانين و اصالح‬ ‫مقررات چگونگی حضور س��رمايه‌گذار و‬ ‫افزايش مناسبات با كش��ورهاي توسعه‌‬ ‫يافته‪ ،‬مي‌تواند منجر به جذب س��رمایه‬ ‫به ویژه در بخش نفت و گاز شود‪.‬‬ ‫کمترین سود اينگونه سرمايه‌گذاري‬ ‫در بخش هاي نفت و گاز اين اس��ت كه‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارجي‪ ،‬به اين بخش‌ها‬ ‫صدم��ه نزده و با توجه به ماهيت ‪،FDI‬‬ ‫انتق��ال فناوري ب��ه س��اير فعاليت‌هاي‬ ‫اقتصادي ايران نيز صورت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫اما ک��دام صنای��ع در اولویت جذب‬

‫سرمایه مستقیم خارجی قرار داد؟‬ ‫صنایع اولویت‌دار‬ ‫به گفته رضایی‪ ،‬صنايع پتروشيمي‪،‬‬ ‫توليد ان��واع مصالح س��اختماني و انواع‬ ‫سنگ‌هاي س��اختماني و تزئيني‪ ،‬فلزات‬ ‫از قبي��ل آهن و فوالد‪ ،‬مس و آلومينيوم‬ ‫و صنايع ش��يميایي و پالس��تيك و نيز‬ ‫صنايع با فن��اوري باال‪ ،‬از جمله صنايعي‬ ‫هس��تند كه جذب ‪ FDI‬در آنها‪ ،‬توسعه‬ ‫صادراتي بيش��تري در مقايس��ه با ساير‬ ‫بخش ها دارد‪.‬‬ ‫اين صنايع از اين ويژگي برخوردارند‬ ‫كه س��اير فعاليت‌هاي اقتصادي كشور‪،‬‬ ‫به اندازه زيادي ب��ه محصوالت توليدي‬ ‫آنها وابس��ته‌‌ است از این رو جذب ‪FDI‬‬ ‫در آنها‪ ،‬رش��د تمامي اقتصاد ايران را در‬ ‫پی‌خواهد داشت‪.‬‬ ‫روان‌ سازی‬ ‫یکی دیگر از ش��گردهای کشورهای‬ ‫موفق در توسعه تجارت خارجی‪ ،‬كاهش‬ ‫هزينه و زم��ان و روان‌س��ازي مبادالت‬ ‫تجاري است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد الن��از مياندوآبچ��ي از‬

‫پژوهش��گران حوزه بازرگانی‪ ،‬تس��هيل‬ ‫تجارت خارجي ش��امل سياستگذاري‌ها‬ ‫و اقدامات��ي جهت كاهش هزينه و زمان‬ ‫است که ش��امل ابزارهاي سنتي تجارت‬ ‫مانند تعرفه‌ها‪ ،‬س��هميه واردات و ساير‬ ‫موانع غيرتعرفه‌اي مشابه نیست‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هی��ات علمی موسس��ه‬ ‫مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬تس��هيل تجارت خارجي طيف‬ ‫متنوعي از اقدامات ش��امل بهينه‌سازي‬ ‫مبادي ورود و خروج كاال‪ ،‬ساده‌سازي و‬ ‫هم نواس��ازي رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي‬ ‫مرتب��ط با تش��ريفات گمركي و س��اير‬ ‫تش��ريفات قانوني در حوزه‌هاي تجارت‪،‬‬ ‫بانك‪ ،‬بيمه‪ ،‬حمل ونقل و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫همچنین توس��عه زيرس��اخت‌هاي‬ ‫حمل‏ونق��ل و لجس��تيك‪ ،‬به‌كارگي��ري‬ ‫فناوري‌هاي جدي��د (مانند پنجره واحد‬ ‫تجاري)‪ ،‬اصالح و پياده‌س��ازي معاهدات‬ ‫و توافقنا‌مه‌هاي دوجانبه و چندجانبه در‬ ‫ح��وزه تجارت و حمل‏ونق��ل و نظير آن‬ ‫از دیگر اقداماتی اس��ت ک��ه می‌تواند به‬ ‫تسهیل تجارت خارجی کمک کند‪.‬‬

‫برخی عوامل موفقیت توسعه سریع تجارت در کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا‬ ‫کره جنوبی‬

‫تایوان‬

‫مالزی‬

‫تایلند‬

‫اتخاذ سیاست گسترش صادرات در اوایل‬ ‫دهه ‪ ۱۹۶۰‬میالدی‬

‫اتخاذ سیاست گسترش صادرات در اواخر‬ ‫دهه ‪ ۱۹۵۰‬میالدی‬

‫اتخاذ راهبرد توسعه صادرات در اوایل دهه‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬میالدی‬

‫اتخاذ راهبرد توسعه صادرات در اوایل دهه‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬میالدی‬

‫انتقال و واردات گسترده فناوری صنعتی‬ ‫توسعه‬

‫نقش موثر دولت در اجرای سیاست‬

‫جذب مقادیر فراوان سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی‬

‫جذب مقادیر فراوان سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی‬

‫سرمایه گذاری سنگین در توسعه‬ ‫منابع انسانی‬

‫انتقال موثر فناوری و جذب سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی‬

‫نیروی کار ارزان و نسبتا آموزش دیده‬

‫وجود نیروی انسانی سختکوش‪،‬نسبتا ماهر‬ ‫و ارزان‬

‫وجود دولتی مقتدر در اجرای سیاست های‬ ‫توسعه اقتصادی‬

‫کمک های گسترده مالی ژاپن و آمریکا در‬ ‫مراحل آغازین توسعه‬

‫ایجاد مناطق آزاد تجاری و تاثیر فراوان آن‬ ‫در فناوری های مناسب‬

‫نقش دولت در اجرای سیاست های توسعه‬

‫دریافت کمک‌های مالی از آمریکا و ژاپن در‬ ‫سال های اولیه توسعه صنعتی‬

‫سرمایه گذاری گسترده در نیروی انسانی‬

‫نقش موثر دولت در اجرای راهبردهای‬ ‫توسعه‬

‫نقش توسعه نسبتا موفق محصوالت‬ ‫کشاورزی‬

‫گزارش ویژه‬

‫مديرعامل کشت و صنعت مغان تاکید کرد‪:‬‬

‫تالشوهمفکریبا نخبگانبرایتوسعه پایدار‬

‫با حضور معاون وزير جهاد کش��اورزي و با معرفي اعضاي‬ ‫جدي��د هيات مدي��ره‪ ،‬مديرعامل کش��ت و صنعت مغان‬ ‫معرفي شد‪.‬‬ ‫حاج اروجعلي محمدي متولد شهرستان خلخال که سابقه‬ ‫فرمانداري خلخال‪ ،‬تبريز‪ ،‬اردبيل و عضويت در هيات مديره‬ ‫منطق��ه آزاد ارس را در کارنام��ه دارد بار ديگر بر مس��ند‬ ‫مديرعاملي کشت و صنعت مغان نشست تا با بهره گیری‬ ‫از تجربیات گذش��ته اين بنگاه عظيم اقتصادي را سامان و‬ ‫توسعه دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «اقتص��اد برتر» از پارس آباد‪ ،‬در اين مراس��م‪،‬‬ ‫معاون وزير جهاد کشاورزي چهارعضو هيات مديره کشت‬ ‫و صنعت مغان را به نام‌هاي علي عليزاده‪ ،‬رحيم رس��تمي‪،‬‬ ‫شهريار نگاهي و محمد باقر پويان‌فر معرفي کرد و با قرائت‬ ‫حکم اروجعلي محمدي به عنوان مديرعامل جديد شرکت‬ ‫صنعت و دامپروري مغان‪ ،‬اين مجموعه را وارد فاز جدیدی‬ ‫از توسعه اقتصادی کرد‪.‬‬ ‫مديرعامل جديد کشت و صنعت مغان در این مراسم گفت‪:‬‬ ‫کشت و صنعت مغان موهبتي است که خداوند به منطقه‬ ‫زرخيز ش��مال استان اردبيل اهدا کرده که ضرورت دارد از‬ ‫اين ظرفيت بهينه استفاده شود‪.‬‬ ‫محمدي عنوان ک��رد‪ :‬مديريت در اي��ن مجموعه‌ها چند‬ ‫وجهي است و بايد توليد بيشتر و کيفي‪ ،‬جلب رضايتمندي‬ ‫کارکن��ان و کارگران‪ ،‬افزايش بهره‌وري وتوليد بیش��تر‪ ،‬در‬ ‫دس��تور کار قرارگیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بنده براي اين کار آستين‬ ‫باال زده‌ام تا بار ديگر بعد از هش��ت س��ال در اين مجموعه‬ ‫بتوانم با تالش و ایجاد همدلی بین نیروها و همفکری با‬

‫نیروهای نخبه‪ ،‬این بنگاه عظیم اقتصادی را توسعه دهم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص‬ ‫اقتصاد مقاومتی گفت‪ :‬اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد دفاعی‬ ‫و تکیه ب��ر توان داخلی که مقام معظم رهبری در بهترین‬ ‫برهه از زمان‪ ،‬سیاست های مدون در این خصوص ترسیم‬ ‫و ابالغ فرمودند و امروز ما نیز در راستای همین اصول و در‬ ‫همین مسیر باید گام های اساسی و مثبت برداریم‪.‬‬ ‫معاون وزیر‪ :‬کشت و صنعت مغان يک قابليت بي‌نظير است‬ ‫معاون وزیر جهاد و کش��اورزی‪ ،‬کش��ت و صنعت مغان را‬

‫يک قابليت بي‌نظير در کش��ور و منطقه بيان کرد و يادآور‬ ‫ش��د‪ :‬بهره‌وري باالي توليد در اين ش��رکت به عنوان يک‬ ‫بن��گاه اقتصادي عظيم باید مورد توج��ه قرار گيرد‪.‬محمد‬ ‫علی جوادی ضرورت رس��يدگي به امور رفاهي و دستمزد‬ ‫کارگران اين ش��رکت را برای بهبود رضايتمندي و ارتقاي‬ ‫رفاه و آسايش بيشتر يادآور شد‪.‬‬ ‫کشت و صنعت به دانش��گاه بين‌المللي کشاورزي تبديل‬ ‫ش��ود‪ .‬در ادامه اين مراس��م فرماندار شهرستان پارس‌آباد‬ ‫نيز در س��خناني به ظرفيت بي‌نظير کشت و صنعت مغان‬ ‫ب��ه عنوان يک بن��گاه عظيم اقتصادي اش��اره کرد و بيان‬ ‫داشت‪ :‬بايد اين مجموعه به دانشگاه بين‌المللي کشاورزي‬ ‫تبديل ش��ود چرا که امروز در اين مجموعه ده‌ها محصول‬ ‫کشاورزي‪ ،‬باغي و دامي با کيفيت باال توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫ولي کريمي تصريح کرد‪ :‬خروج اين شرکت از شرکت‌هاي‬ ‫مش��مول اصل ‪ 44‬و تبديل آن به يک دانشگاه بين‌المللي‬ ‫کش��اورزي از مطالبات و خواسته‌هاي جدي مردم است و‬ ‫بايد مديريت جديد در کنار افزايش توليد و بهره‌وري باال با‬ ‫نگاهي درس��ت به رفع مشکالت به وجود آمده بين عشاير‬ ‫و کشت و صنعت مغان براي هميشه خاتمه داده و به حل‬ ‫اين معضالت کمک کنند‪.‬‬ ‫شرکت کش��ت و صنعت و دامپروری مغان در پارس آباد‪،‬‬ ‫با داش��تن اراضی وسیع کش��اورزی ‪ ،‬دو هزار و ‪600‬هکتار‬ ‫باغ��ات می��وه ‪ ،‬مجتم��ع ب��زرگ دامپ��روری ‪ ،‬کارخان��ه‬ ‫قند‪ ،‬کارخانه لبنیات ‪ ،‬کارخانه فرآوری میوه و چند واحد‬ ‫تولیدی دیگر یکی از ش��رکت های منحصر به فرد کشور‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬

‫علیه مدیران ارشد کشتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران کرد‪‌.‬از ابتدای ماه دسامبر ‪ 2011‬میالدی‪،‬‬ ‫‪ 11‬نف��ر از مدیران ناوگان در فهرس��ت تحریمی‬ ‫ت خزانه‌داری‬ ‫کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وزار ‌‬ ‫انگلیس قرار گرفته بودند‪.‬‬

‫دیدگاه‬ ‫ورود کاالهای لوکس‬ ‫ممنوع‬ ‫ابراهیم نکو‬

‫ابالغ سیاست‌های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی از‬ ‫س��وی رهب��ر معظم‬ ‫انق�لاب‪ ،‬حجت را بر‬ ‫همه فعاالن اقتصادی‬ ‫و مس��ئوالن تم��ام‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اگر می‌خواهیم در حوزه اقتصاد سربلند‬ ‫باشیم و به س��مت صادرات حرکت کنیم‪،‬‬ ‫باید سیاس��ت‌های کلی اقتص��اد مقاومتی‬ ‫را س��رلوحه کار خود ق��رار دهیم‪.‬از این رو‬ ‫باید هم��ه وزارت‌خانه‌ها‪ ،‬سیاس��ت‌ کاری‬ ‫مشخصی در مورد ابالغیه اقتصاد مقاومتی‬ ‫تدوی��ن کنند‪.‬یکی از مصداق‌های این کار‪،‬‬ ‫جلوگیری از واردات کاالهای لوکس است‪.‬‬ ‫در واردات ای��ن نوع کاالها اس��راف زیادی‬ ‫صورت می‌گی��رد که نتیج��ه آن‪ ،‬بدبینی‬ ‫به اقتصاد کش��ور اس��ت چراکه با واردات‬ ‫کااله��ای لوک��س ث��روت مملکت ب��ه باد‬ ‫می‌رود‪.‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫برنامه کالن��ی برای جلوگی��ری از واردات‬ ‫کاالهای لوکس داش��ته باش��د و ضوابط و‬ ‫قوانین موجود را بازنگری کند‪.‬کارشناسان‬ ‫معتقدن��د نمی‌توان واردات برخی کاالها را‬ ‫به کش��ور ممنوع کرد چرا که به منافع ما‬ ‫لطمه می‌زند اما ممنوعیت واردات کاالهای‬ ‫لوکس چیزی نیست که به ما لطمه بزند و‬ ‫می‌توان از آن صرف‌نظر کرد‪.‬‬ ‫نایب‌رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس‬

‫صنعت و تولید‬ ‫محور اصلی اقتصاد مقاومتی‬

‫یحیی آل اسحاق‬

‫رئیس اتاق بازرگانی و‬ ‫صنایع ومعادن تهران‬ ‫اگ��ر براس��اس اب�لاغ‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی بن��ا داریم‬ ‫اقتصاد را مقاوم سازی‬ ‫کنیم باید محور اصلی‬ ‫که همان تولید و صنعت است‪ ،‬مورد حمایت‬ ‫جدی ق��رار گیرد‪.‬از ای��ن رو الزامات اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی بای��د تدوین ش��ود؛ بای��د عوامل‬ ‫منف��ی و بازدارنده بخ��ش صنعت و تولید را‬ ‫شناس��ایی کرده و عمال مرتفع کرد‪.‬مباحث‬ ‫بانکی‪ ،‬نقدینگی و سیاستگذاری‌های اشتباه‪،‬‬ ‫از جمله مش��کالت فراروی صنعت به شمار‬ ‫می‌آید که بخ��ش تولید به خوب��ی در برابر‬ ‫آنها مقاومت کرده اس��ت‪.‬در موضوع اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی بخش��ی از فعالیت ه��ا مربوط به‬ ‫مجلس می ش��ود که باید قوانین و مقررات‬ ‫دس��ت و پاگیر حذف یا بازنگری ش��ود و در‬ ‫کنار آن یکسری قوانین تسهیل کننده وضع‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر بخش صنعت و تولید برای کشور‬ ‫مهم اس��ت و پایه اصلی اقتصاد مقاومتی به‬ ‫ش��مار می رود‪ ،‬باید حمایت ه��ا و توجه به‬ ‫ای��ن بخش عملیات��ی ش��ود و در عمل این‬ ‫حمایت ها صورت گیرد‪.‬‬

‫به صنايع كوچك هم‬ ‫جایزه بدهیم‬ ‫هادي اكرمي‬

‫در ش��ـــرايط كنوني‬ ‫كس��ب و كار‪ ،‬يك��ي از‬ ‫عوامل بق��اي صنايع و‬ ‫به ويژه صنايع كوچك‬ ‫و متوس��ط در بازارهاي‬ ‫بي��ن الملل��ي و داخلي‬ ‫و رقاب��ت با غ��ول هاي‬ ‫صنعت��ي‪ ،‬برنامه ريزي صحي��ح و همه جانبه‬ ‫و به كارگيري ابزاري منس��جم براي اس��تقرار‬ ‫سيستم هاي مديريتي به منظور ارتقای بهره‬ ‫وري و كيفيت محصوالت و خدمات است‪.‬‬ ‫مدل ه��اي بهبود كيفيت و تعالي س��ازماني با‬ ‫نگرش��ي كل نگر و با ايجاد نظام جامعي جهت‬ ‫ارزيابي سازمان‪ ،‬مي توانند به عنوان ابزاري قوي‬ ‫براي شناخت نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود‬ ‫به كار روند و سطح تعالي و بلوغ سازمان‪ ،‬واحدها و‬ ‫فرآيندهاي آن را در ابعاد مختلف مشخص نمايند‪.‬‬ ‫از اين رو در دهه هاي اخير كشورهاي مختلف با‬ ‫توجه به ش��رايط بنگاه هاي اقتصادي خود اقدام‬ ‫به تعريف مدل هايي براي بهبود كيفيت و تعالي‬ ‫سازماني در كشورهاي خود نموده اند‪ .‬در كشور‬ ‫ما نيز همگام با كشورهاي توسعه يافته و در حال‬ ‫توسعه‪،‬فعاليتهايگستردهايجهتبهكارگيري‬ ‫مدل هاي تعالي سازماني به اجرا در آمده است‬ ‫و جايزه ملي كيفيت بر مبناي همين مدل ها به‬ ‫صورت ساالنه به اجرا درآمده است‪.‬‬ ‫پژوهشگر‬


‫سال اول شماره‪ 12‬دو شنبه ‪ 19‬اسفند ‪1392‬‬

‫مذاکره ایران خودرو‬ ‫با آلمان‬ ‫برای تولید مشترک‬

‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ای��ران خودرو‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬برنامه‌ریزی ارائ��ه خودرویی با‬ ‫قیم��ت تمام ش��ده پایین و عرض��ه آن در‬ ‫بازار از س��وی ایران‌خ��ودرو در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ای��ن موضوع دو س��ال به طول‬

‫جهان خودرو‬ ‫پیوند عمیق رنو با نیسان‬

‫پیون��د رنو و نیس��ان به‌ق��دری برای هر‬ ‫دو مفید بوده که اکن��ون تصمیم دارند‬ ‫مقیاس اقتصادی این پیوند را یک سطح‬ ‫باالتر ببرند‪.‬نیسان و رنو می‌خواهند ‪70‬‬ ‫درصد توس��عه محص��والت جدید را به‬ ‫صورت مشترک انجام دهند و برای این‬ ‫کار از متد «خانواده ماجول مش��ترک»‬ ‫استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫در آخری��ن ت�لاش ب��رای کاه��ش‬ ‫هزین��ه ها ای��ن دو غول خودروس��ازی‬ ‫تصمی��م گرفته‌ان��د ‪ 70‬درص��د از یک‬ ‫خودرو را به صورت مش��ترک بسازند و‬ ‫آن ‪ 30‬درصدی که باقی می‌ماند هویت‬ ‫و ظاه��ر خودروه��ای دو برن��د را حفظ‬ ‫خواهد کرد‪ .‬برای این کار نوعی معماری‬ ‫در طراح��ی به کار گرفته ش��ده که در‬ ‫زبان فرانس��ه از سرواژه ‪ CMF‬برای آن‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬

‫خواهد انجامید‪.‬هاش��م یکه‌زارع اظهار کرد‪:‬‬ ‫تحریم‌های خارجی‪۳۰‬درصد روی صنعت‬ ‫خودروس��ازی تاثی��ر داش��ته و در صورت‬ ‫رفع کامل این تحریم‌ه��ا‪ ،‬اثرات مثبت آن‬ ‫در اردیبهش��ت و خرداد س��ال آینده بروز‬

‫می‌کند‪.‬وی یادآور ش��د‪ :‬این رایزنی‌ها روی‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات است که‬ ‫البته به نتیجه رسیدن آن زمانبر است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬به غیر از فرانسه در حال مذاکره با‬ ‫آلمان برای تولید مشترک هستیم‪.‬‬

‫«اقتصاد برتر» از آمار سال ‪ 92‬گزارش میدهد‬

‫رکوردشکنی واردات خودرو‬

‫اقتصادبرت�ر‪ -‬واردات ح��دود ‪70‬‬ ‫هزار دس��تگاه خودرو در سال ‪1392‬‬ ‫رشد بیش از ‪50‬درصدی را نشان می‬ ‫دهد ای��ن در حالی اس��ت که تولید‬ ‫خودرو در س��ال جاری همچون سال‬ ‫قبل با افت تیراژ مواجه بود‪.‬‬ ‫عرض��ه تع��دادی از برنده��ای‬

‫گزارش ویژه‬

‫مط��رح جهانی نظی��ر هون��دا‪ ،‬ولوو‪،‬‬ ‫س��وبارو‪ ،‬فولک��س واگ��ن و ‪. . .‬پس‬ ‫از س��ال ه��ا توق��ف واردات ب��رای‬ ‫نخس��تین بار در بازار خ��ودرو ایران‬ ‫صورت گرفت‪.‬‬ ‫در می��ان خودروه��ای واردات��ی‪،‬‬ ‫برنده��ای چینی س��هم جهش��ی را‬

‫تجربه کردند و از ‪ 2500‬دس��تگاه در‬ ‫س��ال ‪ 1391‬به ‪ 11‬هزار دس��تگاه و‬ ‫سهم ‪ 15‬درصدی در سال ‪ 92‬تبدیل‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��رای نخس��تین بار در‬ ‫س��ال ‪ 92‬واردات چندی��ن خ��ودرو‬ ‫ب��ا تیراژ بیش از ‪ 5‬هزار دس��تگاه در‬

‫یک س��ال دیده ش��د که م��ی توان‬ ‫ب��ه خودروهای��ی مانن��د خودروهای‬ ‫‪ Emgrand EC7‬ح��دود ‪ 9‬ه��زار‬ ‫دستگاه‪ ،‬خودرو ‪Hyundai IX35‬‬ ‫ح��دود ‪ 8‬ه��زار دس��تگاه و خودرو‬ ‫"‪ Kia Sportage‬ب��ا ح��دود ‪ 5‬هزار‬ ‫دستگاه اشاره کرد‪.‬‬

‫با همكاري دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي محقق شد‬

‫توسعه دانش فنيگروه صنعتي ايران خودرو‬

‫اوپل‪ ،‬خودروساز شماره ‪ 2‬اروپا‬

‫کارل توم��اس نیومان‪ ،‬از مدیران ارش��د‬ ‫جن��رال موت��ورز در اروپ��ا در حاش��یه‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی خ��ودرو ژنو ابراز‬ ‫امی��دواری کرد اوپ��ل‪ ،‬ش��اخه جنرال‬ ‫موت��ورز در اروپا بتواند تا س��ال ‪2022‬‬ ‫جای پژو‪-‬س��یتروئن را در مقام دومین‬ ‫خودروساز بزرگ اروپا بگیرد‪.‬‬ ‫بر اساس آخرین تحلیل‌ها‪ ،‬سال ‪2014‬‬ ‫ب��رای اوپل ک��ه به تازگ��ی کارخانه‌اش‬ ‫در بوخ��وم آلمان را تعطیل کرده س��ال‬ ‫دشواری خواهد بود‪.‬س��هم اوپل از بازار‬ ‫اروپ��ا از ‪ 7‬درص��د در س��ال ‪ 2013‬به‬ ‫‪ 7/4‬درص��د در پایان م��اه فوریه ‪2014‬‬ ‫رسیده است‪.‬‬

‫ون‌هایتجملیبنز‬

‫مرس��دس بنز به همان اندازه ای که در‬ ‫تولید خودروهای تجملی ش��هرت دارد‪،‬‬ ‫در ای��االت متحده در بخش خودروهای‬ ‫ون ه��م ج��زو س��ازندگان س��رآمد به‬ ‫حس��اب می آید‪.‬مرس��دس بنز با عرضه‬ ‫کالس «وی» دو ویژگ��ی مهمی که در‬ ‫آن س��رآمد اس��ت با هم ترکیب کرده و‬ ‫اکنون ون های تجملی را در نمایش��گاه‬ ‫خ��ودرو ژن��و در مع��رض نمای��ش قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫این خ��ودرو جایگزین دو خودرو ویانو‬ ‫‪ Viano‬و ویتو ‪ Vito‬می ش��ود‪ .‬فروش‬ ‫وی کالس از همی��ن هفته در اروپا آغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬

‫‪5‬‬

‫قطعه‌سازان اروپایی در ایران استارت زدند‬

‫عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫قطعه‌س��ازان ای��ران از آغاز‬ ‫مجدد فعالیت قطعه‌س��ازان‬ ‫اروپایی در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی‌من��ش‪ ،‬با‬ ‫بیان این مطلب اظهار کرد‪:‬‬ ‫ح��دود ‪ 15‬قطعه‌س��از اروپایی ارس��ال قطعه به ای��ران را مجددا آغاز‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌که این قطعه‌س��ازان از کش��ورهایی چون آلمان‪ ،‬ایتالیا‬ ‫و فرانس��ه هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در دوران تحریم صنعت خودرو برخی از این‬ ‫قطعه‌سازان ارسال قطعه به ایران را متوقف کرده بودند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قطع��ات تولیدی برخی از این قطعه‌س��ازان نیز به صورت‬ ‫غیرمس��تقیم و با واس��طه وارد کشور می‌ش��د که افزایش هزینه‌های‬ ‫تولید را به دنبال داش��ت‪.‬با آغاز مجدد فعالیت قطعه‌س��ازان خارجی‬ ‫در ایران مطمئنا در س��ال آینده شاهد رش��د تولید خودرو در کشور‬ ‫خواهی��م بود به‌گونه‌ای ک��ه هدفگذاری تولید برای س��ال آینده یک‬ ‫میلیون و ‪ 300‬هزار دس��تگاه است‪.‬نجفی‌منش با بیان این‌که شرکت‬ ‫خودروس��ازی رنو حتی در دوران تحریم صنعت خ��ودرو نیز ایران را‬ ‫ت��رک نکرد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با لغو رس��می تحری��م صنعت خودرو‬ ‫فعالیت‌های این شرکت در ایران گسترده‌تر شده است‪.‬‬

‫باد حمایت در صنعت تایر‬

‫پژو ‪ ،308‬خودرو سال اروپا‬

‫پژو ‪ 308‬عنوان خودرو س��ال اروپا را به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫این مدل هاچ‌بک پ��ژو در مرحله نهایی‬ ‫رقاب��ت ب��رای دریاف��ت عن��وان خودرو‬ ‫س��ال اروپا‪ 6 ،‬خودرو دیگ��ر را از جمله‬ ‫دو خ��ودرو برق��ی از ش��رکت‌های «بی‬ ‫ام دبلی��و» و «تس�لا» را در نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی خودرو ژنو‪ ،‬پشت سر گذاشته‬ ‫و به عنوان خودرو سال اروپا دست پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪.‬کارخانه پژو در تقال اس��ت‬ ‫به س��ال‌های متمادی از زیان‌دهی این‬ ‫شرکت خاتمه دهد‪.‬‬

‫خودرو‬

‫گ��روه صنعتي ايران خودرو ب��راي اين كه در عرصه‬ ‫جهاني پ��ا را فراتر بگذارد‪ ،‬بايد يک برند قوي صاحب‬ ‫فناوري برتر داشته باشد‪.‬‬ ‫در اين ميان مديريت اين گروه صنعتي س��عي کرده‬ ‫خ��ود را با برخي بازاره��اي بين‌المللي تطبيق داده و‬ ‫معتقد است براي ادامه اين مسير‪ ،‬بايد سرعت توسعه‬ ‫و پيشرفت فناوري بيشتر شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر ايران خودرو با دستيابي به دانش فني‬ ‫طراحي خودرو كه در نخس��تين گام با س��مند اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬توانس��ته محصول خود را در بازار جهاني عرضه‬ ‫كند و امروز نش��ان ايران خودرو در بسياري كشورها‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫در دهه ‪ 80‬ايران خودرو در ‪ 6‬كشور در قاره‌هاي مختلف‬ ‫جهان پايگاه‌هاي توليد س��مند را ايجاد و در بس��ياري‬ ‫كشورهاي ديگر نيز عرضه محصول آماده را آغاز كرد‪ .‬اين‬ ‫موض��وع نام ايران خودرو را در بازار خارج بر س��ر زبان‌ها‬ ‫انداخت‪ .‬بر اين اس��اس ميزان توليد و به تبع آن فروش‪،‬‬ ‫مهم ترين كاركرد و ويژگي يك بنگاه خودرويي است كه‬ ‫به چشم مشتريان و افكار عمومي مي‌آيد‪.‬‬ ‫مدیریت برند‬ ‫به همين دليل در ش��رايط بحران اقتصادي كه توليد‬ ‫خودروس��ازي كاهش پيدا مي‌كن��د‪ ،‬همگان ازجمله‬ ‫س��هامداران ممكن است اميد خود را نسبت به بنگاه‬ ‫از دس��ت بدهن��د‪.‬در چنين ش��رايطي ممكن اس��ت‬ ‫س��هامداراني كه سرمايه‌شان را به‌صورت خريد سهام‬ ‫در اختيار بنگاه خودروسازي قرار داده‌اند‪ ،‬واكنش‌هاي‬ ‫توام با ناراحتي و خشم نشان دهند‪.‬‬ ‫برند يا نام تجاري كه قابل ارزش��يابي و قيمت‌گذاري‬ ‫هم اس��ت‪ ،‬از مهم‌تري��ن دارايي‌هاي بنگاه به ش��مار‬ ‫مي‌آيد و ضمن ايجاد ارزش براي سهامداران‪ ،‬انتخاب‬ ‫مصرف‌كنن��دگان را نيز هدايت مي‌كند‪ .‬نام تجاري بر‬

‫وفاداري مش��تريان مي‌افزايد‪ ،‬ورود به ب��ازار جديد و‬ ‫افزايش قيمت محصول را امكانپذير مي‌سازد و نخبگان‬ ‫را نيز به كار جذب مي‌كند‪.‬‬ ‫تمايلشركت‌هايمختلفجهانيبرايهمكاريمشترك‬ ‫با ايران خودرو نيز از ديگر نش��انه‌هاي اعتبار برند ايران‬ ‫خودرو به شمار مي‌رود‪.‬هرچند بسياري شركت‌ها‪ ،‬به‌دليل‬ ‫تحريم‌هاي اعمال ش��ده از س��وي غرب به ايران‪ ،‬از اين‬ ‫همكاري‌ها بازمانده‌اند‪ ،‬اما اين موضوع چيزي از واقعيت‬ ‫ارزش برند ايران خودرو كم نمي‌كند‪.‬‬

‫قالب‌هاي صنعتي و قالب‌هاي پيشرفته ايران خودرو نه‬ ‫تنها در خطوط توليدي مجموعه ايران خودرو نصب شده‬ ‫بلكه به كشورهاي مختلف نيز صادر شده و صرفه جويي‬ ‫ارزي قابل مالحظه را در بر داشته است‪ .‬شركت تام ايران‬ ‫خودرو كه كار خود را از ساخت و نصب تجهيزات خطوط‬ ‫توليد ش��روع كرد‪ ،‬امروز در زمينه‌هاي مختلف از جمله‬ ‫نفت و گاز و فوالد و تحهيزات ريلي نيز فعاليت مي‌كند‬ ‫و به نوبه خود جزو ثروت‌هاي ارزش��مند گروه صنعتي و‬ ‫كشور به شمار مي‌رود‪.‬‬

‫کسب دانش فنی‬

‫پیوند صنعت و دانشگاه‬

‫از س��وي ديگ��ر دانش فن��ي‪ ،‬از ثروت‌ه��اي بزرگ‬ ‫بن��گاه اقتص��ادي اس��ت ك��ه از طري��ق طراحي و‬ ‫عرض��ه محصوالت و سيس��تم‌هاي جدي��د خود را‬ ‫نش��ان مي‌دهد‪.‬اي��ران خ��ودرو در ابتدا ب��ا طراحي‬ ‫س��مند‪ ،‬به دانش فني طراحي بدنه خودرو دس��ت‬ ‫يافت و مالك نخس��تين خودرو ملي ايران ش��د‪ .‬در‬ ‫مرحله بعد‪ ،‬طراح��ي و توليد قواي محركه ملي در‬ ‫ايران خودرو آغاز ش��د كه نتيج��ه آن عرضه موتور‬ ‫اي‪ .‬اف‪ .7 .‬در سه نسخه معمولي‪ ،‬توربوشارژ و ‪1400‬‬ ‫سي سي است‪ .‬تجربه موتور اي‪ .‬اف‪ .7 .‬ايران خودرو‬ ‫را به توان طراحي و توليد موتور ديزل س��واري نيز‬ ‫مجهز كرد و اي��ن موتور امروزه آماده نصب بر روي‬ ‫خودروهاي سواري است‪ .‬دانش فني‪ ،‬مجموعه‌اي از‬ ‫اطالعات س��ودمند‪ ،‬محرمانه‪ ،‬تازه و با ارزش فني و‬ ‫اقتص��ادي را در بر مي‌گيرد که براي توليد محصول‬ ‫يا ارائه خدمات مش��خص‪ ،‬الزم باشد‪ .‬دانش فني يا‬ ‫غيرقابل ثبت است يا عمدا به ثبت نمي‌رسد‪ ،‬اما در‬ ‫دنيا شناخته مي‌شود؛ مثل اين كه موتور اي‪ .‬اف‪.7 .‬‬ ‫يا خودرو رانا به نام ايران خودرو شناخته شده است‪.‬‬ ‫ايران خودرو دانش فني س��اخت انواع قالب‌هاي خطوط‬ ‫توليد را نيز به دست آورده و تا كنون توليدات شركت‌هاي‬

‫ايران خودرو در س��ال‌هاي اخير براي توس��عه دانش‬ ‫فني از همكاري دانش��گاه‌ها و موسس��ات تحقيقاتي‬ ‫بهره گرفته و موسس��ات پژوهش��ي مشتركي را نيز با‬ ‫دانشگاه‌هاي معتبر ايجاد كرده كه ضمن تبديل دانش‬ ‫فني به محصول‪ ،‬از امكانات نرم افزاري كشور در حل‬ ‫مشكالت و تحقق اهداف صنعتي خود كمك مي‌گيرد‪.‬‬ ‫همچنين نيروي انس��اني متخص��ص و ماهر داراي‬ ‫ارزشي ويژه و به عنوان يکي از عوامل موثر در ارزش‬ ‫و اعتبار برند ش��رکت محسوب مي‌ش��ود‪ .‬كاركنان‬ ‫اي��ران خ��ودرو به ويژه آن��ان كه در اين ‪ 15‬س��ال‬ ‫جذب شده اند‪ ،‬از مستعدترين و نخبه ترين جوانان‬ ‫ايران به ش��مار مي‌روند‪ ،‬زيرا براي ورود به شركت‪،‬‬ ‫آزمون‌ها و دوره‌هاي خاصي را از سر گذرانده اند كه‬ ‫مهارت‌ه��اي مختلف را براي آنان به همراه داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬همين امر كه نقش بااليي در موفقيت شركت‬ ‫در سال‌هاي اخير داشته‪ ،‬باعث شده بسياري از ديگر‬ ‫نخبگان كشور در راه رسيدن به شغل مورد نظر خود‪،‬‬ ‫ايران خودرو را در اولويت نخست قرار دهند‪ .‬اين تجربه‬ ‫براي كاركنان ايران خودرو عادي اس��ت كه جوانان و‬ ‫تحصيل كردگان جوياي كار را مشتاق مشغول به كار‬ ‫شدن در اين گروه صنعتي ببينند‪.‬‬

‫عضو انجمن صنعت تایر گفت‪:‬‬ ‫قیمت پایه صادرات یک کیلو‬ ‫تای��ر در دنیا ‪ 4‬ت��ا ‪ 4.5‬دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسکندر ستوده افزود‪ :‬اگر یک‬ ‫کیلو تایرصادر کنیم می‌توانیم‬ ‫س��ه برابر آن‪ ،‬مواد اولیه به کشور وارد کنیم و با صادرات‪ ،‬این صنعت در‬ ‫مقابل واردات مواد اولیه گارانتی خواهند شد‪.‬‬ ‫س��توده افزود‪ :‬بخش��ی از مواد اولیه صنعت تایر از مواد پایه نفتی تامین‬ ‫می‌ش��ود و به همین دلیل تولید این صنعت دارای مزیت نس��بی است و‬ ‫دولت باید زمینه صادرات این صنعت را فراهم کند تا از این طریق بخشی‬ ‫از نیازهای ارزی صنعت تایر تامین شود‪.‬‬ ‫س��توده با تأکید بر لزوم فراهم ش��دن زمین ‌ه س��رمایه‌گذاری در صنعت‬ ‫تایر گفت‪ :‬یکی از مش��کالت اساس��ی صنعت تایر نبود حمایت معقول‬ ‫تعرفه‌ای اس��ت و عالوه بر این باید تولید‌کنندگان معتبر خارجی را برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در این صنعت جذب کنیم‪.‬‬ ‫وی در م��ورد کیفیت تایره��ای تولید داخل نیز گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تایرهای تولید داخل عالوه بر اس��تانداردهای داخلی‪ ،‬از باالترین س��طح‬ ‫استانداردهای اروپایی نیز برخوردار هستند‪.‬‬

‫واردات هیبریدی با تعرفه پایین‬ ‫رئیس کل گمرک کش��ور از‬ ‫پیش��نهاد وزارتخانه‌های امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای کاهش‬ ‫تعرفه واردات خودروهای کم‬ ‫مصرف(هیبریدی) در راستای‬ ‫اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد‪.‬‬ ‫مس��عود کرباس��یان افزود‪ :‬تعرفه واردات خودرو برای س��ال آینده هنوز‬ ‫مشخص نشده و جلسات کارشناسی آن هنوز در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در س��ال آتی‪ ،‬اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬از آنجا که اجرای این مرحل��ه تاثیر زیادی بر قیمت حامل های‬ ‫انرژی دارد‪ ،‬پیش��نهاد واردات خودروهای هیبریدی با نرخ های پایین تر‬ ‫ارائه شده و از آن حمایت می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر ای��ن برای بهبود‬ ‫فضای زیس��ت محیط��ی‪ ،‬اس��تفاده از ای��ن خودروها با ه��دف کاهش‬ ‫مص��رف انرژی‌های فس��یلی و بهره‌‌گیری از س��وخت مناس��ب‌‌تر مورد‬ ‫تاکی��د قرار گرفته لذا این مباحث هم اکنون در س��طح کارشناس��ی در‬ ‫حال پیگیری است‪.‬‬

‫روزهای سرد بازار خودرو در آستانه بهار‬ ‫فروش��ندگان خودرو در بازار‪،‬‬ ‫روزه��ای س��رد و آرامی را در‬ ‫آس��تانه س��ال جدید سپری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫برخ�لاف آنچ��ه پیش‌بین��ی‬ ‫می‌شد میزان خرید و فروش‬ ‫خودرو در بازار آزاد در آستانه تعطیالت نوروزی افزایش یابد اما این اتفاق‬ ‫نیفتاده اس��ت‪.‬گذری به نمایشگاه‌ها و دفاتر فروش خودرو در سطح شهر‬ ‫نشان می‌دهد همچنان این دفاتر خالی از خریدار و فروشنده است‪.‬‬ ‫البته نزدیکی به ایام نوروز و تصور رایج درباره افزایش قیمت خودروها در‬ ‫این ایام موجب شده برخی از فروشندگان خودرو در بازار سعی کنند که‬ ‫از همین بازار نیمه‌جان نیز سود بیشتری به دست آورند‪.‬‬ ‫این امر موجب ش��ده که دفاتر فروش در سطح شهر قیمت‌های مختلف‬ ‫و متف��اوت و حتی با تفاوت‌های چند میلیون تومانی برای فروش خودرو‬ ‫یکس��ان اعالم کنند؛ به عنوان مثال در خیابان کمی��ل در نزدیکی امام‬ ‫حسین قیمت خودرو تندر ‪ 90‬نوع‪ E2‬ایران خودرو از سوی فروشندگان‬ ‫مختلف ‪ 37‬میلیون و ‪ 500‬هزار تومان‪ 38 ،‬میلیون تومان و ‪ 38‬میلیون و‬ ‫‪ 800‬هزار تومان اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫به‌دلیل همین تفاوت قیمت‌هاست که کارشناسان توصیه می‌کنند بهتر‬ ‫اس��ت خریداران خودرو مورد نیاز خود را ابتدای سال آینده و به ویژه در‬ ‫فروردین ماه خریداری کنند‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫انرژی ‪ -‬عمران‬

‫سال اول شماره ‪ 12‬دو شنبه ‪ 19‬اسفند ‪1392‬‬ ‫دخال��ت نظام��ی روس��یه در منطقه کریمه‬ ‫اوکراین سبب می شود بهای نفت دوباره جهشی‬ ‫چشمگیر داشته باش��د‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫‪ ،.Wall St‬در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬احتمال‬ ‫ماجراجویی نظامی اس��رائیل در واکنش به برنامه‬

‫عروسی نفت‬ ‫در جنگ اوکراین‬

‫هسته ای ایران سبب شده بود بهای نفت رشدی‬ ‫چشمگیر داشته باشد‪ ،‬در چند روز اخیر‪ ،‬دخالت‬ ‫نظامی روسیه در منطقه کریمه اوکراین و احتمال‬ ‫جنگ بین المللی در این منطقه‪ ،‬سبب شده است‬ ‫نگرانی های ژئوپولتیک به بازار نفت باز گردد‪.‬برای‬

‫«اقتصاد برتر» گزارش میدهد‬

‫گوناگون‬

‫اروپا آماده ایجاد کارخانه ریل‌سازی در ایران‬ ‫مس��ئول نمایندگ��ی وزارت‬ ‫خارجه در خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫یک ش��رکت اروپایی برای ایجاد‬ ‫کارخانه ریل سازی در این استان‬ ‫اعالم آمادگی کرد‪.‬‬ ‫مرتضی خس��روی افزود‪ :‬در‬ ‫صورت توافق نهایی‪ ،‬ش��رکت اروپایی سازنده ریل حدود‪400‬میلیون یورو معادل‬ ‫هزار و ‪ 600‬میلیارد ریال در خراسان شمالی سرمایه گذاری می کند‪.‬این شرکت‬ ‫توانایی سرمایه گذاری تا سقف یک میلیارد یورو را نیز در منطقه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ساخت قطعه ‪ 110‬متری ریل در داخل کشور به معنای افزایش‬ ‫س��رعت قطار تا سطح ‪ 200‬کیلومتر است‪ .‬این کارخانه در صورتی که در استان‬ ‫خراس��ان شمالی ایجاد شود می‌تواند تولیدات خود را به کشورهای آسیای میانه‬ ‫نیز صادر کند‪.‬‬

‫‪ 24‬میلیارد دالر دود شد‬ ‫از آغاز س��ال جاری تا ابتدای‬ ‫اسفندماه معادل ‪ 24‬میلیارد لیتر‬ ‫بنزین در ب��اک خودروها مصرف‬ ‫شده است که با منابع مالی ای که‬ ‫این حجم مصرف بنزین به اقتصاد‬ ‫کشور تحمیل می‌کند‪ ،‬می توان‬ ‫منابعسرمایه‌ایساخت‪ 15‬پاالیشگاهنفت‪،‬گاز‪،‬پتروشیمی‪،‬خطوطلولهوانبارهای‬ ‫نفت را در طول یکسال تامین کرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر برای س��اخت یک فاز اس��تاندارد پارس جنوبی با ظرفیت‬ ‫تولی��د روزانه ‪ 50‬میلیون مترمکعب گاز طبیعی ش��امل س��کو‪ ،‬خطوط لوله‬ ‫دریایی و پاالیش��گاه س��احلی در حدود ‪ 5‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری نیاز‬ ‫اس��ت که با بودجه ‪ 24‬میلیارد دالر مصرف بنزین در ‪11‬ماه اخیر می توان‬ ‫مناب��ع مالی ‪ 5‬فاز پ��ارس جنوبی را تامین کرد‪.‬با ‪ 24‬میلیارد دالر منابعی که‬ ‫صرفا دولت برای س��وزاندن بنزی��ن در ‪ 11‬ماه اخیر اختصاص داده اس��ت‪،‬‬ ‫می‌توان در طول یک س��ال منابع مالی س��اخت یک پاالیش��گاه نفت ‪300‬‬ ‫ه��زار بش��که‌ای‪ 2000 ،‬کیلومتر خطوط لول��ه انتقال گاز‪ 2 ،‬فاز اس��تاندارد‬ ‫پ��ارس جنوب��ی‪ 6 ،‬انبار نفت‪ ،‬چهار نیروگاه یکه��زار مگاواتی را به طور کامل‬ ‫تامین کرد‪.‬‬

‫کشورهای هدف صادرات گاز‬

‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی‬ ‫ص��ادرات گاز ای��ران از تعیی��ن‬ ‫اولویت های صادرات گاز ایران و‬ ‫انجام مذاکره با کشورهای مختلف‬ ‫برای افزایش ف��روش این حامل‬ ‫انرژی خبر داد‪.‬‬ ‫علیرض��ا کاملی با بیان اولویت بندی جدید برای صادرات گاز گفت‪ :‬از جمله‬ ‫کشورهایی که در حال حاضر طرف مذاکره ایران هستند می توان به ارمنستان‪،‬‬ ‫آذربایجان‪ ،‬عمان و عراق اشاره کرد‪ .‬همچنین با هندی ها مذاکراتی برای صادرات‬ ‫گاز داش��ته ایم‪.‬کاملی گفت‪ :‬حجم تولید گاز ایران در دو سال آینده با راه اندازی‬ ‫فازهای جدید پارس جنوبی افزایش بس��یاری خواهد داش��ت و ما به دنبال بازار‬ ‫فروش و کانالهای انتقال آن هس��تیم‪.‬ایران پس از روسیه‪ ،‬دومین کشور دارنده‬ ‫ذخایر گازی است و از نظر موقعیت ژئوپلتیک می تواند نقشی مهم در تامین امنیت‬ ‫انرژی منطقه و اروپا داشته باشد‪.‬‬

‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی‬ ‫پخ��ش فرآورده‌ه��ای نفتی با‬ ‫اش��اره به توقف تولی��د بنزین‬ ‫پتروش��یمی از س��ال آینده از‬ ‫تامین کسری بنزین پتروشیمی‬ ‫با واردات از خارج کشور خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬سال آینده حجم واردات بنزین با افزایشی حدود ‪ 3‬برابر به ‪ 10‬تا ‪11‬‬ ‫میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫از ‪ 3‬سال گذشته تاکنون به طور متوسط روزانه ‪ 8‬تا ‪ 10‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫در مجتمع‌های پتروشیمی تولید شده است که هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر‬ ‫نفت دستور توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌ها را صادر کرده است‪.‬‬ ‫مصطفی کش��کولی با تاکید بر اینکه قرار اس��ت کس��ری بنزین تولیدی‬ ‫پتروش��یمی‌ها از محل واردات تامین شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری‬ ‫واردات بنزین از ‪ 1.5‬میلیون لیتر در س��ال ‪ 91‬به حدود ‪ 3.3‬میلیون لیتر در‬ ‫روز افزایش یافته اس��ت‪.‬این مقام مس��ئول با تاکید بر اینکه با خروج بنزین‬ ‫پتروش��یمی‌ها حجم واردات بنزین افزایش می‌یابد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬از این رو‬ ‫س��ال ‪ 1393‬حج��م واردات روزانه بنزین کش��ور به ‪ 10‬ت��ا ‪ 11‬میلیون لیتر‬ ‫افزایش می‌یابد‪.‬‬

‫همکاری ایران و عمان در حمل و نقل هوایی‬

‫رئیس س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری گف��ت‪ :‬ب��ا امض��ای‬ ‫یادداش��ت تفاهم بی��ن ایران و‬ ‫عم��ان‪ ،‬همکاری‌ه��ای حمل و‬ ‫نق��ل هوای��ی دو جانبه بین دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬به باالترین سطح طی‬

‫‪ ۳۰‬سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری‪ ،‬علیرضا‬ ‫جهانگیری��ان اظهار داش��ت‪ :‬در دیدار با الزعابی رئیس س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری عمان‪ ،‬پیرامون گس��ترش همکاری‌های حم��ل و نقل هوایی بین‬ ‫دو کش��ور مذاکراتی صورت گرفت که پس از توافقات فی مابین‪ ،‬یادداشت‬ ‫تفاهم همکاری‌های حمل و نقل هوایی بین دو کش��ور به امضا رسید‪.‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬لغو هرگونه محدودیت تعداد در پروازهای باری‬ ‫بین دو کش��ور‪ ،‬افزایش تعداد پروازهای مس��افری از ‪ ۱۴‬پرواز به ‪ ۳۰‬پرواز‬ ‫هفتگی و معرفی پنج ش��رکت هواپیمایی معین��ه ایرانی از عمده‌ترین مفاد‬ ‫توافقنامه مذکور است‪.‬‬

‫دیدگاه‬ ‫مالیات سنگین‬ ‫خانه‌های خالی‬

‫نگـاهی به تجـربه‬ ‫جهانی مدیریت‬

‫سید احسن علوی‬

‫مصرف انرژی‬

‫اکبر ترکان مش�اور رئیس جمهوری هفته گذش�ته‪ ، ،‬ارزش‬ ‫هدر رف�ت انرژی در ایران را س�االنه ‪ 124‬میلی�ارد دالر اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ش�اخص ش�دت انرژی در ایران به عدد ‪ 6‬رسیده‬ ‫اس�ت‪.‬این در حالی اس�ت که رقم ش�اخص مذکور در برخی از‬ ‫کش�ورها ‪ 12‬صدم در تن و در کش�ورهای اروپایی ‪ 2‬تا ‪ 3‬صدم‬ ‫در تن است‪.‬‬ ‫انتش�ار این ارقام در حالی اس�ت که کارشناسان اقتصادی‬ ‫همواره نسبت به روند فاجعه بار مصرف انرژی در ایران هشدار‬ ‫داده و بر لزوم مدیریت آن تاکید دارند‪.‬‬

‫اگرچه به گفته مسئوالن وزارت‬ ‫نف��ت ایران تا ‪ 70‬س��ال دیگر نفت‬ ‫دارد اما به گفته کارشناس��ان منبع‬ ‫ان��رژی امانت نس��ل‌های آینده نیز‬ ‫هس��ت‪.‬از این رو نگاهی به تجربه‌ها‬ ‫و اقدامات کشورهای دیگر که حتی‬ ‫ی��ک پنج��م منابع ان��رژی ایران را‬ ‫ندارن��د می‌تواند الگویی برای دولت‬ ‫تدبیر و امید و خصوصا مردم ایران‬ ‫برای مدیریت مصرف انرژی باشد‪.‬‬ ‫در این باره رئیس انجمن علمی‬ ‫مدیریت مصرف انرژی کشور ارتقای‬ ‫بهره‌وری انرژی وتوسعه انرژی‌های‬ ‫تجدید پذیر را یک ضرورت می‌داند‬

‫و می‌گوی��د‪ :‬بررس��ی تجارب موفق‬ ‫کشورها نشان می‌دهد شرکت‌هایی‬ ‫ک��ه در امرسیاس��تگذاری و راهبرد‬ ‫بهینه‌ سازی مصرف انرژی و توسعه‬ ‫اس��تفاده از انرژی‌های تجدید پذیر‬ ‫فعالی��ت می‌کنند به‌صورت متمرکز‬ ‫در بدنه حاکمیت ب��وده و به‌عنوان‬ ‫ب��ازوی مــــحرک��ه حاکمیت در‬ ‫سیاس��تگذاری و نظ��ارت بر اجرای‬ ‫پروژه‌های انرژی هستند‪.‬‬ ‫س��عید مه��ذب تراب��ی ب��ه‬ ‫نمونه‌ه��ای موف��ق جهان��ی اش��اره‬ ‫ک��رده و می‌افزاید‪ :‬مرکز صرفه‌جویی‬ ‫ان��رژی ژاپن در بدن��ه وزارت تجارت‬

‫بی��ن المل��ل و صنایع این کش��ور ‪،‬‬ ‫مرک��ز صرفه‌جویی ان��رژی ترکیه در‬ ‫بدنه وزارت انرژی و منابع طبیعی و‬ ‫شرکت مدیریت انرژی کره جنوبی در‬ ‫بدنه وزارت بازرگانی‪ ،‬صنایع و انرژی‬ ‫کره ‪ ،‬اداره بهره وری انرژی وابسته به‬ ‫وزارت محیط زیست انگلیس ومرکز‬ ‫مدیریت انرژی هند وابسته به وزارت‬ ‫ان��رژی ازجمله ش��رکت‌های متولی‬ ‫مدیریت مصرف انرژی در کشورهای‬ ‫خود هستند‪.‬‬ ‫جدول زیر به مقایس��ه فعالیت‬ ‫دولت‌ها در امربهینه‌س��ازی مصرف‬ ‫انرژی اشاره دارد‪.‬‬

‫ژاپن‬

‫تایلند‬

‫هند‬

‫کره جنوبی‬

‫تصویب قانون مصرف انرژی‬ ‫تدوین استانداردها و ضوابط‬ ‫صرفه جویی‬ ‫تشویق‌های مالی و مالیاتی برای‬ ‫ابزارهای صرفه جویی‬ ‫تهیه معیارهای انرژی برای‬ ‫کارخانه‌ها‬ ‫تشویق و توسعه فناوری های‬ ‫صرفه جویی‬

‫وضع قوانین مدیریت انرژی‬ ‫تامین و عرضه انرژی از‬ ‫طریق متنوع کردن منابع‬ ‫تشویق مشارکت بخش‬ ‫خصوصی در زمینه انرژی‬ ‫تجدید نظر در قیمت های‬ ‫انرژی‬ ‫تصویب قانون صرفه جویی‬ ‫انرژی‬ ‫تربیت مدیران انرژی‬

‫تصویب و اجرای قوانین‬ ‫صرفه جویی انرژی‬ ‫معافیت‌های مالیاتی و گمرکی‬ ‫ساخت موتورهای کارا‬ ‫ایجاد بانک توسعه صنعتی‬ ‫برنامه‌های توجیهی و‬ ‫آگاه‌سازی‬ ‫تدوین استانداردهای انرژی‬ ‫اجرای برنامه‌های ممیزی‬ ‫انرژی‬

‫تصویب قانون مدیریت‬ ‫حرارت‬ ‫قانون استفاده منطقی و بهینه‬ ‫از انرژی‬ ‫قانون عرضه انرژی منطقه‌ای‬ ‫استاندارد کارایی انرژی‬ ‫برای وسایل برقی‬ ‫قوانین کنترل انرژی برای‬ ‫دیگ بخار‪ ،‬کوره ها و تأسیسات‬ ‫صنعتی‬

‫مؤسسات و نهادهای مرتبط‬

‫مؤسسات و نهادهای مرتبط‬

‫مؤسسات و نهادهای مرتبط‬

‫مؤسسات و نهادهای مرتبط‬

‫مرکز صرفه‌جویی انرژی ژاپن‬ ‫در بدنه وزارت تجارت بین‌الملل‬ ‫و صنایع‬

‫وزارت‌ صنایع‌ و‌علوم‬ ‫اداره ملی سیاست انرژی‬ ‫اداره توسعه و گسترش‬ ‫انرژی‬ ‫مرکز صرفه جویی انرژی‬

‫ادغام فعالیت‌های مدیریت‬ ‫انرژی و ایجاد یک سازمان واحد‬ ‫برای تمرکز فعالیت هادرمرکز‬ ‫مدیریت انرژی وابسته به‬ ‫وزارت انرژی ‪1989‬‬

‫تأسیس وزارت صنایع‪،‬‬ ‫بازرگانی و انرژی‬ ‫شرکت برق کره‬ ‫سازمان مدیریت انرژی کره‬ ‫انیستیتو اقتصاد انرژی کره‬

‫انگلیس‬

‫چین‬

‫کانادا‬

‫فرانسه‬

‫وضع قوانین مختلف استفاده‬ ‫از فناوری مناسب‬ ‫سیاستگذاری در زمینه‬ ‫انرژی‪ ،‬مدیریت بهینه انرژی و‬ ‫برنامه ریزی استراتژیک‬

‫تصویب قوانین مدیریت‬ ‫صرفه جویی انرژی‬ ‫وضع قوانین اجرایی صرفه‬ ‫جویی انرژی و طراحی قوانینی‬ ‫جهت ‪ 27‬پروسه‬

‫اجرای برنامه‌های کالن در‬ ‫زمینه‌های آموزشی‪ ،‬نمایشی‬ ‫؛انگیزشی در جهت افزایش‬ ‫کارایی انرژی‬ ‫اجرای برنامه ای به نام نیروی‬ ‫هوشمند ‪Power smart‬‬

‫در برق‬

‫مؤسسات و نهادهای مرتبط‬

‫مؤسسات و نهادهای مرتبط‬

‫مؤسسات و نهادهای مرتبط‬

‫مؤسسات و نهادهای مرتبط‬

‫اداره بهره وری انرژی‬ ‫وابسته به وزارت محیط زیست‬

‫سازمان صرفه جویی انرژی‬ ‫چین‬

‫واردات بنزین ایران ‪ 3‬برابر می‌شود‬

‫جهش بهای نفت‪ ،‬مح��رک هایی کوچک کافی‬ ‫هستند که از میان آنها‪ ،‬به شرایط آب و هوایی در‬ ‫خلیج مکزیک‪ ،‬کاهش عرضه نفت از سوی اوپک‬ ‫و درگیری های سیاسی و نظامی در خاورمیانه و‬ ‫دیگر مناطق نفت خیز جهان اشاره کرد‪.‬‬

‫کمپانی برق کانادا‬

‫نگاهیبهتجربه‌هاو‬ ‫اقدامات کشورهای‬ ‫دیگر که حتی یک‬ ‫پنج�م منابع ان�رژی ایران‬ ‫را ندارن�د می‌تواند الگویی‬ ‫ب�رای دولت تدبی�ر و امید‬ ‫و خصوص�ا م�ردم ای�ران‬ ‫ب�رای مدیری�ت مص�رف ‬ ‫انرژی باشد‬

‫تنظیم مقررات انرژی‬ ‫اجرای برنامه گسترده‬ ‫مدیریت تقاضا‬

‫موسسه محیط زیست و‬ ‫مدیریت انرژی‬ ‫سازمان برق فرانسه‬

‫چگونه سهمیه بنزین را دود نکنیم؟‬

‫تمهیدات نوروزی برای راه‌ها‬

‫ب��ا افزایش قطع��ی بنزین‪ ،‬هزینه‬ ‫خانواره��ا هم ب��رای مص��رف بنزین‬ ‫افزایش می‌یابد با وجود این استفاده‬ ‫از روش ه��ای جدی��د و بدون هزینه‬ ‫می تواند منجر ب��ه ‪ 20‬تا ‪ 25‬درصد‬ ‫مصرف بنزین خودروها شود‪.‬‬ ‫تعویض فیلت��ر هوا‪ ،‬کاهش حمل‬ ‫بار اضافی و نبستن باربند‪ ،‬باال بردن شیشه و استفاده از سیستم تهویه در سرعت‬ ‫ب��االی خودرو‪ ،‬تنظیم باد الس��تیک خودروه��ا‪ ،‬خرید بنزین س��وپر و اتان باال به‬ ‫جای بنزین معمولی‪ ،‬تعویض مبدل کاتالیس��تی در اگزوز‪ ،‬استفاده از دنده مناسب‬ ‫متناس��ب به سرعت خودرو‪ ،‬تعویض به موقع روغن و شمع‌ها از راهکارهای بهینه‬ ‫سازی مصرف بنزین در خودروها است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬توقف طوالنی خودرو یا پارک ک��ردن آن در معرض نور آفتاب‬ ‫باع��ث تبخی��ر بنزین می‌ش��ود بنابرای��ن پارک خ��ودرو در س��ایه و در پارکینگ‬ ‫سرپوشیده منجر به حفظ بنزین موجود در باک خودرو می‌شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ‪ 120‬ثانیه روش��ن نگاه داش��تن خودرو ب��دون حرکت‪ ،‬بنزین‬ ‫بیش��تری نسبت به خاموش و روشن کردن مجدد آن مصرف می‌کند‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫برای اکثر خودروها حرکت با س��رعت ‪ 80‬تا ‪ 85‬کیلومتر مصرف بنزین کمتری به‬ ‫همراه خواهد داشت‪.‬‬

‫اعض��اي كميس��يون ايمن��ي‬ ‫راه‌هاي كش��ور‪ ،‬هماهنگ��ي الزم را‬ ‫براي ايمني بيش��تر سفر‌هاي برون‬ ‫ش��هري ش��هروندان در ايام نوروز‬ ‫انجام دادند و وزير راه و شهرسازي‬ ‫ب��ر ممنوعي��ت ت��ردد اتوبوس‌ها و‬ ‫ميني‌بوس‌هاي متعلق به شركت‌ها‪،‬‬ ‫دانشگاه‌ها و ساير نهادها تاكيد كرد‪.‬‬ ‫عباس آخوندي رئيس كميس��يون ايمني راه‌هاي كش��ور تاكي��د كرد‪ :‬تردد‬ ‫اتوبوس و ميني‌بوس‌هاي س��ازمان‌ها و نهادها ممنوع مي باشد و تنها در صورت‬ ‫داش��تن مجوز‌ و بيمه‌هاي الزم تحت نظارت و عملكرد يكي از شركت‌هاي مجاز‬ ‫مس��افربري در اي��ام نوروز امكانپذير اس��ت و بخش��نامه‌اي در اي��ن خصوص به‬ ‫استانداران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 196‬دوربي��ن س��ازمان راهداري براي نمايش برخ��ط ترددها در جاده‌‌ها در‬ ‫ايام نوروز فعال خواهند بود و اين سازمان با همكاري پليس راه كشور نسبت به‬ ‫به كارگيري دوربين‌هاي نظارت و كنترل فعاليت آنها تا قبل از آغاز مسافرت هاي‬ ‫نوروزي خواهند كرد‪.‬زمان اجراي طرح ترافیکی نوروز‪ 93‬از ‪ 25‬اس��فند امسال با‬ ‫رزمايش دستگاه‌هاي مرتبط در ضلع جنوبی مرقد حضرت امام خمینی(ره) آغاز‬ ‫و تا پايان روز ‪ 17‬فروردين ادامه خواهد داشت‪.‬‬

‫وض��ع مالیات‌های‬ ‫سنگین برای خانه‌های‬ ‫خالی بهترین مکانیسم‬ ‫ب��رای خروج مس��کن‬ ‫از کاالی س��رمایه‌ای‬ ‫اس��ت‪ .‬در کش��ورهای‬ ‫توس��عه‌یافته‪ ،‬احتکارکنن��دگان مس��کن‬ ‫مجبورند‪۴۰ ،‬درصد هزینه ساخت یک واحد‬ ‫مس��کونی را به دول��ت پرداخت کنند همین‬ ‫عام��ل مانع از احت��کار و تبدیل مس��کن به‬ ‫کاالی سرمایه‌ای در این کشورها شده است؛‬ ‫در حالی‌که در ایران این‌گونه نیست‪ ،‬از این‌رو‬ ‫مسکن به کاالی س��رمایه‌ای مبدل شده که‬ ‫محل جوالن دالالن مسکن شده است‪.‬‬ ‫تا س��ال‌‪ ۵۸‬بی��ش از ‪۵/۱۴‬میلیون واحد‬ ‫مس��کونی در کشور ساخته شد که ‪۵۴‬درصد‬ ‫آن مورد استفاده قرار گرفت و ‪۴۶‬درصد بقیه‬ ‫آن با هدف س��رمایه‌گذاری ساخته شد‪ .‬این‬ ‫آمار نش��ان از حجم سرمایه‌های دپو شده در‬ ‫بخش مسکن و ش��کل‌گیری بازار سوداگری‬ ‫در ای��ن بخ��ش اس��ت؛ البته ناگفت��ه نماند؛‬ ‫ای��ن وضعیت اثرات تخریبی خ��ود را بر نرخ‬ ‫ی‬ ‫اجاره‌به��ا و افزای��ش بی‌رویه طی س��ال‌ها ‌‬ ‫گذشته‪ ،‬گذاشته است‪.‬‬ ‫بهتری��ن مکانیس��م س��اماندهی بخ��ش‬ ‫مس��کن وض��ع مالیات‌ه��ای س��نگین ب��ا‬ ‫هدف جلوگیری از احتکار مس��کن س��اخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برای تعادل بخش��یدن به عرضه و تقاضا‬ ‫در بخش مس��کن‪ ،‬بای��د س��االنه دو‌میلیون‬ ‫واحد مسکونی س��اخته شود؛ این آمار نشان‬ ‫از ظرفیت باالی بخش مس��کن و لزوم اتخاذ‬ ‫ش��یوه‌های موثر ب��رای س��اماندهی آن دارد‬ ‫و هی��چ راهی موثرت��ر از وض��ع مالیات‌های‬ ‫س��نگین برای جلوگی��ری از احتکار و عرضه‬ ‫نش��دن مس��کن س��اخته ش��ده وجود ندارد‬ ‫و مصوب��ه اخی��ر مجل��س ب��رای شناس��ایی‬ ‫خانه‌های خالی آغازی بر یک فرآیند اس��ت‪.‬‬ ‫امید اس��ت مصوب��ه مجلس منج��ر به وضع‬ ‫مالیات‌های س��نگین ب��رای خانه‌های خالی‬ ‫با هدف عرضه مس��کن س��اخته شده به بازار‬ ‫مصرف شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس‬

‫دغدغه‌های انبوه سازان‬ ‫جمشید برزگر‬

‫‪ 180‬صـــــنعــت‬ ‫کش��ور مرتبط با بخش‬ ‫س��اختمان اس��ت اما با‬ ‫وجود این انبوه‌س��ازان‬ ‫تاکن��ون موف��ق ب��ه‬ ‫برگ��زاری جلس��ه‌ای با‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی نشده‌اند تا دغدغه‌های‬ ‫این بخش را منعکس کنند‪.‬‬ ‫از جمل��ه دغدغه‌ه��ای فع��االن صنع��ت‬ ‫س��اختمان‪ ،‬چگونگی تعامل با سازمان نظام‬ ‫مهندسی و تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی انبوه سازان را‬ ‫مکل��ف می‌کند ک��ه با یک مهن��دس خاص‬ ‫ق��رارداد ببندن��د در حالی ک��ه هیچگاه این‬ ‫مهندس��ان در پروژه‌ه��ا حاض��ر نمی‌ش��وند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫نی��ز هرب��ار قوانین��ی را ب��دون مش��ورت‬ ‫ب��ا بخ��ش خصوص��ی وض��ع می‌کن��د ک��ه‬ ‫انبوه س��ازان باید در راهروه��ای مجلس به‬ ‫دنب��ال نمایندگان باش��ند تا ای��ن قوانین را‬ ‫اصالح کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو باید در وض��ع قوانین با بخش‬ ‫خصوص��ی مرتب��ط هم مش��ورت ش��ود اما‬ ‫می بینیم ک��ه حتی تدوی��ن مقرراتی مانند‬ ‫احیاء بافت‌های فرسوده‪ ،‬طرح جامع مسکن‪،‬‬ ‫قان��ون برنام��ه پنجم توس��عه و قانون عرضه‬ ‫و توزیع و س��اماندهی مس��کن ه��م اجرایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫این اقدام��ات‪ ،‬هزینه س��اخت را افزایش‬ ‫می‌ده��د ل��ذا از دول��ت تدبی��ر می‌خواهیم‬ ‫بی تدبیری‌‌های گذشته را جبران کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کان��ون انبوه‌س��ازان ب��رای‬ ‫خروج بازار مس��کن از رکود پیش��نهاد داده‬ ‫اس��ت ت��ا س��قف وام مس��کن روس��تایی به‬ ‫‪ 35‬میلی��ون توم��ان‪ ،‬ش��هرهای زی��ر ‪250‬‬ ‫ه��زار نف��ر جمعی��ت ‪ 50‬میلی��ون تومان و‬ ‫ش��هرهای ‪ 250‬تا ‪ 500‬ه��زار نفر جمعیت‪،‬‬ ‫س��قف وام مس��کن ب��ه ‪ 80‬میلی��ون تومان‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون‬ ‫سراسری انبوه سازان‬


‫سال اول شماره ‪ 12‬دو شنبه ‪ 19‬اسفند ‪1392‬‬ ‫س��ازمان اطالعات مرکزی آمری��کا تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی ای��ران در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬را‬ ‫‪ ۹۸۷‬میلی��ارد دالر اعالم کرد و کش��ورمان را‬ ‫هجدهمی��ن اقتصاد بزرگ دنیا در این س��ال‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬

‫ایران هجدهمین‬ ‫اقتصاد بزرگ دنیا‬

‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی ایران بر اس��اس ق��درت خرید در این‬ ‫س��ال به ‪ ۹۸۷‬میلی��ارد دالر رس��یده و ایران‬ ‫هجدهمین قدرت اقتصادی دنیا در این س��ال‬ ‫ش��ناخته ش��ده اس��ت‪.‬تولید ناخالص داخلی‬

‫بین الملل‬

‫ای��ران در این س��ال نس��بت به س��ال قبل از‬ ‫آن ‪ ۱۵‬میلی��ارد دالر کاه��ش داش��ته و ب��ه‬ ‫زیر یک تریلیون دالر رس��یده اس��ت‪.‬ایران در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۱‬برای نخستین بار تولید ناخالص‬ ‫داخلی یک تریلیون دالری را تجربه کرد‪.‬‬

‫ایستگاه خبر‬

‫روسیه‪ :‬زبان تحریم و تهدید نمیپذیریم‬

‫شلیک تانکها به اقتصاد جهانی‬

‫کشور ‪ 46‬میلیونی اوکراین در اروپای شرقی‬ ‫این روزها مح��ل زور آزمای��ی دو قدرت بزرگ‬ ‫جهانی است ‪.‬‬ ‫اوکراین پس از فروپاشی شوروی سابق بعد‬ ‫از روسیه دارای بزرگترین ارتش در اروپا است ‪.‬‬ ‫آمریکا و روسیه دو ابر قدرت سابق جهان که‬ ‫همواره به اوکراین به عنوان کشوری استراتژیک‬ ‫در معادالت منطقه چشم داشته اند اکنون پس‬ ‫از س��کوت چندین س��اله دوران بع��د از جنگ‬ ‫سرد حاضر نیستند به سادگی از اوکراین دست‬ ‫برداشته و این کشور بزرگ و استراتژیک را از نظر‬ ‫موقعیت ژئوپولتیک و نظامی به قلمرو دیگری‬ ‫بسپارند‪ .‬پس از بحران سوریه ‪ ،‬اوکراین دومین‬ ‫کش��وری اس��ت که دو ابر قدرت س��ابق جهان‬ ‫اینگون��ه در آن قدرت خ��ود را به رخ جهانیان و‬ ‫متحدانشانمیکشند‪.‬‬ ‫روسیه به عنوان تکه ای از شوروی فروپاشی‬ ‫ش��ده سابق که زخم فروپاشی را بر تن دارد این‬ ‫مشکل را از ناحیه سیاست های آمریکا می داند‬ ‫روسیه در سکوت سال های پس از فروپاشی در‬ ‫حال تنظیم روابط با ایالت های سابق خود که‬ ‫اکنون هر یک به کشوری مستقل تبدیل شده و‬ ‫برخینیزبهجرگهمتحدینآمریکاپیوستهاندبود‬ ‫و موقعیت تضعیف شده خود ناشی از فروپاشی‬ ‫را تقوی��ت ک��رده و به عبارت��ی در صدد جبران‬ ‫زخم های ناشی از شکس��ت فروپاشی شوروی‬ ‫بر آمده است‪.‬‬ ‫پوتین رئیس جمهوری روسیه در سال های‬ ‫اخیر بار ها اذعان کرد که به آمریکا اجازه نخواهد‬ ‫داد با افزایش نفوذ خود در منطقه آسیای مرکزی‬ ‫و قفقاز به مرزهای روسیه نزدیک شود و متحدان‬ ‫این کش��ور را به س��وی خود جذب کند و هر از‬ ‫چند گاهی نیز منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه‬ ‫و جهان را به خطر انداخته است ‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر آمریکا ک��ه ادعای مدیریت‬ ‫جهانی دارد ‪ ،‬پس از تحمل یک بحران اقتصادی‬ ‫ب��زرگ ‪ ،‬تداوم مدیریت جهانی خ��ود را در گرو‬ ‫توس��عه نفوذ خارجی در مناطق مختلف جهان‬ ‫خصوصا کشورهای وابس��ته به شوروی سابق و‬ ‫خاورمیانه می داند‪.‬‬ ‫تا پیش از بحران اوکراین زور آزمایی دو قدرت‬ ‫بزرگ در اجالس های بین المللی یا منطقه ای یا‬ ‫در جلسات سازمان ملل متمرکز بود اما اکنون دو‬ ‫رقیب دیرینه در صحنه عمل و این بار در اوکراین‬ ‫قدرت نمایی می کنند و سعی دارند صف آرایی‬ ‫جدیدی از متحدان خود را نمایان سازند‪.‬‬ ‫اوکراین به جهات مختلفی ب��رای آمریکا از‬

‫اهمیت ویژه ای برخوردار است ‪.‬‬ ‫این کش��ور دارای بزرگتری��ن ارتش پس از‬ ‫روسیه است و دانش تکنولوژیک نظامی آن برای‬ ‫هر دو طرف مهم است ‪.‬‬ ‫اوباما پس از شکس��ت اقتصادی و سیاس��ی‬ ‫در منطق��ه تنه��ا رئیس جمه��وری دموکراتی‬ ‫است که نتوانسته از خود میراث ارزشمندی به‬ ‫جای بگذارد بلکه شکس��ت های متعددی را در‬ ‫عرصه اقتصادی و سیاس��ی تجربه کرده اس��ت‬ ‫که موقعیت دموکرات ها در مبارزات سیاس��ی‬ ‫داخل آمریکا را به خطر انداخته ‪ ،‬اکنون اوباما به‬ ‫دنبال میراث سازی برای دموکرات های آمریکا‬ ‫می باش��د تا ش��اید در انتخابات آینده کنگره و‬ ‫ریاست جمهوری بتواند دستاورد قابل تاملی برای‬ ‫دموکرات ها عرضه کند و از سوی دیگر پاسخی‬ ‫بهانتقادهایتندجمهوریخواهانعلیهسیاست‬ ‫خارجی خود بدهد ‪.‬‬ ‫همس��ایگی اوکراین با روسیه نیز بر اهمیت‬

‫این کش��ور برای آمریکا افزوده اس��ت ‪ ،‬اوکراین‬ ‫با موقعیت اس��تراتژیکی که در منطقه دارد می‬ ‫تواند به یکی از پایگاه های اساس��ی اطالعاتی ‪،‬‬ ‫امنیتی و نظامی آمریکا و ناتو در منطقه تبدیل‬ ‫شود و فعالیت های داخلی و برون مرزی روسیه‬ ‫را کنت��رل نماید‪ .‬پیروزی هر یک از دو طرف در‬ ‫اوکراین ‪ ،‬الگو و مدلی برای س��ایر کش��ورهای‬ ‫منطقه خصوصا کش��ورهای وابسته به شوروی‬ ‫سابق است که باید رویکرد خود را به هر یک از‬ ‫دو قدرت رقیب بر اساس آن تنظیم کنند‪.‬‬ ‫نف��وذ در اوکراین از جه��ات مختلفی برای‬ ‫روس��یه نیز اهمیت دارد ‪ ،‬ع�لاوه بر مواردی که‬ ‫برای آمریکا ذکر شد ‪ ،‬روسیه نیاز دارد به جهان‬ ‫بگوید دوران ابر قدرتی آمریکا که پس از فروپاشی‬

‫شوروی سابق سال ها ادامه داشت به پایان رسیده‬ ‫و آمریکا باید ب��ه درون مرزهای خود بازگردد و‬ ‫بیش از این در امور داخلی سایر کشورها خصوصا‬ ‫کشورهایی که زمانی در تیول روسیه محسوب‬ ‫می شدند دخالت نکند‪.‬‬ ‫اوکرای��ن اولین کانون زور آزمایی روس��یه با‬ ‫آمریکا پس از فروپاشی ش��وروی سابق است و‬ ‫نفوذ روسیه در این کشور و موفقیت در این نبرد‬ ‫می تواند پیام های مثبتی برای مخاطبان روسیه‬ ‫در جهان مبنی بر بازگش��ت روس��یه به قدرت‬ ‫جهانی داشته باشد‪ .‬اوکراین ‪ ،‬موضوع مناسبی‬ ‫برای روسیه است تا بتواند قدرت مدیریت خود‬ ‫را برای مدیریت مقابله با آمریکا به بوته آزمایش‬ ‫بگذارد که آیا چین ‪ ،‬کره ش��مالی ‪ ،‬کشورهای‬ ‫بلوک شرق و خاورمیانه حاضرند روسیه را در این‬ ‫نبرد همراهی کنند یا پوتین در تصمیم رویارویی‬ ‫با غرب تنها خواهد ماند و به عبارتی دچار اشتباه‬ ‫استراتژیکی خواهد شد که می تواند روسیه را بار‬ ‫دیگر به سرنوشت شوروی سابق دچار کند‪.‬‬ ‫با نواختن طبل جنگ بین دو قدرت شرق و‬ ‫غرب در شبه جزیره کریمه ‪ ،‬بازار سهام و اقتصاد‬ ‫جهانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و شوکه‬ ‫ش��د‪ .‬در اثر این تحول روبل روس��یه با کاهش‬ ‫ارزش قابل توجهی همراه ش��د و بازار سهام در‬ ‫مناطق دورتر از روسیه و اوکراین ترسناک و در‬ ‫مناطق نزدیک و تحت تاثیر روس��یه و اوکراین‬ ‫با افت قابل توجهی مواجه ش��د‪.‬قیمت نفت به‬ ‫‪ 104‬دالر افزایش یافت و بسیاری از کارشناسان‬ ‫اقتصادی ‪ ،‬بورس ‪ ،‬طال ‪ ،‬ارز و نفت‪ ،‬خبر از تحریم‬ ‫های احتمالی و جدی از سوی آمریکا علیه روسیه‬ ‫دادند ‪ .‬پس از تهدیدات آمریکا علیه روسیه کارل‬ ‫وینبرگ بنیانگذار موسسه اقتصادی فرکوئنسی‬ ‫اکونومیکز در نیویورک گفت ‪ :‬اگر وخامت اوضاع‬ ‫تش��دید ش��ود‪ ،‬جنگ اقتصادی با روسیه برای‬ ‫اقتصاد جهان هزینه سنگین خواهد داشت‪.‬‬ ‫وزارت خارجه روس��یه در آخرین واکنش‬ ‫ب��ه تهدیدهای کش��ورهای غربی ب��ه تحریم‬ ‫این کش��ور اعالم کرد مس��کو زبان تحریم ها‬ ‫و تهدیده��ا را نخواه��د پذیرفت‪.‬چندی پیش‬ ‫س��ران کشورهای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‬ ‫مش��ترکی مذاکرات لغو روادید با روسیه را به‬ ‫حالت تعلیق درآورده بودند‪.‬کشورهای اتحادیه‬ ‫اروپ��ا همچنین توافق کردن��د در صورتی که‬ ‫روس��یه اقدامات دیگری انج��ام دهد به گفته‬ ‫آنها وضعیت را بی ثبات کند‪ ،‬طیف وسیعی از‬ ‫تحریم‌های اقتصادی را برای این کشور در نظر‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬

‫رونمایی مسکو از مدل ایرانی ضد تحریم‬ ‫روس��يه در مـــقابل��ه ب��ا‬ ‫تحريمهایاحتماليآمریکاواروپاازمدل‬ ‫روش ه��ای مقابل��ه ای��ران ب��ا‬ ‫تحریم ها الگو می گیرد ‪ .‬مشاور رئيس‬ ‫جمهوریروسيهگفت‪:‬درصورتتحريم‬ ‫روسيه‪ ،‬مس��کو به جاي دالر با ارزهاي‬ ‫ديگری معامله خواهد کرد؛ اين همان‬ ‫موضوعی است که ایرانی ها عمل کرده‬ ‫بودن��د ‪ .‬س��رگي گالزيي��ف مش��اور‬ ‫«والديمير پوتي��ن» رئيس جمهوري‬ ‫روس��يه افزود‪ :‬اگر روسيه تحريم شود‪،‬‬ ‫مس��کو به جاي دالر ب��ا ارزهاي ديگر‬ ‫معامله خواهد کرد و وام هاي اروپا را هم‬ ‫پس نخواهد داد؛ اين همان راهي است‬ ‫که ایران در گذشته در زمان اوج تحریم‬ ‫هایش از سوی آمریکا و متحدانش عمل‬ ‫کرده بود ‪.‬‬ ‫اوبام��ا رئیس جمه��وری و کری‬

‫وزیر خارجه آمریکا پیش تر مس��کو را‬ ‫تهدید کرده بودند که اگر روسیه حضور‬ ‫نظام��ی خود در کریمه را حفظ کند و‬ ‫به همی��ن سیاس��ت در اوکراین ادامه‬ ‫دهد موضوع تحری��م های اقتصادی و‬ ‫سیاس��ی این کشور را بررسی خواهند‬ ‫کرد‪ .‬اقتصاد روسيه بر خالف گذشته‬ ‫به اقتصاد جهاني گره خورده اس��ت و‬ ‫بحث تحریم این کش��ور تاثیر بسزایی‬ ‫در ارزش روب��ل و اقتصاد این کش��ور‬ ‫گذاشته است ‪.‬‬ ‫از سوي ديگر گزارش شده رهبران‬ ‫انگلی��س و آلمان با تحريم روس��يه‬ ‫موافق نيستند زيرا آنها از قطع شدن‬ ‫اصل��ي ترين منبع ان��رژي و کاهش‬ ‫بی��ش از پیش رش��د اقتص��اد خود‬ ‫م��ي ترس��ند‪ .‬يک چه��ارم کل گاز‬ ‫مصرف��ي اروپا از روس��يه تامین می‬

‫ نوسان سهام در بورس اروپا‬

‫بحران اوکراین طال را گران کرد‬

‫در ‪ 2014‬ب�ی ام دبلی�و ‪ 2‬میلی�ون خ�ودرو‬

‫میفروشد‬

‫‪ 13‬هزار کشته در ‪ 13‬سال‬

‫دبیرخانه ش��ورای وزیران‬ ‫افغانس��تان آم��ار قربانیان و‬ ‫زخمی‪‎‬ش��دگان ‪ 13‬س��ال‬ ‫گذش��ته نیروه��ای نظام��ی‬ ‫افغانستان را منتشر کرد‪.‬‬ ‫رئیس دبیرخانه ش��ورای‬ ‫وزیران افغانستان گفت ‪ :‬تعداد قربانیان ارتش و پلیس ملی افغانستان در‬ ‫‪ 13‬سال گذشته در مجموع ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۷۲۹‬نفر و تعداد زخمی‪‎‬شدگان‬ ‫آنان رقمی در حدود ‪۱۶‬هزار و ‪ ۵۱۱‬نفر را نشان می‪‎‬دهد‪.‬‬

‫هند مامور توسعه بندر چابهار‬

‫مناب��ع آگاه هندی گفتند‬ ‫هن��د احتم��اال یک ش��رکت‬ ‫خصوص��ی را مام��ور انج��ام‬ ‫س��رمایه گذاری برای توسعه‬ ‫بندر چابهار ایران خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اینترنتی‬ ‫الیو مینت‪ ،‬ایران و هند به زودی یادداشت تفاهمی را در مورد توسعه بندر‬ ‫چابهار به امضا خواهند رساند‪.‬هند تصمیم گرفته است در توسعه بندر چابهار‬ ‫در س��احل مکران حدود ‪ 100‬میلیون دالر س��رمایه گذاری کند‪ .‬این بندر‬ ‫برای هند از نظر اس��تراتژیک و اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است و‬ ‫می تواند دروازه ورود کاالهای هندی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه‬ ‫باشد‪ .‬این اولین تجربه سرمایه گذاری خارجی توسط بنادر متعلق به دولت‬ ‫هند اس��ت‪.‬هند از حدود یک دهه قبل تاکنون‪ ،‬بندر چابهار را به عنوان راه‬ ‫دسترسی آسان تر به افغانستان مد نظر داشته است‪.‬‬

‫جنگ گازی روسیه با اروپا‬

‫ش��رکت روس��ی گازپروم‬ ‫اع�لام ک��رد در پی تش��دید‬ ‫تن��ش ه��ای سیاس��ی در‬ ‫اوکراین‪ ،‬ش��اید عرضه گاز به‬ ‫اروپا متوقف ش��ود‪.‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری ایتارتاس از مسکو‪،‬‬ ‫ش��رکت گازپروم روسیه اعالم کرد توقف عرضه گاز به اروپا به دلیل شرایط‬ ‫سیاسی اوکراین دور از انتظار نیست‪.‬شرکت گازپروم اعالم کرد‪ :‬تنش های‬ ‫سیاسی در اوکراین که شرایط بد اقتصادی آن نیز به این موضوع دامن می‬ ‫زند‪ ،‬شاید به توقف عرضه گاز روسیه به اروپا از مسیر اوکراین منجر شود‪.‬‬ ‫ش��رکت گازپروم گ��زارش داد‪ :‬ت�لاش خود را ب��رای کاهش خطرها و‬ ‫ریس��ک های مربوط به صادرات گاز انجام خواهد داد ‪.‬سرگئی کوپریانوف‪،‬‬ ‫س��خنگوی ش��رکت گازپ��روم اف��زود‪ :‬بده��ی گازی اوکراین برای س��ال‬ ‫‪ ٢٠١٣‬و تحوی��ل گاز تا این زمان از س��ال ‪ ٢٠١٤‬می�لادی یک میلیارد و‬ ‫‪ ٥٥٠‬میلیون دالر است‪.‬‬

‫ذخایر ارزی ایران ‪ ۶۸‬میلیارد دالر است‬ ‫سازمان اطالعات مرکزی‬ ‫آمری��کا ذخایر ارزی ایران در‬ ‫پای��ان س��ال ‪ ۲۰۱۳‬را بیش‬ ‫از ‪ ۶۸‬میلی��ارد دالر ب��رآورد‬ ‫ک��رده و از رتبه ‪ ۳۱‬ایران در‬ ‫می��ان ‪ ۱۶۹‬کش��ور جهان از‬ ‫این نظر خبر داد‪.‬بر اساس این گزارش ذخایر ارزی ایران در سال ‪2013‬‬ ‫نس��بت به س��ال قبل از آن ‪ 6‬میلیارد دالر کاهش داش��ته است‪ .‬ذخایر‬ ‫ارزی ایران در پایان سال ‪ 2012‬بالغ بر ‪ 74.06‬میلیارد دالر اعالم شده‬ ‫بود‪.‬ای��ن گزارش ای��ران را از نظر ارزش ذخایر ارزی خ��ود در رتبه ‪31‬‬ ‫جهان قرار داده است‪.‬‬ ‫ذخایر ارزی ایران از کشورهای توسعه یافته ای مثل هلند‪ ،‬سوئد‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫اتریش‪ ،‬فنالند و اسپانیا بیشتر است‪ .‬ذخایر ارزی این کشورها به ترتیب ‪،54‬‬ ‫‪ 10 ،27 ،51 ،52‬و ‪ 50‬میلیارد دالر اعالم ش��ده اس��ت‪.‬میزان ذخایر ارزی‬ ‫آمریکا نیز ‪ 150‬میلیارد دالر‪ ،‬ترکیه ‪ 117‬میلیارد دالر و آلمان ‪ 248‬میلیارد‬ ‫دالر اعالم شده است‪.‬‬

‫آمریکا‪ :‬اسد ماندنی است‬

‫شود که بخش��ی از آن از راه اوکراين‬ ‫بود ام��ا اکن��ون از راه لوله هايي که‬ ‫اوکراي��ن را دور م��ي زنند ب��ه اروپا‬ ‫می رس��د‪ .‬اگ��ر متح��دان اروپايي با‬ ‫آمريکا همراه نش��وند‪ ،‬تحريم روسيه‬ ‫شايد از منع س��فر مقام هاي روسي‬ ‫به اروپا يا حذف روسيه از گروه هشت‬ ‫کشور صنعتي فراتر نرود‪.‬‬

‫آمریکا با ش��عار تحریم روس��یه‬ ‫خ��ود را در معرض قض��اوت عمومی‬ ‫در جهان قرار داده اس��ت و باید دید‬ ‫آی��ا کار ب��ه تحریم روس��یه خواهد‬ ‫رسید یا خیر ؟ و آیا تیغ تحریمی که‬ ‫نتوانس��ت ایران را محدود کند حاال‬ ‫می تواند روسیه را مجبور به پذیرش‬ ‫خواست های آمریکا کند یا خیر ؟‬

‫برآورد نهاد های اطالعاتی‬ ‫آمریکا نس��بت به سرنوش��ت‬ ‫سوریه تغییر کرده است و اکثر‬ ‫آنان معتقدند اس��د نسبت به‬ ‫گذش��ته ماندنی تر شده است‬ ‫و رفت��ن اس��د بعید ب��ه نظر‬ ‫می رسد‪.‬خبرگزاری فرانس��ه جدیدترین برآورد نهادهای اطالعاتی آمریکا‬ ‫درباره بحران س��وریه را منتشر کرده و می نویس��د در شرایطی که از یک‬ ‫س��و گروه های افراطی وارد عرصه نبرد در این کش��ور ش��ده و در مقابل‪،‬‬ ‫ایران و روس��یه همچنان به حمایت خود از دولت دمش��ق ادامه می دهند‪،‬‬ ‫نمیتوان مانند گذشته با قاطعیت از نزدیک بودن سقوط دولت اسد سخن‬ ‫گفت‪ .‬در عوض‪ ،‬درگیری ها در این کش��ور ممکن اس��ت ‪ 10‬س��ال دیگر‬ ‫به طول بینجامد‪.‬‬

‫نشریات اقتصادی جهان‬

‫اکرم صدیقی‬

‫بلومبرگ‬

‫‪7‬‬

‫راشا تودی‬ ‫اس�تعفای خبرنگار تلویزیون روسیه در‬ ‫اعتراض به پوتین‬ ‫ف�رار غ�ول ه�ای اقتص�ادی آمری�کا از‬ ‫پرداخت مالیات‬ ‫عواقب سنگین تحریم روسیه برای آمریکا‬

‫وال استریت ژورنال‬ ‫اوکراینپایاندیپلماسیآمریکا‪-‬روسیه‬ ‫نگران�ی کارشناس�ان نف�ت جن�وب از‬ ‫قراردادهای جدید نفتی‬ ‫اتحادیه اروپا دارای�ی ‪ 18‬مقام اوکراینی‬ ‫را بلوکه می کند‬

‫چاینا دیلی‬

‫ جدیت چین در تجارت خارجی ‪2014‬‬ ‫ هـــمه پــــــرسی کریمه برای پیوستن‬ ‫به روسیه‬ ‫نق�ش مه�م زن�ان در تصمیم س�ازی های‬ ‫چین‬

‫لوموند‬ ‫قتل فجی�ع آخرین مس�لمان بازمانده در‬ ‫آفریقای مرکزی‬ ‫س�وء اس�تفاده آمریکا از جامعه دوقطبی‬ ‫اوکراین‬ ‫مشکالت اقتصادی عامل اعتراضات در ونزوئال‬


‫هفته نامه اقتــــــصادی ‪ -‬سیــــاسی ‪ -‬اجتمـــاعی‬

‫سال اول شماره ‪ 12‬دو شنبه ‪ 19‬اسفند ‪1392‬‬

‫تهران‬

‫‪14‬‬

‫رشت‬

‫‪7‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫مشهد‬

‫‪0‬‬

‫تبریز‬

‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬

‫بندر عباس‬

‫‪28‬‬ ‫‪18‬‬

‫اهواز‬

‫‪31‬‬ ‫‪15‬‬

‫زاهدان‬

‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫نگاه هفته‬ ‫کاش��ت نه��ال در اس��تان‬ ‫مازندران با یاد و نام شهدا‬

‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬احمد خادم المله‬ ‫سردبیر‪ :‬حمیدرضا صدیقی‬ ‫جانشین مدیرمسئول‪ :‬امیر حسین خادم المله‬ ‫نشانی‪ :‬ونک‪-‬مال صدرا شیراز شمالی‪ -‬دانشور شرقی‪ -‬پالک ‪ -26‬طبقه ششم‬ ‫تلفکس‪8804900 -88059032 :‬‬ ‫سازمان آگهی ها‪88626449 -88626456 :‬‬ ‫چاپ و توزیع‪ :‬موسسه فرهنگی‪ -‬مطبوعاتی ایران‬

‫عکس‪ :‬ایرنا‬

‫حداقل شروط الزم برای موفقیت‬ ‫‪ - 1‬حداقل شروط الزم برای موفقیت‬ ‫در هر زمینه ای‪ ،‬یادگیری مداوم است‪.‬‬ ‫‪ - 2‬همیشه کارهای خود را بنویسید‬ ‫و آنها را طبقه بندی کنید ؛ سپس از‬ ‫مهمترینآنهاشروعکنید‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ب��ه طور مس��تمر روی رش��د و‬ ‫نوسازی شخصیت خود کار کنید‪.‬‬ ‫‪ - 4‬از سالمت جسمانی خود به بهترین نحو مراقبت کنید‪ .‬نیرو و نشاط برای موفقیت و‬ ‫خوشبختی ضروری است‪.‬‬ ‫‪ - 5‬در مورد تعیین هدف های خود قاطعیت داشته باشید‪ ،‬اما در مورد روش دستیابی به‬ ‫آنهاانعطافپذیرباشید‪.‬‬ ‫‪ - 6‬برای رسیدن به هر یک از هدف های خود مهلتی تعیین کنید‪.‬‬ ‫‪ -7‬هدف های غیر واقع بینانه وجود ندارند ‪ .‬فقط مهلتی که برای رسیدن به آنها تعیین‬ ‫می کنیم ممکن است واقع بینانه نباشند‪.‬‬ ‫‪ - 8‬برای آن که همه توان خود را به کار گیرید باید رؤیایی فراتر در سر داشته باشید‪ .‬برای‬ ‫دستیابی به «ممکن» باید جویای «غیرممکن» باشید‪.‬‬ ‫‪ - 9‬آنچه بیش از هر چیز با موفقیت و خوشبختی همسویی دارد خوشبینی است‪.‬‬ ‫‪ - 10‬هر موقعیتی را می توان مثبت تلقی کرد‪ ،‬به شرطی که آن را به عنوان فرصتی برای‬ ‫رشد و پیشرفت در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫‪ - 11‬اگر در هر شخص و در هر شرایطی به دنبال نقاط مثبت باشید‪ ،‬تقریباً همیشه آن را‬ ‫پیدا خواهید کرد‪.‬‬ ‫‪ - 12‬وقتی خدا بخواهد برای ش��ما هدیه ای بفرس��تد آن را در مشکلی می پیچد‪ .‬هر چه‬ ‫مشکل بزرگ تر باشد‪ ،‬هدیه هم بزرگ تر است!‬ ‫‪ - 13‬هر وقت احساس ترس کردید‪ ،‬شجاعت را با «شجاعانه عمل کردن» در خود پرورش‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫‪ - 14‬کلید موفقیت در این است که هدف خود را تعیین کنید و آنگاه طوری عمل کنید که‬ ‫گویی امکان شکست وجود ندارد و همین طور هم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 15‬هر تجربه ای را به یک تجربه آموزنده بدل کنید ‪ .‬در هر ناامیدی و شکستی ‪ ،‬به دنبال‬ ‫درس با ارزش باشید‪..‬‬

‫ثروتمند شدن از راه بیسکویت‬

‫در س��ال گذش��ته شرکت‬ ‫اولکر که تولید کننده بیسکویت‬ ‫و ش��کالت و غذاه��ای ک��ودک‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیش از ی��ک میلیارد و‬ ‫‪ 500‬میلی��ون دالر ص��ادرات‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫"م��راد اولک��ر" ‪ 54‬س��اله با‬ ‫دارا بودن بیش از ‪ 3.7‬میلیارد دالر ثروت ‪ ،‬ثروتمند ترین مرد ترکیه در س��ال‬ ‫‪ 2013‬شد‪.‬‬ ‫""فوربس" با انتش��ار گزارش��ی در این باره نوش��ت ‪ :‬ثروت مراد اولکر که در‬ ‫بر آورد سال ‪ 2012‬سومین مرد ثروتمند ترکیه بود ‪ ،‬در سال ‪ 2013‬با افزایش‬ ‫‪ 600‬میلیون دالری به بیش از ‪ 3‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫مراد اولکر مدیر ش��رکت بزرگ “ییلدیز “ ترکیه اس��ت‪ .‬محصوالت غذایی‬ ‫" ‪ ”ULKER‬که برندی نام آشنا در ترکیه و جهان است به بیش از ‪ 110‬کشور‬ ‫جهان صادر می شود‪.‬شرکت اولکر بیش از ‪ 11‬هزار کارمند دارد‪.‬‬

‫اقتصاد پزشکی‬ ‫چطور نوروز سالم و شادی داشته باشیم‬ ‫دکتر علیرضا خادم المله‬

‫همه ساله با آمدن بهار و فرا رسیدن تعطیالت طوالنی و جاذبه های‬ ‫بی ش��مار نقاط مختلف ایران اکثریت مردم مهیای سفر شده و به‬ ‫گوشه و کنار ایران سفر می کنند‪.‬‬ ‫در این روزها دید و بازدید های نوروزی و خوردن های بیش از حد‬ ‫تنقالت می تواند س�لامتی انسان را به خطر اندازد لذا برای این که‬ ‫تعطیالت سالم و شادی داشته باشیم به نکات زیر توجه کنید ‪.‬‬ ‫‪ – 1‬هنگام سفر با وسیله سالم و مطمئن سفر کنید‪.‬‬ ‫‪ – 2‬قبل از رانندگی اس��تراحت کافی داش��ته باش��ید و از خوردن داروهای خواب آور یا‬ ‫داروهایی با عارضه خواب آلودگی پرهیز کنید‪.‬‬ ‫‪ – 3‬در صورت احساس خستگی از ادامه رانندگی پرهیز کنید ‪ .‬چون تمام حوادث در اثر‬ ‫غفلت های لحظه ای ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‪ - 4‬در صورت داشتن بیماری توصیه های پزشک خود را بهتر از پیش رعایت کنید‪.‬‬ ‫‪ – 5‬در صورتی که دارو مصرف می کنید ‪ ،‬داروها را طبق دستور قبلی مصرف کنید و جلد‬ ‫داروها را در سفر همراه داشته باشید ‪.‬‬ ‫‪– 6‬درصورتیکهبیماریهایمزمنوپیشرفتهدارید‪،‬آخرینآزمایشاتراهمراهخودداشتهباشید‪.‬‬ ‫‪– 7‬درصورتاحساسناخوشیوضعفوبیحالیخصوصادرافرادسالمندبهپزشکمراجعهکنید‪.‬‬ ‫‪ - 8‬در صورت داشتن بیماری قند دستگاه اندازه گیری قند خون را همراه داشته باشید ‪،‬‬ ‫در صورت ضعف شدید یا در مواقع پر خوری قند خون را اندازه بگیرید‪.‬‬ ‫‪ – 9‬در صورت داشتن فشار خون باال ضمن رعایت برنامه غذایی کم نمک در چند نوبت‬ ‫فشار خون خود را اندازه بگیرید‪.‬‬ ‫‪ – 10‬شیرینی ‪ ،‬شکالت ‪ ،‬تخمه ‪ ،‬میوه و تنقالت را به اندازه مصرف کنید ‪.‬‬ ‫‪ – 11‬در صورت مصرف بیش از حد تنقالت ‪ ،‬حتی االمکان مصرف غذایی خود را کاهش دهید‪.‬‬ ‫‪ – 12‬برای جلوگیری از یبوست از سبزیجات و ساالد سالم بیشتر استفاده کنید ‪.‬‬ ‫‪ – 13‬ب��رای جلوگیری از عفونت های روده ای از غذا ها و میوه های س��الم و بهداش��تی‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ – 14‬در صورت اس��تفاده از غذا های پرچرب و پر کالری برای جلوگیری از اضافه وزن ‪،‬‬ ‫تحرک و فعالیت بدنی خود را افزایش دهید ‪.‬‬ ‫‪ – 15‬هر چند روز یک بار خود را وزن کنید تا دچار اضافه وزن نشوید‪.‬‬ ‫‪ – 16‬کسانی که مدت زیادی از ورزش دور بوده اند جهت جلوگیری از آسیب دیدگی ابتدا‬ ‫نرمش کنند و از فعالیت سنگین و طوالنی پرهیز نمایند‪.‬‬ ‫نوروز سالم و شادی داشته باشید‪.‬‬

‫تأمین نیازمندان قبل از شب عید‬

‫سرپرس��ت کمیت��ه ام��داد ام��ام‬ ‫خمین��ی(ره) گف��ت‪ :‬امس��ال در‬ ‫جش��ن نیک��وکاری پیش‌بین��ی‬ ‫می‌کنی��م ‪ ۷۰‬میلیارد تومان کمک‬ ‫جم��ع‌آوری شود‪.‬حس��ین انواری‪،‬‬ ‫سرپرست کمیته امداد در خصوص‬ ‫زم��ان توزیع کمک‌ه��ای مردم به‬ ‫نیازمن��دان اظه��ار داش��ت‪ :‬کمک‌های نق��دی در حال‬ ‫توزیع است و فقط توزیع کمک‌های کاالیی زمان می‌برد‬ ‫و اگر این کاالها نو بوده و مش��خصات آن نوش��ته باشد‬ ‫نیاز به تفکیک دارد؛ البته تا قبل از س��ال نو به دس��ت‬ ‫نیازمندان می‌رس��د‪.‬‬

‫مطبوعات خودشان همت کنند‬

‫علی جنتی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬یارانه مطبوعات کم‬ ‫و تنه��ا در حد یک کمک اس��ت‪ ،‬از‬ ‫همی��ن رو ما کار را واگذار کردیم به‬ ‫خ��ود مطبوعات و از آنها خواس��تیم‬ ‫ضوابط��ی را تدوی��ن کنن��د ک��ه بر‬ ‫اساس آن ضوابط و معیارها‪ ،‬یارانه به‬ ‫مطبوعات تعلق بگیرد و این موضوع کامال شفاف و روشن‬ ‫است و در سایت معاونت مطبوعاتی هم قرار دارد‪.‬‬ ‫جنت��ی در ادام��ه‪ ،‬بودجه وزارت ارش��اد را بس��یار اندک‬ ‫دانس��ت و عنوان کرد که ارشاد با این رقم اصال نمی‌تواند‬ ‫پاسخگوی وظایفش باشد‪.‬‬

‫گیشه‬

‫رکورد داران گیشه ‪92‬‬

‫سفر به زيباترين آبشارهاي جهان‬

‫آبش��ارها قطع��اً جزئ��ی از عجای��ت و زیبایی های طبیع��ی کره زمین‬ ‫می‌باش��ند‪ .‬در ای��ن مطلب ش��ما را ب��ا تع��دادی از زیباترین آبش��ارهای‬ ‫جه��ان آش��نا م��ی کنیم ک��ه حت��ی دی��دن تصاویر آنه��ا نیز نفس��گیر‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچن��د اگ��ر از نزدی��ک آنه��ا را مش��اهده نم��وده و ص��دای‬ ‫ری��زش صده��ا ت��ن آب را بش��نوید‪ ،‬قطع��اً احساس��ی کام�لا متف��اوت‬ ‫خواهید داشت‪.‬‬ ‫آبشار ویکتوریا‪ ،‬زیمباوه‬ ‫آبش��ار بی‌نظیری اس��ت که در مرز کش��ور زیمباوه با زامبیا ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬پهنای این آبش��ار ‪ 1708‬متر می‌باش��د؛ در نتیج��ه میزان آبی که‬ ‫ریزش می‌کند بس��یار باال بوده و از کیلومتره��ا دورتر هم صدای آب قابل‬ ‫شنیدن است‪.‬‬ ‫آبشار آنجل‪ ،‬ونزوئال‬ ‫این آبشار بلندترین آبشار جهان می‌باشد که از ارتفاع ‪ 979‬متری به پایین‬ ‫س��رازیر می‌ش��ود‪ .‬نام این آبش��ار برگرفته از نام خلبان آمریکایی‪ ،‬جیمی‬ ‫آنجل است که آن را کشف نمود‪.‬‬ ‫آبشارهای کایتور‪ ،‬گویان‬ ‫ای��ن آبش��ارها از ارتفاعی مع��ادل ‪ 226‬مت��ر برخوردار بوده و س��پس به‬ ‫آبش��ارهای کوچک متعددی تقسیم می‌شوند‪ .‬این منطقه توریست‌ها را از‬ ‫اقصی نقاط جهان به سمت خود جذب می‌کند‪.‬‬ ‫آبشار نیاگارا‪ ،‬مرز آمریکا و کانادا‬ ‫آبشار نیاگارا شاید معروف‌ترین آبشار جهان باشد‪ .‬این آبشار مرز دو کشور‬ ‫آمریکا و کانادا را مش��خص می‌کند‪ .‬جریان آب در این نقطه از ارتفاع ‪53‬‬ ‫متری به پایین س��رازیر می‌ش��ود‪ .‬این در حالی است که بخش آمریکایی‬ ‫نیاگارا بین ‪ 21‬تا ‪ 30‬متر ارتفاع دارد‪.‬‬ ‫آبشار طالیی‪ ،‬ایسلند‬ ‫این آبش��ار چش��مگیر در جنوب غربی ایسلند واقع ش��ده است‪ .‬این آبشار‬ ‫ارتف��اع چندانی ن��دارد (دو بخش ‪ 21‬و ‪ 11‬متری) اما از نظر چش��م انداز‬ ‫بسیار زیباست‪.‬‬ ‫آبشار یوسمیت‪ ،‬ایاالت متحده‬ ‫این آبش��ار‪ ،‬مرتفع‌ترین آبش��ار در آمریکای شمالی به شمار می‌رود‪ .‬آب از‬ ‫ارتفاع ‪ 739‬متری به سیرا نوادا در ایالت کالیفرنیا سرریز می‌گردد‪.‬‬ ‫آبشارهای سودرلند‪ ،‬نیوزلند‬ ‫این آبش��ارها در ناحیه فیورلند قرار گرفته‌اند‪ .‬جریان آب این آبش��ارها از‬ ‫ارتفاع ‪ 580‬متری به پایین سرازیر می‌گردند‪ .‬این مجموعه آبشار سه تایی‪،‬‬ ‫چشم‌اندازی خاص به وجود آورده‌اند‪.‬‬ ‫آبشارهای نوکالیکای هندوستان‬ ‫معن��ای نام آن در زب��ان محلی “پریدن از کالیکای" اس��ت که اش��اره به‬ ‫افس��انه‪‌‎‬ای محلی دارد‪ .‬ارتفاع این آبش��ار ‪ 335‬متر بوده و بلندترین آبشار‬ ‫هند به حساب می‌آید‪.‬‬

‫سال ‪ ، 92‬سالي پرتنش براي سينما بود‬ ‫اما با وجود جريان هاي مختلف ‪ ،‬ش��اهد‬ ‫فروشهايميليارديدرگيشهسينماهاي‬ ‫كش��ور بودي��م واين موضوع تنها نش��ان‬ ‫مي دهد كه اگر فيلم ها داراي فيلمنامه‬ ‫خوب و خوش س��اخت باشند ‪ ،‬موفقيت‬ ‫خ��ود را در گيش��ه و در مي��ان م��ردم‬ ‫به دست مي آورند‪.‬‬ ‫فيلم سينمايي «رسوايي» به كارگرداني‬ ‫مسعود ده نمكي با فروش ‪ 6‬ميليارد تومان‬ ‫توانست به پرفروشترين فيلم سال تبديل‬

‫خداى را سپاس كه گويندگان به عرصه ستايشش‬ ‫نمىرسند‪،‬وشمارهگرانازعهدهشمردننعمتهاي‬ ‫ش برنيايند‪ ،‬و كوشندگان حقّش را ادا نكنند‪ ،‬خدايى‬ ‫كه انديشه هاى بلند او را درك ننمايند‪،‬و هوش هاى‬ ‫ژرفبهحقيقتشدستنيابند‪،‬خدايىكهاوصافشدر‬ ‫چارچوبحدودنگنجد‪،‬وبهظرفوصف‪.‬‬

‫فرازی از کالم امام علی علیه السالم‬

‫فانوس‬ ‫و دش��من بداند كه پيرو مكتبي هس��تيم كه از‬ ‫روز ازل گفتيم اش��هد‌ان محمد رسول اهلل (ص)‬ ‫اش��هد ان علي ولي اهلل (ع) همان رسول خدایي‬ ‫و همان اميرمومناني كه بيشتر از هفتاد جنگ با‬ ‫كفار و منافقان و مشركان كردند و تا آخر عمرشان‬ ‫ذوالفقارشان به غالف نرفت‪.‬‬ ‫بخشی از وصیت نامه سردار ‬ ‫شهيدعلیرضابلباسی‬

‫فناوری‬

‫چهره های هفته‬

‫سرآمد‬

‫سرچشمه‬

‫زکات‪ ،‬مهندسی می خواهد‬

‫حجـــت االـس�لام والـــمسلمین‬ ‫«محسن قرائتی» گفت‪ :‬زکات برکات‬ ‫و آثار فراوانی در جامعه دارد و به دلیل‬ ‫اهمی��ت زکات‪ ،‬اح��کام آن باید برای‬ ‫مردم بازگو ش��ود‪ .‬رئیس س��تاد اقامه‬ ‫نماز کش��ور بر ایجاد مهندسی زکات‬ ‫تاکید ک��رد و اظهارکرد‪:‬ائمه جماعات‬ ‫باید برای نماز آموزی روستاییان تالش بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬زکات ظرفیت زیادی دارد و افزود‪:‬کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) باید در رابطه با جمع آوری زکات فرهنگ س��ازی‬ ‫کند‪ .‬رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت‪ :‬احکام و برکات فریضه‬ ‫مهم زکات باید توسط روحانیان در جامعه تبیین شوند‪.‬‬

‫شود و تكاني به گيشه سينماهاي كشور‬ ‫بدهد‪.‬بعد از «رس��وايي» فيلم سينمايي‬ ‫«هي��س دختره��ا فرياد نم��ي زنند» به‬ ‫كارگرداني پوران درخشنده كه در جشنواره‬ ‫س��ي و يكم هم مورد استقبال بسياري از‬ ‫منتقدان قرار گرفت و توانس��ت سيمرغ‬ ‫بهترين فيلم از نگاه مردم را از آن خود كند‬ ‫با فروش ‪ 4 .5‬ميليارد تومان رتبه دوم در‬ ‫پرفروش ترين هاي سال ‪ 92‬را از آن خود‬ ‫كرد‪.‬جايگاه سوم پرفروش ترين هاي سال‬ ‫‪ 92‬توسطفيلمسينمايي«حوضنقاشي»‬

‫به كارگرداني «مازيار ميري» پر شد‪ .‬اين‬ ‫فيلم با بازي متفاوت ش��هاب حسيني و‬ ‫نگار جواهريان توانست در سال گذشته به‬ ‫فروش ‪ 2‬ميليارد تومان برسد‪.‬آخرين رتبه‬ ‫فيلم هاي پرفروش در سال ‪ 92‬متعلق به‬ ‫«گذش��ته» اصغر فرهادي بود‪ .‬بازيگر زن‬ ‫اين فيل��م «برينس بژو» در جش��نواره‬ ‫بي��ن الملل��ي «ك��ن» توانس��ت جايزه‬ ‫بهترين بازيگر زن را از آن خود كند و در‬ ‫سينماهاي ايران هم توانست به فروش‬ ‫‪ 1 .7‬ميليارد تومانی برسد‪.‬‬

‫ارزان ترین دوربین حرفه ای‬ ‫عکاسی‪2014‬‬

‫دوربین��ی ک��ه ‪ Rebel T EOS5‬نام دارد و‬ ‫قابلیت تعویض لنز نیز به آن اضافه شده ‪ ،‬یک‬ ‫لنز ‪ 55 - 18‬قیمتی در حدود ‪ 550‬دالر دارد‬ ‫و تا ماه آینده وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫کان��ن ب��رای اینک��ه در دنی��ای دوربین‌های‬ ‫عکاس��ی همچنان بی رقیب باش��د دس��ت به‬ ‫اقدام��ی جالب زده و از یک دوربین عکاس��ی‬ ‫حرفه‌ای با قیمت بس��یار پایین نسبت به مدل‬ ‫های مش��ابه رونمایی کرده است‪.‬این دوربین‬ ‫می تواند تصاویر ‪ 18‬مگاپیکس��لی با سنس��ور‬ ‫‪ CMOS‬را ثب��ت کند‪.‬کیفی��ت فیلمبرداری‬ ‫در ای��ن دوربین فول اچ دی و با س��رعت ‪30‬‬ ‫فریم بر ثانیه است‪.‬همچنین دارای قابلیت نور‬ ‫س��نجی ‪ 9‬نقطه ای اس��ت و بازه ‪ ISO‬در آن‬ ‫بین ‪ 100‬تا ‪ 12500‬می باشد‪.‬سرعت عکاسی‬ ‫این دوربین نیز ‪ 3‬فریم بر ثانیه است‪.‬‬

اقتصاد برتر شماره 12  
اقتصاد برتر شماره 12  
Advertisement