Page 1


FAALİYET RAPORU ‘11

2


İÇİNDEKİLER

syf

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I. 2011 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE BANKACILIK SİSTEMİNE BAKIŞ II. KGF'YE BAKIŞ III. FAALİYETLERİMİZ 1. Özkaynaklarımızdan Verilen Kefaletlerimizdeki Gelişmeler 2. Hazine Desteğinden Kullandırılan Kefaletlerimizdeki Gelişmeler 3. Konsolide (Hazine Desteği + Özkaynaklar) Faaliyet Hacmimizdeki Gelişmeler 4. Tahsili Geçikmiş Alacaklarımızdaki Gelişmeler 5. Finansal Durum Tabloları ve Gelişmeler 6. Uygulanmakta Olan Projelerimizdeki Gelişmeler IV. DİĞER FAALİYETLERİMİZ V. 2012 YILI HEDEF VE POLİTİKALARIMIZ ŞİRKET DENETİM RAPORU KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 2011 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. ŞUBELERİ VE ERİŞİM BİLGİLERİ

5 7 9 16 20 24 24 32 37 39 40 44 48 52 56 62 98

3


FAALİYET RAPORU ‘11

4


KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 30/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, Divan Başkanlığının teşekkülü ve Divan Başkanlığı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi, 2. 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler ve bağımsız denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi, 3. 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu’nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. Dönem içinde istifaen Yönetim Kurulu üyeliği boşalan üyelerin yerine Yönetim Kurulu tarafından önerilen üyelerin onaylanması, 5. Kuruluşumuzun 09.09.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan sermaye artırım kararına iştirak etmeyeceklerini bildiren D Grubu hissedarlarımızdan TESK ve MEKSA’nın hisselerinden ödenmeyen kısımlarının TOBB’a teklif edilerek, TESK ve MEKSA’nın hisse pay oranlarının düşürülmesi, TOBB’un onayını müteakip ortaklar pay defterine işlenmesinin Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanması, 6. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve FORTİSBANK A.Ş.’nin birleşmesinden kaynaklanan ve TEB’e devrolan FORTİSBANK hisselerinin bankalar arasındaki eşit ortaklık prensibini bozması nedeni ile söz konusu fazlaya ilişkin hissenin Bankalar Birliğine yazılı olarak teklif edilerek ortağımız olan bankalara eşit oranda dağıtılması ve ortaklar pay defterine işlenmesinin Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanması uygun görülmüştür. 7. Yönetim Kurulu ile Denetçilerin 2011 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası, 8. 2012 yılı içerisinde görev süresi dolacak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmeleri, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı aylık net ücretinin belirlenmesi, 10. Dilek ve temenniler 11. Kapanış

5


FAALİYET RAPORU ‘11

Faik YAVUZ

Yönetim Kurulu Başkanı

6


YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI ABD’de başlayan 2008 yılında ülkemizde de hissedilen kredi krizin etkileri yavaşlamasına rağmen artçı depremleri ile başka ülkelerde yanı başımızda komşu ülkelerde sürmektedir. Hükümetimizin zamanında ve yerinde aldığı önlemlerle krizi özellikle finans piyasasında hiç yara almadan savuşturmayı başardık. Hatta krizin yıkıcı etkilerinin öteki ülkelerde büyüme rakamlarında gösterdiği tahribata rağmen ekonomimiz büyüme trendini sürdürmüş öteki ülkelere örnek olmuştur. Kuşkusuz bu başarımda bir nebzede olsa KOBİ kredileri kanallarını açık tutmak için çaba gösteren Kuruluşumuzun da katkısı görmezlikten gelinemez. Geçen , 2009 yılında Hükümetimizin krizin KOBİ’ler üzerindeki etkisini kredi kanallarını açık tutmak üzere hafifletebilmek gayesiyle Hazine’den sağladığı 1 milyar TL’lik desteğin yararı görülmüş ve 2010 yılında kefalette bulunan KOBİ sayısı 9.831 iken, 2011 yılında bu sayı % 32,75 oranında artış ile 13.051’e yükselmiştir. Kuruluşumuz çabasına daha yakından baktığımızda, KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin 2010 yılında 1.014 milyon TL ile KOBİ kredileri içindeki payı % 0,81 iken, 2011 yılında ise bu oran % 82 artış göstererek 1.848 milyon TL ile kredi ile KOBİ kredileri içerisindeki payını % 1,13 gibi bir oranına yükseltmiştir. Kefaletlerimizin bölgesel dağılımına baktığımızda, bölgelerimiz arasında da KGF olarak pozitif ayrımcılığımızın sürdürüldüğü görülmektedir. Bankacılık sektöründeki kredilerden en fazla pay alan Marmara Bölgesi ve en az pay alan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Bankacılık payları ve KGF kefaletinden aldıkları paylar karşılaştırıldığında, Marmara Bölgesinin Banka kredilerindeki payı %49,37 iken, KGF kefaletlerindeki payı % 43,44 oranında, Doğu Anadolu Bölgesinin Banka kredilerindeki payı % 2,22 iken, KGF kefaletlerindeki payı % 3,22, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Banka kredilerindeki payı % 4,08 iken, KGF kefaletlerindeki payı % 6,46’ dır. Şube Sayımız ise, yine 2010 yılı itibariyle 25 iken, 2011 yılı sonu itibariyle 28’e yükselmiştir. Bir önceki yılda olduğu gibi, TOBB, KOSGEB, Türkiye’nin önde gelen 19 Bankası olmak üzere toplam 24 ortağın desteğini faaliyetlerimizde yanımızda hissediyoruz. Başta bu desteği faaliyetlerimizin her aşamasında bizlere hissettiren ortaklarımıza ve çalışmalarını büyük bir özveri ile yürüten Kuruluşumuz personeline teşekkür ederiz. Faik YAVUZ Yönetim Kurulu Başkanı

7


FAALİYET RAPORU ‘11

Hikmet KURNAZ Genel Müdür

8


GENEL MÜDÜR MESAJI Değerli paydaşlarımız, hissedarlarımız, 2007 yılının son çeyreğinden bu yana ABD orijinli olarak gayrimenkullerin likidite değerlerini kaybetmesiyle patlayan kredi balonunun kredi krizine dönüşmesiyle başlayan ve dünyayı sarmalayan küresel krizin etkilerini en azda tutmayı başarmış bir ekonomi olarak 2011 yılında da güçlü bankacılık sistemimizin kredi akışını sürdürmesi ülkemiz ekonomisinde gerçekleşen %8.5 büyümenin de itici gücü olmuştur. Kuşkusuz bu büyümede KOBİ kredilerindeki payı %1.13 lere yükselen KGF’nin ve KGF’nin kefaleti ile krediye erişen binlerce KOBİ’ninde payı bulunmaktadır. Bu payda KGF üzerinden KOBİ’lere sağlanan 1 milyar TL’lık Hazine kontr-garantisinin katkısı oldukça önemli olmuştur. İnsanı unutan ekonomi anlayışlarında üretimin insan odaklı olduğunu her daim bizlere hatırlatan KOBİ’lere, rakamların sorgulayıcı dili yerine insan yüzlü ilişkiler ile bankalarımızın kapılarını aralamadaki gayretimiz 2011 yılında da önceki yıllara göre artan şekilde devam etti. Bugün KGF’nin kefalet desteğinden yararlanan KOBİ sayısı artık onbinleri aşmış durumdadır. Bu yeterli midir. Tabii ki yeterli olmadığının idraki içindeyiz. Bugün AB ülkelerinde her 10 KOBİ’den biri Kredi Garanti Fonlarının desteğinden yararlanmaktadır. Oysa, ülkemizde ancak 1000 KOBİ’den 3’ü KGF’nin desteğinden yararlanmaktadır. Gayretlerimiz sadece KOBİ’ler ile de sınırlı değildir. 2010 yılının son çeyreğinden itibaren tarımın değerini ve ekonomiye katkısını bilen ve bunu unutmadan tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile çiftçilere de kefaletimiz ile krediye erişimlerinin yolunu bankalarımız ile yaptığımız işbirliklerimiz sonucu açtık. Bugün 2011 yılı sonunda toplam kefaletlerimizin % 9,4’ü çiftçilere kullandırılan kredilerde toplanmıştır. Ülkemiz bankacılığındaki gelişmeleri yakından izleyen ve yabancı kalmayan KGF, bankalarımızın KOBİ’lere yönelik her adımını kefaleti ile desteklemek için, bankalarımızla işbirliği içerinde çeşitli projeler geliştirerek sürdürmektedir. Avrupa Yatırım Fonu’ndan (AYF) sağlanan kontr-garanti ile geliştirdiğimiz “Her Köye Bir KOBİ” projesinde hedeflenen kredi büyüklüğünü kısa sürede yakalamış durumdayız. 2011 yılı sonlarında başlattığımız “Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler” projemizde 2012 yılında da hedefimize doğru hızla yol almaktayız. KOBİ’lerin konu edildiği her platformda KGF olarak 2011 yılında rol aldık ve en iyi şekilde kredi kanallarını KOBİ’ler için açık tutmayı başardık. Kredi sıklaştırıcı politikalardan KOBİ’lerin en az etkilenmesini sağlar şekilde Hazine kontr-garantisi destekli kefalet işlemlerine dayalı krediler için bankalarımız ile sistemin akışını kolaylaştırıcı çalışmalar yaparak Hazine desteklerinden daha çok yararlanmaları sağlandı. Disiplinli büyümeye odaklanarak risk yönetimi ve denetimini merkeze almak suretiyle Genel Müdürden en alt kademedeki personele kadar KGF’yi KOBİ’lerin her kredi sıkışmasında bankalarımız ile birlikte bankalarımızın yönlendirmesiyle destek aradığında kapısını çalacağı yer yapmayı başardık. KOSGEB, TOBB, BANKALAR, TOSYÖV ‘ün organizasyonları ve ev sahipliliklerinde bir çok ilimizde yapılan toplantılarda KOBİ’lerle yüz yüze gelerek güvenlerini kazandık. KOBİ’lerin samimiyetleri ve şeffaflıkları itici gücümüz olmuştur. Bilinen bir öyküdür: “sokağın en iyi berberi” olmak. Oysa, KGF sadece sokağın değil, ülkemizin de en iyi “berberi” olmak zorundadır. Çünkü ne sokağımızda ne ülkemizde başka bir Kredi Garanti Fonu var. Bu ise bize ayrıcalık vermiyor tam tersine sorumluluğumuzu daha çok artırıyor. Bu sorumluluğumuzun her an idraki içinde olmayı görev bilen bizler, her yıl önceki yıllarla hep yarış içinde, yeni yeni projelerle verimlilik ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak şekilde KOBİ’lerin kredi imkanlarını artırmak hedefimizi her yıl artırarak hep koruyacağız. Küresel krizin etkisiyle gelişmiş ülkelerin bile ekonomileri sarsılmışken, olumsuz koşullara rağmen büyümesini ve gelişmesini sürdürebilen bir ülkenin kuruluşu olan KGF, ülkemizin büyüklüğüne yaraşır şekilde büyümek ve bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de daha çok KOBİ’ye daha çok destek olarak onların da büyümesine vesile olmak hedef ve azmindedir. Bu süreçte her zaman bizlere birikimleri ile yol gösteren başta Başkanımız olmak üzere Yönetim Kurulumuza, güvenleri nedeniyle her zaman KGF’nin yanında olan sayın hissedarlarımıza, KGF’nin desteğinin yararlarını kamuoyunda hep anlatan tüm KOBİ’lerimize ve özverili çalışmaları ile çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hikmet KURNAZ Genel Müdür

9


FAALİYET RAPORU ‘11 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. YÖNETİM KURULU

Faik YAVUZ Yönetim Kurulu Başkanı

Salih Tuna ŞAHİN Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

İhsan SOLMAZ Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa BOYDAK Yönetim Kurulu Üyesi

10

Ersin ÖZOĞUZ Yönetim Kurulu Üyesi

Hikmet Aydın SİMİT Yönetim Kurulu Üyesi

Feridun BİLGİN Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih ÖZATAY Yönetim Kurulu Üyes

Serhan PAK Yönetim Kurulu Üyesi


KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. DENETÇİLER

Mustafa SARAÇÖZ Denetçi

Halil ÖZGÖKÇE Denetçi

Fahrettin YAHŞİ Denetçi

11


FAALİYET RAPORU ‘11

12


ORTAKLARIMIZ VE SERMAYEMİZ ORTAKLARIMIZ

Sermaye Tutarı (TL)

Hisse Oranı (%)

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

79,645,000

33,18542

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

79,622,000

33,17583

689,000

0.28708

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı)

22,000

0,00917

MEKSA (Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı)

22,000

0,00917

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

AKBANK T.A.Ş.

4,000,000

1,66667

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

DENİZBANK A.Ş.

4,000,000

1,66667

EUROBANK TEKFEN A.Ş.

4,000,000

1,66667

FİNANSBANK A.Ş.

4,000,000

1,66667

HSBC BANK A.Ş.

4,000,000

1,66667

ING BANK A.Ş.

4,000,000

1,66667

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

ŞEKERBANK T.A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

8,000,000

3.33333

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

4,000,000

1,66667

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

240,000,000

100.00

TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

TOPLAM

13


FAALİYET RAPORU ‘11

“Kefil Olmak Bizim İşimiz ”

www.k gf.com.tr


“2011 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemi‘ne Bakış


FAALİYET RAPORU ‘11 I. 2011 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ ve BANKACILIK SİSTEMİ ‘NE BAKIŞ Makro Ekonomik Gelişmeler 1: Küresel ekonomik aktivite, 2011 yılının son çeyreğinden itibaren olumsuz bir görünüm kazanmıştır. Özellikle Euro Alanında artan riskler, bu ekonomilere yönelik algıları ve küresel ölçekte bekleyişleri olumsuz bir çerçeveye itmiştir. Euro Alanındaki sıkıntıların, sadece bazı ekonomilerin kamu borç stoku sorunuyla sınırlı kalmayıp, finansal piyasaları ve Avrupa bankalarını etkilemesi; gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye hareketlerine de yansımıştır. Nitekim genel olarak finansal piyasalardaki artan tedirginlikle beraber, ekonomik aktivitede yeni bir duraklama riski belirmiştir. Diğer taraftan, 2011 yılında bazı gelişmiş ekonomilerin büyüme performansı şaşırtıcı düzeyde olumlu seyretmiştir. Özellikle ABD’de yatırım ve tüketim talebi güçlü bir seyir göstermiştir. Ancak, yılın son çeyreğinde Euro Alanındaki konjonktürün daha da bozulması, gelişmiş ekonomilerin genel olarak görünümünün olumsuza dönmesine neden olmuştur. Küresel üretim açısından kısa dönemli veriler incelendiğinde 2011 yılının son çeyreğindeki düşüş açık bir biçimde izlenebilmektedir. 2011 yılındaki küresel görünümdeki bozulmanın ardında başta Euro Alanına yönelik risklerin derinleşmesi yer almaktadır. Ekonomik aktiviteye ilişkin görünümdeki bozulma, finansal piyasalara ilişkin algıyı da olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Avrupa Birliğine üye bazı ülkelerde borçlanma sorunları ve küresel ekonomide yeni bir yavaşlama riski devam ederken, Türkiye’nin gelişmiş ekonomilerden farklılaşan büyüme eğilimi, 2011 yılında % 8,5 ile devam etmiştir. Dış talebin nispeten zayıf seyretmesi, dış ticaret açığı, ithalatta enerji giderinin yüksek olması ve yurtiçi üretimin ithal ara mallara olan yüksek bağımlılığına rağmen, güçlü iç talebin etkisiyle sürüklenen 2011 yılı büyümesi, küresel boyutta elde edilen en yüksek büyüme performansları arasında yer almaktadır. 2011 yılına sektörel açıdan bakıldığında, imalat sanayi ve toptan ve perakende ticaret kesiminin büyümeye katkısı daha belirgin olmuştur. Bununla birlikte, küresel risklerin görece yükselmesine rağmen, Türkiye ekonomisine duyulan güven korunmuş ve büyüme eğrisi muadil ülkelerin performansına göre anlamlı derecede pozitif yönde ayrışmıştır. Son iki yılda, küresel düzeyde uygulanan genişlemeci para politikaları küresel likiditenin artmasına yol açmış, buna bağlı olarak Türkiye gibi yükselen ekonomilere yönelik sermaye akımları güçlenmiştir.

16

Türkiye’de diğer ülkeler gibi tasarruf oranlarında bir düşüş eğilimi görülmekle birlikte, 2011 yılında ılımlı bir artış görülmektedir. Sürdürülebilir büyüme açısından tasarruf oranını yukarıya taşıyacak teşvik edici önlemler hala önemini korumaktadır. Cari açık ve kredi genişlemesine yönelik otoritelerin uyguladığı parasal sıkılaştırma merkezli tedbirler, 2011 yılında etkilerini göstermiştir. Düşük düzeyde politika faiz oranı, yüksek zorunlu karşılık oranları ve geniş faiz koridorunun bileşiminden oluşan politikaların izleri faiz oranlarının gelişiminde etkili olmuştur. Bankacılık kesiminin maliyet ve likidite ihtiyaçlarının olumlu etkilenmesi amacıyla zorunlu karşılıkların altın olarak tesis edilebilmesi imkânı, piyasanın likidite ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktadır.

Türk Bankacılık Sisteminde KOBİ Kredilerindeki Gelişmeler 2: Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2011 yılında % 21 oranında artarak 1.218 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Sektör yılın ilk yarısında % 13,8 oranında büyümüş, kredi maliyetini arttırıcı düzenleme değişiklikleri ve son çeyrekte Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırma önlemleri çerçevesinde faiz koridorunu genişletmesi ile repo ihaleleri yoluyla yapılan fonlamayı azaltmasının etkisiyle büyüme ikinci yarıda hız kesmiştir. Bankacılık sektörü, 2011 yılında temel olarak krediler ve Merkez Bankasından alacaklar kalemlerinden kaynaklanan aktif büyümesini, mevduat, yurtdışı bankalara borçlar, repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve ihraç edilen menkul kıymetlerdeki artış ile fonlamıştır. Sektörün en önemli plasman kalemi olma özelliğini koruyan kredilerin toplam aktifler içindeki payı 2010 yılsonuna göre 3,8 puan artarak % 56,1’e yükselmiştir. Aralık 2011 itibarıyla 682,9 milyar TL seviyesine ulaşan kredilerde 2010 yılsonuna göre 157,1 milyar TL artış gözlenirken, yıllık artış oranı % 29,9 ile 2010 yılının altında gerçekleşmiştir. Kredi hacmindeki artışın % 43,5’u kurumsal/ticari kredilerden, % 23,9’u ise KOBİ’lere kullandırılan kredilerden kaynaklanmaktadır. Haziran 2011’de BDDK tarafından yapılan ve genel kredi karşılıklarında artışa yol açan mevzuat değişikliğinin krediler üzerindeki etkisi üçüncü çeyrekte görülmüş ve kredilerin üçüncü ve son çeyrekteki artış oranları belirgin şekilde yavaşlamıştır. Küresel ekonomik krizin etkisi ile 2008 ve 2009 yıllarında

1

Makro Ekonomik Gelişmelere ilişkin rakamsal veriler ve açıklamalar BDDK’nın Aralık 2011 “Finansal Piyasalar Raporu” ndan alınmıştır.

2

Bankacılık Sektörüne ilişkin rakamsal veriler ve açıklamalar “BDDK Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Aralık 2011 Raporu” ndan alınmıştır.


2011 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemi ‘ne Bakış

hızlı artışlar gösteren sektörün takipteki alacaklarında 2010 yılında başlayan düşüş eğilimi 2011 yılının son çeyreğinde sona ermiştir. Yılın son çeyreğinde % 3 artış sergileyen takipteki alacaklar 2010 yılsonu ile karşılaştırıldığında % 5,2 gerileyerek Aralık 2011 itibarıyla 19 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Takipteki alacaklardaki azalış eğiliminin son çeyrekte tersine dönmesinde, takibe intikallerin takipteki alacaklardan yapılan tahsilatlara göre daha fazla artma eğilimi göstermesi etkili olmuştur. Diğer taraftan, 2010 yılsonu itibarıyla % 3,7 olan takibe dönüşüm oranı Aralık 2011 itibarıyla % 2,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Gayrinakdi krediler, nakdi kredilere paralel bir şekilde 2011 yılında % 33,6 oranında artarak 218,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Teminat mektupları yılsonuna göre 1,8 puan azalış sonrası % 71,8’lik pay ile gayrinakdi krediler içindeki ağırlığını sürdürürken, akreditifler % 18,7’lik pay ile ikinci sırada yer almaktadır. 2010 yıl sonu ile karşılaştırıldığında TP kredilerde % 26,3, YP kredilerde ise USD bazında % 13,5 artış yaşanmıştır. 2011 yılında yaşanan toplam kredi artışının % 64,4’ü TP kredilerden kaynaklanmaktadır. 2011 yılında özel bankalar ile kalkınma ve yatırım bankalarının kredilerindeki artış sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. Kredilerde 2009 yılının son çeyreğinde başlayan artış eğiliminin 2011 yılında tüm kredi türlerinde devam ettiği gözlenmektedir. Kredi türleri itibarıyla yıllık artışların sektör ortalamasına yakın oranlarda olduğu görülürken; son çeyrekte KOBİ kredileri % 4,3 ile en hızlı artan kredi türü olmuş, anılan dönemde bireysel krediler % 3,9, kurumsal/ticari krediler ise % 2,2 artış sergilemiştir. Son çeyrekte tüm kredi türlerinde artışların önceki çeyreklere göre yavaşladığı görülmektedir. 2010 yılsonu ile karşılaştırıldığında kamu bankaları grubunun kurumsal/ticari krediler dışında sektör payının arttığı, özel bankalar grubunun özellikle kurumsal kredilerde olmak üzere tüm kredi türlerinde sektör payının arttığı, yabancı bankalar grubunun tüm kredi türlerinde payının azaldığı, katılım bankalarının ise kurumsal/ticari kredilerdeki payı azalırken, diğer kredi türlerindeki payının arttığı görülmüştür.

2010 yılsonunda % 73 olan TP kredilerin toplam içindeki payı, kurlardaki artışın da etkisiyle Aralık 2011 itibarıyla % 71’e gerilemiştir. Anılan dönemde YP krediler USD bazında % 13,5 artış göstermiş ve toplam krediler içindeki payı % 29’a yükselmiştir. Toplam kredilerin % 5,7’sini oluşturan dövize endeksli krediler ise 2011 yılında USD bazında % 14,2 artarak 38,8 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Aralık 2011 itibarıyla kurumsal/ticari kredilerin % 55,2’si, KOBİ kredilerinin ise % 21,2’si YP cinsindendir. 2010 yılsonu ile karşılaştırıldığında takipteki KOBİ kredileri 701 milyon TL azalmış, kurumsal / ticari kredilerde ise 443 milyon TL artış yaşanmıştır. 2011 yılının son çeyreğinde ise takipteki kurumsal/ticari krediler % 7,3 ve KOBİ kredileri % 5,5 artmıştır. 2009 yılının son çeyreğinden itibaren % 70’in üzerinde seyreden takipteki alacaklardan yapılan tahsilatların takipteki alacaklara ilave olan tutarlara oranı, 2011 yılının birinci çeyreğinde % 103,6 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu oran takip eden dönemden itibaren düşmeye başlamış ve 2011 yılının son çeyreğinde yeni intikallerdeki artışa karşın özellikle tahsilatlardaki azalışın etkisi ile % 60,2 seviyesine gerilemiştir. 2010 yılı ve sonrasında bankaların takipteki alacaklarını aktiften silme politikalarının kredilerin takibe dönüşüm oranı üzerindeki azaltıcı etkisi ise 0,7 puan olarak hesaplanmaktadır. Tüm kredi türlerinde 2011 yılında gözlenen takibe dönüşüm oranlarının düşüş eğilimi, yılın son çeyreğinden itibaren yerini yatay bir seyre bırakmıştır. Aralık 2011 itibarıyla en yüksek takibe dönüşüm oranı % 3,1 ile KOBİ kredilerine ait iken, kurumsal/ ticari kredilerin takibe dönüşüm oranı % 2,3 seviyesindedir. 2011 yılında yaşanan hızlı kredi genişlemesi, bankaların tahsilat performansları ve aktiften silme uygulamalarındaki eğilimler dikkate alındığında, takibe dönüşüm oranlarındaki yatay seyrin 2012 yılında artışa dönebileceği değerlendirilmektedir. Mevduatın krediye dönüşüm oranının gelişimine bakıldığında, 2011 yılında kredilerin artış hızının mevduatın artış hızının üzerinde kalmasının da etkisiyle 12,5 puan artarak % 101 seviyesine yükselmiştir.

KOBİ Kredilerinin Bankacılık Sistemindeki Toplam Nakdi Krediler İçindeki Payı Yıllar

Bankacılık Sistemi Toplam Nakdi Krediler (Bin TL)

Bankacılık Sistemi KOBİ Kredileri (Bin TL)

KOBİ Kredilerinin Toplam Krediler İçindeki Payı %

2008

367.445.000

84.605.000

23.03

2009

392.621.000

83.271.000

21.21

2010

525.851.000

125.468.000

23.86

2011

682.919.000

162.930.000

23.86

KOBİ kredilerinin Bankacılık Sistemi içinde, krizin etkilerinin yüksek hissedildiği 2009 yılı haricinde 2010 yılında gerçekleşen % 23,9’luk payın 2011 yılında da korunduğu görülmektedir. 2

Bankacılık Sektörüne ilişkin rakamsal veriler ve açıklamalar “BDDK Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Aralık 2011 Raporu” ndan alınmıştır.

17


FAALİYET RAPORU ‘11

”Koşullu Kefalet ile Koşulsuz Kredi İçin

KGF “

www.k gf.com.tr


KGF’ye Bakış


FAALİYET RAPORU ‘11 II. KGF’YE BAKIŞ 1. MÜDÜRLÜKLERİMİZ RİSK İZLEME VE SORUNLU KEFALETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KGF’nin kuruluş misyonuna uygun olarak, kefaletlerin tazmini ile kredi ödemelerindeki gecikme halinde firmaların faaliyetlerinin sürdürülmesi asli amaç olup, tahsilatın sağlanabilmesi için firmalarla görüşmeler yapmak, idari yollar ile tazmin olunan kefaletler için çözüm üretmek, tahsil kabiliyeti olan alacakları protokole bağlamak, tahsil kabiliyeti olamayan alacakların ise yasal yollarla takibi görevlerini yürütür. OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Operasyon Müdürlüğünce kefaletin tahsis aşamasından itibaren, kefalet koşullarının tesisi dahil kredinin kapanmasına kadar olan süreç yönetilmektedir. Kefalet komisyonlarının tahsili, vade takipleri ve bankalara “Kredi Geri Ödeme Kefalet Sözleşmesi” ni düzenlenerek gönderilmesi de Operasyon Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. KEFALET TAHSİS MÜDÜRLÜĞÜ

Şubelerimizden ve bankalardan gelen kefalet taleplerinin “Kredi Kefalet Değerlendirme Raporları” na bağlanmasını sağlayarak, Kredi / Kefalet Değerlendirme Müdürlüklerinden uygunlukla geçen taleplerin Kredi Onay Komitesi üyelerinin değerlendirilmesine sunulması ve kararın sonucuna göre kefalet koşullarını da oluşturmak suretiyle kararları Operasyon Müdürlüğüne, KOBİ’lere ve bankalara bildirir. KREDİ / KEFALET DEĞERLENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz, Kuruluşumuz uzmanlarınca KOBİ’ler hakkında düzenlenen“Kredi Kefalet Değerlendirme Raporları” ile banka raporlarını birlikte değerlendirerek kefalet politikamıza uygun olup olmadıklarını araştırarak uygun görülenleri Kredi Onay Komitesi’ne gerekçeleri ile birlikte sunulması ve kefalet koşullarını Kefalet Tahsis Müdürlüğü ile birlikte oluşturulması görevlerini yürütür. Ayrıca raporlardan haklarında yeterli bilgi ve kanaat oluşturulamayan KOBİ’ler yerinde ziyaret edilerek, görüşlerini tekrar getirerek kararın oluşmasına yardımcı olur. HAZİNE DESTEĞİ KREDİ / KEFALET DEĞERLENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Hazine desteğini haiz kefalet taleplerini Bakanlar Kurulu Kararı’na uygunluğu açısından inceler ve uygun görülenleri Hazine Kredi Onay Komitesi’ne sunar. MUHASEBE VE BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun gelir ve giderlerinin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve mali mevzuat çerçevesinde kayıt altına alınması,

20

söz konusu mali bilgilerin her ay bilanço ve gelir tablosu şeklinde hazırlanarak üst yönetime sunulması, yıllık bütçelerin hazırlanması ve kaynakların gelir getirici şekilde yönetilmesi bu birimin görevleri arasındadır. PROJE VE ÜRÜN GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruma sağlanan yurtiçi ve yurtdışı kaynakları projelendirmek, banka ve finans kuruluşları ile görüşerek bu kaynakları KOBİ’lerin krediye erişimini kolaylaştırıcı bir ürün haline getirmek ve bununla ilgili olarak bankalar ile protokollerin imzalanmasını sağlamak, şubelerimizin yıllık kefalet hedeflerini belirlemek, izlemek, etkinliğimizi artırıcı yönde halkla ilişkileri yürütmek, Kurum performansına ilişkin mukayeseli raporları hazırlayarak üst yönetime, hissedarlara ve resmi kurumlara sunmak bu birimin görevleri arasındadır. TARIM KREDİLERİ KEFALET DEĞERLENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım kredileri kapsamındaki kredi / kefalet taleplerini değerlendirerek karar merciine göre Kredi Onay Komitesi’ne sunmak bu birimin sorumluluğundadır. PROJE KREDİLERİ KEFALET DEĞERLENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruma yurtiçi ve yurtdışından sağlanan kaynaklara bağlı olarak başta ülkemiz ekonomisine katma değer yaratacak AR-GE projeleri ve bankalar ile işbirliği yapılarak geliştirilen özellikli proje kredilerine ilişkin kefalet taleplerini değerlendirmek ve karar merciine göre Kredi Onay Komitesi’ne sunmakla görevlidir. İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluşumuz İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde kurumsal hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli insan kaynağının oluşumunu sağlamak ve personel işlemlerini yasal mevzuata uygun olarak yürütmekle görevlidir.


KGF’ye Bakış

2. ŞUBE YAPIMIZ 2010 yılında faaliyete geçen 7 yeni şube ile birlikte 24 olan şube sayımız 2011 yılında Kahramanmaraş, Tekirdağ (Çorlu), Karabük, Zonguldak (K. Ereğli) şubelerinin hizmet vermeye başlaması ile birlikte yılsonu itibariyle 28’e ulaşmıştır. Şubeleşmeye özel önem veren Kuruluşumuz, 2012 yılında faaliyete başlayan Aydın, Muğla (Bodrum), Ostim / Ankara ve Malatya ile birlikte 32 şubesiyle her geçen gün daha da büyümeye ve buna paralel olarak da daha çok KOBİ’ye destek olmaya devam etmektedir. Mevcut şubelerimizden bir kısmı hissedar bankalarımızın şubeleri içinde kendilerine ayrılan yerlerde hizmet verirken, şubelerimizin çoğunluğu ise Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarında tahsis edilen yerlerde hizmet vermektedir.

3. İNSAN KAYNAKLARIMIZ: Kurumsal kültürün ve kimliğin korunarak geliştirilebilmesi amacıyla; kadro ihtiyaçlarının planlanmasında öncelikle Kurum içi kaynaklardan yararlanılmakta, atamalar mümkün olduğu ölçüde Kurum içinden yapılmakta ve çalışanlar beceri, başarı, tahsil ve hizmet süreleri dikkate alınmak suretiyle terfi ettirilmektedir. 2011 yılında personel, gerek mezun oldukları yükseköğretim programlarına gerekse görev konularına uygun kişisel ve mesleki gelişimlerine uygun eğitim programlarına yönlendirilerek, hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte; Kuruluşumuz İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde belirtilen terfi koşullarına sahip personelin üst unvana geçiş eğitimleriyle görevlerinde yükselmeleri sağlanmıştır. Hizmete yeni açılan Şubeler ve buna paralel Genel Müdürlükte iş yükündeki artış ile birlikte insan kaynağı % 17 artarak 31.12.2011 tarihi itibariyle 113 kişiye ulaşmıştır. 140

2011 yılı

2010 yılı

120 100

olarak rozet vb. tasarım materyalleri oluşturulmuş, bununla birlikte bir bakıma “kurumsal vatandaşlık” duygusunun kuvvetlendirilmesi amacıyla da tasarlanan personel kimlikleri Kuruluşumuz bünyesinde yaygınlaştırılmıştır. PERSONEL EĞİTİM PROFİLİ Yüksek Lisans

%4

Lisans

% 68

Önlisans

% 11

Lise

% 16

İlköğretim

%1

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü uyarınca, personelimizin temel ilk yardım eğitimi ve uygulamaları konularında bilgilendirilmesi amacına yönelik olarak; T.C. Sağlık Bakanlığı’nın izni ile “Temel İlk Yardım Uygulamaları El Kitabı” bastırılıp çoğaltılmış ve personelimize dağıtılmıştır. Yine bu kapsamda Kuruluşumuz bünyesinde ecza ve ilk yardım üniteleri tesis edilmiştir.

80 60 40 20

Oc ak Şu ba t M ar t Ni sa n M ay ı Ha s zir a Te n mm Ağ uz us to s Ey lül Ek im Ka sım Ar alı k

0

Kurum unvanının marka olarak tescilini müteakiben, çalışanlarımızda kurumsal kimlik tasavvurunun oluşmasını sağlamak, kurumsal imaj algısı yaratmak, etkileşimde bulunulan çevrelerde farklılaştırılmanın sağlanması amaçlarına yönelik

21


FAALİYET RAPORU ‘11

KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkarlar, Tarımsal İşletmeler ve Çiftçiler

KGF Desteğiyle;

Projeler Yatırıma, Yatırımlar Üretime

www.k gf.com.tr


Faaliyetlerimiz


FAALİYET RAPORU ‘11 III. FAALİYETLERİMİZ: 1. ÖZKAYNAKLARIMIZDAN VERİLEN KEFALETLERİMİZDEKİ GELİŞMELER: Kuruluşumuz ilk kefaletimizin verildiği 1994 yılından 2011 yılı sonuna kadar olan 17 yıllık süreçte 5.999,9 milyon TL tutarında 11068 KOBİ’nin 17.772 adet kredi başvurusunu değerlendirmiş ve bunlardan 6675 KOBİ’nin 10793 adet kefalet talebinin kabulü ile 2.352,9 milyon TL tutarında kefalete onay vererek kefil olduğu KOBİ’lerin Türk Bankacılık Sisteminden 3.230,4 milyon TL.lık kredi kullanmalarının yolu açılmıştır. Kuruluşumuzca 2011 yılında diğer yıllardan bağımsız olarak, talep edilen 1942 adet KOBİ’nin 3279 adet 1.251,1 milyon TL tutarındaki kefalet talebinin, 1058 KOBİ’nin 1834 adet işlemine 601,3 milyon TL kefalet verilmiştir. Ancak bundan 834 KOBİ’nin 1404 işleminde 424,5 milyon TL’lik kısmı krediye dönüşmüştür. Böylece 1994 yılından 2011 yılı sonuna kadar Kuruluşumuzun kullandırdığı kefaletlerden 4609 KOBİ yararlanarak, 7342 adet işlem adedi ile toplam 1.460,2 milyon TL.lik kefalet ile Bankacılık Sisteminde 1.941,3 milyon TL.lik krediye ulaşmıştır. 2007 yılından bu yana devam eden

24

yüksek performans diğer yıllarda olduğu gibi 2011 yılında da sürdürülmüştür. Kuruluşumuzca 1994 yılından 2010 yılı sonuna kadar geçen 16 yıllık sürede 3.169,4 milyon TL’lik kefalet talebinde bulunulduğu halde, yalnızca 2011 yılında 1.251,1 milyon TL’lik başvuruda bulunulmuştur. Bu süre içinde verilen kefaletler toplamı 2.352,9 milyon TL’ye yükselmiştir. 2011 Yılında önceki yıllara göre Kuruluşumuz kaynaklarından krediye dönüşen kefaletlerin artış hızı korunmakla birlikte, Hazine desteğinden sağlanan kefaletlerle birlikte düşünüldüğünde bir önceki yıla göre kefalet hacminde 1,6 katı ile % 58 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artış Türk Bankacılık Sistemindeki KOBİ kredilerinin artış oranının üzerindedir. Kuruluşumuzun 2010 yılı sonunda 508,4 milyon TL olan kefalet riski, 2011 yılı içerisinde 797 adet kefalet işleminde 217,9 milyon TL tutarındaki kefalet yükümlülüğümüzün sona ermesine rağmen yılsonuna göre % 17,4 oranında artışla 2011 yılsonunda 2819 talep için 596 milyon TL’ye ulaşmıştır.


KGF KAYNAĞI

1897

4110

3726

3279

17772

2008

2009

2010

2011

(1994 - 2011)

574

2006

595

487

2005

2007

3104

1994 - 2004

5.999.857.842

1.666.135.360

1.575.777.787

1.281.026.628

757.390.744

166.452.342

169.320.094

103.300.251

280.454.636

İşlem Kredi Hacmi (TL) Adeti

Yıl

4.420.492.279

1.251.078.805

1.194.101.792

942.169.781

557.879.360

114.281.876

101.523.205

67.589.957

191.867.502

Kefalet Hacmi (TL)

Talep Edilen Kefalet Tutarı (Gelen Talep)

10793

1834

2382

2605

1138

305

317

298

1914

İşlem Adeti

3.230.359.747

812.492.049

868.314.165

790.658.865

402.581.086

75.449.435

74.993.370

56.652.415

149.218.362

2.352.947.745

601.350.156

663.023.784

565.355.714

284.593.868

52.995.372

46.859.899

37.279.764

101.489.188

Kredi Hacmi (TL) Kefalet Hacmi (TL)

Verilen Kefalet Tutarı (Onaylanan)

7342

1404

1537

1599

623

183

257

235

1504

1.941.256.581

549.669.496

512.796.373

441.499.697

213.657.293

46.219.098

50.590.770

41.147.058

85.676.797

Kredi Hacmi (TL)

1.460.219.289

424.462.730

396.103.839

320.735.025

153.904.603

31.159.534

33.691.314

28.146.070

72.016.174

Kefalet Hacmi (TL)

Kullandırılan Kefalet Tutarı (Açılan) İşlem Adeti

YILLAR İTİBARİYLE KEFALET TALEPLERİNİN KARŞILANMA VAZİYETİ

Faaliyetlerimiz

25


Faaliyetlerimiz

YILLAR İTİBARİYLE KEFALET KARŞILANMA VAZİYETİ 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0

1994-2004

2005

2006

2007

Talep Edilen Kefalet Tutarı (Gelen Talep)

2008

2009

Verilen Kefalet Tutarı (Onaylanan)

2010

2011

Kullandırılan Kefalet Tutarı (Açılan)

VERİLEN KEFALETİN BÖLGESEL DAĞILIMI (1994-2011) Bölgeler

Kefalet Adeti

Kefalet Tutarı (TL)

Marmara Bölgesi

4294

820.258.264

Ege Bölgesi

1507

489.821.627

İç Anadolu Bölgesi

1997

413.542.033

Karadeniz Bölgesi

1023

185.380.867

Akdeniz Bölgesi

633

189.254.924

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

641

158.753.099

Doğu Anadolu Bölgesi

698

95.936.931

10793

2.352.947.745

TOPLAM

KEFALETİN BÖLGESEL DAĞILIMI Akdeniz Bölgesi 189.254.924 TL Karadeniz Bölgesi 185.380.867 TL

%8

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 158.753.099 TL % 6,8

%4

Doğu Anadolu Bölgesi 95.936.931 TL

% 7,9 Marmara Bölgesi 820.258.264 TL İç Anadolu Bölgesi 413.542.033 TL

% 34,9

% 17,6

%20,8

Coğrafi bölgelere göre verilen kefaletlerin % 34,9’u Marmara, % 20,8’i Ege, % 17,6’sı İç Anadolu, % 8’i Akdeniz, % 7,9’u Karadeniz, % 6,8’i Güneydoğu Anadolu, % 4’ü Doğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler tarafından kullanılmıştır. Bankacılık sistemindeki bölgesel kredi dağılımına ve KOBİ’lerin yoğunlaşmasına paralel olarak geçen yıllarda olduğu gibi yine Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde yoğunluğun devam ettiği görülmektedir.

Ege Bölgesi Ege Bölgesi 489.821.627 TL

26

İç Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Marmara Bölgesi


VERİLEN KEFALETİN COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE 2010 & 2011 YILLARI ORANSAL KARŞILAŞTIRMASI Bölgeler

2010 yılı %

2011 yılı %

Artış / Azalış

Marmara Bölgesi

35.13

34.86

-0.27

Ege Bölgesi

20.82

20.82

0.00

İç Anadolu Bölgesi

18.29

17.58

-0.71

Karadeniz Bölgesi

8.00

7.88

-0.12

Akdeniz Bölgesi

7.49

8.04

0.55

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

6.29

6.75

0.46

Doğu Anadolu Bölgesi

3.98

4.08

0.10

100.00

100.00

0.00

Toplam

Ancak, kefaletlerimizin coğrafi bölgelere göre dağılımında 2010 yılı ile karşılaştırıldığında, 2011 yılında verilen kefaletler ile Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerine sağlanan kefalet oranlarında az da olsa bir azalma, buna karşın Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerine sağlanan kefaletlerde ise bir miktar artış görülmektedir.

Türk Bankacılık Sistemindeki toplam krediler ile KGF kefaleti ile sağlanan toplam kredilerin bölgelere göre dağılımını karBankacılık Sistemindeki KGF Kefaletli Kredilerin Bölgeler şılaştırdığımızda, KOBİ’lerin fiKredilerin Payı % Payı % nansmana erişiminin en kısıtlı Marmara Bölgesi 49.37 43.44 olduğu Karadeniz, Doğu ve Güİç Anadolu Bölgesi 17.29 19.07 neydoğu Anadolu Bölgelerinin Ege Bölgesi 11.09 14.49 banka kredileri içerisindeki Doğu Anadolu Bölgesi 2.22 3.22 payı diğer bölgelere göre düşük G.Doğu Anadolu Bölgesi 4.08 6.46 bir oran gösterirken KGF’nin özellikle bu bölgelerde verdiği Karadeniz Bölgesi 5.55 6.07 kefaletlerin payının banka kreAkdeniz Bölgesi 10.40 7.24 dilerindeki payın daha üzerinde Toplam 100.00 100.00 gerçekleştirerek geçmiş yıllara oranla payını giderek artırdığı göze çarpmakta ve Türkiye ekonomisine katkısı açısından olumlu olduğu görülmektedir. Bu durum, KGF’nin finansal piyasalarda daha etkin rol aldığı ve dolayısıyla da kredi garanti sisteminin daha etkin işlediği şeklinde yorumlanmalıdır. KGF KEFALETİ İLE SAĞLANAN KREDİLER İLE BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ TOPLAM KREDİLERİN BÖLGESEL DAĞILIMI (31.12.2011 itibariyle)

KAYNAKLARA GÖRE VERİLEN KEFALETİN BÖLGESEL DAĞILIMI Hazine Desteği (01.01.2010 - 31.12.2011) Bölgeler

Özkaynaklar (01.01.1994 - 31.12.2011)

İşlem Adeti

Kefalet Tutarı (TL)

Oran %

İşlem Adeti

Kefalet Tutarı (TL)

Oran %

Marmara Bölgesi

934

287.822.131

44.27

4294

820.258.264

34.86

Ege Bölgesi

257

77.647.643

11.94

1507

489.821.627

20.82

İç Anadolu Bölgesi

500

162.489.318

24.99

1997

413.542.033

17.58

Karadeniz Bölgesi

104

30.545.902

4.70

1023

185.380.867

7.88

Akdeniz Bölgesi

180

58.809.670

9.05

633

189.254.924

8.04

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

42

19.976.765

3.07

641

158.753.099

6.75

Doğu Anadolu Bölgesi

46

12.839.816

1.97

698

95.936.931

4.08

2063

650.131.245

100.00

10793

2.352.947.745

100.00

Toplam

27


Faaliyetlerimiz

01/01/1994 - 31/12/2011 İLLERE GÖRE BİRİKİMLİ KEFALETLER İller

Kefalet Adedi

Kefalet Tutarı

2889

592.644.921

918

307.964.012

Ankara

1119

235.631.146

Bursa

880

118.570.445

Gaziantep

247

79.689.558

Denizli

244

70.374.610

Antalya

191

67.869.119

Diyarbakır

263

55.166.776

Konya

175

53.092.792

Kayseri

168

46.242.025

Adana

163

45.155.921

Samsun

225

43.914.214

İzmit

184

40.707.988

Mersin

103

30.753.130

Aydın

97

29.299.054

Diğer İller

2927

535.872.035

TOPLAM

10793

2.352.947.745

İstanbul İzmir

KEFALETİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI 535.872.035.41

Diğer İller 40.707.988

İzmit Aydın

29.299.054

Mersin

30.753.130 43.914.214

Samsun Kayseri

46.242.025

Adana

45.155.921 53.092.792

Konya

67.869.119

Antalya

55.166.776

Diyarbakır

79.689.558

Gaziantep

70.374.610

Denizli

118.570.445

Bursa

235.631.146

Ankara

307.964.012

İzmir

İller bazında birikimli kefaletlerimizin dağılımında, İstanbul, Ankara, İzmir illerini sırasıyla; Bursa, Gaziantep, Denizli, Antalya, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Adana, Samsun, İzmit, Mersin ve Aydın illeri izlemektedir. Kümülatif kefalet hacmi içerisinde ilk üç sırada yer alan İstanbul, İzmir ve Ankara illerine verilen kefaletlerin toplamı, 2010 yılında üç büyük şehrin genel toplam içindeki payı % 50,9 iken bu oran 2011 yılı itibariyle azalmış ve % 48,3 olarak gerçekleşmiştir. Bölgelere göre dağılımda da görüldüğü üzere, diğer illerin toplamının 2010 yılında aldığı pay ise % 49,1’den 2011 yılında % 51,7 oranına yükselmiştir. 592.644.920.86

İstanbul 0

28

100.00.000

200.00.000

300.00.000

400.00.000

500.00.000

600.00.000

700.00.000


VERİLEN KEFALETİN SEKTÖREL DAĞILIMI (1994-2011) Tarım 193.857.273

VERİLEN KEFALETİN SEKTÖREL DAĞILIMI (1994-2011) Sektörler

İşlem Adedi

Kefalet Tutarı (TL)

Sanayi

7445

1.583.977.563

Hizmetler

2508

575.112.910

840

193.857.273

10793

2.352.947.746

Tarım TOPLAM

Hizmetler 575.112.910

% 8,24 % 24,44

% 67,32 Sanayi 1.583.977.563

KAYNAKLARA GÖRE VERİLEN KEFALETİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI Özkaynaklar (01.01.1994 - 31.12.2011) Sektörler

Hazine Desteği (01.01.2010 - 31.12.2011)

İşlem Adeti

Kefalet Tutarı (TL)

Oran %

İşlem Adeti

Kefalet Tutarı (TL)

Oran %

Sanayi

7445

1.583.977.563

67.32

1117

383.565.198

59.00

Hizmetler

2508

575.112.910

24.44

824

230.957.329

35.52

840

193.857.273

8.24

122

35.608.718

5.48

10793

2.352.947.746

100.00

2063

650.131.245

100.00

Tarım Toplam

Tarım sektörünün kefalet hacminden aldığı pay her geçen yıl daha da artmakta olup, 2012 yılında bu sektöre daha fazla önem verilecektir. ÖLÇEKLERE GÖRE KEFALETLERİN DAĞILIMI 01.01.1994 - 31.12.2011 Ölçek

Firma Adeti

Talep Adeti

Mikro

2844

Küçük

2934

Orta Toplam

31.12.2011 itibariyle Risk Durumu Verilen Kefalet Tutarı (TL)

Talep Adeti

Kredi Tutar (TL)

Kefalet Tutar (TL)

Risk Tutar (TL)

4114

630.651.285

1263

278.798.616

213.025.706

185.896.397

5063

1.210.220.718

1194

482.881.227

377.275.815

290.309.836

897

1616

512.075.743

362

194.049.613

152.848.821

120.041.090

6675

10793

2.352.947.746

2819

955.729.456

743.150.342

596.247.323

KEFALETİN İŞLETME ÖLÇEKLERİNE GÖRE DAĞILIMI 1994 - 2011

Orta Ölçekli İşletmeler (50-249) 512.075.743 TL

% 21,76 % 51,43

% 26,80 Küçük Ölçekli İşletmeler (10-49) 1.210.220.718 TL

2011 yılsonu itibariyle; 143 adet talepte 15,5 milyon TL genç girişimcilere, 320 adet talepte 31,2 milyon TL kadın girişimcilere ve 10330 adet 2.306,2 milyon TL diğer işletmelere kefalet verilmiştir. 2011 Yılsonu itibariyle verilen kefaletler bakımından toplam kefaletlerimizden küçük ölçekli işletmeler % 51,4, mikro işletmeler % 26,8 ve orta ölçekli işletmeler ise % 21,8 oranında pay almıştır. Buna göre kefaletlerimizin yarısı küçük ölçekli işletmeler lehine kullandırılmıştır.

Mikro Ölçekli İşletmeler (1-9) 630.651.285 TL

29


Faaliyetlerimiz

KAYNAKLARA GÖRE VERİLEN KEFALETİN ÖLÇEK DAĞILIMI Özkaynaklar (01.01.1994 - 31.12.2011)

Hazine Desteği (01.01.2010 - 31.12.2011)

Ölçek

İşlem Adeti

Verilen Kefalet Tutarı (TL)

Oran %

İşlem Adeti

Verilen Kefalet Tutarı (TL)

Oran %

Mikro

4114

630.651.285

26.80

767

213.025.706

28.67

Küçük

5063

1.210.220.718

51.43

1071

377.275.815

50.77

Orta

1616

512.075.743

21.76

225

152.848.821

20.57

10793

2.352.947.746

100.00

2.063

743.150.342

100.00

Toplam

Ölçekler boyutunda bakıldığında gerek özkaynaklardan gerekse Hazine desteğinden verilen kefaletlerde küçük ölçekli KOBİ’lerde yoğunlaşma olduğu görülmektedir. KEFALET RİSKLERİNİN VADELERE GÖRE DAĞILIMI 31.12.2011 VADE

İşlem Adeti

Risk Tutarı (TL)

0 < Ay ≤ 6

32

9.069.061

6 < Ay ≤ 12

519

90.829.646

12 < Ay ≤ 18

228

31.041.308

18 < Ay ≤ 24

293

35.096.391

24 < Ay ≤ 30

11

3.584.385

30 < Ay ≤ 36

830

140.717.521

36 < Ay ≤ 42

7

1.792.410

42 < Ay ≤ 48

488

137.596.015

48 < Ay ≤ 54

7

2.363.810

54 < Ay ≤ 60

265

85.169.920

60 < Ay ≤ 66

1

52.504

66 < Ay ≤ 72

14

3.838.723

72 < Ay ≤ 78

0

0

78 < Ay ≤ 84

112

50.443.504

84 < Ay ≤ 90

8

3.336.522

90 < Ay ≤ 96

4

1.315.602

2819

596.247.323

TOPLAM

Vadeler kredi tahsis tarihine göre yapılmıştır. İşlem Adeti

Kefalet Tutarı

Oran %

Kısa Vadeli Krediler

551

99.898.707

16.75

Orta Vadeli Krediler

1362

210.439.605

35.29

906

285.909.010

47.95

2819

596.247.323

100.00

Uzun Vadeli Krediler Toplam

Kefaletlerimizde riski açık bulunan kredilerin vade yapısına bakıldığında, 551 adet 99,9 milyon TL kısa vadeli, 1362 adet 210,4 milyon TL orta vadeli ve 906 adet 285,9 milyon TL ise uzun vadeli olarak kefalet verildiği görülmektedir. Kefaletlerimiz işlem hacmi olarak orta vadede yoğunlaşmakla birlikte, tutar olarak uzun vadeli kefalet hacmi daha yüksek gerçekleşmiştir. Buna göre kısa vadeli kredilere verilen kefaletlerimiz toplam hacimden % 16,8, orta vadeli olanlar % 35,3 ve uzun vadede ise % 47,9 oranındadır.

30


KEFALETLERİN KREDİ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI 1994 - 2011 Verilen Toplam Kefalet Kredi Türü

Firma Adeti

İşlem Adeti

Kullandırılan Toplam Kefalet

Kefalet Tutar (TL)

Firma Adeti

İşlem Adeti

Kefalet Tutar (TL)

Risk İşlem Adeti

2010 Yılı Risk (TL)

Firma Adeti

İşlem Adeti

2011 Yılı Risk (TL)

5887

9802 2.158.280.470

4185

6820 1.373.578.429

2104 479.431.941

2158

2651

568.722.637

- İşletme

4324

8019

1.794.565.387

3059

5562 1.149.136.677

1837 408.575.333

1872

2324

462.411.889

- Yatırım

1563

1783

363.715.084

1126

1258

224.441.752

267

70.856.609

286

327

106.310.748

Gayrinakdi:

664

854

178.920.209

335

423

75.839.886

146

28.154.397

142

157

27.098.715

137

15.747.066

89

99

10.800.974

13

815.987

11

11

425.970

10793 2.352.947.745

4609

2263 508.402.326

2311

2819

596.247.323

Nakdi:

Leasing:

124

Toplam

6675

7342 1.460.219.289

KEFALETİN KREDİ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI 01.01.1994 - 31.12.2011 Gayri Nakdi 178.920.209 TL

Leasing 15.747.066 TL % 0,67 % 7,6 % 21,76

% 51,43 % 91,73 % 26,80

Nakdi 2.158.280.470 TL

2011 Yılsonu itibariyle; işletme kredileri için 8019 adet 1.794,6 milyon TL tutarında kefalet verilmiş ve 462,4 milyon TL risk üstlenilmiştir. 1783 adet 363,7 milyon TL’lik yatırım projesinin desteklenmesinde Kuruluşumuzun 106,3 milyon TL’lik riski mevcuttur. Gayri nakdi krediler için 854 adet talebe 178,9 milyon TL tutarında kefalet verilerek 27,1 milyon TL’lik risk alınmıştır. Finansal kiralama işletme işlemlerinde ise 137 yatırım % 83,15 adet talep için 15,7 % 26,80 milyon TL kredinin 0,4 milyon TL’lik riski bulunmaktadır.

Buna göre işletme kredileri için verilen kefaletlerimiz toplam kefalet hacminden % 76,3, yatırım kredileri % 15,5, ihracat kredileri % 13,2 ve AR-GE Proje destekleri ise % 0,6 pay almıştır. 2011 Yılı itibariyle ihracat kredilerine verilen kefaletimizde 1289 talep için 310,4 TL olup, 40,9 milyon TL. riskimiz bulunmaktadır.

31


Faaliyetlerimiz

2. HAZİNE DESTEĞİNDEN KULLANDIRILAN KEFALETLERİMİZDEKİ GELİŞMELER: Küresel krizin hissedilmeye başlanmasıyla birlikte, Bankacılık sistemindeki kredi daralmasının KOBİ’ler üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi hafifletmeye ve yaşatılabilir KOBİ’lere destek sağlanmasına yönelik olarak, Bakanlar Kurulu’nun 14/07/2009 tarih ve 2009/15197 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ında sonradan yapılan değişikliklerle birlikte bankalarımızın tereddütleri giderilmiş ve KOBİ’lerin daha çok Hazine Desteklerinden yararlanmalarının yolu açılmıştır. Yapılan değişikliklerle Hazine desteklerinden kullandırılacak kefaletlerde risk paylaşım oranı % 65 - % 35 yerine, % 75 % 25 olarak değiştirilmiş, kredi vadeleri azami 8 yıla kadar uzatılmıştır. Nitekim Bakanlar Kurulu Kararı’nda yapılan bu değişiklikler olumlu etkisini göstermiş, 2010 yılı sonuna kadar Hazine desteğinden yararlanan KOBİ sayısı 705 olduğu halde, 2011 yılında bu rakam 1399’a yükselmiştir. Hazine destekli kefalet işlemlerinin başladığı 2009/Aralık ayından itibaren 2011 yılsonuna kadar gerek KOBİ’ler ve gerekse gemicilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar lehine 2468 işlemde 965 milyon TL kefalet ile 1.500,5 milyon TL’lik kredi hacmi sağlanmıştır. Hazine işlemlerinin hacminin artmamasındaki bankaların çekimserliğini giderecek yönde Bakanlar Kurulu Kararları ile alınan önlemler neticesinde yalnızca 2011 yılında gelen talep sayısı 2451 ve kefalet tutarı 798,3 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bunun da 1373 talep ve 522,3 milyon TL’sine kefalet onayı verilmiştir.

32

Bu arada 2011/Ekim ayında VAN İli ve çevresinde meydana gelen deprem sonrasında kamuoyunda gözler KGF’ye çevrilmiştir. Ticaretin yeniden canlandırılması ve kredi kanallarının açık tutulması için Hükümetimizin de yönlendirmesiyle durum tespiti amacıyla; Kuruluşumuzca KOSGEB ve 3 kamu bankasıyla birlikte VAN İli ziyaret edilmiştir. Kuruluşumuzun da girişimiyle VAN İli’nden gelecek kefalet taleplerine mahsus olmak üzere; 18/02/2012 tarih ve 28208 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 09/02/2012 tarih ve 2012/2771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Van, Bitlis İlleri ve Ağrı Patnos ilçesinde faaliyet gösteren ve depremden zarar gören KOBİ’lere yönelik olarak Hazine Desteği’nden yararlanma kriterleri gözetilmeksizin destekten yararlanabilmelerini teminen ilk yıl için herhangi bir başvuru ücreti ve kefalet komisyonu alınmamak suretiyle özverili bir şekilde çalışılarak, 30/04/2012 tarihi itibariyle sağlanan kefaletler 1289 KOBİ için 61,3 milyon TL.lik kredi hacmi sağlanmıştır.


33

HAZİNE

1983

8

Denizcilik 01.10.2010-31.12.2011

Kümüle Hazine Toplamı

1975

6

Denizcilik 01.01.2011-31.12.2011

KOBİ 01.01.2010-31.12.2011

1399

KOBİ 01.01.2011-31.12.2011

1405

705

2010

2011 Hazine Toplamı

Firma Adeti

Yıl

2468

17

2451

1622

10

1612

846

İşlem Adeti

1.500.471.071

260.486.891

1.239.984.180

959.335.424

128.526.570

830.808.855

508.211.700

Kredi Hacmi

965.005.076

166.673.930

798.331.145

624.504.225

80.901.515

543.602.709

319.921.685

Kefalet Hacmi

Talep Edilen Kefalet Tutarı

1680

8

1672

1198

6

1192

600

Firma Adeti

2080

17

2063

1373

10

1363

708

İşlem Adeti

816.805.175

166.673.930

650.131.245

522.342.868

80.901.515

441.441.353

275.932.342

Kefalet Hacmi

Verilen Kefalet Tutarı

31.12.2011

1.273.324.240

260.486.891

1.012.837.349

809.752.474

128.526.570

681.225.904

434.060.408

Kredi Hacmi

YILLAR İTİBARİYLE KEFALET TALEPLERİNİN KARŞILANMA VAZİYETİ

1212

8

1204

870

8

862

419

Firma Adeti

1475

14

1461

996

13

983

484

İşlem Adeti

596.029.177

138.535.232

457.493.944

439.709.183

125.594.002

314.115.182

150.607.394

Kefalet Hacmi

Kullandırılan Kefalet

917.620.245

217.589.254

700.030.991

674.375.094

197.678.858

476.696.236

234.215.836

Kredi Hacmi


Faaliyetlerimiz

HAZİNE DESTEĞİ İLE VERİLEN KREDİLER

166.673.930 TL Gemi

260.486.891 TL

650.131.245 TL

KOBİ

1.012.837.349 TL 0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

Kefalet Tutarı TL

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

Kredi Tutarı TL

HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLER 01.01.2010 - 31.12.2011 Firma Adedi

İşlem Adedi

KOBİ

1672

Gemi

8 1680

Toplam

Kefalet Tutarı (TL)

Kredi Tutarı (TL)

2063

650.131.245

1.012.837.349

17

166.673.930

260.486.891

2080

816.805.175

1.273.324.240

HAZİNE KAYNAĞINDAN ONAYLANAN KEFALETLERİN KREDİ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI (GEMİ 2011) Verilen Toplam Kefalet KREDİ TÜRÜ NAKDİ

Firma Adeti

İşlem Adeti

Kefalet Tutar (TL)

9

17

166.673.930

- İşletme

1

1

8.014.971

-Yatırım

8

16

158.658.959

GAYRİNAKDİ

0

0

0

LEASİNG

0

0

0

TOPLAM

9

17

166.673.930

HAZİNE KAYNAĞINDAN ONAYLANAN KEFALETLERİN KREDİ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI (KOBİ 2011) Verilen Toplam Kefalet KREDİ TÜRÜ NAKDİ - İşletme

34

Firma Adeti

İşlem Adeti

Kefalet Tutar (TL)

1595

1873

595.056.403

1487

1762

548.135.291

-Yatırım

108

111

46.921.112

GAYRİNAKDİ

148

182

52.198.799

LEASİNG

8

8

2.876.043

TOPLAM

1751

2063

650.131.245


HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERİN KREDİ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI (KOBİ) Gayri Nakdi 52.198.799 TL

Leasing 2.876.043 TL

Nakdi Gayri Nakdi Leasing

Nakdi 595.056.403 TL

HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (KOBİ) 2011 Sektörler

İşlem Adedi

Kefalet Tutarı (TL)

1117

383.565.198

Hizmetler

824

230.957.329

Tarım

122

35.608.718

2063

650.131.245

Sanayi

Toplam

HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (KOBİ) Hizmetler 230.957.329 TL % 35,52

8 % 5,4

Tarım 18 TL 8.7 35.60 Hizmetler Tarım

Sanayi 383.565.198 TL %59

Sanayi

HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (KOBİ) 2011(01.01.2010-31.12.2011) Bölgeler

İşlem Adeti

Kefalet Tutarı (TL)

Marmara Bölgesi

934

287.822.131

Ege Bölgesi

257

77.647.643

İç Anadolu Bölgesi

500

162.489.318

Karadeniz Bölgesi

104

30.545.902

Akdeniz Bölgesi

180

58.809.670

42

19.976.765

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi

46

12.839.816

2063

650.131.245

İşlem Adeti

Kefalet Tutarı (TL)

17

166.673.930

TOPLAM

GEMİ (01.01.2010-31.12.2011) Bölgeler Marmara Bölgesi

35


Faaliyetlerimiz

HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (KOBİ)

İç Anadolu Bölgesi 162.489.318 TL Karadeniz Bölgesi 30.545.902 TL % 4,70

% 24,99

Akdeniz Bölgesi 58.809.670 TL

% 9,05 Ege Bölgesi 77.647.643 TL

% 11,94

% 3,07 % 1,97

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 19.976.765 TL Doğu Anadolu Bölgesi 12.839.816 TL

% 44,27

Marmara Bölgesi 287.822.131 TL

Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Marmara Bölgesi

HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERİN ÖLÇEKLERE GÖRE DAĞILIMI (KOBİ) 2011 Ölçek

İşlem Adeti

Verilen Kefalet Tutarı (TL)

Verilen Kefalet İle Kullandırılan Kredi Hacmi (TL)

Mikro

767

173.610.305

267.997.462

Küçük

1071

376.898.304

589.899.523

225

99.622.636

154.940.364

2063

650.131.245

1.012.837.349

Orta Toplam

HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERİN ÖLÇEKLERE GÖRE DAĞILIMI (KOBİ) 2011

% 15,30

Küçük Ölçekli İşletmeler (10-49) 376.898.304 TL

36

% 58,24 % 26,46

Orta Ölçekli İşletmeler (50-249) 99.622.636 TL

Mikro Ölçekli İşletmeler (1-9) 173.610.305 TL


37

20240

4901

2468

17

2451

1622

3279

17772

İşlem Adeti

7.500.328.914

2.625.470.785

1.500.471.071

260.486.891

1.239.984.180

959.335.424

1.666.135.360

5.999.857.843

Kredi Hacmi

5.385.497.354

1.875.583.030

965.005.076

166.673.930

798.331.145

624.504.225

1.251.078.805

4.420.492.279

Kefalet Hacmi

8355

2256

1680

8

1672

1198

1058

6675

Firma Adeti

12873

3207

2080

17

2063

1373

1834

10793

İşlem Adeti

3.169.752.921

1.123.693.024

816.805.175

166.673.930

650.131.245

522.342.868

601.350.156

2.352.947.745

Kefalet Hacmi

4.503.683.987

1.622.244.523

1.273.324.240

260.486.891

1.012.837.349

809.752.474

812.492.049

3.230.359.747

Kredi Hacmi

Verilen Kefalet Tutarı (onaylanan talep)

5821

1704

1212

8

1204

870

834

4609

Firma Adeti

8817

2400

1475

14

1461

996

1404

7342

İşlem Adeti

2.056.248.466

864.171.913

596.029.177

138.535.232

457.493.944

439.709.183

424.462.730

1.460.219.289

Kefalet Hacmi

2.858.876.826

1.224.044.590

917.620.245

217.589.254

700.030.991

674.375.094

549.669.496

1.941.256.581

Kredi Hacmi

Kullandırılan Kefalet (açılan talep)

2010 yılında 3090 kefalet işlemiyle 1933 KOBİ KGF’nin 939 milyon TL’lik kefaleti ile 1.302,4 milyon TL’lik krediye ulaştığı halde, Hazine destekleri ile birlikte sadece 2011 yılında 2256 KOBİ 3207 kefalet işlemiyle 1.123,72 milyon TL kefalet ile Bankacılık Sisteminde 1.622,2 milyon TL krediye ulaşmıştır. Risk bakımından incelendiğinde bu hacim ile KGF kefaletlerinde, 2011 yılında Bankacılık Sistemi KOBİ kredilerinde sağlanan % 29,9’luk artış oranının üzerinde % 73,1’lik bir oranda artış gerçekleşmiştir.

13051

8

DENİZCİLİK 01.10.2010 - 31.12.2011

01.01.1994 - 31.12.2011

1975

KOBİ 01.01.2010 - 31.12.2011

3347

1405

2011

2011

1942

2011

1983

11068

01.01.1994-31.12.2011

HAZİNE TOPLAM

Firma Adeti

YIL

Talep Edilen Kefalet Tutarı (gelen talep)

TOPLAM KEFALET TALEPLERİNİN KARŞILANMA VAZİYETİ

3. KONSOLİDE (HAZİNE DESTEĞİ + ÖZKAYNAKLAR) FAALİYET HACMİMİZDEKİ GELİŞMELER:

KGF KAYNAĞI

HAZİNE

TOPLAM


Faaliyetlerimiz

KGF KEFALETİ İLE SAĞLANAN KREDİ HACMİNİN GENEL BANKACILIK SEKTÖRÜ VE KOBİ KREDİLERİ İÇİNDEKİ PAYI 2009-2010-2011 YILLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU (bin TL) Yıllar

2009

Genel Bankacılık Sektörü İçindeki Pay %

Risk Bakiyesi (*)

Bir Önceki Yıla Göre Değişim%

Genel Bankacılık Sektörü İçindeki Pay %

Risk Bakiyesi (*)

6.85

100.00 525.851.000

33.93

100.00 682.919.000

29.87

100.00

83.271.000

-1.58

21.21 125.468.000

50.67

23.86 162.930.000

29.86

23.86

KGF Toplam Kefalet

360.802

102.25

0.09

655.637

81.72

0.12

1.134.560

73.05

0.17

KGF Kefaleti ile Sağlanan Kredi Hacmi

592.903

95.76

0.15

1.013.810

70.99

0.19

1.848.150

82.30

0.27

KGF Kefaleti ile Sağlanan Kredi Hacminin KOBİ Kredilerine Oranı

0.71

KGF Kefaleti ile Sağlanan Kredi Hacminin KOBİ Kredilerine Oranı

0.81

KGF Kefaleti ile Sağlanan Kredi Hacminin KOBİ Kredilerine Oranı

1.13

KOBİ Kredileri

392.621.000

Genel Bankacılık Sektörü İçindeki Pay %

2011

Bir Önceki Yıla Göre Değişim%

Bankacılık Sektörü

Risk Bakiyesi

Bir Önceki Yıla Göre Değişim%

2010

* Bankacılık Sektörüne ilişkin rakamsal veriler “BDDK Finansal Piyasalar Raporu Aralık 2011“ den alınmıştır.

Tablodan da anlaşılacağı üzere, Kuruluşumuz kefaleti ile ulaşılan banka kredileri toplam içerisindeki payını yıllar itibariyle artırmakta olup, payımız 2009 yılında % 0,7, 2010 yılında % 0,8 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında KGF’nin kefalet hacmi riskler bakımından toplam krediler içerisinde % 0,3 oranında paya sahip olmasına rağmen Türk Bankacılık Sistemindeki KOBİ kredileri içerisinde Kuruluşumuzun katkısı arzulanan düzeyde olmamakla beraber % 1,1 düzeyine yükselmiştir.

38


4. TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAKLARIMIZDAKİ GELİŞMELER: Faaliyete geçtiğinden bu yana 1.460 milyon TL kullandırılan kefaletin 86,9 milyon TL. tahsili gecikmiş alacağa dönüşmüş ve bunun % 26,47 gibi önemli bir oranı tahsil edilerek 2011 sonu itibariyle tahsili gecikmiş alacaklar tutarı 63,9 milyon TL’ye düşürülmüştür. Bakıldığında, yıllar itibariyle kullandırılan kefaletlerde 2011 yılındaki tahsili gecikmiş alacaklarımız 2010 yılına göre % 9,5 azalışla, 2010 yılı içinde 24.9 milyon TL tutarında kefaletimiz tahsili gecikmiş alacağa dönüştüğü halde, 2011 yılı içinde 17.2 milyon TL’lik kefaletimiz tazmin edilmiştir. Ancak, bununla birlikte tahsili gecikmiş alacağa dönüşen kefalet risklerimizin tahsilini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu dönem içinde 8.1 milyon TL’lik tahsilat sağlanmıştır. Tahsili gecikmiş alacaklarımız kefalet risklerimize göre değerlendirildiğinde ise, bir önceki yıla göre riske dönüşen kefalet oranı ile karşılaştırıldığında % 0,01 artışla % 9,7’ye

yükselmiştir. Ancak 2011 yılında protokole bağlanan 9.5 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacaklar hariç tutulduğunda ise tahsili gecikmiş alacaklar oranı % 8,2 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibariyle ayrılan toplam 25.6 milyon TL karşılık ve protokole bağlanmış olan tutar hariç tutulduğunda ise, takip tutarının genel risk toplamına oranı % 4,5 oranındadır. 2010 yılı sonunda 54,4 milyon TL’ ye ulaşan tahsili gecikmiş alacakların 2011 yılı sonunda % 17,4 artışla protokole bağlanan tahsili gecikmiş alacaklarımız dahil 63,9 milyon TL’ye yükselmesinde özellikle dünyada başlayan ve ülkemizi de içine alan ekonomik krizin devam eden etkisi olmuştur. Diğer taraftan bu dönemde Bankacılık Sistemimizdeki kredilerin yapılandırılması paralelinde politika yürütülerek kefaletimizle kullandırılan kredilerin vadelerinde tahsili yerine, Kuruluşumuzun misyonuna da uygun olarak bankalar ile karşılıklı çalışmak suretiyle 49 KOBİ’nin 11.8 milyon TL. tutarında kredileri yeniden yapılandırılmıştır.

BÖLGELERE GÖRE TOPLAM KEFALETLER İLE TAKİBE İNTİKAL EDEN KEFALETLERİN DAĞILIMI Toplam Kullandırılan 01.01.1994 - 31.12.2011

Bölgeler

Toplam Takibe İntikal Eden Tutar 01.01.1994 - 31.12.2011

Takipteki Risk Tutarı 31.12.2011

İşlem Adeti

Kefalet Tutarı (TL)

Firma Adeti

Tutar (TL)

Tutar (TL)

Akdeniz Bölgesi

372

107.583.821

33

9.074.588

6.814.007

Doğu Anadolu Bölgesi

495

55.509.306

46

5.892.762

2.923.197

1019

353.587.805

68

10.362.763

7.330.865

460

109.030.159

36

6.427.360

4.248.016

İç Anadolu Bölgesi

1376

242.022.812

110

17.222.543

10.194.666

Karadeniz Bölgesi

682

109.856.206

44

7.801.850

5.135.077

Marmara Bölgesi

2938

482.629.181

178

27.338.385

18.236.848

Toplam

7342

1.460.219.289

515

84.120.252

54.882.676

Ege Bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Tahsili gecikmiş alacaklar bakımından kefaletlerimizin bölgesel dağılımında, ağırlıklı olarak kefaletimizin en fazla kullanıldığı bölge olan Marmara Bölgesi’nde, kefaletlerimizin en az tahsili gecikmiş alacağa düşen bölgelerin ise kefalet hacminden az pay alan, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde olduğu görülmektedir. Ancak verilen kefalete göre tahsili gecikmiş alacağa dönüşme bakımından ise, takip riskinin toplam sorunlu kefaletler içindeki payının tam tersi bir durum ortaya çıkmaktadır. Buna göre tutar olarak en fazla paya sahip olmakla birlikte Marmara Bölgesi’nde tahsili gecikmiş alacağa dönüşme oranı % 5,7 iken, takip risk tutarı en düşük olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde sorunlu hale dönüşme oranı % 10,6 olarak görülmektedir.

39


Faaliyetlerimiz

5. FİNANSAL DURUM TABLOLARI VE GELİŞMELER: Aktiflerimiz:

Kar-Zarar:

2011 yılında Kuruluşumuzun aktif büyüklüğü 2010 yılına göre % 45,5 artarak 138 milyon TL’sından 201 milyon TL’sına çıkmıştır. Aktifteki kalemler içerisinde en büyük kalemi bankalar hesabı olduğu görülmektedir. Bunun da nedeni sermayenin bankalarda mevduat olarak tutulmasıdır. İkinci büyük kalemi ise tahsili gecikmiş alacaklar hesabı oluşturmaktadır.

Bu dönemde kefaletlerimizden elde edilen komisyon gelirimiz bir önceki yıla göre % 6,1 azalmış olup 12,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net gelirimizde bu düşüşe karşın şube faaliyet giderlerimiz ile Genel Müdürlük faaliyet giderlerimiz bir önceki yıla göre % 35,7 oranında artış göstererek 11,1 milyon TL olmuştur. Bunun sonucunda bir yandan gelirimiz düşerken, diğer yanda giderimizin artması 2011 yılı faaliyet karını olumsuz etkilemiştir. Faaliyet karımız bir önceki yıla göre % 58,9 azalarak 1,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Esasen Kuruluşumuzun kendine özgü faaliyeti nedeniyle, verdiğimiz kefaletler ile AYF ve Hazine’den sağlanan destekler bilanço içinde gösterilmediğinden aktif büyüklüğümüzü sermaye büyüklüğümüz ile sınırlı olmaktadır. Kefalet risklerimiz ve Hazine’den sağlanan kontr-garantiler bilanço içine taşındığında aktif büyüklüğümüz 2,3 milyar TL.ye ulaşmaktadır. Aktif büyüklüğümüz içerisinde tahsili gecikmiş alacaklar nedeniyle edinmek zorunda kalınan 937,7 bin TL.lik gayrimenkul mevcuttur. Özkaynaklarımız:

Özkaynaklarımız bir önceki yıla göre % 47 oranında artarak 195 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu artışta rol oynayan esas faktör yıl içerisinde ortaklarımız tarafından 60 milyon TL’lik sermaye taahhüdünün yerine getirilmesidir. Böylece 240 milyon TL olan nominal sermayemizin ödenmiş kısmı 2011 yıl sonu itibariyle 179,4 milyon TL olmuştur. Ayrıca 12,9 milyon TL’ lik yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan 996,6 bin TL’lik 2011 yılı karı özkaynaklarımıza eklenmiştir. Gelirlerimiz:

2010 yılında faiz ve komisyon geliri toplamımız 19 milyon TL iken, 2011 yılında 20,1 milyon TL olmuştur. Buna karşın kefaletlerden elde edilen komisyon gelirlerimiz 2010 yılında 13,1 milyon TL.iken 2011 yılında ise bir önceki yıla göre % 4,6 oranında azalarak 12,5 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni kefalet işlemlerinin Hazine destekli kefaletlerde yoğunlaşması ve Hazine destekli kefalet işlemlerimizde kefalet komisyon oranının özkaynaklarımızdaki orana göre çok düşük olmasıdır. Bunun yanında 2011 yılında faiz gelirlerimiz ise bir önceki yıla göre % 29,2 artarak 5,9 milyon TL’sından 7,6 milyon TL çıkmıştır. Yıl içinde sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi mevduat faiz gelirlerinde artış sağlamıştır. Giderlerimiz:

Kuruluşumuzun faaliyet giderleri 2011 yılında, bir önceki yıla göre % 35,69 oranında artarak 11,1 milyon TL.ye yükselmiştir. Bu artışın en önemli nedeni şube sayımızdaki artış yanında personel sayısının artışıdır.

40

Faaliyet gelirlerinin kompozisyonu ve faaliyet karında meydana gelen azalış incelendiğinde; •Giderlerdeki artışın en önemli sebebi, faaliyet giderlerimiz bir önceki yıla göre % 35,7 oranında artış göstermesine karşın, yeni şubeler açılmasından dolayı şubeler faaliyet giderlerinin bir önceki yıla göre % 64,7 aratarak 4,9 milyon TL’ye yükselmesidir. • Diğer önemli gider kalemi ise, genel yönetim giderleri olup, bir önceki yıla göre % 18,8 artarak 6,2 milyon TL ye yükselmiştir. • Kuruluşumuzun en önemli gelir kalemi komisyon gelirleri olup, bir önceki yıla göre % 6,1 azalarak 12,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir . Azalışın sebebi kefalet işlemlerinin ağırlığının Hazinde destekli işlemlere kayması ve bu islemlerden alınan komisyonun ise kısmen Kuruluşumuz gelirlerine yansımasıdır. Diğer gelir ve giderler kalemine bakıldığıda ise, faiz gelirlerinin bir önceki yıla göre % 29,3 artarak 7,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Hissedarlarımızın sermaye taahhüt paylarını yerine getirmeleri sonucunda bankalarda yer alan mevduat artmış, bu artış faiz gelirlerimize olumlu bir biçimde yansımıştır. 2011 yılında, yılsonunda kurlarda meydana gelen yükseliş nedeni ile döviz mevduatımızın değerlenmesi olumlu kur farkı etkisi yaratmıştır. Kambiyo karımız % 112,2 artarak 5,2 milyon TL olarak gerçekleşirken, kambiyo zararımızda bir önceki yıla göre % 28,3 düşerek 1,6 milyon TL olmuş ve 3,6 milyon TL net kambiyo karı oluşmuştur. 2011 yılında tahsili gecikmiş ve takip aşamasında olan alacaklarımız için 12,9 milyon TL yasal karşılık ayrılmıştır. Sonuç olarak; Kuruluşumuz 2011 yılını karşılık sonrası 1 milyon TL kar ile tamamlamıştır.


41

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş 01.01.2011-31.12.2011 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL)


KREDİ GARANTİ FONU A.Ş 01.01.2011-31.12.2011 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL)

Faaliyetlerimiz

42


KREDİ GARANTİ FONU A.Ş 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

43


Faaliyetlerimiz

6. UYGULANMAKTA OLAN PROJELERİMİZDEKİ GELİŞMELER: UYGULANMAKTA OLAN PROJELERİMİZ 31.12.2011 Proje Adı

Hedeflenen Kefalet Hacmi

Para Birimi

Yararlanan Firma Sayısı

Gerçekleşen Kefalet Hacmi

Para Birimi

BTC

20.000.000

USD

52

1.972.161

USD

MAP

24.000.000

EURO

205

21.200.000

EURO

Her Köye Bir KOBİ (CIP)

90.000.000

EURO

523

86.143.954

EURO

Mikro KOBİ'lere Mikro Krediler (IPA)

30.000.000

EURO

179

2.547.913

EURO

Kooperatif Birlikleri

349

177.050.295

TL

KOSGEB

830

108.615.058

TL

Kooperatif Birliklerine kullandırılan kefaletler içerisinde en büyük pay TARİŞ’e ait olup, TARİŞ Birliklerine kefaletimizle kullandırılan krediler özellik göstermektedir. Üreticiye doğuracağı zaman kaybı ve maliyet nedeniyle her bir üreticiyi ayrı ayrı kredilendirmek yerine ürün alımını finanse etmek ve bankalarca üreticilerin hesaplarına aktarılmak üzere TARİŞ Birliği’ne bağlı kooperatiflere kullandırılmıştır.

31/12/2011 İtibariyle Kurlar: USD=1,9065 EURO=2,4592

KOOPERATİFLER ARACILIĞIYLA DESTEKLENEN ÜRETİCİ SAYISI 80000 74347

70000 60000 56762

50000 40000 30000 26900

20000 10000 2800

0 2008

44

2009

2010

2011


45


FAALİYET RAPORU ‘11

”KGF ‘nin Teminatı Girişimci‘nin Fırsatı “

www.k gf.com.tr


DiÄ&#x;er Faaliyetlerimiz


FAALİYET RAPORU ‘11 IV. DİĞER FAALİYETLERİMİZ: 1- KOBİ’lerin konu edildiği her platformda Kuruluşumuzun etkin şekilde yer alması sağlanmış ve başta T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB gibi kuruluşlar olmak üzere birçok kamu kuruluşunun toplantılarına iştirak edilmiş ve ayrıca 2011 yılında KOBİ’leri bankalar ile buluşturan 88 toplantıda Kuruluşumuz tanıtılmıştır. Bunun yanında ulusal ve yerel yazılı ve görsel medya üzerinden Kuruluşumuzun tanıtım çalışmaları sürdürülmüştür. 2- Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuruluşumuza sağlanan Hazine Desteği’ne uygulanabilirlik kazandırmak için 2011 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı paralelinde yönetmelik mahiyetinde bankalar ile yapılan protokol / zeyilname düzenlemeleri Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmiştir ve bankalar ile protokollerin yapılması sağlanmıştır. Kuruluşumuzla işbirliği içerisinde olan 38 finans kuruluşundan 2011 yılında aktif çalışılan banka sayısı 27 olarak gerçekleşmiştir. 3- Avrupa Karşılıklı Kredi Garanti Kuruluşları Birliği (AECM)’ne üye kuruluşların ve diğer ülkelerin uygulamaları hakkında bilgi edinilmek üzere, Haziran ayında Estonya’nın Talinn şehrinde yapılan Genel Kurulu’na katılınmıştır.

4- Kuruluşumuz ile Güney Kore Kredi Garanti Fonu (KODIT) arasında 14 / Mart / 2011 tarihinde işbirliğimizin artmasına yönelik olarak Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. 5- 2011 Yılı içinde Kuruluşumuz faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından yakından izlenmiş ve buna ilişkin olarak 12 toplantı yapılmıştır. 6- 2011 yılında Bankalardan Şubelerimize ulaşan kefalet talepleri ile ilgili olarak Kuruluşumuz uzmanları tarafından 1640’ı Genel Müdürlük, 1030’u Özkaynaklar Kredi Onay Komitesi yetkisinde değerlendirilmek üzere toplam 2670 adet inceleme raporu düzenlenmiştir. Hazine Destekli kefalet işlemleri kapsamında 2011 yılında KOBİ ve Denizcilik sektöründe olmak üzere toplam 1622 adet başvuru için bankalar tarafından web ortamından ulaştırılan talepler Kuruluşumuz uzmanlarınca incelenip müzekkereye bağlanarak Hazine Kredi Onay Komitesi’ne sunulmuştur. 7- 2011 yılında, bir önceki yıla göre %24 artışla 4746 adet kredi kefalet talebi işleme alınmış, bu rakamın 1626’sı Hazine Desteği Kredi Onay Komitesi’nde, 1269’u Özkaynaklar Kredi Onay Komitesi’nde, kalanı ise Genel Müdürlük Kredi Onay Komitesi’nde değerlendirilmiştir. Bu işlemler için 2011 yılı içerisinde toplam 187 kez toplantı yapılmıştır. 2011

Yetkili Kredi Komitesi

Toplantı Sayısı

Karar Sayısı

Toplantı Sayısı

Karar Sayısı

Genel Müdürlük Kredi Komitesi

47

1481

86

1851

Özkaynaklar Kredi Onay Komitesi

50

1598

46

1269

Hazine Desteği Kredi Onay Komitesi Toplam

48

40

747

55

1626

137

3826

187

4746


Diğer Faaliyetlerimiz

11- Kuruluşumuzun 2011 yılı performansı ile 2012 yılı bütçe ve hedeflerinin görüşüldüğü “3.Kurumsal Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı” şube ve birim yöneticilerinin de katılımıyla 02 -04 Mart 2012 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 12- Türkiye Bankalar Birliği tarafından 2012 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan “Risk Merkezi Yönetmeliği” hazırlık çalışmalarında Kuruluşumuz görüşleri bildirilmiş ve Kuruluşumuzun da banka ve diğer kredi finansal kuruluşlar ile karşılıklı bilgi paylaşım sistemi içerisinde yer alması sağlanmıştır. 8- 2011 yılında kefalet politikamızın şeffaf bir şekilde yürütülmesini teminen kefalet işlemlerimize ilişkin istatistiki verilerin, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, aylık olarak web sayfamızda yayımlanmasına devam edilmektedir. 9- Kuruluşumuz unvanının yasadışı kullanımını engellemek için 2010 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunulmuş, 2011 yılında marka tescil belgesi alınmıştır. 10- T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Mart 2011’de Kızılcahamam’da gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantılarına katılımlar sürdürülmüş ve aktif rol alınarak Kuruluşumuzun projelerine ilişkin iki adet eylemin “Eylem Planı”nda yer alması sağlanmıştır.

13- İhracatçı KOBİ’lerin, TCMB kaynaklarından T.Eximbank aracılığıyla kullandırılan “İhracat Reeskont Kredileri”nden banka avali olmaksızın Kuruluşumuz avali ile doğrudan yararlanmalarını teminen T.Eximbank ile karşılıklı işbirliği ile TCMB “İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı”’nda değişiklik yapılması sağlanmıştır. 14- Kuruluşumuz ile BTC Co. Türkiye Şubesi arasında 2007 yılında imzalanan “BTC Boru Hattı’nda Yerleşik Küçük ve Orta Boy İşletmelere Kredi Destek Projesi” için aracı banka olarak işlemlerin yürütüldüğü T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.İş Bankası A.Ş.’nin yanı sıra Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile de anlaşma sağlanmış ve projenin etkinleştirilmesi amaçlanmıştır.

49


FAALİYET RAPORU ‘11

”Fikrini Projelendiren Girişimciye

KGF Desteği “

www.k gf.com.tr


2012 Y覺l覺 Hedef ve Politikalar覺m覺z


FAALİYET RAPORU ‘11 V. 2012 YILI HEDEF VE POLİTİKALARIMIZ Kuruluş amacımıza uygun olarak “KOBİ’ler İle El Ele Büyümek” politikamız temelinde başlattığımız yeniden yapılanma hedefimizin başarısı için insan kaynağı odaklı çalışma ve hedeflerimiz insan yüzlü ilişki içinde sürdürülmektedir.

1. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ:

Kredi ve kefalet sürecini kısaltılmasını ve KOBİ’ler lehine maliyetlerin azaltılmasını sağlayan ve çalışmaları tamamlanan PGS’nin, Yönetim Kurulumuzun onayından sonra uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

Kuruluşumuzun, faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi için en önemli unsurunun insan kaynağı olduğu bilincinden hareketle, kariyer planlaması içinde insan kaynakları politikasının yürütülmesinde aşağıda özetlenen ilkeler benimsenmiştir; - Personelin istihdamında ve işe alınmasında nitelik ve liyakati önde tutmak ve işin gereğine uygun olarak eğitmek ve yetiştirilmesini sağlamak, - Bütün personelin kişiliğine saygı duymak ve maddi, manevi haklarının korunmasını gözetmek, - Personelin yürüttüğü işin niteliğine uygun rahat ve güvenli iş şartları sağlamak, - Kurum içi organizasyon değişikliklerinde ortak ruhu ve paylaşımı oluşturmak, - Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak, - Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkan veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmak, - Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek.

- KOSGEB’in Geri Ödemeli Desteklerine Doğrudan Kefalet:

2. KAYNAK POLİTİKAMIZ:

- Küçük Ölçekli Projelerde Kadın ve Genç Girişimcilere İLK ATEŞ KREDİSİ KEFALET DESTEĞİ Projesi:

Bankalara kefaletlerimizin teminatı olarak gösterdiğimiz kaynaklarımızı yalnızca hissedarlarımızın sermayeleri ile sınırlı tutmayıp, artırmak ve çeşitlendirmek için başta AB aday ülke olmanın avantajı ile AB fonlarından yararlanacak şekilde, “Her Köye Bir KOBİ” projesi ile başlattığımız projenin yanında başka projeler geliştirilerek AB fonlarından daha fazla kaynak sağlanmasına çalışılacaktır. Bunun yanında, BTC benzeri projeler geliştirilerek kontr-garanti veya hibe şeklinde nakdi kaynak sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanacaktır.

3. ÜRÜN POLİTİKAMIZ: Kaynak politikamıza bağlı olarak KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak, kredi / kefalet maliyetlerini iyileştirecek araçlar geliştirilerek KOBİ’lerin Kuruluşumuz kefaletiyle kredilerden aldığı payın yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bunun için;

52

- Portföy Garantisi Sistemi:

KOBİ’lerin geri ödemeli KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanmalarını ve banka kredi limitlerini doldurmalarını önlemek amacıyla, KOSGEB’e hitaben doğrudan kefalet verilmesi hedeflenmektedir. - E-Ticaret’te KGF Kefaleti:

E- ticaret yoluyla girişimciliğin geliştirilmesi için taraflar arasında güvencenin tesisinde KGF’nin kefaleti ile taraf olması sağlanarak e-ticaretin geliştirilmesi hedeflenmektedir. - Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Projesi:

AB tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla tarımsal yatırım projelerine verilecek IPARD desteklerinden KOBİ’lerin yararlanabilmesi amacıyla, Kuruluşumuzun kefaleti ile eş finansman desteğinin sağlanması hedeflenmektedir. - Çiftçi Destek Projesi:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile işbirliği yapılarak, çiftçilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarında teminat kolaylığının sağlanması hedeflenmektedir.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çağrısıyla T.Halk Bankası A.Ş. ve Kuruluşumuz işbirliği ile başlatılan bu projede; iş fikri olan, belli yaşın altındaki kadın ve genç girişimcileri cesaretlendirerek yeni işletme kurmaya teşvik edecek başlangıç sermayesinin temini hedeflenmektedir.

4. DİĞER HEDEFLERİMİZ VE POLİTİKALARIMIZ: 1. Kuruluşumuzca hazırlanarak 2008 yılında T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na iletilen “KREDİ KEFALET PİYASASI VE KURULUŞLARI KANUN TASARISI TASLAĞI” nın kanunlaşması için ilgili kurumlar nezdinde çabalarımız sürdürülerek Kuruluşumuzun yasal alt yapıya kavuşmasına çalışılacaktır. 2. Kuruluşumuzun dahil olduğu, Kredi Garanti Kuruluşlarının kefaletinin bankacılık sisteminde 1.grup teminatlar arasında


2011 Yılı Hedef ve Politikalarımız

sayılması için mevzuat çalışması yapılarak BDDK nezdinde girişimlere devam edilecektir. 3. KOBİ’lerin finansmana erişiminde özellikle teminatta sorunlar yaşandığı bölgeler başta olmak üzere kaynak yapımıza ve KOBİ’lerin yoğunluğuna göre şubeleşmemiz sürdürülecek ve Aydın, Muğla (Bodrum), Malatya, Ordu, Ostim/Ankara ve Erzincan Şubeleri faaliyete geçirilecektir. 4. 2012’de yürürlüğe girecek olan Yeni Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre mer’i “Kredi Garanti Fonu Kefalet ve Uygulama Çerçeve Sözleşmesi”, revize çalışmalar yapılarak yeni kanunlar ile uyumlu hale getirilecektir.

5. “Mevzuat ve Eğitim Müdürlüğü” birimi oluşturularak, Kuruluşumuzun ihtiyacı doğrultusunda yıllık olarak planlanan programa göre tüm personel eğitime tabi tutulacak ve Kuruluşumuzun kurumsallaşması yönünde gereken mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır. 6. Kuruluşumuz kefaletini kabul eden Banka ve Finans Kuruluşları ile KOBİ’lerin kredi maliyetlerini azaltabilmek için Kurulumuz kefaleti ile kullandırılan kredilerde maliyet iyileştirilebilmesi için Bankalar ile ortak çalışmalar yapılacaktır.

53


FAALİYET RAPORU ‘11

”Kefalet KGF’den

İstihdam KOBİ’den “

www.k gf.com.tr


2011 Yılı Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu Ekleri

Şirket Denetim Raporu


FAALİYET RAPORU ‘11 DENETÇİ RAPORU KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI’NA

ŞİRKETİN

Ticaret Ünvanı Merkezi Sermayesi Faaliyet Konusu Ticaret Sicil No

DENETÇİLER

ANKARA

: : : :

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat: 5-6-7 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Ankara 240.000.000.- TL. (İKİYÜZKIRKMİLYON TL.) Kredi kefalet işlemleri : 83408

Adı – Soyadı Adı – Soyadı Adı – Soyadı

: MUSTAFA SARAÇÖZ : HALİL ÖZGÖKÇE : FAHRETTİN YAHŞİ

Görev Süreleri Şirketteki Görevleri

: 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla, toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar 1 (Bir) yıl süreyle görevlidir. : Şirket ortağı veya personeli değildir.

Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait işlem, kayıt, belge ve raporları tarafımızca incelenmiş olup, elde edilen veriler aşağıda özetlenmiştir. 1. Defter ve Tasdik

Kanunen tutulması zorunlu olan defterler ve bunlara ilişkin noter tasdikleri şöyledir: Defterin Nevi Tasdik Makamı Tarihi ve Yevmiye No Yevmiye Defteri Ankara 40.Noterliği 01.12.2010- 39061 Defter-i Kebir Ankara 40.Noterliği 01.12.2010- 39060 Envanter Defteri Ankara 40.Noterliği 01.12.2010- 39062 Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda şirket kanuni defterlerini yasal süresi içerisinde tasdik ettirmiştir. 2. Defter Ara Tasdikleri

Kanunen tutulması zorunlu olan defterler ilişkin noter ara tasdikleri şöyledir: Defterin Nevi Tasdik Makamı Tarihi ve Yevmiye No Yevmiye Defteri Ankara 40.Noterliği 18.01.2012- 2441 Defter-i Kebir Ankara 40.Noterliği 18.01.2012- 2442 Envanter Defteri Ankara 40.Noterliği 18.01.2012- 2443 3. Kanuni defter ve belgelerin Muhasebe Standartları Uygulama Genel tebliğleri ve Genel Muhasebe Kurallarına uygunluğu

Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin iş ve işlemleri şöyledir; Defter kayıtlarının Vergi Usul Kanunu kayıt nizamı hükümleri ve Muhasebe Uygulama Genel tebliğleri kapsamında yapılan işlemlerle ilgili 9134 adet mahsup fişi, 72 adet tahsil fişi, 82 adet tediye fişi ve 12 adet kur farkı fişi düzenli biçimde kesilerek, kanıtlayıcı dayanak belgeleriyle birlikte toplam 133 klasör halinde dosyalanmıştır. Kesilen fişler, fişlere dayanak oluşturan fatura, fiş, makbuz ve belge yerine geçen evraklarla birlikte bilgisayar ortamında muhasebe fişleri kesilmiş olup, otomatik olarak yevmiye defterine, defteri kebire ve envanter defterine aktarıldığından, bunlar arasında herhangi bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır. İlgili defterler muhasebe kayıtlarına ve bu kayıtlardan çıkartılan bilançoya uygundur.

56


Şirket Denetim Raporu

4. Kasa Sayımları

Şirket kasası her ay sayılmış olup, muhasebe kayıtları ile uyumlu olduğu görülmüştür. 5. Tahakkuklar

Muhasebenin temel kavramlarından biri olan dönemsellik kavramının gerektirdiği gelir ve gider tahakkuklarının yapıldığı, amortisman, kıdem tazminatı ve şüpheli ticari alacak karşılıklarının ayrıldığı görülmüştür. 6. Mizanlar ve Finansal Tablolar

Her ay sonu itibariyle düzenli olarak defteri kebir ve yardımcı defter hesaplarını içeren ayrıntılı kombine mizanlar çıkartılmış, yıl sonu envanter kayıtlarından sonra gelir tablosu ve genel kesin mizan düzenlenmiş ve buradan hareketle dönem sonu bilançosu hazırlanmıştır. Finansal tablolar kayıtlara ve Tekdüzen Muhasebe Sisteminde verilmiş formatlara uygundur. 7. Ortaklık ve Sermaye Yapısı

Şirketin sermayesi 240.000.000 Türk Lirasıdır. Bu Sermaye her biri 1.000 (bin) TL. değerinde 240.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Sermayenin 179.369.799 TL.’lık kısmı ödenmiş, 60.630.201 TL.’lık kısmı ödenmemiş sermayedir. Şirketin ortalık ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

79,645,000

33,18542

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

79,622,000

33,17583

689,000

0.28708

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı)

22,000

0,00917

MEKSA (Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı)

22,000

0,00917

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

AKBANK T.A.Ş.

4,000,000

1,66667

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

DENİZBANK A.Ş.

4,000,000

1,66667

EUROBANK TEKFEN A.Ş.

4,000,000

1,66667

FİNANSBANK A.Ş.

4,000,000

1,66667

HSBC BANK A.Ş.

4,000,000

1,66667

ING BANK A.Ş.

4,000,000

1,66667

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

ŞEKERBANK T.A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

8,000,000

3.33333

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

4,000,000

1,66667

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

4,000,000

1,66667

240,000,000

100.00

TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

TOPLAM

57


Şirket Denetim Raporu

SONUÇ Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin 2011 yılı kayıt ve işlemleriyle ilgili olarak; 1- Kurumun 2011 yılı muhasebe kayıtlarının Tekdüzen Muhasebe Sistemi Genel Tebliğlerine uygun olarak tutulduğu, 2- Düzenlenmiş finansal tabloların şirketin 2011 yılsonu finansal durumu ile 2011 yılı faaliyet sonuçlarını bir önceki dönemle tutarlı biçimde uygulanmış muhasebe kuralları çerçevesinde gerçeğe uygun bir biçimde yansıttığı yapılan denetimlerle tespit edilmiş, 3- Tüm bu veriler ve denetim çalışmalarımız sonucu 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu’nun ibrasını Genel Kurul takdirine arz ederiz. Ankara, 16.04.2012 Saygılarımla,

DENETÇİLER

58

Mustafa SARAÇÖZ

Halil ÖZGÖKÇE

Fahrettin YAHŞİ

İmza

İmza

İmza


59


FAALİYET RAPORU ‘11

”KOBİ’ler ile

EL ELE BÜYÜMEK

www.k gf.com.tr


Kredi Garanti Fonu A.Ş. “2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu”


FAALİYET RAPORU ‘11

62


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

63


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

64


65


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

66


67


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

68


69


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

70


71


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

72


73


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

74


75


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

76


77


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

78


79


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

80


81


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

82


83


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

84


85


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

86


87


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

88


89


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

90


91


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

92


93


Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

94


95


FAALİYET RAPORU ‘11

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Genç ve Kadın Girişimciler, Krediniz Bankadan,

Teminatınız KGF’den “

www.k gf.com.tr


Kredi Garanti Fonu A.Ş. Şubeleri ve Erişim Bilgileri


FAALİYET RAPORU ‘11 KGF ŞUBELERİ VE ERİŞİM BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK Adres Telefon Faks Elektronik Posta İstanbul Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta İkitelli/İstanbul Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta Kadıköy/İstanbul Şubesi Adres

98

TOBB İKİZ KULELERİ C BLOK, KAT 5 - 6 - 7 DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (ESKİŞEHİR YOLU 9. KM) 06530-ANKARA TURKEY 0312-219 44 44 0312 219 58 72-74 info@kgf.com.tr

Kılıçali Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad. Ülkü Han No:29/4 Salıpazarı/BeyoğluİSTANBUL 0212 244 28 63 0212 244 28 64 kgfistanbul@kgf.com.tr

Dolapdere Sanayi Sitesi Sosyal Tesisler A Blok Halkbank İkitelli Şubesi Üstü İkitelli / Küçükçekmece / İSTANBUL 0212 671 5146 0212 671 4392 kgfikitelli@kgf.com.tr

Telefon Faks Elektronik Posta

Göztepe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi No: 48-A Çiftehavuzlar-Kadıköy/iSTANBUL 0216 550 4932 0216 550 4933 kgfkadikoy@kgf.com.tr

İzmir Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Cumhuriyet Bulvarı, No:58, Kat:2 35250 Konak / İZMİR 0232 441 3770 0232 425 5673 kgfizmir@kgf.com.tr

Diyarbakır Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Diyarbakır Ticaret Borsası Binası Urfa Yolu 8.Km. Kat:3 No:4 / DİYARBAKIR 0412 255 0495 0412 255 0498 kgfdiyarbakir@kgf.com.tr


Kredi Garanti Fonu A.Ş. Şubeleri ve Erişim Bilgileri

Adana Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta Kayseri Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta Trabzon Şubesi Adres

Adana Sanayi Odası Binası Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:156 Seyhan / ADANA 0322 431 3217 0322 431 3218 kgfadana@kgf.com.tr Kayseri Ticaret Odası Binası Kiçikapı Tennuri Sokak, No:8, Kat:3, Melikgazi / KAYSERİ 0352 231 0117 / 231 0152 0352 231 0158 kgfkayseri@kgf.com.tr

Telefon Faks Elektronik Posta

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Binası Pazarkapı Mahallesi, Sahil Caddesi, Kat:1, 61000 TRABZON 0462 321 6275 / 321 6225 0462 321 6229 kgftrabzon@kgf.com.tr

Denizli Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Denizli Ticaret Odası Kat : 4 Saraylar Mah. Saltak Cad. No : 5 20100/ DENİZLİ 0258 241 4638 / 241 4838 0258 241 8228 kgfdenizli@kgf.com.tr

Samsun Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta Bursa Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta Konya Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Hançerli Mahallesi, Abbasağa Sokak, No:8, Kat:7, SAMSUN 0362 431 2121 0362 432 0900 kgfsamsun@kgf.com.tr Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Binası Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. 2.Sokak No: 2 Nilüfer/BURSA 0224 275 17 82 0224 242 13 93 kgfbursa@kgf.com.tr Konya Sanayi Odası Binası 1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad. Selçuklu/ KONYA 0332 251 06 07 - 0 332 251 06 13 0332 251 06 14 kgfkonya@kgf.com.tr

99


Kredi Garanti Fonu A.Ş. Şubeleri ve Erişim Bilgileri

100

Van Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Van Ticaret ve Sanayi Odası Binası İskele Cad. No:83 Kat:3 VAN 0432 215 73 79 0432 215 15 17 kgfvan@kgf.com.tr

Erzurum Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat: 2 Havuzbaşı/ERZURUM 0442 233 40 55 0442 233 40 96 kgferzurum@kgf.com.tr

Gaziantep Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Gaziantep Sanayi Odası Binası İstasyon Cad.No:2 Kat:5 Şahinbey/GAZİANTEP 0342 230 07 13 - 0 342 230 07 14 0342 230 07 15 kgfgaziantep@kgf.com.tr

Sivas Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Binası Turgut Özal Bulvarı / SİVAS 0346 223 77 74 0346 223 65 77 kgfsivas@kgf.com.tr

Çorum Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Binası Gazi Cd. No:18 ÇORUM 0364 224 44 50 / 140 0364 213 32 05 kgfcorum@kgf.com.tr

Eskişehir Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Eskişehir Ticaret Odası Binası İstiklal Mah. 2 Eylül Cd. No:28 Kat:5 ESKİŞEHİR 0222 230 72 30 - 254 0222 234 02 34 kgfeskisehir@kgf.com.tr

Manisa Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Manisa Ticaret Odası Binası Gaziosmanpaşa Caddesi No. 25 Kat: 1 MANİSA 0236 237 95 15 0236 234 23 28 kgfmanisa@kgf.com.tr


Kocaeli (Gebze) Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta Antalya Şubesi Adres

Gebze Ticaret Odası Binası Güzeller Mahallesi Kavak Caddesi No: 3 Kat 6 Gebze /KOCAELİ 0262 644 63 58 - 0262 644 72 19 0262 644 88 26 kgfkocaeli@kgf.com.tr

Telefon Faks Elektronik Posta

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Binası Çevreyolu Üzeri, Göksu Mahallesi, Gazi Bulvarı No: 531, Kat:3 ANTALYA 0242 314 38 12 0242 338 06 07 kgfantalya@kgf.com.tr

Batman Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Binası Akyürek mah. 32. Cad. No:11 BATMAN 0488 215 25 10 - 0488 215 25 11 0488 215 25 30 kgfbatman@kgf.com.tr

Kahramanmaraş Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta Tekirdağ (Çorlu) Şubesi Adres

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Binası Egemenlik Mah İlahiyat Cad. KAHRAMANMARAŞ 0344 235 28 01 0344 235 28 02 kgfkahramanmaras@kgf.com.tr

Telefon Faks Elektronik Posta

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Binası Şeyhsinan Mh. Kantarcı Sok. No:14 ÇorluTEKİRDAĞ 0282 652 79 74 / 137 0282 654 72 36 kgftekirdag@kgf.com.tr

Karabük Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Binası Hürriyet Cd. No: 58/1 KARABÜK 0370 424 16 87 - 0370 424 16 88 0370 424 16 81 kgfkarabuk@kgf.com.tr

Aydın Şubesi Adres Telefon 0256 211 63 99 Faks Elektronik Posta

Aydın Ticaret Borsası Binası Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No:18 AYDIN 0256 211 63 66 0370 424 16 81 0256 211 46 88 kgfaydin@kgf.com.tr

101


Kredi Garanti Fonu A.Ş. Şubeleri ve Erişim Bilgileri

102

Muğla (Bodrum) Şubesi Adres Telefon 0252 313 57 67 Faks Elektronik Posta

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Ataman İş Merkezi No:1 Bodrum MUĞLA 0252 313 57 07 0442 233 40 96 0 252 323 57 37 kgfmugla@kgf.com.tr

Ankara (Ostim) Şubesi Adres Telefon Faks Elektronik Posta

100.Yıl Bulvarı Ofim İş Merkezi Zemin Kat No:99/5 Ostim/Yenimahalle/ANKARA 0312 354 71 72 (Pbx) 0312 354 31 21 kgfostim@kgf.com.tr

Malatya Şubesi Adres Telefon 0422 326 26 65 Faks Elektronik Posta

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Binası İnönü Caddesi PTT Yanı No:1 MALATYA 0422 326 26 53 0442 233 40 96 0422 326 26 71 kgfmalatya@kgf.com.tr


103


FAALİYET RAPORU ‘11

104

KGF Faaliyet Raporu 2011  

KGF Faaliyet Raporu 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you