Page 1

k o r p s n y t

n r 1

-

FEBRUAR

2 0 11

-

www . s p e jd e r n e t . d k

Demokratisk tagselvbord?

1000 nye stemmer KnĂŚkket kurve:

Fremgang Søcenter:

Rimelig stor patruljekasse


Det er de garvede grupperådsmedlemmers ansvar at klæde de unge på til at løfte opgaven. De bliver ikke demokratiske medborgere ved at deltage i et grupperåd en gang. Deltagelsen i grupperådsmødet er ligesom alt andet i spejderlivet drevet af princippet om ’learning-by-doing’. Grupperådsmødet er startskuddet til at de unge engagerer sig i gruppen, og på længere sigt i samfundets demokrati.

Leder Af Michael Aagaard Seeberg, medl. Hovedbestyrelsen På landsmødet i maj 2010 skrev vi de unge ind i vedtægterne som ’demokratiske medborgere’ – nu er opgaven at bringe de unge ind i arbejdet i grupperne.

Spejderarbejdet har allerede klædt de unge på til at løfte opgaven. De unge spejdere har lært om demokratiske grundværdier igennem patruljen og de er fuldt rustet til at blive involveret i gruppens og korpsets demokrati. Vi skal give dem hele pakken nu – mere end bare patrulje-demokratiet – for det fortjener de.

svar forpligter. Det kræver at vi som KFUM-Spejderne ruster vores spejdere til at møde verden, tage stilling og handle, så de på længere sigt får en interesse for de demokratiske processer i samfundet. Derfor skal vi inddrage unge for deres egen skyld – ikke for at underholdningens skyld – men for at give dem talerør og give dem kompetencer. Unge ”nu til dags” er fokuserede på hvad de kan få ud af deres fritidsaktiviteter. Derfor skal vi være i stand til at forklare intentioner med vores spejderarbejde og ikke mindst lade de unge mærke, hvad det er, vi vil have de bliver gode til. De skal udfordres og vi skal kunne forklare og vise hvorfor spejder gør dem bedre til at møde verden. Det er heri unges inddragelse har sin berigtigelse.

Vi skal stå ved at vi er en børne- og ungdomsorganisation, der drives af og for børn og unge, støttet af voksne. Det er spejderbevægelses ypperligste opgave at bidrage til at udvikle børn og unge til hele mennesker, der tager ansvar for udviklingen i samfundet, både lokalt og globalt. Ja, det står faktisk klart i vores formålsparagraf, at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. At ville udvikle til selvstændighed og medan-

Og lad det sidste ord vær en opfordring: Til alle jer garvede spejdervenner, der læser med – brug denne mulighed til at bringe de unge i spil – det er spejderarbejde at ruste unge til de udfordringer de møder i samfundet. Og til den unge spejder, der har læst med så langt i lederen: Vi har givet dig mulighed for at prøve kræfter med demokratiet, før du opnår valgret i det store samfund. Det har både spejderne, du selv og samfundet brug for.

Meddelelser - fra korpset

Oprør i Tunesien Situationen i Tunesien ændrer sig dag for dag. Følg udviklingen og konsekvenserne for korpsprojektet på www.spejdernet.dk/tunesien

2 korpsnyt februar 2011


1000 nye stemmer til gruppemødet I år skal vores 15- og 16-årige spejdere for første gang deltage i gruppemødet. Det er nyt; både for de unge og for gruppeledelse. Derfor skal der måske i år gøres en særlig indsats ikke bare for at få forældre til at deltage, men også for at tiltrække de ”nye vælgere”. Thomas Olsen er udviklingskonsulent for KFUMSpejderne og har et bredt kendskab til gruppernes arbejde. ”Når vi lytter til de unge, hjælper vi med at fastholde vores medlemmer. ”, vurderer Thomas Olsen, der forslår at gruppen fokuserer på den forandring der sker når også de 15-årige skal med i arbejdet: ”Nu er der tale om ændringer for både de unge og for gruppeledelsen. Måske kunne det derfor være relevant at planlægge et formøde, hvor de unge ”førstegangsvælgere” fik snakket om hvor-

dan de har det med at skulle deltage og hvor en fra lederstaben eller grupperådet kunne fortælle om mødet.” Et andet tip er at give de unge en aktiv rolle: ”Det kunne måske hjælpe, hvis de unge fik en opgave i forbindelse med mødet, så de have noget at tage ejerskab for. Det kunne være et delelement i beretningen eller noget praktisk som en breaker eller forplejning. Måske skal punktet ”Forhandling om gruppens arbejde” også justeres, så de unge direkte oplever, at de får direkte indflydelse på planlægningen af det kommende spejderarbejde.”, foreslår Thomas Olsen, og peger på at gruppemødet også er spejderarbejde: ”Husk på en af vores læresætninger: ”Learning by doing” – det gælder også for gruppemødet. Hvis vores nye stemmeberettigede og grupperådet husker det, så er der spændende møder forude.”

Fakta KFUM-Spejdernes landsmøde besluttede at give 15-årige en række rettigheder man tidligere først fik som 17-årig. Det skete for at øge inddragelsen af unge i korpsets arbejde og beslutninger. Det betyder blandt andet at 15-årige nu har stemmeret til gruppens generalforsamling Gruppemødet - der holdes i januar eller februar. De kan også vælges til grupperådet som repræsentant for de over 15-årige ikke-ledere. 1124 unge 15- og 16-årige har dermed fået stemmeret i KFUM-Spejderne. Check lederkalenderen på side 153, men husk at det handler mindst ligeså meget om inddragelse og engagement.

februar 2011 korpsnyt

3


Ungeinddragelse på dagsorden på verdenskonferencen Det er ikke bare i Danmark at ungeinddragelse er på dagsorden. Det er også højt prioriteret af WOSM, Verdensspejderbevægelsen. På den netop afsluttede 39. verdenskonference blev det besluttet at både WOSM som verdensorganisation og de enkelte medlemskorps skal sætte fokus på ungeinvolvering både i spejderbevægelsen og i det lokale samfund. Her er spejderbevægelsen en unik oplæringsplads for unge. Erfaring vi alle kan trække på når vi engagerer os i andre organisationer, elevråd, arbejdspladsens samarbejdsudvalg og andre. Helt konkret så opfordrede verdenskonferencen til at de enkelte korps arbejder for at involvere unge i beslutningstagen både i enhederne, i den formelle ledelse af gruppen og korpset og i det omgivende samfund.

Det mobile søcenter er ved at gennemgå en renovering på Houens Odde Spejdercenter, og ifølge planen bliver bådene klar til udlån efter påsken 2011. Det mobile søcenter blev etableret på SEE20:10 med støtte fra Dampskibsselskabet Norden.

Rimelig stor patruljekasse: Mobilt søcenter KFUM-Spejderne giver med et nyt tilbud grupperne mulighed for at stifte bekendtskab med søaktiviteter, uden den store udfordring det er at investere i både og udstyr. Samtidig følger der sammen med det mobile søcenter en regulær lederuddannelse. Søcenteret indeholder uddannelsesmateriale og de ansvarlige ledere kan deltage på et søkursus.

4 korpsnyt februar 2011

Det mobile søcenter består af tre Megin joller og en følgebåd. Alle fire både står på bådtrailere. Søspejderarbejde kan udfordre og underholde både den erfarne spejderleder og ulveungerne, der vil lave krabbestafet. Patruljesystemet kan også komme i spil, når hiken tilbagelægges til søs. Her ligger der gode øvelser i samarbejde og ansvarlighed, hvis jollen skal sikkert i havn.

Måske er dette her projektet, der skal fastholde dine seniorspejdere og krydre efterårets tur for bæver og ulvene. Følg projektet på www.spejdernet.dk/søspejd Spørgsmål vedr. det mobile søcenter kan stilles til Thomas@kfumspejderne.dk / mobil: 22 22 94 22


Spejderdagen 2011 Hvert år markerer alle danske spejderkorps Spejderdagen den 23. april. Formålet er at synliggøre os overfor resten af samfundet: venner, kolleger, skolekammerater og alle de andre vi møder. Og at vi opdager hinanden; vi er nemlig over 60.000 spejdere i Danmark. Det betyder at du møder spejdere hver dag, men måske er det nogen du ikke kender?

Spejderdagens formål at gøre det synligt hvor mange spejdere vi er rundt om i Danmark. Materialet er ved at blive gjort klar og bliver sendt til alle grupper i uge 12 i slutningen af marts og indeholder materiale til alle gruppens enheder. Følg med på Spejderne.dk/spejderdagen og synes godt om Facebook.com/spejderne

Vækst igen, måske Den årlige optælling af medlemmer er i sin sidste fase. Det betyder, at vi lige nu har de første indikationer af medlemstallet for 2010. Hvis tallene holder fortsætter medlemsfremgangen og vi ser fremgang i flere af

vores enheder: ulve, junior-, trop- og seniorspejdere, ligesom vi ser de første familiespejdere. Men tallene er stadig foreløbige og mangler at blive bekræftet af grupperne.

Opdateret medlemsskab Opdaterede medlemsdata betyder at vi kan give vores ledere i grupper og distrikter rigtig og relevant information. Eksempler på dette er: • Antallet af bæver- og ulvemagasinet Grazat bestemmes af de antal, der er registreret i enhederne bæver og ulve. • Fødselsdagen er afgørende til ansøgningen om tipsmidler, og en stor hjælp til udvikling af projekter. Optælling af stemmeberettigede i grupperne sker også på grundlag af fødselsdatoen. • Adresse og e-mail giver mulighed for hurtig information til ledere og medlemmer. • Tilknytningen til funktioner i gruppen sørger for at ledere modtager Korpsnyt og anden relevant information og bruges af distrikterne i deres arbejde.

Medlemsudvikling 1996 - 2010 Opgjort 17. januar 2011 – foreløbige tal 10.000 9.000 8.000

Spejder

6.000

Bævere

4.000

Rover

3.000

Junior

2.000 1.000

9

Senior Familiespejd.

201 0

8

200

200

200 7

6

4

5

200

200

3

200

2

200

200

200 1

200 0

199 9

199 8

199 7

0

199 6

Ledere / Øvrige

7.000 5.000

Det nu andet år, hvor vi opgør vores medlemstal på grundlag af tal fra det nye medlemssystem. Det har betydet, at vi har bedt jer om at vedligeholde og opdatere jeres medlemsdata på en anden måde end tidligere.

Ulve

Det har i perioder betydet ekstra arbejde for grupperne, men det betyder rigtig meget for KFUM-Spejderne at vi har gode og opdaterede medlemsdata.

Nye funktioner på vej I løbet af efteråret er der udviklet en række nye funktioner til udskrift af medlemslister mm. Lige nu testes det af og vi forventer at gøre det tilgængeligt for jer i løbet af foråret. Vi glæder os til at åbne det, for det er noget rigtig mange efterspøger. Vi har flere som har efterspurgt mulighed for hjælp til at løse nogle af de mange administrative opgaver der er i grupperne. Blandt ønskerne er hjælp til opkrævning og udveksling af data med gruppens regnskabssystem. Dette og andre ønsker har været prioriteret lavt i 2010 på grund af Landsmøde og Korpslejr, men nu sættes arbejdet i gang og der kommer henover sommeren nogle bud på hvilke løsninger der kan tilbydes grupperne.

februar 2011 korpsnyt

5


Fra ung spejder til anerkendende leder Endnu flere unge KFUM-Spejdere får nu mulighed for at blive dygtige ledere. Et nyt kursus vil fokuserer på at tage et stort ansvar for andre mennesker og lykkes med det. Midlet er den anerkendende tilgang - en ledelsesteori der bygger på at fokusere på det der virker, og lade sig inspirere af succeserne. Den 10.-13. juni åbner dørene for kurset ”Uddannelse af unge i anerkendende ledelse”, som har spejdere mellem 19 og 24 år som målgruppe. Deltagerne er unge som har erfaring med ledelse af andre unge eller voksne i sin gruppe eller distrikt eller med ledelse af et kursus eller projekt på korpsplan. Kvalitet i det frivillige ledelsesarbejde Bag initiativet står blandt andre Frederik Fredslund-Andersen og Peter Lentz, som begge arbejder som proceskonsulenter og selv har stor faglig og praktisk viden om ledelse. ”Når vi inddrager flere unge, betyder det også at vi i KFUM-Spejderne bruger flere og flere yngre kræfter til at løfte de tunge og store projekter. Det er fantastisk for den enkelte og for organisationen, men et stort ansvar kan hurtigt blive en kamp op af bakke, hvis man ikke har værktøjerne og en stor bevidsthed om sin egen ledelse”, understreger kursusleder Peter Lentz. På uddannelsen i anerkendende ledelse får deltagerne derfor redskaber, viden og metoder til at blive en mere kompetent leder og samtidig mulighed for at møde andre unge, som har de samme udfordringer.

6

korpsnyt februar 2011

”Mange unge som får ansvar for projekter og lederopgaver får på et tidspunkt frustrationer eller en følelse af at miste overblikket. Det er demotiverende og kan blive en negativ oplevelse. Med uddannelsen vil vi vise KFUM-Spejdernes unge ledertalenter nogle måder til at blive endnu dygtigere og få succes med deres ledelsesopgaver”, fortæller Peter Lentz. Vigtige erfaringer i bagagen Temaerne for uddannelsen spænder fra teamledelse til ledelseskultur og fra mødeledelse til kommunikation. ”Undervisningen vil være involverende, reflekterende og sætte fokus på deltagernes egen praksis. Vi er klar over at deltagerne vil have meget forskellige forudsætninger, men kurset tager udgangspunkt der hvor den enkelte er”, forklarer Frederik Fredslund-Andersen. Ud over en masse faglighed er uddannelsen også en fantastisk mulighed for at udbygge sit netværk, og efter endt kursus er det muligt at blive en del af en mentorordning, så man har nogen at sparre med og støtte sig til i de ledelsesopgaver man bliver udsat for.

Fakta Titel: Uddannelse af unge i anerkendende ledelse Målgruppe: 19-24 år med erfaring med ledelse: i gruppen, distriktet eller i projekter


februar 2011 korpsnyt

7

04/02/11 06/02/11 04/02/11 05/02/11 19/02/11 19/02/11 25/02/11 27/02/11 04/03/11 13/03/11 04/03/11 13/03/11 04/03/11 06/03/11 04/03/11 06/03/11 04/03/11 06/03/11 04/03/11 06/03/11 04/03/11 06/03/11 04/03/11 06/03/11 04/03/11 06/03/11 04/03/11 06/03/11 04/03/11 06/03/11 04/03/11 06/03/11 05/03/11 05/03/11 05/03/11 05/03/11 11/03/11 13/03/11 11/03/11 13/03/11 11/03/11 13/03/11 11/03/11 13/03/11 11/03/11 13/03/11 11/03/11 13/03/11 11/03/11 13/03/11 11/03/11 11/03/11 11/03/11 11/03/11 11/03/11 11/03/11 11/03/11 12/03/11 11/03/11 13/03/11 12/03/11 12/03/11 12/03/11 12/03/11 12/03/11 12/03/11 12/03/11 12/03/11 12/03/11 12/03/11 12/03/11 12/03/11 13/03/11 13/03/11 13/03/11 13/03/11 13/03/11 13/03/11 13/03/11 13/03/11 25/03/11 27/03/11 25/03/11 27/03/11 25/03/11 27/03/11 25/03/11 27/03/11 25/03/11 27/03/11

15/01/11 Houens Odde Spejdercenter 15/01/11 Houens Odde Spejdercenter 14/02/11 Houens Odde Spejdercenter 14/02/11 Tiset/Arnum Spejderhytte 05/01/11 Forweekend i St. Kbh. Ugekursus i Norge 05/01/11 Tyinkrysset i Norge 11/02/11 Randers 11/02/11 Randers 11/02/11 Randers 11/02/11 Randers 11/02/11 Randers 11/02/11 Randers 11/02/11 Randers 11/02/11 Randers 11/02/11 Randers 18/02/11 Randers 11/02/11 Randers 11/02/11 Randers 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 07/02/11 Østervangsskolen 25/02/11 Næsbycentret 24/02/11 Sjælland 01/03/11 Houens Odde Spejdercenter 01/03/11 Houens Odde Spejdercenter 01/03/11 Houens Odde Spejdercenter

Hjemmeside Start Slut Tilmeldingsfrist Sted

Stabskursus, sommerens unge og voksenkurser Uddannelsesrådsmøde Åben Odde www.spejdernet.dk/åbenodde PL/PA kursus Vinterfjeldkursus 1 og 2 - 2011 www.fjeldgruppen.dk Vinterfjeld 1+2 kursus www.fjeldgruppen.dk/kursus2-9.html Introduktionskursus - Velkommen! www.spejdernet.dk/lu-nord Grenkursus for bæverledere www.spejdernet.dk/lu-nord Grenkursus for ulveledere www.spejdernet.dk/lu-nord Grenkursus for ungdomsledere www.spejdernet.dk/lu-nord Grenkursus for voksenledere www.spejdernet.dk/lu-nord Grenkursus for rovere www.spejdernet.dk/lu-nord Leder 1 www.spejdernet.dk/lu-nord Leder 2 www.spejdernet.dk/lu-nord En buket af temakurser www.spejdernet.dk/lu-nord Underviser hos KFUM-Spejderne www.spejdernet.dk/lu-nord Praktisk kursus www.spejdernet.dk/lu-nord Grupperådskursus www.spejdernet.dk/lu-nord Grenleder Børn Grenleder Unge Grenleder voksen Leder 1 Leder 2 Knivkursus Ud i Naturen Musik og sang Medlemsdatabase Ungdomskultur Mad over bål Grenleder Bæver GPS-kursus Grupperådskursus Praktisk Kursus Klaninspiration GPS løb Ulveinspiration Fundraising Hjemmeside Lege Koder og hemmelig skrift Knivkursus - Junior naesbycentret.dk Fjeldsamariterkursus Grenkursus, Ulve spejdernet.dk/lillebælt Grenkursus, Unge spejdernet.dk/lillebælt Introduktionskursus (Intro) spejdernet.dk/lillebælt

Titel

Korpskalender FEBRUAR 2011


februar 2011 korpsnyt

8

Pionerkusus for Voksne

naesbycentret.dk

08/04/11

10/04/11

Åben Odde www.spejdernet.dk/aabenodde 09/04/11 09/04/11 Roland 2, nr. 256 16/04/11 22/04/11 Diamant Extrem, nr. 132 16/04/11 23/04/11 Roland 2, nr. 254 16/04/11 23/04/11 Diamant, nr. 129 17/04/11 23/04/11 Roland 2, nr. 255 17/04/11 23/04/11 Roland 1, nr. 634 17/04/11 24/04/11 Diamant, nr. 128 - AFLYST!!! 18/04/11 24/04/11 ULK, nr. 43 18/04/11 24/04/11 Sct. Georgs dag 23/04/11 23/04/11 Juniorweekend naesbycentret.dk 29/04/11 01/05/11 Klatrevægssikringskursus Vest www.fjeldgruppen.dk 29/04/11 01/05/11 Klatrevægssikringskursus Øst www.fjeldgruppen.dk 29/04/11 01/05/11 Klatrevægskursus Vest www.fjeldgruppen.dk 06/05/11 08/05/11 Forlejrmøde naesbycentret.dk 08/05/11 MUST naesbycentret.dk 13/05/11 15/05/11 Stabskursus, efterårets unge- og voksenkurser 13/05/11 15/05/11 Uddannelsesrådsmøde 13/05/11 14/05/11 U naesbycentret.dk 19/05/11 22/05/11 Gilwell, nr. 44 - del 1 www.spejdernet.dk/gilwell 19/05/11 22/05/11 Havkajak 1 www.fjeldgruppen.dk 27/05/11 29/05/11 Sejlerkursus www.arresoe.dk 27/05/11 29/05/11 Distriktskonference 28/05/11 29/05/11 Fjeld- og vildmarkskursus www.fjeldgruppen.dk 01/06/11 05/06/11 Hummelmosen centerlejr hummelmosen.dk/arrangementer/centerlejr/ 01/06/11 05/06/11 Gilwell, nr. 44 - del 2 www.spejdernet.dk/gilwell 01/06/11 05/06/11 MUS lejr på Hummelmosen hummelmosen.dk/arrangementer/mus-lejr/ 02/06/11 04/06/11 MUS-Lejr www.portarthur.dk 10/06/11 12/06/11 MUS-lejr www.moselundspejdercenter.dk 10/06/11 13/06/11 Anderkendende Ledelse for Unge 10/06/11 13/06/11 Bæver-/ulvetræf 2011 www.terp-spejdercenter.dk 11/06/11 13/06/11 PL/PA-kursus for juniorer www.arresoe.dk 11/06/11 13/06/11 MUS lejr www.spejdernet.dk/mus-lejr 17/06/11 19/06/11 Centerlejr 111 naesbycentret.dk 25/06/11 02/07/11 Centerlejr på Rømeregård www.roemeregaard.dk 25/06/11 09/07/11 Roland 1, nr. 635 25/06/11 02/07/11 Centerlejr på Hummelmosen hummelmosen.dk/arrangementer/centerlejr/ 25/06/11 02/07/11 Centerlejr uge 26 www.houensodde.dk 25/06/11 02/07/11 Roland 1, nr. 643 www.roland1møntervang.dk 25/06/11 02/07/11 Centerlejr 112 naesbycentret.dk 02/07/11 09/07/11 Centerlejr www.moselundspejdercenter.dk 02/07/11 09/07/11 Roland 1, nr. 637 02/07/11 09/07/11 Roland 1, nr. 638 www.portarthur.dk 02/07/11 09/07/11 Centerlejr - Arresøcentret www.arresoe.dk 02/07/11 09/07/11 Roland 1, nr. 644 02/07/11 08/07/11 Junglelejr 2011 www.houensodde.dk 03/07/11 06/07/11 Centerlejr 113 naesbycentret.dk 09/07/11 16/07/11 Roland 1, nr. 639 09/07/11 16/07/11 Centerlejr på Thorup Hede www.thoruphede.dk 09/07/11 16/07/11 Roland 1, nr. 636 09/07/11 16/07/11 Centerlejr uge 28 www.houensodde.dk 09/07/11 16/07/11 Roland 1, nr. 640 16/07/11 23/07/11 Centerlejr 114 naesbycentret.dk 16/07/11 23/07/11 Centerlejr uge 29 www.houensodde.dk 16/07/11 23/07/11 Centerlejr 115 naesbycentret.dk 23/07/11 30/07/11 Home Hospitality inden Verdensjamboreeen 2011 23/07/11 Hos private i Danmark Roland 1, nr. 645 23/07/11 30/07/11 Roland 1, nr. 641 23/07/11 30/07/11 Centerlejr - Arresøcentret www.arresoe.dk 23/07/11 30/07/11 Centerlejr uge 30 www.houensodde.dk 23/07/11 30/07/11 Fjeldfærd fjeldfaerd.wh.spejdernet.dk/ 29/07/11 07/08/11 Fjeldfærd 2011 fjeldfaerd.wh.spejdernet.dk/ 29/07/11 07/08/11 Centerlejr 116 naesbycentret.dk 30/07/11 06/08/11 Roland 1, nr. 642 30/07/11 06/08/11 Centerlejr - Arresøcentret 30/07/11 06/08/11 Spejderfestival 2011 www.spejderfestival.dk 01/08/11 06/08/11 Fjeld og rid www.fjeldgruppen.dk 13/08/11 21/08/11

15/03/11 Næsbycentret

01/07/11 Ejstrupholm 15/05/11 Arresøcentret 01/05/11 Arresøcentret 20/05/11 Houens Odde Spejdercenter 01/06/11 Hardanger Jøkulen ca. 200 km NV for Oslo 01/05/11 Skarvheimen Fjeldområde 30/07/11 Næsbycentret 22/07/11 Terp Spejdercenter 01/05/11 Arresøcentret 06/08/11 Steensgården, Houens Odde Spejdercenter 13/06/11 Island

25/03/11 Houens Odde Spejdercenter 01/03/11 Port Arthur 28/03/11 Rådsklippen, Ejstrupholm 01/03/11 Trevæld Centret 01/04/11 Rømeregård Spejdercenter 15/03/11 Flamsted-Centret 25/03/11 Mødested: Københavns Hovedbanegård 19/03/11 01/04/11 Houens Odde Spejdercenter 23/04/10 Lokalt 02/04/11 Næsbycentret 29/03/11 Sjælland 29/03/11 Sjælland 06/04/11 Århus 08/05/11 Næsbycentret 13/04/11 Næsbycentret 01/05/11 Houens Odde Spejdercenter 01/05/11 Houens Odde Spejdercenter 19/05/11 Næsbycentret 01/05/11 Houens Odde Spejdercenter 27/04/11 Mols 13/05/11 Arresøcentret 12/05/11 Houens Odde Spejdercenter 01/05/11 Sverige 06/05/11 Hummelmosen 01/05/11 Houens Odde Spejdercenter 13/05/11 Hummelmosen 25/04/11 Port Arthur 01/05/11 Moselund Spejdercenter 15/05/11 Spejdercenter CPH 16/05/11 Terp Spejdercenter 18/05/11 Arresøcentret 01/05/11 Spejdercentret Thorup Hede 25/06/11 Næsbycentret 01/06/11 Rømeregård Spejdercenter 01/06/11 Thorup Hede Spejdercenter 27/05/11 Hummelmosen 20/05/11 Houens Odde Spejdercenter 31/05/11 Møntervang 02/07/11 Næsbycentret 01/06/11 Moselund Spejdercenter 01/06/11 Trevæld centret 01/06/11 Port Arthur 01/05/11 Arresøcentret 01/06/11 Lejrcentret Hummelmosen 20/05/11 Houens Odde Spejdercenter 09/07/11 Næsbycentret 10/06/10 Rømergård Spejdercenter 01/06/11 Spejdercentret Thorup Hede 01/06/11 Moselund spejdercenter 20/05/11 Houens Odde Spejdercenter 16/06/11 Næsbycentret 16/07/11 Næsbycentret 20/05/11 Houens Odde Spejdercenter 23/07/11 Næsbycentret 27/07/11 11/05/11


Forsikring af bygning og løsøre KFUM-Spejderne i Danmark har gennem flere år haft et samarbejde med Tryg om at tilbyde en forsikring af gruppernes bygninger og løsøre. Alle grupper og spejdercentre som er tilknyttet KFUM-Spejderne kan bruge aftalen. Det betyder, at hytter der ejes af selvejende institutioner og som i overvejende grad stilles til rådighed for KFUMSpejdere, kan bruge nærværende aftale. Det gælder f.eks. de situationer, hvor ejerskabet af den lokale gruppes hytte er overdraget til en selvstændig fond/ forening.

9 korpsnyt februar 2011

Aftalen består af to dele 1. en bygningsforsikring, som dækker skader opstået på bygninger og tilbehør til bygninger. 2.  en løsøre/erhvervsforsikring, som dækker løs–øre (brand, tyveri, vandskade, transport). For begge forsikringer gælder, at der ikke er nogen selvrisiko, dog undtaget transportdækning, som har en selvrisiko på 2.300 kr. Præmien opkræves i januar, hvor der også er hovedforfald. Opkrævningen udsendes af KFUM-spejderne i Danmark på grundlag af de oplysninger, som Tryg har registreret om de enkelte gruppers forsikringer. Sammen med opkrævningen i januar udsendes en oversigt over gruppens forsikring.

Fakta Læs mere om dækningen på: www.spejdernet.dk/forsikring Få et forsikringstilbud fra Tryg Kontakt: Tryg Forsikring Att: Jan Merrild Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Tlf. 44202384 E-mail: jan.merrild@tryg.dk


KFUM-Spejderne i Danmark | Wagnersvej 33 | 2450 København SV | Tlf.: 70 10 26 66 | ISSN 1904-1950

ID-nr. 42824

Nr. 1, februar 2011, 9. årgang. Layout/Tryk: PR Offset, Fredericia, www.proffset.dk · Oplag: 8.000 eksemplarer. Artikler og andet indhold må citeres/gengives når kildeangivelse »KFUM Spejderne i Danmark - Korpsnyt« er angivet sammen med nr. og årgang. Redaktion: Jonas B. Whitehorn Fototema: 24 timer med selvudløser, september 2010. Foto: FIOLI, Klan af Rise, Metropolernes Helte, Pelik_L_AN. Forside: Spejder-Rave (foto: Jacob Vibe) Ris, ros og forslag til indhold på korpsnyt@kfumspejderne.dk eller KFUM-Spejderne i Danmark, Wagnersvej 33, 2450 København SV, Tlf.: 70 10 26 66, info@kfumspejderne.dk Yderligere oplysninger på www.spejdernet.dk/korpsnyt

Korpsnyt februar 2011  
Korpsnyt februar 2011  

Korpsnyt februar 2011, KFUM-Spejderne

Advertisement