Page 1


ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ คือ เทคโนโลยีท่ ชี จ้ ดั การสารสนเทศ โดยใช้ เทคโนโลยีท่ เี กี่ยวข้องในการจัดหาวิเคราะห์ ประมวล จัดการและจัดเก็บการพิมพ์ การสร้าง รายงาน การเรียกใช้ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ส่ ื อสารข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่วา่ จะ อยูใ่ นรู ปแบบของ รู ป เสียง ตัวอักษร หรื อภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงการนำาสารสนแทศ และข้อมูลไปปฏิบตั ติ ามเนื้ อหาของสารสนเทศนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย


1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำาข้อมูล ต่าง ๆ และปฏิบตั ิตามคำาสัง่ ที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทาำ งานอย่างใด อย่างหนึ่งให้ คอมพิวเตอร์น้ นั ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกัน เรี ยกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์น้ ี จะต้องทำางานร่ วม กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรื อที่เรี ยกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software) (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546: 4)


2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่ อสารรับ/ส่ งข้อมูลจากที่ไกล ๆ เป็ นการส่ งของข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์หรื อเครื่ องมือที่อยูห่ ่างไกลกัน ซึ่ งจะช่วยให้การเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อสารสนเทศ ไปยังผูใ้ ช้ในแหล่งต่าง ๆ เป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ซึ่ งรู ป แบบของข้อมูลที่รับ/ส่ งอาจเป็ นตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และ เสี ยง (Voice) เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่ อสารหรื อเผยแพร่ สารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ใน ระบบโทรคมนาคมทั้งชนิดมีสายและไร้สาย เช่น ระบบโทรศัพท์, โมเด็ม, แฟกซ์, โทรเลข, วิทยุกระจายเสี ยง, วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลใยแก้วนำาแสง คลื่นไมโครเวฟ และดาวเทียม เป็ นต้น สำาหรับกลไกหลักของการสื่ อสารโทรคมนาคมมีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่ วน ได้แก่ ต้น แหล่งของข้อความ (Source/Sender), สื่ อกลางสำาหรับการรับ/ส่ งข้อความ (Medium), และ ส่ วนรับข้อความ (Sink/Decoder) ดังแผนภาพต่อไปนี้


นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจำาแนกตามลักษณะการใช้ งานได้เป็ น 6 รู ปแบบ ดังนี้ ต่อไปนี้ คือ 1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศ, กล้อง ดิจิทลั , กล้องถ่ายวีดีทศั น์, เครื่ องเอกซเรย์ ฯลฯ 2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล จะเป็ นสื่ อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น เทปแม่ เหล็ก, จานแม่เหล็ก, จานแสงหรื อจานเลเซอร์ , บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ 3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท้ งั ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล เช่น เครื่ องพิมพ์, จอภาพ, พลอตเตอร์ ฯลฯ 5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำาสำาเนาเอกสาร เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร, เครื่ องถ่าย ไมโครฟิ ล์ม 6. เทคโนโลยีสาำ หรับถ่ายทอดหรื อสื่ อสารข้อมูล ได้แก่ ระบบโทรคมนาคมต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุกระจายเสี ยง, โทรเลข, เทเล็กซ์ และระบบเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ท้ งั ระยะใกล้และไกล


นางสาวสุธิดา เมียดธิมาต ( เก๋ )

เทคฯ test  
เทคฯ test  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทค

Advertisement