Page 1

Kvalitet i Byggopp Agder Formål Kvalitet kommer ikke gratis, og kan kun skapes gjennom fokusert og dedikert arbeid av noen som er bevisst, kunnskapsrik og lidenskapelig opptatt av håndverket. Byggopp forutsetter med den teorien at vi besitter noen av de egenskapene og vi lar det være rådende for at vi løser de oppgavene våre eiere og kunder forventer, krever og pålegger oss innen det fagområdet og håndverket vi opererer under. Dokumentet beskriver noen av de kritiske områdene vi må beherske for at vi skal bli gjenkjent og anerkjent for å være en kvalitetsmessig leverandør av fagopplæring. Dokumentet er og skal være levende og under stadig revidering for å kunne justere og korrigere oss til bedre resultater på det enkelte område. Byggopp Agders primærformål er å sikre at våre medlemsbedrifter opprettholder kvalitet i deres fagopplæring og at de er oppdatert på og jobber under til enhver tid gjeldende lov og forskrift for å kunne opprettholde og forbedre status som godkjent lærebedrift.


Kort om Byggopp Agder Byggopp Agder er organisert som medlemsforening og betjener 60 medlemsbedrifter i opplæring og oppfølging av medlemsbedriftenes lærlinger. Foreningen er underlagt Entreprenørforeningen Bygg- og anlegg som er største bransjeforening under Byggenæringens landsforening i NHO-Strukturen. Byggopp har tre ansatte fordelt på tre lokasjoner i Lyngdal, Arendal og hovedkontoret i Kristiansand.

Fokusområdene Områdene vi skal ha fokus på skal gjenspeile hvordan vi ønsker å bli oppfattet, de 6 områdene er:

1. Nær og tilstedeværende 2. Løsningsorientert 3. Ryddig og strukturert

4. Samarbeidende 5. Utviklende 6. Korrigerende

1. Nær og tilstedeværende Våre ansatte konsulenter/rådgivere skal være tilgjengelig for Byggopp sine medlemsbedrifter og samarbeidende fylkeskommuner og samarbeidende skoler. Gjennom kommunikasjonskanalene, e-post og telefon skal vi opprettholde en rask responstid på henvendelser fra våre ovennevnte. Våre konsulenter skal innen rimelig tid svare henvendelser, med rimelig tid så menes innen arbeidsdagens utløp og aldri senere enn påløpende dag, videre skal vi ha lav terskel for å gjennomføre møter som er effektivt fundamentert. Opprettholdes dette så mener vi at vi burde kunne oppfattes som nær og tilstedeværende.

2. Løsningsorientert Byggopp skal i alle fora vi opptrer oppfattes som løsningsorientert. Med dette mener vi at utfordringer løses med dialog og med skisser til løsninger, dette være seg lærlingespørsmål, utdanningsstrukturer, arbeidslivsspørsmål eller andre relevante saker for vårt kontor og våre medlemsbedrifter. Vi møter alle utfordringer og problemer med et åpent sinn og tar ingen avgjørelser før vi har alle fakta tilstrekkelig presentert. Skisserte løsninger må være i våre medlemsbedrifters interesse og forgodtbefinnende så lenge lov, forskrift og tolkninger tillater det.


3. Samarbeidende For å kunne være en fungerende enhet i den strukturen Byggopp arbeider under så er samarbeid essensen for å være velfungerende. Byggopp er til enhver tid prisgitt samarbeidet med sine medlemsbedrifter og at det er i stadig utvikling. Likeledes er samarbeidet med Aust- og Vest Agder Fylkeskommune en viktig faktor for å få dette til å fungere. Vi skal så langt det er mulig mate fylkeskommunen med den input de trenger for å kunne dimensjonere og planlegge best mulig, medlemsbedriftene våre må i den forbindelse bidra sterkt inn for å gjøre dette mulig. For å kunne hente gode lærlinger så er samarbeidet med skolene meget viktig, herunder ligger mange oppgaver, men koordinering rundt skolebesøk for å møte lærlinger men også bidra inn i skolen for å hjelpe til å kvalifisere elever gjennom dialog for å bli attraktive kandidater til læreplasser.

4. Ryddig og strukturert Vi har kontroll på det vi skal ha kontroll på. Byggopp skal ha all korrespondanse med fylkeskommunen på vegne av våre medlemsbedrifter. Vi har kontroll på lærekontrakter, søknadsskjemaer for tilskudd, utsettelse av læretid, tilskuddsavregninger, oppmeldinger og generell saksbehandling med fylkeskommunen som angår lærlinger eller våre lærebedrifter. Servicegraden skal være høy og uten forsinkelser.

5. Korrigerende Byggopp Agder skal være et åpent kontor. Med det menes at vi skal være åpne for å ta imot alle bedrifter som ønsker en seriøs satsning på lærlinger og kvalitet i opplæringen av lærlinger. Samtidig så vil vi være oppdragende i vår oppfølging, vi skal kjenne landskapet vi ferdes i og vi skal til enhver tid være oppdatert på hvilke rammebetingelser vi opererer under og formidle dette til våre medlemsbedrifter, vi skal gjennom dialog, oppfølging jobbe for og med bedriftene slik at de kan falle inn under den samme strukturen. Her må bedriftene kjenne hvilke krav som settes til dem som lærebedrift, hvilke regler de må forholde seg til og hvilke betingelser som gjelder for at alle medlemsbedrifter i Byggopp Agder kan fremstå som samlet i sin kvalitet og sitt omdømme. Det er Byggopp Agder sin oppgave og adressere det.

6. Utviklende Byggopp Agder er prisgitt sine bedrifters satsing på lærlinger, vi skal støtte opp om de ønsker bedriftene våre har i forhold til å utvikle lærlinger, øke inntaket for lærlinger og tilpasse kontoret etter de behov bedriftene har for nye fag. Vi skal våge å ta på oss nye utfordringer og oppgaver som gjør bedriftene styrket i lærlingerekrutteringen og kvaliteten i opplæringen. Vi skal lete etter og utvikle nye strukturerer som kan øke kvaliteten, bidra inn i frafallsproblematikken fra skoleverket og utfordre fylkeskommunen på å endre egne strukturer og rutiner samt utfordre dem til å få Utdanningsdirektoratet til å gjøre det det samme for å tilpasse seg våre bedrifter og næringslivets behov.


Verktøy For å få svar på våre måleparametere så er det 3 verktøy vi vil særlig fokusere på:

1. Medlemsundersøkelsen Medlemsundersøkelsen sendes ut til alle registrerte aktører i vårt administrasjonssystem som er på administrativt nivå, det vil si instruktører, faglige ledere, lærlingeansvarlige og daglige ledere. Undersøkelsen er en årlig hendelse og gjøres i desember måned. Første gang desember 2013.

2. Lærlingeundersøkelsen Lærlingeundersøkelsen administreres av Utdanningsdirektoratet og har så langt vært en hendelse annethvert år, det er mulighet for at dette blir en årlig hendelse i fremtiden. Byggopp Agder viser til gode resultater på den, men det er hele tiden områder å jobbe videre med. Undersøkelsen går til lærlinger som er i sitt 2. år i læretiden. Undersøkelsen gir oss klare tilbakemeldinger og er et særdeles nyttig verktøy i forhold til hvordan medlemsbedriftene løser oppgaven som lærebedrift. Undersøkelsen gjøres i desember/ januar og blir presentert i april/mai. Tiltak til forbedring iverksettes påfølgende høst. Målsetning er at vi skal ha GRØNT på alle parametere men aldri lavere enn GUL+.

3. Samarbeidssamtaler Vest-Agder og Aust-Agder Fylkeskommuner holder årlig samarbeidssamtaler med kontoret for å gjøre opp rikets status. Dette er nyttige samtaler for å rede grunnen for å bedre dialogen, rapportere om utvikling og veien videre. Møtet har en avtalt og tydelig agenda og er fra Byggopp Agder sin side sett på som nyttig og utviklende. Vi vil så langt det er mulig tilstrebe samarbeidssamtaler med mer enn halvparten av lærebedriftene årlig for å kunne få svar på krav og ønsker fra lærebedriftene og kunne være korrigerende overfor bedriftenes arbeid med lærlingeordningen.

Kristiansand 24. Juni 2013 ________________________________________________________________________ Petter Blomkvist Daglig leder, Byggopp Agder

Kvalitet i Byggopp Agder  
Kvalitet i Byggopp Agder  
Advertisement