Page 1

ЛсммімАмм/гс' МІпЬтгргмік*" оспіти І «• * * « Укріпи {Д и с р М ін іо т щ ^ т и л о с в іт к ипуки У ш н їи и Ні 1 / И ' І № ї під 20/0&.03)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННІ?: В

• - НАЧШ «вЛО^ШЛу уроку

"

— еираїш* шо рекомендуються для домашнього завдання —

^

ішравм о логічвнм навантаженням

— кругові приклади

Художники: О, А Сіденко» І. В . Бабениова

Л|>амя Авторі 9 та ваяойнич: п;івм ДСВ »Од віте* захищені Законом України «Про п о р о м е п р м о і СУЯІЖ») права* від 23.12.199.1 р. ( » 1 амілами аід 11.07.2001 р ). Д руком м& коиі’оооаня іиіні’м ябо її *асткчн. буд&.лкі і п а ї кинтрофвктиі внддпн* ігиуть ш собою оілповідклішів?» згідно « І от. 53 ц ь & « Закону.

73

Бкпщмоокч М. В. Матемдтике: Лідруч. для 3 кя.— З те вид.— К.: Освіта. 2006.— 160с. 18ВИ 966*04-0502-2. Ю Т 2 д .1 я ? 2 і

&М. о. Богмиомч. 2003, 20йв •0 В идававцт«о «Осветв», худож нє

ВК 960-04-0502.2

офармлсик*. ІООЗ


і п ті. П О ВТО РЕН Н Я М А Т Е Р ІА Л У 2 КЛАСУ

1. С к ільк и всього п аличок н а кож ном у малюнку?

2. Н азв и всі ч и сла від т р и д ц я т и до с о р о к а д в о х , від с о р о к а в о сь м и до п 'я т д е с я т и с е м и , від в іс ім д е с я ­ т и ш е ст и до д е в 'я н о с т а т р ь о х . 3. Н азви всі ч и сла другого десятка, четвертого десят­ к а, десятого десятка. Дес.

Од.

2

4

1

9

9

1

7

0

Прочитай ч и сла в таблиці. Щ о означає цифра 9 у другому ряд­ ку? у третьому? Щ о означає циф ра 0? цифра 4? Прочитай найбільш е число, наймен­ ше число. П орівняй ч и сла другого і третього рядків.

5. Я к і числа пропущено? 39

40

42

43

46

47

48

51 З


О. КОЖІМ* 0 ІІОДІІІІНХ «IIІСЄЛ ОіШІШІИ у пнгляді суми дол'шкіп: Яв, 60, 84, 48. З р а д о к. 82

80 + 2.

7. Запиши у вигляді прикладі» відповіді на запитання. 1) Як утворити число 55, якщо маємо число, що йому передуе? 2) Як утворити число 70 з числа, ідо йде за ним? 3) Скільки буде, якщ о від числа 93 відняти число його одиниць? 0. 26 і з Г>0 + 2

64 - 4 100 - 70

56 - 6 - 1 49 - 10 - 1

(56 - 6) - 1 49 - (10 - 1)

9. Господар виростив ЗО качок, 20 гусей і 40 кролів. Скільки всього птиці він виростив? Н а ск ільки більше господар виростив птиці, н іж кролів? 10. За добу від вівці надоїли 1 л м олока, від кози 3 л, а від корови — на 20 л більше, н іж від вівці і кози разом. Скільки літрів молока надоїли від корови? 11*. Назви пропущ ене число в кожному рядку. 5 12 23 51 + 1 49 - 1

10 14 26

15 16 29

83 - 3 83 - 80

20 □ 32

□ 20 35

ЗО 22 38

57 - 1 - 6 69 - 10 + 1

35 24 □ (62 50

13. Р о згл я н ь м алю нки і поясни, як знайш ли р е зу л ь­ тати дій, 32 + 15 = 47

36 - 25 = 11


14. Поясни розв'язання кожного прикладу. 53 + 40 ^ 93 53 + 4 * 57

78 - 50 * 28 78 - 5 = 73

15. 61 + 20 + 6 79 - 4 0 - 7

6 7 - 30 84 + 12

34 + 45 =* □ 88 - 23 * □

55 + 4 76 - 3

57 + 3 0 - 4 8 8 - 3 + 10

16. Числа, величини, геометричні фігури часто позна­ чають буквами латинського алфавіту. Прочитай назви тих букв, що вживаються найчастіше. Друкована буква кала

Назва букви

А

а

а

в

ь

бе

с

с

це

І)

й

де

Е

е

е

І

і

і

К

к

ка

м

т

ем

0

0

0

X

X

ікс

велика

Рукописна буква велика л

мала а

в с в

л

Е

е

3 К ж

0 X

і с

і

і т 0 X

Якими буквами в записах позначено додання* суму, зменшуване, від'ємник, різницю? а + ^& с

с - й = к


17. [\ однієї вівці настригли б к г попий, а з л ь о х ін ­ ш их • по 5 к г з кож иої. С к іль к и кілоі*рамів во* вни настригли з трьох овець? 18. Знайди периметр трикутника.

19а. Х л о п ч и к і д ів ч и н к а разом у п ій м али 15 рибин. Х т о з н и х у п ій м а в б іл ь ш е , як щ о відомо» щ о хлоп* ч и к у п ій м а в 7 р и би н ? 2 0 \ О 9 5 - 70 94 + 5

14 + 8 0 25 + 4

9 9 -4 29 + 40

69 - 50 19 - 5

21‘ . З а малюнком і числовим и даними склади задачу. Р о зв 'я зан н я задачі запиш и в зошит.

16 кг V

На 5 кг легший ______________ ;

?

22. Т о ч к и на м алю нках позначають в ели к и м и буквам и латинського алфавіту. Н азви точки, я к і леж ать поза к р у­ гом, усередині круга. £>♦ 23. П орівняй довж ину відрізків А В і С£>.

•<?


Чи скільки сантиметрі» відрізок Л В коротш ий за підрізок С О Ї В

24. П ояски розв'язання. 4 + Д - 13 6

15 - 8 = 7

15 - 8 = 7 5

3

10 - 8 = 2 5 + 2 = 7

3

25. Р о зв 'я ж и з поясненням: 6 + 5, 13 - 9. 2 6 .Г Ш

- 7

12 - 9 1 7 -3

1 8 - 10 3 + 7 1 6 -7

6 + 6 7 + 9 8 + 9

9 + 2 1 1 -5

10 + 8

27. С клади задачі за коротким записом і розв’я ж и їх . Було — 6 і 7 К уп и ли — 4 С тало — ?

Б у л о — 16 м В ід р ізали — 4 м і 7 м З али ш и ло ся — ?

28. М аса свіж овикопаної гли н и 11 кг. К оли глину висуш или, ї і маса зм енш илася до 7 кг. С к ільк и води містилося в 11 к г свіж овикопаної глини? 29. Знайди на м алю нку 3 трикутники і 3 чотири­ к ут н и к и . Н а зв и буквене позн ачен н я к о ж н о ї фігури. ЗО*. П орівняй знак.

постав

потрібний

14-6 = 8 18 - 9 > 8

6 + 6 □ 6 + 6 □

11 13

14 - 5 0 8 13 - 8 □ 6

3 2 - 2 □ 41 4 7 + 2 0 51

В


З Г . Н акресли відрізок А В завдовжки 10 см і відрізок К М Ч коротш ий за відрізок А В на 2 см. 32\ У Ганнусі б у л о 57 листівок із зображенням квітів. П іс л я того як вона к ільк а листівок подару­ вала подрузі, у неї зали ш и лося 42 листівки. # С к ільк и листівок Ганнуся подарувала? 33. (У с н о .)

1

2

10

11

3

4

5

12 13 14

6

7

15 16

8

9

+ 9

17 18

34. З кож ного прикладу на додавання склади два при­ клади на віднімання. 7 + 4 = 11

8 + 21 = 29

12 + 8 = 20

35. Перевір додавання відніманням. З р а з о к. 47 + 21 = 68, 68 - 21 = 47. 6 + 9 = 15

35 + 43 * 78

12 + 75 = 87

Щ об перевірити д ію додавання, мож на від суми відняти один з додапків. Я к щ о дістанемо другий доданок, то розв'язання правильне. 36. Н а пасіці зібрали мед. 64 к г меду здали в магазин, і зали ш и лося щ е 12 кг. С к ільк и всього кілограм ів меду зібрали? 37. Випиш и 6 прикладів з відповіддю 15. 9 + 6 12 - 8 35 20

8 + 8 17 - 8 43 - 15

70 - 60 + 5 9 + 3 + 3 7 + 7 + 1

38. Р о згл я н ь м алю нки і чи слові дані.

18 - (3 + 6) 49 - (ЗО + 4) 68 - (40 + 3)


1) С к ільк и л ітр ів води вм іщ ую ть три таких діж ки? дві діж ки і відро? д іж ка і два відра? 2) Н а ск іл ь к и л ітр ів води більш е вм іщ ую ть дві діж ки, н іж одне відро? 39°. У сувої було 28 м тканини. П ош и ли два підоді­ яльн и ки , витративши на кож ний по 8 м тканини. С к ільк и метрів тканини зали ш и лося в сувої? 40'. З більш на 8. 2

0

8

31

Зменш на б. 9

7

10

6

16 12

15 39

41. Р и ба лк а впіймав 14 рибин. К іл ь к а м енш их рибин він віддав кош еняті. У нього зали ш и лося 9 рибин. С к ільк и рибин рибалка віддав кош еняті?

42. Р о згля н ь записи і поясни, щ о дістали, к оли від сум и відняли один доданок: 7 + 5 = 12, 12 - 5 = 7, 43. Встав чи сло так, щоб рівність б у ла правильною. □ + 6 = 38 44. П орівняй і постав знак > , < або =, к оли відомо, щ о х = 5. 13 - * = 8 * + 22 □ 25 х - 2 □ 10 їй - г ГІ 10 г *І- Й ( 'І ТО г - 1 П Л


45. [А

X

Н

х І 5

10

х

І

4

Ц<* — рінншшн. Р о лГ н за ти рівняння — означає ііланти то числове значення букси, при якому рівність буде правильною. Перевір, чи правильно розв’язані рівняння, х + 8 = 11 * * 11 - 8 * = 3

20 + х = 52 х = 52 - 20 х = 32

46. У двох банках б у л и огірки» порівну в кож ній. К о ли з однієї банки в зя ли 5 огір к ів, у н ій залиш и­ лося ще 3 огірки. С к ільк и огірків б у л о спочатку у двох банках?

П л а н

р озв ’ я з у в а н н я

1) С кільки огірків було в одній банці? 2) С к ільк и огірків б у л о у двох банках? 47. Н евідом е чи сло зб іл ьш и л и на 12 і д істали 36. За цією умовою склади рівняння і розв'яж и його. а 48*. У ш естикутнику А В С В К М спо­ л у ч и л и відрізками вершини М і В . Н а я к і дві ф ігури п о д іли ли ш ести к утн и к ? Н а зви кож ну ф ігуру. 4 9 і. Р о зв 'я ж и і порівняй задачі, 1) У А н дрій ка 32 ж урн али «П ізн а й к о » і 44 ж ур­ нали «С теж и н к а », а у Ю рка всього 23 ж урнали. На ск ільк и менше ж урн алів у Юрка?


9

2) У Андрійка 32 журишіи «П ізн и й к о » і 44 ж ур­ нали «Стожишса®, а у Ю рка — на 23 ж урн али менш е. С к ільк и ж урн алів у Юрка?

50. (У с н о .) Доповни до 10 числа: 3, б, 2, 5, 4, 1, 8. 51. □ + 3 = 11 □ + 7 = 19

0 - 8 = 5 □ -9 = 4

60 - □ = 59 12 - □ = 12

52. П оясни, як виконали обчислення. 38 + 2 = ЗО + (8 + 2 ) = ЗО + 10 = 40 80 - 4 = 70 + (10 - 4 ) = 70 + б = 76 63. Випиш и приклади з відповідями: 30, 47, 60, 88. 15 + 14 50 - 3

33 + 33 27 + 3

55 + 5 66 + 6

77 + 7 14 - 7

90 - 8 90 - 2

54. Р о згл я н ь м алю нки, задачі та їх розв’ язання.

1) Самовар вм іщ ує 5 л води, а банка 3 л . С кільки л ітр ів води вм іщ ую ть разом самовар і банка? 5 + 3 = 8 (л ) 2) Самовар і банка разом вм іщ ую ть 8 л води. Самовар вм іщ ує 5 л води. С к ільк и л ітр ів води пм іщ у є банка? 8 - 5 = 3 (л ) Щ о сп ільн ого і відмінного в ц и х задачах? Я к ск лали д ругу задачу з першої? Д р уга задача о б е р н е н а до перш ої. Склади щ е одну задачу, обернену до першої, і розв’яж и її.


55. Дні Я ритлп проклали 96 м шосе. Перша бригада прокляла 42 м. Скільки метрів шосе проклала друга бригада? З а в д а н н я . Розв’яжи задачу, а потім усно склади обернену задачу, в якій потрібно знайти число 95. Розв'язання запиши б з о ш и т . 56. Розв’яжи рівняння з невідомими доданками. * + 7 = 70

х - 7 = 70

42 + х * 82

10 - х ^ З

57*. З а д а ч і - ж а р т и . 1) Сестра старша за брата на 5 років. Н а скільки років вона буде старша за брата через б років?

2) Маса чаплі, що стоїть на одній нозі, 6 кг. Якою буде маса чаплі, коли вона стане на дві ноги? •8*. 25 + 5 83 + 7

1 0 0 -8 70 - 7

8 + 8 + 4 14 + 6 - 2

89 - (7 + 6) 60 - (13 - 9)

9\ Склади задачу, розв'яжи її окремими діями* Кленів — 20 Беріз — ?

?

на 7 менше 0. Знайди» на скільки одиниць перше число більше «бо менше від другого.


15 > 9 яа 6 14 < 19 на 5

ЗО < 50 на □ 20 > 7 на □

12 > 6 на □ 12 < 96 на □

61. Поясни кожний спосіб обчислення. 36 + 7 * (36 + 4) + 3 = 40 + 3 = 43 36 + 7 = ЗО + (6 + 7) * 30 + 13 = 43 73 - 8 = (73 - 3 ) - 5 = 70 - 5 = 65 73 - 8 * 60 + (13 - 8 ) * 60 + 5 = 65 6 2 . 0 65 - 8 51 - 7

57 - 9 39 - 9

44 - 5 48 + 3

25 + 40 30 - 5

63. Щоб побувати в гостях у Ведмедика» Л исеня мож е пройти стежинкою або навпростець через луж ок . Який шлях коротш ий? Н а скільки метрів? 16 м

40 м 64. Н а приготування консервованого малинового ком* поту витратили 65 кг ягід* води — на 50 кг мен* ше, ніж ягід, а цукру — на 5 кг більше, ніж води. Скільки кілограмів цукру витратили? 7 + 7 + 9 13-4+8

78 - 22 43 + 36

(18 - 9 ) + 3 90 - (11 - 9)

47 - 9 55 + 5

06. Р о зв 'я ж и приклади і перевір додавання відніманм я м ! я я \ « . і я і- я . т\ \ а.


. дииж иїт пертої смужки 23 см. Друга смужка іін 8 см коротшії. Від другої смужки еідрізали б см. Якою ааодоидеки стола смужка? Накресли відрі* зон такої дои?кини. 68 і. 25 4- 8 • 92 - 8

00 - 4 57 + 3

42 - 2 + 33 33 + 46 - 7

40 - (17 - 9) 9 + <12 - 8)

69. Прочитай назви чисел при відніманні. Зменшуване Від'ємник Різниця 27 Б = 22 і _______ ^ Р ізн и ц я Вираз 27 — 5 також називають різницею чисел 27 і 5. 70. З кожного прикладу на віднімання склади при­ клад на додавання, З р а з о к . 1 2 - 7 = 5, 28 - 5 = 23

5 + 7 = 12, 68 - 12 = 56

71. Перевір віднімання додаванням. З р о з о к. 85 - 21 = 64, 25 - 9 = 16

63 - 8 * 55

64 + 21 = 85. 80 - 7 =* 73

Щоб перевірити віднімання додаванням, можна до різниці додати від’смпяк. Якщо дістанемо зменшуване, то розв'язання правильне. 72. Розв'яжи з перевіркою: 63 — 9, 78 — 25. ГЗ. Знайди значення кожного виразу, якщо а = 7. а + 48

65-а

100 - (13 - а )

г4 . Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її. Було — ? Відрізали —* 4 і 5 м Залишилося — 12 м


75- ЗіШЙДИ НП]ЖЛ№Т|ЯІ тр и к утн и к !», П орівняй довж и­ ну ш ійбільш их сторін трикутників А В С і К М О .

76*. Заміни додавання множенням. 2 + 2 + 2 + 2 + 2

8 + 8 + 8

4 + 4 + 4 + 4 + 4

77’ . На одній та р ілц і було 12 помідорів, а на другій 9. За сніданком діти з 'їл и 8 помідорів. С к ільк и помі­ дорів залиш илося? Розв’ яж и задачу, користуючись схемою. (□ + □ ) - □ 70". П іс л я пом елу 100 к г пш ениці одерж али 2 к г ман­ них крупів і 80 к г борошна. Р е ш ту становили корФ мові відходи. С к ільк и становили кормові відходи? 79. Знайди сум и і р ізн и ц і письмово. 36 + 43

59 - 33

48 + 34

75 - 18

00. Р о згля н ь записи і поясни, щ о дістали, к о ли до різниці додали від ’ ємник. 15 - 6 = 9 9 + 6 = 15 В І . Перевір, чи правильно знайш ли невідоме зм енш у­ ване. □ - 8 = 21 21 + 8 = 29 02. Познач невідоме чи сло буквою х 9 а потім склади рівняння з розв'яж и його. 1) Невідоме чи сло зм енш или на 12 і дістали 36. Знайди невідоме число. 2 ) Д о невідомого чи сла додали ЗО і дістали 63. Знайди невідоме число.


ІЗ. 1) !)п м и лю п к ом склпдм ипдпчу про нбиршгші ми­ рі ік І р о з в 'я ж и її. 25 нпуА*

ЗО шч\

?

--------------------------------------------------------------------V --------------------------------------------------------------------

100 шт. 2 ) С к л а д и о б е р н ен у зад а ч у, в ід п о в ід д ю я к о ї буд е ч и с л о 25. 14. Р о з в 'я ж и р ів н я н н я з п ер ев ір к ою . х - 4 = 9

х + 4 = 9

15. М а са с т а т у ї 45 к г . Д л я ї ї в и го т о в л е н н я в и к о р и ст а ­ л и 2 к г о л о в а , 5 к г ц и н к у , а р е ш т у ста н ов и ла м ід ь . С к іл ь к и к іл о г р а м ів м ід і в и к о р и ст а л и ? 16*. Р о з г л я н ь м а лю н ок і дай відповіді н а запитання. 1) Я к а м іс т к іс т ь ба к а і д в о х ч а й н и к ів р а зом ? ч а й ­ н и к а і бід он а?

2 ) Н а с к іл ь к и л іт р ів р ід и н и б іл ь ш е м іс т и т ь бак, н іж З ч а й н и к и ? 3 ) Н а с к іл ь к и м ен ш а м іс т к іс т ь г л е ч и к а , н іж м іс т ­ к іс т ь ч а й н и к а? 17". Р о з в ’ я ж и п и сьм ово. І

35 + 48

81 - 23

27 + 27

61 - 34


08. (У с н о .)

57 І 20 \ » - б

7 І 0 8 + 0

48

8 +5 - 3

22+1» 14 - 5

69. П оясни кож ний спосіб додавання. 46 - 3 9 =

46 + 39 *

= (4 0 + ЗО) + (6 + 9 ) = = 70 + 15 = 85

= (4 6 + ЗО) + 9 = = 76 + 9 ■ 86 РО. 37 + 54

17 + 18

91. 5 + □ = 78

55 + 28

19 + 14

□ ~ 4 = 35

П ояски , як знайти невідомий доданок, невідоме зменшуване.

02 . х + 7 * 20

х -

7 = 20

х - 23 = 44

93. За малю нком і коротким записом склади задачу про виїзд автомобілів з таксомоторного парку.

За схемами розв’ яжи задачу двома способами. Б у л о — 40 П о їх а л о — 2 і З З али ш и лось — ?

1-й с п о с і б 2-й с п о с і б □ - (□

+ □)

У4*. И а двох ставках плавало 56 качок. К оли з пбршо* го ставка полетіло 7 качок, на ньому залиш илося 25. Скільки качок плавало иа другому ставку?


05. Перевір, чи правильно записано назви всіх прямо­ кутників і квадратів. Прямокутники: А В С О , К М О Р , А Б К М , А О Р М . Квадрати: А В С В , А О Р М . Який прямокутник називається квадратом?

Р

О

96'. 25 + 10 + 7 68 - 20 - 9

М

М 9 + 9 + 82 13 - (18 - 9)

К 48 + 25 54 + 28

Р 33 + 19 17 + 53

97й. Побудуй у зошиті прямокутник зі сторонами 2 см # і 9 см. Знайди периметр прямокутника. 98. За малюнком склади і розв’яж и рівняння. 13 см

99. Запиши тільки відповіді: а) 58 зменшити на 15; б) 39 збільшити на 43; в) від 80 відняти суму чисел 8 15; г) різницю чисел 60 і 6 зменшити ва 9. 00. Поясни спосіб обчислення. 73 - 28 * = (73 - 20) - 8 = = 53 - 8 * 45 01. Знайди різницю чисел усно, а перевірку зроби письмово. 91 - 19

67 - 48


102. 34 - 15

42 - 24

53 - 18

64 - 27

і 03. Сума трьох чисел 100. П ерш е ч и сло 53, друге — на 17 менш е від перш ого. Знайди третє число» В к а з і в к а . Ц е задача на 3 дії. Перш ою дією дізнайся, чом у дорівнює друге число. 104е. 22 + 36 22 + 39

64 - 23 64 - 2 8

14 + 14 + 14 99 - 2 2 - 2 2

16 - (11 - 2) 16 - (11 - 9)

105\ 3 перш ого кущ а аґрусу зібрали 9 к г ягід, з друго­ го — на 3 к г більш е, а з третього — на 2 к г більш е, н іж з другого. С к ільк и кілограм ів ягід • зібрали з третього кущ а? 106. Перевір, чи правильно зам іни ли додавання м но­ женням. 2 + 2 + 2 + 2 = 2 »4 6 + 6 + 6 + 6 + 6-6*5

1 4 + 1 4 + 14 = 14-3 2 1 + 2 1 + 21 = 21-3

107. Прочитай назви чисел при множенні. М нож ник

М нож ник II

ео.

Добуток 21

Добуток Вираз 3 • 7 також називають добутком чисел 3 і 7, 108. П рочитай табли ц і множ ення чи сел 2 і 3. •

2

3

4

5

6

2

4

6

8

10

12 14

16 18

3

6

9

12 15

18 21

24 27

109. 2 *2 + 7 3 - 3 + 26

3 -4 + 32 3 » б + 16

7

8

2 *6 - 7 3*7-9

9

2 -8 + 16 3-9 + 0

М 0 . У О л і б у л о 6 купю р по 2 грн. Вона куп ила кн иж ­ ку за 3 гри. С кільки грошей залиш и лося в О лі?


1 1 1 ".

*Л\ мшжжком визнач доижилу крокодила, икули і кита. Одна поділка на лінійці відповідає 1 м. На скільки метрів кит довший від акули? від крокодила?

112. Господарка к уп и ла 6 сіток к артоплі, по 3 к г у к ож н ій, і 5 кг капусти. С к іль к и всього кілограм ів овочів к у п и ла господарка? 113*. Заповни ц ікаві квадрати. 8

16

18

4

10

14

2

12

24

18

12

16 36

15 27

20

6

24

114. П о л іч и д вій к аш і до 20, трійками до ЗО. 115- 3 * 5 + 6 3 - 6 - 18

2 -7 - 8 3 * 3 + 29

2 -(1 2 - 4) 2 * (2 + 7)

116. 7 дівчаток виш или по 3 серветки, а одна дівчинка ви ш и ла 4 серветки. С к іл ь к и всього серветок виш или дівчатка?


11/. Р о з г л я н ь б у д ь - я к и й КЛЛОІІДІф, П р и г а д а й .

М іс я ц ь мис ЗО д н і » або \\\ дамь. У л ю т о м у 28 або 29 д нів. Р і к , у я к о м у л ю т и й м а є 2 9 д н ій , п о з и в а є т ь с я аи со -

к о сн и м . Д л й в ід п о в ід і на зап и та н н я. ( 'к іл ь к и м іс я ц ів м ає р ік ? С к іл ь к и м іс я ц ів м а ю ть по 31 дню ? Я к е с ь о го д н і ч и с л о ? Я к и й д ен ь? м іс я ц ь? * С к іл ь к и д н ів три ває л іт о ? осін ь? 10 0 р о к ів — ц е с т о л іт т я .

110. Р о з г л я н ь м а л ю н о к і д ай в ід п о в ід і н а зап и та н н я. Із с к іл ь к о х п ір р о к у с к л а д а є т ь с я р ік ? С к іл ь к и м іс я ц ів тр и в а є к о ж н а п ора р о к у? 119. П е т р и к зн а й ш ов 17 к а ш т а н ів , С е р гій к о 14* а В а ­ с и л ь к о — н а 6 к а ш т а н ів м ен ш е, н іж П е тр и к і С е р г ій к о р а зом . И а с к іл ь к и б іл ь ш е к а ш та н ів з н а й ш ов В а с и л ь к о , н іж П е т р и к ?


V о з и' я а а л ч я 1) 17 і И • 31 (к .) 2) 31 - б = 25 (к .) 3) 25 - 17 = 8 (к .) П оясни, про щ о дізн али ся кож ною дією. 120". В першому кош ику 27 груш , а в другому 15. З дру­ гого кош ика взяли 6 груш . Н а ск ільк и більш е груш стало в перш ому кош и ку, н іж у другому? 121'. 2 * 9 + 36 • 3 - 9 + 27

2 -8 + 14 3 -8 - 1 2

2 .(1 1 - 7 ) 3 «(3 + 3)

42 - (13 - 4) 51 + (9 + 8)

122. (У с н о .) С к ільк и потрібно паличок, щоб скласти 6 окрем их трикутників? 123.

8 рукавичок р о зк ла ли по 2.

&

&

^

С к ільк и вийш ло пар рукавичок? П рочитай розв’ язання задачі: 8 : 2 = 4 (п .) В і д п о в і д ь : 4 нари рукавичок. 24. Довж ина см уж ки 12 см. 12 см Ц ю см уж к у п о д іли ли на 3 рівні частини.

Яка довжина однієї частини? 12 : 3 = 4 (см ) В і д п о в і д ь: 4 см,

6


Прочитай розв'язання задачі і перевір відповідь вимірюванням. 125. ГІрочитйй назви чисел при діленні. Д ілен е Д іл ьн и к 18 ; 3 V-----------,----------- > Частка

=

Частка 6

Вираз 18 : 3 також називається часткою чисел 18 І З . 126. Р о згл я н ь малю нок і поясни, як за ним ск лали один приклад на множ ення і два приклади на ділення. 3 -7 = 21

---------------------------------------

21 : 3 = 7 21 : 7 = З

______________________________

Назви числа у прикладі на множення. Порівняй приклад на множ ення з прикладом на діленн я. Щ о дістанемо, к оли добуток двох чисел поділим о на один з множ ників? І Т І . З кож ного прикладу на множ ення склади й запи­ ши два приклади на ділення. 2 *8 = 16 І?0. 54 - 36

3 -6 - 11

3 -9 = 27 (11 - 9 )« 8

29 - 7 + 9

(29. Маса 100 л води становить 100 кг, маса 100 л наф­ ти на 10 к г менша, н іж води, а бензину — на 14 к г менша, н іж нафти. Я к а маса 100 л бензину? 130й. Знайди і запиш и приклади з відповіддю 18, 21 чи 27. (У сього таки х прикладів 6.) •

2 *9 48 - 21

3 *7 - 3 17 + 8

2 *6 + 15 3 »7 - 7

3 *6 40 - 19


. З кож ного прикладу на множ ення склади приклад на діленн я на 2. 2 .4 = 8

2 *7 = 14

2 *9 = 18

• Прочитай таблиці діленн я на 2 і на 3, назви відповіді. 4

6

8

6

9

12

. 10 : 2 + 25 18 : 2 - 9

10 12

14 16

18 : 2

15 18 21 24 27

21 : 3 + 18 27 : 3 - 0

12 : 3 + 8 24 : 3 + 26

. Мама дала 12 гри. порівну трьом донькам. С к іль ­ ки гривень одерж ала кож на дівчинка? ■. 1) 10 л м олока р озли ли в гл еч и к и , по 2 л у кож ­ ний. С к ільк и глечи ків наповнили? 2) Склади і розв’яж и задачу, обернену до першої, ня д ію множення. і". М ати зібрала 26 огірків. 8 огірків з ’їл и за обідом, а реш ту вона р о зк лала в 3 банки порівну і засоли­ ла. С к ільк и огірків мати п о к лала в кож ну банку? (Р о зв ’ яж и окремими діям и .) '• 3 прикладу на множ ення 3 -5 = 15 склади два при­ клади на ділення. І. Прочитай таблицю множ ення чи сла 4 і таблицю ділен н я на 4. 4 -2 « 8 8 : 4 =; 2 4 -3 = 12 12 : 4 = 3 4 •4 * 16 16 : 4 =: 4 4 - 5 - 20 20 : 4 =; 5 4 -6 = 24 24 : 4 =ї- 6 4< 7 - 28 28 : 4 = 7 32 : 4 = 8 4 * 8 - 32 36 : 4 в; 9 4 - 9 «* 36


Розкаж и таблиці з пам’яті. Поясни, чому 4 *8 = 32. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4- Н4 Користую чись таблицями, знайди значення ви­ разів. 20 : 4 + 24 4 -9 - 18 32 : 4 - 8 4 -2 + 42 4 -4 - 14 20 : 4 - 0 4 -7 + 55 24 : 4 : 2 139. Три покупці куп и ли по 4 к г моркви з міш ка. П іс л я цього в ньом у зали ш и лося 38 кг. С кільки кілограм ів моркви б у л о в м іш к у спочатку? 140. Господиня к у п и ла 5 руш ників, по 4 гри. кож ний. У неї залиш илося щ е 45 грн. С кільки грошей було? 14 1. Перевір. а = 5

а = 50

II

23 + а

28

73

65

, 71

26

34

76 - а

04

Вираз

О бчисли (усно). о « 3

о со II є

Вираз

а в 15

а + 54 6 9 - а

142. Добери такі числа, щ об нерівності б у л и правильні. 5*4 > 5 - П

2 '8 < 2 ' П

24 : 3 > 24 : □

143*. Додавати і віднім ати чи сла м ож на частинами. Ч и сло в е значення виразу від цього не зміниться. Користую чись цим твердженням, випиш и парами вирази, числові значення як и х рівні. З р в а о к. 70 + 25 = 70 4 20 + 5,


М 6 8 Н 9 60 + 31

68 - 28 14- 8 77 + 4

60 + 3 0 + 1 68 - 20 - 8 14 - 4 - 2

77 і 3 + І И - 4 - 4 8 + 2 + 7

Iе. У малому бідоні 4 л квасу, а у великому — в 5 раз більше. Скільки літрів квасу в обох бідонах разом? У. Маса індичати 3 кг, маса поросяти на 7 кг біль­ ша, а маса теляти 30 кг. Я ка маса поросяти і те­ ляти разом?

?, па 7 кг більша

ЗО кг

*______________ 1 ▼ . ?

3 кг З------------------

9. Прочитай таблицю множення числа 6 і таблицю ділення на 5. 5 -2 Б -3 5-4 5-5 5-6 5- 7 5 '8 5*0

= 10 = 15 = 20 = 25 = 30 = 36 - -10 - 45

10 : 5 = 15:5 = 20 : 5 = 25 : 5 = 30 : б = 35 : 5 = 40 : 5 = 45 : 5 -

2 3 4 5 6 7 8 9


Розкаж и таблиці а нам 'яті. Перемір, що 5 -7 = 35. 5 4-6 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 Користую чись таблицями, знайди значення ви­ разів. 5 «8 5 -2 25 : 15 :

: 4 + 42 5 -7 5 -9

ЗО : 5 40 : 5 5 -9 40 : 5

+ 45 - 8 9 : 4

147. Н а приготування сніданку в їд а льн і витратили 25 к г картоплі, 5 к г ц и бу лі, а моркви — у 5 раз менше, н іж картоплі й ц и б у лі разом. С кільки кілограм ів моркви витратили? 148. М айка кош тує 4 грн., а сорочка — у 5 раз дорож ­ ча. Я к а вартість м айки і сорочки разом? 149. Склади і розв’ яж и задачі за малюнками.

10 л

14 л

150. Знайди чверть числа 24. ї м *. Н акресли відрізок завдовжки 13 см і п оділи йо­ го так, щоб одна частина становила 3 см, а кожна наступна частина — 2 см. іГі2\ 2 м сатину кош тую ть 12 грн., а 1 м ситцю — 2 грн. Н а ск ільк и гривень один метр сатину до­ рож чий від одного метра ситцю? Г .Г . 47 + 36 • 45 19

81 - 18 + 5 72 ( 1 3 - 7)

5 -7 + 50 45:5 - 8

(12 - 8 )-5 ( 24 + 12) : 4


ТАБЛИ ЧН Е М Н О Ж ЕН Н Я І Д ІЛ Е Н Н Я (п р о д о в ж е н н я )

ТАБ ЛИ Ц Я МНОЖ ЕННЯ ЧИ С ЛА 6 54. Додай числа, а потім зам іни додавання множ ен­ ням. 5 + 5 - Н5 + 5 + 5 + 5

б + б + б + б

55. Прочитай приклад 6 -7 в 42, Щ о показує множ ­ ник 7? Я к перевірити, щ о 6 * 7 = 42? 56- Р о згл я н ь таблицю множення числа 6. 2

3

4

5

6

7

+ І7. 6- 8 + 23

60 - 6 - 5

6- 9 - 6- 5

8

9

6-2 -

12

6- 3 6- 4 6- 5 6 -6 6- 7 6- 8 6 -9

18 24 ЗО 36 42 48 64

= -

6-2:3

50. (У с н о .) У коробці було 5 рядів кубиків, по б у кож ном у ряду. С к ільк и куби ків було в коробці? (9 . У ч ен ь вирізав з паперу 4 квадрати, б кругів, а трикутників — у 3 рази б ільш е, н іж кругів. С к ільк и всього м ногокутників вирізні) учень?


160. Склади з д а ч у зання.

даними таблиці. Перевір розв’я ­

Купили

Ціиа

Кількість

Тарілки Миски

4 грн. 6 грн.

5 шт, 4 шт.

Вартість

}

?

Розв’ я зан н я 4* 5 + 6*4 = 44 (грн.) 161. Обчисли значення виразів, якщо а = 8. в + бча

а : 4 + а

(а + 7 ) : 5

162*. Розв’язком яких рівнянь є число 6? « • 5 = 30 х * 2 е 12

* + 6 = 20 60 - х = 54

24 - * = 18 70 + х = 74

6 : х = 2 * : 3= 2

183*. Поясни, як перевірити, що 6 *5 = 30. 164й. 6 *2 - 12 • 6 '3 + 12

60 - 6*4 30 + 6 -5

6 -6 + 6• 7 6 -9 - 6 -8

Д О БА. ГОД И НА. Х В И Л И Н А . С Е К УН Д А 165*. З а г а д к и . 1) Росте дуб, у нього 12 гілок, на кожній гілці 4 гвізда, в кожному гнізді 7 пташе­ нят. Щ о це таке? 2) Не їсть і 0 6 п ’с, а ходить і б’є. Що це таке? 106. Ранок, день, вечір і ніч становлять добу. В 1 добі 24 години. В 1 годині 60 хвилин* В 1 хвилині 60 секунд.

І год = 60 хв 1 хе 60 с

Час визначають за годинником . За 1 добу годин на ст рілка робить два повних оберти. Х в и л и н н а ст рілка робить повний оберт за 1 год, а се­ к ундна — аа 1 хв. Розглянь малюнок і скажи» скільки годин і хвилин показує годинник.


7 . 1) З а п и т и , котру годину показує кожен годинник.

2) Запиши, котру годину покаже кожен годинник через 10 хвилин. В. Урок триває 40 хв, а перерва 10 хв. Скільки часу тривають разом урок і перерва? По скільки 50 хв менше, ніж 1 год? В. Обчисли значення виразів, у яких останньою € дія піднімання. 72 - 5 -8 32 - 7 + 3

(60 - 40) : 4 44 - <7 + 17)

6 *7 - 42 18 : (1 2 - 9)

0. Перше число 3, друге — у б раз більше, а трете — в 2 рази менше від другого. Знайди третє число. Перше — 8 Друге — ?, у 6 раз більше від першого Третє — у 2 рази менше від другого І1 '. Гурток «Ум ілі руки» відвідують П дівчаток, а хлопчиків — у 4 рази більше. Скільки всього дітей відвідує гурток? (Добери число і розв’яжи задачу.) 2\ Обчисли значення виразів, у яких першою є дія віднімання. >

13-6 + 5 ІЗ - (6 + 5)

12-6-2 (12 - 6 )*2

6- 9 - З б -(7 - 3)

'3. Добери такі числа, щоб рівності були правиль­ ними. 5*5 + 5 = 5 * 0 5 -6 + 5 + 5 = 5 *П


Ї74. П очалася велика перерва.

Закін чилася велика перерва.

С к ільк и хви ли н тривала велика перерва? 175. Знайди значення виразів, у як и х останньою є дія діленн я. (28 - 16) : 4 ( 6 0 '- 28) : 4

12 : 2 -2 12 : (2 - 2 )

24 : (13 - 9) (3 + 3) : З

176* У дитячий садок привезли 4 к г лимонів» яблук — на 23 кг більше, ніж лимонів, а чорносливу — у 4 рази менше, ніж яблук. Скільки кілограмів чорносливу привезли в дитячий садок? Р о зв ’ язан н я 1) 4 + 28 = 32 (к г) 2) 32 : 4 = 8 (кг) Поясни, про що дізналися кожною дією. и / . Н а приготування обіду кухар витратив 36 кг кар* топлі, капусти — у 4 рази менше, ніж картоплі, а цибулі — у 9 рази менше, ніж капусти. Скільки кілограмів цибулі витратив кухар? і /а. 12 см : 3 2 дм + 3 см І см« 4

12 см : 3 см 1 дм - 3 см 5 2 дм

12 см - 3 см 2 дм - 3 см 3 см + 5 дм

і / » Назви результат першої дії у кожному виразі. 100 - 36 : 4 48 + Г>«7 24 : (13 - 9)


80. Ширшій лрисшжту 28 м. Ширина кожного тротуа­ ру 5 м. Яка ширина проїжджої частини проспекту?

® Г . Ш ирина в у ли ц і 22 м, ш ирипа проїж дж ої частині 14 м. Я к а ш ирина кож ного з двох тротуарів, якщ< вони однакові? 82". По рите чи сло 12, друге — в 2 рази менш е, ні: перше, а третє — у 8 рао більше, ніж друге. Знайді 9 трете число. 13. Запиши вирази та обчисли їх значення: а) сум у чисел 8 і 16 поділи ти на 4; б) чи сло 6 помнож ити на різницю чисел 20 і 12; в) різницю чисел 40 і 12 зменш ити в 4 рази; г) 60 зменш ити на добуток чисел 6 і 9. Годинник показує час, к оли учень розпочав виконувати домаш нє за­ вдання з математики. Ч ерез 20 хв він закінчив виконувати завдання. О котрій годині учен ь закінчив ви­ конувати завдання?

12 10

$5. З 6 м тканини пош или 3 однакові дитячі сукні,| С кільки тканини п іш ло на одну таку сукню?


186. К о т р у г о д и н у ію к а а уе к о ж н и й год и н н и к?

187. Довж ина стрічки 6 м. Я к а загальна довжина 3 та­ к и х стрічок? 188. Батько купив 2 к г я б л у к , б к г картоплі, а груш — у 2 рази менше, н іж картоплі. С к ільк и всього к ілограм ів фруктів купив батько? 189*. Постав дуж ки так, щ об рівності б ули правил ьнимц. 6 -4 - 2 = 12 31 - 10 - 3 = 24 12 : 2*2 = 3 6 - 2 *3 = 12 40 - 15 : 5 = 5 16 : 4 : 2 = 8 190е. В ід стрічки завдовжки 20 м відрізали три куски по 6 дм. Я к а завдовжки стрічка залиш илася? Н) і •

1 м — 3 дм 1 дм - 4 см

1 м - 3 см 2 дм - 2 см

1 м 2 дм : З 2 дм 8 см : 4

Т А Б Л И Ц Я Д ІЛ Е Н Н Я Н А 6 192. З прикладу б •7 = 42 склади приклад на ділення на 6. І УЗ. П оясни, як с к л а л и таблицю д ілен н я на 6. П рочи­ тай таблицю д ілен н я на б. 6 *2 б «3 6 *4 6 *5 6 *6 6 -7 6 •8 б •9

= = = = = = = “

12 18 24 30 36 42 48 54

12 18 24 30 36 42 48 54

: : : : : : : :

6 6 6 6 6 б 6 6

= = = = = = = =

2 З 4 5 б 7 8 9


04. ЗО : в 4 17 00 - 24 : О

(90 96

<12) : 6 42 : в

54 г О 48 : 6 12 : в + 18 ; 6

95. Теслярі розпиляли колоду завдовжки 12 м на 6 од­ накових частин. Я к а довжина кожної частини? 06. Д л я виготовлення 1 кг крохмалю потрібно 6 кг картоплі. Скільки кілограмів крохмалю одержали з 30 к г картоплі? 97. Прочитай задачі і знайди серед поданих виразів т і, яким и вони розв’язую ться. 1) Д івчи нці подарували набір цукерок; 25 жовтих, 10 рож евих, а зелен и х — у 5 раз менше, ніж жов­ тих і рож евих разом. С к ільк и зелених цукерок по­ дарували дівчинці?

2) В автобусі їхало 10 жінок, 25 чоловіків, а дітей — у 5 раз менше, ніж чоловіків. Скільки ра­ зом дітей і жінок їхало в автобусі? (25 - 5) + 10

25 : 5 + 10

(25 + 10) : 5

98. Знайди два вирази, значення яких обчислено не­ правильно. Здогадайся, чому виникла помилка. 21 : 3 + 4 = З 45 - 6 -5 = 15 90 - ЗО : 6 - 85 41 - (21 - 5) = 25

28 - 8 : 4 * 5 36 + 18 : 3 * 42

09. Купили 4 іграшки по ціні 6 грн. Всього заплатил и 24 грн. Поясни» про яку величину дізнаємося, коли обчислимо кожний вираз. 6 *4

24:6

24 : 4


'Мю'. З якого ігриюи>/.у іш миожшши складено приклад 42 : 6 ^ 7? Л І Г , 64 - 54 : 6 • 24 + 36 : 6

18 : 6 - 8 :*.8 : 6

48 : 6 + 42 : б 24 - 6 + 12 : 6

,'ік?. (У с н о .) Виконай тільк и перш у дію кож ного виразу. ЗО - 42 : 6 (90 - 42) : 6

ЗО : 6 - 5 24 : 6 - 2

48 - (13 - 6) 24 : (6 - 2)

Маса гуск и 5 кг. Я к а маса 4 таки х гусок? ;0 4 . М аса 6 однакових посилок 18 к г. Я к а маса 4 та­ ки х посилок? Р о з в’ я з а н н я 1) 18 : 6 = 3 (к г ) 2) 3 - 4 = 12 (к г ) і Поясни, про щ о д ізн али ся кож ною дією . му :>.

У 6 однакових бідонах 24 л води. С к ільк и літрів води у 7 таки х бідонах? Р о згл я н ь короткий запис задачі й розв’ яж и ї ї за поданим планом. Запиши дії. 6 б. — 24 л 7 6. — ? П л а н

р о зв ’ я з у в а н н я

1) С к ільк и л ітр ів води в одному бідоні? 2) С к ільк и л ітр ів води в 7 бідонах? •'06. Назви в кож ном у добутку перш ий і другий м нож ­ ники, а потім знайди значення добутку. 2 - (4 + 3)

6 *(2 4 : 3)

(51 - 4 5 )«4

(12 : 2)<5

З р а з о к . 2 — перш ий множ ник, (4 + 3 ) — д ру­ гий множник, 14 — добуток. .‘О л * - 40 = 60

х + 4 = 6

* - 16 = 25


,^у. иіш мдп

дм итіш у

ВІД І/ О ІІІ Д Ь « я л ш л и

лим кіил в

лині

дісіп

сантиметрах,

Д ОД Ші Я І ШЯ і

а ПОТІМ —

У дв‘

ци м етрах 1 сантиметрах.

09*. У виразі 12 : 2 + 2 *2 постав дуж к и так, щоб п ісля обчислення вийш ло: а) 6; б) 2. 10

21 - 35 : 5 4 5

11

І

-

10

81 + 48 : 6 40 - 18 : б

(5 5 - 19) : 6 40 - 1В : З

: 2

Маса теляти 42 кг, індички — у 6 раз менш а, а курки — на 4 к г менша від маси індички. Я к а ма­ са курки?

12. (Усно.)

12 24 36 48

: 6

18

42 54

30

: 6

13. Екскурсія тривала 50 хв і закінчилася о 15 год 10 хв. О котрій годині розпочалася екскурсія? 14* У похід вирушили 48 хлопчиків, в дівчаток — у 6 раз менше. Скільки всього дітей вирушило в похід? 15. За данини таблиці склади та обчисли вирази. Зменшуване

6 -7

36 : 4

45

94

6 -8

В ІдЧ м н и к

6 : 3

18 : 6

81 - 57

54 : 6

29

З р азок.

6 - 7 - б ; 3 *= 42 - 2 = 40.

16. Добери такі числа, щоб рівності були правильні. □ •6 = 24 12 - □ в 6 \

□ : 6 = 5 12 - □ = 2

0 - 7 * 1 3 43 - 0 * 13


*\(

И т і і і д и а і т ч і м і п н пиряну

й'{),

якщ о

а

(і,

а

3.

Ж . Батько к у п и » 15 к г к іц т н ш и 5 однакових сітках. Сии допом іг йом у пости 2 сітки. С кільки • кілограм ів картоплі ніс син? П О Р ІВ Н Я Н Н Я В Е Л И Ч И Н І Ч И С Е Л Л ! К Р о згл я н ь м алю нок і прочитай записи. А_______ £ К

А В — 2 см

К М = 10 см

*

М

10 см поділити по 2 см: 10 : 2 = 5 (раз). В ідр ізок А В вмістився у від різку К М 5 раз. В ідрізок А В у 5 раз коротш ий за відрізок К М . Відрізок К М у 5 раз довший за відрізок А В . *'20. В иміряй довж ину см уж ки і визнач, у ск ільк и разів жовта см уж ка коротш а за червону,

І Д £ ~ У ск іл ь к и разів у кож ном у ряду більш е синіх фігур* н іж червоних?

.,?2. Перш е чи сло 18, а друге 6. У с к чи сло менше від перш ого? И а д руге чи сло менше від першого? 6 * 5 + 54 : 6 40 : 5 - ЗО : 5

іл ь к и

разів друге

с к іл ь к и

48 - 28 : 4 (48 - 28) : 4

одиниць

24 : б : 2 24 : (6 : 2) 37


4. У ск ільки рпзіи ягня мйжчє зп гуску? М« кілогриміи гуска легш ії іщ ягня?

СК ІЛЬК И

15. Батькові 32 роки, а мати на 4 роки молодш а від нього. С к ільк и років їх н ьом у сину, якщ о він у 4 рази молодш ий від матері? 16“« Запиш и вирази та обчисли їх: а) частку чи сел 48 і 8 зменш ити у 2 рази; б ) добуток чисел 3 і 8 збільш и ти на 27; в) сум у чи сел 25 і 57 зменш ити на частку 54 : 6; г) чи сло 70 зменш ити на різницю чи сел 67 і 39. \Т. За 5 год роботи двигуна б у л о витрачено ЗО л п а ль­ ного. С к ільк и л ітр ів пального потрібно д л я 8 год І роботи такого двигуна?

29. У саду викорчували 5 старик виш ень. Натомість посадили 15 м олоди х вишень. У ск ільк и разів більш е вишень посадили, н іж викорчували?


'.МО. 1) Д ля ііри готугтп и л к л т о іт я л и 2 склянки крох­ м алю І 18 ск лян ок ішли. У ск іл ь к и разів менше взяли кр охм ллю , н іж води? 2 ) Склади обернену задачу, відповіддю я к о ї буде ч и сло 18. . мі . У 6 однакових ящ и к ах ЗО к г лим онів. Я к а маса ли м он ів у 4 таки х ящ иках? іМ2. Р о згл я н ь залиси і поясни, щ о дістали , к о ли від зменш уваного від н яли різницю. Зменшуване 90

В ід ’ ємник 20

Різн и ц я 70

90 - 70 = 20

’ ІЗ. Склади і розв’ яж и задачу за коротким записом. Було — 18 м Залишилося — 6 м Відрізали — ? 234. (Усно.) Добери потрібні числа. 20 - ІЗ = 4 □ + 30 = 80 :35. І м - 5 дм 5 с м *5

35 - □ » 3 □ - 8 = 80

100 - □ = 5 30 - □ в 1

1 м - 5 см 15 см : 5

1 дм 2 см : З 1 м 6 дм - 8 дм

’36г. Матері 24 роки, а доньці 4 роки. У скільки разів мати старша за доньку? Н а скільки років донька молодша за матір? •'37*. За 3 год оператор набирає на комп'ютері 12 сто­ рінок тексту. Скільки сторінок оператор набере за ® 5 год? 39


Т А Б Л И Ц Я М Л О Ж К Ш ІЯ Ч И С Л А 7

8 . Додай числа, а потім заміни додавання множ ен­ ням. 6 + 6 + 6

7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7

9. Прочитай приклад 7 -8 = 56. Н а ідо вказує множ ­ ник 8? Я к перевірити, щ о 7 *8 = 56? 0. Роаглянь таблицю множ ення числа 7. 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7

+ + + + + + + +

7 7 7 7 7 7 7 7

4

3

5

6

7

8

9 2 = 14

+ 7 + 7 +7 +7 + 7 + 7 + 7

1. 7*7 + 21 7*9 - 40

3 = 21

+ + + + + +

7 7 7 7 7 7

+ + + + +

7 7 7 7 7

+ 7 + 7 + + 7 + +7 +

60 - 7-2 25 + 7 • 3

+ 7 + 7 + 7 7 -6 + 7 -4 (35 - 2 8 )-5

4-28 5 = 35 6 = 42 7 «49 8 в 56 9-63 21 : 3 ' 6 7* (6 : 2)

І . Бригада монтує з блок ів один дачний будинок з& 7 днів. За ск ільк и робочих днів бригада змонтує 4 таких, будинки? І. Трактор за 6 год роботи витрачає 42 л пального. С к ільк и л ітр ів пального витратить цей трактор за 8 год роботи? І. З нож ного прикладу на віднім ання склади інш ий приклад на віднімання. 14 - 8 = 6

25 - 6 = 19

З р а з о к. 14 - 5 = 9,

85 - 25 = 60 14 - 9 = 5.

Поясни» щ о дістанемо, коли віднімемо різиицю.

від зменш уваного


2АВв. Як ш*р«»Ірити, Що 7*5 = 36? 24б\ 7 -7 + 13 • 40 - 7 '4 Н 7 . (Усно.)

7*9 - 7*3 (23 - 1 б)«б 7 *4 -1 4 : 2

7 *8 -2 8 : 6

(14 + 14) : 4 7»8 - 24 7 *5 +10 : б

7 -9 +16 -2 3

45 - 15 ; 6 • 7

Щ0. Звичайно у лютому 4 тижні. Скільки днів у лю­ тому? V40. Робітник обробляв за годину 2 деталі. На нових верстатах він почав обробляти за годину 9 таких де­ талей. На скільки більше деталей став обробляти робітник за восьмигодинний робочий день? 400. За поданою умовою знайди відповіді на запитання. Перше число 45, а друге — у 5 раз менше. 1) Чому дорівнює друге число? 2) На скільки друге число менше від першого? .*М . Розв'яжи рівняння на знаходженая від’ємника, х - 5 = 12

14 - х = 6

24 — х * 6

х + 4 = 12

Розв’яж и приклади, в яких останньою є дія мво* жекня. 7 -3 + 7*5 7 -(3 + 5)

24 : 3 -2 ‘ 24 : (3 -2 )

/ № '. 2 м > 8 дм ^ 2 дм □ 12 см

80-7-9 (12 - 5 ) - 7 '

19-2-9 (9 - 2 )-9

2 дм 5 см Й 52 см 3 дм 3 см □ ЗО см

^54 .З а даними таблиці запиши вирази та обчисли їх, Д ілен е

24 | < 1 0 - 8

Д ільн и к

‘в 1 ■ 4

17 + 18

45

5

13-8

36 : 4 6- 3 3

2


І. Знайди значення іиіцмпу к : в, як щ о к набуває та­ ких значень: 12, 24, И6, 54. к б -в > б - П

7 -4 < 7 * 0

6 « 6 + б = 6 *П

г. 54 зм енш или на невідоме чи сло і дістали 32. Знайди невідоме чи сло. (С клади рівняння і розв’ я ­ ж и його.) І. Р о згл я н ь розв’ язання двох задач, кож на з яких містить буквене дане. 1) 3 однієї грядки зібрали 6 гарбузів, а з другої — а гарбузів. У с і гарбузи поклали в 2 ящ ики, порівну в кожний. С кільки гарбузів поклали в один ящ ик? б + а — зібрали всього гарбузів; (6-і- а ) : 2 — п ок лали гарбузів в один ящ ик. В і д п о в і д ь :

(6 + а ) : 2 гарбузів.

2) 3 однієї грядки зібрали к гарбузів, а з д ругої — в 3 рази більш е. У с і гарбузи п о к ла ли в 2 ящ ики, порівну в кож ний. С к ільк и гарбузів п о к лали в один ящ ик? к • 3 — зібрали гарбузів з д ругої грядки; к -ь к •3 — зібрали гарбузів з двох грядок; (к + к •3) : 2 — п о к лали гарбузів в один ящ ик. В і д п о в і д ь : (к + &* 3) : 2 гарбузів. Якіцо умова задачі м істить буквене дане, ш дповідь записую ть у в и гля д і виразу.

то

Ч и сла і вирази (17 + 7) і 6 7 і (11 - 7) 7 •5 і 28 :4 Знайти

частку

добуток

різницю

). С толяр повинен робити одну рам ку за 50 хв, а він виготовляє ї ї за 43 хв. С к ільк и хви ли н зеконо­ мить столяр, зробивш и 9 рамок? і . 1) У 4 однакових ящ и к ах 24 к г печива. С кільки печива в 7 таких ящ иках?


2) Склади оЛорнсшу :шднчу, ііідиоиіддіо якої буде число 24. 2Ь2\ Для шкільної ялинки купили 6 малих наборів ку­ льок і 9 великих. У кожному малому наборі 4 кульки, а у великому 6. Скільки всього кульок # купили?

/03. Запиши тільки відповіді. У скільки разів 6 грн. більше, ніж 2 грн.? 30 м більше від 6 м? 2 год менше за 8 год? 18 кг більше від 3 кг? 5 ди менше від 40 дм? /04. (Усно.) Маса дерев’яного бруска 6 кг, а маса такого самого за розміром залізного бруска у 8 раз більша. Яка маса залізного бруска? На скільки кілограмів маса залізного бруска більша від маси дерев’яного? .ч.я. а + а + а + а = а « 4. Обчисли значення добутку, якщо а = 7. . ь(>. Листоноша приніс у бібліотеку 8 журнали, 1 бро­ шуру і 12 газет. У скільки разів більше листоно­ ша приніс газет, ніж журналів і брошур разом? У ящику а кілограмів яблук, а в кошику — у в раз менше. Скільки кілограмів яблук разом у ящику і кошику? 'Н8. У прикладах, де останньою є дія додавання, під­ кресли другий доданок. 5*9 + 15 80 - 7 -7 7*8 + 36 : 6 40 - 5*4 20 +• 7 -9 (18 - 12)-7


>*

Числи 8 можнн рснлшігги мн дим доданки по­ рі л нам у. Яка шірм таких додаикіи мри множенні дає найбільш ий добуток? 13 - * = 9 27 - * = 17

х + 6 = 14 16 + * = 40

У. х - 7 * 2 0 46 - х = 21

г г а . л и п і р і! її т. Покажи ш лях до контра « с іх кіл.

Г. Батько купив 5 к г огірків, 4 к г помідорів і 3 кг яблук . У ск іл ь к и разів менш е батько купив яб­ л у к , н іж овочів? Т А Б Л И Ц Я Д ІЛ Е Н Н Я Н А 7 2. 3 кож ного прикладу на множ ення склади приклад на д ілен н я на 7. 7« 2 = 14

7 -6 = 42

7 -9 = 63

ї. Поясни, я к ск л а л и таблицю д ілен н я на 7. П р очи ­ тай таблицю д ілен н я на 7. 7 »2 7 •3 7 •4 7 -5 7 -6 7 -7 7>8 7 •9 1. 49 : 7 + 14 42 : 7 « 5

= = = = = = = =

14 21 28 35 42 49 56 63

60 - 63 : 7 81 - 56 : 7

14

7 7 28 7 35 7 42 7 49 : 7 56 : 7 63 : 7

21

к

а « 5 = 35

□ •7 = 21

7

7

6

7

6

7

6

^80*. Д л я виготовлення 7 к г ц укр у використали 42 к г цукрових буряків. С к ільк и потрібно буряків д ля • виготовлення 9 к г цукру? 21 : 7 + 0 28 : 7 - 4

5. Перш е чи сло 5, а друге — на ЗО більш е. У ск ільк и разів перше чи сло менш е від другого?

□ •6 = 18

28 63 54 56 48 49 36

а :к

5. Маса гарбуза 12 к г, а маса д и н і — на 9 к г м ен­ ша. У с к іл ь к и разів маса гарбуза більш а за масу дині?

Г. Заповни порож ні клітинки.

Н акресли таблицю і запиш и дані й ш укані числа. а

= 2 = 3 = 4 = 5 -6 = 7 = 8 = 9

(68 - 26) : 7 35 - 14 : 7

Сума чисел, записаних б іл я воріт, через я к і про­ ходить ш л я х , має дорівнювати ч и слу, записаному всередині к іл .

281. П о л іч и ш істками до 60, сім ками до 70. 202. Н азви результати д ілен н я на 7. 63 56 49 42 35 28 21

14

: 7

283. З виразів та їх чи слових значень склади пра­ ви льн і рівності. 7 -7 + 7 63 - 21 : 7 Зразок.

(2 + 5 ) « 7 48 - 8 : 2 7 * 7 + 7 = 56.

8 : 4* 7 3- 3* 3

49

56

14

27

60

44 45


4. Ни числовими даними мшлонка склади кирпаи і за ними визнач: а) ск ільк и виростили гіацинтів і фікусів; б ) иа ск ільк и менш е ф ікусів, н іж крокусів; в) на ск ільки більш е ф ікусів, н іж гіацинтів. 25 шт.

ЗО ш т.

Гіац и н т

Ф ік у с

75 ш т.

К р о к ус

ІЗ. У книж ковом у кіоск у до перерви продали 7 одна­ кових книж ок і одерж али за н и х 42 грн. П іс л я перерви продали щ е 5 таких книж ок. С к ільк и гривень одерж али за книж ки, продані за день? 6, У спортивний табір прибуло 24 ф утболісти, а во­ лей болістів — у 3 рази менше. Н а ск ільк и більш е прибуло ф утболістів, н іж волейболістів? 7". Знайди чи сла й запиши. 28 більш е від 7 у □ рази; 7 менш е від 35 на □ ; 7 менш е від 35 у □ раз; 54 більш е від б у О раз*. В". Встав потрібні числа. □ •7 = 42 В". 28 : 7 + 49 ' 63 - 63 : 7

П -6 = 24

7 -3 + 7 -6 7 -6 + 7 -2

0. Продовж кож ен рядок чисел. 5

10 15 20 25

6

12 18 24

7

14 21

7 -П = 49 70 - 56 : 7 42 : (12 - 5)


«'91. З кож ного щ іикладу іш множення склади два при­ клади іш д ілош ія: 7 «6 — 42, 4 - 6 « 24. 292. Закінчи обчислення. 6 - 3 = 18 7 -4 = 28 18 : 6 = 3 28 : 7 * 4 18:3 = 6 28:4 = 7

5 *7 = *□ 35 *. 5 = □ 35:7 = 0

6 -5 = П ЗО : 5 = □ ЗО : 6 = □

Щ о дістаємо, коли добуток ділимо на множник? Я к ­ щ о а •Ь = с, то чому дорівнює частка с : а; частка с : Ь? ?93. (У с н о .) Знайди невідом і множ ники. П - 2 = 12 С ЬЗ = 15 4 - П = 20 294. Невідоме чи сло пом н ож или яа 4 і д істали 28. Знайди невідоме число. Р о з в1 я з а н н я Позначимо невідоме чи сло буквою х . Тоді можна скласти таку рівність: х * 4 = 28. Ц я рівність є рівнянням. У ньом у невідоме ч и сло х е м нож ником. Знайде­ мо його: х = 28 : 4; х = 7. В і д п о в і д ь : невідоме чи сло дорівнює 7. 295. х + 3 = 18

х * 3 = 18

4 - х = 36

296. 7 хлоп чи к ів п о д іли ли м іж собою порівну 35 го ­ р іхів . С кільки гор іхів одерж али 2 хлопчики? 297. Ш ирина річки 20 м. П ід час повені річка з одно­ го бок у вийш ла з берегів на 6 м, а з другого — у 3 рази далі. Я к а ш ирина р ічк и під час повені? 20 + 6 + 6 -3 « □ Поясни, щ о означають доданки 20, 6 і б * 3 у ск ла­ деному виразі, й закінчи розв’язання задачі. 298*. 18 л томатного соку р озли ли в дволітрові банки і таку саму к іл ьк ість соку р о зли ли в трилітрові банки. С к ільк и всього вийш ло банок із соком? 299\ 56 : 7 + 22 22 - 56 : 7

(14 + 28) : 7 14 + 28 : 7

63 : 7 : З 42 : 6 -7


;ія рік у селищі збудунили 0 Судин кіп* по 4 квар­ тири в кожному, і 8 двоквартирних будинків. Скільки всього квлртир збудували в селищі за рік? І. (Усно.) Виконай обчислення. 7

5

21

35

54

23

30

&. Знайди приклади» в яких допущено помилку» і розв’яж и їх правильно» Об - 3 = 35 100 - 0 = 10 21 - 5 в 16

90 - 9 = 99 21-8 = З 60 - 3 = 67

35 : 5 + 2 = 5 35 : (5 + 2) * о 20 - 6 : 2 * 7

З, Перевір розв’язання рівнянь. 13 + х = 40

х - 20 * 80

х - 4 = 12

х ^ 40 - 13 х = 27

х = 80 + 20 х ® 100

х » 12 : 4 х = З

І . х - 7 = 63

4 х * 16

х - 7 = 21

І. У зоопарку було 24 фламінго, а пеліканів — на 18 менше. У скільки разів більше було фламінго, ніж пеліканів? Пелікан Фламінго


^06, V туристичному гу[>тку 7 дівчаток, а хлоп чиків — у Я рами більш а. 11а ск ільк и в гуртку більш е х л о п ­ чиків, ніж дішшток?

36-6

Ділене Дільник

6

18

36 : 4

2 + 4

3

о !

307. За даними тиблиці склади вирази та обчисли їх. 25 + 17 3*4

7

7

3

308". Щоб приготувати розчин для укладання цегли, взяли 7 кг цементу, а піску — на 14 кг більше. У скільки разів цементу взяли менше, ніж піску? :Ю 8 \ 3 3 + 7 - 5 • 48 : 6 : 4

6 -7 + 7 -6 50 - 20 : 5

(1 8 + 3 6 ) : 6 73 - (1 3 - 8)

;М0. Спиши, вставляючи потрібні знаки дій. 7 □ 6 = 42 7 □ 6 = 13

63 □ 7 = 70 63 □ 7 = 9

48 П 6 = 8 7 □ 2 = 14

;и 1. Склади рівняння і розв’яж и їх. 1) Яке число треба збільшити на 6, щоб дістати 30? 2) Яке число треба збільшити в 6 раз, щоб дістати ЗО? :Н2. Склади і розв’яж и задачу за коротким записом . Ціна

Кількість

Вартість

Однакова

7 кг 9 кг

21 грв. ?

:ИЗ. (Усно.) У другому класі ЗО учнів. До свята 14 з них готують танці, 7 розучують пісні* а решта вчить вірші. Скільки учнів учить вірші? :*14. У третьому класі ЗО учнів. До свята готують танці 14 учнів, а розучують пісні — у 2 рази менше. Р е ­ шта учнів учить вірші, Скільки учнів учить вірші? ;И5. 6 -6 - 5 > 20 27 : 8 + 2 □ Ю

66 : 7 - 7 □ 5 63 : 7 + 7 □ 14


в: 28 : 7 : 2 24 : 3 * 2

24 : ( » < 2 )

42 : 7 : 3

63 : 7 : 8 16 ; ( 2* 2)

На пошту здали 7 однакових посилок. Разом їх маса становила 42 кг. Я к а маса двох посилок? ТАБ ЛИ Ц Я МНОЖ ЕННЯ ЧИ СЛА 8 3. Додай числа, а потім заміни додавання множенням. 7 + 7 + 74-7

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8

і). Р о згля н ь таблицю множ ення числа 8.

8 +8 8 +8 +8 8 + 8 + 8 + 8 8 + 8 + 8 + 8 + 8

8 +8 +8 +8 +8+8 й + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8

8 + 8 +8 + 8 + 8 + 8 + 8+8 8 + 8 +8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8+8

8 -2 8 -3 8 -4 8 -5 8 -6 8 -7 8 *8 8 -9

= = = = =

16 24 32 40 48 56 64 72

[). Обчисли вирази, користуючись таблицею множ ен­ ня числа 8. 8 * 8 + 36 8 * 9 + 28

8 - 7 - 28 12 + 8 - 5

8-6-9 60 - 8 - 4

16:2-8 24:4-8

1. Маса ли си ц і 8 кг, а маса леопарда у 9 раз більш а. Яка маса вовка, якщ о вона менш а від маси л е о ­ парда л а ЗО кг? И акресли три відрізки. П ерш ий завдовжки 8 см, другий — у 2 рази коротш ий від перш ого, а третій на 2 см довш ий від першого. 3. Коневі на добу дають 16 к г сіна, корм ових буряків у 2 рази менше, н іж сіна, а вівса — у 4 рази мен­ ше, ніж буряків. С к ільк и к ілограм ів кормів дають коневі на добу? г4 . Один цех за день виготовив 24 книж кові шафи, а другий — на 6 шаф більш е. У с і шафи наванта-


)ІП в ш інтджних а в том о білів порівну. С к ільк и їїшф наитожили на один автомобіль? (Задача на 3 д ії.) ЖИЛИ

Розстав правильно відповіді. 99 - (45 Ч- 16) 17 + 38 - 15

35 : Т + 27 8 -3 - 16

8 -4 + 68 4 *9 + 6

В і д п о в і д і: 8, 32, 38, 40, 42, 100. 326. 28 - 8 *2 8 + 8 + 8

32 : (12 : 3) 21 : (11 - 8)

24 : 3 : 2 8-3:4

64 - 8 -8 ( 64 - 28) : 4

1127. Запиш и вирази та обчисли їх : а ) перш ий доданок 50, другий — добуток чисел 8 і 4; б) д ілен е 56, а дільн и к виражений різницею чисел 30 і 23. .{28. У цукорн иці л еж а ло 28 грудочок цукру. У 8 скляв о к чаю п ок лали по 3 грудочки. С к іл ьк и грудочок ц ук р у залиш и лося в цукорниці? 129. С клян ка кош тує 3 грн., а чашка 8 грн. Добери к іл ьк ість предметів д л я покупки і склади задачу, в я к ій потрібно знайти сум у двох добутків. 3 -П + 8 -П 330. Назви точки, щ о леж ать поза прямою. Виміряй відстань м іж точками К і М . У ск ільки разів дов~ ж ина відрізка В С менша за довжину відрізка АС? .0

к

>.; і . 8 - 8 - 1 5 8 - 9 - 12

7- 8 + 14 80 - 8- 5

8 - 3 + 46 8 - 6 + 18

91 - 37 35 + 35


ІІД;ІШІ шфобу

По|>мп витрати

Кількість ішробів

2м 4 м

8 6

Простиня Підодіяльник 3

5

4

7

9

8

2

Усього иитрл* чопо тканини

) /

9 ?

6

. (У с н о .) Р о зв 'я ж и задачі. 1} У 3 однакових пакетах міститься 6 к г борошна» С к ільк и кілограм ів борошна в одному пакеті? 2) С к ільк и потрібно трилітрових банок, щоб роз­ лити 15 л соку? . У 5 ящиків розклали порівну ЗО к г вишень. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 54 к г вишень?

Р о згля н ь схем у і склади план розв’ язування за­ дачі. Р о зв ’ язання запиши окремими діями. і. На ЗО грн. к у п и ли 5 однакових іграш ок. С к ільк и таки х іграш ок можна купити на 18 грн.? 5 іграш ок — ЗО грн, ? — 18 грн. \ Знайди значення виразів, у я к и х останньою с дія віднімання. 8 - 8 :2 32 4- (17 - 8 ) 63 : 7 - 8 (70 - 7) : 7 32 - (17 + 8 ) (64 - 8) : 7 Г. У їд а льн і було 80 к г борошна. Протягом тиж ня щ одня витрачали по 8 к г. С к ільк и кілограм ів борошна зали ш и лося в їдальн і?


В.-! і 8 * Я П39\ 1) (8 -І 27) : 7 (54 5) : 7 8 -9 - 8*2 2) 1 м 2 см1 м - 20 см 1 дм - 2 см 1 год - 1 хв ® 1 м + 20 см 1 дм + 4 дм

340. (У с н о ,) 8 - 9 - 32 : 5

49 : 7 +17 : 4

83 - (40 21) 7 + 20 - 18 : З 1 м - 2 дм 1 дм + 2 см 1 год + 2 хв

21+42 : 7 + 9

16 : 4 * 8 -17

8 * 8 +16 -24

341 • Встав пропущені числа. □ : 3 * 6 □ •5*30

П :5 = 4 П* 7 = 42

0 : 7 = 2 0 * 6 = 48

342. На приготування 6 порцій омлету пішло 12 яєць. Скільки порцій омлету можна приготувати з 18 яєць? #43. У 7 ящиків розклали порівну 42 кг слив. Скільки кілограмів слив у 3 ящиках? :)44. У 7 ящиків розклали порівну 42 кг слив. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 18 кг слив? (Порівняй цю задачу із попередньою ) 345. ґ ) 7*3 + 9 4-7-14 346. х • 6 = 36

9:3 + 4 14 : 2* 7 7 * х = 21

49 - 8*5 ЗО - (19 + 7) 14 + х * 20

'\47\ Скільки на малюнку многокутників? Назва кож­ ну фігуру* що не е многокутником.

в 7#

4о 8


40". У 0 коробках 24 «п ічки , ('к іл ь к и коробклх? х - 25 = 40

х 4- 25 - 40

снічсік

у 8 таких

7 - х = 63

Т А Б Л И Ц Я Д ІЛ Е Н Н Я Н А 8 50. З кож ного прикладу на множ ення склади приклад на діленн я на 8. 8« 7 = 56

8 -3 - 24

8 -9 - 72

51. Поясни, як ск л а л и таблицю д ілен н я на 8. П рочи­ тай таблицю д ілен н я на 8. 8*2= 8 •3 = 8*4 = 8- 5 = 8 •6 * 8*7 8- 8 = 8*9 = §2. 72 : 8 + 25 64 : 8 - 8

16 24 32 40 48 56 64 72

100 - 56 : 8 48 - 16 : 8

16 24 32 40 48 56 64 72

: : : : : : : :

8 8 8 8 8 8 8 8

= = = = = = = *

2 З 4 5 6 7 8 9

(35 + 5) : 8 48 - 24 : 8

32 : 8 : 2 32 : 8- 2

)3. 56 кг бананів р о зк ла ли порівну у 8 ящ иків. С к іль­ ки потрібно таких ящ иків, щоб розкласти 42 кг бананів? 54. В им іряй довж ину кож ної см уж ки, а потім знайди довж ину четвертої частини перш ої см уж ки і дов­ ж и н у ш остої частини другої. Результа ти обчис» лення перевір вимірюванням.

Четверта частина

Ш оста частина


Лі'>. Д оби мне Й'І годин и , Д о р о с л а л ю д и н а повинна спити тр ети н у д оби , а дитини — на 2 год б іл ь ш е . С к і л ь к и годин п о ш т на сп ати ди ти н а?

• У кож ном у виразі постав дуж к и так, щ об його значення збільш и лось. 1 + 8 *4 32 : 8 - 4 і'»/1. 8 *3 + 8 *7 8 *2 + 8 *8

24 - 1 8 : 2 + 4 42 - 24 : 3 + 3 16 - 16 : 8 56 - 64 : 8

2 4 :8 -2 7-3 + 6

(16 + 56) : 8 (100 - 36) : 8

45 + 48 73 - 18

| Г . З автобуса вийш ли 32 пасажири, залиш и лося у 8 раз менше, н іж вийш ло. С к ільк и пасажирів ® було в автобусі спочатку? 189. (У с н о .) П еревір рівності й нерівності. 8 *6 + 8 *3 = 64 (36 - 4 ) : 8 = 4 ШО. 8 -2 - 8 : 256 : 8 + 64 : 8-

8 -5 = 5 8 3 -7 = 7 З 36 - 16 : 864 - 24 : 8г

8 -9 > 8 -8 24 : 8 < 24

З

32 - 24 + 64 : 8* 8 - 9 - (42 - 7)

Ні і Щ о важ че і на ск іл ь к и кілограм ів: 8 пакетів борош на, по 2 к г в кож ном у» чи 5 сіто к картоплі, по 3 к г у кож ній? 162. Д л я дитячого садка на 72 грн. куп и ли 8 однако­ вих л я л ь о к і на 28 грн.— 4 ведмедики. Щ о дорож ­ че: л я л ь к а чи ведмедик — і на с к іл ь к и гривень? 8 ляльок — 72 грн. 4 ведмедики — 28 грн.

Щ о дорожче?

ЮЗ. Н азви пари протилеж них сторін прям окутника А В С П . Знайди сум у довж ин к о ж н ої пари протилеж них сторін. Имі*. Д обери такі числа, щ об нерівності й рівності б у л и правильними.

5*8 > 5 - й

2*8 = 8 0

А

о

8 *3 + 8 « 8 - а


І) . ('КЛНДИ № тп б лш ц я о илдмчу і р о зв ’ я ж и її. Норма іімтрм'и тка* 11 ним ян 1 сукшо

Кількість суконь

Витрачено

8

24 м

?

27 м

О днакова

тклііннн

\> . В ів ц і н а д ен ь д а в а л и 3 к г с и л о с у , а к о р о в і — на 24 к г б іл ь ш е . У с к іл ь к и р а зів б іл ь ш е с и л о с у дава- > і л и к о р о в і, н іж вів ц і? 72 0

64

56

48

: 8

16

24

32

40

. Р о з г л я н ь за п и си і д ай в ід п о в ід і н а з а п и та н н я . Щ о і д іст а н е м о , к о л и д іл ь н и к п о м н о ж и м о н а ч а с т к у ? | Я к зн а й т и н е в ід о м е д іл е н е ? і Д іл е н е 20

:

Д іл ь н и к 4

4 -5 -

Ч астка 5

20

9. (У с н о .) З н а й д и н е в ід о м і д іл е н і. Г) : 2 = 8

□ :8

= 5

0 :7

' = 5

1 !

0 . 1 ) Н е в ід о м е ч и с л о з м е н ш и л и у 3 р а з и і д іс т а л и 9. З н а й д и н ев ід о м е ч и с л о . Р о з г л я н ь р о з в ’ я з а н н я за д а ч і.

Р о з в я з а н н я П о зн а ч и м о н ев ід о м е ч и с л о б у к в о ю р ів н я н н я : х : 3 = 9.

і ! ]

х.

С кладем о: ^ І

У ц ь о м у р ів н я н н і н ев ід о м е ч и с л о X є д іл е н и м ,! ;| З н ай д ем о й о го . \ * = 3 -9 х - 27 В і д п о в і д ь :

н евід ом е ч и с л о доріпиюс: 27.

1 І ||


2) ('клади І (кжіГлжи зіідачу, ігодібву до попередіхьої.

371. х + 2 * 8 х-4*32

х*2 = 8 х ; 8 = 4

х : 2 = 8 х + 8 - 32

37 2 . М а й с тер за 8 го д ви готов и в 48 д е т а л е й , а у ч е н ь за З г о д з р о б и в 6 т а к и х д е т а л е й . V с к іл ь к и р азів б іл ь ш е д е т а л е й в и го то в и в з а 1 г о д м ай стер ? П л а н

р о з в ’ я з у в а н н я

1 ) С к іл ь к и д е т а л е й ви готов и в м а й стер з а 1 год ? 2 ) С к іл ь к и д е т а л е й зроби в у ч е н ь за 1 год ? 3 ) У с к іл ь к и р а зів б іл ь ш е д е т а л е й ви готов и в за 1 г о д м ай стер ? Л73. У я щ и к у 8 к г ц у к р у » а в м іш к у — в 9 р аз б іл ь ш е . П р о д а л и 42 к г ц у к р у . С к іл ь к и к іл о г р а м ів ц у к р у щ е з а л и ш и л о с ь п р од ати ? 37 4 . Р о з в 'я ж и п р и к л а д и , в я к и х остан н ьо ю е д ія м н о ­ ж ен н я *

72 - 8 - 6 8 ’ (2 + 7)

48 : 8 - 9 8*2 : 4

15 - 7 - 2 (15 - 7)*2

3 7 5 а. Є б ід о н и м іс т к іс т ю 3 л і 5 л . Я к м о ж н а за допо* м о го ю ц и х б ід о н ів н а бр ати з р іч к и 1 л води? 37 б \ Н а с к іл ь к и б іл ь ш е о с іб м о ж е р о з м іс т и т и с я на в о с ь м а ч о т и р и м іс н и х ч о в н а х , е і ж н е д в о х ш е с ­ т и м іс н и х ?

377 е. 4 0 : 5 : 2 • 32 : (8 : 2 )

32 ; 8 : 2 32 - 8 : 2

(75 - 11 ) : 8 (72 - 9 ) : 7

378. (У с н о .) В иконай зазн а ч ен і обчи слен н я.

47 + 47 80 - 41


. (У с н о ,) Ргииі’лж и рііішшня. х : б г дг-5 = 45

П 5 20 Ж) - * = 15

х : і 8 * : 8 = 2

• Дні групи дівчаток пекли пиріж ки. У перш ій групі б у л о 4 дівчинки, а в другій — 5. Перш а гр у­ ші спекла 24 пиріж ки, а друга — 25. Я к а група працювала краще? В к а з і в к а . Щ о б відповісти на запитання за­ дачі, треба дізнатися, ск іл ь к и пиріж ків зліп и ла одна дівчинка в кож ній групі. • На будівництві працювало к ж інок, а чоловік ів — у б раз більш е. Н а ск іл ь к и менш е працювало ж інок, ніж чоловіків? Р о з в ’ я з а н н я Іі — ж інок; ^ •6 — чоловіків; іій ( 6* 6 - к) менш е ж інок, н іж чоловіків. В і д п о в і д ь : ж ін ок працювало на (£• 6 - к) меяшс, н іж чоловіків. З а в д а н н я , Знайди усно відповідь за умови,, що н& будівницт ві працю вало 8 ж іво к . ■ Від перш ої корови доярка надоїла а л м олока, а від д ругої — на 3 л більш е. С к іл ьк и л ітр ів моло^ ка доярка надоїла від двох корів? Д

1 8 •8 + 8 36 : б + 50

56 : 8 + 1 18 : 2 + 39

48 : 8 + ЗО 72 : 8 + 9

‘ • Тарас вирізав 8 трикутників, а квадратів — у 2 ра* зи більш е. Ю рко вирізав 2 трикутники, а квадратів у 8 раз більш е. Х то з хлопчиків вирізав більш фігур? Х‘ 4 - 8

х : 4 = 8

* - 4 « 8

• Батькові 36 років, а син у 4 рази молодш ий. На ск ільк и років син молодш ий від батька?


Т Л Ш ІИ Ц Я м н о ж е н н я Ч И С Л А !) 367. Додіїй числн, її потім заміни додавання м нож ен­ ням. 8 + 8 + 8 + 8

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 94-9

Двв. Складемо таблицю множ ення числа 9.

9 + 9 9 + 9 + 9 9 + 9 + 9 + 9 3 + 9 + 9 + 9 + 9

9*2 9*3 9*4 9*5

9 + 9 + 9 + 9 + В + 9 + 9 + 9 +

9 *6 9* 7 9* 8 9« 9

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 +

389. 9 * 2 + 9 * 6 9- 8 + 9*3

9 + 9 9 + 9 + й 9 + 9 + 9 + 9 9 + 9 + 9 + 9 + 9

100 - 9 -9 2 + 7-9

(9 - 3 ) - 9 54 : 6 * 9

= 18 * 27 ® * = = «

36 45 54 63

72 81

3*3*7 2«( 3-3)

;і90, У 4 вазах стояло по 9 айстр. П ринесли щ е одну вазу, в я к ій було 7 ж орж ин. С к ільк и всього к&іхок в у с іх вазах? 391. М аса і н д и ч к и 9 кг, а гуск и 6 к г. Я к а маса разом З та к и х гу со к і 8 індичок? 392. Я к і сторони трикутника Л В С перетивае пряма К М 1 В им іряй довж ину сторін А В і С В та порівняй ї х . О бчисли периметр трикутника А В С .

, Ш З \ 3 чотирьох однакових квадратів ск ла ли один великий. Знайди його периметр, якщ о периметр м алого квадрата 8 см. Н акресли великий і один м алий квпдрати,


«• 4 і » • ( (

у .В

4

(2 А 7)*9

««

Я -5 і » • Д

2 4 7 »»

63 : 7 : Я

18 і 81

39

Д л я пошиття 6 однакових фартухів швачка витратила 12 м тканини. С к ільк и таки х фартухів можна пошити з 18 м тканини? . П о ліч и дев’ ятками до 90; вісім ками до 80. . 9 *7 ~ 9 -6 + 9 54 : 6 < 54 - 6 . (У с н о .) 9 . 7 + 1 : 8

9 -3 + 20 □ 50 9 -2 + 40 □ 9 -7 9 -9 - 41 : 8

54 : 6 .3 -9

45 : 5 •4 : б

. З а к ін ч и розв’ я з у в а н н я задач.

1) У новому буд и н ку 72 квартири. Восьма части­ на квартир — чоти ри кім н атн і* а реш та — трикімнатні. С к іл ьк и в буд и н ку трикімнатних квартир? 72 - 72 ; 8 =03 2) Н а складі б у л о 48 березовий і 36 соснових к о­ лод . На дош ки розп и ляли всі березові ко ло д и 1 четверту частину соснових. С к іл ь к и всього колод розп и ляли на дош ки?

). 9 *2 + 9 9 *3 + 9

9 -4 + 9 9 *5 + 9

(40 - 16) 5 8 40 - 1 6 : 8

9 *0 - 9 9*8-9

І . Склади і р о зв 'яж и рівняння: 4 а ) невідоме чи сло зб іл ьш и л и в 9 раз і д істали '72. Знайди невідоме число; б ) невідоме ч и сло зм енш или в 3 рази і д іста ли 9. Знайди невідоме чи сло; в) до невідомого числа додали 16 і д істали 84. Зігейди невідоме число, 2 \ Я к зм ін иться добуток 9 «о , я к щ о ч и сло а змев шити в 3 рази? Я к щ о зменш ити на З?


403'. 1і(і])іші т пию к, а друге У Й раз мелшг». Знайди різнидю цих чисші. (С клади і запиш и вираїз.) 404". Д в і сестри і молодш ий брат з л іп и л и 24 вареники. Сестри зліп и л и по 9 вареників. С к ільк и вареників 9 зліп ив брат? 405, 9 •

2

6

4

8

9 •

3

5

7

9

406. Р о згл я н ь таблицю й записи. Дай відповіді на за* питання, Щ о дістанемо, к о ли д ілен е поділим о на частку? Я к знайти невідомий д ільн и к ? Ділене

Дільник

Частка

21

3

7

21 : 7 = З

24

6

4

24 : 4 = 6

35

X

7

х = 35 : 7

407. Встав пропущ ені числа. 14 : О = 2 25 : 0 = 5 408. 16 - х = 2 44 - х = ЗО

28 : □ = 7 42 : О » 7 16 : х » 2 25 : * * 5

28 : □ = 4 1 2 :0 *4 2 * х = 14 8 - х = 32

409. Н а я к е ч и сл о треба поділяти 42, щоб дістати 7? С клади рівняння й розв’ яж и його. 410. У магазин привезли 60 телевізорів. Протягом 9 днів продавали по 6 телевізорів щ одня. С к ільк и телев і­ зорів зали ш и лося продати? 4 И . У саду 36 слив, а груш — у 4 рази менше, ніж слив. Я б л у н ь у саду на 16 б ільш е, н іж сли в і груш разом. С к ільк и я б л у н ь у саду? 412. С клади вирази та знайди їх значення: о) перш ий доданок 42, а другий — частка чисел 21 і 7;


б ) д ім іш 42, а д іл ь н и к - ріои иц я *шсмг 3 0 і 24; в) янайти різницю добутків чисел 7 І 7 та 8 і 5; 8 і 7 та 4 і 5; г ) знайти сум у часток чисел $4 і $ та 54 і 6; 48 і 8 та 24 і 8. 3а. Запиши три числа, кож не а як и х д іли ться на 2; я в 3; на 2 і на 3. Я' У двох кош иках б у л о 20 груш . К о л и з першого] кош ика в зя ли 4 гр уш і, в обох кош иках гр уш ста-л о нерівну. С к ільк и гр уш б у л о з кож ном у К0ШИ-] к у спочатку? Б '. 42 : 7 + 17 * 56 - 42 : 7

20 + 9 -5 24 ~ 9 : З

(3 6 + 12) : 6 36 + 12 : 6

6. (У с н о .) Д о Н ового року зали ш и лося 8 тижнів* і 4 дн і. С к іл ьк и днів зали ш и ло ся до Н ового року?] 7 . (У с н о .) Р о з гл я н ь чи слові д ан і і дай відповідь ва| запитання. Вівця

Гуска

Качка

35 кг

5 кг

2 кг

1) Я к а маса вівці і двох таки х гусок? 2) У ск іл ь к и разів маса вівці б ільш а від маси гу< ки і качки разом? 3 ) Н а ск іл ь к и к ілограм ів маса гуск и і качки разої менша від маси вівці? 1В. С клади задачу за виразом 36 + 36 : 4. 19. М аса вівці 32 к г, а маса індички — у 4 рази м< ша. Я к а маса 9 таки х індичок? 20. И а перш ому верстаті за годи ну майстриня вигото* вила 4 м тканини, а на другом у — на 3 м більше^ ніж на перш ому. За ск іл ь к и годин на другом у вер* статі мож на виготовити 56 м тканини, якщ< працювати в таком у ж темпі?


421. (У с н о .) НипНдн ІКЯ1ІДОМІ чистки, д іл е н і й д іль н и к и .

Д ілен о

24

Д ільн и к

6

12 18 40

24 63 8

7

Частка

8

6

2

4

3

9

4

6

б

422*. У Тетян ки 25 горіхів. С к ільк и гор іхів вона має віддати братові, щоб у неї зали ш и лося на 9 горіхів більш е, н іж буде у брата? 423". Р о зв ’я ж и рівняння на знаходж ення невідомого дільника. * : 8 = 2 х : 5 = в

64 : х = 8 24 : х = 8

42 : * = 6 18 : х - 6

424". Знайди значення виразу к : 8, якщ о к набуває • значень: 16, 24, 40, 64. Т А Б Л И Ц Я Д ІЛ Е Н Н Я Н А 9 425. З кож ного прикладу на множ ення склади приклад на д ілен н я на 9. 9 -5 = 45 9 -4 = 36

9 -8 * 72 9 -6 = 54

•126. Поясни, як ск л а л и таблицю д ілен н я на 9. П рочи­ тай таблицю діленн я на 9. 9 -2 9 *3 9 -4 9 -5 9 -6 9 -7 9 *8 9 *9 427. 72 : 9 + 32 81 : 9 - 9

= = = = * = = =

18 27 36 45 54 63 72 81

18 27 36 45 54 63 72 81

63 : 9 + 54 : 9 (100 - 55) : 9

: : : : : : : :

9 9 9 9 9 9 9 9

= = = = * = = =

2 З 4 5 6 7 8 9

45 - 18 : 9 27 + 27 : 9

85 - 27 39 + 49


Зя 9 одн акових ц ук ер ок зап лати ли 72 к . С к ільк и таких цукерок можна купити яа 48 к.? Ч и сла

8

Знайти

половину

14 18

9

18 27 18 36 172 81

третину

дев’яту частину

2 ) Знайди третину від 2 д м 4 см. *• Т р и брати в п ій м а ли 41 карася. К о л и один брат підк лав д л я ю ш ки 7 карасів, д р уги й 3, а третій 4, то в кож н ого брата за ли ш и ла ся однакова к іл ь к іс т ь р и б и н . С к іл ь к и карасів упій м ав кож ен брат? ’* 81 : 9 > 8 7 2 :9 0 9 6 6 :8 0 5

18 : 9 + 12 П 15 9 - 4 - 14 Ш 50 8 - 4 - 12 □ 15

64 : 8 □ 8 45 : 9 □ 8 ' 2 8 :7 0 6

% У дитячий садок привезли яблук а . П іс л я того як протягом 5 днів витрачали по 9 к г я б л у к щодня, залиш и лося 8 кг. С к ільк и кілограм ів я б л у к при­ везли в дитячий садок? . (У с н о .) 36 м зменш у 9 раз; знайди д ев 'яту части­ н у від 45 кг; у ск ільк и разів 9 менш е від 54? Розв’ яж и рівняння х - 9 = 72. •. 18 + 36 : 9 72 - 27 : 9

54 : (6 + 3 ) 54 : 6 + 3

63 : 9 - 3 63 + 9 - 3

38 + 57 91 - 19

І. Тарас упіймав о ок ун ів, М и к о ла — Ь окунів. Запиш и за допомогою виразів відповіді на заніс тання: а ) с к іл ь к и о к у н ів у п ій м а л и х л о п ч и к и разом ? б ) на ск іл ь к и більш е окунів упіймав Тарас?

о) у ск іл ь к и разів більш е окунів упіймав Тарас? і. У хлоп ч и к а б у л о 36 наклейок з малю нками авто­ м обілів і 27 - з малю нками літак ів . В ік вклеїв їх в альбом , по 9 нак лейок на кож ну сторінку* С к ільк и сторінок н а льбом і зайняли наклейки? (


Р о зв ’я ж и задачу двома способами. 1-й с п о с і б (□ + П Ц П

2-й с п .о с і б

437. Перш е чи сло 12, друге 36, а третє — в 9 раз мен« ш е від другого. Знайди сум у ц и х чисел. 438. Виконай д ії, записую чи чи сла в стовпчик. 65 + 19

82 - 34

27 + 55

73 - 28

439. Я к и й відрізок накреслено вертикально? горизон­ тально? похило? В

К

В

М 440*

В одному я щ и к у 36 к г цвяхів, а в д ругом у — 12 кг. У с і цвяхи р о зк ла ли в пакети, по 6 к г у кож ний. С к ільк и витратили пакетів? (Р о зв ’яж и задачу двома способами.)

441

Запиш и вирази і знайди їх значення. а) різницю чисел 90 і 18 зменш ити в 9 раз; б) 40 збільш и ти на добуток чисел 9 і 6; в) частку чи сел 81 і 9 зменш ити в 3 рази; г ) знайти су м у часток чи сел 7 2 і 8 т а 4 5 і 9 .

#

442. (У с н о .) Знайди невідомі добутки і множники. М нож ник

9

8

8

М нож ник

8

9

8

Д обуток

7 4

6

24 48 49


ІГ) • * - 7 3 -х 2'1 ГІ-5 2'Л х - 7 - 21 Згадай, як знайти тш ідом и й ііід ’см ли к ; невідо­ мий множ ник; невідомий доданок. За 9 год роботи двигун витрачає 72 л пального. Иа ск іл ь к и годин роботи йом у вистачить 40 л п а ль­ ного? Склади задачу, подібну до попередньої, про розлиляння соку в банки за виразом 16.: (12 : 6). У ш вейній майстерні було ЗО м ш овку. К о ли по* ш или к іль к а суконь, витративш и на кож ну по З м, то в майстерні зали ш и лося 9 м ш овку* С к ільк и пош и ли суконь? Б уло

Витратили

Залиш илося

ЗО м

по 3 м на кож ну сукню

9 м

П л а н

ро зв ’ я з у в а н н я

1) С к ільк и метрів ш овку витратили на всі сукні? 2) С к ільк и пош или суконь? 72 : 8 + 9 - 3 42 - 42 : 6

40 - 36 : 6 : 2 55 + 81 : 9 -3

(55 + 9) : 8 68 - (81 - 17)

У городки гр али 4 хлоп чик и, а у волей бол — на 8 хлоп ч и к ів більш е. У ск іл ь к и разів більш е х л о п ­ чиків грало у волей бол, н іж у городки? Постав д уж к и, щ об рівності бу ли правильними. 10 - 2 - 8 = 64

2* 2 + 7 - 18

27:3 + 6 = 3

(У с н о .) Виконай обчислення. 8>3 9 *4 3 -4

—(Ґ б )

45 : 9

18 + 36

63 : 9

81 - 2 7

54 : 9

36+36


4М .

2-.Ч*4 4- 2- 3

2Л ^2'1

Иорішіий множ ники й добутки. Щ о зм ін и лося в д ругом у рядку?

Множ ити числа мож на в будь-якому порядку. Р е ­ зульта т множ ення від порядку запису множників не зміниться. ІГ»2. Знайди значення виразів, застосовуючи перестав­ н у властивість множення. 2-7*3 2-9-3

9-4-2 8-3-2

3-8-3 4-9-2

403. 1) Встав такі пропущ ені числа, щ об рівності були правильними. 3 - 7 * Ш -3 6*5^ П-6

8 -5 = 5 - П 9-2 = 2 - П

З 'П = 4*3

8 - П = 9- 8

2) Знайди два та к и х значення к , щ об нерівність к* 7 > 40 б у ла правильною. 4(34. У хлоп чи к а було 20 паличок. П іс л я того як він склав к іл ь к а окрем их трикутників, у нього з а л и ­ ш илось 11 паличок. С к ільк и трикутників склав хлопчик? •155*. З дроту зробили рівносторонні трикутник і ш естикутник. На обидві ф ігури витратили 54 см дроту. Довж ина сторін трикут­ ника і ш естикутника однако­ ва. Знайди довж ину однієї сто­ рони. Л56°. У к л а сі б у л о 22 хлоп ч и к и і 16 дівчаток. 20 х л о п ­ чи ків і 10 дівчаток в и й ш ли на подвір’ я, К ого більш е зали ш и ло ся в к ла сі — хлоп ч и к ів чи дівча­ ток? У ск іл ь к и разів більш е? 457е. Висота я б л у н і 6 м, а сосна на 18 м вища. У скіль• ки разів сосна вища за яблуню ?


НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ Чптания і запис чисел 10 паличок становлять 1 десяток паличок. П олічи десятки паличок.

10 десятків

1 сотня

10 десятків паличок становлять 1 сотню паличок. і

Користуючись малюнками, полічи від числа 100 числа 110. сто ші< сто сім

сто в іс і* сто дев’ ять сто

десять


Р 46 0 . С к іл ь к и п а л и ч о к ію браж оно на к о ж н о м у м а лю н к у ?

І 4 6 1 . П р о ч и т а й ч и с л а , за п и с а н і в т а б л и ц і. Сотні

Десятки

Одиниці

9

9

1

0

1

1

2

1

Я к д іс т а т и ч и с л о 10 1 ? С к іл ь к и в ч и с л і 99 д е с я т к ів ? С к іл ь к и в ч и с л і 121 с о т е н ь ? д е с я т к ів ? одиниць?

462. Прочитай рівності в кожному стовпчику. 99 100 101 109 110 111

+ + + + + +

1 1 1 1 1 1

* * = * * *

100 101 102 110 111 112

121 120 140 139 151 150

-

= = = = = =

120 119 139 138 150 149

Я к дістати число, що йде за числом 149? Я к дістати число, що передує числу 160? 463. (У с н о .)1 3 5 + 1 140- 1

181 - 1 180 - 1

169 + 1 170 + 1

180 + 1 100+1

464. Н азви числа, щ о передують кожному з поданих, і числа, щ о йдуть за ними. 90, 100, 115, 120, 189

| АА


Сндіииики ПОСИЛИЛИ 80 де роп. 4 'І ДОрОИИ вони посадили уздовж тротуару, а решту із парку» Іі 4 ряди, порівну із кож ном у. С к ільк и дорев було н кож ном у ряду? 67 - 9 72 : 8 : З 18 * 9 • 8

41 - 7 • 5 81 : 9 - 9 84 - 19 - 3

(82 - 1 9 ) : 7 3 *4 + 48 61 - (7 + 9)

66 : 7 : 4 96 - 9*4 5• (19 - 1 3 )

. Трьом покупцям від сувою відрізали по 9 м тка­ нини, п ісля чого в ньом у зали ш и лося 27 м. С к іль­ ки метрів тканини б у л о в сувої? . Знайди значення виразу а : 9, якщ о а • а - 45. П о ліч и від 96 до 105» від 157 до 165. П о л іч и десяткам и від 70 до 120, від 190.

18,

150 до

Розк лад и на розрядні доданки чи сла: 83, 127, 107,

120. З р а з о к . 138 = 100 + 30 + 8, 150 * 100 + 50. 100 < ЗО + 5 - 135 100 + 8 * 108 100 + 70 * 170

100 + 6 0 + 1 100 + 40 + 7 100 + 50 + 9

100 + 20 100 + 2 100 + 4 *

Прочитай чи сла, записані в таблиці. Сотні

Десятки

Одиниці

1

0

4

1

4

0

1

9

5

1

9

9

С к ільк и в чи слі 199 сотень? десятків? одиниць?


473. Р о л г л я н ь мл/гюмок 1 п о я с н и , я к у т в о р и л и ч и с л о 2 00.

+

199 + 1 = 200 100 + (99 + 1) = 100 + 100 * 200 474. Р о згля н ь рівності та прочитай назви чисел третього розряду. 100 сто 1+ 1 -2 10 + 10 = 20 100 + 100 = 200 двісті 2 + 1 -3 20 + 1 0 = ЗО 200+100 = 300 триста 3 + 1 = 4 30 + 10 - 40 300 + 100 *4 0 0 чотириста 400 +100 —500 п'ят сот 4 + 1 = 5 40 + 10 - 50 500+100 —600 шістсот 5 + 1 = 6 50 + 10 - 60 6 + 1 - 7 60 + 10 - 70 600 + 100 * 700 сімсот 70 + 10 = 80 700 + 100 = 800 вісімсот 7+1-8 8 + 1 *9 80 + 10 = 90 8 0 0 + 1 0 0 = 900 дев'ятсот

9 + 1 - 1 0 90 + 1 0 - 1 0 0 900 + 100*7000 т и ся ч а 475. Д л я поход у туристи кутш ли консерви. К о л и вони витратили 9 банок, то зали ш и ло сь у 3 рази б іл ь ­ ш е, н іж витратили. С к ільк и байок консервів к у ­ п и л и туристи? 476. Знайди значення виразів, у як и х перш ою е д ія діленн я» 64 : 8 * 9 (81 - 18) : 9

18 : 9 + 2 - 8 8 - 7 + 45 : 5

72 : (1 3 - 5 ) 60 - 40 : 5

477*. У ш вейній майстерні б у л о 54 м тканини. З 18 м тканини пош или ди тяч і куртки, а з реш ти — п л а щ і д л я дорослих. Н а кож ний п лащ витрачали по 4 м тканини. С к ільк и плащ ів пош или? 478”. 40 : □ > 7 • 36 : П - 5

10 = 16 : 4 + □ 20 « 9 - 8 - □

81 : □ = 9 0 - 8 * 64


І ) С к іл ь к и л ю їж у ?

п а л и ч о к иобрпжоно пп к о ж н о м у ми­

2 ) К іл ь к і с т ь п а л и ч о к , зо б р а ж ен и х у к о ж н о м у р я д ­ к у , в т а б л и ц і п о зн а ч и л и ч и с л а м и . П р о ч и т а й їх . Сотні (III р о з р я д )

Десятки (II р о з р я д )

Одиниці (1 р о зр я д )

2

3

6

4

3

0

4

0

5

І ) П р о ч и т а й ч и с л а к о ж н о го розр яд у. ч

ІП р о з р я д

II р о з р я д

І розряд

сто

д есять двад ц ять т р и д ц я ть сорок п 'я т д е с я т ш істд еся т сім д еся т в ісім д еся т д ев ’ ян осто

один два три ч о ти о и п ’я т ь ш іс ть

Д В ІС Т І

триста чотириста п 'я т с о т ш істсот сім сот в ісім со т д ев ’я тсо т

С ІМ В ІС ІМ

д ев ’ я ть

]

>|


2 ) 1Іп;ші трикмфроиі чм<\т\н утворені розрядними числами, іікі її тпблиці підкреслено: однією рис­ кою; дпоми рисками; хви лястою лінією . 481. Назви 2 сот. 5 сот. Назви

чи сло, в якому: 8 дес. 1 од.; 7 сот. 4 дес.; 5 сот. 8 од.; 6 дес. 2 од.; 4 дес. 7 од.; 9 сот. 9 од. найбільш е і найменш е із ц и х чисел.

482. (У с н о .)

1 дм = 10 см 4 дм = ’□ см ї м * 100 см 8 м * □ см

2 3 2 9

дм = □ см дм = □ см м * 200 см м ■ Р см

483. С к іл ьк и всього копійок: в 1 грн. 25 к.? у 3 грн.? З грн. 80 к.? у 5 грн. 07 к.? у 9 грн. 12 к.? 484. П ерш ий токар ви готовляє за годину 4 деталі, дру­ ги й — 3. С к ільк и часу мають разом працювати обидва токарі, щоб виготовити 42 такі деталі? В к а з і в к а . Щ об знайти відповідь, потрібно спо­ чатку визначити, с к іл ь к и деталей виготовляю ть обидва токарі за годину. 465. У р ок закінчився о 12 г о д 50 х в . К о д и розпочався урок , як щ о його три валість 40 хви ли н? 486°. У кіоск у до перерви продали 9 банок кави, а п ісля перерви — в 3 рази більш е. С к іл ьк и банок кави продали протягом дня? 487* . Перерва розооч&лась о 9 год 15 х в і тривала # 10 хв. К о л и зак ін чи лася перерва? 4В8. Н азви чи сло, в якому*. 1 сот. 4 дес. 5 од.; 8 сот. 4 дес.; 5 сот. 4 дес. 7 од.; 2 сот. З од. 489* 1) Додавай до т рьохсот по 100, поки не буде т и * ся ч й , 2) В ід ліч у й від т исячі по 100 до чот ирьохсот » 3 ) Назви б послідовник чисел, починаючи від ста дев'яноста семи* від трьохсот п 'я т и ; від семисот,


я к і числи подано її поріши 'ґш ш іц іг п р о ч и т а и числа, иимиси ні и другій тнблпці. Сотні

Д осятки

Одиниці

Сотні

***

**

****

7

5

4

*

*

****

5

0

8

2

4

0

3

3

3

** ***

. 500 + 30 + 5 600 + 40 + 8 800 + 10 + 2

200 + 50 700 + 20 400 + ЗО

Десятки Одиниці

600 + 4 60 + 4 60 + 40

900 + 50 900 + 5 90 + 5

. Перш ий оператор набирає на ком п’ ю тері за годи* иу 3 сторінки тексту, а другий 4. С к ільк и годин їм треба працювати разом у таком у ж тем пі, щоб набрати 49 сторінок? Виконавець

За 1 год набирає

Потрібно набрати

Перший оператор Д ругий оператор

3 с. 4 с.

49 с.

Кількість годин

1

?

Р о згл я н ь умову та розв'язання задачі. Скаж и, на як е запитання знайш ли відповідь. З а д а ч а . Вчора Д ан и лко прочитав 8 сторінок, и сьогодні — в 4 рази більш е. * Р о з в ’ я з а н н я 1) 8 - 4 = 32 (с .) 2) 8 + 32 * 40 (с.) В і д п о в і д ь: 40 сторінок. Склади задачу, подібну до попередньої, і розв’ я* яси її.


4 9 б*. Нжши 12 трнцифроиих чисел, користую чись слош ім іі , поданими у рамках. двісті

сорок

С ІМ С О Т

двадцять

496“- Н акресли два відрізки : перш ий завдовж ки 12 см, а довжина другого становить четверту частину до­ вж ини першого. 497*. 600 + 60 + 6 • 700 + 20 + 5

40 + 8 400 + 80

900 + 1 800 + 8

90 + 1 80 + 8

496. Прочитай числа, записані в нум ераційній таблиці. Я к е з чи сел найбільш е? Я к е найменше? Сотні

Десятки

Одингці

4

7

7

5

0

6

7

9

0

499* У кож ній парі ч и сел назви б ільш е чи сло. 235 і 236, 140 і 139, 250 і 205, 700 і 800, 231 і 213. 600. Побудуй нум ераційну таблицю в зош иті. 1) Запиши в т а б л и ц і ч и с л а , у я к и х : 6 сот. 8 дес.; Ь сот. 2 дес. 7 од .; 7 сот. 5 дес. 5 од.; 2 сот. 9 од. 2 ) Запиши в табли ц і чи сла: т рист а сорок т ри. д в іс т і десят ь, ст о дванадцят ь, сім сот чот ири.

501. 7 + 2 = 9 70 + 20 - 90 700 і 200 •• 900

5 + 3 9 -6 50 + ЗО 90 - 60 500 + 300 900 - 600

400 + 200 200 + 300 700 - 400


У господарстві б у л о 24 трактори, комбайнів — у 3 рази мсишс, автомобілів — у 4 рази менше, ніж тракторів. Про іцо дізнаємося, к о ли знайдемо значення виразів? 24 : 3 24 - 24 : 3 24 : 3 + 24 : 4 24 : 4 24 + 24 : 4 24 : 3 - 24 : 4 У магазин привезли ф утбольні м ’яч і. У к ін ц і дня їх зали ш и лося 28 ш тук, а продали в 4 рази мен­ ше, ніж зали ш и лося. С к ільк и ф утбольних м’ ячів було завезено? • Розв’ яж и задачі, склавш и рівняння. 1) Н евідом е чи сло зм енш или в 6 раз і дістали 3. Знайди невідоме число. 2) 27 зм енш или на невідоме чи сло і дістали 9. Знайди невідоме число. . 5 + 2 0 2

50 + 20 90 - 20

(У с н о .) 123 > 107 805 О 599

500 + 200 900 - 200

600 + 100 1000 - 100

600 - 100 700 + 20 600 + 400 700 + 2

100 + 70 + 2 600 + 30 + 1

770 □ 707 93 □ 309

100 + 50 800 + 20

1000 □ 110 400 □ 380

Запиш и числа у порядку зростання: 198, 802, 208 1000, 34, 303, 999, 284, 248т 981, 102, 25. Запиши цифрами числа: д в іс т і сорок сім , трист двадцят ь т ри, чот ирист а, вісім сот , п ’ятдесят, ш іст сот сім> дв іст і двадцят ь два, дев'ятсо. п'ят ь, дв іст і сорок два, ст о ш іст десят вісім . Запиши я к сум у розрядних доданків кож не з чи­ сел: 473, 599, 760, 804. Па дослідній д іл я н ц і п осіяли ЗО к г пшениці, ж ита — у 5 раз менше, ніж пш ениці, а гречки — у 4 рази менше, н іж пш ениці й жита разом. С кільки посіяли гречки?


П ш е н т і і — ЗО к г

*

її

Ж и та — ?, у 5 раз менше'-) ] Гречки — ?, у 4 рази м ев ш е' г>12*. З класу вийш ло 27 учнів. Залиш илося в к ла сі учнів у Н раз менше» н іж вийшло. С кільки учнів було в класі спочатку? (Закінчи складати вираз д л я роз­ в’ язування задачі. Обчисли відповідь* якщ о к - 9.) ( □ : □ ) +

27

613*. Д овж ина сторони А В прям окутника А В С П — 8 см. Р о згля н ь, як побудовані к ола в прям окутни­ ку. Знайди ш ирину прямокутника.»

'а14*. Довжина прямокутника 8 см, а ширина стано­ вить четверту частину д о в ж и н и . Побудуй такий прямокутник у зошиті і знайди його периметр. игг, . 400 + 5 • 400 + 50 М Є . (У с н о .)

600 + 100 600 + 400

80-1 800+ 1

400 + 1 300, 20, 7

200

+

500, 40, 8

1 0 0 + 10 + 1 2 0 0 + 20 + 2

800 -

400, 800

700 -

100, 400, 1

ІИ ? . Запиши циф рами числа: сто дев'ят надцят ь, вісім ­

сот вісім десят вісім , чотириста сорок, чотириста чотири, чотириста чотирнадцять, двіст і, !ї 18. Прочитай чи сла! 627, 670» 705, 333, 966. Дай від попі/0 на аппитання: а) що озшиїас п запису цих чисел цисіюа 77 0?


0)

С К ІЛ ЬК И

И ЧИСЛАХ

ОДИНИЦІ»

КОЖ НОГО

|Ю {ф*ІДуг

(<і \) а а о к

н } д п о в І д і. У числі 0^7 у г/югьому роаряді. б одиниць, або 6 сотень; у другому — 2 одиниці, або 2 десятки; в першому — 7 оди­ ниць.) н) їм якому місці, я к щ о лічити справа наліво, записують одиниці? десятки? сотні? І) Розглянь записи. 60 = 6 дес.

У чи слі 60 усього 6 дес.

200 = 20 дес.

У чи слі 200 всього 20 дес.

260 = 26 дес.

У чи слі 260 усього 26 дес.

2) Скільки всього десятків у числах: 400, 480, 720? 1) Прочитай, скільки в кожному числі всього: сотень; десятків; одиниць. Усього Число сотень

десятків

одиниць

400

4

40

400

530

5

53

530

378

3

37

878

2) Скільки в числі 375 одиниць кожного розряду? (В і д п о в і д ь: З одиниці III розрядуг 7 одиниць ІТ розряду і 5 одиниць І розряду.) 3) Скільки сотень і скільки десятків у числах;, 700, 850, 735? 345 - 800 = 45 345 - 40 - 305 345 - 5 = 340

583 - 80 583 - 3 583 - 500

477 - 7 5 9 2 - 90 325 - 800


ДІТИ СКЖОШіЛИ і» ридн к у п и » п гр уоу, по » у к о ж н о ­ м у ряді* п к у щі н см ороди н и у 4 ризи м енш е. С к іл ь к и не їїо іч) к у щ ів о б к о п а ли д іти ?

523*. Д ор ослі й д іти розчищ али доріж ки в парку. Дівчаток б у л о 2, а хлоп чи к ів 6. Д ітей б у л о у 2 ра­ зи більш е, н іж дорослих. С к ільк и всього осіб роз­ чи щ ало доріж ки? 624е. Садівники посадили 20 слив, я б л у н ь — у 5 раз менше, н іж слив, а виш ень — у 4 рази менше, ніж слив і я блун ь разом. С к ільк и вишень посадили садівники? 525°. 400 + 100 + 200 • 600 - 200 - 300

489 - 80 489 - 9

500 - 1 699 4- 1'

300 + 40 300 + 4

М ІР И Д О В Ж И Н И І М А С И

526. Відстані вимірю ють різними одиницями довжини: вели кі відстані — більш и м и одиницями, а неве­ л и к і — менш ими. М етр — основна одиниця довжини. Д ецим етр — десята частина метра. Сантиметр — десята частина дециметра, або сота частина метра. М іл ім ет р — десята частина сантиметра, або ти­ сячна частина метра. 1 м = 10 дм 1 дм * 10 см 1 см = 10 мм

1 дм = 100 мм 1 м = 100 см .1 м = 1000 мм

ІІІІ 11111ММ|МІІ|М.11^11ІІ)ІИ1111111111|1ІМІІИ111111N11)1111II11 іігпгіг»|і111іп11.'.ІІІІҐІ "Г"|іт|им 0 2 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 П окаж и на л ін ій ц і: 1 дм, 1 см, 1 м м, 5 мм, 10 мм, 2 см 5 мм. 527. Н акресли відрізки завдовжки 7 мм, 5 см 5 мм, 1 дм 2 см. . 79


О м 8 дм - І І дм

7 м 2 см - и ом

В і з ь м и до у в а г и . 7 м 2 см м ож н а за п и са ­ ти так: 7 м 02 см.

Виміряй і запиши довж ину кож ного відрізка.

с ------------------------------------------------------------ .£} З р а з о к . К М = 6 см 2 мм. 80 - 64 : 8 (80 - 64) : 8

7 -(1 0 - 1) 81 : 9 *5

45 : (1 7 - 8) 48 : (12 - 4 )

41 - 19 82 - 44

У товарному потязі було ЗО вели ки х вагонів 1 24 м алих, а в пасажирському — 9 вагонів. На ск ільк и більш е вагонів у товарному потязі, ніж у пасажирському? У ск ільк и разів у пасажирському потязі менше вигонів, н іж у товарному? Отар ш и й брат зрізав 27 головок капусти, а молод­ ший — у 3 рази менше. Усю капусту вони склали у кош ики, по 9 головок у кож ний. Скільки, потрібно б у ло кош иків? (Р о згл я н ь записи і пояс­ ни розв'язання.) Р о з в ’ я з а н н я 27 : 3 — зрізав молодш ий брат; (27 + 2 7 : 3 ) — усього зрізали головок капусти; (27 + 2 7 : 3 ) : 9 — потрібно кош иків. (27 + 27 : 3) : 9 - 4 (к .) В і д п о в і д ь : потрібко 4 кошики. . У двох акваріумах 18 рибок, В одному з них на 2 рибки більш е, н іж у другом у. С кільки рибоК1 у кож ном у акваріумі?


?, гто 2 ДілИШС

_______ ^

18

5 3 4 у Виміряй і запиши довжину найбільшого і най-^ м е н ш о го відрізків ламаної лінії.

53 5^ 1) За 3 рейси автомобіль перевіз 12 контейнерів. За ск іл ь к и рейсів цим автомобілем можна перевезти 36 контейнерів? 2) Склади і розв’я ж и обернену задачу» в я к ій Ф потрібно дістати чи сло 36.

536. Виміряй і поріви я й довжину відрізків А В і СО. В С______________________ О

537. В еликі відстані вимірюють кілометрами. В 1 кілометрі 1000 метрів. 1 км “ 1000 м Д оросла лю дина мож е пройти 1 км за 15 хв. За 1 год піш охід проходить 4 км. За ск ільк и годин він зм ож е пройти 20 км? 536. За 1 год автобус проїхав 72 км , а велосипедист по* долав відстань у 8 раз менш у. С к ільк и кілометрів п р о т и * иелосииедист за 1 год?


Запиши а метрах або п мотрах і сантиметрах 600 см

503 см

533 см

720 см

З р а з о к . 600 см = 0 м, 705 см = 7 м 5 см. 400 * 301 201 □ 199 800 900

80 90

4 м 60 см □ 4 м 6 см 2 дм 8 см □ 82 см 777 - 70 777 - 7

500 + 80 500 + 8

700 - 1 699 4- 1

Зайчик пробігає на ковзанах за секунду 9 м, и білочка — 7 м. Н а ск іл ь к и метрів більш е пробі­ ж ить на ковзанах зайчик, н іж білочк а, за 8 с?

Прочитай задачі й знайди серед поданих виразів1 той, за допомогою я к ого розв’язується перша за­ дача; друга задача. 1) У сувої б у л о 30 м сатину. В итратили 5 м. У ск ільк и разів більш е зали ш и лося сатину, ніж витратили? 2) К упили 30 м сатину, а ситцю — в 5 раз менше. На скільки метрів менше купили ситцю, ніж сатину? 30 : 5 + 30

30 - 30 : 5

(30 - 5) : 5

1) Запиши цифрами такі числа: д в іс т і дев'янос­ то, дев'ят сот один, триста, вісімдесят , сто вісім ­ десят» чотириста.


2) Запиши в колійках: б грн. 45 к.; 6 грн. 4 к .; в грн. 40 к . , 3) Запиши, скільки десятків у числі 385; скільки сотень у числі 945» 4) Запиши в сантиметрах: 8 м 6 см, 7 м 40 см. 545 е. 4 машини замінюють працю 28 осіб. Скільки 9 робітників замінять 7 таких машин? 646. За малюнком визнач масу кролиці.

5 47 .1 ) Масу невеликих предметів вимірюють грамами. 1 к г = 1000 г Прочитай» яку масу мають зошит і підручник.

2) Масу великих вантажів можна вимірювати цгятнерама. _________________ 1 д = 100 кг Запиши в центнерах; 500 кг, 800 кг, 300 кг. Запиши в кілограмах: 7 ц, 6 ц, 2 ц. 548. Зваж цукру-піску 100 г, 500 г, 1 кг. 549. Маса цукерки 16 г. Яка маса двох таких цукерок?


і. У клоггчішп б монет щі 2 и. І 4 молоти по 5 к« С к ільк и всього копійок у х л о п ч и к »? . Ціна одного метра тканини Ь гри. В сього тканини а м. Вартість в сіє ї ткалиііи с грн. П оясни , про я к і величини дізнаємось, обчислив­ ши такі вирази: Ь * а 9 с : Ь, с : в. . 1 7 + 1 7 + 17 90 - 15 - 15

4 • 2 -9

8 : 2-6

50 - 5* 5 60 - 6 - 6

( 18 + 9) : 9 ( 56 - 8 ) : 8

", Д о двоцифрового чи сла приписали злів а цифру 5. Я к зм ін и лося число? Д О Д А В А Н Н Я І В ІД Н ІМ А Н Н Я В М Е Ж А Х 1000 У с н е додавання і віднім ання Запиш и кож не чи сло у в и гля д і сум и розрядних доданків: 678, 540, 309, 333. З р а з о к . 386 = 300 + 80 + 6,

408 = 400 + 8.

Р о згл я н ь з а л и с л й поясни кож ни й спосіб ОбЧИС' ЛЄЇШЯ. 800 - 300 = 500

200 + 700 = 900 2 сот. + 7 сот. * 9 сот.

1000 - 700 300 + 300 80 + 80 ЗО + 90

640 - 000 640 - 40 120 - 50 180 - 90

8 сот. - 3 сот. = 5 сот.І

120 - ЗО = 90

60 + 90 * 150 В дес. + 9 дес. = 15 дес.

|

|

12 дес. - 3 дес. = 9 д е с і 900 - 400 - 200 500 4- 100 - 300

180 - 60 + 80 170 - (20 + 60)

45 : 5 : З 3«3«9


Я66. Гсжііодщжп кутшлл 500 г ковбаси, а масла — на 300 г мопш<\ Німі йди масу всієї покупки.

559. У першому баку 40 л води, а в другому 30 л. З них відлили 20 л води. Про що можна дізнатися за цими даними? 560. Скільки всього кутів зображено на малюнку? П о­ кажи вершину і сторони кожного прямого кута. П о клітинках у зошиті побудуй прямий кут.

561 \ У кілограмовому металевому зливку 700 г срібла. Решта маси — мідь. На скільки грамів більше у зливку срібла, ніж міді? 562°. 1) 800 - (600 - 200) 800 - 500 - 200 2) 8 м - 5 м - 2 м

140 - 90 80+50 Здм + 2см

150 - 80 - 20 50 + 70 + 90 3 м + 2 см

663*. Відстань між двома пристанями 130 км, Від цих пристаней назустріч один одному пливуть 2 тепло­ ходи. Яка відстань буде м іж ними, коли один пройде 50 км, а другий 40 км? 180 км

50 км

1

564. (У сно.) Доповни до 100.

' ?

|

40 км

Зменш на 40.

щ


120 - 80 12 - 8

500 + 400 50 + 40

130 - 90 70 + 70

130 - 60 - 20 345 - 40 - 5

На першому верстаті майстриня за 8 год виготовила 16 м тканини. На другому верстаті за 1 год лона виготовляла на 2 м тканини більше, ніж на першому. Скільки метрів тканини виготовила мийстриня на другому верстаті за 6 год? Ворстат

1

II

Виготовляють за 1 год ? на 2 м більше П лан

Кількість годив

Всього виготовили тканини

8

16 м

6

?

р о з в’ я з у в а н н я

} ) С к іл ьк и метрів тканини виготовляють за 1 го д

на першому верстаті? 2) Скільки метрів тканини виготовляють за 1 год іа другому верстаті? 3) Скільки метрів тканини виготовили на другому юрстаті за 6 год? Робітник за 3 год змонтував 18 дрилів. Скільки д р и л ів в ін омонтує за 2 год, я к щ о за к о ж н у го д и ­ ну монтуватиме на 1 дриль більше, ніж раніше?

Розв’ язання 1) 18 : 3 * 6 (д.) 2) 6 + 1 « 7 (д.) а) 7 .2 - 14 (д.) N і д п о в і д ь: 14 дрилів. Поясни розв’ язання задачі.

Від сівби насіння кавунів до збирання врожаю кавунів минає 150 днів, для динь цей строк на 10 днії? менший, ніж для кану ній, а для


. картоплі — на 20 днів менш ий, н іж д л я динь. С к ільк и минає днів від садіння к артоп лі до зби­ рання її врожаю? 569е. Заповни цікаві квадрати. 40

48 50

10

18

36

6

15

ЗО

60

6

24

•Г'■

27 12

570е. Д л я вирощ ування квітів приготували 58 к г садо­ вої зем лі. У н ій б у л о 20 к г перегною, 9 к г з о л и і 2 к г торфу, а реш ту маси становив пісок. С кільки • б у л о к ілограм ів піску? 571. Застосовуючи переставну властивість д ії додаван­ ня, розв’я ж и приклади. 500 + 40 + 200 + 50 200 + 20 + 700 + 30

300 + 50 + 20 + 600 10 + 70 + 800 + 100

572. Р о згл я н ь записи і поясни розв’язування.

/

520

500

+

\ 20

500 + 300 = 800

/

340

300

\

=

40

20 + 40 = 60 800 + 60 = 860 520 + 340 = 860

Сотні додаю ть до сотень. Д есятки додаю ть до десятків. Знайдені результа ти додають. 573. Р о зв ’ яж и приклад 250 + 710. Р о зв ’ язування пояс­ ни усно. 574. 350 + 410 330 + 120

140 + 320 650 + 110

710 + 150 320 + 320

400 - 1 495 + 1

575. Береза ж иве 150 років, сосна — на 220 років до­ вше від берези, а ли п а — на 20 років довше від сосии. С кільки років ж иве липа?


Яй в дній майстерня підремонтували А'І парасоль­ ки. С кільки парасольок відремонтує майстерня за З дні, якщ о кож ного дня ремонтуватиме на 2 па­ расольки більш е? б дн, — 42 п. З дн. (щ одня на 2 п. біл ьш е) — ? Склади задачу за виразом 420 + (420 + 210). \ 130 - 80 570 + 110

1000 - 500 820 + 140

700 + (400 - 300) 230 4- (560 - 360)

. У новій ш к о л і на початку навчального р о к у було •420 дівчаток і 350 х л о п ч и к і в . Протягом року прийняли ще 110 дітей. С к ільк и учнів стало в ш колі? Було

Прийвяли

320 і 350

110

Стало ?

Розглян ь малю нок і записи. Поясни розв’язування,,

^ 47^ 400

-

70

400 - 300 = 100

= 300

П

20

70 - 20 = 50 100 + 50 = 150 470 - 320 = 150

Сотні віднім аю ть від сотень. Д есятки віднімаю ть під десятків. Знайдені результати додають. . Полегш розв’ язування прикладу 680

230 *


582 . 280 130 670 - 440

170 - 110 760 - 260

660 - 230 990 - 510

190 - 150 360 - 240

583. (У с н о .) 1) В иготовили 590 г кр охм альн ого к л е й ­ стеру, У ньом у 60 г крохм алю , а решта маси — во­ да. С к іл ьк и грамів води м істить клейстер? 2 ) У книж ці 240 сторінок. О ля прочитала 110 сто­ рінок. С кільки сторінок їй залиш илося прочитати? 584- П ротягом трьох днів господарство відправило йа елеватор 990 к г зерна. П ерш ого і другого дня відправили 680 кг, а другого і третього — 640 кг.

П р о щ о дізнаємось, як щ о обчислимо такі вирази? 990 - 680 990 - 640 885. Р о згл я н ь м алю нок і чи слові дані.

430 км Дай відповіді на запитання. і ) Л іт а к пролетів маршрутом К иїв — С уми — Х а р ­ ків — Киїи. С кільки кілом етрів пролетів літак ?


2 ) ІІІІ т і л ь к и КІЛ(ІМ0ТРІІІ меніІІЦ ВІДРТІНІЬ під Кисни до С ум, н іж мід Києва до Харкоїш ? «9 0 140 570 - 220

360 - 200 350 - 150

720 + 140 330 + 660

340 + 340 680 + 210

У 6 однакових банках вм іщ ується 18 л соку. Міст* кість с у л ії на 5 л б ільш а від м істкості банки. С к ільк и л ітр ів соку вм іститься у 8 таки х с у л ія х 7 Ро зв 'яж и приклади з коментуванням: 43 + 50, 43 - 5, 76 - 40 і 76 - 4. Поясни розв'язування прикладів. 430 + 50 * О 400

30

200 + 640 = □

760 - 400 в □ / \ 700 60 540 - 300 * □ 27 + 2 27 + 20

270 + 20 270 + 200

400

30

20 + 640 = □

700

60

870 - ЗО = □ 400 + 130 40 + 130

230 + 610 810 + 70

П оясни розв'язуванн я прикладів. 760 - 400 980 - 600

760 - 40 980 - 60

2 м 40 см - ЗО см 8 дм 5 см - 4 см

На книж кову виставку перш ого дня прийш ло 470 відвідувачів, хцо на 120 осіб більш е, н іж дру­ гого дня. С к іл ьк и відвідувачів п ри йш ло другого дня? Сума трьох чисел 890. Сума першого і другого чисел 700, я другого і третього — 470. Знайди кожне число.


Р о а и* я м п п її м 1) 8 0 0 700 ( } 2 ) 890 - 470 - О 8 ) 760 - □ “ □

Закінчи розв’язування задачі. П оясни, щ о визна­ ч и ли кож ною дією. 594*. (У с н о .) 1) Маса суш ених грибів становить четвер­ ту частину маси свіж и х грибів. С к ільк и к ілогр а ­ мів суш ених грибів вийде з 32 к г свіж их? 2 ) У ск іл ь к и разів сум а чи сел 36 і 9 більш а, йід менш ого доданка? 895і

Відстань між. двома м істами 280 км . Із цих міст назустріч один одном у ви їх а ли два автобуси. За годину перш ий автобус проїхав 60 км , а другий — 70 км . Н а я к ій відстані один від одного б у л и в той час автобуси?

696е В ідстань від К иєва до Ж и том и ра залізниц ею (через Ф астів) 160 км , а по ш осе в а 20 к м менша. Тур и ст з Києва д о Ж и том и ра їх а в залізницею , а назад повертався автобусом. С к ільк и всього к іл о ­ метрів проїхав турист?


230 - 120 840 + 50

870 - 60 + 100 690 + 200 - 70

200 + (360 - 150) 970 - (310 + 650)

Поясни кож ний спосіб обчислення. ________ 560 + 230 -

560 + 230 »

- 500 + 60 + 200 + ЗО * : (500 + 200) + (6 0 + ЗО) = * 700 + 90 = 790

= 5 6 0 + (200 + 30) = » ( 5 6 0 + 2 0 0 )+ 30 = ■ 760 + ЗО = 790 І

560 + 230 = = 56 дес. + 23 дес. = = 79 дес. = 790 С клади задачу за таблицею і таки м запитанням: •С к ільк и деталей виготовив майстер за 7 год ?» Р о зв 'яж и задачу. Виконавець

?

Учень Майстер

. (У с н о .)

Час роботи

Виготовляє оа годину

Усього виготовлено

6 год •- 18 деталей

на 5 деталей більш е

7 год

?

а

15 21

20

7

5

17 25

Ь

13 35 22

56

9

18 24

( а + Ь) : 7

4

• Уранці в ка сі б у л о 780 грн. За день видали 540 гри., а прийняли 430 грн. С к іл ьк и грошей стало в касі на кінець дня? " “Ч т о Л і ї Й

ггп'Яп’ оП й'ГИ ГШЛЙЧУ П ІЗ Л И М И О П О С О бйМ И .)


603°. 1) Д л я виготовлення 8 к г крохм алю використали 48 к г картоплі. С к іл ьк и к ілограм ів крохм алю мож на одержати з ЗО к г картоплі? •

2) С клади і розв’я ж и задачу, обернену до першої, відповіддю я к о ї буде чи сло ЗО.

604. Знайди помилки. 770 - 40 = 370 950 - 800 - 150 680 - 80 = 60

690 - (240 - 110) = 640 450 - 200 + 20 - 230 240 - 120 + ЗО » 150

605. П оясни кож ний спосіб обчислення. 860 - 250 =

860 - 250 =

= (800 - 200) + (60 - 50) = 600 + 10 = 610

* (860 - 200) - 50 = 660 - 50 = 610

860 - 250 = = 86 дес: — 25 дес. — = 61 дес. = 610 606. У їдальн ю завезли картоплю , буряки і моркву, всього 990 кг. М оркви б у л о 80 к г, буряків 420 кг. Н а ск ільк и к ілограм ів більш е завезли картоплі, н іж буряків? К07. Н а д іл я н ц і росло разом 980 сосен і ялинок. Л іс ­ ник позначив на зруб 110 сосен, а яли н ок — на 60 менше. С к ільк и дерев залиш иться на д іля н ц і п іс л я зрубу? Було разом

На зруб

980

сосен — 110 я ли н ок — ?» на 60 менше

С к ільк и дерев залиш иться?


Рон и 'яж и п р и к ла д и н т ф о п ір к о т о д о д п ш н т я м ,

760 '

230

І 40

30

330

ПО

За 2 год п іш охід пройшов 10 км. С к ільк и к іл о ­ метрів він пройде за 3 год, якщ о за кож ну наступ­ ну годину проходитиме на 1 км менше?

,8 1 : 9 + 460 670 - 5*8

270 - (60 + 50) 270 - (60 - 50)

(340 - 310) : (З (275 - 270)*9

• У вагон метро зайш ли 70 ж інок, дітей — нй 00 менше, н іж ж інок, а чоловік ів стільк и , скільки ж ін ок і дітей разом. С к ільк и всього пасажирів найшло у вагон7 На малю нками поясни способи обчислення.

230 + 70 = $ # 0

I I 200 - 60 = □ Р о зв ’я ж и приклади з коментуванням. 690 - 270

900 - 40

б м - 20 см 1 к г - 300 г

200 г - 50 г 1 к г - ЗО г

280 + 20 1 м 80 см + 20 см 240 см + 60 см

Спортсменові треба пробігти на стадіоні 1000 м, Він пробіг 2 круги по 400 м. С к іл ьк и метрів йому залиш и лося пробігти? П ід час ходьби лю дина вдихає за 1 хв 9 л повітря, а під час б ігу — в 5 раз більш е. С кільки літрів повітря вдихає лю дина під час бігу яя 2 хв?


017". Я н о т гуспкл одерж али 250 г и*р*я, я п у х у — на 200 г м г и т е . (.к іл ь к и всього п ір’ я і п у х у одер­ ж али а гусака? 61В*. 5 грн. - 20 к.

1 грн. 80 к , + 20 к.

1 грн. - 2 к.

619. Д л я паяння виготовили 130 г сплаву з олова І свинцю. О лова в сплаві б у л о 20 г. Н а ск ільки б іль ш е в сп лаві б у л о свинцю, н іж олова? 620. 400 - 80 210 + 90 15 + 25 : 5

480 - (7 0 4- 50) 970 - (230 - 120) 100 - 2 - 2 - 8

621. У їд а льн і за м ісяц ь витратили 760 к г капусти і моркви разом. М оркви витратили 320 кг. Н а ­ ступного м ісяця капусти витратили на 20 к г б ільш е, н іж попереднього. С к іл ьк и кілограм ів капусти витратили наступного м ісяця? 622. П е р т о г о дня меблева фабрика за 7 год виготови­ л а 2& к р ісе л. Д р угого дня за 1 год фабрика виго­ т о в л я л а на одне к р іс л о більш е* н іж перш ого. За с к іл ь к и годин фабрика ви готови ш 20 крісел дру­ гого дня? П л а н

р о з в ’ я з у в а н н я

1 ) С к ільк и к р ісел ви готовляла фабрика за 1 год перш ого дня? 2 ) С к ільк и к р ісел ви готовляла фабрика за 1 год другого дня? 3) За ск іл ь к и годин фабрика виготовила 20 крісел д ругого дня?

(>23. Р о згл я н ь пари прикладів. 7 -6 = 42 42 : 6 - 7

72 : 8 =* 9 9 « 8 в 72

54 : 9 =* 6 54 : 6 - 9

Щ о дістанемо, к о ли : добуток поділим о ва другий м нож ник; частку помнож им о ва д ільн и к ; д ілен е поділи м о па пастку?


. Лостни ллакн л ій , щоб ришооп Сули щ ти и л м ш м н . 00 М 2 0 - 10

12 ҐД З І'І 8

32

18 ГІ 0 М 5 = 1 6

• Побудуй у з о ш и т і такі три кутн ик і прямокутник» я к на м алю н ку. Знайди периметр к о ж н ої ф ігури.

(У с н о .) 900 -

100 400 200

60 -

30 40 20

200 300 400

70 +

зо

700 + 120 400 н- 360

800 + 170 400 + 220

40

70 90

100 + 800 8 0 0 + 110

700 +- 260 500 + 450

Р о згл я н ь записи і прочитай пояснення. 380 + / \ 300 80

590 = □ / \ 500 90

300 + 500 = 800 80 + 90 « 170 800 + 170 = 970

П о я с н е н н я . 300 і 500 — вісімсот, 80 і 90 сто сімдесят, д о 800 додати 170, буде 970. Розв*яж и з поясненням приклад 450 + 370. 250 + 360

760 + 160

580 +■ 330

670 + 140

Р о згл я н ь м алю нок і знайди відповіді на запи­ тання:


а) Я к а в ід п тіш і * м іж І(и<шом І Одесою’/ б ) Я к і числи будуть на стовпі, щ о стоїть за 140 км у б ік Одеси під того стовпа, як и й зображ ений на м алю н ку?

632. 24 л фарби р о зл и л и у 8 однакових банок. М іс т ­ к ість бака на 6 л більш а, ніж м істкість банки. С к ільк и потрібно таких баків, щ об р озли ти 36 л фарби? 633*. 480 + 180 590 + 2 2 0 •

80 ~ 6 8 0 0 -6 0

2 6 0 + 40 440 - 40 13 - 8 130 - 8 0

2 4 0 + (9 0 + 8 0 ) 9 4 0 - (2 5 0 + 6 0 ) 8 2 -2 5 63 - 18

32 - 2 7 100 - 63

635. Видииш всі числа» я к і діляться на 6. 1 8 126 6 3 6 , Г І 13 - 8 33 - 7

ЗО 36

26 - 9 17 - 8

42 46 9 + 9 18 - 5

48

54

56

41 - 8 5 + 36

0 3 7 . Р о з г л я н ь за п и си і п о я сн и » я к з н а й ш л и р ізн и ц ю . 4 2 0 - 70 = □

/ \ 300 120 120 - 70 = 50 300 + 60 = 350

420 - 70 = □ / 20 420 - 20 400 - 50

\ 50 = 400 = 350


Н тійди рійницю буді.-ліш м способом. Поясни його. 670 300 - 80

ПО

140 - 70

240 - 50 910 - 40

630 + 190

Р о згля н ь дані таблиці та знайди масу 1 л бензину. Рідина

Об’єм

Масо

Вода Гас Бензин

1 л 1 л 1л

1000 г ?, на 200 г менша, ніж 1 л води ?, на 90 г менш а, н іж 1 л гасу

З 18 м тканини пош и ли 9 однакових дитячих плаїців. Н а плащ д л я дорослого витрачають на 2 м більш е, н іж на дитячий. С к іл ьк и плаїців для д орослих можна пошити з 24 м тканини? . Д л я кабінету географ ії на 910 грн. ш к ола при­ дбала шафу і глобус. Ц ін а глобуса 90 грн. На ск ільк и гривень шафа дорожча за глобус? 10 60 )

720 -- 80 330 -- 70

_ 370 200 80

420 + (130 - 60) 820 - 80 - 80

.и г 250 180 60

720 400 40

64 : 64 : 270 , 90 210

Р о згля н ь записи і поясни розв’ язання. 650 - 290 = □ 650 - 200 = 450 450 - 90 - 360 Знайди різницю 730 - 280 і поясни прийом обчис­ лення. В У к р а їн і в зоні м іш аних л іс ів випадає за рік 640 мм опадів, а в степовій зоні — 340 мм. На ск іл ь к и м ілім етр ів більш е буває опадів у зоні міш аних лісів , н іж у степовій зоні?


6 4 8 . 700 - 30

850

270

470 - 90

920 - 480

(\49. За 7 днів господарка витратила 14 к г картоп лі. Н а ск іл ь к и днів вистачить 18 кг картоп лі, я к щ о ден­ на норма витрати збільш и ться на 1 кг? 850*. 72 к г лим онів, упакованих в ящ ики, по 8 кг у кож ний, розвезли в два овочевих кіоски . В один кіоск привезли 4 ящ ики. С к іл ьк и ящ иків лимонів привезли в другий кіоск? 651°. В ер толіт летів на висоті 640 м, потім знизився на 260 м, а згодом піднявся на 270 м. Н а я к ій висоті опинився вертоліт? 652 . 700 > 500 на 200 • 90 < 420 на О 1 653. 400 - 200 - 10 800 - 500 - 50

620 > 380 на □ 70 < 700 на П

900 - 400 - 30 500 - 400 - 40

(600 + 300) - 40 700 - (90 - 50)

654. Р о згл я н ь записи і поясни розв’язання прикладів. 600 - 270 = □ 600 - 200 = 400 400 - 70 = 330 655. Знайди різницю 800 - 320 і поясни розв’язування. 656. По ш ляху, зображеному на малюнку, відстань від Києва до Полтави 200 км, від Львова до Полтави 680 км, від Києва до Харкова 430 км. Знайди від­ стань від Полтави до Харкова; від Львова до Києва.


С ік з (і т р и л іт р о в и х Оішок роа/шли п д в о л іт р о в і. С к іл ь к и п о тр ібн о б у л о д в о л іт р о в и х банок?

500

130

600 - 50

250 + 270

740 - 360

Знайди периметр кож ного трикутника.

1 . Зм іш али 2 к г цукерок по 9 грн. за кілограм і 4 кг цукерок по 6 грн. за кілограм . С к іл ьк и коштує.'! 1 кг сум іш і? . Д л я ремонту к у п и ли в р у лон ів ш палер д л я стін 1 зап лати ли за них 56 грн. П отім куп и ли ще па 20 грн. ш палери д л я стелі. Р у л о н ш палері д ля стелі на 2 грн. деш евш ий за р улон ш палер; д л я стін. С к ільк и рулон ів ш палер д л я стелі ку­ пили? . 310 + 250 150 + 180

390 - 140 520 - 260

420 + 80 600 - 30

700 - 240 250 + 150

П исьм ове додавання і віднімання При додаванні трициф рових ч и сел одиниці до* даю ть до одиниць* десятки до десятків, сотні до сотень. Р о згля н ь запис і поясни, як треба зап исувати д р у ги й доданок при письмовому додаванні.

. З '2 5

і

О бчисли сум и» записую чи доданки стовпчиком. 722 + 134

360 + 233

516 + 423

344

4-

54

Ро зв 'яж и задачі на застосування д ії додавання. 1) Н а одній фермі 346 корів, а на інш ій — 412. С к іл ь к и корів на обох фермах?


2 ) П іс л я того я к продала 650 к г врунів» у магазині зали ш и ло ся щ е 234 к г . С к іл ьк и к ілогр а м ів крупів б у л о в м агазині д о ї х продажу? 3 ) Т о р ік у господарстві б у л о 527 овець, а цього року їх стало на 242 б ільш е. С к іл ьк и овець стало в господарстві ц ього року? 666. З 18 м тканини п о ш и ли 9 однакових д итячкх п альт. Н а п а льто д л я дорослого потрібно на 1 м тканини більш е, н іж на дитяче. С к іл ьк и метрів тканини потрібно д л я пош иття 6 однакових пальт д л я дорослих? 667. х + 320 - 800

280 - х * 120

* - 40 * 270

668. Ч и с ло 573 більш е за невідоме на 146. Знайди невідом е ч и сло . (Р о з в ’ я ж и зад ачу, ск лав ш и рівняння.) 666а. Р о згл я н ь м алю нок і склади за ним задачу. ____________________ 100_

.

11

-

.

.

І \

п ■

10

ш ' 670°! .5 2 3 132

.644 222

.745 $4

,1 2 3 232

6 7 1 '. З 24 к г бавовняного насіння одерж али б к г о л ії. С к ільк и потрібно бавовняного насіння д ля одер• ж ання 5 кГ о л ії? 672. Р о згл я н ь записи і згадай, я к знайти зменш уване та від'єм ник. Зменшуване 350

В ід'єм н и к Р ізн и ц я 220 = 130

220 + 130=* а

3 5 0 - 130 = 0


(У с н о .) Р о з в ’ я ж и р ів н я н н я з н е в ід ом и м в ід 'є м н и ­ ком . * - 8 5 0 = 40

* + 51 0 = 6 8 0

70 0 - л; = 60.

П р и в ід н ім а н н і т р и ц и ф р о в и х ч и с е л о д и н и ц і в ід н і­ м а ю т ь в ід о д и н и ц ь , д е с я т к и від д е с я т к ів , с о т н і В ІД сотен ь. Р о з г л я н ь зап и с і п о я с н и , я к тр еба за п и с у в а т и в ід ’ є м н и к п р и п и сьм ов о м у в ід н ім а н н і.

2 ~3< 2

О б ч и с л и р із н и ц і, за п и с у ю ч и ч и с л а сто в п ч и к ом . 947 - 321

767 - 250

/о* * ? — ^ 3; £

58 9 - 407

| і

І. 1 .275 - 64

Р о з в ’ я ж и за д а ч і н а за с то су в а н н я д і ї в ід н ім а н н я . 1) У ш в е й н ій м а й с т е р н і б у л о 457 м тк а н и н и . За д е н ь в и т р а т и л и 124 м . С к іл ь к и м ет р ів тк а н и н и зали ш и лося? 2 ) Я к щ о д о н е в ід о м о го ч и с л а д о д а т и 32 4 , б у д е 675. Н иайди н е в ід о м е ч и сл о . 3 ) В осен и в н о в о м у п а р к у п о са д и ли 248 л и п , а к л е ­ нів — на 125 м ен ш е. С к іл ь к и п о са д и ли к л е н ів ? В и м ір я й с то р о н и і зн а й д и п е р и м е тр т р и к у т н и к а , в як ого є п р ям и й кут.

П р о т я го м т р ь о х д н ів ш оф ер п р о їх а в 98 8 к м . За п е р ш і два д н і в ін п р о їх а в 64 4 к м , за д р у г и й і т р е т ій — т а к о ж 6 4 4 к м . С к іл ь к и к іл о м е т р ів прої х а з ш оф ер д р у г о г о д н я? 134 + 254 73 6 - 134

205 + 632 564 - 203

2 м 7 дм - 9 дм 12 дм - 80 см

}


680*. З а 7 х в и л и н м а й с т р и н я р о з п и с а л а 2 8 г л е ч и к ів . За с к іл ь к и х в и л и н вона р о з п и ш е 4 0 г л е ч и к ів , я к щ о за о д н у х в и л и н у р о зп и с у в а ти м е в а 1 г л е ч и к б іл ь ш е ?

60 1 . З а д а н и м и т а б л и ц і с к л а д и і р о з в ’ я ж и з а д а ч у , п о ­ д іб н у д о п о п е р ед н ь о ї. Розписала глечиків за 1 хв

Витрачено хвилин

Розписала глечиків

? н а 2 г л е ч и к и б іл ь ш е

6 ?

36 56

6 6 2 . Р о з г л я н ь за п и си т а п о я с н и п р и й о м д од а в а н н я , к о ­ л и при д о д а в а н н і о д и н и ц ь д іс т а є м о д е с я т о к або п р и д од ав а н н і д е с я т к ів д іста єм о со тн ю .

ІМ: 'ШІ .

!

6вЗ. О бч и сли сум и , зап и сую чи д од ан ки стовпчиком . 324 + 633 6 8 4 . (У с н о .)

5 4 5 + 12 5

2 м 80 с м + 20 см 4 м - 2 0 см

3 1 7 + 29 1

6 1 2 + 5$

5 м 7 см + 3 см 2 м - 2 д м 5 см

6 8 5 . 1 ) А н д р ій к о з іб р а в а к а ш т а н ів , а П е т р и к Ь каш * т а л ій . С к іл ь к и к а ш т а н ів х л о п ч и к и з іб р а л и разом ?


м) а

Vч[іч«і<1*1 ^.чіим і 102, І) 128.

]"шн л/пп

і цій «НідЛ’іу*

гікіци

1. У парку 204 б е р ет і, Ц е па 132 дерева менше, ніж клонів. С к ільк и клонім у парку? За перший м ісяць завод випустив 212 верстатів, ;ш другий — яа 6 верстатів більш е. Залиш илося випустити 175 верстатів. С к іл ьк и верстатів було намовлено заводу? .Я дроту завдовжки 63 см зроби ли 9 однакових цішхів. С кільки цвяхів можна зробити з дроту зав* доижки 30 см, якщ о довжина кож ного цвяха буде іш 2 см менша? Продовж ряди чисел: а) 100, 150, 200, ... (до 500); б) 700, 730, 760, ... (до 1000); » ) 800, 760, 720, ... (до 400). Р о згля н ь записи й. поясни прийом віднімання* я к що в зменш уваному чи сло одиниць або чи сло десятків дорівнює нулю .

Знайди значення різниць, записую чи числа стовп­ чиком. 887 - 782 640 - 127 503 - 122 780 - 59 (У с н о .) 8 м - 4 дм

8 м - 4 см

2 м : 4 дм

Перш е ч и сло 405, д р уге — на 165 менш е від пер­ ш ого, а трете — на 120 менш е від другого. (Постав зап итанн я, щ об задача розв’ язув ала ся двома д іям и , трьома д ія м и .)


694. Під сл\т\ до оПлисного цоптру можна проїхати при­ мою дорогою пГю черсю райцентр, Иа скільки кі­ лометрів іфимн дорого коротша» ніж через рай­ центр?

С ело .

695. 641 + 363 764 + 16

174 км

340 - 122 680 - 47.

О бласний центр

809 - 237 407 - 147

800 - 5 -9 170 + 5*3

6 9 б9. Ремонтна бригада мала полагодити за р ік 875 ліф тів. За перше півріччя відремонтували 477, а за-друге — 513 ліф тів. Н а ск ільк и б ільш е ліф тів відремонтували, н іж передбачалося? 697°. 5 м — 5 дм • 5 м - 5 см

5 м 6 дм *- 8 дм 5 м 6 см - 8 см

690. (У с н о .) 7 + 8 70 + 80

6 + 7 60 + 70

1 к г — 200 г 2м : 5

12-5 1 2 0 - 50

14-8 140 - 80

699. Р о згл я н ь записи та пояси я прийом додавання» я к ­ щ о сум а одиниць б ільш а за 10 одиниць або сума десятків більш а за 10 десятків.

^ ,,| б |

і

'

700. Обчисли значення сум, записую чи числа стовпчи­ ком. 325 Н-І ІИ 128 + 344 254 + 247 112 + 429


. ск л а д и ш\ коротким шііншом апдпчу і ронпижи 1 1 . Л ін ій о к • 320 О лівців — ?, нп 245 більш е, н іж лін ій ок Гум ок — ?, на 300 менш е, н іж олівців Два потяги вийшли назустріч один одному з двох міст. Перший потяг пройшов до зустрічі 246 км, а дру­ гий — на 20 км менше. Яка відстань м іж містами? Знайди периметр кож ного прямокутника.

і

. 452 + 239 409 - 227

155 + 375 127 + 182

485 + 57 460 + 270

?•

360 - 3-3 360 + 3 -9

. Н акресли такий самий чоти ри кут­ ник і відрізком поділи його на п’яти­ кутник і трикутник. 1) Запиши числа, в яких: 9 сот. 7 дес. 1 од,; 4 сот. 7 од.; 7 сот. 8 дес.; 6 од. I I I розряду і 2 од. І розряду. 2) Запиши цифрами такі числа: ш іст сот ш іст ­ надцят ь, чот ирист а, т рист а дев'яност о, сімсот п'ят ь, п 'я т со т гія т деея т п'ят ь. 1 3) Запиш и чи сло, щ о передує ч и с л у 200. ' 4 ) Запиши, ск іл ь к и всього десятків у ч и сл і 666. Г>) Запиши в сантиметрах 2 м 9 см. Додай т іл ь к и більш а за 10. 329 + 437 548 + 281

т і числа, 333 + 666 450 + 520

в як и х

сум а десятків

134 + 59 345 + 262


/ 0 8 . Мололи* >\\< «и к о т и ш нідігімнгши а шірочодом чоIюа роирлд.

і 709. Обчисли значення стовпчиком.

різниць,

429 - 175 . 556 - 382 і

записуючи

808 - 235

числа

735 - 254

710. Черепахи живуть до 350 років, а кити — до 70. (П ос гав запитання і розв’яжи задачу.) 711. Оленка допомяі ала матері садити кущики полу­ ниць. Вони мали посадити 650 кущиків. Мати по­ садила 316 кущиків, а Оленка — на 120 менше. Скільки кущиків їм залишилося посадити? 7126. 728 - 535 805 - 322

453 - 227 573 + 232

267 + 238 628 - 308

6 0 -8 *7 60 + 9*3

713е- Н а першій грядці росло 356 головок капусти» а на другій — 370. З першої грядки зібрали 165 головок, а з другої — 215. Н а якій грядці головок ка* • пусти залишилося більш е і на скільки? 7 1 4 .1 ) Запиши числа, в яких: 3 сот. 4 дес. 6 од.; 2 сот. 7 од.; 2 сот. З дес.; 5 од. Ш розряду і 6 од. І роз­ ряду. 2 ) Запиши цифрами такі числа: триста сорок, со* рок три , тисяча> вісімсот , вісімсот вісім , ноти• рис та двадцять п'ять. 3) Запиши «сусідів»

числа 600.

4 ) Запиши в сантиметрах 3 м 7 см. 1ЛТ


К о р и с т у ю ч и с ь таблицгчо, ішзми т і з т і ч о ш і я а, при я к и х н ер ів н іс ть а - 33 • 10 є пр а в и л ьн о ю .

а

;70 71 72 73 74 75

а - 33 37 38 39 40 41 42

Розглянь запис і поясни, як викона­ л и додавання з переходом через роз­ ряд.

-+ 4 , 2

Обчисли значення сум, записавши доданки стовпчиком.

'

750 + 187

107 + 277

634 + 286

359 + 242

Т Т 2

1

Юні конструктори збудували вітряк, який за годи­ ну перемел юе 140 кг зерна. П ісля двох годин робо* ти вітряка залишилося перемолоти 136 кг зерна. Скільки кілограмів зерна потрібно було змолоти? І.) У мотку було 9 дм дроту. Маса мотка 72 г. Від цього мотка відрізали кусок дроту завдовжки 4 дм. Яка маса цього куска дроту? 2) Склади і розв’яжи обернену задачу, в якій потріб* по знайти довжину відрізаного куска дроту (4 дм). . 277 + 354 306 - 124

427 + 283 827 - 184

750 + 170 420 - 290

56 : 7 + 1 56 : (7 + 1)

• У двох касах було 807 гри. Коли з першої каси видали 167 гри., то в ній залишилося 123 грн. Скільки грошей було в кожній касі спочатку? І

460 - 239 363 + 27

390 - 165 221 + 683

225 + 235 904 - 541

Розглянь запис і поясни, як виконали віднімання з переходом через розряд.

^325 1Ч б 1 7 9

044 - 358

333 - 147

820 - 355

407 - 259


725. Суми двох чін ол 70-1. Одне з чисел 525. Знайди різницю чнг«л. 726. Кременчуцьке водосховище - найбільше на Дніп­ рі. Й ого довжина і ширина разом становлять 177 км. Ширина водосховища 28 км. На скільки кілометрів ширина водосховища менша від його довжини? 727. 45 к г яблук розклали порівну в 5 ящиків. Груш у такий ящ ик вміщується на 1 к г менше, ніж яблук. Скільки кілограмів груш можна розкласти в 6 таких ящиків? 726< Накресли такі квадрат і прямокутник, щоб пери­ метр кожного доріввював 16 см. 729*. Радіус круга 5 см. Ч и поміститься в цьому крузі відрізок завдовжки 8 см? 730*. О

325 + 479 378 + 285

790 - 465 804 - 238

566 " 188 663 + 127

731*. Розглян ь малюнок і знайди відповіді на запи­ тання* а) Яка відстань м іж Львовом і Києвом? б ) Н а скільки кілометрів більш е від зображеного стовпа до Києва, ніж до Львова? в) Я к і числа будуть на стовпі, що стоїть за 50 км у бік Києва від стовпа, зображеного на малювку?


( У с н о . ) Щ о б і л ь ш е і на с к і л ь к и б і л ь ш е ?

6 -9 чи 60 б »б чи 10

5*7 чи 40 6 *6 чи 12

54 : 6 чи 7 81 ^ 9 чи 10

Туристи проїхали залізницею 325 км, автобусом — 120 км і пройшли пішки 78 км. Знайди довжину исього шляху. (Поясни розв’язання задачі.) Розв’ язанн я 325 + 120 + 78 = 523 км В і д п о в і д ь : 523 км.

325 + 120 —££ 523

Склади і розв'яжи задачу, подібну до попередньої. Запиши приклади стовпчиком і виконай додавання. 40 4- 154 + 248

455 + 21 + 115 + 219

Знайди окремо масу мавпи, бегемотика та борсука. 295 к г

262 к г

307 кг

Від свого будинку хлопчик проїхав на велосипеді и одному напрямку 400 м, потім у протилежному напрямку — 545 м. Скільки всього метрів проїхав хлопчик? На якій відстані від свого будинку опи­ нився хлопчик? Розв'яжи рівняння, виконуючи потрібні обчислен­ ня письмово: х - 325 = 478, 583 - х - 299.


739. 22 червня — найдовший день. У Києві сонце схо­ дить о б год 46 хв, а заходить о 22 год 13 хв. Скільки триває в Києві найдовший день? 740е. Побудуй і заповни цікаві квадрати. 34

19 23 10

10 42

7

50

27

200 450І100 250| |зоо

7 4 і \ Запиши приклади стовпчиком і виконай додавання. 347 + 284 + 25 247 + 235 + 47 + 184 • 275 + 275 + 275 300 + 127 + 358 + 23 742. (У сно.) Мата купила 2 десятки зошитів. П ’ яту ча­ стину зошитів вона віддала синові. Скільки зошитів залишилося? 743. На годування птахів у зоопарку витратили ячме­ ню 324 кг» проса 380 кг, а кукурудзи — на 128 кг менше, ніж проса. Скільки всього зерна витрати­ ли на годування птахів? (Поясни розв'язання за* дачі.) Р озв ’ язан н я 1) 380 - 128 = 252 (к г) 2) 324 + 380 + 252 - 956 (к г) В і д п о в і д ь : 956 кг зерна.

_3 8 0 128 252

324 ,380 252 950

744. Склади і розв’яж и задачу, подібну до попередньої. 745. Обчисли значення виразів, виконуючи кожну дію письмово. 972 - 358 - 539 278 + (720 - 415) З р а з о к . 622 - 128 - 324 = 170 _ 6 2 2 494 128 324 494 170


у млйсторн) ші порти ий квартал року пошили 275 дитячих костюмів І 380 жіночих, а зо дру­ гий — 178 дитячих і 406 жіночих. На скільки більше пошили жіночих костюмів, ніж дитячих? На верстаті за 1 год обробляли 7 деталей, а після його вдосконалення — 9 деталей. На скільки де­ талей більш е стали обробляти на верстаті за 8 год? {Розв’ яжи задачу двома способами.) . Иа першому полі працювало 13 тракторів, а на другому — 15. Скільки тракторів мають переїха­ ти на друге поле, щоб на ньому стало на 10 трак­ торів більше, ніж залишилося на першому полі? ►254 - 127 + 352 256 - 164 + 469

485 - (128 - 39) 845 - (169 + 185)

У парку росте 360 каштанів, беріз — на 296 меншо, а кленів — стільки, скільки каштанів і беріз разом. Скільки всього дерев росте в парку?

і

М НОЖ ЕННЯ І Д ІЛ Е Н Н Я В М Е Ж А Х 1000

'

Усне множення і ділення М н ож ен н я і діл ен н я з числам и 0> 1 , 10, 100

І ) Заміни дію множення дією додавання та об­ числи. 1-3

1-5

0 -3

0-6

Зразок. 1*4 = 1 + 1 + 1 + 1 1-4 = 4 2)

0* 5 = 0 + 0 + 0 + 0 4 - 0 0*5 = 0

1 *а = а

Як можна прочитати ці записи? 3) (Усно.) 1*8 1+8

0*7 0 + 7

1 .(4 + 5) 1*4 + 5

0 4 3 + 2) 0 -3 + 2


752. Добутки А ' І та 7*0 не можип замінити додншш«я м одншсоних доданків. І Гри множенні на 1 і 0 застосовують такі правила: а* 1 = а

При множеппі будь-якого числа на одиницю в добутку дістаємо те саме число.

а* 0 = 0

При множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0 ,

Знайди значення виразів: 5*1 + 12, 7 5 3 .7 *1 7 + 1

5*0 5 + 0

8*1 1*8

(8 Н- 1)* 1 8 + 1-1

6*0 + 8 . (4 + 4)*0 4 + 4*0

754. Д ля приготування штукатурки взяли 27 кг піску, а вапна — у 3 рази менше. На скільки кілограмів менше взяли вапна, ніж піску? 755. Склади й розв’ яжи задачу за даними таблиці. Назва товару

Ціпа

Поліетиленовий пакет 20 к. Коробка сірників 756°. ЗО : 5 + 1 30 : 5*1

30 : (5 + 1) 30 : (5 - 0)

5 к.

Кількість 3 5

0*7 + 1*7 5-1 + 6*0

Вартість

1 ? (10 - 0) + 4 10*0 + 10

757°. За літо господарка виростила 208 птахів (курей, гусей і качок). Курей і качок було 129, а качок і гусей — 115. Скільки курей, гусей і качок окре9 мо виростила господарка? 758. З кожного прикладу на множення склади два при­ клади на ділення. 3-7 = 21 8-5 = 40 759. Ширина прямокутника в 3 рази менша від його довжини. Знайди периметр прямокутника, якщо його довжина 12 см.


Розглянь написи, прочитай запитання і дай на них шдповідь. 1_18 = 8 8 : 1=8 8 : 8=1

1 •и - а а : 1 = а а : а =1

Щ о дістаємо в частці при діленні будь-якого чис* ла иа 1? Щ о дістаємо в частці при діленні будь-якого чис­ ла на це саме число, крім нуля? (18 : 3) : 6 (18 : 3) : 1

(4 + 5) ; (4 + 5) (37 + 17 + 8) : 1

36 : 1 + 5 36 : (1 + 5)

Склади вирази та обчисли їх значення. Зменшуване Від’ ємник

36

83

6 : 1 17-9

9*3

9

16

1 8 -0

0

0-3

6:6

2

Перший муляр уклав за 6 хв 54 цеглини. Другий муляр 35 цеглин уклав за 5 хв. На скільки менше цеглин укладав другий муляр за хвилину?

1) Скільки цеглин укладав перший муляр за 1 хв? 2) Скільки цеглин укладав другий муляр за 1 хв? 3) Иа скільки менше цеглин ... ? х -8 = 8

х : 1= 7

4 : х = 4


765*. У ді«чинки стільки ж ссстер, скільки братів. Брат скандії» що в нього 3 сестри. Скільки всього дітей у сім^ї? 766е. 1-5 - 1 5 :1 + 0

(14 : 2) : 7 (81 : 9) : 9

9 :9 + 9 9-9 + 9

6 : 6 + 6-6 8 *1 •1 •1

767е. В одному міш ку було 48 кг цибулі, а в іншому — 24 кг. Частину цибулі розклали в 5 ящиків, по 8 кг у кожний. Скільки кілограмів цибулі ще тре• ба розкласти? 768. З прикладу на множення 9*8 = 72 склади два при­ клади на ділення. 769. 0 -4 = 0 0 :4 = 0 При діленні нуля на будь-яке число 0 : а = 0 в частці дістаємо нуль. У в а г а ! Поділити на н уль неможливо! 770. 0 + 0 + 0 + 0 1 + 1 + 1 + 1

0 -8 0 :7

1*0 0 + 1

15 + 5 : 1 15+ 0 :5

771. Склади вирази та обчисли їх значення: а) зменшуване 72, а від’ ємник у 9 раз менший; б) ділене 63, а дільник на 54 менший. 772. 408 - 249 177 + 155

475 + 357 800 - 444

800 - 333 - 125 500 - (131 - 77)

773. Три робітники заробили разом 800 грн. Перший і другий робітники заробили 503 грн., а другий і третій — 555 грн. Скільки грошей заробив кож ­ ний робітник? 774. З виразів та їх числових значень склади рівності. 8-2 + 8 -5 9 :9 + 1 2 + 7-9 0-2 + 0 -7 0 : 5 + 45 : 5 9 -9 - 9-0 64 - 40 : 8 (64 - 40) : 8 9 -8 + 28 0, 2, 3, 9, 56, 59, 65, 81, 100 З р а ;) о к. 8 -2 + 8 -5 - 56.


У дівчинки було 65 к. Вона купила кілька цуке­ рок, по 8 к. кожна, і в неї ще залишилося 25 к. Скільки цукерок купила дівчинка? . Купили 7 м тканини на 63 грн. З цієї тканини пошили 2 сукні. На першу сукню витратили 4 м тканини, на другу — 3 м. Скільки коштувала тка­ нина для кожної сукні? . У парк привезли 33 к ущ і троянд. К оли на к іль­ кох малих клумбах посадили по 6 кущ ів, то зали­ шилося ще 15. Скільки було малих клумб? . 22 грудня у Києві день триває 8 год. Скільки годин у цю добу триває ніч? 0 »2 + 28 16 : 8- 9

18:3:2 28:4 + 2

1-7 + 25 (З-З)-З

9- 8 - 71 32:8*4

Користуючись зразком, знайди добутки та поясни спосіб обчислення. 10-3 = 30

100-5 = 500

1 дес. • 3 = 3 дес.

1 сот. -5 = 5 сот.

10-5

10-2

10*7

100*3

100>6

100* 9

Назви результати множення. б

8

10

Склади і розв’яжи задачу за даними таблиці. Кролі

Маса одного ісроля

Сірі Чорні

3 кг ? План

Кількість кролів 6

\

4 \

розв’ я з у в а н н я

) Я ка маса 6 сірих кролів?

Загальна маса } 26 кг


2) Яка маса 4 чорних кролів? 3) Яка маса 1 чорного кроля? 783. У паливний бак мотоцикла входить 10 л пально­ го, а в бак вантажного автомобіля — 100 л. Запра­ вили 7 мотоциклів і 5 автомобілів. Скільки літрів пального витратили? 784. Знайди значення виразів, якщо а = 1 і Ь = 0. а*9 + а

8 : а + а -1

Ь : 4 + Ь

(40 - Ь) : 5

785е. 24 кг меду розлили порівну у 8 банок, а ЗО кг — порівну в б бідонів. На скільки кілограмів меду було більше в бідоні, ніж у банці? 786% 100-7 - 250 '• 10-7 - 25

10• 8 + 100- 8 4 + 1*9

4 -3*0 (4 + 1)<9

787. Знайди добуток, застосовуючи переставну влас­ тивість д ії множення. 2-Ю

9*10

5-100

7 * 100

788. У кожному прикладі порівняй перший множник і добуток. 5-Ю = 50 3-100 = 300 7-Ю = 70 6*100 = 600 Щ об помножити число на 10, треба до нього спра­ ва приписати один нуль; щоб помножити на 100, треба приписати два нулі. 789. З прикладу на множення склади приклад на ділен­ ня на 10 або на 100. 2-Ю * 20

3-100 = 300

6 -Ю = 60

8*100 = 800

790. Розглянь приклади в кожному стовпчику. Пояс­ ни, як склали приклади на ділення. Порівняй ділені й частки. Щ о ти помітив? 4-10

40

7 • 10

70

5-100 = 500


ІЦоб ч и с л о , яко ;шгсілчугті»ші н у л я м и , п о д іл и т и на 10, т р е б а в н ь о м у під кинути си ра на один н у л ь ; щоб п о д іл и т и на 100, т р е б а відкинути два н у л і.

100*5 : 10 10-7-10

60-10 : 100 300 : 10 : 10

60 - 10 : 10 1 - 1-1 + 1

і/иортсмен пробіг на ковзанах 1000 м за 1 хв 40 с. Скільки метрів за секунду пробігав спортсмен? Розн’ яжи просту й складені задачі. 1) За 8 год токар виготовив 40 деталей. Скільки цеталей виготовив токар за 1 год? 2) За 8 год токар виготовив 40 деталей. Скільки деталей він зробив за 6 год? Н) За 8 год токар виготовив 40 деталей. За скільки годин він зробив 10 деталей? 4) За 8 год токар виготовив 40 деталей. За скільки годин він виготовить 35 деталей, якщо виготовля­ тиме щогодини на 2 деталі більше? 5 *2.1 0 000 : 100

60 : 10 50 : 10

10-7-1 6*10 : 1

63-9*7 (63 - 9) : 9

Узимку легковий автомобіль на 1 км ш ляху ви7рачає 87 г бензину, а влітку — 80 г. На скільки

грамів бензину менше витрачає автомобіль улітку и» 100 км ш ляху? (Усно!) 5 : 5 + 5 М + 0

100 : 10 + 10 90 : 10 - 1

0 -6 + 4 8 : 8-1

Користуючись зразком, знайди частки та поясни спосіб обчислення. разок.

90 : 9

80 : 8 = 10

700 : 7 = 100

8 дес. ; 8 = 1 дес.

7 с о г .: 7 = 1 сот.

40 : 4

600 : 6

500 : 10


798. З 24 кг цуіфоних бурлкіи одержали Л кг цукру. Скільки кілограмів цукру можна одержати а 54 кг таких буряків? 799. У швейній майстерні було 90 м шовку. Коли пошили кілька суконь, витрачаючи на кож ну по З м, то залишилося ще 60 м. Скільки пошили суконь? Розв’ яз ання 1) 90 - 60 = ЗО (м) 2) ЗО : 3 = 10 (с.) В і д п о в і д ь : 10 суконь. 800. Запиши у вигляді рівностей такі твердження: а) число 680 менше від числа а на 140; б) число Ь більш е від числа 6 у 3 рази. 801*. У трьох пакетах було порівну горіхів. Коли з кож­ ного пакета взяли по 6 горіхів, то в ннх стало стільки горіхів, скільки було раніше в двох паке­ тах. Скільки горіхів було в кожному пакеті спо­ чатку? 802 ’ (37 + 33) : 10 (37 + 1 3 ): 5

50 - 20 : 10 50 - 20 : 5

(50 - 20) : 10 500 - 200 : 2

8031 У магазин привезли 100 кг борошна. 80 к г борош­ на було в мішку, а решта — у пакетах, по 2 кг • в кожному. Скільки було пакетів з борошном? М н ож ен н я і діл ен ня розрядни х чисел на одноцифрове число

804. Поясни, як знаходили добутки і частки. 30-3 = 90

60 : 3 = 20

3 дес. •3 = 9 дес.

6 дес. : 3 = 2 дес.

200» 4 = 800

900 : 3 = 300

2 сот.» Л к 8 сот.

9 сот. : 3 = 3 сот.


?>• лип учш ло-рпмому яннтпли дооуток л ги . Поясни, л к міркушін кожний а них. 1-й у ч о н і»: 3-20 20*3 60. 2-й у ч е н ь: 3 -20 = 3 -2 -1 0 = 6 -10 - 60. б. (У сно.) 2*4 20*4 200-4

9 :3 90 : 3 900:3

10:2 100 : 2 1000:2

5*2 50*2 500-2

/. (Усно.) Збільш

10 20 зо 300 200 у 3 рази,

Зменш

20 60 100 400|б00 у 2 рази.

В. Через річку збудовано міст завдовжки 70 м. Він

мас 3 прогони. Довжина середнього прогону 30 м.

30 м 70 м Знайди довжину крайніх прогонів» якщ о вошг рівні між собою. Овочі

В одному ящику

Кількість ЯЩИКІВ

Морква

10 КГ

4

Буряки

ЗО кг

2

Загальва маса )7

11

)*• Дорослий пройшов на лиж ах 900 м за 3 хв» а хлопчик — 400 м за 2 хв. На скільки б іль­ ше метрів проходив за 1 хв дорослий, ніж хлопчик? І*. 5*30 - 60 7-40 + 20 І

3*200 - 80 800 : 2 + 400

400 : 2 + 600 : 2 (400 + 600) : 2

і


Д іл ги и м числа п а Ообупшк. Діленим іт ііу НО : 20, 000 : ПО

812. Поясни, як поділили число на добуток. 24 : (3 - 2 ) * 24 : 6 * 4 613. Розглянь інший спосіб ділення числа на добуток. 24 : (3 *2 ) ^ (24 : 3) : 2 = 8 : 2 = 4 Поділити число на добуток можна так: спочатку поділити число на одне з мпожннків, а потім результат поділити на інший множник. 814. Виконай обчислення двома способами. 18 : (2 -3 ) 80 : (4 - 2 ) 900 : (3 -3 ) 615. Обчисли способом послідовного ділення. 36 : (9 .2 )

72 : (3 -8 )

60 ; (1 0*2 )

400 : (10*5)

816. Виконай ділення, розклавши дільник на множ­ ники. 48 : 16

72 : 36

80 : 40

64 : 16

З р а з о к. 54 : 18 = 54 : (6 •3) » з, 817. На 3 дні 6 вівцям дають 36 к г сіна. Скільки сіна дають 1 вівці на день? Розв’ язання 1) 36 : 6 = 6 (к г) 2) 6 : 3 - 2 (к г) В і д п о в і д ь ; 2 кг. Поясни, про що дізнаємося кожною дією. 818. Перше число 800, друге —■ у 2 рази менше за перше» а третє — в 4 рази менше за Друге. Знайди третє число. 819*. Знайди значення виразів способом послідовного ділення. 360 : (1 0 -6 )

72 : (9 - 2 )

60 : (3 -1 0 )


) . П орто число (Ю* другч* у Я ризи мошло іш порте, « трете — у 4 рази моїм по лл друге. Знайди третє число. 1- Число 42 поділи послідовно на 7 і 2.3 *-• Поясни, як знайшли частку 80 : 20 способом по­

слідовного ділення та способом випробовування. Спосіб п ослідовного ділення 80 : 20 = 80 : (1 0*2 ) = (80 : 10) : 2 = 4 Спосіб в и п р о б о в у в а н н я 20 • 2 а 40 (число 2 не підходить); 20*3 « 60 (число 3 не підходить); 20*4 = 80 (число 4 підходить). Отже, 80 : 20 = 4. 3. Згюйди частку способом: послідовного діл ен ая, 600 : 30

800 : 40

1000 : 200

Знайди частку будь-яким способом. 60 : 30 90 : 30

100 : 20 80 : 40

60 : 20 100 ; 50

800 : 400 800 : 40

5. 000 яєць розклали в лотки, по 30 у кожний. Скільки потрібно було лотків? 5. Д ля приготування розсолу для соління помідорів взяли 60 кг води, а солі у 20 раз менше. Иа скільки менше взяли солі, ніж води? На будівництві працювали а жінок, а чоловіків — у іі раз більше. На скільки більше працювало 1 чоловіків, ніж жінок? Розв ’ яз ання 1) с р А, 2) а *к - а. В і д п о в і д ь : чоловіків иа а -к - а більше. Поясни, про що дізналися кожною дією.


828е. Склади нирнзи та обчисли їх нна чешш. Ділене

72

Дільник 8 + 1

8 + 1 14 + 28 4 8 - 4 8 0 * 12 8 + 4 1

6 -І

6

2

1

829е. У квітковий магазин завезли 100 гладіолусів. П ’яту частину квітів становили б іл і гладіолуси, а решту — червоні. Скільки червоних гладіолусів 0 завезли в магазин? М н о ж е н н я с у м и на ч и с л о і ч и сл а н а су м у , М н о ж е н н я виду 2 4 '3 , 4*21, 3 2 0 'З

830. Дівчинка складала букети. Д ля кожного букета вона брала 3 білі й 2 червоні квітки. Скільки всьо­ го квіток у 7 букетах? (Розглянь розв’ язання за­ дачі різними способами. Поясни, про щ о дізнали­ ся кожною дією.) Р о з в’ я з а н н я 1-й с п о с і б 2-й с п о с і б З * 7 + 2 • 7 = 35 (к.) (З + 2 )-7 = 35 (к.) В і д п о в і д ь : 35 кві­ В і д п о в і д ь : 35 кві­ ток. ток. 831. а) Поясни, як помножили суму на число. (4 + 3 )*9 = 7-9 = 63 б) Розглянь інший спосіб множення суми на число. (4 + 3)*9 = 4*9 + 3-9 = 36 + 27 63 Щ об помножити суму на число, можна помножи­ ти на це число кожний доданок і знайдені добут­ ки додати. 832. Застосуй правило для обчислення значень виразів: (20 + 8) *3, (300 + 60)* 2. 833. На кожну тарілку мама поклала 5 вареників з кар­ топлею і 3 вареники з м ’ ясом. Скільки всього вареників вона поклала яа 4 тарілки? (Розв’яжи задачу днома способами.)


834. 72 : 8 8*7

600 : 20 : 3 500:5:5

72 : 8 : 3 72 : (8 *3 )

800 - 80 : 4 300 + 30-3

835. Щ об приготувати розчин д ля укладання цегли, взяли 60 к г піску, а цементу — на 40 к г менше. У скільк и разів узяли менше цементу, н іж піску? 836. Щ об приготувати замазку, взяли а кг крейди, а оліфи — в 9 раз менше. Скільки дістали к іло ­ грамів замазки? 837". Господарка хотіла купити кавун масою 3 кг, а купила — масою 5 кг, тому заплатила на 60 к, більше. С кільки коштував кавун? 838*. Запиши вирази та обчисли їх значення: а) дільник 8, а ділене е добутком чисел 4 і 6; б) зменшуване 42, а від’ємник е часткою чисел 14 і 7; в) частку чисел 18 і 9 збільшити в 9 раз. 839 . Продали 6 дитячих шарфів по 8 грн. і 3 шапочки по 8 грн. Скільки одержали грошей за ці речі? 9 (Розв'яж и задачу двома способами.) 840. 1) Знайди добутки двома способами. (3 + 7 )«4 (5 + 2 )«3 2) Знайди добутки зручним способом. (20 + 7) *3

(4 + 6 )'8

841. 1) Поясни, як обчислили добуток 24*3. 24*3 = 20-3 = 60 4*3 = 12 60 + 12 = 72 2) Знайди добутки. 32*3 42*2 17*4 12*5 2 3 -І 19*3

25-3 33*3


842. Д ля школи-інтернату привезли 3 мішки цибулі, по 36 кг у кожному, і 2 мішки часнику, по 35 кг у кожному. Скільки всього овочів привезли? 843. У майстерні в двох сувоях по 21 м тканини в кож­ ному і в одному сувої 15 м. Чи вистачить цісї тканини, щоб пошити 11 занавісок, якщо на кожну з них витрачають по 5 м? 844. За 5 блокнотів заплатили а гривень. Скільки ко­ штує 1 блокнот? Скільки треба заплатити за Л та­ ких блокнотів? 845е. Столяр робить за день 12 рам, а його помічник 7. Скільки рам вони зробили разом за 5 днів? 846% П •

2 8 ,3 81 : 9

9+19 84 - 72

12-5 27-3

3-9 60:20

847. На змаганнях у першому запливі було 4 човни, по 8 спортсменів у кожному. У другому запливі було З човни, також по 8 спортсменів у кожному. Скільки всього спортсменів брало участь у двох запливах? (Розглян ь розв'язання задачі рійними способами. Поясни, про що дізналися кожною дією.) Р о з в 'я за н н я 1-й с п о с і б 2-й с п о с і б 8 -(4 + 3)^= 56 (с.) 8 -4 + 8 -3 « 56 (с.) В ідповідь: Відповідь: 56 спортсменів. 56 спортсменів. 84В. П оясн и, я к п ом н ож или ч и сл о

на

сум у.

5 - (3 + 6 ) * 5 * 9 - 45

Розглянь інший спосіб множення числа НІ) пуму. 5 - (3 + 6 ) = 5 - 3 + 5-Є •= 15 + ЗО ^ 45 Щ об п о и і і о ж ти Ч И С Л О ІІН додати.

и тп

чи сло на суму* мож на помножи­ І 41111й д о л і добутки

К О Ж Н И Й Д О Д іМ ІО К


640. Застосуй лрпншю для обчислення ии разів. 7»(2 0 -І 5) 3* (300 + 20) 850. Обчисли зручним способом/ 14* (3 + 7)

8 * (20 + 8)

851. За рівнянням х + 200 = 500 склади і розв’ яжи задачу. 052. Узимку корові на день дають 6 к г буряків. Скільки потрібно буряків 3 коровам на 5 днів? 853*. Иакресли пряму л ін ію і відклади на ній відрізок, який дорівнює сумі відрізків А В і СГ>. А* ------------------- *в С

*------------------- - В

854\ 2-300 > 500 800 : 40 □ 20

13» 3 □ 40 33*3 О 90

50 □ 25-2 80 □ 27-3

855" Швачка шиє за день 12 сорочок, а ї ї учениця — на 5 менше. Скільки сорочок вони пошиють разом ® за 5 днів, якщо працюватимуть в такому ж темпі? 856. При множенні одноцифрового числа на двоцифро­ ве застосовують переставну властивість: 3-28 = 28-3 = 84. Застосовуючи переставну властивість д і ї множен­

ня, знайди добутки. 2 •23

3-31

4-12

5 • 11

857. (Усно.) За одну секунду хлопчик пробігає відстань у 6 м. Скільки метрів він пробіжить за 15 с? 858. Узим ку вівці на день дають 2 к г силосу. Скільки потрібно силосу 6 вівцям на тиждень? 859. Д ля ремонту двох будинків витратили 17 банок фарби, по 4 кг у кожній. На перший будинок


шітрятили 6 бшюк фпрби. ('кІЛГ.НИ КІЛОГ|)іШІН фіфби п іш ло для ремонту другого будинку? (Розв’ яжи задачу дііомо способи ми.) 860. Знайди значення виразів, якщ о а - 24. 3*а

(60 - а) і 4

60 - а 5 4

861. Учень накреслив пряму лінію і послідовно відклик на ній відрізки, які € сторонами прямокутники А В С £ . Виміряй довжину утвореного відрігжо. А

В

в

й

л

862. На креоли пряму й послідовно відклади ла ній відрізки, я к і € сторонами прямокутника К М О Ї*. Знайди периметр прямокутника. К\--------------------- 1м

о

063*. Івась почав читати книжку, коли Маршгкп лжг» прочитала 18 сторінок тієї самої книжки. Чи кпадожене Івась Маринку за 5 днів, якщ о читати мі* щодня по 11 сторінок, а Маринка — по 7 сторінок? 864°. Склади задачу за коротким зааисом і розв'яжи її. 10 мішків — 500 кг 12 мішків — ? 8 6 5 е. 2-25 + 3

+

333- І

2-13-3 ЗОН: 9

(70 - 10) : 20 70-10:2

7-3 -і 0 13-7 0


866. І ) Розглянь записи і прочитай пояснення.

При множенні одноцнфрового числа на двоциф­ рове можна спочатку двоцифрове розкласти на десятки й одиниці, а потім одноцифрове число помножити окремо на десятий та одиниці і резуль* тати додати. 2) Знайди добутки, розклавши другий множник иа десятки й одиниці: 2-43, 3-32, 4 4 4 . 867. (У сно.) 4 668. (Усно.)

7 |9

11 13 15 17 19 21 23 25

Щоденний заробіток

Кількість ДНІВ

16 грн.

5

14 грн,

6

Разом

1?

869. Склади рівності з виразів та їх значень. 416 80 : 20

62 - 11*5 2*48 - 16

9* 11 - 20 63 : 7 + 0

4 64

7 79

9 80

870. Один оператор за 8 год набирає на комп’ ютері 32 сторінки тексту. Інший оператор за цей самий час набирає 40 сторінок. Який оператор набере за 1 год більш е сторінок і на скільки більше? 871. 15 г крейди згодували 5 куркам. Скільки потріб­ ко крейди, щоб задовольнити денну потребу в ній 27 курей? 872% 2 « 35 : 10

43*2 - 1 8

(1 3 + 17)*3

(24 + 18) : в


1373% Маса шланга завдовжки 1 м становить 3 кг. Яка ® маса двох таких шлангів завдовжки 13 м кожний? Ділене

28 80

Дільник

4

6

40 12 20

Частка

5

5

5 3

90

60 100

зо

4 20 зо

875. Розглянь записи й поясни спосіб обчислення, 70-8 = 560 7 дес. -8 = 56 дес. 876. (Усно.) 30*8 90* 3

640 : 8 350:7

420 : 6 = 70 42 дес. : 6 = 7 дес. 120 : 6- 5 400:5:10

240 - 180 : З 540 + 60-6

877. Посіяли 60 кг проса, ячменю — у 3 рази меишо, ніж проса, а кукурудзи — у 2 рази більше, між ячменю і проса разом. Скільки посіяли кукурудзи? 878. Запиши всі значення букви х , при яких нерівність х - 20 < 7 правильна. 379. Спиши, вставляючи пропущені числа. 8 м 6 дм = □ дм ЗО мм = □ см 6 дм 4 см = □ см 140 см = П м □ см 880*. За 1 с звук поширюється в повітрі иа відстань 330 м. На яку відстань пошириться звук за 3 о? 86 1\ 1) Маса о лії, що міститься в кедрових горіхах,

становить четверту частину маси горіхів. Скільки о л ії можна дістати із 120 к г горіхів? 2) Двом куркам на день потрібно 80 г зерна. Скільки зерна потрібно на день одній курці? 882°. У парку росте 50 каштанів, кленів — у Л цапи більше, ніж каштанів, а тополь — у 3 ршш більше, ніж к лен і». Скільки разом кампаній, в клені а І тополь росте п нирку?


8Я З.( х 16*й 6*12

72 іП 40 : 5

864. (Усно.) 23-3 12*4

0' 1 І і М

23 дес.*«4 12 дес. ’ 4

Я : 8 360 : «

00 : (0 86*10

540 : 9 630:7

865. Пояски спосіб обчислення: 320*3 = (300 + 20)* 3 = = 300*3 + 20-3 ~ 900 + 60 = 950. 886. Розв’ яжи з коментуванням. 180*3 240* 2 150*5

210*4

887. П осіяли 120 к г вівса, а зібрали у 8 раз більше. Скільки кілограмів вівса зібрали? 888. Добова порція кухонної солі для однієї корови становить 64 г. Скільки солі потрібно двом коро­ вам иа тиждень? 889. Склади задачу, подібну до попередньої, знаючи, идо добова порція солі д ля коня становить 32 г. 890. Периметр трикутника В Е К 150 см. Довжина сто­ рони Е К дорівнює ЗО см. Сторона В К дорівнює стороні В Е . Знайди довжину сторони В Е , (На ма~ люнку трикутник В Е К зменшений.) Е

К

891*. Три дівчинки знайшли 90 горіхів. Вони поділи­ ли горіхи так: найстарша взяла на 10 горіхів мен­ ше, а наймолодша — на 10 горіхів більше, ніж середня. Скільки горіхів взяла кожна дівчинка? 692”. 480-2 330*3

60-10 - 70-6 100 - 22-4

800 : 40 80 : 40

4 м : 5 4 м - 5 дм

893°. Один насос накачує 640 відер води за 8 хв» а дру130


• 894.

гиЛ 420 лідер поли т і 0 хм. Скільки підсф поди намічають обиддп насоси ;ш хпилину? а

800 120 48

а

600 80 240

Ь

600 60 зо

Ь

200 80 120

(а + Ь) : 4

(о - 6).4

895. Д ля пошиття одного кашкета потрібно 3 дм сукна. Скільки кашкетів можна пошити з 12 м сукна? 896. Купили б блокнотів по 70 к. і 10 зошитів по 60 іс. Про що можна дізнатися, обчисливши вирази? 70*6 10 - 6 70*6 + 60 10 60*10 70 - 60 60-10 - 70*6 897. 230*4 - 300 110*5 + 320 240*2 : 6

400 - 40-4 210 - 210 : 7 170*3 - 200

2 м : 5 2 м - б см 2 м : 1 дм

898. (У сн о.) Довжина нитки на одній котушці 180 м. Я ка довжина ниток на трьох таких котушках? 899*. З паперу в клітинку виріж смужку завширшки 2 см, а потім із цієї смужки виріж такий прямо­ кутник, щоб його периметр дорівнював 20 см. 900°. За період свого росту одна рослина кукурудзи ки паровує 200 л води. Скільки відер води пиппроііу< ють 5 таких рослин? (Відро вміщує 10 л води.) 901°. 1 к г - 200 г • 1 кг : 2

2 хв - 20 с 2 год - 2 хв

2 м - 2 дм 2 м - 2 см

Д іл ен н я суми на число.

Ділення еиду 39 : З, 72 : 6 902. 18 синіх і 12 жовтих слив батько поділив порівну між трьома синами. Скільки слив одержав кож­ ний син? (Розв’яж и задачу двома способами аи поданими планами.)


М і (! І? О (! 1 б 1) Скільки всього було олшз? 2) Скільки слив одержи ті кожний син? 2-й с п о с і б 1) Скільки синіх слив одержав кожний син? 2) Скільки жовтих слив одержав кожний син? 3) Скільки всього слив одержав кожний син? 903. Поділи суму на число відповідно до порядку виконання дій у виразах з дужками. (16 + 8) : 3 (18 + ЗО) : 8 (18 + 12) : З 904. 1) Розглянь, як можна поділити суму на число іншим способом. (18 + 12) : 3 = 18 : 3 + 12 : 3 = 6 + 4 = 10

18:3

Щ об лодідитм суму на число, можна поділити на цс число кожани доданок і знайдені частки додати. 2) Обчисли двома способами: (24 + 12) : 4. Обчисли зручним способом: (36 + 54) : 6. 905. 20 вантажних і 12 легкових автомобілів розмісти­ л и на залізничних платформах, по 4 автомобілі на кож ну платформу. Скільки було використано платформ? (Розв'яж и задачу двома способами відповідно до поданих схем.) 1 -й с п о с і б

2-й с п о с і б

(П + П ) : О 906. (24 + 16) : 8 24 + 16 : 8

170*2 - 200 360 : 4 + 90

90 + 6 13 200 - 6-16


9074. Пнкресли пряму і гюлнич 11н лій точку О. Від точ­ ки О відклади на прямій у иротилкжних шшрлмках відрізки А О = 45 мм і О В 53 мм. Виміряй та обчисли довжину відрізка А В . 908е. За один кавун масою 4 кг господарка заплатило 1 грн. 60 к., а за головку капусти масою 2 кг 1 грн. 20 к. На скільки 1 кг капусти дорожчий від 1 кг кавуна? (Виконай дії зручним способом.) 909е. (6 + 15) : 3

(6 + 27) : 3

(8 + 1 6 ): 8

910. Розглянь записи і поясни спосіб ділення, ________ 39 : 3 =________ = (30 + 9) : 3 = = 30 : 3 + 9 : 3 = = 10 + 3 = 13 911. (Усно.) Знайди частки: 84 : 2, 69 : 3. 912. Посіяли 4 кг гречки, а зібрали 84 кг. У скільки разів більше зібрали гречки, ніж посіяли? 913. х - 3 = 96

84 : х = 2

84 - х = 2

914. Знайди значення виразів, якщ о а = 48. о*2 а : 2 а : 4 915. Один кондитер прикрашає 24 торти за 3 год» п другий таку саму кількість тортів прикрашш: ;ш 2 год. (Постав запитання і розв’ яжи задачу.)


И 6 . У пекарні було 90 к г борошна. К ільк а днів його витрачали по 20 к г за день. Залишилося 10 кг. Скільки днів витрачали оо 20 к г борошна? >17*. 36 : 3 48:2

24-4 2-18

32*2:8 42 : 7 + 8

84:4-3 55:5-6

>18*. Д уб вбирає 8 відер води щодня, осика — 42 відра за тиждень. Скільки відер води вбирають дуб 9 і осика разом за 5 днів? >19. Розв’яж и з коментуванням: 64 : 2, 48 : 4, 99 : 3. >20. Розглянь записи і поясни спосіб ділення. 72 : 3 =

50 : 2 =

= (60 + 12) : 3 = 60 : 3 + 12 : 3 = = 20 + 4 = 24

= (40 + 10) : 2 = = 20 + 5 = 25 •

>21. (Усно.) Закінчи обчислення. 60 : 5 = (50 + 10) : 5 * ... 81 : 3 = (60 + 21) : 3 = ... 122. Розклади ділене на зручні доданки і виконай ділення: 68 : 4, 96 : 2, 51 : 3, 95 : 5. 123. Добова порція кухонної солі для коня 32 г, для корови — у 2 рази більша, а для вівці — у 6 раз менша, ніж д ля коня і для корови разом. Яка добова порція солі для вівці? 124. За виразом (9 + 15) : 3 склади і розв'яжи задачу про розподіл комп’ ютерів по школах. 125. Запиши вираз, значення якого у 5 раз менше, ніж значення виразу а + Ь, 126. 56 і 4 42 : 3

60 - 50 : 5 100 - 80 : 4

80 : 2 : 2 90 : 3 : 5

800 - 150-3 360 + 40 : 4

127*. Яп ЛІІІШМИ МИТПЛИКІП ЛКЛЯПИ ПАЛйиІ і пплп'яжи їх.


27 78^

42 100

18

928*. В одному бідоні 24 кг о лії, а в другому — на 6 кг менше. Усю олію розлили в банки, по 3 кг в кож ­ ну. Скільки балок було потрібно? 929°. 98 : 2 • 24 : 2

51 : 3 48 : 2

64 : 4 + 15 32 : 2 - 16

120 : 4-8 360-2 : 8

930. Розклади по-різному числа на зручні доданки і ви­ конай ділення. З р а з о к , 84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 10 + 4 = 14 84 : 6 = (48 + 36) : 6 = 8 + 6 = 14 72 : 4

60 : 5

96 : 6

48 : 4

931. У магазин привезли 3 сувої шовку, по 18 м у кож ­ ному, і 2 однакових сувої сатину. Разом тон к у і сатину привезли 104 м. Скільки метрів сатину в одному сувої? З сувої по 18 м 2 сувої по ? м План

104 м

розв’ я з ув ан ня

1) Скільки привезли метрів шовку? 2) Скільки привезли метрів сатину? 3) Скільки метрів сатину в одному сувої? 932. На 93 грн. купили 5 пеналів, по 9 грн. кожон. і кілька калькуляторів* по 4 грн. кожен. Скільки купили калькуляторів? 5 п.— по 9 гри. ? к . - - по 4 грн.

9Я гри.


933. Л ік »)) її роп ж-дп хпорому мітпміли о о 2 таблет­ ки 2 рпал лм день. У коробочці 60 таблеток. 11л скільки днів хворому мж тічить вітамінів? 934. І) Знайди третю частину чисел: 18, 27, 42, 60. 2) Скільки хвилин становить одна шоста години? одна четверта? одна третя? половина години? 9 35 '. Накресли коло, радіус якого дорівнює 3 см 7 мм. Центр кола має лежати в точці перетину лін ій зо­ шита. Круг, який утворився, поділи на 4 рівні ча* стини та одну таку частину зафарбуй. 93Я\ 60 - 60 : 4 60 - 60 : 5

(18 + 27) : 3 (16 + 36) : 4

420*2 - 600 300 : 3 : 5

937°. Одна сторона трикутника 38 мм, друга — 22 мм, а третя — у 2 рази менша від першої. Знайди пе• риметр трикутника. П еревірка діл ен ня і множення. Д іл ен н я виду 64 : 16, 125 : 25

Ділене

Дільник

Частка

24 600

3 2

8 300

Щ о дістанемо, дільник?

якщ о

8*3 = 24 300•2 = 600

частку

помножимо

на

939. Д ілене дорівнює добутку частки і дільника. Якщо після множення частки на дільник не дістали діленого, то в обчисленнях допущено помилку. Перевір ділення множенням. 84 : 6 = 14

80 : 5 = 16

54 : 3 = 18

^40. Виконай ділення і зроби перевірку множенням. 100 ; б

76 : 4

560 : 7


941. У баку фактори було (К) л пального. Я» І гол роботи трнктор витричис 0 л мильного, Скільки годин працював трактор, якіцо н баку залиш ило­ ся 24 л? (Розв’ яжи задачу окремими діями.) 942. Хлопчик купив 12 ірисок, по 10 к. кожна, і кіль* ка льодяників, по 8 к. кожний. За всю покупку він заплатив 2 грн. Скільки льодяників купи її хлопчик?

943. Запиши значення букв а, Ь, с, е, к, т. Ділене

76 60

с

е

Дільник

а

Ь

2

6

Частка

4

4

48 12

96 80 6

т

к

5

944*. На ділянці посадили 80 кг картоплі» пшениці посіяли в 5 раз менше, ніж посадили картоплі, « кукурудзи посіяли у 8 раз менше, ніж посилили картоплі й посіяли пшениці разом. Скільки куку­ рудзи посіяли иа ділянці? 945е. Обчисли і зроби перевірку множенням. •

72 : 2

52 : 4

640 : 8

150 : 5

946. Щ о дістанемо, коли добуток поділимо на множник? Множник

Множник

Добуток

8

7

56

3

16

48

56 : 7 * 8 48 : 3 - 16


947. Д ію множ ення можна перевірити дією ділення. Я к дізнатися, щ о в обчисленні допущено помилку? Перевір множення діленням. 1 8 -5 = 90

2 3 -4 = 92

1 5«3 * 45

948. Виконай множ ення і зроби перевірку діленням, 2 3 -3

5 -1 3

200*4

9 0 -7

949. За виразом (100 - 73) : 9 склади задачу. Коротко запиши і розв’ яж и її. Б у л о — ... П родали — ... Р еш ту р озли ли в ... 950. К уп и ли 90 к г помідорів. їх розклали в 6 ящ иків по 9 к г і в 3 однакових більш и х ящ ики. С кільки кілограм ів помідорів в одному більш ом у ящ ику? 951. * : 3 = 240

279 - х = 270

10 = 10

952*. Учні виїхали на екскурсію трьома автобусами. У перший автобус сіли 28 учнів, у другий — 29, в тре­ тій — 33. Ч и можна було розмістити учнів порівну? 953*. Д л я того щ об добути 7 к г заліза, витратили 21 кг за лізн ої руди. С кільк и кілограм ів заліза можна одержати з 54 к г такої руди? 954\ З -Г9 • 2 9 -2

96:3 72 : 4

2 *3 9 - 19 (54 + 36) : б

9 -2 + 7 63 : 7 + 2

955. (У с н о .) 1) С к ільк и всього десятків у ч и слі 240? 60? 600? 2 ) 15 дес. : 3

24 дес, : 3

24 дес. : 2

956. Р о згля н ь запис і поясни спосіб обчислення. 360 : 3 = □ 36 дес. : 3 = 12 дес.


957. 960 : 3

280 : 2

840 : 2

(ИЬ4 :8

958. Фермер купив 5 поросят, по 20 кг кож не, 1 З од­ накових барани. Загальна маса цих тварин 280 кг. Я ка маса одного барака? ^N\ 9 5 9 . |ь\ > V» і £

У ч ен ь токаря обробляє за годину 8 деталей. Яи 5 год він обробляє стільки деталей, ск ільк и мий* стер за 2 год. С кільки деталей за 1 год обробляв майстер?

! ^ 960. х : 18 = 3

72 : * = 2

* - 360 = 40

4^,961*. Л іх тар и к з батарейкою кош тує 4 грн. Х лопчик ^ на всі грош і, я к і були в нього, м іг купити ліхти* ^ рик або 4 батарейки. С кільк и грошей б у ло у хло п ­ чика?

і

і а

$ 962е. 4 альбоми кош тую ть стільки , ск ільк и 12 блок* § нотів. С кільк и кош тує альбом, якщ о блокнот ко* ш туе 2 грн.? ^ > 9 6 3 *. За 2 спідниці заплатили 100 грн. С кільки тробн заплатити за 3 ж акети, я кщ о кожний жякот у О 2 рази дорож чий від спідниці? 964. Р озгля н ь, як знаходили частку 64 : 16 = □ спосо­ бом випробовування: 16*2 = 32 (2 не підходить); 1 6 «З = 48 (3 не підходить); 16*4 = 64, отжо» 64 : 16 = 4. 965. Знайди частки способом випробовування, 26 : 13

42 : 14

72 : 18

966. З 25 л м олока виходить 1 к г масла. С кільки мог­ ла вийде а 75 л молока?


067. Якщ о дроту вийде куски

моток дроту розрізати на 5 кусків, по 12 м в кожному, то залишиться ще 6 м. Скільки кусків дроту, якщ о цей моток розрізати на завдовжки 11 м кожний?

Р о з в 'я з а н н я 1) 12-5 = 60 (м ) 2) 60 + 6 *= 66 (м) 3) 66 : 11 * 6 (к.) В і д п о в і д ь : 6 кусків дроту. Поясни розв'язання задачі. 068. Якщ о груші розкласти у 8 ящиків, по 11 кг у кожний, то залишиться ще 3 кг груш. Скільки потрібно ящиків, щоб у кожний покласти по 13 кг груш? (Порівняй цю задачу з попередньою.) 969. Виміряй довжину сторін і знайди його периметр.

. л

прямокутника А В С В В

'Л ф * **г'

"

В

970‘ . Більша шестірня має 36 зубців. Вона приводить у рух меншу, яка має 18 зубців. Скільки обертів зробить менша шестірня, коли більша зробить 2 оберти?

)71". 49 : 7 51 : 17

55 : 5 72 : 24

2-36 4 -9

4 .2 4 - 24 : 2 32 - (17 - 9)


972е. Д ля виготовлення 3 к г масла витратили 75 л мо­ лока. Скільки кілограмів масла можна одержати 9 із 100 л молока? 973. (У сн о.) З прикладів на множення склади прикла­ ди на ділення на двоцифрове число. 24-3 = 72 34-2 = 68 17 *5 = 85 974. Склади вирази за даними таблиці та обчисли їх.

975.

а

Ь

с

а: с +Ь

48

16

12

48 : 12 4- 16 = 20

90

18

3

16 = 80

54 : * = З

а : Ь' с

х : 15 = З

976. Дві кравчині мають пошити по 96 сорочок. Одіш з них шиє за день 12 сорочок, а друга — 16. Яка кравчиня виконає роботу раніше і на скільки днів? 977. Токар виготовив 100 деталей. Перші 3 год він ро­ бив по 12 деталей за годину, а потім почав виго товляти по 16 деталей за годину. Скільки годин токар виготовляв по 16 деталей? Розв’ язання 1) 12-3 36 (д.) 2) 100 - 36 = 64 (д.) 3) 64 : 16 - 4 (год) В і д п о в і д ь : 4 год. Поясни, про що дізналися кожною дією. 978*. За рік будівельники повинні збудувати 72 будин­ ки. Перші 3 квартали вони будували по 18 бу­ динків. У жовтні й листопаді — по 6 будинків, а в грудні — 8. Чи виконали будівельники річно зо­ бов’язання? В к а з і в к а . Квартал — четверта частина року (три місяці).


979е. 45 : 5 32 : 8

70 : 14 42 : 21

2*37 54 : 18

28 : 4 + 3- 7 540 : 3 + 180

080*. Маса 6 ящиків з печивом 48 кг. Яка маса 8 ящиків із цукерками, якщо 1 ящик із цукерка9 ми на 3 к г важчий від 1 ящика з печивом? 981. Яка частина круга не зафарбована? Я к записують цифрами третю частину? четверту частину? п’ яту частину?

982. Намалюй такі самі смужки в зошиті й запиши, яка частина кожної з них зафарбована.

983. У

1

саду росло 60 дерев, з* дерев —

яблуні, а

1

— груші. Скільки в саду

З

разом яблунь і груш? Пл ан розв’ я з у в а н н я 1) Скільки в саду яблунь? 2) Скільки в саду груш? 3) Скільки в саду разом яблунь і груш? 984. Виміряй довжину смужки та обчисли ^

її.

985. На скільки ведмежа важче від собаки? Яка маса вед­ межати й собаки разом? У скільки разів ведмежи


важче від двох собак? Яка маса 12 качок і 5 коше­ нят? На скільки ведмежа важче від 12 кошенят?

1кг

986. 85 : 17 3-18

2 кг

54 : 27 2-35

48 к г

14 + 71 5-18

12 к г

90 : 30 70:5

987*. Кам’ яне в угілля через деякий час після його т ідобування вбирає в себе воду» маса якої станокить восьму частину маси вугілля. Маса щойно видобу того вугілля, взятого для проби, дорівнює 40 кг. Якою буде маса цього в угілля через деякий час? 988*. За 4 год робітники лісництва посадили 72 дере­ ва. Скільки годин їм треба працювати, щоб поса­ дити 60 дерев, якщо за 1 год вони саджатимуть іш 2 дерева більше? 989°. З виразів та їх знйчень склади рівності. •

99 ; 33 78 : 39

98 : 14 64 : 16

480 : З 540 : 2

2, 3, 4, 7 160, 270

990. 1) Запиши, котру годину показує кожний годи її пик,


2 ) З ап и ш и , к о т р у го д и н у п о к а ж е к о ж н и й годинн и к ч ер е з ЗО хв.

991. Розв’ яжи задачі, користуючись годинником. 1) Перерва почалася о 9 год 15 хв, а закінчилася о 9 год 25 хв. Скільки часу тривала перерва? 2) Перерва почалася о 10 год 10 хв і тривала 20 хв. Коли закінчилася перерва? 3) Урок тривав 40 хв і закінчився об 11 год 20 хв. К оли почався урок? 1 год :

2

3

4

5

1м :

2

4

5

10 20 25 50 100

6

10 12 15 20

Ї93. Виконай ділення і перевір, додаючи відповіді. Сума відповідей прикладів кожного рядка дорівнює 100. 100 : 25 90 : 18 90 : 2 92 : 2 96 : 2 99 : 11 70 : 14 76 : 2 594. Розв’яжи рівняння, в яких треба знайти дільник. 48 - х = 16 48 : д: = 16 х-1 6 = 48 36 : х = 2 ?95. Ш к о ля р і планували зробити д ля лісопарку 36 годівниць для птахів, але зробили на третину більше. Скільки годівниць зробили школярі? >96. У парку 96 дерев. Третю частину цих дерев ста­ новлять клени та липи. Скільки кленів і скільки лип у парку, якщо їх там порівну? )9 7 \ У бочці 27 л води. Спочатку в бочку долили тре­

тину тієї кількості води, що була, а потім відлили третю частину всієї води. Скільки літрів води за­ лиш илося в бочці? >98". Обчисли й запиши відповіді. 1) Скільки днів у 10 тижнях? 2) Скільки годин становить ^

доби?


3 ) С к іл ь к и х в и л и н стан ови ть — год и н и ?

999е. У книжці 80 сторінок. Дівчинка прочитали ^ к н и ж к и

.

Скільки сторінок їй залишилося прочи

тати?

1000. Випиши 4 вирази з часткою 6. 72 : 12 81 : 27 90 : 15 100 : 25 84 : 14 95 : 5

45 : 15 78 : 13

1001. Знайди частки способом випробовування. 125 : 25 105 : 15 128 : 16 1002. У нерівність * «3 3 < 100 підстав замість х тлко число, щоб нерівність була правильною. 1003. Стригаль ручними ножицями може обстригти ;ін день 25 овець, а електричною машинкою — 150. У скільки разів підвищується продуктивність праці стригаля, коли він працює електричною мишинкою? 1004. З 76 м тканини пошили халати і сукні, На один халат пішло 4 м тканини, а на одну сукню •• 3 м. Халатів пошили 13. Скільки пошили суконь? 1005. (Усно.) 1) 1 м : 4; 1 см : 2; 1 год : 3; 1 год ! 'І. 2) Знайди -7 чисел 12, 64, 120, 400. 4

1006*. З сітки висипалось 6 цибулин. Це в 2 рази мен­ ше, ніж у сітці. Скільки всього цибулин?


1007*. З ш ш ли , зйпоушоючи пропуски: боре:ісяь має □ день, 4 тижні -• П днін, Я доби = □ год, 1 би = □ год, - год ~ □ хв.

до-

1008". З 76 м тканини пошили 8 однакових суконь і 13 халатів. На одну сукню йде 3 м тканини. Скільки метрів тканини йде на один халат? 1009’. 72 : 3 + 16 • 50 : 2 - 25

480 : 2 - 120 80 : 16 + 16

27-3 + З 78-10 - 12

Д іл е н н я з остачею

1010. (Усно.) На підносі було 35 тістечок. їх розклали на 2 блюда, по 15 на кожне. Скільки тістечок залишилося на підносі? 10 И . 20 кольорових олівців дівчинка розклала в підставки, по 6 олівців у кожну. А л е 20 не поділи­ лося без остачі на 6 . Залишилося ще 2 олівці. Розглянь малюнок і прочитай пояснення.

Д ілення з остачею записують так; 20 г 6 = 3 (ост. 2) Число 20 тут — ділене, 6 — дільник, 3 — частка і 2 — остача. Запис читають так: 20 поділит и на 6, у част ці буде 3 і в ост ачі 2.

101 ' Порівняй приклади кожного стовпчика. 12:3 = 4 1 3 : 3 = 4 (ост. 1)

16 : 4 = 4 18 : 4 = 4 (ост. 2)


1013. Користуючись мялкшкіши, иикоїтй ділення и ос­ тачею: 13 : 3, 17 : 3, 16 : 0. 13 : 3 = 4 (ост. 1)

17 : 3

А

V # * ' 17 ,__________________ а ---------о о р

15 : 6

13

_________

о о о

о^ор <^ор ^ о р р .о

15 ,-------------------- а-------# $ © © 3 3 0 + З Ф #» Ф Ч

1014. С кільки окремих квадратів можна скласти з 11 однакових паличок? (Перевір розізлим шиї задачі практично.) Р о з в * я з а н н я: 1 1 : 4 = 2 (ост. 3). В і д п о в і д ь : 2 квадрати. 1015. Скільки окремих трикутників можни сіш ісгн а 11 однакових паличок? 1016. 7 + 8 < 7 *8 1-9 □ 0 -9

40 : 4 □ 45 : 5 12 - 3 □ 12 : З

1017. Є 45 біли х і червоних кульок. Білих кульок 30. Н а скільки біли х кульок більше» ніж червоних? У скільки разів червоних кульок менше, ніж білих? 1018е. 15 : 5 = З 16 : 5 » 3 (ост. 1)

ЗО : 6 32 : 6

45 : 9 48 : 9

«4:8 67 : Н

1019й. У першому ящику 20 кг помідорів, а и лругом у — 12 кг. З другого ящика продали 8 кг інші дорів. У скільки разіа у першому ящику стало • більш е помідорів, ніж у другому? 1020. Виконай ділення з остачею. 27 : 6 48 : 7 54 : 8

20 : 0


З р а з о к м і р к у в а н н я . Нехай треба поділити 27 на 6. Знайдемо найбільше з чисел від 1 до 27, яке ділиться на 6. Ц е 24; 24 : 6 - 4. Знайдемо остачу: 27 - 24 = 3. Отже, 27 : б - 4 (ост. 3). 21. Розглянь записи прикладів на ділення на 4. 8 :4 = 2 1 4 : 4 = 3 (ост. 2) 9 : 4 * 2 (ост. 1) 15 : 4 * 3 (ост. 3) 10 : 4 - 2 (ост. 2) 16 : 4 - 4 1 1 : 4 * 2 (ост. 3) 17 : 4 = 4 (ост. 1) 12 : 4 - 3 18 : 4 = 4 (ост. 2) 13 : 4 * 3 (ост. 1) 19 : 4 = 4 (ост. 3) Скільки різних остач? Яка остача найбільша? 22. Чашка коштує 5 грн. С кільки чашок можна

купити на 33 грн.? 23* П оділи кожне з чисел від 20 до 31 на 5.

Розглянь, я к і остачі дістаємо при діленні на 5. Скільки різних остач? 20 : 5 = 4 23 : 5 26 : 5 2д : 5 21 : 5 = 4 (ост. 1) 24 : 5 27 : 5 30 : 5 2 2 : 5 = 4 (ост. 2) 25 : 5 28 : 5 31 : 5 24. Скільки може бути різних остач при діленні на 7? 25. Купили однакову кількість пакетиків ванільно* по цукру і приправ. За цукор заплатили 60 к., по 20 к. за пакетик, а за приправи — 2 грн. 10 к. Скільки коштує пакетик приправ? Н азва товару

Ванільний цукор Приправи

Ціна пакетика

Кількість пакетиків

20 к. ?

однакова

Вартість 60 к. 2 грн. 10 к.

26*. Склади і запиши три приклади на ділення з діль* пиком 8, щоб при розв’ язуванні першого прикла* ду остача дорівнювала 0, прн розв'язуванні друго­ го __ Я тпптипгЛ — 7


1027*. Знайди частку й остачу усно. 6

7

8

10 : 2

9

9

10 11 12 13

Я кі можуть бути остачі при діленні на 2? на 3? на 4? на 5? на б? 1028°. Виконай ділення з остачею. 22 : 7 40 : 7 50 : 7 60 : 7 12 : 5 14 : З 21 : 6 25 : 4

75 : 6 33 : 8

1029е. У фермера були качки й гуси. Усього — 60 пта­ хів. Гуси становили шосту частину всіх птахів, • Скільки було качок? 1030. Відрізок Л К становить ^ відрізка А В . А К = 18 мм. Знайди довжину відрізка А В . В к а з і в к а , Відповідь запиши в міліметрах. А

К

В

Р о з в’ я з а н н я 18*4 = 72 (мм) Відповідь:

А В = 72 мм.

1031. Виміряй ^ смужки та обчисли довжину всієї смуж­ ки. Результат обчислення перевір вимірюванням. В к а з і в к а . Вимірювати треба в міліметрах, і

і

і

1032. Відомо, що відрізок К М становить ~ всього від­ різка. Яка довжина всього відрізка? Накресли такий відрізок у зошиті. К

М

1033. У третьому класі 9 нідміїшиків. Де

усієї к іл ь к а

ті учнів класу, Скільки учи їй у третьому класі?


1034. 1гр<лш нриотявки кошту ішла 36(1 гри. Потім ціну було знижено на •• під початкової ціни. Яка но­ ве ціна ггриставки7 )035. До кожної нерівності добери по два значення букви а, щоб нерівність була правильною. 20 - а > 15

а »4 < 3 6

а •8 > 4

1036. Бабуся хотіла законсервувати 10 бавок вишнево­ го компоту, а законсервувала на п’ яту частину більше, ніж плакувала. Скільки банок вишневого компоту вийшло? Розв’ язання 1) 10 : 6 - 2 (б,) 2) 10 + 2 - 12 (б.) В і д п о в і д ь : 12 банок. Поясни, про що дізналися кожною дією. 1037 й. 1) Маса 5 однакових теличок і 5 кіз разом ста* новить 880 кг. Маса однієї телички 130 кг. Яка маса однієї кози? 2) Склади обернену задачу, в якій потрібно з на* йти число 880. 1038". 250-4 - 600 480 : 4 + 300

600 - 25*4 900 - 200 : 4

(370 - 250)-З (750 - 150) : З

1039°. Робітник обточував 1 кільце за 55 хв, а після вдосконалення верстата — за 37 хв. На скільки менше часу витратить робітник на обточування • 5 кілець?


ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПИСЬМОВИМ МНОЖЕННЯМ І ДІЛЕННЯМ

1040. Заміни, де можливо, додавання множенням. 2+ 2+ 2+ 2 5+5+5+5+5 1 2 + 1 2 і 12 3+ 8+ 3+ 3+ 3 Г+7 + 7+7 21 + 21 \ 2\ 1041. 1) Я к довести» що 8 *3 = 24? 2) Розкажи таблицю множення числа 8. 1042. 1) 3 прикладу 6*3 ^ 18 склади два приклади нп ділення. 2) Розкажи таблицю ділення на б. 1043. Запиши вирази та Гх значення: а) зменшуване 94, від'ємник е добутком чисел 0 І 7; б ) ділене 63, дільник є різницею чисел 1Г> і 0. 1044. (У сн о.) 5*7 + Ь 7 2*9 + 0 * 9 2 дес.*З

1 -8 + 2 -7 0 - 5 + 1- 3 4 сот.-2

20-4 300*3 5 сот.*4

1045. 213-3 « (200 + 10 + 3 )*3 = 200-3 + 10-3 + 3-3 = 600 + 30 + 9 = 639. Розглянь запис і поясни письмовий спосіб знаходження добутку чисел 213 і 3. Я к треба записувати числа, виконуючи множення письмово? Виконуючи множення письмово, спочатку МІІОЖІЇТІ' одиниці на дане число, потім десятки і т. д.

1046*. Виконай множення письмово. х 222 х314 *132 к201


17. На вівцефермі настригли 340 кг вовни. З 60 чор­ них овець настригли по 4 кг вовки з кожної. Реш­ ту вовни настригли з 20 біяих овець, порівну з кож­ ної. Скільки вовни настригли з кожної білої вівці? [в . Першого дня художню виставку відвідали 120 осіб,

другого — у 3 рази більше. У ч н і третіх класів становили у

усіх

відвідувачів. Скільки третьо­

класників відвідало виставку? Ю*. Посадили кілька рядів яблунь, по 8 дерев у кож­ ному ряді, і 9 рядів груш, по 7 дерев у кожному. Всього посадили 143 плодових дерева. Скільки рядів яблунь посадили? >0*. У бочці було 90 л води. Спочатку в бочку доли­ ли у тієї кількості, що в ній була, а потім відли­ ли половину всієї води. Скільки води залишилося в бочці? и. О

48: 6 42:6

6 ,7 8- 9

7 *9 63 - 51

7 2 : 12 12-4

2. 1) Назви результати таблиці множення числа 8. 2) Розкажи таблицю ділення на 7. 3) Назви всі ділені з таблиці ділення на 5. 3. 1) Виконай ділення з поясненням: 25 : 4; 38 : 8. 2) Знайди результат і поділи його на підкреслеие число. З р а з о к . 8*5 + 3 - 43, 43 : 8 = 5 (ост. 3). 2*4+5 6- 3 + 2 1 -8 + 4 9- 3 + 3 4. Розглянь записи і поясни, як виконали множен­ ая на одноцифрове число.


1055*. 49-3

39-4

223-4

114-7

1056. У цистерні було 960 л питної води. Частину води відлили в 9 бідонів, по 34 л у кожний. С к іл ьк и літрів води залишилося в цистерні? 1057. К уп и ла 500 г насіння: 10 пакетів насіння огір­ ків, по 30 г у кожному, і 4 пакети насіння морк­ ви, порівну в кожному. Скільки грамів насіння моркви було в 1 пакеті? 1058. * - 337 = 480

* : 4 = 128

390 - * = 240

1059*. За угодою завод мав випустити за тиждень 225 машин. Два перших дні тижня завод щодня випускав по 48 машин, а наступні 3 дні — по 50 ® машин. Чи виконав завод умови угоди? 1060. 1) П олічи від 795 до 805. 2) Назви число, в якому: 7 сот. 8 од.; 7 сот. 8 дес,; 1 сот. З дес. 7 од.; З сот. З дес. З од,; 9 сот. 9 од, 3) Запиши цифрами числа: т риста сорок один, д віст і, дванадцят ь, д в іс т і двадцят ь, сім сот сім.

4) Розклади на розрядні доданки числа: 347, 555, 720, 707, 112. 1061. Скільки в числі 784 всього сотень? всього десят­ ків? всього одиниць? 1062. Перевір, чи правильно виконано множення.

1063*. 18-7 23-4

23-9 61-8

293-3 315-3

172«4 104*6

1064. Щ об зробити сплав для спаювання жерстяних виробів» узяли І 62 г свиицю* я олова — в 2 риаи більше?. Скільки т:ьш*о гчшміи гмливу пийшло?


365*. За даними таблиці дізнайся, скільки купили люстр.

І

Назва товару

Ціна

Кількість

Вартість

Лампочка Люстра

3 грн. 63 грн.

6 шт. ?

} 270 грн.

366. Розв’ яжи 200 + 500 700 - 300

поясни способи обчислення. 540 - 220 540 + 280 90 + 50 110 + 230 740 - 180 130 - 70

367. Розв’яжи з перевіркою: 700 — 590 570 + 340.

610 - 150,

368. Розглянь, як знаходили частку 966 : 3. а) Усно: 966 : 3 = (900 + 60 + 6) : 3 = = 900 : 3 + 60 : 3 + 6 : 3 “ 966 = 300 4- 20 + 2 = 322. б) Письмово: - V у діленому 966 перше неповне ділене — 9 сотень, друге неповне ділене — 6 десятків і трете непо­ вне ділене — 6 одиниць. )6 9 “ . Виконай ділення письмово. 842 : 2 884 : 4 963 >70. Знайди половину числа 642; третину числа 399. )7 1 . За 2 год літак пролетів 840 км. Скільки кіломет­ рів пролітав літак за 1 год? )72. Ширина прямокутника 8 см, що становить ~ його довжини. Знайди периметр прямокутника. 373. Знайди частку й остачу: 9 : 4, 7 : 2, 7 : 3, 8 : 3. 374*. Наави значення букв, при яких справджуються


#

а + а = а &: 6 = 1

6*6=1 а «6 = 0

а + а= а + 7 а *к = а

1075. Знайди суми та різниці письмово, 236 + 453 485 + 394 745 - 324 875 - 69 Поясни, як треба записувати другий доданок або від’ ємник під час письмового виконання дій. 1076. Розглянь, як знаходили частку чисел 864 П о я с н е н н я . Перше неповне ділене — 8 сотень. 8 сотень . . поділити на 4, буде 2 сотні. “я Друге неповне ділене — б ДЄСЯТ- З £ І ків. б десятків поділити на 4, бу- т де 1 десяток і в остачі 2 десятки. “Т Т 2 десятки і 4 одиниці, буде - у і 24 одиниці — це третє неповне п ділене. 24 поділити на 4, буде 6. Остачі немає. 1077. (Усно.) Знайди частку й остачу. 6 :4 5 :2 7 :4

і 4. . 3 4 Л с /о

12 : 5

1078*. Виконай ділення письмово. 6 5 1 :3 4 5 8 :2 3 7 2 :3 1079. На птахофермі було 687 курей, індиків — у 3 ра­ зи менше, ніж курей, а качок — у 2 рази більше, ніж індиків. Скільки на птахофермі було качок? Розв’ язання 1) 687 : 3 = 229 (інд.) 2) 229-2 = 458 (кач.) В і д п о в і д ь : 458 качок.

687 3 6 229 8 ” 6 27 “ 27 0

х

229 2 Ш

1080. В ід 3 к ро лів о д ер ж у ю т ь 672 г п у х у . С к іл ь к и п у х у


1ШН. ИоліГяЖИ [ІІПНЛіІНЛ, ІППСОІіуЮ'ІИ д ії ниоьмопо. Х ІІ

848

х<4

8« «

* ;2

428

1082*. Котру гадину локииуех годинник, якщо від по­ чатку доби хвилинна стрілка зробила 8 повних Ф обертів і ще чверть оберту? 1083. Розв’ яжи приклади з коментуванням. 68 : 2

75 : 3

1084. 2 4 : 2 + 4 7 5 : 5 + 10 36 : 3 - 12 75 : (10 - 5)

70 : 2

80 : 16

60:5-1 0-1 + 1 60 : (5 - 1) (5 + 0 ) 2

1085. (Усно.) Знайди частку й остачу. 31 : 5 18 : 4 20 : 3 46 : 9 15 : 4 34 : 8

16 : З 41 : 5

1086. Скільки всього десятків становлять: 2 сот. і 3 дес.; 1 сот. і 5 дес.; 2 сот, і 4 дес.? 1087. Розглянь, як знаходили частку 276 : 4. П о я с н е н н я . Перше неповне ділене — 27 десятків. 27 десятків поділити на 4, буде 6 десятків, остача — 3 десятки. З десятки я 6 одинидь, буде 36 одиниць — де друге неповне ділене. 36 поділити на 4, буде 9. Остачі немає.

о 2 /С І ~ 5 І* >о *— * * ^

1088*. Виконай ділення письмово. 198 : 3

736 : 8

549 : 9

1089. З дослідної ділянки одержали 234 кг волокна льону, а насіння — в 2 рази менше. Скільки к іло ­ грамів насіння зібрали? 1090. ^ частину маси плодів маслини становить олія. о Скільки о л ії можна дістати, з 117 кг цих плодів?


Коли щодня н и г | ш ' т т н ї м г л ш л о н ш і 0 кг иуіЧ.гі,нл , то й о т в ж т і 'и т » ин 72 дні. Па скільки дн і» ии*'.тачить вугілля, коли щодня митрачати 8 кг?

1091.

1092. 300 жолудів важать 1 кг. У лісорозсаднику попідили 2 кг жолудів. Не зійшла ^ частина жолудім. •

С к і л ь к и д іс т а л и са д ж а н ц ів дуба?

1093. 72 : 8 17-3

48 : З 2*24

72 : 12 -23-4

1094. (У сао.) х + 4 = 160

95 ; 5 100:20

х > і = 240

1095. (У сн о.) Знайди частку й остачу. 9 :4 11 : 3 25 : 7

х : І

Й'ІО

ЗО : 8

1096. Скільки десятків становлять 3 сотні і 8 одиниці*? Скільки одиниць становлять 2 десятки і 7 оди ми ції? 1097. Розглянь, як знаходили мастку 822 : й. П о я с н е н н я . Перше неповне ділене — 8 сотень. 8 сотень поділити на 6, буде 1 сотня, оста­ ча — 2 сотні. 2 сотні й 2 десятки, буде 22 десятки — це друге нєпо* вне ділене. 22 десятки поділити на 6, буде 3 десятки, остача — 4 де­ сятки. 4 десятки і 2 одиниці, буде 42 одиниці — це третє неповне ділене. 42 поділити на 6. буде 7. Остачі немає.

і

1096*. Виконай ділення письмово. 875 : 5

370 : 2

804 : З

1099. Зібрали 312 кг плодів шипшини. П ісля суш ити маса плодів зменшилась удвічі. Скільки н и й і ш і о кілограмів сухих плодів шипшини? 1100.

| частину маси картоплі становить крохмаль. Скі­

льки кілограмів крохмалю пийде з 372 кг картоплі?


ЦІКАВІ ЗА Д А ЧІ

1. На лаву сіли Андрій, Іван, Руслан і Сергій.

Н а однім з країв — Андрій, б іл я нього — не Сергій, в окулярах — то Іван. Де ва лаві сів Руслан? 2. У хокей грали команди «Сокіл» і «Беркут». У першо­ му періоді виграв «Б еркут» з рахунком 6 : 5, У Другому — переміг «С о к іл » з рахунком Ь : 2, але в третьому періоді знову виграє «Беркут» з рахун­ ком 3 : 2 . Яка команда перемогла? 3. На двох деревах сиділи граки. З першого дерева полетіли 9 граків, а з другого перелетіло на перше 5 граків. П ісля цього на кожному дереві стало по 8 граків. Скільки граків було на кожному дереві спочатку? 158


•*. м нксим у іб )ижш, пін т і о рокш с т і ф і т т під сестри. С к ільк и |кж1» буде сестрі чиїхм Н р о к і»? 5. Десятилітрова каструля шшошшнп иодою. Я к и їй і)

за допомогою семи літро ного й т р и л іт р о в о г о глочи* ків відміряти 6 л води?

6 , У дідуся було 20 цукерок. 8 цукерок він дав ону­

ку. П ісля цього в онука стало в 2 рази більше цу­ керок, ніж валишилося в дідуся. Скільки цукерок було в онука спочатку? 7. Є чотири відрізки ланцюга: три на 4 ланки і один ва 2. Я к з’єднати ц і відрізки в один ланцюг, іц <іЛ число розкованих (а потім скованих) ланок було найменшим?


З М І С Т

СОТНЯ. ПОВТОРЕННЯ М АТЕРІАЛУ 2 К Л А С У ................

З

ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження). . . . Таблиця множення числа 6 ......... ................................ Доба. Година. Хвилина. С екунда................................ Таблиця ділення на 6 .................................................. Порівняння величин і ч и с е л ....................................... Таблиця множення числа 7 ......................................... Таблиця ділення на 7 .................................................. Таблиця множення числа 8 ......................................... Таблиця ділення на 8 .................................................. Таблиця множення числа 9 . . ..................................... Таблиця ділення на 9 ..................................................

28 28 29 33 37 40 44 50 54 59 63

Т И С Я Ч А................................................................................ 68 Нумерація трицифрових чисел..................................... 68 Міри довжини і маси. ................................................... 79 84 Додавання і віднімання в межах 1000. ....................... Множення і ділення в межах 1000 ..............................112 ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПИСЬМОВИМ МНОЖЕННЯМ І ДІЛЕННЯМ ................ 151 ЦІКАВІ З А Д А Ч І.................................................................. 158

Навчальне видання

БОГДАНОВИЧ Михайло Васильович

МАТЕМАТИКА П ід р учн и к д л я 3 к ла су

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Відповідальна за випуск О. Ю. Камишанська. Редактори Б. М . Ліченко , Т. Г. Рижова . Художник обкладинки Л. А. Кузнецова. Художній редактор» Т. М . Канарська. Технічний редактор Ц. Б. Федосіхіна. Коректори Н. Г. Сніцарук, А. Б. Лопата, Підписано до друку а діапо.штипін ‘25.01.06. Формат 70x100/16. Папір офс. Гарнітура Шкільна. Друк офс. Ум. друк. арк. 13. Ум. фарбоиідб. 52,65. Обл.-нид. арк. 6,31. Тираж 40 000 прим. Ііпд. N0 37076. Зам. N0 6-699. Виданииптін) «Осиіта», 04053, ІСиїи, пул. Юрій КоцюГипи'і.кого, 5. Гпідпцтио ДК N0 27 під 31.03.2000 р. Нідцрукопано .і т т п и х діапо.нптим ТОН «()Ґм»ріг« м, Харкш

Математика. 3 класс. Богданович  

Учебник для 2 класса по математике. Богданович

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you