Page 1

Н и т и е р ііж і’ н о М і н і п п г і н 'г г и ш м о с п і т и І ік іц іс и У к / и їїи и

(ІІнкші МІнІг-пірсі'ніі «міліти І ітукн Уіфнїми №427 під 05.0(1.00) За загальною редакцією Г. ГІ. Лишснка ВИДАНО ЗА РАХУНОКДЕРЖАВНИХ КОШТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРОНЕНО

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

— межа матеріалу уроку — вправи, щ о рекомендую ться д л я домаш нього завдання

*

— вправи з логічним навантаженням

— кругові приклади

Ж

— додаткові завдання

Художники: О. А. Сіденко, І. В. Бабенцова

Права авторів та видавничі права Д С В «Освгта» захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. (зі змінами від 11.07.2001 р.). Друковане копіювання книги або ї ї частини, будь-які інші контрафактні видання тягнуть за собою відповідальність згідно зі ст. 52 цього Закону.

І>73

Богданович, М. В. Математика : підруч. для 2 кл. / М. В. Богданович,— 4-те вид., доопрац.— К . : Освіта, 2010.— 160 с. ШВИ 978-966-04-0661-2. БВК 22.1я721

ІНЕГО 978-966-04-0661-2

О М. В. Богданович, 2002 ; 2010, доопрацьоване © Видавництво «Освіта», 2002; 2010, дпшрпцмвяне Ф Пидпінгиц'іію «Освіта», художнє оформлення, 2002; 2010, :іі «мінами


І IV-/О І и Г С П П 7 І

М И ВЧЕН О ГО Н 1 КЛАСІ

І . І Іолічи окремо червоні й зелені перчики. /

»

»

/

>

/

/

/

2. Розкажи з пам’ яті таблиці додашшпл і під пімання чисел 2 і 3. 3. Р о згля н ь малюнки. За кожним м»,л юнкор склади і розв’яжи задачу.

?


4.

і і п :і ки

клр тіг п» к о ж н о ї монети.

Чи вистачить цих грошей на цукерку ціною 20 копійок?

5. Скільки на малюнку полуниць? Скільки ягід малини? Скільки всього ягід на малюнку?

6. Розкажи з пам’яті таблиці додавання і від­ німання чисел 4 і 5. 7. Поясни походження назв чисел.

В Е ІМ ЇІЇП І

І іІ І іІ іїіІ а І І І І І І І Й

І Н

І

13

19

ДЕВ’Я ТН АДЦ ЯТЬ

8. Поклади 4 палички до десятка паличок. Скільки всього буде паличок? 9. Скільки десятків і одиниць у числах? ю 12 15 8 20 9 10. Скільки всього грошей у Михайлика? у Надійки? У кого більше грошей?


«г-О

У Надійки 11. >1кі числа пропущено?

<!н) 12. 1 0 + 1 12-2

6 -4 2+ 5

5+ 5 8 -5

1+ 4 + 4 9 -3 + 4

6 + 4 Г> 9 4 5

13. Склади задачу усно. Розв’ язання запиши.

14*. У парку посадили 6 кленів, каштанів

ті 4 більше, а акацій — на 2 менше, ніж клен і и. Скільки каштанів посадили в парку? Скільки акацій?

15°. •

13 З 10 + 5

7 -4 + 3 9 -5 + 4

1 0 -5 + 3 3+ 3+ 4

10

2

1

7+ 3

\ Г>


16. Скільки сантиметрів в одному дециметрі?

1 см

1 дм

17. Яка довжина відрізка в сантиметрах? Запи­

ши її в дециметрах і сантиметрах.

18. Виміряй довжину відрізків. Запиши її в сан­

тиметрах, а потім у дециметрах і сантиметрах.

19. Накресли два відрізки: перший завдовжки

1 дм, а другий — 1 дм 4 см. 20. У кожній парі чисел назви більше число.

15 і 17 20 і 19 14 і 16 21.2 + 8 9 -7

1 0 -9 8 -6

15 і 20 18 і 16 12 і 18 2+ 7 1+ 8

7 і 12 11 і 9 13 і 20 1+ 9 -6 1 0 -8 + 6

9 -8 + 7 9 -6 -3

22 . 10 хлопчиків грали в піжмурки. 2 хлопчики вийшли з гри. Скільки хлопчиків продовжу­ вало гру? 23*. Олег молив 4 яблуні, З груші і 2 берези,

('кільки фруктових дерен молив Олег?


24°. Допоможи

зайчику та білочці.

10 4 — доданок 5 — доданок 9 — сума 4 + 5 — сума

4

= 0

10 — зменшуване 4 — від’ємник 6 — різниця 1 0 - 4 — різниця

26. Я к називаються числа у прикладах? 2+5=7

8 -3 = 5

27. Розв’ яжи приклади, в яких від’ ємник 7. 7+ 2 7 -2

1 0 -7 7 -7

2+ 5 5+ 2

1 0 -3 9 -7

1+ 7 8 7

28. Розкажи з пам’ яті таблиці додавання і під німання чисел 6 і 7. 29. Андрій накреслив 9 чотирикутників, а Ти рас — 5 трикутників. Хто більше накришиш фігур? На скільки більше? 30.«)шіипіи вирази та обчисли їх значення. До \ долати 5;

під 9 підняти 6;


31. В и м і р я й

і мдрі . пси

і дізнайся,

як т'і

них

к о р о т ш и й І ІШ с к і л ь к и .

▲ Н акресли відрізок, на 3 см коротш ий від довшого з них. 32. Прочитай пояснення про добу і тиждень. Перший урок у ш колі починається в один і той самий час. Від початку сьогоднішнього уроку до початку завтрашнього минає одна доба. Д оба — це проміж ок часу, протягом якого Зем ля здійснює один оберт навколо своєї осі. Доба поділяється на такі частини: ніч, ранок, день, вечір. Тиж день — це 7 діб, або 7 днів. Д н і тижня мають такі назви: понеділок, вівторок, середа, четвер, п ’ят ниця, субота, неділя. Повтори назви днів тижня. ЗЗМО + З • 7+ 3 3 4 .1 0 - 7 < > 6+ 2

5 + 10 1+ 9 7 -6 4+ 5

1 7 -1 0 10- 7 1 -1 8 -6

5+ 5+ 8 2+ 8+ 5 3+ 4 9 -3

1 8 -8 -3 1 6 -1 0 -2 2+ 8 0+ 4

35. Леся, Т о л я і Олесь м али знайти сум у чисел 2, З і 5. У с і діти знайш ли сум у правильно. Леся: Т оля :

2 + 3 + 5 = 10. 5 + 3 + 2 = 10.

Олесь: 5 + 2 + 3 = 10. Додавати числа можна в будь-якому порядку.


:ю. І І< |ХМИ!> нідпоніді, додаючи числи н іншому порядку. 119

10

1+3 + 6

Ю

ЗІ 6М

ІЗ

:і? і ’оі ш’ я ж и п р и к л а д и , ч я к и х д о д а н о к 8.

2 І 6 8 2

1 0 -8 8+ 2

8 + 10 8 + 0

8 1 1+ 7

8 0 10 І К

30. Поясни розв’ язання кож ної задачі. Порішиш задачі. 1) У першому ящ ику 7 кг картоплі, а н дру тому — на 3 к г більш е. Скільки кілограм і и картоплі в другому ящ ику? 7 В і д п о в і д ь : 10 кг.

+ 3 = 10

2) У першому ящ ику 7 к г картоплі, а а дру тому — на 3 кг менше. С к ільк и к іло гр ам і» картоплі в другому ящ ику? 7 - 3 —4 В і д п о в і д ь : 4 кг. 39*. Яка маса песика?

40. 7 І 3 + 4 9+ 1 + 5

6+ 6 + 4 3 + 3 + 10

1 І І І 8 2+ 2 І 0


41.Г)оі*дам ітк р п ели и два відрійки. Перший відрізок завдовжки 9 см, л другий 7 см. Порішіяй довжину цих відрізків. 42е.У тиж ні 7 днів. З них 2 дні в тата вихідні. • С кільки в тата робочих днів на тиждень? 43. Я к и м и монетами мож на дати 10 коп ій ок здачі? Р озгля н ь різні варіанти.

44.5 + 5 - 3

8 -4 -4

5 -5 + 6

1 0 -7 + 3

45. Склади, розв’ яж и і порівняй задачі.

На 5 к. дешевша

10 к.

На 5 к. дорожчий

10 к.

46. Тато купив 8 кг капусти і 2 кг буряків. Про що можна дізнатися за цими даними? 47. Доповни до 10. 1

3

10 9

А Збільш на 5.

7

5

2

5

4

2

1

0

8

48°. Р озв’ яж и і порівняй задачі. 1) На галявині росло 6 грибів. Б ілка зірвала З гриби. С кільки грибів залиш илося?


2) І їм галявині росли гриби. Пілка пірвп.п 6 гривін, а потім ще 3 гриби. Скільки ПСЬШ грибін зірвала білка? 49.

Числа

Нпаіїти

Числа

Знайти

10 і 4

різницю

10 і 0

суму

9і 8

різницю

суму

10 і 0

різницю

7і6

різницю

50. 111,о дістали, коли від суми відняли доданок?

6

+

2= 8

8 -6 -2

М. З кожного прикладу на додавання склади ди приклади на віднімання. 7+2=9

4+3=7

52. Ведмедик посадив першого дня 4 дерева, другого дня 6. С кільки всього дерен посади ведмедик за два дні?

53. За два дні ведмедик посадив 10 дерен. Перин іч) дня він посадив 4 дерева. Скільки дере посадив ведмедик другого дня? ▲ Порівняй задачі 52 і 53 та їх розв’ язаппл.


б. 11» малю нку зліва знайди 4 трикутники, а на малю нку справа — 5 чотирикутників.

10 мінус 4

знайти сум у чисел 4 і 3

7 плюс 3

знайти різницю чисел 9 і 4

до 3 додати 6

8 зменшити на 5

7е. Розв’ яж и приклади, в яких зменшуване 8. 10 _ гІ 9 -8 8- 4 8+ 2 8- 5 6+ 2 1 8- 2 10 - 8 8- 0 1+ 8

8. 7

2

8

5

4 7

6 7 4

8

5

4

6

6 9 у

3

9 5

1

3

ю у

8 9

3

9. Прочитай і перевір практично. На верхній полиці було 2 книж ки. Н а ниж ­ ній — теж 2. Х лопчик поставив на верхню полицю 7 книжок. Д івчинці треба було прине­ сти і поставити на нижню полицю 7 книжок.


Л л є інша принесли по псі одразу, а спочатку 4 книж ки, потім що Я. У таблиці зазначено, як діти відп овіли на запитання: С к ільк и кииж ок стало на кож ній полиці? Хто

Б уло

Поставили

Х лопчи к

2

7

Дівчинка

2

4 іЗ

Стало 2+ 7

0

2+ 4+ 3

!>

Ч исло 7 хлопчик додав одразу, а дівчинка частинами: 4, а потім 3. У відповіді дістали однакові числа. Ч и с л а можна додавати частинами.

60. Обідати сіли 9 осіб. Ніна поклала на стіл (і л о ­ жок і 8 виделок. С к ільк и щ е лож ок і скільки тшделок треба покласти? 61.7 + 3 + 4

6+ 4+ 3

14-4-7

62. Склади за малюнком і розв’ яжи задачі .і;і за питаннями: На ск ільк и більш е ... ? Скільки разом ... ?

63" ІІа к р если відрізок, на 1 см коротш ий під даного.


» К5. Поясни прийоми обчислень. 6 + 2 -8 6+1+1

7 -3 = 4 7 -1 -1 -1

6 + 4 -1 0 6+1+1+1+1

5+ 4= 9 5+ 2+ 2

1 0 -4 = 6 1 0 -2 -2

7 - 3 —4 7 -2 -1

Ї6. Знайди різницю 11 - 4 за ш калою лін ій ки . 2 2 п-----1 -----1 -----1 -----1 -----1 ---- і---- і "ї*""" і ----------г 0

1

2

З

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ї7. Випиши всі приклади з відповіддю 9. 10 - 1 5+ 4

6+ 3 1 0 -5

9 -7 4+ 0

4 + 5 - 8 10-0 + 2

18. Порівняй вираз і число (усно). 10 - 2 і 7

8+ 2і 9

9 - 2 і 10

6- 5і 4

2 + 7і 8

6- 4і 1

19. Відрізали 10 см стрічки, а потім ще 8 см. Скільки всього сантиметрів стрічки відрізали?

к На скільки одна стрічка коротша за другу?


70. У днох банках 5 л томатного соку. II першій банці 2 л соку. (Скільки літрін соку н другій банці? Л " Розв’ яж и і порівняй задачі. 1) У дівчинки було 5 зош итів. Вона купила іце 2 зош ити. С к ільк и зош итів стало н діп чинки? 2) У дівчинки було 5 чистих зош и ті». 2 зошити нона списала. С к ільк и чистих зош иті п • залиш илось у дівчинки? Г2.. Запиши цифрами числа: сімнадцять, десять, сім, нуль, двадцять, одинадцять. 73.1) С кільки літрів води містять: дві такі каст рулі? відро і банка? банка і каструля? диа таких чайники і кухоль?

2) Н а с к іл ь к и більш е л ітр ів води містить: відро, ніж банка? відро, ніж каструля? Пай­ ка, ніж два таких к у х лі? /4. Напиши числа у вигляді суми за зразком. 1 8 -1 0 + 8 / 5 .1 9 + 1 19 9

10 + 7 13 3

1 5 -П + П 13 - 10 2 + 10

17 — □ І П 20 1 1 0 + 10

8 1 18 - І


76. Успо склади задачу із запитанням: С кільки крокодилів було у воді спочатку? Розв'язан ­ ня запиши.

*

„ -

V -Л “ і М|И«Л8Щ{. 10 "

- с

-

. .

77. У першому куску 10 кг масла, а в другому — па 6 кг менше. С кільки кілограм ів масла в другому куску? ▲ Склади і розв’ яж и подібну задачу, але щоб в умові було сказано на 6 кг більше. 78. І [рочитай пояснення про рік і місяці. Р ік — основна одиниця вимірювання часу, пов’ язана з рухом З ем лі навколо Сонця. Р ік поділяють на 12 м ісяців. Назви місяців такі: січень, лют ий, березень, квіт ень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Є 4 пори року: зима, вес­ на, літ о і осінь. Зимові м ісяц і — грудень, січень, лю т ий; весняні — березень, квіт ень, травень; л іт н і — червень, липень, серпень; осінні — вересень, ж овт ень, листопад. Повтори назви всіх місяців. 79°. 16 — 6

0 + 5

17-1

10-0

В0" У к олек ц ії Петрика 8 пластикових брелоків і 5 металевих. На ск ільк и менше металевих • брелоків?


ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ДУЖКИ

ТАБЛИ Ц І Д О Д АВ А Н Н Я І В ІД Н ІМ А Н Н Я ч ж :кп 01. П рочитай табли ц і додавання і віднімання числа 2. Розкаж и їх з пам’ яті. За написами поясни прийоми додавання і віднімання ч и ­ сел з переходом через десяток. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

+

+

2 2 2 2 2 2 2 2 2

11 - 2 - 4 9 + 2 -1

= 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 11

3 4 5 6 7 — 8 9 10 11 -

1 4 -1 - 1 1 0 -3 -7

2 2 2 2 2 2 2 2 2

= 1 = 2 -3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9

14 - 1 0 + 6 15- 5 -5

9 + 2-11

/\

11 - 2 - 9

10 І 7 10 І .'і

м:і. Запиши сум у і різницю чисел 9 і 2. 04. Пакресли відрізок, на 2 см довший від даного.

0!». Х лопчик поклав у пенал 4 олівці. їх стило 10. С кільки олівців було в пеналі спочатку?


86*. Хто нижчий? Хто легший? Іін скільки к іло­ грамів?

87е. Склади задачі за такими даними. Було — 11 Полетіло — 2 Залишилося — ?

2)

Було — 9 Подарували — 2 Стало — ?

Розв’язання задач запиши. 88°. У ш колу завезли 9 комп’ютерів, а потім — • ще 2. Скільки всього комп’ ютерів завезли? 89. Прочитай таблиці додавання і віднімання чис­ л а 3. Розкаж и їх з пам’ яті. За записами поясни додавання і віднімання чисел з пере­ ходом через десяток. 9 + 3 -1 2

1 2 -3 = 9


90. 12 З І І 11 2 7

10 112 10 4 5 + 1

М З Г> 18 І 1 І 1

4 і5 із 11 2 І З

91. У хлопчика 9 к., а в дівчинки — на З к. білі, ше. Скільки грошей у дівчинки? 92. В Олеся дві монети по 5 к. і одна монета пар тістю 2 к. Скільки грошей в Олеся?

94. 1) Із скількох відрізків складено ламану?

2) Виміряй довжину найбільшого відрізка. 05*. Склади задачі. Розв’ язання запиши.

12 л

Зл

1Іа скільки менше?

11


96‘.(>клпди п р и к л а д и . З п и и ш и і р о л и 'л ж и їх.

Зі іа йти

Числа

суму

10 і 2

Числа

Знайти

11 і 2

різницю

11 і 3

різницю

9і 2

12 ІЗ

різницю

20 і 1

суму різницю

97. Прочитай таблиці додавання і віднімання числа 4. Розкажи їх з пам’ яті. За записами поясни додавання і віднімання чисел з пере­ ходом через десяток. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

+

+

98. 1 3 - 3 11 - 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

= = = = = = = = =

5 6 7 8 9 10 11 12 13

7+ 4 6+ 4

5 6 7 8 9 — 10 11 12 13 -

4 4 4 4 4 4 4 4 4

= 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 —9

4+ 4+ 4 7+ 4 -3

8 + 4 -1 2

/\

2

2

1 2 -4 = 8

/\

2

2

1 4 -1 -4 1 1 -4 + 3

99. На клумбі росло 12 квіток. Д ля букета зріза­ ли □ квітки. Скільки квіток залишилося? Зрізали □ 1 20

Росло 12

Залиши­ лося ?


100. «З кожного прикладу 9 1 2 II, 7 І 4 II і 8 І З 11 склади по одному прикладу іш піднімання. 101. Закінчи розв’язання задач і порівняй їх. 1) У В а лі 8 червоних стрічок і 4 зелені. ( 'к ільк и всього кольорових стрічок у Валі? 8+ 4= □ 2) У Валі було 12 стрічок. 2 стрічки вона подару­ вала Юлі. Скільки стрічок залишилось у Валі? 12 - 2 = □

102. Довжина л а д н о ї 12 см. Перевір це.

▲ Порівняй довжини найбільшого і найменшого відрізків ламаної. 103. Яка маса гарбуза? Яка маса цукру?

104*. Випиши приклади, в яких відповідь 9. 1 3 -4 11- 2 9 + 3 -4 8+ 4

З

105°. 11

8

4

8+ 4

3+5 + 3

12

2


106. Виконай обчислення. -2

10 11 11 9 І 2 п

6 (Г 7 {і 10 9Ч

10 п 8 н -І 7 /0 $ 9 ■ІЗ '

;+4 ЗХ 9 {( 3 Ч Ц 8 7

Який доданок сталий? Який доданок змінюється? Позначимо другий доданок бук­ вою а: 8 + а. - , і4 І

107.

Якщо а = 1 ,т о 8 + а = 8 + 1 , 8 + 1 = 9. Якщо а = 2 ,т о 8 + а = 8 + 2 ,8 + 2 = 10. Зтгайди суму 8 + а, якщо а = 3, а = 4. 108. Знайди суму 9 + а, якщо а = 2, а = 3, а = 4. 109. Зиайди різницю а - 4, якщо а = 12. 110. Розв’яжи і порівняй задачі.

1) У каністрі було 13 кг фарби. П ісля покриття підлоги фарби стало на 4 кг менше. Скільки кілограмів фарби залишилося в каністрі? 2) У першій каністрі 13 кг фарби, у другій — на 4 кг менше. Скільки кілограмів фарби у другій каністрі? 111°. Мама купила 3 кг

картоплі, 2 кг моркви, 2 кг цибулі, 1 кг буряків. Син відніс додому 3 кг овочів. Я кі овочі він міг віднести?

112°. 12 + 0

1 2 -1

12

10

9+ 3

1 2 -0


113*. Маса спот» і лисеняти ралом гтапопить Я ,с|* Маса слота 5 кг. Па скільки кілограмі!* маса єнота більша «а масу лисеняти?

'ч ^ Ч < 5 кг V

8 кг 114. Прочитай таблиці додавання і в і д н і м а н н я числа 5. Розкажи їх з пам’яті. За записами поясни додавання і віднімання числа 5 и пе­ реходом через десяток. 1 2 3 4 5 6 7 8 а

+

+

5 5 5 5 5 5 5 5 5

* = = = = = = = =

115. 6 + 5 - 4 1 2 -4 + 5 116.

а а + 3

6 7 8 9 10 _ 11 12 13 14 -

6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 4 -5 -4 1 2 -5 + 4 0

1

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

= 1 «2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 —8 = 9

1 1 -5 -6 1 3 -4 + 5 8

9

2

7

7+ 5

/\

З

13

2

5

N

/ \ З *

15 13 3

З І З


117. Катруся засушили 7 дубових листків, » кле­

нових — на 2 менше.

7 1) Скільки кленових листків засушила Катруся? 2) Скільки всього листків засушила дівчинка? За умовою знайди спочатку відповідь на перше запитання, а потім — на друге. 118. Іїакресли відрізок, на 5 см коротший від

даного. 119. Знайди довжину ш ляху гусениці.

▲ Накресли ламану з двох відрізків: 2 см і 3 см. 120. Перше число дорівнює 7, а друге — на

4 менше. Знайди друге число, а потім;у тму цих чисел. ^ 121*. Розв’ яжи приклади з від’ ємником 5.

1 5 -5 11 - 5

5+ 5 1 4 -5

1+ 4 0+ 5

9 -4 1 2 -5

13 - 5 5+ 9

122". Мама дала Сашкові 7 абрикосів, 4 сливи і 1 цукерку. Скільки всього фруктів мама • дала хлопчикові?


123. Розкажи таблиці піднімання чисел 2 і Я. [3

4 ) 5 | (> } 7 | 8 ] 9 |10| 1І |

2

9 10 11 121

З

6

8

124. У банку можна налити 12 склянок молока.

Скільки склянок молока можна долити п кожну банку? З

З

10

5

2

4

125. За шкалою лінійки і зразком склади і ;шнп

пш приклади. +з

-2

і :*

З р а з о к. 0 + 3 = З 126. М иколка восени обкопав 3 дереші,

йот тато — 10 дерев, а дідусь — 6. На скільки менше дерев обкопав Миколка, ніж дідусь? Па скільки більше дерев обкопав тато, ніж дідусь?

127. Хлопчик стрибнув у довжину З МІСЦЯ 1111

12 дм, а дівчинка — на відстань, меншу З дм. На яку відстань ... ?

ші

128*. В Івася було 2 чотирикутники. Кожний

чотирикутник він розрізав на 4 трикутники, ('кільки трикутників дістаи Івась?


129. П о р і ї ш я й

ипй ко ро тш у і ішйдошпу сторони трикутник».

132°. 5 + 3 + 5

1 1 -5 -5

0 + 6+ 3

12-3 + 5

»

133. Прочитай таблиц і додавання і віднімання

числа 6. Розкаж и їх з пам’ яті. За записами поясни додавання і віднімання числа 6 з пе­ реходом через десяток.

1 2 3 4 5 + 6 7 8 9 +

6 6 6 6 6 6 6 6 6

= = = = « = = = =

7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 8 9 10 11 _ 12 13 14 15 -

6 6 6 6 6 6 6 6 6

= = = = = = = = “

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 + 6 = 11 тому, що

6 + 5=11 14 - 6 = 8


134. Роли ,нжи п р и к л а д і, и я к и х д р у г и й д о д л н ок 6.

6 І- 4

6 І 6

»

7 І6

6

135. ІЗ 6 + 3 6+ 6

4 І (і 5+ 6

11 6 І 5 1 4 -6 + 5

0 І 6 <> І 6 15 6 6 11 + 1 5

ІІ 12

7 16

І

10

0+1

<36. Я кий м ’яч треба забити у порота, щоб дієта ти правильну відповідь?

13

г«7. Надійна знайш ла 5 грибів, її бабуся 6, п мама — стільк и , с к іл ь к и Н адійна і бабуся разом. С кільки грибів знайшла мама? і зо. 1) Перевір.

а 2 4 3 4

8 + а 1 1 -а 10 9 12 7 11 8

2) Обчисли (усно).

а 1 4 0

9+ а 10

12 1І

Я к можна ч и сло 10 записати кільком а однаковими цифрами і знаками дій?

139". Х лопчик номин 6 глибоких тарілок і 13 міл ких. 11а скільки менше ... ?


140й. Порівняй довжину відрізків.

На скільки сантиметрів один із них коротший »і.д іншого?

141. Прочитай таблиці додавання і віднімання

числа 7. Розкажи їх з пам’ яті. За записами поясни додавання і віднімання числа 7 з пе­ реходом через десяток.

+ г > +

7 7 7 7 7 7 7 7 7

142. 6 + 7 - 4

8 9

8 9

—10 = 11 = 12 = 13 = 14

10 11 12 13 14

= 15 -1 6

15 16 -

= =

7+ 7 -5

7 7 7 7 7 7 7 7 7

= 1

=2 —3 = 4 = = = = =

5 6 7 8 9

1 4 -6 -3

5 + 7 = 12 тому, що 7 + 5 = 12 12-7 = 5 тому, що 12 = 5 + 7

1 5 -7 + 3

143. Склади задачі за схемами і розв’яжи їх.

1)

13 кг

? На 6 кг менше

2)

8 кг

? На 7 кг більше

Від суми відніми один з доданків. Скільки вийшло? Який висновок можна зробити?


2) Сум» днох чисел 1,4. Одне чиело 7. Чому доріншое друге чиело? 146. 13 11 12 14

7

7

А

5

9

14

▲ Продовж ряди чисел: 2, 4, 6,

8 , ч

З, 6, 9, ... .

147°. Скільки редисок залишилося вирвати? ?

13 148°. Розв’ яжи приклади з від’ємником 7. •

7- 7 17-10

11 - 7 14-7

7- 0 15-7

7+ 7 8+ 7

13 Ні

(і 7

149. Добери потрібні числа. □ - 4 = 6, П - 5 = 7 . 130. Хлопчик зрізав у саду кілька квіток. 5 кніток пін поставив у вазу, і в нього залишилося З кнітки. Скільки всього квіток зрізав хлопчик?


01.Розв'яжи і порівняй задачі. 1) У Олі було 15 к. Вона витратили 10 к. ші цукерку. Скільки грошей залишилось у Олі? 2) Оля купила цукерку за 10 к., і в неї залиши­ лося 5 к. Скільки грошей було в Олі? 52. Випиши приклади з відповідями 13 та 6. 13 - 10 13 - 7

0+ 6 6+ 7

8+ 5 13 - 6

12-6 9+ 4

7+ 7 14 - 6

> Склади приклади з відповідями 13 і 6. Подали торт

З’ їли 6 шматочків

Залишилося 3

На скільки шматочків розрізали торт? 154*. 7 + 6 —4

15-7 + 3

11-5 + 1

9+ 4 -7

6 + 7 -5 8 + 5+ 2

15-7 + 6 8 + 4 -6

155°. 1) Уранці термометр показував 7 градусів тепла, а вдень 13 градусів. На скільки гра­ дусів підвищилася температура вдень? 2) Уранці термометр показував 7 градусів тепла. Опівдні температура підвищилася на 6 градусів. Скільки градусів тепла показу• вав термометр опівдні?


ІГіП. Промитий ТаблИЦІ ДОДІІІІЛІІІИІ І ІІІДІІІМЛІІІІЯ числи 8. Розкажи їх а пам’яті. На записами поясни додавання і віднімання числа 8 а по роходом через десяток. 1

2 3 4 5 + 6 7 Н 9 +

8 8 8 8 8 8 8 8 8

їй/. 13 8 + 5 1 8 -8 -4

- 9 - 10

9

- 11 " 12 = 13 = 14

10 11 12 13 — 14

= 15 = 16 = 17

15 16 17 -

1 6-8 + 3 1 0-3 + 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

- 1 -2 =3 =4

84 8

= 5 -6 « 7 = 8 = 9

17

1 1 - 8 -

/\

2

З

0

8

/\

7

2 0 -0 -1 0

10

4+ 8 6+ 8

9 І

5 7

150.

і ' иі. З

машини вивантажили 6 ящиків із маслом, і н ній залишилося ще 7. Скільки ящиків іа маслом було в машині спочатку? На скільки менше ящиків вивантажили, ніж залишилося?

ісіо. Знайди довжину кожної ламаної.


161*. Відгадай число.

б

На скільки менше ... ?

162°. Розв’ яжи приклади з від’ємником 8. 8 -8 18-8 8+ 7 16-8

0 + 8

163е. Під час літн іх канікул Івась був у ш кільно­

му таборі 4 тижні, а в бабусі — на 2 тижні менше. Скільки тижнів Івась був у бабусі? Скільки днів Івась був у бабусі? З А Д А Ч І Н А ДВІ Д ІЇ

164. Мама зірвала з одного куща 5 помідорів, і з другого 4. Дітям вона віддала 6 помідорі и Скільки помідорів залишилося? Зірвала 5 п. 4 п.

Віддала дітям

Залишилося

6 ГІ.

?


У чпіь записав ро;ж’я ;т м т і :тдпчі пік: 9 -6 8 (н .) Учитель сказав, що відповідь правильна, але зауважив, що в умові задачі не було числа 9. Учень подумав і записав розв’ язання задачі двома діями: 1) 5 + 4 = 9 (п.) 2 ) 9 - 6 = 3 (п.) Про що дізналися в першій дії? в другій? і 65. На тарілці було 6 жовтих яблук і 4 черво­ них. З’ їли 7 яблук. Скільки яблук залишило­ ся на тарілці? Розв’ яжи задачу за поданим планом. П л а н р озв ’я зу в а н н я 1) Скільки всього яблук було на тарілці? 2) Скільки яблук залишилося на тарілці? 166.8 + 8 + 1 7+ 7 -1

1 3 -8 -5 1 2 -7 -5

9 + 8 -1 0 8+ 3- 5

»67. До числа 5 додали 2, а потім — скільки збільш илося число 5?

11 16

8 0 7 І (і

ще 6. Па

івп. Марійка написала невідоме число. Якщо до нього додати 8, то дістанемо 10. Яке числи написала Марійка? ?

+

8

=

10

Різницю яких чисел треба додати до числи 5, щоб отримати 5? "■ч Знайди різницю 14

а, як щ о а

8, а

5.


170". С к л а д и з а д а ч у аа та б л и ц е ю . Р о з в 'я ж и її.

Вуло

Витратили

Залишилося

?

8 грн.

9 грн.

171. Прочитай таблиці додавання і віднімання

числа 9. Розкажи їх з пам’яті. За записами поясни додавання і віднімання числа 9 з пе­ реходом через десяток.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

+

+

9 9 9 9 9 9 9 9 9

= = = = =

10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 _

= = = =

15 16 17 18

15 16 17 18 -

9 9 9 9 9 9 9 9 9

= = = =

1 2 3 4

= = = = =

5 6 7 8 9

7 + 9 = 16 тому, що 9 + 7 = 16 12-9 = 3 тому, що 12 = 9 + 3

Сума довжин усіх сторін много­ кутника — це периметр многокутника.

4 см

2 + 5 + 2 + 4 = 13 (см) В і д п о в і д ь : 13 см. Перевір, чи правильно знайш ли периметр чотирикутника. Знайди самостійно периметр трикутника.


і / і 2 19 7 ІИ 9 18

Н> НІ Г ) 9 І 9 Н

II 9 І (> 15Н (і

НІ Н 9 9 9 І 5

і- » Ми урок праці принесли 7 аркушів зеленого паперу і 5 жовтого. Па виготовлення коробки питратили 4 аркуші. Скільки аркушів паперу ІШ Л И ІП И Л О С Я ?

Було

Витратили

Залишилося

4

?

7 золених 5 жовтих

Р о з в’ я з а н ия 1) 7 + 5 = 12 (арк.) 2) 12 - 4 = 8 (арк.) І і і д п о в і д ь: 8 аркушів. а

Як розв’ язати задачу іншим способом?

- ■Н 9

2+ 7 4+ 7

10 + 5 - 9 13-4 + 5

14 7 І 2 12 - 9 І 8

• ‘ * У ящику було 12 кг картоплі. На ириготу паїїпя сніданку витратили 2 кг картоплі, а мл приготування обіду 3 кг. Скільки кілогрлміи картоплі залишилося в ящику? П лай розв’ я з у в а н н я 1) Скільки кілограмів картоплі витратили разом па приготування сніданку та обіду? 2) ("кільки кілограмів картоплі залишилося п ящику? І :і

7

12

5

7+ 4 - 5

12

017


179. Склади задачу за малюнком і розв’яжи її усно.

80. У М аксима було 12 наклейок. В один кон­ верт він поклав 4 наклейки, а в інш ий 3. С к іл ьк и н ак лей ок за ли ш и лося покласти в конверти? План розв’язування 1) С к ільк и всього наклейок Максим уж е по­ клав у конверти? 2) С кільки наклейок залиш илося покласти в конверти? 181. На прогулян ку вийш ли 7 дівчаток, а х л о п ­ чиків — на 3 менше. С к ільк и хлопчиків ви­ йш ло на прогулянку? С кільки всього дітей вийшло на прогулянку? 182. Р озгля н ь таблицю додавання і віднімання чисел. Поясни, як знаходити відповіді при додаванні та відніманні.


+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 © +8 +9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

7

8

9 10 11 12

8

9

10 11 12 13 14 15 16

9

10 11 12 13 |14| 15 16 17

® 7

10 11

14 15

©

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -

-1 - 2 - 3 - 4 ~5 |-6| -7 - 8 - 9

© +© = @

14

8

6

Знайди за таблицею сум у 7 + 9 і різницю 15 6. Кожне з чисел 13, 16, 18 розклади на два додпнки так, щоб одним із доданків було число 9. З р а з о к. 14 — 9 + 5. ) Доповни до 12.

2) Збільш на 7.

1

3

12 11 10 9

7

6

8

9

6

10

З кож ної пари виразів випиши вираз із мен т и м значенням: 17 - 9 і 12 3; 1.6 7 і


186. Знайди периметри трикутників.

▲ П ерим етр я к ого тр и к утн и к а б іл ьш и й і на скільки? 187. У Юрка було 8 зошитів у кліти н ку і 7 зошитів

у л ін ій к у . 5 зош итів у л ін ій к у він віддав другові. Скільки зошитів залиш илось у Юрка? Розв’ яж и задачу двома способами. 1-й с п о с і б 1) С кільки всього зош итів було в Юрка? 2) С кільки зошитів залиш илось у Юрка? 2-й с п о с і б 1) С кільки залиш илося зошитів у лін ій ку? 2) Скільки всього зошитів залишилось у Юрка? 188. Н а аеродромі б уло 12 л іта к ів . Спочатку злетіло 2 літаки, а потім — ще 3. Скільки літаків залиш илося на аеродромі?

Поясни розв’ язання кожним способом. 1-й с п о с і б 1) 2 + 3 = 5 (л .) 2 ) 1 2 - 5 - 7<л. )

2-й с п о с і б 1) 12 - 2 - 10 (л .) 2 ) 1 0 - 3 - 7 (л .)


Ж<|. 17 -0 ІЗ-8

А І 8 - <> 1 3 - 4 І і)

І<> *• <) 13-7

5 І 5) - 0 12-5 І Н

піп . У я щик у було 12 кг цибулі. Першого дня иродили 4 кг цибулі, а другого 5 кг. Скі льки кілограми* ц и булі залиш илося н ящ ику? 1) 12 - 4 = 8 (к г) 2) 8 - 5 = 3 (к г) И і д її о в і д ь: 3 кг цибулі. •

ІІояеии розв’ язання задачі, а потім роїш’ яжи її іншим способом.

ВИРАЗИ З Д У Ж К АМ И и»2. Виконай завдання усно. 1) Нішйти сум у чи сел 5 і 2. Відняти цю суму під числа 10. Д о числа 8 додати різницю чисел 9 і 3. | ,

Лісщо треба додати чи підняти суму аби рійницю чисел, то ї ї записують у дужках. 10 - (5 І- 2)

8 4 (9

3)


У еуиої було 15 м ткппипи. Перший поку­ пець придбай 5 м тканими, а другий 3 м. С кільки метрів тканини залиш илося в сувої? Щ об дізнатися, скільк и метрів тканини за ли ­ шилося в сувої, продавець діє так: обчислює, скільк и всього метрів тканини він продав, а потім здобуте число віднімає від 15. 15 - (5 + 3) — 7 (м ) Д уж ки означають, щ о спочатку треба знай­ ти сум у, а потім виконати дію віднімання. У виразах з дужками першою виконують дію над числами, записаними в дужках. - и . Прочитай та обчисли. Від числа 12 відняти сум у чисел 7 і 2. 1 2 - ( 7 + 2) ,

До числа 8 додати різницю чисел 13 і 6. 8 + (1 3 -6 )

: у 5. Н а стоянці було 12 автомобілів. Спочатку від ’ їх а л о 4 автом обілі, а потім — ще 3. С к ільк и автомобілів залиш илося на стоянці? 196. В одної білки 9 горіхів і стільки ж — в іншої. С к ільк и горіхів у них разом? 197'. Прочитай та обчисли. 1) Від чи сла 14 відняти різницю чи сел 7 і 2. 14-(7-2) 2) До числа 8 додати суму чисел 3 і 6. 8 + (3 + 6) Лі\

і


11 11II СТОЯНЦІ було ІЗ ІШНТИЖНИХ автомобілів, а легкових — на 8 менше. Пі д’ ї хало ще 0 л о ї1 інших автомобілів. Скі льки легкових пито • моОіліи стало на стоянці? 1■»*> Доповни і розв’ яж и задачу. II одному класі 7 ком п’ ютерів, а в і ншому па 2 комп’ ютери ... . 1-І (9 3) 13-9-3

1 6 - ( 7 + 2) 16-7 + 2

7 І (2 І 5) 7 12 + 5

‘ ііп малюнком поясни прийоми обчислень. 8 + 6 = 14

14-6-8

Л кожного прикладу на додавання склади дна приклади на віднімання. 7+ 5

10 + 9

3+ 8

гй.і. Прочитай приклади по-різному, викорието пуючи подані слова. додати плюс збільшити сума 9 І 7

16

віднят и мінус зменшити різниця

14

6

8


204. У|>шщі під корони надоїли 9 л молока, | ішо-

чері на 1 л менше. |З л молока з печірнього удою залишили, | а решту продали. | Скільки літрів молока з вечірнього удою продали? Прочитай всю задачу. П одум ай, про що в ній розповідається. Прочитай задачу частинами, на як і її п оділе­ но рисками. Р озв ’ яж и задачу. План розв’язування 1) С кільки літрів молока надоїли ввечері? 2) С кільки літрів молока з вечірнього удою продали? 205. У суботу тато і син разом обрізали 4 дерева.

У неділю тато обрізав 3 дерева і стільки лс дерев обрізав син. Скільки всього дерев вони обрізали за 2 дні? 206*. У якого числа другого десятка к ількість

одиниць на 5 більш а від к ількості його де­ сятків? 207°. 1 4 - 6 - 6

14 - (6 - 6)

7+ 5+ 1 7 + (5 + 1)

16-8 + 1 16 - (8 + 1)

208°. Склади задачу за малю нком і розв’ яж и її.

Забрали Було 12

/-*~ч іС^іГ

|Г ^

Залишилося ?


Г Г

ум і р а ц ія ч и с е л ІІД 21 ДО 100 №

т і

1

2

п

12

4

5

6

8

10

14 15 16

18

20

Які числа пропущено? Назви наступне число до кожного пропущеного. | іо Я ісе число йде за числом 20?

2 десятки, або двадцяті,.

2 десятки і один, або двадцять один. V і !. ( ' кі льки паличок на кож ному малюнку?


Поклади 2 десятки паличок і що 8 паличок. С кільки всього паличок? Я к дістати наступно число?

/\2

213. На м алю нку двадцять дев’ ять паличок.

Покладемо ще одну.

10 десяток

З десятки, або тридцять

С кільки стало паличок? 214. Назви всі числа від двадцят и до тридцяти

дев’ят и. 21!

Зменш на 8. 10 18 8

11 16 13

А З більш на 9. 1 10 9

0

4

216. Б іл я ставка росло 15 верб. 6 старих верб

зрізали, а посадили 9 м олодих. С к ільк и верб стало біля ставка? 217°. Н а обід мама подала 3 огірки, а помідо­

рів — на б більш е. За обідом з ’їл и 4 помідо­ ри. С кільки помідорів залиш илося? ■і У бочці було 15 відер води. Д ля поливання дерев витратили 6 відер, але потім у бочку д о ли л и 9 відер води. С к ільк и відер води • стало в бочці?


І Іокладемо ще одну паличку.

10 десяток

Л десятки,мгїо сорок

С кільки стало паличок? 0 Поклади 4 десятки паличок і ще одну мл личку. С кільки всього паличок? Поклади 4 десятки паличок і ще 5 паличок. С кільки всього паличок? 1 Назви всі числа від тридцяти восьми до с<> рака восьми. ' Поясни, як одержати число п'ят десят .

10 десяток

5 досяткіп, нГю п'ятдесят

г І Інзви всі числа від сімдесяти до вісімдесяти. ' 7+ (8-4)

13-(15-8)

18

(І!

2)

\

» У к ла сі готували уроки 14 у ч н і». Поті м шестеро дітей піш ло, а дев’ ятеро прийшло, ('к іл ь к и дітей стало в класі?


226. С к і л ь к и п а л и ч о к на кол еному м а л ю н к у ?

(

ї ї їїї ї

к а ІІН І

г

;

ІІІІІІІІ

і

ї м

227*. На одній тарілці було 12 мандаринів, на другій 15. З першої тарілки взяли 5 мандари­ нів, а з другої 7. На якій тарілці залиш илося більш е мандаринів? 228“. У які віконця треба вписати число 8? 8 + □ = 10 □ + 2 =10

10 + П = 18 □ - 8 =

8

□ -

7= 1

0 -1 0 = 2

229". Склади задачу за коротким записом та роз­ в’ яжи її. У бідоні — 10 л У каструлі — на 4 л менше 230. Назви всі числа від сімдесяти п'ят и до вісімдесяти п ’яти. 231. Яке число утвориться, якщо взяти: 4 дес. і 5 од.; 6 дес. і 1 од.;

6 дес. і 7 од.; 8 дес. і 8 од.?


і.’

! ) П о к л а д и 8 п у ч к і в д о ся т к ін п а л и ч о к і іцг ііш іи ч о к ?

!) П Д ./ Ж Ч О К . ( / К І Л Ь К І І ІІҐ Ь О Г О

2) Поклади ще одну паличку. Скільки стшю ІШ Л И Ч О К ?

10 ДСС ЯТ ОІС

9 десятків, або дев'яносто

п . Назви всі числа від вісімдесяти до деа'япо ст а дев'яти. ї ї До дев’ яноста дев’ яти паличок тж ли д и ще одну. С кільки стало паличок?

10 десяток

10 десятків, або сто

<'► Назви всі числа «ід вісімдесяти п ’ят и до

дев’яност а до ст а , під ста.


'/'Мі Ііикористопуюч и дужки, кшіишп приклади та розп’ ижи їх. 1) 16 зменш ити на суму чисел 7 і 3. 2) 9 збільш и ти на різницю чисел 14 і 8. 237. 1 9 - 9 - 6

12 - (7 - 3)

7+7+1

▲ Склади задачу за останнім виразом. 230 . Усього 12 поросят.

С кільки поросят за парканом? 239 - 1 6 - 7 + 5 10 - (4 + 3) 11-2 + 6 ♦ і 240- Назви число, в якому: 2 дес. 7 од.; 4 дес.; 7 дес. 2 од.; 5 дес.; 8 дес. З од.; 8 дес. 241. Прочитай, як лічать десятками до ста. Десят ь, двадцять, тридцять, сорок, п'ят де­ сят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят , дев’я ност о, сто. 242. С кільки всього ґудзиків?

^43. За одну годину завод виготовив 9 магнітол і 7 телевізорів. Про що дізнаємося, коли об­ числимо значення виразів: 9 + 7; 9 - 7 ?


І ( ‘кІ.П.ІСІІ

В С Ь О ГО

к о п ій о к іш к о ж н о м у м а л ю н к у ?

• На перший тиж день майстер підремонтував Н холод и льн и к ів , за другий — па 2 бі лиш*. Третього тиж ня він відремонтував 9 холо ДІІЛЬПИКІВ. С к ільк и ХОЛОДИЛЬНИКІВ ВІДрГМОІІ тував майстер за другий і третій тижні ? Каміни слово більше словом менше. Чи амі питься план р озв’ язування задачі? ■ У Тимка 9 дискет, у К ір и 8, у Сергія .'і. <^кільки дискет у Тим ка і Сергія разом? 12 6 - 6 8+ 8+ 1

12- ( 6 - 6 ) 14-8 + 5

8 1 (і) 8 + і)

5) 7

і Дл я запису результатів порівняння чисел і ті рааі в у м атематиці зам ість слів більше і менше використовую ть знаки: > більш е

< менше

І Іоріїшяй числа і вирази за зразком. 8> 7

8 <10

Нісім більше від семи. В ісім менше від десяти. 8 + 3 < 12 ( 'ума чисел 8 і 3 менша від дванадцят и. Прочитай: 10 < 12, 15 > 13, 10

6 -3.


249.

7 12

ЗІ 8 —

[

і)

8

15

9 17

8

7

^

-

5 250. 9 < 11 15 □ 11 80 □ 77

14 □ 19 16 □ 15 34 □ 43

14 □ 12 0 Ш20 39 □ 29

19 □ 20 9 □ ІУ З □ 3,4

251. Скільки сантиметрів в одному дециметрі? 1 см 10 1 ДМ

І 252. Накресли відрізки завдовжки 1 см; 1 дм; 1 1 дм 2 см. і 253. Розглянь складаний метр. Скільки в метрі дециметрів? Скільки сантиметрів?


V метрі 10 дециметрім. V метрі сто сантиметрі».

їм їм

10 дм I I см

Підміряй за допомогою метри мотузку :шп домжки 3 м.

і

*

Ііііппміи довжину мотузки у дециметрах. . Нпайди периметри многокутників.

■■*. <'кільки десятків у кожному з чисел? /ІИПДЦЯТЬ — 2 дес. «то — П дес.

дев’ яносто — І І дес. сорок — СІ дос.

- . <'кільки кубиків на кожному малюнку?

<'кільки десятків І. скільки одиниць у кожпо му иідиоиідиому числі? Г*І


258. Налий числі), які зображено за допомогою пучків-десятків та окремих лаличок.

259. Прочитай числа в таблиці. Щ о означає в напису цих чисел кожна цифра? Десятки

Одиниці

4

6

6

4

3

3

8

0

Порівняй значення цифр у числах 46 і 64. 260. 1 0 - 2 > 7 261. 1 4 -(1 2 - 5 ) 19 - (6 + 4) ^

9 -9 П 9

1 0 -9 П 2

1 8 -8 -3 9+ 6 -7

3 + 4П6

1 3 -3 -8 6+ 9 -8

Склади задачу за виразом 6 + 9 - 8 .

262°. На урок праці принесли два мотки дроту. У першому мотку було 9 м дроту, а в друго­ му — на 2 м менше. Скільки всього метрів дроту принесли на урок праці?


263. У саду посилили 9 групі, п яблунь • Скільки ... V 264.

Числа 10 і 8

Знайти суму різницю

Числа 16 і 1

па

Знайти суму ріиіш 11,10

265. Яке число записано в таблиці? Щ о (кшачш в його запису цифра 2? З? Десятки

іІ 2

Одиниці

іі 3

.

266. Накресли таблицю в зошиті. Запиши до и«*ї числа: двадцять сім, сорок п'ять, шістпи дцять, шістдесят, дев’яносто дев'ять, сто. Десятки

Одиниці

Ч исло сто записують так: 100.


267. Табли ц я чисел перш ої сотні. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1) П рочитай ч и сла перш ого, другого, третьо­ го, четвертого і десятого десятків. 2) Назви наступне і попереднє ч и сла до чи с­ ла 27; до ч и сла 50. 3) П рочитай у с і чи сла, в як и х ч и сло оди­ ниць — 0. 268. 1) С к ільк и у ч и с лі 42 десятків? одиниць?

2) З б іль ш и т ь ся чи зм ен ш и ться ч и с ло 23, якщ о в ньому пом іняти місцями цифри? 269. 14 < 9 + 7 16 □ 8 + 8

1 1 -5 Ш 7 12 - 8 □ 3

13 + 1 □ 15 15 - 7 □ 9

270. Перш а господарка к уп и ла 5 десятків яєць,

а друга — на 2 десятки менше. С к ільк и де­ сятків яєць к уп и ла друга господарка? А

Заміни в умові слово менше словом більше. Щ о зм інилось у розв’ язанні?

271°. 5 + 3 + 9

13 - 6

6

12 - (18 - 9) 9 + ( 3 + 6)

14 - (10 - 4) 1 4 - 1 0 -4


272*. Було 10 м тканини. Іл 7 м пошили сорочки і стільки ж тканини витратили нл пошиття • халатів. Скільки метрів тканини лплиіпшюсл? 273. Я к и х чи сел не вистачає в цьому ряді?

39 40 41

43 44

47 4Н 49

С к ільк и у ч и с л і 39 десятків? ОДИНИЦІ»? С к ільк и у ч и с л і 49 десятків? одиниці»? 274. Запиш и чи сло , в як ом у: 3 дес. 4 од.; 5 дг<\; 9 дес. 1 од.; 4 дес.; 10 дес. 275. Б іл о ч к а поф арбувала 10 м паркана. їй іц<* за ли ш и лося пофарбувати 3 м паркіша :» одно го боку і с т іл ь к и ж — з другого. Яки Д О И Ж І І на паркана?

__1—I—І— шгі_. 10 м

Р озв ’ язан н я 1) 3 + 3 = 6 (м ) 2) 6 + 10 = 16 (м ) В і д п о в і д ь: 16 м. Поясни, про щ о дізналися кожною дією. Н а с к іл ь к и більш е метрів паркана білочісл вже пофарбувала, н іж їй залишилося? 276. 7 + 5 + 1 277. 29 < 30

7 - (1 2 - 5 ) 55 □ 100

8 дес. 7 од. І І Н7


ч\\

(10 <>) І 9 ( 7 + 2) + 4

9 5 І 8 9+ 6 5

,

В одному сувої було 12 м ситцю, а в інш о­ му — 18 м ш ерсті. Продали 9 м шерсті і 8 м ситцю. Скільки метрів тканини залишиі* лося в кожному сувої? >П0. Запиши всі числа шостого десятка. і 1) Х лопчик заплатив за олівець 8 монет по 10 к. Скільки коштує олівець? 2) У монтера було сім мотків дроту, по 10 м у кожному. За день він використав 50 м дроту. Скільки метрів дроту залишилось у монтера? 182. Скільки записано одноцифрових чисел? двоцифрових? 51 20 66 17 Прочитай спочатку потім — одноцифрові.

двоцифрові

числа,

9 11 40 8 10 99 3 23 >П1. 1) Яка сторінка в книзі йде за сторінкою 37? за сторінкою 49? за сторінкою 99? 2) Яка сторінка передує сторінці 20? сторінці 33? сторінці 60? 3) М іж якими сторінками міститься сторін­ ка 24? 'їїі-і .1 5 + 1 19- 1

30- 1 50+ 1

100- 1 38+ 1

55 + 1 45 - 1

99 + 1 6 6 -1


("клади і |)о:ж’,нжи зддлчі :ш мнлюшсмми,

2)

11а 10 к. ДСМІК'ІИІІМ

287. Назви «сусідів» кожного числа.

20

19

10 288е. 1 6 -9 > 6 13 - 7 П 5

5 Ш 11-3 4 + 7П12

.

1 дм 5 см ГІ М см 1 8 -7 П 4

289 . У першій групі 8 учнів, у другій — 12. 11л • скільки ... ? 290 В одному блокноті в хлопчика було 10 ішклейок, а в другому 3 наклейки. Йому іюдпру вали ще 3 наклейки. Скільки наклейок стило в хлопчика? 291.10 + 7

1 5 -5

1 8 -1 0

3 + 10

16-1

292. Розв’яжи приклади, застосовуючи перестпи ну властивість д ії додавання. 20 + 4 + 5 3 + 49 + 1 10 + 7 + 1 0 293. Рибалка впіймав 7 йоржів і 5 карасі». Для юшки він узяв 8 рибин. Про що можна дізнатися, обчисливши тшеі вирази: 7 + 5; 7 -5 ; (7 + 5) - 8?


594. Мама купила 4 м білої тасьми, а потім ще

5 м червоної і 3 м синьої. Скільки всього метрів тасьми купила мама? 195. Покажи на лін ій ц і початок відліку. Пока­

жи перший сантиметр, другий сантиметр. Покажи 2 см, 7 см, 10 см. ю

п

г

11

12

!96. Накресли відрізок завдовжки 1 дм 4 см. !97. 1) Скільки в трикутнику кутів? вершин?

сторін? В

вершина

•кути

2) Я к називається многокутник, 5 сторін? Скільки в нього вершин?

що має

ь Накресли многокутник, що має 4 вершини. :98й. У господарки було дві грошові купюри:

10 грн. і 2 грн. Вона купила яблук на 4 грн. Скільки грошей залишилось у господарки? 99°. 5 0 + 9 > 1+40

1 8 -8 9 8 -8

57-50 57- 7

61 + 1 6 1 -1

00. Я ких чисел не вистачає в цьому ряді?

90

92 93

96

98 99

3 5 -5 4 2 -2


301. Прочитай числа від найбільшого до наймем шого. Я кі цифри використано для їх запису? 20 22 27 70 72 77 302. 30 + 7 49 - 9

4 9 -4 0 4 + 70

6 1 -1 70 - 1

59 І І 20 10

303. Прочитай пояснення про кути. У косинця один кут прямий, а два інших непрямі.

Кут, менший від прямого кута, називасті.сн гострим кутом. Кут, більш ий від прямого, називається тупим кутом. За допомогою косинця знайди в п ’ ятикутнії ку прямі кути, тупі кути й гострий кут. 304. У другому класі 29 учнів. До свята 5 учпіи розучують танці, 4 — пісні, а решта пчпті. вірші. Скільки другокласників учать вірші? 305°. 20 + 9 43- 3 306

3+30 3 3 -3 0

45- 5 45 - 40

39 І 1 60 І

3 5 7 10 8 6 Гб1 7 1 1 ---------------------- 1 3 ------------------------------1 5 --------------8

Ь


Ш7. Сашко вірніш а о д н о г о куща

л і щ и н и З десятки горіхів, а з другого — 1 десяток. Скільки всього десятків горіхів зірвав Сашко? Скільки всього штук горіхів зірвав Сашко?

>08.

3+ 4 — 7 30 + 40 = 70

109. (72 - 2) + 4

9- 2= 7 90 - 20 = 70

4+ 5 40 + 50

(61 - 1) + 10

8 -3 80 - 30

10 + 10 + 10

ИО. Мама купила 4 десятки яєць. 10 яєць вона поклала в сумку. Скільки яєць їй ще треба покласти? И 1. Зменш на ЗО. 40 90 30 50 60

▲ Збільш на 20. 10 20 80 50 70

112. Із 80 кг винограду одержали 20 кг ізюму. Скільки кілограмів води випарувалося під час сушіння винограду? Н3°. Вертоліт летів на висоті 100 м. Потім він знизився на 60 м і знов піднявся на 40 м. На якій висоті опинився вертоліт?

Л 5 . 20+10 + 30

6 0-(1 0 + 40)

8 0-60 + 10

Ї16. 90>70на20 50<80наП

6 0> 1 0 н аП 90<100наП

70>50наП 20<70наП


317. Використовуючи дужки, аппиіпи приклади

та розв’ яжи їх. 1) 40 збільш ити на різницю чисел 60 і 20. 2) Суму чисел 70 і ЗО зменшити на 50. 3) Від числа 80 відняти різницю чисел 70 і 50. 318. У трьох коробках 90 цукерок. У першій ко

робці 40 цукерок, у другій — ЗО. Про що можна дізнатися, обчисливши кіш чення таких виразів: 40 - 30; 40 І ЗО; 90 - (40 + ЗО)? 319. У книжці 12 казок. Олесь прочитав 3 ка;»

ки, Сашко 5, а решту казок прочитав Мишко. Скільки казок прочитав Мишко? 320*. Білка сидить на дереві на висоті 8 м, а дм

тел над нею — на висоті 17 м. Яка відстані, між білкою і дятлом? 321°. Лікар зробив щеплення учням. Хлопчикіп

було 60, а дівчаток — на 20 менше. Скільком дітям зроблено щеплення? 322°. 0 + 20 • 1 0 0 -3 0

5 0 -2 0 30 + 10

90 - 50 7 0 -6 0

20 + Ж) 80 20

323. Скільки прямих кутів у кожному чотири кутнику?

<: і


Чотирикутник, у якого псі кути прямі, називається прямокутником. 324. Виміряй і запиши довжину кожної сторони

прямокутників.

А

Знайди периметр кожного прямокутника.

325. 40 - ЗО <

20 50 + 50 □ 100

75 - 5 □ 25 60 + 4 □ 100

40 □ 40 - 1 70 □ 60 + 9

Л ‘ ?6. В одному класі ЗО учнів, в іншому — стіль­ ки ж. В обох класах 20 дівчаток, а решта — хлопчики. Скільки хлопчиків в обох класах? 3 2 7 . Знайди різницю а - 6, якщо а = 12, а = 18. 3 2 0 . Виконай завдання за календарем.

Розглянь будь-який календар. Скільки м і­ сяців має рік? Назви всі місяці, в яких по ЗО днів; по 31 дню. У лю том у буває 28 або 29 днів. 3 2 9 ". Заводу потрібно 90 робітників: 50 токарів,

10 слюсарів, решта — складальники. С к іль­ ки потрібно складальників? 330°. Якими цифрами позначено прямокутники?

трикутники?

62


ооі.

,у х л о и ч и ї и і і і у л о : ш к . п н і к у 11М II ОЛ І ИОЦЬ 5111

50 к. і стержень на ЗО к. Скільки грошей :ш лиш илось у хлопчика? 332. Уранці рибалка впіймав 10 рибин. 8 трьох рибин він зварив юшку, а решту попі сип су шити. Удень рибалка впіймав ще 8 рибин і вирішив їх також висуш ити. Скільки всього сушених рибин матиме рибалка?

10 Уранці повісив сушити: 10 - 3. Усього сушених рибин: (10 - 3) + 8. Р о з в’ я з а н н я (10 - 3) + 8 = 15 (р .) В і д п о в і д ь : 15 рибин. Запиши розв’ язання задачі в зошит. 333. Запиши числа у вигляді суми за зразком. 45 = 40 + 5 93 = □ + □ 77 = П І СІ 64 = □ + □ 99 = □ + □ 28 = □ + І І 334. Застосовуючи, де потрібно, переставну шіл стивість д ії додавання, розв’ яжи приклади. 30 + 4 0 + 5 20 + 7 + 50

8 0 + 6 + 10 3 + 20 + 30

40 + 2 + 6 + 30 ЗО + 1 + 60 І 0 (Сі


• Линйди суму а + 20 і різницю 80 - а, якщо а 40. Прочитай пояснення про годину і хвилину. Година і хвилина — одиниці вимірювання часу. В 1 добі 24 години (год). В 1 годині 60 хвилин (хв). Скільки хвилин триває урок? 337* За 1 год верстат-автомат виготовляв 30 де­ талей. П ісля вдосконалення він став виготов­ ляти на 10 деталей більш е. Скільки деталей виготовить тепер верстат за 2 год? ■

Мама купила 12 сосисок. Вона зварила і поклала на першу тарілку 3 сосиски, на дру­ гу 4. Скільки сосисок залишилося зварити?

339е. 9 + ( 1 4 - 7 ) 12 + (16 - 9)

(1 8 - 9 )+ 5 28 - (19 + 1)

1 2 - (1 6 - 8 ) 16 - (13 - 4)

340’. П оклали сушити 100 кг абрикосів. П ісля сушіння їх маса зменшилася на 70 кг. Якою стала маса абрикосів після сушіння? 34 Г Накресли відрізок завдовжки 1 дм 3 см.


УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК

342. Застосовуючи переставну властивість д ії

додавання, розв’ яж и приклади. ЗО + 4 + 50 + 2 50 + 3 + ЗО + З 343. Розглян ь записи і поясни розв’ язання. 34 +

52 = □

/ \ /\

30 + 4 50 + 2 ЗО + 50 = 80 4+ 2= 6 80 + 6 = 86 34 + 52 = 86 344. Розглян ь записи і поясни розв’ язання. 43 + 24 = 40 + 3 + 20 + 4 - 60 + 7 = 67 345. Усно поясни розв’язування прикладу 25 + 71.

Додаючи двоцифрові числа, десятки додають до десятків, одиниці — до одиниць. 346.35 + 41

14 + 62

33 + 33

72 116

347. К оли планер знизився на 32 м, висота його

польоту становила 65 м. На якій висоті летіи планер спочатку?


348. На початку року в дитячому садку було 36 дів­ чаток і 42 хлопчики. Протягом року прийня­ ли ще 11 дітей. Скільки всього дітей стало и дитячому садку? А Розв’ яжи задачу іншим способом. 349". 7 + 9

20 + 6 0 - 10

27 + 61

8 5 - 12

350". Склади і розв’ яжи задачу за малюнком.

70 кг

351.

Числа 50 і 10

Знайти різницю

Числа 50 і 1

Знайти різницю

13 і 75

суму

23 і 23

суму

352. Розв’ яжи і прокоментуй приклад 46 + 33. 353. Знайди приклади з відповіддю 25; 77; 99.

13 + 12 30- 1

82 + 17 70+ 7

45 + 44 62 + 15

100 - 1 38 + 41

354. Накресли три відрізки: перший завдовжки

8 см, другий — на 2 см довший від першого, а третій — на 3 см довший від другого. ▲ На ск ільк и сантиметрів перший відрізок коротший за третій?


►Маса ягняти 11 кг, маса вівці на 21 кг біль­ ша, ніж маса ягняти, а маса барана на 23 кг більша, ніж маса вівці. Яка маса барана? - На скільки сантиметрів ширина прямокут­ ника менша за його довжину? Ш ирина 11рямокутника

Довжина прямокутника

33 + 44

34 + 12

9+ 6

'•'•-.Було 60 м

1 3 - (1 6

8)

Витратили на сукню — 3 м на халати — 7 м

Скільки метрів тканини залишилося? Додавай спочатку виділені числа. 10 + 6 + 2

60 + 3 + 30

50 + 3 + 1 0 + 5

> Розв’яжи приклади. 54 + ЗО = □ 50 + 4

54 + 3 = □ 50 + 4

’ Студент витратив на книжки 45 грн., а зго­ дом ще ЗО гри. Скільки всього грошей студент питрнти» на книжки?


362. 2 І 7

50 І 20

36 І 3

53 І 20

363. У монтера було два мотки дроту: 20 м і 50 м. За день роботи він використав 60 м дроту. Скільки метрів дроту залишилось у монтера? Зроби короткий запис і розв’ яжи задачу. Було

Використав

Залишилося

20 м і 50 м

60 м

?

364. Н а ск іль к и сантиметрів: перший відрізок коротший від другого? другий відрізок коротший від третього?

365". З першої грядки зібрали 39 огірків, з дру­ гої — на 20 більш е, ніж з першої, а з тре­ тьої — на 9 менше, ніж з другої. Скільки огірків зібрали з третьої грядки? 366°. Випиши приклади з відповіддю, яка менша за 50. •

4 + 45 40 + 15

367. 4 5 + 3 3 + 45

39- 9 6 0 -1 0

24 + 24 9 + 40

91 + 7 7 + 91

43 + 43 2 + 17 73 + 4 4 + 73

50-0 31 + 11 12+7 7 + 12

368. Усно поясни розв’ язування прикладу. 20 + 47 = 0 / \ 40 + 7 «ц


369. 50 112 40 І 33

З І 53 І І 48

35 І 42 54 І 4

00 1 (7 І Н) 12 (8 3)

370. Доріжки » парку розчищали 20 дорослих. Допомагати їм прийшли 12 дівчаток і 20 хлопчиків. С кільки осіб стало роачшцмти доріжки? 371. У парку росло 50 кленів, а в’ язіи пн 20 менше. Посадили ще 46 в’язів. Скільки н’ лліи стало в парку? Розв’ яжи задачу, склавши вираз. 372. 2 0 + 70 <100 3 8 - 7П30 8()[ ! 2 0 і З Г » 13+12П 12 2 + 62 □ 65 40 [.З ЗО І 15 ЗО + 40 □ 45 + 33 100 - 60 □ 13+ 23 373е. Випиши приклади з відповіддю, яки біль ша за 50. 41 + 45 45 + 14

69 - 9 6 0 -1 0

23 + 36 19 + 40

43 + 13 2 + 17

50 1 10 ЗО І 19

374°. Тато купив 15 м волосіні, яку прилндмли нл три вудочки. На першу вудочку він витратим 4 м волосіні, на другу — 5 м. Скільки метрі и • волосіні тато витратив на третю вудоч куУ 375. Знайди прямокутники, в яких усі сторони рівні.

Квадрат — це прямокутник, у якого всі сторони рівні. (НІ


376. Побудуй у зош иті квадрат зі. стороною 3 см. Знайди його периметр. 377. Р озгля н ь записи і порівняй розв’ язання. 53 + 45 = □ 50 + 40 = 90 3 + 5 = 8 9 0 + 8 = 98 378. 42 + 23 = □ 379. 12 + 16 37 + 22

53 + 40 = 93 9 3 + 5 = 98 56 + 20 = □

52 + 40 52+ 4

53 + 2 = П

2 + 74 20 + 74

44 + 44 50 + 50

380. С к ільк и всього кілограм ів слив?

5 кг ^

_

8 кг

у

Стільки, скільки в кошику і відрі разом {

? ▲ Скільки кілограмів слив у двох таких ящ иках? 381°. 33 + 33 1314 + 41

7 80 + 16 6 0 - ( 1 0 + 40) 2 + 47 17 + 30 60 - (10 + 20)

382°. Використовуючи дуж ки, склади і запиши приклади та розв’ яж и їх . •

1) 80 зменш ити на різницю чи сел 50 і ЗО. 2) 40 збільш и ти на сум у чи сел 26 і 13.


383. Прочитай пояснення про ЧИСЛОВІ ЛИраіШ.

Записи нмду: 25 + 3, 60 20, 10 + 4 Н. 16 - (9 5) називають числовими виразами. Я к щ о виконаємо дії, то знайдемо значення виразів: 28 — значення першого виразу, 40 другого, 6 — третього і 12 — четвертого. Запис 25 + 3 = 28 можна читати так: сума чи сел 25 і 3 дорівню є 28 або значення вири.іу 25 + 3 дорівню є 28. 384. Випиши вирази, значення яких 47.

35 + 12 47 + 10 + 1

100 - (50 - 30) 4 0 - 1 0 + 17

385. Склади задачу, яка б розв’ язувалася 'гаки

ми діями: 1) 10 + 7 = 17; 2) 17 - 9 = □ . Закінчи розв’ язання і запиш и відповідь. 386. Н а складі 50 соснових колод, березових

на ЗО менше, н іж соснових, а дубових іш 20 більш е, ніж березових. С к ільк и дубоних колод на складі? ▲ Н а с к ільк и соснових к олод більш е, ніж дубо вих? 387°. Н а ш к ільн о м у подвір’ ї працювали 27 хлоп

чиків, а дівчаток — на 15 менше. Скільки всього дітей працювало на подвір’ ї? Х лоп чи ків — 27 Дівчаток — на 15 менше

?


300. Р о з г л я н ь м а л ю н о к і за п и си . П о я с н и р о з в ’ я ­ занн я. Десятки

Одиниці

І 1 111 і

:

N

___________________57 - 34 = □ __________________ 5 0 - 3 0 = 20

7 - 4= 3 57 - 34 = 23

20 + 3 = 23

Віднімаючи двоцифрові числа, десятки віднімають від десятків, одиниці — від одиниць. 389. Поясни розв’ язання прикладу 58 - 27 = □ .

3 9 0 .2 8 - 13 6 6 -2 2

6 6 -3 4 9 5 -6 1

1 7 - 15 6 9 -5 8

45 - 11 36 - 12

391. Маса двох діжок із капустою 98 кг. Маса

кожної порожньої діжки 8 кг. Яка маса ка­ пусти в обох діжках? ▲ Склади і розв’ яжи подібну задачу. 392°. 6 7 - 2 2

#

67 + 22

85 + 14 8 5 - 14

9 6 -4 4 6 9 - 18

75 - 34 75 + 20

393. Розв’ яжи і прокоментуй приклад 64 — 33. 394. У книжці 96 сторінок. Дівчинка прочитала

31 сторінку. На скільки більш е сторінок за­ лиш илось їй прочитати, ніж вона вже прочи­ тала?


го й її зі за и и я 1 )9 6 - 3 1 65 2 )6 5 - 3 1 = 0 Закінчи розв’язання і поясни його. Було

Продали

Залишилося

67 кульок

44 кульки

?

На скільки більш е кульок продали, ніж зали шилося? 396. Невідоме число збільш или на 23 і дістали 65. Яке число збільш или? 3 9 7 .1 0 0 - 1 33 - 3

9 9 - 12 30- 1

20 + 80 8 7 -3 3

64 29

21 <1

398*. У будинку 100 квартир. Скільки в будинку квартир, номери яких мають у своєму запису принаймні одну цифру 7? 399°. Сума трьох чисел 87. Перше число 22, друге 43. Знайди третє число. 400°. 5 6 - 2 3 • 5 6 -4 3

8 9 -2 6 8 9 -2 1

1 7 + 12 8 4 - 13

12 І .'НІ 42 І .4

401. Усно поясни розв’ язування прикладі». 79 - 40 = □ 79 - 4 = □ 402.73 - 2 1 8 7 -4 4

5 6 -3 0 56- 3

9 9 -5 0 99- 5

66 66

2(1 П

403. 1) Від смужки завдовжки 36 см відрізали 2 см. Я кої довжини стала смужка? 2) Від смужки завдовжки 36 см відрізали 2 дм. Я кої довжини стала смужка?


404. У господині 55 грн. Я к і із зображених ре­ чей вона може купити? Скільки одержить здачі?

▲ Чи може господиня купити всі речі? 405. Прочитай приклад і до різниці додай від’ єм­ ник: 70 - 20 = 50. 406. □ - 22 = 64

□ + 13 - 45

ЗО + □ = 70

407°. На електропроводку витратили 56 м шну­ ра. На дві великі кімнати піш ло по 20 м шнура на кожну, на маленьку кімнату — решта шнура. Скільки метрів шнура витра­ тили на проводку в маленькій кімнаті? 408°. 54 - ЗО • 54- 3

4 8 -2 4 82 + 13

63- 2 8 5 -4 0

100 - (50 + 20) 100-50 + 20

409. Розв’ яжи і прокоментуй приклад 56 - 20. 410. Прочитай приклад і від зменшуваного відніми різницю: 35 - 12 = 23. 41 1. 60

□ - 50

15 - □ = 9

32 - □ = 12


412. Пасажирський поїзд складається з 17 виго­ нів. 12 вагонів купейних, решта — плацкарт ні. На скільки більш е купейних вагонів, ніж плацкартних? 413. У Владика було кілька гривень. Мама дала йому ще дві грошові купюри: 20 грн. і 2 ери. Усього в нього стало 25 грн. Скільки грошей було у Владика спочатку? А

Скільки грошей залишиться у Владика, якщо він купить 2 книжки по 10 грн.?

414°. Побудуй у зошиті квадрат зі стороною 2 см. Знайди його периметр. 415°. У класі 29 учнів. 10 учнів виконали кон­ трольну роботу на 11 балів, 12 — на 9 баліи, а решта — на 6 балів. Скільки учнів виїсоиа • ли роботу на 6 балів? 416. Склади і розв’ яжи задачу. Було 12 см _________________

_______________________________________________ А _____________________________________

ґ

Відрізали

А

Залишилося

V.---------- у---------- А ---------------

?

____

у------------

)

7 см

417. У хлопчика було 97 к. П ісля того як пій ку пив зошит, у нього залишилося 12 к. Скільки коштував зошит? 418.37 - 21 55 + 3

64 + 30 + 4 75 20 - 3

85 - 12 46 + 31

56 І 20 І :< 88 - 40 - Г>


420. Д ля перевірки схожості насіння учні взяли по 25 насінин пшениці й жита. Проросло 24 насінини пшениці та 23 насінини жита. С к ільк и насінин пш ениці не проросло? Скільки насінин жита не проросло? 421. Фотоальбом коштує 26 грн. Покупець має дві грошові купюри: 20 грн. і 5 грн. Чи зможе він за ці гроші купити фотоальбом? 422*. Скільки на малюнку чотирикутників? пря­ мокутників? квадратів?

423°. Склади і розв’ яжи задачу за таблицею. Було

Відрізали

Залишилося

15 м

?

12 м

424". 8 6 -4 4 • 23 + 44

5 8-40 58- 4

35 + 2 + 20 6 9 -4 -4 0

1 3 - (8 - 5 ) 1 3 -8 -5


ПИСЬМ О ВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ Д В О Ц И Ф Р О В И Х ЧИСЕЛ

425. Учень усно додав числа 37 і 59, відтж іді.

записав у таблицю. Ч ом у учень записував від повідь двічі? Десятки

Одиниці

3 5 8 9

7 9 16 6

3 7 + 59 - Г І

Двоцифрові числа можна додавати стовпчи ком. Доданки записують так: десятки під до сятками, одиниці під одиницями. Доданими» стовпчиком називають письмовим додаватшм.

Письмове додавання починай з додана пня О Д ИНИЦЬ.

426. Знайди суму чисел 35 і 49 письмово.

П о я с н е н н я : до 5 додати 9, буде 14 — це 1 дес. і 4 од. 4 од. пишемо під одиницями, а 1 дес. додаємо до десятків. З дес. додати 4 дес., буде 7 дес., та ще 1 дес., буде 8 дес. Цифру 8 записуємо під десятками. В і д п о в і д ь : сума чисел 35 і 49 дорівнює 84.


427. Знайди письмово сум у чи сел 68 і 29. А

За виразом 68 + 29 склади задачу.

428. У к ла сі 17 х лоп ч и к ів і 15 дівчаток. Про що можна дізнатися за цими даними?

429е. У чен ь вирізав 1 трикутник, 4 чоти ри кут­ ники і 25 к ругів. Н а с к ільк и б ільш е кругів, ніж м ногокутників, вирізав учень?

430°. 38 •

43 37

54 34

82 16

24 28

431. Обчисли суми 27 + 35 і 38 + 59 письмово. У сно поясни розв’ язання.

432. 34 + 43

45 25

16 19

56 39

47 35

433. У л ю ст р і б у л о 5 л а м п о ч о к . 2 ла м п о ч к и перегоріли. П ро щ о можна дізнатися, якщ о знайти зна­ чення таких виразів: 5 - 2; (5 - 2) - 2?

434. Знайди довж ину лам ан ої, щ о складається з відрізків завдовжки 3 см, 2 см і 7 см.

435. Запиши в сантиметрах за зразком: 2 дм 6 см; 8 дм 8 см. 3 р а з о к. З дм 4 см = 34 см.

436*. У сувої б уло 24 м ш овку. П ротягом двох днів кравець щоденно відрізав по 6 м ш овку на пош иття суконь. С к ільк и метрів ш овку за­ ли ш и ло сь у сувої п ісля цього?


437°. Сума трьох чи сел 67. Перше чи сло 25, дру ге — 17. Знайди третє число. 438°. •

53

47

84

27

29

+ 18

+ 37

+ 16

+ 35

+ 14

439. Виконую чи письмове додавання чисел 4 7 і 29, можна міркувати так: 47 7 і 9 — шістнадцять, 6 пишемо, 1 :ш 29 пам ’ ятовуємо. —4 і 2 — ш ість, ще 1, буде сім, пишемо сім. У сього 76. 440. Знайди письмово сум у чисел 36 і 46. 441 . + 25 72

67

44

+ 59

36

23

37

29

36

442. П ерш а група дівчаток вишила 14 серветок, а друга — на 5 серветок більше. Про що можна дізнатися, обчисливши значним и таких виразів: 14 + 5; 14 + (14 4- 5)? 443. За виразом 60 + (60 - 40) склади задачу, умова як о ї містить слова на 40 менш е. 444. У кни ж ц і, я к у читає дівчинка, 64 сторінки, їй за л и ш и л о с я прочитати 34 сторін ки . С к ільк и сторінок дівчинка вже прочитала? ▲ Склади і розв’ яж и подібну задачу. 445°. За день роботи на автомобілі «В о л г а » іш тратили 54 л бензину, а на «Т а в р ії» 39 л. С к ільк и всього літр ів бензину витратили? 446°. Знайди письмово суму чисел 27 і 54, 63 і 25.


П и сьм ово піднімання починай з віднім ання одиниць.

447. Прочитай пояснення письмового віднімання. У прикладі 93 - 56 від 3 оди­ ниць не можна відняти 6 оди­ ниць — беремо 1 дес. з 9 дес. 1 дес. і 3 од. — це 13. Від 13 відняти 6, буде 7. Запиш емо цифру 7 на місці одиниць. Від 8 дес. відняти 5 дес., буде 3 дес. Запишемо цифру 3 на м ісці десятків. Д істали число 37. 448. Знайди різницю чи сел 67 і 39 письмово. Усно поясни розв’язання. 149.

63 28

75 54

84 42

52 17

81 24

450. Д л я д и тяч о го свята к у п и л и 63 червон і к ульк и , зелен и х — на 17 менше, ніж черво­ них, а си н іх — на 29 менше, ніж зелених. С к ільк и к уп и ли си н іх к ульок ? Склади план розв’язування. Ь Склади і розв’ яж и подібну задачу. 151°. _ 33 21

57 29

48 35

96 18

80 15

152°. Старший х лоп ч и к стрибнув у висоту на 95 см, а менш ий — на 67 см. Н а ск ільк и сантиметрів вище стрибнув старший х л о п ­ чик?


[

453. П рочитай коротк о монсиопмя в ід н ім ан н я.

8 б1

Виконую чи письмові' підніман­ ня, можна міркувати так: 16 м і­ нус 7 — д ев ’ я ть, пиш емо 9. 7 м ін ус 5 — два, пиш ем о 2. Д істанемо 29.

454. Знайди п ом и лк у в розв’ язанні прикладів.

36 18 18

97 52 45

80 47 33

55 36 11

70 25 45

455. Знайди письмово різницю чисел 81 і 27.

Усно поясни розв’ язання. 456. М аса олен я 72 кг, а вівці — 45 кг. На с к і л ь ­

ки к іло гр а м ів маса вівц і менш а від маси оленя? 457. У

к ла с н ій б іб л іо т е ц і б у л о 56 кн и ж ок. 37 книж ок видали учням д ля читання. IIи ск ільк и більш е книж ок видали, ніж з а л и т и лося в бібліотец і?

458*. Р озм іри д іля н к и трикутної форми подано

на м а лю н к у. Н а с к іл ь к и м етрів довжина най більш ої сторони д іля н к и менша від суми довжин двох ін ш и х сторін?

иі


459.

62 17

90 23

77 35

95 38^

63 18

460°. Склади і розв’ яжи задачу про книжки клас­ ної бібліотеки. Було

Видали

Залишилося

95 кн.

37 кн. і 29 кн.

?

461. Перевір, чи правильно знайшли суми і різ­ ниці. + 37 48 85

63 39 24

56 44 100

90 38 52

93 47 46

462. Знайди письмово суму і різницю чисел 64 і 29. Усно поясни розв’ язання. 463. Усно знайди різницю 46 - а, якщо а = 10, а = 6, а = 16, а — 5, а = 24. 464. На тиждень одному другокласнику потріб­ но 28 вітамінних драже. Скільки драже по­ трібно на тиждень двом другокласникам? 465. На ш кільній клум бі росло 25 біли х айстр, 46 червоних, а рожевих — на 12 менше, ніж біли х і червоних разом. Скільки рожевих айстр росло на клумбі? Б ілих — 25 | ^______ Червоних — 46 1 Рож евих — ?, на 12 менше


466. Склади і розв’яжи шідлчу.

21 л

Стільки ж

?, на 54 л більше, ніж у д в о х бідонах

Скільки літрів молока в цистерні? 467*. З гори на санчатах каталися 27 дітей, а па лиж ах — на 12 менше. Серед лижників було 6 дівчаток. Скільки хлопчиків каталося па лижах? 468е. Знайди письмово суму і різницю чисел 74 і 18, 65 і 27, 55 і 37. 469е. На екскурсію поїхали 56 другокласники», першокласників — на 27 менше, ніж друго класників, а третьокласників — на 14 білі.іпг, ніж першокласників. С кільки першоклаг ників і скільки третьокласників поїхало на • екскурсію? 470. Посіяли 4 кг гречки, а зібрали 89 кг. Па

скільки більш е гречки зібрали, ніж посіяли? 4 7 1 ., 44 28

_ 76 17

,29 34

_61 16

,45 37

472. Періне число 35, друге 44, а третє — па

23 менше, ніж сума перших двох чисел. Знайди третє число.


473. Юрко її і потрібно було молити 20 к ущ і» тро­ янд. Він уже полив 12 кущів. На скільки менше кущів йому залишилося полити, ніж він полив? 474*. Відстань від будинку білочки до ліщ ини — 65 м. Якось білочка піш ла по горіхи, але пройшла 15 м і знайшла гриб. Вона віднесла його додому, а потім пішла до ліщини і почала рвати горіхи. Я ку відстань пройшла білочка?

65 м 475. 7 + 9 14-8

35 + 44 8 8 -6 1

56-5 56 + 30

+ 48 35

_61 24

476°. Спиши числа в зошит у порядку від наймен­ шого до найбільшого. 23 9 50 32 100 66 10 69 477°. 6 + 8 11 - 9

55 + 23 7 8 -2 2

78- 4 37 + 20

84 - 14 33 + 33


УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ . З ПЕРЕХОДОМ ✓ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК

478. ЗО + 40 479.

60 + 20

60 + 17 13 16

30 + 30

7+

4

8

10 І 60

9

480. Р озв’ яжи приклади, застосовуючи п<*рі' ставну властивість д ії додавання. 20 + 4 + 60 + 5 ЗО + 8 + 40 + 9 481. Розглянь записи і прочитай пояснення. 28 +

59 = □

/ \ / \

20 + 8 50 + 9 20 + 50 = 70

8 + 9 = 17

70 + 17 - 87

П о я с н е н н я : 20 і 50 — сімдесят, 8 і 9 — сімнадцять, 70 додати 17, буде 87. 482. Розглян ь запис і поясни розв’ язання.

35 + 48 = ЗО + 5 + 40 + 8 — 70 + 13 — 83 483. У хлопчика було 85 к. Він купив булочку ;ш

45 к. Скільки грошей залишилось у хлопчики? ▲ У хлопчика було 85 к. Він купив булочку :ш 45 к. і цукерку зп 28 к. Скільки грошей зд лиш илось у хлопчика?


484. Ншійди суму 75 І 19 усно, а потім письмо­ во перевір відповідь. 485.17 + 25

36 + 36

54 + 38

42 + 49

486°. Курка за місяць знесла 23 яйця, а індич­ ка — на 8 яєць менше. 6 індичих яєць вико­ ристали для приготування печива, а решту здали в інкубатор. Скільки індичих яєць зда­ ли в інкубатор? 487е. 25 + 67

5 6 + 18

77 + 14

43 + 38

488. Знайди суму 20 + а, якщо а = 10, а = 17. 489.17 + 18

10 + 14

18 + 19

10 + 15

490. 2 ведмедики стоять спиною один до одного. Відстань між ними 20 кроків. Яка відстань буде між ведмедиками, якщо кожен зробить уперед 27 кроків?

27

^

20

^

27

9 491. Щоб приготувати розчин для укладання цег­ ли, взяли 13 кг цементу, а піску — на 39 кг більше, решту становила вода. Скільки всього кілограмів цементу і піску витратили? Яка маса розчину, якщо води взяли 15 кг?


492. Усно |ю:ш’яжи приклад 48 + 27 і поисіпі розв’ язування. 493°. У швейній майстерні 18 котушок сірих ми ток, білих — на 26 більш е, ніж сірих, а мор них — на 37 більш е, ніж біли х. Скільки котушок чорних ниток у майстерні? 2) Зменш на ЗО.

494°. 1) Збільш на 12.

Еї

495. 50 +

0 20 33 65 14

90 45 100 ЗО Зі 4Н

14 11 17

9

4+

5

7

496. Розглян ь запис і поясни розв’язання. 38 + 4 = □ 8 + 4 = 12 30 + 1 2 = 4 2 497. Усно поясни, як знайти суму 67 + 6. 498. Перевір правильність відповідей. 55 + 8 = 63

86 + 9 = 95

7 + 27

31

499. Ю ля к и н ула м ’ яч на відстань 15 м, а Олег — на 7 м далі. На яку відстань кинуи м ’ яч Олег? ▲ Заміни в умові число 7 числом 9 і розв’ яжи задачу. 500. 1>

45+ 6 5 9 -2 0

52+ 7 51 + 20

39 + 6 71 + 6

77 ЗО 47) 5


501. И питобуеі їхали 20 ипєажирін. 11п зупинці до салону зайшли ще 6 ж ілок і 7 чоловіків. Скільки пасажирів стало в автобусі? (Задачу розв’яжи двома способами.) 502°. 17 + 25

36 + 36

54 + 38

42 + 49

503°. Від числа 31 відняли невідоме число і дістали 22. Яке число відняли? ▲ Склади і розв’ яжи подібну задачу з іншими а числами. 504. Розглянь запис і поясни розв’язання. 76+ 4 = □ 6 + 4 = 10 70 + 10 = 80 505. Знайди суму 34 + 6 і поясни розв’язання. 506. Перевір відповіді прикладів. 57 + 2 = 59

57 + 3 = 60

57 + 4 = 61

507. У діж ку можна налити 16 відер води, а в бочку — на 4 відра більше. Скільки відер води можна налити у дві такі бочки? 5 0 8 .1 2 + 8 12 + 80

35+ 5 35 + 50

37 + 3 37 - 3

15 + 5 25 + 26

509*. Я кі приклади розв’язано неправильно? П о­ став у цих прикладах дужки так, щоб після обчислення відповіді були правильні. 18-3-7 = 8 1 9 - 1 3 - 6 = 12 17-3 + 6 = 8 14- 5 - 2 = 7


510"- Господарка посадила 2 нідра пізньої ісар тоилі (по 8 кг у кожному) й 4 кг ранньої. Скільки всього кілограмів картоплі посадили господарка? 511°. 42 + 9

36 + 36

512. 15 більше від 9 на 6 9 менше від 18 на □ 513.14 + 6 14 + 2

55+ 5 55 + 25

14 + 6

1 4 - 9 131

7 менше від 14 па І І 16 більше від 9 па І І 34 + 16 34 + 60

3 6 - 12 1 6 8 5 - 4-і її)

514. Розглянь записи і поясни розв’ язання. 38 + 52 = □ ЗО + 50 = 80

8 + 2 = 10 80 + 10 = 90 515. Знайди суму 26 + 14 і поясни розв’ язання. 516. У першому за лі універмагу працюнали 12 продавців, у другому — на 5 менше, ніж у першому, а в третьому — на 8 більше, ніж у другому. Скільки продавців працювало и третьому залі? 517. У першому і другому пакетах по 25 горіхін, а в третьому — стільки, скільки в першому і другому разом. Скільки горіхів у третьому пакеті? ▲ Скільки всього горіхів у трьох пакетах? 518. 12 + 9

59 + 4

25 + 36

50 + 12 - 21


519". Дпоо лисошгг стоять пп нідстапі 100 крокіл одно під одного. Яка відстань буде між ними, якщо кожне зробить назустріч іншому 35 кроків?

520°. Випиши приклади з відповіддю, меншою

за 40. 14 + 16

27 + 13

50- 1

15 + 24

521. 1) Скільки десятків у кожному з чисел?

20 50 100

40 ---------- Л---------- >

10 + 10 + 10 + 10 2) Полічи десятками від 10 до 100; від 100 до .0 . 522. Висота верби 9 м, а осокора 20 м. На скільки

метрів осокір вищий за вербу? 523. Розглянь записи та малюнок і прочитай по­

яснення. 4 0 - 8 = 32 10- 8 = 2 30 + 2 = 32 <т

40

З дес.

1

1 дес.


цо 4 до сятки. Візьмемо 1 досвіток. ІСоли під одного до сятки віднімемо 8 о д и н и ц ь , залишиться 2 одиниці. З дес. і 2 од., буде 32. ТроОа під ч и с л а 4 0 п і д н я т и Н. 4 0

524. 5 0 - 4

ТО - 7

90-2

100

5

525. Покажи на метровій лін ій ц і перший дося

ток сантиметрів, другий, третій. 526. За допомогою шкали лінійки знайди різниці»

10-3

30-3

п - - - - - - - 1- - - - - - - 1- - - - - - - 1- - - - - - - 1- - - - - - - 1- - - - - - - 1- - - - - - -

0 Т

19

і

20

1 І

21

2

8 І

22

4 І

28

5 І

24

6 І

25

7 І

26

Ґ

і —

8

П

27

і—

0 І

28

=* г -

\

10 !

20

:* Г "

ПО

527. Від будинку до ферми можна пройти на

впростець або через міст. На скільки метрі и коротша пряма дорога, ніж через міст?

▲ На скільки сума чисел 48 і 32 більша від їх різниці? <»І


!8*. Насіння салату проросло за 28 днів, морк­ ви — на 8 днів раніше, ніж салату, а помі­ дорів — на 6 днів раніше, ніж моркви. За скільки днів проросло насіння помідорів? !9". 1 0 - 4

10-5

10-9

10-2

1 0 -6

10. У хлопчика е 1 грн. Скільки здачі він одер­ жить, якщо купить один із предметів?

60 к.

30 к.

31. Випиши вирази, між якими треба поставити знак >. 40 - 5 □ 35 50 - 2 □ 49

100 - 3 □ 99 40 - 8 □ 31

60 - 3 □ 47 80 - 8 □ 81

32. Назви числа, на 4 менші від кожного з по­ даних чисел. 40

68 80 94 ЗО

33. Театральний гурток відвідують 24 хлопчики і 16 дівчаток. Четверо дітей не брали участі у виставі. Скільки дітей грало у виставі? ь Знайди ще два способи розв’ язування задачі. 134. (23 + 7) - 4 (ЗО - 4) + 7

12 + 1 8 - 6 80- 5 + 7

(45 + 5) - З (60 - 2) + 6

*35\ Склади задачу за виразом: 40 - (23 + 7). І36".

37 од 49 + 6

70 62 48 + 23


537. Знайди різницю 2 3 - 4 будь-яким способом. 538. За записами поясни, як знайшли різницю. 53 - 8 = П /\ 3 5 53 - 3 = 50 50 - 5 = 45

53 - 8 = □ 40 13 13-8= 5 40 + 5 = 45

539. Змололи 52 кг пшениці. Дістали борошно і 5 кг висівок. Скільки кілограмів борошна дістали? 540.

А

14 24 - 8 34

12 32 - 7 52

18 28 - 9 38

13 23 43

Прочитай приклади першого стовпчика порізному.

541. Брат, сестра і тато обкопували в саду дере­ ва. Брат обкопав 7 дерев, сестра 6, а тато 20. Про що дізнаємось, якщо обчислимо знамен ня виразів, складених за умовою? 7+ 6

20 - 7

20 + 7 + 6

(20 + 6)

7

542. У саду посадили 26 кущів смородини, 1Н кущів порічок, а аґрусу — на 9 кущів менше, ніж кущ ів смородини і порічок разом. Скільки кущів аґрусу посадили в саду? 543°. 4 3 - 7

24 + 6

30-2

27-8

544 е. у санаторії відпочивали 86 жінок, п чо­ ловіків — на 7 менше. Скільки чолові кін відпочивало в санаторії?


Г>4Ь.

<>Л

21)

Я

41)

Ш

і>

VI

'НІ

63

20

7

45 - 10

9

91

40-6

1

546. Р озгля н ь записи і поясни розв’ язання.

84 - 29 = □ 84 - 20 = 64 6 4 - 9 = 55 547. Знайди різниці 42 - 24 і 71 - 34 спочатку усно, а потім письмово. 548. З квіток гречки бдж оли зібрали 67 кг меду, а з квіток ли п и 39 кг. Н а ск ільк и кілограм ів менше зібрано меду з липових квіток?

549- 4 7 -

9

47-19

52-

4

52-24

550. К уп и ли куртку за 90 грн. і 2 сорочки, по 38 грн. кожна. Н а скільк и більш е заплатили за куртку, ніж за 2 сорочки? 551.

40 л

1) Н а ск ільк и літрів води менше в бідоні, ніж у баку? 2) На ск ільк и літр ів води менше в баку, ніж разом у відрі, каністрі та бідоні? А 94

С к ільк и всього літр ів води у цих посудинах?


І

ОО* . ММСЛ

І !

ЯГНЯТИ

Н

КГ ,

ІІОрОСЯТИ

12

кг*

10 кг б і л ь ш а , н і ж я г н я т и і но росяти разом. Я ка маса толяти? а теляти

• на

553*. Р озв ’ яж и приклади і звір відповіді. 60- 6 72-8 •

3 5 - 12 3 5 - 16

90 - 2 24-9

75 88

19 22

В і д п о в і д і: 15, 19, 23, 54, 56, 64, 66, 88.

554. Знайди різниці 45 - 18 і 76 - 19. 1

555. Знайди різницю а - 26, якщ о а ~ 40, а а = 85.

І

556. Склади і розв’ яж и задачу за малюнком. По 34 л в кожній сулії Всього 84 л ОЛІЇ

42*

?

,вл п т ту Ш іІ

іц Ш ІМ

ш Т її цЩ /

557. Прочитай задачі і знайди для кож ної вирлл, за допомогою якого вона розв’язується. 1) У сувої б уло 13 м тканини. Відрізали 7 м тканини, а потім щ е 5 м. С к ільк и метрів тка нини залиш илось у сувої? 2) Потрібно заправити паливом 13 колісних і 7 гусеничних тракторів. Заправили 5 трак­ торів. С кільки тракторів залиш илося запра­ вити?' 13 - (7 - 5)

(13 + 7) - 5

(13 - 7) - 5 ог»


558*. Потрібно пофпрбушп’и ЗО пирт, столі» — на 12 менше, ніж парт, а підвіконь — на 20 менше, ніж столів. Скільки разом потріб­ но пофарбувати парт, столів і підвіконь? 559°. Спиши, вставляючи в клітинки потрібні числа. 16-П- З 24-0=10 560е. 3 0 - 1 0 - 2 60-30-1 • 70-20-4

□ - 4 = 46 □ + 4 = 46

15 + □ - 25 15-П - 5

40-10-4 90-40-5 50-10-2

80 - 20 - 7 70 - 30 - 3 90 - 50 - 4

561. Розглянь записи і поясни розв’ язання. 50 - 34 = □ 50 - ЗО = 20 2 0 - 4 = 16 562. Знайди різницю 60 - 23 і поясни розв’ я­ зання. 563. Одна рослина соняшника випаровує за місяць 70 л води, а одна рослина цукрового буряка 58 л . На скільки літрів води більше випаровує рослина соняшника за місяць? 564. 4 0 - 5 8 0 -4 4

О

45 + 35 35 + 25

36+ 4 60-35

25 + 25 5 0 - 5

565*. На одній ділянці посіяли кукурудзу, а на двох інших — жито і ячмінь. Восени зібрали 50 кг кукурудзи, а жита — на 22 кг менше.


Ячмелш ліСфшіи сті льки, скільки іі жити. Скільки поього кілогрмміи жита і ячменю зібрали? 566°. Розв’ яяси приклади і звір відповіді. 30 - 6 90 - 5 43 - 8 55 ЗО - 2 6 90 - 25 43 - 28 55

7 І7

В і д п о в і д і: 4, 15, 24, 35, 38, 48, 65, НГ». 567°. Склади задачу, яка б розв’ язувалася такими діями: 1) 5 0 - 2 2 - 2 8 ; 2) 28 + 12 = □ . • Закінчи розв’ язання і поясни його. 568. М а т е м а т и ч н и й д и к т а н т . 1) Суму чисел 25 і 7 зменшити на 12. 2) 65 зменшити на суму чисел 18 і 4. 3) Різницю чисел 60 і 12 зменшити на 15. 569. Довжина зеленої смужки ЗО см, а чорно ної — 20 см. Біла смужка на 5 см коротиш, ніж зелена. Яка смужка найкоротша? 570.

,6 3 26

_ 80 33

_ 85 19

,4 4 38

_77 8

571. Склади і розв’ яжи задачу за таблицею. Було води в діжці

Витратили

50 л

I — 9л II — стільки ж

Зали піп лося ?


572. ( Ж Л П Д И і рОЗН л и ш зндпчу, н як ій потрібно окремо знайти ціпу олівц я і ціну пензлика.

573*. Від найбільшого двоцифрового числа відні­ ми найбільше число четвертого десятка. 574°. Склади і розв’яжи дві задачі. Було

Відрізали

Залишилося

?

14 м

36 м

ЗО м

?

12 м

6

12

38

60 +

2

13

27

576. Випиши приклади, які розв’ язані непра­ вильно, і розв’яжи їх правильно. 23 + 41 = 54 5 2 + 8 = 50 58 + 28 = 78

6 4 - 12 = 62 7 0 - 3 = 67 7 0 - 4 3 = 37

34 + 51 = 85 43 + 9 - 5 2 43 + 30 = 81

577. 1) Зменшуване 26, від’ємник 9. Знайди різ­ ницю. 2) Щ о дістанемо, якщ о додамо від’ ємник і різницю?


578. В и к о н а й плндші ї ці ;ш т а б л и ц е ю .

1

2

3

4

1

1

9

13 40

2

4

7

20 50

3

5

8

12 72

4

6

9

31 44

1) До чисел другого стовпчика додай числи третього стовпчика. 2) Додай числа першого і четвертого рядкі п. 579. Д ля виготовлення пляшкового скла никори

стали 10 кг вапна, ЗО кг піску, а соди пл 22 кг менше, ніж піску. Скільки кілогр/іміі» соди використали? 580*. У першій бочці було 80 л води, а в другій 70 л . З другої бочки взяли ЗО л води, » н першу долили 20 л води. Запиши у вигляді виразів, скільки літрії» води стало в кожній бочці. 581°. З двох пунктів, відстань між я к и м и 80 м, одночасно назустріч одне одному в и й ш л и

хлопчик і дівчинка. Хлопчик пройшон 35 м, а дівчинка ЗО м. Скільки метрів їм аплиши лося пройти до зустрічі? 582*. 4 8 + 8 • 48 + 28

37-12 60 14

55 + 13 55+ 9

18 І ІН 45 17


АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

МНОЖЕННЯ 583. Скільки всього вишень?

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Додавання однакових доданків називається множ енням. Суму однакових доданків 2 + 2 + 2 + 2 + 2 записують так: 2 - 5 = 10. Крапка (•) — знак множення. Приклади на множення читають так: два помножити на п’ять, дорівнює десяти. 584. Заміни приклади на додавання прикладами на множення.

2 +2 +2 +2+2

з+з+з+з+з Іпп

4+ 4+ 4 5+ 5+ 5

6 +6 7+ 7+ 7


585. Заміни приклади ми множення прикладами на додавання за пралісом. З р а з о к. 9 ■4 — і) І і) І 9 + 9. 9*5

3*5

4 -4

0 -2

7*3

8 -І

586. Скільки потрібно паличок, щ об скласти ці трикутники? Запиши розв’ язання додаинн ням, а потім — множенням.

588. У кіоск завезли 50 батонів. До обіду ііроди ли 14 батонів, а після обіду 28. Скільки Гш тонів залишилось у кіоску? ▲ Р озв’яж и задачу іншим способом. 589°. Скільки всього квіток? Р озв’язання заии ши додаванням і множенням.

590е. К омп’ ютерний диск кош тує 7 гри. Скільки треба заплатити за 3 таких диски? *

В к а :і і и к а. Рози’яжи задачу спочатку до даїшпшім, а потім множенням.


5 9 1 . Прочитай приклади іш миожепші і іюрснір

відповіді додаванням за зразком.

2-5 = 10 7*3 = 21 8-2 = 16 2-6 = 12 З р а зок. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 1 0 ; 2*5 = 10. 5 9 2 . Розв’яжи приклади. Де можна, заміни при­

клади на додавання прикладами на множен­ ня. 4+ 4+4 9+9+6 23 + 32 3+ 3+ 3 14 + 14 15 + 15 + 15 + 15 5 9 3 . Яке число береться однаковим доданком

у кожному прикладі? Скільки разів повторю­ ється доданок? 6-5 2*3 2*7 10*3 12-2 5 9 4 . Прочитай назви чисел при множенні.

7*3 = 21 Перший множник

Другий множник

Добуток

Числа, які множать, називають множниками. Число, яке дістають при множенні, називають добутком. Вираз 7 •3 також називають добутком чисел 7 і 3. 595. Як називаються числа у прикладах? 9*5 = 45 2*3 = 6 596. Назви множники та добутки у прикладах. 3-9 = 27 2*7 = 14 7*3 = 21 1 / «о


597. Чашка коштує 3 грн. Скільки треба заплат ти з» 4 такі чашки?

З грн.

? Запиши розв’язання додаванням, а почім множенням. 598*. Братові 12 років, а сестрі 9. Скільки рокії буде братові, коли сестрі виповниться стілі­ ки, скільки йому зараз? 599°. Маса однієї посилки 3 кг. Яка маса 6 таких посилок? Запиши розв’язання додаванням, а потім множенням. 600°. 72 + 18

20 + 35

6 4 -3 2 6 4 -3 8

70 + 14 7 0 -3 4

17 І 17 17 І 7

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2 601. Прочитай приклад 2*3 = 6. Що показус дру гий множник? Як перевірити відповідь? 602.13 + 13 + 13 39 - (13 + 13)

20 + 20 + 20 60 - (20 + 20)

82 17 48 І 37

603. Є три стрічки. Довжина першої 80 см, дру

гої 50 см, а третя стрічка на 24 см дошпа під другої. Поріншій дошки пу найдовшої і нанко ротшої стрічок.


604. Знаходити добуток додаванням незручно.

Треба скласти і вивчити таблицю множення числа 2. 2

3

4

5

6

7

8

9

2+ 2 2+ 2+ 2 2+ 2+ 2+ 2 2+2+2+2+2 2+2+2+2+2+2 2+2+2+2+2+2+2 2+2+2+2+2+2+2+2 2+2+2+2+2+2+2+2+2

2 2 2 2 2 2 2 2

2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9=

4 6 8 10 12 14 16 18

Прочитай таблицю. 605. Маса одного кроля 2 кг. Яка маса шести та­

ких кролів? 606*. 2 -5 > 2 + 2

2-ЗП2 + 2 + 2

2-4П2 + 2 + 2 + 2 2-ЗП2 + 2 + 2 + 2

607°. П ’ ятьом

мавпочкам дали по 2 банани. Скільки всього бананів роздали?

608°. За день соняш ник виростає на 2 см. На

скільки сантиметрі» піп виросте за тиждень?


609. За малюнком склади і р озв 'я ж и задачу н

множення з таким запитанням: Скільки тчи го ватруш ок спекла мама?

610. П рочитай таблицю множ ення числа (с. 104). Поясни, як дізналися, що 2* (і ІЧ 611. 2 + 2 + 2 < 2 - 4 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2П2-7 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 0 2 -5

2 + 2 + 2! 12-3 2-5 □ 12 2-8 □ 14

612. Р озв’ яжи задачі усно. 1) На кож ній тарілці 2 груш і. Скільки гру і на 6 тарілках? 2) У кож ній клітці 2 папужки. Скільки пші\ ж ок у 5 клітках? 613. Запиши добутки чисел 2 і 3, 2 і 7, 2 і 9. 614. Розв’ яж и усно і перевір письмово. 36 + 43 63-38 25 + 44

52

2

615*. Пакувальник за 1 год пакує 24 подарупга вих набори, а його учень 17 наборів. Скільк. наборів запакую ть разом пакувальник т учень за 2 год? 616°. За малюнками склади і розв’ яжи задачі.

2 л 2 л

?

ч

По 2 кг н кожному

?


Сі •Лі

23

8

27 І 9

ЗО

8

43 І 7

2-6

618. Прочитай таблицю множення числа 2. 2-2 | 2-3 і

і

2-4

2-5

і

і

000

10

2-6

2-7

12

14

2-8 і 16

2-9 З-

18

619. Як дізнатися, що 2 - 7 = 14? 620. Зроби короткий запис виразів за зразком. Зразок. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 7 - 2- 7 + 27 2+ 2+ 2+ 7

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 12

621. Розглянь записи і поясни розв’язання. 2 *4 + 7 = □ 2*4 = 8 8 + 7 = 15 622. Поясни розв’язання прикладів. 2 -7 + 3

2-5-4

2-9-9

2 -(2 -4 )

6 23.2*9 + 5

2-7-4

2 -6 + 8

2- 2 + 2

624. В одному пакеті 2 кг борошна. Скільки кілограмів борошна в 7 таких пакетах? 625. В одному ряді б парт. За кожною партою си­ дять 2 учні. Скільки всього учнів у цьому ряді? ▲ У класі 9 двомісних парт. Одне місце порож­ нє. Скільки учнів є сьогодні у класі? 106


Г

І КІ / Ц І Т Л м и і У і у

І УІ МІ І ДЛІ І ЧПІ Су ;> Д П О К О Л К ' І І И Х

ЛО<!ИІ Н‘Д І Н і О Д И Н

ТРИКОЛІСНИЙ.

СкІЛІ.ІСП

II

ПСІ.о

коліс у цих вслосиподін? 627°. 2*3 + 20

2-8-9

2- 7 + 7

2-0

628е. Автобус розрахований на иеренемпні •

31 пасажира. Скільки пасажирів можіш мі ревезти цим автобусом за 3 рейси? Розв’ яжи задачу додаванням.

629. 2 + 2 + 2 + 2 < 2 - 5 30 + 30 + ЗО □ 30-2 6 3 0 .2 -5 + 5 2-8-8

2-7-5 2-(15 - 8)

25 + 25 І І 25 •З 41-2 Г М 1 І І! 2- 6 + 6 2-4 + 30

29 І 2.(2 І А

631. У брата 4 монети по 2 к ., а в сестри иа 3 ч більше. Скільки копійок у сестри? ▲ Скільки грошей у брата й сестри разом?

632. На пошиття дитячого костюма потрібно 2 і тканини, а костюма для дорослого 3 м Пошили 5 дитячих костюмів і один для д<і рослого. Скільки метрів тканини витрптплі на всі костюми?

633. У бензобаку автомобіля було ЗО л бсмшіну На проїзд від Києва до Житомира витрптплі 21 л бензину. На скільки літрів бензину мш ше залишилося, ніж витратили?

634°. Заводу були потрібні робітники: 25 токарії і 12 слюсарів. Першого дня після оголошенім прийняли на роботу 15 робітників. Скілмо робітників ще треба прийняти?

101


2-5 І 40 • 2-7 + 26

18 І 32 60 1

47 І ІЗ 60 10

636. 2 - 1 з | 5 | 7 [ <Г|

637. 2 - 8 - 1 5

2 - |2 | 4 [ б |8

2-5 + 10 2 - 8 - 12

12-7 + 36

2*8 1 ЗІ 2-6 8

2-9-9 2-4 + 62

638. Для їдальні купили сік у банках і в сулії. Скільки всього літрів соку купили?

По 2 л у кожній 6л

•у А На скільки більше літрів соку в банках, ніж у сулії?

639. Від рулону чотирьом покупцям відрізали по 2 м клейонки. У рулоні ще залишилося 24 м. Скільки метрів клейонки було в рулоні? 640.37 + 58

8 5 -1 9 + 25

6 1 -4 4

100 - 64 - 23

1 І 1 ) \ і

1

641е. У першому ряді стоїть 5 парт. За кожною партою сидять 2 учні. Скільки всього учні» сидить за партами в першому ряді? 108

і


642". Ип дпімши малюнка шшйди» ,,л (нсілії метрін біл і.та сторона трикутника корот від суми довжии двох менших сторін.

50 м

ДІЛЕННЯ

643. Було 6 груш. їх розклали на 3 таріді порівну. Скільки груш на кожній тарілці?

Р о з в’я з а н н я 6 : 3 = 2 (гр.) В і д п о в і д ь : 2 груші. Дві крапки (:) — знак ділення. Приклади на ділення читають так: шість поділити на три, дорівнює дійт.

644. Прочитай приклади. 10:2 = 5 20:4 = 5

6:2 = 3 15:3 5

100: 1 0 - 1 0 80:20-4


~

ч.^^.мли її «(«піі'іпііг

іііі

м и л іо н к о м п р и к л а д на

Д ІЛ Є Ш ІЯ .

646. Виміряй довжину см уж ки та її частин, а потім склади задачу на ділення.

▲ Накресли відрізок завдовжки 10 см і поділи його на 2 рівні частини.

647. Р озв’ яж и задачу за малюнком.

Скільки літрів сок у залишилося?

648°. Виміряй довжину см уж ки та її частин, а потім склади приклад на ділення.

649°. 100 - 33 # 100-45 110

25 - (14 - 8) 4 0 - ( 1 3 + 8)

100 - 52 100-65


650. І ІІX>ЧИ' І ’Л Й І ф И К Л П Д П 2-5-10 2-6 = 12

МИ М І І О Ж О І Ш Я

І ДІ . НГІ І І І

10:2 5 1 2 :2 = 6

651. Розглянь малюнки і поясни, які приклад складено за кожним з них. 2 -5 10 : 2 10 : 5

10 5 2

X

З кож ного прикладу на множення можші скласти два приклади на ділення. 652. З прикладу на множення склали дна клади на ділення. Прочитай їх. 2 -9 = 18 18:2 = 9 18 : 9 - 2 6 5 3 .2 -

2

3

4

654.14- 7 + 4 1 4 - ( 7 + 4)

5

6

7

8

23+ 8 23 + 48

іі|пі

9 13- 6 53-6

2*8 2 8

655. На трьох однакових ділянках посіяли про со, овес і кукурудзу. Восени зібрали 18 кі проса, 23 кг вівса, а кукурудзи — па 9 кі більш е, ніж проса і вівса разом. Окілі.кі кілограмів кукурудзи '.нбрали?


656". З кожного прикладу па мпожеппи оклади два приклади на ділення. 2 -4 = 8

2 -3 = 6

2 - 7 = 14

657°. У кожному з чотирьох малих наметів по 2 туристи, а у великому наметі 10. Скільки • всього туристів у цих наметах? ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ Н А 2 658. З кож ного прикладу на множення склали приклад на ділення на 2. 2 2 2 2 2 2 2 2

2 3 4 5 6 7 8 9

= = = = = = = =

4 6 8 10 12 14 16 18

4 6 8 10 12 14 16 18

: : : : : : : :

2 2 2 2 2 2 2 2

= = = = = = = =

2 3 4 5 6 7 8 9

Прочитай таблицю множення числа 2 і таб­ лицю ділення на 2, я к і подано за інш ою формою запису. 2

3

4

:І : <

4

6

5

,

6

7

8

9

8 10 12 14 16 18

659. Користуючись таблицею ділення на 2, роз­ в’ яжи приклади. 16:2 + 8 14:2 + 4 1 8 : 2 + 28


660. Користуючись таОлпцсю ділення па 2, |ю;і в ’ я ж и з ад ач і .

1) 10 л маринаду розлили порівну її 2 банки. Скільки літрів маринаду в кож ній банці? 2) 8 крашанок розклали порівну на 2 тарілки. Скільки крашанок на кож ній тарілці? 661.

Числа 2 і 10 2і8 2і 1

Знайти

Числа

Зпаіітп

суму

2і 7

добуток різницю

2і 7

добуток суму

2і0

різницю

662°. Відрізок завдовжки 14 см поділили па дні

рівні частини. Яка довжина кож ної частими? 663°. 4 : 2 + 2 664. 2 7 - 1 0

2 - 7 + 40

8 : 2 + 10

12:2-2

16:2- 4 16 : 2 + 24

Ні: 2

2-9 \4 Л 1 8 : 2 І ІГ>

665. Порівняй розв’ язання і відповіді задач.

1) Було 8 морквин. Усю моркву поділили ип 2 рівні частини і зв’ язали в пучки. Скільки

морквин у кожному пучку? Р о з в’ я з а и и я 8 : 2 = 4 (м.) В і д п о в і д ь : ! морквини.


2) Було 8 морквин. Морквини поділили по 4 і зв’язали в пучки. Скільки вийшло пучків? Р о з в’я з а н н я 8 : 4 = 2 (п.) В і д п о в і д ь : 2 пучки. 566. Розв’яжи і порівняй задачі. 1) 8 запрошень розклали в конверти, по 2 в кожний. Скільки використали конвертів? 2) 8 запрошень розклали порівну в 2 конвер­ ти. Скільки запрошень у кожному конверті? 667. Спиши, вставляючи в клітинки потрібні числа. 25 + 8 > 25 + □ 40 - 12 < 40 - □ 16 - 5 > 15 - □ 34 + 10 > 34 + □ 17 + 6 > 21 - □ 24 + 11 < 48 + □ ▲ 18 : 2 + 7 > □ + 17 1 6: 2 - □ < 8 - 3 668°. З 16 м тканини пошили дитячі сукні, ви­ трачаючи на кожну сукню 2 м. Скільки суконь пошили? 669". 2 - 4 + 4 • 2•5-4

8:2-3 6:2+4

2-7-5 2•8-3

670. Прочитай назви чисел при діленні. 14 : 2 = Т |~ Частка" Вираз 14 : 2 також називають часткою чисел 14 і 2.


6 7 1 . Склади у с н о задачу І ро:нГяжи її.

□: 2

II

672. Назви кожне число у прикладах на ділення. 16:2 = 8 12:3 = 4 8:2 = 4 673. Скільки коліс у 4 двоколісних велоонно Д ів ?

674. Скільки разом коліс у 4 двоколісних поло сипедів і одного триколісного? 6 7 5 .1 4 :2 + 16

2-9-4

8 - 2 -1 6

676. На кущі розквітли троянди. Ніна зрізала З троянди, залишилося ще 8. Скільки троянд розквітло? 677*. У цирк прийшли 29 першокласнії кін і стільки ж другокласників. Усього було 32 хлопчики. Скільки дівчаток прийшло п цирк? 678е. У шкільну їдальню привезли 34 пакети мо­ лока і стільки ж пакетів соку. На снідішоїс використали 16 пакетів молока і 19 ігакетін соку. Скільки пакетів соку і скільки накотім молока залишилося? 679е. 1 6 : 2 - 5 • 14:2 + 7

2-9 + 29 2-0 12

10 : 2 + 10 18:2- 7


Числа 2і 8 2і8 8і2 8і2

Знайти добуток суму різницю частку

681. 1 2 - 2 + 8

А

2+ 8-6

Числа 9і2 2і7 16 і 2 6і2

Знайти суму добуток частку різницю

2*3 + 9

682. У зоопарку було кілька білих ведмежат, при­ везли ще 5 бурих. Усього стало 9 ведмежат. Скільки було білих ведмежат? 683. Для вивчення іноземної мови 16 учнів роз­ поділили на 2 групи, порівну в кожній. Скіль­ ки учнів у кожній групі? 684. У мішку 12 кг крупів. Скільки потрібно па­ кетів, щоб розфасувати ці крупи по 2 кг у кожний? 685. 2 однакові цукерки коштують 18 к., а рога­ лик — 54 к. На скільки копійок рогалик дорожчий від цукерки?

18 к. 686. 2 + 2 + 2 + 2 < 2 * 5 2 + 2 + 2 + 2 Ш2 - 4

54 к. 8:2□ 4 12 : 2 □ З

687. 2 рулони шпалер коштують 18 грн. Скільки коштує 1 рулон шпалер?


688. 10: 2

5

2 -І І 6

А :2 І 20

689". 6 л виноградного со к у розлили н 2 Пи 11 їси •

п орівн у. З о д н іє ї банки підлили 1 л со к у . С кіл ьки літрів с о к у зал иш ил ося в цій Гжпці?

00

00

16 14 12 10

6 4

691. 2 хлопчики разом знайшли 12 грибів, по

рівну кожний. Дівчинка знайшла на Л грпГні більше, ніж один хлопчик. Скільки грибів знайшла дівчинка? П л а н р о з в ’я з у в а н н я 1) Скільки грибів знайшов один хлопчик? 2) Скільки грибів знайшла дівчинка? 692. На зиму сім ’ я заготовила 8 дволітрових

банок яблучного соку і одну десятилітрону. Скільки всього літрів соку заготовила сім’ я? 693. Скільки склянок в одній коробці?

12 склянок 694. 10 : 2 + 28

33 - 14 - 6

12 : 2

8 :2

695. Запиши вирази та обчисли їх значення. 1) Від числа 100 відняти суму чисел 20 і 40. 2) До добутку чисел 2 і 8 додати 15. А

До частки чисел 12 і 2 додати 52. І ІЧ


696'. 1 8 : 2 (і 1 4 : 2 + 70

2 •8 І 32 2 - 4 + 28

7 І ї ї і иї 50 - 1 6 - 1 6

697е. 1) Перший множник 2, другий 8. Знайди добуток. Щ о показує другий множник? • 2) Ділене 16, дільник 2. Знайди частку. ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА З 698. Спочатку додай числа, а потім заміни дода­ вання множенням. 2+ 2+ 2+ 2

З+З+З+З

3+ 3+ 3

699. Прочитай приклад: 3 •5 = 15. Що показує другий множник? Як перевіри­ ти, що 3*5 — 15? 700. Спиши і вивчи таблицю множення числа 3. 00 ]

5 6

ь-

2 3 4

9

3+ 3 3+ 3+ 3 З+З+З+З з+з+з+з+з з+з+з+з+з+з 3+3+3+3+3+3+ 3 3+3+3+3+3+3+ 3+ 3 3+3+3+3+3+3+ 3+ 3+ 3

3 3 3 3 3 3 3 3

2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9=

6 9 12 15 18 21 24 27

701. Користуючись таблицею множення числа З, розв’ яжи приклади. 3 -8 + 5 44

С У

3 * 7 - 12

3*9 + 32

*


І К І '/ . .

І)

ОДНІМ

СІТЦІ

.> К Г

1У І Ш І ДИ ІМІ М і II.

V І . І М І

ї м-

лограмін ма пдл рипі п у 5 т а к и х чітких?

703. На пошиття сорочки потрібно 3 м тканини.

Коли пошили 6 сорочок, то ще залишилося 9 м тканини. Скільки метрів тканини було спочатку? Р озв’язання 1 ) 3 - 6 = 18 (м) 2) 18 + 9 = 27 (м) Поясни розв’ язання задачі. 7 0 4 . 2 - 6 + 78 3-5 + 20

3- 7 + 45 3-2 - 6

3 - 6 - 14 3-3+ 9

3-4 + 4» 3*9 І З

705е. Тато купив 4 головки капусти, по 3 кг

кожна, і 5 кг буряків. Скільки всього кіло грамів овочів купив тато? 706°. Юрко купив кольоровий олівець за 40 к.,

а Миколка — 3 конверти без марок, по 9 к. • кожний. Х то з хлопчиків заплатив більше? 707. Склади і розв’яжи задачу за малюнком.

З кг

З кг

708. 3 + 3 + 3 < 3 -4

З + З + ЗПЗ-2 А

3-5 + 10 □ 3-4 - 10

Зкг

Я кг

3 + 3 + 3 + 3 + 303-5 3 + 3 + 3 + 3 + 3 0 3- 9 3-9 - 20 □ 3*7 +20


709. У сулії 18 л томатного соку. Чи вистачить 5 трилітрових банок, щоб розлити цей сік? Скільки банок потрібно? 710. Купили 8 лимонів, по 3 грн. кожний, і ви­ нограду на 6 грн. Скільки грошей заплатили за всю покупку? А На скільки більше заплатили за лимони, ніж за виноград? 711. Розв’ яжи і порівняй задачі. 1) Квіти поставили у вази, по 3 квітки в кож ­ ну. Скільки квіток у 6 таких вазах? 2) Квіти поставили у б ваз, по 3 квітки в кож ­ ну. Скільки всього квіток поставили у вази? 712. Випиши приклади з відповіддю 24. 50-24 33- 7

3-8 3-9

1 6 : 2 + 16 3-5 + 15

24-9 72-48

713°. На пошиття покривала витрачають 2 м тка­ нини. Скільки таких покривал можна пошити з 16 м тканини? 714°. Випиши приклади, розв’ язані неправиль­ но, і запиши правильну відповідь.

3 7 - 6 + 7 = 38 3- 9 + 4 0 - 4 7 2*8 - 9 = 9

45 + 4 5 - 12 = 33 13 - ( 7 - 3 ) = 9 2-9-15 = 3

715. Прочитай пояснення про круг і коло. На малюнку зображено круг.

А


Лінія, яіса ( меж ею круга, називається колом .

Коло креслять за допомогою циркуля. Точ ка О, в якій розміщується голка циркуля. центр кола. Відрізок ОА — радіус кола.

716. Накресли коло, радіус якого 2 см. ▲ Накресли коло, радіус якого на 1 см більшим 717. Скільки точок перетину має пряма з колом'ї Покажи їх. Які фігури лежать всередині ко ла? поза колом?

718. Розв’ яжи і порівняй задачі. 1) Учень розв’ язав 4 стовпчики приклади», їм 3 приклади в кожному. Скільки всього при кладів розв’ язав учень? 2) 3 першого стовпчика учень ровв'ннаї 4 приклади, а з другого — 3. Скільки веьоп прикладів розв’ язав учень?

719. Для виготовлення аплікацій на портом; уроці витратили 18 аркушів синього папер! і 2 аркуші жовтого, а па другому 20 аркуші білого паперу. Скільки всього аркушів /тім ру витратили па двох уроках?


3 -8

720. 3-4 721°. 3-5 + 5

6

1 8 : 2 І 25

2 (1 + 5)

(10 - 7)-3

а -9 і 17

12 : 2 - 6

722". Купили 8 однакових блокнотів по 3 грн.

і одну книжку за 7 грн. На скільки більше заплатили за всі блокноти, ніж за книжку? 3 5

7 9

со

#

2 4 6 8

724. Розв’яжи задачі усно.

1) 1 кг капусти коштує 3 грн. Скільки треба заплатити за 6 кг капусти? 2) Іграшка кош тує 3 грн. Скільки треба заплатити за 8 таких іграшок? 3) 2 м стрічки коштують 18 грн. Скільки коштує 1 м стрічки? 725. 3-(2 + 7)

(12 - 9)-3

3-4 + 28

726. Покажи спільну точку відрізків 1 і 3, від­

різків 2 і 3. Виміряй і запиши довжину най­ більшого відрізка.

727. На двох причепах було 20 мішків зерна.

Коли з другого причепа зняли 2 мішки зерна, то на обох причепах мішків стало порівну. Скільки мішків зерна було на першому причепі? •І О п


і

о

1)20

п

п її и я

2

18 (м.)

2) 18 : 2 !) (м.) Поясни розв’ язання задачі. 728“. 18 кг борошна розсипали в пакети, її» 2 кг в кожний. З пакети борошна витратили ми приготування печива. Скільки пакетів По­ рошна залишилося? План розв’ язування 1) Скільки вийшло пакетів з борошном? 2) Скільки пакетів борошна залишилося? 729°. 3 (2 + 3)

(ІЗ-Ю)-б

3-й І ІГ>

730. М а т е м а т и ч н и й д и к т а н т .

1) Добуток чисел 3 і 2 зменшити на 2. 2) Суму чисел 12 і 6 поділити на 2. 3) Різницю чисел 20 і 18 помножити на 8. 4) Добуток чисел 3 і 6 збільшити на 4. 731. Поясни, як склали приклади. 3-6-18 18 : 3 = 18:6=

6 З

732. З кожного прикладу на множення склади

приклад на ділення на 3. 3 -9 = 27 27:3-9 3 -8

3 -7

«- Г*

733. Мама спекла пиріжки. Трьом синам нопм

дала по 2 пиріжки. Ще залишилося 18 ми ріжків. Скільки пиріжків спекла мама?


734.

Зібрал и моду з першого другого вулика вулика

Розклали в банки, по 3 кг в кожну

8 кг

7 кг

Скільки потрібно було банок?

735. Знайди довжину ламаної.

▲ Побудуй ламану такої самої довжини.

736°. Дівчинка пробігла 35 м, і їй ще залишилося бігти 15 м. Яка довжина бігової доріжки?

737'. У парку 18 беріз, стільки ж кленів, а каш­ *

танів — на 10 менше, ніж беріз і кленів разом. Скільки в парку каштанів?

738. _84 16

,35 28

80 24

,12 78

_75 18

739. Знайди значення виразу 3-а, якщо а = 5, а ~ 4, а = 7.

740. 3 (2 + 2) 2*(3 + 5)

(11 - 8)-2 (12-9)-9

3-4 + 45 3*8 + 12

741. Розв’ яжи задачі усно. 1) Хлопчикові 12 років. Скільки років тому йому було 9 років?


\.1П ІН \.Л

1' »

I V! .

/ Л . І Н М І • І 11 I V

.....................................

25 м. ('кільки м<уі’і»ін залишилося йому шпиг ти до протилежного берега? 742. В одній каністрі 18 л пального, п и іншій

22 л. На дозаправлення трактора витратили ЗО л пального. Про що можна дізнатися, обчисливши значення виразів: 18 + 22; 22 - 18; (18 + 22) - ЗО? 743. Відстань від вулика до квітів 20 м, а до ку

ща — 50 м. Уранці бджілка полетіла аа нектаром до квітів і повернулася до нуликл. а потім полетіла до куща і стала аби рити нектар там. Яку відстань пролетіла бджілки?

744. 3 . ( 5 + 1)

2-9-15

(11-9)-7

ЇЬК

745°. З однієї грядки зібрали 10 кабачкі», а а

другої 8. Усі кабачки поклали в 2 кошики, порівну в кожний. Скільки кабачків поклали в кожний кошик? 746е. Зменшуване 50, від’ємник виражений еу

• мою чисел 10 і 14. Знайди різницю. А Склади задачу за виразом 3*8. і :>г>


747. Я» кожним малюнком оклади приклад на множення і ділення.

748. Розкажи таблицю множення числа 3. 2 3 4

5 6

7 8 9

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА З 749. Прочитай таблицю множення числа 3 і таб­ лицю ділення на З, 2

3

4

: 6

І :: ! і 9 12 15 18 21 24 27

5

6

7

8

9

750. Користуючись таблицею ділення на 3, роз­ в’ яжи приклади. 12:3 + 4 27:3- 6 2 4 : 3 + 24 12:3-4 2 7 : 3 + 16 18:3 -0 751. У трилітрові банки розлили 18 л соку. Скіль­ ки потрібно було банок? 752*. Невідоме число зменшили на 20 і дістали 65. Знайди невідоме число.


1

753.3-7

!

754". Маса трьох однакових цеглин 12 кг. Л ісі • маса однієї цеглини?

і

14

! ) : . Ч і ;іЗ

21:3173

^ 755. Розв’ яжи задачі усно. 1) 18 вареників розклали на 3 тарілки по і рівну. Скільки вареників на кожній тарілції 2) Скільки блокнотів по 3 грн. можна купити на 21 грн.? 756. Розкажи таблицю ділення на 3. 757. (13 + 2) : 3 (18-6): 3

15:3- 5 1 5 : 3 + 30

3 (12 <)] 3-(3 І <>)

758. На торговельному майдані спорудили Н ма­ газинів, на 2 зали кожний, і один маганпп на 4 зали. Скільки всього залів облаштуиа.пи? 759. Виміряй довжину сторони квадрата, іішп'і ди периметр квадрата додаванням, а потім множенням. ЙІІ'.'-!

......... —.-V-....

.1 1.1 .

А Знайди периметр прямокутника. 760°. 2 7 : 3 - 7 2 4 : 3 + 42

(14 + 4) : 3 (45 - ЗО): 3

2 (15 3(15

Н) Н)

761°. 24 м тканини розрізали на куски, по .'і м • у кожному. Скільки нийіпло кусків?


/о*:, п и к о и п и о о ч и с л с ч ім н .

763. 21 : З 21-3

18 + 3

16:2

8

33 + 33 + 33 50 - 15 - 15

764. Периметр рівностороннього трикутника 12 см. Знайди довжину однієї сторони цього трикутника. 765. З аеродрому піднялось у повітря 2 трійки літаків. На землі залишилося на 12 літаків більше, ніж піднялось у повітря. Скільки літаків залишилося на аеродромі? Розв’ язання 1)3*2 = 6 (л.) 2) 6 + 12 = 18 (л.) Поясни розв’ язання задачі. 766. Як називаються числа в кожному з таких виразів? 3 -8 767.

128

3+ 8

18:3

18-3

Числа

Знайти

Числа

Знайти

З іб

добуток

1813

частку

6 іЗ

частку

18 і 2

частку

6 іЗ

суму

18 ІЗ

різницю


/08.

17

12 1 8

різі ПІ ця

сума

2-7

18:3

добуток

чистки

Н

Яке з чисел 3, 6, 14, 20 є значенням першо­ го математичного виразу? другого? третього? четвертого? 769. Прочитай вирази на дві й на три дії. 21 - 9 - 3

21 : 3 + 6

2-6 + 18

7

Обчисли значення кожного виразу. 770°. З паличок учень склав 6 однакових трикут ників і один квадрат. Скільки для цього потрібно було паличок? 771°. Склади і розв’ яжи задачу. Було

Виїхало

Залишилося

40 автобусів

I — 12 автобусів II — 17 автобусів

?

. Прочитай приклади. 2-5 = 10 .

15:3 = 5

3-6 = 18

6 9 12 15 18 21 24 27 : 3

774. Обчисли ланцюжки. 27 : 3

2-9

+6 :3

:З -6

18 : 3 :3 +7

15 : З 17 : 2


775. Столяр дробин (і рам ;ш 2 дні, ииготонляючи щодня однакову кількість рам. За третій день він зробив на одну раму більше, ніж за попередній день. Скільки рам зробив столяр за третій день? 776. Знайди значення виразів. 17-(32-24) 100-33-33 81 - ( 6 7 + 9) 91-47+26 777. Знайди значення виразів, якщо а = 3. а -6 31-а 21 : а 27 : а 18 : а 28 + а а-5 а -2 778*. Три шапочки коштують 27 грн., а рука­ вички — 5 грн. На скільки гривень шапочка дорожча від рукавичок?

27 грн.

5 грн.

779°. Перший хлопчик упіймав 12 рибин, а дру­ гий — 9. Усю рибу вони поділили на три рівні частини і одну частину віддали дівчин­ ці. Скільки рибин віддали? 780°. •

3-9 + 9 + 1 3 ■7 - 7 - 7

2 1 : 3 + 21 + 9 2 4 :3 -8 + 5

Г81. Периметр рівностороннього трикутника — 18 см. Знайди довжину однієї сторони цього трикутника.


782. М л т о м а т и ч її м п д п іс т а и т. 1) Частку чисел 18 і З збільшити мл в. 2) Суму чисел 9 і 15 поділити на 3. 3) Добуток чисел б і 2 поділити на 3. 4) Добуток чисел 6 і 2 зменшити на 3. 783. Накресли відрізок завдовжки 15 см і поділи його на три рівні частини. 784. За першим виразом склади задачу про са ­ джанці яблунь і груш, а за другим — про огірки в ящиках. 3 -4 + 7

12+ (1 2 -5 )

785. Обчисли значення виразу 3 -а + 17, якщо а = 9. 786. Щ о дістанемо, коли: 1) від суми віднімемо один з доданків? 20 + 60 = 80

80 - 20 = □

2) до різниці додамо від’ ємник? то - 30 = 40

40 + 30 = □

3) від зменшуваного віднімемо різницю? 12-4 = 8 787°. ( 2 5 - 1): 3 • (30-3): 3

12 - 8 = □

(20 - 2) : 2 ( 5 + 7): 2

3-7 127 2-8 І 2Н

788. У покупця 9 грошових купюр по 2 гри. Нін купив книжку за 12 гри. Скільки грошей ла • лишилось у покупця?


789. 27 24 21 18 15 12 9 6 : 3 790. □ + 13 = 35 791. Годинники наручні настінні

□ - 13 * 35

100 ~

= 80

Потрібно відремонтувати

Відремон­ тували

47 13

28 6

На скільки більше залишилося відремонтува­ ти наручних годинників, ніж настінних? 792. 4 : 2 + 4827 : 3 + 921 : 3 - 6 793. 1) 12 веслярів сіли в 3 човни, порівну в кожний. Скільки веслярів сіло в один човен? 2) 24 муляри поділилися на бригади, по 3 муляри в кожній. Скільки вийшло бригад? 794*. Чи е серед десяти монет однакові? 795°. 2 - 9 16:2

10 : 2 2-7

21 : 3 + 45 2 - 4 - 7

15 : 3 - 0 12:2 + 0

796°. Гречані крупи розсипали в 6 пакетів, по 2 кг у кожний. Скільки всього кілограмів • крупів розсипали? ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 4 797. Додай, а потім заміни множенням. 2+ 2+ 2+2 З+ З+ З+ З 4+ 4+ 4+ 4 798. Прочитай приклад 4*5 = 20. Що показує множник 5? Як перевірити, що 4 - 5 = 20?


79 9 . С п и ш и і ішпчп тміишцю м и ож оп ил чш\/ш «і. 4-

\2 [ з ]

4 | 5 |0 | 7 |8 |9

4+ 4 4+ 4+ 4 4+ 4+4+ 4 4+ 4+ 4+ 4+4 4+ 4+ 4+4+ 4+4 4+4+ 4+ 4+ 4+ 4+4 4 +4 +4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4

4-2 4'И 4-4 4*5 4-6 4-7 4*8 4*9

8 !И Пі 20 21 2Н 32 36

800*. Скільки потрібно паличок, щоб побудупати 8 окремих квадратів? Побудуй 5 прямокутників за допомогою 11 ші личок. 801. Від сувою двом покупцям відрізали по *1 м тканини кожному, після чого в сувої аалиши лося 16 м. Скільки метрів тканини було н су вої? 802.4-5+12 4*7-19 803е. 4*3 + 48 4-8-20

4*9 + 4 4*8-4 (11 - 8)*4 (12 - 8)*4

4-6 + 24 4*4-16 17 45

(8 І 3) (8 І Ц

804°. Корові в холодному корівнику треба па добу 40 кг кормів, а в теплому 36 кг. На скільки кілограмів кормів менше треба иа тиисдгш • корові у теплому корівнику, ніж у холодному? 805. Полічи двійками до 20, трійками до ЗО четвірками до 40. \'М


со

00

12 16 20 24

4

5 |6

7 СО 00

2

ос

806. Прочитай таблицю множення числа 4.

32 36

807. Випиши і розв’яжи письмово тільки прикла­ ди на множення. Підкресли в кожному з них множники. Решту прикладів розв’яжи усно. 12:3 12-3

4-9 3-9

4+ 9 4-8

3-8 16:2

15:3 4- 7

808.

4 кг

2 кг

1 кг

За даними малюнка знайди відповіді на запи­ тання: 1) Яка маса 5 таких гусок? 2) Яка загальна маса 3 таких півнів, однієї качки і кроля? ▲ На скільки кілограмів маса вівці більша від маси двох таких поросят? 809. За даними малюнка попереднього завдання склади дві задачі на дві дії. 810. 4 - 8 Г ) 2 4 - 12 16:2 1 О А

9 :3 3 2 - 16 5+ 4

8 + 13 21:3 3-8

12 : З 15:3 7+ 8


9

6

18

812е. Два хлопчики стоять обличчям один до од

ного. Відстань м іж ними 60 кроків. Я к» під стань буде м іж хлопцям и, я кщ о колений зробить назустріч інш ому 25 кроків?

813. Випиши приклади з відповіддю 25.

2 -9 + 6 1 8 : 2 + 11

4 -8 - 7 1 8 : 3 + 24

27 : 3 + Ні 2 4 : 3 + 17

814. Прочитай таблицю множення числа 4.

9

8

7 6

5 4

3

2

' 36 32 28 24 20 16 12 8 8 15. Коли з баку відлили фарбу в 3 банки, по

4 к г в кож ну, в ньому ще залишилося 8 кг фарби. На скільки менше кілограмів фарґні залишилось у баку, ніж відлили? ▲ Про щ о дізнаємось, якщ о обчислимо значен­ ня виразу 4 - 3 + 8 ? 8 16. Від стрічки відрізали 3 шматки, по 4 дм

кожний. Залишилося 8 дм стрічки. Я кої до вжини була стрічка? і :іг>


81/

. М И і* іслумоих учім І І О С Л Д И Л И по 'І ісуїці Т | Ш япд. С кіл ьки лсього к у щ ів троянд посадили учні?

818°. Господарка зібрала 5 кошиків полуниць, по

4 кг у кожний, і 10 кг смородини. На скільки Ф більше вона зібрала полуниць, ніж смородини? ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 4 819. Розкажи таблицю множення числа 4.

2 3 4

5 6

7 8 9

820. Прочитай таблицю множення числа 4 і та­

блицю ділення на 4. 2

3

4

5

!

6

7

8

9

8 12 16 20 24 28 32 36 821. Користуючись таблицею ділення на 4, роз­

в’яжи приклади. 28:4 + 7

3 6 : 4 + 19

2 4 : 4 + 14

822. Шнур завдовжки 20 м розрізали на части­

ни, по 4 м кожна. Скільки вийшло частин? 823. Шнур завдовжки 20 м розрізали на 4 рівні

частини. Яка довжина однієї частини? А Порівняй задачі 822 і 823 та їх розв’ язання. 8 2 4 .3 6 -4 32-4 136

28-4 24-4

20-4 16-4

12-4 8-4

(13 + 15) : 4 (18 + 18) : 4


я і) другої 10. Усю капусту роаклали поріп ну н 4 кошики. Скільки шложж капусти нмі стилося в один кошик? 826°. У 4 однакових пакетах 8 кг рису. Скільки кілограмів рису в одному пакеті? 827°. 8 : 4 + 12

36 : 4 + 48

17 + 17-117

828. Обчисли ланцюжки. 24 : 4 :3 -2

24 : 3 +4 ___ ^3

36 : 4 +9 ___ :_3

829. Знайди значення виразів, якщо а & 4. а -6 16 : а 32 : а а*5 + 4 830. Периметр квадрата 12 см. Знайди сторону цього квадрата. ▲ Побудуй такий квадрат у зошиті. 831. 21 : 3 + 7 40 - (16 - 8)

(16 + 16): 4 ( 3 6 - 12) : 4

80 - 24 32 : 4

24 <>

832. Розв’ яжи і порівняй задачі. 1) У 2 кошики розклали порівну 4 кг малими. Скільки кілограмів малини в одному кошику? 2) Зібрали 2 кошики малини, по 4 кг п кожний. Скільки всього кілограмів малими зібрали? 833°. Мама купила на 28 грн. яблук, по 4 гри. :»а 1 кг, 3 кг яблук вона віддала сусідці. Скільки кілограмів яблук залишилось у мами? І Н7


834". Добори потрібні числи.

І 1:4-2 Числа

и :4 4і8

Знайти

5

І...1:4- (і

[И:4

і)

3 214

32 і 4

28 і 4 28 і \

добуток різницю частку частку суму

8 12 16 20 24

со 00

836. Назви результати таблиці ділення на 4.

32 36

837. У дитячий садок привезли 5 кг лимоні и,

а яблук — на 3 кг більше. Усі яблука розклпли порівну на 4 підноси. Скільки кілограм і п яблук на одному підносі? 838. 8 покупцям продали по 4 кг яблук кожне і

му. Залишилося 60 кг яблук. Скільки кіло грамів яблук було спочатку? 2-9 + 10 4*6 < 4 -8 - 3

839.

А

(2 + 1) 3 2-8 + 48 36:4 □ 20:4 + З 28:4П4-<>

840. Склади задачу, яка розв’ язувалася б так:

1 ) 4 - 5 = 20 (кг) 2) 20 + 17 = □ (кг) 841°. У 4 хлопчиків 20 дискет, порівну в кож ­

ного, а у дівчинки 3 дискети. На скільки менше дискет в дівчинки, ніж у кожного хлопчика? 842". 8 0 - 2 5 - 2 5

7 5 - 30 + 40

36 : 4 + 27 32:4- 7

(14 - 10)-5 ( 9 5)-І


043. 1) ІІа малюнку смужку поділено ші 2 ріпні частини (полонини). Половина - - цс одна ./ двох рівних частин цілого. Половина

Половина

2) Склади прямокутний аркуш паперу пан піл. Покажи половину аркуша. Поділи н ти кий спосіб круг на дві рівні частини. 044. На малюнку дві смужки, довжина кожної 12 см. 12 см Третя частина Четверта частина

Перша смужка поділена на 3 рівні частішії, п друга — на 4. Знайди, чому доріниююті. третя і четверта частини смужки. Третя чає тина ще має назву третина, а четнерта чаг ти на — чверть.

Покажи на малюнку третю і четверту части­ ни круга.


ними м о т узк и ?

846. Зшшди половину ЧИОЛЯ 12, ТрІіТИЛу числи 15 і чверть числа 8. 847. 2 + 2 + 2 > 2 - 2 2+ 2+ 2 02-5 848. 5 дм 6 см + 3 см 5 дм 6 см + 3 дм 1 дм + 2 см 1 дм : 2

З + З + З + ЗПЗ-5 З + З + З + ЗПЗ-4 8 дм 7 см - 4 дм 8 дм 7 см - 4 см 1 дм - 2 см

849. Розв’ яжи приклади на ділення і підкресли в кожному з них дільник. 21-3 3-6 16:4 14:2 4-8 21:3 12:4 12-4 18:3 8:4 850. За схемою виразу склади і розв’ яжи задачу. □ •□ + □ 851°. У класі 13 парт. Принесли ще 2 парти. По­ тім усі парти розставили порівну в 3 ряди. Скільки парт у кожному ряді? 852°. 37 + 45 • 6 2 -3 6

2 -8 -1 2 3-8 + 40

16:2 + 32 24:3 + 13

81-(14 - 7) 8 1 -1 4 -7

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5 853. Додай числа, а потім додавання заміни мно­ женням. 4+4+4 5+5+5+5+5+5 854. Прочитай приклад 5-8 = 40. Щ о показує множник 8? Як перевірити, що 5 •8 = 40? 140


Г).

2

З N І5

7 Н

9

5+ 5 5+ 5+ 5 5+ 5+ 5+ 5 5+5+5+5+5 5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+5+5+5+5+5

5-2 5-3 5М 5-5 5*6 5-7 5-8 5-9

10 ІГ> 20 25 ЗО 35 40 45

856. Користуючись таблицею множення числи 5,

обчисли значення виразів. 5*3 + 12

5*7-23

5-9 + 50

5-8

1-1

857. Садівник посадив дерева в 4 ряди, у кожпо

му ряді по 5 дерев. Скільки всього дерем по садив садівник? 858. На грядці 5 рядків перцю, по 5 кущикін

у кожному. Скільки всього кущиків? 859. За малюнком та схемою склади і розн’яжн

задачу із запитанням: Скільки всього нпре ників у мисочках?

□•П + □ МІ


360. Знайди значеним иирамів, якщ о а а ■+•4 0

\£.

а І (а І 25)

а: 4

В61. Встав пропущені числа.

5 м 6 дм в □ дм 6 дм 5 см = □ см 4 8 дм 7 см < □ дм 9 см

43 дм = □ м □ дм 34 дм = □ м □ дм 5 м 6 дм > 5 м □ дм

В62". Як перевірити, що 5 •7 = 35, а 5 •9 - 45?

В63". Довжина першого відрізка 15 см, другий відрізок на 5 см коротший від першого, а третій — на 5 см коротший від другого. IIа • креоли ці відрізки. ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ 864. Розглянь малюнок і прочитай записи. З см А

В

Відрізок КМ у 4 рази довший за відрізок АН. Яка довжина відрізка КМ? 3-4 = 12 (см) В і д п о в і д ь : 12 см. Щоб збільшити число в 4 рази, треба його помножити на 4. І 12


06і>. Другл (‘ Мужкл І» •* |)П.ІП ІН)|МПІІШ І,,м . .......... Яки донжиіш другої см уж киV 12 см

.

? 12 ; 3 = 4 (см) В і д п о в і д ь : 4 с.м. Щ об зменшити число в З ра;ін, треба його поділити на 3.

866. 1) Намалюй у першому рядку 4 кружечки, а в другому — в 5 раз більше. 2) Намалюй у першому рядку 6 кружечкін, п в другому — в 2 рази менше. 067. Синові 3 роки, батько в 9 раз ("пірити.

Скільки років батькові? 868. Книжка коштує 36 грн., альбом у А [ш;ш де­ шевший. Скільки коштує альбом? 869. 5 - 7

‘ )

24-12 16 : 2

8 7 0 .5 -5 + 20

9 :3

35-11 26-17 5 - 7 + 15

8 + 18 21: З З •7 5-8-22

12 11 15 : ;і 7 ІН 24:4

<

871*. Сума трьох доданків 100. Перший доданої

30, другий — на 10 менший під першого Знайди третій доданок. МІ


972". Довжина куска дроту 60 м. Л обох кінці» цього куска відрізали по 25 м. Якд довжина куска дроту, що залишився? 25 м

?

25 м

60 м

373°. Шаховий гурток відвідували 15 хлопчиків, а дівчаток — у 3 рази менше. Скільки дівча• ток відвідувало шаховий гурток? 374. (Усно.) Добери потрібні числа. □ -7 = 35

0 - 7 = 21

375. (Усно.) 5 . 3

5 7 9

0 - 7 = 28 5-

2 4

П-7=14 6 8

376. Рибалка впіймав 15 окунів, а йоржів — у З рази менше. Скільки всього рибин упіймав рибалка? І77. Прочитай твердження, складені за малюн­ ками.

Червоних черешень 2, а жовтих - у 5 раз більше. Червоних черешень 2, а жовтих — на 5 більше. ь Скільки жовтих черешень на кожному малюнку? Скільки всього черешень на кожному малюнку?


878". Маса собаки 1Г> кг, а кота ша. Яка маса кота? 879°. Числа •

5x9

21 ІЗ

4 І9

у й рами мгн

21 і 3

5 і8

Знайти добуток суму різницю частку добуток ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА б

880е. За малюнком склади дві задачі ш\ мно­ ження й ділення. У розв’ язанні першої аадачі число 5 має бути множником, а в ро;ш*я:тииі другої — дільником.

£ 8 81 .3 прикладу 5*7 = 35 склади приклад ми ділення на 5. 882. Прочитай таблицю множення числа 5 і таблицю ділення на 5. 5- 2

3

4

5

6

7

8

9

: і і : 10 15 20 25 зо 35 40 45 : 5 883. Користуючись таблицею обчисли значення виразів. 25:5 + 7 ( 1 7 + 28) : 5 35 : 5 - 7 (9 + 6) : 5

ділення

па

Г>,

2 0 : 5 І 15 (20 І 15) : 5


884. У і ґ яти одшіколих козубах 10 кг чорнил,!.. Скільки кілограмів чорниць в одному козубі?

▲ Склади обернену задачу, в якій потрібно знайти число 10. 885. За 1 год робітник виготовляє 5 деталей. За скільки годин він виготовить 40 деталей? 886. На екскурсію пішли 20 хлопчиків, а дів­ чаток — у 5 раз менше. Скільки всього дітей пішло на екскурсію? 887". У банці 2 л молока, а в бідоні — у 8 раз більше. Скільки всього літрів молока в банці та бідоні? 888е. 1) Зменш на 5.

889. (Усно.) Число

16

15

24

24

Знайти половину третину чверть третину 890. ( 2 5 + 20): 5 О 20 : 5 + 1

(5 + 7): 4 (9 - 5) ♦ 5

З • 5 + 25 40 : 5 + 17

891. За добу від вівці надоїли 1 л молока, від кози 3 л, а від корови у 5 раз більше, ніж від вівці й кози разом. Скільки літрів молока надоїли від корови? ▲ Скільки всього літрів молока надоїли?


ачг. Д Н Я І І р П Г О ' І ' у и Ш І І И І І Ш І Ш И Ч І О Г О і и » м п и і у І і п 35 кг иишепі» шпсоригпілп 10 ке події, а гс,уісРУ — У 5 Р»а м е н ш е , ніж в и ш е н ь і іюди ри зом. Скільки кілограмі» цукру використали для приготування компоту? 893. (Усно.) Добери потрібні числа. □ •2 = 8 □ :3= 8 □ :4= 8

□ :5*8

894. 4 5: 5 > 8

4:2113

40:506

5-6ПЗЗ

895°. На приготування сніданку в шкільній їдшм.иі витратили 2 кг цибулі, 3 кг моркви, а картон лі — у 9 раз більше, ніж цибулі й моркин разом. Скільки кілограмів картоплі витратил иV 896е. Перша дівчинка знайшла в лісі 9 горі ній, друга — 6, а третя не знайшла жодного. Усі горіхи вони поділили порівну. Скільки горі • хів одержала кожна дівчинка? ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ У ВИРАИДХ 897.2 + 2 + 7 2-2*7

7 5 -(1 3 -6 ) 75-13-6

5 (2 + 7) 5-2 + 7

16 2 І 16:2:1

898. Прочитай правила про порядок виконати! дій у виразах і перевір відповіді у прикладах.

Якщо у виразі без дужок стільки додакання і віднімання або тільки множення і д і л і ч і ня, їх виконують у тому порядку, і» якому вони записані. 40 - 12 + 8 - 36 5 7 - 9 - 2 0 - 28 24:4:3 = 2 1 2 : 3 - 8 - 32 2-2-7 - 28


Якщо у ииразі немає дужок, то спочатку виконують по порядку множенії}! і ділення, а потім — додавання і віднімання. 2 4 - 8 : 4 = 22 899.28-8:2 26 + 4 - 3

4-3 + 2-6 = 24 24:3:2 2-9:3

20 + 4-7 = 48 (50 -1 2 ) + (43 - 3) (33+ 8 )-(6 0 -2 5 )

900. Виноградний сік розлили в трилітрові й п’ ятилітрові банки. Скільки літрів соку в 6 трилітрових і 2 п’ ятилітрових банках? Поясни, як складається вираз для розв’ язу­ вання задачі. Запиши вираз та обчисли його значення. 3 -6 + 5-2 901. В салоні автобуса 5 чоловіків, а жінок — у 3 рази більше. Скільки всього пасажирів у салоні? ▲ Заміни в умові слова у З рази словами на 3. Розв’ яжи одержану задачу. 902°. Посадили 12 беріз, 6 лип, а дубів — у 2 ра­ зи менше, ніж беріз і лип разом. Скільки дубів посадили? 903°. 21: 3 + 7 • 4 0 - 2 0 :5

3 6 - 3 6 :4 2 8 - 2 8 :4

(16 + 16):4 38+12:4

36:4:3 10:2-8

904. Полічи четвірками до 40. Полічи п ’ ятір­ ками до 50. 905. 5 •8 - 16 :3 148

5-2 + 6 : 4

27 : 3 :3 •5

32 : 4 :2 •5

57-22 : 5 + 8


906. У господарки Г> індиків, 20 качок, а гусей у 6 раз більше, між індиків. Скільки всього водоплавної птиці її господарки? Індиків — 5 Качок — 20 Гусей — у 6 раз більше, нілс індиків 907. У майстерні було 40 ніжок для табуреток.. Скільки залишилося ніжок, коли зробили 8 табуреток? 908. 17 + 5 - ( 1 3 - 8 ) 20-(15- 7)-3

20-8:4 (20-8): 4

6:2-2 6 : 3-2

909. (Усно.) Знайди третину кожного з чисел: І2, 15, 24. 910. З числами 21 і 3 склади три задачі: на аіш ходження остачі, на зменшення числа і па порівняння чисел. 911. На змаганнях із гандболу гравці однієї команди набрали 21 очко, а іншої — у 3 рааи менше. Який був рахунок у грі? 912*. У зайців, які гралися на галявині, 18 пух. 4 зайці заховалися. Скільки зайців залиши лося на галявині? 913°. Маса поросяти 20 кг, а гуски — 5 кг. Яка маса поросяти і 9 таких гусок? 914°. Знайди половину, третину і чверть числи 12.

Математика для 2 класса. Богданович  

Учебник по математике для 2 класса. Богданович

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you